وبلاگ آموزشی معارف و فلسفه

بارم بندی درس دینی و قرآن( 2) پایه دوم متوسطه - از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشی به عمل می آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره ر می شود. - در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او ر می شود. - درصورتی که دانش آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت او رمی شود. - چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می شود. 1- قرائت قرآن کریم (4 نمره): الف: ارزشی مستمر - ( نمونه ی برگه ارزشی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است) ازهردانش آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می شود. 2- درک معنای آیات قرآن کریم ( 3 نمره ) : - فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، شه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود. - سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد . 3-انجام فعالیت های داخل درس (4نمره) - سؤال ها وفعالیت های مربوط به شه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان د اسخ گویی - سؤال هایی که دبیر در جلسة بعد از تدریس از دانش آموز ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه بارم بندی دروس دین و زندگی 2 و 3 و پیش ی
  • کلمات کلیدی نمره ,آيات ,قرائت ,آموزان ,دانش ,ارزشيابي ,دانش آموزان ,قرائت قرآن ,كتاب درسي ,قرآن كريم ,ارزشيابي مستمر ,هنري» اضافه مي‌گردد ,آوري اطلاعات، تف
معمولاً اوصاف خداوند را به دو بخش تقسیم مى کنند: «صفات ذات» و «صفات فعل». صفات ذات را نیز به دو بخش تقسیم کرده اند: «صفات جمال» و «صفات جلال». منظور از «صفات جمال» صفاتى است که براى خداوند ثابت است، مانند «علم» و «قدرت» و «ازلیت» و «ابدیت» و لذا آن را «صفات ثبوتیه» مى نامند. و منظور از «صفات جلال» صفاتى است که از خدا نفى مى شود، مانند «جهل» و «عجز» و «جسمانیت» و مانند آن، و لذا آن را «صفات سلبیه» مى نامند، و این هر دو «صفات ذات» او است و قطع نظر از افعال او قابل درک است. و منظور از «صفات فعل» صفاتى است که به افعال خداوند بستگى دارد، یعنى قبل از آنکه آن فعل از او صادر شود آن وصف بر او اطلاق نمى گردد، و بعد از صدور آن فعل توصیف به آن وصف مى شود، مانند «خالق» و «رازق» و «محیى» و «ممیت» (آفریننده، روزى دهنده، زنده کننده و میراننده). و مجدداً تأکید مى کنیم که «صفات ذات» و «صفات فعل او» نامتناهى است، زیرا نه کمالاتش پایانى دارد و نه افعال و مصنوعاتش، ولى با این حال بخشى از این صفات ریشه بقیه محسوب مى شود، و آنها شاخه هائى براى اینها است، و با توجه به این نکته مى توان گفت اوصاف پنجگانه زیر ریشه اصلى همه اسماء و صفات مقدس او را تشکیل مى دهد و بقیه فروع این اصول پربارند: وحدانیت، علم، قدرت، ازلیت و ابدیت.(1)

اطلاعات

  • مطالب مشابه صفات جمال و جلال خداوند کدامند ؟
  • کلمات کلیدی «صفات ,خداوند ,صفات ,مى شود، ,افعال ,است، ,«صفات ذات» ,مى شود، مانند ,«صفات جلال» ,«صفات جمال» ,«صفات فعل»

آخرین جستجو ها