christianity

شنیده اید که گفته شده است «همسایه سرودخود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند.

اطلاعات

 • مطالب مشابه متی ۵
 • کلمات کلیدی
زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. یوحنا ۱۶:۳@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

من تو را از اقصی جهان فرا خواندم و گفتم که تو بنده من هستی. من تو را برگزیده ام و ترکت نخواهم کرد.نترس ،چون من با تو هستم. من تو راتقویت خواهم کردو یاری خواهم دادو تو راحمایت کرده،نجات خواهم بخشید . اشعیا۴۱_۹✨

اطلاعات

«اما من و خاندان من ، یهُوَه را عبادت خواهیم نمود» یوشع ۲۴ : ۱۵هنگامی که شما به خداوند بطور کامل اعتماد می کنید، در واقع زندگی خود را تقدیم وی می کنید. این یک تصمیم با اعتماد به نفس و جسورانه ای است که هر آنچه را که دارید تقدیم او کنید و در هر موقعیت زندگی که هستید بهترین ها را انجام دهید.

اطلاعات

آیه مورد تعمق امروز....۱۵ به این جهت او واسطهً یک پیمان تازه است تا انی که از طرف خدا خوانده شده اند برکات جاودانی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند . این کار عملی است، زیرا مرگ او وسیله و آمرزش از خطایایی است که مردم در زمان پیمان اول مرتکب شده بودند . ( عبرانیان فصل ۹ )

اطلاعات

#️من چطور می توانم ی شوم؟ بخاطر محبت خدا به ما او ی شدن را بسیار ساده کرده است. فقط باید عیسی را بعنوان نجات دھندة خود بپذیریم و مرگ او رابعنوان قربانی کافی برای گناھانمان قبول کنیم (یوحنا 3: 16) و اینکه کاملا و فقط به او بعنوان نجات دھنده اعتماد کنیم (یوحنا 14 :6 اعمال رسولان 4 :12) ی شدن یک تشریفات مذھبی رفتن به کلیسا و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. ی شدن رابطة شخصی داشتن با عیسی است. رابطة شخصی باعیسی از طریق ایمان است کھ شخص را ی می کند. ❗️آیا حاضرید ی شوید؟ اگر حاضرید با دریافت عیسی بعنوان نجات دھندة خود ی شوید تنھا کاری که باید ید این است که ایما ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه من چطور میتوانم ی باشم
 • کلمات کلیدی ی , ,قبول ,عیسی ,باور ,دارید ,عیسی ,قبول دارید ,بعنوان نجات ,❗️آیا باور ,کنیم یوحنا
چشمان من همواره بر خداوند است، زیرا اوست که پاهای مرا از دام می رهاند. به من روی کن و مرا فیض ببخشا، زیرا که بی و ستمدیده ام.’ @besharatmasihhمزمور :باب 25_ 15:16.majid mohammady tgahavi

اطلاعات

ای برادران ، من ادّعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آورده ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است، بکوشم. فیلیپیان ۳:۱۳@besharatmasihhmajid mohammady tgahavi

اطلاعات

بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. عبرانیان ۶:۱۱@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتابِ عد طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود. و شما بیرون آمده، همچون گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد. مَلاکی ۲:۴@besharaasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

خوشا به حال ی که در م شریران گام نزند و در راه گن اران نایستد و در محفل تمس گران ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تأمل کند. مزمور ۱:۱-۲@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

چشمان من همواره بر خداوند است، زیرا اوست که پاهای مرا از دام می رهاند. به من روی کن و مرا فیض ببخشا، زیرا که بی و ستمدیده ام.’ مزمور :باب 25_ 15:16 @besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مزمور
 • کلمات کلیدی
هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. یعقوب ۱۷:۱@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

هَلِلویاه! ای جان من، خداوند را ستایش کن! تا زنده ام خداوند را ستایش خواهم کرد؛ تا وجود دارم برای خدای خود سرود ستایش خواهم خواند. مزمور ۱۴۶: ۱-۲@besharatmasihhmajid mohammady tagahvi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مزمور ۱۴۶
 • کلمات کلیدی ستایش ,ستایش خواهم
خداوند می فرماید: افکار من افکار شما نیست، و نه راههای من، راههای شما. زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است، راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. اِشعیا ۵۵: ۸-۹@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه اشعیا ۵۵
 • کلمات کلیدی راههای ,افکار
سختی و مشکلات مرا فراگرفته است، امّا احکام تو موجب شادی من است. مز 119:143majid mohammady taghavi

اطلاعات

..... آنجا که بید و زنگ زیان نمی رساند و ان نَقْب نمی زنند و سرقت نمی کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود. مَتّی ۶: ۲۰-۲۱ @besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه متی ۶
 • کلمات کلیدی
خداوند عادل است در همۀ راههای خود، و پر از محبت، در همۀ کارهای خویش. مزمور ۱۷:۱۴۵@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

یهوه خدایت در میان توست، او جن ر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد کرد و در محبتش آرام خواهد پذیرفت؛ او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. صَفَنیا ۱۷:۳@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛ اگر همچون نقره در پی اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش کنی، آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت. امثال ۲:۲، ۴-۵@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه امثال ۲
 • کلمات کلیدی
آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به تمامی دلِ خود بجویید، از سوی شما یافت خواهم شد. ارمیا ۱۳:۲۹@besharatmasihhmajid mohammady tagahvi

اطلاعات

زیرا همان خدا که گفت: نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا در چهرۀ ، ما را منوّر سازد. ۲قرنتیان ۶:۴ @ besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

#توبه چیست ؟ کلمه توبه ، به معنی «عوض طرز فکر» می باشد.توبه واقعی باید در ھر سه قسمت روان (فکر، احساس، اراده) انجام شود! ۱. توبه در فکر :یعنی اینکه شخص در مورد گناه و خدا و انسان تغییر فکر بدھد.برای توبه واقعی در فکر، باید بپذیریم که گناھکار ھستیم. گناه یعنی انجام ندادن ارادۀ خدا،خدا خدای محبت است و انسان موجود گمشده و ناپاکی است . ۲. توبه در احساسات :برای توبه در قسمت احساست ، باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاق ِشدید برای بخشیده شدن داشته باشیم. ۳. توبه در اراده:برای توبه در قسمت اراده، باید قدم عملی برداریم، یعنی به زبان اعتر ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه توبه چیست ؟!
 • کلمات کلیدی توبه ,یعنی ,واقعی ,قسمت ,برای توبه ,گناھکار ھستیم ,توبه واقعی ,توبه چیست
هوشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و نیرومند شوید. همۀ کارهای شما با محبت باشد. ۱قرنتیان ۱۶: ۱۳-۱۴@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

انجیل_لوقا_فصل_۱۱۲۸ لیکن او گفت: «بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می شنوند و آن را حفظ می کنند.» بازتاب:پاسخ عیسی در اینجا بسیار حائز اهمیت است. او گفت ومی ندارد که مادر او باشد تا برکت یابد. هر که از کلام خدا اطاعت کند نیز برکت خواهد یافت، درست همانند مادر عیسی که برکت یافت. پس مهم تر از همه چیز همانا شنیدن کلام خدا و عمل به آن است. ارزش روابط همواره بیشتر از روابط طبیعی است. لذا آنانی که خداوند را با ایمان خدمت می کنند شاد باشند زیرا برکات ابدی بر ایشان فرو ریخته خواهد شد. کhttps://t.me/besharatmasihh

اطلاعات

خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است. یعقوب ۱۲:۱@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. ۱پطرس ۷:۵@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه پطرس
 • کلمات کلیدی
برادران عزیز من، توجه کنید: هر باید در شنیدنْ تند باشد، در گفتنْ کُند و در خشمْ آهسته! یعقوب ۱۹:۱@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. عبرانیان ۱:۱۱@besharatmasihhmajid. mohammady taghavi

اطلاعات

1. شما باید مطمئن شوید که معنی نجات را درک کرده اید.اول یوحنا فصل 5 آیه 13 میگوید، "این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان دارید، بدانید که از هم اکنون، از حیات جاوید برخوردارید. " خدا می خواهد که ما مفهوم دقیق نجات را درک کنیم. او میخواهد که ما خاطر جمع باشیم که نجات یافته ایم. بیایید با هم به این چند نکته کلیدی درباره نجات نگاهی بیندازیم: الف) همۀ ما گناه کرده ایم. همۀ ما مرتکب اعمالی شده ایم که باعث ناخشنودی خدا شده اند (رومیان فصل 3 آیه 23 )ب) بخاطر وجود گناه در زندگی، سزاوار این شده ایم که بصورت ابدی از خداوند جدا شویم (رومیان فصل 6 آیه 23).ج) عیسی بر رو? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه نجات
 • کلمات کلیدی نجات , ,رومیان ,ایمان ,عیسی ,گناهان ,عیسی ,داشته باشید , ایمان ,تاوان گناهان ,نجات یافته
مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای، آگاه خواهم ساخت. اِرمیا ۳:۳۳@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه ارمیا
 • کلمات کلیدی
تفاوت با یت در چیست؟بعضی تفاوتهای اساسی یت و را در اینجا برای شما ذکر می کنم و بقیه تفاوتها را می توانید در وب سایت پ اسخ بطور عمیق با مطالعه مقالات مختلف مشاهده کنید.و اما بعضی تفاوتهای اساسی:1- یت به خدای واحد معتقد است که در سه شخص پدر و پسر و روح القدس می باشد. یعنی سه شخصیت که دارای یک ذات می باشند و آن ذات خداست. عیسی خدای کامل و انسان کامل است. در این مسئله یک کفر است و ایمان به عیسی به عنوان خداوند و پسر خدا به عنوان شرک محسوب می شود.2- در یت مصلوب شدن و برخاستن از مردگان یکی از اساسی ترین وقایع ایمان ی است و این مسئله اساس ایمان ی می باشد. در حالیکه در ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تفاوت با یت در چیست ؟
 • کلمات کلیدی ,عیسی , ,معتقد , یت ,قرآن ,عیسی ,مانند عیسی , یت معتقد , معتقد ,تعدد زوجات
زیرا همان خدا که گفت: نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا در چهره ، ما را منوّر سازد.دوم قرنتیان 6:4@besharatmasihh majid mohammady taghavi

اطلاعات

اهمیت تعمیدتعمید در نظر خداوندگارِ ما عیسی چنان اهمیت داشت که آن را در فرمانش به رسولان که به «مأموریت بزرگ» معروف است، گنجانید. او فرمود: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من س شده است. پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند.» (متی ۲۸:‏۱۸-‏۲۰، ترجمۀ هزارۀ نو). به این ترتیب، فرمان شامل سه نکته است: شاگرد ساختن؛ تعمید دادن و تعلیم دادن. هر سۀ این نکات به یک اندازه اهمیت دارند. به بیانی دیگر، تعمید دادن به اندازۀ شاگرد ساختن و تعلیم دادن مهم است.ا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اهمیت غسل تعمید
 • کلمات کلیدی تعمید , ,دادن ,ایمان ,نجات ,پطرس ,برای آمرزش ,آمرزش گناهان ,تعمید گرفتن ,فرایند نجات ,تعمید دادن ,برای آمرزش گناهان
به ایمان درمی ی م که کائنات به وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. عبرانیان ۳:۱۱@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می دید. همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد. مزمور ۱۶:۱۳۹@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

https://instagram.com/majidt6878?r=nametagmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه instagram
 • کلمات کلیدی
ی هستیم و ف مان عیسی است✨

اطلاعات

هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست، و آشکار است. عبرانیان ۱۳:۴@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

در من بمانید، و من نیز در شما می مانم. چنانکه شاخه نمی تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمی توانید میوه آورید اگر در من نمانید. یوحنا ۴:۱۵#besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه یوحنا ۴
 • کلمات کلیدی
بخواهید تا به شما داده شود.بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.متی 7: 7نیازی نیست بدانی که قرار استآرزویت چطور بر آورده شود.لازم نیست بدانی جهان هستی قراراست چه آرایش تازه اى به خودش بدهد تا خواسته ات را برآورده کند.تنها کارى که لازم است انجام بدهی این است که با تمام وجود باور کنی به خواسته ات می رسی!⛪️@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه متی ۷
 • کلمات کلیدی نیست بدانی
من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع می کند، و هر شاخه ای که میوه آورد، آن را هَرَس می کند تا بیشتر میوه آورد. یوحنا ۱۵: ۱-۲@besharatmasihh majid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه یوحنا
 • کلمات کلیدی میوه
....خداوند را سپاس گویید زیرا که نی ت. او را که نورافشانهای بزرگ آفرید، خورشید را برای سلطنت بر روز، ماه و ستارگان را برای سلطنت بر شب، زیرا که محبت او جاودانه است. مزمور ۱۳۶: ۱ و ۷-۹@besharatmasihh majid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مزمور
 • کلمات کلیدی برای سلطنت
خداوند را سپاس گویید، او را که تنها شگفتیهای عظیم می کند، او را که به دمندی آسمانها را آفرید، او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که محبت او جاودانه است؛.... مزمور ۱۳۶: ۱-۶@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مرموز
 • کلمات کلیدی
آنان که بر خداوند توکل دارند چون کوه صَهیون اند که نمی خورد، بلکه تا به ابد برقرار است! مزمور ۱:۱۲۵@besharatmasihh majid mohammady tagahvi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مزمور
 • کلمات کلیدی
دستان بشری نمی تواند خدمتی به او د، چنانکه گویی به چیزی محتاج باشد، زیرا خودْ بخشندۀ حیات و نَفَس و هر چیز دیگر به جمیع آدمیان است. اعمال ۲۵:۱۷@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه اعمال
 • کلمات کلیدی
“زیرا هر که بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجوید، یابد و هر که بکوبد، در به رویش گشوده شود.” مَتّی 7:8@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه متی
 • کلمات کلیدی
اما آنان که برای خداوند انتظار می کشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند امید و درمانده نخواهند گردید. اِشعیا ۳۱:۴۰@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه اشعیا
 • کلمات کلیدی خواهند
هان بر در ایستاده می کوبم. ی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من. مکاشفه ۲۰:۳@besharatmasihhmajid mohammady tagahvi

اطلاعات

چشمان خود را به سوی کوهها برمی افرازم؛ یاریِ من از کجا می رسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. مزمور ۱۲۱: ۱-۲@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه مزمور
 • کلمات کلیدی
من تو باید در ما بشویم باید همه یک شویم و به زبانی ساده این را بیان میکند :" فقط برای اینها دعا نمی کنم بلکه برای انی هم که به وسیلۀ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند " . فقط برای شاگردان دعا نمی کند او برای من و شما دعا میکند تا باهم و در پدر یک شویمو این بدین معناست که باید در محبت پدر حل شویم و این شدنی نیست مگر به فیض خون و به قدرت روح القدسحقیقت را دری م !پیام انجیل فوق چه و چه نکنیم هاست قرار است من و شما در کنارهم در جهانی جدید جایی که نه اشکی هست و نه دردی ...

اطلاعات

باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد. اَفِسسیان ۴: ۲۳-۲۴@besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

بار ها این سوال از من شده است و در ابتدا خود من نیز برایم این سوال وجود داشت که چرا ما نام خدای پدر و خدای پسر و روح القدس را صدا می زنیم مگر خدا واحد و یکی نیست ؟ با مطالعه بیشتر در کتاب مقدس به جواب خود رسیدم و دیدم که زیبا در خود آن به آن اشاره شده است . برای شما نیز شرح مختصری خواهم داد و امید وار هستم که خودتان با مطالعه بیشتر در کتاب مقدس متوجه موضوع بشوید. در کتاب عهدعتیق این گونه بیان شده است که : در کتاب مقدس همه صفاتی که ادیان ابراهیمی برای خدا قائل شده اند، تأئید شده است که مهمترین آنها، وحدانیت یا یگانگی خداست. آیه های متعددی، چه در کتاب مقدس عه ...

اطلاعات

تا به ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا که خداوند یهوه، ص ۀ جاودانی است. اِشعیا ۴:۲۶ @besharatmasihhmajid mohammady taghavi

اطلاعات

 • مطالب مشابه اشعیا
 • کلمات کلیدی
#دعا برای یافتن هدف و امید پدر آسمانی، تو را شکر می کنم که به ما در زندگی به وسیلۀ ایمان به عیسای ، هدف و امیدی زنده بخشیده ای.دعا می کنم برای عزیزانی که از زندگی خسته شده اند، از خودشان، اطرافیان شان، از زمین و زمان خسته شده اند. هیچ هدف و امیدی در زندگی ندارند. انگار که همه اش به بن بست می خورند، انگار که هیچ چیزی در زندگی شان به درستی پیش نمی رود. دعا می کنم ای خدای پدر، که خودت را در عیسای به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردانی. دعا می کنم که شنوندۀ عزیز ما امروز درک کند که تو او را دوست داری و نقشه ای عالی برای زندگی اش در نظر داری. ارادۀ خودت را از طریق ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه #دعا
 • کلمات کلیدی می کنم ,عیسای ,زندگی ,زندگی شان ,عیسای

آخرین جستجو ها