تکیه حضرت علی اصغر (ع)بم

دوست دارم پا روضه پا علم بمیرم (واحد-زیبا) ذره و ذره پرور علیست (شعرخوانی-بسیار زیبا) پیر ابات روح مناجات (واحد-زیبا) دار ندارم توی علی حیدر مدد (واحد-زیبا) حی علی حرم کرب لا (واحد-زیبا)

اطلاعات

آخرین جستجو ها