زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکرات جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...

اطلاعات

این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکرات جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...

اطلاعات

این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکر جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...

اطلاعات

گذشته هرچه باشد هم متعلق به من است و هم گذشته است پس فرار از گذشته شاید تنها یک بیراهه باشد برای بیخیالی بیراهه ای برای خود فراموشی! نه پاک گذشته! پی نوشت : فاصله می توند انسان سازی کند می توند موجب قوی شدن شود و هر مقدار تقویت بیشتری صورت گیرد نه تنها نیازی با پاک گذشته نیست! بلکه پل های پشت سر را هم باز سازی می کند!

اطلاعات

گذشته هرچه باشد هم متعلق به من است و هم گذشته است پس فرار از گذشته شاید تنها یک بیراهه باشد برای بیخیالی بیراهه ای برای خود فراموشی! نه پاک گذشته! پی نوشت : فاصله می توند انسان سازی کند می توند موجب قوی شدن شود و هر مقدار تقویت بیشتری صورت گیرد نه تنها نیازی با پاک گذشته نیست! بلکه پل های پشت سر را هم باز سازی می کند!

اطلاعات

گاهی زمان هایی طلایی به انسان داده می شود تا با تغییر محیط از چیزی به نام گذشته بگذرد! پی نوشت : انقلاب در زندگی ام آغاز شد ! مراقب خودت باش دوست عزیز شاید تو هم قربانی این انقلاب شوی!

اطلاعات

 • مطالب مشابه انقلاب
 • کلمات کلیدی انقلاب
از زمانی که قرار شددیگر بیشتر اوقاتمان را باهم نباشیم هر شب خواستم تو را ازوجودم ا اج کنم! اما هر بار مانند درختی تازه در افکارم قد می کشیدی و مرا فرا می گرفتی! به قول مهدی اخوان ثالث: آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز! پی نوشت: خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها زود کینه ای می شوند؟؟؟ من در این تنهایییییییییی هنوز منتظرت هستم بازگرد!

اطلاعات

 • مطالب مشابه جنس عشق
 • کلمات کلیدی
از زمانی که قرار شددیگر بیشتر اوقاتمان را باهم نباشیم هر شب خواستم تو را ازوجودم ا اج کنم! اما هر مانند درختی تازه در افکارم قد می کشیدی و مرا فرا می گرفتی! به قول مهدی اخوان ثالث: آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز! پی نوشت: خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها زود کینه ای می شوند؟؟؟ من در این تنهایییییییییی هنوز منتظرت هستم بازگرد!

اطلاعات

 • مطالب مشابه جنس عشق
 • کلمات کلیدی
زمانی که به او گفتم چه کرده ام طردم نمود و گفت باید فلان کار را درست انجام دهی تا آن زمان خداحافظ !!! دل اش ز من گرفته بود و قلب اش برایم درد گرفت اما من چه ؟؟؟ تا ساعت ها در کما بودم اما دل که دل را بخواهد جد نمی تواند بیافتد این وسط ها و او را از دست ندادم پی نوشت : چند روزیست حیات را در من دمیده و فعلا قصد دارد زنده نگاهم دارد!!! دوستت دارم تا ابد... http://davaran360.blog.ir/1397/01/08/153tanha

اطلاعات

و چه زیبا انتظار ها تمام می شود و باز می گردد تا جایگاه اش را پس بگیرد و چه زیباتر که غم های پر کرده ی جایش رخت خویش بسته و می روند که بروند که بروند که ... و زیباترین زمان زمانی است که هر چه شد ، او کرده و هر چه هست ، اوست ... پی نوشت : عید تمام شده و دید و باز دید ها نیز تمام اند او نیز آمده تا مهمان دائمی قلبم باشد صاحب خانه ، خوش آمدی!

اطلاعات

مژده بده، مژده بده، یار پسندید مراسایه ی او گشتم و او برد به خورشید مراجانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منمیارِ پسندیده منم، یار پسندید مراکعبه منم، قبله منم، سوی من آرید کان صنمِ قبله نما خم شد و بوسید مراپرتو دیدار خوشش تافته در دیده ی منآینه در آینه شد: دیدمش و دید مراآینه خورشید شود پیش رخ روشن اوتابِ نظر خواه و ببین کاینه ت د مراگوهرِ گم بوده نگر تافته بر فرق فلکگوهریِ خوب نظر آمد و سنجید مرانور چو فواره زند بوسه بر این باره زندرشکِ سلیمان نگر و غیرتِ جمشید مراهر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرمبانگِ لک الحمد رسد از مه و ناهید مراچون سر زلفش نکشم ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه مژده بده
 • کلمات کلیدی منم، ,مژده ,مژده بده،
مدتی هست به دلسوزی خود مشغولم که دلم بند نفس های ی هست که نیست فریدون مشیری پی نوشت : تُو هم غَمی به جهانم اضافه ڪردی و رفتی... امید صباغ

اطلاعات

"می خواهم عاشق باشم..." عاشق ی که حتی نمیدانم کیست! نمیدانم چیست؟! نمیدانم بعد عاشقی مرا دوست میدارد یا نه؟! نمیدانم و نمیدانم های دیگر... فقط میدانم که می خواهم عاشق باشم آه عشق و عاشقی... می خواهم دوباره متولد شوم می خواهم دوباره نوجوان و خام شوم شورعاشقی در سر داشته باشم و دیوانه بازی های عاشقانه سر دهم می خواهم صبح به صبح گل رزی در دست به انتظار بنشیم تا او بیاید نمی دانم او کیست!!!؟ نمی دانم.... می خواهم از نو عاشق شوم... پی نوشت : متن بالا مال بنده نیست و اسم شون رو به خاطر ندارم اما حال بنده هست و امیدوارم حلال کنند

اطلاعات

 • مطالب مشابه می خواهم عاشق باشم
 • کلمات کلیدی خواهم ,نمیدانم ,عاشق ,خواهم عاشق ,عاشق باشم ,خواهم دوباره
ناگهان آمد و زدآمد و کشت آمد و برد او فقط آمده بود از دل ما رد بشود حامد بهاروند پی نوشت: مصرع دوم سوال است یا خبر؟

اطلاعات

و چه زیبا انتظار ها تمام می شود و باز می گردد تا جایگاه اش را پس بگیرد و چه زیباتر که غم های پر کرده ی جایش رخت خویش بسته و می روند که بروند که بروند که ... و زیباترین زمان زمانی است که هر چه شد ، او کرده و هر چه هست ، اوست ... پی نوشت : عید تمام شده و دید و باز دید ها نیز تمام اند او نیز آمده تا مهمان دائمی قلبم باشد صاحب خانه ، خوش آمدی!

اطلاعات

اوایل بهار و من باز در عصر یخبندان ام! پی نوشت: دریاب مرا که« من بی تو چنانم َکه کما رفته خیالم»

اطلاعات

میان این همه آشنا چرا 'منٕ' غریبه را هم دعوت کرده ای؟ پی نوشت : من برای تو هستم اما غافلم ز تو

اطلاعات

نمی دانم اسم اش چیست اما این که 5 ساعت تمام ! بنشینی و زل بزنی به دیوار رو به رویی تا شاید پیام أت یا تماس أت را ببیند در حالی که تلگرام قطع می شود و سیمکارت اش را خاموش می کند تازه آن زمان که دید بگوید : برو ، بعداً می آیم پیش أت! پی نوشت: من می گویم تو تنها نیستی انتخاب با شما عشق انتظار نفرت حسرت دیوانگی و...

اطلاعات

نمی دانم اسم اش چیست اما این که 5 ساعت تمام ! بنشینی و زل بزنی به دیوار رو به رویی تا شاید پیام أت یا تماس أت را ببیند تازه آن زمان که دید بگوید : برو ، بعداً می آیم پیش أت! پی نوشت: عشق انتظار نفرت حسرت دیوانگی و... انتخاب با شما

اطلاعات

من همانم که نرنجاند دلی ، ولی رنج کشید ! #سید_ابوطالب_ پی نوشت : هدفمان مهم تر از این حرف هاست به زندگی أت برس ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه صبر
 • کلمات کلیدی
من همانم که نرنجاند دلی ، ولی رنج کشید ! #سید_ابوطالب_ پی نوشت : هدفمان مهم تر از این حرف هاست به زندگی أت برس ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه صبر
 • کلمات کلیدی
ای دو صد لعنت به عیدی که در آن تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها شَوی پی نوشت : مرده ها اعتراض نمی کنند!!!

اطلاعات

 • مطالب مشابه مَیِّت
 • کلمات کلیدی
این همه خااااااااک! همان سنگ لحد کافی هست چه اصراری داری بیش از این مرا به اعماق مرگ بفرستی؟؟؟ پی نوشت : پافشاری های نابه جا نا امیدی می سازند شاید قرار باشد دوباره زنده شوم ...!!! تو مرا زنده کن رفیق...

اطلاعات

آری 17 سال قبل خدا تو را آفرید آفرید تا روزی مقدراتمان را بهم گره بزند گره زده است گره ای کور! دست اش درد نکند ! برای تو نیز می نویسم : -دوستِ من...برادرم...تو هدیه ی خ برای منو برای همه ی اطرافیانت...تولدت مبارک.خدایا؛نکند دنیا ما را از هم جدا کند...خودت کمک کن.کمکمان کن در باهم بودن.آمین.- پی نوشت: دیر یافتم اتاما خدا را شکر که یافتم ات

اطلاعات

ای صورت پهلو به تبدل زده! ای رنگ من با تو به دل یکدله ، تو به نیرنگ گر شور به دریا زدنت نیست از این پس بیهوده نکوبم سر سودازده بر سنگ با من سر پیمانت اگر نیست نیایم چون سایه به دنبال تو فرسنگ به فرسنگ من رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگ یک روز دو دلباخته بودیم ! اکنون تو ز من دل زده ای! من ز تو دلتنگ فاضل_نظری

اطلاعات

عینِ مرگ است اگر بی تــو بخواهد برود.. او که از جان خودت دوست تَرَش میداری.. فاضل_نظری من که اعتماد ندارم چه دلیلی برای حیات دارم؟ پی نوشت: تا اطلاع ثانوی بر من ،نمُرده به فتوای خویش کنید!

اطلاعات

 • مطالب مشابه مرگ من!
 • کلمات کلیدی
شنیدم می گویند بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست! فاضل نظری پی نوشت : تو هم به او پیوستی ! آری برای تو هم دیگر تلاشی نمی کنم!

اطلاعات

کلاس دیفرانسیل و رسم نمودار تابعمرا برد به آنکه هر چه توان تابع بیشتر باشد هم سریع تر به مقصد می رسد و هم منعطف است! پس قدرت را با انعطاف دیدم! پی نوشت: جمع اضداد!

اطلاعات

حرفی نزدم از غم دوری تو اماای کاش بدانی که چه آورده به روزم... محمد شیخی

اطلاعات

 • مطالب مشابه سنگ دلی
 • کلمات کلیدی
غیر عشق رخ دلدار غلط بود غلط هرچه کردیم غیر این کار غلط بود غلط هر چه گفتیم و شنیدیم خطا بود خطا جز حدیث لب دلدار غلط بود غلط کاش اول شدمی از دو جهان بیگانه آشنائی به جز آن یار غلط بود غلط اینکه گفتند وفائی بجهان میباشد ما ندیدیم وفادار غلط بود غلط یار غمخوار وفادار به جز دوست نبود سخن یاری اغیار غلط بود غلط هوس گلشن فردوس سبک بود سبک عشوه دنیی غدار غلط بود غلط ای برادر ز من راست شنو حرف درست هرچه جز یار و غم یار غلط بود غلط فیض جز عشق و غم عشق دیگر چیزی نیست کار دیگر به جز این کار غلط بود غلط فیض کاشانی

اطلاعات

در دلم ع رخ کیست ؟چرا یادم نیست؟ این همه دلهره ازچیست ؟چرا یادم نیست ؟ این که درخواب من آید به یقین شیرین است... پس پریچهره ی من کیست؟چرا یادم نیست ؟ خانه ی دلبر من دورتر از فکر من است؟... یا در این بادیه میزیست؟چرا یادم نیست ؟ سنگ زد کودکی از زاویه ی نادانی... تا به کی پنجره بگریست؟چرا یادم نیست؟ دلم ازجنس شقایق دلم از جنس هنر پاک شد نام من از لیست ؟چرا یادم نیست ؟ من که در مدرسه ی عشق نخواندم درسی! چه ی داده به من بیست ؟چرایادم نیست ؟ یاد من هست ولی گاه فراموش کنم.... داده اند فکر مرا ایست ؟چرا یادم نیست ؟ در تخلص اگر آرام سرودم شعری.... راستی نام ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه چرا یادم نیست؟
 • کلمات کلیدی یادم ,؟چرا ,یادم نیست ,؟چرا یادم ,یادم نیست؟
مرا ببخش رفیققرارمان را فراموش نکرده ام و نمی کنم و نخواهم کرد پی نوشت : می دانم قرار بود با هم باشیم اما بدان تنهایی پیاده روی اربعین برایم سخت است اما برای بودنت متوسل می شوم به هوای اطرافم!

اطلاعات

 • مطالب مشابه خیانت 2
 • کلمات کلیدی
حدودا دو هفته ای هست دهانم را بسته ام گله ای نمی کنم سطح سکوت اش کم است اما تقریبا درک کرده ام که چرا شاعر این گونه گفته : ناله اگرناله اگر که بَرکِشَم، خانه اب می شوی خانه اب گَشته ام، بس که سکوت کرده ام... صائب تبریزی

اطلاعات

حدودا دو هفته ای هست دهانم را بسته ام گله ای نمی کنم سطح سکوت اش کم است اما تقریبا درک کرده ام که چرا شاعر این گونه گفته : ناله اگرناله اگر که بَرکِشَم، خانه اب می شوی خانه اب گَشته ام، بس که سکوت کرده ام... صائب تبریزی

اطلاعات

این حنجره جز جریحه دار متن پر معنا و زیبای قرآن چیز دیگری برایش نمانده... پی نوشت: خداوند قاریان قرآن را محفوظ بدارد... آمّین

اطلاعات

نگران نباش !هنوز دلسوزانی هستند تا گند کاری هایت را جبران کنند! متوسل شو...

اطلاعات

 • مطالب مشابه جابر
 • کلمات کلیدی
ای مدعیان امداد رسانی ! دیگر سعی در نجاتم نکنید آن قدر در گذشته مانده ام که دیگر خودم هم قصد وج ندارم و آن قدر با هم می مانیم تا... پی نوشت : فقط حواستان به مولا عج باشد...

اطلاعات

رفتیو تمام خوب هایت را بردی بردی طوری که حتی آن پشیزی که بهمان ما رسیده بود هم نماند می روی و روز به روز ترکش هایی را که سپرش بودی خودمان با نفهمی میل می کنیم می روی و می سوزی برایمان اما غرور لعنتی نمی گذارد خاضعانه برای بازگشتت تلاش کنیم می روی و بنده می مانم همان « کاش می دانستم ها...»ی جدیدی که خواهم فهمید و حسرت و غم و آه! کاش حداقل همان پشیزت برام می ماند دِینَت تاقیامت ، با رضایت یا بی رضایت سنگینی می کند پی نوشت : برگرد عاشقترین هم درد آ چگونه از خی بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آ ین رویا من بی تو از رویای خود تنه ...

اطلاعات

رفتیو تمام خوب هایت را بردی بردی طوری که حتی آن پشیزی که بهمان ماسیده بود هم نماند می روی و روز به روز ترکش هایی را سپرش بودی خودمان با نفهمی میل می کنیم می روی و می سوزی برایمان اما غرور لعنتی نمی گذارد خاضعانه برای بازگشتت تلاش کنیم می روی و بنده می مانم همان « کاش می دانستم ها...»ی جدیدی که خواهم فهمید و حسرت و غم و آه! کاش حداقل همان پشیزت برام می ماند دِینَت تاقیامت ، با رضایت یا بی رضایت سنگنی می کند پی نوشت : برگرد عاشقترین هم درد آ چگونه از خی بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آ ین رویا من بی تو از رویای خود تنهاترم ...

اطلاعات

می دانم ش تمت ش تیمت اما بمان تا نفس بکشم!

اطلاعات

 • مطالب مشابه ماندن
 • کلمات کلیدی
هر چه سعی نشد من هم متحد شدم! اما خدا را شکر مقطعی اتحادی برای فروپاشی خودمان !

اطلاعات

حفظ حریم در رفاقت ها از عواقب آن جلوگیری می کند پی نوشت : خدا بدش می آید جایش در قلب ی به دیگری داده شود حواسمان به جایگاهش باشد

اطلاعات

لحن صحبتت به قدر کافی خج. زده ام کرد اما شوقم برای زندگی شخصی ام را خودت برانگیختی حالا رهایم می کنی؟

اطلاعات

 • مطالب مشابه غریبه
 • کلمات کلیدی
هفته ی گذشته سرمربی آبی ها از کلمه ی لعنت بهره ی بسیاری برد بنده نیز این کار را می خوام انجام دهم: لعنت بر من یا بهتر است بگویم ما همه ی ما انسایی که نظام هستی را از نظم متقن الهی خارج کرده ایم! متاسفم برای مخلوقی که مربی نظم دارد بی نظم است لعنت به سیستم لعنت به نفسی سرکش که توان کنترلش را نداریم لعنت به نفهمی ! لعنت به بی نظمی! لعنت به... پی نوشت : این مشکل کل جهان است اما این وضعیت نابود کننده ی تمام خوبان عالم است

اطلاعات

زین پس انتظاراتتان را بگذارید برای زمانی کهاول انتظارات دیگران را حتی به مقدار کم برآورده کرده باشید! پی نوشت : جاده دوطرفه را فراموشی و مشغله یک طرف نمی کند به خودت نگاه کن!!!!!

اطلاعات

تنها خودمان مقصر بلاهایی هستیم که سرمان می آید پی نوشت : سه سال نفهمیدیم و دیگر هم نخواهیم فهمید

اطلاعات

گاهی اتفاقی می افتد که مطابق میلمان نیست اما به این فکر کنیم که میلمان به دٔرٔک خدا که به فکرمان بوده که واسطه ای برایمان فرستاده ! پی نوشت : فقط باید بفهمیم!

اطلاعات

خداوند متعال در قرآن از حیوانات متعددی نام برده است اما . را با علما مقایسه می کنند جایگاه . واقعا جایگاه بالایی است چون می داند اما عمل نمی کند پی نوشت : لطفا هر .ی را با . مقایسه نکنید!

اطلاعات

می خواهم بیاموزم البته نه .شه ها را بلکه .شیدن را پی نوشت : . شهید آیت الله مطهری می فرمایند : معلم من .ی است که .شیدن را به من بیاموزد نه .شه ها را

اطلاعات

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است به آب دیده بشوییم .قه ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است سپهر برشده پرویزنیست خون افشان که ریزه اش سر .ری و تاج پرویز است عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است حافظ .

اطلاعات

ماهی که نزدیک به سطح آب شنا می کنه یه خاصیت داره تقلّا می کنه تلاش می کنه که بمونه نه این که مثله دیگر ماهی ها خوب شنا کنه

اطلاعات

همواره می .شیدمهر چه قدر هم از کل زندگی عقب باشم با تلاشی مضاعف استثنا می شوم و... اما باید بگویم هنوز همان هستم ؛که بودم و فقط می خزم تا نپندارم .ن هستم

اطلاعات

 • مطالب مشابه استثنا
 • کلمات کلیدی
خدایاتشنه آفریدیمان که حریص باشیم اما داریم راه را گم می کنیم!!!

اطلاعات

دیگر س. ها را به دویدن سکوت ها ی ناشی از ضعف را به سکوت های ناشی از دانستن ش.ت ها را به پایه های پیروزی .شه ها را به مرحله ی عمل ترس ها را به بالا سری تنبلی ها را به عزمی راسخ تبــدیل خواهم نمود.

اطلاعات

هشدار مهم !!!از فزدا . از غل و زنجیر آزاد می شود حواسمان به اعمالمان باشد.

اطلاعات

 • مطالب مشابه مراقبت
 • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها