آهن ایران

میلگرد قزوین ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18520 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17920 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17770 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17570 17570 پول پیش میلگرد تا تان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17920 17920 پول پیش ۳ 10 کلاف a2 - - پول پیش میلگرد پارس آرمان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 18520 18520 پول پیش 2 10 شاخه a2 17920 17920 میلگرد آذر فولاد امین ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 8 شاخه a2 18950 18950 پول پیش 2 10 شاخه a2 18550 18550 پول پیش 3 12 شاخه a3 18400 18400 پول پیش 4 14 شاخه a3 18400 18400 پول پیش 5 16-25 شاخه a3 18250 18250 پول پیش 6 32 شاخه a3 18400 18400 پول پیش میلگردظفربناب ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 19050 19050 پول پیش 2 10 شاخه آجدار a2 18350 18350 پول پیش 3 12 شاخه آجدار a2 18150 18150 پول پیش 4 14 شاخه آجدار a2 18150 18150 ول پیش 5 16 شاخه آجدار a2 18100 18100 پول پیش 6 18 شاخه اجدار a2 18100 18100 پول پیش 9 22-25 شاخه آجدار a2 18100 18100 پول پیش میلگرد کبیر ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a3 18600 18600 پول پیش 2 14 شاخه a3 18200 18200 پول پیش 3 16 شاخه a3 18200 18200 پول پیش 4 28 شاخه a3 - - پول پیش میلگرد سیرجان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 12 شاخه a2 18400 18450 پول پیش 2 12-16 شاخه a3 - - پول پیش میلگرد صدر لرستان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز ن ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه قیمت بروز میلگرد
  • کلمات کلیدی شاخه ,قیمت ,دیروز ,استاندارد ,حالت ,ردیف ,امروز قیمت ,قیمت دیروز ,ردیف سایز ,قیمت امروز ,استاندارد قیمت ,قیمت دیروز تغییرات
ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 14 155 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 14 155 ipe ذوب آهن شاخه 2890000 - 3 14 130 ipe اهواز شاخه 2570000 2463000 4 14 146 ipe یزد شاخه - - 5 14 136 ipe شاهین بناب شاخه - - 6 14 132 ipe کرمانشاه(سبک) شاخه - 2515000 7 14 142 ipe کرمانشاه(سنگین) شاخه - - سایز 16 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 16 192 ipe ذوب آهن کیلو 17900 2 16 192 ipe ذوب آهن شاخه 3430000 - 3 16 185 ipe اهواز شاخه 3250000 3103000 4 16 185 ipe یزد شاخه - - 5 16 175 ipe شاهین بناب شاخه - - سایز 18 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 18 226 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 18 226 ipe ذوب آهن شاخه 4160000 - 3 18 - ipe شاهین بناب شاخه - - 4 18 - ipe اهواز شاخه - 3913000 سایز 20 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 20 270 ipe ذوب آهن شاخه 6300000 - 2 20 - ipe اهواز شاخه 5000000 4803000 3 20 270 ipe صفاطوس شاخه 5050000 - 4 20 265 ipe یزد کیلو/شاخه - 20500 5 20 - ipe آریان فولاد شاخه - - 6 20 - ipe ترک سبک شاخه - - 7 20 260 ipe ترک سنگین شاخه 5920000 - 8 20 - ipe شاهین بناب شاخه - - 9 20 240 ipe چین/بندر شاخه - - سایز 22 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 22 320 ipe ذوب اهن شاخه 6700000 - 2 22 - ipe آریان فولاد شاخه - - 3 22 - ipe ترک سبک شاخه - - 4 22 - ipe صفاطوس شاخه 6250000 - 5 22 320 ipe ترک سنگین شاخه - - 6 22 285 ipe چین/بندر شاخه - - 7 22 305 ipe کره - تماس با ما سایز 24 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 24 369 ipe ذوب آهن شاخه 7950000 - ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه قیمت بروز تیر اهن
  • کلمات کلیدی شاخه ,قیمت ,سایز ,کارخانه ,تقریبی ,بنگاه ,قیمت بنگاه ,تقریبی استاندارد ,قیمت قیمت ,بنگاه قیمت ,استاندارد کارخانه ,تقریبی استاندارد کارخانه

آخرین جستجو ها