جستجوی عبارت delt ng


سرشانه خلفی نام انگلیسی: dumbbell rear delt row نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: دمبل مکانیزم: ترکیبی سطح: مقدماتی نوع نیرو: کشیدنی آموزش حرکت سرشانه خلفی دمبل ها را در دست گرفته و در موقعیت مناسب قرار بگیرید. در حالی که زانوها اندکی خم هستند، بدن خود را به سمت جلو متمایل کنید. دقت کنید که کمر شما صاف بوده و این ح را تا پایان انجام این تمرین حفظ کنید. دست ها را در حالی که آرنج ها در کنار بدن هستند، به صورت عمود نسبت به سطح زمین آویزان نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود. آرنج ها را به عقب حرکت داده، ماهیچه سرشانه را منقبض ک? ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها