عشق پاک

تو تمام این مدت که میرفتی سفر که اون بیمار بهت نیازداشت من درغم دوریت مردم و زنده شدم ا اون بیمار سفرکرد و رفت ولی بازم تو منو تنها گذاشتی اخه چرا؟ مگه دوستم نداری؟ سوختن در آب غرق شدن در آتش پرواز در خاک ریشه در آسماناین روزها که نیستی همه ی دنیایم به هم ریخته

اطلاعات

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاستآه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاستمثل ع رخ مهتاب که افتاده در آبدر دلم هستی وبین من وتو فاصله هاستآسمان با قفس تنگ چه فرقی داردبال وقتی قفس پر زدن چلچله هاستبی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن استمثل شهری که به روی گسل ز له هاستباز می پرسمت از مسئله دوری وعشقوسکوت تو جواب همه مسئله هاست

اطلاعات

آخرین جستجو ها