روستای آتش بیگ

متنی را که در ادامه مطلب خواهید خواند نامه یکی از آموزگاران گرامی ۲۰ سال پیش روستای پاش گ به نام داود سلمان زاده ممقانی است. در این نامه خاطرات شیرین یک معلم جوان روستای همسایه حاشیه قرانقو و رفت و آمدش (با پای پیاده) به آتش بیگ را بخوانید. (لطفا ادامه مطلب را بخوانید)

اطلاعات

آخرین جستجو ها