مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها

استعلام کاشی بدنه 60 در 30 / استعلام, کاشی بدنه 60 در 30استعلام ماست / استعلام,ماستاستعلام کرایه یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام داوطلبان / استعلام, کرایه یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام داوطلبان استعلام شلف کامل / استعلام , استعلام شلف کاملاستعلام کمد لباس ایستاده جنس چوب... / استعلام,کمد لباس ایستاده جنس چوب...استعلام سمپاشی ساختمان / استعلام , استعلام سمپاشی ساختماناستعلام نیروی خدماتی / استعلام,نیروی خدماتیاستعلام لوله مانسمان 5 اینچ 6 متری / استعلام,استعلام لوله مانسمان 5 اینچ 6 متریاستعلام سیب زمینی درشت. پیاز درشت / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت. پیاز درشتاستع ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.5.13 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,دستگاه ,گوشت ,لوازم ,کابل ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام تهیه ,استعلام لوازم ,استعلام گوشت ,استعلام استعلام لوازم ,استعلام
استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی - نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی - نوبت دوم استعلام نرم افزار ارزی و عملکرد کارکنان / استعلام, نرم افزار ارزی و عملکرد کارکنان استعلام کولر گازی اینونتر سرد و گرم 48000 / استعلام, استعلام کولر گازی اینونتر سرد و گرم 48000استعلام دوربین مداربسته.... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته....استعلام گاز مایع هلیوم / استعلام , استعلام گاز مایع هلیوم استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...استعلام مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام مبلمان و دکور ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 97.4.27
 • کلمات کلیدی استعلام ,لوازم ,ساخت ,کولر ,دستگاه , ید ,استعلام استعلام ,استعلام لوازم ,استعلام کولر ,استعلام ساخت ,کولر گازی ,اجناس ایرانی باشند ,ایرانی باشند
استعلام ید گیت کورت / استعلام,استعلام ید گیت کورتاستعلام ید ویال bactec ... / استعلام , استعلام ید ویال bactec ...استعلام مواد غذایی .. / استعلام, استعلام مواد غذایی ..استعلام اجرای رنگ آمیزی پلاستیک / استعلام, اجرای رنگ آمیزی پلاستیکاستعلام تانکر / استعلام,استعلام تانکر استعلام ید رایانه / استعلام, استعلام ید رایانهاستعلام یک دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی 25000 / استعلام, یک دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی 25000استعلام تعمیرات و تعویض روکش مبل / استعلام , استعلام تعمیرات و تعویض روکش مبلاستعلام ست لوازم حریر / استعلام, ست لوازم حریراستعلام اجرایی پروژه عملیات بهسا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.5.06 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,لوازم ,دستگاه ,ساختمان ,ساخت ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام لوازم ,کولر گازی ,استعلام بیمه ,ویال bactec استعلام ,استعلام استعل
استعلام ید گیت کورت / استعلام,استعلام ید گیت کورتاستعلام ید ویال bactec ... / استعلام , استعلام ید ویال bactec ...استعلام مواد غذایی .. / استعلام, استعلام مواد غذایی ..استعلام اجرای رنگ آمیزی پلاستیک / استعلام, اجرای رنگ آمیزی پلاستیکاستعلام تانکر / استعلام,استعلام تانکر استعلام ید رایانه / استعلام, استعلام ید رایانهاستعلام یک دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی 25000 / استعلام, یک دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی 25000استعلام تعمیرات و تعویض روکش مبل / استعلام , استعلام تعمیرات و تعویض روکش مبلاستعلام ست لوازم حریر / استعلام, ست لوازم حریراستعلام اجرایی پروژه عملیات بهسا? ...

اطلاعات

استعلام اقلام الکتریکی و... / استعلام, استعلام اقلام الکتریکی و...استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی / استعلام ,استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانیاستعلام چرخ دنده ونر... / استعلام, استعلام چرخ دنده ونر...استعلام انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی / استعلام, انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آباستعلام تامین جا و پذیرایی ... / استعلام, استعلام تامین جا و پذیرایی ...استعلام طراحی و چاپ ... / استعلام , استعلام طراحی و چاپ ...استعلام دستگاه سه کاره کفاشی / استعلام, استعلام دستگاه سه کاره ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 97.4.20 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,دستگاه , ید ,تهیه ,دوربین ,کابل ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام دستگاه ,استعلام تهیه ,استعلام لوله ,استعلام استعلام دستگاه ,توسع?
استعلام تلفن بی سیم / استعلام , استعلام تلفن بی سیم استعلام ده دستگاه تلفن / استعلام,استعلام ده دستگاه تلفناستعلام cd و dvd خام... / استعلام, استعلام cd و dvd خام...استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنمایی / استعلام , استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنماییاستعلام سیستم نرم افزاری / استعلام,سیستم نرم افزاری استعلام دستگاه جوشکاری و .... / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری و ....استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...استعلام سرور... / استعلام, استعلام سرور...استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...استعلام فعال? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام 97.4.28 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,دستگاه ,تجهیزات , ید ,کامپیوتر ,سازی ,استعلام استعلام ,استعلام تجهیزات ,استعلام دستگاه ,استعلام ید ,تجهیزات رشته ,استعلام رایانه استع?
استعلام چراغ و پایه چراغ / استعلام,استعلام چراغ و پایه چراغاستعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...استعلام تابلو برنامه پذیر ، کیت آموزشی تابلو برق..... / استعلام ,استعلام تابلو برنامه پذیر ، کیت آموزشی تابلو برق.....استعلام میز تنیس تاشو ... / استعلام, استعلام میز تنیس تاشو ...استعلام عملیات برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی / استعلام, عملیات برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستاییاستعلام ید تعدادی کتاب / استعلام, ید تعدادی کتاباستعلام تعداد 22 عدد صندلی تجزیه ... / استعلام , استعلام تعداد 22 عدد صندلی تجزیه ...استعلام عملیا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام 97.4.10 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,خدمات ,تکمیل ,دستگاه ,تجهیزات ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,خدمات مشترکین ,استعلام تکمیل ,استعلام عملیات ,استعلام خدمات مشترکین ,?
استعلام دوربین برداری با متعلقات / استعلام, دوربین برداری با متعلقاتاستعلام متر وایرلس / استعلام, متر وایرلس استعلام اینورتر جوشکاری ... / استعلام , استعلام اینورتر جوشکاری ...استعلام ید لوله پلی اتیلن / استعلام, ید لوله پلی اتیلن استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...استعلام تحقیق و بررسی عیار ف ات گران بها / استعلام,استعلام تحقیق و بررسی عیار ف ات گران بهااستعلام مصالح / استعلام, مصالح استعلام کاغذa4 / استعلام, کاغذa4استعلام سکو ترانس ... / استعلام , استعلام سکو ترانس ...استعلام ید مصالح... / استعلام, ید مصالح...استتعلام چاپ فرم اخطاریه / استعلام ,اس ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.3.3 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,اجرای ,دستگاه ,مرمت ,لوله ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,استعلام ساخت ,محوطه سازی ,استعلام اجرای محوطه ,استعلام وسای
سایت ستاد ، سامانه ستاد الکرونیک ت ، سامانه ستاد استعلام انتقال آب ... / استعلام , استعلام انتقال آب ...استعلام قفسه بایگانی... / استعلام,قفسه بایگانی...استعلام سنگ کار ... / استعلام , استعلام سنگ کار ...استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام,الکتروپمپ شناور...استعلام دستگاه روتر میکروتیک hap lite / استعلام, دستگاه روتر میکروتیک hap liteاستعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ... / استعلام, استعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ...استعلام محوطه سازی و چمن کاری ... / استعلام, استعلام محوطه سازی و چمن کاری ...استعلام کارتریج کامل پلاتر / استعلام, کارت ...

اطلاعات

سایت ستاد ، سامانه ستاد الکرونیک ت ، سامانه ستاد استعلام انتقال آب ... / استعلام , استعلام انتقال آب ...استعلام قفسه بایگانی... / استعلام,قفسه بایگانی...استعلام سنگ کار ... / استعلام , استعلام سنگ کار ...استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام,الکتروپمپ شناور...استعلام دستگاه روتر میکروتیک hap lite / استعلام, دستگاه روتر میکروتیک hap liteاستعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ... / استعلام, استعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ...استعلام محوطه سازی و چمن کاری ... / استعلام, استعلام محوطه سازی و چمن کاری ...استعلام کارتریج کامل پلاتر / استعلام, کارت ...

اطلاعات

استعلام ساخت سایر پروژه های ی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های ی عمران ...استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی ... / استعلام, استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی ...استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ....استعلام بازدید موتور چاه و در صورت نیاز به لایروبی و تعمیر... / استعلام,بازدید موتور چاه و در صورت نیاز به لایروبی و تعمیر...استعلام سنسور ارتفاع سنج .... / استعلام, استعلام سنسور ارتفاع سنج ....استعلام گاز هلیم ... / استعلام , استعلام گاز هلیم ...استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,سیمان تیپ 2آگهی مناقصه ید ن? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.2.26 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,دستگاه ,ساخت ,صندلی ,موتور ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام ساخت ,استعلام دستگاه ,پستی استعلام , ی عمران استعلام ,استعلام است?
سامانه ستاد , سایت ستاد , سامانه الکترونیکی ت استعلام نصب ایزوگام پشت بام ، حذف نورگیرها و .. / استعلام, نصب ایزوگام پشت بام ، حذف نورگیرها و ..استعلام سیستم ضدسرقت موتورخانه... / استعلام, استعلام سیستم ضدسرقت موتورخانه...استعلام کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساخته / استعلام, کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساختهاستعلام اجرای چمن / استعلام, اجرای چمن استعلام ید موتور آسانسور .... / استعلام, استعلام ید موتور آسانسور ....استعلام اجرای برق رسانی / استعلام, اجرای برق رسانی ...استعلام مرکب امنیتی مشکی پشت قرمز... / استعلام,استعلام مرکب امنیت ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام 97.2.24 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,اجرای ,دستگاه ,تجهیزات ,مرمت ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,آسانسور استعلام ,استعلام تکمیل ,قنات روستای استعلام ,اس?
سایت ستاد , سامانه ستاد , سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن ...استعلام لایروبی و احیاء انهار... / استعلام,لایروبی و احیاء انهار...استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...استعلام تشک روهو (ساخت ایران) / استعلام,تشک روهو (ساخت ایران)استعلام انواع هادی هوایی ... / استعلام, استعلام انواع هادی هوایی ...استعلام تشک مواج (ساخت ایران) / استعلام,تشک مواج (ساخت ایران)استعلام آبرو با ورق1/5 ... / استعلام , استعلام آبرو با ورق1/5 ...استعلام چاپگر رایانه لیزری رنگی... / استعلام,چاپگر رایانه لیزری رنگی...استعلام سمعک / استعلا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.2.15 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,آبرسانی ,نظارت ,کارگاهی ,اجرای ,پروژه ,استعلام استعلام ,آبرسانی استعلام ,کارگاهی پروژه ,نظارت کارگاهی ,استعلام نظارت ,نظارت کارگاهی پ
سایت ستاد, سامانه تدارکات الکترونیکی ت , سامانه ستاداستعلام بیمه / استعلام بیمه استعلام پروژه شبکه آبرسانی ناحیه صنعتی / استعلام,استعلام پروژه شبکه آبرسانی ناحیه صنعتیاستعلام پروژه زیرسازی و ج گذاری ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام پروژه زیرسازی و ج گذاری ناحیه صنعتیاستعلام بهسازی و آسف راه دسترسی / استعلام بهسازی و آسف راه دسترسی استعلام خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام خودروهای استیجاریاستعلام تعداد 6 دستگاه یو پی اس / استعلام, استعلام تعداد 6 دستگاه یو پی اساستعلام کارتن بزرگ درب دار 5 لایه / استعلام, استعلام کارتن بزرگ درب دار 5 لایهاستعلام ی ...

اطلاعات

سایت ستاد , سامانه تدارکات الکترونیکی ت , سامانه ستاداستعلام قند خالص، چای / استعلام, استعلام قند خالص، چای استعلام مطالعه پرورش آبزیان ... / استعلام, استعلام مطالعه پرورش آبزیان ...استعلام اجرای عملیات خاکبرداری و.... / استعلام , استعلام اجرای عملیات خاکبرداریاستعلام زودپز ... / استعلام , استعلام زودپز ...استعلام وسایل آشپزخانه ... / استعلام , استعلام وسایل آشپزخانه ...استعلام محوطه سازی سایت خدماتی ناحیه / استعلام,استعلام محوطه سازی سایت خدماتی ناحیهاستعلام اورژانس ... / استعلام , استعلام اورژانس ...استعلام ده ردیف سم / استعلام, استعلام ده ردیف سماستعلام لوا? ...

اطلاعات

سایت ستاد , سامانه ستاد , سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...استعلام هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراری / استعلام, هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراریاستعلام تامین لوازم و تجهیزات / استعلام , استعلام تامین لوازم و تجهیزاتاستعلام ترمیم و تعویض سقف سایبان / استعلام ,استعلام ترمیم و تعویض سقف سایباناستعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداریاستعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...

اطلاعات

استعلام مادربرد ایسوس ... / استعلام , استعلام مادربرد ایسوس ...استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی ... / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی ...استعلام لوازم حریر ... / استعلام , استعلام لوازم حریر ...استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام, استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب ... / استعلام , استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب ...استعلام لوله م ار و انواع آداپتور مخصصو پروتز / استعلام, لوله م ار و انواع آداپتور مخصصو پروتز استعلام سوئیچ شبکه ... / استعلام, سوئیچ شبکه ...استعلام پودر نظافت تیز بر ، تاید ...

اطلاعات

استعلام سوپاپ و شیرفلکه / استعلام, سوپاپ و شیرفلکهاستعلام مانیتور رایانه / استعلام، استعلام مانیتور رایانه استعلام آبرسانی سیار به روستاهای ... / استعلام , آبرسانی سیار به روستاهای ...استعلام کابلشو استاندارد آلومینیومی / استعلام، استعلام کابلشو استاندارد آلومینیومیاستعلام الکترود و ... / استعلام, استعلام الکترود و ...استعلام ?پمپ هیدرولیکی / استعلام , استعلام ?پمپ هیدرولیکیاستعلام تجهیزات آموزشی / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشیاستعلام کولر گازی اسپلیت ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت ...استعلام تهیه و اجرای آسف معابر روستا ... / استعلام, استعلام ...

اطلاعات

استعلام مادربرد ایسوس ... / استعلام , استعلام مادربرد ایسوس ...استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی ... / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی ...استعلام لوازم حریر ... / استعلام , استعلام لوازم حریر ...استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام, استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب ... / استعلام , استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب ...استعلام لوله م ار و انواع آداپتور مخصصو پروتز / استعلام, لوله م ار و انواع آداپتور مخصصو پروتز استعلام سوئیچ شبکه ... / استعلام, سوئیچ شبکه ...استعلام پودر نظافت تیز بر ، تاید ...

اطلاعات

استعلام صندلی چرخدار / استعلام,استعلام صندلی چرخداراستعلام کاغذ 100*70/ 70 گرمی سفید تحریر مازندران , سایت ستاد / استعلام, کاغذ 100*70/ 70 گرمی سفید تحریر مازندران استعلام ید تجهیزات پرینتر کارت شناسایی و کارت شناسایی کارکنان خام / استعلام, ید تجهیزات پرینتر کارت شناسایی و کارت شناسایی کارکنان خاماستعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...استعلام دستگاه pc و متعلقات... / استعلام, استعلام دستگاه pc و متعلقات...استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستا.. / استعلام, عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روست ...

اطلاعات

استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتراستعلام ت یب دیوار و اصلاح و مقاوم سازی دیوار / استعلام,استعلام ت یب دیوار و اصلاح و مقاوم سازی دیواراستعلام ید سرامیک ... / استعلام, استعلام ید سرامیک ...استعلام تعمیرات تاسیسات موتورخانه گمرک / استعلام , استعلام تعمیرات تاسیسات موتورخانه گمرکاستعلام ید رایانه و متعلقات / استعلام,استعلام ید رایانه و متعلقاتاستعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاهاستعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش / ا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 97.1.09 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,اجرای ,تعمیرات ,تعمیر ,لوازم ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,کامپیوتر استعلام ,استعلام لوازم ,استعلام استعلام تعمیر
استعلام اجرای طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه در محور مواصلاتی... / استعلام,استعلام اجرای طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه در محور مواصلاتی...استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتراستعلام بازسازی و ساماندهی گ ار ... / استعلام, استعلام بازسازی و ساماندهی گ ار ...استعلام چادر ... / استعلام , استعلام چادر ...استعلام درخواست ید اقلام درخواستی مرکز ارتوپد فنی (ارترو و پروتز)... / استعلام,استعلام درخواست ید اقلام درخواستی مرکز ارتوپد فنی (ارترو و پروتز)...فراخوان تامین کارتهای الکترونیکی سیستم plc / مناقصه عمومی, فراخوان تامین کارتهای الکترون? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.12.19 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,اجرای ,آسف ,ماشینی ,فعالیت ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,ماشینی استعلام ,استعلام آسف ,آسف ماشینی ,آسف ماشینی استعلام ,استعلام آسف ?
استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...استعلام ج گذاری و پیاده رو سنگی / استعلام, استعلام ج گذاری و پیاده رو سنگیاستعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...استعلام اجرای قسمتی از معاب? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.12.16 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,اجرای ,هادی ,پستی ,معابر ,قسمتی ,استعلام استعلام ,هادی استعلام ,استعلام اجرای ,اجرای قسمتی ,استعلام واگذاری ,استعلام اجرای قسمتی ,استع
فراخوان مناقصه ید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی ... (نوبت دوم)فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد زایشگاه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد زایشگاهفراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه / اگهی فراخوان , فراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه استعلام چهار ردیف منگنه واشر بر / استع ...

اطلاعات

استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی .... / استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی ....استعلام ید کامپیوتر / استعلام ید کامپیوتراستعلام لوازم شوینده ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده ...استعلام سری g / استعلام سری gاستعلام کیس ... / استعلام ,استعلام کیس ...استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی / استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی استعلام دیگ آبگرم / استعلام دیگ آبگرم استعلام کولر گازی ... / استعلام ,استعلام کولر گازی ...استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و خانه نه ایستگاه راه آهن ... / استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و خانه نه ایستگاه راه آهن ...استعلام جوشکاری دکل ...

اطلاعات

استعلام ید و حمل چمن / استعلام , استعلام ید و حمل چمن استعلام نیاز به تامین کنندگان تابلوهای ف ی / استعلام ,استعلام نیاز به تامین کنندگان تابلوهای ف ی استعلام توسعه جنگل با نهال / استعلام, استعلام توسعه جنگل با نهالاستعلام شن ریزی دسترسی به مزارع / استعلام , استعلام شن ریزی دسترسی به مزارعاستعلام پروژه آبرسانی / استعلام ,استعلام پروژه آبرسانیاستعلام لوازم تحریر / استعلام , استعلام لوازم تحریراستعلام بسته آموزشی فرهنگی هوشمند / استعلام, استعلام بسته آموزشی فرهنگی هوشمند استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو / استعلام, استعلام تعداد یک نفر راننده با خودر ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 96.11.17 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,اجرای ,تجهیزات ,پروژه ,دستگاه ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,استعلام تعداد ,استعلام، استعلام ,استعلام استعلام اجرا?
استعلام دیزل پمپ آتش نشانی, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام,استعلام دیزل پمپ آتش نشانی, سامانه تدارکات الکترونیکی تاستعلام خار ضد صعود , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خار ضد صعود , سایت ستاداستعلام پملپ کابلی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام پملپ کابلی, سامانه ستاداستعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران ...مرحله دوم / استعلام, استعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران ...مرحله دوم استعلام پنیر uf / استعلام ,استعلام پنیر ufاستعلام ید نصب و راه اندازی نرم افزار / استعلام ,استعلام ید نصب و راه اندازی نرم افزاراستعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب درب / ...

اطلاعات

استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...استعلام پمپ کف کش / استعلام , استعلام پمپ کف کشاستعلام رسید مشتری حرارتی وینکور خالدا... / استعلام، استعلام رسید مشتری حرارتی وینکور خالدا...استعلام ?پیمانکار خطوط / استعلام, استعلام ?پیمانکار خطوط شهرستان سلطانیهاستعلام پیمانکار خطوط شهرستان... / استعلام, استعلام پیمانکار خطوط شهرستان...استعلام ?ماشین لباسشویی / استعلام, استعلام ?ماشین لباسشوییاستعلام عدس ایرانی درجه یک فله / استعلام, اس? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.11.08 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,اجرای , ید ,دستگاه ,پیمانکار ,هادی ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,پیمانکار خطوط ,استعلام، استعلام ,استعلام استعلام اجرا?
استعلام مرسولات پستی واحد مرکز آموزشی درمانی... / استعلام, استعلام مرسولات پستی واحد مرکز آموزشی درمانی...استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی بیمارستان... / استعلام, استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی بیمارستان...استعلام آژیر اعلان حریق برند, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام آژیر اعلان حریق برند, سامانه تدارکات الکترونیکی تاستعلام تخت خواب دو طبقه خوابگاهی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تخت خواب دو طبقه خوابگاهی , سایت ستاداستعلام نصب 12 عدد کنتور , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام نصب 12 عدد کنتور , سامانه ستاداستعلام ا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.10.25 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,اجرای , ید ,هادی ,تهیه ,تجهیزات ,استعلام استعلام ,استعلام اجرای ,استعلام ید ,استعلام تهیه ,تهیه مصالح ,استعلام استعلام اجرای ,هادی روست
استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزی کیفی , استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم)استعلام اجرای نماسازی با آجر... / استعلام, استعلام اجرای نماسازی با آجر...استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام آسف خیابان , سایت ستاد / استعلام ,استعلام آسف خیابان , سایت ستاداستعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستادفراخوان مناقصه تعدادی پروژه عمرانی و تاسیساتی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.10.16 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,اجرای ,تیرآهن , ید ,14استعلام ,هادی ,استعلام استعلام ,استعلام تیرآهن ,استعلام اجرای ,تیرآهن 14استعلام ,بهای اجرای ,استعلام استعلام تیرآ?
سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام مصالح ساختمانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام مصالح ساختمانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی ت استعلام نمک جهت عملیات راهداری, سایت ستاد / استعلام ,استعلام نمک جهت عملیات راهداری, سایت ستاداستعلام بلندگوی line array, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام بلندگوی line array, سامانه ستادآگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادر / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادرفراخوان استعلام انجام امور ید غذای بیرون بر / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان است? ...

اطلاعات

استعلام مبلمان راحتی , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام مبلمان راحتی استعلام ید انکربولت و شابلون , سایت ستاد / استعلام ,استعلام ید انکربولت و شابلون , سایت ستاداستعلام دوربین عکاسی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی, سامانه ستادفراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانیاستعلام تجهیزات امداد و نجات / استعلام,استعلام تجهیزات امداد و نجات استعلام بال والو فولادی رزوه داخل / استعلام,استعلام بال والو فولادی رزوه داخل استعلام ده ردیف آب بند / استعلام,استعلام ده ردیف آب بند ...

اطلاعات

استعلام موتورسیکلت, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,مدیریت پارکینگ طبقاتیاستعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام شوفاژ روغنی, سایت ستاداستعلام مادربرد , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مادربرد , سامانه ستاداستعلام پلاستیک زباله / مناقصه, استعلام پلاستیک زبالهاستعلام پمپ روغن / استعلام , استعلام پمپ روغن استعلام مفصل کابل آلومینیومی / استعلام ،استعلام مفصل کابل آلومینیومیاستعلام چهار ردیف هیدرو موتور / استعلام چهار ردیف هیدرو موتوراستعلام دو ردیف یاتاقان / استعلام, استعلام دو ردیف یاتاقان استعلام ید 19 ردیف ابرارآلات مدیریت / استعلا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.8.30 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,دستگاه ,اجرای ,استعلام، ,سیستم ,استعلام استعلام ,استعلام، استعلام ,استعلام ید ,استعلام اجرای ,هادی روستای ,استعلام استعلام اجرای
استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزراستعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزین / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان محمد باقر (ع) قیروکارزیناستعلام ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام , ید ,فراخوان ,دستگاه ,تجهیزات ,امور ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,فراخوان استعلام ,استعلام انجام ,انجام امور ,فراخوان استعلام انجام ,ف?
استعلام اجرای عملیات تامین برق / استعلام اجرای عملیات تامین برقاستعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیساستعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیساستعلام سقف کاذب ا تیک / استعلام سقف کاذب ا تیکاستعلام ساعت حضور و غیاب / استعلام ساعت حضور و غیاباستعلام ف پاناسونیک / استعلام, استعلام ف پاناسونیک استعلام منبع آب 1000 لیتری / استعلام منبع آب 1000 لیتریاستعلام موکت ظریف مصور با نصب / استعلام, استعلام موکت ظریف مصور با نصباستعلام صندلی 96.6.12 / استعلام , استعلام صندلی 96.6.12استعلام آبگرمکن گازی 200 لیتری 96. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.6.12 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,دستگاه , ید ,صندلی ,عملیات ,12استعلام ,استعلام استعلام ,استعلام ید ,استعلام، استعلام ,استعلام عملیات ,استعلام اجرای ,استعلام اجرای عمل?
سایت تدارکات الکترونیکی ت سایت ستاد سامانه ستاد استعلام micro amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560 / استعلام، استعلام micro amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560استعلام بافر x10 / استعلام، استعلام بافر x10استعلام genescan-500 liz siz standard / استعلام، استعلام genescan-500 liz siz standardاستعلام چاپگر p3015 hp laser jet / استعلام, استعلام چاپگر p3015 hp laser jetاستعلام کولر آبی پشت بامی / استعلام کولر آبی پشت بامیاستعلام کابل / استعلام کابل استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی / استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتیاستعلام تعمیرات اساسی ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اطلاعات استعلام تاریخ 96.5.28 در سایت
 • کلمات کلیدی استعلام ,تعمیرات ,اساسی ,قطعات ,یدکی ,تجهیزات ,استعلام استعلام ,تعمیرات اساسی ,قطعات یدکی ,یدکی تجهیزات ,استعلام تعمیرات ,یدکی تجهیزات سیستم ,ت
مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبزمناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم ...

اطلاعات

فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدیمناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحل ...

اطلاعات

مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانیمناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات (نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات (نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی) نوبت دوممناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و.... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و....فراخوان مناقصه انجام خدمات .گری و ماشین نویسی و اپراتوری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزی. ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات .گری و ماشین نویسی و اپراتوری نوبت دوم مناقصه خدمات نگهبانی ، حفاظت و حرا?...

اطلاعات

مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (grp) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (grp) - نوبت دوم مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه و تاسیسات باشگاه میلاد...

اطلاعات

مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوممناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ...مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای اداری و سرای محلات در سطح منطقه 11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای اداری و سرای محلات در سطح منطقه 11مناقصه نگهداری فضای سبز . مرحله دوم / مناقصه نگهداری فضای سبز . مرحله دوم فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی ، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب عوامل اجرای

اطلاعات

 • مطالب مشابه مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 95.12.11
 • کلمات کلیدی مناقصه ,خدمات ,نوبت ,عمومی ,آگهی ,فراخوان ,مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری ,فراخوان مناقصه ,نیروی انسانی ,آگهی مناقصه عمومی ,تامین نی
فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور / فراخوان ارزی. و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعه / مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعهمناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه سالهمناقصه .ید گل و گیاه ... / مناقصه ، مناقصه .ید گل و گیاه ... فراخوان کاشت ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه مناقصه فضای سبز تاریخ 95.11.28 در سایت
 • کلمات کلیدی مناقصه ,فضای ,نگهداری ,آگهی ,فراخوان ,عمومی ,نگهداری فضای ,مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه ,عمومی مناقصه ,فراخوان کاشت ,آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمو
مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمان های جنگل آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمان های جنگل آموزشیآگهی مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز . محقق اردبیلی / آگهی مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز . محقق اردبیلیمناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم / آگهی مناق

اطلاعات

مناقصه .ید 5 دستگاه جک پ. برقی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه .ید 5 دستگاه جک پ. برقی ....فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزی. کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین تجدید نوبت دومآگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز . / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز . مناقصه ارائه خدمات نظافت , آبدارخانه , تلفنچی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزی. کیفی ساده,مناقصه ارائه خدمات نظافت , آبدارخانه , تلفنچی ....مناقصه برون سپاری اپرا...

اطلاعات

مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یکمناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امورمناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دومآگهی مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری / آگهی مناقصه

اطلاعات

مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی -نوبت سوم مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ... نوبت دوم تجدید مناقصه کلیه خدمات مربوط به امور شهر / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناق...

اطلاعات

مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ...مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانهمناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب . خانه ها ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب . خانه ها ...مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگ...

اطلاعات

مناقصه خدمات شهری / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مناقصه خدمات شهریمناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی- نوبت دوم مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی- نوبت دوم تمدید فراخوان توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی / تمدید فراخوان توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی فراخوان قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات در سطح شهر / فراخوان آگهی ارزی. کیفی,فراخوان قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات...

اطلاعات

مناقصه بخش خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه بخش خدمات شهری و فضای سبزمناقصه انجام امور خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبزمناقصه واگذاری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 4.... / مناقصه ، مناقصه واگذاری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 4....مناقصه انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنانمناقصه عملیات نگهداری کلینیک گل و گیاه منطقه 21 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری کلینیک گل و گیاه منطقه 21مناقصه عملیات

اطلاعات

 • مطالب مشابه مناقصه فضای سبز تاریخ 95.10.18 در سایت
 • کلمات کلیدی مناقصه ,فضای ,نگهداری ,آگهی ,امور ,نوبت ,نگهداری فضای ,آگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه ,عملیات نگهداری ,مناقصه انجام ,آگهی مناقصه مناقصه ,مناقصه عمو
مناقصه اجرای عملیات جنگلکاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جنگلکاریمناقصه طرح توسعه جنگلکاری شمال غرب پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طرح توسعه جنگلکاری شمال غرب پارک جنگلیمناقصه عملیات جنگلکاری حاشیه رودخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جنگلکاری حاشیه رودخانه فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی نوبت دوم ارزی. کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاههای راه اهن زاگرس / آگهی دعوت به ارزی. کیفی فراخوان عمومی , ارزی. کیفی نگهداری...

اطلاعات

 • مطالب مشابه مناقصه فضای سبز تاریخ 95.10.20 در سایت
 • کلمات کلیدی مناقصه ,فضای ,عمومی ,نگهداری ,نوبت ,عملیات ,مناقصه عمومی ,نگهداری فضای ,مناقصه عملیات ,عمومی مناقصه ,آگهی مناقصه ,مناقصه عمومی مناقصه ,آگهی منا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها