☆♥★دنیـــایـ فانتزیـ ِ مـن★♥☆

مــدتــی بود کثیفـــ شـده بودی تـن اتـ بــــه تـن خیِـلـی از آشغـالـ ـها خـــــورده بود نزدیکم کـــه مــی آمـدی هـمـه وجـودتــــ بـوی "خیــانتـــــ" مــی בاב نفسـم تنگـــــــ شـבه بوב בور انـداخـتمـتــ جائـی میــانهمان زبالـــه های محبوبتـــ مـבتـــی گذشتـــ دلم طـاقتــــــ نیاورد دستـــ دراز ازوســط آشـغالــهـا بیـرون کشیــدمتـ به خیـال خودم شُـستـمتــ پاکـِ پاکـ خواستم ببوسمتــ اما دهانتـ طعم عشق گنـدیـده میداد نـــــهـ !!! "تو از بیـــــخ فاســـــــدشـده ای"

اطلاعات

خدایــا؛ صدای مرا میشنوی؟ منم، "آ ین تنهای اول" دیگر تحملی برایم نمانده جسمم تاب تحمل سنگینی این بغض را ندارد مرگ برایم ازای مطلق است این دنیا و زندگی نفرت انگیزش ارزانی ادمیزادهایت دنیایت را نمیخواهم ببر این نفس بی نفس را رهایم کن رها از درد بی ی . . .

اطلاعات

آخرین جستجو ها