جستجوی عبارت همکار فایل


هر مقاله ، تحقیق ، نرم افزار و... که می دانید به درد بقیه می خورد را بدون هیچ سرمایه اولیه ای بفروشید.

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و ک


پاو وینت برنج دیم upland rice

پاو وینت برنج دیم upland rice
دسته بندی پاو وینت - powerpoint
بازدید ها 24
فرمت فایل pptx
حجم فایل 322 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
پاو وینت برنج دیم upland riceفروشنده فایل


کد کاربری 1کاربر

پاو وینت برنج دیم upland rice

سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. فروشگاه سوالات استخدامی estekhdami.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه سوالات استخدامی , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. برجها (towers) sellufile.com/key-برجها-(towers).aspx? شماره تماس: (234) 145 10 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد طراحی توسط شرکت تورال ... فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه hirkantarjome.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. تماس با ما - سل یو فایل https://sellufile.com/contact-us.aspx ذخیره شده تماس با ما. آدرس :شیراز-بلوار نصر غربی-کوچه 10-سمت چپ-طبقه دوم. شماره تماس: 07137326045. آدرس ایمیل: info@sellufile.com ... مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا payamnoor.sellufile.com/tag-مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا.aspx کتاب پیام نور , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. whois | اطلاعات دامنه sellufile.com https://whois.hostiran.net/sellufile.com ذخیره شده domain name: sellufile.com. registry domain id: 2086998920_domain_com-vrsn registrar whois server: whois.yoursrs.com. registrar url: ... ارزش ت sellufile.com، $ 1,200.00 می‌باشد. - ابزار وب و ... www.urlrate.net/www/sellufile.com ذخیره شده 4 فروردین 1396 - sellufile.com در 4 ماه3 هفته قبل ثبت شده است. دارای رتبه جهانی‌ ال ا 641,482# می‌‌باشد. ارزش ت دامنه مورد نظر $ 1,200.00 است و درامد تقریبی ... ب درآمد اینترنتی | sellufile.com - تک بلاگ sellufile.takblog.net/page-1.html 15 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... sellufile.com at wi. فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل website.informer.com/sellufile.com ذخیره شده 10 اردیبهشت 1396 - sellufile.com at wi. فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com www.sellufile.loxblog.com/ ذخیره شده 16 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com sellufile.ava.telvesion.com/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... روشهای اصلاح ضریب توان و اثرات آن - فروشگاه ساز ... sellufile.parsiblog.com/posts/39/ ذخیره شده سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ - ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی ... #sellufile hashtag on twitter https://twitter.com/hashtag/sellufile ذخیره شده ترجمه این صفحهsee tweets about #sellufile on twitter. see what people are saying and join the conver ion. sellufile.com - site info - hypestat www.hypestat.com/info/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحه14 دی 1395 - sellufile.com receives about 600 unique visitors per day, and it is ranked 338857 in the world. find more data about sellufile. پاو وینت برنج دیم upland rice - عنوان sellufile.onvan.xyz/view/2893613/پاو+وینت+برنج+دیم+upland+rice ذخیره شده 4 ساعت پیش - سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام ... sellufile.com - sellufile | website sellufile.com.ipaddress.com/ - ترجمه این صفحه sellufile whois and ip information and related websites for sellufile.com. پاو وینت درباره آشنایی با قوانین دیوان عد اداری 42 ... filenab.linkword.ir/page-30461.html ذخیره شده 4 روز پیش - آشنایی با قوانین دیوان ... با قوانین دیوان عد اداری ...sellufile.com/...آشنایی-با...عد -اداری.aspx پاو وینت آشنایی با قوانین دیوان عد اداری ... سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.aliclip.ir/ ذخیره شده منبع: http://sellufile.avablog.ir/post/1/%da%a9%d8%b3%d8%a8+%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af+%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4% ... رمز عبور را فراموش کرده اید - همکاری در فروش | سل یو فایل | ... sellufile.avablog.ir/forget همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com - ... تمامی حقوق این وب سایت متعلق به همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com است. || طراح قالب avazak.ir. برنج چمپا چیست - onvansho onvansho.ir/result/برنج-چمپا-چیست.html برنج دیم چیست sellufile com. چند رقم برنج می نمودنداین سوال همیشه برای من مطرح بود که چرا رقم چمپا برنج می . مقصر اصلی گرانی برنج ایرانی چیست با توجه به آنکه ... ب درامد با فروشگاه ساز سل یو فایل - انجمن وب مسترهای ایران webmasterhelper.ir/showthread.php?t=464 ذخیره شده 28 دی 1395 - ... جهت افزایش فروش امکان فروش محصولات فروشگاه های دیگر ارائه سیستم گزارش فروش و مالی و ده ها امکانات دیگر... آدرس سایت: http://sellufile.com ... بایگانی‌ها ی و معماری سیستم ها - فروشگاه فایل سل یو ... dl-power2.ir/wp/tag/ ی-و-معماری-سیستم-ها/ ذخیره شده انواع تابلوها تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو سلولیتمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی نیمه اصلی و فرعی باشند. تابلوی اصلی در پست برق و ... تحقیق قارچ و انواع آن www.mokhtasaran.ir/thghyghgharchvanvaaeaancncjcntndqrdtdscjcydmnsvnsdcnsdqrctd... قارچ خوراکی صدفی oyster mushroom) ) × محل رشد در طبیعت بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان × دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلو ی ... سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.irbloger.xyz/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... پیوند دوگانه rad.redblog.ir/tag/پیوند+دوگانه ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند هیدروژنی rad.redblog.ir/tag/پیوند+هیدروژنی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند شیمیایی rad.redblog.ir/tag/پیوند+شیمیایی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل rad.redblog.ir/tag/تحقیق+درباره+ی+پــیوندهــای+شـیـمیـایـی+%2b+ +فایل ذخیره شده تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل, <-blogabout->, رایگان کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی pdf zarei-familiar.blog.ir/ ذخیره شده 29 اردیبهشت 1396 - کتاب آشنایی با معماری جهان پیام نور محمد ابراهیم زارعیpayamnoor.sellufile.com/product-1134-بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7085 ... بایگانی‌ها فروشگاه ساز پروفی شاپ + اپ موبایل آندروید ... blue-web.ir/tag/فروشگاه-ساز-پروفی-شاپ-اپ-موبایل-آندروی/ فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل. sellufile.com. فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی … 16- ... کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها ... vdoc.blogsky.com/1395/12/01/post-1236/ 1 اسفند 1395 - کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها sellufile.com/product-880-کلید-های-قدرت-و-حفاظتهای-خطوط-فوق-توزیع-و-ترانسفور. بررسی ارتباط منبع کنترل درونی یا برونی بواسطه عزت ... behtina.gdn/post/585724 ذخیره شده سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست ... مدیریت پروژه nicefiles.ir/buy.aspx?id=56 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... وضعیت فروش محصولات چرمی‌ nicefiles.ir/buy.aspx?id=62 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... وضعیت بازار فیروزه صادراتی و ارائه را ارههایی جهت ... nicefiles.ir/buy.aspx?id=59 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... پروژه کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک | آربیتا فایل www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده ذخیره شده 3 بهمن 1395 - پروژه کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک · پروژه-کارآموزی-حسابداری-کارخانه-عطر-بیک گزارش کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک فرمت ... بایگانی‌ها میزبان رایگان فایل - بهداده forum.behdade.com/tag/میزبان-رایگان-فایل/ 25 اسفند 1395 - فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود با امکانات sellufile.com. ید تحقیق ی - زمین شناسی فلورین fileha1. /tag/زمین-شناسی-فلورین روش‌های عمده اکتشاف فلورین. شرایط متنوع تشکیل فلورینی، انتخاب محدوده فعالیت پی‌جویی را بسیار مشکل می‌کند. در شروع عملیات پی‌جویی باید مناطقی را که در آنها ... کتاب تربیت بدنی عمومی 2 ابوالفضل فراهانی - رزبلاگ zedens.rozblog.com/post/176 ذخیره شده 18 داد 1396 - payamnoor.sellufile.com/product-1503-کتاب-تربیت-بدنی-عمومی... translate this page ... بدنی عمومی 2 کتاب تربیت بدنی عمومی 2 پیام نور ... شرکت رنگ سازی گاما تینر sherkatha.loger.ir/tagged/شرکت-رنگ-سازی-گاما-تینر ذخیره شده شرکت رنگسازی گاما تینر شرکت گاما تینر سایت شرکت گاما تینر شرکت رنگ سازی گاما تینر · sellufile.com · 8 - فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل ... افزایش پایداری دینامیکی با استفاده از پایدارساز سیستم ... regfile.ir/2017/04/29/افزایش-پایداری-دینامیکی-با-استفاده-از/ ذخیره شده 9 اردیبهشت 1396 - مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده svc برای بهبود پایداری سیستم های … sellufile.com/product-928-مدل-سازی-و-شبیه-سازی-کنترل-کننده-… پاو وینت امنیت داده ها - بلاگ خوان 30ghehey.rzb.blogfa.xyz/view509071.html ذخیره شده منبع: http://sellufile.rozblog.com/post/40/-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86 ... نمونه سوالات ادبیات معاصر 1 پیام نور - رایگان نمونه سوال https://nomonesoall.ir/نمونه-سوالات-ادبیات-معاصر-1-پیام-نور/ ذخیره شده 28 اسفند 1395 - نمونه سوال ادبیات معاصر ایران-ادبیات معاصر2 نثر پیام نور رشته زبان … sellufile.com/product-1180-نمونه-سوال-ادبیات-معاصر-ایرانادبیات-معاصر2- ... جستجوی عبارت یک pdfعالی در خصوص انواع نیرو گاه تولید ... sokhan.xyz/search/یک-pdfعالی-در-خصوص-انواع-نیرو-گاه-تولید-برق sellufile.com/product-914-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-تخ... translate this page. این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون وزارت نیرو ، در سال های گذشته می ... ufile store locator | ufile https://www.ufile.ca/contact/store-locator ذخیره شده ترجمه این صفحهfind ufile for windows with the help of our store locator. مشکل بوراک و کادیر - سرگرمی و تفریحی اسان رسان asanresan.top/search/?q=مشکل+بوراک+و+کادیر ذخیره شده مسئله و مشکلات ازدواج sellufile com و حل مشکل و تصمیم گیری تصمیم گیری های تطابق پذیر. در این صورت مشکل ازدواج در مقایسه با دیگر مشکلات در اولویت چهارم قرار ... 185.55.227.0/24 - bgp.he.net bgp.he.net/net/185.55.227.0/24 ذخیره شده ترجمه این صفحه185.55.227.0/24 network information. online marketing, advertising agency, internet marketing, ... websitelists.in/website-list-67.html ذخیره شده ترجمه این صفحه330409, sellufile.com. 330410, hisense.co.jp. 330411, dayanseda.ir. 330412, pet-happy.com. 330413, beyondh.com. 330414, cutway.net. 330415, suppastore. رام گوشی گل ی استار پلاس - همراه رام hamrah-support.ir/mag/ram-galaxy-star-plus/ ذخیره شده 28 اردیبهشت 1396 - mobilerom panatel sellufile androidgozar androidzoom mobilemoosavi android zoomit androidzoom drfone digikala 3 digiala ...

روشهای اصلاح ضریب توان و اثرات آن

11 خازنهای صنعتی که به منظور کاهش توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت در مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب همفاز کننده ن و یا جبرانساز ن نیز نامیده می شوند امروزه، استفاده از این گونه خازنها در شبکه ها و تاسیسات برقی جایگزین جبرانسازهای دوار شده است زیرا علاوه بر اینکه فاقد مشکلات راه اندازی است، دارای تلفات بسیار ناچیزی نیز می باش
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 2416 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
روشهای اصلاح ضریب توان و اثرات آنفروشنده فایل


کد کاربری 51کاربر

خازنهای صنعتی


1- کلیات


1-1- خازنهای صنعتی که به منظور کاهش توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت در مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب همفاز کننده ن و یا جبرانساز ن نیز نامیده می شوند. امروزه، استفاده از این گونه خازنها در شبکه ها و تاسیسات برقی جایگزین جبرانسازهای دوار شده است زیرا علاوه بر اینکه فاقد مشکلات راه اندازی است، دارای تلفات بسیار ناچیزی نیز می باشد.


2-1- در ساختمانها و کارخانه هایی که با ولتاژ فشار متوسط تغذیه شده ولی دارای بار متغیر فشار ضعیف است، برای تصحیح ضریب توان باید از خازنهای فشار ضعیف استفاده شود زیرا تجهیزات کنترل خ ر خازنهای ولتاژ پایین ضمن برخورداری از انعطاف پذیری مناسب، بسیار ارزانتر از وسایل مشابه فشار متوسط است.


2- تعاریف


1-2- عنصر خازنی


یک جز غیر قابل تقسیم از یک خازن که شامل الکترودهای جداگانه ای بوده و به وسیله عایق از یکدیگر جدا شده باشد.


2-2- واحد خازن


مجموعه ای از یک یا چند عنصر خازن در یک محفظه منفرد با ترمینالهای وجی


3-2- بانک خازن


یک گروه از واحدهای خازن که به صورت الکتریکی به یکدیگر متصل شده باشد، مانند یک بانک خازنی سه فاز که از سه واحد خازنی تک فاز تشکیل شده است.


4-2- خازن


در این فصل واژه خازن هنگامی به کار برده می شود که تاکید خاصی روی معانی مختلف خازن یا مجموعه خازن و یا واحد خازن نباشد.


5-2- تجهیزات خازن


مجموعه ای از واحدهای خازنی و ابزار جانبی برای اتصال به مدار


 


6-2- وسیله تخلیه خازن


وسیله ای که در بین ترمینالهای خازن و یا شینه ها و یا در داخل واحد خازنی قرار داده می شود تا هنگام قطع اتصال خازن از منبع، بار ذخیره شده در داخل خازن از راه آن تخلیه گردیده و ولتاژ خازن به صفر برسد.


7-2- ترمینالهای خط


ترمینالهای خازن که به خطوط متصل می شود. در خازنهای چند فاز، ترمینالی که به خط نول یا زمین متصل می گردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمی شود.


8-2- ولتاژ نامی un


مقدار ولتاژ موثری که بین ترمینالهای خازن برقرار می شود. برای خازنهایی که شامل یک یا چند مدار جداگانه باشد ( مانند واحدهای تکفاز که در سیستم سه فاز استفاده می شود)، un مربوط به ولتاژ نامی هر مدار خواهد بود. برای خازنهای چند فاز با اتصالات الکتریکی داخلی بین فازها، un مربوط به ترمینالهای خطی است که بین آن بالاترین مقدار ولتاژ پدید می آید.


9-2- میزان عایق بندی یا سطح عایقی


میزان عایق بندی یا سطح عایقی یک واحد خازنی عبارت است از ولتاژ ضربه با مشخصی که هنگام انجام آزمون، عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد خازنی بتواند آن ولتاژ را تحمل کند.


 


10-2- توان اسمی


توان راکتیو طراحی شده خازندر ولتاژ و نامی


11-2- جریان نامی


مقدار موثر جریان عبوری از یک ترمینال خط، در ولتاژ، و توان نامی


12-2- تلفات خازن


توان اکتیو مورد مصرف خازن


13-2- دمای محیط


دمای هوا در محل نصب خازن


 


14-2- دمای هوای خنک کننده


دمای هوای خنک کننده ای که در گرمترین نقطه از یک بانک خازنی اندازه گیری می شود. این نقطه، در وسط دو واحد خازنی قرار دارد. اگر خازن شامل یک واحد باشد، دمای مذکور عبارت از دمای اندازه گیری شده، در نقطه ای به فاصله حدوداً 30 سانتیمتر از محفظه خازن و در ارتفاعی برابر با قد خازن بالاتر از کف آن خواهد بود.


3- استاندارد و مشخصات فنی خازنهای صنعتی


1-3- خازنهای صنعتی فشار ضعیف با ولتاژ اسمی 380 ولت و 500 ولت و نامی 50 هرتز باید بر اساس استانداردهای din 48500 ، vde 0560 ، 70 a، iec 70 و یا 2781 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.


2-3- مقررات استاندارد 70 a ، iec 70 شامل خازنهایی است که در محدوده دمای محیط بین 40- تا 50+ درجه سانتیگراد و حداکثر ارتفاع 1000 متر از سطح دریا به کار می رود. ( در مواردی که دمای محیط بیشتر از دمای نامبرده باشد و یا ارتفاع نصب بالاتر از 1000 متر باشد، یدار باید این مراتب را به سازنده اعلام نماید)


بر اساس استاندارد یاد شده، خازنها از نظر دمای کار طبقه بندی شده و حدود دمای کار هر طبقه با تعیین یک حداقل و یک حداکثر مشخص می شود. حداقل دما شامل سه مقدار 40- و 25- و10- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده و حداکثر آن طبق ج 1 تعیین می شود.


رده بندی بالاترین حد دما


(درجه سانتیگراد)

حداقل دمای محیط (درجه سانتیگراد)
میانگین دما


در 1 ساعتمیانگین دما


در 24 ساعتمیانگین دما


در 1 سال  40


45


50
40


45


5030


40


4520


30


35 ج 1- رده بندی حداثر حدود دمای کار خازن


رده بندی خازنها از نظر حداقل و حداکثر دمای استاندارد محیط کار بر حسب درجه سانتیگراد به قرار زیر است :


40+/40- و 40+/20- و 40+/10- و 45+/ 10-


3-3- خازنهای مورد استفاده باید برای کار عادی در شرایط مشخص مناسب بوده و حتی المقدور دارای حداقل تلفات باشد.


4-3- اتصالات خازن باید با استفاده از مواد فساد ناپذیر در برابر شرایط مختلف کار به صورت غیر قابل نفوذ آب بندی شود.


5-3- محفظه خازن و تمامی اجزای ف ی آن که در معرض هوا قرار می گیرد مانند پیچها، مهره ها، ترمینالها و غیره باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی و سایر عوامل فاسد کننده مقاوم باشد.


6-3- محفظه ف ی خازن باید مجهز به وسیله مناسبی برای اتصال الکتریکی مطمئن به بدنه باشد تا بدان وسیله بتوان محفظه خازن را در پتانسیل ثابتی نگهداری کرد.


فهرست:


1- کلیات


2- تعاریف


3- استاندارد و مشخصات فنی خازنهای صنعتی


4- آزمونهای خازن


5- توان واحدهای خازنی فشار ضعیف و روش محاسبه خازن مورد نیاز


6- وسایل قطع و وصل و حفاظت خازنهای فشار ضعیف


7- روشهای کنترل خ ر توان راکتیو


8- اصول و روشهای نصب

سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. فروشگاه سوالات استخدامی estekhdami.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه سوالات استخدامی , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. برجها (towers) sellufile.com/key-برجها-(towers).aspx? شماره تماس: (234) 145 10 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد طراحی توسط شرکت تورال ... فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه hirkantarjome.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. تماس با ما - سل یو فایل https://sellufile.com/contact-us.aspx ذخیره شده تماس با ما. آدرس :شیراز-بلوار نصر غربی-کوچه 10-سمت چپ-طبقه دوم. شماره تماس: 07137326045. آدرس ایمیل: info@sellufile.com ... مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا payamnoor.sellufile.com/tag-مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا.aspx کتاب پیام نور , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. whois | اطلاعات دامنه sellufile.com https://whois.hostiran.net/sellufile.com ذخیره شده domain name: sellufile.com. registry domain id: 2086998920_domain_com-vrsn registrar whois server: whois.yoursrs.com. registrar url: ... ارزش ت sellufile.com، $ 1,200.00 می‌باشد. - ابزار وب و ... www.urlrate.net/www/sellufile.com ذخیره شده 4 فروردین 1396 - sellufile.com در 4 ماه3 هفته قبل ثبت شده است. دارای رتبه جهانی‌ ال ا 641,482# می‌‌باشد. ارزش ت دامنه مورد نظر $ 1,200.00 است و درامد تقریبی ... ب درآمد اینترنتی | sellufile.com - تک بلاگ sellufile.takblog.net/page-1.html 15 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... sellufile.com at wi. فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل website.informer.com/sellufile.com ذخیره شده 10 اردیبهشت 1396 - sellufile.com at wi. فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com www.sellufile.loxblog.com/ ذخیره شده 16 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com sellufile.ava.telvesion.com/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... روشهای اصلاح ضریب توان و اثرات آن - فروشگاه ساز ... sellufile.parsiblog.com/posts/39/ ذخیره شده سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ - ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی ... #sellufile hashtag on twitter https://twitter.com/hashtag/sellufile ذخیره شده ترجمه این صفحهsee tweets about #sellufile on twitter. see what people are saying and join the conver ion. sellufile.com - site info - hypestat www.hypestat.com/info/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحه14 دی 1395 - sellufile.com receives about 600 unique visitors per day, and it is ranked 338857 in the world. find more data about sellufile. پاو وینت برنج دیم upland rice - عنوان sellufile.onvan.xyz/view/2893613/پاو+وینت+برنج+دیم+upland+rice ذخیره شده 1 ساعت پیش - سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام ... sellufile.com - sellufile | website sellufile.com.ipaddress.com/ - ترجمه این صفحه sellufile whois and ip information and related websites for sellufile.com. پاو وینت درباره آشنایی با قوانین دیوان عد اداری 42 ... filenab.linkword.ir/page-30461.html ذخیره شده 4 روز پیش - آشنایی با قوانین دیوان ... با قوانین دیوان عد اداری ...sellufile.com/...آشنایی-با...عد -اداری.aspx پاو وینت آشنایی با قوانین دیوان عد اداری ... سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.aliclip.ir/ ذخیره شده منبع: http://sellufile.avablog.ir/post/1/%da%a9%d8%b3%d8%a8+%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af+%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4% ... رمز عبور را فراموش کرده اید - همکاری در فروش | سل یو فایل | ... sellufile.avablog.ir/forget همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com - ... تمامی حقوق این وب سایت متعلق به همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com است. || طراح قالب avazak.ir. برنج چمپا چیست - onvansho onvansho.ir/result/برنج-چمپا-چیست.html برنج دیم چیست sellufile com. چند رقم برنج می نمودنداین سوال همیشه برای من مطرح بود که چرا رقم چمپا برنج می . مقصر اصلی گرانی برنج ایرانی چیست با توجه به آنکه ... ب درامد با فروشگاه ساز سل یو فایل - انجمن وب مسترهای ایران webmasterhelper.ir/showthread.php?t=464 ذخیره شده 28 دی 1395 - ... جهت افزایش فروش امکان فروش محصولات فروشگاه های دیگر ارائه سیستم گزارش فروش و مالی و ده ها امکانات دیگر... آدرس سایت: http://sellufile.com ... بایگانی‌ها ی و معماری سیستم ها - فروشگاه فایل سل یو ... dl-power2.ir/wp/tag/ ی-و-معماری-سیستم-ها/ ذخیره شده انواع تابلوها تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو سلولیتمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی نیمه اصلی و فرعی باشند. تابلوی اصلی در پست برق و ... ارزی برنامه های آموزشی ترویجی کشاورزی انجام شده در ارتباط ... panjere.xyz/search/ارزی-برنامه-های-آموزشی-ترویجی-کشاورزی-انجام-شده-در-ارتباط-با پروژه مطالعه نیازهای آموزشی – ترویجی کیوی کاران استان مازندران payamnoor.sellufile.com/product-478-پروژه-مطالعه-نیازهای-آموزشی-–-ترویجی-کیوی-کاران-اس.aspx‏ ... تحقیق قارچ و انواع آن www.mokhtasaran.ir/thghyghgharchvanvaaeaancncjcntndqrdtdscjcydmnsvnsdcnsdqrctd... قارچ خوراکی صدفی oyster mushroom) ) × محل رشد در طبیعت بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان × دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلو ی ... سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.irbloger.xyz/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... پیوند دوگانه rad.redblog.ir/tag/پیوند+دوگانه ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند هیدروژنی rad.redblog.ir/tag/پیوند+هیدروژنی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند شیمیایی rad.redblog.ir/tag/پیوند+شیمیایی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل rad.redblog.ir/tag/تحقیق+درباره+ی+پــیوندهــای+شـیـمیـایـی+%2b+ +فایل ذخیره شده تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل, <-blogabout->, رایگان کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی pdf zarei-familiar.blog.ir/ ذخیره شده 29 اردیبهشت 1396 - کتاب آشنایی با معماری جهان پیام نور محمد ابراهیم زارعیpayamnoor.sellufile.com/product-1134-بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7085 ... بایگانی‌ها فروشگاه ساز پروفی شاپ + اپ موبایل آندروید ... blue-web.ir/tag/فروشگاه-ساز-پروفی-شاپ-اپ-موبایل-آندروی/ فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل. sellufile.com. فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی … 16- ... کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها ... vdoc.blogsky.com/1395/12/01/post-1236/ 1 اسفند 1395 - کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها sellufile.com/product-880-کلید-های-قدرت-و-حفاظتهای-خطوط-فوق-توزیع-و-ترانسفور. مدیریت پروژه nicefiles.ir/buy.aspx?id=56 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... وضعیت فروش محصولات چرمی‌ nicefiles.ir/buy.aspx?id=62 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... وضعیت بازار فیروزه صادراتی و ارائه را ارههایی جهت ... nicefiles.ir/buy.aspx?id=59 شماره تماس: 09194625912 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد | برنامه نویسی طراحی قالب سل ... پروژه کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک | آربیتا فایل www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده ذخیره شده 3 بهمن 1395 - پروژه کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک · پروژه-کارآموزی-حسابداری-کارخانه-عطر-بیک گزارش کارآموزی حسابداری کارخانه عطر بیک فرمت ... بایگانی‌ها میزبان رایگان فایل - بهداده forum.behdade.com/tag/میزبان-رایگان-فایل/ 25 اسفند 1395 - فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود با امکانات sellufile.com. ید تحقیق ی - زمین شناسی فلورین fileha1. /tag/زمین-شناسی-فلورین روش‌های عمده اکتشاف فلورین. شرایط متنوع تشکیل فلورینی، انتخاب محدوده فعالیت پی‌جویی را بسیار مشکل می‌کند. در شروع عملیات پی‌جویی باید مناطقی را که در آنها ... کتاب تربیت بدنی عمومی 2 ابوالفضل فراهانی - رزبلاگ zedens.rozblog.com/post/176 ذخیره شده 18 داد 1396 - payamnoor.sellufile.com/product-1503-کتاب-تربیت-بدنی-عمومی... translate this page ... بدنی عمومی 2 کتاب تربیت بدنی عمومی 2 پیام نور ... شرکت رنگ سازی گاما تینر sherkatha.loger.ir/tagged/شرکت-رنگ-سازی-گاما-تینر ذخیره شده شرکت رنگسازی گاما تینر شرکت گاما تینر سایت شرکت گاما تینر شرکت رنگ سازی گاما تینر · sellufile.com · 8 - فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل ... افزایش پایداری دینامیکی با استفاده از پایدارساز سیستم ... regfile.ir/2017/04/29/افزایش-پایداری-دینامیکی-با-استفاده-از/ ذخیره شده 9 اردیبهشت 1396 - مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده svc برای بهبود پایداری سیستم های … sellufile.com/product-928-مدل-سازی-و-شبیه-سازی-کنترل-کننده-… پاو وینت امنیت داده ها - بلاگ خوان 30ghehey.rzb.blogfa.xyz/view509071.html ذخیره شده منبع: http://sellufile.rozblog.com/post/40/-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86 ... پاو وینت مروری برfront page - - بلاگ خوان 30ghehey.rzb.blogfa.xyz/view509067.html ذخیره شده منبع: http://sellufile.rozblog.com/post/44/-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%88 ... بررسی ارتباط منبع کنترل درونی یا برونی بواسطه عزت ... behtina.gdn/post/585725 ذخیره شده پروژه مطالعه نیازهای آموزشی – ترویجی کیوی کاران استان مازندران payamnoor.sellufile.com/product-478-پروژه-مطالعه-نیازهای-آموزشی-–-ترویجی-کیوی-کاران-اس.aspx‏ ... آسف ص sellufile com - ع ax.peua.ir/آسف -ص-sellufile-com.html ذخیره شده 7 روز پیش - آسف 25 ص. مشاهده تمامی محصولات فروشگاه گزارش . آسف ماده‌ای سیاه، چسبناک و ... اجرای آسف گرم sellufile com - ع ax.peua.ir/اجرای-آسف -گرم-sellufile-com.html ذخیره شده 7 روز پیش - اجرای آسف گرم. مشاهده تمامی محصولات فروشگاه گزارش . پریمکت primcoat عبارت است از پخش ... نمونه سوالات ادبیات معاصر 1 پیام نور - رایگان نمونه سوال https://nomonesoall.ir/نمونه-سوالات-ادبیات-معاصر-1-پیام-نور/ ذخیره شده 28 اسفند 1395 - نمونه سوال ادبیات معاصر ایران-ادبیات معاصر2 نثر پیام نور رشته زبان … sellufile.com/product-1180-نمونه-سوال-ادبیات-معاصر-ایرانادبیات-معاصر2- ... جستجوی عبارت یک pdfعالی در خصوص انواع نیرو گاه تولید ... sokhan.xyz/search/یک-pdfعالی-در-خصوص-انواع-نیرو-گاه-تولید-برق sellufile.com/product-914-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-تخ... translate this page. این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون وزارت نیرو ، در سال های گذشته می ... ufile store locator | ufile https://www.ufile.ca/contact/store-locator ذخیره شده ترجمه این صفحهfind ufile for windows with the help of our store locator.

پاو وینت برنج دیم upland rice

پاو وینت برنج دیم upland rice
دسته بندی پاو وینت - powerpoint
بازدید ها 24
فرمت فایل pptx
حجم فایل 322 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
پاو وینت برنج دیم upland riceفروشنده فایل


کد کاربری 1کاربر

پاو وینت برنج دیم upland rice

سل یو فایل: فروشگاه ساز رایگان فایل https://sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. فروشگاه سوالات استخدامی estekhdami.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه سوالات استخدامی , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. برجها (towers) sellufile.com/key-برجها-(towers).aspx? شماره تماس: (234) 145 10 پست الکترونیک info [at] sellufile.com. © تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه ساز سل یو فایل می باشد طراحی توسط شرکت تورال ... فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه hirkantarjome.sellufile.com/ ذخیره شده فروشگاه اینترنتی مرکز تخصصی هیرکان ترجمه , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. تماس با ما - سل یو فایل https://sellufile.com/contact-us.aspx ذخیره شده تماس با ما. آدرس :شیراز-بلوار نصر غربی-کوچه 10-سمت چپ-طبقه دوم. شماره تماس: 07137326045. آدرس ایمیل: info@sellufile.com ... مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا payamnoor.sellufile.com/tag-مشخصات-نیروگاه-جزر-و-مدی-آناپولیس-کانادا.aspx کتاب پیام نور , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. whois | اطلاعات دامنه sellufile.com https://whois.hostiran.net/sellufile.com ذخیره شده domain name: sellufile.com. registry domain id: 2086998920_domain_com-vrsn registrar whois server: whois.yoursrs.com. registrar url: ... sellufile.com - free traffic, earnings, ip, location, rankings ... websitedetailed.com/sellufile.com sellufile.com is hosted in on a server with an ip address of 185.55.227.49. this website is ranked 355798 in the world according to the alexa traffic rankings. sellufile.com daily alexa ranking changes dailyalexa.info/site/sellufile.com/ ذخیره شده ترجمه این صفحهsellufile.com has 108 entries in our records of alexa ranking dynamics. the highest rank is #365493 (24 apr 2017). lowest detected rank is #897635 (3 feb ... sellufile.com - sockt https://www.sockt.com/website/sellufile.com - ترجمه این صفحه domain and website information on millions of websites. sellufile.com sellufile.com.w3cost.com/ ذخیره شده ترجمه این صفحهview sellufile.com — website traffic, earnings, site cost, server location (hosting), ip, reviews, get report about sellufile.com. ارزش ت sellufile.com، $ 1,200.00 می‌باشد. - ابزار وب و ... www.urlrate.net/www/sellufile.com ذخیره شده 4 فروردین 1396 - sellufile.com در 4 ماه3 هفته قبل ثبت شده است. دارای رتبه جهانی‌ ال ا 641,482# می‌‌باشد. ارزش ت دامنه مورد نظر $ 1,200.00 است و درامد تقریبی ... sellufile.com traffic, demog hics and competitors - alexa www.alexa-index.com/siteinfo/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحهhow popular is sellufile? get traffic statistics, rank by category and country, enga ent metrics and demog hics for sellufile at alexa. ب درآمد اینترنتی | sellufile.com - تک بلاگ sellufile.takblog.net/page-1.html 15 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com sellufile1.takblog.net/archive.html ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com - ... ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com · خانه · آرشیو · ایمیل · پروفایل · عناوین · ساخت وبلاگ. درباره من. sellufile.com seo stats, worth & analysis value.justfree .info/sellufile.com.html ذخیره شده ترجمه این صفحهsellufile.com has a globle traffic rank #429799 and its google pagerank is 0/10 it has 0 backlinks. its estimated worth is $ 2752. نهاد اجتماعی sellufile com windows.melodyfa4.ir/نهاد-اجتماعی-sellufile-com.html ذخیره شده آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالا ه باید سه بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و مترین روز / به استقبالم آمد بخت ... sellufile.com at wi. فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل website.informer.com/sellufile.com ذخیره شده 10 اردیبهشت 1396 - sellufile.com at wi. فروشگاه ساز سل یو فایل امکان ایجاد فروشگاه بصورت رایگان ، ب درآمد مادام العمرو میزبانی هاست رایگان و نامحدود. ساخت فروشگاه فایل | سل یو فایل | sellufile.com www.sellufile.loxblog.com/ ذخیره شده 16 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com sellufile.ava.telvesion.com/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... sellufile.com traffic estimate, backlinks and competitors - ... https://www.trafiklite.com/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحهsellufile.com tlrank: 2.29 has backlinks category get traffic statistics and social media enga ent for sellufile.com at trafiklite. sellufile promo code, sellufile coupon code, sellufile ... www.oodiscount.com › sellufile.com coupon ذخیره شده ترجمه این صفحهlatest sellufile.com coupon code and promo code, save 30%-70% now on your favorite brands! use promo code save your money when you shop ... ب درآمد از فروشگاه سل یو فایل | sellufile.com sellufile8.monoblog.ir/archive.html قیمت سوئیچ شبکه · قیمت سوییچ · قیمت سوئیچ · قیمت گوشی سامسونگ · قیمت پاور بانک · قیمت گوشی موبایل · دوربین مداربسته · قیمت پرینترهای اچ پی #sellufile hashtag on twitter https://twitter.com/hashtag/sellufile ذخیره شده ترجمه این صفحهsee tweets about #sellufile on twitter. see what people are saying and join the conver ion. sellufile information. get insights on sellufile.com server ... https://netho.me/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحهwww.sellufile.com profile. sellufile analysis: hosting server is located in khowrshid, iran. 185.55.227.49 is the main ip of this site. check whois data, possible ... sellufile.com - site info - hypestat www.hypestat.com/info/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحه14 دی 1395 - sellufile.com receives about 600 unique visitors per day, and it is ranked 338857 in the world. find more data about sellufile. sellufile.com - sellufile | website sellufile.com.ipaddress.com/ - ترجمه این صفحه sellufile whois and ip information and related websites for sellufile.com. سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.aliclip.ir/ ذخیره شده منبع: http://sellufile.avablog.ir/post/1/%da%a9%d8%b3%d8%a8+%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af+%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4% ... رمز عبور را فراموش کرده اید - همکاری در فروش | سل یو فایل | ... sellufile.avablog.ir/forget همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com - ... تمامی حقوق این وب سایت متعلق به همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com است. || طراح قالب avazak.ir. همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com sellufile.avablog.ir/ 16 بهمن 1395 - ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند ... همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com sellufile.ava.emeg.ir/ همکاری در فروش | سل یو فایل | sellufile.com ... ب درامد با فروشگاه ساز سل یو فایل - انجمن وب مسترهای ایران webmasterhelper.ir/showthread.php?t=464 ذخیره شده 28 دی 1395 - ... جهت افزایش فروش امکان فروش محصولات فروشگاه های دیگر ارائه سیستم گزارش فروش و مالی و ده ها امکانات دیگر... آدرس سایت: http://sellufile.com ... sellufile.com - فروشگاه ساز رایگان فایل | سل یو فایل - ... minify.mobi/results/sellufile.com ذخیره شده ترجمه این صفحه3 داد 1396 - sellufile.com mobile usability: 98/100. quick overview: size tap targets appropriately. some of the links/ ons on your webpage may be too ... جانان در زمین ناهموار - onvansho onvansho.ir/result/جانان-در-زمین-ناهموار.html پاو وینت نیروگاه بادی sellufile com. خورشید به سطوح ناهموار زمین می‌باشد که سبب ایجاد تغییرات در دمافشار می . . نام نفرات انتخاب شده برای فصل جدید شبکوک. آسف 25 ص avafile.linkword.ir/go.php?url... ذخیره شده شماره تماس: 07137326045; |; پست الکترونیک info [at] sellufile.com. ثبت نام; |; ورود · لوگوی سایت. چهارشنبه 21 تیر 1396. صفحه اصلی; قوانین سایت. بایگانی‌ها ی و معماری سیستم ها - فروشگاه فایل سل یو ... dl-power2.ir/wp/tag/ ی-و-معماری-سیستم-ها/ ذخیره شده انواع تابلوها تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو سلولیتمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی نیمه اصلی و فرعی باشند. تابلوی اصلی در پست برق و ... تحقیق قارچ و انواع آن www.mokhtasaran.ir/thghyghgharchvanvaaeaancncjcntndqrdtdscjcydmnsvnsdcnsdqrctd... قارچ خوراکی صدفی oyster mushroom) ) × محل رشد در طبیعت بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان × دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلو ی ... سل یو فایل | sellufile.com: همکاری در فروش sellufile.ava.irbloger.xyz/ ب درآمد عالی از فروش فایل. با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و ... sellufile.com - sellufile - whois & domain review - wa ... wa-com.com/sellufile.com - ترجمه این صفحه sellufile.com : whois record, domain history, name servers, ip, geolocation, website analysis for www.sellufile.com from webanalyzer. آشنایی با هنر نقاشی sellufile com - iquestion iquestion.ir/result/آشنایی-با-هنر-نقاشی-sellufile-com.html آشنایی با هنر سبک آشنایی با هنر نقاشیابزار at sellufile com. آشنایی با هنر طراحی hamshahrionline ir آشنایی با هنر نقاشی آشنایی با هنر منبت آشنایی با هنر معرق ... مقاله درمورد پیوند شیمیایی rad.redblog.ir/post/5014 ذخیره شده مقاله درمورد پیوند شیمیایی , <-blogabout->, مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن rad.redblog.ir/tag/ +مقاله+پیوند+شیمیایی+و+انواع+آن ذخیره شده مقاله پیوند شیمیایی و انواع آن, <-blogabout->, پیوند دوگانه rad.redblog.ir/tag/پیوند+دوگانه ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند هیدروژنی rad.redblog.ir/tag/پیوند+هیدروژنی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. پیوند شیمیایی rad.redblog.ir/tag/پیوند+شیمیایی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل rad.redblog.ir/tag/تحقیق+درباره+ی+پــیوندهــای+شـیـمیـایـی+%2b+ +فایل ذخیره شده تحقیق درباره ی پــیوندهــای شـیـمیـایـی + فایل, <-blogabout->, شهر شیمی rad.redblog.ir/tag/شهر+شیمی ذخیره شده ... مقاله پیوند شیمیایی. sellufile.com/...مقاله-پیوند-شیمیایی.aspx. یک دلیل عمده برای تشکیل پیوند این است که با تشکیل پیوند انرژی ... مقاله پیوند شیمیایی. مقاله درمورد پیوند شیمیایی - برترین فایل های درسی و علوم فنی rad.redblog.ir/vote/5014-3 ذخیره شده مقاله درمورد پیوند شیمیایی , <-blogabout->, کارآفرینی در سایر کشورها sellufile com - turk ona dili turk-dili.peua.ir/کارآفرینی-در-سایر-کشورها-sellufile-com.html ذخیره شده آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالا ه باید سه بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و مترین روز / به استقبالم آمد بخت ... تابع متغیر مختلط sellufile com - dotwww dotwww.ir/key/تابع-متغیر-مختلط-sellufile-com/ تابع متغیر مختلط sellufile com. - برای مشاهده کلیک کنید. تابع متغیر مختلط مشاهده تمامی محصولات فروشگاه گزارش ارتباط بین eiπ جالب .

انواع پسوند فایلها در ویندوز

document - psd
psd متداولترین قالب بندی در فتوشاپ میباشد ، میتوان گفت که این قالب بندی مخصوص محیط فتوشاپ است . اشکال این قالب بندی این است که سایر برنامه ها ممکن است در باز آن با مشکل مواجه شوند . زیرا قالب بندی مزبور برای فتوشاپ اختصاصی به شمار می آید . برای انتقال فایل ها بین برنامه های مختلف ، چاپ و یا انتشار آن در world wide web ، باید آن را با قالب بندیهای سازگار با مقصد ذخیره کنید .

bitmap
قالب بندی استاندارد ویندوز به شمار می آید .

g hical interchange format (gif ) gif
این قالب بندی یکی از 3 قالب رایجی است که میتوان برای نشر وب استفاده نمود . از آن جایی که فایلهای ذخیره شده با این قالب حجم کمتری دارند برای ارسال آن از طریق مودم ، زمان کمتری صرف میشود .

joint p og hic experts group(jpg ) jpeg
به معنای انجمن گروه متخصصان عکاسی میباشد و jpg نیز یکی دیگر از سه قالب بندی مطلوب برای نشر وب به شمار می رود .

portable document format(pdf) pdf
این قالب بندی ، قالب سند قابل حمل برنامة آکروبات ادوب میباشد . این سیستم برای ایجاد سندهایی است که توسط برنامة acrobat خوانده میشود .

portable network g hic (png) png
به معنای نگاره سازی شبکة قابل حمل است . این قالب برای نگاره سازی وب جدیدتر و بهتر است زیرا تراکم مطلوب gif ها را با لوحة رنگ نامحدود jpg ترکیب میکند . به هر حال مرورگرهای قدیمی آن را پشتیبانی نمی کنند .

tif - tiff tagged– image file format
قالب پروندة تصویری برچسب دار میباشد . این پرونده ها را میتوان هم در ماشین های ویندوز هم در ماشین های مکینتاش ذخیره نمود .

encapsulated postscript(eps) eps
قالبی است که برای استفاده در نشر رو میزی میباشد . این قالب از زبان توصیفی صفحة postscript استفاده میکند .

raw :
این قالب بندی اطلاعات فایل را به صورتی ذخیره میکند که قالب بندی آن برای انتقال بین برنامه ها و کامپیوترهای مختلف بیشترین انعطاف پذیری را داشته باشد .


bdf :

فایل داده ای که در برنامه های حساب داری data ease استفاده می شود.

.dcf:
فایلی که در برنامه ی chart xl 3.0 محصول harvard g hics به کار می رود.

.dcr:
یک فایل ی که با نامpublished shockwave در برنامه ی director shockwave studio 8.5 به وجود می آید. این برنامه محصول macromedia است.


.dct:
یک بانک اطلاعاتی که محتوی واژه نامه بوده و در برنامه های مختلفی وجود دارد. از جمله ی این برنامه ها می توان به clarion database developer اشاره نمود.


.dev و .drv

فایل راه انداز وسایل که در برنامه های مختلف وجود دارد. منظور از راه انداز، نرم افزاری است که سخت افزارهای جانبی کامپیوتر را قادر می سازد با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند.

.dic:
فایل واژه نامه ای که در برخی از برنامه های کاربردی مانند lotus notes و microsoft winword وجود دارد.

.dir:
فایل های بومی(محلی) که در برنامه ی director shockwave studio 8.5 مورد استفاده قرار می گیرند. برنامه ی مذکور محصول شرکت macromedia می باشد. منظور از فایل بومی(محلی)، فایلی است که به صورت اولیه اش مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال بسیاری از برنامه های کاربردی می توانند با فایل هایی که دارای فرمت های مختلف هستند کار کنند. اما برای این کار لازم است که این فایل ها قبلاً به فرمت محلی برنامه ی کاربردی تبدیل شوند.


.dis:
فایل حاوی کلمات مترادف که در برنامه های گرافیکیcorel draw مورداستفاده قرار می گیرد.

.dld:
فایل داده ای که در برنامه ی lotus1-2-3 استفاده می شود.


.dll:
این پسوند معرف فایل هایی است که توانایی برقراری ارتباط با کتابخانه ها ی اینتراکتیو بر روی اینترنت را دارند. این فایل ها معمولاً در سیستم عامل های ویندوز و os/2 وجود دارند و تنها وقتی که برنامه های مرتبط با آنها اجرا می گردند در حافظه بارگذاری می شوند.

.dls:
فایل نصب که برای برنامه یnorton disk lock استفاده می شود.


.dmp:
این فایل شامل بخشی از داده های حافظه ی کامپیوتر است. فایل مذکور وقتی که یک برنامه پیش از موعد تمام می شود به وجود می آید.


.doc:
این پسوند به فایل های سندی و متنی که در برنامه های واژه پرداز به وجود می آیند تعلق دارد. از جمله ی این برنامه ها می توان بهmicrosoft word و corel wordperfect اشاره نمود.


.dos:
یک فایل متنی که در سیستم عامل های دیسک تولید می شود. منظور از سیستم عامل دیسک، سیستم عامل هایی است که هنگام شروع یا راه اندازی دوباره ی سیستم از دیسک بارگذاری می شود.

.dot:
یک فایل سندی که در microsoft word مورد استفاده قرار می گیرد.

.drw:
فایل گرافیکی که در برنامه های draw igrafx business و microsoft windows مورد استفاده قرار می گیرد.


.ds4:
فایل گرافیکی که در برنامه های micrografx designer 4 مورد استفاده قرار می گیرد.

.dsf:
فایل گرافیکی برداری که در برنامه های igrafx designer و micrografx designer محصول شرکت micrografx وجود دارد. دو برنامه ی مذکور برنامه های گرافیکی هستند.

.dsg:
فایل بازی ذخیره شده در برنامه ی doom می باشد.

.dss :
فایل صوتی دیجیتالی که در برنامه ی digital soup به وجود می آید.

.dtp:
این پسوند معرف سند متنی موجود در برنامه ی timeworks publisher 3.x می باشد. علاوه بر این، فایل نشر در برنامه ی publish it! محصول میکروسافت نیز دارای این پسوند است.


.dvc :
فایل داده ای که در برنامه ی lotus 1-2-3 مورد استفاده قرار می گیرد.


.dwt:
فایلی که توسط برنامه ی dream weaver 4.0 به وجود می آید. این برنامه برای ایجاد صفحه ی html مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه مذکور macromedia می باشد.


.eby:
فایلی مقصدی که به بررسی خطا می پردازد و با برنامه ی geo works که یک برنامه ی اینترنتی متحرک است مورد استفاده قرار می گیرد.


.hfx:
این پسوند معرف فایل داده ای صوتی است که با مودم های us robotics id comm ارتباط دارد.

.hgl:
پسوند مذکور برای فایل ترسیمی موجود در برنامه ی g hics language به کار می رود. این برنامه محصول شرکت hewlett-packard است.


.hit:
این پسوند نشانگر فایل صوتی است که با سیستم hitplayer مرتبط می باشد. hitplayer یک سیستم صوتی شبکه شده است که محصول شرکت digigram می باشد.

.hlp:
پسوند فوق معرف فایل help است که در برنامه های کاربردی مختلف وجود دارد.

.hpk:
در برنامه یhpack از این پسوند برای نشان دادن فایل آرشیوی فشرده شده استفاده می شود. hpack یک برنامه ی آرشیوی چند سیستمی است.


.hsi:
این پسوند معرف فایل های گرافیکی است که در برنامه های کاربردی شرکت handmade software وجود دارند. از جمله ی این برنامه ها می توان به image alchemy اشاره کرد.


.hst:
این پسوند معرف فایل تاریخچه است که در بعضی از برنامه ها مانند pro comm plus وجود دارد.

.htm:
این پسوند نشانگر فایلی است که در برنامه ی homesite مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ی مذکور یک ویرایشگر html و محصول شرکت macromedia است.


.html و .htm :

این پسوند معرف فایل hypertext markup language است. html زبانی است که از آن برای طراحی محتوای وب استفاده می شود. بنابراین فایل های html اساساً با صفحات وب در ارتباط هستند.

.hyc:
برنامه ی corel wordperfect این پسوند را برای فایل hypenation به کار می برد. این فایل در برنامه های کاربردی ویندوز استفاده می شود.


.hyd:
این پسوند نشان دهنده ی فایل hyphenation dictionary است که برنامه ی corel wordperfect، آن را برای برنامه های کاربردی ویندوز استفاده می کند .


.hyp:
این پسوند معرف فایل فوق متن (hypertex) است که در برنامه های کاربردی مختلف استفاده می شود. در چنین فایلی عناصر با استفاده از لینک های فعال با یکدیگر ارتباط دارند.

.ica:
این پسوند برای فایل گرافیکی مبتنی بر استاندارد ioca به کار می رود.

.icc:
این پسوند نشان دهنده ی فایل تصویری چاپگر است که در برنامه های کاربردی kodak مورد استفاده قرار می گیرد.

.ico:
در سیستم عامل ویندوز 3.x از این پسوند برای نشان دادن فایل آی استفاده می شد.

.ics:
در برنامه ی پست الکترونیکی microsoft outlook از این پسوند برای نمایش فایل تقویم استفاده می شود.

.idf:
این پسوند معرف فایل instrument drivers است که در سیستم عامل های ویندوز از آن در فایل های پیکربندی استفاده می شود. فایل instrument drivers مبتنی بر پروتکل midi می باشد. midi یک واسطه ی سری استاندارد است که اتصال بین ترکیب کننده های موسیقی، اسباب موسیقی و کامپیوترها را برقرار می سازد.


.idw:
این پسوند نشان دهنده ی فایل گرافیکی برداری است که در برنامه ی intellidraw استفاده می شود.

.idx:
این پسوند معرف فایل شاخص گذاری است که در برنامه های کاربردی مختلف مانند microsoft foxpro و clip gallery وجود دارد.


.ifo:
فایل داده ای که در برنامه ی imageforge pro استفاده می شود. این برنامه یک ابزار ویرایشی تصویر است که شرکت cursor arts آنرا برای سیستم عامل ویندوز 95 طراحی کرد.


.ifp:
این پسوند معرف فایل اسکریپتی است که در برنامه ی knowledge man مورد استفاده قرار می گیرد. knowledge man یک برنامه ی کاربردی پایگاه داده ای است.


.ifs:
این پسوند برای فایل سیستمی موجود در سیستم عامل os/2 به کار می رود. شرکت ibm خالق این سیستم عامل ها است.


.iges. یا igs:

این دو پسوند برای فایل های مبتنی بر استاندارد lges به کار می رود. این استاندارد به شرح مدل های ایجاد شده توسط برنامه های طراحی می پردازد. استاندارد مذکور شامل تعداد متنوعی از اشکال هندسی پایه است و روش هایی را برای شرح ترسیمات و نمودارهای ی ارایه می دهد.

.igx:
این پسوند در ارتباط با برنامه های igrafx professional، igrafx flow charter، igrafx process و igrafx process for six sigma استفاده می شود. این برنامه ها محصول شرکت micrografx هستند.

.iif:
این پسوند معرف فایل interchange است که در برنامه ی quick books وجود دارد و برای ویندوز به کار می رود. این برنامه محصول شرکت intuit می باشد.


.imp:
این پسوند برای فایل صفحه گسترده ی improve به کار می رود. این فایل را در برنامه های کاربردی lotus می توان یافت.


.ind:
این پسوند معرف فایل شاخص گذاری است که توسط برنامه ی dbase iv استفاده می شود.

.indd:
این پسوند نشان دهنده ی فایلی است که در برنامه ی adobe indesign استفاده می شود. برنامه ی مذکور در سال 1999 به بازار عرضه شد.


فایل صوتی درباره درس مهارت ارتباطی یا زبان زندگی - 18.9 mb _فایل صوتی درباره دوره (ام بی ای) و تاریخچه آن(mba) - 23.6 mb _فایل_صوتی_استعداد_ی _با_صدای_محمدرضا_شعبانعلی _رایگان_ _کنید _خیلی_حرف داره برای گفتن _امتحانش_مجانیه_بفرمایید!!!_قیمت_این_فایل _چندین_میلیارد_می_ارزه!!!!!,ولی_مجانی_ _کنید!!!! - 27.3 mb استعدادی فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)-قسمت اول - 46.6 mb استعدادی فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)-قسمت دوم - 48.7 mb جماعت.3gp - 3.8 mb فابل صوتی سوم”استراتژی محتوا”: بررسی صنعت محتوا - 17.3 mb فابل صوتی چهارم”استراتژی محتوا”: استراتژی محتوا و روندهای جاری صنعت محتوا - 23.5 mb فایل صوتی اول “ارزش آفرینی” : ارزش آفرینی؛ مسیر رشد از کجا آغاز می شود؟ - 3.7 mb فایل صوتی اول “استراتژی محتوا”: استراتژی محتوا - 18.9 mb فایل صوتی اول “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟(قسمت اول) - 10.4 mb فایل صوتی اول “تفکرسیستمی” رادیو متمم: نیاز به تفکر سیستمی - 23.4 mb فایل صوتی اول “مدیریت منابع” رادیو متمم: قسمت اول - 20.1 mb فایل صوتی اول “هنر استعفاء” رادیو متمم : یادآوری استعفاء - 40.0 mb فایل صوتی اول “هنر یادگیری”: مدل ذهنی مناسب برای یادگیری - 19.7 mb فایل صوتی اول ” تصمیم گیری” رادیو متمم: تصمیم گیری - 23.9 mb فایل صوتی اول”مهارت سخنرانی” : مدل ذهنی مناسب برای سخنران - 43.5 mb فایل صوتی دوم “ارزش آفرینی”: هزینه فرصت ؛ اگر محاسبه اش نکنید شاید ببازید! - 4.3 mb فایل صوتی دوم “استراتژی محتوا”: درباره ی بازار محتوا - 22.7 mb فایل صوتی دوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل مسئله و خلاقیت - 29.1 mb فایل صوتی دوم “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟(قسمت دوم) - 12.7 mb فایل صوتی دوم “مدیریت منابع” رادیو متمم: قسمت دوم - 24.4 mb فایل صوتی دوم “هنر یادگیری” : تکنیکهای قابل استفاده برای یادگیری - 22.7 mb فایل صوتی دوم”مهارت سخنرانی”: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن - 22.3 mb فایل صوتی سوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل مسئله و خلاقیت - 24.0 mb فایل صوتی سوم “مدیریت منابع” رادیو متمم:قسمت پایانی - 29.4 mb فایل صوتی سوم “مهارت سخنرانی”: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی - 14.3 mb فایل صوتی سوم “هنر یادگیری” : هنر یادگیری تطبیقی - 21.1 mb فایل صوتی ششم هنر یادگیری: مثالی از یادگیری کریستالی در بحث دروغ و فریب - 37.9 mb فایل صوتی مقدماتی “تفکرسیستمی” رادیو متمم: تفکر سیستمی - 30.1 mb فایل صوتی پنجم “هنر یادگیری”: یادگیری کریستالی - 38.7 mb فایل صوتی چهارم “هنر یادگیری”: چرا باید سرعت یادگیری را کند کنیم؟ - 26.4 mb فایل صوتی چهارم ” تصمیم گیری” رادیو متمم : انتخاب - 2.7 mb رادیو متمم: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن (1) - 22.3 mb فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی - 43.5 mb فایل صوتی: اهمیت شناخت مدل ذهنی - 18.6 mb


فصل 1

نام مولف / منبع نوع فایل حجم
آموزش معلمان- فصل اول- فایل اول خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل اول- فایل دوم خسرو داودی تصویری 13.2 mb
آموزش معلمان- فصل اول- فایل سوم خسرو داودی تصویری 12.3 mb
آموزش معلمان- فصل اول- فایل چهارم خسرو داودی تصویری 12.8 mb

فصل 2

نام مولف / منبع نوع فایل حجم
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل اول خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل دوم خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل سوم خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری 17.2 mb

فصل 3

نام مولف / منبع نوع فایل حجم
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل اول خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل دوم خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل سوم خسرو داودی تصویری 17.2 mb
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری 17.2 mb

فصل 4

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل چهارم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل چهارم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل چهارم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل چهارم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

فصل 5

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل پنجم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل پنجم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل پنجم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل پنجم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

فصل6

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل ششم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل ششم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل ششم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل ششم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

فصل 7

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل هفتم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هفتم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هفتم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هفتم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

فصل 8

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل هشتم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هشتم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هشتم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل هشتم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

فصل9

نام مولف / منبع نوع فایل
آموزش معلمان- فصل نهم- فایل اول خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل نهم- فایل دوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل نهم- فایل سوم خسرو داودی تصویری
آموزش معلمان- فصل نهم- فایل چهارم خسرو داودی تصویری

منبع :http://math-dept.talif.sch.ir/


فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_356010066993683_r58fa0wb03

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f_356010066993683_r58fa0wb03 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_356010066993683_r58fa0wb03
فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210063199505_rf8fa1malm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f_355210063199505_rf8fa1malm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210063199505_rf8fa1malm
فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210063199505_rf8fa1malm (1)

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f_355210063199505_rf8fa1malm (1) برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210063199505_rf8fa1malm (1)
فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210062224619_rf8f91p5ec

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f_355210062224619_rf8f91p5ec برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210062224619_rf8f91p5ec
پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

عنوان تحقیق

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول کلیات 1
مقدمه 2
بخش اول پیش درآمد 3
بخش دوم واژه شناسی لوث 27
الف – معنای لغوی لوث 27
ب – معنای اصطلاحی 27
بخش سوم مشروعیت لوث 29
مبحث اول احادیث 29
مبحث دوم توجیهات عقلانی 30
مبحث سوم نظر فقها 31
گفتار اول دلایل ج

 پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران
پایان نامه توقیف اموال

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی

عنوان
توقیف اموال

س رست
جناب آقای اکبر زاده

نگارش
فیروزه لشکریبهار 1385

خدایا سپاس توراست
خدایا به بندگی خود را مم کن و گرفتار کبرم مساز و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری

 پایان نامه توقیف اموال
فایل فلش فارسی lenovo a7-30gc

فایل فلش فارسی و کال اکتیو lenovo a730gc اندروید ۴٫۴٫۲

 فایل فلش فارسی lenovo a7-30gc
فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a3 (2016) a310f

فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a3 (2016) a310f اندروید ۶٫۰٫۱

 فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a3 (2016) a310f
فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a5 (2016) a510f اندروید ۶٫۰٫۱

فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a5 (2016) a510f اندروید
رام فارسی و رسمی گوشی سامسونگ galaxy a5 (2016) a510f۶٫۰٫۱

 فایل فلش رسمی و فارسی galaxy a5 (2016) a510f اندروید ۶٫۰٫۱
آموزش برنامه نویسی2

آموزش برنامه نویسی اس کیو سرور

 آموزش برنامه نویسی2
آموزش برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

 آموزش برنامه نویسی
زراعت دیم غلات عدس و نخود

زراعت نخود و عدس

 زراعت دیم غلات عدس و نخود
دیوان شعر عنتره بن شداد

دیوان
عنتره
شداد

 دیوان شعر عنتره بن شداد
عجایب مخلوقات

عجایب مخلوقات

 عجایب مخلوقات
فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210061415812_rf8f911srf

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f_355210061415812_rf8f911srf برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f_355210061415812_rf8f911srf
فایل ترمیم شبکه و سریال g800m_353923060317886_rf8f8014r9f

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g800m_353923060317886_rf8f8014r9f برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g800m_353923060317886_rf8f8014r9f
فایل ترمیم شبکه و سریال g800f_355354062828118_r58f803g5wp

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g800f_355354062828118_r58f803g5wp برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g800f_355354062828118_r58f803g5wp
فایل ترمیم شبکه و سریال g800f_352960061522321_rf8f70jjeph

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g800f_352960061522321_rf8f70jjeph برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g800f_352960061522321_rf8f70jjeph
فایل ترمیم شبکه و سریال g530h_00000001585678_0000000000

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g530h_00000001585678_0000000000 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g530h_00000001585678_0000000000
فایل ترمیم شبکه و سریال g357m-35328306013177_r28f50d62zd

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g357m35328306013177_r28f50d62zd برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g357m-35328306013177_r28f50d62zd
فایل ترمیم شبکه و سریال g357m_353283060318578_r28f608rg8e

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g357m_353283060318578_r28f608rg8e برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g357m_353283060318578_r28f608rg8e
فایل ترمیم شبکه و سریال g355h_352554061599338_r21f65f8dwx

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g355h_352554061599338_r21f65f8dwx برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g355h_352554061599338_r21f65f8dwx
فایل ترمیم شبکه و سریال g313ml-353922061121032-r21fb2arj4j

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g313ml353922061121032r21fb2arj4j برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g313ml-353922061121032-r21fb2arj4j
فایل ترمیم شبکه و سریال g313ml-353921061121034-r21fb2arj4j

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g313ml353921061121034r21fb2arj4j برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g313ml-353921061121034-r21fb2arj4j
فایل ترمیم شبکه و سریال s7275b-35328306013177_r28f50d62zd

فایل سرت cert گوشی سامسونگ s7275b35328306013177_r28f50d62zd برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال s7275b-35328306013177_r28f50d62zd
فایل ترمیم شبکه و سریال s7275b_351896060760945

فایل سرت cert گوشی سامسونگ s7275b_351896060760945 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال s7275b_351896060760945
فایل ترمیم شبکه و سریال i9515l_352168062519052

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9515l_352168062519052 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9515l_352168062519052
فایل ترمیم شبکه و سریال i9500-358851056213287_rv1d969ezt

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9500358851056213287_rv1d969ezt برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9500-358851056213287_rv1d969ezt
فایل ترمیم شبکه و سریال i9500_355799057244590_rv1d51dhd3

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9500_355799057244590_rv1d51dhd3 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9500_355799057244590_rv1d51dhd3
فایل ترمیم شبکه و سریال i9301i_352608060137555

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9301i_352608060137555 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9301i_352608060137555
فایل ترمیم شبکه و سریال i9300i_35260706013755

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9300i_35260706013755 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9300i_35260706013755
فایل ترمیم شبکه و سریال i9300-353817059223958_rv1c771pp4

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9300353817059223958_rv1c771pp4 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9300-353817059223958_rv1c771pp4
فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793057385728_rf1cb3jd61v

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9300_354793057385728_rf1cb3jd61v برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793057385728_rf1cb3jd61v
فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793056281373_rf1cb2nqtw

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9300_354793056281373_rf1cb2nqtw برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793056281373_rf1cb2nqtw
فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793057385728_rf1cb3jd61v

فایل سرت cert گوشی سامسونگi9300_354793057385728_rf1cb3jd61v برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9300_354793057385728_rf1cb3jd61v
فایل ترمیم شبکه و سریال g530h_355677060467699

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g530h_355677060467699 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g530h_355677060467699
فایل ترمیم شبکه و سریال g7105

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g7105 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g7105
فایل ترمیم شبکه و سریال n9000q_359542050950920

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9000q_359542050950920 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9000q_359542050950920
فایل ترمیم شبکه و سریال n7505_352832060301298

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n7505_352832060301298 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n7505_352832060301298
فایل ترمیم شبکه و سریال g900h_353415064151122

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g900h_353415064151122 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g900h_353415064151122
فایل ترمیم شبکه و سریال g900f_mpss.di.2.0.1.c2

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g900f_mpssdi201c2 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g900f_mpss.di.2.0.1.c2
فایل ترمیم شبکه و سریال g800f

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g800f برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g800f
فایل ترمیم شبکه و سریال g530h

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g530h برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g530h
فایل ترمیم شبکه و سریال g530fz_mpss.dpm.2.0.c5

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g530fz_mpssdpm20c5 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g530fz_mpss.dpm.2.0.c5
فایل ترمیم شبکه و سریال g360h_359656064263094

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g360h_359656064263094 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g360h_359656064263094
فایل ترمیم شبکه و سریال g360h

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g360h برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g360h
فایل ترمیم شبکه و سریال g350e_353519069023978

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g350e_353519069023978 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g350e_353519069023978
فایل ترمیم شبکه و سریال g313h

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g313h برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g313h
فایل ترمیم شبکه و سریال a500h_mpss.dpm.1.0.c7.1

فایل سرت cert گوشی سامسونگ a500h_mpssdpm10c71 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال a500h_mpss.dpm.1.0.c7.1
فایل ترمیم شبکه و سریال a300fu_mpss.dpm.2.0.c1

فایل سرت cert گوشی سامسونگ a300fu_mpssdpm20c1 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال a300fu_mpss.dpm.2.0.c1
فایل ترمیم شبکه و سریال sc04e unlocked

فایل سرت cert گوشی سامسونگ sc04e unlocked برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال sc04e unlocked
فایل ترمیم شبکه و سریال n910c

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n910c برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n910c
فایل ترمیم شبکه و سریال s7562_76xxu-usnskolym

فایل سرت cert گوشی سامسونگ s7562_76xxuusnskolym برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال s7562_76xxu-usnskolym
فایل ترمیم شبکه و سریال s7562

فایل سرت cert گوشی سامسونگ s7562 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال s7562
فایل ترمیم شبکه و سریال n9005_mine

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9005_mine برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9005_mine
فایل ترمیم شبکه و سریال n9005

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9005 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9005
فایل ترمیم شبکه و سریال n7505 unlock

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n7505 unlock برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n7505 unlock
فایل ترمیم شبکه و سریال n900t

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n900t برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n900t
فایل ترمیم شبکه و سریال n900

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n900 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n900
فایل ترمیم شبکه و سریال m919_m9615a-cefwtazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ m919_m9615acefwtazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال m919_m9615a-cefwtazm
فایل ترمیم شبکه و سریال m819n_m8930b-aaaatazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ m819n_m8930baaaatazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال m819n_m8930b-aaaatazm
فایل ترمیم شبکه و سریال m819n unlock

فایل سرت cert گوشی سامسونگ m819n unlock برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال m819n unlock
فایل ترمیم شبکه و سریال i9506_m8974a-aaaanazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9506_m8974aaaaanazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9506_m8974a-aaaanazm
فایل ترمیم شبکه و سریال i9506

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9506 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9506
فایل ترمیم شبکه و سریال i9505_m9615a-cefwtazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9505_m9615acefwtazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9505_m9615a-cefwtazm
فایل ترمیم شبکه و سریال i9505 galaxy

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9505 galaxy برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9505 galaxy
فایل ترمیم شبکه و سریال i9500

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9500 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9500
فایل ترمیم شبکه و سریال i9305_m9615acehwmazd179599

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9305_m9615acehwmazd179599 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9305_m9615acehwmazd179599
فایل ترمیم شبکه و سریال i9295_m9615a-cefwtazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9295_m9615acefwtazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9295_m9615a-cefwtazm
فایل ترمیم شبکه و سریال i9195_m8930b-aaaatazm

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9195_m8930baaaatazm برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9195_m8930b-aaaatazm
فایل ترمیم شبکه و سریال i9195

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9195 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9195
فایل ترمیم شبکه و سریال i8262_8x25-ssoskolym

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i8262_8x25ssoskolym برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i8262_8x25-ssoskolym
فایل ترمیم شبکه و سریال i747m

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i747m برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i747m
فایل ترمیم شبکه و سریال i337

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i337 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i337
فایل ترمیم شبکه و سریال i727r

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i727r برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i727r
فایل ترمیم شبکه و سریال i317m_m9615a

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i317m_m9615a برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i317m_m9615a
فایل ترمیم شبکه و سریال i317m

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i317m برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i317m
فایل ترمیم شبکه و سریال i257

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i257 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i257
فایل ترمیم شبکه و سریال p5100

فایل سرت cert گوشی سامسونگ p5100 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال p5100
فایل ترمیم شبکه و سریال i9500_35751205

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9500_35751205 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9500_35751205
فایل ترمیم شبکه و سریال i9500

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9500 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9500
فایل ترمیم شبکه و سریال i9301i_35260806013755

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9301i_35260806013755 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9301i_35260806013755
رام t900-mainboard-v2.0

فایل فلش تبلت چینی t900mainboardv20

 رام t900-mainboard-v2.0
رام et_q8_mainboard_v1.5

فایل فلش تبلت چینی et_q8_mainboard_v15

 رام et_q8_mainboard_v1.5
فایل فلش فارسی y550-l01 بیلد ۲۵۶

رام فارسی گوشی هواوی y550l01
بیلد ۲۵۶

 فایل فلش فارسی y550-l01 بیلد ۲۵۶
فایل فلش فارسی g760-l01

فایل فلش فارسی g760l01

 فایل فلش فارسی g760-l01
فایل فلش فارسی y560-cl00 بیلد ۱۲۵

فایل فلش فارسی y560cl00 بیلد ۱۲۵

 فایل فلش فارسی y560-cl00 بیلد ۱۲۵
فایل فلش scl-u31 بیلد ۱۳۰

فایل فلش sclu31 بیلد ۱۳۰

 فایل فلش scl-u31 بیلد ۱۳۰
فایل فلش t736-mainboard-v2.1

فایل فلش تبلت چینی t736mainboardv21

 فایل فلش t736-mainboard-v2.1
فایل فلش تبلت چینی et_86v2g_a23_v1.2

فایل فلش تبلت چینی et_86v2g_a23_v12

 فایل فلش تبلت چینی et_86v2g_a23_v1.2
فایل فلش فارسی galaxy tab e t561 اندروید ۵٫۱

رام رسمی و فارسی تبلت سامسونگ galaxy tab e t561

 فایل فلش فارسی galaxy tab e t561 اندروید ۵٫۱
فایل ترمیم شبکه و سریال i9060l

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9060l برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9060l
فایل ترمیم شبکه و سریال galaxy i9300

فایل سرت cert گوشی سامسونگ galaxy i9300 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال galaxy i9300
فایل ترمیم شبکه و سریال galaxy i8262 qcn

فایل سرت cert گوشی سامسونگ galaxy i8262 qcn برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال galaxy i8262 qcn
فایل ترمیم شبکه و سریال g800h cert

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g800h cert برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g800h cert
فایل ترمیم شبکه و سریال g530h final cert

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g530h final cert برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g530h final cert
فایل ترمیم شبکه و سریال e250l

فایل سرت cert گوشی سامسونگ e250l برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال e250l
فایل ترمیم شبکه و سریال n9009

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9009 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9009
فایل ترمیم شبکه و سریال n9005

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9005 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9005
فایل ترمیم شبکه و سریال n9000q

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n9000q برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n9000q
فایل ترمیم شبکه و سریال n910c-355025060395777

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n910c355025060395777 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n910c-355025060395777
فایل ترمیم شبکه و سریال n900

فایل سرت cert گوشی سامسونگ n900 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال n900
فایل ترمیم شبکه و سریال g925f_359521062182045

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g925f_359521062182045 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g925f_359521062182045
فایل ترمیم شبکه و سریال 920f_359845064205185

فایل سرت cert گوشی سامسونگ 920f_359845064205185 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال 920f_359845064205185
فایل ترمیم شبکه و سریال g900f_352558067456427

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g900f_352558067456427 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g900f_352558067456427
فایل ترمیم شبکه و سریال g906s

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g906s برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g906s
فایل ترمیم شبکه و سریال g850f-355210062179805

فایل سرت cert گوشی سامسونگ g850f355210062179805 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال g850f-355210062179805
فایل ترمیم شبکه و سریال s7390g_357266061280463

فایل سرت ترمیم شبکه و سریال s7390g_357266061280463

 فایل ترمیم شبکه و سریال s7390g_357266061280463
فایل فلش فارسی y560-u02

رام فارسی گوشی هواوی y560u02
بیلد۱۰۴

 فایل فلش فارسی y560-u02
فایل فلش فارسی honor 4c chm-u01 اندروید ۵٫۱

فایل فلش فارسی honor 4c chmu01 اندروید ۵٫۱

 فایل فلش فارسی honor 4c chm-u01 اندروید ۵٫۱
فایل فلش فارسی y541-u02

فایل فلش فارسی y541u02

 فایل فلش فارسی y541-u02
فایل فلش فارسی honor 6 h60-l04

فایل فلش فارسی honor 6 h60l04

 فایل فلش فارسی honor 6 h60-l04
فایل فلش فارسی huawei p8 lite ale-l21

فایل فلش فارسی huawei p8 lite alel21

 فایل فلش فارسی huawei p8 lite ale-l21
فایل فلش فارسی samsung a300h

فایل فلش فارسی (۴فایل) samsung a300h

 فایل فلش فارسی samsung a300h
فایل فلش y635-l01 بیلد ۱۳۱

فایل فلش کمیاب y635l01

 فایل فلش y635-l01 بیلد ۱۳۱
فایل فلش هواوی honor 7 plk-l01

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی honor 7 plkl01

 فایل فلش هواوی honor 7 plk-l01

nirlauncher مجموعه ای با بیش از 150 نرم افزار رایگان و قابل حمل برای ویندوز می باشد که طی چند سال توسط وب سایت nirsoft توسعه یافته اند. این نرم افزار دارای بیش از صد برنامه ی مختلف و کاربردی برای ویندوز است که برای بازی پسوردهای مختلف، مشاهده و مدیریت کش مرورگر، ابزارهایی برای کار با شبکه، سیستم ها و هارد دیسک، برنامه های مربوط به پخش و مدیریت فایل های صوتی و تصویری، ابزارهای مربوط به دسکتاپ و جستجو در ویندوز و ... است که هیچ یک از آن ها نیاز به نصب ندارند و حتی در حافظه های usb قابل حمل نیز قابل استفاده هستند.


 


قابلیت های کلیدی نرم افزار nirlauncher:


- امکان استفاده از درایو فلش usb و بدون نیاز به نصب


- استفاده کاملاً رایگان از تمامی نرم افزارهای موجود در این بسته


- دارای ابزارهای بازی رمز عبور


- ابزار نظارت بر شبکه


- ذخیره تنظیمات هر برنامه در فایل .cfg در صورت اجرا در فلش مموری


- امکان اضافه بسته های نرم افزار به بسته اصلی


- مشاهده و است اج کوکی ها، کش و سایر اطلاعات ذخیره شده توسط مرورگر وب


- جستجوی فایل ها در سیستم


- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز


- و ...


 


لیست ابزار ها:


 


a ncedrun: اجرای یک برنامه با تنظیمات مختلف که شما را انتخاب نمایید.


alternatestreamview: یافتن همه جریان های متناوب پنهان ذخیره شده در فایل سیستم است.


altstreamdump: افسردگی لیست ntfs جریان متناوب


appcrashview: نمایش جزئیات مربوط به تمام نرم افزار قفل در سیستم شما رخ داده است.


adapterwatch: نمایش اطلاعات مفید در مورد آداپتورهای شبکه خود را.


activexhelper: مشاهده اطلاعات ضروری در مورد اجزای اکتیو ای نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


batteryinfoview: نمایش اطلاعات باتری بر روی لپ تاپ و نوت بوک.


bluescreenview: نمایش اطلاعات در مورد سقوط روی صفحه نمایش آبی در سیستم شما رخ داده است.


bluetoothcl: نمایش لیست دستگاه های بلوتوث


bluetoothlogview: ایجاد گزارشی از فعالیت بلوتوث در منطقه شما.


bluetoothview: نظارت بر فعالیت های دستگاه های بلوتوث در اطراف شما.


browsinghistoryview: نمایش تاریخچه مرور مرورگرهای وب محبوب


bulkfilechanger: تغییر تاریخ / زمان / صفات فایل های چندگانه.


bulletsp view: نشان می دهد که کلمات عبور ذخیره شده در پشت گلوله.


chromecacheview: chrome مرورگر کش نمایشگر


chromecookiesview: جایگزین برای استاندارد کوکی ها بیننده داخلی از گوگل کروم


chromehistoryview : نمایش تاریخ در حال دیدن سایت از مرورگر وب chrome


chromep : رمز عبور ابزار بازی برای مرورگر وب گوگل کروم.


cleanafterme: فایل های پاک و مقادیر رجیستری در سیستم شما.


clipboardic: مدیر کلیپ بورد کوچک و ساده است.


countrytraceroute: ابزار traceroute را سریع با ip اطلاعات کشور است.


currports : صفحه نمایش لیستی از تمام tcp / udp پورت در حال حاضر باز بر روی کامپیوتر شما.


currprocess: صفحه نمایش لیستی از تمام فرآیندهای در حال حاضر بر روی سیستم شما در حال اجرا.


csvfileview: csv / نوار-حد و مرز مشخصی بیننده فایل و تبدیل


customizeie: اضافه / حذف دکمه های نوار ابزار و آیتم های منو در اینترنت ا پلورر.


customexplorertoolbar: اضافه دکمه های کپی / برش / چسباندن را به نوار ابزار ا پلورر ویندوز 7.


deviceioview: سازمان دیده بان انتقال داده ها بین یک نرم افزار یا خدمات و راننده دستگاه.


devmanview: جایگزینی برای مدیریت دستگاه استاندارد ویندوز.


dialup : بازی شماره گیری رمزهای عبور را در تمام نسخه های ویندوز.


diskcountersview: نمایش هارد دیسک به عنوان خوانده شده شمارنده / نوشتن.


disksmartview: بازی اطلاعات از هارد دیسک ide smart / a.


dll export viewer: لیست dll توابع صادر و آدرس حافظه خود را - برای اشکال ز .


dnsdataview: بازی رکوردهای dns (mx، ns، a، soa) از حوزه مشخص شده است.


dnsquerysniffer: ابزار شبکه که dns فرستاده بر روی سیستم شما نشان می دهد.


domainhostingview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد یک دامنه.


dotnetresource tract: است اج منابع جاسازی شده از برنامه های دات نت.


downtester: تست سرعت اینترنت


driveletterview: مشاهده و تغییر نام درایو


driverview: نمایش لیستی از تمام درایور های دستگاه در حال حاضر بر روی سیستم شما بارگذاری می شود.


dumpedid: تخلیه اطلاعات edid را در پنجره کنسول.


esedatabaseview: نمایش محتوای فایل های پایگاه داده ese (.edb فایل)


eventlogsourcesview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع ورود رویداد نصب شده بر روی سیستم شما.


executedprogramslist: برنامه نمایش داده و فایل های دسته ای که شما قبلا بر روی سیستم شما اجرا می شود.


exifdataview: نمایش اطلاعات exif ??ذخیره شده در داخل فایل های تصویر jpg


fastresolver: برطرف نام میزبان متعدد را به آدرس های ip / آدرس های mac و بالع .


favoritesview: صفحه نمایش لیستی از تمام favorties خود را / بوک مارک ها در یک صفحه.


fbcacheview: تصاویر ذخیره شده در حافظه از مرورگر وب خود را نشان می دهد.


filetypesman: جایگزین برای بدهید، انواع فایل از ویندوز.


firefox sview: نمایش داده لیستی از فایل های شده را در فایرفا


firmwaretablesview: نمایش یک لیست از جداول سیستم عامل (acpi، smbios) ذخیره شده در سیستم شما.


flashcookiesview: نمایش کوکی های فلش ذخیره شده در کامپیوتر خود را.


folderchangesview: نظارت بر تغییرات پوشه / درایو.


foldertimeupdate: به روز رسانی "زمان اصلاح از پوشه ها.


gdiview : صفحه نمایش لیستی از gdi دسته توسط هر فرایند باز


hashmyfiles: محاسبه هش md5 / sha1 فایل های خود را


heapmemview: دیدن مطالب از تمام بلوک حافظه اختصاص داده شده در پشته.


keyslist: صفحه نمایش لیستی از کلید های داغ که در حال حاضر بر روی سیستم شما ثبت شده است.


htmlastext: اسناد html را به فایل های متنی ساده است.


htmldocedit : ساده طراح html / ویرایشگر


httpnetworksniffer: قطاری و نمایش http درخواست / پاسخ.


icon tract: است اج آی و نشانگر از فایل های executbale (exe، dll، ocx، cpl، و غیره)


iecacheview: لیست تمام فایل های حال حاضر در کش اینترنت ا پلورر ذخیره می شود.


iecookiesview: نمایش کوکی هایی که فروشگاه های اینترنت ا پلورر بر روی کامپیوتر شما


iehistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های که شما با مرورگر وب اینترنت ا پلورر بازدید د.


ie p view: بازی کلمه عبور ذخیره شده توسط اینترنت ا پلورر (نسخه 4.0-8.0)


imagecacheviewer: نمایش تصاویر ذخیره شده در حافظه مرورگر وب خود را.


insideclipboard: نمایش محتوای تمام فرمت های ذخیره شده در کلیپ بورد.


installedcodec: راه انداز فهرست کدک های و directshow بر روی سیستم شما نصب شده است.


installeddriverslist: لیست تمام درایور های دستگاه که در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است.


ipinfooffline: نمایش اطلاعات کشور در مورد آدرس ip.


ipnetinfo: به راحتی تمام اطلاعات موجود در مورد آدرس ip پیدا کنید.


jumplistsview: نمایش اطلاعات ذخیره شده توسط از ویژگی های لیست پرش از ویندوز 7.


lastactivityview: نمایش آ ین فعالیت های کامپیوتر.


livecontactsview: مشاهده جزئیات اطلاعات تماس خود را در ویندوز لایو مسنجر.


lsasecretsdump: تخلیه اسرار lsa از رجیستری.


lsasecretsview: صفحه نمایش لیستی از تمام اسرار lsa ذخیره شده در رجیستری در کامپیوتر شما.


macaddressview: mac ابزار مراجعه به آدرس


mail p view: بازی کلمه عبور ایمیل


monitorinfoview: نمایش اطلاعات ضروری در مورد مانیتور خود را.


mozillacacheview: لیست تمام فایل های در حال حاضر در کش از مرورگر فایرفا / موزیلا ذخیره می شود.


mozillahistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های بازدید در مرورگرهای وب در فایرفا / موزیلا / نت اسکیپ.


messenp : بازی کلمه عبور از برنامه های مسنجر از طریق مسنجر


muicacheview: ویرایش / حذف آیتم muicache در سیستم شما


multimonitortool : فعال، غیر فعال، و مجموعه ای از مانیتور اولیه در سیستم از چند مانیتور.


metarweather: رمزگشایی گزارش آب و هوا metar، و نمایش آنها در یک ج گزارش آب و هوا ساده است.


myeventviewer: myeventviewer یک جایگزین ساده به بیننده رویداد استاندارد ویندوز است.


mylastsearch: نمایش آ ین جستجوهای خود را با گوگل، یاهو، msn و


myuninstaller: ابزار جایگزین برای استاندارد اضافه / حذف اپلت ویندوز.


mozillacookiesview: جایگزین برای استاندارد، مدیریت کوکی ها، ارائه شده توسط نت اسکیپ و موزیلا است.


netbscanner: اسکن تمام کامپیوترها در آدرس ip در محدوده شما انتخاب می کنید، با استفاده از پروتکل نت بایوس


netconnectchoose: تنظیم اتصال به طور پیش فرض به اینترنت و مشاهده اطلاعات عمومی اتصال.


network p word recovery: بازی کلمه عبور شبکه در ویندوز xp / 2003 / ویستا.


netresview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع شبکه در شبکه خود را.


netrouteview: جایگزین رابط کاربری گرافیکی به ابزار مسیر استاندارد ویندوز.


networkconnectlog: ورود به سیستم از اتصال / قطع کامپیوتر در شبکه خود را نشان می دهد.


networkinterfacesview: صفحه نمایش لیستی از همه کارت های شبکه / رابط نصب شده بر روی سیستم شما.


networklatencyview: محاسبه زمان تاخیر شبکه (به میلی ثانیه) برای هر اتصال tcp جدید.


networktrafficview: نمایش آمار ترافیک شبکه بر روی کارت شبکه خود را


nircmd: آیا بسیاری از وظایف مفید از خط فرمان.


nk2edit: کامل nk2 (تکمیل خ ر) ویرایشگر برای مایکروسافت چشم انداز


ntfslinksview: مشاهده لیست ntfs لینک های نمادین / اتصالات در پوشه انتخاب شده است.


officeins: نمایش جزئیات مربوط به همه نصب مایکروسافت آفیس افزودنی را قابل فهم بر روی کامپیوتر شما.


openedfilesview: نمایش لیست از تمام فایل های بر روی سیستم شما باز می شود.


opensavefilesview: لیستی از فایل های که شما قبلا باز شده است.


openwithview: فعال / غیرفعال آیتم ها در "با باز " گفت و گو جعبه از ویندوز.


operacacheview: بیننده کش برای اپرا مرورگر وب است.


ope view: رمز عبور ابزار بازی برای اپرا مرورگر وب است.


outlookaddressbookview: نمایش جزئیات مربوط به همه گیرندگان ذخیره شده در کتاب آدرس از چشم انداز


outlookattachview: است اج فایل پیوست متعدد از چشم انداز.


outlookstatview: نمایش آمار کلی ایمیل های چشم انداز خود را.


p wordfox: نمایش رمزهای عبور در فایرفا مرورگر وب ذخیره می شود.


p word security scanner: نمایش امنیتی اطلاعات در مورد کلمات عبور ذخیره شده در سیستم شما.


pcanywhere p view: 


pinginfoview : پینگ نام میزبان متعدد و آدرس ip است.


processactivityview : نشان دادن فعالیت فایل برای فرآیند انتخاب شده است.


processthreadsview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد تمام موضوعات از فرایند است که شما را انتخاب نمایید.


produkey: را نمایش می cd-کلید در ms-office / ویندوز نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


pstp word: بازی رمز عبور از دست رفته از فایل pst چشم انداز.


quicksetdns: تغییر سرور dns است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود.


remote desktop p view: رمز عبور ذخیره شده توسط مایکروسافت ابزار دسکتاپ از راه دور نشان می دهد.


recentfilesview: نمایش لیست از فایل های اخیرا باز


regdllview: regdllview ابزار کوچک است که صفحه نمایش لیستی از تمام فایل های ثبت شده است.


regfileexport: صادرات آنلاین فایل رجیستری برای .reg را فایل


regfromapp: ایجاد فایل .reg با توجه به تغییرات رجیستری ساخته شده توسط نرم افزار.


regscanner: اسکن و پیدا مقادیر در رجیستری


resource tract: است اج منابع از فایل های ال ال / ocx / exe.


routerp view: بازی رمزهای عبور از فایل پیکربندی روتر.


rtmpdumphelper: rtmp جریان در رابطه با ابزار از rtmpdump.


runasdate: اجرای یک برنامه با تاریخ مشخص شده است.


runfromprocess: اجرای یک برنامه دیگر فرآیند ها که شما را انتخاب نمایید.


safaricacheview: کش نمایشگر / است اج برای مرورگر وب safari


safarihistoryview: تاریخچه بیننده برای مرورگر وب safari


searchfilterview: مشاهده های جستجو نصب شده بر روی سیستم شما.


searchmyfiles: جایگزین برای استاندارد "جستجو برای فایل ها و پوشه" ماژول ویندوز.


securitysoftview: صفحه نمایش لیستی از آنتی ویروس / ضد جاسوسی / برنامه فایروال بر روی سیستم شما.


seq : دنباله ای از تصاویر را از وب و ایجاد انیمیشن از آنها.


serviwin: صفحه نمایش لیستی از رانندگان و خدمات نصب شده بر روی سیستم شما.


shellbagsview: صفحه نمایش لیستی از تمام تنظیمات پوشه ذخیره شده توسط ویندوز.


shellmenunew: غیر فعال / فعال آیتم ها در منوها جدید از ا پلورر استفاده میکنید.


shellexview: نمایش جزئیات مربوط به الحاقات پوسته نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


shortcutsman: لیست تمام کلید های میانبر بر روی دسکتاپ شما / منوی شروع.


shellmenuview: فعال / غیرفعال آیتم های منو استاتیک در منوی زمینه از ا پلورر استفاده میکنید.


simpleprogramdebugger: نمایش اشکال ز رویدادهای یک برنامه در حال اجرا.


simplewmiview: نمایش نتیجه نمایش داده شد wmi در یک ج ساده


sites er: ذخیره یک تصویر را از هر صفحه وب به یک فایل.


skypecontactsview: صفحه نمایش لیستی از تماس های اسکایپ ذخیره شده در فایل پایگاه داده محلی از اسکایپ.


skypelogview: نمایش فایل های ایجاد شده توسط اسکایپ ورود به سیستم


smartsniff : قطاری tcp / ip بسته و مشاهده داده ها را به عنوان اسیر دنباله ای از مکالمات.


sniffp : گرفتن کلمه عبور است که از طریق کارت شبکه خود را منتقل می کند.


socketsniff: سازمان دیده بان فعالیت ویندوز سوکت (winsock) از روند انتخاب شده است.


soundvolumeview: نمایش / تغییر سطح صدا و ذخیره / بار پروفیل سطح صدا در ویندوز ویستا / 7/8


specialfoldersview: به راحتی به پوشه های ویژه در سیستم شما پرش.


sy porter: چنگ زدن به داده های ذخیره شده در لیست نمایش ها، درخت، دیدگاه ها، جعبه لیست، و جعبه دسته کوچک موسیقی جاز.


tabletextcompare: (csv) فایل تب تحدید و یا کاما مقایسه کنید.


taskschedulerview: نمایش / غیر فعال / وظایف از وظیفه زمانبند ویندوز را فعال کنید.


tcplogview: نظارت بر اتصالات tcp باز بر روی سیستم شما.


turnedontimesview: نمایش محدوده زمان / تاریخ است که کامپیوتر شما تبدیل شده بود.


urlprotocolview: نمایش / غیر فعال / فعال پروتکل آدرس اینترنتی روی سیستم شما نصب


urlstringgrabber: رشته url چنگ زدن از وب سایت های از اینترنت ا پلورر


usbdeview : لیست تمام دستگاه های usb نصب شده است که شما قبلا استفاده می شود.


usblogview: ثبت و ضبط جزئیات هر دستگاه usb است که وصل / قطع را به سیستم شما


user istview: این رمزگشایی ابزار و صفحه نمایش لیستی از تمام پست های user ist


userprofilesview: نمایش پروفایل های کاربر اطلاعات بر روی سیستم خود را.


videocacheview: عصاره وب سایت فایل های ویدئویی از کش مرورگر وب خود را


vncp view: بازی رمزهای عبور ذخیره شده توسط ابزار vnc.


volumouse: تنظیم حجم سخنران خود را با چرخ ماوس خود را.


wakemeonlan: به نوبه خود در یک یا چند کامپیوتر از راه دور با ارسال ویک بر روی شبکه (wol) بسته


webbrowserp view: بازی کلمه عبور گم از مرورگر وب خود را.


webcacheimageinfo: اطلاعات exif ??از تصاویر ذخیره شده در کش مرورگر را نشان می دهد.


web imagesave: ضبط ع از وب کم خود.


webcookiessniffer: قطاری کوکی ها وب سایت و نمایش آنها در یک ج ساده


websitesniffer: ضبط فایل های وب سایت و ذخیره آنها بر روی هارد دیسک شما.


webvideocap: ضبط فایل های فلش ویدئو و جریان rtsp در حالی که تماشای آنها را در یک مرورگر وب است.


whatinstartup: فعال / غیرفعال / حذف برنامه هایی که در هنگام راه اندازی ویندوز لود می شود.


whatishang: دریافت اطلاعات در مورد نرم افزار ویندوز است که آویزان است.


whoiscl: دریافت اطلاعات دامنه مورد یک دامنه ثبت شده از خط فرمان.


whoisconnectedsniffer: نشان می دهد که با گوش دادن به بسته های شبکه را به شبکه خود متصل می شود.


whoisthisdomain: دریافت اطلاعات در مورد یک دامنه ثبت شده از سرور whois.


whosip: پیدا تمام اطلاعات موجود در مورد یک آدرس ip از خط فرمان.


wifichannelmonitor: قطاری ترافیک فای در ح مانیتور و diaplays ap اطلاعات / مشتریان است.


wifiinfoview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد شبکه های بی سیم در منطقه شما.


wincrashreport: نمایش گزارش در مورد برنامه ویندوز سقوط کرد.


winfontsview: نمونه ای از صفحه نمایش تمام فونت های نصب شده بر روی سیستم خود را.


winlister: این ابزار صفحه نمایش لیستی از پنجره های باز بر روی سیستم شما.


winlogonview: نمایش لاگین / بار logoff را در ویندوز ویستا / 7/8/2008


winprefetchview: مشاهده فایل های واکشی اولیه (.pf) ذخیره شده در سیستم شما.


winsockservicesview: نمایش / غیر فعال / فعال ارائه دهندگان خدمات از winsock نصب شده بر روی سیستم شما.


wirelessconnectioninfo: نمایش اطلاعات عمومی و آمار در مورد اتصال وای فای فعال است.


wirelesskeydump: افسردگی لیستی از تمام کلید بی سیم ذخیره شده توسط ویندوز


wirelesskeyview: بازی کلید شبکه های بی سیم (wep / wpa) ذخیره شده در کامپیوتر خود را از دست داد.


wirelessnetconsole: مشاهده اطلاعات شبکه های بی سیم (برنامه کنسول)


wirelessnetview: نظارت بر فعالیت شبکه های بی سیم در اطراف شما.


wireless network watcher: نشان می دهد است که به شبکه های بی سیم خود را متصل می شود.


winupdateslist: صفحه نمایش لیستی از تمام به روز رسانی های ویندوز (بسته خدمات و برطرف سازی اساسی مشکلات)


پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته

پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته
دسته بندی پاو وینت - powerpoint
بازدید ها 26
فرمت فایل pptx
حجم فایل 804 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافتهفروشنده فایل


کد کاربری 2کاربر

پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته

پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice - ... 99i.ir/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/فنی-و- ی/ ذخیره شده این فایل پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice که جزو پر ترین فایلهای ایرانی می باشد، به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت 99i از سطح ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice | soarticle soarticle.ir/sell-214661/پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/html ذخیره شده این صفحه منحصراً درباره |پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice| ... پاو وینت درباره موضوع بحث برنج دیم upland rice | ... hudl.ir/file-197572/موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/پاو وینت.html ذخیره شده این فایل پاو وینت به طور ویژه در خصوص |موضوع بحث برنج دیم upland rice| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد پاو وینت |موضوع بحث برنج دیم upland ... powerpoint درباره موضوع بحث برنج دیم upland rice | ... hudl.ir/file-197572/موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/powerpoint.html ذخیره شده این فایل powerpoint به طور ویژه در خصوص |موضوع بحث برنج دیم upland rice| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد powerpoint |موضوع بحث برنج دیم ... پاو وینت برنج دیم upland rice www.alfadoc.ir › پاو وینت › ی کشاورزی زراعت ذخیره شده پاو وینت برنج دیم upland rice ***2 lمقدمه برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول زراعی محسوب شده و ... پاو وینت برنج دیم upland rice - مارال داک www.maraldoc.ir › پاو وینت › ی کشاورزی زراعت ذخیره شده پاو وینت برنج دیم upland rice ***2 lمقدمه برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول زراعی محسوب شده و ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice - شبکه ... sell.filenetwork.ir/308672/content.html ذخیره شده پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید31 برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین ... پاو وینت برنج دیم upland rice - پیام داک www.payamdoc.ir › پاو وینت › ی کشاورزی زراعت ذخیره شده پاو وینت برنج دیم upland rice ***2 lمقدمه برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول زراعی محسوب شده و ... پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید | فایل بازها filebazha.ir/پاو وینت-برنج-دیم-31-اسلاید/ ذخیره شده لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ... نامه دوره کارشناسی موضوع بحث: برنج دیم upland rice ارائه دهنده : اکبر صفری ... پاو وینت برنج دیم upland rice - فروشگاه ساز رایگان ... sellufile.rozblog.com/post/1/-پاو وینت-برنج-دیم-upland-rice-.html ذخیره شده پاو وینت برنج دیم upland rice پاو وینت برنج دیم upland rice دسته بندی پاو وینت - powerpoint بازدید ها 15 فرمت فایل pptx حجم فایل 322 کیلو ... پاو وینت درمورد برنج دیم 31 اسلاید - آ فایل asak-file.ir/prod-20772.html ذخیره شده فایل*پاو وینت درمورد برنج دیم 31 اسلاید *را از آ فایل کنید. ... کارشناسی موضوع بحث: برنج دیم upland rice ارائه دهنده : اکبر صفری راهنما : جناب ... پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید - آ فایل asak-file.ir/prod-44669.html ذخیره شده فایل*پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید *را از آ فایل کنید. ... کارشناسی موضوع بحث: برنج دیم upland rice ارائه دهنده : اکبر صفری راهنما : جناب آقای ... بایگانی‌ها پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland ... searchcenter.ir/tag/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :  powerpoint  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) ... پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید [تار !] s3.tardl.ir/246750/item.html ذخیره شده موضوع بحث: برنج دیم upland rice. ارائه دهنده: اکبر صفری. راهنما: جناب آقای علیمحمدی. زمان: روز دوشنبه مورخ 83/2/28. مقدمه. برنج یکی از اصلی ترین ... پاو وینت درمورد برنج دیم 31 اسلاید 216505vfpt.nablink.ir/ ذخیره شده موضوع بحث: برنج دیم upland rice. ارائه دهنده : اکبر صفری. راهنما : جناب آقای علیمحمدی. زمان : روز دوشنبه مورخ 83/2/28. مقدمه. برنج یکی از اصلی ترین ... پاو وینت برنج دیم upland rice - فینچه finche.ir/tag/?q=پاو وینت+برنج+دیم+upland+rice ذخیره شده مجله تفریحی تفریحی سرگرمی اخبار روز ایران و جهان پزشکی سلامت سبک زندگی شویی مد و زیبایی مجله تفریحی سرگرمی کامپیوتر و موبایل. پاو وینت برنج دیم - انواع فایل anvaefile.blogsky.com/1396/03/26/post-25589/ -پاو وینت-برنج-دیم ذخیره شده بنام آنکه نامش مروارید دهانهاست جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره کارشناسی موضوع بحث: برنج دیم upland rice ارائه دهنده : اکبر صفری راهنما : جناب آقای ... پاو وینت برنج دیم upland rice - سل یو فایل sellufile.com/product-1-پاو وینت-برنج-دیم-upland-rice.aspx ذخیره شده تعداد صفحات فایل : 31. برنج دیمupland rice. فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود ب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice ... doc.arkmarket.ir/tag/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ ذخیره شده پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice. لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل : powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید31 ... پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید docfarsi.fileyar.ir/product-14825-powerpoint.aspx ذخیره شده بنام آنکه نامش مروارید دهانهاست جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره کارشناسی موضوع بحث: برنج دیم upland rice ارائه دهنده : اکبر صفری راهنما : جناب آقای ... پاو وینت برنج دیم upland rice - قیمت 12,000 ... https://selzir.com/قیمت- ید/2114953- -پاو وینت-برنج-دیم-upland-rice پاو وینت برنج دیم upland rice محدوده قیمت از 12000 تومان از فروشگاه ایران داکیومنت پرتال دانشجویی. پاو وینت رشته کشاورزی با عنوان برنج دیم | مرجع ... takrom.com/?p=363300 موضوع بحث: برنج دیم upland rice. در قالب 31 اسلاید. شرح مختصر : برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice - ... file.takhfifestan.com/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ 21 اسفند 1395 - لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل : powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید31 برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice ... persianfiles.ir/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ ذخیره شده 30 دی 1395 - پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice از یوتیوب آهنگ جدید ایرانی فروشنده بادیگارد بازار تلگرام پایان ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice | یاهو ... yahoo-file.ir › فنی و ی 30 دی 1395 - پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل : powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice | یاهو ... yahoo-file.ir/tag/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice. لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل : powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید31 ... 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم ... iranfille.ir › عمومی و آزاد ذخیره شده این محصول با ارزش “ 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم upland rice – عوامل موثر در کاشت برنج دیم – 31 اسلاید “را از ایران فایل نمایید. پاو وینت برنج دیم upland rice - ایران پست www.irpost.tk/p/163443/پاو وینت-برنج-دیم-upland-rice ذخیره شده پاو وینت برنج دیم upland rice پاو وینت برنج دیم upland rice پاو وینت برنج دیم upland rice دسته بندی پاو وینت powerpoint بازدید ها 15 ... پاو وینت رشته کشاورزی با عنوان برنج دیم - داک لینک doclink.ir/ -پاو وینت-رشته-کشاورزی-با-عنوا-3/ موضوع بحث: برنج دیم upland rice در قالب 31 اسلاید شرح مختصر :برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول ... پاو وینت ی کشاورزی زراعت - شهاب داک www.shahabdoc.ir/ -پاو وینت/56/ ی-کشاورزی-زراعت ذخیره شده پاو وینت ی کشاورزی زراعت با امکان جستجو در پاو وینت های آماده درسی و ی با امکان مشاهده پیش نمایش ... پاو وینت برنج دیم upland rice. برترین فایل پاو وینت برنج آپلند – بنر فایل www.bannerfile.ir/ -برترین-فایل-پاو وینت-برنج-آپل/ ذخیره شده 18 تیر 1396 - برنج آپلند (upland rice) در اراضی خشک و نیمه خشک کشت می شود درحالیکه بیشترین … ... bankmaghale.ir/مقاله-برنج-دیم/ – ذخیره شده – مشابه پاو وینت برنج - فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات ... prozhehfile.rzb.blogbi.ir/post467136.html پاو وینت برنج در 12اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx. کامل فایل ها و پروژه های دانشجویی. لینک منبع و پست :پاو وینت برنج پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید | علم جو elmjoo.top › عمومی و آزاد ذخیره شده 23 اردیبهشت 1396 - موضوع بحث: برنج دیم upland rice. ارائه دهنده : اکبر صفری. راهنما : جناب آقای علیمحمدی. زمان : روز دوشنبه مورخ 83/2/28. مقدمه. برنج یکی ... پاو وینت برنج دیم upland rice - عنوان sellufile.onvan.xyz/view/2893613/پاو+وینت+برنج+دیم+upland+rice ذخیره شده 4 ساعت پیش - پاو وینت برنج دیم upland rice گزارش تخلف برای پاو وینت برنج دیم upland .... مقاله درمورد پیوند شیمیایی rad.redblog.ir/post/5014 ذخیره شده مقاله ... پاو وینت برنج دیم 31 اسلاید - بانک علمی | bank ... bankelmi.ir/پاو وینت-برنج-دیم-31-اسلاید/ ذخیره شده 23 اردیبهشت 1396 - پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice · 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم upland rice – عوامل موثر در ... مقاله برنج دیم | فروشگاه فایل کانون kanoon.wordpressblog.ir/ -مقاله-برنج-دیم/ ذخیره شده 2 تیر 1396 - rainfed lowland rice under unsubmerged soil stress رایگان مقاله. مقاله اصلاح برنج برای مقاومت به خشکی در برنج دیم – getpaper.ir بایگانی‌ها ی و معماری سیستم ها - فروشگاه فایل سل یو ... dl-power2.ir/wp/tag/ ی-و-معماری-سیستم-ها/ ذخیره شده upland rice آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ آینده شغلی ی نرم افزار اصلاح نژاد زنبور عسل بازی کودک برنج دیم بروکراسی درکشورهای توسعه یافته بیماری ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice - ... fileavval.ir/ -پاو وینت-موضوع-بحث-برنج-دیم-upland-rice/ 1 بهمن 1395 - لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل : powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید31 برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین ... پاووینت برنج دیم upland rice - جستجو - وسریا wesria.com/search/پاووینت+برنج+دیم+upland+rice ذخیره شده پاووینت برنج دیم upland rice از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و ... parsiblog.com/posts/26/پاو وینت برنج دیم upland rice/ ... پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice - ژئو ... geotechco.ir › فنی و ی 19 بهمن 1395 - پاو وینت موضوع بحث برنج دیم upland rice. لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :  powerpoint  ( قابل ویرایش ... پاو وینت برنج آپلند - هاردل 1! .hardl.ir/object-54415/related ذخیره شده 8 بهمن 1395 - شما با جستجو برای پاو وینت برنج آپلند توانستید سایت ما را از ... مقایسه ارقام upland vs lowland محاسبه هزینه تولید برنج نتیجه گیری ... در زبان انگلیسی به برنج rice گفته می شود که همان نام عمومی برنج است .... کیلوبایت مقدمه: برنج از غلاتی است که از زمان های قدیم به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی بشر مورد ... پاو وینت برنج آپلند - هاردل 1! .hardl.ir/object-55515/related ذخیره شده 8 بهمن 1395 - شما برای کار تحقیقاتی خود به پاو وینت برنج آپلند نیاز دارید و ... مقایسه ارقام upland vs lowland محاسبه هزینه تولید برنج نتیجه گیری ... در زبان انگلیسی به برنج rice گفته می شود که همان نام عمومی برنج است .... کیلوبایت مقدمه: برنج از غلاتی است که از زمان های قدیم به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی بشر مورد ... پاو وینت برنج آپلند - هاردل 1! .hardl.ir/object-54413/related ذخیره شده 8 بهمن 1395 - چنانچه در باره پاو وینت برنج آپلند پرسش دارید یا در فرآیند پرداخت ... مقایسه ارقام upland vs lowland محاسبه ی هزینه تولید برنج نتیجه ... در زبان انگلیسی به برنج rice گفته می شود که همان نام عمومی برنج است. .... کیلوبایت مقدمه: برنج از غلاتی است که از زمان های قدیم به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی بشر مورد. مقاله رویکرد جدید به اندازه گیری ویسکوزیته خون | فایلینگ ... s14.filingfile.ir/article-604246/مقاله-رویکرد-جدید-به-اندازه-گیری...خون/html ذخیره شده این صفحه از سایت در مورد |مقاله رویکرد جدید به اندازه گیری ویسکوزیته خون| نوشته شده است. توضیحات بیشتر درباره |مقاله رویکرد جدید به اندازه گیری ویسکوزیته ... پاو وینت رشته کشاورزی با عنوان برنج دیم - فایل ... filerasan.ir › فنی و ی › صفحه اصلی 1 مهر 1395 - موضوع بحث: برنج دیم upland rice در قالب 31 اسلاید شرح مختصر :برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم ... 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم ... remot.ir › عمومی و آزاد 17 اسفند 1395 - 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم upland rice – عوامل موثر در کاشت برنج دیم – 31 اسلاید. عمومی و آزاد 1 views. بلاست برنج blast - مانو 4 www4.manudl.ir/object-71143/related ذخیره شده 12 بهمن 1395 - پاو وینت بلاست برنج pyryicularia oryzae 2017-05-26 .... مقایسه ارقام upland vs lowland محاسبه هزینه تولید برنج نتیجه گیری برنج ... و در زبان انگلیسی به شلتوک (دانه برنج همراه با پوست ان) rice paddy گفته می شود. .... کیلوبایت مقدمه: برنج از غلاتی است که از زمان های قدیم به عنوان یکی از مهمترین ... admin، نویسنده در طراحی محیطی | صفحه 10151 از 32185 envidesign.ir/author/admin/page/10151/ ذخیره شده 28 اسفند 1395 - 555 – پاو وینت آماده: بررسی کاشت و پرورش برنج دیم upland rice – عوامل موثر در کاشت برنج دیم – 31 اسلاید انتخاب رقم... ادامه مطلب . [pdf] فایلِ pdf irncid.org/getfilearticles.aspx?fileprm=8341_89068.pdf ذخیره شده مشابه عنوان مقاله. : بهبود. مدیریت توزیع آب در اراضی شالیزاری. نویسندگان. : فاطمه سلحشور. دلیوند. 1. ،. حسین ناظمی. 2 .... چند برنج دیم. 1. در مقایسه برنج غرق آب کمتری ?زم دارد، لیکن نسبت به خشکی حساس بوده و طی. 3. تا. 4. ماه از دوره ... به غرقاب خیلی کم عمق. تا(. 2. سانتی متر. ) ، غرقاب کم عمق. تا(. 5. سانتی متر. ) و غرقاب عمیق. از (. 10. 1- upland .... 1- system of rice intensification. 2 - cono ... [pdf]کشت اول و دوم )مطالعه موردی: برنج در الگوهای پتانسیل گرمایش ... rfcj.urmia.ac.ir/article_20025_ff673899b30631fcf060631f34d9eded.pdf ذخیره شده توسط جابر انصاری - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط evaluation of global warming potential for rice in the first and second ... مقاله مست ج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو ) .... آبی و دیم اظهار داشتند اگ ...... for dryland and irrigated barley agroecosystems of iran by using life cycle essment.

پایان نامه بیان مسئله

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خ رآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند برای تعیین نتایج از روش آماری ttest استفاده شده است نتایج به دست آمده نشان داد

 پایان نامه بیان مسئله
پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

بررسی رابطه
منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس

 پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی
اثر شدت جریان بر نشت ذرات درمحیط های متخلخل

تحقیق و پروژه پایان نامه رشته ی نفت کامل کامل
به همراه پاور پوینت سربرگ مرجع فهرست

 اثر شدت جریان بر نشت ذرات درمحیط های متخلخل
تولید ورق پی- وی- سی نرم

شرح کار یک طرح اقتصادی
( تولید ورق پی وی سی نرم )
مربوط به رشته اقتصاد و حسابداری

 تولید ورق پی- وی- سی نرم
مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری

مراحل حسابداری پیمانکاری

تدوین مطالبی درباره ی نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات ح

 مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری
ربات نویسنده خ ر حرفه ای وردپرس اتوماتیک

افزونه ربات نویسنده حرفه ای وردپرس مقالات ، محصولات آمازون ، محصولات کلیک بانک ، ویدئو های یوتیوب ، ویدئوهای ویمئو ، مطالب سایت ها ، مزایدات ebay ، تصاویر فلیکر ، تصاویر اینستاگرام ، پین های پینترست ، توییت های توییتر ، پست های ی و آهنگ های سایت سآندکلاد را بصورت خ ر و با کیفیت بالا بصورت مستقیم بر روی وب سایت شما ارسال می کند

 ربات نویسنده خ ر حرفه ای وردپرس اتوماتیک
پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم اداره برق)

پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم اداره برق) در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم اداره برق)
پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم مدرسه)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم مدرسه)
پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم داروخانه)

این پروژه شامل برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک می باشد که بسیار راحت و خوانا نوشته شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است این پروژه شامل مستندات کامل به فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست ذیل می باشد

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم داروخانه)
مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار

بیابان زایی مداوم از زمین های قابل کشت به دلیل شهرنشینی ، گرم شدن کره زمین، آب و استفاده از آب هایی با درجه شوری کم برای آبیاری، به خصوص در مناطقی که کمبود آب را تجربه کرده اند، است

 مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار
فایل فلش galaxy tab 4 t231

فایل فلش و رام رسمی گل ی تب ۴ مدل t231
galaxy tab 4 t231 firmware – android 442

 فایل فلش galaxy tab 4 t231
فایل فلش galaxy on7 g600fy

رام رسمی سامسونگ galaxy on7 g600fy اندروید ۵۱۱

 فایل فلش galaxy on7 g600fy
فایل فلش galaxy s6 edge

آپدیت و رام رسمی galaxy s6 edge plus g928i اندروید ۶۰۱

 فایل فلش galaxy s6 edge
پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی 96 صفحه رشته مدیریت آموزشی – مقطع کارشناسی
با فرمت ورد word ( متن کامل پایان نامه )

 پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی
انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 243 صفح
با فرمت ورد word ( متن کامل پایان نامه

 انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
تحقیق جامع درباره تورم

محتوای این بخش تحقیق جامع درباره تورم 101 صفحه – رشته اقتصاد
متن کامل
با فرمت ورد

 تحقیق جامع درباره تورم
پایان نامه ریشه های بدحج ن

تعریف حجاب ، تاریخچه حجاب ، حجاب چرا
فصل دوم عوامل حجاب
فصل سوم منافع حجاب
فصل چهارم سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب

 پایان نامه ریشه های بدحج ن
متن کامل پایان نامه پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

پ ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12 8 سال انجام شد یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است

 متن کامل پایان نامه پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد ( متن کامل پایان نامه)

متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان 102 ص

 پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد ( متن کامل پایان نامه)
پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور
مربوط به رشته اقتصاد و مدیریت

 پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور
پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن در 70 صفحه با فرمت
تحقیق پیرامون عوامل و علل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن با فرمت ورد اماده میباشد پایان نامه ارزی کارآفرینی دانشجویان با فرمت ورد پایان انگیزه ن در ورود به بازار کار ۲۵ موانع اشتغال ۳۶ هدف و ضرورت ۴۱ دیدگاه نظری ۴۹ عوامل مختلف تأثیرگذار موانع اشتغال و

 پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن
تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

تحقیق مدیریت بررسی
دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
تحقیق دانشـگاه تهـران
دانشکده مدیریت

عنوان تحقیق
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

نام محقق
سکینه زاده ستبی
فهرست مطالب
عنوان

 تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
پایان نامه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

متن کامل فرمت ورد word
«حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی
عامل فساد مالی
پایان نامه
(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

 پایان نامه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
چگونه پولدار شویم؟

خفیف ویژه بسته ب درآمد با ارزش 35000 تومان اما با80 درصد تخفیف

این همه تجربه را در اختیار شما میگذاریم که همگان بتوانند در آمدی برای خود داشته باشند

همین حالا شروع کنید اصلا نیاز به هزینه نیست دوستان فقط به اینترنت و زمان نیاز هست

 چگونه پولدار شویم؟
فایل فلش htc desire 526 526g 526h

رام گوشی اچ تی سی htc desire 526 526g 526h

 فایل فلش htc desire 526 526g 526h
پروژه جدا سازی میسل

66 صفحه پروژه تحقیقاتی در باره
عناوین
جداسازی میسل واسطه و است اج نقطه ابری
میسل چیست ؟
mmg چگونه کار می کند
کشیدن به داخب میسل ها مشخصه مهم
ph محلول
تأثیر غلظت سطح فعال
و
نتیجه گیری

 پروژه جدا سازی میسل
تحقیق هویت و عزت نفس

تحقیق هویت و عزت نفس

 تحقیق هویت و عزت نفس
پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد

با وجودی که معمولاً مورفین اولین دارویی است که برای دردهای شدید سرطانی تجویز می شود، بدون در نظر گرفتن سن بیمار، این ترجیح در اثر برتری و یا مزیت دارویی خاصی نمی باشد مانند بسیاری مخدرها، مورفین نیمه عمر نسبتاً کوتاهی دارد (2 تا 4 ساعت) البته این خصوصیت می تواند در افراد سالخورده مفید باشد مدت زمان چهار تا پنج نیمه عمری که طول می کشد تا مورفین به

 پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد
خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms

اجزای سیستم مدیریت ساختمان استانداردهای متداول فیلدباس برخی از اه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان توپولوژی و مسیری سیستم cbus سیستم مدیریت خانگی کنترل هوشمند خانه و آپارتمان سیستم مدیریت هوشمند هتل طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع فیلدباس قابلیت های سیستم مدیریت خانگی کاهش مصرف کاهش هزینه مدیریت اتفاقات خاص مدیریت امنیت ساختمان مدیریت انرژی ساختم

 خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102
رام huawei p6-u06 + فایل ترمیم سریال

رام huawei p6u06 فایل ترمیم سریال

 رام huawei p6-u06 + فایل ترمیم سریال
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge + g928c

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge g928c

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge + g928c
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f
رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i

رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i

 رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h
فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn

فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn

 فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 10.5 t805

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 105 t805

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 10.5 t805
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 sm-n920c

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 smn920c

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 sm-n920c
فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sm-a700f

فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sma700f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sm-a700f
فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h

فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 smj120h

 فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h
فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120f

فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 smj120f

 فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120f
فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u

فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u

 فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f
نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر

نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر

 نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر
فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – sm-g935f

فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – smg935f

 فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – sm-g935f
فایل فلش رسمی galaxy note4 – sm-n910c اندروید ۶

فایل فلش رسمی galaxy note4 – smn910c اندروید ۶

 فایل فلش رسمی galaxy note4 – sm-n910c اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy note5 sm-n920c اندروید ۶

فایل فلش فارسی galaxy note5 smn920c اندروید ۶

 فایل فلش فارسی galaxy note5 sm-n920c اندروید ۶
فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sm-a710m

فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sma710m

 فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sm-a710m
فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f

فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sma710f

 فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f
فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sm-a310m

فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sma310m

 فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sm-a310m
فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sm-a310f

فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sma310f

 فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sm-a310f
فایل فلش فارسی galaxy e5 sm-e500f

فایل فلش فارسی galaxy e5 sme500f

 فایل فلش فارسی galaxy e5 sm-e500f
فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510y

فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sma510y

 فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510y
فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510m

فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sma510m

 فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510m
فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sm-a510f

فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sma510f

 فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sm-a510f
فایل فلش فارسی galaxy a5 sm-a500f

فایل فلش فارسی galaxy a5 sma500f

 فایل فلش فارسی galaxy a5 sm-a500f
فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900h

فایل فلش فارسی galaxy s5 smg900h

 فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900h
فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900fd

فایل فلش فارسی galaxy s5 smg900fd

 فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900fd
فایل فلش galaxy s5 sm-g900f اندروید ۶

فایل فلش galaxy s5 smg900f اندروید ۶

 فایل فلش galaxy s5 sm-g900f اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy s6 sm-g920f اندروید ۶

فایل فلش فارسی galaxy s6 smg920f اندروید ۶

 فایل فلش فارسی galaxy s6 sm-g920f اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h

فایل فلش فارسی galaxy j7 smj700h

 فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h
فایل فلش فارسی تبلت g-tab g100i

فایل فلش فارسی تبلت gtab g100i

 فایل فلش فارسی تبلت g-tab g100i
فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v1.2

فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v12

 فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v1.2
فایل فلش تبلت چینی a23-tj-q88-mainboard-v4.1

فایل فلش تبلت چینی a23tjq88mainboardv41

 فایل فلش تبلت چینی a23-tj-q88-mainboard-v4.1
فایل فلش galaxy j3 sm-j320g

فایل فلش galaxy j3 smj320g

 فایل فلش galaxy j3 sm-j320g
فایل فلش فارسی galaxy s6 edge sm-g925f

فایل فلش فارسی galaxy s6 edge smg925f

 فایل فلش فارسی galaxy s6 edge sm-g925f
فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f

فایل فلش فارسی galaxy s7 smg930f

 فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f
فایل فلش تبلت glx jet 1

فایل فلش تبلت glx jet 1

 فایل فلش تبلت glx jet 1
فایل فلش تبلت glx t1

فایل فلش تبلت glx t1

 فایل فلش تبلت glx t1
فایل فلش فارسی s-color s-v1 بدون مشکل تصویر

فایل فلش فارسی scolor sv1 بدون مشکل تصویر

 فایل فلش فارسی s-color s-v1 بدون مشکل تصویر
فایل فلش فارسی zte blade l5

فایل فلش فارسی zte blade l5

 فایل فلش فارسی zte blade l5
فایل فلش فارسی huawei p8 gra-l09

فایل فلش فارسی huawei p8 gral09

 فایل فلش فارسی huawei p8 gra-l09
فایل فلش رسمی honor 4a scl-tl10

فایل فلش رسمی honor 4a scltl10

 فایل فلش رسمی honor 4a scl-tl10
فایل فلش فارسی honor 4a scl-al00

فایل فلش فارسی honor 4a sclal00

 فایل فلش فارسی honor 4a scl-al00
فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00

فایل فلش فارسی honor 5x kiwul00

 فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00
فایل فلش رسمی honor 7i ath-cl00

فایل فلش رسمی honor 7i athcl00

 فایل فلش رسمی honor 7i ath-cl00
فایل فلش رسمی enjoy 5s tag-cl00

فایل فلش رسمی enjoy 5s tagcl00

 فایل فلش رسمی enjoy 5s tag-cl00
فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00

فایل فلش فارسی g7 plus rioul00

 فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل

 نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل
فایل فلش فارسی honor 5x kiw-al10

فایل فلش فارسی honor 5x kiwal10

 فایل فلش فارسی honor 5x kiw-al10
فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01w

فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 100 m2a01w

 فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01w
فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01l

فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 100 m2a01l

 فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01l
فایل فلش فارسی dimo sarv 6

فایل فلش فارسی dimo sarv 6

 فایل فلش فارسی dimo sarv 6
فایل فلش فارسی honor 7i ath-ul00

فایل فلش فارسی honor 7i athul00

 فایل فلش فارسی honor 7i ath-ul00
فایل فلش فارسی huawei y336-u02

فایل فلش فارسی huawei y336u02

 فایل فلش فارسی huawei y336-u02
فایل فلش فارسی dimo sarv 3

فایل فلش فارسی dimo sarv 3

 فایل فلش فارسی dimo sarv 3
فایل فلش فارسی dimo sarv

فایل فلش فارسی dimo sarv

 فایل فلش فارسی dimo sarv
فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

 فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g
فایل فلش فارسی dimo soren s4

فایل فلش فارسی dimo soren s4

 فایل فلش فارسی dimo soren s4
فایل فلش فارسی dimo h25

فایل فلش فارسی dimo h25

 فایل فلش فارسی dimo h25
نرم افزار sp flash tool v5.1604

نرم افزار sp flash tool v51604

 نرم افزار sp flash tool v5.1604
کرک دانگل ir key suite 5.0.14

کرک دانگل ir key suite 5014

 کرک دانگل ir key suite 5.0.14
کرک با z3x samsung pro 24.3 crack

کرک با z3x samsung pro 243 crack

 کرک با z3x samsung pro 24.3 crack
نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی

نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی

 نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی
کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه

کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه

 کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه
مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با

مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با

 مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با
نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )

نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )

 نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )
فایل فلش فارسی dimo maroon 8

فایل فلش فارسی dimo maroon 8

 فایل فلش فارسی dimo maroon 8
فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

 فایل فارسی فلش تبلت dimo 500
فایل فلش فارسی dimo 7790

فایل فلش فارسی dimo 7790

 فایل فلش فارسی dimo 7790
فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

 فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a
فایل فلش فارسی dimo 500s

فایل فلش فارسی dimo 500s

 فایل فلش فارسی dimo 500s
فایل فلش فارسی dimo d701

فایل فلش فارسی dimo d701

 فایل فلش فارسی dimo d701
تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

 تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

در این مقاله و در ادامه مقاله قبلی که در خصوص اشتراک منابع در شبکه بود به سراغ بررسی تفاوت های بین سطوح دسترسی منابع اشتراک گذاشته شده یا share level permissions و سطوح دسترسی فایل یا file level permissions می پردازیم . در مقاله قبلی به شما آموزش دادیم که چگونه یک پوشه را به اشتراک بگذارید و در حقیقت یک فایل سرور ایجاد کنید . در مقاله قبلی ما فقط این پوشه اشتراکی را ایجاد کردیم اما به آن دسترسی های مجاز را ندادیم ، یعنی الان پوشه ما برای همه قابل دسترسی است و همه می توانند از منابع موجود در پوشه ها استفاده کنند . در این مقاله به شما سطوح دسترسی متفاوتی که در این موارد وجود دارد را معرفی و در مهمترین مبحث تفاوت بین دو نوع سطح دسترسی در سطح پوشه های اشتراکی که به نام share level permissions و در سطح فایل که file level permissions نام دارند می پردازیم .

امن سازی یک پوشه به اشتراک گذاشته شده
هدف اصلی از بوجود آوردن پوشه های اشتراکی ، قرار دادن این پوشه ها برای دسترسی افراد تحت شبکه می باشد ، اما شما باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که افرادی که به این پوشه متصل می شوند تا چه اندازه بایستی سطح دسترسی به منابع داشته باشند ؟ برای مثال فرض کنید که معاونت نیروی انسانی شما یک فایل ا ل را در این پوشه قرار داده است که میزان حقوق و اضافه کاری ماهیانه همه پرسنل سازمان در آن قرار گرفته است . همه افرادی که در معاونت نیروی انسانی سازمان شما قرار دارند بایستی به این فایل دسترسی داشته باشند و بتوانند آن را تغییر و بروز رسانی کنند . افرادی که در معاونت مالی و بودجه سازمان شما قرار دارند نیز بایستی به این لیست برای پرداخت حق ا حمه کارکنان دسترسی داشته باشند اما نبایستی بتوانند این لیست را تغییر بدهند . با توجه به حساسیت موجود در بحث اطلاعاتی که در این فایل وجود دارد ، سایر افرادی که در سازمان قرار دارند نبایستی هیچگونه دسترسی به این فایل داشته باشند . خوب با این طرز تفکر امنیت به سراغ روش های پیاده سازی امنیت در این سطح از سازمان می رویم .

نکته بسیار بسیار مهمی که در خصوص پوشه های به اشتراک گذاشته شده بایستی بدانید این است که امنیت در این موارد در دو سطح متفاوت وجود دارد ، سطح اشتراک share level و سطح فایل file level که هر کدام به نوبه خود دارای امکانات امنیتی ویژه ای هستند که بر حسب شرایط از یک یا هر دوی این سطوح امنیتی استفاده می شود . سطوح امنیتی دسترسی اشتراکی یا share level security مستقیما به نقطه به اشتراک گذاشته شده اشاره می کنند که شما ایجاد کرده اید . زمانی که کاربران از طریق شبکه به این پوشه های اشتراکی متصل می شوند اینگونه سطوح دسترسی اعمال می شود . در مقابل سطوح دسترسی فایل یا file level permissions دقیقا به فایل ها و پوشه هایی اشاره می کنند که درون این پوشه به اشتراک گذاشته شده قرار گرفته اند و با خود نقظه اشتراک یا پوشه share شده کاری ندارند .

دلیل اینکه سطوح امنیتی در ویندوز در دو سطح مجزا تعیین شده است تا حدود زیادی به انقل که ویندوز ایجاد کرد باز می گردد. سیستم عامل ویندوز از دو نوع قالب بندی هارد دیسک یا بهتر بگوییم فایل سیستم به نام fat و ntfs پشتیبانی می کند . سیستم فایل fat از سیستم فایل های قدیمی محسوب می شود که از سال 1980 در سیستم عامل ها قرار گرفت و چندان دیدگاه امنیتی در این نوع فایل سیستم وجود نداشت . از طرفی دیگر ntfs فایل سیستمی است که کاملا با دیدگاه امنیتی ایجاد شد ، شما در درایوی که از ntfs استفاده میکند می توانید برای هر پوشه و یا فایل بصورت جداگانه سطوح دسترسی برای کاربران تعیین کنید و اینکار با فایل سیستم fat قابل پیاده سازی نیست .

از آنجایی که fat سطوح دسترسی در سطح فایل ها و پوشه ها را بر روی سیستم پشتیبانی نمی کرد ، مایکروسافت برای اینکه تا حدی بتواند این نقطه ضعف امنیتی را در منابع اشتراکی جبران کند سطوح دسترسی اشتراکی یا share level permissions را ایجاد کرد . امروزه بیشتر سیستم هایی که مشاهده می کنید از فایل سیستم ntfs استفاده می کنند و فایل سیستم fat در حال انقضاء است . شما همچنان می توانید از قابلیت های سطوح دسترسی اشتراکی یا share level permissions استفاده کنید اما همیشه بهترین روش استفاده از سطوح دسترسی در سطح فایل یا file level security است که در ntfs وجود دارد .برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در خصوص file system میتوانید به مقاله قرباوی در خصوص انواع فایل سیستم در این لینک مراجعه کنید.

خوب حتما این سئوال برای شما هم پیش می آید که چرا سطوح دسترسی فایل و پوشه بهتر از سطوح دسترسی اشتراکی هستند ؟ برای تازه کاران باید بگویم که سطوح دسترسی اشتراکی صرفا به کاربرانی اعمال می شود که از طریق شبکه به منابع به اشتراک گذاشته شده متصل می شوند . این خود میتواند مشکل ساز باشد زیرا ویندوز میتواند رد یک درایو از سیستم چندین پوشه اشتراکی داشته باشد اگر این نقاط اشتراکی در ویندوز زیاد شوند باعث ایجاد یک اصطکاک یا تداخل میشه که باعث میشه کاربران دسترسی های غیر مجازی رو بتونن به منابع سیستمی بصورت نا خواسته پیدا کنند.

نکته بعدی که باعث می شود سطوح دسترسی در سطح فایل و پوشه ها نسبت به سطوح دسترسی اشتراکی ترجیح داده بشوند این هست که اینگونه سطوح دسترسی صرفا زمانی اعمال می شود که کاربران از طریق منابع شبکه به پوشه دسترسی پیدا کنند ، و هنگامی که کاربر بصورت فیزیکی بر روی سرور و یا کامپیوتر به سیستم ورود کند هیچگونه محدودیتی در استفاده از منابع سیستمی نخواهد داشت. این نکته را به یاد داشته باشید که در صورتیکه فقط سطوح دسترسی اشتراکی در شبکه وجود داشته باشد بای بگوییم که رسما کاربران به منابعی که به اشتراک گذاشته شده اند دسترسی کامل دارند .

سطوح دسترسی در سطح فایل ها حتی زمانی که سیستم با یک سیستم عامل دیگر boot شود و یا اینکه هارد دیسک سیستم را جدا کرده و در ماشین دیگری قرار بدهیم باز هم قابلیت های خود را دارند و امیت را برقرار می کنند . سطوح دسترسی اشتراکی دارای چنین قابلیت هایی نیستند و به سادگی قابل دور زدن هستند . خوب با توجه به توضیحاتی که دادیم سطوح دسترسی اشتراکی بسیار ضعیفتر از سطوح دسترسی فایل و پوشه هستند ، در اینجا ممکن است یک سئوال برایمان پیش بیاید که به چه دلیل ما از سطوح دسترسی اشتراکی یا share permissions استفاده میکنیم ؟ چرا وقتی چنین ضعف ها امنیتی بزرگی در یک ساختار وجود دارد ، باز هم ما از آن استفاده میکنیم ؟ پاسخ ساده است ، ما برای متصل شدن به پوشه ها در سطح شبکه به یک نقطه ورود یا entry point نیاز داریم که در اینجا share permission ها اینکار را برای ما انجام می دهند . در اینجا ما با استفاده از سطوح دسترسی فایل یا ntfs permissions فایل های خود را امین سازی و سطوح دسترسی را برای آنها تعیین می کنیم ، مشاهده می کنید که ما بایستی بصورت ترکیبی از این دو نوع سطوح دسترسی استفاده کنیم .

همانطوری که می دانید در مقاله های قبلی یک پوشه اشتراکی به نام data ایجاد کردیم و آنرا به اشتراک گذاشتیم . برای اینکه بتوانید سطوح دسترسی به این پوشه اشتراکی را تعیین کنید بایستی بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده و قسمت properties را انتخاب کنید . حال به تب sharing وارد شوید . همانطور می بینید یک دکمه به نام permissions وجود دارد . شما با کلیک بر روی این دکمه می توانید سطوح دسترسی اشتراکی یا share level permissions را تعیین کنید .

سطوح دسترسی اشتراکی share level permissions


حالا در همان قسمت به تب security هم وارد شوید . در این قسمت شما می توانید سطوح دسترسی فایل ها و پوشه های را تعیین کنید . مهمترین نکته ای که در خصوص سطوح دسترسی فایل و پوشه بایستی بدانید این است که دسترسی ها در ح معمول بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی یا بهتر بگوییم موروثی ایجاد می شوند . موروثی به این معناست که زمانی که شما یک سطح دسترسی را برای یک پوشه ایجاد میکنید بصورت پیشفرض کلیه پوشه هایی که درون این پوشه قرار دارند نیز همین سطوح دسترسی را خواهند داشت و در واقع یک ح والدین و فرزندان در این میان به وجود می آید . این مورد شامل تمامی پوشه ها و فایل هایی است که در این پوشه قرار دارند .

نکته دیگری که در خصوص سطوح دسترسی فایل و پوشه بایستی بدانید این است که به دلیل وجود همین خاصیت سلسله مراتبی بودن و موروثی بودن که به اصطلاح inheritance نیز گفته می شود بسیاری از سطوح دسترسی بصورت خ ر به وجود خواهند آمد .ار به تصویر ب توجه کنید تب security را با تمامی جزئیات آن مشاهده می کنید . همانطور که در تصویر مشاهده می کنید چندین نوع سطح دسترسی برای پوشه ها بصورت پیشفرض ایجاد شده است . الان قصد ندارم که ریز به ریز کلیه این خصوصیات را برای شما تشریح کنم و به امید خدا در مقالات بعدی هر یک از این سطح دسترسی ها را به هم مرور خواهیم کرد . فقط در این لحظه به خاطر بسپارید که به محض ایجاد شدن پوشه ، یک سری دسترسی های بصورت خ ر برای آن از طریق ntfs permissions ایجاد می شود .

سطوح دسترسی اشتراکی ntfs permissions


اگر به تب security توجه کنید ، متوجه می شوید که نیمی از این قسمت را لیستی از کاربران و گروه ها و نیمی دیگر را سطوح دسترسی تشکیل می دهند .اگر می خواهید برای گروه یا کاربر خاصی سطوح دسترسی تعیین کنید کافیست بر روی قسمت بالایی و کاربر یا گروهی که می خواهید انتخاب را انجام داده و در قسمت پایینی سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب کنید . قطعا برای اینکه بتوانید سطح دسترسی متناسبی را برای کاربران تعیین کنید بایستی دقیقا بدانید که هر یک از این سطوح دسترسی چه کاری انجام می دهد . من در قسمت بعدی از مقالات این سطوح دسترسی را به دقت برای شما تشریح خواهم کرد .


فایل pdf کتابچه دارچین (صفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید)

قیمت: 1080 تومان

فایل pdf کتابچه دارچین(را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل)

نویسنده: محمد سیمری

موضوع: ی معماری

تعداد صفحات: نوزده

فرمت: کتاب pdf

زبان: فارسی

تاریخ انتشار: هجدهم فروردین هزار و سیصد و نود و ششصفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید

(مناسب برای معماران و طراحان)

شاید بهتر باشد این سوال را از خود بپرسیم که چرا رشته ای مانند معماری، که همواره قوه خلاقیت و پیش بینی را در دانشجویان خود پرورش می دهد، فارغ حصیلانی را به جامعه تحویل می دهد که آینده شغلی خود را بسیار محدود و کوچک می بینند؟!

آیا برای حل این مشکل، راه حلی وجود دارد؟

برای دانستن پاسخ این سوال، مطالعه کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) را به شما توصیه می کنیم...

این کتابچه برای افرادی توصیه می شود که تصمیم گرفته اند وارد دنیای کارآفرینی و اجرای ایده های خود شوند ولی اطلاعات کافی در این زمینه ندارند! همچنین در کتابچه ی دارچین، پنج پیشنهاد خلاق و فوق العاده برای راه اندازی ب و کار جدید و پول ساز شما مطرح شده است.

اگر مدت ها در آرزوی داشتن یک ب و کار و یا اجرای ایده ای مناسب هستید، ولی نمی دانید از کجا شروع کنید! مراحل گام به گام از ایده تا عمل در این کتابچه بررسی شده است.


(تخفیف ویژه به مدت محدود)

همین حالا اقدام کنید ☺


 ید سوال از فروشنده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری+از+ایده+تا+عمل.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل
). نویسنده: محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - پژوهش 3
research3.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf &nbsp;کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf
زبان: ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فروشگاه فایل
4ufilesell.ir/?p=132101‏ - ذخیره شده
10 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده.
فایل pdf کتابچه دارچین (صفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید)
game-acc.ir/product.aspx?p_id=8470‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین(را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - jnmrazavi.ir
https://jnmrazavi.ir/5-فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ... - logo
filedanesh.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - 11gig.ir
2.11gig.ir/product/965800‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf. فایل pdf
...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - - 11gig.ir
3.11gig.ir/product/965800‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf. فایل pdf
...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - ایران فایل
iranfille.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فایلکو
fileco.blogsky.com/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-برای-دانشجویان-معماری-‏ - ذخیره شده
10 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - چشم انداز سبز
greenview.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf &nbsp;کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf
زبان: ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
yahoo-shop.ir/2017/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
file-me.ir/2017/04/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
رایگان فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ...
yeekfile.ir/ -رایگان-فایل-pdf-کتابچه-دارچین-راه/‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
sazfile.ir/2017/04/08/965800/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... در اینجا فایل با موضوع فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای
دانشجویان معماری) را برای شما قرار داده ایم. این فایل شامل ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704251121329309‏ - ذخیره شده
4 ژوئن 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704272033276756‏ - ذخیره شده
8 ژوئن 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704111937168173‏ - ذخیره شده
16 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704191308553687‏ - ذخیره شده
15 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704240739456773‏ - ذخیره شده
29 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - بهترین های روز
www.bestofday.ir/shop/text/201704100353054979‏ - ذخیره شده
11 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فروشگاه فایل
file.cellfull.ir/?p=498232‏ - ذخیره شده
9 آوریل 2017 ... آیا برای حل این مشکل، راه حلی وجود دارد؟ برای دانستن پاسخ این سوال، مطالعه کتابچه
دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) را به شما ...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی ...
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل
). نویسنده: محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب ...
هنر و معماری آبگینه کتاب های هنر و معماری
abgineh.sellfile.ir/cat-104379-کتاب+های+هنر+و+معماری.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - گنجینه فایل
chessshop.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
پاو وینت فلسفه در معماری – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/پاو وینت-فلسفه-در-معماری/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... ... خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
بایگانی ها کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی ... - فایل ، مقاله
fa oshe.ir/tag/کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-بر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
&nbsp;کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد ...
بایگانی ها کتابچه دارچین (را ارهای ... - فایل ، مقاله
fa oshe.ir/tag/ -کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآف/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
&nbsp;کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد ...
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) - بانک ...
bankelmi.ir/tag/کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-بر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ... تعداد
صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی تاریخ انتشار: هجدهم ...
پاو وینت آرایه های معماری ی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/پاو وینت-آرایه-های-معماری- ی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
جزوه پی و پی سازی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-پی-و-پی-سازی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 55 صفحه، شامل: ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
جزوه مکانیک سیالات – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-مکانیک-سیالات-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... کتاب های نایاب ... در قالب pdf و در 108 صفحه، به صورت اسکن شده. ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
گزارش کارآموزی احداث ساختمان مس ی اسکلت بتنی – فراپزشک ...
fa zeshk.ir/2017/.../گزارش-کارآموزی-احداث-ساختمان-مس ی-ا/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 49 صفحه، شامل: مقدمه ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
پاو وینت مطالعات فرودگاه – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/پاو وینت-مطالعات-فرودگاه/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها
، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. مقالات، ...
پاو وینت فرهنگ و تمدن ساسانیان – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/.../پاو وینت-فرهنگ-و-تمدن-ساسانیان-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
پاو وینت بانک تسویه بین المللی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/.../پاو وینت-بانک-تسویه-بین-المللی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت سطل زباله پلاستیکی
abgineh.sellfile.ir/prod-968283-فایل+اتوکد+آبجکت+سطل+زباله+پلاستیکی.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی
...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتاب طراحی پارامتریک با پلاگین ...
abgineh.sellfile.ir/prod-734709-فایل+pdf+کتاب+طراحی+پارامتریک+با+پلاگین+گرسهوپر.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتاب طراحی پارامتریک با پلاگین گرسهوپر. ... فایل pdf کتاب
eco-techture - bioclimatic trends and landscape architecture in ... تخصصی ·
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
...
php: pdf - manual
php.net/manual/fa/book.pdf.php‏ - ذخیره شده - مشابه
pdf functions ... pdf_add_pdflink — اضافه علامت پیوند فایل به صفحه
فعلی [از رده خارج]; pdf_add_table_cell — اضافه سلول به ج موجود یا جدید ...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتاب متریک خانه مورد استفاده برای ...
abgineh.sellfile.ir/prod-730419-فایل+pdf+کتاب+متریک+خانه+مورد+استفاده+برای+طراحی+معماری.html‏ - ذخیره شده
کتاب متریک خانه مورد استفاده برای طراحی معماری. در کتاب "متریک خانه" شما تمام
مراحلی را که برای طراحی یک خانه لازم است را گام به گام خواهید دید. از اندازه مبلمان و ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت سطل زباله پلاستیکی
abgineh.sellfile.ir/prod-968283-فایل+اتوکد+آبجکت+سطل+زباله+پلاستیکی.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
. فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع درب خ ر گاراژ
abgineh.sellfile.ir/prod-971952-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+درب+خ ر+گاراژ.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا ...
پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
www.chap.sch.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
جدیدترین کتاب هایی که به سایت اضافه شده است .... تنها مرجع رسمی انتشار فایل
کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی ...
نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه 7 واحدی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/نقشه-اتوکد-ساختمان-4-طبقه-7-واحدی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... در قالب فایل اتوکد dwg و قابل ویرایش، شامل شیت های معماری زیر: ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
جزوه کامل استاتیک – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-کامل-استاتیک/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 186 صفحه، شامل: مقدمه ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
پاو وینت استراتژی های توسعه منابع انسانی – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-استراتژی-های-توسعه-منابع-ان-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-مقدمه-ای-بر-استراتژی-و-مفاهی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی – فراپزشک – تخصصی ...
fa zeshk.ir/2017/03/.../پاو وینت-ابزارهای-سنجش-ارزش-افزایی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... این فایل شامل پاو وینتی با عنوان ابزارهای سنجش ارزش افزایی در حجم 38 ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
کتابچه های راهنمای جستجو پی دی اف تمام آسیاب مواد خام عمودی
igse.co.in/.../کتابچه-های-راهنمای-جستجو-پی-دی-اف-تمام-آسیاب-مواد-خام-عمودی/‏ - ذخیره شده
[مصالح ساختمانی] آجر - -کتاب-آموزش - باشگاه ان ایران. نوع فایل: pdf ...
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی حفاظت کار در حین اجرا فایل pdf . .... در
روش است اج اسانس و تهیه عرق از مواد خشک (دارچین و میخک ) ابتدا مواد خام را آسیاب و.
پاو وینت بانک مرکزی ایران – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-بانک-مرکزی-جمهوری- ی-ای-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/2017/.../پاو وینت-ایجاد-و-توسعه-سیستم-های-اطلا/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... این فایل در زمینه ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی می باشد که در حجم 32 ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع دوچرخه
abgineh.sellfile.ir/prod-968851-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+دوچرخه.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی
...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع مجسمه های سنگی یونان و روم
abgineh.sellfile.ir/prod-998645-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+مجسمه+های+سنگی+یونان+و+روم.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتاب را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری و طراحان
all.abtinfile.ir/prod-7754.html‏ - ذخیره شده
the most powerful pdf to catalog ...analytics integration · audio & video
integration · mobile optimized فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای
...
فایل pdf کتاب ideas that shaped buildings
all.abtinfile.ir/prod-7170.html‏ - ذخیره شده
فایل فایل pdf کتاب ideas that shaped buildings را از فروشگاه فایل کنید
.جهت روی ... هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای .
شیرینی برشی سیب و دارچین - آموزش شیرینی
cooky.4kia.ir/info2/70086/شیرینی-برشی-سیب-و-دارچین/‏
برای تهیه ی مواد رویه، ابتدا آرد، شکر، وانیل و دارچین را با هم مخلوط سازید. .... صفحه به
طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنویس که با scaner تبدیل به
pdf شده است ) 3- ... دریافت فایل : لغات کتاب گی (زبان کارشناسی ارشد علوم
...
آموزش شیرینی خلال نان تست با دارچین
cooky.4kia.ir/info2/52943/آموزش-شیرینی-خلال-نان-تست-با-دارچین/‏
در یک کاسه ی بزرگ، تخم مرغ ها، خامه پر چرب، دارچین، شکر و وانیل را هم بزنید. .... به
طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنویس که با scaner تبدیل به
pdf شده است ) 3- ... دریافت فایل : لغات کتاب گی (زبان کارشناسی ارشد علوم
...
کتاب آموزش آشپزی - شیرینی کیک دسر - پایگاه رایگان ...
https://www.takbook.com/.../ -کتاب-آموزش-آشپزی-شیرینی-کیک/‏ - ذخیره شده
کتاب رایگان آموزش آشپزی شیرینی ، کیک ، دسر و مربا در این کتاب می آموزید: • آدمک
روی دیوار • آدمک های زنجبیلی • آدمکهای ... پودینگ سیب و دارچین .... نوع فایل : pdf.
[pdf] جزوه گیاهان دارویی - مرکز بهداشت مشهد شماره یک
ch_mashhad1.mums.ac.ir/images/ch.../giahandaroo.pdf‏ - ذخیره شده
کتاب درمان بیماریها. با داروهای معجزه گر گیاهی. –. تالیف. محمدصادقی. : کتاب. اسرار
گیاهان دارویی. -. تالیف احمد حاجی شریفی. : کتاب باریج اسانس. گردآ وری مطالب.
[pdf] های تجاری بررس? نحوه فعال?ت لنج - سازمان بنادر و دریانوردی
www.pmo.ir/pso_content/media/digitallibrary/2014/12/book49/49.pdf‏
سازمان بنادر و کشت?ران?. مرکز تحق?قات. نام کتاب. : بررس? نحوه فعال?ت لنجهای تجاری. تأل?ف. : حم?د ودادی.
بهار ...... ن پروفسور هادی، حسن عل?گره هندوستان در کتاب ...... م?خک و دارچ?ن. ) جمعاً. 3.
[pdf] pdf: تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار | دابل آر 2017 - dl4
dl4.rr2017.ir/article-39534/description.pdf‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... دارچ?ن بمک?د. 11. ورزش کن?د. 12. ج حل ... بلکه ا?ن کتابچه با کمک از اصول روانشناس? نوع? حس
انگ?زه برای فهم?دن تعداد س?گار. های کش?ده شده را به فرد نشان ... دسته: طرح های توج?ه? و کارآفر?ن? فرمت
فا?ل: pdf حجم فا?ل: 362 ک?لوبا?ت تعداد صفحات فا?ل: 35. طرح توج?ه? تول?د اسانس های ...
[pdf] pdf: تحقیق تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها - شش آر
article6.ardl.ir/article-114937/description.pdf‏ - ذخیره شده
23 مه 2017 ... دسته: معماری فرمت فا?ل: pdf حجم فا?ل: 302 ک?لوبا?ت تعداد صفحات فا?ل: 15 فا?ل پ? دی اف 15. صفحه ای
از رابطه .... 2017-05-26 نقش گ?اه دارچ?ن در درمان ب?مار?ها q. دسته: کشاورزی ... دسته بندی: نمونه
سوا?ت کتابچه نمونه سوا?ت اصول تغذ?ه دام، تغذ?ه دام و ط?ور پ?ام نور % جد?دتر?ن.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704230337466944‏ - ذخیره شده
25 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ... - خانه
www.bestofday.ir/shop/text/201704201659475640‏ - ذخیره شده
20 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704131611582721‏ - ذخیره شده
24 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704121221546555‏ - ذخیره شده
19 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704140337187026‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704110808435200‏ - ذخیره شده
15 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
چرخ ادویه کتابچه راهنمای کاربر - آسیاب
www.crusherschool.online/.../چرخ-ادویه-کتابچه-راهنمای-کاربر.html‏ - ذخیره شده
کتابچه راهنمای مرک می گوید برای ک ن و ن جوان کم تحرک 1600 کالری در روز، ...
ادویه جات خاص مانند فلفل، دارچین، زنجبیل به سوزاندن کالری کمک می کند , کالری مواد
... دفترچه راهنمای وانت ایسوزو-d max قالب فایل: pdf حجم فایل: 18مگابایت اهم ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704142031435294‏ - ذخیره شده
29 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704160044134653‏ - ذخیره شده
3 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
[pdf] برای دریافت فایل pdf کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی ...
https://ijasr.um.ac.ir/index.../ fullpdf/fullpdf_issue_1438_fa_ir.pdf‏
اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی. بیوتیک .... pdf. در قسمت فایلهای اصلی و
فایلهای. صهفحه مشخصهات. نویسهندگان. و تعهدنامهه در قسهمت ...... teaching manual.
[pdf] برای دریافت فایل pdf کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی ...
https://ijasr.um.ac.ir/index.../ fullpdf/fullpdf_issue_1548_fa_ir.pdf‏
pdf. در قسمت فا?لهای اصل? و فا?لهای صفحه مشخصـات. نو?سـندگان. و تعه. دنامـه در قسـمت. فا?لهای مکمل
بارگذاری. شود ..... کتاب،. هما?ش. ها و. ?ا درگاه الکترون?ک?. با?ست? به صورت ذ?ل ب. اشد. ?. نام خانوادگ?
نو?سنده اول، حرف او. ل اسم (اسام?) کوچک نو?سنده ...... بهار، دارچ?ن و پـودر. س?ر را گزارش کرده. اند. ).
[pdf] ی سفر و اقامت کتابچه راھنما ا?رانی و?نزور دانشجو?ان برای
www.uwindsor.ca/.../uwindsor_new%20iranian%20students%20guide_summer%202011_v1.6.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
کتابچه راھنما. ی سفر و اقامت .... فا?ل و ھم فا?ل ھای مفید د?گری ھست که میتونید
و .... دارچین و. انواع فلفل. اینجا ھست . اما زعفرون و ادویه جاتی مثل زیره. ،. آویشن.
[pdf] مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت - مرکز آموزشی درمانی ...
www.shmh.hums.ac.ir/uploads/t1.pdf?fkeyid=&siteid=28...28...‏
در این کتاب مبانی تغذیه صحیح جامعه، تغذیه گروههای سنی مختلف و. تغذیه در .....
ترشی ها، شورها و چاشنی ها )انواع ترشی و شور، فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین و غیره(. -ت
.
[pdf] فرودگاه مهرآباد - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
https://www.airport.ir/?...pdf...‏
کتاب ه ای راهنما ی ا وب س ایت های مس افرت ...... کشمش و یک تکه سیب و
مقداری دارچین اضافه. کنید. اگر برنج قهوه ...... completion time subject to release.
برچسب کتابچه - فایلکو
www.fileco.blogsky.com/tag/کتابچه‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
امضای دیجیتالی pdf – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/tag/امضای-دیجیتالی-pdf/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها
، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. ... برچسب: امضای دیجیتالی pdf ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
[pdf] فایل - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
https://www.isti.ir/uploads/mostanade_vizhe_giahan93_12915.pdf‏
مرحوم سیدحسین میرحیدر، مؤلف مجموعة کتاب های »معارف گیاهی« 132. بایدها و
نبایدها ...... copoeia 2009 (pdf file). ...... رسوب اسپور این قارچ به رنگ دارچینی است
.
[pdf] فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره کشوری بیماری های عفونی ...
www.cmemaz.com/arid/userfiles/file/کتابچه.pdf‏ - مشابه
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان دارچین و مرزه کوهی به کار رفته در ساخت
دهان شویه بر روی باکتری. است توکو موتانس. فرنوش محمدزاده. ،. مظاهر ...
[pdf] imeni morabi 2.pdf - وزارت بهداشت
health.behdasht.gov.ir/.../435_2471_1429296255533_imeni_morabi_2.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
این کتاب، خواهند توانست از طریق آموزش های صحیح به والدین و ک ن و ایجاد تغییر
...... برای این که خمیر بازی بوی خوشی داشته باشد می توان دارچین را به دیگر اجزاء ...
کارآفرینی برای - بانک علمی | bank elmiبانک علمی | bank elmi
bankelmi.ir/tag/کارآفرینی-برای/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد سیمری ...
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
bankelmi.ir/tag/ -کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآف/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ... تعداد
صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی تاریخ انتشار: هجدهم ...
تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار - یک آر - مشخصات
article1.ardl.ir/article-36857/description‏ - ذخیره شده
9 مه 2017 ... تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار ترک سیگار کار بسیار ساده ای است. بسیاری
از افراد وضع مشابهی دارند. آنان به یک باره عزم خود را جزم می کنند ...
[pdf] فهرست عناوین )12 ( مندرج در ماده و خدمات کا?ها قانون مال
mali.mui.ac.ir/.../فهرست%20کالاهای%20معافیت%20ماده12ارزش%20افزوده-عرضه%20کالاهاوخدمات%20وهمچنین%20واردات%20معاف%20ازمالیات%20وعوا...‏
4 ا کتبر 2016 ... کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات .... فلفل، وانیل، دارچین و گل درخت
دارچین، میخک، جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل،تخم رازیانه، تخم گشنیز، زیره ..... مصرفی رادیولوژی
مواد ظهور و ثبوت انواع مواد مصرفی دراندو (مانند فایل مواد داخل کانال مانند گوتا ...
تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار - دابل آر 2017 - dl4
dl4.rr2017.ir/article-39534/description.html‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... دارچین بمکید. 11. ورزش کنید. 12. ج حل کنید. 13. پیاده روی کنید. 14. با خانواده
سرگرم شوید. 15. با بچه های کوچکتر بازی کنید. چرا انسان اصلا ...
help manual creator - پی سی
p30 .com/tag/help%20manual%20creator‏ - ذخیره شده
help & manual professional v7.2.0 build 4025 - نرم افزار ساخت فایل ... کرده
و در نهایت آن ها را با فرمت های مختلف مانند html ،chm ،rtf و pdf ذخیره کند.
1 - فایلکو
www.fileco.blogsky.com/tag/کتابچه/page/1‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت خودروی تویوتا c-hr 2017
abgineh.sellfile.ir/prod-1406631-فایل+اتوکد+آبجکت+خودروی+تویوتا+c_hr+2017.html‏ - ذخیره شده
فایل اتوکد مدل سازی شده آبجکت خودروی تویوتا c hr 2017. ... فایل pdf کتاب
متریک خانه مورد استفاده برای طراحی معماری. فایل pdf کتاب متریک خانه مورد
استفاده ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
filesenter.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
pdf 1570 1586 # وبلاگ یاد
sobbooh.weblogyad.xyz/list/pdf+1570+1586‏ - ذخیره شده
فایل pdf + نمونه سوالهای استخدامی موسسه بین المللی صلح و دوستی .... جاوا پرنیان
jarجاوا کتابچه jarجاوا اف بوکjar آندروید apkآیفون تبلت epub پی دی اف pdf 2 سرور
...
مقاله داروسازی -
3.11gig.ir/product/608062‏ - ذخیره شده
دریافت فایل مقاله خواص دارویی دارچین – پرداخت و آنی – آرتیکل فا ....
categories: داروسازی|tags: free book, pdf کتاب بافت شناسی جان
رمان یکجا فایل jar
nodoushannovin1.jpg24.ir/list/ +رمان+یکجا+فایل+jar.html‏ - ذخیره شده
رمان با من قدم بزن ! (pdf و موبایل) نام رمان : با من قدم بزن ! نویسنده : niloo j0on
کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب (مگابایت) : ??? (پی دی اف) – ??? (پرنیان) – ??? ...
رمان یکجا فایل jar
magnet13.jpg24.ir/list/ +رمان+یکجا+فایل+jar.html‏ - ذخیره شده
رمان با من قدم بزن ! (pdf و موبایل) نام رمان : با من قدم بزن ! نویسنده : niloo j0on
کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب (مگابایت) : ??? (پی دی اف) – ??? (پرنیان) – ??? ...
کتاب کتابچه ی کشت انبه در گویانا و مدیریت پس از برداشت | جستجو ...
weblogyas.xyz/.../ -کتاب-کتابچه-ی-کشت-انبه-در-گویانا-و-مدیریت-پس-از-برداشت.html‏
بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت کتاب کتابچه ی کشت انبه در ... ها
8 فرمت فایل pdf حجم فایل 32120 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 273 فروشنده ....
دارچین؛این ادویه دسترسی سلول های چربی را به انسولین آسان تر می کند و تبدیل ...
help builder - پی سی
p30 .com/tag/help%20builder‏ - ذخیره شده
help & manual professional v7.2.0 build 4025 - نرم افزار ساخت فایل ... کرده
و در نهایت آن ها را با فرمت های مختلف مانند html ،chm ،rtf و pdf ذخیره کند.
نقشه اتوکد بانک – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/tag/نقشه-اتوکد-بانک/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فایل اتوکد بانک فایل اتوکد بانک،در قالب dwg و در 14 شیت، قابل ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
بایگانی ها بتن گوگردی pdf - فایل یافام - فایل ، مقاله ...
file.yafam.ir/tag/بتن-گوگردی-pdf/‏ - ذخیره شده
بایگانی برچسب: بتن گوگردی pdf ... بررسی عملکرد سیاست های حمایتی ت در
بخش کشاورزی · فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ...
بایگانی ها رضایت مشتری pdf - فایل یافام - فایل ، مقاله ...
file.yafam.ir/tag/رضایت-مشتری-pdf/‏ - ذخیره شده
بایگانی برچسب: رضایت مشتری pdf ... بررسی عملکرد سیاست های حمایتی ت در
بخش کشاورزی · فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ...


اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی + ع نوشته 1 فروردین 1396 نوروز 96 مبارک اس ام اس تبریک نوروز متن اداری تبریک عید 96 اس ام اس ادبی نوروز 1396 ,متن اداری و دوستانه عید نوروز 96,پیامک رسمی تبریک عید نوروز 96,متن عاشقانه تبریک عید نوروز 96,اس ام اس تبریک نوروز 96 برای رئیس، متن پیام تبریک عید نوروز 1396 . تبریک عید نوروز 96 با متن های زیبا و دلنشین + اس ام اس تبریک عید تبریک متن تبریک نوروز برای عید سال 96 تلگرام | ع نوشته پروفایل عید 1396 برای رئیس ،اس ام اس نوروز 1396 - پیام جدید تبریکسال نو 1 فروردین 96، متن پیام تبریک عید نوروز به همکاران 1396 | جدید 96 

نتیجه تصویری برای اس ام اس تبریک عید نوروز همکار رئیس کارمند رسمی


پیام نوروز این است

دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از ان شما نیست . . .

عید نوروز 96

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است

اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد

پس نوروزت مبارک که س را سرشار از عشق کند. . . 


 

  

آپارات - پیام تبریک رسمی ادبی نوروز 96

آپارات - پیام تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار تبریک نوروز 96 توسط همسر رئیس جمهور  مناسبت تبریک عید نوروز 96.

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد

رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت

را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

اس ام اس عید نوروز 96 کارمند + جدیدترین اس ام اس عید نوروز همکار 96

اس ام اس روز کارمند,جدیدترین اس ام اس تبریک روز کارمند,اس ام اس روز کارمند  اس ام اس روز کارمند جدبدترین اس ام اسروز کارمند متن و اس ام اس روز کارمند رسمی اس ام . تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار  رئیس همکاران تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

سال نو می شود ، زمین نفسی دوباره می کشد

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟

نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار وسال نومبارک

نوروز 96, اس ام اس تبریک نوروز 96, متن اداری تبریک عید 96 , اس ام اس ادبی نوروز96 , متن اداری و دوستانه 96, پیامک رسمی تبریک عید نوروز 96, متن عاشقانه تبریک عید نوروز 96, اس ام اس نوروز 96, اس ام اس تبریک سال نو 96, پیامک تبریک عید نوروز96

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش

مجموعه اس ام اس و متن ادبی و رسمی تبریک عید نوروز 1396

 مجموعه اس ام اس و متن ادبی و رسمی تبریک عید نوروز 1396  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید

اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣ مسیج تبریک عید نوروز 96 .♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید

رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن

روزهایت رنگارنگ

سال 1396 مبارک . . .

متن پیام تبریک برای همکار عید نوروز 96 

 تبریک عید  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار با متن های زیبا و دلنشین + اس ام اس تبریک عید تبریک  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار متن پیامتبریک عید نوروز به همکاران   عید فطر قبولی  تبریک عید اس ام اس ادبی نوروز,متن اداری و دوستانه,پیامک رسمی  - پیام تبریک  به رییس  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی

شه ای پویا و و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

جشن است که نوروز به پا خاسته است ،شادی و سعادت جهان ان تو باد

از هر دو جهان فقط تو را می خواهم . . .

پیام نوروزی رئیس در آستانه سال نو96 و بهار طبیعت

 پیام نوروزی رئیس   تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار   ی؛ ان، دانشجویان و کارمندان این مناسبت فرخنده را تبریک 

نوروز پاسداشت عشقهای کوچکی است که زنده مانده اند

و روز تعظیم در برابر عشق های بزرگی که عظمت را کوچک می دانند

پس به تو در نوروز سلام می کنم که بزرگترین عشق این کوچکی . . .

♣اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی♣

نوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند

که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

در این نوروز باستانی خیال آمدنت را به آغوش خسته می کشم . . .

بهترین متن ها برای کارت تبریک عید نوروز 96

 تازه های اس ام اس متن بسیار زیبا و مودبانه برای کارت تبریک عید نوروز 1396 تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست

اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

نوروز پیام آور مهر است که مرا وا می دارد

تنها به خاطر تو دوست داشتن را یاد بگیرم . . .

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی

نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند

نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی

با تو از خاطره ها سرشارم. جشن نوروز تو را کم دارم

سال تحویل دلم می گیرد با تو تا ا خط بیدارم . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند

از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی . . .

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی

چه افسانه ی زیبایی… زیباتر از واقعیت ..

راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند

که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟

نوروز 96 مبارک

پیام نوروزی 96 برای مدیرعامل همکار کارمند

print پیام نوروزی  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار رسمی خصوصی و تی تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار ضمن عرض تبریک این عید سعید باستانی به تمامی همکاران تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل.

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند

تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند

و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با و پایکوبی با ترنم این سرود

طرب انگیز نو روز و جشن شگوفه ها را بر گذار می نمایند . . .

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

و باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفت بهار در باغ و راغ و کشتزار ها به سبزه و گلها

و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند

و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند . . .

پیام تبریک سال نو نوروز 96 برای مدیر عامل همکار

عضو کانال رسمی تلگرام   پیام تبریک سال نو تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار .نوروز ،  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار  ی اله تک تک همکاران تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

و باز نسیم گوارای گیسوان مشک بوی بته های گلاب را با آهنگ موزون تکان میدهد

تا با لالهء خوش عذار و نرگس و ریحان و گل های دشتی همزمان جوانه زنند

و ترانه عشق را به گوش عشاق برسانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن طوفان ب ا کنند . . .

 

 

و باز هوای شاداب به ع گاه باغ و لاله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد

و نیلوفری را که در سبزه زار ها می رویند نوازش میدهد و آنگاه پربار چمن را

به نظاره می نشیندو همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابد نالهء

نی را می شنود و وظیفه دار این پیام میگردد . . .

ع نوشته 1 فروردین 1396

رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را / میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی / خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی / چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی

خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی / همرنگ یار مایی یا رنگ از او یــدی

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید

جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی

بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد سال نو مبارک

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد

سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 برای همکار رئیس کارمند رسمی

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون

کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک

پیامک های جالب برای تبریک سال جدید نوروز 96

 تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار پیامک به منظور تبریک سال نو و عید تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار

لحظه هایتان پر از شکوفـه باد. سال نـو مبارک

اس ام اس تبریک عید نوروز 96 

جدیدترین متن تبریک  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار  دوستان، آشنایان و همکاران خود تبریک بگویید. نوشته اس ام اس تبریک  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار 

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست

و هر سال ستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

ورود به این عید سعید باستانی بنا به دلایل فنی برای شما مسدود می باشد

لطفا اصرار نفرمایید!

عید شما مبارک

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن میبینم

برای وجود نازنینت در این فرصت نو شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن آرزو میکنم.

امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشن بین باقی بمانی

پیام تبریک عید نوروز برای رئیس 1396

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نوروز فرخنده سال تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار به یکایک همکاران هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان  ،  تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار 

عید نوروز را به

گلهای یاس بهشت آرزوهایم ،پدر و مادر عزیزم

که عطرشان پایدار ومهرشان ستودنی است

تبریک می گویم

♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣.♣

با سلام-در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک

و تهنیت صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی

، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامی را آرزومندیم.

اس ام اس ادبی و رسمی تبریک عید نوروز 1396

 تبریک نوروز 96 ادبی برای همکار اس ام اس ادبی ورسمی تبریک عید نوروز را آماده کرده ایم.

شاید خداوند صحرا را آفرید ت

نمونه سئوالات عمومی و پرتکرار استخدامها به همراه پاسخ
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9570 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 300
نمونه سئوالات عمومی و پرتکرار استخدامها به همراه پاسخفروشنده فایل


کد کاربری 8165نمونه سوالات عمومی استخدامها شامل مجموعه سوالات گردآوری و گلچین شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم است.
سوالات مهم و تکراری که در آزمونهای قبلی شهرداری، بانک ها، سازمانها و وزارتخانه ها آمده است به صورت یکجا برای شما فراهم شده است.
جزئیات بسته سوالات رایج در آزمون های استخدامی بشرح زیر می باشد :
زبان و ادبیات فارسی
رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی
یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی
یک فایل پی دی اف حاوی 240 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 250 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی
رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بخش زبان و ادبیات فارسی
یک فایل پی دی اف حاوی 270 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات ادبیات آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 291 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
 الهیات و معارف ی
جزوه الهیات و معارف ی آزمون های استخدامی
یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف ی به صورت ساده و خلاصه که مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است، همانطور که گفته شد به طور متوسط بیش از 50% سوالات آزمون های استخدامی سازمان های تی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، از این جهت مطالعه این فایل ها از اهمیت خاصی برخودار است، برای تسلط بر این بخش از سوالات عمومی توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید
رایگان سوالات معارف ی ویژه آزمونهای استخدامی
رایگان سوالات احکام و معارف ی آزمونهای استخدامی
رایگان سوالات استخدامی احکام و معارف ی ویژه آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات استخدامی معارف ی
یک فایل پی دی اف حاوی 250 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات معارف ی آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 293 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
  دانش قانونی، اجتماعی، ، تاریخی
رایگان نمونه سوالات علوم و اجتماعی آزمونهای استخدامی
رایگان نمونه سوالات اطلاعات ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 330 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان نمونه سوالات استخدامی اطلاعات ، اجتماعی و مبانی قانونی
یک فایل پی دی اف حاوی 290 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
icdl
رایگان نمونه سوالات icdl آزمونهای استخدامی
رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی
رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر
یک فایل پی دی اف حاوی 200 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
هوش و استعداد سنجی
رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی
یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات هوش آزمون های استخدامی
یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه
زبان انگلیسی
رایگان سوالات زبان انگلیسی آزمون جامع استخدامی
یک فایل شامل 264 سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی
یک فایل شامل 200 سوال به همراه پاسخنامه
دانش کامپیوتر
رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر
رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی
رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات کامپیوتر آزمونهای استخدامی
یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات استخدامی رشته ی کامپیوتر
یک فایل پی دی اف حاوی 275 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و دانش کامپیوتر با پاسخنامه
یک فایل پی دی اف حاوی 120 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و دانش کامپیوتر با پاسخنامه
آمار
سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی
رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی
رایگان سوالات ریاضیات آزمون جامع استخدامی
یک فایل شامل 250 سوال به همراه پاسخنامه
رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی
یک فایل شامل 298 سوال به همراه پاسخنامه


 
http://uploadboy.me/jbjq6156bu4e/ فایل صوتی درباره درس مهارت ارتباطی یا زبان زندگی.html


http://uploadboy.me/rsu7wz8zowld/_فایل صوتی درباره دوره (ام بی ای) و تاریخچه آن(mba).html


http://uploadboy.me/48923pgy82f9/_فایل_صوتی_استعداد_ی _با_صدای_محمدرضا_شعبانعلی


_رایگان_ _کنید _خیلی_حرف داره برای گفتن _امتحانش_مجانیه_بفرمایید!!!_قیمت_این_فایل


_چندین_میلیارد_می_ارزه!!!!!ولی_مجانی_ _کنید!!!! .html http://uploadboy.me/85utijvmdlax/استعدادی


فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)-قسمت اول.html http://uploadboy.me/qw4ms52fwd7h/


استعدادی فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)-قسمت دوم .html بررسی صنعت محتوا.html


http://uploadboy.me/whjy2lhtwllu/ فابل صوتی چهارم”استراتژی محتوا”: استراتژی محتوا و روندهای جاری صنعت


محتوا.html http://uploadboy.me/h76okxo9lmma/ فایل صوتی اول “ارزش آفرینی” : ارزش آفرینی؛ مسیر رشد از


کجا آغاز می شود؟.html http://uploadboy.me/d3d8aablw5ig/ فایل صوتی اول “استراتژی محتوا”: استراتژی


محتوا.html http://uploadboy.me/8w59ir3f6akl/ فایل صوتی اول “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا


آغاز کنیم؟(قسمت اول).html http://uploadboy.me/z1tk6nnwjd8x/ فایل صوتی اول “تفکرسیستمی” رادیو متمم:


نیاز به تفکر سیستمی.html http://uploadboy.me/156x796sj1ts/ فایل صوتی اول “مدیریت منابع” رادیو متمم:


قسمت اول.html http://uploadboy.me/en27runramlx/ فایل صوتی اول “هنر استعفاء” رادیو متمم : یادآوری


استعفاء.html http://uploadboy.me/301iuyw1dpt5/ فایل صوتی اول “هنر یادگیری”: مدل ذهنی مناسب برای


یادگیری.html http://uploadboy.me/v24fmudrdthr/ فایل صوتی اول ” تصمیم گیری” رادیو متمم: تصمیم


گیری.html http://uploadboy.me/h6rr6rp2i2vh/ فایل صوتی اول”مهارت سخنرانی” : مدل ذهنی مناسب برای


سخنران.html http://uploadboy.me/57v4ya1i2ar2/ فایل صوتی دوم “ارزش آفرینی”: هزینه فرصت ؛ اگر محاسبه


اش نکنید شاید ببازید!.html http://uploadboy.me/ymr2uwv8dcis/ فایل صوتی دوم “استراتژی محتوا”: درباره ی


بازار محتوا.html http://uploadboy.me/gp60370r1n5y/ فایل صوتی دوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل مسئله و


خلاقیت.html http://uploadboy.me/k6zg6ygzlz5w/ فایل صوتی دوم “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا


آغاز کنیم؟(قسمت دوم).html http://uploadboy.me/uds4j4mw p/ فایل صوتی دوم “مدیریت منابع” رادیو متمم:


قسمت دوم.html http://uploadboy.me/hp0xsqc8jy2t/ فایل صوتی دوم “هنر یادگیری” : تکنیکهای قابل استفاده


برای یادگیری.html http://uploadboy.me/xty1ckdjhtsx/ فایل صوتی دوم”مهارت سخنرانی”: مهارت سخنرانی و


برنامه ریزی برای آن.html http://uploadboy.me/06dedeklddks/ فایل صوتی سوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل


مسئله و خلاقیت.html http://uploadboy.me/jvo9sjrfdcay/ فایل صوتی سوم “مدیریت منابع” رادیو متمم:قسمت


پایانی.html http://uploadboy.me/5nbg5sxurb91/ فایل صوتی سوم “مهارت سخنرانی”: ترکیب اطلاعات و


سرگرمی در سخنرانی.html http://uploadboy.me/anf5ue0kc21c/ فایل صوتی سوم “هنر یادگیری” : هنر یادگیری


تطبیقی.html http://uploadboy.me/mov75lf6zote/ فایل صوتی ششم هنر یادگیری: مثالی از یادگیری کریستالی


در بحث دروغ و فریب.html http://uploadboy.me/50f56qkmwncy/ فایل صوتی مقدماتی “تفکرسیستمی” رادیو


متمم: تفکر سیستمی.html http://uploadboy.me/xgvmmldk8998/ فایل صوتی پنجم “هنر یادگیری”: یادگیری


کریستالی.html http://uploadboy.me/f3gbbx2grqjf/ فایل صوتی چهارم “هنر یادگیری”: چرا باید سرعت یادگیری را


کند کنیم؟.html http://uploadboy.me/0edbpzn5rb1v/ فایل صوتی چهارم ” تصمیم گیری” رادیو متمم :


انتخاب.html http://uploadboy.me/qu1mxq854ahu/رادیو متمم: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن (1).html


http://uploadboy.me/pr6p9rsza37b/فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی.html


http://uploadboy.me/z90dgex4p43s/فایل صوتی: اهمیت شناخت مدل ذهنی.html
فایل_صوتی_استعداد_ی _با_صدای_محمدرضا_شعبانعلی_رایگان_ _کنید _خیلی_حرف داره برای گفتن _امتحانش_مجانیه_بفرمایید!!!_قیمت_این_فایل _چندین_میلیارد_می_ارزه!!!!!

استعدادی فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)-قسمت دوم - 48.7 mb جماعت.3gp - 3.8 mb  فابل صوتی سوم”استراتژی محتوا”: بررسی صنعت محتوا - 17.3 mb  فابل صوتی چهارم”استراتژی محتوا”: استراتژی محتوا و روندهای جاری صنعت محتوا - 23.5 mb  فایل صوتی اول “ارزش آفرینی” : ارزش آفرینی؛ مسیر رشد از کجا آغاز می شود؟ - 3.7 mb فایل صوتی اول “استراتژی محتوا”: استراتژی محتوا - 18.9 mb  فایل صوتی اول “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟(قسمت اول) - 10.4 mb  فایل صوتی اول “تفکرسیستمی” رادیو متمم: نیاز به تفکر سیستمی - 23.4 mb  فایل صوتی اول “مدیریت منابع” رادیو متمم: قسمت اول - 20.1 mb  فایل صوتی اول “هنر استعفاء” رادیو متمم : یادآوری استعفاء - 40.0 mb  فایل صوتی اول “هنر یادگیری”: مدل ذهنی مناسب برای یادگیری - 19.7 mb  فایل صوتی اول ” تصمیم گیری” رادیو متمم: تصمیم گیری - 23.9 mb  فایل صوتی اول”مهارت سخنرانی” : مدل ذهنی مناسب برای سخنران - 43.5 mb  فایل صوتی دوم “ارزش آفرینی”: هزینه فرصت ؛ اگر محاسبه اش نکنید شاید ببازید! - 4.3 mb  فایل صوتی دوم “استراتژی محتوا”: درباره ی بازار محتوا - 22.7 mb  فایل صوتی دوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل مسئله و خلاقیت - 29.1 mb  فایل صوتی دوم “تغییر” رادیو متمم : چگونه تغییر کنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟(قسمت دوم) - 12.7 mb  فایل صوتی دوم “مدیریت منابع” رادیو متمم: قسمت دوم - 24.4 mb  فایل صوتی دوم “هنر یادگیری” : تکنیکهای قابل استفاده برای یادگیری - 22.7 mb  فایل صوتی دوم”مهارت سخنرانی”: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن - 22.3 mb  فایل صوتی سوم “تصمیم گیری” رادیو متمم: حل مسئله و خلاقیت - 24.0 mb  فایل صوتی سوم “مدیریت منابع” رادیو متمم:قسمت پایانی - 29.4 mb  فایل صوتی سوم “مهارت سخنرانی”: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی - 14.3 mb فایل صوتی سوم “هنر یادگیری” : هنر یادگیری تطبیقی - 21.1 mb  فایل صوتی ششم هنر یادگیری: مثالی از یادگیری کریستالی در بحث دروغ و فریب - 37.9 mb  فایل صوتی مقدماتی “تفکرسیستمی” رادیو متمم: تفکر سیستمی - 30.1 mb  فایل صوتی پنجم “هنر یادگیری”: یادگیری کریستالی - 38.7 mb  فایل صوتی چهارم “هنر یادگیری”: چرا باید سرعت یادگیری را کند کنیم؟ - 26.4 mb  فایل صوتی چهارم ” تصمیم گیری” رادیو متمم : انتخاب - 2.7 mb رادیو متمم: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن (1) - 22.3 mb فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی - 43.5 mb فایل صوتی: اهمیت شناخت مدل ذهنی - 18.6 mb


فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95

با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید.
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم:
مطمئن باشید این نرم افزار را در هیچ کجای اینترنت نخواهید یافت.

نرم افزارهای سایتهای دیگر با قیمت 39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این حساب قیمت تمامی فهارس بها با اعمال تمامی تخفیفات بالای 400 هزار تومان(!!) و شامل 15 فایل خواهد بود.اما این محصول جامع در یک فایل و با قیمت استثنایی 70 هزار تومان ارائه می گردد.
اگر شک دارید کافیست در گوگل جستجو نموده و در صورتیکه نرم افزار ارزانتری یافتید، بدون درنگ یدتان را از آنجا انجام دهید.

این نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، آبخیزداری، شبکه توزیع، توزیع آب روستایی، خطوط انتقال آب، آبیاری تحت فشار، آبیاری و ز شی، شبکه فاضلاب، سدسازی، چاه و قنات) با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید. در صورت ید این نسخه و درخواست شما مبنی بر داشتن | فایل ا ل صورت وضعیت فهرست بهای 88 تا 94 | ، این محصول با دریافت هزینه 10 هزار تومان به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

روش کار:

1- برای این کار در مرحله اول مشخصات پروژه (نام پروژه، کارفرما، پیمانکار، مشاور، شماره قرارداد و ...) وارد می شود.
2-در مرحله دوم فهرست بهای مد نظرتان را انتخاب نموده (تمامی 15 فهرست بهای ابلاغی سال 95 درون فایل ا ل موجود است)
3- سپس در شیت ریزمتره با ورود شماره آیتم، شرح و بهای واحد آیتم توسط نرم افزار شناسایی خواهد شد. احجام کار را در ادامه وارد می نمایید.
4- با پایان ورود ریزمتره گزارشات شما با تنها چند کلیک آماده خواهد شد. تصاویر نمونه گزارشات را مشاهده نمایید.

توجه: بدلیل جامع بودن این نرم افزار محاسبات حمل مصالح در آن لحاظ نشده است اما در صورت ید این محصول، فایلهای ا لی (فقط جهت کمک به انجام محاسبات حمل) بصورت رایگان به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

ضمنا جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی جهت راه اندازی نرم افزار روی هر رایانه نیاز به کد نصب خواهید داشت که از طریق پیامک برای یداران ارسال میگردد. این کد نصب تنها سه بار به هر مشتری ارائه خواهد شد و ارائه کدهای بیشتر مشمول 23 هزار تومان هزینه (به ازای نصب روی هر رایانه) خواهد بود.

در صورتیکه پس از ید و فعالسازی نرم افزار به هر دلیلی درخواست انصراف از ید را داشته باشید، می بایست با ذکر دلایل خود و اعلام شماره حساب بانکی نسبت به دریافت 70% مبلغ پرداختی خود اقدام فرمایید (قابل توجه اینکه 30% دیگر به هیچ وجه به فروشنده اختصاص نخواهد یافت و سهم هزینه های بازاریاب و وبسایت مسبی خواهد بود)

 ید
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=10249‏ - ذخیره شده
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. با
این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mehdijafari&p_id=10249‏
با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای
سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید. قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای ا ل سال ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../45- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-95.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها. نوشته شده توسط بهزاد نوروززاده ... 11-
فهرست بهای شبکه فاضلاب شهری سال 1395 با فرمت ا ل. 12- فهرست بهای انتقال و
...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/index.php/2.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
نرم افزار رایگان صورت وضعیت به نغع محک براساس فهرست بها 95
icivil.ir/omran/نرم-افزار-رایگان-صورت-وضعیت-نغع-محک/‏ - ذخیره شده
28 مه 2016 ... نرم افزار رایگان صورت وضعیت تحت ا ل که چندی است در سایت آی سیویل منتشر
میشود اینک بر اساس فهرست بهای 95 بصورت رایگان در دسترش عموم قرار میگیرد. ...
شناخته شده محک هستش از آنجایی که من یک برنامه نویس حرفه ای نیستم ،این ... اون رو
با نظرات حرفه ای شما برطرف کنم و در نسخ بعدی به صورت کاملتر( ...
ا ل متره و برآورد و صورت وضعیت بر مبنای فهرست بها 95 - ی ...
icivil.ir/omran/ا ل-متره-و-برآورد-و-صورت-وضعیت-بر-مبنای/‏ - ذخیره شده
4 جولای 2016 ... ا ل صورت وضعیت و متره برآورد بر اساس فهرست بهای 95 قاتبل ... این فایل
ا ل متره و برآورد بر مبنای فهرست بها ?? که توسط آقای ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - خانه
www.www.bkhshamvzshi.beme.ir/bazaariha/10249‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 ص 1 فهرست بهای 95 صورت
وضعیت ا لی متره و برآورد صورت وضعیت ا لی صورت وضعیت تحت ا ل فرم
...
فهرست بها 95 با فرمت ا ل | نگاه عمران
negahomran.com/ -فهرست-بها-95-با-فرمت-ا ل/‏ - ذخیره شده
17 مارس 2016 ... فهرست بها 95 با فرمت ا ل منتشر شد میتوانید فهرست بها با فرمت pdf و ...
فایل ا ل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (?? ... تمام
عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است به شما پیشنهاد ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - سوالات اصلی ...
soalataeennamehranandegi .blogsky.com/.../post-638/‏ - ذخیره شده
18 آگوست 2016 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. قیمت: 70000 تومان. قابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...صورت-وضعیت.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/.../فهرست-بها/...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ... فایل
های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/.../فهرست-بها/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...با.../درباره...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ... فایل
های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
www.softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... رایگان فایل ا ل فهرست بها 96 رایگان فهرست بها 96 رایگان
فهرست بها 95 رایگان ا ل فهرست بهای 96 فایل ا ل فهرست بها 96 ...
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ...
آموزش تعدیل صورت وضعیت (966); آموزش صورت وضعیت نویسی (325); آموزش ...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی دانا - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/نرم-افزار-تنظیم-صورت-وضعیت/‏ - ذخیره شده
24 آوریل 2016 ... نرم افزار صورت وضعیت نویسی تحت ا ل جهت تنظیم صورت وضعیت های کارکرد
پیمانکاران. ... فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه; فهرست بهای واحد پایه رشته راه و
باند; فهرست ... آموزش نحوه کار با صورت وضعیت و برآورد دانا ..... در نرم افزار
صورت وضعیت که من تهیه بر اساس فهرست بها مثلا 95 هستش اگه من ...
فایل ا ل فهرست بها - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/فایل-ا ل-فهرست-بها/‏ - ذخیره شده
8 آگوست 2015 ... مرداد 17, 1394 توسط امید شیخا ا ل • صورت وضعیت • فهرست بها • متره برآورد •
معرفی محصولات 1 ... فرمول نویسی شده با قابلیت برآورد مبلغ کار.
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95
www.exceliha.ir/post/81‏ - ذخیره شده
15 ژانویه 2017 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 قیمت: 70000 تومان با نرم
افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=8911‏ - ذخیره شده - مشابه
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به راحتی
صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. مطمئن باشید این نرم افزار را در
هیچ ...
سیفـــکا – سیســــتم فــــروش کـــالا
www.sifka.ir/‏ - ذخیره شده
بالا ه موفق به طراحی نرم افزار تحت ا ل جامعی جهت متره و برآورد پروژه شده و نام
تجاری ... ضمنا جهت آشنایی با نحوه ی استفاده از نرم افزار ا یر راهنمای کاملی تهیه
شده است. این فایل pdf و مطالعه آن کمک شایانی به شما در تصمیم گیری برای
تهیه این ... دوستانی که قبلا نرم افزار صورت وضعیت نویسی را یداری نموده اند از
????? ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
آموزش صورت وضعیت نویسی - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...های.../109-آموزش-صورت-وضعیت-نویسی.html‏ - ذخیره شده
نحوه نوشتن صورت وضعیت-صورت وضعیت نویسی با ا ل- رایگان آموزش
صورت ... کلیه اسناد جلسه به همراه چک لیست در قالب وورد و صورت وضعیت و ریز متره
های انجام شده در قالب ... آنالیز قیمت جدید –تجزیه بها; پیوست های صورت وضعیت;
صورت وضعیت ... فهرست بهای ا ل (1816); فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها (
2073) ...
فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-خطوط-لوله-گاز-شهری-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری 95 ا ل. این فایل ها کاملا بررسی شده و دقیق هستند
و از آنها جهت بانک اطلاعات نرم افزاری استفاده میگردد ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 95
softomran.com/.../فهرست-بها/26- -رایگان-فهرست-بهای-95-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 95. 2- فهرست بهای مکانیک 95. 3- فهرست بهای برق 95. 4-
فهرست بهای راه و باند 95. 5- فهرست بهای راهداری 95. 6- فهرست بهای سد سازی 95.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...حسابداری-انبار...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 95
softomran.com/...فهرست-بها/26- -رایگان-فهرست-بهای-95-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 95. 2- فهرست بهای مکانیک 95. 3- فهرست بهای برق 95. 4-
فهرست بهای راه و باند 95. 5- فهرست بهای راهداری 95. 6- فهرست بهای سد سازی 95.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../35- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل ...
متفاوت برای سلایق متفاوت که با قیمت 14000 تومان هر دو را در یافت خواهید نمود.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
سیویل سل اموزش کامل صورت وضعیت نویسی به صورت گام به گام با ...
civilengcivil.sellfile.ir/prod-410406-اموزش+کامل+صورت+وضعیت+نویسی+به+صورت++گام+به+گام+با+این+اموزش+دیگر+مشگلی+در+نوشتن+...‏ - ذخیره شده
پکیج اموزشی شامل 22 فایل جداگانه صفر از صفر تا صد صورت وضعیت با شما ... راه
و باند ، راهداری 95 روی ا ل; شاخص تعدیل سه ماهه ا 1394; فهرست بهای کلیه ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - خانه
softomran.com/‏ - ذخیره شده
آپدیت شده با فهرست بهای 96 در همه رشته ها ... را با راحتی بسیار عالی و متصل به
فهرست بهای همه سالها و رشته ها انجام دهید و حتی متره نویسی برای صورت وضعیت ...
فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-راه-،-راه-آهن-و-باند-فرودگاه-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای تاسیسات برقی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-تاسیسات-برقی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96
softomran.com/index.php/فهرست-بها/103-فهرست-بهای-96.html‏ - ذخیره شده
رایگان فهرست بهای 96 فهرست بهای ابنیه 96 فهرست بهای مکانیک 96 فهرست
بهای برق 96 فهرست بهای راه و باند 96 ... فهرست بهای ا ل سال 1396 در همه رشته ها ...
فهرست بهای راهداری 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index...03.../فهرست-بهای-راهداری-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...با...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
فهرست بهای گاز رسانی به صنایع 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بهای-گاز-رسانی-به-صنایع-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
این فایل ها با دقت بسیار زیاد تهیه و چند باره مورد بررسی افراد مختلف قرار گرفته
است و در نرم افزار های عمرانی از آنها استفاده گردیده است ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/index...با-ما/.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=7476‏ - ذخیره شده - مشابه
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید.
مطمئن باشید ... نرم افزارهای سایتهای دیگر با قیمت 39 هزار تومان و تنها شامل یک
فهرست بها بفروش می رسند. با این .... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست
بهای 95 ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 قیمت: 70,000 ...
www.armin3d.com/.../فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-به-20/‏
16 نوامبر 2016 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95قیمت: 70000 تومانقابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم:با نرم افزار ا ل به ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 94
www.softomran.com/...فهرست-بها/27- -رایگان-فهرست-بهای-94-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 94. 2- فهرست بهای مکانیک 94. 3- فهرست بهای برق 94. 4-
فهرست بهای راه و باند 94. 5- فهرست بهای راهداری 94. 6- فهرست بهای سد سازی 94.
آموزش سریع صورت وضعیت با نرم افزار متره برآورد تدبیر
softomran.com/.../فهرست-بها/.../40-آموزش-صورت-وضعیت-با-نرم-افزار-تدبیر- .html‏ - ذخیره شده
آموزش سریع صورت وضعیت نویسی با نرم افزار متره برآورد تدبیر ید به ...
نرم افزار متره برآورد کاسپین امید را هم ببینید زیرا بلحاظ صورت وضعیت نویسی
... فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها (2020); فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها ...
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
www.softomran.com/.../86- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-94-excele-ا ل-2.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل
تمامی ... آموزش متره و برآورد به صورت آنلاین · چک لیست آموزش نظارت بر ساختمان های
بتنی ... شما اینجا هستید: خانه تعدیل شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت
ا ل ... دو سری فایل دریافت خواهید نمود که یکی به صورت ستونی و رشته ها زیر
یکدیگر ...
فهرست بهای آبیاری تحت فشار 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبیار-ی-تحت-فشار-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../86- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-95-excele-ا ل.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل
تمامی رشته ها را نمایید. ... شما اینجا هستید: خانه تعدیل شاخص تعدیل همه
سالها تا 95 با فرمت ا ل ... و رشته ها زیر یکدیگر است و دومی به صورت عادی و در
شیت های مجزا میباشد که هر دو فرمت را دریافت خواهید نمود . ... فهرست بهای ا ل.
صورت وضعیت رایگان شیوا | مسعود علامه
www.masoudallameh.com/soorat-vaziyat-shiva/‏ - ذخیره شده - مشابه
17 مارس 2014 ... صورت وضعیت رایگان شیوا با استفاده از برنامه excel و در حدود 20 برگه ... کم نمودن
حجم آن، در اولین ورژن فقط شامل فهرست بها ابنیه 1392 می باشد. ... nezarat-kargahi-
95 .... همچنین، با استفاده از برنامه نویسی در ا ل، مواردی مانند شرح ردیف، .... لذا با
توجه به وجود فایل ا ل فهرست بها راه، می توان بسادگی ردیف های ...
صورت وضعیت ا لی فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست ...
farsimeeting.com/transition/bazaar/10249/صورت-وضعیت-ا لی‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 ص 1 فهرست بهای 95 صورت
وضعیت ا لی متره و برآورد صورت وضعیت ا لی صورت وضعیت تحت ا ل فرم
...
فهرست بهای ابنیه 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.php/.../فهرست-بهای-ابنیه-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای ابنیه 96 ا ل. فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط
کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده
است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
www.softomran.com/index.../2.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... رایگان فایل ا ل فهرست بها 96 رایگان فهرست بها 96 رایگان
فهرست بها 95 رایگان ا ل فهرست بهای 96 فایل ا ل فهرست بها 96 ...
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت ... آموزش
تعدیل صورت وضعیت (1014); آموزش صورت وضعیت نویسی (364); آموزش ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای مکانیک 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.../فهرست-بها-ی-مکانیک-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 93 - خانه
softomran.com/.../فهرست-بها/30- -رایگان-فهرست-بهای-93-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 93. 2- فهرست بهای مکانیک 93. 3- فهرست بهای برق 93. 4-
فهرست بهای راه و باند 93. 5- فهرست بهای راهداری 93. 6- فهرست بهای سد سازی 93.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ... - خانه
softomran.com/.../فهرست-بهای...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
برنامه صورت وضعیت رشته تاسیسات مکانیکی سال 95 - دفتر فنی ...
www.kelasefan.com/.../برنامه-صورت-وضعیت-رشته-تاسیسات-مکانیک-3/‏ - ذخیره شده
دسته: نرم افزار صورت وضعیت 95 برچسب: برنامه صورت وضعیت نویسی, صورت ...
نرم افزار تهیه صورت وضعیت برمبنای فهرست بهای سال 95 با قابلیت تنظیم ریز ...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی بایگانی - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/tag/نرم-افزار-صورت-وضعیت-نویسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
نرم افزار متره برآورد و صورت وضعیت نویسی دفتر فنی پروژه های عمرانی با بیش ...
های عمرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گروه دانا در محیط ا ل نموده است.
ت ا: شرکت فراگام آراء
www.faragamara.ir/‏ - ذخیره شده
ضمنا جهت پشتیبانی فنی در روزهای پنج شنبه می توانید از ساعت 9 الی 14 با شماره
09102120829 تماس حاصل ... فهرست بهای 96 جهت بروزآوری ت ا آماده ارائه گردید.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - آموزش تعدیل صورت ...
softomran.com/.../18.../107-آموزش-تعدیل-صورت-وضعیت.html‏ - ذخیره شده
رایگان فایل ا ل محابه تعدیل بخشنامه نحوه محاسه تعدیل آموزش تعدیل صورت
... روش محاسبه تعدیل مع مثال محاسبه تعدیل روش محاسبه تعدیل فهرست بها. ... از
همان فایل ها برای نوشتن یک صورت وضعیت تعدیل دیگر استفاده نمایید و با دیدن ...
آموزش ویدیوئی متره نویسی (4107); آموزش سریع صورت وضعیت با نرم افزار متره ...
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبخیز-داری-و-منابع-طبیعی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای سدسازی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.../فهرست-بهای-سد-سازی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
نرم افزار صورت وضعیت نویسی (فهرست بهای 1394 ابنیه) - ارزون سرا
arzoonsara.com/product.aspx?p_id=11‏ - ذخیره شده
فروش ویژه نرم افزار صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای سال 1394 رشته ابنیه
این نرم افزار تحت ا ل می باشد با کمی اطلاعات در مورد ا ل میتوانید با نرم افزار
...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی (فهرست بهای 1396 ابنیه ...
www.istgah.com/fireview/kid_319/1652688.html‏ - ذخیره شده
فروش ویژه نرم افزار صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای سال 1396 رشته ابنیه
این نرم افزار تحت ا ل می باشد با کمی اطلاعات در مورد ا ل میتوانید با نرم افزار
...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95
ayinnameh.rzb.h5h.ir/post528999.html‏ - ذخیره شده
در صورت ید این نسخه و درخواست شما مبنی بر داشتن | فایل ا ل صورت وضعیت
فهرست بهای 88 تا 94 | ، این محصول با دریافت هزینه 10 هزار تومان به ایمیل شما ارسال
...
نرم افزار متره براورد تحت ا ل نگاه عمران ( تمام رشته ها سال 96 )
negahomran.com/نرم-افزار-متره-براورد-تحت-ا ل/‏ - ذخیره شده
31 مارس 2017 ... نرم افزار صورت وضعیت نرم افزار متره براورد تحت ا ل اموزش متره. ... اکثر
قابلیت های نرم افزار های مطرح صورت وضعیت نویسی در اختیار ... کلیه نرم افزارها در
دیت س خود دارای فهرست بهای سال ?? و ?? و ?? هستند و با امدن فهرست ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این
فایل . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 تا کار فایل ...
فهرست بهای 93 صورت وضعیت ا لی مت آورد صورت وضعیت
resultfa.ir/.../فهرست-بهای-93-صورت-وضعیت-ا لی-مت آورد-صورت-وضعیت-/‏
فهرست بهای 95 صورت وضعیت ا لی فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با
فهرست بهای 93 . نرم افزار تنظیم تعدیل صورت وضعیت های کار کرد پیمانکاران اتمام
...
فایل ا ل فهرست بهای ابنیه 95 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-فهرست-بهای-ابنیه-95/‏
جمله ا ل فهرست بها ابنیه 95 فایل ا ل فهرست بها 95 فهرست بهای ابنیه .
فهرست بها ا ل 95 فایل ا ل تعدیل فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 فروشگاه
resultfa.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-فروشگاه/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت وضعیت
نویسی با صورت وضعیت فهرست بهای 88 فروشگاه فایل های ا ل .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با با نرم افزار ا ل وضعیت فهرست بهای
88 تا 93 . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ... - resultfa
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. فایل ا ل صورت
وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست بهای 95 . متره برآورد
نرم ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-92/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 بلاگ نیوز فایل ا ل
جامع ... فهرست بها 95 با فرمت ا ل نگاه عمران فهرست بهای همه فایل
ا ل ...
ها فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست - resultfa
resultfa.ir/key/ -ها-فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94. فایل ا ل جامع
صورت وضعیت فایل پروژه ها ا ل صورت وضعیت فهرست . ا ل فهرست بها
95 ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 فایل ا ل جامع
صورت وضعیت . فهرست بها ا ل 95 فایل ا ل تعدیل فایل ا ل
صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 :: فروشگاه
shopdl.blog.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95‏ - ذخیره شده - مشابه
2 ا کتبر 2015 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. قیمت: 70000 تومان. قابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - alal-badal
alal-badal.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. - برای مشاهده کلیک کنید. با
نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - dotwww
dotwww.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. - برای مشاهده کلیک کنید. با
نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بها
softomran.com/index.php/فهرست-بها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای 1393 در تمامی رشته ها. کلیه اسناد مورد نیاز در پروژه های عمرانی
کشور را از ما بخواهید . دوست و همکار محترم میتوانید براحتی نمایید . ادامه مطلب:
...
صورت وضعیت فهرست ابنیه - resultfa
resultfa.ir/key/صورت-وضعیت-فهرست-ابنیه/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. با نرم افزار ا ل به راحتی
صورت وضعیت شامل ابنیه برق فهرست بهای 95 صورت . نمونه فرم صورت وضعیت ...
فهرست بهای 93 فایل ا ل - resultfa
resultfa.ir/key/فهرست-بهای-93-فایل-ا ل/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 فایل ا ل جامع ...
فایل ا ل فهرست بها ابنیه سال 95 به با سلام من فایل ا ل فهرست بهای سال 95 .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ... - alal-badal
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. - برای مشاهده کلیک کنید
. فایل ا ل صورت وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 - alal-badal
alal-badal.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه ... فایل ا ل
صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 1 2 3 4 5 فایل ا ل صورت وضعیت .
فهرست بها 95 سازمان مدیریت - alal-badal
alal-badal.ir/key/فهرست-بها-95-سازمان-مدیریت/‏
فایل ا ل فهرست بها 95 با توجه به اینکه فهرست بهای سال 1395 توسط
سازمان ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فهرست بها بهای
سازمان مدیریت . .... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 یک
فهرست بها ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه. - برای مشاهده کلیک
کنید. فایل ا ل جامع صورت فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فهرست بهای 93 صورت وضعیت فهرست بها ا ل 93 فایل جامع صورت وضعیت
نویسی با ... وضعیت فهرست بهای 88 تا 93 جامع صورت وضعیت نویسی با فایل
ا ل جامع صورت ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع
وضعیت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه - dotwww
dotwww.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. - برای مشاهده کلیک کنید
. فایل ا ل صورت وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 - dotwww
dotwww.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه ... فایل ا ل
صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 1 2 3 4 5 فایل ا ل صورت وضعیت .
نرم افزار رایگان صورت وضعیت نویسی طبق فهرست بها 94 و 95 - مرکز ...
www.parynek.ir/517/517.html‏ - ذخیره شده
14 ا کتبر 2016 ... نرم افزار رایگان صورت وضعیت تحت ا ل طبق فهرست بها ?? و 95 تمام رشته ها همراه
با ویدئوی آموزشی آن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای ... - dotwww
dotwww.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-/‏
وضعیت فهرست بهای 88 تا 93 جامع صورت وضعیت نویسی با فایل ا ل جامع صورت
. ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع وضعیت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - dotwww
dotwww.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه.
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع وضعیت نویسی با
فهرست . کتابنرم افزارهای ی عمران ومعماری فایل ا ل جامع صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل
...
متره برآورد نرم افزار صورت وضعیت عمران امید فهرست بهای 95 - resultfa
resultfa.ir/.../متره-برآورد-نرم-افزار-صورت-وضعیت-عمران-امید-فهرست-بهای-95/‏
رایگان فایل ا ل مت آورد با فهرست بهای متره در نرم افزار عمران راه .
نرم افزار صورت وضعیت نویسی فهرست بهای 1394 ابنیه نرم افزار صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 جستجو
resultfa.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-جستجو-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت ...
کلیه فهارس بها فهرست بهای 93 فایل ا ل - resultfa
resultfa.ir/key/کلیه-فهارس-بها-فهرست-بهای-93-فایل-ا ل/‏
برای دیدن کلیه فهارس بها سال فهرست بها 93 لطفا فایل ا ل فهرست بهای ?? .
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت تمامی ...
فهرست بهاء سال 94 تمام رشته ها فرمت ا لpdf - resultfa
resultfa.ir/key/ -فهرست-بهاء-سال-94-تمام-رشته-ها-فرمت-ا لpdf-/‏
لیست فرمولهای ا ل pdf آموزش فرمول نویسی در ا ل pdf فهرست بهاء ...
همه رشته ها با فرمت بهاء سال 94 تمام رشته ها فهرست بها 94 تمام . ... فایل ا ل
جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع رشته 94 فایل ا ل سال 94 .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - alal-badal
alal-badal.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه.
فهرست بهای آبیاری و ز شی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبیاری-و-ز شی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .نوجوانان در سن بلوغ چه تغییری میکنند

نوجوانان-در-سن-بلوغ-چه-تغییری-میکنندنوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی است که تغییرات ظاهری و درونی باهم همراه می شوند تا کمال فرا رسد. در دوران نوجوانی نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و رو به جلو دارند.بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرا فایل


سمینار پیاده‌سازی الگوریتم‌هایی از خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بدون‌سیم

سمینار-پیاده‌سازی-الگوریتم‌هایی-از-خوشه‌بندی-در-شبکه‌های-حسگر-بدون‌سیم سمینار دوره کارشناسی ارشد – پیاده‌سازی الگوریتم‌هایی از خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بدون‌سیم بصورت فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات شصت و نه صفحه این پروژه مناسب دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر می باشد با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان ... فایل

سوالات استخدام مربی امور تربیتی مدارس 95

سوالات-استخدام-مربی-امور-تربیتی-مدارس-95بسته نمونه سوالات استخدام مربی امور تربیتی مدارس آموزش و پرورش در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه،مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 فایل


سوالات آزمون استخدامی موسسه اعتباری کوثر 95

 -سوالات-آزمون-استخدامی-موسسه-اعتباری-کوثر-95این کالا شامل مجموعه سوالات گردآوری و گلچین شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم است. سوالات مهم و تکراری که در آزمونهای قبلی شهرداری، بانک ها، سازمانها و وزارتخانه ها آمده است به صورت یکجا برای شما فراهم شده است. فایل


سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش95

 -سوالات-استخدامی-آموزگار-دوره-ابت -آموزش-و-پرورش بسته ویژه عین سوالات عمومی و اختصاصی استخدام آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه سوالات عمومی مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 ،جهت دریافت بعد از پرداخت وجه لینک نمایش داده میشود. فایل


نمونه سوالات آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش95

نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-مربیان-پیش-دبستانی-آموزش-و-پرورش95 بسته ویژه عین سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش وپرورش در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت این سوالات مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 می باشد،جهت ید بعد از پرداخت وجه لینک نمایش داده میشود، با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان. فایلگزارش تخصصی آموزگار ابت درس املا

گزارش-تخصصی-آموزگار-ابت -درس-املا گزارش تخصصی آموزگار ابت درس املا در باب برطرف ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه (مناسب برای همهء پایه های تحصیلی) در قالب word و قابل ویرایش که در 27 صفحه برای شما فرهنگیان عزیز گرداوری شده. فایل


گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش-تخصصی-دبیر-ادبیات-فارسی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی در باب علاقمند دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش که در 27 صفحه برای شما فرهنگیان عزیز گرداوری شده. فایل


گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه

گزارش-تخصصی-دبیر-ریاضی-متوسطه گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه در باب بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش که در 16 صفحه برای شما فرهنگیان عزیز گرداوری شده. فایل


گزارش کارورزی در مهد کودک کیانا

گزارش-کارورزی-در-مهد-کودک-کیانا گزارش کارورزی در مهد کودک کیانا فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 18 فایل


مقاله به جز ات چه جانورانی به گرده افشانی کمک می کنند

مقاله-به-جز- ات-چه-جانورانی-به-گرده-افشانی-کمک-می-کنندبه جز ه ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی درباره?چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید.پاسخ :گرده افشانی گاهی بوسیله باد صورت می گیرد ولی ات کمک زیادی به گرده افشل... فایل
سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای صنایع غذایی 90

سوالات-کنکور-کاردانی-فنی-و-حرفه-ای-صنایع-غذایی-90 بسته سوالات عمومی و تخصصی کنکور سراسری کاردانی فنی و حرفه ای رشته صنایع غذایی سال 1390 در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت،مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای رشته ی صنایع غذایی فایل


گزارش آماده کارآموزی کارخانه کاغذ

 -گزارش-آماده-کارآموزی-کارخانه-کاغذ گزارش کاراموزی کارخانه کاغذ پارس،واحد ریکاوری-اهمیت کاغذ و فراورده های کاغذی در زندگی نوین بر همگان آشکار شده است. هیچ فراورد? صنعتی دیگری نقشی این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد. کاغذ وسیله ای برای ثبت، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است؛ عملاً هم? مطالب را روی کاغذ می نویسیم و چاپ می کنیم. فایل


مقاله درباره شبکه های کامپیوتری

مقاله-درباره-شبکه-های-کامپیوتریتعریف شبکه : در کل به اتصال تعدادی کامپیوتر به یکدیگر به منظور استفاده از منابع همدیگر شبکه گفته می شود به عبارت دیگر به هر وسیله که ما بتوانیم چند کامپیوتر را به یکدیگر متصل نماییم در حقیقت یک شبکه ایجاد کرده ایم  فایل


تحقیق مولانا از بلخ تا قونیه 44 ص

 -تحقیق-مولانا-از-بلخ-تا-قونیه-44-ص جلال‌الدین محمد بلخی ـ مولوی ـ هشتصد سال پیش در شهر بلخ متولد شد. به سن نوجوانی نرسیده‌بود که پدرش ـ بهاءالدین‌ الولد سلطان ‌العلما ـ به دلیل رنجش از پادشاه وقت ـ سلطان محمد خوارزمشاه ـ دست زن و بچه‌اش را گرفت و از بلخ خارج شد. فایل


پروژه بررسی کامل آنتن

 -پروژه-بررسی-کامل-آنتن از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک ک فایل


تحقیق مثنوی 12 ص

 -تحقیق-مثنوی-12-ص این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد فایل


کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل

کار-تحقیقی-در-مورد-معاضدت-حقوقی-متقابلدر این فایل معاضدت حقوقی متقابل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد فایل
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل (محاسبه ثابت زمانی مدار))

گزارش-کار-آزمایشگاه-فیزیک-2-(به-هم-بستن-خازن-ها-و-محاسبه-ظرفیت-معادل-(محاسبه-ثابت-زمانی-مدار))آزمایش شامل: به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل (محاسبه ثابت زمانی مدار) فایل


 


نرم افزار تایپ ش ته نستعلیق

نرم افزار تایپ ش ته نستعلیق
با کارآیی بسیار راحت

قابل استفاده در انواع سیستم عامل (xp78 و …)

 نرم افزار تایپ ش ته نستعلیق
فرم اجاره نامه خام رایگان

فرم اجاره نامه خام
این فرم به صورت فایل word و کامل در 2 صفحه بوده و قابل ویرایش می باشد فرم اجاره نامه فرم اجاره نامه مغازه فرم اجاره نامه pdf فرم اجاره نامه مس ی فرم اجاره نامه خانه فرم اجاره نامه منزل فرم اجاره نامه منزل مس ی فرم اجاره نامه زمین کشاورزی فرم اجاره نامه املاک فرم اجاره نامه آپارتمان فرم اجاره نامه انبار فرم اجاره

 فرم اجاره نامه خام رایگان
رام فارسی و رسمی گوشی هواوی huawei y600-u151 cpu mtk

رام فارسی و رسمی گوشی هواوی huawei y600u151 cpu mtk

 رام فارسی و رسمی گوشی هواوی huawei y600-u151 cpu mtk
فایل فلش فارسی galaxy a7 a700yd

رام فارسی galaxy a7 a700yd اندروید ۵

 فایل فلش فارسی galaxy a7 a700yd
فایل ترمیم سریال y520-u22

فایل ترمیم سریال y520u22

 فایل ترمیم سریال y520-u22
فایل ترمیم سریال huawei-hol-u19

آموزش رفع مشکل سریال و شبکه huawei honor 3c lite holu19

 فایل ترمیم سریال huawei-hol-u19
کاستوم ریکاوری کمیاب cwm برای galaxy j2 j200h

کاستوم ریکاوری cwm برای galaxy j2 j200h

 کاستوم ریکاوری کمیاب cwm برای galaxy j2 j200h
فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

 فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g
فایل فلش فارسی نوکیا nokia 105 rm-1133

فایل فلش فارسی نوکیا 105 دوسیم کارت nokia 105 rm1133

 فایل فلش فارسی نوکیا nokia 105 rm-1133
فایل فلش حل مشکل فلش نشدن گرند پرایم g530h

حل مشکل فلش نشدن گرند پرایم g530h

 فایل فلش حل مشکل فلش نشدن گرند پرایم g530h
فایل فلش galaxy a8 a800i

رام فارسی (۴فایل) galaxy a8 a800i

 فایل فلش galaxy a8 a800i
فایل فلش فارسی g620-ul01

رام رسمی و فایل فلش هواوی g620ul01
بیلدنامبر c428b211

 فایل فلش فارسی g620-ul01
فرم قرارداد ترخیص کالا

قرارداد ترخیص کالا نمونه قرارداد ترخیص کالا نمونه قرارداد ترخیص کالا از گمرک نمونه قرارداد ترخیص کالای وارداتی متن قرارداد ترخیص کالا نمونه فرم قرارداد ترخیص کالا قرارداد حق العمل کاری ترخیص کالا فرم قرارداد ترخیص کالا قرارداد حمل و ترخیص کالا قرارداد ترخیص کالا از گمرک نمونه قرارداد ترخیص کالا نمونه فرمهای قرارداد ترخیص کالا

 فرم قرارداد ترخیص کالا
بانک ایمیل برنامه نویسان

بانک ایمیل برنامه نویسان کشور

 بانک ایمیل برنامه نویسان
نگرش در مدارس چندپایه

فایلی در ارتباط با نگرش و نگرش مثبت به مدارس و کلاس های چندپایه می باشد آن خالی از لطف نمی باشد

 نگرش در مدارس چندپایه
فایل فلش رسمی g6-u10 بیلد ۳۳۰

فایل فلش رسمی g6u10 بیلد ۳۳۰

 فایل فلش رسمی g6-u10 بیلد ۳۳۰
فایل فلش حل مشکل هنگ روی آرم y600-u20

رام حل مشکل هنگ روی آرم y600u20

 فایل فلش حل مشکل هنگ روی آرم y600-u20
فایل ترمیم سریال y600-u20 nv

مشکل تصویر و شماره سزیال را بعد از فلش حل مینماید

 فایل ترمیم سریال y600-u20 nv
فایل ترمیم سریال huawei y320 u10-nvram

فایل ترمیم سریال huawei y320 u10nvram

 فایل ترمیم سریال huawei y320 u10-nvram
فایل ترمیم سریال huawei-g730-u10

فایل nvram هوآوی g730u10 جهت ترمیم سریال و بیسباند

 فایل ترمیم سریال huawei-g730-u10
فایل فلش marshal me-712

رام marshal me712
فایل فلش فارسی marshal me712رام فارسی marshal me712

 فایل فلش marshal me-712
فایل فلش فارسی dimo d701

فایل فلش فارسی dimo d701

 فایل فلش فارسی dimo d701
فایل فلش lenovo tab 2 a10-70l

فایل فلش lenovo tab 2 a1070l

 فایل فلش lenovo tab 2 a10-70l
فایل فلش فارسی تبلت چینی qa88 v1.3

فایل فلش فارسی تبلت چینی qa88 v13 اندروید 442

 فایل فلش فارسی تبلت چینی qa88 v1.3
فایل فلش desire 820u

فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u

 فایل فلش desire 820u
فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h

فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 smj120h

 فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h
فایل فلش galaxy grand 2 g710

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710

 فایل فلش galaxy grand 2 g710
رام رسمی هواوی y511-u00

رام رسمی و فایل فلش هواوی y511u00
huawei y511u00 firmware – android 42
بیلدنامبر c00b165

 رام رسمی هواوی y511-u00
فایل فلش و رام رسمی فارسی هواوی y635-l21 اندروید ۴٫۴

رام رسمی فارسی هواوی y635 l21 اندروید ۴٫۴reviewed by reza on may 3rating 40 رام رسمی فارسی هواوی y635 l21 اندروید ۴٫۴
فایل فلش و رام رسمی فارسی هواوی y635l21 اندروید ۴٫۴
huawei y635l21 kitkat firmware – android 44

 فایل فلش و رام رسمی فارسی هواوی y635-l21 اندروید ۴٫۴
آموزش پردرآمد تعمیرات لامپ کم مصرف

درآمد ماهیانه

2000000

دو میلیون تومان

(از همین فردا شروع به کار کنید!!)

 آموزش پردرآمد تعمیرات لامپ کم مصرف
بانک ایمیل ین کشور

بانک ایمیل ین کشور

 بانک ایمیل ین کشور
بانک ایمیل گرافیست ها

بانک ایمیل گرافیست ها

 بانک ایمیل گرافیست ها
بانک ایمیل کاربران بورس

بانک ایمیل کاربران بورس

 بانک ایمیل کاربران بورس
پایان نامه با موضوع بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش ی مدارس عادی و غیر انتفاعی
امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به ک ن نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است
بایستی شرایطی فراهم کرد تا ک ن و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند

 پایان نامه با موضوع بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان
پایان نامه با عنوان بررسی نگرش معلمان ودانش اموزان به شیوه ارزشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی 64 دانش آموز و 64 معلم انجام گرفته است
جهت گردآوری داده ها، 2 عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد 10 سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد 20 سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد
اکثر دا

 پایان نامه با عنوان بررسی نگرش معلمان ودانش اموزان به شیوه ارزشی
نمونه سؤال درس شه ی 1

نمونه سؤال درس شه ی 1بدون آرم و مارک تبلیغاتی

 نمونه سؤال درس شه ی 1
فایل ترمیم شبکه و سریال t705

فایل سرت cert گوشی سامسونگ t705 برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال t705
فایل ترمیم شبکه و سریال i9305 qcn

فایل سرت cert گوشی سامسونگ i9305 qcn برای ترمیم شبکه و سریال

 فایل ترمیم شبکه و سریال i9305 qcn
فایل فلش فارسی a3300 t

فایل فلش فارسی a3300 t

 فایل فلش فارسی a3300 t
کرک با piranha v1.49

کرک فوق العاده با piranha v149

 کرک با piranha v1.49
فایل فلش هواوی g730-l075

فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی g730l075

 فایل فلش هواوی g730-l075
حل مشکل هنگ روی آرمa800f

حل مشکل هنگ روی آرم یا بروز خطا در قسمت های پایانی فلش گوشی سامسونگ a800f

 حل مشکل هنگ روی آرمa800f
فلش galaxy s6 g920f

رام رسمی فارسی ۶٫۰٫۱ samsung galaxy s6 g920f

 فلش galaxy s6 g920f
فایل فلش فارسی nokia xl rm- 1030 v1.1.2.20

رام رسمی nokia xl rm 1030 v11220

 فایل فلش فارسی nokia xl rm- 1030 v1.1.2.20
کارآموزی رشته کشاوری -جهاد کشاورزی

نوشتن کارآموزی با موضوع جهاد کشاورزی که حاصل تجربه و حضور شخصی ام در جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه میباشد
با معرفی تک تک بخشهای مرکز خدمات کشاورزی شهرستان ، فعالیت های مرکز و فعالیت خودم به عنوان کارآموز که میتونه راهنمای خوبی برای دانشجویان باشد

 کارآموزی رشته کشاوری -جهاد کشاورزی
خلاصه بیماری های مهم گیاهی

خلاصه ای از فصل سوم بصورت ج که مشتمل بر
نام بیماری
نام لا تین بیماری
نشانه های بیماری
نکات مهم بیماری
و
که اکثرا جنبه امتحانی داشته و صد در دصد به درد دانشجویان رشته ی کشاوری میخوره

 خلاصه بیماری های مهم گیاهی
فایل ترمیم سریال a3300gv

بک آپ nvram برای ترمیم سریال لنوو a3300gv

 فایل ترمیم سریال a3300gv
فایل nvram a3300-hv

فایل بک آپ nvram برای ترمیم سریال لنوو a3300hv

 فایل nvram a3300-hv
فایل nvram a5000 lenovo

فایل nvram لنوو a5500hv

 فایل nvram a5000 lenovo
فایل nvram گوشی a5500-hv

فایل nvram لنوو a5500hv

 فایل nvram گوشی a5500-hv
فایل حل مشکل سریال a7000a

حل مشکل سریال a7000a

 فایل حل مشکل سریال a7000a
فایل nvram a7600h

فایل ترمیم سریالa7600h

 فایل nvram a7600h
فایل nvram لنوو a3300

حل مشکل سریال lenovoa3300

 فایل nvram لنوو a3300
فایل nvram لنووlenovo-s5000-h

ترمیم سریال لنوو lenovos5000h

 فایل nvram لنووlenovo-s5000-h
حل مشکل سریال و بیس باند nvram lenovo s850

برای حل مشکل سریال و بیس باند
تست شده و بدون مشکل

 حل مشکل سریال و بیس باند nvram lenovo s850
فایل ترمیم سریال huawei-y511-u30 mt6572 emmc

فایل huaweiy511u30 mt6572 emmc برای ترمیم سریال و شبکه

 فایل ترمیم سریال huawei-y511-u30 mt6572 emmc
فایل ترمیم سریال g750-u10

فایل nvram ترمیم سریال گوشی هواوی مدل g750u10

 فایل ترمیم سریال g750-u10
فایل ترمیم سریال گوشی huawei y520-u22

فایل ترمیم سریال huawei y520u22 mt6572

 فایل ترمیم سریال گوشی huawei y520-u22
فاسل ترمیم سریال h30-u10

فایل بکاپ nvram برای ترمیم سریال h30u10 mt6582

 فاسل ترمیم سریال h30-u10
فایل ترمیم desire 816g 6592

رام ترمیم بوت گوشی ( desire 816g 6592 )توسط این رام گوشی های desire 816g 6592 که در حین فلش یا بعد از فلش روشن نمیشوند که دلیل این مشکل پ بوت هست میتوانید گوشی را روشن کنید

 فایل ترمیم desire 816g 6592
فایل فلش گوشی هواوی y625-u32 بیلد ۱۰۴

فایل فلش گوشی هواوی y625u32 بیلد ۱۰۴

 فایل فلش گوشی هواوی y625-u32 بیلد ۱۰۴
رام فارسی desire 816g 6582

cpu 6582
رام فارسی desire 816g

 رام فارسی desire 816g 6582
نرم افزار نایاب jur ic uniandroid

نرم افزار حرفه ای ژوراسیک jur ic uniandroid

 نرم افزار نایاب jur ic uniandroid
حذف اکانت گوگل بعد از فکتوری ریست گوشی های سامسونگ

حل مشکل اکانت گوگل بعد از فکتوری ریست گوشی های سامسونگ

 حذف اکانت گوگل بعد از فکتوری ریست گوشی های سامسونگ
فایل فلش asus fonepad 7 fe375cg k019

فایل فلش رسمی asus fonepad 7 fe375cg k019

 فایل فلش asus fonepad 7 fe375cg k019
فایل فلش t730-mainboard-v6.2

فایل فلش تبلت چینی t730mainboardv62فایل فلش تبلت چینی t730mainboardv62

 فایل فلش t730-mainboard-v6.2
فایل فلش asus fonepad 8 fe8030cxg ul-k016

asus fonepad 8 fe8030cxg ulk016 firmware

 فایل فلش asus fonepad 8 fe8030cxg ul-k016
فایل فلش فارسی تبلت dimo 700 s

فایل فلش فارسی تبلت dimo 700 s

 فایل فلش فارسی تبلت dimo 700 s
فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

 فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a
فایل فلش فارسی dimo 7790

فایل فلش فارسی dimo 7790

 فایل فلش فارسی dimo 7790
فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

 فایل فارسی فلش تبلت dimo 500
فایل فلش desire 310 dual sim d310w

رام رسمی desire 310 dual sim d310w
رام desire 310
فلش desire 310
فایل رسمی desire 310

 فایل فلش desire 310 dual sim d310w
فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00

فایل فلشhonor 5x kiwul00
رام honor 5x kiwul00
honor 5x kiwul00
رام فارسی honor 5x kiwul00

 فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00
فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00

فایل فلش فارسی g7 plus rioul00

 فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00
فایل فلش فارسی لنوو مدل lenovo tab 2 a10-70l & a10-70

فایل فلش فارسی لنوو مدل lenovo tab 2 a1070l a1070

 فایل فلش فارسی لنوو مدل lenovo tab 2 a10-70l & a10-70
ایل فلش رسمی تبلت چینی مدل a23-t735-min-v2.0-jtx 2014.01.20

فایل فلش کم یاب و نایاب تبلت چینی مدل a23t735minv20jtx 20140120

 ایل فلش رسمی تبلت چینی مدل a23-t735-min-v2.0-jtx 2014.01.20
فایل فلش marshal me-711

رام رسمی فارسی marshal me711

 فایل فلش marshal me-711
فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f

فایل فلش فارسی galaxy s7 smg930f

 فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f
فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h

فایل فلش فارسی galaxy j7 smj700h

 فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h
فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f

فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sma710f

 فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f
فایل فلش galaxy j5 j500f

فایل فلش فارسی (4 فایل) galaxy j5 j500f

 فایل فلش galaxy j5 j500f
رام فارسی galaxy s3 i9300i

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i

 رام فارسی galaxy s3 i9300i
فایل فلش galaxy s6 edge + g928c

رام فارسی ( 4 فایل ) galaxy s6 edge g928c

 فایل فلش galaxy s6 edge + g928c
فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ galaxy s7 g930f

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

 فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ galaxy s7 g930f
فایل فلش galaxy grand 2 g7102

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102

 فایل فلش galaxy grand 2 g7102
فایل فلش galaxy e7 e700h

رام فارسی (۴فایل) galaxy e7 e700h

 فایل فلش galaxy e7 e700h
فایل فلش سونی xperia z c6603

رام رسمی و فارسی xperia z c6603 اندروید ۵٫۱٫۱

 فایل فلش سونی xperia z c6603
رام فارسی huawei y330-u11

رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330u11

 رام فارسی huawei y330-u11
فایل فلش y511-u30

فایل فلش فارسی هواوی y511u30 بدون مشکل صفحه سفید و سریال

 فایل فلش y511-u30
مقاله جهان بینی ی قلمرو تشریع است نه تکوین

جهان بینی ی قلمرو تشریع است نه تکوین

 مقاله جهان بینی ی قلمرو تشریع است نه تکوین
گزارش کارورزی 2 فرهنگیان به صورت کامل و آماده

گزارش کارورزی فرهنگیان
گزارش کارورزی 2 فرهنگیان

 گزارش کارورزی 2 فرهنگیان به صورت کامل و آماده
فایل فلش lg g pro lite d686

فایل فلش و رام رسمی lg g pro lite d686 اندروید ۴۲۲

 فایل فلش lg g pro lite d686
رام رسمی xperia sl

رام رسمی xperia sl اندروید ۴٫۱٫۲reviewed by reza on dec 26rating 35 رام رسمی xperia sl اندروید 412
رام رسمی و فارسی ای پریا sl مدل lt26ii

 رام رسمی xperia sl
فایل فلش تبلت mediapad s8-701u

فایل فلش فارسی و رام رسمی هواوی مدیاپد تی ۱ مدل s8701u

 فایل فلش تبلت mediapad s8-701u
فایل فلش گوشی هواوی y220-u10

فایل فلش گوشی هواوی y220u10
آموزش نصب رام و نحوه فلش زدن هواوی y220 – u10

 فایل فلش گوشی هواوی y220-u10
آموزش ترمیم سریال imei گوشی های هوآوی

این آموزش فقط برای گوشی ها و تبلت هایی کاربرد دارد که دارای چیپ مدیاتک (mtk) هستند
حتماً میدانید که در صورتی که imei گوشی پاک شود، دستگاه شما در آنتن دهی دچار مشکل میشود

 آموزش ترمیم سریال imei گوشی های هوآوی
فایل فلش هواوی y625 مدل u32

فایل فلش هواوی y625 مدل u32
huawei y625u32 firmware

 فایل فلش هواوی y625 مدل u32
رام رسمی هواوی honor 4x che2-l11 اندروید ۶٫۰

آپدیت مارشمالو ، رام رسمی و فایل فلش هواوی انر ۴x مدل che2l11 اندروید ۶
huawei honor 4x che2l11 firmware – android 60

 رام رسمی هواوی honor 4x che2-l11 اندروید ۶٫۰
مقاله برنامه ریزی استراتژیک در بانک با استفاده از مدل swot و sqpm‎

شرح مختصر در دنیای امروز آنچه که مدیران سازمان ها و موسسات خدماتی را در عرصه رقابت متمایز و پیروز می گرداند،فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک موثر می باشددر اقتصاد امروز ایران با وجود بانک های متعدد و رقابت پیچیده آنها مدیریت این موسسات مست م برخورداری مدیران از مهارت های مناسب استراتژیک جهت تعامل صحیح با محیط داخلی و خارجی سازمان می باشد که ای

 مقاله برنامه ریزی استراتژیک در بانک با استفاده از مدل swot و sqpm‎
پایان نامه اصول و فنون مذاکرات تجاری

شرح مختصر ما انسان ها هر روز در موقعیت های گوناگون مذاکره قرار میگیریم از صف ید نان و سوار شدن به تا ی گرفته تا زمانی که می خواهید ملکی را ب ید یا حتی وقتی ی چاقویش را زیر گلویتان گذاشته و می خواهد هر چه دارید را تصاحب کند حتی بسیاری از جنگ های بزرگ و قتل و غارت های تاریخی به دلیل عدم درک متقابل و اشنا نبودن ان تمدن های مختلف به این

 پایان نامه اصول و فنون مذاکرات تجاری
پایان نامه بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی بر ب مزیت رقابتی سازمان

شرح مختصر امروزه سازمانها بر این امر واقف اند که برای ادامه حیات در این فضای رقابتی باید دارای مزیت رقابتی باشند کارشناسان مدیریت اظهار میدارند نیروی انسانی کارآزموده و ماهر به عنوان بزرگترین سرمایه هر سازمانی میتواند سازمان را در ب مزیت یاری نماید سازمانها برای همگام شدن با تغییرات گسترده عصر حاضر باید بتوانند خود را با آن سازگار نمایند، با تو

 پایان نامه بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی بر ب مزیت رقابتی سازمان
مقاله برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

شرح مختصر در این مقاله سعی شده است تا اه مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار گیردمدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اه ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخی

 مقاله برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه
مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری فردی کارکنان

شرح مختصر در جهان امروز هرگاه از بهره وری سازمانی بحث می شود مفهوم فرهنگ سازمانی نیز به ذهن راه می یابد و صاحب نظران می کوشند ضرورت توجه به آن را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سازمان ها نشان دهند( زارعی متین و همکاران، ۱۳۹۰) با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی، تاثیر به سزایی بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد، بر توانایی شرکت در تغ

 مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری فردی کارکنان
پایان نامه اثر هزینه های بازاری بر فروش خالص شرکت ها

شرح مختصر با تو جه هزینه های بازاری به شتاب روند جهانی و بحران های اقتصادی جهانی که کلیه کشور ها را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد عبور از بحران برای شرکتها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا یکی از راه های برون رفت از بحران ، مدیریت بر هزینه های بازاری است در این پژوهش تاثیرات هزینه های بازاری بر فروش خالص شرکتها طی دوران

 پایان نامه اثر هزینه های بازاری بر فروش خالص شرکت ها
مقاله پیرامون الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ‎( pso )‎

شرح مختصر الگوریتم pso یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته های پرندگان مدل شده است در ابتدا این الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه ی دسته به کار گرفته شد در pso، ذرات در فضای جستجو جاری می شوند تغییر مکان ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشا

 مقاله پیرامون الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ‎( pso )‎
مقاله سامانه تشخیص پلاک خودرو

شرح مختصر شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعاتی جهت احراز هویت خودروها می باشد سامانه تشخیص پلاک خودرو∗ یک سیستم کاملاً مکانیزه است که با استفاده از پردازش تصویر خودروهای عبوری از یک مکان، شماره پلاک آنها را است اج می کند برای استفاده از این سامانه، نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسیلهٔ دیگری (مانند gps یا برچسب های رادیویی rfid tag

 مقاله سامانه تشخیص پلاک خودرو
پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ن متأهل

عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده های مربوط به کنش ها و واکنش ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است این روابط پ یچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می آورند که تنها این مشکلات اثرات م بی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمان ها، نهادها، خانواده ها، مدارس و موسسات خواهد دا

 پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ن متأهل
پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

این بحث از دیر باز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی خشونت در ده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله ی بعد اثری است که بر کل اجتماع می گذارد مانند گرایش به اعتیاد در فرزندان ان خانواده که به صورت بدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر ت

 پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان
پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند در کشور عزیز ی ایران نیز جوانان برمند چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر ، یاری

در این فایل پاو وینت بر طبق داده ها، نمودار ستونی،نمودار دایره ای،نمودار چند ضلعی،مد،چارک و دامنه تغییرات،واریانس و
دسته بندی آمار
فرمت فایل ppt
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
فایل پاو وینت آمارفروشنده فایل


کد کاربری 4421در این پروژه پاو وینت بر طبق داده ها، نمودار ستونی،نمودار دایره ای،نمودار چند ضلعی،مد،چارک و دامنه تغییرات،واریانس و ضریب تغییرات و میانگین را به دست می آوریم.


 


بروزرسانی سالیانه‌ی (anniversary) ویندوز 10 بالا ه آماده شده است. نسخه‌ی جدید سیستم عامل به آرامی در حال گسترش یافتن میان بیش از 350 میلیون دستگاه در سراسر جهان است. در حقیقت، هم‌اکنون میلیون‌ها کاربر در حال تلاش برای نصب بروزرسانی سالیانه روی بسیاری از دستگاه‌ها شامل رایانه‌های دسکتاپ، لپتاپ‌ها، تبلت‌ها و به زودی در گوشی‌های هوشمند ویندوزی هستند. متاسفانه، با این که مایکروسافت وعده داده بود بروزرسانی سالیانه برترین و پایدارترین بروزرسانی منتشر شده باشد، اما به دلیل این که یک سیستم عامل دارای ساختمان بسیار پیچیده‌ای است، مطلق بودن در مورد پایداری و عدم وجود مشکلات نرم‌افزاری معنی ندارد. به همین دلیل، احتمال این که کاربران با خطاها، باگ‌های امنیتی و دیگر مشکلات نرم‌افزاری در طول نصب سیستم عامل و مراحل بعد از آن روبه‌رو شوند، دور از ذهن نیست.
مقاله مرتبط:

    برترین ویژگی های جدید ویندوز 10 در بروزرسانی سالیانه

با وجود این که ممکن است مشکلات ناشناخته‌ی زیادی هنگام کار با سیستم عامل به وجود بیاید اما این مشکلات همیشه ناشی از خود سیستم عامل نیستند. برای مثال، برخی از مشکلات می‌توانند ناشی از درایورهای قدیمی، عدم سازگاری نرم‌افزارها یا پیکربندی‌های سفارشی معین باشند.

در بخش اول این مقاله صرفا به رایج‌ترین مشکلاتی که کاربران در این بازه‌ی زمانی کوتاه با آن‌ها مواجه شده‌اند، خواهیم پرداخت. به دلیل طولانی بودن این مقاله بهتر است آن را ذخیره کرده و هنگام مواجه شدن با خطای خاصی، به آن مراجعه کنید. برای راحتی کار می‌توانید پس از مراجعه به این مقاله، کلیدهای ترکیبی ctrl + f را از صفحه کلید بفشارید و کلمه یا کلمات کلیدی مرتبط با مشکل خود را جستجو کنید. امیدواریم با مطالعه‌ی این مقاله، بسیاری از مشکلات شما عزیزان مرتفع شوند.
مشکلات رایج بروزرسانی ویندوز 10 و راه حل آن‌ها

بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 از طریق بخش بروزرسانی داخلی ویندوز (windows update) و استفاده از نرم‌افزار media creation tool قابل دسترس است. با این حال، اگر به هر دلیلی موفق به نصب آن نشده یا با خطاهای مختلفی روبه‌رو شدید، با مراجعه به این مقاله جامع به راحتی می‌توانید مشکل خود را برطرف کنید.
ناتوانی در نصب کامل بروزرسانی سالیانه
خطا

    عدم توانایی در تکمیل موفقیت‌آمیز بروزرسانی‌ها، خنثی شدن تغییرات ایجاد شده، خاموش نشدن رایانه.
    ناتوانی در پیکربندی بروزرسانی‌های ویندوز، برگشت تنظیمات اعمال شده

شرح

خطاهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند در طول نصب بروزرسانی هر ویندوزی رخ دهد. به هر حال، راه حل خاصی برای چنین خطاهایی وجود ندارد؛ مگر این که به کد خطای دقیق این مشکل دسترسی داشته باشید.
راه حل

برای حل این مشکلات نیازمند وارسی و تصمیم‌گیری درباره‌ی کد خطا به وسیله‌ی مراجعه به تاریخچه‌ی بروزرسانی‌های خود هستید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- نرم‌افزار settings ویندوز 10 را باز کنید.

2- بر روی update & security کلیک کنید.

3- بر روی windows update کلیک کنید.

4- بر روی لینک a nced options کلیک کنید.

5- بر روی لینک view your update history کلیک کنید.

6- بر روی لینک بروزرسانی که نصب آن موفقیت‌آمیز نبوده کلیک کرده و به دنبال هرگونه کد خطا یا اطلاعاتی که می‌تواند در مورد درک مشکل کمک کند، بگردید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

پس از آگاهی از کد خطا، می‌توانید از راهنمایی‌های آنلاین یا انجمن مرکزی ویندوز (windows central forums) برای حل مشکل سیستم عامل استفاده کنید.
ترفند کوتاه

طبق گزارش‌های قبلی، این خطاها بیش‌تر در لپ‌تاپ‌های قدیمی رخ می‌دهد. به احتمال زیاد می‌توانید با خاموش ، جدا کابل شارژر و جدا باتری لپ‌تاپ تقریبا به مدت یک دقیقه، این مشکل را برطرف کنید.
مشکل اتصال به سرورهای بروزرسانی ویندوز
شماره‌ی خطا

    0x800f0922
    0xc1900104

شرح

این خطاها می‌توانند نشان دهنده‌ی عدم اتصال رایانه به سرورهای بروزرسانی ویندوز باشند. به علاوه، این خطاها می‌توانند به معنی عدم وجود فضای ذخیره‌سازی کافی در پارتیشن مربوط به سیستم باشند.
راه حل

1- اگر رایانه‌ی کاربر در اتصال به سرورهای بروزرسانی ویندوز ناتوان باشد، احتمالا به خاطر استفاده از شبکه‌ی خصوصی مجازی ( ) برای اتصال به اینترنت خواهد بود. بهتر است ابتدا از اتصال به قطع ارتباط کرده و دوباره برای دریافت بروزرسانی تلاش کنید. همچنین می‌توانید قبل از تلاش دوباره، رایانه را از نو راه‌اندازی کنید.

2- اگر در حال حاضر از ویندوز 10 استفاده می‌کنید، احتمال این که ظرفیت ذخیره‌سازی پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم کم‌تر از حد مورد نیاز باشد، بسیار اندک است. با این حال، در بیش‌تر مواقع نرم‌افزارهای سوم شخصی مانند ضد ویروس‌ها و دیگر نرم‌افزارهای امنیتی به اصطلاح داده‌هایی را در پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم می‌نویسند که باعث پر شدن آن می‌شود.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

برای رفع این مشکل نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای سوم شخص مدیریت پارتیشنی هستید که به وسیله‌ی آن باید ظرفیت ذخیره‌سازی پارتیشن رزرو شده‌ی سیستم عامل را حداقل به میزان 1 گیگابایت افزایش دهید.
نصب بروزرسانی پس از راه‌اندازی تصادفی سیستم
شماره‌ی خطا

    0x80200056

شرح

این خطا هنگامی که فرآیند بروزرسانی در حال انجام سیستم عامل به وسیله‌ی راه‌اندازی دوباره‌ی سیستم یا وج تصادفی از آن (sign out) منقطع می‌شود، رخ می‌دهد.
راه حل

این مسئله، مشکل بزرگی نیست. کافی است برای نصب دوباره‌ی بروزرسانی اقدام کرده و مراقب روشن بودن و عدم وج از سیستم باشید.
مشکل عدم سازگاری درایور و نرم‌افزار
شماره‌ی خطا

    0x800f0923

شرح

این خطا نشان دهنده‌ی ناسازگاری یک درایور سخت‌افزاری یا یک نرم‌افزار خاص با نسخه‌ی جدید سیستم عامل ویندوز 10 است. به طور معمول، این خطا در زمان وجود مشکل با درایور کارت گرافیک، درایورهای سخت‌افزاری قدیمی یا نرم‌افزارهای سوم شخص امنیتی مانند ضد ویروس‌ها بروز می‌کند.
راه حل

اگر با استفاده از بخش windows update داخلی ویندوز اقدام به دریافت بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز10 کنید، عدم سازگاری درایور یا نرم‌افزار با بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 کاملا دور از ذهن است.

این مشکل بیش‌تر هنگام بروزرسانی سیستم عامل دستگاه از طریق نرم‌افزار media creation tool مایکروسافت بروز می‌کند. به این صورت که در طول فرآیند بروزرسانی، ابزار یاد شده اقدام به ایجاد گزارش شفافی از هرگونه درایور یا نرم‌افزاری که با سیستم عامل جدید ناسازگار است، می‌کند.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

اگر مشکل موجود مربوط به درایور باشد، به وب‌سایت سازنده‌ی سخت‌افزار مورد نظر مراجعه کرده و درایور بروز شده‌ی مربوطه را دریافت و نصب کنید.

درایورها به دلایل مختلفی می‌توانند آسیب دیده و از کار افتاده باشند. در این صورت می‌توانید با حذف و نصب مجدد آن، تا حد زیادی مشکلات را برطرف کنید. برای انجام این کار به وب‌سایت سازنده‌ی سخت‌افزار مورد نظر مراجعه کرده، جدیدترین درایور در دسترس را کنید و راهنمای لازم برای اجرا نرم‌افزار را دنبال کنید.

اگر مشکل موجود هنوز از بین نرفته و بروزرسانی درایور هم در دسترس نیست، می‌توانید درایور دستگاه را حذف کرده و فرآیند ارتقا سیستم عامل را انجام دهید. پس از نصب بروزرسانی سیستم عامل، می‌توانید یک‌بار دیگر اقدام به نصب درایور اصلی (original) سخت‌افزار کنید. با این حال، به احتمال زیاد پس از بروزرسانی مشکل موجود برطرف خواهد شد. اگر یک کاربر حرفه‌ای هستید، برای حذف درایور مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید.

1- بر روی منوی شروع کلیک راست کرده و گزینه‌ی device manager را برگزینید.

2- درایور دستگاه دارای مشکل را بی د.

3- بر روی درایور دستگاه مورد نظر کلیک راست کرده و uninstall را بزنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

4- یک‌بار دیگر هم برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 تلاش کنید.

اگر این یک مشکل نرم‌افزاری باشد، در صورت تمایل می‌توانید وب‌سایت شرکت سازنده‌ی نرم‌افزار را برای دریافت بروزرسانی‌های جدید بررسی کنید. همچنین به جای این کار می‌توانید درایور مورد نظر را غیرفعال (disable) یا به طور موقت حذف کرده (uninstall) و نصب سیستم عامل را ادامه دهید.
مشکل کمبود فضای ذخیره‌سازی هنگام نصب سیستم عامل
شماره‌ی خطا

    0x80070070 – 0x50011
    0x80070070 – 0x50012
    0x80070070 – 0x60000

شرح

کدهای خطای یاد شده نشان دهنده‌ی عدم وجود فضای ذخیره‌سازی کافی در رایانه برای نصب بروزرسانی هستند.
راه حل

کاربران می‌توانند با استفاده از ابزار disk cleanup موجود در سیستم عامل، اقدام به پاک‌سازی و افزایش فضای آزاد ذخیره‌سازی در دیسک سخت رایانه کنند. برای بهره‌مندی از این ابزار، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی windows + r، ابزار run را فراخوانی کنید.

2- عبارت cleanmgr را در کادر مربوطه تایپ کرده و کلید enter را از صفحه کلید بفشارید.

3- درایو مربوط به سیستم عامل را انتخاب کرده و بر روی ok کلیک کنید.

4- دکمه‌ی clean up system file را بزنید.

5- پس از انتخاب درایو مربوط به سیستم عامل، دکمه‌ی ok را بفشارید.

6- فایل‌هایی شامل سطل بازیافت (recycle bin)، فایل‌های موقت مربوط به اینترنت (temporary internet files)، فایل‌های موقت سیستم عامل (temporary files)، فایل‌های روگرفت حافظه‌ی مربوط به خطاهای سیستم (system error memory dump files)، فایل‌های مربوط به ویندوز قبلی نصب شده (previous windows installation) و فایل‌های موقت مربوط به نصب ویندوز (temporary windows installation files) را که قصد حذف آن‌ها را دارید، تیک بزنید. نباید فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز (windows setup temporary files) را که مربوط به نصب بروزرسانی جدید در رایانه هستند حذف کنید.

7- بر روی ok کلیک کنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

8- برای اتمام کار دکمه‌ی delete files را بفشارید.

9- یک‌بار دیگر هم برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 تلاش کنید.

ترفند کوتاه: همچنین می‌توانید یک حافظه‌ی فلش usb با حداقل ظرفیت 8 گیگابایتی را به رایانه‌ی خود متصل کنید. با این کار، راه‌انداز (setup) ویندوز 10 به طور خ ر فلش یواس‌بی را تشخیص داده و می‌توانید از آن به عنوان یک حافظه‌ی ذخیره‌سازی موقت برای اجرای بروزرسانی استفاده کنید.
تعمیر فایل‌های نصبی آسیب دیده و ناپدید شده
شماره‌ی خطا

    0x80073712

شرح

ممکن است در طول فرآیند یا نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 با خطای 0x80073712 مواجه شوید که نشان دهنده‌ی آسیب دیدگی یا ناپدید شدن فایل‌های تکمیل کننده‌ی نصب بروزرسانی است.
راه حل

در صورتی که فایل‌های نصبی با موفقیت نشده یا برخی از فایل‌ها آسیب دیده است، ابتدا با استفاده از راهنمای قبلی ابزار disk cleanup داخلی ویندوز را اجرا کرده و پس از حذف فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز (windows setup temporary files)، مراحل زیر را دنبال کنید.

1- نرم‌افزار settings را اجرا کنید.

2- بر روی update & security کلیک کنید.

3- windows update را بزنید.

4- برای تحمیل دوباره‌ی بروزرسانی، دکمه‌ی check for updates را بفشارید.

اگر پس از تلاش برای دوباره‌ی فایل‌ها فرآیند نصب باز هم ناموفق بود، بهتر است از نرم‌افزار media creation tool برای نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 استفاده کنید.
مشکلات فعال‌سازی ویندوز 10
پیام خطا

    ویندوز فعال نشده است (windows not activated).

شرح

پس از نصب بروزرسانی سالیانه، ویندوز 10 غیرفعال شده و مانع بهره‌مندی کاربران از تمامی امکانات سیستم عامل می‌شود.
راه حل

اگر مشکلات فعال‌سازی پس از نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 رخ داده است، باید از ابزار جدید activation troubleshooter برای فعال‌سازی نسخه‌ی کپی شده‌ی ویندوز 10 استفاده کنید.
مشکلات مربوط به حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز
شماره‌ی خطا

    0xc1900200 – 0x20008
    0xc1900202 – 0x20008

شرح

اگر قبلا از ویندوز 10 بر روی رایانه‌ی خود استفاده می‌کردید، به احتمال زیاد باید قادر به نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 باشید. با این حال، مایکروسافت به تازگی حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز برای نصب ویندوز 10 را تغییر داده است. در حال حاضر، ویندوز 10 نیازمند 2 گیگابایت حافظه‌ی رم برای اجرای نسخه‌ی 32 بیتی سیستم عامل است که دو برابر حافظه‌ی رم مورد نیاز قبلی است. در ادامه می‌توانید فهرست کامل حداقل سیستم سخت‌افزاری مورد نیاز برای بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 را مشاهده کنید.

پردازنده یا سیستم روی چیپ: 1 گیگاهرتز یا سریع‌تر

رم: 2 گیگابایت برای نسخه‌ی 32 بیتی یا 64 بیتی

فضای ذخیره‌سازی دیسک سخت: 16 گیگابایت برای نسخه‌ی 32 بیتی و 20 گیگابایت برای نسخه‌ی 64 بیتی

کارت گرافیک: پشتیبانی از directx 9 یا نسخه‌های بروزتر با درایور wddm 1.0

وضوح نمایشگر: حداقل 600×1024 پی ل
راه حل

این مشکل فقط برای تعداد معدودی از کاربران ممکن است رخ دهد. اگر شما هم جزو این کاربران هستید، پیشنهاد می‌کنیم که حافظه‌ی رم جدیدی را به رایانه‌ی خود اضافه کنید.
خطای عدم سازگاری نرم‌افزار در حین نصب بروزرسانی سالیانه
شماره‌ی خطا

    0xc1900208 – 0x4000c

شرح

اگر با چنین خطایی مواجه شدید، ممکن است به دلیل وجود نرم‌افزار نصب شده‌ای باشد که ناسازگار بوده و باعث انسداد فرآیند ارتقا (upgrade) سیستم عامل می‌شود.
راه حل

به طور معمول، این خطا به دلیل وجود نرم‌افزارهای امنیتی سوم شخص در سیستم از جمله ضد ویروس‌ها رخ می‌دهد. برای حل این مشکل، نرم‌افزار ایجاد کننده‌ی مشکل را به طور موقت حذف کرده و سپس دوباره برای انجام بروزرسانی سیستم عامل اقدام کنید.
خطاهای windows update برای نصب بروزرسانی سالیانه
شرح

در زمان تلاش برای انجام بروزرسانی جدید، ممکن است برخی اوقات پیام خطایی دریافت کنید که باعث مسدود شدن windows update برای نصب موفقیت‌آمیز بروزرسانی جدید شود.
راه حل

پیام‌های خطا متغیر بوده و دلالیل زیادی می‌تواند باعث چنین خطاهایی شود؛ اما با استفاده از ابزار windows update troubleshooter می‌توانید به صورت دستی مولفه‌های بخش بروزرسانی ویندوز (windows update) موجود در رایانه را بازنشانی کنید.

1- ابزار windows update troubleshooter را از وب‌سایت مایکروسافت کنید.

2- windows update را انتخاب کنید.

مشکلات بروزرسانی سالیانه ویندوز 10

3- برای ادامه‌ی کار بر روی next کلیک کنید.

4- اگر با صفحه‌ی فرعی مربوط به اجرای ابزار تحت مجوز ادمین مواجه شدید، بر روی try troubleshooting as an administrator کلیک کنید.

5- دوباره windows update را برگزینید.

6- برای ادامه‌ی عملیات، دکمه‌ی next را بفشارید.

7- پس از این که ابزار windows update troubleshooter اقدام به رفع مشکلات موجود کرد، برای اتمام فرآیند بر روی close کلیک کنید.

همچنین می‌توان با راه‌اندازی دوباره‌ی ابزار عیب‌یاب، اقدام به بازنشانی (reset) تنظیمات آداپتور شبکه (network adapter) با استفاده از گزینه‌ی windows networking diagnostics که قادر به رفع هرگونه مشکل بالقوه‌ی شبکه است، کرد.

برای تکمیل شدن فرآیند یاد شده باید رایانه‌ی خود را از نو راه‌اندازی کرده و بار دیگر اقدام به نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 ید. اگر هنوز هم قادر به نصب بروزرسانی سالیانه نیستید، می‌توانید از نرم‌افزار media creation tool استفاده کنید.
تعمیر فایل‌های آسیب دیده در رسانه‌ی قابل بوت
شرح

اگر اتفاقات ناگهانی باعث شده که برای نصب بروزرسانی سالیانه مجبور به استفاده از رسانه‌ی قابل بوت باشید، احتمال دارد با پیام خطایی روبه‌رو شوید که مانع ادامه‌ی روند نصب سیستم عامل شود. این مشکل بیش‌تر هنگام ایجاد یک حافظه‌ی فلش یواس‌بی یا دی‌وی‌دی قابل بوت برای نصب سیستم عامل به وجود می‌آید که به دلیل وجود فایل‌های آسیب دیده‌ی داخل آن‌ها است.
راه حل

برترین را ار برای حل این مشکل، دوباره‌ی فایل iso ویندوز و ایجاد رسانه‌ی قابل بوت است. اگر برای فایل iso از نرم‌افزار media creation tool استفاده می‌کنید، قبل از ایجاد یک رسانه‌ی قابل بوت، با استفاده از ابزار disk cleanup و را ار مشابه یاد شده در این مقاله، فایل‌های موقت راه‌انداز ویندوز را حذف کنید.
خطای نرم‌افزار media creation tool هنگام نصب ویندوز 10
شرح

هنگام اجرای نرم‌افزار media creation tool، راه‌انداز (setup) فرآیند نصب را آغاز خواهد کرد اما ممکن است در این حین با پیام خطایی روبه‌رو شوید که مربوط به dynamicupdate یا پیام‌های خطای مشابه باشد. dynamicupdate اقدام به جستجوی فایل‌های جدید مربوط به راه‌انداز ویندوز مانند درایورها و فایل‌های دیگر می‌کند که برای نصب سیستم عامل ویندوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با راه‌اندازی دوباره‌ی نرم‌افزار media creation tool، فرآیند بازنشانی می‌شود اما باز هم ممکن است قادر به انجام بروزرسانی نبوده و این فرآیند گیر کند.
راه حل

مرورگر فایل ویندوز (file explorer) را باز کرده و در مسیر view → options → view تیک گزینه‌ی (hide protected operating system files (recommended را بردارید. سپس در مرورگر فایل مسیر زیر را دنبال کرده و برای شروع فرآیند بروزرسانی بر روی فایل setupprep.exe دوبار کلیک کنید.

c:\$windows.~ws\sources\windows\sources

بررسی و تعمیر ویندوز 10 قبل از نصب بروزرسانی بزرگ
شرح

اگر مدت زمان زیادی از نصب سیستم عامل ویندوز 10 بر روی رایانه‌ی کاربر گذشته باشد، ممکن است به دلیل وجود مشکلات مربوط به عملکرد سیستم عامل یا دیگر مشکلات، رایانه‌ی کاربر قادر به نصب بروزرسانی سالیانه نباشد.
راه حل

سیستم عامل ویندوز 10 دارای ابزار پیشرفته‌ی تحت خط فرمانی به نام sfc است که فایل‌های سیستمی آسیب دیده یا مفقود شده را تعمیر می‌کند. برای بهره‌مندی از فرمان sfc، می‌توانید مقاله‌ی “فعال ویژگی system restore و را ارهای دیگری برای رفع مشکلات در ویندوز 10” را مطالعه کنید. از طرف دیگر، می‌توانید از ابزار تحت خط فرمان پیشرفته‌تری به نام (deployment image servicing and mana ent (dism برای تعمیر ویندوز 10 نصب شده استفاده کنید.
عدم جابه‌جایی برخی از تنظیمات به ویندوز 10 نصب شده
شرح

ممکن است برخی از تنظیمات پس از نصب بروزرسانی سالیانه در رایانه‌ای که قبلا بروزرسانی منتشر شده در ماه آبان سال گذشته بر روی آن نصب بوده است، به ویندوز 10 جدید منتقل نشده و ناپدید شوند.
وضعیت

ردموندی نشینان از مشکلی که باعث بازنشانی برخی از پیکربندی‌های مربوط به سفارشی‌سازی بخش personalization که قبلا انجام شده، کاملا آگاه هستند. هم‌اکنون مایکروسافت در حال تلاش برای انتشار بسته‌ی بروزرسانی برای رفع این مشکل است اما تاریخ خاصی برای این انتشار مشخص نشده است.
راه حل

پس از اتمام فرآیند بروزرسانی و نصب نسخه‌ی 1607 ویندوز 10 باید برخی از پیکربندی‌های قبلی انجام شده را دوباره از نو پیکربندی کنید. این پیکربندی‌ها شامل موارد زیر است.

تنظیمات قلم: برای پیکربندی دوباره‌ی تنظیمات قلم به مسیر settings → devices → pen & windows ink مراجعه کنید.

تنظیمات اعلانیه: به منظور پیکربندی تنظیمات این بخش مسیر to settings → system → notifications & actions → notifications را دنبال کنید.

ح تبلت (tablet mode): برای دسترسی به این تنظیمات به مسیر settings → system → tablet mode سر بزنید.

دسکتاپ‌های مجازی: برای ایجاد دوباره‌ی دسکتاپ‌های مجازی خود، بر روی آی نمایش وظیفه‌ی (task view) واقع در نوار وظیفه کلیک کرده و دکمه‌ی new desktop+ را بفشارید.

علاوه‌بر این، مایکروسافت در انجمن (forum) خود اظهار کرده است که در حال حاضر تغییر برخی از سفارشی‌سازی‌های مربوط به تنظیمات قلم ویژه‌ی شرکت‌های سازنده‌ی اصلی (oem) ممکن نیست.
ناتوانی در نصب افزونه‌ی مرورگر اج پس از بروزرسانی سالیانه
پیام خطا

    این نرم‌افزار با مشکل مواجه شده است. لطفا برای تعمیر این نرم‌افزار، آن را دوباره نصب کنید (this app encountered a problem. please reinstall it to repair).

شرح

همانند مرورگرهای کروم شرکت گوگل و فایرفا ، در حال حاضر مرورگر مایکروسافت اج هم از افزونه‌ها پشتیبانی می‌کند. اما طبق گزارش تعداد اندکی از کاربران، پس از نصب بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10، نصب برخی از افزونه‌ها مانند adblock، adblock plus، lastp ، microsoft translator و onenote web clipper غیرممکن می‌شود.
راه حل

اگرچه این مشکل از سوی مایکروسافت تصدیق نشده و یک مشکل ناشناخته محسوب می‌شود، اما با استفاده از سه را اری که در ادامه‌ی مقاله معرفی خواهیم کرد، می‌توانید مشکل را عیب‌ی کرده و آن را مرتفع کنید.
دستورالعمل نصب صحیح یک افزونه

1- مرورگر اج را اجرا کرده و پس از کلیک بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...)، مسیر extensions → get extensions from the store را دنبال کنید.

2- بر روی دکمه‌ی free افزونه‌ی مورد نظر کلیک کنید تا نصب آن شروع شود.

3- پس از اتمام نصب افزونه، به محیط اصلی مرورگر اج بازگردید.

4- اعلانیه‌ی ظاهر شده را مطالعه کرده و بر روی turn on کلیک کنید.
دستورالعمل نصب افزونه در ح خصوصی

1- پس از باز مرورگر اج، بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...) کلیک کرده و new inprivate window را بزنید.

2- دستورالعمل قبلی را برای نصب افزونه به کار بگیرید.
نمایش و حذف تارخچه و کش مرورگر

1- مرورگر مایکروسافت اج را فراخوانی کرده و به واسطه‌ی کلیک بر روی آی سه نقطه‌ی افقی (...) به بخش settings مراجعه کنید.

2- گزینه‌ی clear all history را انتخاب کنید.

3- پس از فشردن دکمه‌ی choose what to clear، گزینه‌های browsing history، cached data and files و غیره را در ح انتخاب قرار دهید.

4- بر روی دکمه‌ی clear کلیک کنید.

راه حل ممکن: طبق گزارش یکی از کاربران حرفه‌ای انجمن مرکزی ویندوز، می‌توان با مراجعه به مسیر  settings → system → apps & features، افزونه‌ی دارای مشکل را حذف کرده و دوباره برای نصب آن اقدام کرد. خوشبختانه بسیاری از کاربران پس از انجام این کار، موفق به رفع مشکل نصب افزونه شده‌اند.
استفاده از نصب پاک در صورت عدم موفقیت

در نهایت اگر از همه‌ی را ارهای ممکن بهره برده اما باز هم مشکلات قبلی سر جای خود هستند، می‌توانید بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 را به صورت پاک و بنیادین نصب کنید. با فرض این که در استفاده از نرم‌افزار media creation tool هم به مشکل برخورد کرده‌اید، هم‌اکنون بهترین راه برای شما فایل iso بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 و شروع نصب پاک سیستم عامل است.

در بخش دوم این مقاله که به زودی منتشر خواهد شد، علاوه‌بر معرفی مشکلات و راه حل‌های مربوطه، را ارهایی را بیان خواهیم کرد که با رعایت آن‌ها می‌توانید تا حد امکان از بروز خطا و مشکلات رایج در بروزرسانی سالیانه‌ی ویندوز 10 پیش‌گیری کنید.

آیا راه حل‌های ارائه شده در این مقاله برای شما مفید بوده است؟ لطفا تجربیات خود را در بخش دیدگاه وب‌سایت به اشتراک بگذارید.

blue psd فایل های لاه باز فایل های لایه باز آبی کارت ویزیت کارت ویزیت آبی نمونه کارت ویزیت نمونه کارت ویزیت آبی فایل های قابل ویرایش کارت ویزیت 189 مدل برتر کارت های ویزیت آبی
دسته بندی فایل های لایه باز و psd
فرمت فایل rar
حجم فایل 1199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 189
فایل های لایه باز آبی blue psdفروشنده فایل


کد کاربری 7760blue psd
فایل های لاه باز
فایل های لایه باز آبی
کارت ویزیت
کارت ویزیت آبی
نمونه کارت ویزیت
نمونه کارت ویزیت آبی
فایل های قابل ویرایش کارت ویزیت


189 مدل برتر کارت های ویزیت آبی


 


 


پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته

پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته
دسته بندی پاو وینت - powerpoint
بازدید ها 26
فرمت فایل pptx
حجم فایل 804 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافتهفروشنده فایل


کد کاربری 2کاربر

پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته

پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته - مگ ایران mag-iran.com/ -پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای.htm ذخیره شده لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه پاو وینت بروکراسی ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 19749ct.9i8.ir/ ذخیره شده لینک و ید پایین توضیحات. دسته بندی : پاو وینت. نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ). قسمتی از متن .ppt : تعداد اسلاید : 16 اسلاید. بروکراسی ... پاو وینت درمورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 ... free-file.ir › عمومی و آزاد ذخیره شده 18 اردیبهشت 1396 - پاو وینت درمورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید. اردیبهشت 18, 1396 عمومی و آزاد 1 نمایش ها. این فایل با ارزش “ پاو وینت درمورد ... پاو وینت درمورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 ... asak-file.ir/prod-20827.html ذخیره شده فایل*پاو وینت درمورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید *را از آ فایل کنید.جهت روی *دریافت فایل* کلیک نمائید. پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلا ... s3.tardl.ir/246856/item.html ذخیره شده پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید دسته بندی: پاو وینت نوع فایل:. ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 16 اسلاید قسمتی از متن. پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته اسلاید | ... soarticle.ir/sell-125153/پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای-توسعه-یافته.../html ذخیره شده این صفحه منحصراً درباره |پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته اسلاید| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید - ... pc- .ir › عمومی و آزاد ذخیره شده 24 اردیبهشت 1396 - کلمات کلیدی : پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید ,بروکراسی درکشورهای توسعه یافته 16 اسلاید, پاو وینت ... powerpoint درباره بروکراسی درکشورهای توسعه یافته | هو hudl.ir/file-108064/بروکراسی-درکشورهای-توسعه-یافته/powerpoint.html ذخیره شده این فایل powerpoint به طور ویژه در خصوص |بروکراسی درکشورهای توسعه یافته| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد powerpoint |بروکراسی درکشورهای توسعه ... پاو وینت درباره بروکراسی درکشورهای توسعه یافته | هو hudl.ir/file-108064/بروکراسی-درکشورهای-توسعه-یافته/پاو وینت.html ذخیره شده این فایل پاو وینت به طور ویژه در خصوص |بروکراسی درکشورهای توسعه یافته| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد پاو وینت |بروکراسی درکشورهای توسعه ... ppt درباره بروکراسی درکشورهای توسعه یافته | هو hudl.ir/file-108064/بروکراسی-درکشورهای-توسعه-یافته/ppt.html ذخیره شده این فایل ppt به طور ویژه در خصوص |بروکراسی درکشورهای توسعه یافته| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد ppt |بروکراسی درکشورهای توسعه یافته| در تمام متن ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته - فینچه finche.ir/tag/?q=پاو وینت%20بروکراسی%20درکشورهای%20توسعه%20یافته...4 ذخیره شده پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته. فرمانده نیروهای ویژه «پ‌ک‌ک» ... معاون حزب عد و توسعه در دیاربکر روز یکشنبه ترور شد. هم‌زمان با این ترور، «آیدین ... 556 – پاو وینت آماده: بررسی فرآیند بروکراسی درکشورهای ... ali-file.ir › عمومی و آزاد 17 اسفند 1395 - این محصول ارزشمند “556 – پاو وینت آماده: بررسی فرآیند بروکراسی درکشورهای توسعه یافته – 16 اسلاید “توسط پورتال علی فایل جمع آوری و برای ... [ppt]بروکراسی و نقش آن در توسعه doaei.profcms.um.ac.ir/imagesm/338/stories/slides/modiriat-toseeh/fasle4/3.ppt ذخیره شده مشابه رابطه بروکراسی را با توسعه و تغییر اجتماعی بیان نمایید. ... ولی کمتر ی را می توان یافت که در این نکته تردید به خود راه دهد که تیلور با طرح علمی ... را با بروکراسی هماهنگ سازند اما در کشورهای غیر صنعتی چنین فرصتی وجود نداشت و بدین لحاظ ... نسخه قابل چاپ irdls.blogsky.com/print/post-30565 پاو ونت در مورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته. ینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش ... پاو ونت در مورد بروکراسی درکشورهای توسعه یافته درس ... file. pfile.ir › دسته‌بندی نشده ذخیره شده 16 اردیبهشت 1396 - ینک پرداخت و *پایین مطلب*. فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد اسلاید16. 1- فرهنگهای مدنی. 2- بروکراسی در ... مقاله : ساختار بوروکراتیک و عملکرد بوروکراتیک در ... isiarticles.com › ... › مدیریت منابع انسانی › بوروکراسی یا دیوان سالاری ذخیره شده مشابه مقاله isi انگلیسی شماره 3854 - ترجمه نشده - موضوع : بوروکراسی یا دیوان سالاری - 23 ... ساختار بوروکراتیک و عملکرد بوروکراتیک در کشورهای کمتر توسعه یافته ... ویژگی های مشترک ( و اداری)کشورهای توسعه یافته ( ... iranmaster.parsiblog.com/.../ویژگی+های+مشترک+( +و+اداری)کشورهای+توسعه+... ذخیره شده مشابه 11 دی 1391 - ویژگی های مشترک (بوروکراسی)کشورهای توسعه یافته: 1)خدمات عمومی دراین ... 2)بوروکراسی بسیار تخصصی می باشد و به بسیاری از حرفه ها و مشاغل موجود در جامعه نیازمند است. ... بوروکراسی در کشورهای توسعه یافته .... ترجمه مقاله (1) پاو وینت چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران - مادسیج madsg.com/book-review-powerpoint-bureaucracy-and-developed-in-iran/ ذخیره شده 12 آبان 1394 - عمومیت بوروکراسی تی بوم شناسی مدیریت مفاهیم تحول در نظامهای تئوریهای وابستگی تغییر در کشورهای توسعه یافته تغییردر ... پاو وینت آماده: بررسی فرآیند بروکراسی درکشورهای توسعه ... google-file.ir › عمومی و آزاد ذخیره شده عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان) 3- بروکراسی در ایالات متحده 4- بروکراسی در ژاپن به رغم اینکه تعداد کشورهای توسعه یافته کم ... [ppt]پاو وینت فصول اولیه کتاب مدیریت تطبیقی هدی m hihi.ir/wp-content/uploads/2015/03/tatbighi1.pptx ذخیره شده مشابه تفاوت‌های بارز کشورهای فقیر با توسعه یافته: می‌توان از اداره امور عمومی به اداره .... مطالعات تطبیقی باعث اهمیت وروشن شدن شدن حضور بوروکراسی در خیلی از عرصه ها شد. .... که اساساً در کشورهای اروپایی که دارای نوع حکومت توسعه یافته یا نوین هستند ... [ppt]powerpoint presentation - مدیریت توسعه و تطبیقی admweb.ir/wp-content/uploads/2016/.../مسائل-و-مشکلات-اجرای-خط-مشی-های-عمومی.ppt ذخیره شده زمانیکه بوروکراسی تی مدیران شایسته داشته باشد خط مشی ها به درستی اجرا و ... در کشورهای توسعه یافته بیشتر کارکنان سازمانهای عمومی را افراد باسواد تشکیل می ... پاو وینت بوروکراسی - بروکراسی و نقش آن در توسعه - مدل ... fileestan.abtinblog.com/post/5819 ذخیره شده 15 اردیبهشت 1396 - پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای . ... توسعه – مدل های بوروکراسی و دیدگاه های مختلف – 70 اسلاید . ... جزوه نظام های. درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته faratakco.ir/tag/ -پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای/ پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته) عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان) 3- ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته ... - ... envidesign.ir › علوم انسانی 25 آبان 1395 - عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان) 3- بروکراسی در ایالات متحده 4- بروکراسی در ژاپن به رغم اینکه تعداد ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته - ایران پست www.irpost.tk/p/163442/پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای-توسعه-یافته ذخیره شده پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته دسته بندی ... پاو وینت : چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران www.e-modiran.com › پاو وینت کتاب های مدیریت ذخیره شده مشابه مفاهیم بوروکراسی عمومیت بوروکراسی تی بوم شناسی مدیریت مفاهیم تحول در نظامهای تئوریهای وابستگی تغییر در کشورهای توسعه یافته تغییردر ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس ... bload.rozblog.com/post/1625 19 مهر 1395 - پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته) عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در ... دیوان‌سالاری - ویکی‌پدیا، دانشنامه? آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/دیوان‌سالاری ذخیره شده مشابه وِبِر اصطلاح بوروکراسی را در دو معنی به‌کار برد: 1- مجموع مقامات اداری؛ 2- سازمانهای بزرگ ... در نتیجه بوروکراسی که در کشورهای پیشرفته توانسته موجب پیشرفت و ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس ... ... mmikhak01.wordpressblog.ir/2016/10/27/ -پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای/ ذخیره شده 6 آبان 1395 - پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته) عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در ... بوروکراسی و توسعه در ایران - انجمن علمی مدیریت تی ایران ipaa.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&book_id=11&slc_lang=fa...1 ذخیره شده بخش نخست؛ به مبانی نظری اداره امور تی تطبیقی و توسعه اختصاص دارد. ... بخش پایانی فصل به توصیف ویژگیهای مشترک بروکراسی در کشورهای در حال توسعه ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس ... bload-rzb.feixiansi.com/page-222263.html عناوین: 1- فرهنگهای مدنی 2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان) 3- بروکراسی در ایالات متحده 4- بروکراسی در ژاپن به رغم اینکه تعداد کشورهای توسعه یافته ... بایگانی‌ها ی و معماری سیستم ها - فروشگاه فایل سل یو ... dl-power2.ir/wp/tag/ ی-و-معماری-سیستم-ها/ ذخیره شده upland rice آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ آینده شغلی ی نرم افزار اصلاح نژاد زنبور عسل بازی کودک برنج دیم بروکراسی درکشورهای توسعه یافته بیماری ... [pdf]اصل مقاله - فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات www.jccs.ir/article_3475_4eed31cf7108b7312e77f33e90a154ac.pdf ذخیره شده توسط ناظمی اردکانی - ‏2008 1388. ویژگی. های نظام مدیریت تی در کشورهای. درحال. توسعه. و ضرورت ی فرهنگی آنها .... تغییر اساسی در فرهنگ اداره امور تی به وجود آید. » . ایجاد تغییر در فرهنگ برای تبـدیل. بوروکراسی ..... نیافته و درحال توسعه دانست . مسلماً بخشی از این ویژگی. ها را کشورهای توسعه. یافته برای. تأمین منافع خود بر ... [pdf]ppt0000023.ppt [read-only] alzahra.mui.ac.ir/oldsite/images/stories/treatment/hakemiyat/ppt1.pdf ذخیره شده ?افته و مظهر عد و پاسخگو?? در بس?اری از نظام. های بهداشت و درمان ... در کشورهای توسعه ?افته و عنصر ا ام? در بهبود و. ارتقاء نظام درمان? و .... مشکل آنان با حداقل بوروکراس? است . ا?ن فرآ?ند که خود م?. تنها کشور نفتی توسعه یافته؛ نروژ؛ چرا؟ - رو مه دنیای اقتصاد donya-e-eqtesad.com/news/770804/ ذخیره شده 14 آذر 1392 - در این مقاله اجزای کلیدی مدیریت نروژ بر منابع نفتی را توضیح می‌دهیم و گرچه تمرکز ... رشد اقتصادی این کشور از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر بیشتر بوده است. .... محافظت خوب از حقوق مالکیت، بوروکراسی عمومی قابل اطمینان و فساد کم دارند، ..... کاهش حجم کالای قاچاق در کشور · وقتی ترامپ، تام کروز می‌شود!/ پاو وینت مطالعه جمعیت و تنظیم خانواده - سل یو فایل https://sellufile.com/product-35168-پاو وینت-مطالعه-جمعیت-و-تنظیم-خانواده.aspx ذخیره شده ... توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیانگر این واقعیت است که رشد جمعیت در کشور در سالهای 3545 ،‌23% در ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته [doc]فساد اداری ftp://doc.nit.ac.ir/mec/s.emami/...%20organization%20teory/.../فساد%20اداری.docx ذخیره شده مشابه مقاله تاملی بر موضوع فساد اداری-کامران کیانی منش. تعریف فساد ..... 1-شروع فساد: در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، درجات متفاوتی از فساد وجود دارد .چنانچه فساد کم ... 2) افزایش تشریفات اداری و توسعه بوروکراسی و در پی آن افزایش هزینه مبادله. [ppt]powerpoint presentation - صنعتی شریف sharif.edu/~maleki/d%20&%20eng.ppsx ذخیره شده وجود بوروکراسی و عدم انعطاف تی، اغلب ارتباط با سازمان های تی را دشوار می سازد و مانع تلاش دیپلماسی ... کمبود سرمایه انسانی در کشورهای همکار و در حال توسعه; فقدان زیرساخت های مناسب در کشور برای میزبانی از کشورهای همکار و توسعه یافته. [ppt]رژیمهای نخبه سنتی patu92.persiangig.com/document/.../انواع%20رژیمهای%20 .pptx ذخیره شده مشابه تلاش برای تدوین الگوهای همگون بین کشورهای در حال توسعه نباید به نادیده گرفتن .... ارائه گزارش تحقق اه در حالی که بخشی از آنها تحقق یافته است و تفویض اختیار به زیر ... بوروکراسی در کشورهای در حال توسعه تمایل به خودمختاری دارد:. [ppt]powerpoint presentation - کورش فتحی واجارگاه www.kouroshfathi.com/files/workshop/14.ppt ذخیره شده مشابه در سال 2009، تورم در برخی کشورهای پیشرفته رشدی منفی خواهد داشت. ... مطالعه بودجه اختصاص یافته به تحقیق و پژوهش در کشورهای توسعه .... از دیگر مشکلات و چالشهای فراروی تحقیق و پژوهش در ایران بوروکراسی ووجود رابطه ونه ضابطه در جهت تصویب و ... پایگاه مقالات و پژوهشهای مدیریتی - بوروکراسی khalili1. /post-49.aspx ذخیره شده مشابه واژه بوروکراسی غالبا با مفاهیم منفی از قبیل تشریفات زاید اداری، دوباره کاری، ... واژه اروپایی بوروکراسی (bureaucracy) از دو بخش bureau به معنی میز و دفتر کار ..... شواهدى از این سوء انتخاب و رفتار در سایر مقاله هاى این بخش آورده شده و در اینجا نیازى به تکرار نیست. ... در کشورهای توسعه یافته بخش عظیمی از جریان تولید، خدمات و . اسماعیل عزیزی - خلاصه مدیریت تطبیقی فرل هدی isaz. /post/1/خلاصه-مدیریت-تطبیقی-فرل-هدی ذخیره شده مشابه فقط برای سیستم های کشور های توسعه یافته مفید است و سیستمهای سنتی ..... کننده : اسماعیل عزیزی فصل 6 بوروکراسی در کشورهای توسعه یافته فرهنگ مدنی ... [ppt]slide 1 - سید مرتضی افقه developiran.com/files/economyofiran.ppt ذخیره شده مشابه مروری تحلیلی بر اقتصاد ایران با توجه به مفهوم توسعه .... تفاوت شیب منحنی های عرضه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تفاوت تأثیر تغییر ... برخوردار از نیروهای انسانی متخصص، باهوش و با انگیزه و بهره مند از بوروکراسی روان و پویا)؛ ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته - عنوان sellufile.onvan.xyz/view/2892781/پاو+وینت+بروکراسی+درکشورهای+توسعه+یافته ذخیره شده 7 ساعت پیش - پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته گزارش تخلف برای پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته پاو وینت بروکراسی درکشورهای ... [doc] وم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری ... chief.bums.ac.ir/shares/manager/manager/bazrasi/papers/baz-papers-91-24.doc ذخیره شده مشابه متن کامل مقاله: ... کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعف های گوناگون در رده «نظام های ناکارآمد» قرار ... اما در کشور ما ساختار اداری جدید در حدود یک قرن پیش از مدل بوروکراسی فرانسه و بلژیک اقتباس شد بدون اینکه مانند جوامع مدرن سیر تکاملی را طی کرده باشد. [ppt]تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی) mollaverdi.iut.ac.ir/sites/mollaverdi.iut.ac.ir/files//.../mana ent_3942_file_1.pptx ذخیره شده تئوری کلاسیک : مدیریت علمی _ مدیریت اداری_ بوروکراسی .... گرچه روشهای علمی در حال توسعه اند و یافته های امروز ممکن است با ...... های تولید برق; استخدام بیش از 25 هزار کارگر و کارمند جدید در کشورهای اروپایی شرقی (که قبلاً کمونیست بودند.) ... پیک تابستانه آزمون چهارم به پنجم – 0x20.ir 0x20.ir/پیک-تابستانه-آزمون-چهارم-به-پنجم/ ذخیره شده پیک تابستانه آزمون چهارم به پنجم. فرمت فایل: pdf. تعداد صفحات:7. برچسب‌ها آزمونبهپنجمپیکتابستانهچهارم. شما ممکن است این را هم بپسندید. 0 · تحقیق در مورد ... پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته ... persianfiles.ir/ -پاو وینت-بروکراسی-درکشورهای/ ذخیره شده 13 اسفند 1395 - پاو وینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته) فروشنده آهنگ جدید از یوتیوب ایرانی بازار ... [pdf]فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه www.cilamag.ir/article_16961_e5bfeff830c623ac13179d068308d2d5.pdf ذخیره شده تاریخ دریافت مقاله. :8/12/1390. تاریخ پذیرش مقاله. :3/2/1391. فساد اداری و. تأثیر. آن بر توسعه. : علل ..... قانون یا قواعد بوروکراسی. » ...... اقتصاد خصوصی، از عوامل بروز فساد در کشورهای توسعه نیافته است. پاو وینت درباره آشنایی با بروکراسی در کشورهای توسعه ... all.abtinfile.ir/prod-10060.html ذخیره شده فایل پاو وینت درباره آشنایی با بروکراسی در کشورهای توسعه یافته را از فروشگاه فایل کنید.جهت روی "دریافت فایل" کلیک نمائید. پاو وینت درباره ...