ش ت سکوت

روزمان سر آمد و گردید شام وای بر احوال هر بدبخت خام پیر ما رفت و یتیمی سر گرفت رفتنش دشوار شد بر هر چه مام پیر بر هر تشنه جامی هدیه کرد تا اَبد سر مستیش باشد به کام اسبِ نا آرامِ گیتی وه چه خوش در کمند پیر آمد رامِ رام تا حضور آفتابش بودمان ترسمان هرگز نبود از بیمِ شام تا چراغِ روشنش باشد به دست بر حذر مانیم ما از هر چه دام عشق را عشاق از ا و آموختند تا ز گمنامی پذیرفتند نام در کویر شب ، باغبانی کرده او تا چراغانی شده هر کوی و بام قطره نوش جامِ او چون شد «فقیر» خُمَّ می گردیده تامّ و تمام 1368/3/15 -مشهد

اطلاعات

  • مطالب مشابه پیرِ ما
  • کلمات کلیدی
رفتم به محضرش که گشاید گره مرا بگشود لیک ، گره ازابروانِ من گفتا زمانه ی زر و زور است ای رفیق باید اسیر ایندو شد و دوستان من گفتم اسیر می شوم، امّا اسیر دوست لیکن حو ِ دگران ....و آن من گفتا که زور اگر وعده مان کُند هر وعده بر ... این نشان من گفتم علائق تو فزون است ای رفیق اینجا نبوده و نبود آشیان من گفتا که غرق در همه چیزم ، چه غم مرا چوپان این گله گرگ است در زمان من گفتم خوشا بحال تو و بستگان تو لیکن بدانحالِ من و بستگان من گفتا بیا تا که بنوشیم یک دو جام آن بهترین دوای تو و همزبان من گفتم موافقم به یکی قطعه ای زمین آنها ز تو ، غوضش این زیان من

اطلاعات

  • مطالب مشابه معامله
  • کلمات کلیدی گفتا ,گفتم ,اسیر
در کوی دوست یارِ فراوانم آرزوست در این زمانه جلوه ی ایمانم آرزوست تا آنکه دوره ی غم و حرمان بسر رسد همدردی یکایک یارانم آرزوست در این شبِ سیاهِ سیه روی تیره روی ایثار اختران فروزانم آرزوست تا آنکه راز و رمز سلامت شود پدید توفیق فرد فردِ طبیبانم آرزوست در این مریضخانه که غمخانه ی من است داروی درد جمله عزیزانم آرزوست وز بهر گان و خموشان شهر خود فریاد مرغکانِ س خوانم آرزوست هر شمعِ روشنِ شبِ شب زنده دار را ایمن ز خیره چشمی طوفانم آرزوست

اطلاعات

  • مطالب مشابه آرزو
  • کلمات کلیدی آرزوست
خسته و غمزه در کوی توام یار امشب همچو شبهای دگر سخت گرفتار امشب گه خدا را به زمین بوسم و گه دست دعا تو چه دانی که چه ها میگذرد کار امشب همه جا چشم تو و قامت و لبخند تو نیز هاجر آسا بدواند به سویت زار امشب مست و بی خویش بخیزم ز پی اُفتادن از غم و رنج بپیچم چو یکی مار امشب شود آیا که ببینی و به رحم آئی باز رخصتم باز دهی تا که شوم خار امشب خار در شاخه ی گلهای وجودت شدنم آرزوئی است که گر باز دهی یار امشب سرو آزاده ی من چهره مپوش از شب من مپسند آنکه چو روزم بشود تار امشب

اطلاعات

  • مطالب مشابه امشب
  • کلمات کلیدی امشب

آخرین جستجو ها