جستجوی عبارت towards imam"نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi "

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi
رسول خدا محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) :

ی که مومنی را بی جهت اذیت نماید پس مانند آن است که ده مرتبه مکه معظمه و بیت المعور را اب کرده و هزار فرشته مقرب درگاه الهی را کشته است.

مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 103


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

" حکم ارتداد درمورد نقی, تصویر پوستر در توهین به نقی،ایستاده مردن درمورد نقی,ایستاده مردن, آهنگ جدید درمورد نقی, متن آهنگ ایستاده مردن درمورد نقی"


  


imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 


 mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi

12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam,12th imam and jesus

imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam

imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam , 12th imam birth , where is 12th imam

 


 


imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi
12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam , 12th imam birth , where is 12th imam

imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi12th imam , 12th imam prophecy , imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam,time of reappearance

imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 
mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi

12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam

  


imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 


 mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi

12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam

imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 
mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi


12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam , hidden imam,12th imam birth,where is 12th imam

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

شهید "احمد رضاپور" در عملیات آزاد سازی مشهر به درجه رفیع شهادت رسید

وی اولین شهید "شاهد شهر" بود که جرقه غیرت علوی را در بین نوجوانان و جوانان روستای خود روشن کرد

به نقل از پدر بزرگوار شهید آن زمان پدر شهید بقالی داشته او که در جریان ها حضور چشمگیر داشت از خوراکی های مغازه پدر به همراه خود بر می داشت و بین راهپیمایان تقسیم می کرد

روحش شاد و راحش پر رهرو

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

رسول خدا "محمد مصطفی"(صلی الله علیه و آله) :

هر مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هر مرا برنجاند گویا خدا را آزار رسانده است و هر خدا را اذیت کند چنانکه در تورات انجیل زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است.

جامع السعادت جلد 2 صفحه 215


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

رسول خدا "محمد مصطفی"(صلی الله علیه و آله) :

هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.

امالی صدوق صفحه 37


⭕️ what is the necessity of knowing imam mahd

☑️ to answer this question, first it is necessary to pay attention to 11 reasons for the importance of acquainting oneself with imam mahdi.

1️⃣ the first reason: the reason of man’s creation

imam hussein told his companions:
“o people, allah has not created humans except to know him. when they recognized him, they worship him. when they worship him, for the blessing of this prayer, they do not need to worship entities than god.”

a man asked: “what’s the recognition of god?”
the imam said:
“that is, people of any age should know the imam whom they should obey the commands of his.”
bihar al-anwar, vol. 23, p. 83

the result: knowing god = getting to know the imam of each era

#acquainting_oneself_with_the_imam_of_each_era 1


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

"نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, "


اکرم محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) :

هر یک مساله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر موئی که در بدنش قرار دارد برایش حج مقبول می نویسند.

بحارالانوار جلد 1 صفحه 214


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi " نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi"
رسول خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) :

هرکه داستانی از برادر دینی خود بگوید که قصدش اب دوست خود باشد تا او را از چشم مردم بیندازد خدا او را از ولایت خود بیرون کند و در ولایت گذارد و هم از او دوری گزیند.

امالی صدوق صفحه 486


 ? who is 12th imam ?. what is he going to do ? where is twelfth imam


 ........the rescue ship


___________________________________________


http://shiadefender.ir/?s=mahdi


who is 12th imam. he is violent


biog hy imam, imam mahdi (as)

name: muhammad ibn al-hasan

nickname: a.

imam mahdi (as) the name and patronymic prophet (pbuh). in narrations that are not worthy of his name and patronymic, their name has adorned the earth, then god appearing and his government appear to return. titles of imam mahdi (as):

mahdi, marquette, wait, h., owner of the governors, zaman, vertical and saleh khalaf. shiites during his minor occultation "sacred territory" was termed. in some sources, more than 180 titles for imam mahdi (as) is presented. birthday of imam mahdi (as):

he was the only son of imam askari (pbuh) is the eleventh shia imam. imam mahdi (as) in 255 ah in samarra at dawn shaaban was born after five years under the tutelage of his father and of his mother narjes khatoon, in 260 bc after the martyrdom of imam askari (pbuh) as jesus the noble end of a period of absence of the rule of justice formed global governance across the world will forgive divine commandments. last fifteenth of sha'ban 255 ah imam shiites, despite intensive care abbasid government officials, in the house of imam askari (pbuh) opened the eyes of the world. unlike his secret birth to the birth of prophet moses and prophet abraham's (pbuh). as the great messenger of god under the strictest security measures pharaoh and they kindled the will of god and to health in the palace of pharaoh and nimrod were born, imam mahdi (as) while spies and agents of the caliph all events imam xi against


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

رسول گرامی محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) :

وقتی خداوند درباره ی اراده خیر فرماید وی را در امر دین فقیه و دانا میکند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش میکند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.

نهج الفصاحه صفحه26


 


 


imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi

the existence of mahdi , 12th imam prophecy , twelfth imam , 12th imam birth , hidden imam

 


 


imam mahdi mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 


 mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi

12th imam , 12th imam prophecy . imam mahdi , who is 12th imam

imam mahdi (12th imam) in the quran


feeling regretful for not working enough for the imam


mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                       more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi


imam mahdi 12th imam


muḥammad b. al-ḥasan al-'askarī (born in 255/869), also known as imam al-mahdi , is the twelfth imam in twelver shi'ism. he is the promised savior, who will rise one day and fill the earth with peace and justice. imam al-mahdi (a) has been in occultation from the early years of his life. shi'as regard him as the imam of the present age. among his well-known titles are imam al-zaman (the imam of the time) and wali l-'asr (the guardian of the age)

ادامه مطلب

علمدار

آمادگى رزمى هم براى روز مبادا لازم است؛ اما آن چیزى که براى همه لازم است، آمادگى معنوى، یعنى آمادگى فکرى، آمادگى روحى، آمادگى سیاسى و حفظ وحدت، اتصال و ارتباط نیروها با یکدیگر، ارتباط مستحکم و دوستانه ملت و ت، و شناختن چهره‏ى دشمن در هر لباسى است. دشمن با شکلهاى مختلفى خود را به مقابله‏ى با انقلاب مى‏کشاند. همیشه با لباس نظامى وابسته به فلان ت بیگانه، جلو نمى‏آید.

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi


imam mahdi is the twelfth and the last imam of shia and a person who all of muslim belive that he return and release oppressed from oppression then people can llive in peace and enjoy from justic he was born in the samarra and when his father imam hasan killed by king he be e imam then he disappeared frome people and god save himuntile the day that people understand they need savior mean of picture: god please forgive quickly to return of imam zaman


in the age of caliphate(ruler of islsmic country)of imam ali(first imam of shia muslim).armor of imam ali was lost after while this armor seen in hand of christian person.imam ali bring him to the court.imam ali said to judge ((this armor is for me,i didnt sell it,(and) ididnt forgive it andhow i found it in the hand of this man)).judge said to christian man((caliphate said his claim whats yoir idea?))christian man said((this armoris mine at the same time i dont deny claim of caliphate )maybe he make mistake)).judge said to imam ali ((you are pretendy and this man is denier and you must bring witness for your claim)).imam ali laghed and said ((judge says right how i must bring witness but i dont have witness))according to this principle judge ruled in christian man favor and christian man bring armor and went out. but christian man knew that armor is for imam ali and his conscience was sad and he e back and said to imam ali ((this kind of rule and behavior isnt behaviorof normal man and its rule of prophets and he be e muslim and he fight p ionately in the war near imam ali


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

رسول خدا "محمد مصطفی"(صلی الله علیه و آله) :

شب معراج که به سوی آسمانها عروج در مسیر خویش بر گروهی برخورد که لبهای ایشان را با قیچی های آتشین می ب د و در آتش می افکندند از جبرئیل پرسیدم اینها چه افرادی هستند ؟ در پاسخ گفت سخن سرایان و خطیبان امت شما هستند که مردم را به کارهای پسندیده می خواندند و خود غافل اند از آن و حال آنکه ایشان قرآن را تلاوت می د ولی از گفتارش غافل بودند.

وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 318


"القاب حضرت هادی النقی علیه السلام , آهنگ "

نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

رسول خدا "محمد مصطفی"(صلی الله علیه و آله) :

ی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش نماید مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده.

بحارالانوار جلد 74 صفحه315


نقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, نقی, imam naghi

"نقی، نقی علیه السلام"

رسول خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) :

ی که به دنبال یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش اقدام کند مانند ی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید.

بحارالانوار جلد 1 صفحه 184


  


imam mahdi’s  mother was narjes khatun(madam)  that from father side is joshua’s daughter, the son of the cesar, byzantine empire and from mother side it reverts to simeon(st.peter)  one of the jesus’ apostles that is transferred from rome to medina and then in imam hadi’s (10th shiite imam) house got acquainted to islam rules 


mahdi (12th imam) and jesus (christ) will come back together holding hands


_________________________________________________


                                                     more info in this link


http://shiadefender.ir/?s=mahdi
what will happen after reappearance , apocalypse, end of time, 12th imam , jesus christ , second coming of jesus , imam mahdi , hidden imam , twelfth imam

آخرین جستجو ها