تعبیر خواب جامع

دختر خانمی خو فرستاد با این موضوع که من خواب دیدم در پیاده رو در حال راه رفتن هستم و حیوانی (خوک) از پشت به من نزدیک می شود و خودش را به من می مالد . تعبیر خوابش مثل روز معلوم بود ولی چطور می توانستم تعبیرش را برایش بفرستم و موجب تغییر روحی او شود و بعد از آن از دست من نیز ناراحت نگردد . هرچند من مجبور بودم در مورد تعبیر خواب با او صادق باشم.به ایشان گفتم آیا شما موقع وج از منزل با آرایش و وضع نامناسب خارج می شوید . چون آقایان با دیدی به شما نگاه می کنند . عرض کرد یعنی شما می گویید من با وضع آراسته وارد خیابان نشوم من گفتم آراستگی با آرایش فرق می کند عرض کرد شما ...

اطلاعات

خانمی در خواب می بیند دوستش به او چادر مشکی کادو می دهد و پس از چند روز مادرش دار فانی را وداع می کند. البته چادر مشکی به معنی غم و ناراحتی است که سراسر وجود شخص را در بر می گیرد ولی وماً نمی تواند به معنی از دست دادن نزدیکترین عزیز باشد و بسته به موقعیت و شرایت شخص تعبیر می گرددانجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر@tabirjameآدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران@tabirkamelخوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد

اطلاعات

یک ماه قبل از انتخابات خوابهایی شبیه به هم برایم جهت تعبیر ارسال شد که خبر از یک واقعه ناخوشایندی می داد.البته خوابهایی که ارسال شدند در حد اساتید علوم و دانشجویان ای و کارمند امور بود. و نمی شد به دیده یک خواب ساده به آن نگاه تن های خواب شبیه به هم ولی با کمی تفاوت اکثراً آقایانی که این خواب را دیده بودند می گفتند خواب دیدیم دو خورشید طلوع کرد یکی بالاتر از آن یکی خورشید بود . وبعد گفتند خورشید پایین تر کمکم تاریک شد و محو گردید و گروهی دیگر گفتند خورشید پاینتر بعد از چند مدت غروب کرداکثر خانم ها که خوابشان را ارسال کرده بودند بجای خورشید اسم از م ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب واقعی در مورد فتنه 88
 • کلمات کلیدی خورشید ,خواب ,تعبیر ,گفتند ,پایینتر ,پاینتر ,تعبیر خواب ,کانال رسمی ,خورشید پاینتر ,گروهی دیگر ,خواب دیدیم
معنی خواب عری . صادق علیه السلام می فرمایند:برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر به خواب دید . است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر خود را . دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود. جابر مغربی می گوید:برهنگی در خواب. محنت و رسوائی است. اما اگر . را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب عری
 • کلمات کلیدی خواب ,. ,دیگران ,گوید ,مردم ,برهنگی ,تعبیر خواب ,علیه السلام ,دیگران لباستان ,خواب ببیند ,گوید برهنگی
معنی خواب یافتن محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد.اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. لوک اویتنهاو می گوید :یافتن چیزی : سود برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدآدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود tabirjame@

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب یافتن
 • کلمات کلیدی خواب ,یافت ,یافتن ,بیند ,تعبیر خواب ,خواب یافتن
معنی خواب آوینه . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.اول: زن،دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان،چهارم: یار و دوست،پنجم: شریک ،ششم: کار روشن.اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر .ن کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب آوینه
 • کلمات کلیدی آینه ,خواب ,آبگینه ,دلیل ,بیند ,آیینه ,آینه نگاه ,بیننده خواب ,کاسه آبگینه ,داشته باشد ,بود، دلیل ,منوچهر مطیعی تهرانی ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍
معنی خواب ملک . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد.اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید. اگر چا...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب ملک
 • کلمات کلیدی پادشاه ,دلیل ,خواب ,بیند ,بیند، ,گوید ,بیند، دلیل ,است، دلیل ,بیند پادشاه ,بیند سلطان ,بیننده خواب ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
معنی خواب ظلمات . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.اول: فکرو.شه.دوم: تحیروسرگردانی.سوم: فروبستن کارها (بسته شدن کارها).چهارم: بدعت.پنجم: ظل. وگمراهی. . صادق علیه السلام می فرمایند:تاریکی در خواب بر پنج وجه است.اول: کفر،دوم: تحیر و سرگردانی،سوم: فروبستن کارها،چهارم: بدعت،پنجم: در ضل. وگمراهی افتادن. محمد ابن سیرین بصری گوید:تاریکی در خواب ضل. است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا .ی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضل. و گمراهی یابد. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود. اب?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه معنی خواب ظلمات
 • کلمات کلیدی تاریکی ,خواب ,گوید ,دلیل ,بیند ,ظلمات ,گوید تاریکی ,آمد، دلیل ,جابر مغربی ,تاریکی بیرون ,خواب ببینید ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
معنی خواب مسکوک منوچهر مطیعی تهرانی گوید:پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست ع. این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول .د و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکن...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب مسکوک
 • کلمات کلیدی خواب ,ببینید ,خواهید ,گوید ,علامت ,دیدن ,خواب ببینید ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,پیدا . ,خواهید یافت ,منوچهر مطیعی تهرانی
معنی خواب بغل اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر .ی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن . مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب ببیند که فرد زندهای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر .ی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا با?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب بغل
 • کلمات کلیدی آغوش ,خواب ,گوید ,گرفتید ,ببیند ,تعبیر ,آغوش گرفتید ,آغوش گرفته ,آغوش گرفت، ,گرفته است، ,آغوش گرفتن
معنی خواب مرد . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است . محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. لوک اویتنهاو می گوید :مردریشو: خشممرد شاخدار : ناراحتی بزرگمرد پیر : زندگی طولانیمرد چاق : لحظه های شیرین آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانه آن است که به ثروت بسیاری دست می ی.د و از زندگی خود لذت می برید .2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانه آن است که سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد کرد .3ـ اگر ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه معنی خواب مرد
 • کلمات کلیدی خواب ,شوهرتان ,ببینید ,شوهر ,علامت ,گوید ,خواب ببینید ,خواب ببیند ,ببینید شوهرتان ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,خواب ببینید شوهرتان ,خواب ببیند همسرش
معنی خواب میخ . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آ.ت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند. اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود. اگر بیندمیخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از .ب خود توانگر شود. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:میخ در خواب، به مردی تع?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب میخ
 • کلمات کلیدی خواب ,دلیل ,بیند ,تعبیر ,میخهای ,کوبد ,تعبیر خواب ,خواب ببیند
معنی خواب آتیش . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر بیند . های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب آتیش
 • کلمات کلیدی دلیل ,بیند ,خواب ,آتشی ,بیند، ,ببیند ,بیند، دلیل ,خواب ببیند ,بسوخت، دلیل ,تعبیر میشود ,علیه السلام
معنی خواب قیافه خالد بن علی بن محد العنبری گوید:زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دل. د ارد. اگر .ی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر .ی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را بهپایان میبرد. دیدن چهره به رنگ آبی بر (جُر)م و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دل. دارد. آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . 2ـ دیدن ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب قیافه
 • کلمات کلیدی چهره ,خواب ,دیدن ,علامت ,لینک ,تعبیر ,دیدن چهره ,تعبیر خواب ,خواب قیافه
معنی خواب ماهیگ . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن ماهی بر شش و جه است.اول: ..دوم: لشگر.سوم: دختر دوشیزه.چهارم: غنیمت.پنجم: غم و اندوه.ششم: کنیزکی هندوی دانیال نبی علیه السلام می فرماید:دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر دید .ی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابر م...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب ماهیگ
 • کلمات کلیدی ماهی ,خواب ,دلیل ,کنید ,گوید ,دیدن ,دیدن ماهی ,ماهی قرمز ,خواب ماهی ,گوید دیدن ,خواب ببینید
معنی خواب چوب محمد ابن سیرین بصری گوید:چوب در خواب دیدن، نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن . با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تاویل آن در خواب، چون تاویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است و دروغگو. معبران در مورد این خواب گویند:چوب در خواب مردی است که در نفاق است منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد می کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی شود.این نوع اشخاص در خواب های ما به صورت چوب و تخته تجس...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب چوب
 • کلمات کلیدی خواب ,کنید ,چوبی ,خواهید ,گوید ,تعبیر ,خواب ببینید ,پیدا خواهید ,چوبدست استفاده ,خواب بتوانید ,خواب دیدن،
معنی خواب گرگ . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن گرگ بر سه وجه است.اول: زن.دوم: کنیزک.سوم: خادم. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن گرگ در خواب، بر دشمنی ستمکار و .ی دروغگو دل. دارد. اگر .ی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، .ی به خانهی او میآید. اگر .ی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است. لوک اویتنهاو می گوید : گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیردگرگهایی که به صف ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب گرگ
 • کلمات کلیدی خواب ,گرگی ,گوید ,دیدن ,لینک ,تعبیر خواب ,علیه السلام
معنی خواب چنبره منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک به وجود می آورند. در قدیم طبق کشها از آن استفاده می .د و روی سر خود می نهادند که طبق به سرشان فشار وارد نیاورد. چنبره امروز مصرف ندارد مگر نوعی از آن که .ن عشایر و روستایی برای حمل دیگ های شیر و ماست و دوغ روی سر می نهند و به کار می برند لذا بعید به نظر می رسد .ی در خواب چنبره ببیند ولی اگر دیده شد برای مردان پیچیدگی کار است و گم شدن سر رشته کار و زندگی و برای .ن حقد و حسد و کینه .نه که در هر دو صورت دی?...

اطلاعات

معنی خواب چمدان منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم. اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.لوک اویتنهاو می گوید :چمدان : سفر بزرگدر حال آماده . چمدان :خبرهای بد آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن چمدان در خواب ، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب چمدان
 • کلمات کلیدی چمدان ,خواب ,خواهید ,علامت ,ببینید ,آینده ,خواب ببینید ,چمدان خالی ,دلپذیر خواهید ,دختری خواب ,خواب ببیند ,مسافرتی دلپذیر خواهید
معنی خواب چلچراغ منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای چیزهایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد. پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن کامروایی در امور دنیا و آ.ت است. برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • مطالب مشابه معنی خواب چلچراغ
 • کلمات کلیدی خواب ,چلچراغ ,لینک ,تعبیر ,دیدن چلچراغ ,خواب چلچراغ ,معنی خواب
معنی خواب چلاق منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید. آنلی بیتون می گوید:اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانه آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد . در سر زمین رویاها آمده:خواب یک چلاق : یک مصیبت بزرگ شما چلاق هستید : کارهای شما اسرارآمیز و مشکوک خواهد شد .دیگران چلاق هستند : شما...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چلاق
 • کلمات کلیدی چلاق ,خواب ,لینک ,تعبیر خواب ,چلاق هستند ,خواب چلاق
معنی خواب چکمه منوچهر مطیعی تهرانی گوید:برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد. چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین .ن دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است. اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست. لوک اویتنهاو ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه شرح خواب چکمه
 • کلمات کلیدی چکمه ,خواب ,دارید ,لینک ,کهنه ,شوکت ,خواب چکمه ,دیدن چکمه
معنی خواب قبره اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و (چرب زبان). اگر بیند .ی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد. آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .2ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانه خود را تغییر می دهید .3ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند و آ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب قبره
 • کلمات کلیدی خواب ,چکاوکها ,ببینید ,چکاوک ,علامت ,لینک ,خواب ببینید ,ببینید چکاوکها ,تعبیر خواب ,خواب قبره ,خواب ببینید چکاوکها
معنی خواب چغاله منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد. اگر نرم باشد آسان به دست می آید. اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد. اگر چغاله را از درخت .ید تعدی می کنید و ظلم روا می دارید. اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را ش.تید ظلمی می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید حال اگر چغاله را ب.ید یا .ی به شما بدهد دهند...

اطلاعات

 • مطالب مشابه رویای چغاله
 • کلمات کلیدی چغاله ,خواب ,لینک ,کنید
معنی خواب چشمه آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانه آن است که در معا. خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .3ـ دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانه آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد . خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن چشمه در خواب، به خیر و ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب چشمه
 • کلمات کلیدی چشمه ,خواب ,دیدن ,لینک ,شانس ,خواهید ,دیدن چشمه ,خواب چشمه ,خواهید داشت
معنی خواب چروک منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است. اگر .ی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد. اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از بیماری آن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد. . در خواب خودش عم و رنج و غصه را نوید می دهد چنان چه روی . خانه خویش در خوا?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب چروک
 • کلمات کلیدی خواب ,چروک ,. ,چهره ,تعبیر ,لینک ,پیدا کرده ,چروک پیدا ,خواب چروک
معنی خواب طرف . صادق علیه السلام می فرمایند: چشم در خواب، بر هفت وجه است.اول: روشنائی.دوم: دین مبتنی بر هدایت و درستی.سوم: .. چهارم: فرزند. پنجم: مال.ششم: علم. هفتم: زیادتی در دین و مال. محمد ابن سیرین بصری گوید:چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که ن.نا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد. اب راه ی م ب ن ع ب ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه معنی خواب طرف
 • کلمات کلیدی چشمان ,بیند ,دلیل ,خواب ,میشود ,گوید ,بزرگ دچار ,خواب ببیند ,دچار میشود ,است، دلیل ,بزرگ هستند
معنی خواب چای منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه .یده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر .ی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به .ی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک .یدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی های خود شر...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب چای
 • کلمات کلیدی خواب ,خواهید ,ببینید ,کنید ,دیگران ,محبت ,خواب ببینید ,بستگی دارد ,آنلی بیتون
معنی خواب کریش منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا .بی و شغلی. اگر چاله در اتاق یا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می شود اگر چاله در راه بود گرفتاری و مشکلی است مربوط به فعالیت ها و مشغله عمومی بیننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره یا کارخانه مشکلی است حرفه ای و شغلی. چنان چه ببینید تعداد زیادی چاله پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب نسبت به آینده دارد. چن?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کریش
 • کلمات کلیدی چاله ,خواب ,خواهید ,لینک ,گرفتاری ,پدید ,تعبیر خواب ,مشاهده کنید ,بیننده خواب ,پدید آمده ,خواب کریش
معنی خواب چاقی خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد. آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .2ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت .3ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دل. بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کل?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چاقی
 • کلمات کلیدی خواب ,لینک ,ببینید ,تعبیر خواب ,خواب ببینید ,خواب چاقی
معنی خواب چاقشور منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چاقچور نیز از انواع پوشاک .نه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست. چاقچور مانند سایر البسه .نه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند مگر این که مربوط به زن باشد و به زن برسد. اگر مردی ببیند که برای همسرش چاقچور .یده خواب او می گوید که از بابت وفاداری همسرش نگران است. اگر ببیند که چاقچور همسرش را . کرده یا مخفی نموده بین زن و شوهر اختلافی شدید پدید می آید زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان می دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش سازگار باشد. اگر زنی ببیند که چاقچور .یده یا .ی...

اطلاعات

 • مطالب مشابه خواب دیدن چاقشور
 • کلمات کلیدی چاقچور ,خواب ,همسرش ,ببیند ,لینک ,چاقچور .یده
معنی خواب جیب منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود. جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است. اگر لباسی داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود. ولی اگر در خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و . ریخته و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وض?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه شرح خواب جیب
 • کلمات کلیدی خواب ,گوید ,ببینید ,لینک ,دارید ,دیدن ,خواب ببینید ,آنلی بیتون
معنی خواب جوهر آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس .ی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب .ی را خواهد خورد .3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانه آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانه آن است که اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد . 4ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می کنید ، نشانه آن است که با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید .5ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانه داشت?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه شرح خواب جوهر
 • کلمات کلیدی خواب ,جوهر ,لینک ,ببینید ,خواب ببینید ,خواب جوهر
معنی خواب جوشاندن در سر زمین رویاها آمده: شما آب می جوشانید : باید هیجانات خود را کنترل کنید .خوراکیها را در آب می پزید : در آینده نزدیک بسیار خوشحال خواهید شد .قهوه می جوشانید : غم و اندوه سوپ را می جوشانید : منفعت مالی برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب خوک محمد ابن سیرین بصری گوید:خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن خوک یا گراز در خواب، بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دل. دارد. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: مخالطت . با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک درخواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است، از جهت مال ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه رویای خوک
 • کلمات کلیدی خواب ,دلیل ,بیند ,دیدن ,حرام ,گوید ,خواب ببینید ,خواهید داشت ,بود، دلیل ,میان خوکان
معنی خواب .ما . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن .ما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره .ما)، دلیل دین پاک و مال حلال است دیدن .مای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب ببیند که .ما میخورد، روزی پاک و خاصی به دست او خواهد رسید. هر. ببیند که برایش .ما میآورند، پول به دستش میرسد و اگر به غم و غصه دچار شده بود، از غم نجات مییابد؛ به دلیل داستان مریم:«تنه ی .ما را تکان بده تا .مای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]».(مریم / 25)اگر .ی دید که هستهی .مایی را بیرون آورد، صاحب پسری ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه شرح خواب .ما
 • کلمات کلیدی .ما ,دلیل ,خواب ,بیند ,.مای ,یابد ,بیند .ما ,داشت، دلیل ,خواب ببینید ,خواب .ما ,بیند .مای
معنی خواب خون محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند .ی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او (الوده) شد، مالی است که به حرام حاصل کند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند. اگر ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب خون
 • کلمات کلیدی دلیل ,بیند ,خواب ,ببینیم ,بیرون ,آلوده ,آمد، دلیل ,نشد، دلیل ,بیرون آمد، ,آلوده گردد ,اندک فرود ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
معنی خواب جوراب . صادق علیه السلام می فرمایند:جوراب پا مال مرد است.که حفظ کننده مال است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند.اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوه ندهد و مال او ضایع شود. محمد ابن سیرین بصری گوید:جوراب درخواب، خادمی است از شمار .ن. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او ب.د، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب جوراب
 • کلمات کلیدی جوراب ,خواب ,دلیل ,بیند ,گوید ,است، ,بیند جوراب ,بود، دلیل ,جوراب ساقه ,گوید جوراب ,خواب ببینیم
معنی خواب گوهرها . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایى را مى فروشد، علم و دین پیدا مى کند. یوسف نبی علیه السلام می فرماید:دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید لوک اویتنهاو می گوید :جواهراتآنها را ستایش . : ورش.تگیکادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است.یدن آن : بدبختیجواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کردداشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه . نیکی و احسان کند....

اطلاعات

 • مطالب مشابه خواب دیدن گوهرها
 • کلمات کلیدی جواهر ,خواب ,خواهید ,دارید ,علامت ,دیدن ,خواب ببینید ,خواهید یافت ,جواهر اهدا ,جواهر نشان ,دیدن جواهر
معنی خواب جوالدوز محمد ابن سیرین بصری گوید:جوالدوز در خواب. مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا .ی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بش.ت یا ضایع شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم. اگر بد.ار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نمائیم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم. داشتن جوالدوز همت و اراده ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه شرح خواب جوالدوز
 • کلمات کلیدی خواب ,جوالدوز ,لینک ,گوید ,خواب ببینیم ,گوید جوالدوز ,خواب جوالدوز
معنی خواب گونی منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جوال در خواب های ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگی. آن چه از خیرو شر به ما می رسد یا می رویم تا به آن سهم برسیم و در این راه کوشش و مجاهده نیز می کنیم. به زبان ساده تر جوال در خواب کیسه ای است که برای آینده می دوزیم و خواب ما با توجه به وضعی که جوال دارد به ما می گوید در این رهگذر تا کجا موفق و کامیاب هستیم. اگر در خواب ببینیم که گونی یا جوال . داریم به طوری که می دانیم هیچ چیزی را در خود نگه نمی دارد خواب ما از بی بهرگی و ناکامی و ش.ت خبر می دهد. اگر جوال سوراخ داشت اما . نبود زیان و ضرر مختصری را خبر می دهد که اهمیت آن به ق?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب گونی
 • کلمات کلیدی خواب ,جوال ,لینک ,گونی ,خواب گونی
معنی خواب نجس معبران در مورد این خواب گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر .ی در خواب جنب بیند، خود را و .، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند. --------------------------------------------------------------------------------اگر بیند جنب است، دلیل که در حرا?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه رویای نجس
 • کلمات کلیدی دلیل ,بیند ,خواب ,لینک
معنی خواب ستیزه محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخ. داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر .ی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر دا...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب ستیزه
 • کلمات کلیدی خواب ,گوید ,دیدن ,علامت ,کنید ,لینک ,ببینید کشور ,تعبیر خواب ,خواب ببینید ,دل. دارد ,دیدن صحنه
معنی خواب جلاد خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن جلاد در خواب، بر مردی بددهن و ناسزاگو دل. دارد؛ ممکن است بر غم و غصه، بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آنها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند .، .ی و .خواری]، دل. داشته باشد. در سر زمین رویاها آمده:خواب یک جلاد : مصیبت و تباهی شما جلاد هستید : یک بچه کوچک در خانواده خواهد مرد .یک جلاد خود را برای کشتن یکنفر آماده می کند : پول در انتظار شما است .یک جلاد ازفرمان س.یچی می کند : یک بیماری کوچک . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی ای...

اطلاعات

 • مطالب مشابه رویای جلاد
 • کلمات کلیدی جلاد ,لینک ,خواب
معنی خواب جنین منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا .ن در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است. دیدن جنین دیگران برای .ن گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد. برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد. اگر زنی در خواب ببیند که جنینی حرکت می کن?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب جنین
 • کلمات کلیدی خواب ,جنین ,لینک ,بینند ,تعبیر ,خواب جنین ,تعبیر خواب ,دیدن جنین
معنی خواب جغد اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر .ی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی . نابکار به قدر آن چیز بخورد. یوسف نبی علیه السلام می فرماید:دیدن بوم دشمن مکار بود خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دل. دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد. آنلی بیتون می گوید:1ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد ر...

اطلاعات

 • مطالب مشابه خواب دیدن جغد
 • کلمات کلیدی دیدن ,خواب ,دلیل ,لینک ,خواب، ,گوید
معنی خواب جعبه لوک اویتنهاو می گوید :جعبهپر : کامی.خالی : مشکلاتجعبه را حمل . : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می گوید:1ـ باز . جعبه در خواب ، نشانه .ب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است . در سر زمین رویاها آمده: شما یک جعبه دارید : کارهایتان را رها خواهید کرد.یک جعبه را باز می کنید : ضررمالی یک جعبه را می بینید : سفری طولانی در پیش داریدیک جعبه پر را باز می کنید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .یک جعبه خالی را باز می کنید : نقشه هایتان دچارهرج و آشفتگی خ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب جعبه
 • کلمات کلیدی کنید ,خواهید ,خواب ,لینک ,جعبه کلاه ,خواب جعبه
معنی خواب مهرجان آنلی بیتون می گوید:اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به .ب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب کاشانه محمد ابن سیرین بصری گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بش.ت، دلیل که از .ی او را مالی رسد. اب راه ی م?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کاشانه
 • کلمات کلیدی خانه ,خواب ,بیند ,دلیل ,ببینید ,زندگی ,خواب ببینید ,خانه قدیمی ,گوید خانه ,. خانه ,دیدن خانه
معنی خواب جست وخیز آنلی بیتون می گوید:اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جرز منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید. اگر زنی در خواب ببیند که جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گویای این است که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست. اگر جرزی را خود بنا کنید خوابتان می گوید که بنای محکمی برای کار و شغل خود می ریزید و خلاف این است که در خواب ببینید که جرزی را .اب می کنید یا جرز به شما تعلق...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب جرز
 • کلمات کلیدی خواب ,جرزی ,گوید ,کنید ,پائین ,لینک ,تعبیر خواب ,تعلق دارد
معنی خواب جُبّه . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جبه در خواب، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: قوت و نیرومندی.سوم: شادی.چهارم: منفعت.جبه کهنه و کثیف غم و اندوه است. محمد ابن سیرین بصری گوید:جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. جابر مغربی می گوید:اگر بیند جبه نو داشت یا .ی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب جُبّه
 • کلمات کلیدی دلیل ,خواب ,لینک ,بیند، ,داشت، ,بیند ,تعبیر خواب ,خواب جُبّه
معنی خواب جامه خواب . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه خواب بر سه و جه است:اول: زنی نیک،دوم: راحت و آسانی،سوم: رنج و اندوه و مصیبت. محمد ابن سیرین بصری گوید: جامه خواب دیدن، به تاویل زن است. اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است، دلیل که عیالش دیندار است و مستور. اگر بیند جامه خواب سیاه بود، دلیل که از عیالش اندوه و رنج به او رسد اگر جامه خواب را کبود بیند، دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که جامه خوابش چرکین و دریده است، دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خوابش بسوخت، دلیل که عیالش بمیرد. معبران در مورد این خ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب جامه خواب
 • کلمات کلیدی خواب ,جامه ,دلیل ,بیند ,لینک ,عیالش ,جامه خواب ,بیند جامه ,تعبیر خواب ,جامه خوابش ,است، دلیل
معنی خواب مکالمه جابر مغربی می گوید:اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد. در سر زمین رویاها آمده: خواب صحبت خصوصی : یک دوست دورو در . شما کمین کرده با یک شخصیت مهم خصوصی صحبت می کنید : شانس با .ی که دوستش دارید خصوصی صحبت میکنید: تغییرات متعددی دراطرافیان شما رخ خواهد داد . --------------------------------------------------------------------------------اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارس...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب مکالمه
 • کلمات کلیدی صحبت ,داشت، ,دلیل ,خواب ,بیند ,لینک ,صحبت داشت، ,داشت، دلیل ,تعبیر خواب ,خصوصی صحبت ,خواب مکالمه
معنی خواب رخت . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: پادشاه.سوم: مال.چهارم: خیر و منفعت. اگر .ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دلیل که چیزی به او رسد.اگر بیند .ان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان .ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:جامه در خواب، .ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دلیل که .ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دلیل که .ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دلیل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب رخت
 • کلمات کلیدی جامه ,دلیل ,بیند ,است، ,پوشیده ,داشت، ,بیند جامه ,داشت، دلیل ,است، دلیل ,پوشیده است، ,پوشیده داشت، ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

آخرین جستجو ها