جستجوی عبارت impact factor


در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود. عامل تاثیر یا impact factor چیست؟ارزش یک مقاله بر مبنای میزان تاثیر آن بر مقالات بعدی تعیین می شود. عامل تاثیر (impact factor) که معمولا به صورت if نشان داده می شود، حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد مقالات چاپ شده در 2 سال قبل است که معرف این تاثیر است. در واقع عامل تاثیر یک شاخص کمی است که میزان مراجعه در سال های بعد به مقاله را نشان می دهد. به بیان ساده تر if بیان گر آن است که به طور متوسط، هرمقاله منتشر شده در یک مجله چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است. [اد

راهی برای پیدا . impact factor مجلات isi

. optimization and construction of human insulinدرlike growth factor 1 gene با pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . optimization and construction of human insulinدرlike growth factor 1 gene با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . optimization and construction of human insulinدرlike growth factor 1 gene با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . optimization and construction of human insulinدرlike growth factor 1 gene با pdf : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : دومین کنف

مقاله project delivery approach: a key factor in uncertainty دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله project delivery approach: a key factor in uncertainty کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله project delivery approach: a key factor in uncertainty،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن مقاله project delivery approach: a key factor in uncertainty : سال انتشار: 1384 محل انتشار...

. مقاله r&d and its impact on national economy تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله r&d and its impact on national economy تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله r&d and its impact on national economy تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . مقاله r&d and its impact on national economy تحت word : سال انتشار: 1380 محل انتشار: سو

. evaluation of cpt cone factor in south pars field, persian gulf با pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . evaluation of cpt cone factor in south pars field, persian gulf با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . evaluation of cpt cone factor in south pars field, persian gulf با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . evaluation of cpt cone factor in south pars field, persian gulf با pdf : سال انتشار : 1391نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریاییتعداد ص...

مقاله impact of carbon material on rf mems switch دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله impact of carbon material on rf mems switch کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله impact of carbon material on rf mems switch،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن مقاله impact of carbon material on rf mems switch : سال انتشار: 1392 محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس .

. seismic behavior and reduction factor of tall buildings with transition story در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . seismic behavior and reduction factor of tall buildings with transition story در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . seismic behavior and reduction factor of tall buildings with transition story در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . seismic behavior and reduction factor of tall buildings with transition story در فایل ورد (word) : ...

wall thickness b31.3 t=pd / (2(py+sew)) b31.4 t=psed/2 b31.8 t=pd/2etf t=t/p p= internal pressure (psig) d=od (inch) s=allowable stress b31.3 :appendix a table a1 b31.4: s=0.75 (smys) smys: minimum yield stress b31.8: s=yield stress e=ej=basic quality factor for longitudinal weld joints(weld joint efficiency) b31.3 table 302.3.4 b31.4 & 31.8 ej=1 (without fbw method) y=values of coefficient from table 304.1.1 w=weld strength reduction factor (for smls,w=1) welded up to 510 c,w=1,at 815 c ,w=0.5 –from 510 to 815 interpolate) temp. range for liquid pipeline is -29 up 120 ,gas -29 up 204 so w=1 t=temperature drawing factor (when temp. increase ,press. increase so: up to 250 c,t=1 & upper 250c t=0.95 f=cl. location 4

. the impact of mindfulnessدرbased cognitive group the.y(mbct) on reduction of couple burnout in women withmultiple sclerosis (ms) word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . the impact of mindfulnessدرbased cognitive group the.y(mbct) on reduction of couple burnout in women withmultiple sclerosis (ms) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . the impact of mindfulnessدرbased cognitive group the.y(mbct) on reduction of couple burnout in women withmultiple sclerosis (ms) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . the impact of...

در این مجله مقالات مربوط به رویکردهای جدید تجربی و کمی در زمینه رفتار انسان چاپ می شود. در این مجله، رفتار به گسترده ترین ح. آن مد نظر است و همه روش های کمی و کاربردهای آن در زمینه رفتارهای انسان مد را در بر می گیرد که از سال 1958 ایجاد شده است.حیطه های موضوعی این مجله عبارتند از:تحلیل دادهروش شناسی پیمایشیطرح آزمایشیپزش وانشناسیآموزش و پرورشاقتصادبازاری.علوم اجتماعیجامعه شناسیعلوم .علوم شناختیعلوم مغزیهوش .فناوری اطلاعات و رفتارهای انسانییادگیری ماشین برای انسانمدل گرافیکی عامل تاثیر (impact factor): 595/. در سایت زیر می توانید به این مجله دسترسی دا...

. on the highدرvelocity impact behavior of anisogridدرstiffened composite plates containing multiwalled carbon nanotubes تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . on the highدرvelocity impact behavior of anisogridدرstiffened composite plates containing multiwalled carbon nanotubes تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . on the highدرvelocity impact behavior of anisogridدرstiffened composite plates containing multiwalled carbon nanotubes تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . on the highدرvelocity ...

. مقاله improve the performance of face recognition systems is influenced by the age factor با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله improve the performance of face recognition systems is influenced by the age factor با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله improve the performance of face recognition systems is influenced by the age factor با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از

. مقاله comparison of a modified nonrandom factor model and nrtl model for the calculation of solvent activities in polymer solutions در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله comparison of a modified nonrandom factor model and nrtl model for the calculation of solvent activities in polymer solutions در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله comparison of a modified nonrandom factor model and nrtl model for the calculation of...

. مقاله the impact of word of mouth on purchase intention of hospitality industry تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله the impact of word of mouth on purchase intention of hospitality industry تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله the impact of word of mouth on purchase intention of hospitality industry تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . مقاله the ...

. مقاله impact of indices for estimation of area under wheat cultivation using aster images تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله impact of indices for estimation of area under wheat cultivation using aster images تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله impact of indices for estimation of area under wheat cultivation using aster images تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی ا...

likely the space using a top brea criminal defense lawyer if so when it occurs you will need a top brea criminal defense lawyer to try and preserve you out of jail, though we generally don't anticipate working into difficulties with the law. whether you get billed having drug person, robbery, a dui, or enter, solicitors usually are knowledgeable in different areas of criminal defense for them to almost always .ist you to. this isn't the event for many solicitors, which means you should inquire further if you are producing your calls to make sure they can help your event out. that you do not want to wind up hurting your event by hiring an inexperienced lawyer because they rarely make a constructive impact nonetheless it will occur in some instances. top brea criminal defense lawyer budget is another factor to think about, and in several cases, a court-appointed lawyer may signify cost is freed off by you. you will discover that public defenders are overw...

. مقاله an extension to “allowable design factor” method for free span calculation of sub sea pipelines تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله an extension to “allowable design factor” method for free span calculation of sub sea pipelines تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله an extension to “allowable design factor” method for free span calculation of sub sea pipelines تحت word ،به هیچ وجه

it’s important to permit your team realizes in a way that avoids legalities and moral dilemmas whenever a member of staff leaves. generally, of usb, examine the resignation's impact rather than the motive. the more common a communication concerning an employee’s separating, the fewer problems you are not unlikely to possess. measure the departure's effect * before you begin composing your story, establish how the business will impact. it might briefly raise the work of some staff, end in an interruption in functions, reduce income, impact morale or possess little or no influence on most staff. comprehending the effect of an employee’s resignation will help you determine the thing you need to deal with while in the story. determine your good reasons for the statement the following being addressed by * contemplate within your story: quelling rumors before they commence. verifying the employee resigned and wasn't finished. .uring personnel the business will not be damaged ...

. مقاله estimation of strain hardening factor and ductility of a reduced beam section (rbs) connection word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله estimation of strain hardening factor and ductility of a reduced beam section (rbs) connection word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله estimation of strain hardening factor and ductility of a reduced beam section (rbs) connection word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندا

مقاله impact of oil, crises and economic integration on growth: a causal analysis of the gulfدرasean economies دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله impact of oil, crises and economic integration on growth: a causal analysis of the gulfدرasean economies کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله impact of oil, crises and economic integration on growth: a causal analysis of the gulfدرasean economies،به هیچ وجه بهم ریختگی و...

. مقاله geomorphological impact on the modern settlement case study: zagros range در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . مقاله geomorphological impact on the modern settlement case study: zagros range در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . مقاله geomorphological impact on the modern settlement case study: zagros range در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . مقاله geomo...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها