خبرهای بازار آهن

ذوب آهن اصفهان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 12 شاخه a3 - - پول پیش 2 14 شاخه a3 - - پول پیش 3 16 شاخه a3 18250 18300 پول پیش 4 18 شاخه a3 18150 18200 پول پیش 5 20 شاخه a3 18350 18300 پول پیش 6 22 شاخه a3 18200 18200 پول پیش 7 25 شاخه a3 18300 18250 پول پیش 8 28 شاخه a3 - - پول پیش

اطلاعات

ذوب آهن اصفهان ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 12 شاخه a3 - - پول پیش 2 14 شاخه a3 - - پول پیش 3 16 شاخه a3 18250 18300 پول پیش 4 18 شاخه a3 18150 18200 پول پیش 5 20 شاخه a3 18350 18300 پول پیش 6 22 شاخه a3 18200 18200 پول پیش 7 25 شاخه a3 18300 18250 پول پیش 8 28 شاخه a3 - - پول پیش

اطلاعات

میلگردظفربناب ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 19050 19050 پول پیش 2 10 شاخه آجدار a2 18350 18350 پول پیش 3 12 شاخه آجدار a2 18150 18150 پول پیش 4 14 شاخه آجدار a2 18150 18150 ول پیش 5 16 شاخه آجدار a2 18100 18100 پول پیش 6 18 شاخه اجدار a2 18100 18100 پول پیش 9 22-25 شاخه آجدار a2 18100 18100 پول پیش

اطلاعات

 • مطالب مشابه میلگردظفربناب
 • کلمات کلیدی شاخه ,آجدار ,شاخه آجدار ,18100 18100 ,18150 18150
میلگرد اهواز ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a3 - - پول پیش 2 14 شاخه اجدار a3 18000 18050 پول پیش 3 16 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 4 18 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 5 20 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 6 22 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 7 25 شاخه آجدار a3 18000 18050

اطلاعات

 • مطالب مشابه میلگرد اهواز
 • کلمات کلیدی شاخه ,آجدار ,18000 18050 ,شاخه آجدار ,میلگرد اهواز
میلگرد اهواز ردیف سایز ح استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a3 - - پول پیش 2 14 شاخه اجدار a3 18000 18050 پول پیش 3 16 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 4 18 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 5 20 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 6 22 شاخه آجدار a3 18000 18050 پول پیش 7 25 شاخه آجدار a3 18000 18050

اطلاعات

 • مطالب مشابه میلگرد اهواز
 • کلمات کلیدی شاخه ,آجدار ,18000 18050 ,شاخه آجدار ,میلگرد اهواز
ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 14 155 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 14 155 ipe ذوب آهن شاخه 2870000 - 3 14 130 ipe اهواز شاخه 2540000 2463000 4 14 146 ipe یزد شاخه - - 5 14 136 ipe شاهین بناب شاخه - - 6 14 132 ipe کرمانشاه(سبک) شاخه - 2515000 7 14 142 ipe کرمانشاه(سنگین) شاخه - - سایز 16 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 16 192 ipe ذوب آهن کیلو 17900 2 16 192 ipe ذوب آهن شاخه 3380000 - 3 16 185 ipe اهواز شاخه 3250000 3103000 4 16 185 ipe یزد شاخه - - 5 16 175 ipe شاهین بناب شاخه - - سایز 18 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 18 226 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 18 226 ipe ذوب آهن شاخه 4140000 - 3 18 - ipe ترک شاخه 3920000 - 4 18 - ipe اهواز شاخه - 3913000 سایز 20 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 20 270 ipe ذوب آهن شاخه 6270000 - 2 20 - ipe اهواز شاخه 5000000 4803000 3 20 270 ipe صفاطوس شاخه 5050000 - 4 20 265 ipe یزد کیلو/شاخه - 20500 5 20 - ipe آریان فولاد شاخه - - 6 20 - ipe ترک سبک شاخه - - 7 20 260 ipe ترک سنگین شاخه 5850000 - 8 20 - ipe شاهین بناب شاخه - - 9 20 240 ipe چین/بندر شاخه - - سایز 22 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 22 320 ipe ذوب اهن شاخه 6630000 - 2 22 - ipe آریان فولاد شاخه - - 3 22 - ipe ترک سبک شاخه - - 4 22 - ipe صفاطوس شاخه - - 5 22 320 ipe ترک سنگین شاخه - - 6 22 285 ipe چین/بندر شاخه - - 7 22 305 ipe کره - تماس با ما سایز 24 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 24 369 ipe ذوب آهن شاخه 7900000 - 2 24 - ipe ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه قیمت بروز تیرآهن
 • کلمات کلیدی شاخه ,قیمت ,سایز ,کارخانه ,تقریبی ,بنگاه ,بنگاه قیمت ,تقریبی استاندارد ,قیمت قیمت ,قیمت بنگاه ,واحد قیمت ,تقریبی استاندارد کارخانه
ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 14 155 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 14 155 ipe ذوب آهن شاخه 2870000 - 3 14 130 ipe اهواز شاخه 2540000 2463000 4 14 146 ipe یزد شاخه - - 5 14 136 ipe شاهین بناب شاخه - - 6 14 132 ipe کرمانشاه(سبک) شاخه - 2515000 7 14 142 ipe کرمانشاه(سنگین) شاخه - - سایز 16 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 16 192 ipe ذوب آهن کیلو 17900 2 16 192 ipe ذوب آهن شاخه 3380000 - 3 16 185 ipe اهواز شاخه 3250000 3103000 4 16 185 ipe یزد شاخه - - 5 16 175 ipe شاهین بناب شاخه - - سایز 18 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 18 226 ipe ذوب آهن کیلو - 18400 2 18 226 ipe ذوب آهن شاخه 4140000 - 3 18 - ipe ترک شاخه 3920000 - 4 18 - ipe اهواز شاخه - 3913000 سایز 20 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 20 270 ipe ذوب آهن شاخه 6270000 - 2 20 - ipe اهواز شاخه 5000000 4803000 3 20 270 ipe صفاطوس شاخه 5050000 - 4 20 265 ipe یزد کیلو/شاخه - 20500 5 20 - ipe آریان فولاد شاخه - - 6 20 - ipe ترک سبک شاخه - - 7 20 260 ipe ترک سنگین شاخه 5850000 - 8 20 - ipe شاهین بناب شاخه - - 9 20 240 ipe چین/بندر شاخه - - سایز 22 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 22 320 ipe ذوب اهن شاخه 6630000 - 2 22 - ipe آریان فولاد شاخه - - 3 22 - ipe ترک سبک شاخه - - 4 22 - ipe صفاطوس شاخه - - 5 22 320 ipe ترک سنگین شاخه - - 6 22 285 ipe چین/بندر شاخه - - 7 22 305 ipe کره - تماس با ما سایز 24 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 24 369 ipe ذوب آهن شاخه 7900000 - 2 24 - ipe ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه قیمت بروز تیرآهن
 • کلمات کلیدی شاخه ,قیمت ,سایز ,کارخانه ,تقریبی ,بنگاه ,بنگاه قیمت ,تقریبی استاندارد ,قیمت قیمت ,قیمت بنگاه ,واحد قیمت ,تقریبی استاندارد کارخانه
ردیفضخامتح سایزکارخانه قیمت بنگاهقیمت کارخانه 1 2 رول 1 روس-انزلی - 19000 2 2 رول 1.25 روس-انزلی - 19000 3 2 شیت 1 روس 19700 4 2 شیت 1.25 روس 19700 5 2.5 رول 1.25 مبارکه 19750 19250 6 2.5 رول 1 مبارکه 19750 19500 7 3 رول 1.5 مبارکه - 19500 8 3 رول 1.25 مبارکه - - 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 19950 - 10 4.8 رول 1.5 مبارکه - 19850 11 4 رول 1.5*6 مبارکه 20650 - 12 4 رول 1.5 مبارکه - 19800 13 5 شیت 1.5*6 مبارکه 20750 - 14 6 شیت 1.5*6 مبارکه 20450 19950 15 6 رول 1.5 مبارکه - - 16 8 شیت 1.5*6 مبارکه 20050 - 17 8 رول 1.5 سبا 20000 19700 18 10 شیت 1.5*6 مبارکه 19950 - 19 10 شیت 1.5*6 سبا - 19650 20 12 شیت 1.5*6 مبارکه - 20150 21 12 شیت 1.5*6 سبا 20350 - 22 15 شیت 1.5*6 مبارکه 20200 19650 ردیف ضخامت ح سایز کاررخانه قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 10 شیت 2*6 ا ین اهواز - 20300 2 12 شیت 2*6 ا ین اهواز - 19800 3 15 شیت 2*6 ا ین اهواز - 18100 4 20 شیت 2*6 ا ین اهواز - 18650 5 25,35 شیت 2*6 ا ین اهواز - 18600 6 45 شیت 2*6 ا ین اهواز - 18650 7 40 شیت 2*6 ا ین اهواز - 19000 8 50-80 شیت 2*6 ا ین اهواز - 18550

اطلاعات

 • مطالب مشابه قیمت بروز ورق سیاه
 • کلمات کلیدی مبارکه ,اهواز ,قیمت ,اهواز 18650 ,مبارکه 19950 ,مبارکه 19750 ,انزلی 19000

آخرین جستجو ها