♥♥دُنیــــآے دُختَـــرونــه مَـنـــــ♥♥

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر به تو مثل رد آهنگی که … خیلی دوستش دارم خیلی ! . . . شاید تو… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید تو …. هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم! . . . دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آ ین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !! . . . ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .

اطلاعات

...یــه سرے בخـتـرآ هـَسـتـَن .. فـَقـَط {تیــپ مـِشـکـے} مـے زَنـَن ... {عـَطـر خـآص} مـے زَنـَن ... بـے تـَوَجـہ بـہ {اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم }... رو {نیمـکـَت پـآرکــ } مــیـشــیـنـن , {آروم و شمـُرבه} حـَرف مـے زَنـَن ... تـو جـَمـع {آروم} میشیـنـَن و فـَقـَط {گـوش میـבَن} ... ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ... اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے {شیـطون} بـوבَن ... عـآشـق {پـآشـنـہ بـُلـَنـב} و {رَقـص} بـُوבَن ... تـو جـَشـنـآ {بـهـتـَریـن رَقـآص} بـُوבَن ... شیـطـون و {پـُر هـَیـجـآن} بـُوבَن ... ایـن בخـتـرآ یـہ روز {یـکـے} اومـَב تـو زنـבگیشــون اَز اعتـمـآבشـون {بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه} و کـَرב و رَفـت ... ایـن בخـتـرآ {خیـلـے خـآصـَ ـن} ... בیگـہ {هیـچ چیــزے} و قـَبـول نـَבآرَن ... سـَعــے نـَکـُـن بـہ {בنیـآشـون} وآرב بشـے ... اینــآ {هیـچ کـَسـے} و بـہ בنیـآے جـَבیـבشـون {رآه نمـیـבَن} ... ایـن בخـتـرآ سـَر {سـَخـت تـَریـن} آבَم هـآے בنیـآن..

اطلاعات

  • مطالب مشابه בخـتـرآ...
  • کلمات کلیدی בخـتـرآ , ايـن ,زَنـَن ,بـُوבَن , ايـن בخـتـرآ
دنیای غریبیســــــــت.... دیگه نه "شلوار "نشونه ی فقره نه "سکــوت" علامت رضــاست دیگه "حجـــاب" همـ ارزش نیــســـت دنیــــــــای غریـبـیــست ارزشــــــــــها عـــــــــــوض شده.. "عوضـــــــی ها" ،باارزش شدن .......آבґ بَعضـﮯ פּقتـآ بـآیـَב بـہ פֿـפּבش یـہ سیلـﮯ بـزَنـہ و بـگـہ :اَحمَق , نمیـפֿــפּاבتانقَـב خـُפּבتـפּ ڪـפּچیـڪ نَـڪלּ :|

اطلاعات

خدایا چرا هرچی صدات میکنم جوابمونمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرابه گریه هام محل نمیددددی؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا دستمو نمیگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدآیآمیشـــــــــــــــــــــــــه بیــــــــــــــــــــــــآم پیشــــــــــــــــــــــــت؟؟؟؟؟؟؟؟خستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ازهمه چی!خدایا منو باخودتـــــــــــــــ ببر

اطلاعات

شامپو یدم روش نوشته: شامپو را روی سرتان بریزید و به موهایتان بمالید سپس با آب بشویید! من میخواستم بریزم تو دهنم قرقره کنم، خدا خیرشون بده آگاهم !هروقت پسرافرق رن :...زرشکی...جگری..دونه اناری..لاک ناخونی روباهم فهمیدن وبه همه اینانگفتن قرمزززززاونوقت پارک دوبل دخترارومس ه کنندختراحال میکنین چقدهواتونودارم.....^_^

اطلاعات

آخرین جستجو ها