جستجوی عبارت مطلب۱


تعریف متره: متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده " معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری ج. های خاص انجام میگیرد که ج. های صورت وضعیت ( ج. ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود . افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند . انواع متره : با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از : 1. متره بسته . 2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ). بقیه در ادامه مطلب1. مت...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها