باشگاه کوه نوردی اوراز مهاباد

صعود مسیر شریف زردی دیواره لک بن ۲۷ تیر ۱۳۹۳ ... شروع تا کارگاه اول 40 متر- 15متر میانی،درجه سختی5.10 bکارگاه دوم40 متر-15 متر میانی،درجه سختی 5.12eکارگاه سوم 45 متر متر میانی ،در جه سختی 5 متر اول 5.12 –cبقیه مسیر 5.11eرولها از نوع هلتی و دنا-20 متراز طول مسیر بعلت ریزشی بودن ، دارای رول می باشد.نحوه صعود بصورت طبیعی، کارگاه یک به دو 10 متر رکاب خور- کارگاه دو به سه 7 متر رکاب خور و قسمت انتهایی مسیر صعود به صورت فر بطول 10 متر می باشد. ... *گزارش از آرش اسماعیل زاده در ادامه ی مطلب*

اطلاعات

صعود مسیر شریف زردی دیواره لک بن ۲۷ تیر ۱۳۹۳ ... شروع تا کارگاه اول 40 متر- 15متر میانی،درجه سختی5.10 bکارگاه دوم40 متر-15 متر میانی،درجه سختی 5.12eکارگاه سوم 45 متر متر میانی ،در جه سختی 5 متر اول 5.12 –cبقیه مسیر 5.11eرولها از نوع هلتی و دنا-20 متراز طول مسیر بعلت ریزشی بودن ، دارای رول می باشد.نحوه صعود بصورت طبیعی، کارگاه یک به دو 10 متر رکاب خور- کارگاه دو به سه 7 متر رکاب خور و قسمت انتهایی مسیر صعود به صورت فر بطول 10 متر می باشد. ... *گزارش از آرش اسماعیل زاده در ادامه ی مطلب*

اطلاعات

آخرین جستجو ها