تعبیر خواب جامع

وقتی سیاح با میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) در زندان بودن سیاح در خواب می بیند. (منظور از من حاج سیاح محلاتی)خواب دیدم که سوار اسبی از طرف دروازه قزوین داخل تهران شدم ، در محلی که بعدها کارخانه بلور سازی بنا د منار بسیار بلندی دیدم که مانند کوره آجر پزی پر از هیزم و چیزهای سوختنی است در این موقع ناصر الدین شاه با کبکبه و دبدبه سلطنتی پیدا شد و یکراست ببالای منار رفت ناگاه میرزا رضا (عامل ترور ناصرالدین شاه ) در پای منار پیدا شد و کبریتی کشیده آتش زد ، شعله ای بسیار مهیب ببالا میرفت ناگاه نگاه به بالا دیدم شاه است در میان شعله ها سوخته و بزمین افتاد ، ? ...

اطلاعات

تعبیر خواب واقعی در مورد اغت ات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغت ات)متن خوابدو بمب اتم توسط اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خا تر شده و از بین می روند.شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد عامل این خبر خارجی است چون بمب را کشور می اندازد انفجار بمب در شرق کشور نشان دهنده این است که اول مسائل از آن منطقه آغاز می گردد انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر@tabirjameآدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران@tabi ...

اطلاعات

خانمی در خواب می بیند دوستش به او چادر مشکی کادو می دهد و پس از چند روز مادرش دار فانی را وداع می کند. البته چادر مشکی به معنی غم و ناراحتی است که سراسر وجود شخص را در بر می گیرد ولی وماً نمی تواند به معنی از دست دادن نزدیکترین عزیز باشد و بسته به موقعیت و شرایت شخص تعبیر می گرددانجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر@tabirjameآدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران@tabirkamel خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد

اطلاعات

تعبیر خواب واقعی در مورد فتنه 88 یک ماه قبل از انتخابات خوابهایی شبیه به هم برایم جهت تعبیر ارسال شد که خبر از یک واقعه ناخوشایندی می داد.البته خوابهایی که ارسال شدند در حد اساتید علوم و دانشجویان ای و کارمند امور بود. و نمی شد به دیده یک خواب ساده به آن نگاه تن های خواب شبیه به هم ولی با کمی تفاوت اکثراً آقایانی که این خواب را دیده بودند می گفتند خواب دیدیم دو خورشید طلوع کرد یکی بالاتر از آن یکی خورشید بود . وبعد گفتند خورشید پایین تر کمکم تاریک شد و محو گردید و گروهی دیگر گفتند خورشید پاینتر بعد از چند مدت غروب کرداکثر خانم ها که خوابشان را ا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب واقعی در مورد فتنه 88
 • کلمات کلیدی خورشید ,خواب ,تعبیر ,گفتند ,پاینتر ,البته ,تعبیر خواب ,گروهی دیگر ,خورشید پاینتر ,کانال رسمی ,گفتند خورشید
معنی خواب آمیگ دالوس /* /*]]>*/ صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال پنهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید. معبران در مورد این خواب گویند: تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا ی به وی داد، دلیل که از مرد ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب آمیگ دالوس
 • کلمات کلیدی بادام ,خواب ,پوست ,گوید ,بیماری ,معبران ,درخت بادام ,علیه السلام ,گوید بادام ,صادق علیه ,دیدن بادام
معنی خواب راهزن /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه می د مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن اهمیت دارد و تع ر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا ح ی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید ی به خانه شما آمده مهمانی برای ش? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب راهزن
 • کلمات کلیدی خواب , ی ,خانه ,گوید , ان ,تعبیر ,تعبیر خواب ,خواب ببینید , ان دریایی ,خواب ببیند , ی میکنید
معنی خواب روانداز /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو ب.ید، دلیل که کنیزکی دوشیزه ب.د یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود. جابر مغربی می گوید: اگر دید لحافی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب روانداز
 • کلمات کلیدی خواب ,لحاف ,گوید ,ملحفه ,تعبیر ,دیدن ,تعبیر خواب ,دیدن لحاف ,ملاقه استفاده ,ملحفه ببینند ,خواب پتوی
معنی خواب غوطه خوردن /* /*]]>*/ یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن خود در آب روشن تندرستی بود دیدن خود در آب تیره صدقه دهد جی اچ میلر می گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با ش.ت روبه‏رو مى‏شود. اگر ببینید که با لباس آب تنى مى‏کنید، بدانید که با .ى مشاجره خواهید کرد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی ش?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب غوطه خوردن
 • کلمات کلیدی خواب ,گوید ,دلیل ,شستن ,شوئید ,زندگی ,خواب ببینید ,خواب ببیند ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,غوطه خوردن ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
معنی خواب چغال محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از .ی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن شغال .ی است که قصد او کند در سر زمین رویاها آمده: خواب شغال : یکنفر که خوبی شما را می خواهد مراقبتان است . یک شغال زرد : شانس وپول دیگران یک ش...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چغال
 • کلمات کلیدی شغال ,دلیل ,خواب ,بیند ,تعبیر ,تعبیر خواب ,کرد، دلیل ,خواب چغال
معنی خواب سکا /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود. اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار). سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار). چهارم: مردمان غماز (افراد (سخن چین)). محمد ابن سیرین بصری گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید ج...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب سکا
 • کلمات کلیدی خواب ,علامت ,دوست ,دلیل ,دشمنی ,گوید ,خواب ببینید ,چنین خو. ,تعبیر خواب ,دختری چنین ,ماده باشد ,چنین خو. ببیند ,مراقب .ان باشید
معنی خواب دله /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: .. دوم: عمار ((سخن چین)). سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان). پنجم: جنگ و خصومت . (جنگ و دشمنی). محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و . است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که .ی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که . از آنجا چیزی ب.د. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که .ان را بکشد و قهر کند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او .د، دلیل که...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب دله
 • کلمات کلیدی گربه ,خواب ,دیدن ,دوست ,دلیل ,دل. ,ببینید گربه ,خواب ببینید ,دیدن گربه ,خواب گربه ,خواب بینید
معنی خواب وشت /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: رقاص و . در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند . . مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه .ی را که بر پای او بند بود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: . درخواب، .ن را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و .انی که . بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد. خالد بن عل...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب وشت
 • کلمات کلیدی خواب ,مصیبت ,.یدن ,گوید ,دیگران ,ببیند ,خواب ببینید ,تعبیر خواب ,خواب ببیند ,علیه السلام ,کنید خبرهای
معنی خواب کولاک /* /*]]>*/ یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن باد سخت بیگانه باشد آنلی بیتون می گوید: 1ـ شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران ش.تی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . 2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید .ی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد . 3ـ اگر خواب ببینید به بقایای ..های آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغی?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کولاک
 • کلمات کلیدی خواب ,طوفان ,تندباد ,علامت ,خانه ,خواهید ,خواب ببینید ,تعبیر خواب ,.اب میکند ,ببینید تندباد ,خواب کولاک ,خواب ببینید تندباد
معنی خواب مگس /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: دیدن سر و مغز و استخوان درخواب، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران میخورد، دلیل که مال مردم هزینه کند. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که مغز بزرگی دا...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب مگس
 • کلمات کلیدی خواب ,دلیل ,گوید ,تعبیر ,جراحی ,دیدن ,تعبیر خواب ,بود، دلیل ,علیه السلام
معنی خواب رحلت /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ى در خواب ببیند که مرده اى جان مى کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است . محمد ابن سیرین بصری گوید: جان به خواب دیدن، فرزند است. یا مال یاعیال موافق. اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا . تلف شود یا خود هلاک شود. اگر جان خویش به صورت مردی نیکو بیند، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو شود، یا به خدمت پادشاهِ خوش طبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد. اگر جان خود را به صورت مردی زشت بیند، تاویلش به خلاف این است. حکایت: درخبر آمده...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب رحلت
 • کلمات کلیدی مرده ,دلیل ,بیند ,خواب ,نیکو ,زنده ,تعبیر خواب ,اعضاء فامیل ,دل. دارد ,تعبیر میشود ,تابوت نهادند ,نیز، دل. داشته
معنی خواب حاکم /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دلیل است که .ی او را ملامت کند و چیز...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب حاکم
 • کلمات کلیدی پادشاه ,دلیل ,خواب ,بیند ,بیند، ,گوید ,بیند، دلیل ,است، دلیل ,بیند سلطان ,بیند پادشاه ,بیننده خواب ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
معنی خواب توصیه /* /*]]>*/ در سر زمین رویاها آمده: به شما پندی می دهند : مراقب دوستان نادرست باشید . یک مرد . به شما نصیحت می کند : تنهائی و اضطراب یک قاضی یا . به شما پندی می دهد : سرافکندگی و خج. دیگران را نصیحت می کنید : دوستان متعددی دور شما را می گیرند . بچه ها را نصیحت می کنید : یک کار دشوار در پیش دارید . به دیگران نصیحتهای حرفه ای می کنید : مراقب باشید که کارهایتان از راه اصلی خارج نشود . شما مشاور مالی هستید : مزد بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت . خالد بن علی بن محد العنبری گوید: نصیحت شنیدن از دشمن در خواب، بر مکر و فریب ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب توصیه
 • کلمات کلیدی خواب ,وصیت ,خواهید ,نصیحت ,تعبیر ,علامت ,خواب ببینید ,تعبیر خواب ,وصیت نامه ,خواهید گرفت ,زمین رویاها
معنی خواب کالوسک /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک ی.ان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر .ی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که اندوهگین شود وباشد که با آن . خصومت نماید. معبران گفته اند: اگر بیند باقلا داشت، یا .ی بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد، او را زیا ندارد، خاصه چون به خانه خود دیده بود. منوچهر مطیعی ته?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کالوسک
 • کلمات کلیدی خواب ,باقلا ,خوردن ,باقلای ,اندوه ,گوید ,تعبیر خواب ,باقلای تازه ,خوردن باقلای ,دیدن باقلا ,خواب کالوسک
معنی خواب خشمگین /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند که .ی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. در سر زمین رویاها آمده: شما خشن و بدجنس هستید : عشق شما دو طرفه صادق می باشد . دیگران با شما خشن هستند : آشنائیهای جدیدی در پیش دارید . دوستان با شما خشن هستند : دوستان شما دورو و مزدور هستند . بچه ها با پدر و مادرشان خشن هستند : شما بسیار خوب و مهربان هستید . نزدیکان با شما خشن هستند : یک . پیدا می کند اب راه ی م ب ن?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب عصبانیت
 • کلمات کلیدی خشمگین ,هستید ,خواب ,دیگران ,عصبانی ,گوید ,تعبیر خواب ,رویاها آمده ,خشمگین هستید ,زمین رویاها ,حیوان خشمگین
معنی خواب دمساز /* /*]]>*/ لوک اویتنهاو می گوید : همراه شدن لذت را نوید میدهد همراهی . : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری دوست خوب : خبرهای شادی بخش نادوست : اعلان خطر دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره ترک . دوست : عذ. مبدل به شادی خواهد شد مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره عصبانی : بیماری دوست جدید : خوشبختی چند دوست : غصه های زود گذر آنلی بیتون می گوید: ملاقات . یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید. 1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانه آن است که همان فردی که ادعای دو...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب دمساز
 • کلمات کلیدی خواب ,دوست ,دوستان ,خواهید ,دوستانتان ,دوستی ,خواب ببینید ,تعبیر خواب ,خواب دوستان ,کنید شادی ,قبرستان همراهی
معنی خواب پیسه /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست ع. این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول .د و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مرا...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب پیسه
 • کلمات کلیدی خواب ,خواهید ,دیدن ,علامت ,گوید ,نشان ,خواب ببینید ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,پیدا . ,خواهید یافت ,منوچهر مطیعی تهرانی
معنی خواب همساده /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانه آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود . اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد . دیدن همسایه‏هاى خود در خواب، بیانگر کارهاى بیهوده است. لیلا برایت می گوید: صحبت . با همسایه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است. در سر زمین رویاها آمده: خواب یک همسایه : بدشانسی در کار شما خواب همسایه های خودتان را می بینید : بدشانسی در عشق به ی...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب همساده
 • کلمات کلیدی خواب ,همسایه ,تعبیر ,دیدن ,تعبیر خواب ,خواب همساده
معنی خواب معانقه /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند .ی را بوسه داد، دلیل که آن . را دوست و خواستگار است. اگر آن . مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن . خیر و منفعت بیند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیندمردی را به . بوسه می داد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب معانقه
 • کلمات کلیدی بوسه ,خواب ,گوید ,دلیل ,مرده ,داد، ,داد، دلیل ,تعبیر خواب ,خواب ببینید ,ثابت کنیم ,خواب معانقه
معنی خواب حزن /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن غم درخواب، دلیل .می است. اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل .می است. در سر زمین رویاها آمده: شما غمگین هستید : موفقیت شما حتمی است . همسر شما غمگین است : موفقیت سریع در کارها شما در یک موقعیت غمگینی بسر می برید : یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست . دیگران باعث غم شما میشوند : یک تغییر مهم که نتیجه آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شو...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب حزن
 • کلمات کلیدی غمگین ,خواب ,تعبیر ,دلیل ,تعبیر خواب ,بود، دلیل ,دلیل .می
معنی خواب شوی /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است . محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. لوک اویتنهاو می گوید : مرد ریشو: خشم مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ مرد پیر : زندگی طولانی مرد چاق : لحظه های شیرین آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانه آن است که به ثروت بسیاری دست می ی.د و از زندگی خود لذت می برید . 2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانه آن اس...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب شوی
 • کلمات کلیدی خواب ,شوهرتان ,شوهر ,علامت ,گوید ,ببیند ,خواب ببینید ,خواب ببیند ,ببینید شوهرتان ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,خواب ببینید شوهرتان ,خواب ببیند همسرش
معنی خواب کنار /* /*]]>*/ اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر .ی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن . مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که فرد زندهای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر .ی در خواب ببیند که زنی را در آغو...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کنار
 • کلمات کلیدی آغوش ,خواب ,گرفتید ,تعبیر ,گوید ,ببیند ,آغوش گرفتید ,آغوش گرفته ,آغوش گرفتن ,تعبیر خواب ,گرفته است،
معنی خواب عینکی /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد. عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود. اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید و اگر ببینید که عینک شما ش.ته است زبان می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید. عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند. دیدن عینک در خو...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفسیر خواب عینکی
 • کلمات کلیدی عینک ,عینکی ,خواب ,دیدن ,دارید ,آفت. ,آورید عینک ,تعبیر خواب ,عینک آفت. ,همسرتان عینک ,خواب ببینید
معنی خواب اشعث /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آ.ت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند. اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود. اگر بیندمیخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از .ب خود توانگر شود. خالد بن ع...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب اشعث
 • کلمات کلیدی خواب ,دلیل ,بیند ,تعبیر ,میخهای ,کوبد ,تعبیر خواب ,خواب ببیند ,خواب اشعث
معنی خواب کارتنک /* /*]]>*/ اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر ح. نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و ن.ئی.اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این ح. را در شما به وجود می آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد. معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفیفی است) و...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کارتنک
 • کلمات کلیدی عنکبوت ,خواب ,عنکبوتی ,خواهید ,دیدن ,خانه ,خواب ببینید ,ببینید عنکبوتی ,کشتن عنکبوت ,تعبیر خواب ,دیدن عنکبوت ,خواب ببینید عنکبوتی
معنی خواب نزله /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: زکام درخواب بر سه وجه است. اول: بیماری اندک (بیماری کم و سبک). دوم: خشم گرفتن بر .ی. سوم: منفعت یافتن. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: زکام دیدن، دلیل کند که بر .ی خشم گیرد و زود صلح کند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر ..ی پیدا می کنید که زود زائل می ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب نزله
 • کلمات کلیدی زکام ,خواب ,لینک ,بیماری ,گوید ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,خواب نزله
معنی خواب . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگرزن بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطی بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. جابر مغربی می گوید: اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر بیند که از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل که دخت?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب .
 • کلمات کلیدی دلیل ,بیند ,بیرون ,آمد، ,بود، ,خواب ,بیرون آمد، ,آمد، دلیل ,بود، دلیل ,کلیک کنید ,تعبیر خواب
معنی خواب روی /* /*]]>*/ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دل. د ارد. اگر .ی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر .ی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را بهپایان میبرد. دیدن چهره به رنگ آبی بر (جُر)م و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دل. دارد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن چهره های شاد ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب روی
 • کلمات کلیدی چهره ,خواب ,دیدن ,علامت ,لینک ,تعبیر ,دیدن چهره ,کلیک کنید ,برای . ,تعبیر خواب
معنی خواب دروند /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که آزمندی می کنید و بیش از حق خود می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و . می کنید. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید .ی با چنگک به شما حمله می کند ، نشانه آن است که دچار .شه هایی عذاب آور خواهید شد . 2ـ دیدن چنگک در خواب ، نشانه درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب دروند
 • کلمات کلیدی خواب ,چنگک ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,دیدن چنگک ,خواب دروند
معنی خواب گوگرد /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد. چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می دهد که عاملی کارگشا در اختیارتان قرار می گیرد که به کمک او می توانید بسیاری از مشکلات را از میان بردارید. اگر با چوب کبریت شمع یا چراغی را روشن کنید خوب است و نشان می دهد که شادی و فرج به شما می رسد و آینده ای روشن خواهید داشت. داشتن مقدار زی?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب گوگرد
 • کلمات کلیدی کبریت ,خواب ,لینک ,گیرد ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,اختیارتان قرار ,خواب گوگرد
معنی خواب چغانه /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بش.ت یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند .ی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است. معبران در مورد این خواب گویند: چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چغانه
 • کلمات کلیدی دلیل ,خواب ,بیند ,گوید ,دروغ ,چغانه ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,خواب چغانه
معنی خواب لیمو /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش . نیز، تعبیر میشود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن و خوردن، .یدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران .ی خوب تشخیص داده نشد?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه خواب دیدن لیمو
 • کلمات کلیدی خواب ,لیمو ,لیموی ,دیدن ,شیرین ,گوید ,دیدن لیموی ,گوید دیدن ,لیموی شیرین ,تعبیر میشود ,دیدن لیمو
معنی خواب مخده /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل. محمد ابن سیرین بصری گوید: بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب مخده
 • کلمات کلیدی بالش ,خواب ,دلیل ,گوید ,ببیند ,بیند ,دیدن بالش ,خواب ببیند ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,برای .
معنی خواب سبزه زار /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمن اگر در خواب سبز و .م باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت . 2ـ اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت . 3ـ اگر...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب سبزه زار
 • کلمات کلیدی خواب ,چمنزاری ,دیدن ,خواهید ,علامت ,لینک ,خواب ببینید ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,برای . ,دیدن چمنزاری
معنی خواب چنار /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام .انی که پیرامون، چنین ح.ی دارند یعنی در حیات و حمات مفید هستند، در خواب های ما به صورت چنار ظاهر می شوند و متجلی می گردند. مشاهده چنارستان در خواب نیکو است چون خواب می گوید با مردی آزاده آشنا می شوید و انس می گیرید . اگر در یک باغ فقط یک چنار سبز دیدید خواب شما می گوید در میان اطرافیان شما یک نفر هست که می توانید روی او حساب کنید. اگر دیدید که شاخه ای از یک چنار را ش.تید خواب شما خبر می دهد ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چنار
 • کلمات کلیدی خواب ,چنار ,لینک ,گوید ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,درخت چنار ,خواب چنار
معنی خواب .یطه /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم. اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز. لوک اویتنهاو می گوید : چمدان : سفر بزرگ در حال آماده . چمدان :خبرهای بد آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن چمدان در ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب .یطه
 • کلمات کلیدی چمدان ,خواب ,خواهید ,علامت ,آینده ,لینک ,خواب ببینید ,چمدان خالی ,برای . ,خواب ببیند ,تعبیر خواب ,مسافرتی دلپذیر خواهید
معنی خواب چلو /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برنج پخته که ما در فارسی و زبان محاوره نام های مختلف به آن داده ایم چه تع.ری دارد اما فرقی هست بین چلو و پلو که خود شما البته این فرق را می دانید. پلو برنچ پخته است مخلوط با چیزهای دیگر مانند گوشت، عدس، باقلا، لوبیا و غیره ل. سفید نیست اما چلو همان برنج پخته است که چیزی با آن مخلوط نمی کنند و همراه گوشت یا ماهی، یا کباب و غیره می خورند پس حتما باید سفید باشد. تفاوت در همین است و اگر چلو تعبیری متفاوت بیابد از این ناشی می شود که رنگ چلو سفید است. دیدن چلو در خواب خوب است و ن?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چلو
 • کلمات کلیدی خواب ,تعبیر ,لینک ,پخته ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,برنج پخته
معنی خواب چوبدست /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چماق یا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه به کار می برند در خواب های ما معرف حرف زور، استبداد رای، خودسری و خودرائی است. چماق مردی است زورگو و بی منطق و زبان نفهم یا عملی است که خلاف منطق و عقل سلیم انجام می گیرد و به یاری زور صورت عمل می پذیرد. اگر در خواب دیدید که چماقی در خانه دارید، هستند .انی که چماق یا چوبدستی زیر تختخواب، در کمد لباس یا پشت در اتاق پنهان می کنند که در صورت رو به رو شدن با . یا مزاحم از آن استفاده کنند. چنانچه چنین چماقی د...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چوبدست
 • کلمات کلیدی چماق ,خواب ,گوید ,دیدید ,منطقی ,خواهید ,برای . ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,خواب ببینید ,آشنا باشد
معنی خواب لنگ /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید. آنلی بیتون می گوید: اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانه آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد . در سر زمین رویاها آمده: خواب یک چلاق : یک مصیبت بزرگ شما چلاق هستید : کارهای...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب لنگ
 • کلمات کلیدی خواب ,چلاق ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,چلاق هستند
معنی خواب چکوچ /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد. چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند. همین تعبیر هست اگر .ی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان ب.ید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر مع. می شود و عوامل سامان بخش ز...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چکوچ
 • کلمات کلیدی خواب ,تعبیر ,لینک ,دارید ,چکشی ,گوید ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,خواب چکوچ
معنی خواب کنگلو /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر .ی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: چغندر در خواب، منفعت اندک است، از جهت .ن و چغندر پخته هم، از .ن منفعت یابد اندکی. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفی...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کنگلو
 • کلمات کلیدی چغندر ,خواب ,اندوه ,گوید ,لینک ,پخته ,خواب ببینید ,برای . ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,چغندر پخته
معنی خواب برات /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر .ی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند. جابر مغربی می گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانه آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید . 2ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دل. ب?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب برات
 • کلمات کلیدی خواب ,دلیل ,لینک ,بیند ,مهره ,گوید ,خواب ببینید ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,خواب برات
معنی خواب ونخ /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است. اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد. اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد. اگر بیند چغانه را بش.ت و بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه. اگر این . جاهل است، شغلی پیشه کند که از آن شغل او ر...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب ونخ
 • کلمات کلیدی چغانه ,دلیل ,بیند ,لینک ,اندوه ,دروغ ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,بیند چغانه
معنی خواب کوثر /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید . 2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانه آن است که در معا. خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت . 3ـ دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است . 4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانه آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد . خال?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب کوثر
 • کلمات کلیدی چشمه ,خواب ,دیدن ,لینک ,شانس ,خواهید ,دیدن چشمه ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,خواهید داشت ,خواب کوثر
معنی خواب شکنج /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است. اگر .ی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد. اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از بیماری آن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد. . در خواب خودش عم ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب شکنج
 • کلمات کلیدی خواب ,چروک ,تعبیر ,چهره ,. ,لینک ,چروک پیدا ,پیدا کرده ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای .
معنی خواب دایره /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالا.ه چرخ در خواب های ما . مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می بالیم. دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که در اطراف بیننده خواب می گذرد. اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید که زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه برمدار درست می گردد و جای نگرانی نیست ولی اگر چرخ ش.ته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب شم?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب دایره
 • کلمات کلیدی خواب ,گردونه ,لینک ,چرخهای ,ش.ته ,دایره ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,برای . ,چرخهای متعدد ,انتظار شماست ,شماست چرخهای متعدد ,انتظار شماست چرخهای
معنی خواب چرخشت /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و . تهیه می .د. انواع آن در .ابات و میخانه های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد. نمونه کوچک آن را می توان آب میوه گیری برقی دانست. نه انگور در خواب خیلی خوب است و نه . لذا آب میوه گیری به آن صورت که گفته شد تعریفی ندارد و گناه است و انحطاط اخلاقی. برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب چرخشت
 • کلمات کلیدی خواب ,لینک ,چرخشت ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای . ,میوه گیری ,خواب چرخشت
معنی خواب خواب سبک /* /*]]>*/ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: چرت زدن در خواب، بر آرامش، آسایش و ثروت بعد از فقر دل. دارد. در سر زمین رویاها آمده: خواب ببینید که چرت می زنید : اضطراب و تشویش باطنی یک دختر جوان خواب ببیند که در یک مکان عمومی چرت می زند : او با یک مرد ثروتمند ازدواج خواهد کرد . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب سایه افکن /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد. اول: سلطنت. دوم: ثروت. سوم: مرتبت و عزت. چهارم: ریاست و مقام و منزلت. پنجم: رفعت و سر بلندی. ششم: ولایت و حکومت. هفتم: صحبت وه.نی با بزرگان. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصو?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب سایه افکن
 • کلمات کلیدی خواب ,علامت ,چتری ,خواهید ,گوید ,دارند ,خواب ببینید ,ببینید چتری ,تعبیر خواب ,کلیک کنید ,برای .
معنی خواب دهن /* /*]]>*/ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)، بر غم و اندوه دل. دارد. اگر در چربی یا روغن، بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید، به مدح نادرست از .ی تعبیر میشود. در سر زمین رویاها آمده: خواب چربی : بدبختی و ناراحتی به شما نزدیک میشود . چربی می .ید : پول خود را حیف ومیل می کنید . چربی می سازید : اثاثیه جدید برای منزل خواهید .ید . از چربی استفاده می کنید : زندگی برای شما به آسانی می گذرد . چربی می خورید : بسیار پول پرست هستید . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تعبیر خواب دهن
 • کلمات کلیدی چربی ,خواب ,لینک ,تعبیر ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای .
معنی خواب چپ /* /*]]>*/ در سر زمین رویاها آمده: شما چپ دست هستید : چپ دستها پیروز میشوند به مانند چپ دستها رفتار می کنید : یکی از نزدیکان فامیل ناپدید خواهد شد . با دست چپ می نویسید : یک عشق پرسعادت با دست چپ کار می کنید : ثروت و احترام با دست چپ غذا می خورید : در رفتارتان بیشتر دقت کنید . با دست چپ رانندگی می کنید : آینده شادی در پیش دارید . در قسمت چپ کوچه یا خیابان راه می روید : با شخص ثروتمندی ازدواج خواهید کرد . برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است ?...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تأویل خواب چپ
 • کلمات کلیدی لینک ,خواب ,کلیک کنید ,برای .

آخرین جستجو ها