تی اس ای ا پرت:: .: tseexpert :.

9:00 تا 10:00 صبح همگی بخیر گروه خودرویی صف فروش شده اند ولی بتدریج تقاضا بیشتر میشود. خساپا برای مجمع افزایش سرمایه فعلا کمریسک هست چون بعد افزایش سرمایه روی حمایت باز میشود. صفهای فروش خساپا و زامیاد جمع شدند. 10:00 تا 11:00 پلاسک درمنفی کامل دوشنبه و جذاب میشود.مفا را باحد ضرر نگهداری کنید.دوستی کهقبل وس خون از شاوان پرسیدید فعلا جای نگرانی نیست و تازمانیکه بالای 1850 هست نگهداری کنید و احتمال تشکیل یک الگوی صعودی درسهم هست.فباهنر در مثبت کامل امروز معامله میشود وگاهی تشکیل صف ید هم میدهد.بعد از بازگشایی خودرو حجم یدها درگروه خودرویی بیشتر شده. 11:00 تا 12:30 تحلیل وساخت روی سایت قرار گرفت.خپارس بازگشایی مثبت 10 درصدی داشت.صف فباهنر حفظ شد.

اطلاعات

  • مطالب مشابه یکشنبه 29 تیر صبح
  • کلمات کلیدی میشود ,نگهداری کنید ,افزایش سرمایه
9:00 تا 10:00 صبح همگی بخیر امروز بازار نسبتا متعادل خواهد بود.لابسا وساخت فباهنر وبیمه همگی صف ید تشکیل دادند.گروه ساختمانی باتوجه به اینکه در اشباع فروش بودند و عمدتا الگوی های کف کوچک داشتند مثبت شده و به صف ید رسیده اند و لیدر گروه یعنی وساخت زودتر سیگنال داده بود. 10:00 تا 11:00 تحلیل مفا روی سایت گذاشته شد. 11:00 تا 12:30 غدیر بعلت گزارش ضعیف شپدیس امروز چندتومانی به حمایت670 نفوذ کرده ولی اشباع فروش فعلا مانع افت بیشتر شده است.فاذر باتوجه به وج از اشباع حداقل 240 را میبیند.رشد ارارم و بی سروصدای شاخص با صف ید شدن سهمهای کوچک خیلی برای سهامدارن کوتاه مدتی خوب هست.

اطلاعات

آخرین جستجو ها