آموزش گهواره

به آسمان رود و کار آفتاب کند... روزی مردی فقیر به حرم حضرت المومنین علی علیه السلام می رود و شروع به توسل به آن همام می کند و می گوید:یا المومنین اوضاع مالیم نامناسب است، کمکم کن و ... شب در عالم خواب حضرت المومنین علی علیه السلام را می بیند که به او می فرماید: فردا به فلان محله و فلان کوچه برو و بلند این جمله را تکرار کن: "به آسمان رود و کار آفتاب کند" صبح که مرد فقیر از خواب بیدار می شود با تعجب می گوید چه خو بود ولی تصمیم می گیرد که آن کار را انجام دهد؛ مرد به همان نشانی که حضرت فرموده بودند می رود و بلند آن جمله را تکرار می کرد؛ "به آسمان رود و کار آفتاب کند" که ناگهان مردی سراسیمه از منزل خود بیرون می آید و به مرد نزدیک می شود ومی گوید چه گفتی؟ مرد فقیر می گوید: "به آسمان رود و کار آفتاب کند" ؛ آن مرد گفت: چرا این جمله را تکرار می کنی؟ ولی مرد فقیر علت را نگفت؛ مرد دوان دوان به منزل خود رفت و با یک کیسه زر برگشت و آن را به مرد فقیر داد. مرد فقیر علت را پرسید که چرا یک کیسه زر به من می دهی؟ آن مرد گفت من یک شاعرم و یک شعر در وصف حضرت المومنین علی علیه السلام سرودم اما به یک مصراع زیبا که رسیدم مصراع بعدی را نتوانستم ردیف کنم که تصمیم گرفتم هر ی مصراع بعدی را بگوید نصف اموالم را به او بدهم و آن مصراع این بود: " به ذره گر نظر لطف بو تراب کند" و با این مصراع بیت کامل شد. "به ذره گر نظر لطف بو تراب کند / به آسمان رود و کار آفتاب کند"

اطلاعات

  • مطالب مشابه به آسمان رود و کار آفتاب کند...
  • کلمات کلیدی آسمان ,فقیر ,آفتاب ,مصراع ,گوید ,المومنین ,امیر المومنین ,حضرت امیر ,علیه السلام ,مصراع بعدی
(ص) : دو نعمت است که بسیاری از مردم با آنها آزموده می شوند : فراغت و تندرستی .هر ی در طول دوره زندگی اش هر چقدر هم که از دید خودش هدف و برنامه خاصی نداشته باشد ولی باز یک برنامه ریزی کم و مختصر در حد رفع نیاز ها و احتیاجات روزانه اش دارد چراکه بدون برنامه ریزی نظم کارها به هم ریخته و رشته امور از هم گسسته می شود و مرتب دچار تشویش و اضطراب می شود و احساس ناکامی و ش ت بر هر احساس خوب و مثبتی غلبه پیدا می کند. ادامه ی مقاله در ادامه ی مطلب ...

اطلاعات

قرآن کریم: پس چون فراغت یافتی، به طاعت در کوش و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور.[46] علی(ع): ای مردم! از هر عمل بی فایده ای که حاجتی را برآورده نمی سازد، روی گردانید و خود را به امور آ تی که گریزی از آن نیست، مشغول سازید.[47] علی(ع) فراموش نکن که با بهره گیری از سلامت و نیرو و فراغت و جوانی و شاد ات، آ ت را به دست می آوری.[48] علی(ع): شب و روز تو آن قدر فراگیر نیست که همه نیازهایت را برآورده سازد! پس آن را بین کار و استراحتت تقسیم کن.[49] صادق(ع): خدای تعالی، زیاد خو دن و بی کاربودن را دوست ندارد.[50] اوقات فراغت سب می شود انسان به فهم بلندی از نقش خویش در سازندگی خود و نقاط ضعف و محدویت های خود دست یابد. برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ چون دست می دهد نفسی نوبت فراغ (سعدی) برنامه ریزی صحیح اوقات فراغت، پیش شرط رشد و ارتقای فرهنگ اجتماعی است. اوقات فراغت، برای ایجاد زمینه های اشتغال مولّد و کاهش ناهنجاری های فردی و اجتماعی مفید است

اطلاعات

آخرین جستجو ها