اداره مشاوره علوم پزشکی قزوین

قطع رابطه عاطفی واقعا سخت است و اکثر ما روش درست قطع رابطه را بلد نیستیم. به همین خاطر نه فقط نمی تونیم ناراحتی قطع رابطه رو به حداقل برسانیم، بلکه با رفتارهای اشتباه، اوضاع را بر فرد مقابل سخت می کنیم و خودمان هم وارد وضعیتی می شویم که نمی توانیم رفتارهایمان را نقد کنیم. برخورد عاقلانه و اخلاقی با ی که زمانی نگرانمان بوده و دوستمان داشته است، شجاعت می خواهد اما شجاعت همه ماجرا نیست، ما باید بتونیم برای خودمان احترام قائل باشیم و کاری کنیم که دو طرف بعد از این ش ت، بتوانند دوباره به زندگی برگردند. این را ارها شما را در راستای خاتمه دان به این نوع روابط کمک خواهد کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها