جستجوی عبارت مکانیکی صادقیه تعمیرگاه مکانیکی صادقیه

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 917 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
بررسی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گلفروشنده فایل


کد کاربری 1024پروژه مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل
معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

1/11- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ 41000000 ریال یداری میش.د. مبلغ 25000000 ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.
الف- یک فقره چک به مبلغ 2200000 ریال
ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:
سفته شماره 172502 به سررسید 15/11/1381 به مبلغ 2800000 ریال
سفته شماره 172503 به سررسید 15/12/1381 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172504 به سررسید 15/1/1382 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172505 به سررسید 15/2/1382 به مبلغ 16000000 ریال
2/11- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ 750000 ریال به طور نسیه از فروشگاه صفایی یداری گردید.
5/11- مبلغ 1500000 ریال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.
7/11- مبلغ 4500000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
7/11- مبلغ 7500000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ 3500000 ریال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.
9/11- مبلغ 2800000 ریال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه یداری شد. شرط فروش ن/10-2/5.
10/11- مبلغ 150000 ریال از قطعات و لوازم یدکی یداری شده (مورخ 9/11/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.
11/11- مبلغ 3500000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان یداری شد. شرکت تعاونی 2% تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.
11/11- با شرکت گواه به منظور ید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ 10000000 ریال به عنوان س نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال س در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب س دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)
12/11- مبلغ 4500000 ریال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.
13/11- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت 2% تخفیف نقدی، مبلغ 1764000 ریال نقدا پرداخت شد.
14/11- مبلغ 2728000 ریال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
14/11- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ 9/11) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.
15/11- وجه سفته شماره 172502 طی یک فقره چک پرداخت گردید.
15/11- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ 3585000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
16/11- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ 1450000 ریال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ 3280000 ریال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.
18/11- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.
20/11- مبلغ 3000000 ریال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ 12/11) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
21/11- مبلغ 3200000 ریال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.
22/11- مانده مطالبات از فروشگاه گلچین پس از اعطای 2% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.
23/11- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ 5877000 ریال شد. مبلغ 877000 ریال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ 2000000 ریال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.
25/11- معادل 5200000 ریال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.
26/11- شرکت سرعت، معادل 250000 ریال قطعات و لوازم یدکی یداری شده ( مورخ 12/11) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.
27/11- مبلغ 2700000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، یداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.
28/11- مبلغ 1450000 ریال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ 3280000 ریال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.
28/11- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر 4750000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
29/11- مبلغ 1250000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
1/12- مبلغ 1425000 ریال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.
2/12- مبلغ 400000 ریال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ 2/11) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره 189004 به سررسید 15/1/1382 صادر و تسلیم شد.
3/12- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.
4/12- مبلغ 2200000 ریال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت یداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای 2% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/25-2-10)
5/12- مبلغ 3166500 ریال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:
الف- سفته شماره 667115 به سررسید 20/12/1381
ب- سفته شماره 667116 به سررسید 20/1/1382
6/12- آپارتمان فوقانی ساختمان اداری از قرار ماهانه مبلغ 750000 ریال برای مدت یک سال اجاره داده شد. بهای اجاره سه ماهه آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز گردید و مبلغ 20000000 ریال به عنوان ودیعه از مستاجر در یافت شد و در زمان تخلیه عینا به وی مسترد شود. وجه مذبور به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید. (از حساب س پرداختنی استفاده شود.)
7/12- یکی از کارگران فنی تعمیرگاه به دلیل انتقال به شهری دیگر، با تعمیرگاه قطع همکاری نمود و مبلغ 1500000 ریال به عنوان باز ید سنوات خدمت خود از تعمیرگاه نقدا دریافت کرد. ( از حساب هزینه باز ید سنوات خدمت استفاده شود.)
8/12- مبلغ 3200000 ریال فروش نقدی در هفته اول اسفندماه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
8/12- معادل 5820000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول اسفندماه ارائه شده است. از مبلغ مزبور معادل 3700000 ریال پیش دریافت اجرت تعمیر اتومبیل بود که قبلا وجه آن به طور علی الحساب دریافت شده بود و بقیه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
9/12- مبلغ 3200000 ریال برای واگذاری انشعاب یک خط تلفن ساختمان اداری طی یک فقره چک در وجه شرکت مخابرات پرداخت گردید.
10/12- مبلغ 3825000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان یداری شد. مبلغ 1825000ریال از آن طی یک فقره چک پرداخت گردید و قرار شد بقیه ظرف مدت 15 روز پرداخت شود.
11/12- شرکت گواه بر اساس درخواست مورخ 25/11/1381 تعمیرگاه مرکزی زرین گل، معادل 3800000ریال قطعات یدکی در اختیار این تعمیرگاه قرار داد و مقرر شد بقیه اقلام ظرف مدت یک هفته تحویل تعمیرگاه شود. در مقابل تحویل اقلام مذکور دو فقره سفته صادر و به شرح زیر تسلیم شرکت گواه شد:
الف- سفته شماره 665137 به سررسید 25/12/1381 به مبلغ 2800000ریال


 


مکانیکی تهران:تخصصی ترین مکانیکی غرب تهران

 

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی تهران

تعمیرگاه تخصصی(مکانیکی تخصصی غرب تهران) انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیر نظر و توسط یاور مرادی 
09120405028
09191401230
02144627360
02144627392
09100702005  
                                                          
تعمیرگاه تخصصی مکانیکی09356677313


مجهز به دستگاه فوق تخصصی دیاگ و عیب یاب کلیه خودرو های 2007 به بالا(تمامی خودروهای داخلی و وارداتی)

تعمیرگاه تخصصی خودرو,مکانیکی تخصصی

تعمیرگاه مکانیکی و تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی و ایرانی 

کلیه خدمات خودرو اعم از مکانیکی-جلوبندی-باتری سازی-تنظیم موتور(تون آپ)-تعویض روغنی و اتوسرویس(سرویس های دوره ای)به صورت تخصصی انجام و پذیرفته میشود.

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی تهران(انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در غرب تهران،تعمیرگاه تخصصیبنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در غرب تهران،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده غرب تهران،مکانیکی غرب تهران،تعمیرات تخصصی خودرو در غرب تهران.بهترین مکانیکی غرب تهران

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی محدوده غرب تهران)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در غرب تهران

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو در غرب تهران

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در غرب تهران)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)بهترین مکانیکی تهران

تعمیرگاه مکانیکی-مکانیکی غرب تهران

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-مکانیکی تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی-باتری فروشی-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی خودرو-مکانیکی تهران

عملکرد و اثر کنترل کنندها در گیرب اتومات

با سیستم کنترل تعریف شده می توان کاربرد و طرز کار انها را در جعبه دنده اتوماتیک مورد مطالعه قرار داد.مکانیک حرفه ای در غرب تهران

وضعیت پارک و راه اندازی موتور در گیرب اتومات

برای راه اندازی و روشن نمودن موتور در گیرب های اتومات اهرم تعویض دنده باید در وضعیت پارک یا خلاص باشد یک کلید اطمینان از استارت زدن در وضعیت های دنده عقب r حرکت به جلوd ووضعیت دنده یک l جلوگیری می نماید هنگام استارت زدن یک مسیر قدرت به مبدل گشتاور که میل لنگ متصل است وارد می شود مسیر قدرت را مبدل گشتاور خارج و توسط شفت توربین یا همان محور ورودی جعبه دنده به مجموعه دنده های خورشیدی و دنده های سیاره ای ان به طورازاد می چرخند و حرکت را به محور وجی جعبه دنده منتقل می نماید مسیر جریان روغن به واحدهای اصطکاکی و سوپاپ تعویض دنده ها قطع می باشد وقتی اهرم انتخاب وضعیت دنده دروضعیت پارک باشد تمام واحدهای اصطکاکی مانند وضعیت خلاص و یک نیروی فنر به اهرم قفل کننده ازاد هستند.

وضعیت حرکت مستقیم در گیرب اتومات

در وضعیت حرکت مستقیم d در گیرب های اتوماتیک ارتباط مبدل گشتاور و دنده یک جعبه دندهبرقرار می شود و با باز شدن در دریچه گاز موتور , دور موتور افزایش می یابد و حرکت اتومبیل به جلو به ارامی انجام می گیرد هنگامی که دور موتور زیاد می شود درگیری دنده مستقیم انجام می گردد بدین ترتیب که باند دنده یک ازاد شده و کلاچ دنده مستقیم درگیر می شود که این درگیری باعث می شود که مجموعه دنده های خورشیدی ثابت و قفل شوند و در نتیجه نسبت دنده 1:1 خواهد بود و باند دنده یک توسط اهرم کنترل دستی درگیر می شود و جزئی از وظایف تعویض خ ر نمی باشد در حالی که کلاچ حرکت به جلو توسط تعویض خ ر درگیر می شود وظایف سیستم کنترل دریچه گاز و رنر را به خاطر داشته باشید که چگونه تعویض دنده به طور خ رانجام می گیرد .مکانیکی تخصصی غرب تهران
اگر به موتور گاز داده شود و در نتیجه گاز کاملا باز شود فشار ارسالی توسط سوپاپ دریچه گازفنر انتهایی ان به سوپاپ تعویض دنده خ ر باعث می شود که ان را در ح بسته نگه داردمادامی که دور وجی جعبه دنده و در نتیجه سرعت اتومبیل به حدی برسد که تعویض دنده ضروری باشد فشار روغن رنر در این ح بر فشار سوپاپ دریچه گاز و نیروی فنر ان غلبه می کندو سوپاپ تعویض دنده را باز می نماید که مسیر اصلی روغن به کلاچ جلو مربوط به دنده مستقیم توسط سوپاپ کنترل دستی برای وظایف مختلف برنامه ریزی می کند و از دو سیستم فرمان می گیرد یکی سیستم کنترل دریچه گاز و دیگری سیستم رنر این فرمان به سوپاپ تعویض دنده مستقل شده و به مرحله اجرا می اید . 
سیستم کنترل رنر در گیرب اتومات حرکت اتومبیل را نسبت به مقاومت جاده تنظیم می کند.
پس در نتیجه تعویض دنده خ ر را به طور مداوم انجام می دهند به این ترتیب که سرعت اتومبیل موجب افزایش فشار گاز رنر و باز شدن تعویض دنده می شود پس اتومبیل در دنده مستقیم قرار می گیرد . در مواقعی که سرعت اتومبیل کم می شود مانند شرایط سخت رانندگی یا هنگام عبور از سربالایی یا وقتی که دریچه گاز باز باشد (مقاومت جاده زیاد باشد) فشار روغن سوپاپ کنترل دریچه گاز و فنر ان بر فشار روغن رنر غلبه می کند و سوپاپ تعویض دنده بسته می شود و اتومبیل با دنده یک حرکت می کند یا مانند وقتی که ترمز می کنیم بر اثر ترمز فشار روغن رنربه تدریج کم می شود و فنر سوپاپ تعویض دنده ان را در ح بسته نگه می دارد و جعبه دنده به وضعیت دنده یک بر می گردد در وضعیت دنده یک دستی در جعبه دنده های اتوماتیک , توسط راننده اهرم انتخاب دنده در وضعیت l قرار می گیرد که در این ح سوپاپ تعویض دنده از سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خ ر قطع می شود و جعبه دنده نمی تواند دنده مستقیم را داشته باشد سوپاپ دستی مسیر اصلی روغن را به پیستون سروی باند دنده یک هدایت می کند . وضعیت دنده یک دستی l مخصوص حرکت در سربالایی با کشش خوب و در سرازیری به منظور استفاده از ح ترمز موتوری به کار برده می شود.

وضعیت دنده عقب در گیرب اتومات

با به کار بردن یک کلاچ دنده عقب در گیرب های اتوماتیک باعث می شود که مسیر اصلی روغن را پیستون کلاچ منتقل نماید و در نتیجه سبب مع شدن دنده رینگی در مجموعه خورشیدی شده و دور جی ع می گردد . که فقط دنده عقب کابرد دارد.

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در غرب تهران برای محدوده مختلف اماده ارائه سرویس برای این مناطق میباشد:تعمیرگاه تخصصی شهرزیبا,تعمیرگاه تخصصی شهران,تعمیرگاه تخصصی کوهسار,تعمیرگاه تخصصی د ده المپیک,تعمیرگاه تخصصی جنت اباد,تعمیرگاه تخصصی صادقیه,تعمیرگاه تخصصی ایت الله کاشانی

خدمات تخصصی خودرو-مکانیکی،جلوبندی سازی،باتری سازی،تنظیم موتور

مکانیکی تهران(تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی غرب تهران)اماده ارائه خدمات خودرو به صورت تخصصی در محدوده های مختلف تهران
گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.تعمیرگاه تخصصی غرب تهران

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند.

مکانیکی-جلوبندی سازی،باتری سازی،تنظیم موتور،مکانیکی تهران

تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران-مکانیکی مکانیکی تخصصی؛تعمیرات وتهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود،تخصصی ترین مکانیکی غرب تهران

خدمات و سرویس های دوره ای خودرو به صورت اساسی انجام میشود

رفع ایرادهای گیرب اتوماتیک به صورت حرفه ای وتجربی

انجام کلیه خدمات تخصصی اتومبیل های خارجی و ایرانی

{مکانیکی,جلوبندی,باتری سازی,تون آپ(تنظیم موتور),سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد . توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای حیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد. هوای ورودی بیشتر به موتور، به معنی وخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.مکانیکی غرب تهران

 

مکانیکی شهرزیبا تعمیرگاه مکانیکی شهرزیبا

 

مکانیکی شهران تعمیرگاه مکانیکی شهران

 

مکانیکی تعمیرگاه تخصصی مکانیکی

 

مکانیکی حرفه ای تعمیرگاه حرفه ای

 

دیاگ تخصصی دیاگ خودرو

 

اتو سرویس و تعویض روغنی خودرو

 

جلوبندی سازی و خدمات تخصصی جلوبندی

 

باتری سازی خدمات برق و باتری سازی

 

باتری فروشی امداد باتری سیار

 

باطری فروشی باطری فروشی سیار امداد باطری

 

 

ع بهترین مکانیکی غرب تهران

 

 

مجهز ترین تعمیرگاه مکانیکی غرب تهران

 

 

بهترین تعمیرگاه مکانیکی غرب تهران

 

 

مکانیکی محدوده شهرزیبا تعمیرگاه مکانیکی


مکانیکی صادقیه تعمیرگاه تخصصی مکانیکی صادقیه!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی صادقیه)

انجام کلیه خدمات خودرو در صادقیه به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028
09191401230

02144627360
02144627392
09100702005
09356677313

مکانیکی صادقیه,تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در صادقیه

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در صادقیه(مکانیکی صادقیه انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در صادقیه،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در صادقیه مکانیکی صادقیه،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده صادقیه،مکانیکی صادقیه،تعمیرات تخصصی خودرو در صادقیه.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در صادقیه)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی صادقیه-باتری فروشی در صادقیه

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در صادقیه)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در صادقیه:مکانیکی،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در صادقیه-مکانیکی صادقیه

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی صادقیه مکانیکی در صادقیه مکانیکی تخصصی صادقیه-مکانیکی صادقیه

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی صادقیه-باتری فروشی در صادقیه-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو محدوده صادقیه،شارژ گاز کولر

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در صادقیه به صورت تخصصی در صادقیه

مکانیکی صادقیه-مکانیکی تخصصی در صادقیه؛

گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند 

تعمیرات تخصصی خودرو در صادقیه-کلیه خدمات مکانیکی در صادقیه

تعمیرات تخصصی خودرو در صادقیه-مکانیکی صادقیه اماده خدمات تخصصی تعمیرگاهی خودرو برای غرب تهران میباشد

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد . توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای محیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد.هوای ورودی بیشتر به موتور،به معنی سوخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.

تعمیرگاه صادقیه،مکانیکی در صادقیه،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه صادقیه

تعمیرگاه مکانیکی در صادقیه به صورت تخصصی در محدوده صادقیه-مکانیکی صادقیه از تخصصی ترین و قدیمی ترین تعمیرگاه غرب تهران میباشد.مکانیکی صادقیه،

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی مگان در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی بی ام و در صادقیه

تعمیرگاه تخصصی بنز وتمامی خودروهای اروپایی

1تعمیرات موتور در مکانیکی صادقیه

2تعمیرات گیرب اتوماتیک و دنده ای

3تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

5تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6دیاگ کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور.تنظیم موتور ودیاگ بنز-بی ام و-تویوتا-هیوندا-کیاموتور-نیسان-مگان

تعمیر جلوبندی-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی 

تعمیر تخصصی تمامی ماشین های بنز،بی ام و،کیا،هیوندا،تویوتا،نیسان،رنولت،.........


مکانیکی شهران تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهران!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهران)

انجام کلیه خدمات خودرو در شهران به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028

09191401230

02144627360

02144627392

09100702005

09356677313

مکانیکی شهران-تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در شهران

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در شهران(مکانیکی شهران اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در شهران،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصیکیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در شهران،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده شهران،مکانیکی شهران،تعمیرات تخصصی خودرو در شهران.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در شهران)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در شهران

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در شهران)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در شهران:مکانیکی شهران،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در مکانیکی شهران

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی شهران مکانیکی در شهران مکانیکی تخصصی شهران

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی-باتری فروشی-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در شهران به صورت تخصصی در مکانیکی شهران

مکانیکی شهران مکانیکی تخصصی در شهران،

عملکرد و اثر کنترل کنندها در گیرب اتومات

با سیستم کنترل تعریف شده می توان کاربرد و طرز کار انها را در جعبه دنده اتوماتیک مورد مطالعه قرار داد.

وضعیت پارک و راه اندازی موتور در گیرب اتومات

برای راه اندازی و روشن نمودن موتور در گیرب های اتومات اهرم تعویض دنده باید در وضعیت پارک یا خلاص باشد یک کلید اطمینان از استارت زدن در وضعیت های دنده عقب r حرکت به جلوd ووضعیت دنده یک l جلوگیری می نماید هنگام استارت زدن یک مسیر قدرت به مبدل گشتاور که میل لنگ متصل است وارد می شود مسیر قدرت را مبدل گشتاور خارج و توسط شفت توربین یا همان محور ورودی جعبه دنده به مجموعه دنده های خورشیدی و دنده های سیاره ای ان به طورازاد می چرخند و حرکت را به محور وجی جعبه دنده منتقل می نماید مسیر جریان روغن به واحدهای اصطکاکی و سوپاپ تعویض دنده ها قطع می باشد وقتی اهرم انتخاب وضعیت دنده دروضعیت پارک باشد تمام واحدهای اصطکاکی مانند وضعیت خلاص و یک نیروی فنر به اهرم قفل کننده ازاد هستند.

وضعیت حرکت مستقیم در گیرب اتومات

در وضعیت حرکت مستقیم d در گیرب های اتوماتیک ارتباط مبدل گشتاور و دنده یک جعبه دندهبرقرار می شود و با باز شدن در دریچه گاز موتور , دور موتور افزایش می یابد و حرکت اتومبیل به جلو به ارامی انجام می گیرد هنگامی که دور موتور زیاد می شود درگیری دنده مستقیم انجام می گردد بدین ترتیب که باند دنده یک ازاد شده و کلاچ دنده مستقیم درگیر می شود که این درگیری باعث می شود که مجموعه دنده های خورشیدی ثابت و قفل شوند و در نتیجه نسبت دنده 1:1 خواهد بود و باند دنده یک توسط اهرم کنترل دستی درگیر می شود و جزئی از وظایف تعویض خ ر نمی باشد در حالی که کلاچ حرکت به جلو توسط تعویض خ ر درگیر می شود وظایف سیستم کنترل دریچه گاز و رنر را به خاطر داشته باشید که چگونه تعویض دنده به طور خ رانجام می گیرد .
اگر به موتور گاز داده شود و در نتیجه گاز کاملا باز شود فشار ارسالی توسط سوپاپ دریچه گازفنر انتهایی ان به سوپاپ تعویض دنده خ ر باعث می شود که ان را در ح بسته نگه داردمادامی که دور وجی جعبه دنده و در نتیجه سرعت اتومبیل به حدی برسد که تعویض دنده ضروری باشد فشار روغن رنر در این ح بر فشار سوپاپ دریچه گاز و نیروی فنر ان غلبه می کندو سوپاپ تعویض دنده را باز می نماید که مسیر اصلی روغن به کلاچ جلو مربوط به دنده مستقیم توسط سوپاپ کنترل دستی برای وظایف مختلف برنامه ریزی می کند و از دو سیستم فرمان می گیرد یکی سیستم کنترل دریچه گاز و دیگری سیستم رنر این فرمان به سوپاپ تعویض دنده مستقل شده و به مرحله اجرا می اید . 
سیستم کنترل رنر در گیرب اتومات حرکت اتومبیل را نسبت به مقاومت جاده تنظیم می کند.
پس در نتیجه تعویض دنده خ ر را به طور مداوم انجام می دهند به این ترتیب که سرعت اتومبیل موجب افزایش فشار گاز رنر و باز شدن تعویض دنده می شود پس اتومبیل در دنده مستقیم قرار می گیرد . در مواقعی که سرعت اتومبیل کم می شود مانند شرایط سخت رانندگی یا هنگام عبور از سربالایی یا وقتی که دریچه گاز باز باشد (مقاومت جاده زیاد باشد) فشار روغن سوپاپ کنترل دریچه گاز و فنر ان بر فشار روغن رنر غلبه می کند و سوپاپ تعویض دنده بسته می شود و اتومبیل با دنده یک حرکت می کند یا مانند وقتی که ترمز می کنیم بر اثر ترمز فشار روغن رنربه تدریج کم می شود و فنر سوپاپ تعویض دنده ان را در ح بسته نگه می دارد و جعبه دنده به وضعیت دنده یک بر می گردد در وضعیت دنده یک دستی در جعبه دنده های اتوماتیک , توسط راننده اهرم انتخاب دنده در وضعیت l قرار می گیرد که در این ح سوپاپ تعویض دنده از سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خ ر قطع می شود و جعبه دنده نمی تواند دنده مستقیم را داشته باشد سوپاپ دستی مسیر اصلی روغن را به پیستون سروی باند دنده یک هدایت می کند . وضعیت دنده یک دستی l مخصوص حرکت در سربالایی با کشش خوب و در سرازیری به منظور استفاده از ح ترمز موتوری به کار برده می شود.مکانیکی شهران

وضعیت دنده عقب در گیرب اتومات

با به کار بردن یک کلاچ دنده عقب در گیرب های اتوماتیک باعث می شود که مسیر اصلی روغن را پیستون کلاچ منتقل نماید و در نتیجه سبب مع شدن دنده رینگی در مجموعه خورشیدی شده و دور جی ع می گردد . که فقط دنده عقب کابرد دارد

تعمیرات تخصصی خودرو در شهران-کلیه خدمات مکانیکی شهران

تعمیرات تخصصی خودرو در شهران-خدمات مکانیکی در شهران به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی؛

 • انتقال خودرو خود را یک سیستم پیچیده مکانیکی که استفاده از قدرت از موتور به شفت کنترل می کند. آن را تجربه سایش بیشتر و پارگی در طول زمان از بسیاری نقاط دیگر از وسیله نقلیه خود به دلیل گرما و اصطکاک تولید شده توسط بسیاری از در حال حرکت و اجزای تعامل کنند. مسائل عمده م م به بوجود می آیند اگر انتقال خود را به خوبی نگهداری شده و / یا علائم مشکل توسط یک حرفه ای به زودی پس از آنها توسعه بررسی نیست. تعمیرات انتقال و یا تعویض ناخوشایند، استرس زا و به طور معمول بسیار گران قیمت هستند، بنابراین این یک ایده خوب به توجه به هر گونه فعالیت غیر معمول به نظر می رسد که است. پیوستن به روشهای تعمیر و نگهداری توصیه می شود و برنامه در نظر گرفته شده برای جلوگیری از مشکلات انتقال خود را طولانی تر کمک خواهد کرد، بهتر عمل کرده و نیاز به تعمیرات کمتری بیش از طول عمر آن است. گفت که، اگر شما با داشتن برخی از مشکلات ماشین، مهم است که بدانید که چه نوع از رایج ترین مشکلات و انتقال هستند به طوری که شما به راحتی می توانید آنها را تشخیص و آنها را ثابت. در اینجا لیستی از 10 علائم انتقال دچار مشکل است و چه علائم شما باید برای نگاه به پایین مراجعه کنید
تعمیرگاه شهران مکانیکی در شهران مکانیکی تخصصی تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه مکانیکی در شهران به صورت تخصصی برای محدوده شهران-مکانیکی شهران تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد.مکانیکی شهران

مکانیکی غرب تهران:مکانیکی تهران اماده خدمات تخصصی خودرو برای محدوده های مختلف در غرب تهران(مکانیکی شهرزیبا-مکانیکی شهران؛مکانیکی کوهسار-مکانیکی د ده المپیک-مکانیکی جنت اباد-مکانیکی پونک-مکانیکی جنگل-مکانیکی تهران مکانیکی غرب تهران مکانیکی محدوده غرب تهران-مکانیکی شهرک راه اهن-مکانیکی شهرک گلستان-مکانیکی کبیر-مکانیکی شهرک چشمه-مکانیکی شهرک شه-مکانیکی بلوار تعاون؛مکانیکی بلوار فردوس؛مکانیکی صادقیه؛مکانیکی ایت الله کاشانی-مکانیکی باغ فیض-مکانیکی اکباتان-مکانیکی تهران.

تعمیرات وتهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود،

 

خدمات و سرویس های دوره ای خودرو به صورت اساسی انجام میشود

 

رفع ایرادهای گیرب اتوماتیک به صورت حرفه ای وتجربی

 

انجام کلیه خدمات تخصصی اتومبیل های خارجی و ایرانی

 

{مکانیکی,جلوبندی,باتری سازی,تون آپ(تنظیم موتور),سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}

 

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

 

توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد . توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای حیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد. هوای ورودی بیشتر به موتور، به معنی وخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.


نمایندگی تعمیر یخچال فریزر و نمایندگی تعمیر ساید بای ساید


نوین سرویس - تعمیر یخچالتعمیرگاه و نمایندگی مجاز مرکزی نوین سرویس در زمینه های تعمیر یخچال، تعمیر فریزر، تعمیر ساید بای ساید، تعمیر ماشین لباسشویی، تعمیر ماشین ظرفشویی و تعمیر انواع لوازم خانگی آماده ارائه خدمات تخصصی تعمیرات یخچال فریز به هموطنان عزیز می باشد.


شرکت های همکار تعمیر ساید بای ساید


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید سامسونگ


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید ال جی


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید مابه


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید دوو


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید وایت هاوس


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید فیلیپس


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید بکو


تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید وی ول


تلفن مرکزی تعمیر یخچال


آدرس: جمهوری، خیابان اسکندری، پلاک 381


------------------------------


پاسخگویی شبانه روزی: 88565530-021


------------------------------


تلفن دفتر مرکزی: 88565530-021


------------------------------


تلفن دفتر مرکزی: 26853802-021


------------------------------


ایمیل: info[at]novinservis24.com


 


نوین سرویس


شرکت نوین سرویس با سال ها سابقه درخشان به طور کاملا حرفه ای و تخصصی در زمینه تعمیرات یخچال و فریزر، تعمیر یخچال و تعمیر ساید بای ساید، تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی و تعمیرات انواع لوازم خانگی دیگر دارای تعمیرگاه و نمایندگی مجاز می باشد.


این مجموعه به همت تکنسین مجرب و کارآزموده توانسته در این سال ها با افزایش روز افزون سطح دانش فنی و علمی مجموعه خود ، درصد قابل توجه ای از سهم بازار را به خود اختصاص دهد.ما مفت یم که در این مجموعه خدمات تلفنی به صورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته به تمام نقاط شهر تهران (غرب و شمال غرب تهران، شرق و شمال شرق تهران، شمال تهران، جنوب تهران و حومه) ارائه می دهیم.


با یک تماس کارشناس ما را در محل خود فراخوانید و عیب ی لوازم خانگی خود را انجام دهید.


زمینه های کاری نوین سرویس


ساید بای ساید یخچال فریزر ماشین لباسشویی


 


 


ماشین ظرفشویی مایکروفر جارو برقی


 


تعمیرات یخچال فریزر و ساید بای ساید


 


 


  


اصول کار یخچال


اصول کار یخچال برای آشنایی با نحوه کار یخچال باید با انواع گاز خنک کننده،...


 


 


  


پانزده راه فوری برای تمیز یخچال و فریزر


پانزده راه فوری برای تمیز یخچال و فریزر تمیز یخچال و فریزر از آن...


 


 


  


پانزده را ار برای افزایش عمر یخچال فریزر


پانزده را ار برای افزایش عمر یخچال فریزر اگر به تازگی یخچال و فریزر...


 


 


  


پنج راه برای نگهداری بهتر از یخچال


پنج راه برای نگهداری بهتر از یخچال مگنت های یخچال اگر چسبندگی کافی نداشته...


 


 


  


تحولی در طراحی یخچال‌‌های امروزی


تحولی در طراحی یخچال‌‌های امروزی طراحی منحصربه‌فرد، قابلیت سازماندهی و نظم...


 


 


  


آب یخ و برفک فریزر


آب یخ و برفک فریزر بعضی فریزرهای مدل قدیمی برفک میزنند و یخهای ضخیمی داخل...


 


 


  


چگونه یخچال کار می کند؟


چگونه یخچال فریزر کار می کند؟ در چرخه یخچال، پنج جز اساسی وجود دارد : سیال...


 


 


  


برفک ز خ ر


برفک ز خ ر یا برفک ز اتوماتیک یا خود برفک ز تکنیکی است که در آن...


 


 


  


چگونه یک یخچال ف ی را تمیز کنیم


یک یخچال ف ی از جنس فولاد ضد زنگ می تواند آشپزخانه شما را تبدیل به بهشت د و...


 


 


  


تعمیران یخچال فریزر و تعمیر ساید بای ساید


شرکت نوین سرویس با ارائه بهترین خدمات در راستای رضایت مندی مشتری بهترین را ارها...


 


 


 


تعمیرگاه لوازم خانگی یی


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی پروفایل


تعمیرات یخچال فریزر پروفایل، تعمیرات ساید بای ساید پروفایل، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی میتگ


تعمیرات یخچال فریزر میتگ، تعمیرات ساید بای ساید میتگ، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی وایت هاوس


تعمیرات یخچال فریزر وایت هاوس، تعمیرات ساید بای ساید وایت هاوس، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی کنمور


تعمیرات یخچال فریزر کنمور، تعمیرات ساید بای ساید کنمور، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی الکترولو


تعمیرات یخچال فریزر الکترولو ، تعمیرات ساید بای ساید الکترولو ، تعمیرات...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی آدمیرال


تعمیرات یخچال فریزر آدمیرال، تعمیرات ساید بای ساید آدمیرال، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی آمانا


تعمیرات یخچال فریزر آمانا، تعمیرات ساید بای ساید آمانا، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی جنرال الکتریک


تعمیرات یخچال فریزر جنرال الکتریک، تعمیرات ساید بای ساید جنرال الکتریک، تعمیرات...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی فریجیدر


تعمیرات یخچال فریزر فریجیدر، تعمیرات ساید بای ساید فریجیدر، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی مابه


تعمیرات یخچال فریزر مابه، تعمیرات ساید بای ساید مابه، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی وستینگ هاوس


تعمیرات یخچال فریزر وستینگ هاوس، تعمیرات ساید بای ساید وستینگ هاوس، تعمیرات...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی وی ول


تعمیرات یخچال فریزر وی ول، تعمیرات ساید بای ساید وی ول، تعمیرات ماشین...


 


 


 


تعمیرگاه لوازم خانگی اروپایی


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی زیمنس


تعمیرات یخچال فریزر زیمنس، تعمیرات ساید بای ساید زیمنس، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی کنوود


تعمیرات یخچال فریزر کنوود، تعمیرات ساید بای ساید کنوود، تعمیرات ماشین لباسشویی...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی بلومبرگ


تعمیرات یخچال فریزر بلومبرگ، تعمیرات ساید بای ساید بلومبرگ، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی بکو


تعمیرات یخچال فریزر بکو، تعمیرات ساید بای ساید بکو، تعمیرات ماشین لباسشویی بکو،...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی بوش


تعمیرات یخچال فریزر بوش، تعمیرات ساید بای ساید بوش، تعمیرات ماشین لباسشویی بوش،...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی آرچلیک


تعمیرات یخچال فریزر آرچلیک، تعمیرات ساید بای ساید آرچلیک، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی ایندزیت


تعمیرات یخچال فریزر ایندزیت، تعمیرات ساید بای ساید ایندزیت، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی آریستون


تعمیرات یخچال فریزر آریستون، تعمیرات ساید بای ساید آریستون، تعمیرات ماشین...


 


 


  


تعمیرات و نمایندگی مجاز مرکزی لوازم خانگی آ ا گ


تعمیرات یخچال فریزر آ ا گ، تعمیرات ساید بای ساید آ ا گ، تعمیرات ماشین لباسشویی آ ا...


 


 


 


 


 


تعمیرگاه لوازم خانگی آسیایی


 


 


 تعمیرات لوازم خانگی کره ای (5 مورد)تعمیرات لوازم خانگی ژاپنی (2 مورد)تعمیرات لوازم خانگی ایرانی (7 مورد)


 


 


مکانیکی تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهرزیبا)

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی شهرزیبا)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09100702005

09191401230تعمیرگاه تخصصی شهرزیبا

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی شهرزیبا توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در شهرزیبا(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصی مورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکیجلوبندی،تنظیم موتور،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیا،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران)سرویس انژکتور،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی شهرزیبا!)مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده شهرزیبا.

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه شهرزیبا

1 تعمیرات تخصصی موتورمکانیکی و اتوسرویس شهرزیبا 

2 تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای

3 تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4 تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

5 تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6 دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان

تعمیر جلوبندی-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو 

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشودتعمیرگاه تخصصی در شهرزیبا

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی

مکانیکی شهرزیبا{تعمیرگاه مکانیکی شهرزیبا,جلوبندی شهرزیبا,باتری سازی شهرزیبا،اتو سرویس شهرزیبا تعمیرگاه تخصصی شهرزیبا تون آپ در شهرزیبا(تنظیم موتور)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}مکانیکی شهرزیبا

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصیخدمات تعمیرگاه و اتوسرویس شهرزیبا


لوله بازکنی صادقیه,تخلیه چاه صادقیه


شرکت خدماتی نگین دماوند,شعبه لوله بازکنی صادقیه و چاه بازکنی در


کلیه خدمات ساختمانی از جمله حفاری چاه فاضلاب وچاه ارت و چاه


سپتیک,رفع گرفتگی لوله,رفع گرفتگی تو فرنگی,تشخیص ترکیدگی


لوله اب وفاضلاب,رفع نم,رفع بو,نشت ی ,در خدمت نین منطقه


وارایه کلیه خدمات ساختمانی در مجتمع های مس ی,هتلها,منازل


رستورانها,پادگانها,اپارتمانها و کلیه مراکز تی وخصوصی وبا تخفیف


ویژه وخدمات متنوع در خدمت همشهریان در تمام نقاط تهران می باشد. • لوله بازکنی صادقیه, ارزان,فوری,تمام نقاط تهران,وسایل وتجهیزات پیشرفته

 • لوله بازکنی صادقیه,بدون ,کیفیت و سرعت عمل وضمانت انجام کار

 • لوله بازکنی صادقیه,توسط دستگاه ژنراتور برقی و فنر فولادی والماسی

 • لوله بازکنی صادقیه,توسط دستگاه تراکم هوا وپمپ باد برقی وفشارهوا


 • خدمات لوله بازکنی صادقیه,رفع گرفتگی لوله,تخلیه چاه,چاه بازکنی

 1. لوله بازکنی صادقیه انواع لوله فاضلاب,اشپزخانه,پارکینگ,لباسشویی

 2. تخلیه چاه صادقیه,لایروبی وتراش چاه فاضلاب و چاه سپتیک ومنهول

 3. حفاری چاه فاضلاب,حفرچاه ارت,چاه سپتیک,حفرچاه جذبی

 4. چاه بازکنی,رفع گرفتگی لوله,رفع گرفتگی تو فرنگی

 5. تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,نشت ی ,تعمیرات

 6. رفع نم ,اشپزخانه,سقف پشت بام,سرویس بهداشتی

 7. رفع بوی بد فاضلاب,سرویس بهداشتی,سیفون تو

 8. تعویض سیفون وکاسه تو وتعمیرات تو فرنگی


لوله بازکنی صادقیه • علل گرفتگی لوله ونحوه لوله بازکنی صادقیه و رفع گرفتگی لوله وچاه بازکنی:


از دلایل مهم گرفتگی لوله وسیفون چربی ها,خس وخاشاک


میوه ها,لجن حاصل از استفاده از سرویس بهداشتی, مو و


باقیمانده غذای حاصل از شستشوی ظروف باعث ایجاد گرفتگی


در لوله وبیرون زدن اب و مواد فاضل از سیفون اشپزخانه وکف


شور شده واغلب این گرفتگی ها در زانو و سیفون لوله که به


صورت 45یا90درجه می باشد رخ داده وباعث گرفتگی لوله می شود.


در این گونه مواقع باید چه کنیم وچگونه گرفتگی لوله را باز کنیم,


در این مواقع اکثر شهروندان به دلیل اشنا نبودن با اینگونه مسایل


اقدام به ریختن لوله بازکن های شیمیایی به درون سیفون و یا


لوله کرده,در ضمن اینکه این گونه مواد صرفا جهت جرمگیری لوله


آن هم در مقدار وغلظت معینی باید مورد استفاده قرار گیرد,وبه


دلیل نا اشنا بودن با این گونه مواد باعث عدم باز شدن لوله و


همچنین اسیب رساندن به لوله واتصالات شده و زیان مالی


جهت تعویض سیستم لوله کشی بر عهده شما خواهد گذاشت.
 • لوله بازکنی صادقیه,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی,چاه بازکنی • رفع گرفتگی سیفون تو وتو فرنگی به وسیله پمپ باد


در این گونه از گرفتگی ها پس از ریختن اب به درون لوله وسیفون


اقدام به زدن پمپ باد دستی کرده تا فشار هوا باعث رانده شدن


فاضلاب موجود درلوله وسیفون به سمت چاه فاضلاب شده وباعث


رفع گرفتگی لوله وتو وچاه بازکنی شود. • استفاده از پمپ باد برقی و مخصوص تراکم هوا


استفاده از این دستگاه مخصوص زمانی می باشد که لوله بازکنی صادقیه


با پمپ باد دستی ومعمولی انجام نگرفته واستفاده از این دستگاه


ا امی می باشد.طرز کار این دستگاه بدین گونه است,که بامتراکم


نمودن هوا درون منبع داخلی خود وفشار هوایی که به درون لوله با


سرعت وقدرت زیاد انجام می گیرد,مواد فاضل را به درون چاه


فاضلاب رانده وباعث رفع گرفتگی لوله ولوله بازکنی صادقیه می شود,


وضمن اینکه در هنگام کار با این دستگاه باید تمامی ورودی لوله


وسیفون را با پارچه مسدود کرد,تا مانع وج مواد فاضل شود. • استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وفنر فولادی والماسی


استفاده از این دستگاه در بیشتر نقاط دنیا جهت لوله بازکنی صادقیه


ورفع گرفتگی لوله وتو استفاده می شود ودلیل ان هم این


است که این نوع از دستگاهها به دلیل استفاده از فنر فولادی


والماسی وهمچنین به دلیل اینکه فنر در درون دستگاه توسط


سه نظام به صورت دورانی چرخیده و جرم لوله وفاضل که از


مدتها قبل در درون لوله رسوب کرده را کنده وبه درون چاه ویا


سیستم دفع فاضلاب برده وباعث عدم گرفتگی لوله تا مدت


زمان زیادی می شود وهمچنین به دلیل داشتن فنردرسایزها


وطول متفاوت وداشتن سره الماسی وفولادی وعدم خسارت


وش تگی به لوله واتصالات ونظافت بهتر نسبت به پمپ باد


و جرمگیری و جمع اوری مو ومواد زاید در ارجحیت قرار دارد.
 • لوله بازکنی صادقیه ورفع گرفتگی لوله در زمان رفتن سیمان,گچ,اجر در لوله
در هنگام نوسازی ویا در زمان ساخت بنای جدید در اثر سهل


انگاری ممکن است مقداری سیمان ویا گچ به درون لوله رفته


وباعث گرفتگی لوله وسیفون شود,در این مواقع تنها دو روش


برای لوله بازکنی صادقیه و رفع گرفتگی لوله وجود دارد,


اول تراشیدن لوله توسط رسوب کن وفنر فولادی ویا الماسی


در غیر این صورت انجام اصلاحات در سیستم لوله کشی و


تعویض سیفون ولوله فاضلاب مورد نظر انجام می گیرد. • لوله بازکنی صادقیه و رفع گرفتگی لوله هنگام قیر در سیفون ولوله


در زمان ایزوگام ویا قیر گونی پشت بام,کف


سرویس بهداشتی ممکن است مقداری قیر به درون لوله


وسیستم دفع اب وفاضلاب رفته وموجب گرفتگی لوله ویا


ناودانی شود ودر زمان بارندگی مشکلات جدی به وجود


اورد,در این مواقع با ریختن مقداری مواد حلال مانند اسید


ضعیف ویا نفت وگازوییل وفنر زنی همزمان توسط فنر


فولادی والماسی باعث حل شدن قیر در درون لوله و


سیفون شده وبا ریختن مقداری اب جوش باعث رفع


گرفتگی لوله ولوله بازکنی صادقیه می شود.


خدمات لوله بازکنی صادقیه,رفع گرفتگی لوله,چاه بازکنی,تخلیه چاه


شبانه روزی,ضمانت در حسن انجام کار,سریع وفوری


شماره تماس0919527383209127204547


لوله بازکنی صادقیه


رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی


تخلیه چاه صادقیه • خدمات لوله بازکنی صادقیه در دیگر نقاط لوله بازکنی تهران


لوله بازکنی,لوله بازکنی سیدخندان,لوله بازکنی نیاوران,لوله بازکنی نارمک,لوله بازکنی صادقیه


منبع:http://www.well-pipeopener.ir


پلوپز و اجزاء در تعمیرات لوازم خانگی

ﻠﻮ ﺰ ﺑﺮﻗ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ ﺑﺎ زار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎس ﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺮ از ﻣﻮاردی ﺟﺰﺋ (ﻣﺜﻞ ﻠﺪ) ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.و از وظایف گروه ادرین فیدار پارسیان در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی تعمیرات این وسائل در تعمیرگاه لوازم خانگی میباشد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:1_ د ﻠﻮ ﺰ ﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﺮم ﺑﻮده ﻪ ﺲ از ﺮس ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﺪه وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺴﺒﺪن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل ﺨﺖ ﺑﻪ آن ،درون د را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:2_ﻧﻬﺪارﻧﺪه در ﻮش ﻠﻮ ﺰ دﺳﺘﻪ ﻠﻮﺰ از ﺟﻨﺲ ﺎﺋﻮﻮ.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی: 3 ﺻﻔﺤﻪ ﺮم ﻨﻨﺪه ﻪ ﺑﺮ روی اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺮار ﻣ ﺮد.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:4_ﻻﻣ ﺧﺒﺮ

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:5_ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨﻨﺪه ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺻﻠ

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:6_ﺎﻪ ﻠﻮ ﺰ

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:8_ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﻠﻮ ﺰ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻞ ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺒﺎ واﺳﺘﺤﺎم ، در ﺑﺮاﺑﺮﻋﺒﻮر ﺣﺮارت از ﻠﻮ ﺰ ، ﻣﻘﺎوم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:9-ﺻﻔﺤﻪ زﺮ ﻠﻮ ﺰ

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:10_ ﻠﺪ ﻠﻮ ﺰ ﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﻠﺪ از ﺗﺎﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:11 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﺎه ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻤﺖ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان ،ﺟﺮﺎن ﻧﺎﻣ و ﻣﺎر ک ﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺰ ﺑﺮ روی آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:12_ﻫﺘﺮ ﺎ ﺮم ﻨﻨﺪه ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ای اﺳﺖ واﻟﻤﻨﺖ ﺣﺮارﺗ ﻧﻮاری ﺷﻞ ﺑﻪ دور ﻣﻘﻮای ﻧﺴﻮز ﺪه ﺷﺪه وروی آن ﻃﻠﻖ ﻧﺴﻮز ﺎ ﻣﻘﻮای ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دارد.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:13_ﻧﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻨﺮ اﻟﻤﻨﺖ

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:-14 دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﻢ راﺑﻂ :ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺪ از ﺎﺋﻮی ﺧﻮب وﺳﻢ آن ﺑﺎﺴﺘ دارای روﺶ ﻧﺨ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺰاء ی ﺣﺮارﺗ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﻨﺪ.

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:15_در ﻮش ﺎﻣﻞ ﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وروی آن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻘ ﻗﺮار دارد

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:.-16 در ﻮش ﺑﺪون دﺳﺘﻪ -

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:17 ﻋﺎﻖ در ﻮش -

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:18 ﻧﻬﺪارﻧﺪه ﻋﺎﻖ ﺎ دﺳﺘﻪ در ﻮش -

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:19 ﻧﻬﺪارﻧﺪه دﺳﺘﻪ در ﻮش -

اﺟﺰاء ﻠﻮ ﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:20 ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺮارﺗ

در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید.


پلوپز و اجزاء در تعمیرات لوازم خانگی

ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎ زار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﺟﺰﺋﯽ (ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺪ)ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و از وظایف گروه ادرین فیدار پارسیان در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی تعمیرات این وسائل در تعمیرگاه لوازم خانگی میباشد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:1_ دﯾﮓ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﺪه وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل ﭘﺨﺖ ﺑﻪ آن ،درون دﯾﮓ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:2_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﭘﻮش ﭘﻠﻮ ﭘﺰ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی: 3 ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:4_ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:5_ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺻﻠﯽ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:6_ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:8_ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ واﺳﺘﺤﮑﺎم ، در ﺑﺮاﺑﺮﻋﺒﻮر ﺣﺮارت از ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ، ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:9-ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:10_ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﮐﻠﯿﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:11 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺎر ک ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:12_ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ای اﺳﺖ واﻟﻤﻨﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻮاری ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دور ﻣﻘﻮای ﻧﺴﻮز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه وروی آن ﻃﻠﻖ ﻧﺴﻮز ﯾﺎ ﻣﻘﻮای ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دارد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:13_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻨﺮ اﻟﻤﻨﺖ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:-14 دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ :ﺟﻨﺲ ﻋﺎﯾﻖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺋﭽﻮی ﺧﻮب وﺳﯿﻢ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای روﮐﺶ ﻧﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺰاء ی ﺣﺮارﺗﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:15_در ﭘﻮش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وروی آن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻗﺮار دارد

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:.-16 در ﭘﻮش ﺑﺪون دﺳﺘﻪ -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:17 ﻋﺎﯾﻖ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:18 ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﺎﯾﻖ ﯾﺎ دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:19 ﭘﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:20 ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺮارﺗﯽ

در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید.


مکانیکی تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی جنت اباد)

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی جنت اباد)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09191401230

09100702005

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی جنت اباد توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در جنت اباد(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصی مورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکی-جلوبندی،تنظیم موتور،باتری سازیتعویض روغن و سرویس های دوره ای،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیاموتور،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران مکانیکی جنت اباد)سرویس انژکتور،باتری سازی باتری فروشینت اباد،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی جنت اباد)مکانیکی تهران مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده جنت اباد

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران-جنت اباد)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه جنت اباد

1-تعمیرات تخصصی موتور محدوده جنت اباد

2-تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای در جنت اباد

3-تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق در جنت اباد

4-تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان در جنت اباد

5-تنظیم موتور وسرویس انژکتور در جنت اباد

6-دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ تخصصی برای خودروهای بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان در تعمیرگاه تخصصی مکانیکی جنت اباد

تعمیر جلوبندی و جلوبندی سازی در جنت اباد-تنظیم ارتفاع و سیستم تعلیق خودرو-تنظیم فرمان-باتری سازی باتری فروشی در جنت اباد

تعمیرات گیرب اتوماتیک در جنت اباد

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو باتری سازی باتری فروشی در جنت اباد

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات تعویض روغن و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشود

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی در جنت اباد

مکانیکی تخصصی در جنت اباد{تعمیرگاه مکانیکی جنت اباد,جلوبندی سازی در جنت اباد,باتری سازی در جنت اباد باتری فروشی در جنت اباد،اتو سرویس در جنت اباد تعمیرگاه تخصصی جنت اباد تون آپ در جنت اباد(تنظیم موتور جنت اباد)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}جنت اباد مکانیکی تخصصی در جنت اباد

توربو شارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصی.تعمیرگاه تخصصی مکانیکی


مکانیکی:تعمیرگاه تخصصی مکانیکی کوهسار

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی کوهسار)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09191401230

09100702005

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی کوهسار توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در کوهسار(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصی مورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکی-جلوبندی،تنظیم موتور،باتری سازی تعویض روغن و سرویس های دوره ای در اتو سرویس و تعمیرگاه کوهسار،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیاموتور،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران مکانیکی کوهسار)سرویس انژکتور،باتری سازی باتری فروشی کوهسار،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی کوهسار)مکانیکی تهران مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده کوهسار

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران-کوهسار)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در کوهسار

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

1-تعمیرات تخصصی موتور محدوده کوهسار

2-تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای در کوهسار

3-تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق در کوهسار

4-تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان در کوهسار

5-تنظیم موتور وسرویس انژکتور در کوهسار

6-دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی در کوهسار

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ تخصصی برای خودروهای بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان در تعمیرگاه تخصصی مکانیکی کوهسار

تعمیر جلوبندی و جلوبندی سازی در پونک-تنظیم ارتفاع و سیستم تعلیق خودرو-تنظیم فرمان-باتری سازی باتری فروشی در کوهسار

تعمیرات گیرب اتوماتیک در کوهسار

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی در کوهسار

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو باتری سازی باتری فروشی در کوهسار

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات تعویض روغن و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشود

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی در کوهسار

مکانیکی تخصصی در کوهسار!{تعمیرگاه مکانیکی کوهسار,جلوبندی سازی در کوهسار,باتری سازی در کوهسار باتری فروشی در کوهسار،اتو سرویس در کوهسار تعمیرگاه تخصصی کوهسار تون آپ در کوهسار,(تنظیم موتور کوهسار)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}کوهسار مکانیکی تخصصی در کوهسار

توربو شارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصی.


مکانیکی تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی کوهسار)

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی کوهسار)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09191401230

09100702005

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی کوهسار توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در کوهسار(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصی مورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکی-جلوبندی،تنظیم موتور،باتری سازی تعویض روغن و سرویس های دوره ای در اتو سرویس و تعمیرگاه کوهسار،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیاموتور،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران مکانیکی کوهسار)سرویس انژکتور،باتری سازی باتری فروشی کوهسار،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی کوهسار)مکانیکی تهران مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده کوهسار

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران-کوهسار)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در کوهسار

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه کوهسار

1-تعمیرات تخصصی موتور محدوده کوهسار

2-تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای در کوهسار

3-تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق در کوهسار

4-تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان در کوهسار

5-تنظیم موتور وسرویس انژکتور در کوهسار

6-دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی در کوهسار

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ تخصصی برای خودروهای بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان در تعمیرگاه تخصصی مکانیکی کوهسار

تعمیر جلوبندی و جلوبندی سازی در پونک-تنظیم ارتفاع و سیستم تعلیق خودرو-تنظیم فرمان-باتری سازی باتری فروشی در کوهسار

تعمیرات گیرب اتوماتیک در کوهسار

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی در کوهسار

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو باتری سازی باتری فروشی در کوهسار

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات تعویض روغن و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشود

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی در کوهسار

مکانیکی تخصصی در کوهسار!{تعمیرگاه مکانیکی کوهسار,جلوبندی سازی در کوهسار,باتری سازی در کوهسار باتری فروشی در کوهسار،اتو سرویس در کوهسار تعمیرگاه تخصصی کوهسار تون آپ در کوهسار,(تنظیم موتور کوهسار)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}کوهسار مکانیکی تخصصی در کوهسار

توربو شارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصی.


مکانیکی تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی پونک)

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی پونک)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09191401230

09100702005

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی پونک توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در پونک(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصیمورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکی-جلوبندی،تنظیم موتور،باتری سازیتعویض روغن و سرویس های دوره ای،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیاموتور،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران مکانیکی پونک)سرویس انژکتور،باتری سازی باتری فروشی پونک،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی پونک)مکانیکی تهران مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده پونک

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران-پونک)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در پونک

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه پونک

1-تعمیرات تخصصی موتور محدوده پونک

2-تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای در پونک

3-تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق در پونک

4-تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان در پونک

5-تنظیم موتور وسرویس انژکتور در پونک

6-دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی در پونک

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ تخصصی برای خودروهای بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان در تعمیرگاه تخصصی مکانیکی پونک

تعمیر جلوبندی و جلوبندی سازی در پونک-تنظیم ارتفاع و سیستم تعلیق خودرو-تنظیم فرمان-باتری سازی باتری فروشی در پونک

تعمیرات گیرب اتوماتیک در پونک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی در پونک

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو باتری سازی باتری فروشی در پونک

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات تعویض روغن و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشود

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی در پونک

مکانیکی تخصصی در پونک{تعمیرگاه مکانیکی پونک,جلوبندی سازی در پونک,باتری سازی در پونک باتری فروشی در پونک،اتو سرویس در پونک تعمیرگاه تخصصی پونک تون آپ در پونک(تنظیم موتور پونک)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}پونک مکانیکی تخصصی در پونک

توربو شارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصی.


مکانیکی تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهران)

 تعمیرگاه تخصصی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی شهران)

انجام کلیه خدمات خودرو به صورت تخصصی زیرنظر و توسط یاور مرادی

09120405028

09100702005

09191401230

02144627360

02144627392

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی برای کلیه خودروهای2007 به بالا

مکانیکی و تعمیرگاه تخصصی شهران توسط  یاورمرادی

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در شهران(تعمیرگاه تخصصی بنز-تعمیرگاه و تعمیر تخصصی بی ام و-تعمیرگاه تخصصی کیا موتور-تعمیرگاه تخصصی هیوندای-تعمیرگاه تخصصی تویوتا-تعمیرگاه تخصصی ل وس-تعمیرگاه تخصصی نیسان تعمیرگاه تخصصی ما یما تعمیرگاه تخصصی مورانو-تعمیرگاه تخصصی مزدا-تعمیرگاه تخصصی مگان تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)رنولت و....خدمات مکانیکیجلوبندی،تنظیم موتور،تعمیرگاه بنز،تعمیرگاه هیوندا،تعمیرگاه کیاموتور،تعمیرگاه تویوتا،تعمیر تخصصی گیرب  اتوماتیک،تعمیر موتور تمامی ماشینهای خارجی،در مکانیکی(مکانیکی تهران مکانیکی شهران)سرویس انژکتور،باتری سازی باتری فروشی شهران،تعمیرگاه مکانیکی،مکانیکی غرب تهران(تعمیرگاه مکانیکی شهران)مکانیکی غرب تهران،تعمیرگاه مکانیکی محدوده شهران

تعمیرات تخصصی کلیه خودروهای خارجی(تخصصی غرب تهران-شهران)

تعمیرات تخصصی بنز،بی ام و و کلیه خودروهای اروپایی در شهران

تعمیرگاه تخصصی ال90(تندر نود)غرب تهران تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران تعمیرگاه شهران

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران تعمیرگاه شهران

1 تعمیرات تخصصی موتور محدوده شهران

2 تعمیرات تخصصی گیرب اتوماتیک و دنده ای

3 تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4 تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان-مکانیکی شهران

5 تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6 دیاگ فوق تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور تنظیم موتور و دیاگ تخصصی برای خودروهای بنز-دباگ بی ام و-دیاگ تویوتا-دیاگ هیوندا-دیاگ کیاموتور-دیاگ نیسان-دیاگ مگان در تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهران

تعمیر جلوبندی و جلوبندی سازی در شهران-تنظیم ارتفاع و سیستم تعلیق خودرو-تنظیم فرمان-باتری سازی باتری فروشی در شهران

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی برق خودرو باتری سازی باتری فروشی

تعمیرات و تهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود

خدمات و سرویس های دوره ای خودرو به صورت تخصصی انجام میشود

انجام کلیه خدمات تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی و ایرانی در شهران

مکانیکی تخصصی شهران{تعمیرگاه مکانیکی شهران,جلوبندی شهران,باتری سازی شهران باتری فروشی شهران،اتو سرویس شهران تعمیرگاه تخصصی شهران تون آپ در شهران(تنظیم موتور)سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}مکانیکی شهران

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

تعمیرات موتور،تعمیرات گیرب (گیرب های اتوماتیک)به صورت تخصصی


راوی: حاج اسدالله جلوانی

گفتگو و تنظیم: جواد جلوانی- زهره زالی

تاریخ ضبط: آبان ماه 1393

مکان: خیابان مشتاق دوم، خ مهر

سایر حاضرین در منزل: طاهره منصوری، محسن و نفیسه و فاطمه جلوانی، رسول و یسنا فخار، زینب سادات حسینی

***

- سوال: برایمان از خاطرات تعمیرگاه برادران جلوانی بگویید؛ تعمیرگاه مدرس. شما از کی وارد شغل مکانیکی شدید؟

-حاج اسدالله جلوانی: ابتدا تعمیرگاه غلامباشی بود....

من هفت سالم بود که هم کار می و هم شبانه درس می خواندم؛ ابتدا مغازه «عمو احمد» مسگری می که بعد دیدم این کار را علاقه ندارم و به سراغ مکانیکی رفتم هرچند به خاطر همان مهارت مسگری و کار با چکش خیلی در کارم موفق بودم. یادم می آید مرحوم غلامباشی قطعه ای را می خواست بدهد به تراشکار، گفتم برای چه به او می خواهی بدهی، خودم با چکش صافش می کنم که وقتی دید بلد هستم خیلی خوشش آمد.

داستان از آنجا شروع شد که ما آنجا شاگرد بودیم اما کم کم کار شدیم و میاندار گاراژ غلامباشی شدیم. دیگر خود غلامباشی کمتر به گاراژ می آمد و مدیریت شاگردها هم دست ما بود و به آنها می گفتم این کار را و آنطور کار کن. خوب غلامباشی هم برای خودش وتی داشت، اما دیگر مشتری ها فقط ما را می شناختند و سراغی از او نمی گرفتند که این برایش سنگین بود. همان ساعاتی هم که گاراژ می آمد شروع می کرد امر و نهی به شاگردها که طبیعی بود دو تا مدیریت در یک تعمیرگاه امکان نداشت و کار را به هم می ریخت! بالا ه ما قهر کردیم و از آنجا آمدیم بیرون، هرچند غلامباشی همان موقع دنبال ما بود و نمی خواست این اتفاق بیفتد.

آمدیم محله نو خواجو، همان منزل قدیم کنار آقاجون خودمان که یک زمین ول بود و سرازیر هم بود که اگر یک ماشین می رفت داخلش دیگر بیرون نمی آمد. همین زمینی که بعدا در آن خانه ساخته بودیم. گفتیم که همین جا کار می کنیم. همسایه ها پشت بام را اب کرده بودند و هرچه خاک بود ریخته بودند آنجا که ما صاف کردیم و آسف های خود پشت بام ها را پهن کردیم کف زمین تا ماشین بتواند بیاید تو. یک میز هم پیدا کردیم و یک گیره، و صبح که می شد ماشین ها می آمدند داخل و پر از ژیان می شد و ما هم کار می کردیم. بودیم، همه بودیم. زمین مال یک فردی بود ول بود. داخل کوچه چند تا زمین ول بود. کار می کردیم تا اینکه همسایه ها دیدند اینجا تعمیرگاه شده است. رفتند اتاق اصناف سابق شکایت د که آمده اند ته این کوچه دارند کار می کنند. آمدند گفتند کی دارد کار می کند؟ گفتیم ما داریم کار می کنیم. چکار می کنید؟! گفتیم داریم مکانیکی می کنیم. جواز دارید؟ گفتیم نه، مگر جواز می خواهد کار ؟! گفتند جواز می خواهد دکان هم می خواهد. ما گفتیم نه جواز داریم نه دکان، ولی داریم کار می کنیم، همان موقع مشتری هم می آمد. گیره را پلمپ د و رفتند. یک گیره داشتیم و یک میز بزرگ چوبی. اثاث هایمان هم گوشه خانه خودمان بود می آمدیم کار می کردیم و داخل دالان اثاث می گذاشتیم. گیره و کمد چوبی که اثاثیه در آن داشتیم را پلمپ د! ما خنده مان گرفت؛ وقتی رفتند پلمپ ها را ش تیم دوباره شروع کردیم به کار. کار می کردیم درحالیکه خودمان نمی دانستیم آینده مان چه جوری است.

«حاج علی ابراهیمیان» پسرعموی بابایمان بود. آمده بود اصفهان به بابا سر بزند. آمد آنجا دید توی این زمین یک عده دارند کار می کنند. تهرانی بود می دانست که یک تعمیرگاه چقدر زحمت دارد تا بگردد. به بابامون گفت پسرعمو بیا بالا، منم رفتم، می دونست من مکانیکم. سوارمان کرد با لباس کار بردمان اول خیابان مدرس، گفت بیایید در این زمین کار کنید. گاراژ 1000 متر بود؛ زمین بود ولی انتهایش چندتا مغازه داشت که فقط سقف زده بودند و تیغه کرده بودند، کف زمین خاکی بود یک طرفش هم کاه ریخته بودند، مثل یک کاروانسرا بود. گفت بجای آنجا بیاید اینجا کار کنید. او هم زرنگ بود می خواست زمینش زنده بشود. مال خودش بود زمین اما شهرداری اجازه نمی داد بسازند. گفت آن ها که آنجا می توانند ته یک کوچه کار کنند اینجا هم می توانند. شمّ اقتصادی داشت. می گفت این ها می توانند اینجا را زنده کنند. ما که نمی دانستیم ما را تو دهان شیر انداخت! بابامون زرنگ بود گفت پسرعمو اینجا را بهشون اجاره بده که هر کاری خواستند ند. او گفت حالا بیایند کارکنند؛ گفت نه! قرارداد برایمان نوشت امضا کرد برجی 5000 تومان! 5000 تومان خیلی بود. گاراژ فردوسی برجی 5000 تومان اجاره اش نبود؛ برای اینکه سنگ بیندازد گفت برجی 5000 تومان. ما هم اصلاً نمی دانستیم که 5000 تومان خیلی است! گفتیم باشد اجاره می کنیم. قرارداد نوشتیم اجاره کردیم. همکارها آمده بودند آنجا شلوغ شده بود. 1000 متر جا بود ما هم خوشحال که جای بزرگ داریم. ژیان ها می آمدند می چیدیم داخل و کار می کردیم. شب ها می خو دیم همانجا. یک شب حسین آقا می خو د یک شب ما می خو دیم. چون در نداشت، بپا هم نداشتیم. کار کردیم جش کردیم، پول درآوردیم، درب برای مغازه گذاشتیم، کَفَش را درست کردیم. اتاق اصناف دوباره آمد آنجا سراغمان. آمدند درب را پلمپ د چون دیگر گاراژ درب داشت. ما کارگر بودیم اصلاً ادارجات نمی رفتیم؛ عمرمان کار کرده بودیم. شب ها می رفتیم درس روزها کار می کردیم. رفتیم گفتیم جواز می خواهیم. اتحادیه دوتا گاراژ بالاتر از ما بود. یک گاراژ بود منتها خبری نبود که اینقدر ماشین بیاید و شلوغ باشد و کار ند. رییس اتحادیه آنجا به ما حسادت می کرد، کارشکنی می کرد. خلاصه حدود یکی دوماه درب پلمپ بود. رفتیم گفتیم مردم ماشین هایشان را می خواهند ببرند. درب را باز د، مردم ماشین ها را بردند و ما هم کجدار و مریز اینطرف آنطرف رفتیم تا راه را باز کردیم برای پروانه. گفتند جایتان را باید قانونی کنید برای جواز ب؛ سنگ می انداختند البته. گفتند بروید دفترخانه محضری کنید. دیگر اجباراً حاج علی آمد دفترخانه محضری کرد. آمد دفترخانه قانونا بهمان اجاره داد. خیلی به نفع ما شد چون برای موقعی که شهرداری می خواست معوض بدهد، ما صاحب بودیم شریک بودیم. پروانه ب می خواستیم بگیریم گفتند باید کاشی کاری کنی، داشته باشد، کف گاراژ آسف باشد، رختشور داشته باشید، رختکن داشته باشید، دیگر هرچی قانونش بود همه را سنگ تمام گذاشتند برای ما! ما هم همه کارها را کردیم حتی پول کم آوردیم و فرش فروختیم، آقاجون کمکمان کرد. فرش آن موقع خیلی پولش بود. تکمیلش کردیم تعمیرگاه خیلی قشنگ و خوب شد.

- ازدواج کرده بودید آن موقع؟

- بله من شاگرد بودم که زن گرفته بودم. شاگرد بودم خانه داشتم، ماشین داشتم. همان زمین اولی را کنار خانه آقاجون (بعدها کوچه شهیدعلی جلوانی) وقتی کمی پولدار شدیم یدیم که بعد افتاد در خیابان سیدابوالحسن اصفهانی و شهرداری بهمان معوض داد.

گاراژ که قانونی شد گفتند نمایندگی می پذیرند. نمایندگی ژیان. نمایندگی هم زیاد نبود، ماشین ها همه خارجی بود. الآن فراوان است. انواع و اقسام ماشین ها هست و نمایندگی هم هست. اولین نمایندگی ها را که می دادند ما رفتیم شامل حالمان شد. آمدند دیدند جایمان بزرگ است، رختکن دارد، دارد، موزاییک است، قسمت مکانیکی دارد قسمت صافکاری دارد همه چیز تمام است نمایندگی بهمان دادند. نمایندگی هم امتیاز بود. یک تابلو هم نوشتیم سه متر در یک متر بزرگ «نمایندگی ژیان شماره یک اصفهان». حالا دیگر مرتب ماشین می آمد و شلوغ می شد. صبح ساعت پنج که می شد پشت درب صف می بستند. دیگر سخت کار می کردیم تا آ ای کار که در طرح گسترش خیابان افتاد. البته کلی گفتم و جزییات خیلی داشت. سه تا نمایندگی بود. یکی من بودم، یکی آقای سلیمی و یکی آقای براتی. تا می آمدند اصفهان می دیدند اینطور است سهم من را در لوازم یدکی بیشتر زده بودند. از هر لحاظی ما امتیاز داشتیم. ما قبل جبهه شروع کردیم. بیش از 18 شاگرد داشتیم. جنگ که شد بچه ها جبهه ای شدند، شدند. 8 تا شهید تعمیرگاه ما داد. توی اصفهان صدا کرده بود. خوب بود تعمیرگاه یعنی آبرومند کار کردیم.

تعمیرگاه ژیان

تعمیرگاه ژیان
تعمیرگاه ژیان

- تعمیرگاه را یدید؟

- نه. تعمیرگاه وقتی که خیابان شد، شهرداری آمد به ما و صاحب مغازه گفت می خواهیم خیابان کنیم، ما هم مدارکمان را بردیم. هم پروانه ب شاهنشاهی را داشتیم هم پروانه ب . آب را خودم رفته بودم گرفته بودم، برق، گاز، تلفن همه چیز داشت. همه چیز کامل گرفته بودم. شهرداری دید همه چیز کامل است گفت شما هم سهم دارید. صاحب مغازه می گفت من خودم سهمشان را می دهم اما شهرداری می گفت نه، ما هم به شما می دهیم هم به آن ها (برای اینکه می دانست صاحب مغازه به ما سهم نمی دهد). خیابان هشت بهشت غربی بین گ ار و ملک به ما جا دادند. دفتر فعلی محسن را با سه تا مغازه زیر آن شهرداری بهمان داد بجای آنجا که اب کنند. البته زمین بود و مجوز ساخت داد که بعد خودمان آنجا را ساختیم و یک چندمتر هم زمین از همسایه پشتی یدیم و به متراژ آن اضافه کردیم. این زمین را بهمان دادند و گاراژ را اب د. 400 میلیون تومان هم به صاحب مغازه دادند. الحمدلله مال ما برکت کرد. سه تا مغازه را هرکدام 300-200 میلیون فروختیم. بالا هم که دست محسن. مال ما برکت کرد ولی خدا رحمت کند حاج علی ابراهیمیان را هنوز شهرداری سهمش را نداده بود که فوت کرد.

- چرا شهرداری به شما هم پول داد؟ نباید فقط به مالک می داد؟

- نه. ما هم مالک بودیم. حق ب و پیشه داشتیم. من که این گاراژ را آباد کرده بودم معلوم بود دیگر. برق را چه ی گرفته بود؟ تلفن را چه ی گرفته؟ زمین ول بود؛ ما آبادش کرده بودیم. هرکاری ما می خواستیم در گاراژ گیر شهرداری بودیم چون ماده 100 داشت. اصلاً شهرداری در جریان بود که ما اینجا را آبادش کردیم. عوارضش را می دادیم، مالیاتش را می دادیم. تمام بدهی ها که حاج علی نداده بود و نمی گذاشتند بسازند را ما پرداخت کردیم. ما که رفتیم آنجا کار می کردیم دیگر نتوانستند بیرونمان کنند. پروانه ب هم که گرفتیم اینجا تجاری شد. دورانی که حاج علی اینجا را به ما داد زمین بایر بود بعد شد تجاری، پس ما حق پیدا کردیم حق ب و پیشه. این بود که حقمان را بما دادند. خوب هم دادند. ما که راضی هستیم.

- توی مدتی که داشتید هشت بهشت را می ساختید کجا مکانیکی می کردید؟

- توی زمین هایی که کنارش بود، البته کم. زود هم ساختیمش آنجا را. من که دیگر کار ن . حسین آقا کار می کرد.

- توی زمین هشت بهشت یعنی ماشین می گرفت عمو حسین؟

- بله. دیوارهای سه تا مغازه را برداشته بودیم. 80 متر مغازه شده بود. کار آنجا می آمد، دوباره شلوغ شده بود آنجا چون سابقه کار داشتیم و پروانه ب را هم آوردیم اینجا. مردم آنجا دوباره اعتراض آوردند. من که ول رفتم، دادا حسین هم دید صدمه می خورد از آنجا رفت، رفت زینبیه. یک چند سال بعدش رفت زینبیه. ولی آن ابهتی که در مدرس داشتیم و کار می کردیم دیگر نشد آنجا. نظم خاصی هم تعمیرگاه ما داشت. ی حق سیگار کشیدن نداشت. سر ساعت می آمدند سر ساعت می رفتند. لباس کار خوب می پوشیدند. نظم خوبی داشت آن تعمیرگاه. ولی دیگر نشد چون من هم نبودم. دادا حسین هم شُل شده بود کارش و او هم دیگر بعدا جمع کرد.

- تعمیرگاه برادران جلوانی، اسمش همین بود دیگر؟

- بله. ما با همین نظمی که کار می کردیم دوران شاگردیمان هم همین بود. توی هر تعمیرگاهی که می رفتی شوخی و دیر بیا و دیر برو و بدقولی و این ها بود ولی ما نه. صبح که ماشین می آمد شب حتماً کارش تمام می شد. هرکاری که داشت. این یک حسنی بود. به غیر از تعمیر موتور که باید ماشین چند روز می خو د. به غیر از تعمیر موتور صبح هر ماشینی می آمد شب باید خالی می شد می رفت. صبح پر می شد، شب خالی می شد، که ما جارو می کردیم می رفتیم. ندیدم من تعمیرگاهی که اینجوری باشد. هنوز هم فکر نکنم اینگونه باشد. اورژانسی کار می کردیم؛ چون از همان اول منظم کار می کردیم. ما از بچگی رفتیم کار. در تعمیرگاه فردوسی هم خیلی نظم داشت کار ما.

- شما ظهر نهار می آمدید خانه و دوباره می رفتید؟

- بله. دیگر این آ ای کار صبح را که می خواندم می رفتم. تاریک بود. می رفتم می دیدم مشتری ها آمده اند. اگر دیر می آمدند جایشان نمی شد باید فردا می آمدند. تو ماشین پتو می انداختند و می خو دند. در را باز می ماشین ها را گل چین می چیدم. ماشین می آمد تو می گفتم برو جلو از عقب بیا. می چیدیم تا یک ردیف می شد. سه ردیف می چیدیم تا ردیف آ که می آمد تو دهنه در آ ین ماشین را می گذاشتیم. این ماشین آ که می ایستاد و تعمیرگاه پر می شد پشت سری ها می دیدند دیگر جا نیست و می رفتند. تعمیرگاه های دیگر هم بود ولی هرجا می رفتند می دیدند به این خوبی نیست و می آمدند آنجا. تا ماشین ها را می چیدیم تمام می شد هنوز شاگردها نیامده بودند. من بودم با دادا حسین. می رفتیم کاغذ می آوردیم می رفتیم سراغ اولی؛ کارهایش را می نوشتیم. اول ماشین ها را می چیدیم و صاحبانش در ماشین بودند بعد می آمدیم ببینیم کارش چیست. می پرسیدیم کارش چیست؟ می گفت روغن می ریزد، ترمز نمی گیرد، روشن نمیشه. می نوشتیم می گفتیم شش بعد از ظهر، می رفت. همه را می گفتیم عصر بیا. حالا شاید بعضی هاشان قبل از ظهر کارشان تمام می شد ولی نمی شد از آنجا در بیاوری، خودشان هم قانع می شدند، قبول می د. همه عصر می آمدند، بچه ها رفته بودند و ما ماشین ها را تحویل می دادیم. نیروی جوانی هم داشتیم و کار می کردیم. اینطوری بازرس که می آمد می دید واقعاً اینجا دارد کار می شود. بازرس می آمد می دید اینجا پر ماشین است. بازرس یکی دو روز اصفهان بود؛ گزارش می دادند که این ها دارند خوب کار می کنند.

تعمیرگاه ژیان

تعمیرگاه ژیان

تعمیرگاه ژیان

تعمیرگاه ژیان

تعمیرگاه ژیان

یک روز خود رییس کارخانه آمده بود اصفهان آمد تعمیرگاه ما. ما هم در لباس کار قاطی شاگردها بودیم. سن و سالی که نداشتیم. شاگرد داشتم از خودم بزرگتر بود. گفته بود جلوانی را می خواهیم. گفته بودند در دفتر است. آمدند، دیدند نشسته ایم داریم موتور می بندیم. فکر مشتری است، گفتم کار دارید باید صبح بیایید، اول صبح فقط کار می گیریم. خنده اش گرفت. گفت نه کار نداریم آمده ایم بررسی. از سایپا آمده ایم. دیگر بلند شدیم تحویل گرفتیم. گفت مصرفتان چیست؟ گفتیم بدنه. در صافکاریمان بدنه کم داریم. یکی یکی گفتیم. سری بعد دیدیم یک تریلی بزرگ برایمان بدنه دادند! بدنه هم جا می خواست. آن موقع لوازم سهمیه بندی بود. جنگ بود. زنگ زدیم استانداری باهاشون در ارتباط بودیم. زنگ زدیم ما یک کامیون لوازم آمده جا نداریم، زیرزمین خانه خالی بود، آنموقع تو و این ها هم نداشت. پله می خورد می رفت پایین، سرتاسر درب هم نداشت. گفتیم می خواهیم در خانه بگذاریم گفتند بگذارید. با مجوز آوردیم اینجا خالی کردیم. پر شده بود.

- چون زمان جنگ بود می گفتند احتکار کرده اید؟

- بله. می دانستیم اگر برداریم برویم جرم است. می گفتند جنس ها را قایم کرده اند، ی کرده اند. تا درب پارکینگ پر شده بود. 25 تا درب رنو از هر کدام. 100 تا درب درش بود. سقف رنو، گلگیر رنو... صافکارها خوشحال بودند، چون لوازم بود کار هم خوب می شد. حق فروش نداشتیم ما. جنس می دادند که مصرف کنیم. کاسب ها و تعمیرکارها سوسه می آمدند که جنس می گیرند دست ی نمی دهند نمی فروشند؛ برای همین از استانداری می آمدند مدام بررسی که چرا نمی فروشید؟ می گفتیم ما که فروشگاه نیستیم ما تعمیرگاه داریم. نوشته بودند غیرقابل فروش بیرون از تعمیرگاه. ما استفاده جنسمان این بود که کار می کردیم، سودی رویش نمی کشیدیم. یک سقف رنو را 48 تومان بود، 50 هزار تومان نمی شد حساب کنیم. بیرون یک سقف رنو اگر ی آزاد می خواست ب د باید سه برابر ب د. 48 هزار تومان بود یعنی 2000 تومان نمی کشیدیم روش که بشود 50 هزار تومان. همان قیمتی که می دادند همان را باید بفروشیم. استفاده ما در دستمزدهامان بود. مردم هم می دانستند جنس اینجا ارزان است کار هم خوب می شود.

- دستمزدها را از همان موقع اتحادیه تعیین می کرد؟

- اتحادیه بود ولی نمایندگی ها را خود کارخانه تعیین می کرد. تعرفه داشت. الآن هم نمایندگی ها را کارخانه تعیین می کند. قیمتی که اتحادیه تعیین می کند برای تک واحدی هاست.

- نرخ نماینگی ها بالاتر است یا پایین تر است؟

- نمایندگی بالاتر است، الآن اینطور است. البته اینطور است که در ظاهر پایین تر است اما در باطن گران تر می شود. یعنی تعرفه دارد که موتو را می گذاری پایین سه تا مزد دارد، سرسیلندر، نیم موتور و آب بندی میل لنگ، این ها را که جمع کنی 5/1 برابر بیرون می شود. ولی برای بیرون اتحادیه فقط نوشته مثلا تعمیر موتور 200 هزار تومان.

یک موتور که بگذاری پایین همه این ها هست ولی اتحادیه منصفانه تر است، می گوید تعمیر موتور 200 هزار تومان، ساده کرده است. اما اون جمع می زند یک چیزی هم قاطی مخارج می کند یکدفعه می شود 300 هزار تومان! نمایندگی ها الآن اینجوری است.

- چقدر در اصفهان شاگردهای شما رفتند مکانیک شدند؟

- خیلی هستند. آقا جواد باطنی در هفتون تعمیرگاه خوبی دارد. آقای کیانی است، خیابان سه چهارتا هستند. یک سری هم تک واحدی شدند نتوانستند نمایندگی باز کنند. این کار ما جای بزرگ می خواهد. مثلا ابراهیم کارش خوب است می تواند یک تعمیرگاه بزرگ را اداره کند اما جا ندارد. در مغازه کار می کند. خیلی ها اینجوری شدند. علیرضا قدمی یکی از مکانیک های درجه یک اصفهان است که در اتحادیه هر ی به مشکل می خورد می روند سراغ او ، توی یک تعمیرگاه صد متری دارد کار می کند؛ تعمیرگاه هزار متری نتوانست جور کند. مشکل ما در صنف این است که جا می خواهد. یک تعمیرگاه باید 1000 متر باشد که صافکار داشته باشد، زیروبند ساز، مکانیک، قفل ساز. باید یک مجموعه باشد. همه به اینجا نرسیدند که یک نمایندگی بزنند. الآن نمایندگی ها که هستند اکثرا کار بلد نیستند بلکه با سرمایه آمده اند و یک عده از همین ها را بکار گرفته اند. نمایندگی ها می گیرند، کارگر می گیرند، مکانیک می گیرند؛ نمایندگی های حالا اینجوری است. آقای سیدنا الآن دوتا نمایندگی دارد برای خودش اما فرهنگی است و خودش تعمیرکار نیست، با سرمایه آمده است. ولی ما خودمان کننده کار بودیم. کارگرهای سابق ما هرجا هستند الآن کارند. زیاد هم هستند.

- همدیگر را می بینید؟

- بله. تا چند سال قبل که اتحادیه کارشناسی می همدیگر را می دیدیم. ده هجده تایشان در اتحادیه عضوند و کارشناسند. این ها ع هاشان هست. بسیج صنف ما همین بچه های خودمان هستند. بسیج اتحادیه سنگ وزنه اش بچه های ما هستند و این افتخار ماست. حالا خیلی وقت است من نمی روم ولی مرتب می گویند که بیایید. با عمو مهدی که رفتیم کنگره عمو دید که هر ی دارد کاری می کند، یک نفرشان پشت چای است، این طرف آن طرف، یکی دربان است یکی نظارت می کند و . . . همه اوستا اسدالله و آقای جلوانی می د. گفتم این ها بچه های بسیجند، بچه های خودمانند. یک چیز نمادین درست کرده بودند یک ماشین آورده در سالن گذاشته بودند و یک صافکار نقاش کارهایی که سابق در جبهه انجام می دادند را نشان می داد، همه از بچه های خود ما بودند. خدا را شکر از این لحاظ افتخار می کنم که حقیقتا کار کردیم. بعد هم قشنگ گذاشتیم اش کنار. علی آ کار به ما خورد و مکانیک خوبی شد اما بقیه که شاگردهای این نسل جدید بودند نه، آن نظم خاص را پیدا ن د. علی که پیش ما کرد بلد بود چطوری کار د، او هم موفق بود. شما تعمیرگاه نیامده بودی؟

- می آمدیم؛ خاک بازی می کردیم و با آچارها بازی می کردیم؛ آقاجون هم بود. ساندویچ برایمان می یدید. آ ش هم یک شاگردی به ما می دادید!

- خوب بود زندگیمان را هدر ندادیم به باد ندادیم خدا را شکر.

- من ظاهر تعمیرگاه در ذهنم هست؛ اتاق مدیریت دم در بود.

- دیگر آ کار فشار را کم کرده بودیم، نمایندگی را جمع کرده بودیم. این هم کار خدا بود. چند سال قبل از اینکه تعمیرگاه اب بشود و جمع بشود بار سنگین کار کم شد.

- نمی شد یکدفعه جمع بشود؟

- نمی شد، همه سهم داشتند. اگر قرار بود شهرداری اینجا را جمع کند صافکار، باطری ساز، نقاش، همه پرسنل را نمی توانستیم رد کنیم بروند، ولی چند سال قبل که شهرداری گفت اینجا ازدحام ماشین است و شلوغ است، با اینکه مجوز داشتیم گفتند خیابان کشش ندارد بروید از شهر بیرون، جلوگیری می کرد که ما هم دیگر کار را کم کرده بودیم، جمعیت رفته بود، خودمان شده بودیم. هرجور حساب می کنم می بینم خیلی خوب شد؛ یعنی اگر ما آنموقع که می خواستیم با شهرداری تصفیه حساب کنیم با صافکار و نقاش و . . . بودیم، همه این ها سهم می خواستند. آنوقت این جایی که به ما دادند باید همه تقسیم می کردیم. اینها هم کارهای خدا بود چون همه زحمت را ما کشیده بودیم.

- صافکاری و نقاشی که ربطی به مکانیکی ندارد؟

- ببینید یک مجموعه تعمیرگاه به هم ارتباط دارند؛ در یک جا کار می کنند. همه یک مجموعه اند. درست است یکی صافکار است یکی مکانیک اما این ها توی مکان سهم پیدا می کنند. توی جایی که کار می کنند حق ب و پیشه پیدا می کنند. هر ی هرجا کار کند. حالا هم همینجور است. حالا سیستم عوض شده یکی می آید با سرمایه اش تعمیرگاهی درست می کند و کمیسیونی با هر ی کار می کند؛ یعنی شما اینجا کار کن 10 تومان که می گیری 4 تومان به من بده 6 تومان برای خودت. ولی ما اینطور نبودیم، مجموعه ای بود که همه با هم کار می کردیم. کمیسیونی نبودیم. هر ی دستمزد کار خودش را می گرفت. علی صافکار قسمت صافکاری را می گرداند. رضا باطری ساز قسمت باطری سازی را، محمد آقا نقاش قسمت نقاشی را، من قسمت مکانیکی و زیروبند سازی را می چرخاندم. بار سنگینی بود. حُسنی که داشت و کار ما گیر نمی افتاد سابقه ای بود که من از تعمیرگاه فردوسی داشتم. وقتی رفتم برای گاراژ برق تقاضا کنم شکرشکن اداره برق بود، گفتم برق می خواهم برای تعمیرگاهم دیدم یکی از آن ته مرا دید. رییس اداره بود که ما کار کرده بودیم برایش ولی نمی دانستیم که سمتش چیست. گفت «این اوستا اسدالله را برق سه فاز بهش بدهید»؛ از همان ته که نشسته بود. این کارها که ما کرده بودیم اینجاها بدردمان می خورد. تو نیکی می کن و در دجله انداز همین است. فردوسی کار کرده بودیم دوستمان داشتند که حقیقتا برایشان کار کرده بودیم. یه نگاه به من د یک نگاه به رییس، دیدم که مشتری ما رییس اینجاست. ما به دید مشتری نگاه می کردیم. گفتند که آقای رییس گفته برق سه فاز بدهیم درخواست بنویس بیاور. این کارهای خدا بود. درخواست نوشتیم برق می خواهیم جهت تعمیرگاه اول مدرس. یک کاغذ برمی داشتیم می نوشتیم. گفت دستور از رییس بگیر بیاور. رییس هم نوشت موافقت می شود. 20 هزار تومان برق سه فاز بهمان دادند. اینجوری کارمان جلو می افتاد. برق سه فاز الآن بخواهد برای یک کارخانه بگیرد براحتی به او نمی دهند. البته آن روزها امکانات بهتر بود. تلفن می خواستیم به همین صورت. هرجا می رفتیم آشنا داشتیم. گاز به تعمیرگاه نمی دهند. گاز آمد از جلو گاراژ رد بشود دیدیم علمک می زنند؛ گفتیم برای ما علمک نزدید؟ گفت علمک ها قبلا معلوم شده. گفتیم یکی هم برای اینجا بزن. گفت نه اینجا تعمیرگاه است، نمی دهند. رفتیم اداره گاز گفتیم گاز می خواهیم. آنجا موافقت د. علمک که بزنند یعنی گاز را می دهند. خدا را شکر همه جا که می رفتیم به جز اوایل کار که پروانه ب نداشتیم و سخت بود ولی آن را که گرفتیم دیگر بقیه اش هرجا می رفتیم راه جلویمان باز می شد. مثلا برای نمایندگی که موافقت د رفتیم تهران که قرارداد ببندیم نوشتند که اینقدر پول به حساب بریزید. ما بانکی نبودیم، دفتر و چک و این ها نداشتیم. سری بعد که رفتم پول ها را ریخته بودم داخل گونی و رفتم! یک میلیون و دویست هزار تومان خیلی پول بود. پول ها همه خُرد بود! حالا چهار تا چک می گذاری در جیبت می روی. ته یک کیسه گذاشتم و کیسه هم داخل و گل گردنم بود. رفتیم کارخانه گفتند شما این پول ها را از اصفهان برداشتید آوردید اینجا؟! خیلی ساده می گرفتیم کار را درحالی که کار سخت بود. رفتیم تهران، خب می فهمیدند ما کارگریم، کار کنیم؛ این می شد که کارمان را جلو می انداختند. پول را دادیم دیدیم لوازم آمد. ماشاالله لوازم دادند به ما. خدا را شکر همه چیزش خیلی خوب بود تعمیرگاه. بچه ها هم خوب کار می د. شاگردها خوب کار می د. یک حُسن دیگر کار این بود که چون خودم شاگردهایم را بار آورده بودم می دانستم که مثلا این کار کلاچ است؛ اسفندیار برای کلاچ خوب بود. کلاچ را خیلی قشنگ می گذاشت پایین و عوض می کرد. یکی مثلا موتور بند بود. چندتا گیرب خوب بلد بودند درست کنند. می شناختم چه ی چکار می کند. حسن رنجکش ده کاری را خوب کار می کرد، پلاتین عوض کند کاسه نمد عوض کند. همان کار مخصوص را می دادم به همان شخص. سریع پیش می رفت. خیلی مهم بود. می گفتند کار شما چطور است که زود تمام می شود؟ خوب می دانستیم اوستا اسفندیار که کلاچی است به او کلاچ بدهیم. این زود تمام می شد. ده کاری را می دادیم به حسن رنجکش. صبح که می شد هر ماشین را می نوشتیم کارهایش را، بچه ها که می آمدند هر ی را سر کار خودش می گذاشتیم. ساعت ده که می شد همه سر کار خودشان بودند. کارها زود تمام می شد. یک وقت کاری را می دهی به یک شاگرد تا می آیی می بینی اب کرده است! دوباره کاری باید ی، سه باره کاری باید ی؛ ما دوباره کاری نداشتیم. خودمان هم وارد بودیم هرجا شاگرد گیر می افتاد یا در کاری مانده بود فوری می رسیدیم به دادش. سریع گره کار را باز می کردیم کار پیش می رفت. کارمان هم سِری بود پیش می رفت.

خوب بود خدا را شکر.

(ادامه دارد...)


مکانیکی شهرک:تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهرک غرب!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهرک غرب)

انجام کلیه خدمات خودرو در شهرک غرب به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028
09191401230

02144627360
02144627392
09100702005
09356677313

مکانیکی شهرک غرب-تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در شهرک غرب

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و .....محدوده شهرک غرب

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در شهرک غرب(مکانیکی شهرک غرب اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در شهرک غرب،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصی ل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در شهرک غرب،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده شهرک غرب،مکانیکی شهرک غرب،تعمیرات تخصصی خودرو در شهرک غرب.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در شهرک غرب)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در شهرک غرب

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در شهرک غرب)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در شهرک غرب:مکانیکی شهرک غرب،جلوبندی سازی شهرک غرب،باتری سازی شهرک غرب باتری فروشی شهرک غرب و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در شهرک غرب

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی شهرک غرب مکانیکی در شهرک غرب مکانیکی تخصصی شهرک غرب

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی شهرک غرب-باتری فروشی در شهرک غرب-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو محدوده شهرک غرب

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در شهرک غرب به صورت تخصصی در شهرک غرب

مکانیکی شهرک غرب-مکانیکی تخصصی در شهرک غرب.

عملکرد و اثر کنترل کنندها در گیرب اتومات

با سیستم کنترل تعریف شده می توان کاربرد و طرز کار انها را در جعبه دنده اتوماتیک مورد مطالعه قرار داد.

وضعیت پارک و راه اندازی موتور در گیرب اتومات

برای راه اندازی و روشن نمودن موتور در گیرب های اتومات اهرم تعویض دنده باید در وضعیت پارک یا خلاص باشد یک کلید اطمینان از استارت زدن در وضعیت های دنده عقب r حرکت به جلوd ووضعیت دنده یک l جلوگیری می نماید هنگام استارت زدن یک مسیر قدرت به مبدل گشتاور که میل لنگ متصل است وارد می شود مسیر قدرت را مبدل گشتاور خارج و توسط شفت توربین یا همان محور ورودی جعبه دنده به مجموعه دنده های خورشیدی و دنده های سیاره ای ان به طورازاد می چرخند و حرکت را به محور وجی جعبه دنده منتقل می نماید مسیر جریان روغن به واحدهای اصطکاکی و سوپاپ تعویض دنده ها قطع می باشد وقتی اهرم انتخاب وضعیت دنده دروضعیت پارک باشد تمام واحدهای اصطکاکی مانند وضعیت خلاص و یک نیروی فنر به اهرم قفل کننده ازاد هستند.

وضعیت حرکت مستقیم در گیرب اتومات

در وضعیت حرکت مستقیم d در گیرب های اتوماتیک ارتباط مبدل گشتاور و دنده یک جعبه دندهبرقرار می شود و با باز شدن در دریچه گاز موتور , دور موتور افزایش می یابد و حرکت اتومبیل به جلو به ارامی انجام می گیرد هنگامی که دور موتور زیاد می شود درگیری دنده مستقیم انجام می گردد بدین ترتیب که باند دنده یک ازاد شده و کلاچ دنده مستقیم درگیر می شود که این درگیری باعث می شود که مجموعه دنده های خورشیدی ثابت و قفل شوند و در نتیجه نسبت دنده 1:1 خواهد بود و باند دنده یک توسط اهرم کنترل دستی درگیر می شود و جزئی از وظایف تعویض خ ر نمی باشد در حالی که کلاچ حرکت به جلو توسط تعویض خ ر درگیر می شود وظایف سیستم کنترل دریچه گاز و رنر را به خاطر داشته باشید که چگونه تعویض دنده به طور خ رانجام می گیرد .
اگر به موتور گاز داده شود و در نتیجه گاز کاملا باز شود فشار ارسالی توسط سوپاپ دریچه گازفنر انتهایی ان به سوپاپ تعویض دنده خ ر باعث می شود که ان را در ح بسته نگه داردمادامی که دور وجی جعبه دنده و در نتیجه سرعت اتومبیل به حدی برسد که تعویض دنده ضروری باشد فشار روغن رنر در این ح بر فشار سوپاپ دریچه گاز و نیروی فنر ان غلبه می کندو سوپاپ تعویض دنده را باز می نماید که مسیر اصلی روغن به کلاچ جلو مربوط به دنده مستقیم توسط سوپاپ کنترل دستی برای وظایف مختلف برنامه ریزی می کند و از دو سیستم فرمان می گیرد یکی سیستم کنترل دریچه گاز و دیگری سیستم رنر این فرمان به سوپاپ تعویض دنده مستقل شده و به مرحله اجرا می اید . 
سیستم کنترل رنر در گیرب اتومات حرکت اتومبیل را نسبت به مقاومت جاده تنظیم می کند.
پس در نتیجه تعویض دنده خ ر را به طور مداوم انجام می دهند به این ترتیب که سرعت اتومبیل موجب افزایش فشار گاز رنر و باز شدن تعویض دنده می شود پس اتومبیل در دنده مستقیم قرار می گیرد . در مواقعی که سرعت اتومبیل کم می شود مانند شرایط سخت رانندگی یا هنگام عبور از سربالایی یا وقتی که دریچه گاز باز باشد (مقاومت جاده زیاد باشد) فشار روغن سوپاپ کنترل دریچه گاز و فنر ان بر فشار روغن رنر غلبه می کند و سوپاپ تعویض دنده بسته می شود و اتومبیل با دنده یک حرکت می کند یا مانند وقتی که ترمز می کنیم بر اثر ترمز فشار روغن رنربه تدریج کم می شود و فنر سوپاپ تعویض دنده ان را در ح بسته نگه می دارد و جعبه دنده به وضعیت دنده یک بر می گردد در وضعیت دنده یک دستی در جعبه دنده های اتوماتیک , توسط راننده اهرم انتخاب دنده در وضعیت l قرار می گیرد که در این ح سوپاپ تعویض دنده از سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خ ر قطع می شود و جعبه دنده نمی تواند دنده مستقیم را داشته باشد سوپاپ دستی مسیر اصلی روغن را به پیستون سروی باند دنده یک هدایت می کند . وضعیت دنده یک دستی l مخصوص حرکت در سربالایی با کشش خوب و در سرازیری به منظور استفاده از ح ترمز موتوری به کار برده می شود.

وضعیت دنده عقب در گیرب اتومات

با به کار بردن یک کلاچ دنده عقب در گیرب های اتوماتیک باعث می شود که مسیر اصلی روغن را پیستون کلاچ منتقل نماید و در نتیجه سبب مع شدن دنده رینگی در مجموعه خورشیدی شده و دور جی ع می گردد . که فقط دنده عقب کابرد دارد.

تعمیرات تخصصی خودرو در شهرک غرب-کلیه خدمات مکانیکی در شهرک غرب

تعمیرات تخصصی خودرو در شهرک غرب-خدمات مکانیکی در شهرک غرب به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی؛

(تعمیرگاه مکانیکی تهران بزرگ تعمیرات تخصصی خودرو)

انجام خدمات مکانیکی-جلوبندی-باتری سازی-تنظیم موتور-دیاگ وسرویس انژکتور توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

مکانیکی تخصصی تهران،تعمیر خودروهای بنز-بی ام و-هیوندا-کیاموتور-تویوتا-نیسان-مگان-پژو وسیتروئن

تعمیرگاه تخصصی گیرب اتوماتیک شمال تهران.غرب تهران وشمال غرب

گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند 

تعمیرگاه شهرک غرب،مکانیکی در شهرک غرب،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در شهرک غرب به صورت تخصصی برای محدوده شهرک غرب-مکانیکی شهرک غرب تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد.

تعمیرگاه تخصصی ال90غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی مگان غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران

تعمیرگاه تخصصی بنز وتمامی خودروهای اروپایی

1تعمیرات موتور 

2تعمیرات گیرب اتوماتیک و دنده ای

3تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

 انجام کلیه خدمات تخصصی خودرو

5تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6دیاگ کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور.تنظیم موتور ودیاگ بنز-بی ام و-تویوتا-هیوندا-کیاموتور-نیسان-مگان

تعمیر جلوبندی-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی،مکانیکی تهران،مکانیکی غرب تهران

 •  

 • انتقال خودرو خود را یک سیستم پیچیده مکانیکی که استفاده از قدرت از موتور به شفت کنترل می کند. آن را تجربه سایش بیشتر و پارگی در طول زمان از بسیاری نقاط دیگر از وسیله نقلیه خود به دلیل گرما و اصطکاک تولید شده توسط بسیاری از در حال حرکت و اجزای تعامل کنند. مسائل عمده م م به بوجود می آیند اگر انتقال خود را به خوبی نگهداری شده و / یا علائم مشکل توسط یک حرفه ای به زودی پس از آنها توسعه بررسی نیست. تعمیرات انتقال و یا تعویض ناخوشایند، استرس زا و به طور معمول بسیار گران قیمت هستند، بنابراین این یک ایده خوب به توجه به هر گونه فعالیت غیر معمول به نظر می رسد که است. پیوستن به روشهای تعمیر و نگهداری توصیه می شود و برنامه در نظر گرفته شده برای جلوگیری از مشکلات انتقال خود را طولانی تر کمک خواهد کرد، بهتر عمل کرده و نیاز به تعمیرات کمتری بیش از طول عمر آن است. گفت که، اگر شما با داشتن برخی از مشکلات ماشین، مهم است که بدانید که چه نوع از رایج ترین مشکلات و انتقال هستند به طوری که شما به راحتی می توانید آنها را تشخیص و آنها را ثابت. در اینجا لیستی از 10 علائم انتقال دچار مشکل است و چه علائم شما باید برای نگاه به پایین مراجعه کنید

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی بلوار فردوس!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی بلوار فردوس)

انجام کلیه خدمات خودرو در بلوار فردوس به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028
09191401230

02144627360
02144627392
09100702005
09356677313

مکانیکی بلوار فردوس,تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در بلوارفردوس

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در بلوارفردوس(مکانیکی بلوارفردوس اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در بلوارفردوس،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصی ل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در بلوار فردوس،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،مکانیکی بلوار فردوس تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده بلوار فردوس،مکانیکی بلوار فردوس تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در بلوارفردوس)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در بلوار فردوس

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در بلوارفردوس)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در بلوار فردوس:مکانیکی،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در بلوارفردوس

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی بلوار فردوس مکانیکی در بلوار فردوس مکانیکی تخصصی بلوار فردوس

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک در بلوار فردوس.

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی بلوار فردوس-باتری فروشی در بلوار فردوس-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در بلوار فردوس به صورت تخصصی

مکانیکی,مکانیکی بلوار فردوس-مکانیکی تخصصی در بلوار فردوس.توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای حیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد. هوای ورودی بیشتر به موتور به معنی وخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.

تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس-کلیه خدمات مکانیکی بلوار فردوس

تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس-خدمات مکانیکی در بلوار فردوس به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی،

تعمیرگاه تخصصی ال90 بلوار فردوس مکانیکی تندر نود(ال 90)

تعمیرگاه تخصصی مگان بلوار فردوس مکانیکی تخصصی مگان(رنولت)

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا بلوار فدوس مکانیکی تخصصی هیوندا

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور بلوار فردوس مکانیکی تخصصی کیا موتور

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا بلوار فردوس مکانیکی تخصصی تویوتا

تعمیرگاه تخصصی بی ام و بلوار فردوس مکانیکی تخصصی بی ام و

تعمیرگاه تخصصی بنز وتمامی خودروهای اروپایی

1 تعمیرات موتور 

2 تعمیرات گیرب اتوماتیک و دنده ای

3 تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4 تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

5 تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6 دیاگ تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور تنظیم موتور ودیاگ بنز-بی ام و-تویوتا-هیوندا-کیاموتور-نیسان-مگان

تعمیر جلوبندی تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی بلوار فردوس باتری فروشی بلوار فردوس و سیم کشی 

تعمیرگاه بلوارفردوس,مکانیکی در بلوارفردوس،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در بلوارفردوس به صورت تخصصی برای محدوده بلوار فردوس-مکانیکی بلوار فردوس تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد؛

گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.مکانیکی بلوار فردوس مکانیکی در بلوار فردوس

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند 

.


تعمیرگاه تخصصی مکانیکی بلوار فردوس!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی بلوار فردوس)

انجام کلیه خدمات خودرو در بلوار فردوس به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028
09191401230

02144627360
02144627392
09100702005
09356677313

مکانیکی بلوار فردوس,تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در بلوارفردوس

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در بلوارفردوس(مکانیکی بلوارفردوس اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در بلوارفردوس،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصی ل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در بلوار فردوس،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده بلوار فردوس،مکانیکی بلوار فردوس تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در بلوارفردوس)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در بلوار فردوس

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در بلوارفردوس)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در بلوار فردوس:مکانیکی،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در بلوارفردوس

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی بلوار فردوس مکانیکی در بلوار فردوس مکانیکی تخصصی بلوار فردوس

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک در بلوار فردوس.

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی بلوار فردوس-باتری فروشی در بلوار فردوس-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در بلوار فردوس به صورت تخصصی

مکانیکی,مکانیکی بلوار فردوس-مکانیکی تخصصی در بلوار فردوس.توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای حیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد. هوای ورودی بیشتر به موتور به معنی وخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.

تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس-کلیه خدمات مکانیکی بلوار فردوس

تعمیرات تخصصی خودرو در بلوار فردوس-خدمات مکانیکی در بلوار فردوس به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی،

تعمیرگاه تخصصی ال90 بلوار فردوس مکانیکی تندر نود(ال 90)

تعمیرگاه تخصصی مگان بلوار فردوس مکانیکی تخصصی مگان(رنولت)

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا بلوار فدوس مکانیکی تخصصی هیوندا

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور بلوار فردوس مکانیکی تخصصی کیا موتور

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا بلوار فردوس مکانیکی تخصصی تویوتا

تعمیرگاه تخصصی بی ام و بلوار فردوس مکانیکی تخصصی بی ام و

تعمیرگاه تخصصی بنز وتمامی خودروهای اروپایی

1 تعمیرات موتور 

2 تعمیرات گیرب اتوماتیک و دنده ای

3 تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4 تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

5 تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6 دیاگ تخصصی کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور تنظیم موتور ودیاگ بنز-بی ام و-تویوتا-هیوندا-کیاموتور-نیسان-مگان

تعمیر جلوبندی تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی بلوار فردوس باتری فروشی بلوار فردوس و سیم کشی 

تعمیرگاه بلوارفردوس,مکانیکی در بلوارفردوس،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در بلوارفردوس به صورت تخصصی برای محدوده بلوار فردوس-مکانیکی بلوار فردوس تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد؛

گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.مکانیکی بلوار فردوس مکانیکی در بلوار فردوس

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند 

.


لوله بازکنی صادقیه,تخلیه چاه صادقیه,حفر چاه صادقیه,رفع گرفتگی لوله صادقیه

خدماتی نگین دماوند در زمینه خدمات لوله بازکنی,تخلیه چاه,لوله بازکنی صادقیه,حفر چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,نشت ی

تخلیه چاه صادقیه,رفع گرفتگی لوله صادقیه,رفع گرفتگی تو فرنگی,بازوبسته ردن درب چاه,تخلیه چاه توسط تانر ابکش ولجن

کش,تعویض کاسه تو ,حفر واجرای چاه سپتیک,رفع نم,رفع بو,در خدمت همشهریان در مناطق مختلف تهران می باشد.

خدمات لوله بازکنی صادقیه ورفع گرفتگی لوله صادقیه ورفع گرفتگی تو فرنگی در صادقیه:

الف.لوله بازکنی صادقیه توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون وچربی ز وجرمگیری لوله.

ب.رفع گرفتگی تو فرنگی صادقیه,سیفون اشپز خانه,تو , ,وپشت بام توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا در تهران وحومه.

ج.رفع گرفتگی لوله صادقیه, لباسشویی,کف شور,انواع منهول بزرگ وکوچک,انواع لوله های سیمانی,پلی اتیلن,چدنی,پلیکا.

روش ونحوه لوله بازکنی صادقیه وبازگشایی لوله فاضلاب وچاه تو فرنگی وایرانی:

از علل گرفتگی لوله ها چربی ها,خس وخاشاک میوه ها,ولجن فاضل در مسیر لوله ها که اغلب به صورت

سیفون ویا ۹۰درجه ودر محل تبدیل لوله ویا سه راهی اتفاق می افتد .حال باید چکار کنیم وچگونه گرفتگی لوله

تو واشپ خانه را بر طرف کنیم.در این مواقع به سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا لوله بازکنی صادقیه ورفع گرفتگی

تو فرنگی  در صادقیه که به صورت حرفه ای انجام می پذیرد می رویم.

رفع گرفتگی لوله ولوله بازکنی صادقیه وچاه بازکنی وتخلیه چاه صادقیه ورفع گرفتگی تو فرنگی صادقیه :

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی  صادقیه در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله وسیفون باعث رانده

شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان لوله بازکنی صادقیه وبدست امدن نتیجه لازم

این کار را ادامه می دهیم. این نوع از لوله بازکنی صادقیه را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی صادقیه وچاه بازکنی وتخلیه چاه صادقیه:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی صادقیه با پمپ معمولی باز نشده

واستفاده از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی ورفع گرفتگی تو فرنگی ا امی می باشد.

طرز کار این دستگاه با ایجاد تراکم هوا در درون منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله

با سرعت زیاد انجام می دهد,مواد فاضل را به درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی

صادقیه وچاه بازکنی و رفع گرفتگی تو فرنگی درصادقیه می شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی صادقیه در تمام نقاط تهران وحومه:

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی درصادقیه به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای مختلف,طول فنر  وداشتن

سره الماسی وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری به لوله وسیفون وهمچنین در جرمگیری وچربی

ز لوله کاربرد بهتر وبیشتری دارد.استفاده از این دستگاه وفنر لوله بازکنی صادقیه باعث لایه برداری وجرمگیری

لوله وچربی گیری ودفع مواد زاید ا قبیل مو ولجن ورسوب گیری لوله ها می شود.وتا مدتی باعث عدم گرفتگی

لوله ونیاز به لوله بازکنی صادقیه را بر طرف می کند.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ

ویا دیگر مصالح ساختمانی در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.در این مواقع تنها

دو روش برای لوله بازکنی صادقیه وچاه بازکنی وجود دارد اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی

والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم لوله کشی فاضلاب وتو .تعویض سیفون می باشد.

که توسط سرویسکاران مجرب خدماتی نگین دماوند با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

رفع گرفتگی ولوله بازکنی صادقیه وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل عدم رعایت اصول

فنی مقداری قیر ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث گرفتگی لوله می شود.در این مواقع

با ریختن مقداری مواد حلال مانند نفت ویا اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن

قیر شده وبا ریختن مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی صادقیه می شود.

خدمات ما در تخلیه چاه صادقیه,حفر چاه صادقیه,لوله بازکنی صادقیه,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه صادقیه توسط پمپ لجن کش ومکنده و شن وتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در تهران وحومه
ب.تخلیه ولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه پس از تخلیه چاه
ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد
د.حفر چاه فاضلاب توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…
ه.حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده نشدن چاه به

نسبت مصرف  ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد جداره ضد اب درون چاه شده

وباعث عدم نفوذ اب به درون چشمه های چاه شده وباعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا

توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه ولوله بازکنی صادقیه کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه

فاضلاب در مدت زمان کمتری خواهیم شد.در بعضی مواقع چاه ریزش کرده وقابل باز سازی نمی باشد

که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب ویا چاه سپتیک می کنیم وبا کندن چاه در ابعادی که به

نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی کلی وجزیی در لوله بازکنی صادقیه:

الف.تشخیص ترکیدگی لوله توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای
ب.رفع نم سرویس بهداشتی,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب
ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب
ما برای کلیه کارهای خدمات ساختمانی از قبیل لوله بازکنی صادقیه وتخلیه چاه وحفر چاه وتشخیص ترکیدگی لوله

ورفع نم وبو ولوله کشی سرویسکاران ماهر ومجرب به صورت جداگانه داریم.

لوله بازکنی صادقیه ارزانتر از همه جا,در کمترین زمان ممکن,۱۰۰%تضمینی,شبانه روزی حتی ایام تعطیل..

خدمات لوله بازکنی صادقیه در یگر نقاط تهران:

لوله بازکنی عباس اباد,لوله بازکنی پاسداران,لوله بازکنی تهرانسر,لوله بازکنی صادقیه,لوله بازکنی تهرانپارس,لوله بازکنی پیروزی,لوله بازکنی پونک,
لوله بازکنی فرمانیه,لوله بازکنی شهرک غرب,لوله بازکنی قل ,لوله بازکنی سعادت اباد,لوله بازکنی الهیه,لوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شریعتی
لوله بازکنی نظام اباد,لوله بازکنی نارمک,لوله بازکنی ولیعصر,لوله بازکنی نیاوران

شماره تماس09195273832

منبع:http://www.plunger-well.ir

 

سعادت آباد - میدان کاج - نبش کوچه هفتم - مجتمع میلاد کاج - طبقه 3 واحد 307
((((((( تلفن: ٢٦٧٦٣١٣٧ - ٢٦٧٦٣١٤٦ )))))))


| سخت افزار |

- تعمیر انواع کامپیوتر، لپ تاپ، نوت بوک و سرور

- ارائه انواع کامپیوتر، لپ تاپ و لوازم جانبی

- مونتاژ و تعویض و ارتقا انواع کامپیوتر و لپ تاپ

- راه اندازی کامپیوتر و نصب سیستم

- پشتیبانی کامپیوتر و سیستم


| نرم افزار |

- نصب انواع سیستم عامل ویندوز

- نصب نرم افزارهای کاربردی

- نصب نرم افزارهای تخصصی عمران، برق، مکانیک و ...

- بروزرسانی انواع نرم افزار

- نصب انتی ویروس

- ارائه انتی ویروس اورجینال


| شبکه |

- نصب و راه اندازی شبکه

- پشتیبانی شبکه و کامپیوتر

- عقد قرارداد پشتیبانی جهت شرکت ها و موسسات

- فروش انواع سرور و ups

- راه اندازی سرور و دامین ، فایل سرور، سرور پشتیبان، ایمیل داخلی، مجازی سازی و نرم افزار های کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه


| ماشین های اداری |

- ارائه انواع پرینتر و کاتریج

- شارژ کاتریج لیزری و جوهر افشان

- تعمیر پرینتر، ف و اسکنر


مرکز تخصصی تعمیرات کامپیوتر لپ تاپ و پرینتر


| شرکت رایان پشتیبان | تلفن ٢٦٧٦٣١٣٧

خدمات کامپیوتر، لپ تاپ، شبکه و پرینتر

سعادت آباد - میدان کاج - نبش کوچه هفتم - مجتمع میلاد کاج - طبقه 3 واحد 307

www.rayanposhtiban.com


((((((( تلفن: ٢٦٧٦٣١٣٧ - ٢٦٧٦٣١٤٦ )))))))

پشتیبانی شبکه صادقیه

پشتیبانی کامپیوتر صادقیه

پشتیبانی کامپیوتر و شبکه صادقیه

پشتیبانی سرور صادقیه

نگهداری سرور صادقیه

نگهداری شبکه صادقیه

نگهداری کامپیوتر صادقیه

نگهداری کامپیوتر و شبکه صادقیه

پشتیبانی سیستم صادقیه

قرارداد پشتیبانی کامپیوتر صادقیه

قرارداد پشتیبانی شبکه و کامپیوتر صادقیه

قرارداد نگهداری شبکه صادقیه

قرارداد شبکه صادقیه

نگهداری شبکه صادقیه

نگهداری شبکه و کامپیوتر صادقیه

نصب شبکه صادقیه

راه اندازی شبکه صادقیه

قرارداد شبکه صادقیه

تعمیرات کامپیوتر صادقیه

تعمیر کامپیوتر صادقیه

خدمات کامپیوتری در صادقیه

خدمات کامپیوتر در صادقیه

خدمات کامپیوتر صادقیه

خدمات کامپیوتری صادقیه

خدمات سخت افزاری در محل

خدمات نرم افزاری در محل

خدمات کامپیوتری

خدمات کامپیوتری در محل

خدمات کامپیوتر در محل

تعمیر لپ تاپ صادقیه

تعمیرات لپ تاپ صادقیه

تعمیر نوت بوک صادقیه

تعمیرات نوت بوک صادقیه

نصب نرم افزار لپ تاپ صادقیه

نصب نرم افزار نوت بوک صادقیه

نصب ویندوز صادقیه

نصب نرم افزار صادقیه

نصب درایور صادقیه

نصب نرم افزارهای کاربردی صادقیه

نصب انتی ویروس صادقیه

راه اندازی سیستم صادقیه

راه اندازی کامپیوتر صادقیه

ریکاوری صادقیه

ریکاوری اطلاعات صادقیه

بازی اطلاعات صادقیه

بازی اطلاعات ازدست رفته صادقیه

خدمات نرم افزاری صادقیه


مکانیکی شهرزیبا تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهرزیبا!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی شهرزیبا)

انجام کلیه خدمات خودرو در شهرزیبا به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028

09191401230

02144627360

02144627392

09100702005

09356677313

مکانیکی شهرزیبا تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در شهرزیبا

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در شهرزیبا(انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در شهرزیبا،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصیکیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در شهرزیبا مکانیکی شهرزیبا،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده شهرزیبا،مکانیکی شهرزیبا،تعمیرات تخصصی خودرو در شهرزیبا.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در شهرزیبا)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در شهرزیبا

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در شهرزیبا)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در شهرزیبا:مکانیکی شهرزیبا،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در شهرزیبا

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی شهرزیبا مکانیکی در شهرزیبا مکانیکی تخصصی شهرزیبا

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی-باتری فروشی-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در شهرزیبا به صورت تخصصی در شهرزیبا

مکانیکی شهرزیبا-مکانیکی تخصصی در شهرزیباغ

تعمیرات وتهیه موتور و کلیه گیرب های اتوماتیک پذیرفته میشود،

خدمات و سرویس های دوره ای خودرو به صورت اساسی انجام میشود

رفع ایرادهای گیرب اتوماتیک به صورت حرفه ای وتجربی

مکانیکی شهرزیبا:انجام کلیه خدمات تخصصی اتومبیل های خارجی و ایرانی

{مکانیکی,جلوبندی,باتری سازی,تون آپ(تنظیم موتور),سرویس انژکتور,تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان}

وربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد . توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای حیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد. هوای ورودی بیشتر به موتور، به معنی وخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد

تعمیرات تخصصی خودرو در شهرزیبا-کلیه خدمات مکانیکی شهرزیبا

تعمیرات تخصصی خودرو در شهرزیبا؛

تعمیرگاه تخصصی ال90 غرب تهران محدوده شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مگان شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز هیوندا در شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز کیاموتور در شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی مجاز تویوتا در شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی بی ام و غرب تهران محدوده شهرزیبا

تعمیرگاه تخصصی بنز وتمامی خودروهای اروپایی

1تعمیرات موتور 

2تعمیرات گیرب اتوماتیک و دنده ای

3تعمیرات جلوبندی جعبه فرمان وسیستم تعلیق

4تنظیم ارتفاع وتنظیم فرمان

 انجام کلیه خدمات تخصصی خودرو

5تنظیم موتور وسرویس انژکتور

6دیاگ کلیه اتومبیل های خارجی وایرانی

تعمیرموتور.تنظیم موتور ودیاگ بنز-بی ام و-تویوتا-هیوندا-کیاموتور-نیسان-مگان

تعمیر جلوبندی-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان

تعمیرات گیرب اتوماتیک

تهیه گیرب اتوماتیک وموتور خودروهای خارجی وایرانی 

باتری سازی و سیم کشی،مکانیکی تهران،مکانیکی شهرزیبا

تعمیرگاه شهرزیبا مکانیکی در شهرزیبا،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در شهرزیبا به صورت تخصصی محدوده شهرزیبا

گیرب  cvt و نحوه عملکرد آن

جعبه‌دنده متغیر پیوسته ( continuously variable transmission: cvt)گونه‌ای از جعبه‌دنده است، که در آن، روند انتقال قدرت و گشتاور موتور به چرخ‌ها، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای، همراه با تسمه‌های فولادی، روی دو قرقره انجام می‌گیرد.

در جعبه‌دنده متغیر پیوسته، از کلاچ تر، یا هیدرولیکی سانتریفیوژ استفاده می‌گردد و امکان دستی ، به نسبت دنده‌های نامحدود، بین مقادیر حداقل و حداکثر وجود دارد.

قابلیت انعطاف این جعبه‌دنده، میزان مصرف سوخت را، نسبت به سایر گیرب ‌ها (جعبه‌دنده‌ها) کاهش می‌دهد و باعث می‌شود، که در محدوده گسترده‌ای ازسرعت زاویه‌ای خودرو، موتور دارای پربازده‌ترین دور موتور باشد، همچنین عملکرد دور بر دقیقه را نیز در بهینه‌ترین ح از دور موتور قرار می‌دهد.

هنگامی که در یک خودرو در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند، در گیرب موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه و تعداد دندانه‌های متفاوت می‌شود که سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون می‌شود و دور و گشتاور بر اساس این ضریب دنده از پیشرانه به چرخ‌ها منتقل می‌شود. این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در مدل‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها توسط درگیر شدن خورشیدی و قفسه و سیاره‌ای و چرخ دنده‌های رینگی بوجود می‌آید، اما در جعبه دنده‌های cvt دیگر خبری از چرخ دنده و خورشیدی و سیاره‌ای و... نسیت، بلکه اساس کار بر دوش دو پولی ورودی (محرک) و پولی وجی (متحرک) و یک تسمه لاستیکی یا ف ی برای ارتباط این دو با یکدیگر است. این نوع سیستم تبدیل و انتقال قدرت به سرعت در حال رشد بوده و کارخانجاتی همچون رنو، نیسان، جنرال موتورز،تویوتا، فول واگن، میتسوبیشی، سوزوکی و... در حال استفاده و تحقیق و توسعه این نوع سیستم انتقال قدرت هستند.

اساس کار این سیستم همانطور که گفته شد بر مبنای دو پولی م وطی شکل با سطحی شیب دار و یک تسمه ارتباط دهنده است که بر روی هر محور دو پولی از دو صفحه متحرک زاویه دار تشکیل شده که توسط نیروی هیدرولیکی روغن یا نیروی گریز از مرکز به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند که موجب تبدیل دور ورودی از پیشرانه می‌شوند. در پولی محرک ورودی نیرو از پیشرانه اگر دو صفحه به یکدیگر نزدیک شود، قطر پولی افزایش یافته و قطر تمسه پیچیده شده به دور آن هم افزایش می‌یابد و در طرف دیگر با افزایش قطر پولی اول، صفحات پولی دوم از یکدیگر دور شده و قطر پولی باریک‌تر می‌شود که سبب گشتاور وجی کم و دور وجی زیاد برای خودرو می‌شود و بلع اگر قطر پولی محرک باریک‌تر و قطر پولی متحرک بیشتر شود، خودرو در لحظات اولیه حرکت قرار داشته و گشتاور وجی بیشتر از دور وجی می‌شود.مکانیکی شهرزیبا مکانیکی شهرزیبا مکانیکی شهر زیبا مکانیکی در شهر زیبا مکانیکی شهر زیبا مکانیکی شهرزیبا

از مزایای استفاده از این سیستم هم می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 18 درصد نسبت به گیرب ‌های خ ر معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت بدون وقفه قدرت موتور، کارایی دینامیکی بالاتر، شتاب گیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور موتور، اشاره کرد.

باتوجه به خصوصیات اختصاصی گیرب های cvt نوع روغن این گیرب ها هم خاص میباشد لذا در ج ذیل مشخصات روغنهای گیرب های cvt ذکر گردیده است دارندگان سوزوکی کیزاشی میتوانند یکی از این روغنها را تهیه و مصرف نمایند.


گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو


این فایل در قالب word و قابل ویرایش و در حجم 106 صفحه می باشد.


جهت فایل کلیک کنید

جهت فایل کلیک کنید


کلمات کلیدی

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در تعمیرگاه + نسخه word

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو , گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رشته مکانیک, گزارش کارآموزی مکانیک خودرو, کارآموزی تعمیرگاه

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در تعمیرگاه + نسخه word

- گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو , گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رشته مکانیک, گزارش کارآموزی مکانیک خودرو, ...

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه مکانیکی،یک سیستم جرقه زنی پلاتین دار شامل یک منبع ولتاژ (باتری) یک کویل برای افزایش ولتاژ ، یک دلکو برای توزیع ...

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو - مرکز پروژه ها و ...

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو , گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رشته مکانیک, گزارش کارآموزی مکانیک خودرو, کارآموزی تعمیرگاه ...

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه مکانیکی،یک سیستم جرقه زنی پلاتین دار شامل یک منبع ولتاژ (باتری) یک کویل برای افزایش ولتاژ ، یک دلکو برای ...

گزارش کارآموزی مکانیک تعمیرگاه مکانیک خودرو

- گزارش کارآموزی مکانیک تعمیرگاه مکانیک خودرو - فایل ,گزارش کارآموزی مکانیک تعمیرگاه مکانیک خودرو.

گزارش کارآموزی مکانیک

پروژه کارآموزی مکانیک گزارش کارآموزی مکانیک گزارش کارآموزی مکانیک خودرو گزارش کارآموزی مکانیک ساخت و تولید گزارش کارآموزی مکانیک. ... بقیه شعبه ها هرکدام تعدادی مکانیک دارند که عملیات تعمیر را انجام خواهند داد.

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو - فروشگاه ...

- گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو ... گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه مکانیکی،یک سیستم جرقه زنی پلاتین دار ...

مرجع آهنگ فارسی , , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , آهنگ , جدید, متن , جوک , آهنگ , جدید.

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه خودرو - فایلود

گزارش کارآموزی مکانیک در تعمیرگاه خودرو، بخشی از متن: علم مکانیک عملی که درباره نیروها و حرکت جسم (چه در حال حرکت یا س ) بحث می کند و امروز تمام دستگاه و ...

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

گزارش کار کارآموزی رشته مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در تعمیرگاه

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو سایپا

گزارش کارآموزی ی مکانیک

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو

- گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو 1 . گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو - فایلو | سایت ... گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو، تعمیرگاه

گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو، تعمیرگاه ؛ مقدار مکش هوا در موتور نسبت به فشار اتمسفر تغییر می کند و همچنین فشار اتمسفر به ارتفاع محل کارکرد خودرو ...

گزارش کارآموزی رشته مکانیک، در نمایندگی ایران خودرو - تعمیرات کامل ...

گزارش کارآموزی رشته مکانیک، در نمایندگی ایران خودرو - تعمیرات کامل اتومبیل، در قالب فایل word و در حجم 90 صفحه.

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مجاز خودرو - فایلود

گزارش کارآموزی مکانیک در تعمیرگاه مجاز خودرو، بخشی از متن: وظیفه پمپ بنزین ارسال سوخت به ریل سوخت است. رگولاتور فشار در مسیر ارسال سوخت نصب شده ...

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا | ایران عرضه

گزارش کار کارآموزی مکانیک خودرو در تعمیرات نمایندگی سایپا کارآموزی در نمایندگی سایپا.

گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو - مکانیک

گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو – مکانیک. کارآموزی. بخشی از فهرست : مقدمه آ بخش اول : پیاده و سوار قطعات موتور کلیات مربوط به بازدید قسمتهای ...

گزارش کاراموزی مکانیک خودرو

سایت تخصصی دانشجویی مکانیک خودرو - گزارش کارآموزی . ... کار آموزی بصورت ورد رشته مکانیک خودرو گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو ...

گزارش کار کارگاه مکانیک خودرو، کارآموزی و کارورزی ایران خودرو - ...

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو , گزارش کارآموزی, گزارش کارآموزی رشته مکانیک, گزارش کارآموزی مکانیک خودرو, کارآموزی تعمیرگاه

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو - تبلیغات متنی شما

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو. توضیحات : گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش که در ...


مکانیکی پونک:تعمیرگاه تخصصی مکانیکی پونک!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی پونک)

انجام کلیه خدمات خودرو در پونک به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028

09191401230

02144627360

02144627392

09100702005

09356677313

مکانیکی پونک تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در پونک

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در پونک(مکانیکی پونک اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در پونک،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصی ل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در پونک،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده پونک،مکانیکی پونک،تعمیرات تخصصی خودرو در پونک.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در پونک)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی پونک-باتری فروشی در پونک

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در پونک)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در پونک:مکانیکی،جلوبندی،باتری سازی و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در پونک

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی پونک مکانیکی در پونک مکانیکی تخصصی پونک

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک در مکانیکی پونک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی پونک-باتری فروشی پونک-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو محدوده پونک

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در پونک به صورت تخصصی در پونک

مکانیکی پونک-مکانیکی تخصصی در پونک،

عملکرد و اثر کنترل کنندها در گیرب اتومات

با سیستم کنترل تعریف شده می توان کاربرد و طرز کار انها را در جعبه دنده اتوماتیک مورد مطالعه قرار داد.

وضعیت پارک و راه اندازی موتور در گیرب اتومات

برای راه اندازی و روشن نمودن موتور در گیرب های اتومات اهرم تعویض دنده باید در وضعیت پارک یا خلاص باشد یک کلید اطمینان از استارت زدن در وضعیت های دنده عقب r حرکت به جلوd ووضعیت دنده یک l جلوگیری می نماید هنگام استارت زدن یک مسیر قدرت به مبدل گشتاور که میل لنگ متصل است وارد می شود مسیر قدرت را مبدل گشتاور خارج و توسط شفت توربین یا همان محور ورودی جعبه دنده به مجموعه دنده های خورشیدی و دنده های سیاره ای ان به طورازاد می چرخند و حرکت را به محور وجی جعبه دنده منتقل می نماید مسیر جریان روغن به واحدهای اصطکاکی و سوپاپ تعویض دنده ها قطع می باشد وقتی اهرم انتخاب وضعیت دنده دروضعیت پارک باشد تمام واحدهای اصطکاکی مانند وضعیت خلاص و یک نیروی فنر به اهرم قفل کننده ازاد هستند.

وضعیت حرکت مستقیم در گیرب اتومات

در وضعیت حرکت مستقیم d در گیرب های اتوماتیک ارتباط مبدل گشتاور و دنده یک جعبه دندهبرقرار می شود و با باز شدن در دریچه گاز موتور , دور موتور افزایش می یابد و حرکت اتومبیل به جلو به ارامی انجام می گیرد هنگامی که دور موتور زیاد می شود درگیری دنده مستقیم انجام می گردد بدین ترتیب که باند دنده یک ازاد شده و کلاچ دنده مستقیم درگیر می شود که این درگیری باعث می شود که مجموعه دنده های خورشیدی ثابت و قفل شوند و در نتیجه نسبت دنده 1:1 خواهد بود و باند دنده یک توسط اهرم کنترل دستی درگیر می شود و جزئی از وظایف تعویض خ ر نمی باشد در حالی که کلاچ حرکت به جلو توسط تعویض خ ر درگیر می شود وظایف سیستم کنترل دریچه گاز و رنر را به خاطر داشته باشید که چگونه تعویض دنده به طور خ رانجام می گیرد .
اگر به موتور گاز داده شود و در نتیجه گاز کاملا باز شود فشار ارسالی توسط سوپاپ دریچه گازفنر انتهایی ان به سوپاپ تعویض دنده خ ر باعث می شود که ان را در ح بسته نگه داردمادامی که دور وجی جعبه دنده و در نتیجه سرعت اتومبیل به حدی برسد که تعویض دنده ضروری باشد فشار روغن رنر در این ح بر فشار سوپاپ دریچه گاز و نیروی فنر ان غلبه می کندو سوپاپ تعویض دنده را باز می نماید که مسیر اصلی روغن به کلاچ جلو مربوط به دنده مستقیم توسط سوپاپ کنترل دستی برای وظایف مختلف برنامه ریزی می کند و از دو سیستم فرمان می گیرد یکی سیستم کنترل دریچه گاز و دیگری سیستم رنر این فرمان به سوپاپ تعویض دنده مستقل شده و به مرحله اجرا می اید . 
سیستم کنترل رنر در گیرب اتومات حرکت اتومبیل را نسبت به مقاومت جاده تنظیم می کند.
پس در نتیجه تعویض دنده خ ر را به طور مداوم انجام می دهند به این ترتیب که سرعت اتومبیل موجب افزایش فشار گاز رنر و باز شدن تعویض دنده می شود پس اتومبیل در دنده مستقیم قرار می گیرد . در مواقعی که سرعت اتومبیل کم می شود مانند شرایط سخت رانندگی یا هنگام عبور از سربالایی یا وقتی که دریچه گاز باز باشد (مقاومت جاده زیاد باشد) فشار روغن سوپاپ کنترل دریچه گاز و فنر ان بر فشار روغن رنر غلبه می کند و سوپاپ تعویض دنده بسته می شود و اتومبیل با دنده یک حرکت می کند یا مانند وقتی که ترمز می کنیم بر اثر ترمز فشار روغن رنربه تدریج کم می شود و فنر سوپاپ تعویض دنده ان را در ح بسته نگه می دارد و جعبه دنده به وضعیت دنده یک بر می گردد در وضعیت دنده یک دستی در جعبه دنده های اتوماتیک , توسط راننده اهرم انتخاب دنده در وضعیت l قرار می گیرد که در این ح سوپاپ تعویض دنده از سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خ ر قطع می شود و جعبه دنده نمی تواند دنده مستقیم را داشته باشد سوپاپ دستی مسیر اصلی روغن را به پیستون سروی باند دنده یک هدایت می کند . وضعیت دنده یک دستی l مخصوص حرکت در سربالایی با کشش خوب و در سرازیری به منظور استفاده از ح ترمز موتوری به کار برده می شود.مکانیکی پونک

وضعیت دنده عقب در گیرب اتومات

با به کار بردن یک کلاچ دنده عقب در گیرب های اتوماتیک باعث می شود که مسیر اصلی روغن را پیستون کلاچ منتقل نماید و در نتیجه سبب مع شدن دنده رینگی در مجموعه خورشیدی شده و دور جی ع می گردد . که فقط دنده عقب کابرد دارد.

تعمیرات تخصصی خودرو در پونک-کلیه خدمات مکانیکی در پونک

تعمیرات تخصصی خودرو در پونک-خدمات مکانیکی در پونک به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی:

توربوشارژرها ( turbocharger ) و شارژرها ( supercharger )

توربو شارژر در سال 1905 میلادی توسط مکانیک سوئیسی آلفرد بوچی اختراع شد . توربوشارژر عبارتست از نوعی کمپرسور توربینی و یک کمپرسور گریز از مرکز که توسط یک شفت که با اتصال فلانچی به آن متصل شده را می چرخاند، توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای وجی از موتور باعث چرخش وربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای محیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم و به طرف موتور می فرستد.هوای ورودی بیشتر به موتور،به معنی سوخت بیشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بیشتر به معنی افزایش انرژی و قدرت وجی موتور می باشد.

تعمیرگاه پونک،مکانیکی در پونک،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه پونک

تعمیرگاه مکانیکی در پونک به صورت تخصصی برای محدوده پونک-مکانیکی پونک تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد.


مکانیکی:تعمیرگاه تخصصی مکانیکی جنت اباد!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی جنت اباد)

انجام کلیه خدمات خودرو در جنت اباد به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028

09191401230

02144627360

02144627392

09100702005

09356677313

مکانیکی جنت اباد-تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در جنت اباد

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در جنت اباد(مکانیکی جنت اباد اماده انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در جنت اباد،تعمیرگاه تخصصی بنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصیکیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در جنت اباد،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده جنت اباد،مکانیکی جنت اباد،تعمیرات تخصصی خودرو در جنت اباد.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در جنت اباد)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی جنت اباد-باتری فروشی در جنت اباد

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در جنت اباد)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در جنت اباد:مکانیکی جنت اباد،جلوبندی سازی جنت اباد،باتری سازی جنت اباد و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در جنت اباد

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی جنت اباد مکانیکی در جنت اباد مکانیکی تخصصی جنت اباد

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی-باتری فروشی-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو محدوده جنت اباد

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغنی در جنت اباد-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در جنت اباد به صورت تخصصی

مکانیکی جنت اباد-مکانیکی تخصصی در جنت اباد

تعمیرات تخصصی خودرو در جنت اباد-کلیه خدمات مکانیکی در جنت اباد

تعمیرات تخصصی خودرو در جنت اباد-خدمات مکانیکی در جنت اباد به صورت تخصصی برای کلیه خودرو های خارجی وایرانی

تعمیرگاه جنت اباد،مکانیکی در جنت اباد،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در جنت اباد به صورت تخصصی برای محدوده جنت اباد-مکانیکی جنت اباد تخصصی ترین تعمیرگاه مکانیکی در غرب تهران میباشد.


آگهی های ثبت شده در سایت سودایران مرتبط با تعمیر خودرو، تعمیرگاه خودرو و تعمیرات تخصصی خودرو در تهران و کرج، تعمیر هیوندای، کیا، تویوتا، بنز، ب ام و ، لوگان و مگان، تعمیر سمند و ال 90 و ... در این بخش ارائه شده است. برای مشاهده آگهی های مرتبط با تعمیر خودرو، تعمیرگاه خودرو و تعمیرات تخصصی خودرو در تهران و کرج و ... بر روی لینکهای زیر کلیک نمائید.


آگهی های جدید تعمیرگاه

تعمیرگاه تخصصی پروتون ادهم تعمیرگاه تخصصی ادهم- ارایه کلیه خدمات فنی و عیب ی خودروهای پروتون(جنتو-ویرا-ایمپین)-بازدید و کارواش رایگان-مجهز به دستگاههای تمام اتو
تعمیرگاه زارع تعمیر انواع خودروهای ایران خودرو بجز آردی و پیکان/خودروهای l90/سمند موتور ملی/زانتیا/ما یما/هیوندا و کیا/مگان/با دستگاه های دیاگ و دستگاه انژکتور شور و
تعمیرگاه مهدی تعمیرات تخصصی ما یما پیکاپ رونیز مورانو زیر نظر تکنیسین های تعمیرگاه مرکزی پارس خودرو -الی 16 ------------------------- تعمیرگاه تویوتا ل وس تعمی
تعمیرگاه کیا و هیوندا در کرج تعمیرگاه تخصصی هیوندای و کیا و ام جی -سرویسهای دوره ای کیا و هیوندای و ام جی مطابق با استانداردهای شرکت- -تعمیرات تخصصی موتور و گیرب
تعمیرگاه تخصصی گیرب اتوماتیک و cvt تعمیرگاه تخصصی گیرب اتوماتیک و cvt دستگاه g-scan برای خودروهای kia و hyundai تعمیرات و عیب ی و تامین قطعات گیرب اتوماتیک تعمیر
تعمیرات تخصصی انواع هوندا ::لوازم یدکی اصل نو و استوک:: هوندا آکورد هوندا سیویک تعمیر honda accord exb تعمیر honda accord exa تعمیر honda accord lxb تعمیر honda accord dx تعمیر honda civic تعم
قطعات و تعمیرات تخصصی ام وی ام تعمیرات تخصصی ام وی ام تعمیرات تخصصی خودروهای 110-315-530-550-x33 خدمات تخصصی مکانیکی-جلوبندی خدمات امدادی و سیار(روشن خودرو خاموش شده-ت
تعمیرگاه فوق تخصصی دوو ریسر - سیلو - اسپرو - ماتیز موتور- گیرب - جلوبندی- لوازم تعویض و تبدیل انژکتور دوو با کمترین هزینه ۴ عدد انژکتور = 1عدد انژکتور رفع عیب دل زدن م
تعمیرگاه اسوه تعمیر گیرب اتوماتیک کیا، هیوندا، بنز و بی ام و برق خودرو ایسیو تعمیر رادار هیوندا س تعمیر ترمز abs صافکاری نقاشی خالقی با نازلتری
تعمیرگاه تخصصی پروتون (ویرا - ایمپین - جن تو) حمید سپهریان کارشناس فنی و تکنسین خودرو خدمات ، سرویس دوره ای ، عیب ی و تعمیر ، مکانیکی - جلوبندی - برقی عیب ی کــاتعمیرگاه فوق تخصصی مجید تعمیرات تخصصی انواع خودرو های خارجی هیوندای موتورز کیا موتورز نیسان موتورز تویوتا سرویس های دوره ای انواع خودروهای خارجی هیوندای موتورز کی
تعمیر خودرو پروتون (جنتو ) در محل تنها مرکز تعمیر خودرو پروتون (جنتو - gen2 ، ایمپین ، ویرا ) در محل - در محل خودروی شما با ارسال کادر متخصص و مجرب تنها با یک تماس تعویض


تعمیرگاه پروتون، بنز . بی ام و . پورشهتعمیرگاه تخصصی مکانیکی سعادت اباد!

تخصصی ترین تعمیرگاه غرب تهران(تعمیرگاه تخصصی مکانیکی سعادت اباد)

انجام کلیه خدمات خودرو در سعادت اباد به صورت تخصصی زیر نظر و توسط مکانیک فوق تخصص یاور مرادی

09120405028
09191401230

02144627360تعمیرگاه تخصصی سعادت اباد
02144627392
09100702005
09356677313

مکانیکی سعادت اباد-تعمیرگاه مکانیکی تخصصی در سعادت اباد

دستگاه دیاگ و عیب یاب تخصصی تمامی خودروهای خارجی و ایرانی.اعم از بنز-بی ام و-تویوتا-ل وس-کیا-هیوندا و.....

تعمیرگاه تخصصی مکانیکی در سعادت اباد(انجام کلیه تعمیرات خودروهای ایرانی و خارجی به صورت تخصصی در سعادت اباد،تعمیرگاه تخصصیبنز،تعمیرگاه تخصصی بی ام و،تعمیرگاه تخصصی تویوتا،تعمیرگاه تخصصیل وس،تعمیرگاه تخصصی هیوندا،تعمیرگاه تخصصی کیا موتورز،تعمیرگاه تخصصی رنولت پارس خودرو مگان ال 90 ال نود تندر نود مکانیکی در سعادت اباد،تعمیرگاه تخصصی مزدا،تعمیرگاه تخصصی نیسان مورانو ما یما...،تعمیرگاه تخصصی مکانیکی محدوده سعادت اباد،مکانیکی سعادت اباد،تعمیرات تخصصی خودرو در سعادت اباد.

1-تعمیرات تخصصی کلیه موتورهای خورجینی و خطی

2-تعمیرات تخصصی کلیه گیرب های اتوماتیک و دنده ای

3-تعمیرات تخصصی جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو(جلوبندی سازی در سعادت اباد)

4-تعمیرات تخصصی برق خودرو و باتری سازی-باتری فروشی در سعادت اباد

5-تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و سوخت رسانی خودرو

6-خدمات تخصصی تنظیم موتور و سرویس انژکتور خودرو(تون آپ در سعادت اباد)

7-دستگاه فوق تخصصی و دیاگ برای کلیه خودروهای موجود در ایران(وارداتی-داخلی)

8-اتوسرویس و تعویض روغن کلیه خودروهای خارجی و ایرانی(سرویس های اولیه)

خدمات خودرو در سعادت اباد:مکانیکی،جلوبندی،باتری سازی سعادت اباد و...

انجام خدمات خودرو به صورت تخصصی در سعادت اباد

خدمات مکانیکی:تعمیرات موتور-تعمیرات گیرب -تعمیرات گیرب های اتوماتیک-تعمیر سرسیلندر-تعویض تسمه تایمینگ خودرو-سیستم خنک کاری و روانکاری و....مکانیکی سعادت اباد مکانیکی در سعادت اباد مکانیکی تخصصی سعادت اباد

خدمات جلوبندی:جلوبندی سازی و تعمیر سیستم تعلیق-تنظیم ارتفاع-تنظیم فرمان-تعمیرات ا ل و عقب بندی خودرو-تعمیر جعبه فرمان و سیستم هیدرولیک

خدمات تنظیم موتور:تنظیم موتور با دستگاه(تون اپ)-سرویس و شتشوی انژکتور-سرویس درچه گاز و استپرموتور-سرویس یا تعویض شمع ها-تعویض بنزین

خدمات باتری سازی و کولر سازی:باتری سازی-باتری فروشی-برق خودرو-تعمیر سیم کشی-تعمیر و تست روشنایی،کولر سازی و خدمات شارژ گاز کولر خودرو

خدمات تعویض روغنی و اتوسرویس:تعویض روغن-آچارکشی-تنظیم باد-و کلیه سرویس های دوره ای خودرو-ریست چراغ سرویس تمامی خودروها با دستگاه

مکانیکی در سعادت اباد به صورت تخصصی

ممکانیکی سعادت اباد-مکانیکی تخصصی در سعادت اباد

تعمیرات تخصصی خودرو در سعادت اباد-کلیه خدمات مکانیکی

تعمیرات تخصصی خودرو در سعادت اباد

تعمیرگاه سعادت اباد،مکانیکی در سعادت اباد،مکانیکی تخصصی تعمیرگاه

تعمیرگاه مکانیکی در سعادت اباد به صورت تخصصی محدوده سعادت اباد


لیست شرکتهای وارد کننده و تولید کننده ماشین آلات راهسازی

برای ب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

شرکت دلتا راه ماشین

شرکت دلتا راه ماشین

شرکت چین ران ماشین

شرکت چین ران ماشین

شرکت آسان راه البرز

شرکت آسان راه البرز

شرکت آسان خودرو

شرکت آسان خودرو

شرکت اهورا صنعت

شرکت اهورا صنعت

شرکت پارس لودرز

شرکت پارس لودرز

شرکت هپکو

شرکت هپکو

شرکت هلیکو

شرکت هلیکو

شرکت عمران ماشین

شرکت عمران ماشین

شرکت نصر ماشین

شرکت نصر ماشین

شرکت محور ماشین

شرکت محور ماشین

شرکت حفار ماشین

شرکت حفار ماشین

شرکت تیراژه ماشین

شرکت تیراژه ماشین

شرکت تمام سدید

شرکت تمام سدید

شرکت صبا ماشین

شرکت صبا ماشین

شرکت پاسارگاد ماشین

شرکت پاسارگاد ماشین

شرکت پرشین پیشرو

شرکت پرشین پیشرو

شرکت توران تو

شرکت توران تو

شرکت زاگرس ماشین

شرکت زاگرس ماشین

نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در استان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در آبادان خوزستان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در آباده , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در فارس , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در آبی بیگل , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اردبیل , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اصلاندوز , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در بیله سوار , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در پارس آباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل


لاستیکی هیوندای در تازه کند انگوت , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در جعفرآباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خلخال , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در رضی , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در سرعین , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در عنبران , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در کلور , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در کوراییم, نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در گرمی , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در گیوی , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در لاهرود , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در مشگین شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در نمین , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در نیر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در هشتجین, نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در هیر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اردبیل , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در ابریشم , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اصفهان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اردستان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اژیه , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در اصفهان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در افوس , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در انارک , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در ایمان شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در بادرود , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در باغ بهادران , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در برخوار , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در برف انبار , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در بویین و میاندشت , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در بهاران شهر , نمایندگی بیل


مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در بهارستان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در پیربکران , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در تودشک , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در تیران , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در جندق , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در جوزدان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در چادگان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در چرمهین , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در چم گردان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در حبیب آباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در حسن آباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در حنا , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خالدآباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خوانسار , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خور , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خور و بیابانک , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خوراسگان , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در خورزوق , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در داران , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در دامنه,نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در درچه پیاز , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در دستگرد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در ت آباد , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در دهاقان , نمایندگی بیل


مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در دهق , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در دیزیچه , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در رزوه , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در رضوان شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در زاینده رود , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در زرین شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در زواره , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در زیباشهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در سده , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در سگزی , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در سمیرم , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای در شاهین شهر , نمایندگی بیل مکانیکی هیوندا چرخ زنجیری و بیل لاستیکی هیوندای


انواع و اقسام لوازم خانگی وجود دارند که پس از مدتی که از عمر مفیدشان می گذرد نیاز به تعمیر پیدا میکنند و بسته به اینکه چه نوع یا برندی از لوازم خانگی است باید به تعمیرکار مورد نظر مراجعه کنیم و تعمیر لوازم خانگی خود را به وی بسپاریم .


اب شدن لوازم خانگی و نیاز به تعمیر پیدا شان اصلا چیز عجیبی نیست و این اتفاق به مرور زمان و پس از گذشت مدتی استفاده از یک وسیله خانگی امری طبیعی محسوب می شود.


ی ری سوالات مهم بپرسید تا مشخص کند که کدام تعمیرگاه لوازم خانگی از بقیه بهتر است .انتخاب یک تعمیرگاه لوازم خانگی برای انجام تعمیرات می تواند خیلی مرموز باشد، مخصوصا مثلا اگر تازه خانه دار شدید و متوجه نمی شوید مثلا چرا یخچال درست کار نمی کند.


انتخاب یک تعمیرگاه نادرست می تواند هزینه شما را زیاد کند ، چون هم خدمات تعمیراتی را درست ارائه نمی دهد ، یا لوازم را به شما گرانتر می دهد یا حتی لوازم جانبی اصلش را نمی دهد.


یک مقدار تحقیق قبل از انتخاب یک تعمیرگاه لوازم خانگی مناسب می تواند به شما کمک کند از موارد بالا در امان بمانید.در اینجا 7 سوالی که برای انتخاب مناسب یک تعمیرگاه لوازم خانگی باید بپرسید، را آورده ایم:


1-آیا شما کارخانه ،سازنده یا تعمیرگاه مجاز هستید؟


تعمیرگاه های مجاز مرکزی اغلب استانداردهای جایگزینی قطعات لوازم خانگی را رعایت کرده و همه متخصص هستند.


2- آیا هیچ گونه مدرکی دارید یا هیچگونه تضمینی برای تعمیر لوازم خانگی به شکل صحیح ارائه می دهید؟


خیلی ها می دانند که این سوال را باید از تعمیرگاه لوازم خانگی مربوطه بپرسند- ولی یادشان می رود که پیگیرش بشوند


مهم است که شما اعتبار تعمیرگاه لوازم خانگی و هر نوع گواهی ای که نشان بدهد که آن شرکت برای انجام تعمیرات هست را ببینید.


3-آیا هرگونه بیمه ی غرامت و تلفاتی را به کارکنانشان ارائه می دهند؟


اینکه فقط بپرسید تعمیرکارای که در حال حاضر در تعمیرگاه لوازم خانگی مربوطه کار می کنند بیمه هستند؟ کافی است.


چون هر گونه صدمه ای که به تعمیرکار در خانه شما وارد بشود بیمه غرامت آن را پرداخت می کند.


4- چند سال آن تعمیرگاه لوازم خانگی قدمت دارد و کار می کند؟


یک بیزینس قابل اعتماد سالهاست که کار می کند.و اگر چند سال یک بیزینس کار کند، به شما قیمت خوب و هزینه تعمیراتی خوبی می دهد


5- چقدر این مشکل ایجاد شده در وسیله من هزینه تعمیراتی بر میدارد؟


اصلا هیچ مشکلی نیست هزینه را سوال کنید و بروید بیرون هم قیمت کنید. ممکن است قیمتهای تعمیراتی تعمیرگاه های مختلف لوازم خانگی با هم فرق کند و شما نخواهید زیاد هزینه کنید.


تعمیرگاه  های مجاز هزینه ی دستمزد تعمیراتشان نیز پایینتر است.


6-آیا هیچگونه بازخوردی از مشتریانشان دارند؟


این بدین معناست که شما می توانید در صفحه ی سایتشان یا اینترنت نظر بقیه را راجع به آن تعمیرگاه لوازم خانگی بدانید.


7-آیا پس از اینکه تعمیرشان تمام شد ، به مشتری زنگ میزنند تا میزان رضایت مشتری را بپرسند؟


 


این سوال را حتما بپرسید و جوابش را بر روی سایت و از روی نظرات مشتریانشان چک کنید. فراموش نکنید که تعمیر لوازم خانگی از مسائل مهمی است که در انتخاب تعمیرکار آن باید بسیار دقت کرد.


 

اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)  ,اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)  , ,با 30 در صد تخفیف 22064160 ,اتوبار محدوده آریاشهر (صادقیه), باربری محدوده آریاشهر (صادقیه), اتوبار منطقه آریاشهر (صادقیه), باربری منطقه آریاشهر (صادقیه),اتوبار, باربری,حمل بار شرکت,حمل بار ادارات,حمل بار شرکت در آریاشهر (صادقیه),حمل بار ادارات در آریاشهر (صادقیه),حمل بار با نرخ اتحادیه ,اثاث کشی در آریاشهر (صادقیه),اسباب کشی در آریاشهر (صادقیه),اسباب کشی منزل,اثاث کشی منزل,حمل و نقل , اسباب کشی منزل در آریاشهر (صادقیه),

اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
 
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)


اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)  ,اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)  , ,با 88850541-66098243-44362037-30 در صد تخفیف ,اتوبار محدوده آریاشهر (صادقیه), باربری محدوده آریاشهر (صادقیه), اتوبار منطقه آریاشهر (صادقیه), باربری منطقه آریاشهر (صادقیه),اتوبار, باربری,حمل بار شرکت,حمل بار ادارات,حمل بار شرکت در آریاشهر (صادقیه),حمل بار ادارات در آریاشهر (صادقیه),حمل بار با نرخ اتحادیه ,اثاث کشی در آریاشهر (صادقیه),اسباب کشی در آریاشهر (صادقیه),اسباب کشی منزل,اثاث کشی منزل,حمل و نقل , اسباب کشی منزل در آریاشهر (صادقیه),

اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
 
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)
اتوبار آریاشهر (صادقیه), باربری آریاشهر (صادقیه)


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها