جن علوم غریبه دعا

« انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب* و حفظا من کل مارد* الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب؛(۵) ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم و [ آن را ] از هر سرکشی نگاه داشتیم، مگر ی که [ از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند که شه شکافنده از پی او می تازد» « و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیداً و شهبا؛(۶) و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم.» تأکید عفریت از جن بر قدرت خود، در آوردن تخت بلقیس « قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین؛ (۷) عفریتی از جن گفت من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و بر این [کار] سخت توانا و مورد اعتمادم.»

اطلاعات

آخرین جستجو ها