پرنیان خیال

من ماندم و من ------------------------------------------------- من ماندم وخاطرات سبز تو و این راه سخت اما بی تو تا کجا باید رفت تا به کی باید این مضمون تلخ را بدون تو کوک کرد . من ماندم و من با یادواره ای از روزهای با تو بودن تمامش را به خودم آویختم تا نظاره گر روزهای داشتن تو باشم .

اطلاعات

عشق مینیاتوری ------------------------------------------------- وقتی خیال ِ خواستنت مرا احاطه میکند خواهش ِ اندام تو وسوسه ام میکند . و میترسم که نکند دوست داشتنم گزندی به تو برساند . در خیال خود آنقدر تو را آهسته و نرم میبوسم که نکند تَرَک بر دارد زیبایی بی حد ِ نگار گونه ات .

اطلاعات

آخرین جستجو ها