بچه های اقتصاد91

پشت کتاب جرج جرداق ی نوشته شده: o'ali, if i say you're superior to jesus christ, my religion cannot accept it! if i say he's superior to you, my conscience won't accept it! i don't say you're god! ...so, tell us yourself, o'ali: who are you?! "ای علی! اگر بگویم تو از بالاتری، دینم نمی پذیرد! اگر بگویم او از تو بالاتر است، وجدانم نمی پذیرد! نمی گویم تو خدا هستی!... پس خودت بگو بما ای علی: تو کیستی؟!"

اطلاعات

آخرین جستجو ها