بیت العَبَّاس

نام ما را ننویسید ، بخوانید فقطسر این سفره گدا را بنشانید فقطحُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته اممادرم را به عزایم ننشانید فقطصبح م به جهنم بب اماپیش انظار گن ار نخوانید فقطپیش زهرا نگذارید خج بکشیمگوشه ای دامن ما را بتکانید فقطحقمان است ولی جان اباعبداللهمحضر فاطمه ما را نکشانید فقطگر بنا نیست ببخشید، نبخشید امادست ما را به محرم برسانید فقطسمت آتش ببری یا نبری خود دانیمن دلم سوخته گفتم که بدانید فقط... پ ن : ارباب حلالم کن...در بین خَلق شُهـــره شدم من به نام توشرمنده ام که موجب بدنامیَت شدم! + ۹۷ روز تا محرم...

اطلاعات

آخرین جستجو ها