کتابخانه عمومی آیت الله سعیدی ماهشهر

ی در دیدار با کتابداران کتابخانه های عمومی کشور: هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که ى تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، کتاب منزوى خواهد شد، خطاست. متن بیانات مقام معظّم ی(دام ظلّه العالی) بسم اللّه الرّحمن الرّحیم خیلى خوش آمدید برادران و خواهران عزیز اهل کتاب. جلسه، یک جلسه ى صددرصد فرهنگى است؛ و بنده ى حقیر قصد اوّلم از ایجاد این جلسه و ملاقات با شما برادران و خواهران عزیز، یکى تشکر از زحمات مسئولان کتابخانه ها و کتابدارها در سراسر کشور بوده، به خاطر کار بزرگ و مهمى که انجام میدهند، و دیگرى در واقع یک رمز احترام به کتاب و کتابخوانى و اهمیت کتاب در جامعه. هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که ى تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، کتاب منزوى خواهد شد، خطاست. کتاب روزبه روز در جامعه ى بشرى اهمیت بیشترى پیدا میکند. ابزارهاى نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتابها و محتواى کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جاى کتاب را هیچ چیزى نمیگیرد. یک نکته این است که ما اگر درصدد هم افزائى آحاد خودمان، از لحاظ فکر و تجربه و ذوق و هنر هستیم، بایستى ارتباط خودمان را با کتاب بیشتر کنیم. کتاب مجموعه اى است از محصولات یک فکر، یک شه، یک ذوق، یک هنر؛ مجموعه اى است از یافته هاى یک یا چند انسان. ما خیلى باید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم؛ این کارى است که کتاب به ما تقدیم میکند، هدیه میکند؛ این هدیه ى کتاب به ماست. لذا کتاب یک پدیده و یک موجود ذى قیمت است؛ همیشه اینج ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها