bestirani

وبلاگ > تهرانی، مهدی - در دهه 60 میلادی در هنگامه نزاع لفظی و کلامی و عملیاتی مصر و با یکدیگر؛ جمال عبدالناصر رئیس جمهور مقتدر مصر که در پی تشکیل پان عربیسم شدیدا در بین اعراب محبوب بود ؛ سیاست های خصمانه ای علیه ایران اتخاذ کرد. بود فلذا لحن وی نیز نسبت به ایران برگشت و واژه خیلج عربی را در عمده سخنرانی های پرشورش که میلیون ها شنونده داشت به کار برد. واژه ای که صد البته او اختراع نکرده نبود. پیش از او سلطنت طلبان عراقی در دهه 50 میلادی (30 شمسی) و پس از آن در اوایل کودتای حسن البکر در عراق واژه منحوس و جعلی خلیج عربی توسط آنان به کار گرفته می شد. در واقع به نظر می رسد این ت های عراقی( چه سلطنت طلبان و چه بعثیون) بودند که به همراه ملیون عرب ضد ایرانی؛ در این بازه ی زمانی واژه خلیج عربی را اختراع د. پس از خاتمه کار ناصر در سال 1970 تا مدتی از واژه ی خلیخ عربی خبری نبود. در میانه های دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی بازهم استعمال و استفاده از این واژه شدت گرفت که تاکنون با حدت ادامه دارد. امارت متحده عربی اکنون سردمدار استفاده از این واژه ی جعلی است و چندین کشور عربی دیگر نیز با اینان همداستان و هم قصه شده اند. پول های بادآورده نفت نیز در این مسیر راهگشای اعراب شده است. به نحویکه برخی محافل آکادمیک و ی و همچنین بعضی از بنگاه های معتبر انتشاراتی اروپایی و یی به همراه چندین شبکه تلویزیونی در برنامه ها؛ کتاب ها و بعضا نقشه های جغرافیایی بواسطه دریافت پول؛ نام زیبا و تاریخی و به حق خلیخ فارس را دستخوش تغییر قرار داده و عمدا واژه منحوس خلیج عربی را در تولیدات شان جایگزین کرده اند. در این میان اما باید ا ...

اطلاعات

تروریست های بعثی - تکفیری از امروز با پیراهن دوم خود به میدان می روند. آنها که بر اساس یک ادعای عوامفریبانه و برای اینکه وانمود کنند جانشینان (ع) هستند، از پرچم و پوشش سیاه استفاده می د، دیروز از پرچم و پوشش دوم خود رونمایی د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها