جستجوی عبارت yeni gelin 4 b l m 1 nisan fragman 2017 cumartesi


http://etratenor. .com/2017/02/289.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/288.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/287.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/286.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/285.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/284.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/283.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/282.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/281.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/280.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/279.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/278.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/277.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/276.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/275.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/274.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/273.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/272.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند
بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بلبلی در می‎نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند

نای ما خاموش ولی این زهره‎ی هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

طفل بودم کی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

    ازســری مسـابقـات فوتسال ویـــژه جـــام رمضــان     مســئول برگـــزاری مسابقات قنبراسفندے فر و احـــمد قــلعه گنجے .   

.......

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

  باشرکت8تیم در2گروه 4تیمی تاکنون تیم بستنی سرا‎ ‎بهترین نتایج را ب کرده.     .سلام عزیزم

 

اسامی تیم های مسابقات فوتسال جام رمضان92 رمشک

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

بستنی سرا

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

    قنبراسفندی فر. .خســـرورمشکے .کـاظــم ده بالایے. .سلــمان رمشکے. .سـلمــان الماسے .جان محــمدده بالایے .ایـــرج قلعه گنجے .داریــــوش شیخے .الیــــاس شیخے .خیــــام رمشکے .علــــے رمشکے .نــویــد نادرے .کـیهان خـــالقے

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 

 

 

    تیم شهرک غرب

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

    .پــــیمان خالقے .ســتــار شــیـــخــے .ارســـلان مـــحـــسـنے .مـــحمــد مــحــب .ارمـــیــن قــــلع گنجے .اســماعیــل ســهـیلے .حـبـیـب اللہ رمشکے .عــــلے رمشـکے گارو .مــهــران رسـتگارے      

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

تـــیم فــرهـنگیـان

 

    عـبداللــه رمشـکے .مــجیــدکمالدینے .مـــوسے رمشکے .جــــواد غــمگـذارے .اســماعــیل کبیــرے .اســـماعیــل ترکمانے .یـــعقــوب جنکے زادہ. .احــمدخیـروالـله .پیـــام رمشــکے

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

    تــیم مــــوبایل اربــابے    

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

احـــمد قلــع گنـــجے .هــدایـت سلـــمانے .یـــعقــوب دادخدایے .ایـــوب رمشکے دهبالا . ارســـلان رمشکے .منصــور غلامے .جــهـانـبخـش گارو .یــوسـف سلـمانے .نـــاصــرقـــلع گنجے .اســماعیـل رمشکے

.......

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

    تیــــم دانـشجوایـــان .سلام عزیزم

 

    علے رمشکے ر رو .وحـــید رمشکے .محمــد رمشکی .پــــرویـــز پیـزگے .فــرشیــدنـجــیب .حــمید فــروتن‎فرد .مــــهران سرحـــدے .احــسان کنــعانـے .حســین شهــدوسـت .حـــبیب گـــارو

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

    تــیم صنـــعت نـــفت  

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

   حـسن آدیـنـہ .ایـمان دهــبالاے .یــونـس تـکـاور .عــیسـے عــلیزاده .مـعیـن نــادرے .مـہــران نــــادرے .عـــــلے صــــفا .زابـــدحـــیدرے .زوبـیـر تکــاور .نــــورک شــــہداد .الـیـاس دهــبالاے    

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 

 

 

کــــــرم آبــــاد  

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

   یــــونــس رمشکے .یـــوســف رمشکے .یوسـف رمشکے کــرم آبــاد .چــــراغ رمشکے کــرم آبـاد .وحـــید فروتـــن فــــرد . مجــید فــروتـن فــرد .قـــاســم فـروتـن فـــرد .امیــد رمشکے کــرم آباد .ابـود رمشکے کــرم آباد .امـیـن کمالدینے .راشــد هــادی پور .رســــول دهــبالایــے زاده      

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

تــــیم بــالا شـــــهر   

 

  .مـــحمد رمشـکے .خـلیـل خــداتـرس .خـلـیل عـلــیزاده .محــمد نواے .جــلیـل افـــــروغ .ادهـــــم رمشکے .

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 


yeni gelin 2.bölüm 18 mart 2017 fragmanı cumartesi show tv tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. yeni gelin 2.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. yeni gelin 2. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. yeni gelin son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir yeni gelin 2.bölüm fragmanı seyret http://www.bolumtrfragmani.com/watch-video-yeni-gelin-2-bolum-fragmani-video-1913/

yeni gelin dizisi 16.bölüm fragmanı yeni sezon 2017 cumartesi tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz.yeni gelin 16.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. yeni gelin 16.bölüm fragmanı seyret yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. yeni gelin 16.bölüm fragmanı izle son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir yeni gelin 16.bölüm fragmanı seyret

yeni gelin fragmanı 12 bölüm 27 mayıs 2017 cumartesi tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. yeni gelin 12 bölüm fragmanı show tv dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. yeni gelin 12. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. yeni gelin son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir yeni gelin 12 bölüm fragmanı 27 mayıs seyret

yeni gelin 13. bölüm fragmanı 3 haziran 2017 cumartesi show tv tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. yeni gelin 13. bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir.yeni gelin 13. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. yeni gelin son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir yeni gelin 13.bölüm fragmanı seyret

yeni gelin 14.bölüm 10 haziran fragmanı cumartesi 2017 tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. yeni gelin 14.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. yeni gelin yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. yeni gelin son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir yeni gelin 14.bölüm fragmanı seyret

http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

باور کن ساده نیست

گذشتن از ی که گذشته ات را ساخته …

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

خوش به حال رفتگر

درسته شبا با سر و کار داره

ولی روزا با بعضی آدمای سر و کله نمیزنه

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

چهار واژه بسیار مهم در زندگی

وجود دارد که بدون آنها هیچ ندارید

عشق ، صداقت ، حقیقت و احترام

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سلام و درود خدا بر انی که به خاطر پاکیشون دوستی آغاز میشود

بخاطر صداقتشان دوستی ادامه میابد

و بخاطر نجابتشان دوستی پایان ندارد!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بعضی اوقات مردم نمی خواهند به حقیقت گوش بدهند

زیرا نمی خواهند تصوراتشان از بین برود


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com معنای زندگی منی
عشقم!
هر تبش قلبم!
فقط برای توست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

.

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم


در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو
تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شکلک های شباهنگ shabahang

با قلبی از عشق
با خطی پراز محبت

بر روی یک برگ گل رز

مینویسم : دوست دارم

.

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

مهم منو تو هستیم که همیشه…
تورا در کنارم احساس میکنم، تو را دوست دارم وتو را میپرستم
بهتر بگویم
عاشقت هستم، ای یگانه هستی…

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن

دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری

دوستت دارم دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق

دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبور هستند

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

به وسعت قلبم دوستت دارم
شاید کوچک باشد اما قلب هر فرد تمام زندگی اوست


kısmetse olur 18 ocak 334.bölüm fragmanı çarşamba kanald kısmetse olur 334.bölüm fragmanı izle kısmetse olur 18 ocak fragmanı seyret kısmetse olurun dünkü bölümüne yeni adaylar damga vurdu. kanal d ekranlarının herkes tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen evlilik programı kısmetse olura önce gelin adayı merve kovancı geldi. merve kovancı geldiği dakikadan itibaren adeta olay oldu. yeni gelin adayının yaşını 30 değilde 23 olarak göstermesi, damat adayları tarafından oldukça kötü karşılandı. merve, her ne kadar şaka yaptığını ifade etse de hem damat hem de gelin adayları, yapılan şakayı yersiz buldu. damatlar evinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı ve tankut denker kısmetse olur evine geldi. tankutun gelmesinin ardından tuğçenin mutluluğu herkes tarafından fark edildi. son gelişmelerin hemen ardından yayınlanan kısmetse olur 17 ocak fragmanı ise şaşırttı. işte, kısmetse olur yeni fragmanı ve fragmanda göze çarpan detaylar! yeni fragmanda en çok dikkat çeken detay tankut ve tuğçe ergişi arasındaki yakınlaşma oldu. tuğçe ergişinin; tankut bence 10 kadından 8inin tanımak isteyeceği bir adam. sözleri ikili arasında bir yakınlaşm olduğunu düşündürdü. peki, tankut ve tuğçe arasında yeni bir aşk mı doğuyor? yaklaşık 1 dakika süren fragmanın sonuna ise gelinler evindeki tartışma dikkat çekti. evin yeni gelin adayı merve kovancı ve diğer gelin adayları arasında tartışma çıkıyor, fragmanda da göze çarptığı tartışma elle müdahaleye kadar gidiyor. çıkan tartışmanın sonunda ise kısmetse olurda bir ilk yaşanıyor. evin yeni gelin adayı merve kovancı, en hızlı ihtar alan isim ilan ediliyor. peki, kısmetse olurda bir ilke imza atan merve kovancı kimdir? merve kovanci kimdir? eve yeni gelen gelin adayı merve kovancı 23 yaşında ve yarışmaya istanbuldan katılıyor. boğa burcu olan merve, şu an çalışmıyor. akına talip geldiğini açıklayan yeni gelin adayı daha önce bugün ne giysem adlı moda programında da boy göstermişti. kismetse olur tankut kimdir? kısmetse olurun ilk sezonuyla tanınan tankut denker, 1973 yılında istanbulda dünyaya geldi. 43 yaşında olan dalfidan, profesyonel masaj te istliği yapmaktadır. istanbulda ikamet eden yarışmacının göz rengi kahverengi, kilosu 83, boyu 1.79 ve burcu boğadır. kısmetse olur 18 ocak 334.bölüm fragmanı kanald http://kismetseolurfragmani.netdizitv.com/kismetse-olur -ocak-fragmani/


طراحی پاسیو و آتریوم ، بهشت کوچک دکوراسیون خانه شما

بازدید: 22

طراحی پاسیو و آتریوم ؛ آتریوم فضایی است باز و معمولا بزرگ که در میان ساختمان در نظر گرفته می شود. قدمت این فضا به رم باستان باز می گردد. آتریوم ها به خاطر دو عملکرد اصلی خود، یعنی فراهم آوردن امکان استفاده از نور طبیعی و تهویه داخلی از گذشته تا کنون محبوبیت داشته و در بسیاری از فضاهای مدرن نیز به کار می روند. اگر این دو فاکتور اساسی ثابت فرض شوند، خصوصیات دیگری نیز وجود دارند که از یک آتریوم فضای کامل تری می سازند.

از نمونه فضاهای مشابه به آتریوم که احتمالا با آن ها آشنایی دارید، می توان به گلخانه و پاسیو اشاره کرد. البته گلخانه ها وما در فضای داخلی خانه قرار نمی گیرند و پاسیوها نیز در فضای کاملا باز و به عنوان حیاط نقش ایفا می کنند.

آتریوم بسته به اندازه، عملکرد و مکان قرار گرفتنش می تواند نقش های متفاوتی را در فضا ایفا کند.

آتریوم را می توان به عنوان فضای استراحت در نظر گرفت. چه چیزی بهتر از این که وقت اختصاص داده شده به استراحت و تجدید قوای خود را در میان گیاهان و زیر سقف آسمان بگذرانید.

ایرانی ها از قدیم با فضاهای درونگرا ارتباط خوبی داشته اند و هرچند در عصر مدرن مفاهیم معماری دچار تحول شده است، اما با این حال درونگرایی هنوز مقبولیت خود را حفظ کرده است. اگر یک فضای باز می خواهید ولی نه در مقیاس یک حیاط، اگر یک فضای خصوصی می خواهید ولی نه در حد حریم یک اتاق و در نهایت اگر یک فضای فوق العاده برای گذران وقت در کنار خانواده می خواهید، آتریوم دقیقا برای شما تعریف شده است. آتریوم ها به طور همزمان هم آن قدر باز هستند که می توانید ادعا کنید طبیعت را در دل خانه خود دارید و هم آن قدر درونگرا هستند که می توانید بدون هیچ دغدغه ای نسبت به حفظ حریم خصوصی خود در آن ها وقت بگذارنید.

فضای نشیمن را می توان در اطراف یا داخل آتریوم ایجاد کرد. این کاملا بستگی به اندازه فضایی دارد که برای آتریوم در نظر گرفته اید.

اگر محیط کوچک باشد می توان سالن نشیمن را در اطراف آن تعریف کرد.

محیط در صورت بزرگ بودن می تواند به خودی خود فضای نشیمن را در بر داشته باشد. کاناپه، میز و صندلی های خود را در فضای آتریوم قرار دهید و از تهویه طبیعی و نور خورشید لذت ببرید.

دیگر امکانی که یک آتریوم می تواند برای شما فراهم کند، چشم اندازی از آسمان بالای سرتان خواهد بود. آتریوم ها در قسمت بالای خود معمولا باز هستند و حتی اگر محبوس شده باشند، چیزی بیشتر از یک شیشه بین شما و آسمان وجود ندارد؛ بنابراین چشم انداز آسمان در دسترس است. احتمالا شما هم از اینکه در فضای خانه خود قادر به تماشای آسمان باشید شگفت زده می شوید.

آتریوم می تواند فضای عبور بین قسمت های مختلف را تشکیل دهد. این بدین معنی است که برای مثال وقتی از فضای آشپزخانه به سمت اتاق خواب در حرکت هستید، از کنار درختان می گذرید و نور آفتاب را بر پوست خود احساس می کنید. شاید حتی در حین عبور نظر خود را تغییر داده و برای چند دقیقه در آن جا بمانید.

همچنین می توان این فضا را در محیط راهرو ارتباط دهنده اتاق ها ایجاد کرد. این ایده خصوصا در مواقعی استفاده می شود که محیط اتاق خواب ها به دلیل نداشتن پنجره از نور طبیعی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن یک فضای گلخانه ای کوچک در بین اتاق خواب ها می توان نور طبیعی را بین آن ها تقسیم کرد. علاوه بر این، در فضای اتاق خواب های بدون تراس و پنجره، چنین ایده ای می تواند در نقش یک فضای کوچک به نیابت از محیط بیرون ظاهر شود. در این ح شما با سرک کشیدن از پنجره اتاق خود با یک منظره مینیاتوری از طبیعت رو به رو خواهید شد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند نقش منظره رو به رو شما را در محلی که نشسته اید به خوبی ایفا کند. این فضا را می توانید در گوشه ای سالن نشیمن و یا اتاق خواب خود داشته باشید و با نشستن روی کاناپه از آن لذت ببرید. نور طبیعی آتریوم برای مطالعه بسیار مناسب است.

فضای خود را در ح ی تصور کنید که با آتریوم درآمیخته است. اگر فضای بزرگی برای خود در اختیار داشته باشید، می توانید این ایده را به اجرا در بیاورید. نمی توان ی را یافت که از یک دوش مطبوع در کنار فضای آتریوم لذت نبرد. آتریوم ها با داشتن این خصوصیت که نور و تهویه را از حفره سقف تامین می کنند، حریم فضای سرویس بهداشتی را در مقابل محیط بیرون حفظ کرده و یک محیط خصوصی ایجاد می نمایند.

طراحی پاسیو و آتریوم

انواعی از آتریوم ها هستند که فضای کاملا روباز دارند و تنها از اطراف توسط شیشه محبوس شده اند که همان مرز بین فضای آتریوم و محیط خانه به شمار می رود. این آتریوم ها قابلیت این را دارند که از حدود ساختمانی که آن ها را در بر گرفته فراتر رفته و با درختان بلند سر به فلک بکشند و جزیی از محیط بیرون شوند.

بین آتریوم و محیط اطرافش می تواند هیچ مرزی وجود نداشته باشد، بدین معنی که لازم نیست بین گیاهان و خودتان دیواری از شیشه تعریف کنید. فضای دور آتریوم در صورتی که باز در نظر گرفته شود حس بهتری ایجاد می کند.

آتریوم می تواند در ابعاد کوچکتری نیز اجرا شود. اگر فضا و امکان ایجاد یک آتریوم بزرگ را ندارید، می توانید از یک آتریوم کوچک تر در قسمتی از خانه استفاده کنید.

یک درخت به تنهایی نیز می تواند مفهوم آتریوم را در فضا تعریف نماید. اگر با سبک مینیمالیسم ارتباط خوبی برقرار می کنید، آتریوم خود را به سادگی همین سبک تعریف کنید. یک درخت به تنهایی کافی خواهد بود و گویای این تفکر خواهد بود که هر چه کمتر، بهتر. اگر قرار است مفهوم آتریوم به اجرا دربیاید، یک درخت هم کفایت می کند.

گاهی اوقات وجود یک درخت پیش از تصمیم شما به داشتن آتریوم خود دلیلی برای ایجاد این فضا خواهد شد. اگر درختی در سایت وجود داشته باشد که مایل به قطع آن برای تشکیل فضا نباشید، می توانید در اطراف آن یک آتریوم بسازید. با این کار هم به آن گیاه زندگی می بخشید و هم به خودتان.

طراحی پاسیو و آتریوم

اگر ارتفاع ساختمانی که فضای مورد نظر برای ایجاد آتریوم را احاطه می کند خیلی زیاد باشد یا حتی محیط مورد نظر یک آپارتمان باشد، می توان درخت های بلندتری را در فضای میانی در نظر گرفت که تا بالاترین طبقات قد بکشند.

فضای وید، راه پله و آتریوم می توانند با یکدیگر در یک محیط تعریف شوند. اگر حفره ای در سقف وجود دارد که ارتباط با طبقات بعدی را مهیا می کند، حتی در صورتی که قبلا فکرش را نکرده باشید، می توانید اکنون یک آتریوم کوچک در ان تعریف کنید.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند از تعریف معمول خود خارج شده و تنها در نقش یک دکور ظاهر شود. چنین فضایی امکان ورود به شما نخواهد داد و فضای نشستن را نیز فراهم نمی کند، اما در عوض یک قاب ع زیبا تشکیل می دهد که از هر طرف به آن نگاه بیندازید، زیباست. اگر یک تابلوی سه بعدی طبیعی در منزل خود می خواهید، این انتخاب جالبی خواهد بود.

می توان فضای سبز یک آتریوم را به صورت عمودی نیز تعریف کرد. به عبارت دیگر شما می توانید فضای سبز را به جای سطح زمین، بر روی دیوار در نظر بگیرید و در اصطلاح یک دیوار سبز به وجود آورید که از بالا توسط نور و هوا تامین می شود.

اگر آتریوم در فضای باز تعریف شده باشد، امکان ایجاد شومینه در فضای آن نیز وجود دارد. این ایده بیشتر ح یک حیاط مرکزی را پیدا می کند که در فرهنگ ایران مرسوم بوده است. از فضای اطراف شومینه می توان به عنوان نشیمن استفاده کرد.

طراحی پاسیو و آتریوم

آب می تواند در کنار فضای سبز از یک آتریوم فضای ایده آل تری بسازد. حوض خانه های قدیمی را به فضای آتریوم دعوت کنید و سنت از دست رفته را در قالبی مدرن اجرا نمایید.

اگر می خواهید آتریوم شما حکم ای از طبیعت را داشته باشد، تنها به گیاهان بسنده نکنید. قرار دادن چند تخته سنگ در کنار درختان به فضا ح طبیعی تری می بخشد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم ها با خصوصیاتی که راجع به آن ها صحبت شد، می توانند در تعریف فضای داخلی منزل شما نقش موثری ایفا کنند. یک آتریوم به طور ذاتی قابلیت این را دارد که فضای بخش های مختلف خانه را حول خود شکل دهد، به عنوان یک میان این فضاها عمل کند و مجرای تنفس و نورگیری محیط زندگی شما باشد. این دلایل برای داشتن چنین فضایی در محیط خانه شما کفایت می کند و اگر فاکتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم، می توان گفت که با تعریف آتریوم در محیط زندگی خود، تکه ای از بهشت در زیر پای خود خواهید داشت.

فضای سبز در پاسیو

فضای سبز در پاسیو

منبع: پویانوبیوگرافی و ع های جذاب ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور + دخترش

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی بازیگر سریال شهرزاد

ترانه علیدوستی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در سال ۱۳۶۲ در شهر تهران متولد شد ترانه علیدوستی دارای مدرک بازیگری دیپلم عکاسی می باشد پدر ترانه علیدوستی، حمید علیدوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتبال ایران است. و برادر ترانه علیدوستی در چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۳ فوت کرد. این اتفاق دقیقاً در همان روزهایی اتفاق افتاد که علیدوستی مشغول بازی در چهارشنبه سوری بود، ی که در آن با درخشش در نقشی متفاوت توانست جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر توانا تثبیت کند. مادر ترانه علیدوستی سنگ تراش و مجسمه ساز است.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در کودکی به بازیگری علاقه نداشت. اما به سینما رفتن علاقه مند بود و زیاد می دید. ترانه علیدوستی در دوران کودکی هم بازیگر خاصی علاقه نداشت اما بعدها به بازی پرویز پرستویی، عزت الله انتظامی و آتیلا پسیانی علاقه مند شد. ترانه علیدوستی در حال حاضر از بازیگران هم نسل خود بازی باران کوثری و گلشیفته فراهانی را خیلی دوست دارد. اولین حضور ترانه علیدوستی در سینما سال ۸۰ و با بازی در سینمایی ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” بود. حبیب رضایی برای انتخاب این نقش از بیش از ۶۰۰ نفر تست گرفت و از بین همه آنها، ترانه علیدوستی پذیرفته شد. خانم ترانه علیدوستی به خاطر بازی در این سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. وقتی پدرش ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” را دید، گریه کرد.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی با آنکه موقع بازی در من ترانه ۱۵ سال دارم، نه ازدواج کرده بوده و نه مادر شده بوده، آن قدر نقش خود را خوب ایفا کرد که همه تحسینش د. ترانه علیدوستی در کنار بازیگری دوست دارد نامه نویسی را هم تجربه کند. به بازی کنار ” رابرت دنیرو ” علاقه مند است. در اوقات فراغت، گه گاهی نقاشی می کند. اما مطالعه را هیچ گاه از یاد نمی برد و کتابخانه خوبی دارد. سبک نقاشی ترانه علیدوستی سیاه قلم است که آن را به صورت تجربی فرا گرفته است. به آرام حرکت و درست گام برداشتن اعتقاد دارد.

ترانه علیدوستی دختر مسئولیت پذیری است. دوستان معدودی دارد. معمولا وقتی اتفاق خیلی بزرگ و خوشحال کننده ای برایش اتفاق می افتد نمی تواند به سرعت واکنش نشان دهد. قبل از اینکه بازیگر شود فکر می کرد خواننده اپرا شود. دو سال هم در هنرستان موسیقی درس خواند و با پگاه آهنگرانی همکلاس بود. کلارینت، ساز تخصصی اش بود و به عنوان ساز دوم پیانو می زد. در دوران مدرسه بچه درس خوان و زرنگی بود . همیشه به دنبال پویا نمایی و تحرک است.

ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در تمام هایی که بازی کرده به نوعی از سن حقیقی خود جلوتر بوده است. ترانه علیدوستی در های کنعان و شهر زیبا حضوری درخشان داشته است. لذتی که از بازی اش می برد را دوست دارد. احساساتی است و ترجیح می دهد کاری را که انجام میدهد با احساساتش در ارتباط باشد. یکی از دلمشغولی هایش داستان نویسی است و چند تا از قصه هایش در نشریات چاپ شده است. بسیار اهل ریسک است. ترانه علیدوستی در فضای تئاتر هم فعالیت می کند. کلا بازیگر گزیده کاری است و نامه برایش از اهمیت زیادی برخوردار است. در خانه عادت دارد مدام تلویزیون را روشن نگاه دارد. معتقد است تطح برنامه های تلوزیون خیلی پائین است. معصومیت خاصی در چهره اش موج می زند. حرفش را در نهایت ادب و احترام بازگو می کند. می گوید: سعی می کنم فروتنی بی جا نکنم تا خدای نکرده به ورطه ریاکاری نیفتیم.

ترانه علیدوستی

ع همسر و دختر ترانه علیدوستی

نمایش خانگی ترانه علیدوستی :

ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی اولین سریال خود را تجربه کرد این سریال در ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به شبکه نمایش خانگی آمد وی در این سریال نقش شهرزاد را ایفا می کند. شهرزاد دانشجوی رشته پزشکی است که در سال ۱۳۳۲ با کودتای ۲۸ مرداد زندگی اش دچار تغییر و تحول می شود و ترانه علیدوستی جزو انی است که با تلویزیون قهر کرده و این سریال بدون وجود علیدوستی مشهور نمی شد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بازی ترانه علیدوستی در تلویزیون :

ترانه علیدوستی که تا کنون در هیچ نوع سریال تلویزیونی حضور نداشته درباره حضور نیافتن خود در سریال های صدا و سیما اینگونه سخن گفت: من در تلویزیون بازی نمی کنم. ۱۲ سال هم هست که بازی نمی کنم. چون معتقدم یک خیانت فرهنگی است. قبلاً هم گفته ام. انتخاب کرده ام. حتی سریال های سطح بالاتر ما نهایتاً دستخوش یک جهت گیری بی موردی در پخش می شوند. من انی را که در تلویزیون کار می کنند قضاوت نمی کنم ولی مردم حق دارند قضاوت کنند. ما در این جایگاه قرار داریم که قضاوت شویم.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

دوبله و صداپیشگی ترانه علیدوستی:

ترانه علیدوستی در انیمیشن جمشید و خورشید صداپیشه نقش «خورشید» بود.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

تئاتر ترانه علیدوستی :

فنز (طرفداران)- کارگردان محمد رحمانیان

مانفیست چو – کارگردان محمد رحمانیان

روز حسین – کارگردان محمد رحمانیان (انجام نشد)

ع ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور و دخترش حنا

ترانه علیدوستی در تابستان ۱۳۹۰ با علی منصور ازدواج کرد و در پاییز ۱۳۹۲ دخترش حنا بدنیا آمد

علت عدم حضور ترانه علیدوستی در سریال های تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

های سینمایی ترانه علیدوستی :

۱۳۹۳ – مادر قلب اتمی – کارگردان علی احمدزاده
۱۳۹۳ – استراحت مطلق – کارگردان عبدالرضا کاهانی
۱۳۹۱ – زندگی مشترک آقای محمودی و بانو – کارگردان روح الله حجازی
۱۳۹۱ – آسمان زرد کم عمق – کارگردان بهرام توکلی
۱۳۹۰ – پذیرایی ساده – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۹۰ – انتهای خیابان هشتم – کارگردان علیرضا امینی
۱۳۸۹ – هر چی خدا بخواد – کارگردان نوید میهن دوست
۱۳۸۸ – راز دشت تاران – کارگردان هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی
۱۳۸۸ – زندگی با چشمان بسته – کارگردان رسول صدرعاملی
۱۳۸۷ – درباره الی- کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۷ – تردید – کارگردان واروژ کریم ی
۱۳۸۶ – کنعان – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۸۴ – چهارشنبه سوری – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۲ – شهر زیبا – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۰ – من ترانه ۱۵ سال دارم – کارگردان رسول صدرعاملی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

جوایز ترانه علیدوستی :

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۲

برنده جایزه پروین (به همراه لیلا حاتمی و نگار جواهریان) – ۱۳۹۱

تقدیر شده برای بهترین بازیگر از جشنواره وزول برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی و یکمین جشنواره فجر برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۱

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره آسیایی و عربی اوسیان فن برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی امین جشنواره فجر برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۰

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از سومین جشن انجمن منتقدان برای تردید – ۱۳۸۸

ک د بهترین بازیگر از بیست و هفتمین جشنواره فجر برای تردید – ۱۳۸۷

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ک د بهترین بازیگر از دهمین دوره جشن خانه سینما برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۵

تقدیر شده برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره فجر برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۴

ک د بهترین بازیگر از جشن خانه سینما برای شهر زیبا – ۱۳۸۳

ک د بهترین بازیگر از بیست و دومین جشنواره فجر برای شهر زیبا – ۱۳۸۲

برنده جایزهٔ نخل زرین بهترین بازیگر زن از سومین جشنوارهٔ اجتماعی آبادان برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از پنجاه و پنجمین جشنوارهٔ لوکارنو سوئیس برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از انجمن منتقدین و نویسندگان سینمای ایران برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده سیمرغ بهترین بازیگر زن از جشنواره فجر برای من ترانه ۱۵ سال دارم – ۱۳۸۰

ترانه علیدوستی, شهاب حسینی و اصغر فرهادی

تبریک به اصغر فرهادی، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی عزیز که بازهم با گرفتن اسکار افتخاری دیگر ب د

ع های فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال پرطرفدار و محبوب شهرزاد :

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی

عشف اگر چه حرف ربط نیست, ربط می دهد مرا به تو

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی :

اگر گذشته هنوز اذیتت می کند پس هنوز نگذشته است

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی بازیگر سینما و تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی بازیگران, ع های جدید ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های یادگاری ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع شهاب حسینی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ایستاگرام ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های به یاد ماندنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی بازیگران, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

ع همسر ترانه علیدوستی علی منصور

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع پریناز ایزدیار

ترانه علیدوستی

ع بچه ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی در کناز مصطفی زمانی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

مدل مانتو ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی


kısmetse olur 17 ocak 333.bölüm fragmanı salı seyret kısmetse olur 333.bölüm fragmanı izle kısmetse olur 17 ocak fragmanı salı seyret kanal d ekranlarında olacak. haftanın finali altında yayınlanan son bölümde gelin ve damat adayları eleme heyecanı yaşadı. yapılan oylama sonucu kısmetse olurdan elenen isim seda akgül tarafından açıklanırken haftanın birincileri didem ve onur oldu. ikiliye özel bir sürpriz hazırlayan ev halkı yaptıkları tiyatro oyunuyla onlara nikah kıydı. programın ilerleyen bölümlerinde adnan geçtiğimiz hafta yaşadığı yumurta krizini bu kez kendi üzerinde denedi. didemin karşısına geçerek kendi kıyafeti üzerinde yumurta kıran adnan, didemden şov yapmana gerek yok” yanıtını aldı. yapılan eleme sonrasında programa ve eden isim gizem olurken elenme adayı olan barış, onurun sayesinde yarışmaya devam etti. kısmetse olur haftanın finali özeti ve yeni bölüm fragmanı haberimizde kısmetse olur yarışmacısı tankutun eve döneceğinin müjdesinin verildiği yeni bölüm fragmanı kanal dnin resmi internet adresinde yayınlandı. yapılan oylamada yarışmaya veda eden isim gelin adayları arasından çıkmasının ardından yeni gelin adayı akın için geldiğini itiraf etti. geçtiğimiz sezon kısmetse olurda yarışan tankut ise eve geri döndü. tuğçe ergişi ile birlikte özel odada görüşme yapan tankur olumluı geçen uşmanıın ardından yeni bir maceraya başlayacak. kısmetse olur son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı detaylarıyla birlikte haberimizde.kısmetse olur son bölümü izlemek için tıklayınız.kismetse olur yeni bölümde neler olacak? 16 ocak pazartesi günü öğlen saatlerinde yayınlanacak yeni bölümde yaşanacak gelişmeler de belli oldu. eve gelen yeni gelin adayı programa akına talip olarak geldiğini itiraf etti. öte yandan eski damat adayı tankut eve bu kez kalıcı olarak döndü. tuğçe ergişi ile yaptığı özel oda sohbetinden ikili mutlu olarak ayrılırken aralarında bir aşkın başlayıp başlamayacağı ise yeni bölümde belli olacak gelin ve damat adayları sirenlerin çalmasının ardından büyük panik yaşarken adnanın diskalifiye edilip edilmeyeceği gelecek bölümde belli olacak. haftanın finalinde kısmetse olur evinde yaşayacaklar detaylarıyla birlitke haberimizde. yeni bölüm fragmani fenomen yarışma programının son bölmünde didemin giydiği kıyafet nedeniyle sinirlenen adnan, kız arkadaşının üzerinde yumurta kırmıştı. bunun üzerine gözyaşlarına boğulan didem, "ben bu kadın değilim" diyerek isyan etmişti. kısmetse olur 17 ocak 333.bölüm yeni fragmanı salı http://kismetseolurfragmani.netdizitv.com/kismetse-olur-17-ocak-fragmani/

survivor 2017 28 ocak 4.bölüm fragmanı cumartesi tv8 2017 survivor 2017 4.bölüm izle survivor 2017 4.bölüm fragmanı seyret survivor 2. bölüm için yayımlanan fragman gösteriyor ki ünlüler adasında serhat akın ile adem arasında tansiyon yükselecek. survivor 2017 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. ekranların izlenme rekorları kıran yarışmacı survivor 2017, yeni bölümüyle bu akşam 20:00de tv8 ekranlarında olacak. survivor ilk bölümün ardından survivor 2017 2. bölüm fragmanı da ekrana geldi. survivor 2. bölüm 22 ocak pazar akşamı ekrana gelecek. survivor 2017 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. ekranların izlenme rekorları kıran yarışmacı survivor 2017, yeni bölümüyle bu akşam 20:00de tv8 ekranlarında olacak. survivor 2017nin ilk ada seyi bu akşamki 2. bölümde gerçekleştirilecek ve acunun yarışmacılara bir sürprizi olacak! acunun eleme sistemiyle ilgili bir yeni bir kural açıklayacağı tahmin ediliyor. survivor 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. fragman da görüleceği üzere seye zaferle girmek isteyen takımlar oldukça hırslılar survivor 2017de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3lük skorla ünlüler takımı kazanırken, ikinci turda 5-2lik bir üstünlük sağlayan gönüllüler takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. beraberlik nedeniyle ünlüler ve gönüllüler takımının en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu ünlüler takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. bireysel dokunulmazlık sembolü ise volkan çetinkayanın oldu. survivor 2017nin ilk ada seyi bu akşamki 2. bölümde gerçekleştirilecek ve acunun yarışmacılara bir sürprizi olacak! acunun eleme sistemiyle ilgili bir yeni bir kural açıklayacağı tahmin ediliyor. acunun en uzun ve en zorlu survivor olacağını söylediği yeni sezonun bu 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. fragman da görüleceği üzere seye zaferle girmek isteyen takımlar oldukça hırslılar. survivor 2017nin başlaması ile birlikte gönüllüler adasında da yavaş yavaş tartışmalar başladı. adada en göze batan isiö ise erdi oldu. seyde ismi en çok yazılan erdi, takım arkadaşlarına meydan okudu. “erken kılıç çektiler” diyen erdi, takım arkadaşlarının cahil cesareti gösterdiği belirtti. furkan, barakada arkadaşları ile sohbet ederken bir anda acı içerisinde bağırmaya başlıyor. hemen ayağa kalkan ünlü yarışmacı soluğu denizde alıyor. survivor 2017 28 ocak 4.bölüm fragmanı cumartesi tv8 http://survivor2017fragmani.netdizitv.com/survivor-2017-4-bolum-28-ocak-fragmani/

کوفه امشب هاب م است
کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است

در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست
تیغ دشمن فرق مولایم ش ت

قلب مجنون سوی صحرا میرود

حیدر امشب سوی زهرا میرود
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

من کویرم لب من تشنه ی باران علی ست

این لب تشنه ی پر شور، غزلخوان علی ست

این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است

به یقین سفره ی گسترده ی دامان علی ست

منّت نان و نمک نیست سر سفره ی او

پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی ست

آتش اشکی اگر در غزلم شعله ور است

بی گمان قطره ای از درد فراوان علی ست

لحظه ای پرتو حسنش ز تجلی دم زد

که جهان، آینه در آینه حیران علی ست

کعبه یکبار دهان را به سخن وا کرده است

تا بدانیم کلید در این خانه علی ست

از دم صبح ازل نام علی را می خواند

دل که تا شام ابد دست به دامان علی ست

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیم
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سلاااااااااااااااااام جیگر های من _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

وااااااااااااای این مدرسه مگه واسه آدم وقت میزاره؟؟

هی درس هی درس هی درس _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

حالا هم به درخواست یکی از دوستای خوبم پست گذاشتم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اونم چی یه پست حس با دو تا آهنگ قشنگ

بچه ها تازه از امروز شروع روی تحقیق هام کار کنم فک کنم دیگه جواب کامنت هارم بزور بتونم بدم

حالا بپر ادامه مطلب کوچولو


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها