تاز یانه های سرد زمستان

افغانستان یک کشورروبه انکشاف، پس از جنگ و محاط به خشکه که دارایی منابع طبیعی سرشاربه ارزش یک تریلیون دالر امریکای و براساس بعضی گزارش ها این ارزش به سه تریلیون دالر بالغ میگردد. براساس بعضی گزارش ها این منابع سرشار به 92 نوع در 1400 محل از افغانستان موقعیت دارند. اقتصاد افغانستان: عمدتا سکتورهای چون زراعت ، تولیدی ، خدمات و معادن که سهم هر سکتور در gdp از قرار احصائیه سال های اخیر با رتیب 49.84%، 21.35% 27.4% و 1.8% می باشد در این خصوص رول بازی می کنند. درحالیکه افغان های مشغول دراین سکتورها با رتیب 78.6% ، 15% و 5.7% می باشند. که این سکتورها در مجموع 60 % بودجه عادی مملکت را تامین می کنند در حالیکه 40% آن به شمول صد فیصد بودجه انکشافی از کمک های جامعه جهانی تمویل مگردد. به دلیل صنعتی شدن کشورها ، خشک سالی های پی د ی ، شهری شدن اقتصاد روستایی، سکتورهای فوق( زراعت ، تولیدی ، خدمات) به ویژه سکتور زراعت که سهم بیشتر را در تولید ناخالص داخلی دارا می باشد نمیتوانند اقتصاد افغانستان را از وابستگی به کمک های خارجی نجات داده و سبب رشد و توسعه کشور گردند. در این میان چشم امید به سکتور معادن افغانستان دوخته شده است که میتواند جاگزین کمک های خارجی گردیده و استقلالیت اقتصادی کشور را باعث شود. البته تحقق این امید و ارزو مردم افغانستان بستگی به یک مدیریت سالم و درست دارد در غیر آن شاید سبب بحران های کلان در کشور گردد مثلیکه در کشور افریقای بنام ”کانگو“ جریان دارد. طریق تحقیق بناً هدف اینست تا چالش های سکتور معادن را تشخیص نموده و راه حل های مناسب را با استفاده از تجارب دیگر کشورهاییکه دارای معادن سرشار بودند و ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها