جستجوی عبارت 2010 سیستم توصیفیچکیده

در این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا درارزشی کیفی یا توصیفی داشته باشیم و تلاش کرده ایم تا بتوانیم همکارانی را که با این ارزشی آشنایی ندارند و یا ابزار و روشها را نمی دانند تا حدّی یاری دهیم. در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشی و اه  آن و اعتبار و اهمیّت ارزشی سخن به میان آمده دسته بندی ارزشی ها را داریم و با توجه به اهمیت ارزشی تکوینی و ارتباط داشتن این ارزشی با ارزشی توصیفی سعی شده تا اه و اهمیّت ارتباط آن بیان شود.بعد از این موارد به بررسی ارزشی کمّی و کیفی و تفاوت آنها و ارزشی  توصیفی و کاربرد وابزارهای آن صحبت شده و را ارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزارها و نتایج حاصل از ارزشی  توصیفی ارائه شده است.

  کلمات کلیدی :

ارزشی :هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشی است که بعضی از مواقع   سنجش و ارزشی معادل به کار می روند، اما به واقع هم معنا نیستند. سنجش، اندازه گیری عملکرداست و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ی ارزشی است.

ارزشی تحصیلی: فعالیتی است که معلم، در جریان تدریس خود انجام می دهد. این فعالیت، شامل جمع آوری اطلاعات و داوری درباره وضعیت یادگیری و پیشرفت دانش آموز است

ارزشی توصیفی : الگوی جدیدی است که تلاش می کند زمینه ای را فراهم سازد تا دانش آموزان در کلاس درس با شاد و نشاط بهتر و بیشتر و عمیق تر مطالب درسی را یاد بگیرند.

مقدمه

طرح ارزشی توصیفی مشهور به ارزشی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابت آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشی شد. گزارش ارزشی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشی بوده بلافاصله منتشر گردید(محمد حسن مقنی زاده،1381). اجرای آزمایشی این طرح درچهار سال تحصیلی بعد ادامه داشته است.هدف ارزشی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر دانش آموز و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیّت رامی توان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشی بر فضای کلاس غالب کرداطّلاعات حاصل از سنجش و ارزشی مستمر هر دانش آموز باید به این پرسش معلم  پاسخ دهد که این دانش آموز درکجا قرار دارد و من برای پیشرفت او چه میتوانم م؟ نه اینکه معلم نتیجه گیری کند که مثلاً این دانش آموز زیرحد متوسط یا کند ذهن یا تیزهوش است.

ضرورت واهمیت مسأله

امروزه نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزی هستیم که به هر دانش آموزبه دیده ی حرمت نگاه کند. موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمونهای سنتی نشان دهد.پس آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت ها، تواناییها و  دانش و نگرش دانش آموز بدهد قابل دفاع می باشد. برخلاف ارزشی کمی که با  داده های کمی و ریاضی و عدد و ارقام سروکار دارد و از قضاوت برخوردار است.   باید دانست که کیفیت یک امر نسبی است و انعطاف پذیر می باشد و به طور کلّی می توان گفت که کیفیت مقطعی نیست بلکه شه ای مستمر است و بر اساس تلاش و فعالیّت فرد انجام می گیرد.اما باید این مطلب را مدنظر داشت که ارزشی کمّی برای عموم قابل فهم تر و مفیدتر است و اما ارزی کیفی تخصصی تر بوده و مهارت و آموزش بیشتری برای بکارگیری لازم دارد و بیشتر از مفاهیم و کلمات کلیدی، ارزش گذاری وقضاوت برخوردار است. و همچنین این دو ارزی از نظر ابزارهای جمع آوری داده ها نیز با هم فرق دارند:      ابزار جمع آوری داده های کمی معمولاً آزمونهای عینی یا استاندارد با پاسخ های ازقبل تعیین شده است. اما ابزار ارزی کیفی را می توان ابزارهای ذهنی، پرشنامه ها و نگرش سنج ها، روشهای مصاحبه ای، مشاهده ای، واقعه نگاری و گزارش های روزانه و.....می باشد.به عنوان مثال:   تعداد پرسش های فراگیران در کلاس = کمی  اما نوع پرسش های فراگیران در کلاس= کیفی استیا حجم هر پرسش وپاسخ آن= کّمی است ، نوع آوری و تازگی پرسش= کیفی است.ارزشی توصیفی یا کمی را می توان آموزش بدون نمره دانست و به جای تأکید بر ارزشی های پایانی باید بر ارزشی تکوینی (مستمر) تأکید داشت در واقع ارزشی توصیفی به توصیف ارزشی های گوناگون که به شیوه های متنوع از دانش آموز به عمل آورده ایم می پردازد.

متأسفانه فرآیند سنجش و ارزشی در کشور ما، مطابق عرف، فقط شامل ارزی مجموعی یا نهایی است که در پایان دوره آموزشی به منظور تشخیص پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی صورت می گیرد. در این روش، تمامی تلاش معلم، دانش آموز، والدین و کل نظام آموزشی معطوف به آزمونهای نهایی و نمره آنهاست و ماحصل همه زحمتها در یک عدد یک یا دو رقمی خلاصه می شود. این نمره، نه تنها ملاک قضاوت وتصمیم گیری درخصوص دانش آموز است، بلکه به نوعی ارزشی از عملکرد معلم، مربی، مدیر و والدین و نظام آموزشی، تلقی می شود.

تردیدی نیست که نتایج حاصل از این گونه تصمیم گیری ها دقیق نبوده، ممکن است عواقب ناگواری به همراه داشته باشد؛ به عبارت دیگر به جای آنکه نظام ارزشی و اندازه گیری در خدمت آموزش و رشد و توسعه دانش فراگیران و معلمان قرار گیرد، فرآیند تدریس و یادگیری در خدمت نظام سنجش و آزمون در آمده است و ملاک قضاوت در مورد عملکرد نظام و دانش آموز در یک مقیاس صفر تا بیست خلاصه می شود.( زهرا حصاربانی،1385)

بحث

کاربردارزشی توصیفی: 

« ارزشی توصیفی»الگوی جدیدی است که تلاش می کند زمینه ای را فراهم سازد تا دانش آموزان در کلاس درس با شاد و نشاط بهتر و بیشتر و عمیق تر مطالب درسی را یاد بگیرند.

بنابراین، به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی و نمره، روند یاددهی و یادگیری را در طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد و در راستای این توجه، رشد عاطفی و اجتماعی و حتی جسمانی دانش آموز را نیز در نظر می گیرد. این طرح با هدف بهبود کیفیت یادگیری و یاددهی و افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری، تغییرات اساسی را در نظام ارزشی فعلی پیشنهاد کرده است. از جمله تغییر مقیاس فاصله ای(۰تا۲۰)به مقیاس ترتیبی، تغییر ساختار کارنامه و تبدیل آن به کارنامه توصیفی تحت عنوان گزارش پیشرفت تحصیلی، تغییر و تنوع بخشی به ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی دانش آموز، مانند: پوشه کار، آزمون های عملکردی، فهرست وارسی و برگ ثبت مشاهدات، تغییر در رویکرد کلی ارزشی از ارزشی پایانی به ارزشی تکوینی و فرآیندی تغییر در مرجع تصمیم گیرنده در ارتقای دانش آموزان. در این طرح، به جای امتحانات پایانی، معلم و شورای مدرسه، مرجع صاحب صلاحیت تصمیم گیری تعیین شده اند.

تأثیرارزشی توصیفی در بروز و رشد خلاقیت دانش آموزان:

برای ایجاد خلاقیت، هوش، استعداد، مهارت و تلاش لازم است؛ اما کافی نیست. انگیزه درونی نیز باید به آنها اضافه شود تا خلاقیت شکل گیرد. ما باید برای ک نمان فرصتهایی را به وجود بیاوریم و مهارتهایی را به آنها آموزش دهیم تا استعدادهایشان را گسترش دهند و این محقق نخواهد شد مگر اینکه بین مهارتها و علایق آنها وجه مشترکی را بی م و آنها را رشد دهیم.در روش آموزش سنتی که مبتنی بر یادگیری مطالب بدون تفکر و توجه به معنی آن است، دانش آموزان به گونه ای تربیت می شوند که بدون توجه به چگونگی ارتباط مطالب و بدون تفکر، برای به دست آوردن نمره خوب آنها را می آموزند. اما این نوع آموزش و یادگیری برای انجام یک کار خلاق، واقعاً بی فایده است.» شیوه های سنتی با ساختار انعطاف ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش آموزان قائل می شود، همچنین با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات، امکان هر گونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از یاد گیرنده سلب می کند. چنانکه دانش آموز نمی تواند بین آموخته هایش و مسائل بیرونی ارتباط برقرار کند در حالی که سبک آموزش و پرورش باز یا روش فعال تدریس با دادن به دانش آموز و عدم نظارت دائمی بر کارها و برنامه ها به او فرصت می دهد تا به جست وجو و کشف مسائل بپردازد. بدین ترتیب دانش آموز خود در فرآیند یادگیری دخیل می شود و انگیزه های درونی و به دنبال آن امکان بروز خلاقیت در او افزایش می یابد. این مهم در طرح ارزشی توصیفی مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است. معلمین این طرح با ارزشی دانش آموز به شکل نامحسوس، فضای باز و فعالی را برای رشد خلاقیت ایجاد کرده اند. ارزشی توصیفی سعی کرده با تغییر در ساختار نظام ارزشی آن را به قدری انعطاف پذیر کند که با شیوه ها و علائق یادگیری متفاوت، انطباق پیدا کند. در کلاس ارزشی توصیفی، ک ن در یادگیری فعال هستند و احساس غرور و مالکیت نسبت به کلاس درس خود دارند. آنها در این کلاس آزاد هستند تا انتخاب کنند. راهنمایی می شوند و اختیار دارند تا در محیط کلاس، آن گونه که دوست دارند، یاد بگیرند.معلمین طرح ارزشی توصیفی با ایجاد جوی صمیمی و مطمئن در کلاس درس فضایی مساعد را برای رشد خلاقیت دانش آموزان فراهم کرده اند تا آنها بتوانند با آسودگی در کلاس به اظهار نظر بپردازند و بدون نگرانی هر سؤالی را که در ذهن دارند، مطرح کنند. آنها یاد گرفته اند که چگونه مهارتهای یادگیری را در قلمرو خاص به ک ن بیاموزند. آنها روش تفکر درباره مسائل و قوانین علمی را به دانش آموزان آموزش می دهند. «تحقیقات نشان داده است روابط صمیمانه و توأم با علاقه و احترام، نقش مؤثری در خلاقیت دانش آموز دارد.»

در ارزشی توصیفی، یادگیری مهم و تفریح است. ک ن در کلاس تشویق می شوند که علائق، تجارب و ایده های خود را به کلاس درس بیاورند و اجازه دارند درباره هدفهای کار روزانه خود با معلمان بحث کنند. به آنها استقلال کاری داده می شود تا تصمیم بگیرند. احساس آرامش می کنند و تنشها و فشارهای ب نمره را ندارند. در تحقیقی که اخیراً از طرف خانم حقیقی، دانشجوی کارشناسی ارشد، صورت پذیرفته، نشان داده شده است که محیط های خالی از استرس، به ویژه استرس امتحان، شرایط مساعدتری را برای بروز خلاقیت ایجاد می کند. همچنین در این تحقیق از طریق آزمون ۳۵ سؤالی پیشرفت تحصیلی در سه سطح دانش، ادراک- کاربرد و قوه خلاقه (نوآوری- سیالی- اص ) و همچنین از طریق مشاهده کنش متقابل در کلاسهای درسی، سنجیده شد و تفاوت معنی داری بین گروه آزمایشی (کلاس مجری طرح ارزشی توصیفی) و گروه کنترل (کلاس مجری ارزشی سنتی) مشاهده شد.

«آم ل (۱۹۸۹) معتقد است معلمان با بیان آزاد احساس خود، مانند عشق و شادی و کنجکاوی به امور می توانند الگوی مناسبی برای ک ن باشند. در کلاس ارزشی توصیفی، معلمان به جای« من»،« ما »می گوید. آنها منبع اطلاعات و هدایت هستند. در این کلاس، همیشه«همکاری » بر« رقابت » ارجحیت دارد. زمانی که راه های گوناگون انجام یک فعالیت را مورد توجه قرار می دهند، اجازه می دهند که دانش آموزان صدای بلند فکر آنها را بشنوند و هدایت شوند. آنها نه تنها از ایجاد هرگونه زمینه رقابت در کلاس درس، خودداری می کنند بلکه جوی را در کلاس ایجاد می کنند که دانش آموزان در انجام وظایف به همدیگر کمک کنند، در ایده ها با هم سهیم شوند و به نتیجه نهایی کار افتخار کنند و این یعنی خلاقیت.

1- بهبودیادگیری2- ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه 3- افزایش بهداشت روانی کلاس   

4- اعتماد به نفس5- افزایش روحیه انتقادپذیری در ک ن6- افزایش مشارکت در یادگیری7- رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی 8- رشد و توانایی نقد خو9- بهبود  عملکردها10- خارج شدن از برنامه های کلیشه ای و چارچوبی11- آرامش در آموزش

ابزارهای ارزشی  توصیفی:

برای ارزشی توصیفی ابزارهای گوناگونی وجود دارد که در اینجا به 3 نوع آن اشاره می کنیم.

1- پوشه کار            الف- آزمونهای مختلف از جمله مدادکاغذی

 2- آزمون های عملکرد    ب- تکالیف درسی

در ویژه نامه ارزشی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70-69 بهار و تابستان 1381 آمده است: "... هدف اساسی سنجش و ارزش ی ، ارتقای یادگیری دانش آموزان است.محتوا وچگونگی ارزش ی درفرایند تدریس، نحوه مطالعه و کیفیت یادگیری دانش آموزان را رقم می زند.اگر معلم بر حفظ مطالب بی ارتباط تاکید کند،دانش آموزان به یادگیری سطحی و طوطی وار روی می آورند...به همین دلیل است که گفته اند:" اگر می خواهید نظام آموزشی را بهبود بخشید،شیوه های سنجش وارزشی را اصلاح کنید"..." (حسن پاشا شریفی،1381).

یکی از موثرترین وکارسازترین مجاری اصلاح نظام آموزش وپرورش تحلیل ونقد نظام ارزش ی از آموخته های دانش آموزان درسایه اه وآرمان های تصریح شده نظام آموزشی(برنامه درسی) است

( محمود مهر محمدی،1382).

متاسفانه چنین ایده ای در سطح برخی از نخبگانِ تاثیر گزار بر آموزش وپرورش ایران پذیرفته شده است.دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در اوا آبان1385 گفته اند :" تغییر شیوه های ارزشی ازشرایط فعلی به شیوه نظام تکمیلی و توصیفی پس از انجام مطالعات گوناگون و در صورت بهنتیجه رسیدن در سیستم آموزشی کشور نهادینه خواهد شد. کاهش اضطراب و تنش هایروحی در یادگیری دانش آموزان از جمله مزایای ارزشی توصیفی است. برای دوری دانش آموزان از تکیه مطلق بر محفوظات باید با روش های علمی موضوعارزشی توصیفی در پایه های راهنمایی و متوسطه را دنبال کرده و به نتیجه برسانی.

"(بهرام محمدیان،1385).

معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش وپرورش در اوا دی ماه 1385 گفته اند:" درسال تحصیلی جاری نزدیک به 1300 کلاس درس در سراسر کشور تحت پوشش طرح ارزشی تحصیلی یا حذف نمره از کارنامه تحصیلی دانش آموزان قرار گرفته است براساس این طرح در طول سال تحصیلی از طریق ارزی مستمر و بدون نمره 20 به عنوان ملاک ارزی ، سنجش تحصیلی دانش آموزان صورت می گیرد. حذف نمره از آرزوهای نظام آموزش و پرورش است و بر این اساس ، این طرح به عنوان گام اول برای رسیدن به آن مطرح شده است تا مطابق آن بتدریج دانش آموزان ، معلمان و والدین به جای گرایش به سمت نمره ، به آموزش و پرورش کیفی بر پایه مهارت های زندگی روی آورند. این طرح ضروری و مورد نیاز نظام آموزشی ایران است. براساس آنچه از اجرای 3 ساله طرح ارزشی توصیفی به دست آمده است ، اضطراب و نگرانی دانش آموزان از امتحان و ب نمره 20 کاهش یافته است و معلمان و والدینی که این طرح را اجرا کرده و در جریان اجرای آن بوده اند نیز به توسعه آموزش های توصیفی و یادگیری مهارت های زندگی گرایش پیدا کرده اند."(حسین احمدی،1385)

علیرغم اظهارات سه تن از نخبگان و به عبارتی معماران نظام فعلی آموزش وپرورش کشور،نویسنده معتقد است: اصلاح آموزش و پرورش صرفا از طریق اصلاح ا رزشی تحصیلی امکان پذیر نیست.البته ابتر آموزش و پرورش از طریق اعمال رویه های ناصواب در برخی از عناصر نظام آموزش و پرورش امکان پذیر است.کما اینکه بیشتر ایرادات وارده توسط طراحان ومجریان طرح ارزشی توصیفی به تاثیر سوءِ نحوه امتحان و ارزشی در آموزش و پرورش ایران کاملا وارد است.اما پاشنه آشیل طرح ارزشی توصیفی یا حذف نمره از مقطع ابت فقدان نگاه نظامند به آموزش و پرورش و برنامه درسی است.ارزشی یک عنصر از عناصر برنامه درسی است؛ اعمال رویه های کیفی درارزشی تحصیلی حتی اگر به نحوی کامل صورت گیرد ؛بدون اعمال تغییر در سایر عناصر برنامه درسی ره به جایی نخواهد برد جز تر تان!! گام های اصلاحات در نظام آموزش و پرورش باید همزمان و دومینو وار برداشته شود تا اثرِ مثبت داشته باشد.

نکته قابل توجه اینکه نویسنده در این مقاله قصد و فرصت پرداختن به جزئیات بسیار مهم نحوه اجرای طرح ارزشی توصیفی در دوره پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-1381 و نیز در دوره آزمایشی در سه سال تحصیلی بعدی را با توجه به اینکه بسیار مهم و درس آموز نیز هستند را ندارد و صرفا به بسط و تحلیل مختصرِ مساله ای که طرح شد ،اکتفا می نماید. تحلیل تفصیلی ماجرای طرح ارزشی توصیفی نیازمند نوشتنِ مقالات و برگزاری همایش های اختصاصی با حضور نمایندگان گروه های ذینفع در این طرح است!!

مختصات طرح ارزشی توصیفی

منظور از روش های توصیفی در ارزشی توجه به رویکردی است که در آن معلم تغییرات و تحولات ایجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسی کرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهای پیشرفت و یا اه از پیش تعیین شده به اطلاع دانش آموز و والدین می رساند.

بررسی نظام ارزشی کشورهای مختلف جهان نشان می دهد استفاده از کارنامه توصیفی امری رایج و دارای سابقه ای طولانی است. در کشور فرانسه روش نمره گذاری استفاده از طیف با عبارات توصیفی: بالاتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار با استاندارد و . . . می باشد. در آلمان شش مقوله و یا طیف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه با جملات توصیفی است. خلاصه اینکه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، کارنامه فقط نمرات خام را شامل نگردیده و تمامی فعالیتها و مهارت ها و نگرش کودک، توصیف و ارزشی می شود. ارائه نمره صرف ضمن ایجاد رقابت و اضطراب،یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرارداده و با ایجاد افسردگی، بخش زیادی از منابع و استعدادهای با لقوه انسانی و اقتصادی را تلف می نماید. برخورد معلمان و والدین و ارزش بیش از حد قائل شدن به امتحان و تکرار بیهوده آن و استفاده ابزاری از آن باعث ایجاد دلسردی از تعلیم و تربیت و امتحان با این سبک و سیاق، نقطه پایان یادگیری و نوعی رهایی از درس و تحصیل محسوب می شود (محقق معین،1382).

سیاست گزاران آموزش وپرورش ایران از سالهای آ دهه 70 شمسی تلاشهایی برای بهبود ارزشی تحصیلی در دوره آموزش وپرورش عمومی راآغاز کرده اند . تصویب آئین نامه امتحانات دونوبتی به جای امتحانات سه ثلثی و مقرر نمودن مصوباتی در زمینه ارزشی مستمر ، تصویب اجرای آزمایشی طرح ارزشی توصیفی و بالا ه تصویب اصول حاکم بر ارزشی در شورای عالی آموزش و پرورش از جملة فعالیتها یی ا ست که در سالهای اخیر انجام شده است. در این نوشته عمدتا بر طرح ارزشی توصیفی متمرکز شده ایم.

در کتاب راهنمای اجرای ارزشی توصیفی پایه های اول،دوم و سوم ابت در راستای اجرای ماده هفت دستورالعمل ارزشی توصیفی دانش‌آموزان ابت مصوبة جلسة 296 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که مقرر کرده است جزوه راهنمای ارزشی توصیفی توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه شود؛ مجموعه ای از راهنمایی ها برای مجریان طرح ارزشی توصیفی در پایه اول و دوم وسوم دبستان تهیه و تدوین شده است. این راهنما که در طول اجرای سه ساله آزمایشی طرح هرسال نسخه جدید تری یافته است؛ صرفا توسط محمد حسنی با همکاری معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش وپرورش ارائه و در اختیار مجریان طرح قرار گرفته است در این راهنما به اه اساسی، ویژگیها و چگونگی اجرای طرح ارزشی توصیفی اشاره شده است. حسنی در ابتدای این راهنما نوشته است:

در کتاب راهنمای پایه اول تا سوم، پنج محوری که از نظر مولف کتاب ، طرح ارزشی توصیفی در نظام ارزشی تغییر و تحول به وجود می آورد به شرح ذیل توضیح داده شده است:

محور اول : تغییر تأکید از ارزشی پایانی به ارزشی

تکوینی

در رویکرد سنتی ارزشی ،‌ عمدتاً معلمان، تلاش می‌نمودند از نتایج یادگیری دانش‌آموزان ارزشی به عمل آورند و آن را به صورت نمره گزارش دهند. کمتر تلاش می‌شد که به نحوه و چگونگی یادگیری و بهبود آن توجه شود. در این الگوی جدید ارزشی ، معلم، ارزشی را در خدمت یادگیری قرار می‌دهد؛ لذا نگاه وی به آن کاملاً تغییر می‌کند. ارزشی های او به گونه‌ای است که به یادگیری بهتر بینجامد. لذا ضعفهای عملکرد دانش‌آموزان و قوتهای آنها، برای این منظور بررسی می‌شود که راهی برای برطرف و یا بهبود آنها یافت شود، نه این که صرفاً ضعفها منع شود. همچنین این الگوی ارزشی ، موجب می‌شود معلم خود را همسفر یادگیری دانش‌آموزان بداند و با آنها در مسیر حرکت ‌کند، نه ی که در پایان راه ایستاده و منتظر است که مشاهده کند چه ی زودتر به پایان راه (یادگیری) می‌رسد.

اگر یادگیری را جریانی هدفمند و پیوسته بدانیم که از مبادی آغاز و به نتایج می‌رسد؛ ارزشی هم جریانی پیوسته است که از مبادی آغاز می‌شود و به نتایجی می‌رسد؛ یعنی دوش به دوش یادگیری به پیش می‌رود؛ لذا ارزشی زمانی برای یادگیری و در جهت بهبود یادگیری خواهد بود که پیوسته اطلاعات مفیدی برای دانش‌آموزان از طریق بازخورد، فراهم آورد. با ترکیب و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این نوع ارزشی ها که طی مراحل مختلف گردآوری شده است، معلم می تواند تصمیمهای مناسب آموزشی درباره دانش‌آموز بگیرد.با این توضیحات روشن می شود که این الگوی ارزشی کاملاً پویا است و عنصری که پویایی آنرا تشدید می نماید ارائه بازخورد های توصیفی است. تحقیقات زیادی نشان داده است که بازخوردهای توصیفی موجب بهبود یادگیری دانش آموزان می شود.

محور دوم : تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی (در حد انتظار، نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر)

در طول سالیان دراز، مقیاس مورد استفاده در کشور، مقیاس فاصله‌ای (نمره 20-0) بوده است و معلمان نتایج آزمونها را براساس آن به دانش‌آموزان و والدین، بازخورد داده‌اند. این شکل از بازخورد به دلیل ابهام درتغییر و دقت زیاد در فواصل بین آن (هشتاد قسمتِ بیست و پنج صدمی )، رقابت برانگیز بودهًبه همین دلیل است که در طول این سالها، نمرة بیست بسیار مورد احترام وتوجه بوده است. مقیاس ترتیبی(بیش ازحد‌انتظار،درحد‌انتظارو....) این مشکلات را ندارد، کمتر ایجاد رقابت می‌نماید و انعطاف پذیری بیشتری دارد؛ در طرح ارزشی توصیفی، جایگزین نمره در کارنامه است.

به سخن دیگر در حین فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش‌آموزان، بازخورد ترتیبی یا فاصله‌ای دریافت نمی‌کنند. به واقع تصور می‌رود که دریافت این نوع بازخوردها از سوی معلم فرآیند یادگیری دانش‌آموزان را سست می‌نماید. در این طرح خلاء این بازخوردها را بازخوردهای توصیفی پر می‌کند. بازخوردهای توصیفی، بازخوردهایی با معناو مؤثری هستند که دانش‌آموزان را در جهت شناخت وضعیت پیشرفت یادگیری خود قرار می‌دهند وآنان همچنین ازاین طریق رهنمودهایی برای بهبود یادگیری دریافت می‌دارند.

تصور حذف بازخورد نمره برای بسیاری از معلمان، ناممکن است. به زعم آنها نمره اهرم انگیزشی قوی است و یکی از ابزارهای اقتدار معلم است، حذف آن خلاء بزرگی در جریان یادگیری ایجاد می‌کند. اما واقعیت این است که حذف نمره و هر گونه بازخورد غیر توصیفی، مشکلی ایجاد نمی‌کند. حتی به بهبود شرایط یادگیری هم می‌انجامد؛ زیرا بچه‌ها دیگر نگران ب نمره نیستند. آنها به دنبال شناخت اشتباه خود در فعالیتهای یادگیری هستند. والدین نیز از کودک نمره نمی‌خواهند بلکه از فرزندشان می‌پرسند که «امروز چه یاد گرفته‌ای؟» حذف نمره، حذف یکی از عوامل استرس‌زا است. بنابراین در کلاس شرایطی فراهم می‌شود که مسافر کوچک سفر یادگیری سفرش را با آرامش خاطر دنبال ‌کند.

محور سوم: تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات

فعالیت ارزشی تحصیلی با دو فعالیت جزیی : الف) جمع‌آوری اطلاعات ، ب) داوری درباره وضعیت یادگیری دانش‌آموزمشخص می گردد. درفعالیت نخست، معلم اطلاعاتی را از وضعیت یادگیری دانش‌آموز جمع‌آوری می‌نماید. در شیوه سنتی این اطلاعات عمدتاً از طریق آزمونهای مداد ـ کاغذی (امتحان) یا پرسشهای کلاسی جمع آوری می‌شد.اما در این طرح ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات متنوع شده ا‌ند و علاوه بر آنها ابزارهای دیگری چون پوشةکار، ابزارهای ثبت مشاهده، تکالیف درسی و آزمونهای عملکردی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.این ابزارها اطلاعات بیشتر و وسیع‌تری را برای معلم، آماده می‌سازد و بنابراین هم اعتبار اطلاعات به سبب تنوع در ابزارها بیشتر می‌شود و هم قضاوت و داوری معلم واقعی تر و منصفانه‌تر خواهد شد.اساس کار در تنوع‌بخشی به ابزارهای گردآوری اطلاعات از وضعیت یادگیری دانش‌آموز، واقعی‌تر اطلاعات است که همان مشاهده کودک در حین فعالیت و بررسی آثار و محصولات یادگیری اوست.

محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه

کارنامه تحصیلی که در این طرح "گزارش پیشرفت" نام گرفته است به طور کلی مفصل‌تر و اندکی عمیق‌تر به گزارش رشد و پیشرفت دانش‌آموز می پردازد. بر خلاف کارنامه کمی ،که شامل فهرستی از نام دروس و نمره ها است، گزارش پیشرفت تحصیلی به شکل توصیفی، از وضعیت دانش‌آموز اطلاعاتی به والدین می‌دهد. همچنین در این گزارش تنها به وضعیت درسی صرف توجه نمی‌شود، بلکه به ابعاد عاطفی، جسمانی و اجتماعی توجه شده است. در گزارش پیشرفت تحصیلی والدین به روشنی درمی یابند که در چه بخش از انتظارات آموزشی، احتمالاً کودکشان مشکلاتی دارند وبا توجه به آن مشکلات توصیه‌هایی را ‌ برای بهبود عملکرد تحصیلی فرزندشان دریافت می‌نمایند.

محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان

در نظام سنتی ارزشی تحصیلی، تصمیم‌گیری درباره ارتقاء به نمرهای امتحان پایانی دانش‌آموز بستگی دارد. طبق شرایطی که از پیش تعیین شده است و بر اساس نمره های ب شده مشخص می‌شود که آیا دانش‌آموز می‌تواند به پایه بالاتر ارتقاء یابد یا این که باید تکرار پایه بنماید. این تصمیم‌گیری را حتی در سالهای اخیر به عهده رایانه گذاشته‌اند و رایانه به راحتی مشخص می‌کرد که فردی اجازه ارتقاء‌ دارد یا نه!

اما در الگوی ارزشی توصیفی به سبب اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده متنوع بوده، و شامل داده‌های کمی و کیفی است، تحلیل و ترکیب این داد‌ه‌هاو تصمیم های آموزش مبتنی بر آن، از جمله تصمیم‌گیری درباره ارتقاء یا عدم ارتقاء دانش‌آموزان به عهدة معلم وشورای مدرسه است. در این الگوی ارزشی به معلم اختیار تصمیم‌گیری تفویض می‌شود، زیرا وی لایق‌ترین فردی است که درباره دانش‌آموز می‌تواند تصمیم بگیرد.

در این الگو، معلم براساس شواهد گردآوری شده از فرآیند پیشرفت دانش‌آموز به دانش‌آموز اجازه ارتقاء می‌دهد. در صورتی که دانش‌آموزی بعد از انجام مداخله‌های طولی و عرضی (در پایان سال تحصیلی و در بین سال تحصیلی) به حد مطلوب نرسید؛ پیشنهاد تکرار پایه را به مدیر و شورای مدرسه می‌دهد و شورا براساس شواهد موجود درباره آن تصمیم‌گیری می‌نماید. لذا ارزشی توصیفی تکرار پایه را تنها به عنوان یک مداخله در روند تحصیلی کودک می‌پذیرد و زمانی این مداخله انجام می‌شود که مشخص شود تکرار پایه برای کودک تأثیر مثبت خواهد داشت.

با توجه به آنچه که گفته شد و بر خلاف تصورات اشتباه و رایج، ارزشی توصیفی با ارتقاء خود به خود تفاوت دارد . زیرا در ارتقاء خود به خود تکرار پایه وجود ندارد و دانش آموزان بر اساس سن ارتقاء می یابند. اما در این روش ارتقاء و تکرار پایه منطقی تر و متناسب با نیاز آموزشی دانش آموز می شود. همچنین در این طرح، ارزشی از فعالیتهای کلاسی حذف نمی شود بلکه ارزشی در خدمت بهبود یادگیری دانش آموزان قرار می گیرد به ویژه دانش آموزانی که ضعف عملکرد درسی داشته باشند(محمد حسنی،1385)

با عنایت به اینکه در اسناد اولیه طرح " توجه همه جانبه به تمامی جنبه های رشد" از جمله تاکیدات و وجه ممیز ه های ارزشی توصیفی از دیگر الگوهای ارزشی به شمار رفته و بسیار مورد توجه بوده است؛این سئوال مهم مطرح می شود که به چه دلیل در نوشته های بعدی کمتر برجسته شده است!! با توجه به اهمیت این تاکید و جهت ریشه ی موضوع به مرور اسناد طرح ارزشی توصیفی در این زمینه می پردازیم.

در اولین سندِ طرح ارزشی توصیفی تحت عنوان"راهنمای ارزشی توصیفی- تکوینی در پایه اول ابت " که در زمستان 1381 در اجرای پیش آزمایشی طرح ارزشی توصیفی در سال تحصیلی 82-1381 به کار گرفته شده،در توضیح ارزشی توصیفی- تکوینی به عنوان راه حلِ مشکلات مربوط به ارزشی آمده است:

معلم لازم است فعالیت های خود را جهت تحقق اه آموزش و پرورش در چهار بعد شخصیت سازمان دهد.به این منظور معلم پیوسته باید از میزان موفقیت خود یا مشکلات احتمالی،باخبر شود.ارزشی توصیفی- تکوینی در این آگاهی دادن به معلم از میزان تحققِ اه یا مشکلات مربوط به آنها ،به معلم کمک می کند.آگاهی از میزان تحقق اه در چهار بعد شخصیت فقط از طریق آزمون ها یا اطلاعات کمی ممکن نیست.به همین دلایل لازم است از اطلاعات کمی وکیفی استفاده شود (یحیی کاظمی و محمد حسنی،1381). برای انجام ارزشی توصیفی یا اصیل و همه جانبه چهار منبع پیشنهاد شده است:

1) کارنامه ارزشی توصیفی،

2) چک لیست ها

3) برگ ثبت گزارش

4) پوشه کار( یحیی کاظمی،1381).

کارنامه ارزشی توصیفی شامل حداقل اه ی است که معلم می تواند برای رشد همه جانبه دانش آموزانِ سال اول ابتدائی، تدارک ببیند. از معلم انتظار می رود در چهار مرحله از سال تحصیلی (هر دوماه یکبار) میزان پیشرفت دانش آموزان خود را در کارنامه ارزشی توصیفی، ثبت کند. کارنامه ارزشی توصیفی در هر مرحله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق چک لیست ها، برگه های ثبت گزارش، پوشه کار و دیگر ارزی های تراکمی( ارزشی های ضمن تدریس) تکمیل می شود. معلم با استفاده از چهار علامت، میزان موفقیت خود را در رساندن دانش آموز به اه فهرست شده در کارنامه ارزشی توصیفی، ثبت می کند. این علامت ها شامل "ک" به معنای کاملاً تحقق یافته، "ت" به معنای تا حدود زیادی تحقق یافته، "ن" به معنای نسبتاً تحقق یافته و "ب" به معنای بیشتر باید تلاش شود؛ می باشد.

کارنامه ارزشی توصیفی بر اساس مندرجات گزارش اخیر الذکر باید بعد از هر مرحله ارزش گذاری، به رویت و امضای مدیر مدرسه و والدین دانش آموز برسد. کارنامه ارزشی توصیفی دارای 36 هدف در 4 بعد: جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی شامل: خواندن و نوشتن، حساب ، قرآن، علوم و هنر می باشد. در گزارش اخیر الذکرو سایر مدارک منتشر شده توسط دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی در خصوص روش شناسی و نحوه تدوین هدف های 36 گانه در کارنامه توصیفی، مطلبی ملاحظه نشد(محقق معین،1382).

اما ساختار و شکل "کارنامه ی ارزشی توصیفی"که در اوا سال 1382 در اولین سال اجرای آزمایشی طرح، آماده شد؛ به کلی تغییر کرده و با کارنامه ارزشی توصیفی در مرحله پیش آزمایشی کاملا متفاوت بود.در کارنامه جدید ابعاد جسمانی،اجتماعی و عاطفی از عملکرد درسی(بعد شناختی) با گرفتن عنوان ویژگی های عمومی ،جدا شده و مقیاس سنجش جداگانه ای نیز یافته است. هر چند که در صفحه 2 این راهنما آمده است: معمولا دانشمندان و متخصصان تعلیم وتربیت، شخصیت را به چهار بعد عقلانی،اجتماعی،عاطفی و جسمانی تقسیم می کنند.رشد همه جانبه دانش آموز هنگامی رخ می دهد که همه ابعاد شخصیت مورد توجه ومراقبت قرار گیرد.این کارنامه به معلم این امکان را می دهد که به تمامی ابعاد گوناگون شخصیت دانش آموز توجه نماید( حسنی ،1382)

در الگوی ارزشی توصیفی، علاوه بر رشد بُعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه شده است. معلم در طول سال با مشاهده رفتار و عملکرد دانش آموز ،گزارشی را از وضعیت او در حیطه های ذکر شده به شکل توصیفی، ارائه می دهد. این گزارش باید دقیق و حساب شده باشد و به دور از اغراق، از الفاظ و کلمات مثبت استفاده شود. در این گزارش برای نمونه گزاره هایی در توصیف وضعیت دانش آموز نظیر : دقت در رعایت نکات بهداشتی ، ب عادتهای مطلوب جسمانی ، همکاری با دیگران ، عمل به قوانین مدرسه ، احترام گذاشتن به دیگران ، شرکت در مباحث و گفتگوها و... بیان می گردد. این ها از جمله انتظاراتی است که در الگوی ارزشی توصیفی در زمینه توجه به حیطه های گوناگون رشد شخصیتی دانش آموز، مطرح شده است. انتظاراتی که در نظام سنتی، کاملاً نادیده انگاشته شده است(همان).

مطالعه اسنادِ مجریانِ طرح آزمایشی ارزشی توصیفی که به منظور بهبود ارزشی پیشرفت تحصیلی در مقطع ابت اجرا شده نشان می دهد که مجموعه ای از سنجه های توصیفی وتکوینی در این طرح در طول سه سال تحصیلی در کلاس های پایه اول تا سوم ابت تحت پوشش طرح در سطح کشور به کار رفته است.در کارنامه ارشی توصیفی برای سنجش عملکرد درسی (بعد شناختی) و ویژگی های عمومی(ابعاد اجتماعی،جسمانی وعاطفی) انتظاراتی تعیین شده است.برای سنجش انتظارات، نشانه هایی درنظر گرفته شده است.اطلاعات این نشانه ها ازطریق چک لیست ها،برگه های ثبت گزارش،پوشه های کار و آزمون های عملکردی معرفی شده در مدارکِ طرح، برای داوری در مورد اطلاعات جمع آوری شده و میزان تحقق انتظارات، به جای مقیاس فاصله ای 0تا 20 از مقیاس های ترتیبی توصیفی3 و 4 وضعیتی استفاده شده است.در اسنادِ مجریانِ طرح ارزشی توصیفی حتی اشاره ای به وم ِتعیین روایی و پایایی آزمون های مورد استفاده در سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش طرح آزمایشی ارزشی توصیفی نشده است چه رسد به اینکه گزارش اقداماتِ انجام شده در این عرصه را برای اطلاع و قضاوت جامعه علمی و اجرایی کشور ارائه داده باشد!! این در حالی است که استاندارد های سنجش حتی در فعالیت های یاد دهی و یاد گیری روزمره مدرسه باید لحاظ گردد چه رسد به اجرای یک طرح آزمایشی در سطح ملی!! شریفی در این زمینه نوشته است:

صلاحیت های سنجش شامل مجموعه ای از دانش ومهارتهاست که هرمعلم باید از آنها برخوردارباشد. اودرمراحل مختلف آموزشی مانند فعالیتهای پیش از تدریس، فعالیتهای هنگام تدریس، فعالیتهای پایان دوره یا واحد آموزشی ، فعالیتهای مربوط به پیگیری نتایج سنجش، وسرانجام در فرایند تصمیم گیری وبرنامه ریزی آموزشی درسطح مدرسه، منطقه، استان، ودرسطح ملی، باید از دانش ومهارتهای حرفه ای خود در سنجش استفاده کند. درتمامی مراحل فعالیت های مذکور لازم است از استانداردهایی پیروی شود.

این استانداردها را می توان در چهار حوزه طبقه بندی کرد:

الف- استانداردهای اخلاقی وقانونی ب- سودبخشی سنجش

پ- استانداردهای قابلیت اجرا

ت- استانداردهای دقت و صحت

(حسن پاشا شریفی،1382)

نتایج ارزشی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشی توصیفی

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 943 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173
بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)فروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)


چکیده: 3


مقدمه: 3


فصل اول:کلیات تحقیق


1-1 مقدمه 3


2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3


3-1 - بیان مسئله تحقیق. 3


4-1 - چهارچوب نظری تحقیق: 3


5-1- ضرورت تحقیق. 3


6-1 فرضیه‌های تحقیق. 3


7-1- اهمیت تحقیق. 3


8-1 اه تحقیق. 3


9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3


فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق


1-2 مقدمه 3


2-2 . سیستم چیست ؟ 3


1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری. 3


2-2-2 هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3


3-2-2 فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت.. 3


1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3


2-3-2-2 ارزش اطلاعات.. 3


3-3-2-2 تصمیم گیری. 3


4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات.. 3


5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری. 3


3-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. 3


1-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 3


1-1-3-2- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی. 3


2-1-3-2- انتخاب خاصه 3


3-1-3-2- قابل اتکا بودن. 3


4-1-3-2- بیان صادقانه 3


5-1-3-2- رجحان محتوا بر شکل. 3


6-1-3-2 بی طرفی. 3


7-1-3-2- احتیاط. 3


8-1-3-2- کامل بودن. 3


2-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات.. 3


1-2-3-2- قابل مقایسه بودن. 3


2-2-3-2- ثبات رویه 3


3-2-3-2- قابل فهم بودن. 3


4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات.. 3


5-2-3-2- توان استفاده کنندگان. 3


4-2- محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. 3


1-4-2- موازنه بین خصوصیات کیفی. 3


2-4-2- به موقع بودن. 3


3-4-2- منفعت و هزینه 3


5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. 3


1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. 3


2-5-2 پردازش معاملات : مدارک و رویه ها 3


3-5-2 گردآوری داده های معامله در قالب مدرک مثبته 3


4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر رو مه 3


5-5-2 - انتقال رویدادها به دفاتر کل. 3


6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. 3


7-5-2 - صورتهای مالی. 3


8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات.. 3


6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات.. 3


1-6-2 - سخت افزار رایانه ها 3


2 -6 -2 - اندازه رایانه ها 3


3-6-2- واحد پردازش مرکزی. 3


4-6-2- دستگاههای ورودی. 3


5-6-2- دستگاههای وجی. 3


6-6-2- نرم افزار رایانه 3


7-6-2 - نرم افزار سیستمی. 3


8-6-2 - نرم افزارهای کاربردی. 3


7-2 سیستم های خبره ( هوشمند ) 3


1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره 3


2-7-2. مزایای سیستم های خبره 3


3-7-2 سیستم های خبره و هوش . 3


4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های کلی در مورد سیستم های خبره 3


8-2- بانکهای اطلاعاتی. 3


1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیکی داده 3


3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانک اطلاعات.. 3


4-8-2- بانکهای اطلاعاتی رابطه ای. 3


5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 3


9-2 - تجارت الکترونیکی و انواع آن. 3


1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی. 3


2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی. 3


3-9-2 - انواع شبکه 3


4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. 3


5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی. 3


10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. 3


1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. 3


2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. 3


3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی 3


4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری. 3


1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان. 3


2-4-10-2- مجاز بودن عملیات.. 3


3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 3


4-4-10-2 - دسترسی به داراییها 3


5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی. 3


1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی. 3


2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. 3


2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 3


11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی. 3


1-11-2- مقدمه و تاریخچه 3


2-11-2- مشخصات کلی سیستم حسابداری صنعتی. 3


3-11-2-زیرسیستم‌ها 3


4-11-2- جداول و پارامترها 3


5-11-2- ج محصولات و تولیدات.. 3


6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات.. 3


7-11-2- ج مبانی سرشکن‌سازی. 3


8-11-2-ارتباطات برونی واحدها 3


9-11-2-ارتباطات درونی واحدها 3


10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. 3


12-2- سیستم حسابداری تدارکات و امور کالا. 3


1-12-2- مراحل اجرائی تأمین کالای مورد نیاز. 3


1-1-12-2- تقاضای ید کالا. 3


2 -1-12-2- سفارش ید داخلی/ خارجی. 3


3-1-12-2- رسید کالا به انبار. 3


4-1-12-2- نقل و انتقالات کالا. 3


2-12-2- تعیین قیمت کالا. 3


3-12-2- تعدیل موجودی کالا. 3


13-2- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان. 3


1-13-2- استخدام، انتقال و ا اج کارکنان. 3


2-13-2- نمودار عملکرد سیستم حقوق. 3


3-13-2- ورات کارمندان. 3


4-13-2- وام کارکنان. 3


5-13-2- شرح گزارشات وجی. 3


14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت.. 3


1-14-2 روش تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. 3


2-14-2 منشاء هزینه 3


3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری. 3


2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه 3


4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. 3


5-14-2 شرح کدها و جداول پارامتر. 3


15-2- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق. 3


1-15-2-پیشینه خارجی تحقیق. 3


2-15-2-پیشینه داخلی تحقیق. 3


فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق


1-3 مقدمه 3


2-3-روش تحقیق. 3


3-3 مدل تحقیق. 3


4-3- جامعه مطالعاتی. 3


5-3- شیوه گرد آوری اطلاعات.. 3


6-3- معرفی روش نمونه گیری. 3


7-3- برآورد حجم نمونه : 3


8-3- معرفی ابزار اندازه گیری. 3


9-3- پایایی ابزار اندازه گیری. 3


10-3- روایی ابزار سنجش : 3


11-3- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : 3


فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها


1-4 مقدمه‏ 3


2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی. 3


3-4 بررسی توصیفی متغیر " تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداری " 3


4-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری " 3


5-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری " 3


6-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری " 3


7-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : 3


8-4- فرضیه شماره یک : 3


9-4- فرضیه شماره دو : 3


10-4- فرضیه شماره سه : 3


11-4- فرضیه شماره چهار : 3


12-4- فرضیه اصلی : 3


 


فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات


1-5 مقدمه 3


2-5 - ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 3


1-2-5- نتایج فرضیه اصلی. 3


2-2-5- نتایج فرضیه فرعی اول. 3


3-2-5- نتایج فرضیه فرعی دوم 3


4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی سوم 3


4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم 3


3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق. 3


4-5- پیشنهادها 3


1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 3


2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 3


پیوستها


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 3


منابع لاتین: 3


چکیده انگلیسی: 3


 


 


 


ج 1-1 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تحقیق. 3


ج 1-2 زیر سیستم های حسابداری صنعتی. 3


ج 2-2 مبانی سرشکن سازی محصولات.. 3


ج 3-2 ارتباطات برونی واحد ها 3


ج 4-2 فعالیت های درونی واحدها 3


ج 5-2 گزارشهای سیستم حابداری صنعتی. 3


ج 6-2 شرح کدها 3


ج 1 -3 متغیرها و شماره گویه های پرسشنامه 3


ج 2-3 آزمون آلفای کرونباخ. 3


ج 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرها 3


ج 4-3 نرمال بودن توزیع مشاهدات.. 3


ج 1-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3


ج 2-4 : کمی نمودن طیف لیکرت.. 3


ج 3-4 درصد فراوانی طیف لیکرت.. 3


ج 4-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتکا بودن بودن اطلاعات حسابداری 3


ج 5-4 :کمی نمودن طیف لیکرت.. 3


ج 6-4 درصد فراوانی طیف لیکرت.. 3


ج 7-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل مقایسه بودن بودن اطلاعات حسابداری 3


ج 8-4 کمی نمودن طیف لیکرت برای مولفه قابل مقایسه بودن. 3


ج 9-4 توزیع فراوانی. 3


ج 10-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری 3


ج 11-4 :کمی نمودن طیف لیکرت.. 3


ج 12-4 توزیع فراوانی. 3


ج 13-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3


ج 14-4 ج آماره آزمون t تک نمونه ای متغیر مربوط بودن. 3


ج 15-4 آماره های توصیفی متغیر " وجود تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل اتکا بودن اطلاعات 3


ج 16-4 آماره آزمون t تک نمونه ای متغیر قابل اتکا بودن. 3


ج 17-4 آماره توصیفی تاثیر متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری 3


ج 18-4 آماره آزمون تک نمونه ای متغیر قابل مقایسه بودن. 3


ج 19-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر بین سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری 3


ج 20-4 آماره آزمون t تک نمونه ای متغیر قابل فهم بودن. 3


ج 21-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری 3


ج 22-4 :آماره آزمون t تک ن ه ای متغیر ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری. 3


ج 23-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 3


 


 


نمودار 1-2 سیستم اطلاعات حسابداری و زیر سیستمهای مربوط اصلاح شده بر اساس نظریات جدید . 3


نمودار 2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری. 3


نمودار 3-2 حوزه های هوش . 3


نمودار 1-2 (سیستم عملکرد حقوق) 3


نمودار 1-3 مدل تحقیق. 3


نمودار1-4 توزیع فراوانی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری 3


نمودار 2-4 نمودار توزیع فراوانی. 3


نمودار 3-4 نمودار توزیع فراوانی. 3


 


 


چکیده:


سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های پالایش نفت کشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت ارزی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت به عنوان یک متغیر مستقل و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزیع و 64 عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.


نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است که این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را داراست.


 


 


مقدمه:


سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از کلیه اجزای مرتبط با هم که در امر جمع آوری اطلاعات با هدف برنامه ریزی، کنترل و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتکا منبع ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و تاکتیکی است که در عملیات روزمره سازمان جاری می باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری نقش بسیار مهمی در تهیه اطلاعات با ویژگی های کیفی بالا جهت تصمیم گیری را ایفاد می نماید. این سیستم ها بایستی به گونه ای مناسب و متناسب با سازمان یا شرکت انتخاب گردد به گونه ای که بتواند نیازهای مرتبط به آن سازمان یا شرکت را جهت تصمیم گیری های مناسب برآورده نماید. در صنعت بزرگی همچون صنعت نفت در کشور، سیستم های اطلاعات حسابداری و سیستم‌های اطلاعات مالی در کمک به تصمیم گیری نقش حیاتی ایفا می کند.تا بتواند زمینه را جهت ایجاد اطلاعات با ویژگی های کیفی مانند قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نماید. در ادامه در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته تا ماهیت سیستم های اطلاعات حسابداری در صنعت نفت در ایجاد اطلاعات با ویژگی‌های کیفی حسابداری آشکار شود.


 
[1] . accounting information systems(ais)


[2] . qualitative characteristics of accounting information


 


سیستمهای که برای باد تایرها ابداع شده اند سه هدف را دنبال می کنند

1- اشکار (detect) کاهش فشار در تایرهای مشخص بدان معنی که سیستم پایشگری دائما فشار باد هر کدام از تایرها را کنترل کند

2- هشدار دادن به راننده در مواقعی که ایرادی در سیستم وجود ندارد

3- باد تایر به میزان معین بدان معنی که یک مخزن ذخیره هوا به همراه یک شیر یک طرفه وجود داشته باشد که در مواقع کم باد بودن تایر شیر باز شده و به سمت تایر جریان یابد

با وجود انکه سیستم های موجود برای باد تایرها از نظر طرح تفاوت هایی دارند اما مشترکاتی نیز دارند که در زیر به اختصار بیان می گردد

1- همه انها به سوپاپی مجهز می باشند که تک تک تایرها را ایزوله می کنند تا از جریان هوای تایرها در زمانی که سیستم در حال بررسی یا باد یک تایر است جلوگیری شود

2- در هر کدام از این سیستم ها روشی برای اشکار فشار هوای داخل تایرها وسیله نقلیه وجود دارد . این امر در بسیاری از سیستم ها بوسیله سنسورهای مرکزی که اطلاعات خود را به واحد کنترل الکترونیکی و سپس به راننده منتقل می کنند مهیا شده است

3- در این سیستمها به منبع دخیره هوا نیاز می باشد که معمولا بطور مشترک که از منبع هوای موجود در مدار وسیله به منظور تغذیه ترمزها یا سیستم های پنوماتیکی استفاده می گردد

4- زمانی که از منبع هوای سیستم ترمز برای باد تایرها انعشاب گرفته می شود اگرچه سیستم ترمز وظیفه اصلی خود را به مخاطره نمی اندازد اما برای اطمینان بیشتر بازرسی ها یی در سیستم فراهم شده است که از بکار بردن هوای مخزن (برای باد تایر ) در مواقعی که فشارش از حد معینی کمتر است جلوگیری شود

5- در این سیستم ها مسیری برای رساندن هوای مخزن به تایرها مورد نیاز نیاز است که معمولا این مسیر از میان ا ل ها فراهم شده است

6- در این سیستم ها شیر اطمیان فشاری برای خارج هوا از تایر –بدون وجود مخاطراتی – مهیا شده است

حال به چند نمونه از این سیستم ها که برای باد و کنترل فشار باد تایرهای تریلر فراهم شده است بطور مختصر اشاره می نماییم

1- سیستم پایش و تنظیم باد تریلرها (trailers tire maintenance)

این سیستم تعمیر و نگهداری سیستم هوشمندی است که فشار باد تایرهای تریلر را کنترل می کند و در صورت کم بادی اقدام به باد و تنظیم فشار بادشان می نماید هوای مورد نیاز این سیستم از سیستم ترمز تریلرها که در مخزنی ذخیره شده است تامین می گردد

سیستم کنترل باد کامیون

این سیستم شامل سه جز اصلی می باشد

1- مجموعه لوله های تایر و شیرهای یک طرفه :

این سیستم شامل مجموعه ای از لوله ها است که مسیر جریان هوا برای باد تایرها را فراهم می کند و مجهز به شیرهای یکطرفه ای شده است تا در هنگامی که سیستم در حال کنترل یا باد تایرها نیست مسیرهای هوای فشرده و اب بندها را تحت فشار قرار ندهند این امر از فرسودگی و شدن اب بندها جلوگیری می نماید

2- مفصل دوار

مفصل دوار شامل ابندهای هوا و روغن و یاتاقان می باشد که لوله هوا را از محور دوار به د وش توپی چرخ دوار وصل می کند اب بندهای هوا برای جلوگیری از نشت هوای فشرده و اب بندهای روغن برای جلوگیری از وج روغن و ایجاد الودگی در نظر گرفته شده اند توپی چرخ دوار نیز مجرایی برای ازاد فشار هوا د وش توپی دارد

3- منیفولد سنسور فشار و واحد کنترل الکترونیکی :

سوپاپ ایمنی فشار محفظه های منیفولد سیستم را از جهت مصرف ن هوای ذخیره ترمزها در مواقعی که فشاری کمتر از 80 psi دارد مطمئن می سازد این منیفولد محفظه ای مجهز به های داخلی دارد که هوا را تمیز نگه داشته و برای اندازه گیری فشار تایرها به یک سنسور فشار مجهز شده است همچنین دارای سولنوئیدهایی است که جریان هوا به تایرها را کنترل می کنند

این سیستم مجهز به واحد کنترل الکترونیکی شده است تا کل سیستم را راه اندازی کرده بررسی های لازم را برای عملیاتی شدن سیستم انجام دهد همچنین اگر فشار تایر بیشتر از 10درصد مقدار نر کاهش یابد و یا اینکه ایرادی را در سیستم تشخیص دهد چراغ هشدار دهنده ای را بر روی تریلر روشن می کند که از طریق ایینه دید عقب برای راننده قابل رویت است

سیستم بازرسی های اولیه را انجام داده و در صورت نیاز فشار تایرهای را افزایش می دهد شیرهای یکطرفه لوله هر تایر نیز ما را مطمئن می سازد که در زمانی که یک تایر در حال باد شدن است سایر تایرها بادشان را از دست نمی دهند

بعد از بازرسی های اولیه در صورتیکه تایرها نیاز به افزایش فشار بادشان نداشته باشند سیستم فشار مسیر را تخلیه می کند به این ترتیب هر 10 دقیقه یکبار سیستم مسیرها را پر فشار کرده و فشار تایرها را بازرسی می کند لازم به ذکر است که سیستم فشار تایرهای را از طریق یک سری پالسهای (ضربانهای) هوای در مسیر اندازه گیری می کند همچنین اگر فشار معین در مسیر بعد از مدت زمانی مشخص به تایرها نرسد سیستم شروع به باد تایر می کند تا فشارش به مقدار مناسب برسد

کنترل اتوماتیک باد تایر

2- سیستم ایرگو

سیستم ایرگو سیستم پایش دایمی است که از یک سری شیرهای یک طرفه برای اشکار کاهش فشار باد استفاده می کند بر خلاف برخی سیستم ها ایرگو از هوای سیستم ترمز وسایل نقلیه برای باد تایرها استفاده نمی کنند

وقتی نشت هوا در نقاط متفاوتی از سیستم رخ می هد (1) سیستم ایرگو هوا را از سیستم پنوماتیکی وسیله نقلیه دریافت می کند (2) و انرا از طریق مسیر محورهای وسیله نقلیه یا لولهای (3) به مجموعه د وش توپی توپی چرخ (کلا توپی) می فرستد (4) و هوای مورد نیاز را تامین می کند برای این سیستم چراغ هشدار دهنده ای بر روی تریلر در نظر گرفته شده است که از طریق ایینه دید عقب برای راننده قابل مشاهده می باشد و در هنگام باد شدن تایرها روشن می گردد

از انجایی که این سیستم پایشگر دائمی است وجود سایش و گسیختگی زیادی را در اب بندها ی ان می توان انتظار داشت به همین دلیل سیستم به جای ابندهای لاستیکی بیشتر از اب بندهای از جنس گرافیت های کربنی و فولادی های سخت شده استفاده می کند

سیستم ایرگو

3- سیستم مرکزی باد تایر ctis

ایده ctis فراهم نمودن کنترل فشار باد هر کدام از تایرها با روشی برای بهبود عملکرد انها در سطوح مختلف می باشد برای مثال کاهش فشار باد تایر سطح تماس بزرگتری را م ن تایر و زمین فراهم کرده و رانندگی را بر روی زمین نرم بسیار ساده می سازد این کار همچنین اسیب کمتری را به زمین می رساند دانستن این مطلب برای عملیات ماشین الات سنگین که در زمینه های ساختمانی و کشاورزی بکار گرفته می شود بسیار حائز اهمیت است با دادن کنترل مستقیم فشار باد هر کدام از تایرها به راننده قابلیت مانور او را برای افزایش بهره وری بهبود می بخشیم

وظیفه دیگر ctis نگهداری فشار باد تایرها در حد بهینه در مواقع بوجود امدن نشتی یا پنچری می باشد در این ح سیستم باد تایرها را بطور اتوماتیک بر اساس انتخاب گزینه تنظیم فشار از سوی راننده تنظیم می کند

در این سیستم یک سوپاپ چرخ در انتهای هر چرخ قرار گرفته است برای چرخهای دوتایی سوپاپ نوعا فقط به چرخ بیرونی متصل می شوند و امکان بالانس فشار م ن دو تایر را فراهم می کنند

بخشی از وظیفه سوپاپ های چرخ ایزوله تایر از سیستم در مواقعی که از سیستم استفاده نمی گردد می باشد تا هوای فشرده از ابندها خارج شده و امکان راه اندازی مجدد فراهم گردد این سوپاپ همچنین امکان پر و خالی باد تایرها را نیز فراهم می کند

واحد کنترل الکترونیکی ecu پشت صندلی شاگرد قرار گرفته و مغز سیستم بشمار می رود این واحد دستوارت راننده را پردازش و تمام سیگنال های دریافتی از سیستم را پایش می کند و به سیستم اجازه بازرسی فشار تایر را در هر 10 دقیقه یکبار می دهد تا از فشار مناسب تایرها مطمئن شود ecu همچنین دستوراتی را به واحد کنترل پنوماتیکی که مستقیما سوپاپ چرخ و سیستم هوا را کنترل می کند می فرستد واحد کنترل پنوماتیکی نیز شامل سنسوری می باشد که خواندهای فشار تایرها را به ecu منتقل می کند

یک صفحه کلید کنترل عملیات فراهم شده است تا بهراننده اجازه انتخاب مدهای مختلف فشار تایر را به منظور تطبیق شرایط جاری بدهد این صفحه کلید نصب شده بر روی داشبورد فشار جاری (حال حاضر) تایرها را نشان می دهد انتخاب مدها را فراهم می کند و وضعیت سیستم را نشان میدهد

زمانی که راننده گزینه تنظیمات فشار را انتخاب می کند سیگنال ها از صفحه کلید به واحد کنترل الکترونیکی و از انجا به واحد کنترل پنتوماتیکی و سپس از انجا به سوپاپ های چرخ می رسد

زمانی که وسایل نقلیه با سرعت بیشتری حرکت می کنند (مثلا در بزرگراها) فشار بیشتر باد تایرها از صدمه دیدنشان جلوگیری می کند به همین منظور ctis سنسوری دارد که اطلاعات سرعت وسیله نقلیه را به واحد کنترل الکترونیکی می فرستد اگر وسیله نقلیه به حرکت با سرعت زیاد در مدت زمان مشخصی ادامه دهد سیستم بطور اتوماتیک فشار باد تایرها را تا مقدار توصیه شده برای ان سرعت افزایش میدهد

این سیستم از هوای همان کمپرسوری استفاده می کند که هوای مورد نیاز ترمزها را فراهم می کند البته یک سوئیچ فشار وجود دارد که مطمئن می سازد سیستم ترمز در اولویت قرار داشته و ctis از گرفتن هوای سیستم ترمز تا قبل از شارژ کامل مخزن ان را باز داشته می شود

اگر بخواهیم از نزدیکتر به این سیستم نگاه کنیم این اتفاقی است که در جاده می افتد واحد کنترل الکترونیکی به واحد کنترل پنوماتیکی فرمان می دهد که فشار جاری تایرها کنترل گردیده و تا حدی که راننده انتخاب کرده است پر یا تخلیه باد شوند اگر سیستم تشخیص دهد که باد تایر مورد نیاز است اول از همه بازرسی می کند که ایا ذخیره فشار ترمز در حد مناسبی است یا نه . اگر فشار مناسب بود جریان کمی از فشار هوا را تحویل سوپاپ چرخ می دهد تا امکان باد تایر فراهم گردد . اگر تایر پر باد باشد سیستم خلا کمی را در سوپاپ به وجود می اورد تا زمانی که واحد کنترل پنوماتیکی تعیین کند که تایر در فشار مناسب خود قرار دارد و باید سوپاپ بسته شود در شکل قبل شما گذرگاهی می بینید که اجازه عبور هوا به سمت داخل یا خارج را برای اولین باری که تایر بر روی چرخ نصب می شود میدهد لوله ای از کمپرسور هوای وسیله نقلیه (vehicles air compressor) از میان کلا (د وش) چرخ گذشته و به سوپاپ تایر می رسد همچنین رابط قطع اتصال سریعی فراهم شده است که به تایر اجازه می دهد تا به منظور تعویض یا تعمیرات از سیستم ctis جدا شود

شکل قبل همچنین سیستم پنجر رویی را نشان می دهد که امکان پشتیبانی از عملکرد وسیله نقلیه در زمانی که تایر تخلیه باد شده است را تا رسیدن به محلی برای تعمیر فراهم می کند

4- سیستم نگهداری فشار مناسب تایر (meritor tire inflation system) (mits)

سیستم حفظ و نگهداری فشار مناسب باد تایر برای استفاده در کشندهای تریلر طراحی شده است این سیستم از هوای فشرده تریلر برای باد تایری که فشارش از مقدار مقتضی کمتر شده است استفاده می نماید

هوای ذخیره شده در مخزن هوای تریلر از طریق مسیر موجود به جعبه کنترل و سپس به هر کدام از ا ل ها می رسد سپس لوله هوا از میان ا ل ها عبور کرده و به مجموعه واحد دوار در انتهای محور به منظور توزیع هوا در میان هر تایر می رسد اگر در انجا کاهش فشار محسوسی وجود داشته باشد چراغ نشانگری راننده را مطلع می سازد

کل سیستم را می توان به دو قسمت کوچکتر یعنی مجموعه انتهایی چرخ و م کنترل تقسیم کرد

1- مجموعه انتهایی چرخ : مجموعه انتهایی هر چرخ شامل لولهای انعطاف پذیر و شرهای یکطرفه می باشد شیرهای یک طرفه که به هوا تنها اجازه عبور به سمت تایرها را میدهند تضمین می نمایند که در هنگام باد شدن یک تایر سایر تایرها بادشان را دست نمیدهند این مجموعه همچنین شامل یک استاتور که در داخل محور هرز گرد قرار گرفته و تکیه گاه میان گذر جریان که به د وش توپی چرخ می رسد نیز می باشد

در مجموعه د وش توپی چرخ مجرایی به اتمسفر وجود دارد که تضمین می نماید فشار انتهای چرخ افزایش نمی یابد یک سپر منحرف کننده نیز از ورود کثافات و اب به قسمت انتهایی چرخ جلوگیری می کند

برای ا ل های با محور توخالی توپی فشاری در نظر گرفته شده است تا داخل ا ل را نسبت به انتهای چرخ به منظور حفاظت از استاتور اب بندی کند

2- م کنترل : برای این مجموعه سوپاپ قطع جریان به منظور توقف جریان هوا به سیستم برای مواقع ضروری در نظر گرفته شده است همچنین یک رطوبت و الایندها را حذف می کند در این سیستم یک محافظ فشار برای جلوگیری از مصرف هوای ذخیره شده در مواقعی که فشار ان از حد مشخصی کمتر می شود وجود دارد

یک دکمه تنظیم فشار سیستم امکان تنظیم حداکثر فشار هوای سیستم را فراهم می کند

یک سوئیچ حسگر جریان چراغ نشانگری را فعال می کند تا به راننده امکان فهمیدن این مطلب را بدهد که پمپ شدن مقدار محسوسی هوا ممکن است نشان دهنده پنجره بودن تایر باشد

منبع : تکنولو ژی شاسی خودرو ( حسین رمضانی)


سیستم اتصال زمین:tn,tt,it

اساس زمین بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین به دو علت انجام میگیرد،یکی کار و رفتار صحیح سیستم های الکتریکی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الکتریکی)و دیگری حفاظت اشخاصی که به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

زمین الکتریکی در تاسیسات فشار قوی معمولا" از وظایف توزیع کننده برق (وزارت نیرو) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت خصوصیات وعملکرد صحیح سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود،نوع زمین در تاسیسات الکتریکی ونگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.ما در بحث انواع سیستم نیرو از لحاظ زمین سه نوع سیستم نیرو داریم:سیستم tn,tt,it که در ادامه به بررسی انها می پردازیم.

ازلحاظ ایمنی به منضور حفاظت از جان افراد و کارکنانی که از وسایل و ابزارها و دستگاه های برقی استفاده میکنند در برابر برق گرفتگی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-نقطه نول سیم پیچ مولد های برق در نیروگاه های برق و هم چنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست های برق وسیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای خطوط به الکترود سیستم اتصال زمین مر بوطه متصل شود. نقطه خنثی مرکزترانس در محل پست ترانس باید زمین شود.

2-بدنه یا محفظه ف ی کلیه وسایل، ابزارها،تابلو های برق و همچنین اسکلت واجزای ف ی هر یک،که حامل جریان برق نمی باشد باید به سیستم اتصال زمین مربوطه متصل گردد.

3-در نیروگاه ها و پست های برق ،سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلو های فشار قوی باید کاملا" از یکدیگر جدا باشند و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی باشد .

4-سیستم هایی که مجهز به برقگیر هستند،سیستم اتصال زمین مربوط به برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی کاملا" جدا بوده واز سیستم اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

5-هادی های حفاظتی باید کلیه بدنه های هادی تاسیسات را به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل نماید(این هادی های حفاظتی که به رنگ سبز و زرد هستند همان سیم ارت هستند که به لاینpe متصل میشوند و این لاین در انتها به محل زمین سیستم نیرو متصل میشود).سیم نول در انتهای شبکه ودر انتهای کلیه شاخه های فرعی حتما" باید زمین گردد(سیم نول شبکه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد).

6-در زمین حفاظتی،اتصال بدنه ف ی دستگاهها به زمین، بدون اینکه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبکه pe وصل شده باشد ممنوع است یعنی زمین بدنه ف ی دستگاه هابه صورت مستقیم ممنوع است و بدنه های انها باید به لاین حفاظتی وصل شود که ان لاین به زمین سیستم نیرو متصل است.

*نحوه عمل یک سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الکتریکی و تجهیزاتی که به ان وصل خواهند شد مطابقت داشته باشد،اتصال زمین ممکن است به عنوان اتصال زمین حفاظتی (pe) باشدکه غبارت است اززمین کلیه قطعات ف ی تاسیسات الکتریکی که ارتباط مستقیم با قسمت الکتریکی تاسیسات ندارند که این کار برای حفاظت اشخاص در قبال اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته میشود ،یا اتصال زمین الکتریکی(n) سیستم باشد که زمین نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزیی از مدار الکتریکی میباشد مثل زمین مرکز ستاره سیم پیچ ترانس یا ژنراتور که این کار به خاطر کار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین است .

انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین:

مفهوم حروف اختصاری بکار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد:

حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است،

t:یک نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)

i:قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و با یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.

حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است،

t:بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند.

n:بدنه های هادی از نظر الکتریکی مستقیما"در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل میشوند.

علاوه بر دو حرف اصلی تعیین کننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های tn برای مشخص نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیpe وخنثی n از حروف اضافی استفاده میشود.

s:در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یک هادی مجزاءpe به نقطه خنثی n در مبدا سیستم وصل اند.

c:در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی pen وصل اند .

در مواردی که قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا می شوند از هر دو حرف c و s استفاده خواهد شد به نحوی که چنین سیستمی به صورت tn-c-sمشخص میشود.

- سیستم نیروی نوع tn-s:

در این سیستم یک نقطه مستقیما" به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.

- سیستم نیرو نوع tn-c-s:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا میشوند.

- سیستم نیروی نوع tn-c:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت) در تمام سیستم توام میباشند وبه عنوان هادی pen مشخص میگردند.

- سیستم نیروی نوع tt:

در این سیستم یک نقطه مستقیما"به زمین وصل شده وبدنه های هادی تاسیسات الکتریکی مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل میشوند ، در این سیستم شبکه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر میباشند،به طوری که نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما" به زمین وصل میشود(زمین الکتریکی)و یک سیم از ان برای استفاده صفر (نول)به خارج هدایت میگرددو بدنه دستگاه ها و وسایل الکتریکی به میل زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت)وصل میشوند.

این سیستم جزء در موارد خاصی که شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد ویا وسایل حفاظتی مخصوص(کلیدهای جریان باقی مانده)بهره برداری از ان را ممکن کند،قابل استفاده نیست.در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقی مانده،وسایل حفاظتی نوعجریان تفاضلی و همچنین کلیدfi ترجیح داشته و وسایل حفاظتی نوع ولتاژاتصالی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

- سیستم نیروی نوع it:

در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دارفاز با زمین وحتی سیم صفر نول با زمین وجود نداشته،اما بدنه های تاسیسات الکتریکی به زمین وصل میشوند با سیم حفاظتی(ارت).سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین کاملا" عایق است یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل میشود.

این سیستم علت وم استفاده از وسلیل حفاظتی مخصوص در ان جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.در این سیستم نقطه خنثی میتواند نسبت به زمین عایق بوده ویا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد وسایل حفاظتی که در این سیستم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند،وسایل کنترل دایمی عایق بندی-وسایل حفاظتی که در اثر اضافه جریان عمل میکنند-وسایل حفاظتی که در اثر جریان باقی مانده عمل می کنندوکلیدfu .

از سه گونه ای که برای سیستم tn ذکر شد سیستم tn-c-s متداول ترین انهاست .

مقاومت زمین حفاظتی برای تاسیسات بزرکتر از ۱کیلو ولت:

برای مقاومت زمین حفاظتی در تاسیسات فشار قوی حدودا" ۵ اهم در نظر گرفته میشود.

مقاومت زمین مرکز ستاره ترانس در سیستم tn,tt :

در این دو سیستم باید حتی الامکان مقاومت زمین مجموع تاسیسات زمین های الکتریکی کوچک نگاه داشته شود تا در موقع اتصال یک فاز به زمین،اختلاف سطح فازهای سالم و به خصوص سیم حفاظتی زمین ود سیستم tn سیم pen نسبت به زمین خیلی بالا نرود،بدین منظور مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی(مرکز ستاره ترانس یا ژنراتور)۲ اهم ذکر شده است

انواع روشهای زمین :

1-isolated:روشی است که تقریبا" منسوخ شده است امپدانس بین نقطه خنثی(neutral) و زمین

(earth) بینهایت است .به این سیستم در اصطلاح ungrounded هم میگویند،در واقع نقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی ندارد.

2- grounding with resistor:این روش دو ح دارد،یا low resistance است یاhigh resiatanceاست. در این روش بین نقطه خنثی(neutral) و زمین(earth)مقاومت میگذارند.این روش در mv کاربرد دارد.که به آنneutral groundingresistor:ngr))هم میگویند.

*درmv طریقه زمین ثانویه ترانس قدرت وقتی ستاره است توسط ngr امکان پذیر است اما وقتی که ثانویه ترانس قدرت مثلث است، در واقع نقطه نوترال در دسترس نیست توسط ترانس زمین که یک ترانس با سیم پیچی زیگزاک است آن را زمین میکنند،سیم پیچ مثلث آن را به ترانس زیگزاگ وصل کرده و نقطه نوترال سیم پیچ زیگزاگ را توسط ngr زمین میکنند.

3- grounding with reactance:در این روش از سلف برای زمین استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف میگذارند.

4-solidy grounded:در این روش که در lv مورد استفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشود.این سیستم برای تخلیه اضافه ولتاژ ایده ال است.


سیستم اتصال زمین:

اساس زمین بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین به دو علت انجام میگیرد،یکی کار و رفتار صحیح سیستم های الکتریکی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الکتریکی)و دیگری حفاظت اشخاصی که به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

زمین الکتریکی در تاسیسات فشار قوی معمولا" از وظایف توزیع کننده برق (وزارت نیرو) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت خصوصیات وعملکرد صحیح سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود،نوع زمین در تاسیسات الکتریکی ونگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.ما در بحث انواع سیستم نیرو از لحاظ زمین سه نوع سیستم نیرو داریم:سیستم tn,tt,it که در ادامه به بررسی انها می پردازیم.

ازلحاظ ایمنی به منظور حفاظت از جان افراد و کارکنانی که از وسایل و ابزارها و دستگاه های برقی استفاده میکنند در برابر برق گرفتگی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-نقطه نول سیم پیچ مولد های برق در نیروگاه های برق و هم چنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست های برق وسیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای خطوط به الکترود سیستم اتصال زمین مر بوطه متصل شود. نقطه خنثی مرکزترانس در محل پست ترانس باید زمین شود.

2-بدنه یا محفظه ف ی کلیه وسایل، ابزارها،تابلو های برق و همچنین اسکلت واجزای ف ی هر یک،که حامل جریان برق نمی باشد باید به سیستم اتصال زمین مربوطه متصل گردد.

3-در نیروگاه ها و پست های برق ،سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلو های فشار قوی باید کاملا" از یکدیگر جدا باشند و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی باشد .

4-سیستم هایی که مجهز به برقگیر هستند،سیستم اتصال زمین مربوط به برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی کاملا" جدا بوده واز سیستم اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

5-هادی های حفاظتی باید کلیه بدنه های هادی تاسیسات را به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل نماید(این هادی های حفاظتی که به رنگ سبز و زرد هستند همان سیم ارت هستند که به لاینpe متصل میشوند و این لاین در انتها به محل زمین سیستم نیرو متصل میشود).سیم نول در انتهای شبکه ودر انتهای کلیه شاخه های فرعی حتما" باید زمین گردد(سیم نول شبکه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد).

6-در زمین حفاظتی،اتصال بدنه ف ی دستگاهها به زمین، بدون اینکه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبکه pe وصل شده باشد ممنوع است یعنی زمین بدنه ف ی دستگاه هابه صورت مستقیم ممنوع است و بدنه های انها باید به لاین حفاظتی وصل شود که ان لاین به زمین سیستم نیرو متصل است.

*نحوه عمل یک سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الکتریکی و تجهیزاتی که به ان وصل خواهند شد مطابقت داشته باشد،اتصال زمین ممکن است به عنوان اتصال زمین حفاظتی (pe) باشدکه غبارت است اززمین کلیه قطعات ف ی تاسیسات الکتریکی که ارتباط مستقیم با قسمت الکتریکی تاسیسات ندارند که این کار برای حفاظت اشخاص در قبال اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته میشود ،یا اتصال زمین الکتریکی(n) سیستم باشد که زمین نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزیی از مدار الکتریکی میباشد مثل زمین مرکز ستاره سیم پیچ ترانس یا ژنراتور که این کار به خاطر کار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین است .

انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین:

مفهوم حروف اختصاری بکار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد:

حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است،

t:یک نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)

i:قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و با یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.

حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است،

t:بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند.

n:بدنه های هادی از نظر الکتریکی مستقیما"در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل میشوند.

علاوه بر دو حرف اصلی تععین کننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های tn برای مشخص نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیpe وخنثی n از حروف اضافی استفاده میشود.

s:در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یک هادی مجزاءpe به نقطه خنثی n در مبدا سیستم وصل اند.

c:در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی pen وصل اند .

در مواردی که قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا می شوند از هر دو حرف c و s استفاده خواهد شد به نحوی که چنین سیستمی به صورت tn-c-sمشخص میشود.

- سیستم نیروی نوع tn-s:

در این سیستم یک نقطه مستقیما" به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.

- سیستم نیرو نوع tn-c-s:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا میشوند.

- سیستم نیروی نوع tn-c:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت) در تمام سیستم توام میباشند وبه عنوان هادی pen مشخص میگردند.

- سیستم نیروی نوع tt:

در این سیستم یک نقطه مستقیما"به زمین وصل شده وبدنه های هادی تاسیسات الکتریکی مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل میشوند ، در این سیستم شبکه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر میباشند،به طوری که نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما" به زمین وصل میشود(زمین الکتریکی)و یک سیم از ان برای استفاده صفر (نول)به خارج هدایت میگرددو بدنه دستگاه ها و وسایل الکتریکی به میل زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت)وصل میشوند.

این سیستم جزء در موارد خاصی که شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد ویا وسایل حفاظتی مخصوص(کلیدهای جریان باقی مانده)بهره برداری از ان را ممکن کند،قابل استفاده نیست.در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقی مانده،وسایل حفاظتی نوعجریان تفاضلی و همچنین کلیدfi ترجیح داشته و وسایل حفاظتی نوع ولتاژاتصالی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

- سیستم نیروی نوع it:

در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دارفاز با زمین وحتی سیم صفر نول با زمین وجود نداشته،اما بدنه های تاسیسات الکتریکی به زمین وصل میشوند با سیم حفاظتی(ارت).سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین کاملا" عایق است یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل میشود.

این سیستم علت وم استفاده از وسلیل حفاظتی مخصوص در ان جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.در این سیستم نقطه خنثی میتواند نسبت به زمین عایق بوده ویا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد وسایل حفاظتی که در این سیستم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند،وسایل کنترل دایمی عایق بندی-وسایل حفاظتی که در اثر اضافه جریان عمل میکنند-وسایل حفاظتی که در اثر جریان باقی مانده عمل می کنندوکلیدfu .

از سه گونه ای که برای سیستم tn ذکر شد سیستم tn-c-s متداول ترین انهاست .

مقاومت زمین حفاظتی برای تاسیسات بزرکتر از ۱کیلو ولت:

برای مقاومت زمین حفاظتی در تاسیسات فشار قوی حدودا" ۵ اهم در نظر گرفته میشود.

مقاومت زمین مرکز ستاره ترانس در سیستم tn,tt :

در این دو سیستم باید حتی الامکان مقاومت زمین مجموع تاسیسات زمین های الکتریکی کوچک نگاه داشته شود تا در موقع اتصال یک فاز به زمین،اختلاف سطح فازهای سالم و به خصوص سیم حفاظتی زمین ود سیستم tn سیم pen نسبت به زمین خیلی بالا نرود،بدین منظور مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی(مرکز ستاره ترانس یا ژنراتور)۲ اهم ذکر شده است

انواع روشهای زمین :

1-isolated:روشی است که تقریبا" منسوخ شده است امپدانس بین نقطه خنثی(neutral) و زمین

(earth) بینهایت است .به این سیستم در اصطلاح ungrounded هم میگویند،در واقع نقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی ندارد.

2- grounding with resistor:این روش دو ح دارد،یا low resistance است یا high resiatanceاست. در این روش بین نقطه خنثی(neutral) و زمین(earth)مقاومت میگذارند.این روش در mv کاربرد دارد.که به آنneutral grounding resistor:ngr))هم میگویند.

*درmv طریقه زمین ثانویه ترانس قدرت وقتی ستاره است توسط ngr امکان پذیر است اما وقتی که ثانویه ترانس قدرت مثلث است، در واقع نقطه نوترال در دسترس نیست توسط ترانس زمین که یک ترانس با سیم پیچی زیگزاک است آن را زمین میکنند،سیم پیچ مثلث آن را به ترانس زیگزاگ وصل کرده و نقطه نوترال سیم پیچ زیگزاگ را توسط ngr زمین میکنند.

3- grounding with reactance:در این روش از سلف برای زمین استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف میگذارند.

4-solidy grounded:در این روش که در lv مورد استفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشود.این سیستم برای تخلیه اضافه ولتاژ ایده ال است.


بهترین و مناسب ترین سرویس وبلاگ دهی برای اتصال دامنه سایت


ج مقایسه برای بهترین سرویس وبلاگ دهی ایران


بهترین سرویس وبلاگ دهی برای اتصال دامنه سایت دامنه رایگان ir بهترین سرویس دهنده وبلاگ فارسی بهترین ومناسبترین سرویس دهنده وبلاگ خارجی , بهترین سایت ساز رایگان فارسی , بلاگ وب , بلاگ بیان , نحوه اتصال دامنه به وبلاگ و نحوه ید دامنه ir , رز بلاگ,


ولی بحث ما درباره امکانات پیشرفته تر است که البته هنوز جای کار فراوان دارد, چون در سرویس های پیشرفته خارجی, این امکانات جزء حداقل هاست. در تصویر زیر که منبع آن persianweblog است, این مقایسه بین سرویس های وبلاگ دهی را می بینید»»


منبع سایت بلوگینگ و آونگ


بهترین سرویس وبلاگ دهی


بهترین سرویس وبلاگ دهی از نقطه نظر مقایس? امکانات


اگر شما هم از افرادی هستید که علاقه ی زیادی به وبلاگ نویسی دارید شاید با سیستم های وبلاگدهی ایران کم وبیش آشنا باشید هم ترین نکته این است که شما بهترین سیستم را باتوجه به نیاز خود انتخاب کنید.


سایت آونگ به دنبال معرفی وبررسی ونقد سیستم های وبلاگدهی ایران ومعرفی آنها به شما رفته تا شاید بتواند بهترین ها را به شما معرفی کند درحال حاضر حدود صد سیستم وبلاگدهی درایران به طور مستقیم درحال ارائه خدمات هستند پس نیاز شما این می باشد که با بهترین ها کار خودرا شروع کنید.


سیستم سرویس دهنده وبلاگ"بیان بلاگ"


رسانه ای برای اهل قلم و بهترین سرویس جهت اتصال د امنه


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


گروه دانش محور بیان در سال 85شروع به کارکرده است وهدف خود را ارائه خدمات با کیفیت در زمینه فضای مجازی واینترنت وصنعت آی تی به ایرانیان می داند.


مزایای این سیستم»» امکان محافظت از مطالب مهم یا اختصاصی,فضای اختصاصی برای ع ها و فایل ها,بروز رسانی وبلاگ با پیامک,عدم نمایش تبلیغات در وبلاگ و بهترین گزینه جهت اتصال دامنه,ایجاد نقشه سایت برای موتورهای جستجوو...


معایب»»به علت آنکه امکانات این سیستم کامل هست کمتر می تواند اشکالی برای این سیستم نامبرد....


سیستم وبلاگدهی " "


قدرتمندترین سرویس وبلاگدهی ایران


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


مزایای این سیستم»» با وجود ایند بالا درموتورهای جستجو و سرعت عالی,رتبه کشوری وجهانی بالا سرویس مناسبی نیست


نکته*رتبه درایران میان سایت ها رتبه10 رادارد و درجهان رتبه503 رابه خود اختصاص داده است.


معایب این سیستم»» جلوگیری از درج کدهای ب درآمد ,عدم تبادل لینک با سایت ها ووبلاگ های تبلیغاتی,عدم داشتن امکانات جدید مانند درج زیر مجموعه برای موضوعات,درج بلوک ها ومنوهای دلخواه وجالب این است که این سرویس هرچند وقت یکبار دچار مشکل ازسوی سرورها ودیگر از سوی وزارت ارشاد وستاد ساماندهی می شود.


توجه این سرویس فقط برای درج مقاله ونوشته وخاطرات مناسب است وبرای وبلاگ های با موضوع»» و...مناسب نمی باشد.


سیستم وبلاگدهی"رزبلاگ"


سیستم متفاوت ارائه خدمات وبلاگ


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


اگر از آن دسته آدم هایی که دامنه اختصاصی یداری کرده اید ولی هاست رایگان را لازم دارید این سیستم رابه شما پیشنهاد می کنم.


این سستم هدف اصلی خودش را ارائه خدمات متنوع در زمینه وبلاگ می داند اگر دوست دارید با سیستم کاملا متفاوت آشنا شوید وظاهر وبلاگ وامکانات برای شما مهم ومطرح هستند من این سیستم قدرتمند را به شما معرفی می کنم.


مزایای سیستم»» ارائه 3آدرس برای هریک از وبلاگ های شما,قابلیت ب درآمد ازوبلاگ های خود,قابلیت ایجاد انجمن,امکان درج ونمایش تبلیغات دلخواه وامکان آپلود فایل با و...


رتبه این سیستم در ایران»»23ودرجهان 1454 می باشد


معایب»» سرعت کم در بارگذاری ولودینگ ,کنترل پنل شلوغ که البته داین شلوغی به علت خدمات بسیار ومتنوع سیستم است.


نکته*این سیستم قابلیت دارد کنترل پنل خود را شخصی سازی کرده وحتی می توانید کنترل پنل خود را به دسکتاپ ویندوز7تبدیل کنید در ضمن شما در این سیستم محدودیت خیلی کمی دارید.


سیستم وبلاگدهی"میهن بلاگ"


سومین غول درعرصه وبلاگدهی ایران


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


این سیستم تاحدودی کامل هست این سیستم علاوه برداشتن پشتیبانی کاملا حرفه ای از سرعت خوبی برخودار است واکثر افرادی که در این سیستم به وبلاگ نویسی می پردازند به علت آنکه این سیستم در عرصه جذب بازدید وبازدید کننده فوق العاده عمل می کند.


گروه طراح این سیستم وبلاگدهی یک باشگاه وبلاگ نویسی درکنترل پنل برای وبلاگ نویسان طراحی کرده اند.درضمن این گروه سایت آپارات که به عنوان بزرگترین شبکه اشتراک گذاری کلیپ را طراحی کرده اند.


مزایای این سیستم »» سرعت,باشگاه وبلاگ نویسان,امکان ایجاد وبلاگ های گروهی,امنیت بالاو همین طور امکان حذف تبلیغات به صورت رایگان و...


معایب»» به علت آن که معایب این سیستم چنان کم هستند که بهتر است درمورد معایب صحبت نشود.


توصیه*حداقل برای یکبارهم شده این سیستم را امتحان کنید فقط برای ب دانش ویادگیری بهتر از این سیستم دیدن کنید.


سیستم وبلاگدهی"بلاگ اسکای"


وبلاگی به وسعت آسمان


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


اکثر افراد بلاگ اسکای را به خاطر وبه علت سیستم آپلودفایل پیکوفایل آن را می شناسند؛سیستم وبلاگدهی بلاگ اسکای یکی از ساده ترین ودرعین حال از قوی ترین های وبلاگدهی ایران است.


این سیستم وبلاگدهی ارتباط مستقیم با سیستم آپلودفایل (پیکوفایل)دارد واگر شما هم دوست دارید برای همیشه فایل های ماندگاری داشته باشید باید ابتدا شما در سیستم وبلاگدهی بلاگ اسکای ثبت نام کنید سپس از خدمات پیکوفایل استفاده کنید درضمن بلاگ اسکای جدیدا سیستم ویدیویی تحت نام نماشا راطراحی ودراختیار وبلاگ نویسان گذاشته است.


مزایای این سیستم»» سرعت بالا,ظاهرساده,کنترل پنل ساده,سیستم آپلود فایل دائمی "پیکوفایل"و...


معایب»» امکانات کم وقالب های کم,مدت طولانی برای ایند شدن در موتورهای جستجو و...


سیستم وبلاگنویسی"پرشین بلاگ"


نخستین سرویس ارائه وبلاگ در ایران


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


اولین سیستم وسرویسی که به طور رسمی وبرای اولین بار شروع به کار وارائه خدمات وسرویس به وبلاگ نویسان ایرانی به طور کاملا رایگان کرده است.


توصیه*این سیستم به صورتی که کاملا جالب هست برای تازه کاران وافراد مبتدی در زمینه وبلاگ نویسی توصیه می شود


مزایای سیستم»» کنترل پنلی ساده ودرعین حال زیبا (اینجانب با تمام سیستم های وبلاگدهی کارکرده ام اما باید اعتراف کنم که کنترل پنل پرشین بلاگ عالی ترین وزیباترین کنترل پنل است),قابلیت شخصی سازی قالب وبلاگ,ساخت بی شمار وبلاگ با یک نام کاربری,پشتیبانی حرفه ای,سرعت متوسط,عدم محدودیت با وبلاگ های دیگر مثل رزبلاگ و...برخلاف


معایب»» لوگیری از درج کدهای ب درآمد,عدم قابلیت اتصال دامنه اختصاصی به وبلاگ,بازدیدکم وورودی کم از جستجوگرها


سیستم وبلاگدهی"لو بلاگ"


سیستمی برای وبلاگهای ایرانی


معرفی قدرتمندترین سیستم‌های وبلاگ نویسی ایرانی


البته بهتر از اول بگم این سیستم کپی کامل رزبلاگ فقط با این تفاوت که کنترل پنل متفاوتی داره وگرنه تمام خدمات رزبلاگ هم در این سیستم هست.


تفاوت این سیستم با رزبلاگ


رزبلاگ»»برای هروبلاگ 3آدرس اختصاصی, امکان استفاده از قالب فقط مخصوص این سیستم که تگ های مخصوص خود را دارد.


لو بلاگ»»برای هر وبلاگ6آدرس اختصاصی, لو بلاگ از تمامی کد های قالب»» , رز بلاگ و غیره کاملا پشتیبانی میکند


در لو بلاگ با ایجاد یک وبلاگ رایگان میتوانید از فروم ساز و فروشگاه ساز اینترنتی رایگان استفاده نمایید.
نویسنده««»»حسین تر
منبع سایت بلوگینگ و آونگ


بهترین سرویس وبلاگ دهی کدام است؟ | آموزش وبلاگ نویسی /بهترین-سرویس... اگر می خواهید بهترین سرویس وبلاگ دهی را ... برای بهترین سرویس وبلاگ ... » اتصال دامنه به وبلاگ میهن بلاگ - ابزار قدرتمند وبلاگ نویسی میهن بلاگ، ابزار ساده و قدرتمند ساخت و مدیریت وبلاگ. ... برای ارتقای این سرویس و ... سایت فرهاد ... معرفی سیستم های وبلاگدهی ایرانی و خارجی برای ساخت وبلاگ و ایجاد ... میشه بهترین سرویس وبلاگ دهی ... کنم که دامنه اون سایت دات کام ... ایجاد وبلاگ رایگان فارسی با هاست رایگان | پرسفا بهترین ... » وبلاگ دهی بدون ... » قابلیت اتصال دامنه به سایت ... » سیستم rss خوان برای دریافت مطالب ... ساخت وبلاگ سرویس وبلاگدهی اموزش وبلاگ ساخت سایت ساختن وبلاگ وب سایت قوی ... وب سایت ساز و وبلاگ دهی ... دامنه برای تمامی سرویس های ... آموزش اتصال دامنه به وبلاگ | روز وب /آموزش-اتصال-دامنه-به... جهت اتصال دامنه به وبلاگ ... (برای هر سرویس ... سلام خدمت کارکنان روز وب در مورد سرویس دهی ... تبدیل وبلاگ به سایت | تهران هاست تهزان هاست امکان تبدیل وبلاگ به سایت را برای ... وبلاگ فعلی و اتصال ... سرویس های وبلاگ دهی ... وبلاگدهی - وبلاگ دهی - بلاگ دهی - بلاگدهی - وبلاگ نویسی ... /وبلاگدهی-وبلاگ-دهی... سرویس وبلاگ دهی ... سلام بهترین سیستم وبلاگ دهی تو ... قابلیت اتصال دامنه به سایت ... بهترین سرویس وبلاگ دهی - 1/8/2017 · بهترین سرویس وبلاگ دهی; ... سایت وبلاگ دهی روم فا همینک کار خودش ... امکان اتصال دامنه به وبلاگ بهترین سرویس برای وبلاگ - بهترین سرویس برای وبلاگ ... از سرویس های وبلاگ دهی ... کاربر، اتصال بخش نظرات وبلاگ ...


مفهوم سیستم سازه های فولادی سبک (lsf) چیست؟

سیستم سازه ای فولادی سبک (lsf)، یک سیستم سازه ای پیشرفته است که در انواع ساخت و سازها مانند ویلاها، خانه های ویلایی تک خانه وار و چندخانوار ، ساختمانهای مس ی و اداری یک، دو و سه طبقه، هتل ها و هتل آپارتمانها، ساختمانهای مدارس و ی، رستورانها و .... دارای کاربرد می باشد.

سیستم سازه های فولادی سبک (lsf) یکی از مناسبترین سیستم های ساختمانی است که امروزه در جهان مورداستفاده قرار می گیرد. اصلی ترین عامل در سازه های فولادی سبک، مقاطع فولادی جدار نازک (lgs) میباشد. مقاطع فولادی جدار نازک، مقاطع ف ی سرد نورد شده ای میباشند که با استفاده از ورقهای فولادی نازک و با استفاده از روش roll forming شکل دهی میشوند. داشتن ضخامت یکنواخت در عرض مقاطع و استفاده از روش roll forming برای ساخت آنهاست که باعث میگردد، تولید مقاطع در حجم بسیار بالا و با کیفیت مناسب و یکنواخت انجام گیرد. مقاطع فولادی جدار نازک، سبک بوده و به راحتی قابل حمل میباشند. بخشهای مختلف ساختمان را به راحتی می تواند بااین مقاطع مونتاژ نمود. این عوامل باعث میگردد که عملیات ساخت با این سیستم بسیار سریع باشد.

مزایای مقاطع فولادی جدار نازک اغلب مصالح مورد استفاده در سیستم سازه های فولادی سبک قابل بازیافت بوده و 100 درصد مصالح پرتی که در طول ساخت سیستم ایجاد میگردد، قابل بازیافت می باشد. مقاطع فولادی جدار نازک مقاطع بسیار مقاومی در مقابل خوردگی، کج شدگی و ایجاد ترک می باشند. مقاطع مورد نیاز برای ساخت ساختمان با سیستم (lsf) می توانند با طول های دقیق مورد نیاز سفارش داده شوند که این کار باعث می گردد حجم عملیات و تعداد کارگر مورد نیاز در محل سایت کاهش یافته ونیز پرت مصالح نیز به حداقل ممکن برسد. مصالح موردنیاز برای ساخت این سیستم حداقل 67 درصد سبک تر از مصالح مرسوم در ساخت و ساز می باشد. جهت گیری کنونی سازه های فولادی سبک به سمت تکنیک پانل های پیش ساخته (panelization) است که در این روش دیوارهای ساختمان در محل کارخانه و تحت شرایط کنترل شده مونتاژ شده و سپس به محل سایت جهت نصب منتقل می گردند. این روش باعث بالا رفتن سرعت نصب این سیستم در محل کارگاه می گردد. پروسه شکل دهی و ساخت مقاطع فولادی جدار نازک یک سری سوراخهای استاندارد در جان این مقاطع ایجاد مینمایند که عبور دادن سیم ها و لوله ها از داخل این سوراخها باعث ایجاد تسهیل در نصب سیستم های الکتریکی و لوله کشی ها در داخل دیوار می گردند. این سیستم نسبت به بقیه مصالح مزیت های بالاتری دارد. برخی از این خصوصیات به شرح ذیل میباشد.

انعطاف پذیری این مقاطع میتوانند به صورت اعضای تکی و یا اینکه به صورت پانل های آماده شده در کارخانه، به سایت منتقل گردند. تنوع ضخامت و ابعاد مقاطع جدار نازک امکان انعطاف پذیری زیادی را در مرحله طراحی ایجاد می نمایند. به عنوان نمونه در طراحی یک سیستم خاص که ارتفاع تیرچه ها باید محدود باشد، بدون اینکه فواصل المانهای کف و یا دیوار را تغییر داد، میتوان با تغییر ضخامت مقطع جدار نازک، این محدودیت را برآورده نمود.

بادوام در مقاطع فولادی جدار نازک جمع شدگی و تغییر شکل و کج شدگی مقطع وجود نداشته و لذا مشکلات ایجاد شده برای پانلهای چوبی و پانل های گچی متصل شده به این اجزای ف ی نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. همچنین ف یک ماده غیراورگانیک بوده و بنابراین در مقابل رطوبت و هجوم ات مقاوم بوده و چرخش، کج شدگی، جدادگی، ترک و خزش در آن ایجاد نخواهد شد.

وزن سبک مقاطع فولادی جدارنازک بدلیل سبک بودن به راحتی قابل حمل و جابجایی در محل کارگاه بوده و لذا هزینه مربوط به کارگر را کاهش داده و نیز باعث خستگی مفرط نمیگردد.

قوی بودن مقاطع (strong) این مقاطع و سیستم سازه ای به راحتی میتواند بالاترین نیروهای ز له و باد را تحمل نماید.

دارای ثبات در ابعاد بدلیل اینکه ف ماده ای است که در مقایسه با مصالح اورگانیک، در مراحل پروسه مختلف شکل میگیرد، بنابراین مقاطع کاملاً صاف، و هم شکل بوده و دارای کیفیت ی انی میباشند.

مقاوم در برابر آتش مقاطع فولادی، مصالح غیرقابل اشتعال میباشند. این مصالح نمی سوزند و باعث گسترش حریق در فضاهای مختلف ساختمان نمی گردند. بنابراین مالکان می توانند هزینه بیمه کمتری را برای بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش بپردازند.

مقاومت(strength) مقاطع فولادی جدار نازک سرد نورد شده، در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانی دارای بالاترین نسبت مقاومت به وزن می باشند.مزایای سیستم ساختمانی سازه های فولادی سبک برای ساخت و ساز:

برای طراحان:

انعطاف در طراحی برای وجود تنوع زیاد در شکل مقاطع فولادی جدار نازک و اجزایی که برای تکمیل این سیستم ساختمانی تولید می گردد، امکانات نامحدودی را برای طراح جهت ارائه ایده های مختلف طراحی، ایجاد می نماید. لذا طراح می تواند از این سیستم در انواع پروژه های ساختمانی با کاربریهای متنوع، بدون نیاز به تولید مقاطع و مصالح خاص، استفاده نماید.

تنوع در مصالح نما(variety of finishes) سطوح بیرونی ساختمان باسیستم lsf، می تواند با انواع مصالح نمایی که معمار پروژه می خواهد، پوشش داده شود. از نماهای قابل استفاده میتوان به مصالح بنایی و آجر، انواع سنگ های نما، نماهای آلومینیومی، نماهای چوبی، مصالح سرامیکی، نمای pvc، و .... اشاره نمود. در سطوح داخلی ساختمان، پانل های گچی (gypsum wallboard) مستقیماً بر روی المانهای فولادی جدار نازک دیوار متصل می گردند.

برآورده نمودن ا امات استانداردهای مربوط به عملکرد ساختمان سیستم سازه های فولادی سبک (lsf) به راحتی می تواند بالاترین ضوابط استانداردهای مربوط به طراحی سازه، انرژی، مقاومت در برابر آتش و عملکرد صوتی رابرآورده نماید.

سیستم ساختمان مدرن سیستم lsf یک سیستم ساختمانی کاملاً سازگار با مدرن ترین سیستم های ساختمان سازی در دنیا می باشد.

برای سازندگان:

سرعت در اجرای سیستم سیستم lss، یک سیستم سریع و آسانی بوده و بدون استفاده از نیروهای کاری با تخصص بالا قابل اجرا می باشد. بدلیل سبک بودن وزن اجرای سازه های فولادی سبک نسبت به مصالح مرسوم دیگر، المانها به راحتی قابل حمل و نصب بوده ، در نتیجه سرعت کار بسیار بالاست. به طور معمول در سیستم های متداول یک تیم با تجربه چهار نفره قادر هستند تمام دیوارهای یک خانه سه اتاق خوابه را در یک روزنصب نمایند. این سرعت باعث می گردد که زمان اتمام پروژه به حداقل ممکن برسد.

زمان توقف کم بدلیل اینکه این سیستم قابلیت نصب در تمام شرایط جوی مانند هوای خشک و در سرمای شدید را دارا می باشد و از طرفی زمان اندکی را برای نصب در کارگاه نیاز دارد، لذا به طور معمول می توان در تمام فصول سال و در تمام شرایط جوی این سیستم ساختمانی رانصب نمود.

فعالیتهای موازی و بدون وقفه در بخشهای دیگر ساختمان به دلیل اینکه سیستم سازه ای ساختمان و پوشش خارجی آن بسیار سریع نصب می گردد، لذا بقیه فعالیتهای ساختمان مانند تاسیسات مکانیکی و برقی و نازک کاری سطوح داخلی ، می توانند به طور مستقل و به موازات تکمیل شدن نمای بیرون انجام گیرند .

سهولت در نصب سیستم های تاسیساتی کلیه کابلهای برق ، لوله های آب و داکتهای تاسیساتی می توانند قبل از نصب پانلهای گچی سطوح داخلی به راحتی در فضاهای خالی موجود در داخل دیوارها اجرا گردند .

نیاز کم به تجهیزات بدلیل اینکه قطعات ساختمانی سیستم lsf در قطعات سبک و قابل حمل توسط افراد ، به کارگاه منتقل می گردد، لذا برای جابجایی و نصب این سیستم نیاز به ماشین آلات خاص نمی باشد . تجهیزات مورد نیاز برای نصب این سیستم محدود به یک سری تجهیزات پایه ای قابل حمل می باشد .

نیاز به فضای کم کارگاهی بدلیل تحویل قطعات ساختمانی در زمان مقرر مورد نیاز و نیز آماده بودن اغلب قطعات برای نصب ، فضای بسیار محدودی برای نگهداری قطعات نیاز بوده و انلاف مصالح نیز در حداقل ممکن می باشد . بنابراین اجرای سیستم در سایتهای کوچک ومحدود براحتی انجام می گیرد .

ایمنی در محل کارگاه بدلیل سبک بودن قطعات ، نیاز به تجهیزات و ماشین آلات خاص نبوده و سطح مورد نیاز برای کار نیز در فضای محدودی می باشد ، لذا باعث می گردد که امنیت افراد و کارکنان به طور کامل در کارگاه تامین باشد .

کاهش هزینه ها علاوه بر مزیت های فوق که باعث کاهش هزینه های اجرا میگردد ، بدلیل عملکرد حرارتی خوب سیستم lsf حجم موتورخانه و ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش کم شده و باعث کاهش در هزینه های سیستم های تاسیساتی می گردد.

برای نین :

هزینه های بهره برداری کمتر سیستم lsf ، هزینه بهره برداری کمتر ی را به نین تحمیل خواهد کرد . به دلیل دوام بالای مصالح و نیز عملکرد حرارتی خوب این سیستم، نین هزینه کمتری را برای تعمیرات و نیز سرمایش و گرمایش محیط ساختمان پرداخت خواهند نمود .

عملکرد صوتی خوب عایق ها ی صوتی موجود در سیستم lsf ، باعث کاهش شدت صوت ضربات (impact sound) و نیز عایق های صوتی تعبیه شده در فضاهای داخلی دیوار باعث کاهش صوت منتقل شده در فضاهای داخلی ساختمان می گردند . در این سیستم فضاهای داخلی ساختمان دارای ارامش و راحتی بالایی می باشند .

محیط داخلی سالم بدلیل سازگار بودن مصالح مورد استفاده در این سیستم با محیط زیست انسانی ، و بی اثر بودن مصالح ، هیچگونه بخارات سمی در محیط وجود نخواهد داشت . با کنترل و مسدود نمودن روزنه های ورود هوا ، در این سیستم کیفیت هوای داخلی ساختمان قابل کنترل و مطبوع می باشد . مشکلاتی مانند جمع شدگی ، کپک زدگی بر روی اجزای دیوارها ، در این سیستم وجود نخواهد داشت .

مقاومت در برابر آتش تمام مصالحی که در سیستم ساختمانی lsf مورد استفاده قرار می گیرد قابل اشتعال نبوده و دارای مقاومت بالا در برابر آتش می باشند . سیستم های ساختمانی lsf کلیه ضوابط استانداردهای معتبر را در زمینه عملکرد اتش بر آورد نموده و تائیدیه های لازم در این زمینه را دارا می باشند .

مقاوم در برابر ز له و طوفانهای شدید تجربه های قبلی در طوفانها و ز له های گذشته نشان می دهد که سازه های lsf ، دارای عملکرد بهتری در برابر بارهای ز له و طوفان نسبت به سیستم های ساختمانی دیگر می باشند . بدلیل سبک بودن این سیستم ساختمانی ، نیروی ز له کمتری به آن اعمال می گردد .

برای محیط زیست ( for the sustainable environment )

مصالح کمتر و قابل بازیافت بودن اتلاف در هنگام ساخت ساختمان با سیستم lsf ، کمترین اتلاف در مصالح وجود دارد و در انتهای عمر مفید ساختمان نیز ، مصالح به کار برده شده در این سیستم قابل بازیافت می باشند .

ترافیک و حمل و نقل کمتر بدلیل استفاده از مصالح پیش ساخته در این سیستم و کوتاه بودن زمان نصب آن ، ترافیک و حمل و نقل کمتری در محل ساخت پروژه ایجاد خواهد شد .

مراحل اجرایی ساختمان هایlsf

مرحله اول – فونداسیون :

فونداسیون بناهای ساخته شده با روش lsf بسیار سبک بوده و به علت سبکی زیاد این سازه از سادگی خاصی بر خودار است و براساس طراحی ین محاسب می توان از شالوده های نواری یا رادیه استفاده نمود ، همچنین در این نوع فونداسیون قابلیت اجرای محل چاه ارت – لوله فاضلاب وسایر موارد دیده شده است .

مرحله دوم – اسکلت ساختمان (سازه های فولادی سبک )lsf:

این نوع سازه ها از طریق روش رول فرمینگ (نورد سرد ) یا پرس ورق های بریده شده تولید و ساخته می شوند . جنس این سازه ها از ورق گالوانیزه به ضخامت های مختلف 1ویا 2 میلیمتر بوده و یکی از شاخص های این نوع سازه مقاومت در برابر ا ید شدن (زنگ زدگی ) می باشد. -سطح مقطع این سازه ها اکثراً به صورت uوc می باشدکه توسط پیچ و پرچ به یکدیگر متصل می گردنند. -کلیه سازه ها مونتاژ شده وبرش خورده به محل پروژه حمل می گردد ودر زمان بسیار کوتاه به یکدیگر متصل شده و آماده برای نصب پانلها و یا در اصطلاح سفت کاری ساختمان می گردنند. -زمان اجراء استراکچر ساختمان ها با این روش بسیار کوتاه و حدوداً بین 7 الی 14 روز می باشد . -در این نوع ساختمان ها وزن آهن مصرفی در هر متر مربع معادل 30 تا 45 کیلوگرم محاسبه گردیده است . -قابلیت انعطاف پذیری و سازش با زمین های نا مساعد در سازه های ف ی نسبت به سازه های چوبی 21 برابر و نسبت به سازه های بتونی 10 برابر می باشد.


مرحله سوم – پوشش های خارجی وداخلی سقف – دیوار پوشش خارجی و داخلی سقف :

گزینه های مختلفی را می توان برای پوشش سقف نام برد به طور مثال ساندویچ پانل – ورقهای گالوانیزه با تنوع رنگی زیاد –پوشش های مثل فایبر سمند رنگی ، روف تایل ، آکرا و .....انتخاب پوشش سقف با توجه به شرایط اب و هوایی قابل تغییر و انتخاب می باشد. و برای پوشش داخلی سقف می توان از سقفهای کاذب( کناف ) – تایلهای گچی با روکش u.p.v.c یا گچبرگ و یا تایلهای آرمسترانگ نام برد . پوشش دیوارهای داخلی و خارجی : برای پوشش دیواره های داخلی می توان از پانلهای گجی – پانلهای سیمانی یا دیوار پوش mdf استفاده کرد که در طرح ها و ضخامتهای مختلف استفاده می گردد. این نوع پانلها به راحتی قابلیت نصب بر روی این نوع سازه را دارا می باشد .همچنین می توان نمای داخلی را با استفاده از کاغذ دیواری – رنگ روغنی یا پلاستیکی ، بلکا و دیوار کوب های مختلف پوشش داد . و جهت عایق نمودن دیوارها نیز می توان از پشم سنگ و یا فوم پلی استایرن در بین سازه ها استفاده نمود . پوشش دیوارهای خارجی را می توان با استفاده از پانلهای سیمانی یا سمند برد – پانلهای چوبی یا پلی وود ، پانلهای صنعتی ( ساندویچ پانل، پانل دکوراتیو ) پوششهای سنتی (سیمان – آجر نما و یا غیره ..)به راحتی به سازه ها نصب کرد. پانلهای سیمانی در طرح ها ی ساده و چوبی و سنگی با ضخامتهای بین 8 تا 12 میلیمتر در ابعاد متنوع تولید می گردد. این پانلها مقاوم در برابر شرایط جوی ناپایدار – ضربه پذیری و حمله موریانه ها بوده و از نظر زیبایی مانند چوب و از نظر مقاومت مانند سنگ در نمای بیرونی ساختمان جلوه می نماید. (مقاوم در برابر خش –سایش – غیر قابل پوسته شدن و ترک خوردن )

مرحله چهارم –تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تاسیسات برقی شامل :

ا سیم کشی –کلید –پریز- تابلو برق –چاه ارت – خط تلفن –کابل تلویزیون که در این نوع ساختمانها به راحتی میسر می باشد. در این شیوه لوله های پلاستیکی از بالای سقف کاذب به میان فضای خالی دیوارها به محل قوطی ها که از پیش به وسیله پشت بند های مخصوص در محل مورد نصب شده اند کشیده می شوند .

تاسیسات مکانیکی : قابلیت استفاده انواع لوله های تاسیساتی سرد و گرم -فاضلاب – – رادیاتورها – پکیج – م ومات سرویس بهداشتی در انواع مختلف – اساس لوله های تاسیساتی با استفاده از پایپ و پی وسی فشرده می باشد ،که در مقایسه با لوله های ف ی و چدنی از انعطاف و طول عمر بیشتری برخودار می باشند. برای سیستم تهویه مطبوع نیز می توان بسته به نظر کارفرما یا از پکیج یونیت و از سیستم تهویه مرکزی استفاده کرد.

مرحله پنجم – درب و پنجره درب ها :

استفاده از انواع درب ها از نوع mdf-hdf-upvc - و آلومینیوم ضد حریق و ضد سرقت (چهارچوب درب ها از نوع فولاد با چوب می باشد.) پنجره : استفاده از انواع پنجره های upvc و یا آلومینیومی با شیشه های تک جداره و دو جداره در ضخامت و ابعاد و اشکال مختلف )

مرحله ششم – کفسازی – نقاشی و رنگ انواع سرامیک و کاشی –لمینت –پارکت – موزاییک و کف سیمانی در این نوع سیستم مورد استفاده قرار می گیرد . (http://amard-co.com)


محمد حسنی تاریخ 1 شهریور 1342 در شهر دلیجان استان مرکزی متولد گردید .
پدرش آقای علی حسنی فرزند رضا و مادرش خانم فاطمه ابراهیمی فرزند محمد در دلیجان به نیک نامی و حُسن خُلق و خدمتگزاری هستند .

محمد از اولین نیروهایی بود که در فصل اولیه جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران به همراه سلحشوران دیگر از ای دلیجان و نراق و محلات خود را در سرحدات استان خوزستان رساند تا از کیان کشور و دفع بعث عراق پیشگیری نماید .

ایشان با حس وطن دوستی و اَدای دین به مملکت و ارزش های معنوی به دفعات مختلف در دفاع مقدس شرکت نمود و خدمات بی شائبه ای را از خود به یادگار گذاشت . بهترین دوستانش در طول دفاع مقدس به شهادت رسیدند و یا مجروح گردیدند .

زمانی که جهاد پایان یافت تفنگ و نبرد را کنار گذاشت و قلم در دست گرفت تا از اندوخته های گران بهای علمی اش دانش آموزان کشور را بهره مند نماید . ایشان هم اکنون با مرتبه دانشیاری با عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش و معاون پژوهشکده برنامه ریزی درسی مشغول به خدمت هستند.

قسمتی از رزومه فعالیت های محمد حسنی دلیجانی که به درخواست سایت سلحشوران شهر نراق صورت گرفته تقدیم علاقمندان می نماییم :

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1-سوابق تحصیلی
فوق دیپلم علوم تجربی مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک 1362 معدل الف
لیسانس علوم تربیتی اصفهان 1368 معدل الف
فوق لیسانس علوم تربیتی تربیت مدرس تهران 1373 معدل الف
ای فلسفه تعلیم و تربیت تهران 1382 معدل الف

پایان نامه کارشناسی ارشد :
مقایسه آراء تربیتی ژان ژاک روسو و جان دیویی
راهنما : میر عبدالحسین نقیب زاده
مشاور : صمد موحد
رساله ای فلسفه تعلیم و تربیت :
بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و دل های آن در تربیت اخلاقی
راهنما : علی شریعتمداری
اساتید مشاور : خسرو باقری، غلامحسین ابراهیمی دینانی

2- سوابق آموزشی
درس های تدریس شده : فلسفه تربیت، اصول و مبانی تربیت، تربیت ی ( ارشد) مکاتب فلسفی واراء تربیتی( ارشد)، تاریخ آموزش و پرورش، روش تحقیق، مسائل آموزش و پرورش، کلیات فلسفه،اصول و فلسفه تربیت
تدریس در مرکز تربیت معلم زکریای رازی دلیجان 5 ترم
تدریس در پیام نور دلیجان 28ترم
تدریس در آزاد ی محلات 8 ترم
تدریس در پیام نور ورامین 2 ترم
تدریس در شاهد یک ترم
تدریس در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران یک ترم

تدریس در علامه طباطبایی (ارشد و کارشناسی)شش ترم
تدریس در شهید رجایی دو ترم
تدریس در خوارزمی ( ارشد) شش ترم
تدریس در ا هرا 1392 تا 1394
تدریس در موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم رشته تربیت اخلاقی درس رویکردهای نوین تربیت اخلاقی 1392-1394
ئدریس در فرهنگیان پردیس نسیبه 1394 درس اخلاق حرفه ای

کارگاه های و دوره های آموزشی
گارگاه آموزشی اقدام پژوهی برای معلمان آموزش و پرورش شهرستان دلیجان 1384 و 1385 و1386
کار گاه ارزشی توصیفی برای کارشناس مسئولان ارزشی آموزش و پرورش ک ن استثنایی استانها زمستان 1386 مرکز آموزش نیروی انسانی اعظم ولنجک
گارگاه آموزشی پژوهشیاری برای معلمان آموزش و پرورش شهرستان دلیجان1384
تدریس در کارگاه آموزشی ارزشی کیفی توصیفی در سراسر کشور 12دوره
کار گاه آموزشی ارزشی توصیفی برای موسسه رشاد سال 1390
گار گاه آموزشی ارزشی توصیفی برای موسسه تلاش 1390
گارگاه آموزشی روش تحقیق برای معلمان جیرفت اذر 1390
گارگاه آموزشی مقاله نویسی دومین کنفرانس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 1390

کارکاه آموزشی دوره اموزشی توجیهی و تبینی سند تحول بنیادی برای کارکنا ن وزرات آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش 1390
کارگاه روش تحقیق کیفی 1392
گارگاه ارزشی توصیفی معلمان مجتمع پیام رستگاران 1392
کارگاه آموزشی تحقیق کیفی برای محققان استان مازندران 19 /9/ 93
دوره آموزشی ارزشی توصیفی برای معلمان استان سمنان 6/9/93
کارگاه آموزشی ارزشیا توصیفی برای معلمان شهرستان اران و بیدگل مورخ 20/11/92
کار گاه آموزش ارزشی کیفی توصیفی برای معلمان بندر 14/12/92
تدریس درس تحلیل محتوای کیفی برای کارشناسان تحلیل محتوای ادارت کل آموزش و پرورش استانها مهرماه 1392 تنکابن
تدریس درس برنامه ریزی توسعه برای معاونین پژوهشی ادارات کل آموزش و پرورش استانها مهرماه 1392 تنکابن
گار گاه آموزشی ملاحظات تی در برنامه های درسی ایران انجمن جامعه شناسی ایران مورخ 7/3/92
کارگاه ارزشی کیفی توصیفی برای مدرسان استان فارس شهریور 1395
کارگاه آموزشی فلسفه تربیت رسمی و عمومی برای اساتید فرهنگیان شهریور 1395

3- سوابق اجرایی
دبیر مدارس راهنمایی و دبیرستان 61 الی 69
مدیر کانون فرهنگی تربیتی شهیدرجایی دلیجان 69 و 70
دبیر و مشاور نظام جدید در آموزش و پرورش دلیجان و منطقه 13 70 الی 81
رئیس گروه مطالعات و فن آوری دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی از سال 1381
عضو کمیته علمی ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش در سال 1381
عضو کمیته پژوهشی معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش در سالهای 83 -82 -81
عضو هیات علمی همایش ارزشی تحصیلی معاونت آموزش عمومی در سال 1382
مشاور رئیس موسسه آموزش از راه دور 1384
کارشناس مسئول ارزشی تحصیلی و تربیتی معاونت آموزش و پرورش عمومی 84
مشاور مدیرکل دفتر آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابت 1384
دبیر کمیته مطالعات نظری و سند ملی آموزش و پرورش 84
مدیر گروه پژوهش در اعتبار بخشی و ارزشی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی 84 به بعد

عضو کمیته علمی همایش نوآوریهای آموزشی 1385
عضو کمیته علمی همایش آموزش امورتربیتی 1386
معاون پژوهشی موسسه پژوهشی و نوآوریهای آموزشی سال از 1386 تا 1392
عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1386 و 1387 و 1388
مدیر گروه پزوهش در مبانی برنامه ریزی درسی از 1387 تا 1391
عضو کمیته علمی همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه های درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال 87
عضو کمیته علمی همایش بومی سازی علوم انسانی علامه طباطبایی 1388
عضو کمیته علمی همایش نوآوری در مدیریت ی 1388
عضو کمیته علمی همایش فلسفه تعلیم و تربیت 1389 و 1390 و 1391 و1392
عضو کمیته برنامه ریزی سند تحول بنیادین شورا عالی ا پ 1391 1392
عضو شورای پژوهش پژؤهشکده برنامه ریزی درسی از سال 1388
عضو شورای برنامه ریزی درسی علوم تجربی 1391 1392

عضو کار گروه تدوین نشانگر های ارزشی از بروندادهای سازمان پژوهش 1391 1392
عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی و نظارت فرهنگی فرهنگیان1391 و1392
عضو شورا فرهنگیان 1392
عضو کمیته عملیاتی سازی سند برنامه درسی ملی 1392
مدیر علمی پروژه ارزشی پایانی از 12 برنامه درسی سفارش دفتر تالیف 1390 1391
مدیر علمی پروژه ارزشی از کتاب های درسی جدید الیف پایه اول 1391
مدیر علمی پروژه ارزشی از کتاب های جدید الیف پایه های دوم وششم 1392/ 1391
مدیر علمی پروژه ارزشی از کتاب های درسی جدید الیف پایه های سوم و هفتم 1392/ 1393
عضو شورای فرهنگی فرهنگیان ایران از سال 1392
عضو شورای فرهنگیان از سال 1392
عضو شورای برنامه ریزی کتاب تفکر و پ ژوهش 1390

- سوابق علمی_ پژوهشی
4-1 پروژه های پژوهشی

بررسی انگیزه انتخاب رشته دانشجویان رشته پرورشی مراکز تربیت معلم کشور سال 75، سفارش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
بررسی موانع ایفای نقش تربیتی مدیران دبیرستان های شهر تهران، 1377، سفارش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه در چند کشور جهان ، 1380 ، سفارش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
بررسی نیاز های اطلاعاتی مخاطبان پایگاه اطاعاتی شورای عالی آموزش و پرورش،1382 به سفارش شورا یعالی آموزش و پرورش
نقد و بررسی الگو های مقابله با ش ت تحصیلی ،1382 سفارش دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی
بررسی و زمینه ی گسترش ارزشی توصیفی در دوره ابت آموزش و پرورش شهر تهران به سفاش شورای تحقیقات شهر تهران 1385
بررسی و مقایسه تاثیر تکرار پایه و استفاده از تک ماده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش1385
چهار چوب فلسفی دینی مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش ، کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش 1385

همکاری در پژوهش برای تدوین الگوی نظری تربیت ساحت دینی اخلاقی ایران ، کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش ، مجری صادق زاده 1386
همکاری در پژوهش نظام ملی سنجش آموزش در نظام آموزش و پرورش ایران ، کمیته مولفه های درونی سند ملی آموزش و پرورش ، مجری آقای کیامنش1386
عضو کار گروه تولید فلسفه تربیت در ایران ، سند ملی آموزش و پرورش 1387
عضو کار گروه تولید فلسفه تربیت رسمی و عمومی ایران ، کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش 1387
عضو کار گروه تولید رهنامه تربیت رسمی و عمومی ، کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش
(همکار) طرح نظام ملی سنجش آموزش در آموزش و پرورش مجری علیرضا کیامنش
مجری طرح ارزشی از برنامه درسی روان شناسی دوره متوسطه 1388
(همکار) اعتبار بخشی نتایج تلفیق مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش 1388
مجری طرح پرسمان ملاحظات تی در برنامه های درسی 1390
مجری طرح ارزشی از کتاب آموزشی قران پایه اول 1390
( همکار)ارزشی پایانی از برنامه درسی زبان انگلیسی دوره راهنمایی مجری علوی مقدم1391
( همکار)ارزشی پایانی از برنامه درسی جامعه شناسی دوره دبیرستان مجری خانم آمنه احمدی1391
( همکار)ارزشی پایانی از برنامه درسی ریاضی دوره راهنمایی مجری غلام آزاد1391
( همکار)ارزشی پایانی از برنامه درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان ( همکار) مجری سمیعی 1391
ا( همکار)رزشی پایانی از برنامه درسی ریاضی دوره متوسطه مجری نصری1391


محمد حسنی - شهید محمدرضا پاینده دلیجانی
اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سال 1359 رودخانه وشان کارون

( همکار اصلی) مطالعه و بررسی موانع مشکلات اجرایی ارزشی کیفی توصیفی در کلاسهای چند پایه استان کهگیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی 139-1390مجری: سید حشمت الله مرتضوی زاده 1391
(همکار اصلی) اسیب شناسی کتاب های درسی ریاضی و علوم پایه چهارم ابت از منظر تاثیر در افت تحصیلی دانش آموزان 1389 مجری محمد رضا دارستانی فراهانی
مجری طرح ارزشی از کتاب های قران پایه دوم ششم 1392
( همکار)ارزشی از کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم مجری آمنه احمدی 1392
مجری طرح ارزشی از فعالیت برون سپاری نهضت سواد آموزی 1392
مجری طرح بررسی رویکرد تربیت اخلاقی نظام آموزشی ایران با تاکید بر دبستان1392
مجری طرح تدوین اصول راهنمای برنامه ریزی درسی تربیت اخلاقی با تاکید بر دبستان و متناسب با اسناد بالادستی 1393
مجری طرح ارزشی دوره ای برنامه درسی تفکر و پژوهش
4-2-نظارت بر طرحهای پژوهشی
بررسی تطبیقی کارنامه های توصیفی دانش آموزان در چند کشور جهان، معاونت آموزش عمومی دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی
ارزشی از همایش نواوریهای اموزشی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی
نظرسنجی از مسئولین برنامه ریزان و شرکت کنندگان در باره اثر بخشی طرح میثاق بسیج پاسداران 84

ارزشی ازبرنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه امین خندقی1389
ارزشی از برنامه درسی هدیه های آسمان مجری امین خندقی1390
ارزش ی از برنامه درسی قران ابت و راهنمایی مجری محمد حسن میرزا محمدی1388
بررسی میزان انطباق اه مصوب شورای عالی آموزش و پرروش با اه برنامه های درسی دوره راهنمایی و ابت مجری جواد یزدانی1389
طرح ارزشی از عملکرد آموزش از راه دور مجری عبدالمجید رضوی1391
عملکرد تحصیلی و ویژگِیهای دانش آموزان چهار کشور در پایه چهارم و هشتم به ترتبب در سال تحصیلی 1381-1382 و 1385-1386بر اساس یافته ای تیمز مجری علیرضا کیامنش
نظارت بر تالیف کتاب کار و راهنمای معلم تفکر و پژوهش پایه اول دوره متوسطه 1391 1392

اعتبار بخشی کتاب هدیه های اسمانی پایه سوم 1392 مجری سید محمد حسین حسینی
اعتبار بخشی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم1392 مجری حسین دهقان
مطالعه تطبیقی مجله رشد کودک با مجلات کودک کشورهای هند انگلیس مجری حسن مظاهری 1392
بررسی میزان تحقق اه تربیت اخلاقی دوره متوسطه مصوب شورای عالی 1394مجری محمدرضا تمسکی
تدوین اصول اخلاق حرفه ای معلمی 1395مجری خانم شعبانی

- راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه ها و مقالات
راهنمایی پایان نامه دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به تعداد 40 مورد در های آزادمحلات و پیام نور دلیجاناز سال 1375 تاکنون
مشاوره پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی یک مورد پیام نور تهران( خانم نیکزاد)
86-85 سه مورد از ا هرا( خانم هاجر حامدی و ف ی مرعشی)( 88)
علامه طباطبایی اقای جواد شیر محمدی 1388
راهنمای یک رساله در پیام نور آقای محمود محمدی 1389
مشاوره سه رساله در خوارزمی ، خانم فهمیه حسینی، خانم صدیقه اسماعیلی، فاطمه قلی ها 1390
مشاوره رساله ارشد در تهران توفیق محمدی 1390
راهنمایی رساله ارشد در پیام نور آقای حسن اقا بابایی 1390
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 مورد شاهد در سال تحصیلی 85-86 و 86-87 و 87-88
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد شهید رجایی دررشته آموزش شیمی چهار مورد
همکاری با مجلات دانشور رفتار ، فصل نامه تعلیم و تربیت ، نوآوریهای آموزشی و مجله انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران در داوری از مقالات علمی پژوهشی

4-4- طرحهای اجرایی
تهیه و تدوین طرح ارزشی توصیفی در پایه اول ابت به سفارش دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی که در 3 مرحله اجرا شده است( پیش ازمایشی ، ازمایشی اول ، ازمایشی دوم) این طرح بر اساس نامه شماره 5/2637/200 مورخ18/5/84 مورد تائید نظام شورای پیشنهادهای معاونت آموزش و پرورش عمومی قرار گرفته است.
جزوه راهنمای ارزشی توصیفی جهت مجریان طرح در استانها در سال 1382
جزوه راهنمای ارزشی توصیفی پایه اول و دوم جهت مجریان در استانها در سال 1383
طراحی کارگاههای آموزشی ارزشی توصیفی برای مجریان طرح و مشارکت در اجرا و تدریس در این کارگاه ها
برگزاری ده ها جلسه سخنرانی در سراسر کشور برای توجیه طرح به صورت همایشهای استانی و منطقه ای برا ی مجریان طرح ارزشی توصیفی
تدوین سرفصل های دیدگاه های دانشمندان غربی در باره تربیت اخلاقی این درس برای سطح چهارم رشته تربیت اخلاقی برای تحصیلات حوزوی تعریف شده است. ( مرکز تخصصی اخلاق ی حوزه علمیه قم 1393
تهیه سرفصل های درس رویکردهای نوین تربیت اخلاقی برای موسسه آموزش عالی اخلا ق و تربیت قم 0 (این موسسه ویژه طلاب علوم دینی است و در سطح کارشناشی ارشد فعالیت می کند)
تهیه سرفصل درس اخلاق حرفه ای معلم برا ی فرهنگیان 1393
تهیه سرفصل در فلسفه تربیت رسمی و عمومی برا ی فرهنگیان 1394
مدیر علمی و ناظر برنامه ارزشی تکوینی کتاب های درسی پایه دهم

4-5- کتاب
نقد وبررسی الگوهای ارتقاء تحصیلی انتشارات تزکیه 1383
ارزشی توصیفی : الگویی جدید در ارزشی تحصیلی انتشارات مدرسه 1384 چهار نوبت چاپ
راهنمای ارزشی توصیفی برای پایه های اول و دوم و سوم ابت انتشارات آثار معاصر 1384
کتاب " طرح ارزشی توصیفی : اه ، اصول و را ارها" که توسط دفتر ارزشی تحصیلی و تربیتی در سال 1382 چاپ و منتشر شده است.
کتاب "راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در کلاس درس " انتشارات عابد 1387 سیزده نوبت چاپ و یک نوبت ویرایش
کتاب "راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در کلاس درس " انتشارات عابد 1387 ویرایش دوم سه نوبت چاپ
کتاب آشنایی با ارزشی کیفی توصیفی برای والدین انتشارات عابد 1389
کتاب نوشتن: رویش شه 1390 انتشارات عابد
کتاب راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در دبستان ویراست سوم انتشارات عابد.1393و4و5و
مبانی نظری سند تحول بنیادی آموزش و پرورش ( شامل سه بخش مستقل) علیرضا صادقزاده، محمد حسنی، کشاورز، آمنه احمدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390
کتاب مدرسه و تربیت اخلاقی با همکاری جمعی از نویسندگان انتشارات مدرسه سال 1391
کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش شناسی علامه طباطبایی انتشارات بهریار 1394
کتاب رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی انتشارات مدرسه 1394 با همکاری جمعی از نویسندگان

- مقالات همایشها
روسو و تربیت دینی، سمپوزیوم جایگاه تربیت دینی، تهران 1374
درآمدی بر مبانی، اصول و روشهای تربیت در نهج البلاغه، همایش تربیت در سیره علی، 1379 قم
نقد و بررسی ارتقاء خودبخود تحصیلی، همایش ارزشی در هزاره سوم، 1382 شیراز
ارتقاء خودبخود تحصیلی از آرمان تا واقعیت، همایش ارزشی تحصیلی، 1382 تهران
بررسی تطبیقی کارنامه های توصیفی دانش آموزان چند کشور جهان، همایش ارزشی تحصیلی، 1382 تهران
فعالیت های فوق برنامه در عصر حاضر ، همایش تبیین جایگاه فعالیتهای مکمل و فوق برنامه در دوره عمومی، کرمان، وزارت آموزش و پرورش 1384
جستاری در اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی ، ویژه نامه هفته پژوهش ، 1381
مقاله " ارزشی توصیفی و حقوق کودک" همایش ارزشی تحصیلی ، بوشهر دیماه 1386
خلاصه مقاله " نقد نظام آموزشی با تاکید بر دوره راهنمایی از منظر حقوق ک ن" همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ، تهران تربیت معلم
چکیده مقاله تغییر الگوی ارتقائ تحصیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر در سند برنامه درسی ملی" همایش علمی برنامه درسی ملی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1387
چکیده مقاله " ارزشی کیفی توصیفی پاسخی به کاستی های نظام ارزشی تحصیلی موجود" همایش علمی برنامه درسی ملی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1387

همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت چکیده مقاله " الگوهای نظری را اری برای حل فاصله نظر و عمل 1390
الگوی مدرسه مطلوب در افق 1404 بر اساس یافته ای فلسفه تربیتی در ایران، آمنه احمدی، محمد حسنی ، علیرضا صادق زاده، مدیریت آموزش ی در نظر و عمل تهران 1390
نو شی دینی و الگوی مطلوب ساختار قدرت خانواده در نظام ایران ، چهارمین همایش نو شی دینی شهید بهشتی تهران 1390
چگونگی استنتاج بایدها از هست ها در فلسفه تربیت سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران . اصفهان 1391
نقد رویکرد کلامی – اطلاعاتی تربیت دینی در نظام تربیت رسمی و عمومی همایش بین المللی ین مهدویت 1392
ملاحظات تی در راستای تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران همایش چهارم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت داد 1392
طراحی مدلی برای تغییر برنامه های درسی در پرتو یافته های فلسفه تربیت در ایران همایش چهارم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت 1392
تربیت اخلاقی و برنامه درسی مدرسه: نگاهی به رویکردهای جاری درایران و جهان،همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند 1392
کتاب درسی: نقطه پرگار گسترش ارزشی کیفی توصیف همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند 1392
مقاله رویکرد اجتماع عادل در تربیت اخلاقی همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران کرمان 1393

- مقالات نشریات ترویجی
آثار تربیتی ادبیات ک ن و نوجوانان، پیوند انجمن اولیا و مربیان، 1372
معیارهای انتخاب کتاب مناسب ک ن، پیوند انجمن اولیا و مربیان، 1372
تقویت رفتار در قرآن، پیوند انجمن اولیا و مربیان، 1373
بررسی آراء تربیتی ملا احمد نراقی، تربیت، 1375
تشکیل جامعه جهانی معلمان مسلمان، تربیت، 1375
تربیت معلم و تحول در آموزش و پرورش، بخش الفبا رو مه اطلاعات
جستاری در معنا و مفهوم تزکیه، تربیت، 1380
طرح گروه سبز مدرسه، تربیت، 1381
مدیریت برگزاری مراسم در مدرسه، تربیت، 1380
فعالیتهای فوق برنامه، تربیت، 1381
تابوی نمره بیست را بشکنیم، رو مه ایران، 1381
انگیزه انتخاب رشته دانشجویان رشته پرورشی مراکز تربیت معلم، تربیت، 1375
دادماه، آزمونها و خطاها، رو مه مردم سالاری و نشریه نگاه، 1382
ارزشی توصیفی یا شیوه حذف مردودی ، روز نامه همشهری 1382
ماده 18 آیین نامه امتحانات: سوابق ودلایل، نشریه نگاه 1383
چیستی و چرایی تکرا پایه ، نشریه رشد مدیریت مدرسه ، دیماه 1385
مدیران مراقب عواقب تکرار پایه باشید.، رشد مدیریت مدرسه بهمن ماه 1385
آیا جایگزینی برای تکرا پایه وجود دارد؟ رشد مدیریت فروردین ماه 1386
چوب ش ته ناظم رشد مدیریت رشد مدیریت مهرماه 1386
شرح بر اصول ارزشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نشریه رشد مدیریت شماره های 2 تا 7 سال تحصیلی 76-77

کژت های ذهنی چالش پیش روی گسترش ارزشی توصیفی نشریه رشد مدیریت
صدای پای ضحاک مجله رشد آموزش ابت بهمن 1390
دغدغه ای به نام تربیت اخلاقی رشد مدیریت مدرسه بهمن 1390
برنامه درسی اخلاق دانشنامه برنامه ریزی درسی ایران 1393
دیوار کوتاه ارزشی کیفی توصیفی رشد مدیریت بهار 1395
رقابت بودن یا نبودن مساله این است. رشد علوم اجتماعی بهار1395
پایش حقو ق ک ن در مدرسه رشد علوم اجتماعی پاییز 95
4-8- انتشارات الکترونیکی
طراحی و مدیریت وب لاگ حکمت تربیت از سال 1385 تا کنون با آدرس:
baher. www.

4-9- مقالات در نشریه علمی پژوهشی و علمی ترویجی
1. بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی، نشریه علمی _ پژوهشی مقالات و بررسی های دانشکده الهیات تهران سال 1383 شماره بهار و تابستان
2. بررسی دیدگاه ارزشناسی علامه طباطبایی و دل های آن در تربیت اخلاقی، نشریه علمی - پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران سال 1383
3. آیا تزکیه مقدم بر تعلیم است؟ نشریه علمی - پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران ویژه نامه فلسفه تعلیم و تربیت شماره زمستان و پاییز سال 1385
4. باز شی در پدیده تکرار پایه، فصل نامه تعلیم و تربیت( علمی _ ترویجی) سال 1383
5. الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزشی ایران فصل نامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی شماره 15 سال 1385

6. زمینه ی اجرای ارزشی کیفی توصیفی در مدارس ابت شهر تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی شماره 23 سال 1386 زمستان با همکاری غلامعلی احمدی
7. بررسی و مقایسه تأثیر "تکرار پایه" و "قبولی با استفاده از مواد مربوط به تک ماده (ماده 18 آئین نامه امتحانات دوره عمومی" در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره آموزش عمومی بین سالهای تحصیلی 79/1378 تا 84/1383 فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت ، تابستان 1387
8. نقد و بررسی نظام ارزشی تحصیلی ایران از منظر ارزشی نظام آموزشی ، فصل نامه نوآوری های آموزشی ، تابستان 1388 با همکاری علیرضا کیامنش.
9. نقد الگوی هدف گذاری سند برنامه درسی ملی مجله مطالعات برنامه درسی ایران 1389
10. بررسی میزان انطباق اه مصوب شورای عالی آموزش و پرروش با اه برنامه های درسی دوره راهنمایی و ابت جواد یزدانی، محمد حسنی مجله مطالعات برنامه درسی ایران 1390
11. تعلیم و تربیت ؟ کدامیک مجله مبانی فلسفی تعلیم و تربیت 1391 فردوسی مشهد
12. مقاله بررسی سیر تحولات برنامه درسی تربیت اخلاقی در ایران با تاکید بر دوره عمومی مجله مطالعات برنامه درسی ایران آماده برا یچاپ
13. مقایسه رابطه بین عزت نفس ویادگیری دانش آموزان در برنامه ارزشی کیفی توصیفی و ارزشی سنتی، مجله نوآوری های آموزشی آماده برای چاپ مشترک با آقای نصرت ناکوهی


محمد حسنی - آقای اَزبرعلی حاجوی معروف به ریزعلی خواجوی و دهقان فداکار

14. مقاله بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشی کیفی توصیفی مجله علوم تربیتی چمران مشترک با اقای پور
15. مقاله مقایسه ارزشی کیفی توصیفی با حقوق ک ن ، فصل نامه تعلیم و تربیت
16. ارزی بازخورد های معامان مجری الگوی ارزشی کیفی توصیفی در مدارس ابت شهرستان آران و بیدگل،آماده چاپ، محمد حسنی / عباس شکاری/ علی انتهایی. مجله پژوهش در برنامه درسی خوراسگان اصفهان

17. بررسی رویکرد تربیت اخلاقی نظام تربیت رسمی و عمومی با تاکید بر دبستان مجله دو فصل نامه تربیت ی پژوهشگاه حوزه و بهار 1395
18. تجارب تربیت اخلاقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی ابت مجله نواوری های آموزشی شماره زمستان 1394
19. نقد و بررسی طرح کرامت در دوره دبستان مجله دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه
20. واکاوی دیدگاه معلمان در خصوص مشکلات اجرایی طرح ارزشی کیفی توصیفی در کلاس های چند پایه . مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی خوارسگان
21. بررسی میزان تحقق اه اخلاقی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش فصل نامه مسایل کاربردی تعلیم و تربیت ی

5- تشویقها
مدیر کل دفتر ارزشی تحصیلی احمدی 29/11/82 مدرس ارزشی توصیفی
معاون آموزش عمومی 24/9/82 پژوهشگر معاونت
معاون آموزش عمومی 24/10/82 ارائه مقاله در همایش علمی
مدیر کل آموزش و پرورش ابت احمدی 16/12/83 اجرای همایش
رئیس موسسه آموزش از راه دور الحسینی 3/9/83 همکاری در تاسیس موسسه
آموزش و پرورش حاجی 17/9/83 طراحی و اجرای طرح ارزشی توصیفی
رئیس پژوهشگاه تعلیم وتربیت جویباری 28/10/83 اجرا و ارائه پژوهش
مدیر کل آموزش و پرورش ابت احمدی 28/4/84 اجرای کارگاه ارزشی توصیفی

معاون آموزش عمومی 30/3/84 ارائه مقاله در همایش علمی
س رست وزارت آپ فانی 8/6/84 کارشناس نمونه ملی
رئیس سازمان مدیریت 8/6/84 کارشناس نمونه ملی
آموزش و پرورش فرشیدی 6/84 پژوهشگر برگزیده کشوری
آموزش عالی زاهدی 6/84 پژوهشگر برگزیده کشوری
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نوید 10/85 پژوهشگر برگزیده سازمان
رئیس جمهور 9/90 تدوین مبانی نظری سند تحول در آموزش و پرورش
1-7 مقدمه

در اوایل دهه 1960 ادوات وکنترلر های الکترونیکی جایگزین کنترلرهای نیوماتیکی شدند که از مزایای این کنترلر هامی توان سرعت و دقت زیاد و کم حجم بودن آنها را نام برد. طولی نکشید که کامپیوترهای دیجیتال که قابلیت پردازش لوپها ی کنترلی را داشتند، جایگزین کنترلرهای الکترونیکی شدند. کامپیوتر مرکزی پس از دریافت تمام متغیر های پروسسی از طریق ورودیها و دستورات صادره توسط اپراتور از طریق صفحه کلید ، آنها را طبق برنامه کنترلی از قبل نوشته شده پردازش و نتایج این پردازش را از طریق وجیها به محرکهای نهایی کنترل اعمال می کنند. این نوع کنترل اصطلاحا ddc (direct digital control) نامیده می شود و در آن اپراتور توسط یک صفحه کلید و یک نمایشگر vdu(visual display unit) با سیستم ارتباط بر قرار می کند. کامپیوتر مرکزی قابلیت پردازش حجم زیادی از متغیر های زمانی وپروسسی را دارد ولی با افزایش بیش از حد این اطلاعات، سرعت و کارایی کامپیوتر پایین آمده و به کامپیوتری با ظرفیت و سرعت زیاد نیاز می شد و اگر کامپیوتر مرکزی از کار می افتاد باعث از کار افتادن کل سیستم کنترلی و پروسس می شد.

dcs در واقع تکمیل شده و توسعه یافته سیستم کنترل مرکزی یا همان ddc می باشد، که سطوح مختلف کنترلی در آن بیشتر و تکمیل تر می باشد. در این سیستم متغیر های اندازه گیری شده توسط سیگنالهای آنالوگ (ولتاژ،جریان و...) به کارتهای ورودی dcs منتقل و این سیگنالها پس از تبدیل به معادل دیجیتال جهت پردازش وارد سیستم مرکزی کنترل می شوند و در رابطه با سیگنالهای وجی نیز نتایج پردازنده مرکزی کنترل بصورت دیجیتال به کارتهای وجی ارسال و در آنجا پس از تبدیل این سیگنالها به آنالوگ،به محرک ها اعمال می شوند. در پایین ترین سطح این سیستم (process controller) کار اندازه گیری متغیر های پروسسی، کنترل لوپها توسط کنترلر های میکروپروسسوری، اجرای logic ها ، جمع آوری اطلاعات و آنالیز آنها ، محاسبات و ارتباط با وسایل و ادوات دیگر انجام می شود .

کارهای انجام شده در پایین ترین سطح توسط اپراتورها قابل کنترل بوده و توسط یک supervisor مشاهده و قابل ثبت می باشد. در سیستم dcs از کار افتادن هریک از قسمتهای کنترلی تاثیر آنچنانی بر پروسه کنترلی نداشته است و حتی با از کار افتادن سطوح بالا، سطوح پایین که شامل process controller ها می باشد، می تواند کار کنترلی را ادامه دهد. در dcs سیگنال راه اندازه گیری شده و سیگنال ارسالی به ادوات توسط یک جفت سیم به ورودی و وجیهای process controller وصل می شوند و ارتباط این سطح باسطوح دیگر از طریق بزرگراههای اطلاعاتی و شبکه خاص خود سیستم

(data highway & plant network) صورت می گیرد و باعث کاهش هزینه سیم کشی و امکان اضافه نمودن ادوات بیشتر و ارتباط ادوات اضافه شده با ادوات موجود از طریق این بزرگراههای ارتباطی را می دهد و بدین ترتیب توسعه سیستم آسانترو با کمترین هزینه صورت می گیرد.


figure 7-1:control systems' evolution


اساس کار کنترلرهای plc میکروپروسسوری بوده و شبیه سیستمهای کنترل مرکزی و dcs عمل می کنند ولی با قابلیت های محدودتر و کمتر.

این نوع کنترلر ها جهت کنترل قسمتی از پروسس واحد که می تواند مستقل از کل واحد کار کرده و پروسه پیچیده ای ندارد، بکار رفته و جایگزین رله ها و تایمرهای الکترومکانیکی شده و جهت اجرای برنامه های ترتیبی(sequential) و گسسته (discrete system) استفاده می شوند. با وجود پیشرفتهای زیادی که تا کنون در زمینه ساخت و بکارگیری سیستم های کنترلی صورت گرفته ولی کنترلرهای plc هنوز کاربرد داشته و همراه سیستمهای جدید بخشی از واحد پروسسی را کنترل می کنند.

2-7 نحوه عملکرد سیستم کنترل fcs در مقایسه با dcs

1-2-7 معرفی سیستم کنترل fieldbus

fcs) fieldbus control system) جدیدترین تکنولوژی سیستم کنترل دردنیا می باشد ، که بعد از dcs به بازار آمده است. استاندارهایی در ارتباط آنالوگ(4-20ma و یا 1-5v ، برای سیگنال الکترونیکی و 3-15psi برای سیگنال نیوماتیکی) جهت انتقال سیگنال کنترل و ابزارهای اندازه گیری ، از ادوات فیلد به اتاق کنترل وجود دارد. اما fieldbus یک ارتباط دیجیتال با پروتکل خاص خود می باشد. این پروتکل متفاوت با سایر پروتکل ها می باشد، زیرا در پروتکل های دیگر هدف فقط انتقال اطلاعات بوده ولی در طراحی پروتکل fcs اه کنترلی و کاربرد فرایند های فرایندی منظور شده و هدف صرف ارتباط دیجیتال نمی باشد.

بحث ارتباط هوشمند در اواسط دهه 80 ، تحول مهمی در زمینه ارتباط دیجیتال ایجاد کرد. به بیان ساده ، fieldbus یک شبکه ارتباطی دو طرفه سریال و تمام دیجیتال با پروتکل multi-drop ما بین ادوات و وسائل ابزار دقیقی هوشمند فیلد

(intelligent field device) همچون سنسورها (sensors) ، عملگرها (actuators) ، ترانسمیترها (transmitters) و... با کنترلر و کنترل مرکزی می باشد و هدف در این سیستم توزیع کار کنترلی و استراتژی کنترل در کل ادوات فیلد می باشد.

iec(international electrotechnical commission) پروتکل های زیر را برای فیلد باس معرفی کرده است:

• foundation fieldbus and hse

• controlnet

• profibus and profinet

• p-net

• wordfip

• interbus

• swiftnet

foundation fieldbus) ff) از استاندارهای معروف فیلد باس است که در سال 1994 جهت اه زیر معرفی شدو این بخش به تو ضیح در مورد این استاندارد اختصاص دارد:

1.ترقی دادن فیلد باس و گسترش آن هم برای راحتی مصرف کننده و هم برای تولید کننده

2.رسیدن به یک استاندارد مناسب و هماهنگ


figure 2-1

به دلیل سرعت تحولات و پیشرفت صنعت، بخصوص صنعت کنترل، سریع بوده و روز به روز سیستمهای پیشرفته تری تولید می شود و سیستم های قبلی و قدیمی

(pneumatic&dcs) از رده خارج می شوند، لذا از نظر آینده نگری و خصوصا از نظر اقتصادی طبیعی. منطقی به نظر می رسد که بجای انتخاب سیستمی که در حال از رده خارج شدن می باشد و در سه یا چهار سال آینده مشکل قطعه یدکی و سرویس دهی از طرف سازندگان را خواهد داشت، سیستمی را انتخاب کرد که حداقل با این سرعت پیشرفت تا دو دهه دیگر نگرانی مشکلات تعویض و از رده خارج شدن را نداشته باشد.

شبکهfieldbus شبیه lan بوده و ترکیبی از سگمنتها می باشد و هر سگمنت به یک کارت کنترلی به نام h1 متصل می باشد و قابلیت اتصال چند وسیله ابزار دقیقی را فقط با یک جفت سیم فراهم می کند وجایگزین سیستم

tranditional point-to- point) 4-20ma) شده است که برای هر تجهیز فیلد یک جفت سیم بکار می رود.

سیگنال fieldbus به وسیله سوار شدن بر روی یک ولتاژ مستقیم که وظیفه تغذیه ادوات fieldbus را دارد، منتقل می شود. انجام این کار بوسیله دستگاهی به نام

power condition که م ن منبع تغذیه و شبکه fieldbus قرار دارد، صورت می گیرد و کنترل این تبدیل از طریق سیستم برنامه ریز گذرگاه به نام

las(link active scheduler) انجام می شود. سیگنالهای fcs با استفاده از یک تکنیک خاص، تبدیل به کد می شود. این سیگنال “ سیگنال سنکرون “ نامیده می شود.

2-2-7 مدل مرجع osi) open system interconnect)

لایه های مدل osiدر شکل 2-2 نشان داده شده است،در فیلد باس سه لایه های 3,4,5,6 از مدل مرجع osi حذف شده است و مورد استفاده قرار نمی گیرد و همچنین لایه کاربر نیز در مدل osi نبوده در حالیکه در مدل تعریف شده برای فیلد باس وجود دارد بنابراین تکنولوژی فیلد باس شامل سه لایه است:

1)لایه فیزیکی

2) لایه پشته ارتباطات

3)لایه کاربردی

1-لایه فیزیکی :این لایه مکانیسمی برای ارسال و دریافت سیگنالهای الکتریکی بین قطعات فیلد باس می باشد که اطلاعات در قالب منتطق 0 و 1 از یک نقطه شبکه به نقاط دیگر ارسال می شد. این لایه اطلاعات را ازلایه پشته می گیرد. سپس به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و روی باس قرار می دهد و بالع .

2- لایه پشته ارتباطات(dll):

لایه تنظیم اطلاعات و تعیین تقدم و صف بندی اطلاعات را برعهده دارد. این کار توسط قسمتی به نام las(link active scheduler) انجام می گیرد.

las شامل لیستی از نوبت بندی ارسالی از تمام قطعات فیلد باس می باشد که می بایست اطلاعات خود را ارسال نمایند. هنگامیکه زمان ارسال اطلاعات یک ابزار فرا می رسد las یک پیغام compel data به آن ابزار ارسال می کند. پس از دریافت cd ، آن ابزار بافر خود را به تمامی قطعات فیلد باس ارسال می کند.

las می تواند پیغام دیگری به نام pt(p token)را نیز به ابزارات فیلد باس ارسال نماید در این ح وسیله ای که pt را دریافت کرده است اجازه دارد تا زمانیکه کارش تمام شود یا حداکثر زمان نگهداری پایان یابد اطلاعات خود را ابزارات دیگر فیلد باس ارسال نماید.

دو زیر لایه fas و fms(fieldbus message specification)نیز بر روی dll قرار دارند.

3-لایه کاربر:

این لایه شامل بلوک هایی است که هر یک از این بلوکها معرف توابع کاربری خاصی هستند که در ادامه این بخش توضیحات مختصری درباره این بلو کها داده خواهد شد.

فیلد باس را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

low-speed fieldbus) ff-h1)

high-speed fieldbus) ff-h)

high- speed ethernet) hse)

foundation fieldbus h1 ، با سرعت انتقال داده 31.25khz، برای اجرای بیشترین الگوریتم کنترل ،باندازه کافی سریع نیست.برای این منظور،یک لایه ارتباطی سریعتر داخل foundation fieldbus وجود دارد: که آن فیلدباسهای بر مبنای fast-ethernet می باشد. اما فیلدباس h1،در برخی کاربرد ها با موفقیت عمل می کند.

3-2-7 توپولوژیهای فیلدباس

چندین توپولوژی ممکن برای شبکه فیلد باس وجود دارد.این بخش تعدادی از توپولوژیهای ممکن را نشان داده و در مورد خصوصیات هر یک توضیحاتی داده است.شکل 3-2 چهار توپولوژی را نشان می دهد که در زیر در مورد هرکدام شرح داده می شود:

daisy-chain

tree topology

point to point

spur topology


figure 2-2

daisy chain topology

این توپولوژی به معنی اتصال چند وسیله فیلد به یک خط trunk به صورت سری، بدون داشتن ارتباط شاخه ای یا گرفتن t می باشد دراین نوع از توپولوژی امکان اضافه و یا کم ادوات بطوریکه دیگر ادوات از سرویس خارج نشوند وجود ندارد و به همین دلیل از این توپولوژی به ندرت استفاده می شود.(شکل 3-2)


figure 2-3

tree topology

این توپولوژی زمانی بکار برده می شود که چند وسیله ابزار دقیقی از نظر فیزیکی کاملا نزدیک هم با شند. ارتباط این چند وسیله مستقیما توسط ارتباط trunk از fcs junction box نزدیک ادوات ، به کارت h1 صورت می گیرد.(شکل4-2)


figure 2-4

spur topology

این توپولوژی ممکن است زمانی بکار رود که چند وسیله در یک مسیر ( نه ضرورتا نزدیک هم) قرار گرفته باشند. خط ‏trunk(شاه سیم) از host شروع و تا آ ین وسیله فیلد ادامه پبدا می کند و هر یک از ادوات توسط ارتباط t به این خط وصلمی شوند.(شکل 5-2)


figure 2-5

point-to-point topology

این توپولوژی شامل یک سگمنت است که تنها دو تجهیز دارد.و مطابق شکل زیر است.(شکل 6-2)


figure 2-6


شکل زیر ترکیبی از چهار توپولوژی ذکر شده نشان می دهد:


figure 2-7

با توجه به تعاریف فوق بهترین نوع اتصال ادوات fcs توپولوژی tree می باشد. به دلایل قید شده در ذیل ، تعداد ادوات قابل اتصال به هر segment محدود می باشد. کیفیت سیگنال با افزایش تعداد ادوات متصل به یک سگمنت در مجموع طول کابل افزایش می یابد ، این طول تباید بیشتر از 1900 متر و حداکثر طول یک spur (در عمل) نباید بیش از 120 متر باشد و این طول در کیفیت سیگنال تاثیر دارد. جریان و ولتاژ اعمالی توسط منبع تغذیه ، ولتاژ دریافتی هروسیله باید م ن 9 تا 32 ولت مستقیم باشد. تعداد ادوات واقع در هر سگمنت fcs نیز وابسته به منبع ولتاژ منبع تغذیه ، مقاومت خط و جریان مصرفی ادوات محدود می شود . انتها ی هر کابل با یک terminator با امپدانس 100ω محدود می شود.

این امر کابل اینسترومنتی را به عنوان یک مسیر انتقال متعادل جهت انتقال یک سیگنال با نسبتا بالا با کمترین اعوجاج و نویز ممکن می سازد.

ادوات fieldbus مجهز به سیستم میکروپروسسوری بوده و می توانند بخشی از کار کنترلی را به عهده بگیرند. این عمل با بارگذاری بعضی از توابع کنترلی (function block)fb در حافظه این ادوات ممکن می گردد. این بلوک ها در مجموعه ای به نام

function block library قرار داده شده اند و به عنوان ابزاری قدرتمند در رسیدن به اه کنترل فرایند به کار گرفته می شوند. هرچه تعداد این بلوک های بازگذاری شده در ادوات یک سگمنت بیشتر باشد، به همان نسبت حجم اطلاعات ارسالی و دریافتی بیشتر و در نهایت پردازش آنها زمان بر خواهد بود.

زمان اجرای عملیات کنترلی در هر لحظه ، فاصله زمانی ورود یک سیگنال از یک ورودی آنالوگ تا وج سیگنال از یک وجی آنالوگ در یک حلقه کنترلی می باشد. برای هر سگمنت یک بازه زمانی تعریف می شود که این بازه باید برای اجرای عملیات کنترلی و جابجایی کلیه اطلاعات موجود برروی آن سگمنت کافی باشد. واضح است که هر چه تعداد ادوات در یک سگمنت زیاد باشد به زمان زیادی جهت اجرای عملیات کنترلی و جابجایی اطلاعات نیاز خواهد بود.

برای بالا بردن ضریب اطمینان(risk essment) و بخاطر اینکه در مواقع بروز مشکل برای یک وسیله ، حلقه های کنترل زیادی از سرویس خارج نشوند، برای هر سگمنت فقط یک حلقه کنترل در نظر می گیرند و بقیه ادوات متصل به سگمنت کار غیر کنترلی داشته و یا به عنوان indicator بکار بردن می شوند. در نتیجه در تعداد ادوات اتصالی به یک سگمنت محدودیت وجود خواهد داشت. کارتهای ورودی/ وجی سریال (serial i/o) در fcs که کارتهای h1 نامیده می شوند، جایگزین کارتهای ورودی/ وجی 4-20ma

(traditional i/o) در dcs شده اند. کارتهای h1 کا ارتباط ادوات فیلد را با شبکه fcs بر قرار می کنند،نیاز به مارشالینگ ک نت و سیم بندی خاصی ندارند و در حال حاضر می توان تا 16 دستگاه از ادوات فیلد را به آن وصل نمود، ولی هیچکدام از سازندگان fieldbus قرار دادن بیش از 10 دستگاه از ادوات فیلد را توصیه نکرده و تضمین نمی کنند.

3-7 مقایسه dcs & fcs و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر:

fcs برای راهبری اه کنترلی از fb های استاندارد شده مانند ai (analog input)،ao analog outputو pid استفاده می کند. همانطور که گفته شد این fb ها در حافظه ادوات فیلد بارگذاری می شوند. با این عمل سیستم کنترل از اتاق کنترل به فیلد منتقل گشته و به تبع آن باعث کاهش سخت افزار می گردد.(شکل 1-3)


figure 3-1:function block

با اینکه ادوات کنترل پروسسی دارای پایداری بالاو احتمال اب شدن آنها کم می باشد، ولی با این وجود این احتمال وجود دارد و می توان در طراحی سیستم کنترل این خطا را تا حد زیادی کاهش داد: اولا با ایجاد سطوح مختلف کنترلی و قرار دادن ادوات تک در پایین ترین سطح، ثانیا ایزوله آنها از سطوح بالاتر توسط barrier یا isolator جهت جلوگیری از انتقال خطا به سطح بالاتر، ثانیا قرار دادن اغلب سخت افزارهای سطوح بالاتر بصورت redundancy .(شکل2-3)


figure 3-2

برای فیلد باس h1 جداسازی خطای سیم بندی بکار رفته است. بدین معنی که جهت اطمینان بیشتر ادوات در چندین شبکه (h1 segment) مستقل تقسیم می شوند که در صورت بروز خطا در ادوات یک لوپ، فقط در همان شبکه h1 این خطا محدود می شود. که البته اخیرا کارتهای h1 نیز به صورت redundancy طراحی و تولید شده است.

مهمترین سوال این است که در صورت قطع سیمی که تا ده وسیله به آن وصل است چه اتفاقی می افتد؟

در صورت بروز خطا در یک کارت ورودی / وجی (4-20ma i/o card) سیستم dcs که اغلب redundant نیز می باشد، باعث از سرویس خارج شدن آنها می شود و این روند در fcs نیز با قطع یک جفت سیم وجود دارد که در صورت قرار گرفتن حتی شانزده وسیله(هشت لوپ) در یک سگمنت(h1) هر هشت لوپ از سرویس خارج خواهد شد، که این درمقوله از پایداری نسبت پایداری هردو ی ان می باشد. بطور خلاصه اینکه با بروز یک خطا در هر دو سیستمfcs و dcs احتمال از سرویس خارج شدن هر هشت لوپ وجود دارد. در dcs جهت لوپهای حساس و مهم اغلب کارتهای

redundant i/o در نظر می گیرند و در صورت بروز خطا در سیم واقع شده در فیلد یک لوپ از سرویس خارج می شود که این کار در fcs نیز با قرار دادن تعداد کمتری از لوپهای مهم (حداکثر دو لوپ) در یک شبکه fcs(h1 redundancy) امکان پذیر بوده و از این لحاظ نیز مشاهده می شود که ضریب پایداری(در صد خطا) همچون dcs می باشد.

در صورت عدم استفاده از کارتهای h1 به صورت redundant ، جهت بالا بردن ضریب اطمینان و ایمنی ، ترکیب i/o ها طوری در نظر گرفته می شودکه در هر کارت h1 بیش از یک لوپ کنترلی- شامل یک control valve و یک ترانزمیتر قرار نگرفته باشد و سایر i/o های باقیمانده در کارت h1 به منظور کارهای غیر کنترلی یا نشان دهنده استفاده می شود. با طراحی و تولید کارت h1 به صورت redundant و گذرندن مراحل تست و اخذ تاییدیه کمیته fcs می توان تعداد لوپها ی کنترلی در نظر گرفته شده در یک کارت h1 و یک سگمنت را تا دو لوپ کنترلی افزایش داد.

مهمترین مزیتی که تجهیزات فیلد در fcs دارند این است که در صورت بروز خطای وجی آن وسیله به ح fail safe رفته و فرمانهای متناسب با شرایط مستقل از اپراتور و کنترلر مرکزی را صادر می کند و ممکن است به ح از قبل مشخص شده رفته و یا در موقعیت مطمئن ( یا آ ین مقدار) قرار گیرد ، و این عمل (fail safe) ممکن است در صورت بروز خطا در سنسور، خود وسیله ویا ارتباط وسیله با کنترل مرکزی صورت گیرد و تمام این خطا ها به اپراتور گزارش می شود (حتی قطع هوای ابزار دقیق ارسالی به سر control valve) . در dcs این قابلیت ها محدود بوده و در صورت بروز خطا مثلا در ترانسمیتر ممکن است حداکثر یا حداقل را در وجی قرار دهد که از قبل بایستی توسط یک سوئیچ سخت افزاری در آن تنظیم شود.


figure 3-3

مزایای دیگر عبارتند از:

 کاهش تعداد barrier های مورد استفاده در داخل ک نت ها.

کاهش سیم کشی و سیم بندی در داخل ک نت ها و درفیلد و به تبع موارد فوق کاهش حجم ک نت های مارشالینگ (marshaling cabinets) کنترل ((control cabinet نسبت به dcsو ddc.

 کاهش سیم کشی در فیلد و به تبع آن کاهش متعلقات سیم کشی شامل tray،boxو...

 صرفه جویی در هزینه و کاهش زمان نصب سیستم کنترلی و ادوات فیلد

 زمان commissioning&start-up در صورت صحیح بودن طراحی fcs تا یک هشتم مشابه ازنوع conventional نیز کاهش می یابد.

 اعمال تغییرات configuration سیستم analog/digital 10% سریعتر از سیتم آنالوگ می باشد.

 خاصیت interoperability ادوات fcs: قابلیت بکار بردن ادوات مختلف فیلد باس در یک سیستم ، بطور مستقل از کارخانه سازنده، بطوریکه کوچکترین تغییری در عملکرد و آرایش همان سیستم ایجاد نشود. به دلیل خاصیتinteroperability می توان در ید قطعات و توسعه واحد، این قطعات را بابالا ترین کیفیت و قیمت نازل انتخاب کرد. این امر بدلیل کثرت تولید کنندگان و رقابت بین شرکتهای سازنده fcs می باشد. جهت اضافه یا بکار بردن ادوات سازندگان متفاوت در یک شبکه fcs،( بدون کم شدن از قابلیت ها و توابع آن وسیله) نیاز است تا برنامه ای از طرف سازندگان به یدار ارائه گردد، که این برنامه به زبان ddl (device description language) نوشته شده و قابل اجرا در تمام سیستمها ی کنترل مرکزی fcs بوده و تمام اطلاعات لازم جهت شناساندن وسیله به کنترل مرکزی host را شامل می شود. این اطلاعات ابزاری برای کالیبره و عیب ی وسیله بوده و شامل تمام بلوک های استاندارد می باشد و همواره از طرف سازندگان، ویرایش جدید آن توسط افزودن توابع جدید به ادوات نصب شده قبلی ارائه می شود.

 بنا به دلایلی که در بالا قید گردید نیازی به نگرانی بابت تهیه قطعات یدکی و انبار آنها نمی باشد ، در نتیجه هزینه صرف شده بابت ید spar part را می توان تقلیل داده و از انبار قطعات اضافی صرف نظر کرد.

 قابلیت توسعه و تغییر در این سیستم (fcs) خیلی آسان بوده و نیاز به کارتهای i/o سیم بندی جدید، اضافه فضای داخل ک نت ها ، کارتهای مبدل و .... نمی باشد.

 به توجه به دومورد اخیر که یکی از مهمترین مزایای سیستم کنترلی fcs می باشد، نیازی به ید یک سیستم برای مجتمع هایی که برنامه توسعه داشته باشند یا برنامه نصب آنها به تدریج صورت می گیرد، نمی باشد. زیرا سیستم fcs قابلیت رشد و توسعه در اندازه بزرگ را نیز دارا می باشد.

 به دلیل اطلاعات دیجیتالی و handshaking که با ادوات فیلد دارد، دید وسیعی را نسبت به این ادوات داشته و سیستم یکپارچه ای را تشکیل می دهد.به عبارت دیگر در سیستم کنترلی dcs اطلاعات کنترلی کافی،ولی اطلاعات مدیریتی نسبت به سیستم fcs کمتر می باشد. ولی در سیستم کنترلی fcs علاوه بر اینکه اطلاعات کنترلی بیشتر از dcsبوده بلکه اطلاعات مدیریتی خیلی بیشتر از dcs می باشد، و در کل از دیدگاه مدیریتی fcs نسبت به dcs، دید وسیع و بیشتری را از نظر اطلاعاتی به مدیریت می دهد.

 ضمنا جهت بدست آوردن ضریب تصحیح و اعمال آن در اندازه گیری، لازم است تا دو متغیر همزمان(فشار یا دبی همراه با دمای سیال) اندازه گیری شوند. با توجه به قابلیت multi-variable ترانسمیترهای fcs،صرفه جویی قابل ملاحظه ای در ید و نصب ادوات اندازه گیری می توان انجام داد.

 در fcs علاوه بر سیگنالهای اندازه گیری شده، اطلاعات کاملی از دستگاه نصب شده در فیلد در اختیار اپراتور قرار می گیرد. این اطلاعات شامل: زمان تغییر دستگاه طبق تشخیص خود دستگاه(self diagnostic)، اطلاعات کالیبراسیون شامل ج زمانبندی و اطلاعات داده شده به خود دستگاه شامل : محل،زمان، روش،شخص کالیبره کننده و...،شرایط محیط،وضعیت pv, mv، به عهده گرفتن قسمتی از کار کنترلی توسط بلوک های (function block) کارهای دیگر می باشد

با استفاده از بلوکهای توابع استاندارد شده (standard function block) sfb و انتقال آنها با استفاده از بلوکهای توابع استاندارد (sfb) و انتقال آنها با استفاده از تکنولوژی fcs به فیلد و واگذاری بخشی از کارهای کنترلی به ادوات فیلد ، بار کنترلی در اتاق کنترل و حجم اطلاعات تبادلی از ادوات فیلد با اتاق کنترل ،کاهش یافته که یکی دیگر از مزایای سیستم fcs به شمار می رود.


figure 3-4

معایب فیلد باس

یکی از معایب بزرگ فیلد باس گرانی ابزارات دقیق آن می باشد که انتظار می رود در آینده نزدیک قیمت این ادوات کاهش یابد.

یکی دیگر از معایب فیلد باس محدود بودن تعداد ابزارات در یک شبکه فیلد باس است.

4-7 انواع بلو کهای استاندارد

بلوکهای متفاوتی با کاربردهای مختلف در fcs وجود دارد که در زیر به توضیح برخی از آنها پرداخته می شود:

1-4-7 resource block:این بلوک (rb) مشخصات وسیله ابزار دقیقی همچون نام وسیله، سازنده و شماره سریال وسیله را بیان می کند و فقط یک rb در هر وسیله موجود دارد.

2-4-7function block : این نوع بلوکها (fb) رفتار کنترلی سیستم را فراهم می سازد. چندین fb می تواند در یک وسیله بارگذاری شود که بعضی از آنها استاندارد بوده و کنترل اصلی و اساسی را بر عهده دارند. بلوکهای استاندارد می توانند بر حسب نیاز و کاربرد در داخل ادوات فیلد بار گذاری شوند. برای مثال یک

temperature transmitter ممکن است حاوی یک بلوک از نوع ai fb و یک control valve شامل یک بلوک pid fb و همچنین ao fb باشد.


figure 4-1

بنابراین یک لوپ کنترلی کامل می تواند با بکارگیری یک ترانزمیتر ساده و یک کنترل ولو، در سیستم فیلد باس تشکیل شود. در حالی که در سیستمهای کنترلی traditional، در کنار ترانزمیتر و کنترل ولو، به جهت عدم وجود مفهومی به نام function blocks، نیازبه یک کنترلر و در کنار آن مبدل جریان الکتریکی به فشار هوا ، جهت انجام عمل کنترلی داریم. لذا ملاحظه می شود که با بکارگیری ادوات فیلد ، لوپ کنترلی ، ساده و البته مطمئن تر می شود.

3-4-7: transducer block: یک tb کار ارتباط بلوکهای توابعی fbs را از i/o مورد نیاز توابع سخت افزار و سنسورهای دستگاه بر عهده دارد و شامل اطلاعاتی از قبیل تاریخ کالیبراسیون و نوع سنسور می باشد هر ورودی / وجی fb فقط شامل یک کابل tb می باشد

4-4-7: flexible function block: بلوکهای ffb شبیه بلوکهای fb بوده، مگر در کاربرد، سفارش، تعریف پارامترهای بلوک و زمان لازم جهت اجرای بلوک ، که جهت اجرای بلوک که توسط ابزار برنامه نویسی مشخص و تعیین می شود. ffb عموما جهت مقاصد کنترلی فرایندهای گسسته و فرایندهای گروهی process) (batch بکار می روند و توسط این بلوکها حتی می توان کارایی یک سیستم plc را نیز شبیه سازی کرد.

عموما در معماری اتاق کنترل، تکنولوژی fcs را نمی توان بر کل سیستم در نظر گرفت و اعمال کرد. زیرا چندین سیستم در اتاق کنترل بکار برده می شود که از نظر سخت افزاری و نرم افزاری خواص و امکانات فیلد باس را ندارد، و یا بخشی از قابلیت های فیلد باس را دارا می باشند، از طرف دیگر تمام ادوات فیلد قابلیت تکنولوژی fcs را نداشته و بعضی از آنها به dcs وصل می شوند. به عنوان مثال با توجه به عدم وجود تکنولوژی fcs در مورد ورودی / وجیهای on/off(سوئیچ ها) و با توجه به پروتکل خاص

vibration transmitter ها ارتباط این ادوات با سیستم کنترلی از نوع traditional 4-20ma خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه سیستم fcs گواهی و استاندارهای لازم را در مورد esd،emergency shut down) (و fir&gas system تاکنون اخذ نکرده است ، لذا این دو سیستم نیز از نوع traditional خواهد بود. در حال حاضر سیگنالهایی که قابلیت اتصال به سیستم fcs را دارند شامل ورودیهای آنالوگ و برای ترانزمیترها و بعضی آنالایزر ها و وجیهای آنالوگ برای positioner ها و محرکهای الکتریکی می باشد.بروزرسانی سالیانه‌ی (anniversary) ویندوز 10 بالا ه آماده شده است. نسخه‌ی جدید سیستم عامل به آرامی در حال گسترش یافتن میان بیش از 350 میلیون دستگاه در سراسر جهان است. در حقیقت، هم‌اکنون میلیون‌ها کاربر در حال تلاش برای نصب بروزرسانی سالیانه روی بسیاری از دستگاه‌ها شامل رایانه‌های دسکتاپ، لپتاپ‌ها، تبلت‌ها و به زودی در گوشی‌های هوشمند ویندوزی هستند. متاسفانه، با این که مایکروسافت وعده داده بود بروزرسانی سالیانه برترین و پایدارترین بروزرسانی منتشر شده باشد، اما به دلیل این که یک سیستم عامل دارای ساختمان بسیار پیچیده‌ای است، مطلق بودن در مورد پایداری و عدم وجود مشکلات نرم‌افزاری معنی ندارد. به همین دلیل، احتمال این که کاربران با خطاها، باگ‌های امنیتی و دیگر مشکلات نرم‌افزاری در طول نصب سیستم عامل و مراحل بعد از آن روبه‌رو شوند، دور از ذهن نیست.
مقاله مرتبط:

    برترین ویژگی های جدید ویندوز 10 در بروزرسانی سالیانه

با وجود این که ممکن است مشکلات ناشناخته‌ی زیادی هنگام کار با سیستم عامل به وجود بیاید اما این مشکلات همیشه ناشی از خود سیستم عامل نیستند. برای مثال، برخی از مشکلات می‌توانند ناشی از درایورهای قدیمی، عدم سازگاری نرم‌افزارها یا پیکربندی‌های سفارشی معین باشند.

در بخش اول این مقاله صرفا به رایج‌ترین مشکلاتی که کاربران در این بازه‌ی زمانی کوتاه با آن‌ها مواجه شده‌اند، خواهیم پرداخت. به دلیل طولانی بودن این مقاله بهتر است آن را ذخیره کرده و هنگام مواجه شدن با خطای خاصی، به آن مراجعه کنید. برای راحتی کار می‌توانید پس از مراجعه به این مقاله، کلیدهای ترکیبی ctrl + f را از صفحه کلید بفشارید و کلمه یا کلمات کلیدی مرتبط با مشکل خود را جستجو کنید. امیدواریم با مطالعه‌ی این مقاله، بسیاری از مشکلات شما عزیزان مرتفع شوند.
مشکلات رایج بروزرسانی ویندوز 10 و راه حل آن‌ها

بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 از طریق بخش بروزرسانی داخلی ویندوز (windows update) و استفاده از نرم‌افزار media creation tool قابل دسترس است. با این حال، اگر به هر دلیلی موفق به نصب آن نشده یا با خطاهای مختلفی روبه‌رو شدید، با مراجعه به این مقاله جامع به راحتی می‌توانید مشکل خود را برطرف کنید.
ناتوانی در نصب کامل بروزرسانی سالیانه
خطا

    عدم توانایی در تکمیل موفقیت‌آمیز بروزرسانی‌ها، خنثی شدن تغییرات ایجاد شده، خاموش نشدن رایانه.
    ناتوانی در پیکربندی بروزرسانی‌های ویندوز، برگشت تنظیمات اعمال شده

شرح

خطاهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند در طول نصب بروزرسانی هر ویندوزی رخ دهد. به هر حال، راه حل خاصی برای چنین خطاهایی وجود ندارد؛ مگر این که به کد خطای دقیق این مشکل دسترسی داشته باشید.
راه حل

برای حل این مشکلات نیازمند وارسی و تصمیم‌گیری درباره‌ی کد خطا به وسیله‌ی مراجعه به تاریخچه‌ی بروزرسانی‌های خود هستید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- نرم‌افزار settings ویندوز 10 را باز کنید.

2- بر روی update & security کلیک کنید.

3- بر روی windows update کلیک کنید.

4- بر روی لینک a nced options کلیک کنید.

5- بر روی لینک view your update history کلیک کنید.

6- بر روی لینک بروزرسانی که نصب آن موفقیت‌آمیز نبوده کلیک کرده و به دنبال هرگونه کد خطا یا اطلاعاتی که می‌تواند در مورد درک مشکل کمک کند، بگردید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

پس از آگاهی از کد خطا، می‌توانید از راهنمایی‌های آنلاین یا انجمن مرکزی ویندوز (windows central forums) برای حل مشکل سیستم عامل استفاده کنید.
ترفند کوتاه

طبق گزارش‌های قبلی، این خطاها بیش‌تر در لپ‌تاپ‌های قدیمی رخ می‌دهد. به احتمال زیاد می‌توانید با خاموش ، جدا کابل شارژر و جدا باتری لپ‌تاپ تقریبا به مدت یک دقیقه، این مشکل را برطرف کنید.
مشکل اتصال به سرورهای بروزرسانی ویندوز
شماره‌ی خطا

    0x800f0922
    0xc1900104

شرح

این خطاها می‌توانند نشان دهنده‌ی عدم اتصال رایانه به سرورهای بروزرسانی ویندوز باشند. به علاوه، این خطاها می‌توانند به معنی عدم وجود فضای ذخیره‌سازی کافی در پارتیشن مربوط به سیستم باشند.
راه حل

1- اگر رایانه‌ی کاربر در اتصال به سرورهای بروزرسانی ویندوز ناتوان باشد، احتمالا به خاطر استفاده از شبکه‌ی خصوصی مجازی ( ) برای اتصال به اینترنت خواهد بود. بهتر است ابتدا از اتصال به قطع ارتباط کرده و دوباره برای دریافت بروزرسانی تلاش کنید. همچنین می‌توانید قبل از تلاش دوباره، رایانه را از نو راه‌اندازی کنید.

2- اگر در حال حاضر از ویندوز 10 استفاده می‌کنید، احتمال این که ظرفیت ذخیره‌سازی پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم کم‌تر از حد مورد نیاز باشد، بسیار اندک است. با این حال، در بیش‌تر مواقع نرم‌افزارهای سوم شخصی مانند ضد ویروس‌ها و دیگر نرم‌افزارهای امنیتی به اصطلاح داده‌هایی را در پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم می‌نویسند که باعث پر شدن آن می‌شود.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

برای رفع این مشکل نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای سوم شخص مدیریت پارتیشنی هستید که به وسیله‌ی آن باید ظرفیت ذخیره‌سازی پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم عامل را حداقل به میزان 1 گیگابایت افزایش دهید.
نصب بروزرسانی پس از راه‌اندازی تصادفی سیستم
شماره‌ی خطا

    0x80200056

شرح

این خطا هنگامی که فرآیند بروزرسانی در حال انجام سیستم عامل به وسیله‌ی راه‌اندازی دوباره‌ی سیستم یا وج تصادفی از آن (sign out) منقطع می‌شود، رخ می‌دهد.
راه حل

این مسئله، مشکل بزرگی نیست. کافی است برای نصب دوباره‌ی بروزرسانی اقدام کرده و مراقب روشن بودن و عدم وج از سیستم باشید.
مشکل عدم سازگاری درایور و نرم‌افزار
شماره‌ی خطا

    0x800f0923

شرح

این خطا نشان دهنده‌ی ناسازگاری یک درایور سخت‌افزاری یا یک نرم‌افزار خاص با نسخه‌ی جدید سیستم عامل ویندوز 10 است. به طور معمول، این خطا در زمان وجود مشکل با درایور کارت گرافیک، درایورهای سخت‌افزاری قدیمی یا نرم‌افزارهای سوم شخص امنیتی مانند ضد ویروس‌ها بروز می‌کند.
راه حل

اگر با استفاده از بخش windows update داخلی ویندوز اقدام به دریافت بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز10 کنید، عدم سازگاری درایور یا نرم‌افزار با بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 کاملا دور از ذهن است.

این مشکل بیش‌تر هنگام بروزرسانی سیستم عامل دستگاه از طریق نرم‌افزار media creation tool مایکروسافت بروز می‌کند. به این صورت که در طول فرآیند بروزرسانی، ابزار یاد شده اقدام به ایجاد گزارش شفافی از هرگونه درایور یا نرم‌افزاری که با سیستم عامل جدید ناسازگار است، می‌کند.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

اگر مشکل موجود مربوط به درایور باشد، به وب‌سایت سازنده‌ی سخت‌افزار مورد نظر مراجعه کرده و درایور بروز شده‌ی مربوطه را دریافت و نصب کنید.

درایورها به دلایل مختلفی می‌توانند آسیب دیده و از کار افتاده باشند. در این صورت می‌توانید با حذف و نصب مجدد آن، تا حد زیادی مشکلات را برطرف کنید. برای انجام این کار به وب‌سایت سازنده‌ی سخت‌افزار مورد نظر مراجعه کرده، جدیدترین درایور در دسترس را کنید و راهنمای لازم برای اجرا نرم‌افزار را دنبال کنید.

اگر مشکل موجود هنوز از بین نرفته و بروزرسانی درایور هم در دسترس نیست، می‌توانید درایور دستگاه را حذف کرده و فرآیند ارتقا سیستم عامل را انجام دهید. پس از نصب بروزرسانی سیستم عامل، می‌توانید یک‌بار دیگر اقدام به نصب درایور اصلی (original) سخت‌افزار کنید. با این حال، به احتمال زیاد پس از بروزرسانی مشکل موجود برطرف خواهد شد. اگر یک کاربر حرفه‌ای هستید، برای حذف درایور مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید.

1- بر روی منوی شروع کلیک راست کرده و گزینه‌ی device manager را برگزینید.

2- درایور دستگاه دارای مشکل را بی د.

3- بر روی درایور دستگاه مورد نظر کلیک راست کرده و uninstall را بزنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

4- یک‌بار دیگر هم برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 تلاش کنید.

اگر این یک مشکل نرم‌افزاری باشد، در صورت تمایل می‌توانید وب‌سایت شرکت سازنده‌ی نرم‌افزار را برای دریافت بروزرسانی‌های جدید بررسی کنید. همچنین به جای این کار می‌توانید درایور مورد نظر را غیرفعال (disable) یا به طور موقت حذف کرده (uninstall) و نصب سیستم عامل را ادامه دهید.
مشکل کمبود فضای ذخیره‌سازی هنگام نصب سیستم عامل
شماره‌ی خطا

    0x80070070 – 0x50011
    0x80070070 – 0x50012
    0x80070070 – 0x60000

شرح

کدهای خطای یاد شده نشان دهنده‌ی عدم وجود فضای ذخیره‌سازی کافی در رایانه برای نصب بروزرسانی هستند.
راه حل

کاربران می‌توانند با استفاده از ابزار disk cleanup موجود در سیستم عامل، اقدام به پاک‌سازی و افزایش فضای آزاد ذخیره‌سازی در دیسک سخت رایانه کنند. برای بهره‌مندی از این ابزار، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی windows + r، ابزار run را فراخوانی کنید.

2- عبارت cleanmgr را در کادر مربوطه تایپ کرده و کلید enter را از صفحه کلید بفشارید.

3- درایو مربوط به سیستم عامل را انتخاب کرده و بر روی ok کلیک کنید.

4- دکمه‌ی clean up system file را بزنید.

5- پس از انتخاب درایو مربوط به سیستم عامل، دکمه‌ی ok را بفشارید.

6- فایل‌هایی شامل سطل بازیافت (recycle bin)، فایل‌های موقت مربوط به اینترنت (temporary internet files)، فایل‌های موقت سیستم عامل (temporary files)، فایل‌های روگرفت حافظه‌ی مربوط به خطاهای سیستم (system error memory dump files)، فایل‌های مربوط به ویندوز قبلی نصب شده (previous windows installation) و فایل‌های موقت مربوط به نصب ویندوز (temporary windows installation files) را که قصد حذف آن‌ها را دارید، تیک بزنید. نباید فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز (windows setup temporary files) را که مربوط به نصب بروزرسانی جدید در رایانه هستند حذف کنید.

7- بر روی ok کلیک کنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

8- برای اتمام کار دکمه‌ی delete files را بفشارید.

9- یک‌بار دیگر هم برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 تلاش کنید.

ترفند کوتاه: همچنین می‌توانید یک حافظه‌ی فلش usb با حداقل ظرفیت 8 گیگابایتی را به رایانه‌ی خود متصل کنید. با این کار، راه‌انداز (setup) ویندوز 10 به طور خ ر فلش یواس‌بی را تشخیص داده و می‌توانید از آن به عنوان یک حافظه‌ی ذخیره‌سازی موقت برای اجرای بروزرسانی استفاده کنید.
تعمیر فایل‌های نصبی آسیب دیده و ناپدید شده
شماره‌ی خطا

    0x80073712

شرح

ممکن است در طول فرآیند یا نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 با خطای 0x80073712 مواجه شوید که نشان دهنده‌ی آسیب دیدگی یا ناپدید شدن فایل‌های تکمیل کننده‌ی نصب بروزرسانی است.
راه حل

در صورتی که فایل‌های نصبی با موفقیت نشده یا برخی از فایل‌ها آسیب دیده است، ابتدا با استفاده از راهنمای قبلی ابزار disk cleanup داخلی ویندوز را اجرا کرده و پس از حذف فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز (windows setup temporary files)، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- نرم‌افزار settings را اجرا کنید.

2- بر روی update & security کلیک کنید.

3- windows update را بزنید.

4- برای تحمیل دوباره‌ی بروزرسانی، دکمه‌ی check for updates را بفشارید.

اگر پس از تلاش برای دوباره‌ی فایل‌ها فرآیند نصب باز هم ناموفق بود، بهتر است از نرم‌افزار media creation tool برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 استفاده کنید.
مشکلات فعال‌سازی ویندوز 10
پیام خطا

    ویندوز فعال نشده است (windows not activated).

شرح

پس از نصب بروزرسانی سالیانه، ویندوز 10 غیرفعال شده و مانع بهره‌مندی کاربران از تمامی امکانات سیستم عامل می‌شود.
راه حل

اگر مشکلات فعال‌سازی پس از نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 رخ داده است، باید از ابزار جدید activation troubleshooter برای فعال‌سازی نسخه‌ی کپی شده‌ی ویندوز 10 استفاده کنید.
مشکلات مربوط به حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز
شماره‌ی خطا

    0xc1900200 – 0x20008
    0xc1900202 – 0x20008

شرح

اگر قبلا از ویندوز 10 بر روی رایانه‌ی خود استفاده می‌کردید، به احتمال زیاد باید قادر به نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 باشید. با این حال، مایکروسافت به تازگی حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز برای نصب ویندوز 10 را تغییر داده است. در حال حاضر، ویندوز 10 نیازمند 2 گیگابایت حافظه‌ی رم برای اجرای نسخه‌ی 32 بیتی سیستم عامل است که دو برابر حافظه‌ی رم مورد نیاز قبلی است. در ادامه می‌توانید فهرست کامل حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز برای بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 را مشاهده کنید.

پردازنده یا سیستم روی چیپ: 1 گیگاهرتز یا سریع‌تر

رم: 2 گیگابایت برای نسخه‌ی 32 بیتی یا 64 بیتی

فضای ذخیره‌سازی دیسک سخت: 16 گیگابایت برای نسخه‌ی 32 بیتی و 20 گیگابایت برای نسخه‌ی 64 بیتی

کارت گرافیک: پشتیبانی از directx 9 یا نسخه‌های بروزتر با درایور wddm 1.0

وضوح نمایشگر: حداقل 600×1024 پی ل
راه حل

این مشکل فقط برای تعداد معدودی از کاربران ممکن است رخ دهد. اگر شما هم جزو این کاربران هستید، پیشنهاد می‌کنیم که حافظه‌ی رم جدیدی را به رایانه‌ی خود اضافه کنید.
خطای عدم سازگاری نرم‌افزار در حین نصب بروزرسانی سالیانه
شماره‌ی خطا

    0xc1900208 – 0x4000c

شرح

اگر با چنین خطایی مواجه شدید، ممکن است به دلیل وجود نرم‌افزار نصب شده‌ای باشد که ناسازگار بوده و باعث انسداد فرآیند ارتقا (upgrade) سیستم عامل می‌شود.
راه حل

به طور معمول، این خطا به دلیل وجود نرم‌افزارهای امنیتی سوم شخص در سیستم از جمله ضد ویروس‌ها رخ می‌دهد. برای حل این مشکل، نرم‌افزار ایجاد کننده‌ی مشکل را به طور موقت حذف کرده و سپس دوباره برای انجام بروزرسانی سیستم عامل اقدام کنید.
خطاهای windows update برای نصب بروزرسانی سالیانه
شرح

در زمان تلاش برای انجام بروزرسانی جدید، ممکن است برخی اوقات پیام خطایی دریافت کنید که باعث مسدود شدن windows update برای نصب موفقیت‌آمیز بروزرسانی جدید شود.
راه حل

پیام‌های خطا متغیر بوده و دلالیل زیادی می‌تواند باعث چنین خطاهایی شود؛ اما با استفاده از ابزار windows update troubleshooter می‌توانید به صورت دستی مولفه‌های بخش بروزرسانی ویندوز (windows update) موجود در رایانه را بازنشانی کنید.

1- ابزار windows update troubleshooter را از وب‌سایت مایکروسافت کنید.

2- windows update را انتخاب کنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

3- برای ادامه‌ی کار بر روی next کلیک کنید.

4- اگر با صفحه‌ی فرعی مربوط به اجرای ابزار تحت مجوز ادمین مواجه شدید، بر روی try troubleshooting as an administrator کلیک کنید.

5- دوباره windows update را برگزینید.

6- برای ادامه‌ی عملیات، دکمه‌ی next را بفشارید.

7- پس از این که ابزار windows update troubleshooter اقدام به رفع مشکلات موجود کرد، برای اتمام فرآیند بر روی close کلیک کنید.

همچنین می‌توان با راه‌اندازی دوباره‌ی ابزار عیب‌یاب، اقدام به بازنشانی (reset) تنظیمات آداپتور شبکه (network adapter) با استفاده از گزینه‌ی windows networking diagnostics که قادر به رفع هرگونه مشکل بالقوه‌ی شبکه است، کرد.

برای تکمیل شدن فرآیند یاد شده باید رایانه‌ی خود را از نو راه‌اندازی کرده و بار دیگر اقدام به نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 ید. اگر هنوز هم قادر به نصب بروزرسانی سالیانه نیستید، می‌توانید از نرم‌افزار media creation tool استفاده کنید.
تعمیر فایل‌های آسیب دیده در رسانه‌ی قابل بوت
شرح

اگر اتفاقات ناگهانی باعث شده که برای نصب بروزرسانی سالیانه مجبور به استفاده از رسانه‌ی قابل بوت باشید، احتمال دارد با پیام خطایی روبه‌رو شوید که مانع ادامه‌ی روند نصب سیستم عامل شود. این مشکل بیش‌تر هنگام ایجاد یک حافظه‌ی فلش یواس‌بی یا دی‌وی‌دی قابل بوت برای نصب سیستم عامل به وجود می‌آید که به دلیل وجود فایل‌های آسیب دیده‌ی داخل آن‌ها است.
راه حل

برترین را ار برای حل این مشکل، دوباره‌ی فایل iso ویندوز و ایجاد رسانه‌ی قابل بوت است. اگر برای فایل iso از نرم‌افزار media creation tool استفاده می‌کنید، قبل از ایجاد یک رسانه‌ی قابل بوت، با استفاده از ابزار disk cleanup و را ار مشابه یاد شده در این مقاله، فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز را حذف کنید.
خطای نرم‌افزار media creation tool هنگام نصب ویندوز 10
شرح

هنگام اجرای نرم‌افزار media creation tool، راه‌انداز (setup) فرآیند نصب را آغاز خواهد کرد اما ممکن است در این حین با پیام خطایی روبه‌رو شوید که مربوط به dynamicupdate یا پیام‌های خطای مشابه باشد. dynamicupdate اقدام به جستجوی فایل‌های جدید مربوط به راه‌انداز ویندوز مانند درایورها و فایل‌های دیگر می‌کند که برای نصب سیستم عامل ویندوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با راه‌اندازی دوباره‌ی نرم‌افزار media creation tool، فرآیند بازنشانی می‌شود اما باز هم ممکن است قادر به انجام بروزرسانی نبوده و این فرآیند گیر کند.
راه حل

مرورگر فایل ویندوز (file explorer) را باز کرده و در مسیر view → options → view تیک گزینه‌ی (hide protected operating system files (recommended را بردارید. سپس در مرورگر فایل مسیر زیر را دنبال کرده و برای شروع فرآیند بروزرسانی بر روی فایل setupprep.exe دوبار کلیک کنید.

c:\$windows.~ws\sources\windows\sources

بررسی و تعمیر ویندوز 10 قبل از نصب بروزرسانی بزرگ
شرح

اگر مدت زمان زیادی از نصب سیستم عامل ویندوز 10 بر روی رایانه‌ی کاربر گذشته باشد، ممکن است به دلیل وجود مشکلات مربوط به عملکرد سیستم عامل یا دیگر مشکلات، رایانه‌ی کاربر قادر به نصب بروزرسانی سالیانه نباشد.
راه حل

سیستم عامل ویندوز 10 دارای ابزار پیشرفته‌ی تحت خط فرمانی به نام sfc است که فایل‌های سیستمی آسیب دیده یا مفقود شده را تعمیر می‌کند. برای بهره‌مندی از فرمان sfc، می‌توانید مقاله‌ی “فعال ویژگی system restore و را ارهای دیگری برای رفع مشکلات در ویندوز 10” را مطالعه کنید. از طرف دیگر، می‌توانید از ابزار تحت خط فرمان پیشرفته‌تری به نام (deployment image servicing and mana ent (dism برای تعمیر ویندوز 10 نصب شده استفاده کنید.
عدم جابه‌جایی برخی از تنظیمات به ویندوز 10 نصب شده
شرح

ممکن است برخی از تنظیمات پس از نصب بروزرسانی سالیانه در رایانه‌ای که قبلا بروزرسانی منتشر شده در ماه آبان سال گذشته بر روی آن نصب بوده است، به ویندوز 10 جدید منتقل نشده و ناپدید شوند.
وضعیت

ردموندی نشینان از مشکلی که باعث بازنشانی برخی از پیکربندی‌های مربوط به سفارشی‌سازی بخش personalization که قبلا انجام شده، کاملا آگاه هستند. هم‌اکنون مایکروسافت در حال تلاش برای انتشار بسته‌ی بروزرسانی برای رفع این مشکل است اما تاریخ خاصی برای این انتشار مشخص نشده است.
راه حل

پس از اتمام فرآیند بروزرسانی و نصب نسخه‌ی 1607 ویندوز 10 باید برخی از پیکربندی‌های قبلی انجام شده را دوباره از نو پیکربندی کنید. این پیکربندی‌ها شامل موارد زیر است.

تنظیمات قلم: برای پیکربندی دوباره‌ی تنظیمات قلم به مسیر settings → devices → pen & windows ink مراجعه کنید.

تنظیمات اعلانیه: به منظور پیکربندی تنظیمات این بخش مسیر to settings → system → notifications & actions → notifications را دنبال کنید.

ح تبلت (tablet mode): برای دسترسی به این تنظیمات به مسیر settings → system → tablet mode سر بزنید.

دسکتاپ‌های مجازی: برای ایجاد دوباره‌ی دسکتاپ‌های مجازی خود، بر روی آی نمایش وظیفه‌ی (task view) واقع در نوار وظیفه کلیک کرده و دکمه‌ی new desktop+ را بفشارید.

علاوه‌بر این، مایکروسافت در انجمن (forum) خود اظهار کرده است که در حال حاضر تغییر برخی از سفارشی‌سازی‌های مربوط به تنظیمات قلم ویژه‌ی شرکت‌های سازنده‌ی اصلی (oem) ممکن نیست.
ناتوانی در نصب افزونه‌ی مرورگر اج پس از بروزرسانی سالیانه
پیام خطا

    این نرم‌افزار با مشکل مواجه شده است. لطفا برای تعمیر این نرم‌افزار، آن را دوباره نصب کنید (this app encountered a problem. please reinstall it to repair).

شرح

همانند مرورگرهای کروم شرکت گوگل و فایرفا ، در حال حاضر مرورگر مایکروسافت اج هم از افزونه‌ها پشتیبانی می‌کند. اما طبق گزارش تعداد اندکی از کاربران، پس از نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10، نصب برخی از افزونه‌ها مانند adblock، adblock plus، lastp ، microsoft translator و onenote web clipper غیرممکن می‌شود.
راه حل

اگرچه این مشکل از سوی مایکروسافت تصدیق نشده و یک مشکل ناشناخته محسوب می‌شود، اما با استفاده از سه را اری که در ادامه‌ی مقاله معرفی خواهیم کرد، می‌توانید مشکل را عیب‌ی کرده و آن را مرتفع کنید.
دستورالعمل نصب صحیح یک افزونه

1- مرورگر اج را اجرا کرده و پس از کلیک بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...)، مسیر extensions → get extensions from the store را دنبال کنید.

2- بر روی دکمه‌ی free افزونه‌ی مورد نظر کلیک کنید تا نصب آن شروع شود.

3- پس از اتمام نصب افزونه، به محیط اصلی مرورگر اج بازگردید.

4- اعلانیه‌ی ظاهر شده را مطالعه کرده و بر روی turn on کلیک کنید.
دستورالعمل نصب افزونه در ح خصوصی

1- پس از باز مرورگر اج، بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...) کلیک کرده و new inprivate window را بزنید.

2- دستورالعمل قبلی را برای نصب افزونه به کار بگیرید.
نمایش و حذف تارخچه و کش مرورگر

1- مرورگر مایکروسافت اج را فراخوانی کرده و به واسطه‌ی کلیک بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...) به بخش settings مراجعه کنید.

2- گزینه‌ی clear all history را انتخاب کنید.

3- پس از فشردن دکمه‌ی choose what to clear، گزینه‌های browsing history، cached data and files و غیره را در ح انتخاب قرار دهید.

4- بر روی دکمه‌ی clear کلیک کنید.

راه حل ممکن: طبق گزارش یکی از کاربران حرفه‌ای انجمن مرکزی ویندوز، می‌توان با مراجعه به مسیر  settings → system → apps & features، افزونه‌ی دارای مشکل را حذف کرده و دوباره برای نصب آن اقدام کرد. خوشبختانه بسیاری از کاربران پس از انجام این کار، موفق به رفع مشکل نصب افزونه شده‌اند.
استفاده از نصب پاک در صورت عدم موفقیت

در نهایت اگر از همه‌ی را ارهای ممکن بهره برده اما باز هم مشکلات قبلی سر جای خود هستند، می‌توانید بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 را به صورت پاک و بنیادین نصب کنید. با فرض این که در استفاده از نرم‌افزار media creation tool هم به مشکل برخورد کرده‌اید، هم‌اکنون بهترین راه برای شما فایل iso بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 و شروع نصب پاک سیستم عامل است.

در بخش دوم این مقاله که به زودی منتشر خواهد شد، علاوه‌بر معرفی مشکلات و راه حل‌های مربوطه، را ارهایی را بیان خواهیم کرد که با رعایت آن‌ها می‌توانید تا حد امکان از بروز خطا و مشکلات رایج در بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 پیش‌گیری کنید.

آیا راه حل‌های ارائه شده در این مقاله برای شما مفید بوده است؟ لطفا تجربیات خود را در بخش دیدگاه وب‌سایت به اشتراک بگذارید.


آموزش ms project 2013 آموزش ms project 2013 
اموزش مایکروسافت پروجکت 2013 
آموزش ms project 2013 
اموزش مایکروسافت پروجکت 2013 
ms project 2013 
اموزش مایکروسافت پروجکت 2013 
ms project 2013 
اموزش مایکروسافت پروجکت 2013 
(حجم 0mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش word 2013 آموزش word 2013 
آموزش ورد 2013 
آموزش word 2013 
آموزش ورد 2013 
word 2013 
ورد 2013 
word 2013 
ورد 2013 
(حجم 0mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش powerpoint 2013 آموزش powerpoint 2013 
آموزش پاور پوینت 2013 
آموزش powerpoint 2013 
آموزش پاور پوینت 2013 
powerpoint 2013 
پاور پوینت 2013 
powerpoint 2013 
پاور پوینت 2013 
(حجم 0mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش access 2013 آموزش access 2013 
آموزش ا س 2013 
آموزش access 2013 
آموزش ا س 2013 
access 2013 
ا س 2013 
access 2013 
ا س 2013 
(حجم 0mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش excel 2013 آموزش excel 2013 
آموزش ا ل 2013 
آموزش excel 2013 
آموزش ا ل 2013 
excel 2013 
ا ل 2013 
excel 2013 
ا ل 2013 
(حجم 92.8mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش اکشن اسکریپت آموزش اکشن اسکریپت 
آموزش actionscript 
آموزش اکشن اسکریپت 
آموزش actionscript 
اکشن اسکریپت 
actionscript 
اکشن اسکریپت 
actionscript 
(حجم 166mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش ccna آموزش ccna 
آموزش icnd1 - آموزش icnd 2 - آموزش packet tracer 
آموزش ccna 
آموزش icnd1 - آموزش icnd 2 - آموزش packet tracer 
ccna 
icnd1 - icnd 2 - packet tracer 
ccna 
icnd1 - icnd 2 - packet tracer 
(حجم 169mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش آزمون 70-643 آموزش آزمون 70-643 
آموزش mcitp - exam 70-643 ts: windows server 2008 applications infrastructure configuring - 
آموزش آزمون 70-643 
آموزش mcitp - exam 70-643 ts: windows server 2008 applications infrastructure configuring - 
آزمون 70-643 
mcitp - exam 70-643 ts: windows server 2008 applications infrastructure configuring - 
آزمون 70-643 
mcitp - exam 70-643 ts: windows server 2008 applications infrastructure configuring - 
(حجم 129.46mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش آزمون 70-642 آموزش آزمون 70-642 
آموزش mcitp - exam 70-642 ts: windows server 2008 network infrastructure configuring 
آموزش آزمون 70-642 
آموزش mcitp - exam 70-642 ts: windows server 2008 network infrastructure configuring 
آزمون 70-642 
mcitp - exam 70-642 ts: windows server 2008 network infrastructure configuring 
آزمون 70-642 
mcitp - exam 70-642 ts: windows server 2008 network infrastructure configuring 
(حجم 165.84mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش آزمون 70-640 آموزش آزمون 70-640 
آموزش mcitp - exam 70-640 ts: windows server 2008 active directory, configuring 
آموزش آزمون 70-640 
آموزش mcitp - exam 70-640 ts: windows server 2008 active directory, configuring 
آزمون 70-640 
mcitp - exam 70-640 ts: windows server 2008 active directory, configuring 
آزمون 70-640 
mcitp - exam 70-640 ts: windows server 2008 active directory, configuring 
(حجم 100.38mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش آزمون 70-680 آموزش آزمون 70-680 
آموزش mcitp - exam 70-680: windows 7, configuring 
آموزش آزمون 70-680 
آموزش mcitp - exam 70-680: windows 7, configuring 
آزمون 70-680 
mcitp - exam 70-680: windows 7, configuring 
آزمون 70-680 
mcitp - exam 70-680: windows 7, configuring 
(حجم 83.82mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش dreamweaver cs6 آموزش dreamweaver cs6 
آموزش دریم ویور cs6 
آموزش dreamweaver cs6 
آموزش دریم ویور cs6 
dreamweaver cs6 
دریم ویور cs6 
dreamweaver cs6 
دریم ویور cs6 
(حجم 53.4mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش premiere pro cs6 آموزش premiere pro cs6 
آموزش پریمیر 
آموزش premiere pro cs6 
آموزش پریمیر 
premiere pro cs6 
پریمیر 
premiere pro cs6 
پریمیر 
(حجم 71.33mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش flash cs6 آموزش flash cs6 
آموزش فلش سی اس 6 
آموزش flash cs6 
آموزش فلش سی اس 6 
flash cs6 
فلش سی اس 6 
flash cs6 
فلش سی اس 6 
(حجم 109.11mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش p oshop cs6 ( آموزش فتوشاپ cs6 ) آموزش p oshop cs6 ( آموزش فتوشاپ cs6 ) 
آموزش فتوشاپ نسخه cs 6 
آموزش p oshop cs6 ( آموزش فتوشاپ cs6 ) 
آموزش فتوشاپ نسخه cs 6 
p oshop cs6 ( فتوشاپ cs6 ) 
فتوشاپ نسخه cs 6 
p oshop cs6 ( فتوشاپ cs6 ) 
فتوشاپ نسخه cs 6 
(حجم 165.5mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش sql server 2012 آموزش sql server 2012 
اس کیو ال سرور 2012 
آموزش sql server 2012 
اس کیو ال سرور 2012 
sql server 2012 
اس کیو ال سرور 2012 
sql server 2012 
اس کیو ال سرور 2012 
(حجم 91.48mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش html5 آموزش html5 
آموزش html5 
آموزش html5 
آموزش html5 
html5 
html5 
html5 
html5 
(حجم 123.02mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش indesign cs6 آموزش indesign cs6 
آموزش ایندیزاین cs6 
آموزش indesign cs6 
آموزش ایندیزاین cs6 
indesign cs6 
ایندیزاین cs6 
indesign cs6 
ایندیزاین cs6 
(حجم 102.99mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش 3d studio max 2012 پیشرفته آموزش 3d studio max 2012 پیشرفته 
آموزش تری دی یو م  
آموزش 3d studio max 2012 پیشرفته 
آموزش تری دی یو م  
3d studio max 2012 پیشرفته 
تری دی یو م  
3d studio max 2012 پیشرفته 
تری دی یو م  
(حجم 104.91mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش 3d studio max 2012 مقدماتی آموزش 3d studio max 2012 مقدماتی 
آموزش تری دی یو م  
آموزش 3d studio max 2012 مقدماتی 
آموزش تری دی یو م  
3d studio max 2012 مقدماتی 
تری دی یو م  
3d studio max 2012 مقدماتی 
تری دی یو م  
(حجم 104.24mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش توابع ا ل آموزش توابع ا ل 
آموزش فرمول نویسی در ا ل 
آموزش توابع ا ل 
آموزش فرمول نویسی در ا ل 
توابع ا ل 
فرمول نویسی در ا ل 
توابع ا ل 
فرمول نویسی در ا ل 
(حجم 66.35mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش توابع ا ل آموزش توابع ا ل 
آموزش فرمول نویسی در ا ل 
آموزش توابع ا ل 
آموزش فرمول نویسی در ا ل 
توابع ا ل 
فرمول نویسی در ا ل 
توابع ا ل 
فرمول نویسی در ا ل 
(حجم 66.08mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش onenote 2010 آموزش onenote 2010 
وان نوت , onenote 
آموزش onenote 2010 
وان نوت , onenote 
onenote 2010 
وان نوت , onenote 
onenote 2010 
وان نوت , onenote 
(حجم 36.29mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش web page maker آموزش web page maker 
آموزش وب پیج میکر 
آموزش web page maker 
آموزش وب پیج میکر 
web page maker 
وب پیج میکر 
web page maker 
وب پیج میکر 
(حجم 47.27mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
دیکشنری انگلیسی به فارسی دیکشنری انگلیسی به فارسی 
دیکشنری یا فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی 
دیکشنری انگلیسی به فارسی 
دیکشنری یا فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی 
دیکشنری انگلیسی به فارسی 
دیکشنری یا فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی 
دیکشنری انگلیسی به فارسی 
دیکشنری یا فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی 
(حجم 322.91mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
دیکشنری اسپانیایی دیکشنری اسپانیایی 
فرهنگ لغت اسپانیایی 
دیکشنری اسپانیایی 
فرهنگ لغت اسپانیایی 
دیکشنری اسپانیایی 
فرهنگ لغت اسپانیایی 
دیکشنری اسپانیایی 
فرهنگ لغت اسپانیایی 
(حجم 31.17mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
دیکشنری ایتالیایی دیکشنری ایتالیایی 
فرهنگ لغت ایتالیایی 
دیکشنری ایتالیایی 
فرهنگ لغت ایتالیایی 
دیکشنری ایتالیایی 
فرهنگ لغت ایتالیایی 
دیکشنری ایتالیایی 
فرهنگ لغت ایتالیایی 
(حجم 27.88mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
دیکشنری آلمانی دیکشنری آلمانی 
فرهنگ لغت آلمانی 
دیکشنری آلمانی 
فرهنگ لغت آلمانی 
دیکشنری آلمانی 
فرهنگ لغت آلمانی 
دیکشنری آلمانی 
فرهنگ لغت آلمانی 
(حجم 46.4mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
دیکشنری فرانسه دیکشنری فرانسه 
فرهنگ لغت فرانسه 
دیکشنری فرانسه 
فرهنگ لغت فرانسه 
دیکشنری فرانسه 
فرهنگ لغت فرانسه 
دیکشنری فرانسه 
فرهنگ لغت فرانسه 
(حجم 55.58mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش dreamweaver cs5 آموزش dreamweaver cs5 
آموزش دریم ویور سی اس 5 
آموزش dreamweaver cs5 
آموزش دریم ویور سی اس 5 
dreamweaver cs5 
دریم ویور سی اس 5 
dreamweaver cs5 
دریم ویور سی اس 5 
(حجم 59.25mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش p oshop cs5 ( آموزش فتوشاپ cs5 ) آموزش p oshop cs5 ( آموزش فتوشاپ cs5 ) 
آموزش فتوشاپ نسخه cs 5 
آموزش p oshop cs5 ( آموزش فتوشاپ cs5 ) 
آموزش فتوشاپ نسخه cs 5 
p oshop cs5 ( فتوشاپ cs5 ) 
فتوشاپ نسخه cs 5 
p oshop cs5 ( فتوشاپ cs5 ) 
فتوشاپ نسخه cs 5 
(حجم 157.74mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش premiere pro cs5 آموزش premiere pro cs5 
آموزش پریمیر از مقدماتی تا پیشرفته 
آموزش premiere pro cs5 
آموزش پریمیر از مقدماتی تا پیشرفته 
premiere pro cs5 
پریمیر از مقدماتی تا پیشرفته 
premiere pro cs5 
پریمیر از مقدماتی تا پیشرفته 
(حجم 85.4mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش flash cs5 - آموزش فلش cs5 آموزش flash cs5 - آموزش فلش cs5 
آموزش فلش نسخه cs5 - cs 5 
آموزش flash cs5 - آموزش فلش cs5 
آموزش فلش نسخه cs5 - cs 5 
flash cs5 - فلش cs5 
فلش نسخه cs5 - cs 5 
flash cs5 - فلش cs5 
فلش نسخه cs5 - cs 5 
(حجم 108mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش اینترنت - ie 8 آموزش اینترنت - ie 8 
اینترنت 
آموزش اینترنت - ie 8 
اینترنت 
اینترنت - ie 8 
اینترنت 
اینترنت - ie 8 
اینترنت 
(حجم 71.9mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش ado .net 2010 و linq آموزش ado .net 2010 و linq 
آموزش کار با پایگاه داده databse توسط ado .net و linq 
آموزش ado .net 2010 و linq 
آموزش کار با پایگاه داده databse توسط ado .net و linq 
ado .net 2010 و linq 
کار با پایگاه داده databse توسط ado .net و linq 
ado .net 2010 و linq 
کار با پایگاه داده databse توسط ado .net و linq 
(حجم 45.9mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش asp.net 2010 آموزش asp.net 2010 
آموزش ای اس پی دات نت 2010 
آموزش asp.net 2010 
آموزش ای اس پی دات نت 2010 
asp.net 2010 
ای اس پی دات نت 2010 
asp.net 2010 
ای اس پی دات نت 2010 
(حجم 94.4mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش c# .net 2010 آموزش c# .net 2010 
آموزش سی شا دات نت 2010 
آموزش c# .net 2010 
آموزش سی شا دات نت 2010 
c# .net 2010 
سی شا دات نت 2010 
c# .net 2010 
سی شا دات نت 2010 
(حجم 132.74mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش visual basic .net 2010 آموزش visual basic .net 2010 
آموزش ویژوال بیسیک دات نت - vb - 2010 
آموزش visual basic .net 2010 
آموزش ویژوال بیسیک دات نت - vb - 2010 
visual basic .net 2010 
ویژوال بیسیک دات نت - vb - 2010 
visual basic .net 2010 
ویژوال بیسیک دات نت - vb - 2010 
(حجم 130.31mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش کتیا catia آموزش کتیا catia 
آموزش کتیا 
آموزش کتیا catia 
آموزش کتیا 
کتیا catia 
کتیا 
کتیا catia 
کتیا 
(حجم 80.78mb)  مستقیم (تمامی بخشها)
آموزش visio 2010 آموزش visio 2010 
ویزیو 2010 
آموزش visio 2010 
ویزیو 2010 
visio 2010 
ویزیو 2010 
visio 2010 
ویزیو 2010 
(حجم 79.25mb)  مستقیم (تمامی بخشها)

انواع سیستم های جرقه اتومبیل

از هنگامی که اتینه لنویر( مراجعه به تاریخچه اتومبیل ) اولین موتور احتراق داخلی را ساخت و تکمیل آن توسط چا فرانکلین کترینگ، سیستم های مختلفی برای ایجاد جرقه در اتاق احتراق ابداع شده ا ند و روز به روز کارایی این سیستم بالاتر رفته است . دسته بندی تمامی سیستم های جرقه موجود کار دشواری میباشد. برخی از این سیستم ها در قسمتهایی باهم شباهت دارند درحالی در قسمتهای دیگر باهم متفاوتند .شرکتهای تولید کننده روشهای مختلفی را برای انجام این کار ابداع کرده اند .

در اینجا سعی میشود ابتدا دسته های اصلی سیستهای جرقه بیان شده . سپس تا انجا که ممکن است انواع سیستم های بکار رفته در خودروها ( در هر دسته ) بطور خلاصه بیان شود.

دسته بندی سیستم های جرقه زنی اتومبیل

بطور کلی سیستم های جرقه به 4 دسته کلی تقسیم بندی میشوند.

سیستم جرقه مگنتی

سیستم جرقه پلاتینی

سیستم جرقه الکترونیکی

سیستم جرقه کنترل هوشمند

1. سیستم جرقه مگنتی magneto ignition system

یکی از سوالات اساسی برای تعیین سیستم جرقه مناسب در خودرو این است که آیا آن خودرو از باتری استفاده میکند یا خیر . در اکثر خودروهای امروزی باتری وجود دارد اما استثناهایی نیز وجود دارد، مثلا اتومبیلهای مسابقهای برای کاهش وزن خورو باتری را پس از استارت زدن از روی اتومبیل خارج میکنند ( یا از دستگاههای استارتر مخصوص برای بکار انداختن موتور استفاده میکنند ) یا موتور سیکلت ها که انواع اولیه آن فاقد باتری بودند .

تنها سیستمی که میتواند بدون باتری هم جرقه لازم را تولید کند ،سیستم جرقه مگنتی میباشد. اتومبیلهای اولیه از این سیستم استفاده می د. امروزه موتورهای هواپیماها ، اتومبیلهای مسابقه ای و انواع زیادی از موتورهای کوچک و بسیاری از موتورسیکلت ها ( قدیمی .... توجهداشته باشید وقتی میگوییم منظور موتور سیکلتهایی است که دارای باتری نمیباشند ) از سیستم جرقه مگنتی استفاده میکنند. در اتومبیلهای اولیه موتور توسط یک هندل به حرکت درمیآمد و جریان الکتریکی فقط برای ایجاد جرقه و محترق سوخت استفاده میشد. این هندل در موتور سیکلت ها به صورت پایی وجود دارد. و در موتور های کوچک زمینی بنزینی با استفاده ازیک سیم عمل همل هندل انجام می شود ( کشیدن سیم ) .

مگنت های اولیه نوعی ژنراتور الکتریکی بودند که برق مورد نیاز سیستم هایی که باتری ندارند را تامین میکند. مگنت روی موتور نصب شده و انرژی حرکتی موتور را گرفته ( مثلا روی فلایویل موتورسیکلت ها) و انرا به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .اجزای اصلی این سیستم بسیار ساده میباشد . یک فلایویل ، چند آهنربای دائم که روی فلایویل نصب میشوند ( همان مگنت ) و یک (یا چند ) سیم پیچ ( بوبین یا کویل ) و در نهایت شمع و وایر شمع .موتورهای گازی نمونه بسیار خوبی از سیستم های اولیه مگنتی میباشند . اگر د وش سمت فلایویل موتور را جدا کرده و فلایویل را جدا کنید . بوبین های مشاهده میشوند.

سیستم جرقه مگنتی

اجزاء اصلی سیستم جرقه مگنتی ساده اتومبیل

اساس کار :

اگر سیمی خطوط میدان مغناطیسی را ( به طور متناوب ) قطع کند در آن سیم جریان الکتریسته بوجود میآید . از این قانون برای تولید جریان برق توسط تمامی مولد ها استفاده میشود حال میتواند میدان مغناطیسی متحرک بوده و سیم ثابت باشد ( مگنتی ، رناتورها )یا برع سیم پیچ متحرک باشد و میدان مغناطیسی ثابت ( دینام ). در سیستم مگنتی ، میدان توسط فلایویل که دارای چند آهنربای دائم است بوجود میاید . فلایویل حول سیم پیچ ( بوبین ) که ثابت هستند میگردد و اگر پلاتین بسته باشد (شکل a,b) در سیم پیچ اولیه در جریان الکتریسیته بوجود میاید.

سیستم جرقه

هنگامی که بادامک به پلاتین متحرک نیرو وارد میکند و آنرا از پلاتین ثابت جدا میکند (شکلc,d) جریان به سمت خازن جاری میشود .( فقط طی چند صدم ثانیه این مسیر بوجود میآیدو خازن پر میگردد) خازن پس از پر شدن، تخلیه شده و جریان به سمت سیم پیچ اولیه حرکت میکند و اصطلاحا مدار اولیه را شارژ میکند پس از تخلیه کامل برق خازن ، جریان در سیم پیچ اولیه قطع میشود در اثر قطع ناگهانی جریانی به سیم پیچ ثانویه القا شده و با توجه به نسبت دور سیم پیچ ثانویه به اولیه ولتاژ آن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکند .این ولتاژ آنقدر هست تا بتواند از فاصله دهانه شمع عبور کند و در این لحظه شمع جرقه میزند.

توجه : نحوه عملکرد دقیق خازن وپلاتین در سیستم جرقه پلاتینی کاملا بیان خواهد شد

سیستم جرقه پلاتینی

توجه : سیستم هایی که دارای این نوع جرقه مگنتی بودند ( معمولا موتور سیکلت ها قدیمی) یک بوبین دیگر نیز برای تامین انرژی مورد نیاز آن دارند . این بوبین دوم معمولا برق لازم جهت روشنایی خودرو را تامین مینمود

سیستم جرقه سیستم جرقه

مزایا و معایب :

با توجه به این که این نوع سیستم اولین طرح برای سیستم جرقه میباشد معایب بسیار دارد . مثلا کنترل کاملی بر تایمینگ جرقه نمیتوان داشت مقدار آوانس اولیه نسبت به انواع دیگر محدود است . مزیت این نوع سیستم ارزانی و کوچکی مجموعه میباشد . بعلاوه نیازی به باتری بعنوان یک نیروده اولیه نیست .

نکته : در بازار سیستمی وجود دارد که به نام سیستم مگنتی برای اتومبیلها ( طرح شتاب) . این سیستم جزء سیستمهای جرقه مگنتی به شمار نمی آید .نام اصلی این سیستم magnetically controlled electronic ignition ( کنترل الکترونیکی جرقه بوسیله مگنت ) که به اختصار آنرا مگنتی مینامند و جزء سیستم جرقه الکترونیکی میباشد

نکته : موتورسیکلتهای امروزی کمتر از سیستم های ساده مگنتی استفاده میکنند . این موتورها یا از نوع مگنتی- باتری میباشند (که گروهی از معایب سیستم مگنتی ساده را رفع کرده ) و یا اینکه از سیستم باتری و کویل ( جرقه پلاتینی ساده ) و یا از نوعی سیستم جرقه الکترونیکی ( معمولا از نوع cdi ) استفاده میشود

سیستم جرقه

سیستم جرقه : در کلیه موتورهای احتراق داخلی درون سوز سوخت وارد شده به داخل سیلندر باید

به طریقی محترق شود که عمل احتراق در ان سیلندر انجام شود این عمل به دو صورت انجام می

شود - 1 در موتورهای دیزلی عمل احتراق بدین صورت انجام می شود که هوای وارد شده در

سیلندر بحدی متراکم می شود که در اثر این عمل گرمای بسیار زیادی تولید شده که این گرما

می تواند سوخت تزریق شده در ان گرما را محترق نماید

2-در موورهای بنزینی بعد از اینکه مخلوط هوا و بنزین کاملا متراکم شدند حتما باید جرقه ای وجود

داشته باشد تا بتواند این مخلوط متراکم را محترق سازد که این عمل در موتورهای بنزینی بعهده

سیستم جرقه می باشد

قسمت های مختلف سیستم جرقه : -1 منبع انرژی الکتریکی مانندباطری - رناتور 2- یک وسیله

تبدیل کننده برای افزایش دادن انرژی فشار الکتریکی مانند کوئل -3یک وسیله قطع و وصل

جریان پلاتین- 4 یک توزیع کننده برق فشار قوی دلکو -5 شمع برای تولید جرقه در کلیه سیم

کشی های اتومبیل که سیستم جرقه هم یکی از قسمتهای ان می باشد تمام سیم کشی ها

بوسیله یک سیم تک رشته ای صورت می گیرد و برای تکمیل مدار هر وسیله از اتصال

بدنه استفاده می شود می دانید که ابتدا منفی باطری را به شاسی متصل می کنند البته در

برخی از مدل ها از سیم کشی دو رشته ای نیز استفاده می شود ولی نوع تک رشته ای

بخاطر ارزانی و سریع تر انجام گرفتن کار متداول تر می باشد

سیستم جرقه

کار سیستم جرقه : سیستم جرقه مخلوط متراکم شده داخل سیلندر را بوسیله جرقه الکتریکی

که در انتها داخل سیلندر بین دو کنتاکت مثبت و منفی شمع ایجاد می گردد باعث سوختن مخلوط

متراکم شده می شود که ولتاژ جرقه ایجاد شده در حدود 10000 تا 24000 ولت می باشد طریقه

ایجاد این جرقه بدین صورت می باشد زمانی که سوئیچ را باز می کنیم جریان از باطری به سیم

پیچ اولیه کوئل جاری می شود و در این زمان با بسته بودن دهانه پلاتین مدار این سیم پیچ بصورت

بسته قرار می گیرد و باعث می شود یک میدان مغناطیسی در دور ان داخل کوئل ایجاد شود حال

در اثر برخورد بادامک میل دلکو به زیر پلاتین باعث باز شدن دو کنتاکت پلاتین از یکدیگر می شود

که با این عمل سم پیچ مدار اولیه کوئل و میدان مغناطیسی ایجاد شده در ان قطع می گردد

و میدان مغناطیسی ضعیف شده سیم پیچ ثانویه را قطع می کند و باعث القا نیروی الکتروموتیو

در انها می شود و چون تعداد دور سیم پیچ های مدار ثانویه بسیار زیاد می باشد ولتاژی که در ان

القا و از ان خارج می گردد حدود 10 تا 24 هزار ولت می باشد حال جریان ولتاژ زیاد مدار ثانویه

بوسیله وایر بداخل دلکو و از انجا بوسیله توزیع کننده )چکش برق( و وایرهای رابط بین دلکو و

شمع به شمع ها رسیده و عمل جرقه را انجام می دهد و باعث سوختن مخلوط می گردد

سیستم جرقه
انواع سیستم های جرقه اتومبیل

از هنگامی که اتینه لنویر( مراجعه به تاریخچه اتومبیل ) اولین موتور احتراق داخلی را ساخت و تکمیل آن توسط چا فرانکلین کترینگ، سیستم های مختلفی برای ایجاد جرقه در اتاق احتراق ابداع شده ا ند و روز به روز کارایی این سیستم بالاتر رفته است . دسته بندی تمامی سیستم های جرقه موجود کار دشواری میباشد. برخی از این سیستم ها در قسمتهایی باهم شباهت دارند درحالی در قسمتهای دیگر باهم متفاوتند .شرکتهای تولید کننده روشهای مختلفی را برای انجام این کار ابداع کرده اند .

در اینجا سعی میشود ابتدا دسته های اصلی سیستهای جرقه بیان شده . سپس تا انجا که ممکن است انواع سیستم های بکار رفته در خودروها ( در هر دسته ) بطور خلاصه بیان شود.

دسته بندی سیستم های جرقه زنی اتومبیل

بطور کلی سیستم های جرقه به 4 دسته کلی تقسیم بندی میشوند.

سیستم جرقه مگنتی

سیستم جرقه پلاتینی

سیستم جرقه الکترونیکی

سیستم جرقه کنترل هوشمند

1. سیستم جرقه مگنتی magneto ignition system

یکی از سوالات اساسی برای تعیین سیستم جرقه مناسب در خودرو این است که آیا آن خودرو از باتری استفاده میکند یا خیر . در اکثر خودروهای امروزی باتری وجود دارد اما استثناهایی نیز وجود دارد، مثلا اتومبیلهای مسابقهای برای کاهش وزن خورو باتری را پس از استارت زدن از روی اتومبیل خارج میکنند ( یا از دستگاههای استارتر مخصوص برای بکار انداختن موتور استفاده میکنند ) یا موتور سیکلت ها که انواع اولیه آن فاقد باتری بودند .

تنها سیستمی که میتواند بدون باتری هم جرقه لازم را تولید کند ،سیستم جرقه مگنتی میباشد. اتومبیلهای اولیه از این سیستم استفاده می د. امروزه موتورهای هواپیماها ، اتومبیلهای مسابقه ای و انواع زیادی از موتورهای کوچک و بسیاری از موتورسیکلت ها ( قدیمی .... توجهداشته باشید وقتی میگوییم منظور موتور سیکلتهایی است که دارای باتری نمیباشند ) از سیستم جرقه مگنتی استفاده میکنند. در اتومبیلهای اولیه موتور توسط یک هندل به حرکت درمیآمد و جریان الکتریکی فقط برای ایجاد جرقه و محترق سوخت استفاده میشد. این هندل در موتور سیکلت ها به صورت پایی وجود دارد. و در موتور های کوچک زمینی بنزینی با استفاده ازیک سیم عمل همل هندل انجام می شود ( کشیدن سیم ) .

مگنت های اولیه نوعی ژنراتور الکتریکی بودند که برق مورد نیاز سیستم هایی که باتری ندارند را تامین میکند. مگنت روی موتور نصب شده و انرژی حرکتی موتور را گرفته ( مثلا روی فلایویل موتورسیکلت ها) و انرا به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .اجزای اصلی این سیستم بسیار ساده میباشد . یک فلایویل ، چند آهنربای دائم که روی فلایویل نصب میشوند ( همان مگنت ) و یک (یا چند ) سیم پیچ ( بوبین یا کویل ) و در نهایت شمع و وایر شمع .موتورهای گازی نمونه بسیار خوبی از سیستم های اولیه مگنتی میباشند . اگر د وش سمت فلایویل موتور را جدا کرده و فلایویل را جدا کنید . بوبین های مشاهده میشوند.

سیستم جرقه مگنتی

اجزاء اصلی سیستم جرقه مگنتی ساده اتومبیل

اساس کار :

اگر سیمی خطوط میدان مغناطیسی را ( به طور متناوب ) قطع کند در آن سیم جریان الکتریسته بوجود میآید . از این قانون برای تولید جریان برق توسط تمامی مولد ها استفاده میشود حال میتواند میدان مغناطیسی متحرک بوده و سیم ثابت باشد ( مگنتی ، رناتورها )یا برع سیم پیچ متحرک باشد و میدان مغناطیسی ثابت ( دینام ). در سیستم مگنتی ، میدان توسط فلایویل که دارای چند آهنربای دائم است بوجود میاید . فلایویل حول سیم پیچ ( بوبین ) که ثابت هستند میگردد و اگر پلاتین بسته باشد (شکل a,b) در سیم پیچ اولیه در جریان الکتریسیته بوجود میاید.

سیستم جرقه

هنگامی که بادامک به پلاتین متحرک نیرو وارد میکند و آنرا از پلاتین ثابت جدا میکند (شکلc,d) جریان به سمت خازن جاری میشود .( فقط طی چند صدم ثانیه این مسیر بوجود میآیدو خازن پر میگردد) خازن پس از پر شدن، تخلیه شده و جریان به سمت سیم پیچ اولیه حرکت میکند و اصطلاحا مدار اولیه را شارژ میکند پس از تخلیه کامل برق خازن ، جریان در سیم پیچ اولیه قطع میشود در اثر قطع ناگهانی جریانی به سیم پیچ ثانویه القا شده و با توجه به نسبت دور سیم پیچ ثانویه به اولیه ولتاژ آن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکند .این ولتاژ آنقدر هست تا بتواند از فاصله دهانه شمع عبور کند و در این لحظه شمع جرقه میزند.

توجه : نحوه عملکرد دقیق خازن وپلاتین در سیستم جرقه پلاتینی کاملا بیان خواهد شد

سیستم جرقه پلاتینی

توجه : سیستم هایی که دارای این نوع جرقه مگنتی بودند ( معمولا موتور سیکلت ها قدیمی) یک بوبین دیگر نیز برای تامین انرژی مورد نیاز آن دارند . این بوبین دوم معمولا برق لازم جهت روشنایی خودرو را تامین مینمود

سیستم جرقه سیستم جرقه

مزایا و معایب :

با توجه به این که این نوع سیستم اولین طرح برای سیستم جرقه میباشد معایب بسیار دارد . مثلا کنترل کاملی بر تایمینگ جرقه نمیتوان داشت مقدار آوانس اولیه نسبت به انواع دیگر محدود است . مزیت این نوع سیستم ارزانی و کوچکی مجموعه میباشد . بعلاوه نیازی به باتری بعنوان یک نیروده اولیه نیست .

نکته : در بازار سیستمی وجود دارد که به نام سیستم مگنتی برای اتومبیلها ( طرح شتاب) . این سیستم جزء سیستمهای جرقه مگنتی به شمار نمی آید .نام اصلی این سیستم magnetically controlled electronic ignition ( کنترل الکترونیکی جرقه بوسیله مگنت ) که به اختصار آنرا مگنتی مینامند و جزء سیستم جرقه الکترونیکی میباشد

نکته : موتورسیکلتهای امروزی کمتر از سیستم های ساده مگنتی استفاده میکنند . این موتورها یا از نوع مگنتی- باتری میباشند (که گروهی از معایب سیستم مگنتی ساده را رفع کرده ) و یا اینکه از سیستم باتری و کویل ( جرقه پلاتینی ساده ) و یا از نوعی سیستم جرقه الکترونیکی ( معمولا از نوع cdi ) استفاده میشود

سیستم جرقه

سیستم جرقه : در کلیه موتورهای احتراق داخلی درون سوز سوخت وارد شده به داخل سیلندر باید

به طریقی محترق شود که عمل احتراق در ان سیلندر انجام شود این عمل به دو صورت انجام می

شود - 1 در موتورهای دیزلی عمل احتراق بدین صورت انجام می شود که هوای وارد شده در

سیلندر بحدی متراکم می شود که در اثر این عمل گرمای بسیار زیادی تولید شده که این گرما

می تواند سوخت تزریق شده در ان گرما را محترق نماید

2-در موورهای بنزینی بعد از اینکه مخلوط هوا و بنزین کاملا متراکم شدند حتما باید جرقه ای وجود

داشته باشد تا بتواند این مخلوط متراکم را محترق سازد که این عمل در موتورهای بنزینی بعهده

سیستم جرقه می باشد

قسمت های مختلف سیستم جرقه : -1 منبع انرژی الکتریکی مانندباطری - رناتور 2- یک وسیله

تبدیل کننده برای افزایش دادن انرژی فشار الکتریکی مانند کوئل -3یک وسیله قطع و وصل

جریان پلاتین- 4 یک توزیع کننده برق فشار قوی دلکو -5 شمع برای تولید جرقه در کلیه سیم

کشی های اتومبیل که سیستم جرقه هم یکی از قسمتهای ان می باشد تمام سیم کشی ها

بوسیله یک سیم تک رشته ای صورت می گیرد و برای تکمیل مدار هر وسیله از اتصال

بدنه استفاده می شود می دانید که ابتدا منفی باطری را به شاسی متصل می کنند البته در

برخی از مدل ها از سیم کشی دو رشته ای نیز استفاده می شود ولی نوع تک رشته ای

بخاطر ارزانی و سریع تر انجام گرفتن کار متداول تر می باشد

سیستم جرقه

کار سیستم جرقه : سیستم جرقه مخلوط متراکم شده داخل سیلندر را بوسیله جرقه الکتریکی

که در انتها داخل سیلندر بین دو کنتاکت مثبت و منفی شمع ایجاد می گردد باعث سوختن مخلوط

متراکم شده می شود که ولتاژ جرقه ایجاد شده در حدود 10000 تا 24000 ولت می باشد طریقه

ایجاد این جرقه بدین صورت می باشد زمانی که سوئیچ را باز می کنیم جریان از باطری به سیم

پیچ اولیه کوئل جاری می شود و در این زمان با بسته بودن دهانه پلاتین مدار این سیم پیچ بصورت

بسته قرار می گیرد و باعث می شود یک میدان مغناطیسی در دور ان داخل کوئل ایجاد شود حال

در اثر برخورد بادامک میل دلکو به زیر پلاتین باعث باز شدن دو کنتاکت پلاتین از یکدیگر می شود

که با این عمل سم پیچ مدار اولیه کوئل و میدان مغناطیسی ایجاد شده در ان قطع می گردد

و میدان مغناطیسی ضعیف شده سیم پیچ ثانویه را قطع می کند و باعث القا نیروی الکتروموتیو

در انها می شود و چون تعداد دور سیم پیچ های مدار ثانویه بسیار زیاد می باشد ولتاژی که در ان

القا و از ان خارج می گردد حدود 10 تا 24 هزار ولت می باشد حال جریان ولتاژ زیاد مدار ثانویه

بوسیله وایر بداخل دلکو و از انجا بوسیله توزیع کننده )چکش برق( و وایرهای رابط بین دلکو و

شمع به شمع ها رسیده و عمل جرقه را انجام می دهد و باعث سوختن مخلوط می گردد

سیستم جرقه
www.ind.clinicab.ir


انواع روش های تصفیه آب


• تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی


فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.


پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.


از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.


الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.


نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.


یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.


این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی آب شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.


در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.


در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و... را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.


توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای tds های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.


ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.


در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.


امروزه از این روش در وجی آب تصفیه شده توسط ro به منظور تولید آب با ec<0.2 استفاده می شود.


• دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از:


o تولید آب بدون یون (demineralization)


حذف سختی آب


o حذف کاتیون های خارجی از آب


o حذف قلیائیت


o بازی مجدد آب در صنایع ف ی


o حذف نیترات و سولفات


o بازی و یا جداسازی مواد دارویی


o بازی ف ات با ارزش در صنایع ف ی


• تصفیه آب به روش سیستم نانو اسیون :


در همه روش های پیشرفته تصفیه آب مهمترین هدف تصفیه، حذف املاح محلول در آب می باشد ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کاربردهای مختلف، آب با درجه خلوص متفاوتی مورد نیاز می باشد برای مثال در صنعت داروسازی و یا تولید سوخت هسته ای آب مورد نیاز، آب فوق خالص (ultra pure) می باشد لذا طبیعی است برای تولید آب با درجه خلوص بیشتر باید هزینه بیشتری صرف شود، ولی برای برخی دیگر از کاربردها آب با خلوص بسیار زیاد مورد نیاز نمی باشد.


برای مثال آب استفاده شده در برج های خنک کننده (cooling tower ) باید صرفاً از لحاظ حذف سختی مورد تصفیه قرار گیرد.


در چنین کاربردهایی می توان از سیستم‌ هایی با درصد حذف پایین تر و به تبعِ آن هزینه کمتر استفاده نمود.


یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو اسیون می باشد.


یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانو هاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است. نانو ها براساس منافذشان طبقه بندی شده اند.


نانو اسیون نسبت به اسمز مع و اولترا اسیون مزایای ویژه‌ای دارد، از جمله آن ‌که در اولترا اسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بالاتر بوده و در اسمز مع میزان خلوص آب حاصله بیشتر از حد معمول است که پیامد آن افزایش قیمت این روش است.


از دیگر مزایای استفاده از نانو اسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کشها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان، از بین بردن اثرات م ب زیست محیطی، حذف کدورت، سختی و شوری آب، پایین بودن هزینه تصفیه و در مجموع همانگونه که اشاره شد عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان.


• تصفیه آب به روش edi :


همچنان که در مطالب قبلی نیز قید شد یکی از مهمترین نیازهای صنایع مادر : مانند صنعت هسته ‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه رسانا و .... داشتن آبی با خلوص بسیار زیاد می‌‌باشد.


برای تولید چنین آب ‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌ های پیشرفته مانند اسمز مع ، نانو اسیون، edr و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.


وجی چنین تصفیه‌‌ هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.


لذا آب وجی در یکی از سیستم‌‌های تبادل یونی یاedi مورد تصفیه مجدد قرار می ‌‌گیرد تا آب با خلوص بسیار بالا را تولید نماید.


معایب سیستم ‌‌های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می‌‌باشد.


سیستم edi ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و اسیون غشایی می‌‌باشد که وجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کمتر از µs/cm 2/0 است.


در سیستم edi نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند. با این تفاوت که ممبرین‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبرین ‌‌ها را از بین می برد.


هر واحد edi متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.


• تصفیه آب به روش (edr (electro dialysis reverse:


کلمه dialysis در لغت به معنی جدا مواد از یک محلول می باشد و روش edr در واقع بیانگر جدا املاح از آب با استفاده از انرژی برق می‌‌باشد.


در این روش با استفاده از جریان برق dc و همچنین غشاهای آنیونی و کاتیونی، عملیات جداسازی املاح از آب صورت می ‌‌پذیرد.


کلمه reverse در انتهای این روش بدین معنی می باشد که در اثر عبور آب از ممبرین ‌‌های سیستم، ی ری از املاح بر روی ممبرِین‌‌ هارسوب می‌ نمایند.


در روش های سنتی که به ed معروف بود از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شد ولی در این روش به ازای حدوداً هر 15 دقیقه کار سیستم، پلاریته سیستم یا همان جای قطب‌‌های مثبت و منفی تعویض می‌‌گردد و املاح رسوب کرده بر روی سیستم از آن جدا می‌‌شوند.


نکته‌‌ ای که در مورد روش edr قابل توجه می باشد این است که در هر مرحله از تصفیه تنها 50% از املاح می ‌‌تواند دفع گردد لذا برای رسیدن به خلوص بالاتر باید آب در چندین مرحله تصفیه شود.


روش edr بیشتر برای تولید آب شرب در دنیا استفاده می شود.


از آنجایی که tds مناسب آب شرب بین 100 تا 500 می‌‌باشد وtds وجی این روش بالاتر از100 می‌باشد، این روش بهترین روش تولید آب شرب در حجم‌‌ های بالا می باشد.


حداقل حجم آب تولیدی به روش edr حدود 15 متر مکعب در شبانه روز می باشد.


o معایب روش edr


حداکثر tds ورودی به سیستم 12000 ppm می باشد .


ما یمم درصد حذف املاح در هر مرحله 50% می باشد در حالی که در روشro، 99% می باشد.


این روش فقط توانایی حذف عناصری را دارد که از لحاظ الکتریکی خنثی نیستند.


مثلاً اگر شکر در آب حل شود یون های سازنده آن از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند، لذا اگر آب شیرین بارها و بارها از این سیستم عبور نماید به هیچ وجه املاح آن حذف نمی ‌‌گردد.


همچنین این روش توانایی حذف میکرو ارگانیزم های موجود در آب مانند باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ویروس ها را به علت اینکه از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند را ندارد.


o مزایای روش edr


یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش edr ریکاوری بالای سیستم می باشد که تا حد 94% می ‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند 94% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط 6% آن را به صورت پساب دفع نماید.


مزیت دوم سیستم، عمر ممبرین‌‌ های استفاده شده می‌‌باشد که حدود 10 سال می‌‌باشد .


فشار کاری این سیستم کم می‌‌ باشد، لذا هزینه های نگهداری اتصالات و پایپینگ آن بسیار پایین می ‌‌باشد و برای جلوگیری از خوردگی می‌‌توان از اتصالات upvc در کل سیستم استفاده نمود.


هزینه نگهداری این دستگاه نسبت به ro بسیار پایین‌‌ تر می ‌‌باشد.


تزریق مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب که مواد گران قیمتی هم می باشند نیاز نمی باشد.


• تصفیه آب به روش سیستم اسمز مع ( ro )


اسمز مع چیست :


اسمز مع ، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک ز آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.


از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز مع در تولید مشترک جهانی به بیشتر از 7/1 میلیون گالن در هر روز رسیده است.


با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز مع در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.


پیشینه تاریخی اسمز مع  :


تحقیق در مورد اسمز مع در سال 1950 در فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک ز ممبرین استات سلو را شرح دهند، آغاز شد.


لوب و سوریرجان، گسترش تکنولوژی اسمز مع را با ایجاد نخستین ممبرین استات سلو نا متقارن ادامه دادند.


تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار کننده منجر به ایجاد پیکربندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز مع شد، به طوریکه امروزه این صنعت اکثرا اجزای ما یچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می کنند. دراوایل سال 1980 تحقیق و بررسی در لابراتوارهای تی ، منجر به تولید نخستین ممبرین پلی آمیر مرکب شد. این ممبرین ها عمدتاً نسبت به ممبرین های سلو یک، از جریان تراوش و نمک ز بالاتری برخوردارند.


امروزه با معرفی espa3 توسط هیدراناتیک ها، این صنعت با ترتیب کاهش بزرگی در مسیر نمک، به افزایش 20 دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرین های سلو یک اصلی رسیده است.


o نیمه تراوا چیست :


نیمه تراوا به ممبرینی اشاره می کند که به طور انتخ به اقسام خاصی اجازه عبور می دهد در حالیکه الباقی گونه ها باقی می مانند.


در واقع بیشتر گونه ها از ممبرین خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.


در اسمز مع ، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرین ها عبور می کنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید می شود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می شود.


o اسمز چیست :


اسمز یک روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یک محلول غیلظ از میان مانع ممبرین نیمه تراوا می باشد. یک مخزن آب خالص را با ممبرین نیمه تراوا که به دو قسمت تقسیم شده، تصور کنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یک ممبرین نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرین ها عبور نمی کند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.


اگر نمک قابل حل به یک قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمک کاهش پیدا می کند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمک حرکت می کند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.


در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در کل سیستم می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود که نا ی و تفاوت فشار هیدرواستاتیک ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یک تناسب خاصیت محلول به غلظت نمک و استقلال ممبرین است.


o اسمز مع چیست :


در مخزن، آب به سمت قسمت نمک دار ممبرین حرکت می کند تا تعادل برقرار شود. به کارگیری فشار خارجی برای سازی قسمت محلول نمک با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.


فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمک می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن ح دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.


این پدیده اسمز مع نامیده می شود.


نیروی محرک شیوه اسمز مع ، فشار کاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفکیک اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار ی ان آب از حلال با غلظت بالای نمک لازم است.


o اسمز مع چگونه کار می کند:


برای درک اسمز مع بهتر است با اسمز نرمال شروع کنیم. بر طبق دیکشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حرکت و حلال از ممبرین نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است که تمایل به سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرین دارند. این یک تعریف صحیح محسوب می شود.


در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی که در آب نیمه غوطه ور است. همانطور که انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.


در آنجا، انتهای مخزن به ممبرین نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمکی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمک و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی می دهد.


آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.


ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم ها یا مولکول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.


ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.


مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.


ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.


ممبرین به غیر از مولکول های نمک به مولکول های آب اجازه عبور میدهد.


یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول های آب را بر روی دو طرف ممبرِین‌‌ ها تصور کنید.


این تصور در تضاد با brownian motion است.


بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.


بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می کند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.


آب موجود در قسمت نمکی افزایش می یابد تا یکی از این دو ح روی دهد:


1. غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این ح روی نمی دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.


2. همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.


به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می دهید (آب بدنتان خشک می شود) و می میرید.


در اسمز مع ، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه ی برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.


آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می شود و فشار برای متوقف اعمال می شود.


سپس وارونه می شود، یعنی جریان اسمزی روی می دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می گیرد و نسبتاً کند پیش می رود اما به هر حال این کار انجام می شود.
کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفت به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی, اسیون پیشرفتهufوnfاسمز مع roالکترودیونیزاسیونediسختی گیر ها و های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.


جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


محمد حسنی

مقدمه


علی رغم اینکه سالهاست از سوی صاحب نظران و نویسندگان، بر نظام ارزشی پیشرفت تحصیلی کشورمان، نقدهایی وارد می شود،اما این، از طرح الگوها و نظریه های جدید در حوزه ارزشی تحصیلی مدت زمان زیادی نمی گذرد. دهه هفتاد، دهه ای است که به دلیل انتشار نتایج آزمونهای بین المللی تیمزنگاه سیاست گذاران و صاحب نظران، متوجه اهمیت نظام سنجش و ارزشی پیشرفت تحصیلی گردید. در این زمان بود که نظریه های جدید ارزشی پیشرفت تحصیلی به نحو گسترده ای درمحافل تربیتی، طرح و مورد بحث و کاربرد قرار گرفت. تصویب آیین نامه امتحانات دونوبته با رویکرد ارزشی مستمر درمیانه دهه هفتاد، نشان از این واقعیت است که بعد از سالها نظام آموزشی با دیدگاه ها ی جدید آشنا می شود.

این دیدگاه ها ی جدید درمحافل تربیتی ( مدیریتی و علمی) در سطح نسبتا وسیعی مطرح و مورد عنایت قرار گرفته است. در راستای این دیدگاه های جدید الگوی ارزشی کیفی توصیفی در ادامه تحولات ارزشی پیشرفت تحصیلی و به دنبال گسترش ارزشی مستمر از آغاز دهه هشتاد مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون نیز این این رویکرد ارزشی پیشرفت تحصیلی در مبانی نظری سندتحول در بخش رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی ( صادق زاده قمصری و همکاران ، 1390) و در سند تحول بنیادین را ار 2-19 ( شورای عالی آموزش و پرورش ، 1390) و سند برنامه درسی ملی ( شورای عالی آموزش و پرورش ،1391) مورد عنایت قرار گرفته است. اما شواهد و تجارب نشان می دهد که موانع بی شماری در مسیر استقرار این رویکرد ارزشی بوده و هست . در این مقاله با تحلیل اسناد و مدارک علمی موجود در این زمینه ضمن بررسی چالش ها ی شناسایی شده به شناسایی چالشی دیگر و ارائه ایده ای برای استقرار بهتر و منطقی تر این رویکرد از منظری متفاوت مطرح پرداخته می شود.

یافته ‏ها

ارزشی کیفی توصیفی از روزهای اغازین اجرای سراسری اش با چالشهای سختی دست به گریبان بوده است. بررسی اسناد و مدارک و نظرات صاحب نظران نشان می دهد که عمده ترین چالشهای این الگوی ارزشی به این شرح اند:

o عدم تغییر نظام برنامه ریزی درسی در تناسب با ارزشی کیفی توصیفی

o عدم آمادگی معلمان به لحاظ نگرش تربیتی و شیوه های مرسوم یاددهی یادگیری

o فقدان الگوی مناسب اشاعه و بومی سازی ارزشی کیفی توصیفی

o وجود باورهای ریشه دار در بین والدین نسبت به ارزشی کمی

o فقدان وجود پشتیبانی مناسب از فرایند اشاعه و استقرار

چالش های یاد شده عمدتا چالش های مشترکی اشاعه واستقرار هر نوآوری در نظام تربیت رسمی و عمومی است.اما چالشی هست که یک راست به ماهیت و ذات خود ارزشی کیفی توصیفی بر می گردد.

بنیاد نظری الگو ارزشی کیفی بر این استوار است که فرایند ارزشی و فرایند یادگیری دو فرایند مستقل و متمایز از هم نیستند. در حالی که بر خلاف این نظر نقشه فرایند یادگیری دانش آموزان در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی با نیم نگاهی با الگوی ارزشی کیفی تهیه می شد و چگونگی ارزشی از این فرایند در نهاد دیگریعنی معاونت آموزشی . هر چند هر دو بخش به لحاظ نظری با کلیات الگوی جدید ارزشی ( کیفی توصیفی) همفکر بودند. اما این جریان برخلاف روح ارزشی کیفی توصیفی در دو بخش مدیریت می شد.

شاهد این مدعا این وضعیت بود که ارزشی کیفی توصیفی در دفتر برنامه ریزی درسی به صورت یک بسته جداگانه تدوین می شد( مانند تولید کتاب یادشده) و یا احیاناً در برنامه های درسی به صورت تجویزات کلی در کتاب راهنمای معلم یا راهنمای برنامه درسی درج می شد. اما در عمل معلوم نبود چگونه دو فرایند ارزشی و یاددهی باید با هم تلفیق و هم دست شوند.در اساس نظری رویکرد ارزشی کیفی توصیفی ، دوجریان ارزشی و یاددهی یادگیری در هم تنیده در کلاس درس ظهور و بروز می یابند در حالی که در عمل چگونگی کار توسعه و گسترش ارزشی کیفی بر مبنای تفکر ارزشی سنتی انجام می شد. یعنی این طرز فکر که ارزشی جریانی مستقل ازفرایند تدریس و یادگیری است. به همین دلیل پنهان بسیار عمیق جریان گسترش ارزشی کیفی توصیفی به آن صورت که انتظار می رفت ، با موفقیت روبرو نشد وکام علاقمندان و طرفداران آن کاملاً شیرین نشد. در واقع چگونگی اجرای این الگو با ذات ماهیت آن تناسبی نداشت و این موضوع به صورت عملی خود ستیزانه در توسعه و استمرار الگو نمود یافت. یعنی جریان توسعه و استمرار در اساس خود با یک تعارض و ناسازگاری درونی و مخفی روبرو بود.

بحث و نتیجه ‏گیری

در واقع الگو از ما می خواهد که ارزشی و یادگیری را هر دو فرایندی بدانیم که هم آغوش و همسفر هستند و هر دو به هم کمک می کنند. تا اه محقق شود و تجارب یادگیری ثمربخش شوند. تاکنون پیوند ارزشی کیفی توصیفی با برنامه های درسی و به ویژه کتاب های به صورت الحاقی بوده است. درحالی که مطابق با ماهیت رویکرد ارزشی کیفی توصیفی ضرورت دارد این پیوند عمیق تر شود و در واقع تلفیق انجام گیرد نه الحاق. منظور من از این سخن این است که اگر کتاب های درسی و یا بسته های آموزشی را به نقشه فرایند یادگیری بدانیم که قرار است در کلاس درس پیاده و به تجربه گذاشته شود. جایگاه ارزشی کیفی توصیفی که باید در خدمت و همسو با یادگیری باشد باید آشکارتر و مشخص تر شود. برای اینکه این معنا روشن شود باید دید که ارزشی کیفی چگونه با فرایند یادگیری پیوند برقرار می کند. پیوندی که به بهبود و تعمیق یادگیری می شود و آن در نقشه یادگیری درس یعنی کتاب درسی نمود می یابد.

منابع

حسنی ،محمد.؛ احمدی، حسین.(1384) ارزشی توصیفی، تهران : انتشارات مدرسه.

خوش خلق، ایرج.(1385) گزارش ارزشی اجرای آزمایش ارزشی توصیفی در مدارس ابت برخی از مناطق آموزشی کشور در سال تحصیلی 85-1384، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منتشر نشده.

راجرز،ام. ؛شومیکر،ف. رسانش نوآوریهای: رهیافتی میان فرهنگی ، ترجمة عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی (1377) شیراز: شیراز.

رضایی، اکبر. (1385)تأثیر ارزشی توصیفی بر ویژگیهای شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دانش آموزان پایه سوم ابت شهر تهران، رساله ی رشته روانشناسی تربیتی علامه طباطبایی. منتشر نشده.

شورای عالی آموزش و پرورش ( 1390) سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش .

شورای عالی آموزش و پرورش (1391) سند برنامه درسی ملی .

صادق زاده قمصری، علی رضا؛ حسنی ، محمد ؛ کشاورز و احمدی ، آمنه ( 1390) مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش.

.صافی، احمد (1382) تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش ایران و چشم انداز آینده،فصلنامه نوآوری آموزشی ، شماره 3 سال دوم.

کاردان، علی محمد. (1381) نوسازی و نو آوری در آموزش و پرورش ، امکانات و شرایط، فصلنامه نوآوریهای آموزشی ، شماره 1 سال اوّل،صص12-19.

محمدی، توفیق(1390) ماهیت ارزشی و بررسی چالش های تبدیل ارزشی کمی نگر به ارزشی کیفی نگر. پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه تربیت. تهران.

منطقی، مرتضی.(1385) بررسی چالشهای فراروی نوآوریهای آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی ، سال پنجم ، بهار 1385، شماره 15 .

میرزا محمدی، محمد حسن. (1390 )شناسایی موانع و مشکلات اجرای ارزشی کیفی توصیفی دوره ابت در استان زنجان و ارائه را ارهایی برای بهبود کیفیت آن. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش زنجان.

وزارت آموزش وپرورش(1383) سند ملی برنامه آموزش برای همه. تهران: انتشارات منادی تربیت.دشواریهای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در ایران چکیده
اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر ی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای (package) هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است.

مقدمه 
علی رغم تحولات مهمی که در دهه های اخیر در زمینه ضوابط و مت وژی تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به وجود آمده و تآثیرات شگرفی را بر سیستم های اطلاعاتی گذاشته است و این تاثیرات به طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند رایانه ای ( سیستم های طراحی شده براساس نیازهای اطلاعاتی سازمانها ) و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (erp=enterprise resource planning) شده است و با وجود اثبات اینکه انجام عملیات کنونی سازمانها و مؤسسات و اعمال کنترل های داخلی مطلوب و همچنین دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز از طریق سیستم های سنتی امکانپذیر نیست، هنوز سیستم های اطلاعاتی یکپارچه که یکی از مهمترین موضوعات زمان حاضر واز مبرم ترین نیازهای بنگاههای اقتصادی ایران است، به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران سازمانها و مؤسسات و کارگزاران کشور قرار نگرفته و اگر ارزی واقع بینانه ای از نظامهای اطلاعاتی سازمانها و موسسات کشور داشته باشیم ، در می ی م که تنها شمار اندکی از آنان دارای سیستم های اطلاعاتی مناسب ب و کارند وبقیه فاقد نظامهای اطلاعاتی مناسب بوده و برخی از این سازمانها و موسسات از سیستم های اطلاعاتی سنتی نیز بهره مند نیستند و از ساده ترین نظامهای برنامه ریزی وکنترل محرومند. در این مجال نارسائیها و دشواریهای طرح ، استقرار و توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران تشریح می شود. 

سیستم اطلاعاتی یکپارچه 
سیستم اطلاعاتی یکپارچه شامل اجزای دستی و رایانه ای یکپارچه است که برای جمع‌آوری ، پردازش و کنترل و ذخیره اطلاعات و حصول اطمینان از صحت جریان اطلاعات در سازمان ، سهولت در کارکردهای عملیاتی و به منظور پشتیبانی اطلاعات مدیریت در تصمیم گیریها طرح و استقرار می یابد . 

نظری بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان سیستم اطلاعاتی یکپارچه ای است که فرایندهای اصلی و فعالیتهای عمده سازمان را پشتیبانی و امکان برنامه ریزی و کنترل منابع سازمان را فراهم می آورد . سیستمهای برنامه‌ریزی سازمان که از سال 1990 مطرح گردیده اند ،‌در واقع تکامل یافته «سیستم برنامه ریزی مواد» (mrp) و «سیستم اطلاعات مدیریت» (mis) هستند و هم اکنون پنج شرکت برتر دنیا نظیر مایکروسافت ، اوراکل و... در این زمینه فعالند.

در ایران این نرم افزار به تازگی مورد توجه سازمانها و موسسات قرار گرفته و در حال حاضر چند شرکت از شرکتهای بزرگ خودروسازی و فولاد درصدد استقرار سیستم مذکور برآمده اند .

نکته مهمی که شرکتها بایستی قبل از ید این نرم افزار مد نظر قرار دهند ، حصول اطمینان از پوشش کامل فرایندهای اصلی و عمده سازمان و امکان بومی ساختن آن یا به عبارتی انطباق نرم افزار با فعالیتهای سازمان و از همه مهمتر آماده شدن برای گذار از دوران نسبتا طولانی و سخت نصب و استقرار سیستم است. در این سیستم نیز مانند سایر سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه ، فرایندهای جریان اطلاعات به صورت جامع مدنظر قرار نمی گیرند و نهایتاٌ نصب سیستم برنامه ریزی منابع انسانی به فعالیتهای اصلی سازمان ختم می‌‌شود . در سازمانهایی که سیستم برنامه‌‌ریزی سازمان نصب می شود ، بایستی درباره انجام سایر فعالیتها که امکان مکانیزه نمودن آنها وجود ندارد روالهای دستی انجام کار هماهنگ با سایر بخشهای سیستم اطلاعاتی نصب شده تهیه و مورد استفاده قرار گیرد . 

اه کار بست سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه: مدیران سازمانها و موسسات اه گسترده ای را از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ( اعم از سیستم‌برنامه ریزی منابع سازمان یا سایر سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه ) دنبال می کنند ، لیکن اهم اه مورد نظر درباره استقرار و به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه به شرح زیر است:
الف ) انجام فعالیتهای اصلی و مکرر سازمان به روش هوشمند و اساساٌ سهولت در کارکردهای عملیاتی؛
ب ) اعمال کنترل های داخلی فعالیتهای اصلی به روش هوشمند؛
ج ) دسترسی سریع به اطلاعات طبقه بندی شده برای تصمیم گیری؛
د ) ایجاد زمینه گزارشگری مستمر و به موقع در سازمان و ایجاد بستر فرهنگی انضباط اقتصادی؛
هـ ) صرفه جویی در زمان پردازش اطلاعات؛ 
و ) به حداقل رسیدن اشتباهات انسانی و جلوگیری از دوباره کاریها و ریخت و پاش؛
ز ) جلوگیری از اعمال سلایق شخصی در انجام فعالیتهای اصلی و مکرر سازمان؛
ح ) سهولت درجمع آوری اطلاعات و ذخیره آن؛
ط ) جلوگیری از صرف زمانهای تکراری تولید اطلاعات درباره موضوعات واحد؛
ی ) افزایش بهره وری و کارآیی در سازمان؛ 
ک ) کمک به کاربران با تخصص کم. 

سیر تاریخی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران 
سالهای متمادی چهار مجموعه ذیل کلیت سیستم های اطلاعاتی سازمانها و موسسات مطرح در ایران را تشکیل می داد :
1- بخش روشها ( شامل شمای کلی فعالیت سازمان و مجموعه نمودارهای گردش عملیات‌)؛
2- بخش حسابها ( شامل اصول و مبانی طرح حسابها ، فهرست حسابها ، تعریف حسابها و روش ثبت حسابداری عملیات )؛
3- بودجه و گزارشها ( شامل روشهای تهیه بودجه و فرم های مرتبط با تهیه بودجه و گزارشهای مدیریت )؛
4- سازمان ( شامل نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمانی کارکنان ).

از اوا دهه 50 علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. 

بررسی تاریخی سیستم های اطلاعاتی در ایران در دهه های نزدیک نشان می دهد که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه نیز مانند سایر مقوله ها تحت تاثیر اوضاع و احوال و عواملی از این دست بوده و به دلیل بی ثباتی اوضاع و احوال و اقتصادی کشور ، تحریم کشور توسط کشورهای صاحب نام در زمینه فناوری اطلاعات ، دخ بیش از حد ت در اقتصاد، انحصاری بودن اکثر کالا و خدمات ، ناکارایی قوانین مالی و مالیاتی و سرمایه گذاری و اساسا گرایش سرمایه گذاران به بازده سریع سرمایه گذاری بسط و توسعه نیافته و به جایگاه واقعی خود نرسیده است . 

نارسائیها و دشواریهای سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه: در جریان طرح ، استقرار و توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه سه کارگزار نقش اساسی دارند:
الف ) طراح ( تحلیلگر یا آنالیست ) و عرضه کنندگان سیستم
ب ) مشتری ( کاربران و مدیران )
ج )  ت و نهادهای حرفه ای

طراح و عرضه کنندگان سیستم 
طراح و عرضه کنندگان سیستم اشخاص حقیقی یاحقوقی هستند که مسئولیت برنامه‌ریزی ، طراحی ، نصب و هدایت پروژه استقرار سیستم های اطلاعاتی را برعهده دارند. نارسائیها ودشواریهای مرتبط در این حوزه به شرح زیر تشریح می شود :
1 - اگرچه امروزه بسیاری از فنون و شیوه‌‌های مدیریت پروژه های عمومی در پروژه های نرم افزاری نیز قابل به‌کارگیری است، لیکن پیچیدگی و انعطاف پذیری پروژه‌های نرم‌افزاری این پروژه ها را از پروژه های عمومی متمایز می سازد. علی رغم حساسیت و تفاوتهای اساسی مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری نسبت به مدیریت پروژه‌‌های عمومی‌، شرکتها و موسسات رایانه‌ای در انتخاب مدیر پروژه‌های طرح واستقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه دقت کافی مبذول نمی کنند واز کنار این موضوع مهم که ساده انگاشتن آن ممکن است ش ت پروژه را در پی داشته باشد ، به سادگی عبور می کنند.

2 - تعاریف متفاوت و گاهاٌ متناقض از حدود و ثغور سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه توسط موسسات حرفه ای رایانه ای و مدعیان عرضه کننده چنین سیستم هایی . این موضوع باعث گردیده است که برخی از این موسسات با طراحی بخشی از سیستم های غیر همپیوند مالی سازمانها و موسسات ( دفترداری ، مالی ، اموال و انبار ) یا انطباق برخی از نرم‌افزارهای آماده رایانه ای با فعالیت سازمانها و موسسات تصور کنند که کار نظام بخشی انجام و در چهارچوب سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه حرکت می کنند . این طرز تلقی و درک ناصحیح از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه باعث می شود که کنترل های داخلی به صورت اصولی و متناسب با فعالیت سازمان استقرار نیابد و از طرفی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی برآورده نشود.

3 - هنوز این درک ناصحیح در حوزه طراح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی یکپارچه وجود دارد که فکر میکنند بدون تغییرات بنیادی و آموزش و فرهنگ سازی می‌توان روشهای موجود و سیستم های اطلاعاتی سنتی ( دستی ) سازمانها و موسسات را مکانیزه کرد. این درک اشتباه باعث گردیده است که برخی از سازمانها و موسسات نیازمند سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه ط چنین تفکر و نگرشی گردیده و متحمل هزینه و صرف زمان فراوان گردند و نهایتاٌ نتوانند سیستم های اطلاعاتی مناسب و مورد نیاز سازمان را دراختیار گیرند. 

4 - عدم آموزش مناسب طراحان و تحلیلگران سیستم در زمینه « ب مهارتهای روابط انسانی». توجه نداشتن به این موضوع مهم باعث گردیده است در مواردی که تحلیلگر صرفـــــا از دانش علوم سیســـتم‌ها ، رایانه و . . . برخوردار بوده و آموزش مناسب درباره « ب مهارتهای روابط انسانی» را ندیده باشد‌، امکان ارتباط با کاربران و دریافت اطلاعات از آنان میسر نشود و در مواردی نتایج عدم ارتباط صحیح برای پروژه طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی فاجعه‌آمیز خواهد بود و نهایتاٌ ممکن است به عدم استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه منجر شود.

5 - در اغلب موارد که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه براساس نیازهای اطلاعاتی سازمانها‌و به سفارش مشتری طرح و استقرار می‌یابد ، توجه کافی به روابط سیستم ها با یکدیگر به عمل نمی آید و بررسی کافی و کارشناسانه درباره امکانات اطلاعاتی سیستم ها صورت نمی پذیرد. در این ح گروههای کاری (تحلیلگران و . . . ) طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در اجرای کار گروهی از همکاری و ارتباط منظم با یکدیگر غافل می‌گردند و با تفکر تولید بسته های نرم افزاری (package) عملاٌ به تولید سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه اقدام می کنند. چنین نگرش و تک روی و بررسی ن روابط سیستم ها با یکدیگر در کار طراحی و مکانیزاسیون ، اغلب موجبات دوباره کاریهای پر هزینه و زمان بر را در پی خواهد داشت و نکته مهم اینکه ممکن است اساس یکپارچگی سیستم که خصیصه بارز سیستم های اطلاعاتی یکپارچه است نیز خدشه دار شود.

6 - توجه و پرداختن به تحلیل و طراحی فعالیتهایی که امکان مکانیزه آنها وجود دارد و غافل شدن از تحلیل و طراحی فعالیتهایی که بایستی به صورت دستی لیکن هماهنگ و یکپارچه باسایر فعالیتها انجام پذیرد. در این شیوه برخورد با طراحی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه ، فرایندهای جریان اطلاعات به صورت جامع مد نظر قرار نمیگیرند و نهایتاٌ طراحی و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه به بخش رایانه ای آن ختم می شود . این نگرش و شیوه عمل ضمن مغایر بودن با تعریف سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه‌، همپیوندی و یکپارچگی جامع را در پی نخواهد داشت . 

7 - در مواردی که سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه به سفارش و براساس نیازهای اطلاعاتی مشتری صورت میگیرد نگرانی طراح به در جریان قراردادن مشتری از روند کار انجام شده در کلیه مراحل طراحی مخصوصاٌ مراحل تجزیه و تحلیل و تعیین حدود و ثغور سیستم هاست . بدین معنی که طراح دائماٌ نگران درخواستهای جدید از طرف مشتری و انجام کار مازاد بر زمان پیش بینی شده برای طراحی و استقرار سیستم هاست و هر گونه تعهدی را برای خوددست و پا گیر می داند. در چنین نگرشی سیستم های طراحی شده عملیات مورد انتظار استفاده کنندگان از سیستم را پوشش نخواهد داد و سرانجام طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم با مشکلات عدیده و تنگناههای پیچیده و گسترده روبه رو می‌شود.

8 - بی توجهی طراح و عرضه کنندگان سیستم به نیازهای زمان راه اندازی سیستم و شیوه های جمع آوری اطلاعات و در مواردی اجتناب از همکاری دراین باره. بدین معنی که طراح و عرضه کنندگان سیستم ، تدوین سناریوی راه اندازی و شیوه های جمع آوری و انتقال اطلاعات به سیستم را از وظایف خود نمی‌دانند و نهایتاٌ هدایت و آموزش کاربران را در فراهم سازی اطلاعات برعهده نمی گیرند . به همین دلیل در مواردی علی رغم مناسب بودن سیستم طراحی یا عرضه شده ، سیستم به اجرا در نمی آید و مشتری اشکالات غیر مرتبط با سیستم را به سیستم طراحی یا عرضه شده نسبت می دهد و ممکن است سیستم کنار گذاشته شود.

9 - بی توجهی طراح و عرضه کنندگان سیستم که وظیفه استقرار سیستم را برعهده دارند به قدمت فعالیت سازمان مشتری . بدین معنی که عملیات طرح و استقرار به گونه ای صورت می‌گیرد که سازمان مشتری در مرحله قبل از بهره برداری به سر می برد و قرار است فعالیتهای مرحله بهره برداری خود را با سیستم جدید آغاز کند . این بی توجهی ، تبدیل اطلاعات (data conversion) مربوط به سیستم‌هایی که انجام فعالیت آنها در زمان راه‌اندازی مست م سلسله مراتب سیستمی است‌. ( مانند سیستم ید که از پیشنهاد ید شروع و تا تهیه سفارش، دریافت کالا و ثبت رویدادهای مالی مرتبط بادفاتر حسابداری ادامه می یابد و لازمه کار هر مرحله از فرایند ید در سیستم ، انجام عملیات سیستمی مرحله قبل است) را با مشکلات عدیده مواجه می سازد.

10 - علی رغم وجود این واقعیت که طراحی بخشهای مختلف سیستم های اطلاعاتی یکپارچه نیازمند استفاده از تخصصهای مختلف از جمله دانش انفورماتیک ، ی صنایع ، دانش حسابداری ، دانش علوم سیستمهاست. متاسفانه هنوز این مهم موردتوجه جدی موسسات حرفه ای رایانه‌ای و طراحان سیستم های اطلاعاتی یکپارچه قرار نمی گیرد و اغلب پروژه های نرم افزاری براساس تجربه متخصصان دانش انفورماتیک و در مواردی راهنمایی کاربران پروژه های مربوطه طرح و استقرار می یابد. باتوجه به ناآشنایی کافی متخصصان دانش انفورماتیک با مباحث حسابداری و مالی ( به نظر نگارنده بیشترین مشکلات سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در این زمینه خودنمایی می‌کند ) و سایر دانشهای مورد نیاز و همچنین ناآشنایی کاربران با روشهای طراحی و تکنیک های همپیوندی ، سیستم های طراحی و استقرار یافته کیفیت مطلوب را دارا نبوده و صرفاٌ ظاهری از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان مشتری خودنمایی می کند. 

مشتری ( کاربران و مدیران )
مقصود از مشتری اشخاصی هستند که به نحوی با سیستم سروکار دارند و استفاده کننده نهایی سیستم هستند و در این نوشتار عمدتاٌ تحت عنوان سازمانها و موسسات از آنها نام برده شده است . نارسائیها و دشواریهای طرح، استقرار و توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در حوزه مشتری ( مدیران و کاربران) به شرح زیر تشریح می شود :
1 - به دلیل آموزش نامناسب مدیران سازمانها و موسسات و کار فرهنگی ن در رابطه با سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در کشور‌‌، هنوز اعتقاد برخی از مدیران سازمانها و موسسات به تهیه سخت افزار و گرفتن برنامه‌های آماده رایانه ی است که در این شیوه برخورد هیچگاه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی به صورت جامع برآورده نخواهد شد و از طرفی با نصب و استقرار چنین برنامه های آماده ای ،‌کنترل‌های داخلی به صورت اصولی در سازمان استقرار نمی‌یابد ، زیرا چنین سیستم‌هایی ضمن منطبق نشدن با واقعیتهای سازمان ، نیازهای مربوط به برنامه ریزی و کنترل را در نظر ندارند . به عبارتی در چنین نگرشی طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به دیده تحصیل کالا نگریسته می شود. 

2 - برهیچ پوشیده نیست که مهمترین عامل در هر سیستم اطلاعاتی کاربرانی هستند که با سیستم کار می‌کنند ، لیکن وجود کارکنان متخصص و ماهر شرط لازم است و شرط کافی نیست. علی رغم این واقعیت هنوز در بسیاری از سازمانها و موسسات کشور اعتقاد مدیریت به ایجاد نظامهای ارتباطی به جای طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه است . بدین معنی که در این گونه سازمانها روابط سازمانی بر تفکر سیستمی حاکم و اعتماد مدیریت به افراد است تا به سیستم . در چنین سازمانهایی اختیارات کامل بدون اعمال کنترل به مسئولان اعطا می شود و به دلیل اعتماد به افراد ، نیاز به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و نهایتاٌ ایجاد نظام کنترل‌های داخلی سیستمی ( کنترلهای خ ر ) به فراموشی س می شود . 

3 – به دلیل نشناختن موارد افتراق روشها و فرآیندهای اصولی طرح واستقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه با روشها و فرایندهای غیر اصولی و نامطلوب از طرف استفاده کنندگان‌، اغلب تصور می شود که رس و هدف سیستم های اطلاعاتی یکپارچه انجام کارهای جاری سازمان به شیوه ای که پیش از استقرار سیستم و نظام بخشی به صورت دستی انجام می شد. و به همین دلیل بسترسازی برای استقرار سیستم و همچنین آمـوزش کاربران مورد توجه جدی قرار نمی گیرد . در چنین سازمانهایی تفاوت در اختیار داشتن نرم افزار مناسب مشخص نمی‌شود و هزینه ها و زمان قابل توجهی مصروف پروژه ای می شود که اولاٌ تغییر و تحول اساسی را در سازمان در پی ندارد و ثانیا کار طراحی و استقرار سیستم‌‌ها با دشواری همراه و در مواردی به ش ت منجر می شود . 

4 - برخوردهای متفاوت مدیران و استفاده کنندگان نهایی پروژه های مختلف طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درباره موضوعات کاملاٌ واحد و ی ان در سازمانهای مختلف و اصرار به مکانیزه شدن فرایندها و روشهای انجام کار به شیوه مورد نظر آنان . در واقع کاربران در امر نظام بخشی و طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه بیشتر دنبال اعمال سلایق شخصی و عمدتاٌ اصرار بر مکانیزه شدن فرایندهای جریان اطلاعات براساس استثنائات هستند تا طرح و استقرار سیستمی براساس تفکر سیستماتیک . این موضوع ضمن دشواری عملیات ، زمان طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه را طولانی و سیستم را نیز از مسیر اصلی و منطقی خود دور ساخته و در نهایت ارتقای اساسی در وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه صورت نمی گیرد . 

5 - در اغلب پروژه های طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه علی رغم وجود کمیته‌های کاری و تعیین وظایف اعضای کمیته ها ، کاربران در زمان شناخت وضعیت موجود توسط طراح و تجزیه و تحلیل و تعیین مشخصات سیستم‌ها ، با پروژه طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه همکاری مناسبی نمی کنند که این موضوع به دلیل کار فرهنگی ن قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه و آموزش ندادن کاربران و استفاده کنندگان درباره سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه می باشد ، به همین جهت در اغلب پروژه های طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه نیازهای کاربران بعد از تعیین مشخصات سیستم ها و طراحی مشخص می‌شود و در آن زمان اصرار بر تعبیه موضوعهای مورد درخواست در سیستم می‌‌شود . به دلیل موضوعات اشاره شده طراحی بخش قابل توجهی از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران در زمانهای راه اندازی و حتی نگهداری سیستم انجام می‌پذیرد که ضمن طولانی شدن دوره طرح و استقرار سیستم ، کیفیت کار طراحی نیز تنزل می یابد.

6 - برخی از مدیران سازمانها و موسسات علی‌رغم احساس نیاز به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ، هزینه طرح و استقرار چنین سیستم‌هایی را بالا و غیر متعارف تلقی و به همین دلیل اجرای پروژه طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و اساسا امر نظام بخشی را از طریق نیروی انسانی داخل سازمان دنبال می کنند. بدین معنی که مدیران فکر می کنند با به کارگیری افراد داخل سازمان می توانند ضمن کاهش هزینه ها به این مهم دست یابند. هر چند به طور معمول افراد خبره طرح و استقرار چنین سیستم هایی در موسسات حرفه‌ای مشغول بکارند ، لیکن اگر سازمانها چنین افراد خبره ای را نیز در اختیار داشته باشند، به دلیل مسائل سازمانی ، این افراد از پشتیبانی مدیریت برخوردار نمی گردند و کار نظام بخشی و پروژه طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه اغلب با ش ت مواجه یا به تهیه برخی از دستورالعمل‌ها و آئین نامه های مالی ختم می‌‌شود . 

7 - در اغلب پروژه های نرم افزاری اعم از طراحی سیستم به سفارش مشتری یا تحصیل نرم افزار سیستم برنامه‌ریزی منابع انسانی این مشکل خودنمایی می‌کند که شخصی به عنوان تصمیم گیر پروژه ( رابط مشتری با طراح یا عرضه کننده نرم افزار ) از طرف مشتری معرفی نمی شود و کلیه مدیران و کاربران سیستم های اطلاعاتی یکپارچه نقش تصمیم گیر پروژه را ایفا می کنند . ساده انگاشتن چنین امر مهمی در اغلب موارد پروژه های طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه را با بحرانهای جدی روبه رو می سازد و به دلیل اعمال سلایق گوناگون از طرف کاربران به عنوان تصمیم گیر پروژه ، اغلب پروژه های نرم افزاری از ناکجا آباد سر در می آورند و صرفا شکل ظاهری سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان مشتری خودنمایی می کند . 

ت و نهادهای حرفه ای
مقصود از ت و نهادهای حرفه ای ارگانهایی هستند که به صورت مستقیم در طرح و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه دخ ندارند و صرفا درباره بسترسازی ، آموزش و نظارت نقش اساسی دارند. نارسائیها و دشواریهای طرح ، استقرار و توسعه سیستم‌‌های اطلاعاتی یکپارچه در این حوزه به شرح زیر تشریح می شود:
1 - در زمینه معرفی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و مفهوم و کاربردآن ، آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و ی و دیگر نهادهای حرفه‌ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران در رابطه با سیستم‌های مزبور صورت نپذیرفته است. به همین دلیل مدیران سازمانها و موسسات کشور بدون آگاهی کامل از آثار محیط سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه بر کنترل‌های داخلی و اساسا دشواریهای طبیعی استقرار چنین نظامهایی ، در پی به کارگیری نظامهای مزبور برمی آیند که این عدم شناخت بروز مشکلاتی را در رابطه با طرح و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه به همراه خواهد داشت. 

2 - هر چند در زمینه حسابرسی سیستم های رایانه ای مقالاتی به چاپ رسیده و سازمان حسابرسی و برخی از ان حرفه حسابداری و حسابرسی کشور نیز اقدام به ترجمه یا تالیف چندین کتاب نموده‌اند، لیکن به دلیل به کارگیری محدود سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه توسط سازمانها و موسسات کشور ، مقوله حسابرسی سیستم‌های رایانه‌ای و مفاهیم و روشهای آن که در رابطه با سیستم‌های مزبور کاربرد دارد و نه در رابطه با برنامه‌های آماده رایانه ای، در حد مباحث تئوریک باقیمانده و بسط و توسعه نیافته است‌. به همین جهت اغلب حسابرسان مستقل بدون شناخت کافی از آثار محیط سیستم های اطلاعاتی یکپارچه بر کنترل های داخلی نسبت به حسابرسی سازمانهایی اقدام می‌کنند که دارای چنین سیستم هایی هستند. در نتیجه در مواردی ممکن است اظهار نظرهایی درباره مستندسازی معاملات و رعایت کنترل‌های داخلی از سوی حسابرسان مستقل ( با توجه به جایگاه آنان ) صورت گیرد که آثار نامطلوبی را بر سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه داشته باشد و سیستم را از مسیر اصلی خود منحرف سازد .

3 - تحلیلگران و طراحان به تعداد مورد نیاز جامعه پرورش نمی یابند . اگر چه بخشی از این کمبود مرتبط با پیچیدگی کار طراحی ، نیازمندی تحلیلگران و طراحان سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به آگاهی داشتن از چندین دانش از جمله دانش انفورماتیک ، فناوری اطلاعات ، دانش حسابداری ، دانش مدیریت و مجموعه ای از رشته های علمی مرتبط است، لیکن مراکز علمی و نهادهای حرفه‌ای در این باره نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کنند . 

4 - آموزش لازم توسط نهادهای حرفه‌ای و مراکز علمی درباره مستندسازی معاملات و رخدادهای مالی صورت نمی گیرد . بدین معنی که هنوز در کشور فرهنگ مستندسازی عمدتا معادل استفاده از کاغذ است و در مواردی حتی حسابرسان مستقل رعایت ویژگی کیفی «قابلیت اتکا» را استفاده از فرم‌‌ها و تائیدات مربوطه قلمداد می کنند . توجه نداشتن به این موضوع مهم ، جریان اطلاعات و روشهای پردازش آن را از مسیر اصولی و منطقی خود دور ساخته و صرف هزینه‌های فراوان را به کشور تحمیل می کند.

نتیجه گیری 
موفقیت کامل استقرار و به کارگیری موثر سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمانها و موسسات کشور مست م تمرکز بر برنامه‌ریزی‌، تعریف استراتژی کاری ، پرهیز از پرداختن و اهمیت دادن بیش از حد به عملیات طراحی و انتخاب نرم‌افزار،‌محور بودن عرضه کنندگان سیستم، انطباق نرم افزار با شرایط محیطی و استانداردهای ملی حسابداری در امر استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه است. علی‌رغم اهمیت فعالیت پیاده سازی از مجموع فعالیتهای طرح و استقرار سیستم های مزبور‌، هنوز این مهم در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته و درک صحیح و تخمین درست از اثرات آن به عمل نمی آید و به همین لحاظ سازمانها و موسساتی که به نوعی دیگر این مرحله از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه هستند، نتیجه‌ای سریع و عالی را از این مرحله طلب می کنند که این طرز تلقی خود تفکری غلط در پیاده سازی سیستم های مذکور است، زیرا ساختار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و نحوه کارکرد این سیستم ها بسیار متفاوت با شیوه های کارکرد سیستم های اطلاعاتی سنتی و یا نرم افزارهای آماده رایانه ای است و گذار از وضعیت قبلی به وضعیت جدید و ایجاد فرآیندهای عملیاتی موثر براساس سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و تفکر سیستمی ، کار آسانی نیست. 


 

سیستم مدیریت محتوا در بسیاری از پردازش ها در سراسر جهان استفاده می شود. انواع متفاوتی از سیستمهای مدیریت محتوا وجود دارد. برای جلوگیری از ابهام درباره واژه سیستم های مدیریت محتوا باید تعریفی مناسب از سیستم ها داشته باشیم. سیستم مدیریت محتوا چیست؟ هر پردازه یا سیستمی که به شخص یا سازمان اجازه می دهد تا محتوا را مدیریت کند، این سیستم ها می توانند به صورت آنلاین یا آفلاین، متن باز (open source) و یا خصوصی (proprietary) باشند.

این سیستمها می توانند تنها بر اداره یک نوع محتوا یا یک محدوده عظیم و متفاوتی از محتوا تمرکز کنند. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا اختصاصی هستند و سیستم های مدیریت محتوای شرکتی (خصوصی) قدرتمندی وجود دارند که برای ساخت وب سایت های سازمان های بزرگ طراحی شده اند اما تمرکز ما بیشتر بر روی سیستم های مدیریت محتوای متن بازی (open source) است که به صورت عمده به مدیریت وب سایت و محتوای آن دارند. در بعضی موارد به جای واژه سیستم مدیریت محتوا از واژه سیستم مدیریت محتوای وب استفاده می شود.

سیستم مدیریت محتوا چیست؟

اگر بخواهیم که تعریف دقیق تری از سیستم های مدیریت محتوا داشته باشیم باید بگوییم که سیستم مدیریت محتوا یک نرم افزار سمت سروری است که برای ایجاد و نگهداشت راحت تر یک وب سایت طراحی شده. این سیستم ها توانایی مدیریت آنلاین محتوای وب سایت، تولید صفحات وب، اجازه دادن به کاربر جهت آپلود و تغییر دادن محتوای صفحه وب سایت بدون نیاز به مهارت های فنی را دارند.

برای نشان دادن این تعریف باید به بررسی قابلیت های اساسی بیشتر سیستم های مدیریت محتوا بپردازیم. در ابتدا به محتوا می پردازیم، محتوا به صورت نمونه در یک نوع از پایگاه دادهها ذخیره می شود که این عمل به شما اجازه می دهد تا توانایی استفاده دوباره و تغییرو انتشار آن محتوا را داشته باشید. هر سیستم مدیریت محتوا یک بخش مدیریت دارد که به شما اجازه می دهد تا محتوای خود را آپلود کنید و یا در صورت نیاز محتوای خود را تغییر دهید این بخش در بیشتر سیستم های مدیریت محتوا از طریق مرورگرها قابل دسترسی است این به این معناست که به جای نصب نرم افزار های مختلف شما می توانید در هر جایی که به ایترنت دسترسی دارید بر روی وب سایت خود کار کنید.

این که سیستم های مدیریت محتوا می توانند محتوا را در یک پایگاه داده ذخیره کنند زیاد قابل قبول و مورد استفاده نیست در واقع سیستم های مدیریت محتوا توانایی انجام کاری را دارند که می تواند محتوا را قابل استفاده و معتبر سازد. هر سیستم مدیریت محتوایی دارای فریم ورک ها یا یک چارچوب داخلی برای تولید وب سایت پیرامون محتوای شما می باشد این عمل یعنی تولید صفحات وب با اضافه محتوا به یک سری از قالب ها بر اساس نیاز های اساسی وب سایت انجام می گیرد.

بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا قالب های از پیش آماده شده دارند که شما می توانید از آن ها استفاده ید و یا اینکه اگر شما یک طراح هستید می توانید یک قالب طراحی ید. این سیستم های مدیریت محتوا توانایی بکار بردن و ایجاد بخش ناوبری سایت () را دارند که این کاربرد بسیار مهم می باشد. همانطور که تصور می کنید با استفاده از این سیستم ها پیشرفت بسیار زیادی در کار حاصل می گردد، سازماندهی محتوا، ساخت پایگاه داده و مدیریت محتوا همه و همه به صورت اتوماتیک انجام می شوند.

مزیت های استفاده از سیستم های مدیریت محتوا:
 •  بالا بردن سرعت توسعه وب سایت
 • اجازه اضافه قابلیت های پیشرفته به وب سایت (افزونه ها و ماژول)
 • توانایی ایجاد و به روز رسانی وب سایت توسط افراد غیر فنی و ناآشنا با زبان های برنامه نویسی تحت وب
تاریخچه سیستم های مدیریت محتوا

داشتن اطلاعاتی در مورد پیشینه و انگیزه ایجاد چنین سیستم هایی بسیار مفید است. منشا این سیستم های مبتنی بر وب می تواند سیستم های مدیریت فروش چاپی باشد.

در زمان های گذشته (در دهه نود میلادی) به علت افزایش تقاضاها برای ایجاد وب سایت به دلایل مختلف و نبود اطلاعات کافی در مورد زبان های برنامه نویسی تحت وب و ابزار کافی جهت مدیریت آنلاین محتوا نیاز به سیستمی که توانایی مدیریت محتوا را داشته باشد بسیار زیاد گردیده بود به همین دلیل سیستم های مدیریت محتوا پا به عرصه گذاشتند و با استقبال خوبی روبه رو شدند و همانطور که می دانید امروزه اینترنت به طور باور ن ی ای رو به پیشرفت است از ایجاد سایت های ایستا گرفته تا تولید و توسعه وب سایت های پویا و بسیار پیچیده که از پایگاه داده های بسیار عظیمی استفاده می کنند.

انواع سیستم های مدیریت محتوا

با وجود سیستم های مدیریت محتوای متفاوت و بسیار زیاد انتخاب یکی از آنها سخت است. طبقه بندی سیستم های مدیریت محتوا بدین صورت است:

 • پرتال: پرتال ها به شما اجازه کنترل معماری وب سایت و انتشار محتوا را می دهند و دارای بخش مدیریت می باشند. بیشتر پرتال ها قابل توسعه می باشند و یا افزونه های دارند که می تواند قابلیت های آنان را افزایش دهد.
 • وبلاگ: در واقع بیشتر پلتفرمم های وبلاگ ها سطح تکامل یافته سیستم های مدیریت محتوای بسیار پیچیده می باشند. تمرکز بیشتر این وبلاگ ها بر انتشار و تغییر محتوا و مقالات اولیه و متن ها می باشد.
 • آموزش الکترونیک: تمرکز بیشتر این نوع از سیستم های مدیریت محتوا بر دنیای آموزش الکترونیک می باشد. بیشتر این سیستم ها قابلیت هایی برای ایجاد برنامه درسی و برگزاری امتحان آنلاین را دارا می باشند. پشتیبانی از انواع متفاوت سند ها مثل پی دی اف و سند های ورد و ع و ویدئو یکی دیگر از ویژگی های این نوع از سیستم های مدیریت محتوا می باشد.
 •  تجارت الکترونیک: بیشتر سیستم های مدیریت محتوای تجارت الکترونیک بر برنامه ها و اپلیکیشن ها تمرکز کرده اند. این نوع از سیستم ها دارای ویژگی هایی همچون سبد ید، مدیریت محصول، صدور صورتحساب و امنیت که در این سیستم بسیار مهم می باشد را دارا می باشند.
 • ویکی ها: سیستم های مدیریت محتوای ویکی بسیار خاص می باشند. این سیستم ها دارای ویژگی هایی هستند که به شما اجازه ایجاد و مدیریت مشترک ویکی ها را می دهد. ویکی ها می توانند تنها و یا به صورت پیوسته با دیگر ابزار های وب سایت استفاده شوند.
 •  رسانه های اجتماعی: این نوع از سیستم های مدیریت محتوا قابلیت هایی همچون ساخت جوامع آنلاین، کنترل پروفایل کاربر و ایجاد پیام و آپلود متن را دارا می باشند.

(شاید نام این انواع سیستم های مدیریت محتوا تا حالا به گوشتون نخورده باشه و بگید که با وردپرس میشه یه وبلاگ طراحی کرد و با جوملا یا دروپال میشه یه وب سایت تجارت الکترونیک راه انداخت اما همه این سیستم های مدیریت محتوا (جوملا، وردپرس، جوملا) دارای ویژگی ها یا افزونه هایی می باشند که این همه ی این انواع رو تو خودشون دارن)

 

توانایی های اساسی سیستم های مدیریت محتوا

یکی از بهترین را ارها برای فهمیدن اینکه سیستم های مدیریت محتوا چگونه عمل می کنند پرداختن به توانایی این سیستم هاست. فایده این کار این است که  شما نحوه استفاده از آن را فرا می گیرید. ابتدا با گردش کار یا چرخه استفاده از آن ها آشنا میشویم.

انی که محتوا را ایجاد می کنند و آن را انتشار می دهند به صورت مشتری به سیستم های مدیریت محتوا دسترسی دارند که معمولا مبتنی بر مرورگر می باشد. این محتوا در پایگاه داده رابطه ای ذخیره می شود و طبقه بندی متادیتا ها به سیستم های مدیریت محتوا کمک می کند تا محتوای صفحه را بفهمد.

و سپس این محتوا به صفحه وب سایت منتقل می شود همانطور که پیشتر گفته شد اکثر این سیستم ها از قالب های از پیش تهیه شده استفاده می کنند که این قالب ها خود دارای ماژول های مختلفی می باشند. قسمت ناوبری سایت به طور داینامیک ساخته می شود. بیاید یک نگاه دقیق تری به این توانایی در این سیستم ها بیندازیم تا تفاوتی که بین آنها است بیشتر آشکار شود

ویژگی هایی همچون:

 1.  نمایندگی: توانایی ایجاد چندین گروه و دادن مزیت هایی به هر کدام از آن ها، مانند گروه نویسنده ها، اعضایی که می توانند پست ها یا پیام هایی را ایجاد کنند، مانند گروه ویرایشگرها، گروه منتشر کنندگان محتوا و در نهایت بخش مدیریت که توانایی هر کاری را دارد از جمله امنیت سایت و… . تقریبا بیشتر سیستم های مدیریت محتوا شما را در ایجاد این نمایندگی ها محدود می کنند پس بسیار مهم می باشد که سیستم مدیریت محتوایی را انتخاب کنید که مناسب با سازمان یا مشتری شما باشد.
 2.  ویرایشگر متن: بیشتر این ویرایشگر ها شبیه واژه پرادزها هستند که به شما اجازه می دهند که متن را فرمت کنید. سیستم های مدیریت محتوایی وجود دارند که به شما اجازه می دهند که به صورت درون خطی و مستقیم درون صفحه وب سایت متن را ویرایش کنید که این ویژگی برای افراد غیر حرفه ای که نیاز دارند به طور خیلی سریع متن را تغییر دهند مناسب می باشد.
 3. سازماندهی محتوا: بیشتر سیستم های مدیریت محتوا یک ساختار نخستین در مورد بخش های قسمت و گروه دارند که قسمت به عنوان صفحه وب سایت و گروه به عنوان یک تگ شناخته شده که به محتوای داخل صفحه راهنمایی می کند می باشد. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا به شما این اجازه را می دهند که به صورت سلسله مراتبی گروه را انتخاب کنید اما بعضی از این سیستم ها شما را در انتخاب گروه محدود می کنند.
 4. قالب: اساسا قالب ها ساختار اچ تی ام ال دارند و با سی اس اس که برای نمایش بهتر صفحه می باشد همراه می باشند.
 5.  ماژول: یکی دیگر از توانایی های سیستم های مدیریت محتوا اضافه ماژول به صفحه وب می باشد. مبحث ماژول ها بسیار گسترده می باشد اما وقتی صحبت از ماژول ها یا افزونه ها یا پلاگین ها می شود مقصود افزایش قابلیت های صفحه وب می باشد. ماژول های مانند تقویم، گوگل مپ و بسیاری دیگر از افزونه های مختلف موجود بر روی وب سایت ها. قدرت، توانایی و قابلیت این ماژول ها بین سیستم های مدیریت محتوا متفاوت می باشد و اغلب به جامعه توسعه دهنده آن سیستم مدیریت محتوا ربط دارد.
 6.  ناوبری: خصوصی سازی این بخش که شامل نمایش متفاوت و قابلیت های آن می باشد بستگی به سیستم مدیریت محتوایی دارد که از آن استفاده می کنید بعضی از این سیستم های به شما اجازه می دهند که بخش ناوبری مطابق با میل خود را طراحی کنید و برخی با ایجاد یک منوی از پیش تعیین شده شما را محدود می کند.

 

چه زمانی باید از سیستم های مدیریت محتوا استفاده کرد؟

پیش تر در مورد انواع سیستم های مدیریت محتوا و تاریخچه و قابلیت های آنان صحبت کردیم؛ اما ویژگی های یک سیستم مدیریت محتوا:

 •  ایجاد وب سایت بدون داشتن اطلاعاتی در مورد اچ تی ام ال سی اس اس و یا جاوااسکریپت و زبان های برنامه نویسی تحت وب
 • کم هزینه
 •  افزایش سرعت توسعه وب و صرفه جویی در وقت

اگر یک طراح هستید و دنبال یک سیستم مدیریت محتوا می باشید نکاتی وجود دارد که باید از آن مطلع باشید:

 • یادگیری ایجاد و کنترل سیستم مدیریت محتوا باعث صرفه جویی در وقت می شود
 •  برای دوری از یادگیری زبان های اسکریپتی همچون جاوا اسکریپت و پی اچ پی به سیستم های مدیریت محتوا رو نیاورید زیرا در آینده به مشکلاتی بر خواهید خورد.

بهترین را ار جهت فهمیدن در مورد پیچیدگی های یک سیستم مدیریت محتوا بررسی منابع آنلاین و فروم های مختلف می باشد اگر یک طراح نیستید:

 •  اشنایی مختصر با اچ تی ام ال و سی اس اس جهت کار با سیستم های مدیریت محتوا همچون خصوصی سازی صفحات از پیش تعیین شده مهم می باشد.
 •  استفاده از ساختار قالب های آماده اغلب محدودیت هایی دارد.
 •  اگر وقت یادگیری مفاهیم مقدماتی طراحی وب را ندارید جهت خصوصی سازی صفحات خود و دیگر مشکلات باید از متخصص در  این حرفه کمک بگیرید.

 

اگر شما به صورت انفرادی کار می کنید یا به اصطلاح  هستید و می خواهید از یک سیستم مدیریت محتوا استفاده کنید باید این را بدانید که اگر نیاز دارید یک وب سایت پیچیده با قابلیت های بالا طراحی کنید از این سیستم ها استفاده کنید. از این که مشتری شما برای یک وب سایت تهیه شده با سیستم مدیریت محتوا آمادگی دارد یا خیر اطمینان حاصل کنید. نکته دیگر اینکه آیا شما زمان کافی جهت پشتیبانی از انتقال محتوای (تغییر محتوا) مشتری را دارید یا خیر؟ زمان زیادی را برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوای خوب که مناسب با کار مشتری تان است بپردازید.

چه زمانی سیستم مدیریت محتوا برای یک سازمان مناسب می باشد؟ برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا برای یک سازمان شما باید همه جوانب و استفاده کاربران از وب سایت سازمان را بسنجید تا بفهمید که آیا استفاده از این سیستم ها صحیح است یا خیر.

 

مقایسه سیستم های مدیریت محتوا

در قسمت های قبل درباره توانایی های سیستم مدیریت محتوا و این که چه زمانی باید از سیستم مدیریت محتوا استفاده کرد بحث شد. همانطور که می دانید سیستم های مدیریت محتوای زیادی وجود دارد و همه ی آنها ویژگی های مختص خود را دارند و همه ی آنها ادعا می کنند که قابلیت استفاده آسان، کنترل کامل بر محتوا و … را دارا می باشند.

هنگام مقایسه سیستم های مدیریت محتوا دنبال چه چیز هایی بگردیم؟ بر روی چه مطالبی بیشتر تمرکز کنیم؟

ابتدا مدت زمانی را صرف شناخت نیاز مشتری یا سازمان خود ید. دنبال ویژگی هایی در سیستم مدیریت محتوا باشید که واقعا به آن نیاز دارید به عنوان مثال اگر به دنبال طراحی یک وب سایت برای یک هستید به سیستم های مدیریت محتوای آموزش الکترونیک نیاز دارید یا اگر در کار طراحی وب سایت های فروشگاه الکترونیکی هستید به یک سیستم مدیریت محتوا از نوع تجارت الکترونیک نیاز دارید.

علاوه بر این ها باید به جوامع آنلاین پشتیبانی و توسعه دهندگان آن سیستم  توجه کرد. آشنایی با بیشتر سیستم های مدیریت محتوا سبب بالا بردن اطلاعات شما می شود پس با انواع مختلف سیستم های مدیریت محتوای مشهور کار کنید.

طراحی سایت در تبریز

ویژگی های اصلی سیستم های مدیریت محتوا

جستجو درمورد ویژگی های این سیستم ها و انتخاب یک سیستم مناسب حق هر ی است. این ویژگی ها عبارت اند از:

 • مدیریت صفحه

یکی از مهمترین ویژگی های سیستم های مدیریت محتوا ایجاد، سازماندهی و مدیریت صفحه می باشد. تصور نکنید که این ویژگی در همه سیستم های مدیریت محتوا به طور ی ان موجود است.

 • اضافه و اصلاح محتوا

آیا ویرایشگر محتوا بصری است و استفاده از آن آسان است؟ آیا مشتری شما یا اعضای تیم شما نیازمند آموزش های وسیعی جهت استفاده از سایت می باشند یا اینکه یه راحتی می توان از آن استفاده کرد؟ فرایندهایی همچون آپلود متناوب محتوا چگونه بکار برده میشوند؟

 •  مدیریت دارایی

اگر در وب سایت شما انواع متفاوتی از اسناد موجود است باید جستجو کنید که سیستم های مدیریت محتوا چگونه این اسناد مختلف را مدیریت می کنند.

 •  قالب یا تم

اکثر طراحان وب به دنبال یک سیستم مدیریت محتوایی هستند که بتوانند براحتی با قالب ها و تم های خود آن را خصوصی سازی کنند. به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشید که به صورت مناسب ساختار و نمایش صفحات را از هم جدا می کند و کدی استاندارد و معناداری را تولید می کند. اگر یک طراح نیستید به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشید که انواع مختلفی از قالب ها و تم ها را دارا باشد.

 •  گروه ها و نحوه دسترسی آنها

سیستم مدیریت محتوایی که بتوان در کار گروهی به راحتی از آن استفاده کرد و دارای محدودیت نباشد.

 •  پشتیبانی از سایت ها متعدد

باید توجه کرد که آیا می توان بر روی یک سیستم مدیریت محتوا چند سایت را به طور همزمان نصب کرد و آن ها را به روز رسانی کرد یا خیر؟

 

ویژگی هایی که معمولا در انتخاب سیستم های مدیریت محتوا نادیده گرفته می شود

 • امنیت

امنیت یک وب سایت مسئله بسیار مهمی است. شدن وب سایت تان آ ین چیزی هست که شما خواستار آن هستید. برخی از وب سایت ها می توانند حاوی اطلاعات حساس و مهمی باشند که ر ها علاقه دارند به آن آسیب بزنند و از آن ها استفاده کنند. اگر دانش فنی خاصی در این زمینه ندارید باید از یک متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

گشت و گذار در فروم ها در مورد مسئله امنیت سیستم های مدیریت محتوا می تواند بسیار مفید باشد و اطلاعات شما را در این زمینه تا حدودی افزایش دهد. اگر واقعا اطلاعات حساسی در وب سایت خود دارید داشتن یک مشاور و متخصص در زمینه امنیت که سیستم های مدیریت محتوا را از نظر امنیت بررسی کند به شما توصیه می شود.

 •  جستجو

توانایی پیدا محتوا در وب سایت یکی از مهم ترین مولفه های یک وب سایت موفق می باشد. در واقع همانطور که شما از وب سایت خود استفاده می کنید به چگونه عمل بخش جستجو در وب سایت خود توجه کنید. این توجه می تواند شامل سرعت و روش های جستجو و نحوه نمایش صفحات بعد از جستجو می باشد

 •  تولید کد

توجه به این نکته حائز اهمیت هست که وقتی که کدی تولید می شود آیا بهینه است؟ آیا استاندار است؟ آیا قابل دسترسی است؟ آیا لینک هایی که تولید می شود با مفاهیم سئو سازگاری دارند؟

 

آیا  برای استفاده از سیستم های مدیریت محتوا به یک شخص حرفه ای در این زمینه نیاز داریم یا خودمان می توانیم همه کارها انجام دهیم؟

یکی از سوالات رایجی که مردم از خود می پرسند این است که آیا برای استفاده از این سیستم ها و جستجو در مورد این سیستم ها باید از ی که در این زمینه حرفه ای هست کمک بگیریم یا خیر؟ در بیشتر موارد اگر اطلاعی خاص در این زمینه ندارید کمک گرفتن از دیگر افراد بسیار مفید است.

 

انتخاب یک سیستم مدیریت محتوای مناسب برای طراحان وب

همانطور که مطلع هستید طراحان وب در زمینه اچ تی ام ال و سی اس اس بسیار عالی هستند اما در زمینه زبان های برنامه نویسی سمت سرور همچون پی اچ پی یا پرل یا پایتون خوب نیستند؛ بنابراین طراحان باید به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشند که براحتی نصب شود. طراحان با خواندن منابع موجود و فروم های مختلف خواهند فهمید که استفاده از آن برای مناسب است یا خیر.

نکته دیگر اینکه کد اچ تی ام ال یا سی اس اس تولید شده توسط این سیستم ها را بررسی کنید اگر دارای خطایی است و یا مشکلات دیگری دارد به دنبال سیستم دیگری باشید. بررسی کنید که سیستم مدیریت محتوا چگونه صفحات را تولید می کند در مورد خصوصی سازی قالب ها هم همین عمل را انجام دهید. یکی دیگر از موارد مهمی که طراحان وب باید بدانند این است که سیستم مدیریت محتوا قابلیت افزودن پلاگین و ماژول ها را تا چه حد داراست.

 

فواید و ضررهای استفاده از سیستم های مدیریت محتوای متن باز

در مورد سیستم های مدیریت محتوای متن باز در قسمت واژگان فنی توضیح داده می شود. یکی از مهم ترین واژه هایی که در سال های استفاده از سیستم های مدیریت محتوا بر سر زبان هاست سیستم های مدیریت محتوای متن باز می باشد. مشهور بودن سیستم های متن باز بازتاب فواید و ضرر های آنان می باشد. یکی از فواید این سیستم های رایگان بودن آنهاست و دلایل دیگر به ترتیب:

 •  بیشتر سیستم های متن باز دارای یک جامعه آنلاین توسعه دهنده بسیار وسیعی می باشند که این به این معناست که این سیستم ها توسط این جامعه آنلاین به سرعت به روز رسانی می شوند از جمله به روزرسانی امنیتی، برطرف شدن خطاها و و ساخت افزونه ها و ماژول های متفاوت و بسیار زیاد.
 • در بیشتر این سیستم های متن باز می توان به سورس کد دسترسی پیدا کرد و آن ها را مطابق با میل و دانش خود تغییر دهید و قابلیت هایی را به آن بیافزایید.

از ضررهای سیستم های متن باز می توان به داشتن حداقل مهارت فنی در مورد راه اندازی  و استفاده از آن اشاره کرد. یکی دیگر از مضرات این سیستم های مدیریت محتوای متن باز این است که سازمان های بزرگ باید یک فرد متخصص را در زمینه جهت  مدیریت سایت خود به خدمت بگیرند. دیگر مشکل سیستم های متن باز نداشتن پشتیبانی مستقیم از جوامع مبتنی بر سیستم مدیریت محتوای مربوطه می باشد برای حل مشکل خود باید به مطالعه و بررسی فروم ها و … بپردازید.

 

مثال هایی از سیستم های مدیریت محتوای متن باز
 1. وردپرس
 2. جوملا
 3. دروپال

این سه سیستم مدیریت محتوا از مشهورترین سیستم های مدیریت محتوای متن باز هستند اغلب بیشتر جستجو ها برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا با این سه سیستم مشهور شروع می شود. در قسمت  های بعدی در مورد این سه سیستم به طور حلاصه صحبت خواهد شد.

 

سیستم های مدیریت محتوای خصوصی

علاوه بر وجود سیستم های مدیریت محتوای متن باز سیستم هایی وجود دارند که توسط افراد یا شرکت خاصی تولید می شوند که تفاوت هایی با سیستم های متن باز دارد از جمله اینکه این سیستم ها اکثرا پولی هستند (رایگان نیستند) و دیگر اینکه نسبت به سیستم های مدیریت محتوای متن باز دارای جوامع آنلاین کوچکتری هستند. سیستم های خصوصی برای شرکت ها و سازمان های بزرگ و سازمان های تی استفاده می شود.

 

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای دروپال

اولین نکته که در مورد دروپال حائز اهمیت است این است که دروپال بیشتر مبتنی بر فریم ورک هاست و این به این معنی است که هیچ فرضی در مورد محتوای استفاده شده و مدیریت شده موجود نیست و دروپال فقط ابزاری را جهت کنترل پردازه به شما ارائه می دهد. دروپال انعطاف پذیری بسیار زیادی دارد که این باعث می شود که کار با این سیستم مدیریت محتوا نیازمند داشتن مهارت فنی بالاتری نسبت وردپرس و جوملا باشد.

دروپال دارای ماژول های بسیار زیادی است که به شما این قابلیت را می دهد که در سطح خیلی پیشرفته ای بتوانید بر معماری سایت خود نظارت داشته باشید.

ویژگی های دیگر دروپال عبارت اند از: پشتیبانی از سایت های چند زبانه (به عنوان مثال وب سایت هایی که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی هستند) نصب چند وب سایت-بهره گیری از سئوابزاری جهت طبقه بندی مطالب ابزار قدرتمند جهت مدیریت کاربر. ماژول های دروپال که قابلیت دروپال را دوچندان می کند. استفاده از این ماژول ها توانایی های خاصی را  به وب سایت تان می دهد.

برای مثال دروپال برای ویرایش محتوا از ماژول  استفاده نمی کند اگر می خواهید که این ماژل را داشته باشید باید آن را بر روی دروپال نصب کنید.

چه سایت هایی با دروپال بهتر مدیریت می شود؟

دروپال برای وب سایت های بزرگ و بسیار پیچیده مناسب است. ابزارهایی در دروپال موجود است که برای کار با سایت هایی با ترافیک بالا و دارای محتوای پیچیده بسیار مناسب می باشد در واقع دروپال برای توسعه دهندگان وب سایت ها مناسب است نه طراحان وب اما این به این معنا نیست که طراحان وب اصلا نمی توانند از دروپال استفاده کنند.

دروپال دارای یکی از بزرگترین جوامع توسعه دهنده می باشدکه این باعث شده تعداد ماژول های این سیستم مدیریت محتوا بسیار زیاد باشد همانطور که قبلا گفته شد. برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت دروپال به آدرس http://www.drupal.org بروید.

 

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای جوملا

یک سیستم مدیریت محتوای بسیار قدرتمند و کارآمد جهت ایجاد وب سایت های بزرگ و با ترافیک بالا. چیزی که در مورد جوملا جالب است این است که جوملا برای ایجاد هر سایتی بدون در نظر گرفتن سایز و پیچیدگی آن سایت مناسب است و دیگری آن که یادگرفتن جوملا نسبت به دروپال آسان تر است حتی یک طراح وب تازه کار هم می تواند از آن استفاده کند.

در جوملا محتوایی که ایجاد می شود به سایت افزوده می شود و صفحات سایت از طریق ساخته شدن منو ها ایجاد میشود که سه مرحله دارد:

 1.  ساخت یک آیتم برای منو
 2. صفحه مربوطه با این آیتم منو پیوند داده میشود
 3.  صفحات به ترتیب ساخته می شوند و به آیتم های دیگر منو افزوده می شوند و در واقع با انتخاب هر آیتم منو به صفحه پیوند داده شده به آن می رویم. همانند بیشتر سایت های امروزی که دارای بخش ناوبری هستند.

ویژگی های دیگر جوملا: نصب چند وب سایت-ماژول های قدرتمند جهت افزایش قابلیت ها و …

یکی دیگر از ویژگی های جالب جوملا این است که با نصب این سیستم مدیریت محتوا می توان از سیستم مدیریت محتوای  هم استفاده نمود در واقع این دو باهم در یک سیستم مدیریت محتوا به نام جوملا قرار دارند که این به این معناست که شما می توانید با جوملا وب سایت های آموزش الکترونیک هم طراحی کنید. استفاده و راه اندازی جوملا نسبت به دروپال راحت تر است و همانند دروپال دارای یک جامعه آنلاین توسعه دهنده عظیم و دارای صدها ماژول می باشد. برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت جوملا به آدرس http://www.joomla.org بروید.

 

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای وردپرس

وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوایی ست که برای ایجاد وبلاگ از آن استفاده می شود. در حال حاضر بیش از  میلیون وب سایت با استفاده از وردپرس تولید شده اند. بیاید یک نگاه دقیق تری به وردپرس بیندازیم. وردپرس همجون دروپال و جوملا به شما اجازه می دهد که با ایجاد گروه صفحه خود را سازماندهی کنید.

ساختار صفحات با قالب در وردپرس بدین گونه می باشد که وردپرس صفحه وب را از چند قالب جدا می سازد به عنوان مثال در شکل زیر قسمت هدر و پایانی و  نوار کناری به طور جدا همچون یک قالب ایجاد شده سپس در صفحه اصلی سایت گرد هم آورده می شوند.

تم های وردپرس

تم در واقع یک مجموعه ای از قالب ها، قابلیت ها و فایل های سی اس اس می باشد. تم ها در وردپرس می توانند طرح صفحه و ساختار صفحه را کنترل کنند. نصب و تغییر تم ها در وردپرس بسیار آسان می باشد. ایجاد تم های پیچیده در ورد پرس بسیار لذت بخش است.

بقیه ویژگی های وردپرس همچون دروپال و جوملا می باشد. در واقع بیشتر تفاوت وردپرس با جوملا و دروپال کار بر روی تم ها و قالب هاست.  برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت وردپرس به آدرس http://wordpress.org بروید.


سیستم مدیریت محتوا در بسیاری از پردازش ها در سراسر جهان استفاده می شود. انواع متفاوتی از سیستمهای مدیریت محتوا وجود دارد. برای جلوگیری از ابهام درباره واژه سیستم های مدیریت محتوا باید تعریفی مناسب از سیستم ها داشته باشیم. سیستم مدیریت محتوا چیست؟ هر پردازه یا سیستمی که به شخص یا سازمان اجازه می دهد تا محتوا را مدیریت کند، این سیستم ها می توانند به صورت آنلاین یا آفلاین، متن باز (open source) و یا خصوصی (proprietary) باشند.

این سیستمها می توانند تنها بر اداره یک نوع محتوا یا یک محدوده عظیم و متفاوتی از محتوا تمرکز کنند. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا اختصاصی هستند و سیستم های مدیریت محتوای شرکتی (خصوصی) قدرتمندی وجود دارند که برای ساخت وب سایت های سازمان های بزرگ طراحی شده اند اما تمرکز ما بیشتر بر روی سیستم های مدیریت محتوای متن بازی (open source) است که به صورت عمده به مدیریت وب سایت و محتوای آن دارند. در بعضی موارد به جای واژه سیستم مدیریت محتوا از واژه سیستم مدیریت محتوای وب استفاده می شود.

سیستم مدیریت محتوا چیست؟

اگر بخواهیم که تعریف دقیق تری از سیستم های مدیریت محتوا داشته باشیم باید بگوییم که سیستم مدیریت محتوا یک نرم افزار سمت سروری است که برای ایجاد و نگهداشت راحت تر یک وب سایت طراحی شده. این سیستم ها توانایی مدیریت آنلاین محتوای وب سایت، تولید صفحات وب، اجازه دادن به کاربر جهت آپلود و تغییر دادن محتوای صفحه وب سایت بدون نیاز به مهارت های فنی را دارند.

برای نشان دادن این تعریف باید به بررسی قابلیت های اساسی بیشتر سیستم های مدیریت محتوا بپردازیم. در ابتدا به محتوا می پردازیم، محتوا به صورت نمونه در یک نوع از پایگاه دادهها ذخیره می شود که این عمل به شما اجازه می دهد تا توانایی استفاده دوباره و تغییرو انتشار آن محتوا را داشته باشید. هر سیستم مدیریت محتوا یک بخش مدیریت دارد که به شما اجازه می دهد تا محتوای خود را آپلود کنید و یا در صورت نیاز محتوای خود را تغییر دهید این بخش در بیشتر سیستم های مدیریت محتوا از طریق مرورگرها قابل دسترسی است این به این معناست که به جای نصب نرم افزار های مختلف شما می توانید در هر جایی که به ایترنت دسترسی دارید بر روی وب سایت خود کار کنید.

این که سیستم های مدیریت محتوا می توانند محتوا را در یک پایگاه داده ذخیره کنند زیاد قابل قبول و مورد استفاده نیست در واقع سیستم های مدیریت محتوا توانایی انجام کاری را دارند که می تواند محتوا را قابل استفاده و معتبر سازد. هر سیستم مدیریت محتوایی دارای فریم ورک ها یا یک چارچوب داخلی برای تولید وب سایت پیرامون محتوای شما می باشد این عمل یعنی تولید صفحات وب با اضافه محتوا به یک سری از قالب ها بر اساس نیاز های اساسی وب سایت انجام می گیرد.

بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا قالب های از پیش آماده شده دارند که شما می توانید از آن ها استفاده ید و یا اینکه اگر شما یک طراح هستید می توانید یک قالب طراحی ید. این سیستم های مدیریت محتوا توانایی بکار بردن و ایجاد بخش ناوبری سایت () را دارند که این کاربرد بسیار مهم می باشد. همانطور که تصور می کنید با استفاده از این سیستم ها پیشرفت بسیار زیادی در کار حاصل می گردد، سازماندهی محتوا، ساخت پایگاه داده و مدیریت محتوا همه و همه به صورت اتوماتیک انجام می شوند.

مزیت های استفاده از سیستم های مدیریت محتوا:
 • بالا بردن سرعت توسعه وب سایت
 • اجازه اضافه قابلیت های پیشرفته به وب سایت (افزونه ها و ماژول)
 • توانایی ایجاد و به روز رسانی وب سایت توسط افراد غیر فنی و ناآشنا با زبان های برنامه نویسی تحت وب
تاریخچه سیستم های مدیریت محتوا

داشتن اطلاعاتی در مورد پیشینه و انگیزه ایجاد چنین سیستم هایی بسیار مفید است. منشا این سیستم های مبتنی بر وب می تواند سیستم های مدیریت فروش چاپی باشد.

در زمان های گذشته (در دهه نود میلادی) به علت افزایش تقاضاها برای ایجاد وب سایت به دلایل مختلف و نبود اطلاعات کافی در مورد زبان های برنامه نویسی تحت وب و ابزار کافی جهت مدیریت آنلاین محتوا نیاز به سیستمی که توانایی مدیریت محتوا را داشته باشد بسیار زیاد گردیده بود به همین دلیل سیستم های مدیریت محتوا پا به عرصه گذاشتند و با استقبال خوبی روبه رو شدند و همانطور که می دانید امروزه اینترنت به طور باور ن ی ای رو به پیشرفت است از ایجاد سایت های ایستا گرفته تا تولید و توسعه وب سایت های پویا و بسیار پیچیده که از پایگاه داده های بسیار عظیمی استفاده می کنند.

انواع سیستم های مدیریت محتوا

با وجود سیستم های مدیریت محتوای متفاوت و بسیار زیاد انتخاب یکی از آنها سخت است. طبقه بندی سیستم های مدیریت محتوا بدین صورت است:

 • پرتال: پرتال ها به شما اجازه کنترل معماری وب سایت و انتشار محتوا را می دهند و دارای بخش مدیریت می باشند. بیشتر پرتال ها قابل توسعه می باشند و یا افزونه های دارند که می تواند قابلیت های آنان را افزایش دهد.
 • وبلاگ: در واقع بیشتر پلتفرمم های وبلاگ ها سطح تکامل یافته سیستم های مدیریت محتوای بسیار پیچیده می باشند. تمرکز بیشتر این وبلاگ ها بر انتشار و تغییر محتوا و مقالات اولیه و متن ها می باشد.
 • آموزش الکترونیک: تمرکز بیشتر این نوع از سیستم های مدیریت محتوا بر دنیای آموزش الکترونیک می باشد. بیشتر این سیستم ها قابلیت هایی برای ایجاد برنامه درسی و برگزاری امتحان آنلاین را دارا می باشند. پشتیبانی از انواع متفاوت سند ها مثل پی دی اف و سند های ورد و ع و ویدئو یکی دیگر از ویژگی های این نوع از سیستم های مدیریت محتوا می باشد.
 • تجارت الکترونیک: بیشتر سیستم های مدیریت محتوای تجارت الکترونیک بر برنامه ها و اپلیکیشن ها تمرکز کرده اند. این نوع از سیستم ها دارای ویژگی هایی همچون سبد ید، مدیریت محصول، صدور صورتحساب و امنیت که در این سیستم بسیار مهم می باشد را دارا می باشند.
 • ویکی ها: سیستم های مدیریت محتوای ویکی بسیار خاص می باشند. این سیستم ها دارای ویژگی هایی هستند که به شما اجازه ایجاد و مدیریت مشترک ویکی ها را می دهد. ویکی ها می توانند تنها و یا به صورت پیوسته با دیگر ابزار های وب سایت استفاده شوند.
 • رسانه های اجتماعی: این نوع از سیستم های مدیریت محتوا قابلیت هایی همچون ساخت جوامع آنلاین، کنترل پروفایل کاربر و ایجاد پیام و آپلود متن را دارا می باشند.

(شاید نام این انواع سیستم های مدیریت محتوا تا حالا به گوشتون نخورده باشه و بگید که با وردپرس میشه یه وبلاگ طراحی کرد و با جوملا یا دروپال میشه یه وب سایت تجارت الکترونیک راه انداخت اما همه این سیستم های مدیریت محتوا (جوملا، وردپرس، جوملا) دارای ویژگی ها یا افزونه هایی می باشند که این همه ی این انواع رو تو خودشون دارن)

توانایی های اساسی سیستم های مدیریت محتوا

یکی از بهترین را ارها برای فهمیدن اینکه سیستم های مدیریت محتوا چگونه عمل می کنند پرداختن به توانایی این سیستم هاست. فایده این کار این است که شما نحوه استفاده از آن را فرا می گیرید. ابتدا با گردش کار یا چرخه استفاده از آن ها آشنا میشویم.

انی که محتوا را ایجاد می کنند و آن را انتشار می دهند به صورت مشتری به سیستم های مدیریت محتوا دسترسی دارند که معمولا مبتنی بر مرورگر می باشد. این محتوا در پایگاه داده رابطه ای ذخیره می شود و طبقه بندی متادیتا ها به سیستم های مدیریت محتوا کمک می کند تا محتوای صفحه را بفهمد.

و سپس این محتوا به صفحه وب سایت منتقل می شود همانطور که پیشتر گفته شد اکثر این سیستم ها از قالب های از پیش تهیه شده استفاده می کنند که این قالب ها خود دارای ماژول های مختلفی می باشند. قسمت ناوبری سایت به طور داینامیک ساخته می شود. بیاید یک نگاه دقیق تری به این توانایی در این سیستم ها بیندازیم تا تفاوتی که بین آنها است بیشتر آشکار شود

ویژگی هایی همچون:

 1. نمایندگی: توانایی ایجاد چندین گروه و دادن مزیت هایی به هر کدام از آن ها، مانند گروه نویسنده ها، اعضایی که می توانند پست ها یا پیام هایی را ایجاد کنند، مانند گروه ویرایشگرها، گروه منتشر کنندگان محتوا و در نهایت بخش مدیریت که توانایی هر کاری را دارد از جمله امنیت سایت و… . تقریبا بیشتر سیستم های مدیریت محتوا شما را در ایجاد این نمایندگی ها محدود می کنند پس بسیار مهم می باشد که سیستم مدیریت محتوایی را انتخاب کنید که مناسب با سازمان یا مشتری شما باشد.
 2. ویرایشگر متن: بیشتر این ویرایشگر ها شبیه واژه پرادزها هستند که به شما اجازه می دهند که متن را فرمت کنید. سیستم های مدیریت محتوایی وجود دارند که به شما اجازه می دهند که به صورت درون خطی و مستقیم درون صفحه وب سایت متن را ویرایش کنید که این ویژگی برای افراد غیر حرفه ای که نیاز دارند به طور خیلی سریع متن را تغییر دهند مناسب می باشد.
 3. سازماندهی محتوا: بیشتر سیستم های مدیریت محتوا یک ساختار نخستین در مورد بخش های قسمت و گروه دارند که قسمت به عنوان صفحه وب سایت و گروه به عنوان یک تگ شناخته شده که به محتوای داخل صفحه راهنمایی می کند می باشد. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا به شما این اجازه را می دهند که به صورت سلسله مراتبی گروه را انتخاب کنید اما بعضی از این سیستم ها شما را در انتخاب گروه محدود می کنند.
 4. قالب: اساسا قالب ها ساختار اچ تی ام ال دارند و با سی اس اس که برای نمایش بهتر صفحه می باشد همراه می باشند.
 5. ماژول: یکی دیگر از توانایی های سیستم های مدیریت محتوا اضافه ماژول به صفحه وب می باشد. مبحث ماژول ها بسیار گسترده می باشد اما وقتی صحبت از ماژول ها یا افزونه ها یا پلاگین ها می شود مقصود افزایش قابلیت های صفحه وب می باشد. ماژول های مانند تقویم، گوگل مپ و بسیاری دیگر از افزونه های مختلف موجود بر روی وب سایت ها. قدرت، توانایی و قابلیت این ماژول ها بین سیستم های مدیریت محتوا متفاوت می باشد و اغلب به جامعه توسعه دهنده آن سیستم مدیریت محتوا ربط دارد.
 6. ناوبری: خصوصی سازی این بخش که شامل نمایش متفاوت و قابلیت های آن می باشد بستگی به سیستم مدیریت محتوایی دارد که از آن استفاده می کنید بعضی از این سیستم های به شما اجازه می دهند که بخش ناوبری مطابق با میل خود را طراحی کنید و برخی با ایجاد یک منوی از پیش تعیین شده شما را محدود می کند.

چه زمانی باید از سیستم های مدیریت محتوا استفاده کرد؟

پیش تر در مورد انواع سیستم های مدیریت محتوا و تاریخچه و قابلیت های آنان صحبت کردیم؛ اما ویژگی های یک سیستم مدیریت محتوا:

 • ایجاد وب سایت بدون داشتن اطلاعاتی در مورد اچ تی ام ال سی اس اس و یا جاوااسکریپت و زبان های برنامه نویسی تحت وب
 • کم هزینه
 • افزایش سرعت توسعه وب و صرفه جویی در وقت

اگر یک طراح هستید و دنبال یک سیستم مدیریت محتوا می باشید نکاتی وجود دارد که باید از آن مطلع باشید:

 • یادگیری ایجاد و کنترل سیستم مدیریت محتوا باعث صرفه جویی در وقت می شود
 • برای دوری از یادگیری زبان های اسکریپتی همچون جاوا اسکریپت و پی اچ پی به سیستم های مدیریت محتوا رو نیاورید زیرا در آینده به مشکلاتی بر خواهید خورد.

بهترین را ار جهت فهمیدن در مورد پیچیدگی های یک سیستم مدیریت محتوا بررسی منابع آنلاین و فروم های مختلف می باشد اگر یک طراح نیستید:

 • اشنایی مختصر با اچ تی ام ال و سی اس اس جهت کار با سیستم های مدیریت محتوا همچون خصوصی سازی صفحات از پیش تعیین شده مهم می باشد.
 • استفاده از ساختار قالب های آماده اغلب محدودیت هایی دارد.
 • اگر وقت یادگیری مفاهیم مقدماتی طراحی وب را ندارید جهت خصوصی سازی صفحات خود و دیگر مشکلات باید از متخصص در این حرفه کمک بگیرید.

اگر شما به صورت انفرادی کار می کنید یا به اصطلاح هستید و می خواهید از یک سیستم مدیریت محتوا استفاده کنید باید این را بدانید که اگر نیاز دارید یک وب سایت پیچیده با قابلیت های بالا طراحی کنید از این سیستم ها استفاده کنید. از این که مشتری شما برای یک وب سایت تهیه شده با سیستم مدیریت محتوا آمادگی دارد یا خیر اطمینان حاصل کنید. نکته دیگر اینکه آیا شما زمان کافی جهت پشتیبانی از انتقال محتوای (تغییر محتوا) مشتری را دارید یا خیر؟ زمان زیادی را برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوای خوب که مناسب با کار مشتری تان است بپردازید.

چه زمانی سیستم مدیریت محتوا برای یک سازمان مناسب می باشد؟ برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا برای یک سازمان شما باید همه جوانب و استفاده کاربران از وب سایت سازمان را بسنجید تا بفهمید که آیا استفاده از این سیستم ها صحیح است یا خیر.

مقایسه سیستم های مدیریت محتوا

در قسمت های قبل درباره توانایی های سیستم مدیریت محتوا و این که چه زمانی باید از سیستم مدیریت محتوا استفاده کرد بحث شد. همانطور که می دانید سیستم های مدیریت محتوای زیادی وجود دارد و همه ی آنها ویژگی های مختص خود را دارند و همه ی آنها ادعا می کنند که قابلیت استفاده آسان، کنترل کامل بر محتوا و … را دارا می باشند.

هنگام مقایسه سیستم های مدیریت محتوا دنبال چه چیز هایی بگردیم؟ بر روی چه مطالبی بیشتر تمرکز کنیم؟

ابتدا مدت زمانی را صرف شناخت نیاز مشتری یا سازمان خود ید. دنبال ویژگی هایی در سیستم مدیریت محتوا باشید که واقعا به آن نیاز دارید به عنوان مثال اگر به دنبال طراحی یک وب سایت برای یک هستید به سیستم های مدیریت محتوای آموزش الکترونیک نیاز دارید یا اگر در کار طراحی وب سایت های فروشگاه الکترونیکی هستید به یک سیستم مدیریت محتوا از نوع تجارت الکترونیک نیاز دارید.

علاوه بر این ها باید به جوامع آنلاین پشتیبانی و توسعه دهندگان آن سیستم توجه کرد. آشنایی با بیشتر سیستم های مدیریت محتوا سبب بالا بردن اطلاعات شما می شود پس با انواع مختلف سیستم های مدیریت محتوای مشهور کار کنید.

طراحی سایت در تبریز

ویژگی های اصلی سیستم های مدیریت محتوا

جستجو درمورد ویژگی های این سیستم ها و انتخاب یک سیستم مناسب حق هر ی است. این ویژگی ها عبارت اند از:

 • مدیریت صفحه

یکی از مهمترین ویژگی های سیستم های مدیریت محتوا ایجاد، سازماندهی و مدیریت صفحه می باشد. تصور نکنید که این ویژگی در همه سیستم های مدیریت محتوا به طور ی ان موجود است.

 • اضافه و اصلاح محتوا

آیا ویرایشگر محتوا بصری است و استفاده از آن آسان است؟ آیا مشتری شما یا اعضای تیم شما نیازمند آموزش های وسیعی جهت استفاده از سایت می باشند یا اینکه یه راحتی می توان از آن استفاده کرد؟ فرایندهایی همچون آپلود متناوب محتوا چگونه بکار برده میشوند؟

 • مدیریت دارایی

اگر در وب سایت شما انواع متفاوتی از اسناد موجود است باید جستجو کنید که سیستم های مدیریت محتوا چگونه این اسناد مختلف را مدیریت می کنند.

 • قالب یا تم

اکثر طراحان وب به دنبال یک سیستم مدیریت محتوایی هستند که بتوانند براحتی با قالب ها و تم های خود آن را خصوصی سازی کنند. به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشید که به صورت مناسب ساختار و نمایش صفحات را از هم جدا می کند و کدی استاندارد و معناداری را تولید می کند. اگر یک طراح نیستید به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشید که انواع مختلفی از قالب ها و تم ها را دارا باشد.

 • گروه ها و نحوه دسترسی آنها

سیستم مدیریت محتوایی که بتوان در کار گروهی به راحتی از آن استفاده کرد و دارای محدودیت نباشد.

 • پشتیبانی از سایت ها متعدد

باید توجه کرد که آیا می توان بر روی یک سیستم مدیریت محتوا چند سایت را به طور همزمان نصب کرد و آن ها را به روز رسانی کرد یا خیر؟

ویژگی هایی که معمولا در انتخاب سیستم های مدیریت محتوا نادیده گرفته می شود

 • امنیت

امنیت یک وب سایت مسئله بسیار مهمی است. شدن وب سایت تان آ ین چیزی هست که شما خواستار آن هستید. برخی از وب سایت ها می توانند حاوی اطلاعات حساس و مهمی باشند که ر ها علاقه دارند به آن آسیب بزنند و از آن ها استفاده کنند. اگر دانش فنی خاصی در این زمینه ندارید باید از یک متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

گشت و گذار در فروم ها در مورد مسئله امنیت سیستم های مدیریت محتوا می تواند بسیار مفید باشد و اطلاعات شما را در این زمینه تا حدودی افزایش دهد. اگر واقعا اطلاعات حساسی در وب سایت خود دارید داشتن یک مشاور و متخصص در زمینه امنیت که سیستم های مدیریت محتوا را از نظر امنیت بررسی کند به شما توصیه می شود.

 • جستجو

توانایی پیدا محتوا در وب سایت یکی از مهم ترین مولفه های یک وب سایت موفق می باشد. در واقع همانطور که شما از وب سایت خود استفاده می کنید به چگونه عمل بخش جستجو در وب سایت خود توجه کنید. این توجه می تواند شامل سرعت و روش های جستجو و نحوه نمایش صفحات بعد از جستجو می باشد

 • تولید کد

توجه به این نکته حائز اهمیت هست که وقتی که کدی تولید می شود آیا بهینه است؟ آیا استاندار است؟ آیا قابل دسترسی است؟ آیا لینک هایی که تولید می شود با مفاهیم سئو سازگاری دارند؟

آیا برای استفاده از سیستم های مدیریت محتوا به یک شخص حرفه ای در این زمینه نیاز داریم یا خودمان می توانیم همه کارها انجام دهیم؟

یکی از سوالات رایجی که مردم از خود می پرسند این است که آیا برای استفاده از این سیستم ها و جستجو در مورد این سیستم ها باید از ی که در این زمینه حرفه ای هست کمک بگیریم یا خیر؟ در بیشتر موارد اگر اطلاعی خاص در این زمینه ندارید کمک گرفتن از دیگر افراد بسیار مفید است.

انتخاب یک سیستم مدیریت محتوای مناسب برای طراحان وب

همانطور که مطلع هستید طراحان وب در زمینه اچ تی ام ال و سی اس اس بسیار عالی هستند اما در زمینه زبان های برنامه نویسی سمت سرور همچون پی اچ پی یا پرل یا پایتون خوب نیستند؛ بنابراین طراحان باید به دنبال سیستم مدیریت محتوایی باشند که براحتی نصب شود. طراحان با خواندن منابع موجود و فروم های مختلف خواهند فهمید که استفاده از آن برای مناسب است یا خیر.

نکته دیگر اینکه کد اچ تی ام ال یا سی اس اس تولید شده توسط این سیستم ها را بررسی کنید اگر دارای خطایی است و یا مشکلات دیگری دارد به دنبال سیستم دیگری باشید. بررسی کنید که سیستم مدیریت محتوا چگونه صفحات را تولید می کند در مورد خصوصی سازی قالب ها هم همین عمل را انجام دهید. یکی دیگر از موارد مهمی که طراحان وب باید بدانند این است که سیستم مدیریت محتوا قابلیت افزودن پلاگین و ماژول ها را تا چه حد داراست.

فواید و ضررهای استفاده از سیستم های مدیریت محتوای متن باز

در مورد سیستم های مدیریت محتوای متن باز در قسمت واژگان فنی توضیح داده می شود. یکی از مهم ترین واژه هایی که در سال های استفاده از سیستم های مدیریت محتوا بر سر زبان هاست سیستم های مدیریت محتوای متن باز می باشد. مشهور بودن سیستم های متن باز بازتاب فواید و ضرر های آنان می باشد. یکی از فواید این سیستم های رایگان بودن آنهاست و دلایل دیگر به ترتیب:

 • بیشتر سیستم های متن باز دارای یک جامعه آنلاین توسعه دهنده بسیار وسیعی می باشند که این به این معناست که این سیستم ها توسط این جامعه آنلاین به سرعت به روز رسانی می شوند از جمله به روزرسانی امنیتی، برطرف شدن خطاها و و ساخت افزونه ها و ماژول های متفاوت و بسیار زیاد.
 • در بیشتر این سیستم های متن باز می توان به سورس کد دسترسی پیدا کرد و آن ها را مطابق با میل و دانش خود تغییر دهید و قابلیت هایی را به آن بیافزایید.

از ضررهای سیستم های متن باز می توان به داشتن حداقل مهارت فنی در مورد راه اندازی و استفاده از آن اشاره کرد. یکی دیگر از مضرات این سیستم های مدیریت محتوای متن باز این است که سازمان های بزرگ باید یک فرد متخصص را در زمینه جهت مدیریت سایت خود به خدمت بگیرند. دیگر مشکل سیستم های متن باز نداشتن پشتیبانی مستقیم از جوامع مبتنی بر سیستم مدیریت محتوای مربوطه می باشد برای حل مشکل خود باید به مطالعه و بررسی فروم ها و … بپردازید.

مثال هایی از سیستم های مدیریت محتوای متن باز
 1. وردپرس
 2. جوملا
 3. دروپال

این سه سیستم مدیریت محتوا از مشهورترین سیستم های مدیریت محتوای متن باز هستند اغلب بیشتر جستجو ها برای انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا با این سه سیستم مشهور شروع می شود. در قسمت های بعدی در مورد این سه سیستم به طور حلاصه صحبت خواهد شد.

سیستم های مدیریت محتوای خصوصی

علاوه بر وجود سیستم های مدیریت محتوای متن باز سیستم هایی وجود دارند که توسط افراد یا شرکت خاصی تولید می شوند که تفاوت هایی با سیستم های متن باز دارد از جمله اینکه این سیستم ها اکثرا پولی هستند (رایگان نیستند) و دیگر اینکه نسبت به سیستم های مدیریت محتوای متن باز دارای جوامع آنلاین کوچکتری هستند. سیستم های خصوصی برای شرکت ها و سازمان های بزرگ و سازمان های تی استفاده می شود.

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای دروپال

اولین نکته که در مورد دروپال حائز اهمیت است این است که دروپال بیشتر مبتنی بر فریم ورک هاست و این به این معنی است که هیچ فرضی در مورد محتوای استفاده شده و مدیریت شده موجود نیست و دروپال فقط ابزاری را جهت کنترل پردازه به شما ارائه می دهد. دروپال انعطاف پذیری بسیار زیادی دارد که این باعث می شود که کار با این سیستم مدیریت محتوا نیازمند داشتن مهارت فنی بالاتری نسبت وردپرس و جوملا باشد.

دروپال دارای ماژول های بسیار زیادی است که به شما این قابلیت را می دهد که در سطح خیلی پیشرفته ای بتوانید بر معماری سایت خود نظارت داشته باشید.

ویژگی های دیگر دروپال عبارت اند از: پشتیبانی از سایت های چند زبانه (به عنوان مثال وب سایت هایی که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی هستند) نصب چند وب سایت-بهره گیری از سئوابزاری جهت طبقه بندی مطالب ابزار قدرتمند جهت مدیریت کاربر. ماژول های دروپال که قابلیت دروپال را دوچندان می کند. استفاده از این ماژول ها توانایی های خاصی را به وب سایت تان می دهد.

برای مثال دروپال برای ویرایش محتوا از ماژول استفاده نمی کند اگر می خواهید که این ماژل را داشته باشید باید آن را بر روی دروپال نصب کنید.

چه سایت هایی با دروپال بهتر مدیریت می شود؟

دروپال برای وب سایت های بزرگ و بسیار پیچیده مناسب است. ابزارهایی در دروپال موجود است که برای کار با سایت هایی با ترافیک بالا و دارای محتوای پیچیده بسیار مناسب می باشد در واقع دروپال برای توسعه دهندگان وب سایت ها مناسب است نه طراحان وب اما این به این معنا نیست که طراحان وب اصلا نمی توانند از دروپال استفاده کنند.

دروپال دارای یکی از بزرگترین جوامع توسعه دهنده می باشدکه این باعث شده تعداد ماژول های این سیستم مدیریت محتوا بسیار زیاد باشد همانطور که قبلا گفته شد. برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت دروپال به آدرس http://www.drupal.org بروید.

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای جوملا

یک سیستم مدیریت محتوای بسیار قدرتمند و کارآمد جهت ایجاد وب سایت های بزرگ و با ترافیک بالا. چیزی که در مورد جوملا جالب است این است که جوملا برای ایجاد هر سایتی بدون در نظر گرفتن سایز و پیچیدگی آن سایت مناسب است و دیگری آن که یادگرفتن جوملا نسبت به دروپال آسان تر است حتی یک طراح وب تازه کار هم می تواند از آن استفاده کند.

در جوملا محتوایی که ایجاد می شود به سایت افزوده می شود و صفحات سایت از طریق ساخته شدن منو ها ایجاد میشود که سه مرحله دارد:

 1. ساخت یک آیتم برای منو
 2. صفحه مربوطه با این آیتم منو پیوند داده میشود
 3. صفحات به ترتیب ساخته می شوند و به آیتم های دیگر منو افزوده می شوند و در واقع با انتخاب هر آیتم منو به صفحه پیوند داده شده به آن می رویم. همانند بیشتر سایت های امروزی که دارای بخش ناوبری هستند.

ویژگی های دیگر جوملا: نصب چند وب سایت-ماژول های قدرتمند جهت افزایش قابلیت ها و …

یکی دیگر از ویژگی های جالب جوملا این است که با نصب این سیستم مدیریت محتوا می توان از سیستم مدیریت محتوای هم استفاده نمود در واقع این دو باهم در یک سیستم مدیریت محتوا به نام جوملا قرار دارند که این به این معناست که شما می توانید با جوملا وب سایت های آموزش الکترونیک هم طراحی کنید. استفاده و راه اندازی جوملا نسبت به دروپال راحت تر است و همانند دروپال دارای یک جامعه آنلاین توسعه دهنده عظیم و دارای صدها ماژول می باشد. برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت جوملا به آدرس http://www.joomla.org بروید.

یک نگاه دقیق تر به سیستم مدیریت محتوای وردپرس

وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوایی ست که برای ایجاد وبلاگ از آن استفاده می شود. در حال حاضر بیش از میلیون وب سایت با استفاده از وردپرس تولید شده اند. بیاید یک نگاه دقیق تری به وردپرس بیندازیم. وردپرس همجون دروپال و جوملا به شما اجازه می دهد که با ایجاد گروه صفحه خود را سازماندهی کنید.

ساختار صفحات با قالب در وردپرس بدین گونه می باشد که وردپرس صفحه وب را از چند قالب جدا می سازد به عنوان مثال در شکل زیر قسمت هدر و پایانی و نوار کناری به طور جدا همچون یک قالب ایجاد شده سپس در صفحه اصلی سایت گرد هم آورده می شوند.

تم های وردپرس

تم در واقع یک مجموعه ای از قالب ها، قابلیت ها و فایل های سی اس اس می باشد. تم ها در وردپرس می توانند طرح صفحه و ساختار صفحه را کنترل کنند. نصب و تغییر تم ها در وردپرس بسیار آسان می باشد. ایجاد تم های پیچیده در ورد پرس بسیار لذت بخش است.

بقیه ویژگی های وردپرس همچون دروپال و جوملا می باشد. در واقع بیشتر تفاوت وردپرس با جوملا و دروپال کار بر روی تم ها و قالب هاست. برای ب اطلاعات بیشتر به وب سایت وردپرس به آدرس http://wordpress.org بروید.


 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد گرمایش از کف در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل ورد تحقیق در مورد گرمایش از کف در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد.


این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد گرمایش از کف در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق در مورد گرمایش از کف در pdf :


تاریخچه سیستم گرمایش از کف


60 سال پس از میلاد به خواص و راحتی گرمایش از کف پی برده بودند. در آن زمان رومیان با ایجاد کانال های هو ای گرم در زیر زمین و یا با گرم زمین ها با آتش از زیر سطح , محیط خود را به شیوه ای بسیار مطلوب گرم می نمودند.


دو هزار سال بعد (طی 30 سال گذشته) با اختراع سیستمهای هیدرونیک (hydraunic systems) و پمپ های انتقال سیالات در اروپا، سیستم گرمایش از کف (به خصوص با لوله های pe-x) به یکی از رایج ترین شیوه های مدرن گرمایشی تبدیل شد.


آشنایی با سیستمهای گرمایش از کف با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی می باشد. در این راستا


نقش سیستم های گرمایشی بهینه ساختمان ها و مجتمع های مس ی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی مهم وقابل تامل می باشد. سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد‏‏‎، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش نان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای اخیر، سیستم گرمایشی از کف در کشورهای اروپائی و بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع ی ان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات موجود در سایر روش ها ، به عنوان مثال سیاه شدن دیوارها، گرفتگی و پوسیدگی لوله ها و… می باشد. استفاده از روش گرمایش از کف


جهت گرمایش محل س ت از دیرباز به طرق مختلف انجام می گرفته است. بطوریکه رومی ها زیر کف را کانال کشی کرده و هوای گرم را از آن عبور می دادند و کره ای ها دود حاصل از سوخت را قبل از اینکه از دودکش عبور کند از زیر کف انتقال می دادند. در سال 1940 نیز فردی بنام سام لویت برای این منظور لوله های آب گرم را در زیر کف قرار داد. درکشور ایران نیز درمناطق کوهستانی و سردسیر ازجمله آذربایجان این روش مورد استفاده قرار می گرفته، که بیشترین مورد


استفاده آن در ها بود. به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف موجود است: 1-گرمایش با هوای گرم 2-گرمایش با جریان الکتریسیته 3-گرمایش با آب گرم به دلیل اینکه هوا نمی تواند گرمای زیادی را درخود نگاه دارد روش هوای گرم در موارد مس ی چندان به صرفه نیست و روش الکتریکی نیز فقط زمانی مقرون به صرفه است که قیمت انرژی الکتریکی کم باشد.درمقایسه با دو روش ذکر شده، سیستم گرمایش با آب گرم ( هیدرولیک) مقرون به صرفه تر و


خوشایندتر می باشد. بدین خاطر سالهای متوالی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. روش گرمایش از کف به عنوان راحت ترین، سالم ترین وطبیعی ترین روش برای گرمایش شناخته شده است. همانطور که افراد دریک روز سرد زمستانی توسط تشعشع خورشید احساس گرما می نمایند دراین روش نیز گرما را بوسیله انتقال حرارت تشعشعی(تابشی) از کف دریافت می کنند و یقیناً احساس آسایش بیشتری خواهند نمود. در این سیستم گرمایشی معمولاً دمای آب گرم موجود در لوله های کف خواب بین 30 تا60 درجه سانتی گراد می باشد که درمقایسه با سایر روشهای موجود، که دمای آب بین 54 تا 71 درجه سانتی گراد


است، 20 تا40 درصد در مصرف انرژی صرفه جوئی می شود. در ساختمان هائی که دارای سقف بلند می باشند استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می شود، به این خاطر که در سایر روشها (مانند رادیاتور و بخاری) هوای گرم در اثر کاهش چگالی سبک


شده و به سمت سقف می رود و اولین جائی را که گرم می کند سقف می باشد (این موضوع به طور واضح درسمت چپ شکل زیر مشخص می باشد). به علت بالا بودن دمای هوا در کنار سقف میزان انتقال حرارت آن به سقف از هرجای دیگر بیشتر است و این عامل باعث اتلاف مقدار زیادی انرژی می شود. درروش گرمایش از کف ابتدا قسمت پائین که مورد نیاز نین است گرم می شود وهوا با دمای کمتری به سقف می رسد، که این یکی از مزایای اصلی این سیستم


می باشد. یکی دیگر از مزایای استفاده از روش گرمایش از کف که امروزه بسیار مورد توجه واقع می شود آسایش و راحتی افراد می باشد، به طوریکه آسایش و راحتی فرد در محل س تش بدون اینکه از هر بابت دارای محدودیت باشد فراهم می شود. در نظر بگیرید که بدن شما در یک اتاق بگونه ای گرم شود که شما در هنگام استراحت هیچگونه هوای گرمی را استنشاق نکنید وتنفس شما بسیار ملایم صورت گیرد، این بهترین روش گرم در یک آپارتمان و یا یک منطقه صنعتی است. همه اعضای بدن شما بخصوص پا که بیشترین فاصله را با قلب دارد همیشه گرم خواهد ماند و این برای انسان بسیار مطلوب خواهد بود.


همانگونه که قبلاً اشاره شد در گرمایش بوسیله رادیاتور یا بخاری دمای قسمت پائین اتاق سردتر از بالای آن می باشد که این ح برای ک ن که دارای اندام کوچکی هستند ناخوشایند است، بطوریکه افزایش البسه آنها برای جلوگیری ازبیماری، ک نه آنها را محدود می کند. سیستم گرمایش از کف برخلاف رادیاتور که هوای محل س ت را به دلیل گرمای بیش ازحد خشک می کند،رطوبت را درحد متعادل نگه می دارد. همانطور که می دانید بیشتر افراد از کثیف


شدن دیوارها و محیط زندگی در اثر استفاده ازمنابع گرمایی همچون بخاری و رادیاتور احساس ن یتی می کنند. از آنجا که درسیستم گرمایش از کف جریان هوا به آرامی از پایین به بالا می باشد بنابراین دیوار ها پاکیزه می مانند. همین امر در مورد افرادی که دارای آلرژی (حساسیت) هستند بسیار مورد اهمیت است زیرا که محیط زندگی عاری ازهرگونه محرک خواهد شد. استفاده از این سیستم در مکانهایی همچون آشپزخانه و که کف آنها معمولاً خیس و مرطوب است مناسب بوده و باعث خشک شدن کف می شود. مسئله مهم دیگر اینکه در این روش رطوبت زمین که دربعضی ازمنازل منجر به بروز بیماریهای مفصلی


می شود از بین رفته و باعث کاهش درد بیماران مبتلا به ناراحتی هایی از قبیل رماتیسم خواهد شد. همچنین از رطوبت دیوارها و کپک زدن آن که شکل خوشایندی ندارد جلوگیری می شود و دیگر اینکه در این سیستم جایی برای رشد و تکثیر ات موزی وجود ندارد. یکی دیگر از فواید سیستم گرمایش از کف این است که دیگر فضای منزل یا محل کار توسط دستگاههای رادیاتور و بخاری نمی شود و به همین منظور بیشتری در تغییر دکوراسیون محل زندگی خواهید داشت. شاید به نظر آید که به هنگام نصب سیستم کف خواب دیگر نمی توانید پوشش مورد علاقه تان را برای کف انتخاب کنید! ولی این طور


نیست. مطمئن باشید که شما می توانید برای پوشش کف منزل خود از هر نوع مصالحی ازجمله سنگ، سرامیک، کاشی پارکت چوب وفرش نیز استفاده کنید بدون اینکه تأثیری درگرمای مطلوب محیط شما بگذارد. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم گرمایش از کف در روشهای ذوب برف می باشد بطوریکه از این روش برای ذوب یخ یا برف موجود در پیاده روها، لنگرگاههای بارگیری، جاده ها، ورودی ساختمانها و بیمارستانها، باند فرود هواپیما و زمینهای ورزشی از جمله


زمین فوتبال وغیره که دسترسی آسان و سریع به محل ا امی است می توان استفاده کرد. بطوریکه این روش علاوه برکاهش هزینه های برف روبی و نمک پاشی، در حفظ ساختار موارد گفته شده بسیار موثر خواهد بود .
سیستم گرمایش از کف چیست؟
این مثل تمام سیستمهای گرمایشی دیگر جهت گرمایش و ایجاد دمای مناسب جهت انسانها استفاده می شود و مثل تمام آنها احتیاج به بررسی پروژه و طراحی و اجرا با نظارت تاسیسات دارد.
فکر نکنید این سیستم از تاریخ هشتم اسفند ماه هشتادو پنج وارد صنعت تاسیسات شده بلکه این سیستم از زمان رومیان قدیم و حتی در ایران خودمان رواج داشته و به صورتهای مختلف استفاده می شده ولی به علت نبود تجهیزاتی که در حال حاضر وجود دارد بیشتر برای گرمایش ها استفاده می شده پس این یه سیستم قدیمی که جواب خود را پس داده است البته به علت ناشناس بودنش هم می رسیم .


بعد از پیشرفت علم تاسیسات و سیتمهای مختلف تهویه مطبوع و ساخت مواد و لوله های مقاوم تر در اوایل قرن 20 میلادی در و اروپا این سیستم با لوله های فولادی و مسی گسترش پیدا کرد اما طولی نکشید که کار متوقف شد چرا؟


بعلت اینکه این سیستم زیر کف کار می شه (در مورد کار شدن زیر کف حرف دارم) و به وسیله سیمان یا پارکت یا هر پوشش دیگری روی لوله ها پوشیده می شه و دسترسی به لوله ها سخت است احتیاج به یک لوله مقاوم داریم که خیالمون از بابت تعمیرونگهداری راحت باشه خب لوله های آهنی که زنگ می زنه پس بدرد نمی خورن اما لوله های مسی بسیار خوب هستن بجز دو مورد که مورد اول برای پولدارا اشکالی نداره چون جون کارفرما میار بالا اما مورد دوم بعدن بهش می رسیم پس چه لوله ای خوب ؟ تو پست بعدی توضیح می دم.


خب به اینجا رسیدیم که لوله های مسی و فولادی بدرد گرمایش از کف نمی خورد پس چه لوله ای استفاده کنیم در اوا دهه 60 میلادی دانشمندان غربی به طلای دست پیدا به نام پلیمر پ یا طلای پلیمر و از اون لوله ساختن این جنس بعلت مقاوت دمای تا حدود 95 درجه سانتیگراد و تحمل فشار خوب و عمر بالا بعلت خورده نشدن و زنگ نزدن کم کم جای خود در میان لوله های بکار رفته در تاسیسات باز کرد.
شاید بشه گفت این لوله مخصوص گرمایش از کف است . اما بازم یه مشکلاتی داره :


1. کلا پلی اتیلن و شاخه های آن مولوکولهای هوا را از خودش عبور می ده و ا یژن هوا باعث خوردگی تاسیسات فولادی می شه.
2.ضریب انبساط طولی لوله های پلیمری مخصوصا پ بسیار بالاست.( m/mk 0.00014)
شاید بگین که خوب باشه زیر زمین که مشکلی پیش نمیاد و سیمان اطراف لوله جلوی لوله رو سد می کنه. اما اینطور نیست یکی از مشکلات لوله های پلیمری ضربه پذیر بودن است.و لوله با انبساط زیاد در اصل به خودش صدمه می زنه.
اما چاره چیه؟


کاری که دانشمندان انجام دادن این بود که لوله های ف ی و پلیمری را با هم تلفیق
یعنی چی ؟ لوله ای درست به نام لوله پنج لایه تلفیقی شامل یک لایه پ یک لایه چسب مخصوص یک لایه آلومینیوم یک لایه چسب مخصوص و دوباره یک لایه پ .


لایه آلومینیوم باعث شد که ا یژن از لوله عبور نکند و با کمک چسب جلولی انبساط بیش از حد لوله گرفته بشه. .( m/mk 0.000018)
پس بهترین لوله ,لوله های pex/al/pex برای سیستم گرمایش از کف
انواع سیستم گرمایش از کف :


خیلی خلاصه بگم که سه نوع سیستم گرمایش از کف داریم
1.سیستم گرمایش از کف با هوای گرم
2.سیستم گرمایش از کف با برق
3.سیستم گرمایش از کف با آب گرم
یکی یکی بررسی می کنیم . هر تاسیسات کاری می دونه که سیستم های هوائی با اینکه تعمیرات و نگهداری کمتری دارن و اطمینان بالای در استفاده از آنها است ( مسائلی مثل نشتی آب رو ندارن) اما بعلت بازده پائین و حمل کم دما توسط هوا پس مجبور به صرف هزینه زیاد زیر منزل هستیم تا کانالهای بزرگی در کف ساخته بشه که از نظرمعماری هم دچار مشکل می شویم پس این یکی را رد می کنیم و به همین دلایل این روش منسوخ شده
گرمایش از کف به وسیله برق بسیار عالی است از هر نظر نصب آسان و ضخامت کم و تعمیر نگهداری بسیار کم و تمیز بودن سیستم اما هر تو ایران کار کرد بر ش ت میشه بخاطر مصرف بالای این سیستم . پس با این سیستم هم کاری نداریم
اما گرمایش با آب در هر جای دنیا رواج داره چون میشه بازدهی آن را با تعمیرو نگهداری آن از هم کم و زیاد کنیم و این سیستم رو قبول کنیم
بیشتر از اون سرتونو درد نمی آورم در پست بعدی میگم چرا سیستم گرمایش از کف یک سیستم برتر گرمائی است.
چرا سیستم گرمایش از کف بهترین سیستم است؟
این مورد رو می توانیم از دو منظر بررسی کنیم
یکی از نظر بهینه سازی مصرف سوخت و دیگری از نظر دمای آسایش که باید انسان از اطراف جذب کند مورد اول را بعدا در طراحی این سیستم توضیح می دهم ولی مورد دوم احتیاج به مقدمه دارد.
اگر بدن انسان را مثل یک شیء گرماساز در نظر بگیریم پس مانند هر شیئ گرماساز دیگه انرژی از خودش را آزاد می کنه که در تابستان سعی ما اینست که این انرژی را از بدن دفع کنیم و در زمستان این انرژی را در اطراف بدن حبس کنیم و حتی به بدن انرژی گرمائی لازم را برسانیم.
اما دفع و جذب انرژی از بدن از چهار راه اصلی صورت می گیرد:
1. انتقال حرارت از طریق جابجائی هوای اطراف که تقریبا طبق نظر علما 30 از انتقال انرژی بدن از این طریق صورت می گیره
2. انتقال حرارت از طریق هدایت و تماس دست با اجسام اطراف که بعلت اینکه این نوع انتقال حرارت برای هر روز و برای اجسام مختلف متفاوت است نمی توان درصد درستی ارائه داد ولی شاید بشه گفت حدود 5


3. انتقال حرارت از طریق تبخیر که می تونه تبخیر داخلی یا خارجی باشه یعنی از طریق تنفس که بعلت اینکه ما دائم در حال تنفس هستیم(البته امیدوارم باشید) و سطح پوست ما با هوای اطراف در حال تماس است حدود 25 از انرژی به این صورت از بدن انتقال پیدا می کنه
4. انتقال حرارت از طریق تابش . دیدین تو زمستان وقتی منتظر اتوبوس هستین می روید و توی آفتاب قرار می گیرید این یعنی جذب حرارت از طریق تابش که بدن حدود 50 از دمای لازم رو از این طریق جذب می کنه.


اگه این اعدادرا جمع کردین نگین که اینا می شه 110 یعنی چه؟
این اعداد تقریبی بوده مثلا ممکن جذب حرارت در یک روز خاص بخاطر تغییر شرایط گرمایش اطراف ما به 20 برسه و همینطور بقیه اما برای اینکه بهتر بشه مطالب را درک کرد این اعداد رو که از علما گرفته بودم اینجا آوردم.
خوب حالا اگه ما بتوانیم سیستمی را انتخاب کنیم که انتقال حرارت آن به میزان داده شده و به روشهای گفته شده باشه دیگه هیچ از سیستم گرمایشی خودش شکایت نخواهد داشت


 


این فایل


 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

: طبق تفکر سیستمی ، ویژگیهای مهم یک سیستم از تعامل بین اجزاء آن بوجود می آید نه از فعالیت جداگانه آنها . بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می کنیم ، ویژگیهای مهم خود را از دست می دهد . بنابراین سیستم، یک کل است که با تحلیل قابل درک نیست. برای آشنایی بیشتر با مفهوم سیستم و تفکر سیستمی از شما دعوت می کنم تا این مقاله را مورد مطالعه قرار دهید. متن مقاله: تفکر ترکیبی طبق تفکر سیستمی ، ویژگیهای مهم یک سیستم از تعامل بین اجزاء آن بوجود می آید نه از فعالیت جداگانه آنها . بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می کنیم ، ویژگیهای مهم خود را از دست می دهد . بنابراین سیستم، یک کل است که با تحلیل قابل درک نیست . در عصر ماشین، وقتی چیزی بخوبی کار نمی کرد ، رفتار اجزاء آن بررسی می شد تا راه ایجاد بهبودی پیدا شود . با توجه به نکته فوق، روشی غیر از تحلیل برای درک رفتار و یژگیهای سیستم ضروری است . ترکیب (synthesis) نقص فوق را جبران نموده و برای تفکر سیستمی، یک موضوع کلیدی است .در واقع ، تحلیل و ترکیب ، مکمل هم هستند . 3 گام تفکر ترکیبی : 1. وقتی می خواهید موضوعی را بررسی کنید ، ابتدا سیستم کلی که دربرگیرنده موضوع فوق است ، را مشخص نمایید . به عبارت دیگر ، یک کلیت (whole) را شناسایی کنید که موضوع فوق ، بخشی از آن است . به عنوان مثال ، هنگام تفکر در مورد یک " " (به عنوان موضوع) ، سیستم در برگیرنده آن ، ممکن است "نظام آموزش عالی" یا "نظام آموزشی" در نظر گرفته شود . 2. رفتار و ویژگی های سیستم کلی را بررسی نمایید . 3 . رفتار یا ویژگی های موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها (roles) یا کارکردهای (functions) آن در سیستم کلی توضیح دهید . در تفکر سیستمی ، توصیه می شود که ترکیب قبل از تحلیل انجام گیرد . در تفکر تحلیلی، چیزی که می خواهیم بررسی کنیم ، بعنوان یک کل تجزیه می شود . ولی در ترکیب ، چیزی که می خواهیم بررسی کنیم، بعنوان یک جزء از کلی که آنرا دربرگرفته ، بررسی می گردد . اولی ، حوزه مورد توجه محقق را تقلیل و دومی آنرا گسترش می دهد .به عنوان مثال ، تفکر تحلیلی برای تشریح شروع به تجزیه آن و رسیدن به عناصرش می کند . مثلاً از به دانشکده ، به دپارتمان ، به دانشجو، هیئت علمی و موضوعات درسی و ... می رسد . سپس عناصر را تعریف و آنها را جهت رسیدن به تعریف دپارتمان ، دانشکده و ترکیب می کند .برای مواجه با واقعیتها ، هم ترکیب و هم تحلیل لازم است . تحلیل روی ساختار موضوع متمرکز می شود . تعیین می کند سیستمها چگونه کار می کنند. ترکیب برکارکرد متمرکز می شود. بنابراین تحلیل، دانش(knowledge) ایجاد می کند و ترکیب ، درک(understanding) را افزایش می دهد (درک از کل به جزء جریان دارد و دانش از جزء به کل) . تحلیل به درون چیزها می نگرد ولی ترکیب از بیرون به آنها نگاه می کند . در تفکر سیستمی اعتقاد براین است که با بسط سیستم مورد بررسی ، درک ما از آن افزایش می یابد . در عصر ماشین ، به تعامل بین اجزاء درون سیستم توجه می شد . ولی تفکر سیستمی ، علاوه برآن ، به تعامل سیستم با محیط نیز توجه دارد و نیز به تعامل کارکردی (functional interaction) بین اجزاء سیستم توجه می نماید . چرچمن (churchman) ، مفهوم فوق را اینگونه توضیح می دهد : در نگرش تحلیلی ، معمولاً سیستم را با توجه به اجزاء تشکیل دهنده آن شناسایی نموده و تعریف می کنند . بعنوان مثال اگر از یک فرد عادی بپرسید اتومبیل چیست ؟ جواب می شنوید " اتومبیل وسیله ای است که چهار چرخ دارد و به کمک یک موتور حرکت می کند " اگر از او بپرسید اتومبیل سه چرخه هم وجود دارد ؟ اساس تعریف او به هم می ریزد . تفکر مکانیکی به مواد تشکیل دهنده سیستم توجه دارد . ولی در روش سیستمها ، توجه بیشتر به این نکته است که سیستم چه می کند تا اینکه از چه ساخته شده است . یعنی ابتدا مأموریت و چگونگی ارتباط و کنترل سیستم و ضوابط رفتاری آنرا شناسایی می کند .طبق دیدگاه فوق ، تعریف اتومبیل چنین خواهد بود : اتومبیل وسیله نقلیه ایست برای انتقال تعداد معینی مسافر از یک نقطه به نقطه ای دیگر با توجه به زمان و هزینه تعیین شده . ( ابتدا یک کل که اتومبیل جزئی از آن است مد نظر قرار می گیرد. ) اصل تضاد این یک اصل سیستمی است که اگر هر جزء سیستم را بطور جداگانه به گونه ای بسازیم که به کاراترین حد ممکن (efficient) عمل کند ، سیستم بعنوان یک کل ، به مؤثرترین حد ممکن (effective) عمل نخواهد کرد . به عبارت دیگر ، اجزاء سیستم را باید بگونه ای طراحی کرد که با یکدیگر fit شوند و هماهنگ با هم بطور موثر و کارا عمل کنند . مثال 1 : اگر از بین خودروهای سواری موجود ( انواع مدلها و مارک ها ) برای هر یک از اجزاء مورد نیاز ماشین، بهترین آن جزء در بین کل ماشین ها را انتخاب و سپس این بهترین ها را مونتاژ کنیم ، آیا ماشینی که بدست می آید ، بهترین ماشین ممکن است ؟ البته خیر ! حتی به یک اتومبیل که بتواند حرکت کند ، هم نمی رسیم . زیرا اجزاء انتخ با هم fit نمی شوند و حتی اگر فیت شوند ، با هم خوب کار نمی کنند . عملکرد یک سیستم بیشتر بستگی به چگونگی تعامل بین اجزاء آن دارد تا به چگونگی عملکرد مستقل آنها ( از یکدیگر ) .مثال 2 : در فوتبال ، رسم بر این است که از بین تیم های موجود ، برای هر پست بازی ، ستاره ها را انتخاب و یک تیم فوتبال که همة اعضای آن ستاره هستند ، تشکیل و به آن تیم منتخب می گویند . اینگونه تیم ها به ندرت ، بهترین تیم موجود می شوند (زیرا اعضای تیم با یکدیگر هماهنگ نیستند . به عبارت دیگر ، تعامل بین اجزاء سیستم بدرستی انجام نمی گیرد) . البته ممکن است ی بگوید اگر اعضای این تیمها مدتی ( مثلا یک سال) با هم تمرین و بازی کنند ، بهترین تیم موجود خواهند شد . این درست است ! اما اگر آنها بهترین تیم شوند ، خیلی غیر محتمل است که همة اعضای آن جزو تیم جدید ستاره ها باشند . مدیران اکثراً طبق تفکر تحلیلی و مکانیستی عمل می کنند. یک مسئله را به چند بخش قابل حل و قابل مدیریت تجزیه نموده سپس برای هریک بهترین حل را پیدا نموده و نتایج را با هم مونتاژ می کنند. اما می دانیم که مجموع بهترین جواب برای اجزاء ، بهترین جواب برای سیستم نخواهد بود .به عنوان مثال ، معمولاً فرض می شود بهترین عملکرد سیستم قابل تقلیل به بهترین عملکرد اجزاء آن بصورت منفرد و جداگانه است . بنابراین معیارهای اندازه گیری عملکرد اجزاء بگونه ای تعیین می شود که باعث تضاد (conflict) اجزاء سیستم می گردد .تقسیم بندی هر سیستم به اجزاء کوچکتر که بدون توجه به اصل تداخل و وابستگی متقابل آنها صورت می گیرد ، یک تضاد فطری بین اجزاء آن سیستم بوجود می آورد ، بهترین جواب برای هر یک از این اجزاء ، وماً با بهترین جواب برای جزء دیگر هماهنگی و برابری نمی کند و در نتیجه تضادی با بهترین جواب برای کل سیستم پیدا می کند .در اثر تقسیم تشکیلات سازمانی به چند فعالیت اصلی ، یک فعالیت جدید بوجود می آید که وظیفه آن حل تضادهای بین این فعالیتها و محافظت منافع کل سیستم در مقابل منافع سیستمهای فرعی است . این وظیفه همان مسئولیت مدیریت عمومی (general mana ent) است. روش متداول و کلاسیک در تقسیم بندی تشکیلات سازمانی ، معمولاً چهار فعالیت اصلی بوجود می آورد : تولید ، فروش ( و بازاری ) ، مالی ، پرسنل . که هر کدام از این فعالیتها خود یک سیستم فرعی است و هر کدام با ضوابط اجرایی ( توقعات و محدودیتها ) متفاوتی کنترل می شود که ومآً با هم هماهنگی ندارد .به عنوان مثال فعالیت کنترل موجودی محصول نهایی در یک سازمان را در نظر می گیریم . واحد تولید علاقمند به بچ تولید بزرگ ( برای کاهش زمان setup و قیمت تمام شده ) است . واحد فروش تمایل به کوچک بودن بچ تولید دارد (بدلیل افزایش تنوع محصول و پاسخگویی به نیاز مشتری ) . امور مالی می خواهد سرمایه مورد نیاز برای اداره سیستم حداقل شود و لذا علاقه مند به کاهش موجودی انبار است .تئوری کلاسیک تشکیلات ، این تضادها را به منظور کنترل مفید می داند و تصور می نماید که می توان از آنها برای سالم تشکیلات استفاده کرد . ولی متأسفانه هرگز این تضادها به عنوان عامل کنترل مؤثر نبوده و فقط به صورت عامل ترمز کننده بکار رفته است . در عمل معمولاً یکی از مدیران از دیگران قویتر است یا به عللی به مدیرعامل نزدیک و این فرد راه حل سیستم فرعی خود را به بقیه تحمیل می کند . در این صورت ، سودی که از این طریق بدست می آید ، بیش از اندازه با ضرری که قسمتهای دیگر باید تحمل کنند ، از بین می رود . در اکثر مواقع مدیر عامل از بین یکی از سه مدیر تولید ، فروش و مالی انتخاب می گردد و فاقد تجربه و اطلاعات لازم درباره کل سیستم است و مدیریت عمومی را از نظر گاه رشته خاص خود می نگرد و ناخودآگاه به صورت مدیر یک سیستم فرعی عمل می کند .برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد مدیریت mis دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مدیریت mis کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مدیریت mis،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مدیریت mis :

مدیریت mis

فصل اول
(کلیات موضوع mis)
(دیباچه)
در اداره سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است که برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شکه تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف کرده اند. بی شک، امروزه با توسعه سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایه بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود.

جریان عملیات و فعالیتهای آتی سازمان، نیل به هدفهای مطلوب در برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، موفقیت و بهبود عملیات که با صرف منابع انسانی و مادی همراه است، مستقیماً به نحوه اتخاذ تصمیم مدیران وابسته است. لازم است که تصمیمات با تقبل حداقل اتلاف و ضایعات در منابع انسانی و مادی در جهت نیل به هدفهای مورد نظر اتخاذ شود.
اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیری بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. اطلاعات از منابع حیاتنی سازمان بوده و هر قدر سازمانی از لحاظ اطلاعات غنی تر باشد، تصمیمات صحیحتری در آن اتخاذ خواهد شد.
به بیان ساده، تصمیم گیری یعنی انتخاب راه کار مناسب و مطلوب، از میان راه های کار مختلف برای حصول مقصودی معین.
این انتخاب بر مبنای قضاوت و اعتقادات شخصی و برآوردهای ذهنی با کمک اطلاعات عینی و واقعیتهایی که ممکن است در دسترس تصمیم گیرندگان و اداره کنندگان باشد، صورت می گیرد. در صورت فقدان یا محدودیت اطلاعات و آمار برای حل مشکل یا مسئله مورد نظر یا نیل به هدف مطلوب، محققاً تصمیم گیری صحیح و منطقی نیست؛ و هرقدر اطلاعات در باره راه کارها ناقص تر باشد، درجه عدم اطمینان نسبت به تصمیمی که اتخاذ می شود، بالاتر خواهد رفت. پس بدین

ترتیب خواهیم دید که ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات در یک سازمان از جمله مبرم ترین وظائف در کار مدیران است. ضمناً اطلاعات زیربنای تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و کنترل صحیح و کامل توسط مدیر است.

«شکل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت»
در گذشته نه چندان دور، غالب سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، سیستم های پردازش داده ها بودند که به کمک آنها فقط لیست و فیش حقوق تهیه می شد و حداکثر می توانستند ورات را محاسبه نموده و جمع دریافتی سالانه را بنویسند. اما مدیران کم کم برای ب اطلاعات بیشتر در مورد کارمندان خود درخواستهایی مطرح نمودند، درنتیجه سیستم های پر

دازش داده های حقوق و دستمزد، تبدیل به سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی گردید. با سیستنم اطلاعات مدیریت منابع انسانی می توان یک سری پیش بینی ها و محاسبات انجام داد، مانند بررسی پرداخت دستمزد بین گروههای مختلف کاری، استفاده بهتر از تخصص های موجود و ارائه اطلاعاتی که در تمام سطوح مدیریت مورد نیاز می باشد.
نکته ای که قابل توجه می باشد آن است که معمولاً مدیران شرکتهای تولیدی بدون شناخت دقیق از محصول، هزینه تولید و وضعیت و شرایط بازار هرگز حاضر به ایجاد یک خط جدید نیستند، اما همین مدیران خیلی راحت میلیونها تومان صرف پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت می کنند بدون آنکه شناخت دقیقی از اه ، حدود و کاربرد آن داشته باشند. همین امر غالباً منجر به پیاده سازی و اجرای سیستم هایی می شود که با مشکلات بسیار همراه می باشد.
بروز این مشکلات ایجاب می کند که مدیران یک شناخت اجمالی از سیستم های اطلاعات مدیریت داشته باشند. هدف سیستم های اطلاعات مدیریت نأمین نیازهای اطلاعاتی کلیه مدیران سازمان و یا واحدهایی از سازمان می باشد. این واحدها ممکن است بر اساس زمینه های عملیاتی سازمان باشد یا بر اساس سطوح مدیریت.
سیستم اطلاعات مدیریت گزارشاتی را به صورت نمودار یا ج در اختیار کاربرتن مربوطه قرار می دهد. عوامل انسانی همواره برای عملکرد سیستم های اطلاعاتی، بسیار مهم بوده اند اما مدیران و کارشناسان اطلاعاتی می توانند برنامه هایی طراحی نمایند که آثار منفی عوامل انسانی را به نتایج مثبت تبدیل نمایند.

mis چیست؟
تا نیمه دهه 1960 غالب شرکتهای بزرگ علیرغم همه مشکلات موفق به اجرای اولین سیستم های کامپیوتری خود شده بودند. کار این شرکت ها با حجم زیاید از داده ها که در اختیار داشتند بسیار مشکل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شکلی تبدیل نمایند که برای کامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات کامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای کارشناس اطلاعاتی، این کارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه حیات سیستم نداشتند و لذا پیشرفت در این زمینه به تدریج و در اثر سعی و خطا بوجود آمد.

سازمانها در آن دوران سخت یک هدف داشتند و آن این بود که در اجرای وظائف پردازش داده ها از کامپیوتر دقیقاً همانگونه استفاده می کنند که ماشین های پانچ کارت آنرا داشتند. امور سیستم های اطلاعات حسابداری خوب تعریف می شد و روی ادارات حسابداری سازمان تأثیر می گذاشت و اصولاً اجرای کامپیوتر به معنای تبدیل امور جاری به شکل کامپیوتری بود.

تلاش اولیه برای mis.

با اجرای سیستم های حسابداری، هم کارشناسان اطلاعاتی سازمان و هم تولید کنندگان کامپیوتر مایل بودند که فعالیت کامپوتری توسعه یابد. لذا در جستجوی طراحی سیستمی برآمدند ولی طولی نکشید که متوجه شدند این سیستم ها مطلوبیت زیادی ندارد و تکنولوژی مربوطه سالهای طولانی بود که نتوانسته بود اطلاعاتی در اختیار مدیریت قرار دهد و لذا هنگامی که برای اولین بار معلوم گردید که کامپیوتر می تواند این فاصله را پر نماید، به نظر رسید که کار آسانی باشد.
سازمانهایی که تلاش نمودند تا اولین سیستم های اطلاعات مدیریت را اجرا نمایند به نتایج دیگری رسیدند. مانع بزرگ، مدیران بودند، چرا که چیزی در مورد کامپیوتر نمی دانستند، کار خود را بلد بودند، روشهایی را برای حل مسائل ابداع کرده بودند، اما هیچگاه در مورد نقش اطلاعات در فعالیتهای خود، رسماً فکری نکرده بودند. درنتیجه برای مدیران مشکل بود تا خواسته های خود را از mis بیان نمایند.
این وضعیت برای کارشناسان اطلاعات بسیار سخت بود، زیرا این افراد از مدیریت چیز زیاید نمی دانستند و نمی دانستند از چه چیزی سوال کنند. لذا به این نتیجه رسیدند که تنها راه برای آنها، طراحی و اجرای سیستم هایی بود برای تولید اطلاعاتی که فکر می د مدیران به آن نیاز دارند. این کار انجام شد اما در بسیاری از موارد، پیش بینی کارشناسان اطلاعات اشتباه بود و لذا سیستم های طراحی شده توسط ایشان، قابل استفاده نبود.
به مرور زمان وقتی مدیران با کامپیوتر آشنا شدند و متوجه منطق واقعی فرآیندهایی که در حل مسایل بکار می گرفتند شدند، توانستند نیازهای اطلاعاتی خود را بیان نمایند. کارشناسان اطلاعاتی نیز به نوبع خود با مبانی مدیریت آشنا شدند و یاد گرفتند برای طراحی سیستم های اطلاعاتی چگونه با مدیران همکاری نمایند. بدین ترتیب سیستم های اطلاعات مدیریت دوباره طراحی شدند به گونه ای که با نیازهای مدیران هماهنگی بیشتری داشتند و بالا ه سیستم های اطلاعات مدیریت به عنوان زمینه عمده کاربر کامپیوتر تعیین گردید.

تعاریف mis:
برای سیستمهای اطلاعات مدیریت تعاریف زیادی ارائه شده است. برای آشنایی بیشتر به چند تعریف ارائه شده می پردازیم:
1- سیستم اطلاعات مدیریت یک سیستم سازمانی است که اطلاعات گذشته، حال و پیش بینی شده در مورد شرکت و محیط آن را ارائه می کند.
2- با درنظر گرفتن اینکه سازمان دارای سطوح مختلفی می باشد و گروه های متعددی برای تأمین یک هدف واحد وظائف مختلفی را انجام می دهند، mis یک ساختار جامعی است از پاغیگاه داده ها و جریان اطلاعات در تمام سطوح و اجزاء که با جمع آوری، نقل و انتقال و ارائه اطلاعات، نیازهای سازمان را به بهترین نحو تأمین می کند.
3- mis سیستمی است کامپیوتری که اطلاعات را در اختیار کاربران مربوطه قرار می دهد. کاربران معمولاً یک سازمان رسمی را تشکیل می دهند. اطلاعات، سازمان یا یکی از سیستم های عمده آنرا برحسب اینکه در گذشته چه وقایعی برای آن اتفاق افتاده، هم اکنون در آن چه می گذرد، و احتمالاً در آینده برایش چه واقع خواهد شد، نشان می دهد. اطلاعات به شکل گزارشات ادوارا

ی، گزارشات خاص و نتایج شبیه سازی ریاضی تهیه می شود: نتایج گزارشات توسط ندیران و غیر مدیران هنگام تصمیم گیری برای حل مسائل سازمان مودر استفاده قرار می گیرد.

هدف از ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟
هدف از سیستم اطلاعات مدیریت که گاهی به آن سیستم گزارش دهی اطلاعات نیز می گویند، ارائه بازخور از عملیات جاری و روزمره شرکت به مدیر و کارکنان دیگر می باشد. این گزارشات در کنترل، سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت های جاری سازمان به آنها کمک می کند.
سیستم های اطلاعات مدیریت با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب به کارکنان ذیربط، به شک

گزارش دهی در سیستم اطلاعات به چه شکل است؟
کار سیستم های اطلاعاتی مدیریت فقط این نیست که داده های خام را از منابع مربوطه عبور دهند، بلکه داده ها را جمع آوری نموده پس از پردازش و طبقه بندی آنها، مدیران را در مورد فعالیت های مهم سازمانی آگاه می کند. سیستم، اطلاعات خود را از طریق گزارشهایی که از قبل تعریف شده اند ارائه می کند. مثلاً مدیران با بررسی لیست فروش بر حسب زمان درخواهند یافت که محصولات چگونه به فروش می روند. گزارشات روزمره فروش می تواند به راحتی این کارها را انجام دهد. بدین ترتیب که داده های مربوط به محصولات مختلف، دوره های زمانی، نمایندگی های فروش، مناطق مختلف و عیره را محاسبه و ارزی می نمایند. حال اگر مدیری بخواهد وضعیت یک فروشنده خا را بداند، اطلاعات مربوط به راحتی در اختیار وی خواهد بود. ضمن اینکه با همین گزارش می تواند به اسانی فروش فصول مختلف را با هم مقایسه کند و یا فروش یک فصل را در سالهای مختلف بررسی نماید. توسط mis می توان انواع گزارشات را تهیه نمود. این گزارشات ممکن است برنامه ریزی شده، گزارشات بر اساس درخواست و نیاز خاص و یا گزارشات بر اساس شرایط و حوادث خاصی باشد.

(آشنایی با سیستم ها)
تعاریف و مشخصات سیستم ها
یکی از مسائل و مفاهیم مهمی که در مدیریت مطرح است، مسئله سیستمها و روشهاست. به همین دلیل آشنایی با تعاریف و مشخصات سیستمها مفید و ضروری به نظر می رسد.
تعریف:
در زبان فارسی لغت (سیستم) به عنوان واژه ای مترادف با کلمه رشته، جهاز، مجموعه، سلسله، نظام و منظومه است. برای سیستم تعاریف زیاید شده و در هر تعریف به جنبه ای از آن بیشتر توجه گردیده است. اما سیستم به مفهوم کلی عبارت از ترتیب اجزای متشکلی است که موجب حصول هدفهای خاص مبتنی بر برنامه باشد.
مشخصات:
مهمترین و بارزترین مشخصه ها برای یک سیستم عبارت است از:

– سیستم به خاطر نیل به هدف یا نیتی طراحی شده است.
– سیستم با یک مرز از محیط خارجی خود مشخص و متمایز می شود.
– سیستم در داخل خود دارای اجزاء متصل و وابسته به هم است، که هر یک فعالیتها و وظائف مشخصی دارند، و هرکدام به نوبه خود نیز حائز اهمیت هستند.
– سیستم ها عموماً داریا یک ساختمان سلسله مراتبی می باشند که هر قسمت به نوبه خود دارای اجزاء و قسمتهایی است.دفی خاص فعالیت می کنند تشکیل شده است. میان این اجزاء به هم پیوسته ارتباط و اطلاعات حرف اول را می زنند و اگر این دو وجود نداشته باشد سیستم بوجود نمی آید. پس حال به بررسی اطلاعات و ارتباطات که مهمترین جزء سیستم می باشند می پردازیم.

جریان اطلاعات
ماده سیالی که اجزای شبکه سیستم سازمانی، یا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم ارتباط داده و متصل میکند ارتباطات، و یا رد و بدل شدن و جریان اطلاعات بین اجزاست. در واقع اطلاعات مانند خونی است که از قلب به شاهرگها و از شاهرگها به مویرگها و نتیجتاً به تمام قسمتهای مختلف بدن منتقل می شود، و سپس مورد تغذیه سلولهای بدن قرار میگیرد. معمولاً نتایج کلی و نهایی عملیات واحدها به صورت اطلاعات در قسمتی به نام برنامه ریزی و کنترل که مغز متفکر سیستم است، جمع آوری، نگهداری و تنظیم می شود. در آنجا کلیه اطلاعات جمع شده داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شده سپس تصمیمات مقتضی در امور مختلف سازمان جهت نیل به اه مورد نظر گرفته می شود. سازمان پیوسته خود را توسط همین اطلاعات به دست آمده با محیط خارج تطبیق می دهد و این وسیله ای می گردد جهت ارزی و تصحیح اشتباهات و انحرافات در عملیات مختلف سازمان.

تعریف اطلاعات:
انتخاب مقدار مناسبی از اطلاعات خام که جهت کاهش جهل و نااگاهی یا برای کم جنبه ها و قسمتهای تاریک و نامعلوم در یک اتخاذ تصمیم مورد استفاده قرار میگیرد.
محیط سیستمهای اطلاعاتی:
منظور از محیط سیستمهای اطلاعاتی کلیه عواملی هستند که به نوعی بر سیستمهای اطلاعاتی اثر میگذارند که برخی از آنها عبارتند از:
– وظیفه اصلی سازمان: منظور این است که یک سازمان، یک شرکت تولیدی و ; از طریق میزان و تعداد وظایف سازمانی و ارتباط بین این عوامل، حجم سفارشات، فاکتورها و صورتحسابها می تواند بر وظیفه اصلی تأثیر بگذارد.
– ساختارهای کنترلی و چگونگی تصمیم گیری: میزان تمرکز و عدم تمرکز چقدر است، بخشهای مختلف چه تصمیماتی و وظایفی را می توانند ابراز نمایند، حدود تصمیم گیری برنامه ریزی شده و نشده چقدر است.
– شیوه مدیریت: میزان تفویض اختیار، میزان مشارکت در برنامه ریزی چقدر است و برنامه ها چطور کنترل می شود.
– محیط خارجی سازمان: منظور این است که اطلاعات خارج از سازمان چه اندازه اهمیت دارند. چارچوبهای قانونی چگونه است، سازمان با چه شیوه هایی با محیط خود ارتباط برقرار میکنند.
– تکنولوژی اطلاعاتی مورد استفاده
– کاربران سیستمهای اطلاعاتی

– ساختار سازمانی و سطوح آن

کارکرد های سیستمهای اطلاعاتی:
سیستمهای اطلاعاتی نقش مهمی را در سازمان دارند و تکنولوژی اطلاعاتی می تواند اطلاعاتی را ارائه نماید که برای اجرای عملیات کارآمد مدیریت موثر و در رقابت دنیای متحول امروزی ضروری می باشد.
با این توضیح می توان گفت کارکرد سیستمهای اطلاعاتی عبارتند از:
1- عامل مهمی در اجرای وظایف حسابداری، مدیریت مالی و منابع انسانی محسوب می

مدیریت ثبت می شوند. به همین جهت برای مدیریت منابع انسانی سازمان چالش ایجاد می کند.
3- عامل مهمی است در کارایی عملیات، بهره وری کارکنان. ارائه خدمات و جلب مشتری
4- منبع عمده اطلاعات می باشد که قدرت تصمیم گیری مدیریت را افزایش می دهد.
5- عنصر مهمی در تولید محصولات و ارائه خدمات با صرفه می باشد.

ویژگیهای اطلاعات:
1- صحت اطلاعات
2- کامل بودن اطلاعات
3- قابلیت انعطاف
4- به موقع بودن اطلاعات
5- مربوط بودن اطلاعات

تکنولوژی انتقال اطلاعات:
منظور از انتقال اطلاعات تبادل اطلاعات – فایلها و پیامها بین دو کامپیوتر می باشد، به طور کلی برای تبادل اطلاعات پنج نوع سخت افزار مورد نیاز می باشد که عبارتند از:
1) کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات: اطلاعات موجود کامپیوتر توسط سایر سخت افزارها به کامپیوتر دیگری منتقل می شود.
2) مودم ارسال کننده اطلاعات: به طور کلی وظیفه مودم ها را می توان انتقال اطلاعات از طریق شبکه های مخابراتی بیان کرد. یک مودم ارسال کننده با استفاده از نرم افزارها، اطلاعات مورد نظر را کد کرده و رمز درمی آورد و سپس با تبدیل آنها با امواج مخابراتی یا اطلاعاتی که از طریق خطوط تلفن قابل انتقال است نسبت به انتقال اطلاعات ادقام می کند.
3) شبکه های مخابراتی حامل: شبکه های مخابراتی وظیفه انتقال اطلاعات کدگذاری شده را بر عهده دارند.
4) مودم دریافت کننده اطلاعات: این مودم پس از دریافت و اطمینان از صحت آنها. اطلاعات دریافت شده را به کامپیوتر مقصد واگذار می نماید.
5) کامپیوتر دریافت کننده اطلاعات: نمایش و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از کامپیوتر ارسالی
5 4 3 2 1

نحوه ارسال اطلاعات
• مراحل تبدیل یک سیستم اطلاعات دستی به یک سیستم اطلاعات کامپیوتری:
همیشه تبدیل سیستم های اطلاعاتی دستی به سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری به مراتب ساده تر از طراحی یک سیستم اطلاعاتی جدید می باشد. زیرا در مورد سیستم های دستی نیازها شناخته شده و بسیاری از مراحل طراحی انجام شده است.
برای تبدیل یک سیستم اطلاعاتی دستی به کامپیوتری باید مراحل زیر انحام شود:
1) توصیف سیستم: به طور کلی در توصیف سیستم ها باید ورودیها و وجیهای اساسی و

همچنین وظائف پردازش سیستم های اطلاعاتی مشخص گردد.
2) مستندسازی ورودیها: منظور از مستندسازی ورودیها این است که فرمهای ورود اطلاعات و نوع اطلاعات وارد شونده به کامپیوتر به نحوی طراحی شوند که حداکثر دقت و حداقل زمان را بدست آورند.
3) مستندسازی وجیها: در این مرحله باید موارد مشابه با آنجه که در مستندسازی ورودیها گفته شد را مد نظر قرار دهند، به عبارت دیگر باید وجیها و گزارشات به نحوی طراحی شوند که دقیقاً نیازهای اطلاعاتی واحدهای استفاده کننده را شامل شوند.
4) طراحی فایلهای اطلاعاتی: پس از تعیین ورودیها و وجیهای سیستم می توان اطلاعاتی را که م م به ذخیره سازی آن هستیم مشخص نمائیم از اینرو در این گام ساختار فایلها و جداول و رکودها را مشخص می نمائیم.
5) طراحی منطقی نرم افزارهای کامپیوتری: در این مرحله الکوریتم هایی را که وظایف پردازش اطلاعات را بر عهده دارند طراحی می نمائیم و با استفاده از علائم مورد نیاز در قالب یک فلوچارت تنظیم و ارائه می نمائیم.
6) تدوین و پیاده سازی نرم افزار: در این مرحله الگوریتم های تعیین شده به نرم افزارهای کامپیوتری تبدیل می گردد.
7) ارزی و تصحیح نرم افزار: احتمال اینکه یک نرم افزار در اولین مرحله طراحی کلیه انتظارات را برآورده سازد تقریباً برابر صفر است، از اینرو پس از طراحی اولیه نرم افزارهای تهیه شده مورد بررسی قرار بگیرند و در پایان پس از درنظر گرفتن بازخورهای متعدد نسخه نهایی نرم افزار تهیه گردد.

مشکلات طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت:
1) عدم وجود سیستم مدیریت: طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت نیازمند شناخت و ضعف جریان اطلاعات در سازمان می باشد. جریان اطلاعات در هر سازمانی ارتباط مستقیم با سیستم مدیریت سازمان دارد. در صورتی که یک سازمان سیستم مدیریت ساختار یافته ای نداشته باشد، پی بردن به نحوه جریان اطلاعات دشوار بوده و طراحی یک سیستم اطلاعاتی

مدیریت را با مشکلات عدیده ای روبرو می سازد. اینگونه سازمانها پیش از آنکه به یک سیستم اطلاعاتی نیاز داشته باشد به سیستم مدیریتی نیاز دارند.
2) عدم شفافیت مأموریتها و سیساستهای سازمان: مأموریتها و سیاستهای سازمان که شفافیت نداشته باشد باعث میگردد سیستم طراحی شده قابلیت انعطاف و ع العمل را نسبت به تغییرات بوجود آمده در فعالیت سازمان نداشته باشد.
3) عدم مشارکت مدیران: بسیاری از مدیران طراحی، پیاده سازی و ارزی را جزء وظایف تحلیل

گر سیستم میدانند و به ندرت در امور مربوط به طراحی سیستم مشارکت و یا دخ میکنند. این موضوع باعث می شود تا هنگام پیاده سازی سیستمهای مختلف عدم هماهنگی بین اه و وظائف به کرات مشاهده گردد. برای رفع این معظل تحلیل گران سیستم موظف هستند در مقاطع مختلف زمانی از مشاوره و همفکری مدیریت استفاده نمایند.
4) مقاومت افراد در برابر تغییرات: مقاومت افراد در برابر تغییرات سازمان یکی از مشکلات همیشگی مدیران در ارتباط با سازمانهای در حال توسعه می باشد. ورود کامپیوتر به سازمان باعث می گردد کارگران و کارمندان کامپیوتر را جانشینی برای خود فرض کرده و درنتیجه امنیت شغلی خود را در خطر ببینند. وظیفه مدیران این است که قبل از هرچیز با ارائه آموزشهای لازم واقعیت موضوع را برای کارگران و کارمند روشن سازند.

مستندسازی سیستمها:
پس از طراحی در سیستم اطلاعاتی اساسی ترین گام در بهبود عملکرد آن سازمان مستندسازی می باشد. منظور از مستندسازی این است که اجزایی از سیستم عملکرد که در آینده توسط افراد مختلفی مورد استفاده و بازبینی قرار می گیرد به نحوی تشریح گردند که دربرگیرنده اطلاعات اساسی باشد. این نوع مستندسازی به طور عمومی برای 3 مورد انجانم می گیرد.
1) انیکه وظیفه ورود و تهیه داده به سیستم را دارند. این مستندسازی شامل خلاصه ای از عملکرد سیستم، توضیح دقیق در مورد ورودیهای مورد نیاز و یادآوری محدودیت ها، مشکلات و منابع بروز خطا می باشد.
2) افرادیکه از اطلاعات سیستم به صورت وجی استفاده میکنند. این مستندسازی شامل شرح مختصری از عملکرد سیستم و توضیح دقیق و جامعی از اقلام اطلاعات وجی می باشد.
3) افرادیکه ممکن است در آینده مسئول توسعه عملکرد نرم افزارهای کامپیوتری باشند. این مستندسازی در واقع شامل تشریح فلوچارت ها و الگوریتم ها می باشد. از اینرو متغیرها و ساختارهای منطقی برنامه ها باید در این مستندسازی به دقت تشریح گردد.

در این بخش به شکل مختصری از سیستم های اطلاعاتی مطالبی را یادآور شدیم و توانستیم با اه ، نحوه شکل گیری، مشکلات و سیستم ارائه گزارشها آشنا شویم. در فصل بعد به معرفی چند سیستم اطلاعاتی مهم در یک موسسه می پردازیم.

فصل دوم
(انواع سیستمهای mis)

«سیستمهای اطلاعاتی مدیریت»
هماهنگی و همکاری در یک سازمان تنها از طریق توزیع و مبادله اطلاعات بین افراد، بین واحدهای سازمان و بین س مان و محیط میسر است. اجرای سازمان از طریق ارتباطات به یکدیگر متصل اند. در حقیقت توزیع، انتقال و مبادله اطلاعات، فرایندی است که می تواند مراکز مختلف تصمیم گیری را در سیستم سازمان به صورت موزون و هماهنگ به یکدیگر متصل نماید. کمحققاً بدون جریان اطلاعات در یک سازمان، سازمان رو به فنا خواهد رفت. مسئولیت تجهیز و استفاده از منابع مصروفه یا وارده های به سازمان با مدیریت است و مدیریت فرایند تصمیم گیری را در سازمان ایجاد می کنند.. در حقیقت هماهنگ عملیات و فعالیتهای سایر بخشها تصمیماتی می گیرند و کار آنها را در جهت تولید یا ارائه محصولات و خدمات ی، هماهنگی می کنند. بدین جهت همواره به اطلاعات مربوط به هر بخش نازمندند. لذا به این دلیل در این فصل به آشنایی با مهمترین سیستم های اطلاعاتی در یک موسسه می پردازیم:

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (dss)
در واقع یکی از معانی mis همان dds یا سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می باشد. با این تفاوت که dds فقط اطلاعات ارائه نمی کند، بلکه همانگونه که از آن نام آن برمی آید در تصمیم گیری به مدیران کمک نیز می کند. در واقع سیستم های mis در تصمیماتی به مدیران کمک می کنند که مسائل مربوط ساخت یافته باشند، مانند تعیین زمان ید مواد برای انبار و تعیین میزان سفارش موارد مورد نیاز.
این نوع تصمیمات عملیاتی و روزمره بر اساس تقاضای تولید، هزینه انبارداری، و متغیرهای دیگری است که بستگی دارد به کاربرد اقلام موجود در انبار. در mis از اینگونه متغیرها در انبارداری (موجودی کالا) استفاده یم شود که اطلاعات خاصی برای سفارش مواد (مانند تعداد و تاریخ سفارش) برای کنترل انبار به مدیر مربوطه ارائه می کند. اما سیستم های dss برای پشتیبانی آن دسته از تصمیمات طراحی می شوند که نیمه ساخت یافته و یا ساخت نایافته می باشند. تصمیم نیمه ساخت یافته مانند بهبود بازده کار فروشندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه می باشد.
اطلاعاتی که بازده عملکرد عرضه کنندگان را در طی دو سال گذشته مقایسه می کند تا حدودی ساخت یافته است. این اطلاعات روی هاردیسک یا پایگاه جامع داده ها که mis را پشتیبانی می کند وجود دارد. شکل ساخت نایافته مسأله، مانند شرایط تخفیف، خط مشی سفارش کالا به طور انبوه و قیمت گذاری و غیره، مسائلی را مطرح می کند که در خور dss می باشند.
تفاوت دیگری که بین mis و dss وجود دارد آن است که mis برای پشتیبانی از یک وظیفه خاص (حسابداری یا کنترل انبار) یا یک سری وظیفه (mis جامع) طراحی و ایجاد می شود. درحالیکه dss مجموعه ای از ابزارهای پشتیبانی از تصمیمات است که تحت شرایط مختلف کار می کند.

تعریف dss

سیستم های dss سیستم های اطلاعاتی تعاملی (interactive) می باشند که دارای مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری – سخت افزاری کاربر آشنا (user-friendly) بوده و هدف آن تولید و ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیریت در فرآیند تصمیم گیری می باشد (ibid, 46).
تصمیم گیرندگان می توانند برای اتخاذ تصمیمات کیفی روی تجربه خود متکی باشند و یا نیازی نباشد از اطلاعاتی که در mis جامع موجود در سازمان خود دارند فراتر روند، اما در سطوح تاکتیکی و استراتژیک، تصمیم گیرندگان با تصمیماتی روبرو می شوند که فراتر از قابلیت انسانی آنها است تا بتوانند عوامل موجود را به طور مناسب با هم ترکیب کنند.
این نوع تصمیمات از طریق سیستم های dss نظم داده می شوند. با کمک سیستم های dss می توان خلاء اطلاعاتی را بگونه ای پر نمود که مدیران بتوانند کیفیت تصمیمات خود را بهبود بخشند. برای این امر سخت افزار و نرم افزار dss از جدیدترین نوآوریهای فنی (مانند نمودارهای رنگی

و سیستم های مدیریت پایگاه داده ها) مدلهای برنامه ریزی و پیش بینی، زبان های پرسشی مخصوص کار با داده ها و حتی هوش استفاده می کنند.
در بسیاری موارد dss فرآیند تصمیم گیری را تسهیل می کند. مثلاً dss می تواند در انتخاب راه حل های مختلف به تصمیم گیرنده کمک نماید، برخی از ddsها این قابلیت را دارند که راه حلهای مختلف را بر اساس معیارهای فرد تصمیم گیرنده، به طور خ ر طبقه بندی نمایند.
در مقایسه، mis گزارشات ادواری و برنامه ریزی شده تهیه می کند، مانند خلاصه فروش منطقه ای – هفتگی درحالیکه dds، کمتر ساخته یافته است و مدیران با کمک آن می توانند به آینده نظر داشته و سؤالات «اگر-آنگاه» مطرح نمایند.

مختصات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
ویژگی های سیستم dds به طور خلاصه (long, 1989:47):
1- dss در فرآیند تصمیم گیری به فرد تصمیم گیرنده کمک می نماید.
2- dss به گونه یا طراحی شده است که در تصمیمات نیمه ساخت یافته و ساخت نایافته قابل استفاده می باشد.
3- dss در تمام سطوح به تصمیم گیرنده کمک می کند، اما بیشتر در سطح تاکتیکی و استراتژیک مطرح می باشد.
4- dss یک سری مدلهای همه منظوره، امکانات شبیه سازی. و دیگر ابزارهای تحلیلی در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.
5- از dss به اسانی می توان در شرایط مختلف برای رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده نمود.
6- dss بر اساس یک برنامه تولید که از پیش تعیین شده کار نمی کند.
7- dss ارتباط بین سطوح مختلف تصمیم گیری را فراهم می کند. مثلاً با ارائه نمودار از اطلاعات سطح عملیاتی، مدیران ارشد می توانند از آن بهره بگیرند.

مدیران با استفاده از قابلیت نرم افزاری dss می توانند در مورد نیازهای نیروی کار و درآمد پروژه های خود در آینده پیش بینی هایی به عمل آورند. مثلاً با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه نیروهای مورد نیاز برای یک سری پروژه و نیز برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ها را پیش بینی نمایند.
یکی از قلبلیت های مهم dss امکانات شرطی «اگر- آنگاه» می باشد. مدیران با این ابزار می توانند تصمیمات مختلف را آزمایش نمایند. مثلاً می توان یک dss به گونه ای طراحی نمود که مورد استفاده مدیران مالی قرار گیرد. وظایفی که این نوع نرم افزار دارد معمولاً عبارتند از محاسبه نرخ بازده، دوره برگشت سرمایه یا دوره بازدهی، ارزش حال، ارزش آتی، حقوق و دستمزد سالیانه،

ج استهلاک اثاثیه، ح استهلاک وام و غیره. در صورتی که صورتهای مالی در سیستم وجود داشته باشد، مدیران می توانند نسبت های مالی را نیز بررسی نموده و تجزیه و تحلیل شرطی انجام دهند.

سیستم پردازش داد و ستد

منظور از سیستم های پردازش داد و ستد یا tps که گاهی به آن سیستم پردازش عملیات (و گاهی تراکنش) گویندذ، سیستم هایی هستند که عملیات روزمره سازمانها را انجام می دهند. برخی از این سیستم ها عبارتند از: سیستم ید، سیستم فروش، سیستم انبار، سیستم اعتبارات، سیستم اموال و سیستم حقوق – دستمزد و غیره. کاربر هر سیستم، از طریق ترمینال خود، با سیستم ارتباط برقرار می کند، به وارد نمودن داده های مربوطه مبادرت می کند و گزارشات لازم را نیز تهیه می کند. بدین ترتیب هر کاربر مسئول و پاسخگوی سیستم خود می باشد.
پس عملیات، وقایعی هستند که به عنوان بخشی از ب و کار انجام می شوند و یک سری داده تولید می کنند. به عنوان مثال وقتی یک شرکت مبادرت به فروش کالا به طور نسیه می کند، داده های مربوط به مشتری، کالا، فروشنده، انبار و غیره، باید جمع اوری شده و پردازش شوند. این پردازش موجب یک سری عملیات دیگر می شود / مانند ثبت چک های دریافتی، تهیه صورتحساب برای مشتری، تغییر موجودی، افزایش مانده حسابهای دریافتنی. پس امور مربوط به پردازش داده ها ایجاب می کند این داده ها جمع آوری و پردازش شوند در غیر اینصورت عملیات سازمان دچار وقفه خواهد شد. لذا سیستم های tps نقش حیاتی در پشتیبانی از عملیات سازمان دارند.

چرخه پردازش داد و ستد
سیستم های tps داده های مربوط به عملیات سازمان را جمع آوری و پردازش می کنند. سپس فایل ها و پایگاههای اطلاعاتی سازمان را به هنگام نموده، انواع گزارشات برای استفاده در داخل و یا خارج سازمان تهیه می کنند. این وظایف را می توان به عنوان یک چرخه درنظر گرفت. چرخه پردازش عملیات tps در 5 مرحله به شرح زیر می باشد:
1- امور مربوط به وارد نمودن داده ها
2- امور مربوط به پردازش عملیات
3- وظایف پردازش فایل ها و پایگاه داده ها
4- تهیه اسناد و گزارشات
5- پاسخ به پرسشهای احتمالی

امکانات سیستم پردازش داد و ستد
امکانات سیستم tps همان امکانات یک سیستم کامپیوتری است که عبارتند از ورودی ها، پردازش، ذخیره سازی، و وجی ها
ورودی های سیستم tps می تواند هر یک از موارد زیر باشد:
1- داده های اولیه
2- درخواست اطلاعات از سیستم

3- وارد نمودن یک دستورالعمل
4- پیام به کاربر دیگر در شبکه
5- انجام تغییرات
پردازش در سیستم tps عبارت است از:
1- مرتب سازی: نظم دادن به داده ها یا رکردها با یک ترتیب خاص
2- دستی ، ذخیره سازی و تغییر داده های یک رسانه ذخیره سازی
3- تلخیص: نمایش اطلاعات به یک شکل خلاصه، مانند ارائه جمع یک سری ارقام

ارتباط سیستم اطلاعات مدیریت با سیستم پردازش داد و ستد
تمام داده های mis از منابع داخای تأمین می شود، به این معنا که داده های مربوطه از منابع خود سازمان وارد سیستم می شود که این منابع همان رگوردهای اصلی tps می باشند.
سیستم tps داده های مربوط به گزارشات مدیریتی را از عملیات جاری سازمان گرفته و ذخیره می کند. با هر مبادله ای که در سازمان صورت می گیرد، tps های مختلف تغییر نموده و داده های آنها بهنگام می شوند و در واقع پایگاه دادههای سازمان را اصلاح می کنند.
مثلاً وقتی ترمینال فروش یک فروشگاه، بارکد کالا را با اسکنر می خواند، قیمت نمایش داده شده و فروش آن کالا ثبت می گردد. در عین حال با وج یک (چند) واحد کالا، پایگاه دادههای مربوط به موجودی کالا اصلاح می شود. در ضمن کل فروش روزانه فروشگاه افزایش یافته، میزان مالیات مربوطه نیز محاسبه می گردد.
سیستم اطلاعات بازاری
بازاری و فروش دو موضوعی عستند که با یکدیگر نزدیک بوده و مربوط به فروش کالا و خدمات می شوند. انی که در این واحد کار می کنند مسئولیتهای زیاد و متنوعی دارند، ازجمله اینکه بازار فروش را تجزیه و تحلیل می کنند، برای محصولات ایده های جدید ارائه می دهند، برای فروش محصولات موجود برنامه ریزی می کنند، و از طریق آگهی، تلفن و ارتباط مستقیم، محصولات شرکت را به مشتریان معرفی می کنند. وقتی رفوش انجام گردید، اسنادی مانند قراردادها و اسناد ثبت سفارش را پیگیری می کنند. کارکنان بخش فروش موضوع را پیگیری می کنند تا از تحویل کالا به مشتریان اطمینان حاصل کنند و در صورت وم به شکایات رسیدگی می کنند تا مشکلات پیش آمده را برطرف نمایند.

وظیفه بازاری عبارت است از برنامه ریزی، تبلیغات و فروش کالاهای موجود در بازارهای فعلی، ایجاد محصولات جدید و یافتن بازاترهای نو برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی. پس از بازاری نقش حساسی را در عملیات یک شرکت بازاری ]و تولیدی[ ایفا می کند. اینگونه شرکتها برای اجرای عملیات بازاری ، با توجه به شرایط محیطی و وضعیت متحول امروزی از کامپیوتر استفاده زیادی می برند.
فلوچارت نشان می دهد که چگونه سیستم اطلاعات بازاری برای برنامه ریزی، کنترل و پردازشگذاری، تبلیغات و استراتژیهای افزایش فروش و هزنیه های مربوطه، پیش بینی بازار احتمالی برای محصولات فعلی و محصولات جدید و تعیین کانالهای توزیع کالا. مدیران بازاری با کمک سیستم های گزارش دهی و کنترل، کارایی و اثربخشی توزیع و فروش محصولات و خدمات را کنترل می کنند. گزارشات تحلیلی در زمینه عملکرد واقعی شرکت و اه بازاری پیش بینی شده، اطلاعات مورد نیاز را ارائه می کند.

سیستم های پردازش عملیات
چند نمونه از سیستم های اطلاعات کامپیوتری در بازاری به طور خلاصه عبارتند
1- مدیریت فروش: برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی از عملکرد فروشندگان و فروش محصولات و خدمات.
مدیران فروش باید برای فروشندگان شرکت برنامه ریزی کرده، بر کار آنها نظارت، و از عملکرد آنها پشتیبانی نمایند. لذا در غالب شرکتها از فروش، گزارشات تحلیلی تهیه شده، در اختیار مدیران قرار می گیرد. این گزارشان، فروش محصولات، خط تولید، مشتریان، فروشندگان و منطقه فروش را تجزیه و تحلیل می کنند. بدین ترتیب مدیران بازاری می توانند نسبت به عملکرد فروش محصولات و فروشندگان نظارت نموده، برنامه هایی را برای افزایش نتایج فروش داشته باشند.
2- مکانیزه ساختن امور فروشندگان: این سیستم سوابق فروش فروشندگان و ارتباطات آنها

و پشتیبانی فروش از ناحیه مدیریت فروش را بطور خ ر نگهداری نموده و در مورد آنها گزارش تهیه می کند.
تجزیه و تحلیل فروش فقط یک جنبه از کاربرد کامپیوتر برای مدیریت فروش می باشد. در بسیاری از شرکتها، فروشندگان دارای کامپیوترهیا کیفی قابل حمل می باشند. این امر نه تنها بهره وری فروشندگان را افزایش می دهد، بلکه به جمع آوری داده های فروش کمک شایانی می کند.

در عین حال مدیریت بازاری و فروش می تواند فروشندگان خود را پشتیبانی نماید.
3- مدیریت محصول: مدیران فروش برای برنامه ریزی و کنترل عملکرد محصولات خاص و خط تولید، نیاز به اطلاعات دارند. با کمک کامپیوتر می توان قیمت، درآمد، هزینه و اطلاعاتی در مورد رشد محصولات فعلی و تولید محصولات جدید ارائه نمود. اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن برای قیمت گذاری یکی از وظایف مهم این سیستم است. در ضمن چون اطلاعاتی در زمینه تولید و امکان توزیع برای محصولات لازم است، از مدلهای کامپیوتری برای ارزی عملکرد محصولات فعلی و ویژگی های محصولات موفق می توان استفاده نمود.
4- تبلیغات و آگهی: مدیران بازاری به اطلاعاتی نیاز دارند که در تعیین اه فروش آنها با کمترین هزینه، برای تبلیغات و آگهی به آنها کمک نماید. با کمک کامپیوتر می توان از اطلاعات مربوط به تحقیقات بازاری و مدلهای تبلیغاتی برای موارد زیر استفاده نمود:
انتخاب رسانه و روشهای نبلیغاتی.
تخصیص منابع مالی.
کنترل و ارزی نتایح برنامه های مختلف تبلیغاتی.
پیش بینی فروش: وظیفه اصلی پیش بینی فروش را می توان در دو گروه خلاصه نمود: 1- پیش بینی کوتاه مدت. 2- پیش بینی بلند مدت. منظور از پیش بینی کوتاه مدت، برآورد فروش برای دوره های حداکثر تا ی ال می باشد، درحالیکه منظور از پیش بینی بلند مدت، فروش برای مدت بیش از ی ال در آینده است.
تحقیقات بازاری : سیستم اطلاعات تحقیقات بازاری ، اطلاعاتی در زمینه بازاری ارائه می کند تا مدیران با کمک آن بتوانند تصمیمات مؤثرتری در زمینه بازاری بگیرند. در عین حال این سیستم، اطلاعاتی نیز ارائه می کند که توسط آن می توان به برنامه ریزی و کنترل پروژه های تحقیق بازاری در شرکت پرداخت. این اطلاعات در مورد مشتریان، انتظارات آنها و رقبا می باشد. ضمناً روند بازار، روندهای اقتصاید و جمعیتی نیز تجزیه و تحلیل می شود.
مدیران بازاری با کمک سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری می توانند به تهیه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه فروش محصول، سودآوری و توسعه فروش بپردازند. در عین حال این سیستم ها بازخور و تحلیلی اتز عملکرد و برنامه پیش بینی شده در هر یک از زمینه های بازاری ارائه می کند.

سیستم اطلاعات برنامه ریزی مواد
در اوایل دهه 1960 جوزف اورلی کی (joseph orlickey) از شرکت j.i.case شیوه جدیدی برای برنامه ریزی مواد ابداع نمود بنام شویه برنامه ریزی مواد مورد نیاز یا mrp (material requirements planning). شیوه mrp، خط مشی پیش بینی مواد می باشد، یعنی بجای آنکه منتظر بمانیم تا زمان سفارش مواد فرا برسد، در شیوه mrp به آینده نظر داشته و موادی را تعیین می کنیم که مورد نیاز خواهد بود، ضمن اینکه میزان مورد نیاز و تاریخ آنرا نیز مشخص می کنیم.

اجزای یک سیستم mrp به ترتیب عبارتند از:
1- سیستم برنامه ریزی تولید: این سیستم برای تهیه برنامه اصلی تولید از 4 فایل استفاده می کند. داده های ورودی این سیستم عبارتند از فایل سفارشات مشتری، فایل پیش بینی فروش، فایل موجودی کالا ساخته شده و فایل ظرفیت تولید. بر برنامه جامع تولید، تولید از نظر زمانی تا جایی پیش بینی می شود که حداکثر هماهنگی از نظر مدت تحویل فروشنده مواد و زمان تولید بوجود آید. در ج های زمان بندی، تولید بیش از ی ال آینده مد نظر قرار می گیرد.

2- سیستم برنامه ریزی مواد مورد نیاز (سیستم mrp)، مشخص می کند که برای تولید تعداد مورد نظر کالا، چه مقدار مواد مورد نیاز می باشد. از فایل صورت مواد برای محاسبه مواد مصرفی برای کالاهای تولید شده استفاده می شود. برای اینکار مقدار مواد موجود در صورت مواد در تعداد واحد کالایی که باید تولید شود ضرب می شود. هدف از این محاسبه تعیین کل مورد نیاز است که برای تولید محصولات طبق ج زمان بندی شده لازم است.
از فایل موجودی مواد خام برای تعیین مواد موجود استفاده می شود. مواد موجود از کل مواد ر می شود تا خالص مواد مصرف شده بدست آید. بدین ترتیب می توان مشخص نمود با توجه به برنامه تولید، چه موادی جهت ید باید سفارش شود.
3- سیستم برنامه ریزی مواد مورد نیاز، هماهنگ با سیستم برنامه ریزی ظرفیت تولید کار می کند تا اطمیان حاصل شود تولید برنامه ریزی شده با ظرفیت کارخانه هماهنگ می باشد. پس از قطعی شدن تولید، سیستم برنامه ریزی مواد مورد نیاز چندین وجی خواهد داشت، وجی اصلی آن ج سفارشات می باشد که لیست مواد مورد نیاز را از نظر مقدار و ج زمانی تهیه می کند. وجی دیگر این سیستم عبارتند از:

تغییراتی که در ج سفارشات صورت می گیرد و نشان می دهد چه سفارشاتی حذف شده اند، چه سفارشاتی باید تسریع شوند و چه سفارشاتی از نظر مقدار تغییر کرده اند.
گزارشات خاصی که اقلام مورد نظر مدیریت را مشخص می کند.
گزارشات عملکرد که وضعیت سیستم را از نظر پایان موجودی برخی اقلام و از جهت معیارهای دیگر نشان می دهد.
گزارشات برنامه ریزی که مدیریت تولید برای برنامه ریزی موجودی در آینده از آن استفاده می کند.
سیستم سفارشات تأیید شده که از ج زمانبندی سفارشات به عنوان ورودی استفاده کرده و گزارش سفارشات تأیید شده را تهی می کند. یک نسخه از این گزارش به واحد ید ارسا برای مدیران کارگاهی ارسال می شود تا در کنترل فرآیند تولید از آن استفاده شود.
بدین ترتیب mrp به سازمان کمک می کند تا مواد خود را بهتر مدیریت نماید تا از کمبود مواد که در اثر تأخیر در ارسال مواد توسط فروشندگان بوجود می آید دچار مشکل نگردد. تجربه نشان می دهد که استفاده از mrp شرایط بهتری برای تولید فراهم می کند.

سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی نیروی انسانی
سیستم های اطلاعات منابع انسانی
کار مدیریت منابع انسانی عبارت است از استخدام، انتصاب، ارزی ، تعیین حقوق و مزایا و بهبود شرایط کارکنان سازمان. اصولاً در سازمانها از سیستم اطلاعاتی برای موارد زیر استفاده می شود:
1- تهیه لیست حقوق و فیش حقوق.
2- نگهداری سوابق پرسنلی.
3- تجزیه و تحلیل کاربرد نیروی انسانی در امور سازمان.
بسیاری از سازمانها از این وظایف رسمی فراتر رفته و سیستم های اطلاعات منابع انسانی یا hris تهیه نموده اند که به شرح الگوریتم وظایف زیر را انجام می دهد.
1- جذب، انتخاب و استخدام نیروی کار
2- ارزی شغل
3- ارزی عملکرد
4- تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای انسان

5- آموزش و توسعه منابع انسانی
6- بهداشت، سلامتی و امنیت کارکنان


این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید


(1 سیستم های دستی:
در این سیستم ها برای اعلام تنها از شستی های اعلام حریق استفاده می شود

نقشه نصب اعلام حریق
(2 سیستم های اتوماتیک:
-1 متعارف
-2آدرس پذیر
-3 هوشمند
الف) نوع دستی فقط برای ساختمانهای تا چهار طبقه که فاقد آسانسور می باشد استفاده می شود.
ب) برای کلیه ساختمانهای بالاتر از چهار طبقه که دارای آسانسور می باشند نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک اجباری است.
پ) برای کلیه مکانهای عمومی- تجاری- فرهنگی- آموزشی- و… نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک اجباری است.
رتبه بندی سیستم ها:
دستی: فقط استفاده از اعلام حریق
اتوماتیک: دستی+ تشخیص اتوماتیک تنها برای فضاها با خطر بالای حریق
دستی + تشخیص اتوماتیک مسیرهای فرار
دستی + تشخیص اتوماتیک مسیرهای فرار و اتاقهای منتهی به مسیرهای فرار
دستی + تشخیص اتوماتیک فضاهای با خطر بالای حریق و فضاهای خواب
دستی+ تشخیص اتوماتیک کلیه فضاها
منطقه بندی:
سهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در ساختمانهای بزرگ، وم تقسیم بندی ساختمان به مناطق کوچکتر و مجزا را بوجود می آورد.
در ساختمانهای متعارف معمولاً هر طبقه را به عنوان یک منطقه حفاظتی یا zone در نظر می گیریم.
در ساختمانهای بزرگ که طبقات مساحت بالای دارند یک طبقه میتوان به چند طبقه حفاظتی تقسیم شود.
هشدار کاذب:
یکی از مشکلات سیستم های اتوماتیک اعلام حریق ارسال هشدار اشتباه و نادرست است که در صورت تکرار اعتماد به این سیستم را کاهش می دهد.
پیامهای خطا را میتوان در پنج گروه طبقه بندی کرد:
-1 هشدارهای خطا ناشی از انجام کارهای مانند پخت و پز، دود سیگار، دود اگزوز اتومبیلها، گرد و غبار
-2 هشدارهای ناشی از بروز عیب در شبکه
-3 هشدارهای خطا ناشی از اقدامات معرضانه مانند ش تن شیشه های شستی اعلام حریق
-4هشدارهای خطا ناشناخته که در هیچ کدام از دسته های بالا نمیتوان قرار داد
در سیستم های متعارف با 40 وتکتور یا کمتر ارسال دو پیام خطا در سال طبیعی و معمولی تلقی می شود
انواع سیستم های اعلام حریق اتوماتیک:
-1سیستم های متعارف
-2سیستم های آدرس پذیر
-3سیستم های هوشمند
سیستم های اعلام حریق متعارف:
در این سیستم چندین آشکارساز و که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلو کنترل مرکزی متصل می شوند بنابراین هر مدار یک منطقه است.
نحوه همبندی تجهیزات کشف و تشخیص نسبت به تابلوهای کنترل مرکزی به صورت شاخه ای و شعاعی است هر تابلو کنترل مرکزی متعارف میتواند 4.2 – 12.8- 16- zone باشد.
ح های مدار باز، عادی، هشدار و اتصال کوتاه چهار وضعیت هستند که هر سیستم اعلام حریق میتواند به خود بگیرد. تعیین هر یک از این ح ها توسط کاهش یا افزایش دامنه جریان صورت می گیرد بنابراین لازم است تا در کل مدار، جریان مستمری برقرار گردد تا با تغییر دامنه آن تابلو کنترل مرکزی قادر به تعیین اوضاع مختلف باشد ضرورت برقراری چنین جریانی باعث می شود از یک مقاومت انتهای هر مدار استفاده شود ( 6.8-4.7)
ح های مختلف سیستم اعلام حریق:
-1 مدار باز: اگر در هر نقطه ای مدار قطع شود باعث کاهش و یا قطع جریان مستمر می شود این مورد توسط تابلو کنترل مرکزی احساس و اعلام می گردد
-2شرایط عادی: آشکارسازها جریان بسیار کمی را از خود عبور می دهند که همان جریان مستمر می باشد
-3شرایط هشدار: در صورت شرایط حریق و فعال شدن آشکارسازها جریان عبوری از آنها افزایش یافته و ممکن است تا ma 50 برسد.
-4 ح اتصال کوتاه: در صورت بروز اتصال کوتاه در مدار اختلاف پتانسیل به صفر رسیده و جریان عبوری بشدت افزایش می یابد.
در هر منطقه متعارف یا مدار انشع یک منطقه نباید بیش از 30 آشکارساز و تستی قرار گیرد.
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:
اصول کشف و تشخیص حریق در سیستمهای آدرس پذیر مشابه سیستمهای متعارف است به جز اینکه در این گونه سیستمها هر یک از آشکارسازهای اتوماتیک یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلو کنترل قادر به شناسائی آن است.
مدار کشف در این گونه سیستمها به صورت حلقوی است که از تابلو کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم میشود
کلیه تجهیزات به صورت مدارک در این حلقه جای می گیرد
حداکثر مسافت فضاهایی که توسط یک حلقه می تواند حفاظت شوند 000/10 مترمربع است و میتواند تا پنج منطقه را پوشش دهند.
مدار هشدار صوتی میتواند به صورت جداگانه نصب شود.
حداکثر تعداد المانها در هر حلقه 126 عدد می باشد.
سیستم اعلام حریق هوشمند: (آدرس پذیر آنالوگ)
در سیستمهای هوشمند آشکارساز همواره فعال و به طور پیوسته پاسخگوی سیگنالهای ارسالی از سوی تابلو کنترل مرکزی هستند و مانند سیستمهای آدرس پذیر و متعارف تنها در دو وضعیت هشدار یا عدم هشدار قرار ندارند در این گونه سیستمها آشکارسازها نقش تستگرهای را بازی می کنند که داده ها را به عنوان سیگنال های ورودی در اختیار ریز پردازنده های تابلو کنترل مرکزی قرار می دهند در این سیستم به منظور تعیین وضعیت کلی از سوی تابلو مرکزی در هر 5-10 ثانیه یکبار به طور کامل بررسی می شود
اجزای سیستم اعلام حریق:
-1 تابلو کنترل مرکزی: تابلو کنترل مرکزی ضمن بررسی کلیه ورودی ها، کلیه تجهیزات وجی را نیز کنترل می کند و توان الکتریکی کلیه بخشها را تأمین می کند منبع تغذیه اصلی تابلو کنترل از نوع a.c و منبع تغذیه اضطراری آن از نوع d.c (باتری) است.
انواع آشکارسازها و شستی های اعلام حریق، تجهیزات ورودی تابلو کنترل محسوب می شوند
آژیرها، چراغهای هشدار، رله های فراخوان آسانسور، تجهیزات وجی تابلو کنترل محسوب می شوند
انتخاب تابلو کنترل مرکزی تابلویی است از نوع سیستم انتخ ، اندازه ساختمان، کاربری تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و وجی اعلام حریق.
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع حریق در آنها کمتر است و در عین حال رفت و آمد پرسنل نگهداری و کنترل ساختمان در آنجا بیشتر باشد.
آشکارسازهای دودی:
این دتکتورها به چهار دسته تقسیم می شوند.
-1نوری (optical) 2- یونیزاسیون 3- لیزری 4- مکشی
حداکثر فاصله دو دتکتور دودی نباید بیش از m 10 باشد
حداکثر فاصله یک دتکتور دودی تا دیوار نباید بیش از m 5 باشد
حداکثر مسافت قابل پوشش توسط یک دتکتور دودی 50 می باشد
دیود نوری آشکارساز:
اکثر دیودها دارای یک دیود نوری هستند
-1 چشمک زدن در هر 9 ثانیه وضعیت عادی
-2 بصورت مستمر روشن باشد نشانه عمل نمودن آشکارساز
-3دیود نوری خاموش بماند یا چشمک سریع بزند نمایانگر عیب دو دتکتور می باشد
دیودهای نوری در اکثر مکانها به جز اماکن که دود آلود بودن آنها ناشی از کار عادی باشد (آشپزخانه- پارکینگ) استفاده می شود

دتکتور دودی نوری:
در این نوع دتکتورها یک منبع تولید نور یک سلول حساس به نور وجود دارد در صورت قطع و یا انعکاس شعاع نوری توسط دود سلول حساس به نور این موضوع را حس کرده دتکتور عمل می نماید.
دتکتورهای پرتوافکن: در این نوع از دکتورها از اشعه مادون قرمز و سلول فتوالکتریک که می تواند در فاصله 100 متری نصب شود استفاده کرد. در صورت وجود دود اشعه مادون قرمز دچار نقصان و کاستی شده و دتکتور عمل می نماید این نوع دتکتور برای سطوح بزرگ (طول m 100 و عرض m100) به کار می رود و در فاصله 30 الی cm 60 پایین تر از سقف نصب می شود و معمولاً برای انبارها و فروشگاهها و اماکن باز استفاده می شود.
دتکتور دودی نوری کانالی:
این نوع دتکتور دودی نوری در داخل کانال هوا نصب می شود و در مسیر هوای برگشتی نصب می شود
دتکتور دودی بدون سیم:
این نوع دتکتور بدون سیم مانند یک فرستنده با امواج رادیوئی عمل نموده و به هنگام فعال شدن یک سیگنال برای مرکز اعلام حریق که همچون گیرنده عمل می نماید می فرستد
آشکارساز دودی لیزری:
عملکرد آن همانند دیود دودی نوری بوده ولی حد آن بجای شعاع نوری از یک شعاع لیزری استفاده می شود که حساسیت بسیار بالائی به دتکتور می دهد این نوع دتکتورها با تشخیص دادن ذرات غبار از دود ضمن حساسیت بسیار بالا دقت بسیار بالائی نیز دارند.
دتکتورهای دودی یونیزاسیون در تشخیص آتشهای سریع بسیار خوب عمل کرده اما در شناسائی آتشهای پنهان چندان مؤثر نیست.
آشکارسازهای دودی نوری در تشخیص آتش های پنهان سریع عمل کرده و در تشخیص آتشهای سریع ضعیف هستند.
دتکتورهای لیزری در تشخیص هر دو نوع آتش بسیار بهتر عمل می کنند.
دتکتورهای دودی یونیزاسیون:
این گونه دتکتورها دارای یک محفظه ای با دو الکترود مثبت و منفی هستند که وجود ماده رادیواکتیو به نام آمویسیوم موجب یونیزه شدن هوای داخل آن می شود. بنابراین جریان الکتریکی ضعیفی بین دو الکترود در محفظه یونیزه برقرار می گردد. ورود دود به داخل محفظه موجب گسیختگی و کاهش جریان الکتریکی بین دو الکترود می شود و دتکتور فعال می شود.
دتکتور دودی استنشاقی:
دتکتورهای استنشاقی یا مکثی بر اساس نمونه گیری از هوای یک فضای معین وجود دود را که ممکن است ناشی از حریق باشد تشخیص می دهد و هواکشی یک یا دو دتکتور دودی (لیزری) یک برد الکترونیکی که عمل پردازش و ارزی را به عهده دارد. اجرای اصلی این نوع دتکتور می باشد.

دتکتور حرارتی
-1دمای ثابت fixed
-2نرخ افزایش rateafrise
-3مرکب
محل استفاده: در آشپزخانه، موتورخانه، پارکینگ و اماکینی که در آنجا اماکن استفاده از آشکارساز دودی به دلیل وجود انواع بخار و دود حاصل از گاز طبیعی تجهیزات وجود ندارد.
برحسب عمل کرد دتکتورهای حرارتی درجه حرارتی باشد به سه دسته تقسیم می شوند.
-1 واکنش سریع ( )
-2 واکنش متوسط
-3واکنش کند
دتکتورهای حرارتی دمای ثابت:
این نوع دتکتورها را بر اساس دمای از پیش تعیین شده و ثابتی عمل می کند. این نوع دتکتورها از مکانیسم ترموکوپلی یا بی متال برخوردارند.
دتکتور حرارتی با نرخ افزایش:
این گونه دتکتورها بر اساس سرعت افزایش دما تحرک می شود. بنابراین دو عامل افزایش دما و مدت زمان آن در عمل کرد آشکارساز مؤثراست نرخ تحریک برای اغلب آشکارسازهای افزایشی معمولاً در دقیقه است و معنی آن این است که چنانچه دمای مکانی ظرف مدت یک دقیقه به میزان افزایش یابد دتکتور در وضعیت هشدار قرار می گیرد.
دتکتور حرارتی مرکب:
ترکیبی از دو دتکتور ثابت و افزایشی می باشد.
دتکتورهای حرارتی خطی:
آشکارساز شعله:
-1دتکتور مادون قرمز
-2 دتکتور
-3 دتکتور ترکیبی (مادون قرمز(
این نوع دتکتور را با توانائی تشخیص مادون قرمز و ماورای بنفش ساتح از شعله است این نوع دتکتورها را باید توانائی تشخیص ناشی از حریق در سطح 8.1 مترمربع را از فاصله 14 متری داشته باشد.
آشکارسازهای شعله مناسب اماکن وسیع و باز و یا با سقف بلند مانند انبارها- آشیانه
هواپیما و محوطه های صنعتی هستند و همچنین محوطه طی باز یا نیمه باز که حرکت تند هوا و یا باد میتواند مانع از رسیدن گرما به دتکتور شود
شستی اعلام حریق:
این گونه تغییرات همچون یک کلید عمل نموده و با تحریک از سوی یک فردی که به وجود حریق پی برده اند سیگنال هشدار را برای مرکز اعلام حریق ارسال می کند.
تجهیزات هشداری شنیداری:
-1 زنگها
-2 بوقها
-3آژیرها و بلندگوها
تجهیزات هشدار دهنده دیواری:
انواع چراغهای گردان و چشمک زن در کنار تجهیزات هشدار دهنده صوتی نین را از بروز خطر حریق مطلع می سازد.
-1 کلید ری ست برای تست سالم بودن نشانگرهای (led) سیستم و راه اندازی دوباره سیستم.
-2 خاموش صدای آژیر در هنگام حریق (آتش سوزی)
-3 خاموش صدای بارز (آژیر کوچک داخل دستگاه)
اشکال ناشی از قطعی برق شهری و باطری
اشکال ناشی از اتصال کوتاه و مدار بار زونها
-4 تست آژیرهای سیستم
-5اگر روی normal قرار داده شود سوئیچ های موجود غیرفعال می شوند
اگر روی arm control قرار بگیرد سوئیچ ها فعال خواهند شد.
-6هر گاه در مسیر آژیرها اشکال (اتصال کوتاه/ مدار باز) داشته باشیم روشن خواهد بود.
-7 هرگاه برق شهری (zzo 220ac) یا باطری ها


(1 سیستم های دستی:
در این سیستم ها برای اعلام تنها از شستی های اعلام حریق استفاده می شود

نقشه نصب اعلام حریق
(2 سیستم های اتوماتیک:
-1 متعارف
-2آدرس پذیر
-3 هوشمند
الف) نوع دستی فقط برای ساختمانهای تا چهار طبقه که فاقد آسانسور می باشد استفاده می شود.
ب) برای کلیه ساختمانهای بالاتر از چهار طبقه که دارای آسانسور می باشند نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک اجباری است.
پ) برای کلیه مکانهای عمومی- تجاری- فرهنگی- آموزشی- و… نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک اجباری است.
رتبه بندی سیستم ها:
دستی: فقط استفاده از اعلام حریق
اتوماتیک: دستی+ تشخیص اتوماتیک تنها برای فضاها با خطر بالای حریق
دستی + تشخیص اتوماتیک مسیرهای فرار
دستی + تشخیص اتوماتیک مسیرهای فرار و اتاقهای منتهی به مسیرهای فرار
دستی + تشخیص اتوماتیک فضاهای با خطر بالای حریق و فضاهای خواب
دستی+ تشخیص اتوماتیک کلیه فضاها
منطقه بندی:
سهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در ساختمانهای بزرگ، وم تقسیم بندی ساختمان به مناطق کوچکتر و مجزا را بوجود می آورد.
در ساختمانهای متعارف معمولاً هر طبقه را به عنوان یک منطقه حفاظتی یا zone در نظر می گیریم.
در ساختمانهای بزرگ که طبقات مساحت بالای دارند یک طبقه میتوان به چند طبقه حفاظتی تقسیم شود.
هشدار کاذب:
یکی از مشکلات سیستم های اتوماتیک اعلام حریق ارسال هشدار اشتباه و نادرست است که در صورت تکرار اعتماد به این سیستم را کاهش می دهد.
پیامهای خطا را میتوان در پنج گروه طبقه بندی کرد:
-1 هشدارهای خطا ناشی از انجام کارهای مانند پخت و پز، دود سیگار، دود اگزوز اتومبیلها، گرد و غبار
-2 هشدارهای ناشی از بروز عیب در شبکه
-3 هشدارهای خطا ناشی از اقدامات معرضانه مانند ش تن شیشه های شستی اعلام حریق
-4هشدارهای خطا ناشناخته که در هیچ کدام از دسته های بالا نمیتوان قرار داد
در سیستم های متعارف با 40 وتکتور یا کمتر ارسال دو پیام خطا در سال طبیعی و معمولی تلقی می شود
انواع سیستم های اعلام حریق اتوماتیک:
-1سیستم های متعارف
-2سیستم های آدرس پذیر
-3سیستم های هوشمند
سیستم های اعلام حریق متعارف:
در این سیستم چندین آشکارساز و که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلو کنترل مرکزی متصل می شوند بنابراین هر مدار یک منطقه است.
نحوه همبندی تجهیزات کشف و تشخیص نسبت به تابلوهای کنترل مرکزی به صورت شاخه ای و شعاعی است هر تابلو کنترل مرکزی متعارف میتواند 4.2 – 12.8- 16- zone باشد.
ح های مدار باز، عادی، هشدار و اتصال کوتاه چهار وضعیت هستند که هر سیستم اعلام حریق میتواند به خود بگیرد. تعیین هر یک از این ح ها توسط کاهش یا افزایش دامنه جریان صورت می گیرد بنابراین لازم است تا در کل مدار، جریان مستمری برقرار گردد تا با تغییر دامنه آن تابلو کنترل مرکزی قادر به تعیین اوضاع مختلف باشد ضرورت برقراری چنین جریانی باعث می شود از یک مقاومت انتهای هر مدار استفاده شود ( 6.8-4.7)
ح های مختلف سیستم اعلام حریق:
-1 مدار باز: اگر در هر نقطه ای مدار قطع شود باعث کاهش و یا قطع جریان مستمر می شود این مورد توسط تابلو کنترل مرکزی احساس و اعلام می گردد
-2شرایط عادی: آشکارسازها جریان بسیار کمی را از خود عبور می دهند که همان جریان مستمر می باشد
-3شرایط هشدار: در صورت شرایط حریق و فعال شدن آشکارسازها جریان عبوری از آنها افزایش یافته و ممکن است تا ma 50 برسد.
-4 ح اتصال کوتاه: در صورت بروز اتصال کوتاه در مدار اختلاف پتانسیل به صفر رسیده و جریان عبوری بشدت افزایش می یابد.
در هر منطقه متعارف یا مدار انشع یک منطقه نباید بیش از 30 آشکارساز و تستی قرار گیرد.
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:
اصول کشف و تشخیص حریق در سیستمهای آدرس پذیر مشابه سیستمهای متعارف است به جز اینکه در این گونه سیستمها هر یک از آشکارسازهای اتوماتیک یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلو کنترل قادر به شناسائی آن است.
مدار کشف در این گونه سیستمها به صورت حلقوی است که از تابلو کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم میشود
کلیه تجهیزات به صورت مدارک در این حلقه جای می گیرد
حداکثر مسافت فضاهایی که توسط یک حلقه می تواند حفاظت شوند 000/10 مترمربع است و میتواند تا پنج منطقه را پوشش دهند.
مدار هشدار صوتی میتواند به صورت جداگانه نصب شود.
حداکثر تعداد المانها در هر حلقه 126 عدد می باشد.
سیستم اعلام حریق هوشمند: (آدرس پذیر آنالوگ)
در سیستمهای هوشمند آشکارساز همواره فعال و به طور پیوسته پاسخگوی سیگنالهای ارسالی از سوی تابلو کنترل مرکزی هستند و مانند سیستمهای آدرس پذیر و متعارف تنها در دو وضعیت هشدار یا عدم هشدار قرار ندارند در این گونه سیستمها آشکارسازها نقش تستگرهای را بازی می کنند که داده ها را به عنوان سیگنال های ورودی در اختیار ریز پردازنده های تابلو کنترل مرکزی قرار می دهند در این سیستم به منظور تعیین وضعیت کلی از سوی تابلو مرکزی در هر 5-10 ثانیه یکبار به طور کامل بررسی می شود
اجزای سیستم اعلام حریق:
-1 تابلو کنترل مرکزی: تابلو کنترل مرکزی ضمن بررسی کلیه ورودی ها، کلیه تجهیزات وجی را نیز کنترل می کند و توان الکتریکی کلیه بخشها را تأمین می کند منبع تغذیه اصلی تابلو کنترل از نوع a.c و منبع تغذیه اضطراری آن از نوع d.c (باتری) است.
انواع آشکارسازها و شستی های اعلام حریق، تجهیزات ورودی تابلو کنترل محسوب می شوند
آژیرها، چراغهای هشدار، رله های فراخوان آسانسور، تجهیزات وجی تابلو کنترل محسوب می شوند
انتخاب تابلو کنترل مرکزی تابلویی است از نوع سیستم انتخ ، اندازه ساختمان، کاربری تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و وجی اعلام حریق.
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع حریق در آنها کمتر است و در عین حال رفت و آمد پرسنل نگهداری و کنترل ساختمان در آنجا بیشتر باشد.
آشکارسازهای دودی:
این دتکتورها به چهار دسته تقسیم می شوند.
-1نوری (optical) 2- یونیزاسیون 3- لیزری 4- مکشی
حداکثر فاصله دو دتکتور دودی نباید بیش از m 10 باشد
حداکثر فاصله یک دتکتور دودی تا دیوار نباید بیش از m 5 باشد
حداکثر مسافت قابل پوشش توسط یک دتکتور دودی 50 می باشد
دیود نوری آشکارساز:
اکثر دیودها دارای یک دیود نوری هستند
-1 چشمک زدن در هر 9 ثانیه وضعیت عادی
-2 بصورت مستمر روشن باشد نشانه عمل نمودن آشکارساز
-3دیود نوری خاموش بماند یا چشمک سریع بزند نمایانگر عیب دو دتکتور می باشد
دیودهای نوری در اکثر مکانها به جز اماکن که دود آلود بودن آنها ناشی از کار عادی باشد (آشپزخانه- پارکینگ) استفاده می شود

دتکتور دودی نوری:
در این نوع دتکتورها یک منبع تولید نور یک سلول حساس به نور وجود دارد در صورت قطع و یا انعکاس شعاع نوری توسط دود سلول حساس به نور این موضوع را حس کرده دتکتور عمل می نماید.
دتکتورهای پرتوافکن: در این نوع از دکتورها از اشعه مادون قرمز و سلول فتوالکتریک که می تواند در فاصله 100 متری نصب شود استفاده کرد. در صورت وجود دود اشعه مادون قرمز دچار نقصان و کاستی شده و دتکتور عمل می نماید این نوع دتکتور برای سطوح بزرگ (طول m 100 و عرض m100) به کار می رود و در فاصله 30 الی cm 60 پایین تر از سقف نصب می شود و معمولاً برای انبارها و فروشگاهها و اماکن باز استفاده می شود.
دتکتور دودی نوری کانالی:
این نوع دتکتور دودی نوری در داخل کانال هوا نصب می شود و در مسیر هوای برگشتی نصب می شود
دتکتور دودی بدون سیم:
این نوع دتکتور بدون سیم مانند یک فرستنده با امواج رادیوئی عمل نموده و به هنگام فعال شدن یک سیگنال برای مرکز اعلام حریق که همچون گیرنده عمل می نماید می فرستد
آشکارساز دودی لیزری:
عملکرد آن همانند دیود دودی نوری بوده ولی حد آن بجای شعاع نوری از یک شعاع لیزری استفاده می شود که حساسیت بسیار بالائی به دتکتور می دهد این نوع دتکتورها با تشخیص دادن ذرات غبار از دود ضمن حساسیت بسیار بالا دقت بسیار بالائی نیز دارند.
دتکتورهای دودی یونیزاسیون در تشخیص آتشهای سریع بسیار خوب عمل کرده اما در شناسائی آتشهای پنهان چندان مؤثر نیست.
آشکارسازهای دودی نوری در تشخیص آتش های پنهان سریع عمل کرده و در تشخیص آتشهای سریع ضعیف هستند.
دتکتورهای لیزری در تشخیص هر دو نوع آتش بسیار بهتر عمل می کنند.
دتکتورهای دودی یونیزاسیون:
این گونه دتکتورها دارای یک محفظه ای با دو الکترود مثبت و منفی هستند که وجود ماده رادیواکتیو به نام آمویسیوم موجب یونیزه شدن هوای داخل آن می شود. بنابراین جریان الکتریکی ضعیفی بین دو الکترود در محفظه یونیزه برقرار می گردد. ورود دود به داخل محفظه موجب گسیختگی و کاهش جریان الکتریکی بین دو الکترود می شود و دتکتور فعال می شود.
دتکتور دودی استنشاقی:
دتکتورهای استنشاقی یا مکثی بر اساس نمونه گیری از هوای یک فضای معین وجود دود را که ممکن است ناشی از حریق باشد تشخیص می دهد و هواکشی یک یا دو دتکتور دودی (لیزری) یک برد الکترونیکی که عمل پردازش و ارزی را به عهده دارد. اجرای اصلی این نوع دتکتور می باشد.

دتکتور حرارتی
-1دمای ثابت fixed
-2نرخ افزایش rateafrise
-3مرکب
محل استفاده: در آشپزخانه، موتورخانه، پارکینگ و اماکینی که در آنجا اماکن استفاده از آشکارساز دودی به دلیل وجود انواع بخار و دود حاصل از گاز طبیعی تجهیزات وجود ندارد.
برحسب عمل کرد دتکتورهای حرارتی درجه حرارتی باشد به سه دسته تقسیم می شوند.
-1 واکنش سریع ( )
-2 واکنش متوسط
-3واکنش کند
دتکتورهای حرارتی دمای ثابت:
این نوع دتکتورها را بر اساس دمای از پیش تعیین شده و ثابتی عمل می کند. این نوع دتکتورها از مکانیسم ترموکوپلی یا بی متال برخوردارند.
دتکتور حرارتی با نرخ افزایش:
این گونه دتکتورها بر اساس سرعت افزایش دما تحرک می شود. بنابراین دو عامل افزایش دما و مدت زمان آن در عمل کرد آشکارساز مؤثراست نرخ تحریک برای اغلب آشکارسازهای افزایشی معمولاً در دقیقه است و معنی آن این است که چنانچه دمای مکانی ظرف مدت یک دقیقه به میزان افزایش یابد دتکتور در وضعیت هشدار قرار می گیرد.
دتکتور حرارتی مرکب:
ترکیبی از دو دتکتور ثابت و افزایشی می باشد.
دتکتورهای حرارتی خطی:
آشکارساز شعله:
-1دتکتور مادون قرمز
-2 دتکتور
-3 دتکتور ترکیبی (مادون قرمز(
این نوع دتکتور را با توانائی تشخیص مادون قرمز و ماورای بنفش ساتح از شعله است این نوع دتکتورها را باید توانائی تشخیص ناشی از حریق در سطح 8.1 مترمربع را از فاصله 14 متری داشته باشد.
آشکارسازهای شعله مناسب اماکن وسیع و باز و یا با سقف بلند مانند انبارها- آشیانه
هواپیما و محوطه های صنعتی هستند و همچنین محوطه طی باز یا نیمه باز که حرکت تند هوا و یا باد میتواند مانع از رسیدن گرما به دتکتور شود
شستی اعلام حریق:
این گونه تغییرات همچون یک کلید عمل نموده و با تحریک از سوی یک فردی که به وجود حریق پی برده اند سیگنال هشدار را برای مرکز اعلام حریق ارسال می کند.
تجهیزات هشداری شنیداری:
-1 زنگها
-2 بوقها
-3آژیرها و بلندگوها
تجهیزات هشدار دهنده دیواری:
انواع چراغهای گردان و چشمک زن در کنار تجهیزات هشدار دهنده صوتی نین را از بروز خطر حریق مطلع می سازد.
-1 کلید ری ست برای تست سالم بودن نشانگرهای (led) سیستم و راه اندازی دوباره سیستم.
-2 خاموش صدای آژیر در هنگام حریق (آتش سوزی)
-3 خاموش صدای بارز (آژیر کوچک داخل دستگاه)
اشکال ناشی از قطعی برق شهری و باطری
اشکال ناشی از اتصال کوتاه و مدار بار زونها
-4 تست آژیرهای سیستم
-5اگر روی normal قرار داده شود سوئیچ های موجود غیرفعال می شوند
اگر روی arm control قرار بگیرد سوئیچ ها فعال خواهند شد.
-6هر گاه در مسیر آژیرها اشکال (اتصال کوتاه/ مدار باز) داشته باشیم روشن خواهد بود.
-7 هرگاه برق شهری (zzo 220ac) یا باطری ها


stamp 01 - basmalah by fullwhitemoonstamp 17- live in peace by fullwhitemooni support world peace +stamp by aznvstamp 03 - i love muhammad by fullwhitemoonstamp 10 - not a terrorist by fullwhitemoonstamp 26 - i am a muslim by fullwhitemoonstamp 14 - learn understand by fullwhitemoonstamp 18- i am a muslim by fullwhitemoonstamp 11 - i respect you by fullwhitemoonstamp 15 - i believe in god by fullwhitemoonstamp 21 - respect my prophet by fullwhitemoonstamp 12 - muslims love peace by fullwhitemoonstamp 13 - mslms hate violence by fullwhitemooneven more support to the veil by djvuemore support for the veil by djvueproud to be muslim stamp by drdigitalhamodistamp 27 - i don't support evo by fullwhitemoonstamp 33 - don't be fooled by fullwhitemoon

پ.ن.: روی تصویر راست کلیک کنین و image url یا address هرکدوم رو که مرورگرتون داشت توی قسمت آدرس تصاویر که آ های این کده پایین نوشته بذارین.

به قسمت نظرات مراجعه بفرمایید.

(کد در قسمت نظرات این پست رو هر جای کدهای وبتون که خواستین بذارین)


nirlauncher مجموعه ای با بیش از 150 نرم افزار رایگان و قابل حمل برای ویندوز می باشد که طی چند سال توسط وب سایت nirsoft توسعه یافته اند. این نرم افزار دارای بیش از صد برنامه ی مختلف و کاربردی برای ویندوز است که برای بازی پسوردهای مختلف، مشاهده و مدیریت کش مرورگر، ابزارهایی برای کار با شبکه، سیستم ها و هارد دیسک، برنامه های مربوط به پخش و مدیریت فایل های صوتی و تصویری، ابزارهای مربوط به دسکتاپ و جستجو در ویندوز و ... است که هیچ یک از آن ها نیاز به نصب ندارند و حتی در حافظه های usb قابل حمل نیز قابل استفاده هستند.


 


قابلیت های کلیدی نرم افزار nirlauncher:


- امکان استفاده از درایو فلش usb و بدون نیاز به نصب


- استفاده کاملاً رایگان از تمامی نرم افزارهای موجود در این بسته


- دارای ابزارهای بازی رمز عبور


- ابزار نظارت بر شبکه


- ذخیره تنظیمات هر برنامه در فایل .cfg در صورت اجرا در فلش مموری


- امکان اضافه بسته های نرم افزار به بسته اصلی


- مشاهده و است اج کوکی ها، کش و سایر اطلاعات ذخیره شده توسط مرورگر وب


- جستجوی فایل ها در سیستم


- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز


- و ...


 


لیست ابزار ها:


 


a ncedrun: اجرای یک برنامه با تنظیمات مختلف که شما را انتخاب نمایید.


alternatestreamview: یافتن همه جریان های متناوب پنهان ذخیره شده در فایل سیستم است.


altstreamdump: افسردگی لیست ntfs جریان متناوب


appcrashview: نمایش جزئیات مربوط به تمام نرم افزار قفل در سیستم شما رخ داده است.


adapterwatch: نمایش اطلاعات مفید در مورد آداپتورهای شبکه خود را.


activexhelper: مشاهده اطلاعات ضروری در مورد اجزای اکتیو ای نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


batteryinfoview: نمایش اطلاعات باتری بر روی لپ تاپ و نوت بوک.


bluescreenview: نمایش اطلاعات در مورد سقوط روی صفحه نمایش آبی در سیستم شما رخ داده است.


bluetoothcl: نمایش لیست دستگاه های بلوتوث


bluetoothlogview: ایجاد گزارشی از فعالیت بلوتوث در منطقه شما.


bluetoothview: نظارت بر فعالیت های دستگاه های بلوتوث در اطراف شما.


browsinghistoryview: نمایش تاریخچه مرور مرورگرهای وب محبوب


bulkfilechanger: تغییر تاریخ / زمان / صفات فایل های چندگانه.


bulletsp view: نشان می دهد که کلمات عبور ذخیره شده در پشت گلوله.


chromecacheview: chrome مرورگر کش نمایشگر


chromecookiesview: جایگزین برای استاندارد کوکی ها بیننده داخلی از گوگل کروم


chromehistoryview : نمایش تاریخ در حال دیدن سایت از مرورگر وب chrome


chromep : رمز عبور ابزار بازی برای مرورگر وب گوگل کروم.


cleanafterme: فایل های پاک و مقادیر رجیستری در سیستم شما.


clipboardic: مدیر کلیپ بورد کوچک و ساده است.


countrytraceroute: ابزار traceroute را سریع با ip اطلاعات کشور است.


currports : صفحه نمایش لیستی از تمام tcp / udp پورت در حال حاضر باز بر روی کامپیوتر شما.


currprocess: صفحه نمایش لیستی از تمام فرآیندهای در حال حاضر بر روی سیستم شما در حال اجرا.


csvfileview: csv / نوار-حد و مرز مشخصی بیننده فایل و تبدیل


customizeie: اضافه / حذف دکمه های نوار ابزار و آیتم های منو در اینترنت ا پلورر.


customexplorertoolbar: اضافه دکمه های کپی / برش / چسباندن را به نوار ابزار ا پلورر ویندوز 7.


deviceioview: سازمان دیده بان انتقال داده ها بین یک نرم افزار یا خدمات و راننده دستگاه.


devmanview: جایگزینی برای مدیریت دستگاه استاندارد ویندوز.


dialup : بازی شماره گیری رمزهای عبور را در تمام نسخه های ویندوز.


diskcountersview: نمایش هارد دیسک به عنوان خوانده شده شمارنده / نوشتن.


disksmartview: بازی اطلاعات از هارد دیسک ide smart / a.


dll export viewer: لیست dll توابع صادر و آدرس حافظه خود را - برای اشکال ز .


dnsdataview: بازی رکوردهای dns (mx، ns، a، soa) از حوزه مشخص شده است.


dnsquerysniffer: ابزار شبکه که dns فرستاده بر روی سیستم شما نشان می دهد.


domainhostingview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد یک دامنه.


dotnetresource tract: است اج منابع جاسازی شده از برنامه های دات نت.


downtester: تست سرعت اینترنت


driveletterview: مشاهده و تغییر نام درایو


driverview: نمایش لیستی از تمام درایور های دستگاه در حال حاضر بر روی سیستم شما بارگذاری می شود.


dumpedid: تخلیه اطلاعات edid را در پنجره کنسول.


esedatabaseview: نمایش محتوای فایل های پایگاه داده ese (.edb فایل)


eventlogsourcesview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع ورود رویداد نصب شده بر روی سیستم شما.


executedprogramslist: برنامه نمایش داده و فایل های دسته ای که شما قبلا بر روی سیستم شما اجرا می شود.


exifdataview: نمایش اطلاعات exif ??ذخیره شده در داخل فایل های تصویر jpg


fastresolver: برطرف نام میزبان متعدد را به آدرس های ip / آدرس های mac و بالع .


favoritesview: صفحه نمایش لیستی از تمام favorties خود را / بوک مارک ها در یک صفحه.


fbcacheview: تصاویر ذخیره شده در حافظه از مرورگر وب خود را نشان می دهد.


filetypesman: جایگزین برای بدهید، انواع فایل از ویندوز.


firefox sview: نمایش داده لیستی از فایل های شده را در فایرفا


firmwaretablesview: نمایش یک لیست از جداول سیستم عامل (acpi، smbios) ذخیره شده در سیستم شما.


flashcookiesview: نمایش کوکی های فلش ذخیره شده در کامپیوتر خود را.


folderchangesview: نظارت بر تغییرات پوشه / درایو.


foldertimeupdate: به روز رسانی "زمان اصلاح از پوشه ها.


gdiview : صفحه نمایش لیستی از gdi دسته توسط هر فرایند باز


hashmyfiles: محاسبه هش md5 / sha1 فایل های خود را


heapmemview: دیدن مطالب از تمام بلوک حافظه اختصاص داده شده در پشته.


keyslist: صفحه نمایش لیستی از کلید های داغ که در حال حاضر بر روی سیستم شما ثبت شده است.


htmlastext: اسناد html را به فایل های متنی ساده است.


htmldocedit : ساده طراح html / ویرایشگر


httpnetworksniffer: قطاری و نمایش http درخواست / پاسخ.


icon tract: است اج آی و نشانگر از فایل های executbale (exe، dll، ocx، cpl، و غیره)


iecacheview: لیست تمام فایل های حال حاضر در کش اینترنت ا پلورر ذخیره می شود.


iecookiesview: نمایش کوکی هایی که فروشگاه های اینترنت ا پلورر بر روی کامپیوتر شما


iehistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های که شما با مرورگر وب اینترنت ا پلورر بازدید د.


ie p view: بازی کلمه عبور ذخیره شده توسط اینترنت ا پلورر (نسخه 4.0-8.0)


imagecacheviewer: نمایش تصاویر ذخیره شده در حافظه مرورگر وب خود را.


insideclipboard: نمایش محتوای تمام فرمت های ذخیره شده در کلیپ بورد.


installedcodec: راه انداز فهرست کدک های و directshow بر روی سیستم شما نصب شده است.


installeddriverslist: لیست تمام درایور های دستگاه که در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است.


ipinfooffline: نمایش اطلاعات کشور در مورد آدرس ip.


ipnetinfo: به راحتی تمام اطلاعات موجود در مورد آدرس ip پیدا کنید.


jumplistsview: نمایش اطلاعات ذخیره شده توسط از ویژگی های لیست پرش از ویندوز 7.


lastactivityview: نمایش آ ین فعالیت های کامپیوتر.


livecontactsview: مشاهده جزئیات اطلاعات تماس خود را در ویندوز لایو مسنجر.


lsasecretsdump: تخلیه اسرار lsa از رجیستری.


lsasecretsview: صفحه نمایش لیستی از تمام اسرار lsa ذخیره شده در رجیستری در کامپیوتر شما.


macaddressview: mac ابزار مراجعه به آدرس


mail p view: بازی کلمه عبور ایمیل


monitorinfoview: نمایش اطلاعات ضروری در مورد مانیتور خود را.


mozillacacheview: لیست تمام فایل های در حال حاضر در کش از مرورگر فایرفا / موزیلا ذخیره می شود.


mozillahistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های بازدید در مرورگرهای وب در فایرفا / موزیلا / نت اسکیپ.


messenp : بازی کلمه عبور از برنامه های مسنجر از طریق مسنجر


muicacheview: ویرایش / حذف آیتم muicache در سیستم شما


multimonitortool : فعال، غیر فعال، و مجموعه ای از مانیتور اولیه در سیستم از چند مانیتور.


metarweather: رمزگشایی گزارش آب و هوا metar، و نمایش آنها در یک ج گزارش آب و هوا ساده است.


myeventviewer: myeventviewer یک جایگزین ساده به بیننده رویداد استاندارد ویندوز است.


mylastsearch: نمایش آ ین جستجوهای خود را با گوگل، یاهو، msn و


myuninstaller: ابزار جایگزین برای استاندارد اضافه / حذف اپلت ویندوز.


mozillacookiesview: جایگزین برای استاندارد، مدیریت کوکی ها، ارائه شده توسط نت اسکیپ و موزیلا است.


netbscanner: اسکن تمام کامپیوترها در آدرس ip در محدوده شما انتخاب می کنید، با استفاده از پروتکل نت بایوس


netconnectchoose: تنظیم اتصال به طور پیش فرض به اینترنت و مشاهده اطلاعات عمومی اتصال.


network p word recovery: بازی کلمه عبور شبکه در ویندوز xp / 2003 / ویستا.


netresview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع شبکه در شبکه خود را.


netrouteview: جایگزین رابط کاربری گرافیکی به ابزار مسیر استاندارد ویندوز.


networkconnectlog: ورود به سیستم از اتصال / قطع کامپیوتر در شبکه خود را نشان می دهد.


networkinterfacesview: صفحه نمایش لیستی از همه کارت های شبکه / رابط نصب شده بر روی سیستم شما.


networklatencyview: محاسبه زمان تاخیر شبکه (به میلی ثانیه) برای هر اتصال tcp جدید.


networktrafficview: نمایش آمار ترافیک شبکه بر روی کارت شبکه خود را


nircmd: آیا بسیاری از وظایف مفید از خط فرمان.


nk2edit: کامل nk2 (تکمیل خ ر) ویرایشگر برای مایکروسافت چشم انداز


ntfslinksview: مشاهده لیست ntfs لینک های نمادین / اتصالات در پوشه انتخاب شده است.


officeins: نمایش جزئیات مربوط به همه نصب مایکروسافت آفیس افزودنی را قابل فهم بر روی کامپیوتر شما.


openedfilesview: نمایش لیست از تمام فایل های بر روی سیستم شما باز می شود.


opensavefilesview: لیستی از فایل های که شما قبلا باز شده است.


openwithview: فعال / غیرفعال آیتم ها در "با باز " گفت و گو جعبه از ویندوز.


operacacheview: بیننده کش برای اپرا مرورگر وب است.


ope view: رمز عبور ابزار بازی برای اپرا مرورگر وب است.


outlookaddressbookview: نمایش جزئیات مربوط به همه گیرندگان ذخیره شده در کتاب آدرس از چشم انداز


outlookattachview: است اج فایل پیوست متعدد از چشم انداز.


outlookstatview: نمایش آمار کلی ایمیل های چشم انداز خود را.


p wordfox: نمایش رمزهای عبور در فایرفا مرورگر وب ذخیره می شود.


p word security scanner: نمایش امنیتی اطلاعات در مورد کلمات عبور ذخیره شده در سیستم شما.


pcanywhere p view: 


pinginfoview : پینگ نام میزبان متعدد و آدرس ip است.


processactivityview : نشان دادن فعالیت فایل برای فرآیند انتخاب شده است.


processthreadsview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد تمام موضوعات از فرایند است که شما را انتخاب نمایید.


produkey: را نمایش می cd-کلید در ms-office / ویندوز نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


pstp word: بازی رمز عبور از دست رفته از فایل pst چشم انداز.


quicksetdns: تغییر سرور dns است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود.


remote desktop p view: رمز عبور ذخیره شده توسط مایکروسافت ابزار دسکتاپ از راه دور نشان می دهد.


recentfilesview: نمایش لیست از فایل های اخیرا باز


regdllview: regdllview ابزار کوچک است که صفحه نمایش لیستی از تمام فایل های ثبت شده است.


regfileexport: صادرات آنلاین فایل رجیستری برای .reg را فایل


regfromapp: ایجاد فایل .reg با توجه به تغییرات رجیستری ساخته شده توسط نرم افزار.


regscanner: اسکن و پیدا مقادیر در رجیستری


resource tract: است اج منابع از فایل های ال ال / ocx / exe.


routerp view: بازی رمزهای عبور از فایل پیکربندی روتر.


rtmpdumphelper: rtmp جریان در رابطه با ابزار از rtmpdump.


runasdate: اجرای یک برنامه با تاریخ مشخص شده است.


runfromprocess: اجرای یک برنامه دیگر فرآیند ها که شما را انتخاب نمایید.


safaricacheview: کش نمایشگر / است اج برای مرورگر وب safari


safarihistoryview: تاریخچه بیننده برای مرورگر وب safari


searchfilterview: مشاهده های جستجو نصب شده بر روی سیستم شما.


searchmyfiles: جایگزین برای استاندارد "جستجو برای فایل ها و پوشه" ماژول ویندوز.


securitysoftview: صفحه نمایش لیستی از آنتی ویروس / ضد جاسوسی / برنامه فایروال بر روی سیستم شما.


seq : دنباله ای از تصاویر را از وب و ایجاد انیمیشن از آنها.


serviwin: صفحه نمایش لیستی از رانندگان و خدمات نصب شده بر روی سیستم شما.


shellbagsview: صفحه نمایش لیستی از تمام تنظیمات پوشه ذخیره شده توسط ویندوز.


shellmenunew: غیر فعال / فعال آیتم ها در منوها جدید از ا پلورر استفاده میکنید.


shellexview: نمایش جزئیات مربوط به الحاقات پوسته نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


shortcutsman: لیست تمام کلید های میانبر بر روی دسکتاپ شما / منوی شروع.


shellmenuview: فعال / غیرفعال آیتم های منو استاتیک در منوی زمینه از ا پلورر استفاده میکنید.


simpleprogramdebugger: نمایش اشکال ز رویدادهای یک برنامه در حال اجرا.


simplewmiview: نمایش نتیجه نمایش داده شد wmi در یک ج ساده


sites er: ذخیره یک تصویر را از هر صفحه وب به یک فایل.


skypecontactsview: صفحه نمایش لیستی از تماس های اسکایپ ذخیره شده در فایل پایگاه داده محلی از اسکایپ.


skypelogview: نمایش فایل های ایجاد شده توسط اسکایپ ورود به سیستم


smartsniff : قطاری tcp / ip بسته و مشاهده داده ها را به عنوان اسیر دنباله ای از مکالمات.


sniffp : گرفتن کلمه عبور است که از طریق کارت شبکه خود را منتقل می کند.


socketsniff: سازمان دیده بان فعالیت ویندوز سوکت (winsock) از روند انتخاب شده است.


soundvolumeview: نمایش / تغییر سطح صدا و ذخیره / بار پروفیل سطح صدا در ویندوز ویستا / 7/8


specialfoldersview: به راحتی به پوشه های ویژه در سیستم شما پرش.


sy porter: چنگ زدن به داده های ذخیره شده در لیست نمایش ها، درخت، دیدگاه ها، جعبه لیست، و جعبه دسته کوچک موسیقی جاز.


tabletextcompare: (csv) فایل تب تحدید و یا کاما مقایسه کنید.


taskschedulerview: نمایش / غیر فعال / وظایف از وظیفه زمانبند ویندوز را فعال کنید.


tcplogview: نظارت بر اتصالات tcp باز بر روی سیستم شما.


turnedontimesview: نمایش محدوده زمان / تاریخ است که کامپیوتر شما تبدیل شده بود.


urlprotocolview: نمایش / غیر فعال / فعال پروتکل آدرس اینترنتی روی سیستم شما نصب


urlstringgrabber: رشته url چنگ زدن از وب سایت های از اینترنت ا پلورر


usbdeview : لیست تمام دستگاه های usb نصب شده است که شما قبلا استفاده می شود.


usblogview: ثبت و ضبط جزئیات هر دستگاه usb است که وصل / قطع را به سیستم شما


user istview: این رمزگشایی ابزار و صفحه نمایش لیستی از تمام پست های user ist


userprofilesview: نمایش پروفایل های کاربر اطلاعات بر روی سیستم خود را.


videocacheview: عصاره وب سایت فایل های ویدئویی از کش مرورگر وب خود را


vncp view: بازی رمزهای عبور ذخیره شده توسط ابزار vnc.


volumouse: تنظیم حجم سخنران خود را با چرخ ماوس خود را.


wakemeonlan: به نوبه خود در یک یا چند کامپیوتر از راه دور با ارسال ویک بر روی شبکه (wol) بسته


webbrowserp view: بازی کلمه عبور گم از مرورگر وب خود را.


webcacheimageinfo: اطلاعات exif ??از تصاویر ذخیره شده در کش مرورگر را نشان می دهد.


web imagesave: ضبط ع از وب کم خود.


webcookiessniffer: قطاری کوکی ها وب سایت و نمایش آنها در یک ج ساده


websitesniffer: ضبط فایل های وب سایت و ذخیره آنها بر روی هارد دیسک شما.


webvideocap: ضبط فایل های فلش ویدئو و جریان rtsp در حالی که تماشای آنها را در یک مرورگر وب است.


whatinstartup: فعال / غیرفعال / حذف برنامه هایی که در هنگام راه اندازی ویندوز لود می شود.


whatishang: دریافت اطلاعات در مورد نرم افزار ویندوز است که آویزان است.


whoiscl: دریافت اطلاعات دامنه مورد یک دامنه ثبت شده از خط فرمان.


whoisconnectedsniffer: نشان می دهد که با گوش دادن به بسته های شبکه را به شبکه خود متصل می شود.


whoisthisdomain: دریافت اطلاعات در مورد یک دامنه ثبت شده از سرور whois.


whosip: پیدا تمام اطلاعات موجود در مورد یک آدرس ip از خط فرمان.


wifichannelmonitor: قطاری ترافیک فای در ح مانیتور و diaplays ap اطلاعات / مشتریان است.


wifiinfoview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد شبکه های بی سیم در منطقه شما.


wincrashreport: نمایش گزارش در مورد برنامه ویندوز سقوط کرد.


winfontsview: نمونه ای از صفحه نمایش تمام فونت های نصب شده بر روی سیستم خود را.


winlister: این ابزار صفحه نمایش لیستی از پنجره های باز بر روی سیستم شما.


winlogonview: نمایش لاگین / بار logoff را در ویندوز ویستا / 7/8/2008


winprefetchview: مشاهده فایل های واکشی اولیه (.pf) ذخیره شده در سیستم شما.


winsockservicesview: نمایش / غیر فعال / فعال ارائه دهندگان خدمات از winsock نصب شده بر روی سیستم شما.


wirelessconnectioninfo: نمایش اطلاعات عمومی و آمار در مورد اتصال وای فای فعال است.


wirelesskeydump: افسردگی لیستی از تمام کلید بی سیم ذخیره شده توسط ویندوز


wirelesskeyview: بازی کلید شبکه های بی سیم (wep / wpa) ذخیره شده در کامپیوتر خود را از دست داد.


wirelessnetconsole: مشاهده اطلاعات شبکه های بی سیم (برنامه کنسول)


wirelessnetview: نظارت بر فعالیت شبکه های بی سیم در اطراف شما.


wireless network watcher: نشان می دهد است که به شبکه های بی سیم خود را متصل می شود.


winupdateslist: صفحه نمایش لیستی از تمام به روز رسانی های ویندوز (بسته خدمات و برطرف سازی اساسی مشکلات)


تمامی فعالیتهای سیستم های اطلاعات در یک سازمان و ساختار واحد سیستم های اطلاعات، ناشی از استراتژی ها و سیاستهای مدیریت کل است.
استراتژی های سیستم های اطلاعات شامل اقدامات گسترده ای درجهت دستی به اه سیستم های اطلاعات است که ارتباط یک سازمان را با کاربران، مدیریت کل، و نهادهای خارج از آن سازمان تعریف می کنند.
سیاستهای سیستم های اطلاعات شامل روشهای به کارگرفته شده برای انجام استراتژی های سیستم های اطلاعات است که در خلال فرایند برنامه ریزی تعیین می شوند و فرایندهای گوناگون برنامه ریزی را هدایت می کنند. این سیاستها می توانند برحسب سیاستهای سخت افزاری، نرم افزاری، پرسنلی، سازمانی، توسعه کاربردی، برنامه ریزی، و مالی و حسابداری گروه بندی گردند.

تاثیر استراتژیک طرحهای اجرای سیستم های اطلاعات بیانگر این مطلب است که مدیریت ارشد یک سازمان می باید اهمیت فعلی و آتی تکنولوژی اطلاعات را، قبل از بررسی هرگونه سیاست سیستم های اطلاعات، تعیین و مشخص سازد. هم مدیریت سیستم های اطلاعات و هم مدیریت ارشد سازمان لازم است به برداشتهای مشترکی از تاثیر تکنولوژی اطلاعات دست یابند. سیاستهای اتخاذشده سیستم های اطلاعات بستگی به اهمیت سیستم های اطلاعات و شرایط خاص محیطی سازمان مربوطه دارد.
یک سیستم اطلاعات استراتژیک عبارت است از هر سیستم اطلاعات که استراتژی رقابتی سازمان را پشتیبانی می کند.

یک سیستم اطلاعات استراتژیک، سیستم اطلاعاتی است که استراتژی رقابتی یک سازمان را پشتیبانی می کند. یک چنین سیستمی می تواند از تکنولوژی های اطلاعات به منظور بهبود رشته های ارتباط (links) با مشتریان استفاده کند، و در آسان سازی بهبود طرح محصول، ایجاد و توسعه رشته های ارتباط با تامین کنندگان مواد و قطعات، ایجاد فرصتهای جدید فروش، و بهبود بهره وری کارکنان، نقش مهمی ایفا کند.
سیستم های اطلاعات به تدریج در سازمانها از سیستم های پردازش تغییرات (transaction processing system=tps) به سیستم های مدیریت اطلاعات mana ent information system = mis) )، و از آن به سیستم های پشتیبان تصمیم گیری (decision support system=dss) تغییر یافته اند. درحال حاضر تاکید بر تغییر این سیستم ها به سیستم های اطلاعات استراتژیک است. تفاوت بین این سیستم ها با یک مثال از سیستم پردازش موجودی به شرح ذیل تشریح می گردد:

- tps این سیستم تغییرات در موجودی را ثبت و فایل اصلی موجودی را به هنگام می کند;
- mis این سیستم موجودیها را مدیریت و کنترل می کند;
- dss این سیستم مدیران را در تعیین سیاست موجودی پشتیبانی می کند;
- sis این سیستم موجودیهای مشتریان را پردازش کرده و موجودیها را با سیستم سفارشات موسسه مرتبط می سازد.

در سیستم های پردازش تغییرات و مدیریت اطلاعات از تکنولوژی اطلاعات، برای تصمیم گیری در ارتباط با جنبه های هزینه ای موسسه استفاده می شود. حال آنکه این تکنولوژی در سیستم های اطلاعات استراتژیک برای ایجاد خدمات اطلاعاتی جدید برای استفاده از فرصتها برای ب درآمد برای موسسه استفاده می شود که این امر باعث خواهدشد واحدهای درگیر در سیستم اطلاعات از مراکز هزینه به مراکز سود، تبدیل شوند. وجه تمایز دیگر این سیستم ها این است که سیستم های پردازش تغییرات، مدیریت اطلاعات و پشتیبان تصمیم گیری درون گرا هستند (درون مرزهای موسسه) حال آنکه سیستم اطلاعات استراتژیک برون ت و به ارتباطات و وابستگی های موسسه با محیط آن می پردازد.

برگرفته از نشریه تدبیر ، شماره ی ۱۲۱


 


  in the name of god  

جملات وابسته

 جملات وابسته ﻴا جمله واره های موصولی  

١.جملات وابسته اسمی        (noun clause   )

 ٢.جملات وابسته توصیفی (adjective clause/ relative clauses )

 ٣.جملات وابسته قیدی          (adverb clause )  

 ١.جملات وابسته اسمی (noun clause   )

جملات وابسته اسمی جانشین اسم در جمله بوده  و بنابر اﻴن هر جا اسم بکار رود از عبارت اسمی هم میتوان استفاده کرد.(توجه: حملات وابسته اسمی در جواب سوال : چه چیزی (را) (what) و معولا به جای مفعول بکار می روند  .

 1.i know the answer .                  

   میدانم  چه جیزی را؟ جواب  این جمله یک اسم میباشد :answer   (جواب را )  

2. i guess (that) he is very clever

حدس میزنم : چه جیزی را ؟                                                             

   3.i know where he is going .       

    میدانم  چه جیزی را ؟(که او کجا میرود) . در این جمله ها  مفعولیک جمله  میباشد  و چون به جای اسم نوشته شده لذا جمله وابسته اسمی میباشد .

   4.his destination is a secret   

چه چیزی راز است؟   جواب یک اسم است . ( مقصدش    )    

۵.where he is going is a secret  

              چه چیزی یک راز است؟   جایی که میرود : یک جمله به جای اسم  

در جمله ۵ یک کلمه (اسم )جواب این سوال است (چه چیزی راز است؟( his destination    )

در جمله ۶ به جای یک کلمه یک جمله جواب سوال است .پس به این دلیل حمله اسمی میگویند که به جای یک اسم یک جمله آمده است (where he is going )برای همین به این جمله ها میگویند وابسته اسمی .چون به جای اسم یک جمله آمده است .

 


  in the name of god  

جملات وابسته

 جملات وابسته ﻴا جمله واره های موصولی  

١.جملات وابسته اسمی        (noun clause   )

 ٢.جملات وابسته توصیفی (adjective clause/ relative clauses )

 ٣.جملات وابسته قیدی          (adverb clause )  

 ١.جملات وابسته اسمی (noun clause   )

جملات وابسته اسمی جانشین اسم در جمله بوده  و بنابر اﻴن هر جا اسم بکار رود از عبارت اسمی هم میتوان استفاده کرد.(توجه: حملات وابسته اسمی در جواب سوال : چه چیزی (را) (what) و معولا به جای مفعول بکار می روند  .

 1.i know the answer .                  

   میدانم  چه جیزی را؟ جواب  این جمله یک اسم میباشد :answer   (جواب را )  

2. i guess (that) he is very clever

حدس میزنم : چه جیزی را ؟                                                             

   3.i know where he is going .       

    میدانم  چه جیزی را ؟(که او کجا میرود) . در این جمله ها  مفعولیک جمله  میباشد  و چون به جای اسم نوشته شده لذا جمله وابسته اسمی میباشد .

   4.his destination is a secret   

چه چیزی راز است؟   جواب یک اسم است . ( مقصدش    )    

۵.where he is going is a secret  

              چه چیزی یک راز است؟   جایی که میرود : یک جمله به جای اسم  

در جمله ۵ یک کلمه (اسم )جواب این سوال است (چه چیزی راز است؟( his destination    )

در جمله ۶ به جای یک کلمه یک جمله جواب سوال است .پس به این دلیل حمله اسمی میگویند که به جای یک اسم یک جمله آمده است (where he is going )برای همین به این جمله ها میگویند وابسته اسمی .چون به جای اسم یک جمله آمده است .

( ( معمولا بعد از افعال :

 see,remember,guess,hear,ask,sayexplain,umdestand,say,tell,…….  

 مفعول صریح نوشته میشود و بنابر این جمله وابسته اسمی که بدنبال این افعال نوشته میشوند جمله اسمی میباشند.

 6.he says ( that) they will come here tomorrow. 

7.she told me where jack had gone جمله وابسته اسمی                                                                                      

    ٢.جملات وابسته  توصیفی(adjective  clause   )

جملات وابسته توصیفی برای توصیف اسم بکار رفته و بعد از اسمی که توصیف میشود  نوشته میشوند.این جملات در جواب این سوال :کدام ......؟بکار میرود.

۸. the woman is a doctor.she lives next door            

۹.the woman   she lives  next door    is a doctor.

 10.the woman  who lives  next door    is a  doctor  

                         ( جمله وابسته توصیفی)

 در این جمله who  ضمیر موصولی بوده و   جانشین she   میباشد  و woman را توصیف میکند.                                          

     ١.  ضمایر موصولی :

who,whom,whose,which,that کلمات ربطی برای توصیف اسم :                                          

٢.   قیود موصولی:

کلمات ربطی وابسته :when,where,why  

 11.the man who e here yesterday is my teacher.

12.a.the boy whom i talked to very quietly was studying in the library. (whom is more formal than who.)

 12.b. the boy  i talked to very quietly was studying in the library   

13.a. the students who  studied hard  p ed the exam.

13.b. the students that  studied hard  p ed the exam.

14.a. the car which  i bought yesterday is missing.

 14.b. the car  i bought yesterday is missing.

 15.that is the man whose daughter won the prize.

16.the car the colour of which is blue belongs to my motther.(of which =whose)

 *در شماره ١١--١٣  نمیتوان کلمه موصولی را حذف کرد ولی در شماره های -١٢ و١۴ میتوان کلمه ربطی را حذف کرد.چرا؟

**حذف ضمیر موصولی:  برای حذف ضمیر موصولی باید بدانیم که:   جملات وابسته توصیفی  دو نوع میباشند:

۱.  جمله وابسته  توصیفی فاعلی       

٢. جمله وابسته  توصیفی مفعولی

جمله وابسته توصیفی  فاعلی و مفعولی را میتوان براحتی از کلمه ای که بعد از ضمیر موصولی امده تشخیص داد .اگر بعد از ضمیر موصولی   اسم یا ضمیر نوشته شود پس جمله وابسته توصیفی مفعولی میباشد و میتوان ضمیر موصولی را حذف کرد.(در جمله وابسته مفعولی)

17.a. the boy whom  i  talked to very quietly was studying in the library. 17.b.the boy i talked to very quietly was studying in the library.

  این جمله وابسته  توصیفی مفعولی میباشد - چون  بعد از ضمیر موصولی    whom     فاعل (i )  نوشته شده است پس میتوان whom     را حذف کرد .

۱۸.a. the boy who sits in the back seldom speaks.   

                                                            جمله وابسته توصیفی فاعلی -

چون  بعد از ضمیر موصولی ( who  )  فعل   (lives  ) نوشته شده است  و نمیتوان ضمیر را حذف کرد. 

   جمله :  the woman  * lives  next door    is a doctor.  صحیخ نیست .  چون   در  توصیفی فاعلی نمیتوان ضمیر را حذف کرد مگر اینکه :    

 ***بعد از ضمیر موصولی  فعل  to be    باشد که در این صورت هم فعل   be  و هم ضمیر حذف میشود. 19

۱۹..athe children who are on the bus are going to visit the museum. 

                                                    ضمیر موصولی who  و فعل  to be     

 19.b.the children on the bus are going to visit the museum

20.a.the man who is writing the letter is my uncle .

20. b.the man writing the letter is my uncle

 q:the  student ………….on the corner is looking for a taxi.   

  a.who standing        b.is standing          c.stands             d.standing

 درگزینه  a   فعل be حذف شده ولی ضمیر (who )حذف نشده (یا هر دو  یا هیچکدام ) در b   ضمیر حذف شده ولی be   نشده.در c  که توصیفی فاعلی میباشد نمیتوان ضمیر را حذف کرد . (به مبحث  adjective phrase     :عبارت وصفی    مراجعه شود.) 

  that **  به جای ضمیر موصولی  who,which , whom   

 در جملات وابسته توصیفی میتوان به جای ضمیر موصولی از  that  نیز استفاده کرد.

 21.a. the man  whom  you saw yesterday is my father. (whom is more formal than who.)

21.b. the man who you saw yesterday is my father.

21.c. the man  that   you  saw yesterday is my father.

21.d. the man    you  saw yesterday is my father.       

 

 22.a.the children who are on the bus are going to visit the museum. 

  22.b.the children that are on the bus are going to visit the museum. 

  22.c .the children on the bus are going to visit the museum.

 ۱.جملات توصیفی غیر ضروری (non-essential/non defining   )

**برخی از   جملات وابسته توصیفی  هستند که نمیتوان به جای ضمیر موصولی از that   استفاده کرد.این جملات توصیفی  (non-essential/non defining  )   یا غیر ضروری بوده و  اطلاعات اضافی  را در مورد اسم قبل از خود میدهند وتاثیری بر شناسایی اسم قبل از خود ندارد.و بین کاما توشته   میشوند.

   23.my brother ,jim, whom you you have seen before ,is a dentist

                                 جمله وابسته توصیفی غیر ضروری

24.the boy, who sits in the back, is the only male student.

 25.that's my father, whom i love. (whom cannot be omitted)  

 ** در  این جمله ها  نه میتوان ضمیر موصولی را حذف کرد و نه میتوان به جای ان ازthat   استفاده کرد(non-essential )

 ٢.جملات توصیفی ضروری (essential defining /    که بعد از اسم نوشته میشوند اطلاعاتی را در مورد اسم قبل از خود میدهند  و وجود ا ین جملات در جمله ضروری میباشد.

 26.a.the boy who sits in the back seldom speaks.(essential )

 26.b.the boy that sits in the back seldom speaks

26.c.the boy, who sits in the back, is the only male student.(non – essential) 27.a.the car which / that i bought yesterday is missing. (the receiver needs to know which car)

27.b. my new car, which i bought yesterday, is missing.

 **that  فقط دز جملات توصیفی ضروری نوشته میشود که میتوان ان را حذف نیز کرد.

 28.william c. buckhoff,_____________________ , lives in north dakota.

 a.  who is my father                           b.  is my father 

c.  that is my father                            d.which is my father

چون nondefining میباشد گزینه c  درست نیست یعنی به جای who نمیتوان از that  استفاده کرد .

***which: can be used in a non-restrictive/defining  clause to modify an entire proposition

which  در وابسته های غیر ضروری به کل جمله نیز اشاره میکند.

 29.the car was  not running,__________________________ .

a.   that surprised  the mechanic                c.  which surprised  the mechanic b.  who surprised  the mechanic                  d.  surprised  the mechanic

***sometimes an essential clause can be replaced with an adjective. a writer must decide which construction is most effective.

30.an editor who is talented respects the author’s style. 

 30.a.a talented editor respects the author’s style.

***کاربردهای دیگر that

١.در صفات عالی به جای which

31.this is the most interesting book that i have read (not which )

 ٢.در اعداد ترتیبی

۳۲.this is the second time that i make a mistake 

٣.با  all,no,none,only,much,few,little

33.all that you say is true .(not all what)

 34.when you buy a book ,do you bye the one that makes you laugh.

 ***ضمایر موصولی و  حرف اضافه .

 

۳۵.the boy was studying in the library. i talked to him very quietly.

36.athe boy to whom i talked very quietly was studying in the library.)

36.b.the boy whom i talked to very quietly was studying in the library

36.c.*the boy who i talked to very quietly was studying in the library

36.d.*the boy that i talked to very quietly was studying in the library

 37.*the boy i talked to very quietly was studying in the library 

  ** افعالی که حرف اضافه دارند میتوان حرف اضافه را قبل از ضمیر موصولی نیز نوشت.

اگر  به جای whom   از who   و that   استفا ده کنیم حرف اضافه باید به همراه فعل نوشته شود و از ضمیر جدا شود . to that  وto  who     صحیح نمیباشد. ( 28-29(  و اگر ضمیرموصولی  حذف شود حرف اضافه در ا نوشته میشود.  

 38.the  church where my grandparents were married is old.

38.a.the church in which my grandparents were married is old.

38.b. the church which my grandparents were married in is old.

38.c. the church that my grandparents were married in is old.

38.d. the church my grandparents were married in is old.  

 q:  1.which sentence is not righ?

1.the research paper on which david is working must be finished by friday 2.the research paper that  david is working on  must be finished by friday 3.the research paper  which david is working on  must be finished by friday 4.the research paper on that  david is working must be finished by friday 

   

***adjective phrases  (عبارات وصفی  )

 (the reduced form of adjective clauses)   جملات وابسته  توصیفی  را میتوان به صورت عبارات وصفی نیز نوشت   .

نحوه تبدیل جملات وابسته  توصیفی به عبارات وصفی: 

  الف:  جملات توصیفی فاعلی:

همانطور که  قبلا گفته شد  جملات وابسته توصیفی فاعلی  جملاتی هستند که بعد از ضمیر موصولی فعل نوشته شده است و جمله وابسته  فاعل جمله را توصیف میکند و باز گفته شد درجلات و ابسته فاعلی نمیتوان ضمیر موصولی را حذف کرد مگر اینکه :

۱ .بعد از ضمیر موصولی فعل to be  باشد که در این صورت هم ضمیر موصولی و هم  be  حذف میشود.

۳۹.athe money which was  lying on the table was mine.(clause) 

  39.b the money lying on the table was mine.(phrase)

 ٢.ضمیر موصولی فاعلی را حذف و فعل را به صورت ( present participle )) ( v+ing  )) نوشت   .

۴۰.a.in some countries ,people who produce trash are  punished.

 40.b.in some countries ,people  producing trash are  punished.  

41.athe money which lay on the table was mine 

 41.bthe money lying on the table was mine  

 q:i read an article ( describing-described- was describing –what described )the early history of country  

***if  the verb is the main verb have, replace it with the preposition with (instead of changing the verb to having):

 اگر در clause  فعل اصلی have   باشد میتوان بجای having   از حرف اضافه with  استفاده کرد

۴۲..a man who has a lot of money isn't necessarily happy.

42.b. a man with a lot of money isn't necessarily happy.

   ب:  جملات وابسته  توصیفی مفعولی( مجهول)    

جملات وابسته توصیفی مجهول نیز اسم قبل از خود را توصیف میکنند ولی چون این اسم مفعول  جمله میباشد لذا جمله وابسته توصیفی  به صورت مجهول نوشته میشود. نحوه تبدیل جملات وابسته  توصیفی مفعولی (مجهول) به عبارات وصفی: برای تبدیل  جملات توصیفی مجهول به عبارت وصفی ضمیر موصولی و e   حذف و فعل که به صورت  pastparticiple   (اسم مفعول )میباشد هیچ تغییری نمیکند.

۴3.a.the money  that had been  placed on the table was mine.

43.b.the money  placed on the table was mine.

44.a.the chair that is made out of wood is new

45.b.the chair made out of wood is new.  

 ***clauses (defining or nondefining/essential or non –essential ) in which who, which, or that is the subject can be reduced to phrases.  

 هم جملات وایسته ضروری و هم غیر ضروری )هر دو را )را میتوان به صورت phrase   نوشت.

46.my chair, which is made out of wood, is new

47. my chair, made out of wood, is new.

 ***just because you can reduce a clause to a phrase doesn't mean you should!:

      notice that when you reduce a clause to a phrase, you lose the verb or the part of the verb that indicates the time. (present participles are not "present"; past parciples are not "past.") if the time referred to will not be obvious from the rest of the sentence, it would not be a good idea to reduce the clause to a phrase! think about how strange this sentences would be if you reduced the adjective clause to an adjective phrase!: the man who built the bridge is dead.نوعی رایانه شخصی ساخت کمپانی apple می باشد که در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۸۴ معرفی شد. این رایانه اولین رایانه شخصی دارای gui (رابط کاربری گرافیکی) بود که با command line interface کار می کرد. مکینتاش های اولیه از ریز پردازنده های کمپانی موتورلا سری ۶۸k و بعد ها از پردازنده های power pc کمپانی موتورلا و ibm استفاده می د. سیستم عامل قابل استفاده در این رایانه ها ساخت شرکت apple یعنی mac os بود که تفاوت ها و مزیت های بسیاری نسبت به سیستم عامل های شرکت مایکروسافت یعنی ویندوز داشت. در آن زمان اکثر کاربران macintosh را طراحان گرافیکی تشکیل می دادند به طوری که شاهد ظهور نرم افزار های بسیار حرفه ای در زمینه ی طراحی هم چون adobe p oshop بر روی سیستم عامل های مکینتاش بوده ایم. نرم افزار فتوشاپ که در حال حاضر قوی ترین نرم افزار در زمینه ی طراحی و ویرایش تصاویر ثابت محسوب می گردد در آن زمان بر روی رایانه های مکینتاش قابل اجرا بود و نسخه ی سازگار با سیستم عامل های مایکروسافت ارایه نشده بود. البته با توجه به انحصاری بودن قطعات رایانه های مکینتاش و عدم سازگاری این رایانه ها با سیستم عامل های شرکت مایکروسافت به علت استفاده از ریز پردازنده های موتورالا و سیاست های شرکت مایکروسافت، کمپانی اپل هیچ گاه نتوانست سیستم عامل مکینتاش را مانند ویندوز محبوب کند.

استیو جابز (مدیر عامل شرکت اپل) برای وج از این بحران تغییرات عمده ای در ساختار رایانه های میکنتاش اعمال نمود. بر این اساس در ژانویه ۲۰۰۶ رایانه های جدید مکینتاش با سیستم عامل هایی بر اساس پردازنده های intel طراحی و تولید شدند. به این ترتیب رایانه های جدید مکینتاش قابلیت نصب سیستم عامل های شرکت مایکروسافت یعنی ویندوز را دارا شدند و می توانند هر دو سیستم عامل (operating system) را یکجا روی رایانه های مکینتاش در اختیار داشت. با عرضه تلفن های همراه iphone اپل توانست به صورت چشمگیری گوی رقابت را از دست رقیبان ربوده و به طور بسیار جدی یکی از رقبای اصلی شرکت مایکروسافت شناخته شود.

برخلاف ویندوز، مک سیستم عاملی است که دایم با پیغام ها و هشدارهای گونا گون آزارتان نمی دهد. در مک فرض بر این است که هر ‏چیزی بطور درست پیش رود پس نیازی نیست که این امر دایما اعلام شود. مثالی بزنیم: فرض کنید یک موس usb ‏به سیستمتان وصل کرده اید. در مک هرگز پیغامی نمی بینید مبنی بر اینکه موس شما با موفقیت نصب شده و آماده استفاده است ! بلکه فرض بر این است که چون شما دار ید همین الان از موس استفاده می کنید پس دانید موس تان وصل شده و آماده است. یک usb ‏یا firewire ‏به سیستمتان وصل کنید و همه آنچه می بینید یک درایو اضافه شده است .بطور معمول در mac as x ‏تنها زمانی با پیغام مواجه می شوید که چیزی درست پیش نرفته باشد. اما ویندوز، واقعا اصرار دارد به شما بگوید در حال انجام چه کاری است. وسیله ای به سیستم وصل کنید به شما میگوید وسیله وصل شده .چیزی از سیستم حذف کنید پیغام می دهد وسیله حذف شده! شما ممکن است ساعتها و حتی روزها با یک mac ‏کار کنید اما به ندرت با خود سیستم عامل طرف شوید اما در مورد ویندوز اوضاع متفاوت است. ویستا تمام توجه شما را می طلبد !

‏یکی از اصول نخستین بوجود آمدن مکینتاش که تا کنون اهمیت اولیه خودش را حفظ کرده تاکید بر سادگی استفاده و آسان فهمی کاربر از ‏رابط گرافیکی بوده است. در مقایسه با ویندوز باید گفت اپل در این زمینه بسیار موفق بوده است نه بدلیل تکامل تدریجی سیستم عاملش ‏بلکه بخاطر عقب روی وحشتناک ویندوز. برای مثال در windows xp ‏گزینه ای در control panel ‏وجود دارد به نام add remove programs این ‏گزینه همان کاری را
می کند که از آن انتظار داریم. افزودن و حذف برنامه ها. در ویندوز ویستا اما شاهد تغییر آن به
programs and features ‏هستیم. بی شک این نامی نیست که یک کاربر مبتدی را به منوی افزودن یا حذف برنامه ها رهنمون سازد.
‏همیشه شنیده ایم که ویندوز در زمینه امنیت ( security ‏) مشکلات عدیده ای دارد. در ویستا اما مایکروسافت تبلیغ زیادی در باره ارتقاء امنیتی سیستم عاملش به مدد user account control ‏کرده است. حتی مایکروسافت ادعا کرده uac ‏همان حلقه گمشده ایست که ویستا را از لحاظ امنیتی به سطح mac os x ‏و حتی توزیع های مختلف لینو می رساند. اما انگار کمی اغراق شده است. بیایید باز هم مثالی بزنیم: در سیستم عامل mac os x ‏در صورتی که بخواهیم هر گونه تغییری در تنظیمات سیستم بدهیم یا برنامه ای در جایی که دسترسی مستقیم خواندن و نوشتن ( read write ‏) نداریم نصب کنیم باید ابتدا هویت خودمان را ثابت کنیم .( authenticate ‏) اگر بخواهیم برای دسترسی به wifi ‏آی پی سیستم را تغییر دهیم باید حتما رمز عبور مدیر سیستم ( administrator ‏) را داشته باشیم.

‏اما عجیب است که چنین کاری در ویستا به راحتی آب خوردن برای هر ی که پشت سیستم شما نشسته باشد انجام میشود. تنها چیزی که ویستا می پرسد این است که آ یا واقعا می خو اهید این تغییر انجام شود !!! در حقیقت uac ‏ویستا بیشتر به یک سیستم تایید ( confirmation ‏)شبیه است تا یک سیستم اثبات هویت .( authentication )
‏اما بیایید از جنبه استفاده از سخت افزار به این دو رقیب نگاهی بیندازیم مکینتاش سالها از سخت افزارهای اختصاصی خودش استفاده می کرده مثلا از پردازشگر های motorola ‏که معماری x86 ‏نداشتند اما اپل از پردازشگر های intel x86 ‏استفاده می کند. با این حال عجیب است که سرعت اجرای برنامه ها و کار کرد سیستم عامل در این نمونه ها از mac os ‏بسیار بسیار سریعتر از سیستمهای پی سی مشابه است! همینجا یک نکته جالب هم اضافه می کنم. ظاهرا سرعت اجرای ویندوز و برنامه های تحت ویندوز در رایانه های مک (که در حال حاضر قادر به نصب ویندوز هم هستند) از سرعت آنها روی pc ‏هم بیشتر است، ‏تنها چیزی که میتوان در مورد ظاهر گرافیگیmac ‏گفت این است ساده و در عین حال چشمگیر. ‏اپل بنای سیستم عامل mac os x ‏خود را بر روی unix ‏ساخت. سیستم عاملی که حرفه ای ها معتقدند بی شک پایدار ترین و امن ترین سیستم عاملی است که تا کنون توسط بشر ساخته شده است (لینو هم بر اساس یونی توسعه یافته است). پس از آن بود که تیم توسعه ‏اپل ساختار گرا فیکی بینظیری برای این سیستم تازه نوشته شده بنیان گذاردند و آن را به شا ار مولتی مدیا تبدیل د .

‏در ویندوز وقتی یک برنامه هنگ می کند معمولا کل سیستم عامل از کار می افتد چرا که در این سیستم عامل اجزاء سازنده برنامه ها و سیستم عامل معمولا به هم پیوند خورده اند. اما در مک داستان کاملا فرق می کند .برنامه های مک جوری طراحی میشوند که مستقل از هم و مهمتر از همه مسستقل از سیستم عامل عمل میکنند(در عمل معماری سیستم عامل چنین اجازه ای را به برنامه نویسان می دهد). پس اگر برنامه ای دچار اختلال در عملکرد شد بقیه اجزاء سیستم به کار خود ادامه می دهند. بعلاوه گزینه ای در مک هست بنام force quit ‏که ‏اجازه میدهد برنامه به اسانی بسته شود. شما می تو انید برنامه را بلافاصله دوباره اجرا کنید و برنامه انگار که هرگز مشکلی نداشته به کار خودش ادامه خواهد داد .یکی از قابلیتهای جالب توجه mac as x ‏قابلیت اطمینان ( reliability ‏) سیستم عامل است. فرض کنید پوشه یک برنامه نصب شده را در ویندوز جابجا کنید. قطعا برنامه برای همیشه از کار خواهد افتد و احتمالا به نصب مجدد نیاز پیدا خواهد کرد. انگار در مکینتاش قضیه فرق می کند mac ‏.به قدری باهوش است که با جابجایی یک فایل یا کل فولدر یک برنامه آن برنامه از هم نمی پاشد بلکه میانبرهایش را بر اساس موقعیت جدید بازارایی کند !

تفاوت مایکروسافت با اپل در توسعه سیستم عامل بعدی

اپل از داشتن زمینه ای غنی در ارتباط با تلفن های همراه سود می برد.

رویه مایکروسافت در توسعه ویندوز8

از زمان ویندوز 95، یعنی 17 سال پیش تاکنون، مایکروسافت ویندوز تغییری نکرده است. در آن سال مایکروسافت واقعا رابط کاربری دسکتاپ را تغییر داد و عناصری را ایجاد کرد که تا امروز ثابت مانده است، بسیاری از این عناصر به الگوهای طراحی تبدیل شده است و گزینه هایی چون دکمه استارت، منوی استارت و دسکتاپی که کاربران می توانند روی آن فایل ذخیره کنند، همه را به یاد ویندوز می اندازد.

مایکروسافت در حال به روزرسانی و بهبود این طراحی در نسخه های بعدی بود و حدود 20 سال یعنی تا آ ین عرضه سیستم عامل ویندوز7 ثابت باقی ماند.

اما ویندوز8 قرار است همه چیز را آن هم به صورت عمده تغییر دهد. عناصر کلاسیک چون دکمه استارت دیگر در کار نیست و منوی استارت و دسکتاپ نیز به پس زمینه رفته و جای آنها را رابط مترو گرفته است.

کاتالیزور این عملکرد، درخواست برای تغییر بود. مایکروسافت یک دهه تلاش کرد تا ویندوز را روی تبلت ها قرار دهد؛ اما از آنجا که این سیستم عامل برای ماوس و کیبورد طراحی شده است و برای کار با انگشت مناسب نیست، حضور ویندوز در تبلت ها با ش ت همراه بود. مایکروسافت تلاش های زیادی کرد ولی ش ت خورد و حالا به این نتیجه رسیده است که ویندوز برای موفقیت بیشتر، باید وارد عرصه تبلت ها شود.

برای نخستین بار در تاریخ ویندوز، مایکروسافت نگاهی فراتر از دوران pc دارد و به دنیای پسا پی سی ها نگاه می کند؛ جایی که همه ابزارها کوچک، قابل حمل و کاملا شخصی است. برای جاخوش در چنین فضایی، تغییر ویندوز اجتناب ناپذیر است.

شکی نیست که طراحی ویندوز8 تحت تاثیر طراحی ویندوز فون است (رابط کاربری مترو اینجا متولد شده است). نکته جالب آنجاست به جای آن که این سیستم عامل گسترش یابد تا در دستگاه های تبلت قرار بگیرد، مایکروسافت در تلاش است تمام سیستم عامل دسکتاپ را به دستگاه های موبایل وارد کند و از طرف دیگر، هوای کاربران رایانه های شخصی را هم داشته باشد. به وجود آوردن و انجام صحیح این تعادل، کار بسیار دشواری است.

با مرور نسخه منتشر شده ویندوز8 می توان به این نتیجه رسید مایکروسافت با وجود تمام تلاش هایی که به کار بسته است، هنوز موفق نشده سیستم کیبورد و ماوس را با سیستم لمسی همخوان کند و این هراس وجود دارد که ویندوز8 ممکن است به سیستمی تبدیل شود که نه می توان بدرستی با ماوس و کیبورد کار کرد و نه می توان در صفحه های لمسی از آن استفاده کرد.

سوالی که مایکروسافت هنوز پاسخی برای آن ندارد، این است که آیا رابط مترو روی دسکتاپ هایی که لمسی نیستند، بدرستی کار خواهد کرد؟ چرا باید از رابط کاربری مجهز به سیستم لمسی بهره برد، در حالی که بیشتر رایانه های رومیزی قابلیت لمسی ندارند؟

رویه اپل در تولید os x 10.8

در حالی که مایکروسافت سخت در تلاش است تا سیستم دسکتاپ خود را به یک زمینه برای موبایل تبدیل کند، اپل قابلیت های اصلی زمینه موبایل خود را وارد سیستم دسکتاپ کرده است.

نسخه 8/10 مک از پرکاری اپل در iosای os x خبر می دهد. قابلیت های محبوب ios از جمله imessage، notifications، reminders و game center به os x منتقل شده اند، اما نه با این ایده که os x یک زمینه موبایل قابل استفاده در صنعت موبایل باشد، بلکه قابلیت های سرویس های دستگاه های قابل حمل اپل را افزایش می دهد.

این رویه جالبی است و از یک شکاف میان بستر ios و ویندوز فون خبر می دهد. ios در زمان عرضه، قابلیت های فوق العاده ای داشت که می توانست در یک رایانه رومیزی نیز استفاده شود. در حقیقت، کارهایی که اپل در ios طی این 5 سال کرده، بسیار بیشتر از قابلیت هایی است که os x به وجود آورده است. تغییرات عمده os x مدیون ios بوده است.

اپل که از ios به عنوان زمینه تست و تولید ایده و فناوری استفاده می کند، حالا در موقعیتی است که می تواند این فناوری ها را به دسکتاپ بیاورد. سال 2011، تعداد دستگاه های فروخته شده ios اپل، از فروش تمام دوران سیستم های مک طی 28 سال گذشته بیشتر بود. بنابراین منطقی است که ios راهی برای معرفی قابلیت های جدید به مشتریان باشد و بعد که این فناوری ها وارد زندگی روزمره مردم شد، آن موقع نیز وارد سیستم دسکتاپ بشود. همانند ویندوز، os x که مدتی است تغییر چندانی نکرده است. مردم قابلیت های جدید می خواهند، نه فقط بازسازی مجدد رابط کاربری. ایجاد این قابلیت ها در دسکتاپ های اپل، باعث می شود قابلیت هایی که کاربران ios استفاده کرده اند و به دنبال بهره مندی بیشتر از آن هستند، در دسکتاپ ها نیز به وجود بیاید.

تفاوت جالب دیگری که میان اپل و مایکروسافت وجود دارد، این است که چطور 2 شرکت با پدیده دسکتاپ های لمسی روبه رو شدند. مایکروسافت می خواهد کاربران با تمام صفحه در تعامل باشند ولی اپل تنها روی ترک پدهایی تمرکز کرده است که می توانند اشکال مختلف حرکتی دست را تشخیص بدهند، ولی آنها را با چیز دیگری جایگزین نکرده است.

به طور خلاصه می توان به این نتیجه رسید که اپل بر خلاف مایکروسافت، فعلا تمایلی ندارد تا دسکتاپ های خود را با دستگاه های ios ادغام کند؛ زیرا حرکت اپل تنها در یکی قابلیت های 2 سیستم است. اپل همچنین به منظور ساده سازی همیشگی خود، نشان mac را از سیستم عامل خود حذف کرد و نسخه بعدی اش تنها با عنوان os x عرضه خواهد شد.

مقایسه سیستم های عامل (لینو ، مک ، سولاریس)

لینو (سیستم عامل منبع باز)

نام لینو «linux» از "linux kernel" برگرفته شده است. که در سال 1991 توسط لینوس توروالدز آغاز گردید. منافع و کتابخانه های سیستم از سیستم عامل gnu می آیند که در سال 1983 توسط ریچارد استالمن آغاز شد . مشارکت و مداخلۀ gnu دلیل نام حاصلۀ linux / gnu است. لینو که در زمنیۀ کاربردش در سرورها بسیار مشهور است ، توسط ادغاماتی نظیر dell ، هولت پاکارد، sun micro system , red hat, oracle corporation, novel, ibm حمایت می شود. linux به عنوان یک سیتسم عامل برای میزان وسیعی از سخت افزارهای کامپیوتری به کار می رود، نظیر کامپیوترهای desktop ، ابر کامپیوترها ، سیستم های بازی ویدئویی نظیر پلی استیشن 2 و پلی استیشن 3 ، بازیهای arcade متعدد و دستگاههای تعبیه شده نظیر تلفن های همراه و ردیاب ها.

· مزایا

1. نرم افزارهای رایگان : بدون هزینه ، بدون محدودیت ، کامل!

2. عمومیت عالی : بیشتر نسخه های لینو بخصوص نسخه ی ابونتو از پشتیبانی بسیار عالی برخوردارند.لذا بمحض اینکه شما با مشکلی مواجه شدید می توانید از اجتماع لینو کمک بخواهید.

3. بروز رسانی مکرر : یک نسخه ی لینو خوب حداقل در سال دوبار بروز رسانی می شود حال اگر این ویژگی را با مایکروسافت ویندوز مقایسه نمایید خواهید دید که بین ویندوز xp و ویندوز vista سالهای زیادی است.

4. نصب آسان سیستم عامل بر روی سخت افزارهای استاندارد: منظور از سخت افزارهای استاندارد ، سخت افزارهای عمومی و محبوب است. اگر شما سخت افزارهای استاندارد داشته باشید لینو آسانترین نصب را برای شما فراهم می نماید. بعضی از نسخه ها به شما اجازه می دهند که در هنگام نصب بازی ید!

5. قابلیت بروز رسانی آسان با استفاده از اینترنت نسبتا سریع : برای نصب نرم افزارهای جدید تنها کاری که باید انجام دهید این است که به اینترنت وصل شوید و در مدیر بسته های همان نسخه به دنبال نرم افزار خود بگردید، همه ی وابستگی ها به صورت خ ر هندل می شوند.

6. امنیت و پایداری بیشتر : البته این به نسخه و نرم افزارهایی(بسته هایی) که شما نصب کردید بستگی دارد. اما به طور معمولاً لینو به عنوان یکی از سیستم عاملی پایدار و امن شناخته می شود.

7. قابل نصب بر روی کامپیوتر های قدیمی : درست است که نسخه هایی از این سیستم عامل برای کامپیوتر های با قطعات بالا طراحی شده اند ولی نسخه هایی از این سیستم عامل وجود دارند که از کامپیوتر قدیمی شما نهایت استفاده را می دهند.

8. کمتر مورد حمله ویروس ها و نرم افزارهای جاسوسی قرار می گیرد.

· معایب

1. توزیع های بسیار زیاد : ممکن است برای کاربران غیر حرفه ای انتخاب نسخه ی مناسب سخت باشد ولی این عیب لینو با عمومیتش قابل پوشش است.این بدین معنی است که شما می توانید در فوروم های مربوطه سوالهای خود را مطرح نمایید و جواب خود را دریافت نمایید.

2. ناپایداری! : درست است که لینو یکی از امنترین و پایدارتین سیستم های عامل موجود است ولی ممکن است در طول کار با آن شاهد ها و از کارافتادن های زیادی باشید. البته مقصر در بیشتر موارد نرم افزار است نه خود سیستم عامل. به عنوان مثال در نسخه ی اوبونتو نرم افزاری به نام compiz fusion وجود دارد که ناپایدار است.همچنین نرم افزار awn. البته این نرم افزارها لینو را محیطی بسیار لذت بخش می کنند.به گونه ای که شما دوست ندارید کامپیوتر خود را خاموش کنید!

3. نصب سخت ! : نصب لینو ممکن است که سخت باشد اگر که شما سخت افزارهای استاندارد نداشته باشید(سخت افزارهای با دسترسی و عمومیت کمتر). ممکن است نیاز باشد تا هسته لینو را برای نصب دوباره کامپایل نمایید.این امر برای کاربران متوسط هم ممکن است یک کابوس باشد!ولی باید دعا کنید که این مشکل برای یک کاربر دیگری اتفاق افتاده باشد و جوابش را از جامعه لینو گرفته باشد زیرا در آنصورت فقط کافیست به گوگل مراجعه نمایید و جواب خود را دریافت نمایید.

4. نصب نرم افزار یا بروزرسانی سخت ! : این امر موقعی صحت دارد که شما به اینترنت دسترسی نداشته باشید.اما اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید براحتی می توانید نرم افزارهای مورد نیاز خود را از سایت های پشتیبان دریافت نمایید.

5. عدم وجود نرم افزارهای حرفه ای با کیفیت بالا : در اینکه لینو دارای نرم افزارهای کاربردی بسیار زیاد برای استفاده عمومی است شکی نیست ! اما ممکن است حرفه ای ها نتوانند نرم افزارهای خودشان را پیدا کنند. به عنوان مثال گرچه نرم افزار قدرتند gimp برای ویرایش تصاویر وجود دارد ولی ممکن است جایگزین مناسبی برای نرم افزار p oshop نباشد. همین امر برای نرم افزار 3d blender نیز صادق است که شاید نتواند جایگزین مناسبی برای نرم افزار 3dmax یا maya نباشد! البته این نباید از نقایص لینو باشد زیرا شرکت های سازنده ای این نرم افزارها باید نسخه ی لینو ی این نرم افزارها را نیز توزیع کنند.

مکینتاش(سیستم عامل شرکت اپل)

مکینتاش (macintosh) یا مک (mac) ساخته شرکت رایانه ای اپل است که مکینتاش اولیه در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۸۴ تولید شده است و اولین رایانه شخصی برای g hical user interface (gui) بود و در عوض استفاده از موشی با command line interface کار می کند. در حال حاضر میزان تنوع مکینتاش اپل از مک کوچک (mac mini) هست تا قویترین server ها مثل xserve که همگی ساخته شرکت اپل می باشد. مکینتاش اولیه از موتورولا ۶۸k که از خانواده ریزپردازنده ها هستند استفاده می د که بعداً تغییر کرد به موتورولا و آی بی ام پاور پیسی (power pc). با حروف اختصاری mac، محدوده ای از کامپیوترهای شخصی که توسط شرکت رایانه ای اپل در سال ۱۹۸۴ معرفی گردید. مکینتاش بر روی یک واسط گرافیکی کاربر معروف با استفاده آسان تأکید دارد که کامپیوترهای مبتنی بر مجموعه ریزپردازنده های ۶۸۰۰۰ موتورولا است.

· مزایا

1. واسط کاربری عالی : این سیستم عامل نسبت به دیگر سیستم های عامل دارای رابط کاربری بسیار زیباست کاربران به سادگی می توانند از امکانات این سیستم عامل استفاده کنند

2. پایدار و امن : سیستم عامل مکینتاش نیز مانند سیستم عامل لینو بسیار امن و پایدار است شاید به این خاطر که این سیستم عامل خیلی کم مورد حمله رها و ویروس ها قرار می گیرد.(کمتر از 5 درصد مردم جهان از این سیستم عامل استفاده می کنند)

3. برنامه های کاربردی : این سیستم عامل دارای تعداد زیادی نرم افزار حرفه ای و کاربردی است ازاینرو کاربران و برنامه نویسان بسیاری این سیستم عامل رو ترجیح می دهند.

4. نصب آسان نرم افزارها

5. کمتر مورد حمله ویروس ها و برنامه های جاسوسی قرار می گیرد

· معایب

گرچه این سیستم عامل مبتنی بر سیستم های عامل منبع باز است اما اختصاصی است.قیمت این سیستم عامل بسیار بالاست.کاربر نمی تواند به تنهایی از پس یدن این سیستم عامل بر بیاید در صورتی که می تواند به تنهایی قطعات سخت افزاری را با قیمت های متوسط یداری نماید.


سولاریس(سیستم عامل شرکت سان میکروسیستم)

سولاریس نام گونه ای از سیستم عامل یونی است که توسط سان مایکروسیستمز تولید می شود و به صورت رایگان قابل استفاده است.این سیستم عامل در سال ۱۹۹۲ عرضه شد و جایگزین sun osدر کامپیوترهای sun گردید.

شاید بسیاری از ما نام سیستم عامل شرکت سان مایکروسیستمز، یعنی سولاریس را کمتر از سایر سیستم عامل های محبوب مثل ویندوز و لینو شنیده باشیم. دلیل آن هم کاملاً روشن است. این سیستم عامل به دلیل کاربردهای خاص آن که مربوط به مینی کامپیوترهای sparc می شود صرفاً در دسترس افراد خاصی که شبکه های مبتنی بر کامپیوترهای مذکور را مدیریت می کنند قرار دارد. پس از مدتی نسخه هایی از این سیستم عامل قدرتمند برای نصب بر روی کامپیوترهای شخصی x86 توسط شرکت سان ارایه گردید که در برخی کاربردهای خاص مثل سرورهای اینترتنی مورد اقبال کارشناسان و کاربران قرار گرفت. در مطلب زیر نگاهی خواهیم داشت به این سیستم عامل و نسخه جدید آن.

ویژگی های این سیستم عامل :


سیستم عامل سولاریس که هم بر روی کامپیوترهای
sparc و هم بر روی کامپیوترهای شخصی x86 با پردازنده های اینتل و amd قابل اجرا است، در طول حیات خود از سال ها قبل تاکنون دچار افت و خیزهای فراوانی شده است. در ابتدا این سیستم عامل با ارایه یک محیط گرافیکی برای یک سیستم عامل مبتنی بر یونی ، توانست نظر بسیاری از کاربران یونی های متنی و قدیمی تر مثل sco را به خود جلب کند اما به تدریج و با مطرح شدن لینو و دنیای اپن سورس، خصوصاً در نقش سرورهای مربوط به شبکه های کوچک، این سیستم عامل در معرض رقابتی دشوار قرار گرفت. محیط های زیبا و کارب سند مشهور لینو مثل gnome و kde و انواع و اقسام برنامه ها، هر روز محبوبیت محیط گرافیکی x سولاریس را تحت تأثیر قرار داد. البته با تمام این اوصاف و پس از گذشت سال ها از ارایه نسخه های مختلف لینو های سرور و نرم افزارهای متعدد تحت آن، هنوز سرویس دهنده های بزرگ اینترنتی مثل یاهو یا mail و msn، سولاریس را به عنوان یکی از قدرتمندترین، پایدارترین و امن ترین سیستم عامل ها مورد استفاده قرار داده و هیچگاه سخنی از جایگزینی سرورهای سولاریس خود با رناتیوی به نام لینو سخن به میان نیاورده اند. اما به هر حال مسأله مهمی که در این زمینه اتفاق افتاد، کاهش موارد استفاده و کاربرد سولاریس به عنوان یک سیستم عامل گرافیکی مبتنی بر یونی بود و از این جا به بعد بود که بسیاری از کاربران قدیمی یونی که به دنبال راه حلی برای رهایی از مشکلات و عدم جذ ت سیستم عامل خود بودند، به غیر از سولاریس، به رناتیو دیگری مثل لینو هم به شدت توجه می د. سان را بر آن داشت تا به هر صورتی که شده سعی کند سولاریس را به جایگاه قبلی خود برگرداند. طبق اظهارات مقامات سان، بیش از ششصد تغییر و بهبود در نسخه جدید سولاریس 10 به وجود آمده است. تکنولوژی مشهور سولاریس به نام big five اکنون شامل پنج برنامه قدرتمند به نام های n1 grid container

پیشینه پژوهش سیستم های مغزی رفتاری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
پیشینه پژوهش سیستم های مغزی رفتاریفروشنده فایل


کد کاربری 7901مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

 


کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی

تعداد صفحه: 16صفحه

 نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل


سیستم ارتیاط های درون دادی که معرف سیستم فعال ساز رفتاری است ؛ یک حلقه پسخوراند مثبت را تشکیل میدهد ، که از طریق محرک هایی که با پاداش یا فقدان تنبیه همخوانی دارند ؛ فعال می شود و به گونه ای عمل می کند که مجاورت فضایی – زمانی به این محرک ها افزایش یابد . با در نظر گرفتن این فرض که محرک های شرطی خوشایند از نوع مذکور ، وقتی در مجاورت فضایی – زمانی محرک های خوشایند شرطی (اه ) قرار می گیرند ؛ موجب فعال سازی bas می شوند .در واقع bas سیستمی است که به طور کلی قابلیت هدایت ارگانیزم را به سوی اه ی که برای بقا ضروری هستند (مانند آب و هوا ) ، دارا می باشد . به بیان دیگر ، هدف bas ، شروع و هدایت رفتار اکتشافی مبتنی بر روی آورد است ؛ که ارگانیزم را به تقویت کننده نزدیکترکند ( گری ، 1994 ؛ به نقل از تجریشی ، 1384) .


 

علامت محرک های پاداش


محرک های فقدان تنبیه روی آورد


محرک های پاداش دهنده ذاتیسیستم فعال سازی رفتاری یک سیستم پسخوراند ساده است که در تصویر زیر نشان داده شده است


 

سیستم فعال ساز رفتاری 


 


شکل 2-3 سیستم فعال ساز رفتاری bas


در سطح عصب شناختی ، اجزا اصلی این سیستم عبارتند از : عقده های پایه (جسم مخطط قدامی و خلفی و پالیدوم قدامی و خلفی ) ، تارهای دوپامینرژیکی که از مزنسفال ( جسم سیاه و هسته های 10aدر کلا قدائی ) صعود کرده و به عقده های پایه و هسته های تالاموسی مجاور عقده های پایه عصب رسانی می کنند ، همچنین نواحی نئوکورتیکال ( کورت حرکتی ، حسی – حرکتی و پیش پیشانی ) که ارتباط با عقده های پایه دارند ( گری و همکاران ، 1991 ؛ به نقل از تجریشی ، 1384 ) . پژوهش ها نشان می دهند که فعالیت bas و bis با عدم تقارن پیش پیشانی نیز مرتبط است . ساتون و دیویدسون (1997) دریافتند در افرادی که basقوی تری داشتند ، فعالیت پیش پیشانی چپ بالا تر بود و افرادی که bisقوی تری داشتند ، فعالیت پیش پیشانی راست در انها بالا تر بود .جزئیات دیگر نوروفیزیولوژی basبر نقش نورو ترانسمیتر دو پامین تاکید می کند (گری و همکاران ، 1991؛ به نقل از تجریشی ،1384) .حساسیت این سیستم نمایانگر زود انگیختی فرد است (ازاد فلاح و همکاران ، 1378؛ 2002 ؛ هپونیمی ، 2003 ) و به نظر می رسد که برای تجاربی نظیر امید ، وجد و شادی پاسخگو باشد . فرض شده که سیستم فعال ساز رفتاری دلیل بنیادی صفت زود انگیختگی است و با انگیزش و برون گردی مرتبط است (هپونیمی ، 20033 ؛ کنیازوف ،2007 ( .


 


2-3-2 جنبه های هیجانی سیستم مغزی/ رفتاری و اختلالات مربوط به آن:


سیستمی که گری (1994) در نظریه خود معرفی می نماید ، بررسی می کند که چگونه می توان این سیستم ها را در طبقه بندی هیجانها و اختلالات هیجانی مورد استفاده قرار داد .


مکانیسم عملکرد این سه سیستم در هیجانات و ابراز آنها و اختلالات ناشی از هیجانها به اشکال مختلفی در نظر گرفته می شود که عبارتند از بیش فعالی و کم فعالی هریک از سیستم ها ؛ کارکرد بد یک یا بیش از یک سیستم ؛ ترکیب بیش فعالی و کم فعالی ؛ یا تعامل نادرست بین سیستم ها. براساس آنچه که از مطالعات گری (1991؛ مک ناتان و گری ، 1999) استنباط می شود ، می توان رابطه مستقیمی را بین بیش فعالی bis و ح های اضطر بدست آورد . این مسئله با بررسی اثر داروهای ضد اضطراب بر بروندادهای رفتاری bisتقویت میشود ؛ چرا که داروهای ضد اضطراب کار کرد bisرا دچار اختلال می سازند . این ارتباط با بررسی نقش ساختارهای سیستم جداری هیپوکامپی در فعالیت bisو همچنین نقشی که این سیستم در ایجاد اضطراب ایفا می کند ، قابل پیگیری است .


هاگوپیان و اولندیک (1996؛ به نقل از آزاد فلاح ، 1379 ) ، شباهت بسیاری را بین مفهوم bisو سازه اضطر به دست میدهند و به این نتیجه می رسند که مقیاس حساسیت اضطر ، در مقایسه با سایر مقیاس های اضطراب ، بهترین پیش بینی کننده بازداری رفتاری و ح اضطر است .


 


 


ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
ع های ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x357px and weights 35kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
ع های ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x400px and weights 46kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
ع از ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x449px and weights 44kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
گالری ع لردفا
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x400px and weights 41kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
تصویر ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x365px and weights 31kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
تصاویر ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x346px and weights 30kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
جدیدترین ماشین ها
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x407px and weights 31kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
ماشینهای جدید و آ ین سیستم
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x457px and weights 52kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
سایت تخصصی ع ماشین
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x418px and weights 30kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x399px and weights 39kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
car pictures
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x398px and weights 32kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
aske mashin
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x393px and weights 41kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
خودروهای جدید و باکلاس
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x398px and weights 24kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x399px and weights 63kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای
نمایشگاه ماشین های خارجی و آ ین سیستم
this image has been resized. click this bar to view the full image. the original image is sized 600x490px and weights 46kb.
ع ماشین های آ ین سیستم و حرفه ای

راههای نفوذ به شبکه های آامپیوتری


یکی از مهمترین مشغله های آارشناسان شبکه امنیت شبکه و مقابله با نفوذگران
می باشد . بنابراین آشف راه های نفوذ به شبکه باید همواره مورد توجه مسئولان
شبکه های آامپیوتری قرار بگیرد.
یک مسئول شبکه و حتی یک آاربر ساده باید با راه های نفوذ به شبکه آشنا باشد تا با
بستن و آنترل این راهها شبکه یا سیستم موردنظر را از حملات رها محفوظ بدارد.
در ذهنیت عمومی ر یک انسان شرور و ابکار است ولی در واقع اینگونه نیست و
رها در بسیاری از موارد هدفشان پیدا آردن صعف های شبکه و برطرف آردن آنهاست
به همین دلیل در اوا دهه 80 رها را بر اساس فعالیتهایشان دست هبندی آردند.
(white er group) گروه نفوذگران آلاه سفید ( .i
(black er grpoup) گروه نفوذگران آلاه سیاه ( .ii
(gray hat haker group) گروه نفوذگران آلاه خاآستری ( .iii
(pink hat haker group) گروه نفوذگران آلاه صورتی ( .iv
این گروه در واقع دانشجویان و اساتیدی هستند آه هدفشان نشان دادن ضعف .i
سیستم های امنیتی شبکه های آامپیوتری م یباشد. این گروه به رهای خوب
معروفند آه در تحکیم دیواره حفاظتی شبک ههای نقش اساسی دارند. این گروه
خلاقیت عجیبی دارند و معمولاً هر بار با روشهای نو و جدیدی از دیواره های امنیتی
عبور می آنند.
ها معروف هستند. آلاه cracker این گروه ا بآارانه ترین نوع رها هستند و به .ii
سیاه ها اغلب ویروس نویسند و با ارسال ویروس نوشته شده خود بر روی سیستم
قربانی به آن نفوذ می آنند. این گروه همیشه سعی در پنهان نمودن هویت خود را
دارند.
هدف اصلی واآرها استفاده از ."w er" نام دیگر این گروه واآرها است .iii
اطلاعات سایر آامپیوترها به مقاصد مختلف م یباشد. در صورتی آه با نفوذ به شبکه
صدمه ای به آامپیوترها وارد نم یآنند. مثلاً در سال 1994 یک ر "آلاه خاآستری"
نفوذ پیدا آرد و تمامی اسناد محرمانه متعلق به این nasa ژاپنی به سایت ناسا
سازمان را ربود و به طور رایگان بر روی اینترنت در اختیار عموم قرار داد.
این گروه افراد ب یسوادی هستند آه فقط قادرند به وسیله نر مافزارهای دیگران .iv
گفته booter در سیستمها اختلال به وجود بیاورند و مزاجمت ایجاد آنند. به این افراد
می شود. بوترها خود سواد برنام هنویسی ندارند ولی در بعضی از موارد همین نوع
رها می توانند خطرهای جدی برای شبکه به وجود آورند.
انواع حملات رها )))…
“modification” حمله از نوع دستکاری اطلاعات
به این معنی آه ر در حین انتقال اطلاعات به مقصد آنها را مطابق خواسته خود تغییر
داده و به آاربر م یفرستد و آاربر بدون اطلاع از تغییر آنها را مورد استفاده قرار م یدهد.
“farication” حمله از نوع افزودن اطلاعات
در این نوع از حمله ر به جای تغییر دادن اطلاعات، اطلاع ات جدیدی را به آن م یافزاید
مانند یک ویروس جهت اقدامات بعدی.
“interception” حمله از نوع استراق سمع
در این نوع حمله ر فقط به اطلاعات در حین تبادل گوش می دهد و در صورت وم از
آن نسخ هبرداری می آند.
“interruption” حمله از نوع وقفه
در این نوع حمله ر با ایج اد اختلال در شبکه و وقفه در انتقال اطلاعات برای خود
فرصت لازم جهت اقدامات بعدی را فراهم م یآورد.
موارد مورد نیاز ر)))…
اطلاعاتی هر چند بی اهمیت از دید شما می تواند برای ر بسیار مهم باشد اما برای
قربانی مورد نیاز است . شما ip داشتن tcp/ip نفوذ به هر گونه شبکه آامپیوتری تحت
منحصر به فرد جدید می باشید آه این ip هر گاه به ا ینترنت متصل می شوید دارای یک
در حقیقت آدرس آامپیوتر شما در شبکه م یباشد. ip
دومین مورد آه برای نفوذ به آامپیوتر قربانی لازم م ی باشد داشتن حداقل یک پورت باز
آدرس این ip می باشد. اگر آامپیوتر قربانی را در شبکه به یک خانه در شهر تشبیه آنیم
خانه و پور تها راههای ورودی این خانه از قبیل در، پنجره، دیوار و … می باشند.
بدیهی است آه بدون در اختیار داشتن آدرس منزل و پیدا آردن یکی از ورودی های خانه
آه مسدود نم یباشد ورود به آن خانه تقریباً غیرممکن است.
از چهار عدد از صفر تا 255 تشکیل شده آه با نقطه از هم جدا می شوند . ip نشانی
به صورت زیر عمل م یشود. ip برای پیدا آردن محل یک آامپیوتر در شبکه از روی
آدرس ماشین. آدرس زیر شبکه. آدرس شبکه
ر با استفاده از روشها و ابزارهایی آه در ادامه به آن اشاره خواهد شد قادر است
نقشه شبکه را بدست آورد و این برای ر یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.
فرستاده م ی شود و مشخص م یآند آه icp شماره پورت همراه اطلاعات در بسته های
بسته از چه برنامه آاربردی در لایه بالاتر تولید و به چه برنام ه ای ارسال گردد و در
ماشین مقصد به آن تحویل داده شود . برخی از برنامه های آاربردی استاندارد و جهانی
دارای شماره پورت استاندارد و مشخص می باشند. به عنوان مثال سرویس دهنده پست
telnet از شماره پورت 25 استفاده می آند و یا پورت استاندارد برنامه smtp الکترونیک
23 می باشد. با دانستن پورت استاندارد نرم افزارها و بستن آن پورت در آامپیوتر م ی توان
از تبادل اطلاعات آن برنامه با آامپیوترها جلوگیری آرد.
موجود در ویندوز می توانید آامپیوترها و پورت هایی را آه netstat با استفاده از برنامه
آامپیوتر شما با آنها در حال تبادل اطلاعات م یباشد، شناسایی آنید.
را تایپ آنید و netstat ویندوز عبارت ms – dos prompt برای اجرای این نرم افزار در
را فشار دهید . در این هنگام لیستی از اتصال های اینترنتی آه در حال حاضر enter آلید
مشغول آار هستند قابل مشاهده م یباشد.
را تایپ آنید. تمام پور تهایی آه در ح ال تبادل netstat – na اگر روی خط فرمان عبارت
اطلاعات هستند گزارش داده م یشود.
می توان برای شناسایی شبکه و نیز آشف حملات رها نیز استفاده آرد. netstat از
را مشاهده کنید : netstat نمونه وجی دستور
d:\>netstat
active connections
proto local address foreign address state
tcp afshin:1026 afshin:1208 time_wait
tcp afshin:1026 afshin:1218 time_wait
tcp afshin:1216 afshin:1026 time_wait
tcp afshin:1220 afshin:1026 time_wait
tcp afshin:1031 cs21.msg.dcn.yahoo.com:5050 established
tcp afshin:1212 18.67 -50.reverse.theplanet.com:80 time_wait
tcp afshin:1213 207.46.249.56:80 time_wait
tcp afshin:1215 18.67 -50.reverse.theplanet.com:80 time_wait
tcp afshin:1217 18.67 -50.reverse.theplanet.com:80 time_wait
tcp afshin:1222 207.46.249.56:80 time_wait
tcp afshin:1226 v4.windowsupdate.microsoft.com:80 time_wait
tcp afshin:1227 v4.windowsupdate.microsoft.com:80 established
tcp afshin:1229 207.46.253.188:80 established
tcp afshin:5101 217.219.173.216:3407 established
برای آامپیوترهایی آه نقش سرور را دارند . "مانند سایت ها و یا آامپیوترهایی آه غیر ip
به اینترنت متصل م ی شوند عددی ثابت تعریف م ی شود ولی برای افراد dial up از
تغییر می آند. ip های معمولی در هر بار اتصال به انیترنت "client"
در خط فرمان ویندوز ipconfig خود در شبکه می توانید از دستور ip برای بدست آوردن
شما در شبکه به عنوان وجی دستور نمایش داده ip استفاده آنید . در این صورت
می شود.
d:\>ipconfig
windows 2000 ip configuration
ppp adapter 20 saate alborz roozane
connection-specific dns suffix
ip address. . . . . . . . . . . . : 217.218.120.144
subnet mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
default gateway . . . . . . . . . : 217.218.120.144
یک سایت روشهای زیادی وجود دارد . یکی از این روشها استفاده ip برای بدست آوردن
دستوری است آه مشخص م یآند آیا آامپیوتری آه ما ping . می باشد ping از دستور
آن را م یدانیم روشن و فعال است یا نه. این دستور با ارسال چهار بسته domain یا ip
به مقصد مورد نظر و گرفتن پاسخ آنها اطلاعاتی را در این رفت و برگشت بسته ها از این
سایت نیست ولی ip برای بدست آوردن ping ارتباط به برخی می برد. اگر چه دستور
سایت را پیدا آرد. ip می توان از این روش به صورت زیر
ping www. نام سایت .com
شاید بهترین روش "yahoo • این روش در بعضی از موارد "مثلاً سایتهای بزرگی مانند
نباشد ولی با آمی دقت م یتوان به نتیجه درست رسید.
d:\>ping www.yahoo.com
pinging www.yahoo.akadns.net [68.142.197.79] with 32 bytes of data:
reply from 68.142.197.79: bytes=32 time=1022ms ttl=47
request timed out.
request timed out.
reply from 68.142.197.79: bytes=32 time=1382ms ttl=47
ping statistics for 68.142.197.79:
packets: sent = 4, received = 2, lost = 2 (50% loss),
approximate round trip times in milli-seconds:
minimum = 1022ms, maximum = 1382ms, average = 601ms
شما می توانید تمامی آامپیوترهایی را آه بسته های tracert با استفاده از دستور
دیگر را مشاهده آنید . مثلاً اگر شما “ip” اطلاعاتی رد و بدل شده بین آامپیوتر شما و
دستور زیر را در خط فرمان بنویسید . وجی حاصل تمامی آامپیوترها و یا گره هایی آه
بسته شما برای رسیدن به مقصد باید از آنها عبور آند م یتوانید بی د.
tracert www. yahoo. com
کنید . (البته telnet برای اینکه عملکرد یک پورت برای شما روشن شود، باید به آن پورت
معمولا تعدادی از پورت هایی را که ممکن است اطلاعاتی مهم را در اختیار ر ها قرار
telnet دهند مثل پورت ٧٩ م عمولا بسته است و ارتباط با آنها شاید برقرار نشود .) برای
دستور زیر را تایپ کنید: command prompt در
portnum hostname telnet
و یا نام سایت را وارد می کنید و به جای ip شماره hostname در این دستور به جای
شماره پورت و یا معادل آن از جدو ل. مثلا برای تلنت به پورت ١٣ که portnum
ساعت و تاریخ را به دست می دهد
telnet 194.225.184.13 13
است. daytime البته در آن دستورات به جای عدد ١٣ می توان معادلش را نوشت که
پورت 13 کارش اینه که زمان و تاریخ رو در اون کامپ یوتر به ما می ده. فقط کافیه که بهش
وصل بشویم تا اطلاعات بیرون بریزه . البته این پورت رو خیلی از کامپیوترها بسته است .
(یادتون باشه که وقتی م یتوان با یه پورت کار کرد که باز باشد).!!!
… ((( tcp نکاتی لازم در مورد پروتکل
قبل از آنکه داد هها به مقصد ارسال شوند یک ارتباط باید بین منبع و مقصد tcp در پروتکل
به هر بسته یک شماره سریال اختصاص می دهد. در مقصد این شماره tcp . برقرار شود
سریال برای آلیه بسته ها مورد بررسی قرار می گیرد تا از دریافت صحیح آلیه آنها
اطمینان حاصل شود . هنگامی آه در طرف گیرنده یک بسته دریافت می شود با اعلام
شماره سریال بسته بعدی به م نبع دریافت صحیح بسته اعلام می شود. اگر منبع پاسخ
را در مدت زمان معینی دریافت نکند بسته قبلی را مجدداً ارسال خواهد آرد.
آشنایی آامل داشته باشد و از فیلدهای هر بسته از tcp تذآر: ر باید با پروتکل
وظیفه هر یک از آنها اطلاعات لازم را داشته باشد . urg وfin, syn, ack, rst, psh قبیل
در اینجا به دلیل اینکه بحث ما در مورد راه های نفوذ به شبکه می باشد . فرض بر این
آشنایی آافی دارید. tcp است آه شما با پروتکل
راه های نفوذ
سرویس دهنده ip در این روش ابتدا ر به روشهای مختلف :ip • حمله از طریق
و .. ) را بدست می آورد. این آار با پیدا آردن نقشه شبکه راحت تر isp ، (ایگاه وب
است سپس ر خود را در بین سرویس دهنده و آاربر قرار می دهد و با ارسال
بسته های تقلبی اطلاعات را به سرقت می برد . در این روش در واقع ر خود را
برای سرویس دهنده، گیرنده و برای آاربر سرویس دهنده معرفی می آند و به عنوان
قادر است بسته های خود را با شماره های صحیح انتقال server واسط بین آاربر و
دهد.
این حمله از متداولترین نوع حمله به سرویس دهنده ها در اینترنت :tcp • حمله به
خود را ip می باشد. ر در این روش ارتباط آاربر را از سرویس دهنده قطع می آند و
به جای آ اربر به سرویس دهنده معرفی می آند و از این پس هر گونه تبادل اطلاعات
این ip بین سرویس دهنده و ر صورت م ی گیرد. مزیت این روش به روش حمله به
است آه در این روش ر تنها یک بار حمله م ی آند و از مقابله با سیستمهای
"ip امنیتی رمز عبور در مراحل بعد فرار م یآند. "برخلاف حمله به
ناهماهنگی ایجاد tcp • حملات جاسوسی : در نمونه ای از این روش ر در ارتباط
می آند. شماره سریال بسته هایی آه برای سرویس دهنده ارسال م ی شوند . در
بین راه توسط ر با سریال بسته های بعدی تعویض می شود و در این ح آه
شماره سریال با سریال بسته آار بر متفاوت است، سرویس دهنده آن بسته را به
آاربر مرجوع آرده و ر آه منتظر چنین عملی است بسته را برای خود
نسخه برداری می آند.
پس از این آار ر برای بار دیگر بسته مورد نظر خود را م ی فرستد . ولی این بار با
شماره سریال صحیح و چون شماره سریال تصحیح شده سرویس دهن ده آنها را قبول
می آند و بدین صورت بدون اینکه آاربر و سرویس دهنده بفهمند اطلاعات توسط ر آم
و زیاد می گردد.
ویندوز یکی از راه های حملات جاسوسی می باشد . با اجرای telnet استفاده از برنامه
آن و برقراری اتصال ip ویندوز و پس از گفتن نام میزبان راه دور یا run این برنامه از منوی
با میزبان سیستم به عنوان بخشی از سرویس شروع به نمایش اطلاعات م یآند!
• جعل اطلاعات :
ip - جعل
email - جعل
- جعل یک وب
به آدرس میزبان اطمینان دارید، ر م ی تواند با tcp و udp در سرویسهای : ip جعل
مسیری خود را به عنوان میزبان و یا آاربر معتبر معرفی آند . ر آدرس سرویس
دهنده را مطابق با آدرس آاربر جعل و سپس برای آاربر یک آدرس جدید م ی سازد و به
این صورت ر ارتباط آاربر را با سرویس دهنده قطع و ارتباط خود را با همان آدرس جعل
شده آاربر با سرویس دهنده برقرار می آند. در بسیاری از موارد نیز ممکن است ه کر
منتظر بماند تا آاربر آامپیوتر خود را خاموش آند سپس یک ارتباط با میزبان برقرار می آند
و خود را به عنوان آاربر معرفی م یآند.
email در اینترنت بسیار آسان م یباشد و غالباً نم ی توان به email جعل : email جعل
می توان telnet های فاقد سیستمهای امنیتی اطمینان 100 % پیدا آرد . با استفاده از
ip جعلی از طرف یک آاربر با email متصل شد . همچنین فرستادن smtp به پورت
مشخص توسط ر به راحتی امکان پذیر است . آافیست ر اطلاعاتی در زمینه
آشنایی داشته smtp داشته باشد و با پروتکل های email برنامه نویسی و فرستادن
باشد.
جعل وب : یکی دیگر از شیوه های حمله رها جعل یک صفحه وب می باشد . در این
روش یک نسخه از وب سایت نسخه برداری می گردد و ر نسخه ذخیره شده را تغییر
می دهد ولی تمامی ظواهر وب بدون تغییر باقی می ماند . ر صفحه جعل شده را
می آند و به طریقی توجه آاربر را برای ورود به آن صفحه جلب می آند. آاربر با upload
آلیک روی لینک فرستاده شده ر به صفحه جعل شده هدایت می شود و چون شکل
ظاهری صفحه درست م ی باشد احتمال استفاده آاربر از آن صفحه وجود دارد. آه در این
صورت ر به هدف خود می رسد. این شیوه بیشتر در امور تجاری نقش دارد . مثلاً در
بسیاری از یدهای اینترنتی از یدار خواسته می شود تا آد آارت اعتباری خود را وارد
آند. حال اگر این سایت جعلی باشد آد آارت اعتباری شما به ر فرستاده م یشود.
آردن از طریق جعل وب از روشهای از طریق ی اجتماعی محسوب
می شود.
های جاوا در طراحی صفحاتن وب انجام applet ها : علاوه بر خدماتی آه applet •
ها مستقیماً توسط مرورگر applet می دهند. این آدها می توانند خطرناک باشند . زیرا
به حافظه بارگذاری می گردند یعنی با ورود به یک صفحه وب مرورگر به طور اتوماتیک
آدهای جاوا را اجرا می آند. ر می تواند آدهای م بی بنویس د و برنامه جاسوس
خود را بر روی آامپیوتر آاربر نصب آند و یا اطلاعات مورد نیاز را بدست بیاورد ... . این
نوع حمله از متداولترین و م بترین نوع حملات رها محسوب م یشود.
ها : آوآی ها فایلهای آوچکی هستند آه صفحات پویای وب می تواند روی cookie •
آامپیوتر آاربر ایجاد آند . حداآثر طول این فایلها 4 آیلوبایت می باشد . بسیاری از
صفحات وب اطلاعات پر شده فرمهای سایت توسط آاربر و یا اطلاعات مورد نیاز خود
در آامپیوتر cookie را برای ورودهای بعدی به صفحه توسط آاربر در فایلهایی به نام
آاربر ذخیره می آنند. این آار با اجازه خود آاربر و یا در مواردی بدون نظرخواهی آاربر
روی آامپیوتر او ذخیره می گردد. ر می تواند از اطلاعات داخل این آوآیها نهایت
استفاده را ببرد و با یدن این اطلاعات زمینه نفوذ را فراهم آند.
• حمله به آلمات عبور : در این روش ر با پیدا آردن آلمات عبور شامل رمز عبور
افراد آنترل تمامی email اطلاعات محرمانه، تجاری، امنیتی و حتی آلمه عبور
قسمتهای مورد نیاز را به دست م یگیرد.
ش تن آلمات عبور به دو صورت انجام م یشود:
-1 تولید آلیه رمزهای محتمل و امتحان آردن آنها در این روش از نرم افزارهایی استفاده
می شود آه قادرند در هر ثانیه چندین آلمه عبور را جستجو آنند و با پیدا آردن
تمامی ترآیبات حروف و تست آردن اتوماتیک آنها رمز عبور ش ته م یشود.
بهترین ح برای ر این است آه رمز عبور از آلمات با معنی باشد آه در این صورت
db دیکشنری ها یا database نرم افزار ر به جای تولید تمامی ترآیبات حروف از
اسامی و … برای پیدا آردن رمز عبور استفاده می آند. اتفاقاً افراد در بسیاری از موارد
آلمات عبور خود را ساده و طوری انتخاب می آنند تا فراموش نشود.
-2 در روش دیگری از پیدا آ ردن رمز عبور ر از دیکد آردن رمز آد شده استفاده
می آند . در هر سیستم معمولاً آلمات عبور به صورت رمز شده در فایلی روی
آامپیوتر آاربر یا شبکه ذخیره می شوند ر با یدن این فایل و یافتن الگوریتم رمز
گشایی آن آلمه عبور را پیدا می آند. در این موارد اگر رمز گذ اری فایل از روشهای
معمول و شناخته شده نباشد دیکد آردن رمز برای ر بسیار مشکل است . مثلاً
sam درون فایلی با نام nt ها در ویندوز account number تمامی پسوردها و آلیه
در ویندوز نگهداری می شود آه علاوه بر اینکه از رمز گذاری قوی و پیچیده نظیر
استفاده شده ولی باز هم ش ت پذیر است. ( md4)
صورت می گیرد آلمه عبور به صورت 14 nt آه برای رمزهای ویندوز hash در روش
سه بار اعمال می شود تا آلمه عبور md آاراآتر تنظیم می شود و سپس روی آن روش 4
به رمز در آید . این روش با تمام قدرتی آه دارد باز هم با ترآیبی از روش ( 1) و استفاده از
قابل ش تن است. md4
ر نمی تواند به راحتی آن را در حال اجرای سیستم … nt ویندوز sam در مورد فایل
عامل بدست آورد زیرا این فایل آاملاً توسط هسته ویندوز محافظت م ی شود و حتی خود
آاربر نمی تواند مستقیماً این فایل را دستکاری آند و یا آن را پاک آند یا از آن
نسخه بردای آند!
• حمله به برنامه های آاربردی : در این روش ر مستقیماً به برنامه های آاربردی
عبور را p word و user id تحت وب حمله م یآند. ر در این روش معمولاً
بدست می آورد.
درخواست یک آلمه internet explorer به این ترتیب آه وقتی یک برنامه آاربردی مانند
عبور م ی شود. اگر آاربر نام عبور را اشتباه وارد آند . در خط آدرس دستور نوع نادرستی
نام عبور گزارش داده می شود و در واقع در این روش یک بیت صحت و یا نادرستی آلمه
عبور مشخص می شود. ر به این وسیله مرحله به مرحله نام عبور را پیدا م ی آند و
سپس با یک جستجوگر رمز عبور آن نام را پیدا م یآند.
آلاً رها در بسیاری از موارد از ضع ف های برنامه های تحت وب آگاهی پیدا م یآنند و از
این ضعفها برای نفوذ استفاده می آنند. این ضعف ها گاهی در نسخه های بعدی این
نرم افزارهای آاربردی رفع می شوند و گاهی امکان رفع آن برای شرآ ت سازنده نیست و
این موضوع به نفع ر تمام م یشود.
استراق سمع داده ها
در این روشها ر قادر است اقدام به استراق سمع داده ها در شبکه : sniffing •
ر روی یکی sniffer آند ولی در تغییر داده ها نقشی ندارد . این آار با نصب برنامه
از آامپیوترهای شبکه صورت می گیرد و بسته های روی آانال فیزیکی شبکه را به
ر می فرستد.
در سه مرحله آار م یآند: sniffer یک
- اول از همه سخت افزار شبکه را در ح بی قید تنظیم می آند تا اطلاعات تمام
آدرس ها و پور تها برای این برنامه ارسال شود.
از بین بسته های ارسال شده بست ههای مورد نیاز ر را جدا sniffer - سپس
می آند.
- و در نهایت اطلاعات مورد نیاز ر را برای او ارسال م یآند.
به معنی اخلال در سرویس دهی denial of service این حمله با نام : dos • حملات
فقط یک تشابه اسمی است و dos می باشد و تشابه اسمی آن با سیستم عامل
هیچ ارتباطی با آن ندارد.
در این روش ر در عمل سعی جلوگیری از سرویس دهی شبکه می آند و هدف
در هم ش تن سرویس دهنده و قطع ارتباط قربانی برای مدتی dos اصلی از حملات
یا به طور دائم با شبکه می باشد. این حمله انواع مختلفی دارد و ر از هر روشی برای
ممکن است از درون شبکه و یا از خارج dos استفاده می آند. حمله tcp ایجاد اخلال در
شبکه صورت گیرد . در حمله از درون شبکه ر به عنوان مدیر یا در سطوح پایی ن تر قادر
است هر پروسه سرویس دهنده ای را متوقف آند حمله از بیرون معمولاً حمله ای است
آه منجر به ترافیک شبکه و از بین رفتن منابع م یگردد.
برخی از انواع این حمله به اختصار شرح داده م یشود:
با شرایط زیر به tcp در این نوع حمله انبوهی از بسته های : land حمله از نوع
آامپیوتر سرویس دهنده فرستاده م یشود.
دقیقاً مانند هم و به مقدار یکی از destination port و source port 1. فیلدهای
پورت های باز هر دو ماشین در شبکه.
و با هم مانند هم و به destination ip address و source ip address 2. فیلدهای
ماشینی مقصد. ip مقدار آدرس
با این آار پس از ارسال بسته به ماشین هدف چون آدرس مبدأ و مقصد یکی است .
مورد قبول نمی باشد و به ماشین اصلی بر می گردد و در ماشین اصلی نیز tcp توسط
تنظیم شده بسته "ماشین هدف " برگشت داده ip چون همین مشکل وجود دارد به
ش ت بخورد و مختل tcp می شود و این آار همینطور ادامه پیدا می آند تا زمانی آه
گردد.
: ping of death حمله
ارسال icmp 64 برای پروسه k با اندازه بیش از ping در این نوع حمله یک بسته
برای چنین ح ی طراحی نگردیده tcp می گردد با دریافت چنین بسته ای به دلی ل اینکه
مختل می گردد.
: jolt حمله نوع 2
در این نوع حمله یک جریان طولانی و وسیع از بست ه های قطعه قطعه شده به سمت
باید این قطعه ها را در tcp ماشین هدف در شبکه هدایت می شوند. از این رو پروسه
خود نگهداری آند و چون تحت بمباران قرار گرفته در هم می شکند و ارتباط آن ماشین با
شبکه قطع می گردد. طبق گزارشها تمامی سیستمهای عامل ویندوز از این مشکل رنج
می برند.
: smurf حمله نوع
255 برای ارسال پیامهای فراگیر به ماشی ن های شبکه . 255. 255. 255 ip از آدرس
محلی استفاده م ی گردد به وسیله این آدر س می توان یک پیام را برای تمام ماشی نهایی
ر بسته ای smurf آنها متفاوت هست ارسال آرد . در حمله ip آه فقط سمت راست
را با مشخصات فراگیر به شبکه محلی می فرستد. با این تذآر آه آدرس قربانی را به
جای آدرس خود قرار می دهد. در نتیجه آلیه ماشینهایی آه این بسته را د ریافت آرده اند
می آنند. چون به یکباره تمامی این بست ه ها icmp echo reply سعی در ارسال بسته
به سوی سیستم قربانی ارسال می گردد و سیستم قربانی قادر به جواب دادن به آنها
نیست هنگ م یآند و ارتباط مختل م یگردد.
به ماشینهای مورد استفاده ر زامبی می گویند . زامبی اصطلاحی smurf در حمله
است آه به آامپیوترهایی آه بدون داشتن اطلاع صاحبشان توسط ر به عنوان ابزار
قرار می گیرند، اطلاق م یگردد. dos حمله
در این روش بسته های قطعه قطعه شده با تنظیم غلط فیلدهای : treadrop حمله
بسته پشت سر هم ارسال می شوند و در نهایت به طر ز صحیحی بازسازی نخواهند
گردد. tcp شد و می تواند موجب اختلال
• ویروسها:
آاربران آامپیوترهای شخصی و شبک ه های آامپیوتری از ویروسها خسارات زیادی
دیده اند. ویروس فقط یک برنامه آامپیوتری است آه ممکن است با هر زبان
برنامه نویسی نوشته شده باشد با این تفاوت آه ویرو سها برنام ههای مخفی، م ب و
خطرناآی هستند آه برخلاف برنامه های آاربردی مفید به نرم افزارها و حتی در مواردی
به سخت افزارهای سیستم صدمه م یزنند.
ر با استفاده از ویروسی می تواند آامپیوتر قربانی را تا حد بسیار زیادی در مقابل
حمله و نفوذ ر ش ت پذیر و ضعیف آند و راه را برای نفوذ ر باز آند . ر باید به
طریقی ویروس را در آامپیوتر قربانی اجرا آند.
• اسبهای تراوا :
اسبهای تراوا یکی از پرآاربردترین برنامه ها در جهت نفوذ به سیستم ها می باشد .
استفاده از این ابزار برای تمامی گروههای رها و در هر سطحی امکان پذیر اس ت.
اسبهای تراوا ساختاری ساده و آاربردی راحت دارند . نامگذاری این برنامه ها به اسب
تراوا به واقعه تاریخی در سالها قبل مربوط می شود. اسب تراوا، اسب چوبی و توخالی
بود آه یونانیان در جنگ تراوا وقتی آه دیدند نمی توانند راه بازی را به درون قلعه پیدا
آنند. این اسب را به آنها هدیه دادند . در حالی آه تعدادی از سربازان یونانی درون آن
مخفی شده بودند . با وارد آردن اسب تراوا به درون قلعه سربازان یونانی مخفیانه
درهای قلعه را برای نفوذ یونانیان باز آردند و از درون قلعه آنترل را بدست گرفتند.
اسب های تراوای آامپیوتری نیز به ه مین گونه با ظاهری ساده و فریبنده بر سیستم
قربانی وارد می شوند. - ( با اجرای برنامه توسط خود قربانی ) – و پس از ورود پنهان و
مسکوت م یمانند و در موقعیت لازم آنترل آامپیوتر قربانی را به ر م یسپارند.
اسب های تراوا برخلاف ویروسهای آامپیوتری خودشان هیچ گونه عملیات ت یبی انجام
نمی دهند و فقط منتظر دستورهای ر م یمانند.
هر گاه آاربر فریب بخورد و این برنامه را در آامپیوتر خود اجرا آند . اسب تراوا معمولاً
پیکربندی سیستم عامل را به گونه ای تغییر می دهد تا هرگاه آاربر به شبکه متصل شود
برنامه نیز اجرا گردد . اسب های تراوا هیچگونه علامت ظاهری و پنجره خاصی ندارند و
آاملاً مخفی هستند.
و bo2k sub از نمون ههای معروف و پرآاربردترین اس بهای تراوا برای رها م ی توان 7
… را نام برد.
• درب های پشتی:
این ابزارها بسیار مورد علاقه رها می باشند. چون نفوذ با این ابزارها بسیار راحت تر
می باشد. درب پشتی به روشهایی می گویند آه ر به وسیله آنها بتواند بدون آنکه به
تشریفات (آلمه رمز عبور و … ) احتیاج داشته باشد به آامپیوتر قربانی وارد شود.
یکی از ساد ه ترین و آارآمدترین روشهای درب پشتی آه هنوز هم برقرار است، استفاده
برای ارتباط روی یک پورت م یباشد. netcat از
به عنوان یک درب پشتی استفاده آرد. netcat به وسیله دستور زیر م یتوان از
ویندوز nc – i – p[port] – e cmd, exe
unix $ nc – i – p[port] – w/ bin/ sh
بعد از این آار سریعاً برنامه پوسته فرمان اجرا می شود و هر چه ر از طریق
ماشین خود تایپ آند . به عنوان دستور تحویل سیستم مقابل داده و اجرا می شود . و
ر می تواند وجی این دستورات را نیز در آامپیوتر خود مشاهده آند.
ر برای نفوذ به در پشتی نیاز به هیچ عملی به جز برقراری یک ارتباط با پورت 12345
نداشته و احراز هویت و رمزنگاری معنایی ند ارد و به این وسیله ر می تواند اختیار آن
سیستم را بدست بگیرد.
: rootkit •
ها و اسب های تراوا عمل می آنند . به این virus ها بسیار بسیار قدرتمندتر از rootkit
ها مستقیماً اجزای سیستم عامل را هدف قرار م ی دهند و با rootkit دلیل آه
دستکاری سیستم عامل عملاً بیشترین نفوذ و بالاترین سطح دسترسی را برای خود
برای قربانی این است آه ر مستقیماً به rootkit نزدیکتر می آند. بدترین ح
هسته سیستم عامل نفوذ آند و آن را مطابق میل خود تغییر دهد . در این ح ر
خود را غیرقابل شناسایی برای آاربر و حتی برنام ههای بررسی شبکه و آنت یها
می سازد زیرا به قلب سیستم عامل نفوذ آرده و تمامی برنامه ها و موارد دیگر در اختیار
اوست.
و خانواده آن نوشته م ی شوند . زیرا این unix ها بیشتر برای سیستم عامل rootkit
هستند و برنام هنویسی برای اجزای ویندوز بسیار راح تتر open source ویندوزها
و unix سیستمهای lkm می باشد و از طرفی نیز در سطح هسته از قابلیت
سیستمهای سازگار با آن نهایت استفاده را م یبرند.
قابلیتی است آه برای توسعه سیستم عامل loadable kernel module مخفف lkm
و پشتیبانی از آن قرار داده شده و اجازه بارگذاری ماژولهای نوشته شده unix
و unix برنامه نویس به هست ه سیستم عامل را می دهد. در این سیستم عاملها (اغلب
ها rootkit برخلاف ویندوز نیاز به راه اندازی مجدد سیستم عامل نیست و ( solaris
بسیار راحت نصب شوند و زمان را برای ر تلف نم یآنند. lkm می توانند توسط
و unix ها در سیستم های تحت ویندوز بسیار بسیار پیچیده تر از rootkit نفوذ از طریق
ها است و به نسبت خیلی آم اتفاق می افتد آه lkm سیستمهای پشتیبانی آننده از
ویندوز شود ولی از kernell بخصوص در سطح هسته rootkit ر موفق به نوشتن
هایی نیز برای ویندوز rootkit آنجایی آه هیچ آاری برای رها غیرممکن نیست
ها تا حدود dll نوشته شده است آه بعضاً با تغییر در فایلهای سیستمی ویندوز مانند
ها آامپیوتر dll زیادی آنترل سیستم عامل را بدست می گیرد و با جایگزین آردن این
قربانی را در برابر نفوذ ش تپذیر می آند.
ها قابل بارگذار ی rootkit استفاده نمی شود lkm در سیستمهای ویندوز چون از
سیستم زمانی path استفاده می گردد. پس از اجرای path نیستند ولی در این موارد از
آلوده می گردد آه سیستم عامل مجدداً راه اندازی شود . سپس برنامه ر قسمتهای
rootkit مختلف موردنظر را دست آاری می آند. برای جلوگیری از نفوذ رها به وسیله
پیشگیری همیشه بهتر از در مان می باشد و برای درمان نیز بهترین و مطمئن ترین راه حل
نصب مجدد ویندوز یا هر سیستم عامل دیگر می باشد. زیرا زحمت و دردسری آه درمان
دارد بسیار بیشتر از نصب و راه اندازی مجدد سیستم عامل rootkit سیستم آلوده به
می باشد.
در آ متذکر میشوم که حتی با دانستن تمامی راههای نفوذ به شبکه که در این مقاله
گفته شد و یا راههای مطرح نشده ( که از حیطه این مقاله خارج بوده ) نمیتوان به طور
%100 از نفوذ ناپذیری شبکه اطمینان حاصل کرد زیرا ر ها همواره در تلاش برای
کشف راههای نفوذ جدید و ناشناخته میباشند . ولی با رعایت بسیاری از این موارد
میتوان ضریب نفوذپذیری شبکه را به صفر نزدیک کرد ...


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها