ماه زندگی

عجب بازی قشنگی بود دست همشون درد نکنه من که از هیجان بازی وقتی تموم شد قشنگ یه متر خودمو شوت جلو و داد زدم بردیم بابام یه نگاه جذ بهم کرد که خودم فهمیدم از داشتن همچین دختر با وقاری چقدر خوشحاله و منم به روی مبارک نیاوردم

اطلاعات

عجب بازی قشنگی بود دست همشون درد نکنه من که از هیجان بازی وقتی تموم شد قشنگ یه متر خودمو شوت جلو و داد زدم بردیم بابام یه نگاه جذ بهم کرد که خودم فهمیدم از داشتن همچین دختر با وقاری چقدر خوشحاله و منم به روی مبارک نیاوردم

اطلاعات

آخه این چه وضعشه چرا باختیم حالا باختنمون را تحمل می کنیم چرا این جوری 3هیچ بعدشم الهی بمیرم سید مصدوم شد کاش دوباره خوب شه اه دیدید من گفتم یه حسی می گه بالا ه مصدوم می شه اه الهی نباشم گناه داشت اه اصلا اعصابم خورده جذ ت بازیا بدون سید برام کمتره

اطلاعات

  • مطالب مشابه اه اه
  • کلمات کلیدی
آخه این چه وضعشه چرا باختیم حالا باختنمون را تحمل می کنیم چرا این جوری 3هیچ بعدشم الهی بمیرم سید مصدوم شد کاش دوباره خوب شه اه دیدید من گفتم یه حسی می گه بالا ه مصدوم می شه اه الهی نباشم گناه داشت اه اصلا اعصابم خورده جذ ت بازیا بدون سید برام کمتره

اطلاعات

  • مطالب مشابه اه اه
  • کلمات کلیدی
دقت کردین چشم یی ها شوره پارسالم که با بازی داشتیم سید مصدو شد ب اعلام به بازی رده بندی نمی رسه اما حالا اعلام شده باید ع برداری بشه احتمال حضورش هست دعا کنید خوب بشه که بعد ازبرد قبلی توی شبکه ی اجتماییش ع محمودی را گذاشته بود و نوشته بود "داداشی حس این جا جات خالیه کاش بودی تا با هم بردنمون را جشن می گرفتیم" بنده خدا نمی دونست خودشم داره مصدوم می شه

اطلاعات

دقت کردین چشم یی ها شوره پارسالم که با بازی داشتیم سید مصدو شد ب اعلام به بازی رده بندی نمی رسه اما حالا اعلام شده باید ع برداری بشه احتمال حضورش هست دعا کنید خوب بشه که بعد ازبرد قبلی توی شبکه ی اجتماییش ع محمودی را گذاشته بود و نوشته بود "داداشی حس این جا جات خالیه کاش بودی تا با هم بردنمون را جشن می گرفتیم" بنده خدا نمی دونست خودشم داره مصدوم می شه

اطلاعات

آخرین جستجو ها