تابستان بیاد ماندنی من در مسجد

معارف و داستانهای قرآنی ... حاج آقا محمدرضا احکام و عقاید ... حاج اقا میثم علی نیا قرآن ... حاج حمید شرافتمند ورزشهای رزمی... آقای اسماعیل بیگی کامپیوتر ... آقای شاملو مسول تربیت بدنی ... آقای کوهی مسول تدارکات طرح ... آقای حسین جعفری مسول بازرسی و فرمانده پایگاه ... سید حسن رجبی مسول اجرایی طرح ... آقای کشاورزی مسول اجرایی طرح ... آقای جوادی مسول اردویی ... آقای مهدی مقدم مسولین ثبت نام و امور اجرایی... حسین سرایی .... علی مغانلو

اطلاعات

آخرین جستجو ها