وبلاگ واحد آموزش الکترونیک

جلسه شماره 1 - روز یکشنبه 15 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 2 - روز یکشنبه 22 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 3 - روز یکشنبه 29 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 4 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 5 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 5 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 12 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 6 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 19 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 7 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 26 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 8 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 2 شهریور تشکیل شود .

اطلاعات

  • مطالب مشابه برنامه تشکیل دوره پرانایاما
  • کلمات کلیدی جلسه ,شماره ,تشکيل ,در روز ,يکشنبه ,هفتگي ,جلسه شماره ,هفتگي در روز ,روال هفتگي ,در روز يکشنبه ,مرداد تشکيل ,هفتگي در روز يکشنبه ,روال هفتگي در 

آخرین جستجو ها