جستجوی عبارت مطالب تیر 1396 دامنه


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


دامنه. سید علی اصغر. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. سید علی اصغر. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید رسول هاشمی

عاصم طالبی دار . دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

عاصم طالبی دار . دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. علیرضا. جنگل. بالاتر از پاکو اسل. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. علیرضا. جنگل. بالاتر از پاکو اسل. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

حجة ال والمسلمین شیخ علی اکبر دارابکلایی

حجة ال والمسلمین شیخ علی اکبر دارابکلایی

دامنه. پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. کفشت ورنی ست یا فوم!؟ آقای شیک. مرد رزم چکمه و بِد می پوشه نه دوندنی سوسولی

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. آن چکمه چیه بیخ گوشته شیک!؟

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. نگاه را با سبیل تطبیق دهید یک سویش کج است آقای شیک. تیغ بگیر اصلاحش کن

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

. آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. شیک! شبیه یک هنر پیشه ی در ا اجی های مسعود ده نمکی اصلاح شده

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. چی می خواهی بگی آقای شیک؟

گوش تا گوشش موست. با کلاهی از رضا بیک ایمانوردی! مویی که این روزها شامپویی مخصوص و گرون می خواد

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. شیگ گویی از گردنه ی ن فارس یا دزلی کردستان از راه رسیده! عجب تیپی

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. قراره سبیلشه را در سبیل و راه حفظ محل چخماخی نگه داره! تا هر که دیدش رَم کنه

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. قدش نزدیک 199 و مویش این روزها از زن ها گیسوان تره! عجب روزگاریه ن از ته می زنن ولی مردان ولش می کنن تا به گودی پشت برسه

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. چی نوشته بر بازوی شیک؟ شیرین و فرهادی ست آیا این؟

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش

آق صادق هاشمی شیک. عکاس دامنه از روی آلبوم شخصی او . 22 بهمن 1393. منزل پدرش. و این هم آ ین صحنه ی آقای شیک. که دامنه روی سکوی خونه اش از شیک گرفته. 24 بهمن 1393 که به دامنه قول داده برای محل، با ش را حفظ کنه. ای آق صادق هاشمی شیک باش و برای محل شیک زندگی کن و هوادر همه ی مردم باش. خدا نگهدار تو الان به گوشی ات زنگ می زنم بری دامنه، خودت ببینی و ارزی کنی خودتو. متن دامنه در بارۀ وی اینجا

تالار عروسی آفتاب. قم. 9 اسفند 1393. ساعت 9 شب. عادل. عارف. عاصم. عکاس: دامنه

تالار عروسی آفتاب. قم. 9 اسفند 1393. ساعت 9 شب. عادل. عارف. عاصم. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

تالار عروسی آفتاب. قم. 9 اسفند 1393. ساعت 9 شب. عاصم. عکاس: دامنه

تالار عروسی آفتاب. قم. 9 اسفند 1393. ساعت 9 شب. عاصم. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

قم منزل دامنه. عارف. اولین لحظه پوشیدن لباس دامادی. 9 اسفند 93. عکاس: دامنه

قم منزل دامنه. عارف. اولین لحظه پوشیدن لباس دامادی. 9 اسفند 93. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

عارف سه روز پس از عقد. شهریور 1393. چه کنه دامنه که روزهای نامزدی ع و تیپ برای نامزدان عالم غوغا می کنه

عارف سه روز پس از عقد. شهریور 1393. چه کنه دامنه که روزهای نامزدی ع و تیپ برای نامزدان عالم غوغا می کنه. بقیه در اینجا

فاطمه. خونۀ اسماعیل دارابکلایی. 23 بهمن 1393. ع از روی تابلوی دیوار: دامنه

فاطمه. خونۀ اسماعیل دارابکلایی. 23 بهمن 1393. ع از روی تابلوی دیوار: دامنه

قم منزل دامنه. عاصم. که ب از تهران رسید. صبح امروز 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

قم منزل دامنه. عاصم. که ب از تهران رسید. صبح 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

دارابکلا. سردرگاه منزل مان

روستای دارابکلا. بهمن سال 1393. سردرگاه منزل مان

عارف. سرده مُرسم 1383. عکاس: دامنه

عارف. سرده مُرسم 1383. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

دامنه. 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دبستان شهید محمد باقر مهاجر دارابکلا. به مدیریت رفیقم احمد بابویه دار . عصر 21 بهمن 1393. عکاس: دامنه

دبستان شهید محمد باقر مهاجر دارابکلا. به مدیریت رفیقم احمد بابویه دار . عصر 21 بهمن 1393. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

گل بنفشۀ جنگل دارابکلا. عکاس: یک دوست دامنه. 5 بهمن 1393.

گل بنفشۀ جنگل دارابکلا. عکاس: یک دوست دامنه. 5 بهمن 1393. بقیۀ 47 ع در اینجا

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و شه پردازی خود دانشجویان و دانش دوستان. آذر 1392 عباس آقا مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنارش عارف آهنگر دار و سومی امین آهنگر دار . نفر دوم پس از عباس هم علی اکبر طالبی دار . بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و شه پردازی خود دانشجویان و دانش دوستان. آذر 1392 عباس آقا مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنارش عارف آهنگر دار و سومی امین آهنگر دار . نفر دوم پس از عباس هم علی اکبر طالبی دار . بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

ساری کوی کارمندان. 4 عصر 23 بهمن ماه 1393. مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزاده ی دامنه. دختر آقا حیدر. شیخ وحدت. بهزاد طالبی. شیخ باقر طالبی. آقا حیدر. عکاس: دامنه

ساری کوی کارمندان. 4 عصر 23 بهمن ماه 1393. مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزاده ی دامنه. دختر آقا حیدر. شیخ وحدت. بهزاد طالبی. شیخ باقر طالبی. آقا حیدر. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

حمزه ای بنِه سر. 4 اسفند 1363. عکاس: جناب یک دوست

حمزه ای بنِه سر. 4 اسفند 1363. عکاس: جناب یک دوست

مزار روستای دارابکلا. عصر 5شنبه 24 بهمن 1393. عکاس: دامنه

مزار روستای دارابکلا. عصر 5شنبه 24 بهمن 1393. عکاس: دامنه

مزار روستای دارابکلا. عصر 5شنبه 24 بهمن 1393. آن دور زاده باقر. عکاس: دامنه

مزار روستای دارابکلا. عصر 5شنبه 24 بهمن 1393. آن دور زاده باقر. عکاس: دامنه

خونۀ اولی عادلم در قم. اول بهمن 1393. عکاس: دامنه

خونۀ اولی عادلم در قم. اول بهمن 1393. عکاس: دامنه

سید صادق هاشمی شیک. عکاس: دامنه از روی آلبوم خودش. بهمن 1393. در منزل پدرش. این مکان ع روبروی مغازۀ جلیل محسنی. آق صادق کفشت ورنی ست یا فوم!؟ آقای شیک. مرد رزم چکمه و بُد می پوشه نه دوندنی سوسولی!

سید صادق هاشمی (شیک). عکاس: دامنه از روی آلبوم خودش. بهمن 1393. در منزل پدرش. این مکان ع روبروی مغازۀ جلیل محسنی. آق صادق کفشت ورنی ست یا فوم!؟ آقای شیک. مرد رزم چکمه و بُد می پوشه نه دوندنی سوسولی! بقیه اینجا

زهرای حمیدرضا یورمله از رودی خشک در زمستانی خشک، ارخدا آب خواست. در 14 بهمن 1393 و دامنه امروز 19 بهمن 93 در آستانه ی 22 بهمن 1393 در رود جاری درونش از خدا برای خویش آبرو می خواهد آبرو

زهرای حمیدرضا یورمله از رودی خشک در زمستانی خشک، ارخدا آب خواست. در 14 بهمن 1393 و دامنه امروز 19 بهمن 93 در آستانه ی 22 بهمن 1393 در رود جاری درونش از خدا برای خویش آبرو می خواهد آبرو

علیرضا آهنگر دار و موسی بابویه دار . دو انقل روستا که خونه ی شان پاتوق ما بود ان روزها بارها و بارها. مزار دارابکلا. نوروز سال 1393. البته این دو انقل یادمانی از پرسپولیس و استقلال هم هستند با خاطراتی از فوتبال زمین یورمله! عکاس: دامنه

علیرضا آهنگر دار و موسی بابویه دار . دو انقل روستا که خونه ی شان پاتوق ما بود ان روزها بارها و بارها. مزار دارابکلا. نوروز سال 1393. البته این دو انقل یادمانی از پرسپولیس و استقلال هم هستند با خاطراتی از فوتبال زمین یورمله! عکاس: دامنه. بقیه در اینجا

محل کار. 13 بهمن 1393. آهو. از داخل ماشین تیبا. تیبا یعنی آهوی چابک

محل کار. 13 بهمن 1393. آهو. از داخل ماشین تیبا. تیبا یعنی آهوی چابک

محل کار. گوشه ای از آنچه برای آنجا یا نوشته یا بررسی و نقد و یا مقدمه برآن نوشته ام. 8 بهمن 1393. عکاس: دامنه

محل کار. گوشه ای از آنچه برای آنجا یا نوشته یا بررسی و نقد و یا مقدمه برآن نوشته ام. 8 بهمن 1393. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. موسی بابویه و همسرش. به سوی تظاهرات. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. موسی بابویه و همسرش. به سوی تظاهرات. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. یلنگ اوذر. ماشین جلو حاج علی چلویی. عکاس: دامنه

راه پیچ در پیچ دارابکلا که تمثیلی برای عرصه ی سیاست است! و این هم حاج علی چلویی

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. یلنگ اوه ذر (گُذر). ماشین جلو حاج علی چلویی. عکاس: دامنه

قبر روانشاد یوسف. 21 بهمن 1393. عکاس: دامنه

قبر روانشاد یوسف. 21 بهمن 1393. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. مصطفی شاهمیری. هادی رمضانی. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. مصطفی شاهمیری. هادی رمضانی. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. تیبای دامنه و آن دبیرستان سال 1359 دامنه است که 22 بهمن نام داشت. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. تیبای دامنه و آن دبیرستان سال 1359 دامنه است که 22 بهمن نام داشت. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. تقی آهنگر حاج موسی اکبر . عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. تقی آهنگر حاج موسی اکبر . عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. تیبای دامنه و آن دبیرستان سال 1359 دامنه است که 22 بهمن نام داشت. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. تقی آهنگر حاج موسی اکبر . عکاس: دامنه

محلی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. عکاس: دامنه

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. این دو ع بالا و زیر را جناب « بیان» به دامنه هدیه داده و می گه منو در سورک دیده. ولی نیامده جلو. حالا با 2 تا چشمک صلح آمیز برام، ع فوق را فرستاد. کامنتش هم هست زیر پست. سورک 22 بهمن 93 است

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها. این دو ع بالا و زیر را جناب « بیان» به دامنه هدیه داده و می گه منو در سورک دیده. ولی نیامده جلو. حالا با 2 تا چشمک صلح آمیز برام، ع فوق را فرستاد. کامنتش هم هست زیر پست. سورک 22 بهمن 93 است

تظاهرات 22 بهمن 1393. سورک. دارابکلایی ها

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. عکاس: دامنه

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. شیخ وحدت. شیخ باقر. حیدر بهزاد. عکاس: دامنه

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. عکاس: دامنه. خطبه ی مخصوی عقد توسط عاقد فولادی و شیخ وحدت. عکاس: دامنه

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. خطبه مخصوی عقد توسط عاقد فولادی و شیخ وحدت. عکاس: دامنه

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. دامنه. سر سفره عقد برادرزاده اش زهراخانم. عکاس: محمدرضا طالبی برادرش

مراسم عقد زهرا طالبی دار برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. دامنه. سر سفره عقد برادرزاده ام زهراخانم. عکاس: محمدرضا طالبی برادرش

آرمان و زهرا خانم چند ثانیه ای به مَحرم شدن فاصله دارند. عکاس: دامنه

آرمان و زهرا خانم چند ثانیه ای به مَحرم شدن فاصله دارند. عکاس: دامنه

آرمان روانبخش، داماد جدید خاندان ما. جای مرحوم پدرمان خالی. 22 بهمن 1393. عکاس: دامنه

آرمان روانبخش، داماد جدید خاندان ما. جای مرحوم پدرمان خالی. 22 بهمن 1393. عکاس: دامنه

عاقد فولای. شیخ وحدت. آق بهزاد. شیخ باقر. نگاه زیبای آقا بهزاد. عکاس: دامنه

عاقد فولای. شیخ وحدت. آق بهزاد. شیخ باقر. نگاه زیبای آقا بهزاد. عکاس: دامنه

آرمان و زهرا. خدایا دعای دل آتشین دامنه را اجابت کن که شنیدی چی خواسته

آرمان و زهرا. خدایا دعای دل آتشین دامنه را اجابت کن که شنیدی چی خواسته

محمدرضا طالبی پسر آق حیدر کنار پدرش

محمدرضا طالبی پسر آق حیدر کنار پدرش

خواستگاری از زهرا خانم. بردارزاده ام. عصر 22 بهمن 1393 روز خجستۀ انقلاب . منزل خواهرم کلثوم (سیدعلی اکبر هاشمی). عکاس: دامنه

خواستگاری از زهرا خانم. بردارزاده ام. عصر 22 بهمن 1393 روز خجستۀ انقلاب . منزل خواهرم کلثوم (سیدعلی اکبر هاشمی). عکاس: دامنه

اقوام آرمان و خواستگارچیان محترم از قائم شهر

اقوام آرمان و خواستگارچیان محترم از قائم شهر

اقوام آرمان و خواستگارچیان محترم از قائم شهر. عکاس: دامنه

اقوام آرمان و خواستگارچیان محترم از قائم شهر. عکاس: دامنه

آرمان داماد آق حیدر. روز خواستگاری عصر 22 بهمن 1393 عکاس: دامنه

آرمان داماد آق حیدر. روز خواستگاری عصر 22 بهمن 1393 عکاس: دامنه

مراسم پس از پایان نشست خواستگاری. سمت راست جناب عارف پدر آرمان داماد حیدر

مراسم پس از پایان نشست خواستگاری. سمت راست جناب عارف پدر آرمان داماد حیدر

بهزاد طالبی شیخ آیندۀ خاندان ما فرزند شیخ باقر. عکاس: دامنه

بهزاد طالبی شیخ آیندۀ خاندان ما فرزند شیخ باقر. عکاس: دامنه

دامنه. تشی لت. سال 1384. تفکّر لازم است. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. تفکّر لازم است. عکاس: عارف


عارف. دائی. عاصم. عادل. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

عارف. دائی. عاصم. عادل. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

تهران. جاده لشکرک لواسان. تابستان 1383 اعضای بیت دامنه. عکاس: دائی

تهران. جاده لشکرک لواسان. تابستان 1383. اعضای بیت دامنه. عکاس: دائی

شهر خمین. منزل . سال 1382. حاج احمد آهنگر دار . دامنه. عکاس: عاصم

خمین. منزل . سال 1382. حاج احمد آهنگر دار . دامنه. عکاس: عاصم

شب 13 اسفند 94. خونۀ پسرم عارف. عکاس: عروسم سُرورالسّادات. عارف. دامنه . عادل

شب 13 اسفند 94. خونۀ پسرم عارف. عکاس: عروسم سُرورالسّادات. عارف. دامنه . عادل

تشی لت. سال 1385. از راست : عاصم. عادل. عارف. امین نجاتی. عکاس: دامنه

تشی لت. سال 1385. از راست : عاصم. عادل. عارف. امین نجاتی. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1381. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1381. عکاس: سیدعلی اصغر

اتاق مرحوم پدرم حجت ال شیخ علی اکبر طالبی دار . سال 1384. پدرم. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر هاشمی. علیرضا. سیدعلی اصغر. شیخ باقر. عکاس: دامنه

اتاق مرحوم پدرم حجة ال حاج شیخ علی اکبر طالبی دار . سال 1384. پدرم. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر هاشمی. علیرضا. سیدعلی اصغر. شیخ باقر. عکاس: دامنه

جنگل دارابکلا. منطقه ی وَل اُوه. سال 1384. پس از درگذشت خیره کننده ی یوسف مزارمان بود و حس و حال فراق او. پوزش ای آوند درخت. عکاس: سیدعلی اصغر

جنگل دارابکلا. منطقه ی وَل اُوه. پس از درگذشت خیره کنندۀ یوسف مزارمان بود و حس و حال فراق او. پوزش ای آوند درخت. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. تیر ماه 1361. جبهه مریوان. بوریدر. عکاس: سیدکاظم صباغ

دامنه. تیر ماه 1361. جبهه مریوان. بوریدر. عکاس: سیدکاظم صباغ

 زاده عباس اوسا دارابکلا. عارف. عادل. عاصم. دائی. رضا. سال 1385. عکاس: دامنه

زاده عباس اوسا دارابکلا. عارف. عادل. عاصم. دائی. رضا. سال 1385.عکاس: دامنه

مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

سر قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: سیدعسکری. شعبانعلی شاهمیری. آق علی پورصمد. جعفر رجبی. روانشاد یوسف رزاقی. سیدعلی اصغر. دامنه

قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: سیدعسکری. شعبانعلی شاهمیری. آق علی پورصمد. جعفر رجبی. روانشاد یوسف رزاقی. سیدعلی اصغر. دامنه

دامنه. قم. سال 1364. پل آهنچی کنار حرم حضرت معصومه

دامنه. قم. سال 1364. پل آهنچی کنار حرم حضرت معصومه

سیدرسول هاشمی و دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدرسول هاشمی و دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

31 مرداد 1365 . روز دامادی دامنه. بازگشت از . از راست : منصور شعبانی. یوسف رزاقی. دامنه.جعفر. حسن. سیدعسکری. مهدی ( خواهر زاده ی دامنه ). شیخ باقر ( اخوی ). ردیف پشت از راست :مهدی آهنگر. سید قاسم. حن صادقی. احمد بابویه. سیدعلی ک. عکاس : سیدعلی اصغر

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1365. بازگشت از . از راست : منصور شعبانی. یوسف رزاقی. دامنه. جعفر رجبی. حسن آهنگر. سیدعسکری. مهدی رمضانی (خواهرزاده ی دامنه). شیخ باقر (اخوی). ردیف پشت از راست: مهدی آهنگر. سید قاسم. حسن صادقی. احمد بابویه. سیدعلی ک. عکاس: سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. حسن صادقی محلی (اولین جانباز دارابکلا) و دامنه. 13 بدر 1385. عکاس:سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. حسن صادقی محلی (اولین جانباز دارابکلا) و دامنه. روز 13 بدر 1385.عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1393. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1393. عکاس: سیدعلی اصغر

از راست: عاصم. عادل. عارف. سال 1384. مرسم. عکاس: دامنه

از راست: عاصم. عادل. عارف. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

دامنه. جعفر. علیرضا. سیدرسول. جنگل دارابکلا. بالادست پاکو اسّل. سال 1387. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جعفر آهنگر. علیرضا. سیدرسول هاشمی. جنگل دارابکلا. بالادست پاکو اسّل. سال 1387. عکاس: سیدعلی اصغر

عاصم. سال 1384. عکاس: دامنه

عاصم و توک. سال 1384. عکاس: دامنه

دامنه. گِس اَخیر. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. گِس اَخیر. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

غروب آفتاب دارابکلا. روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394. عکاس: جناب یک دوست

غروب آفتاب دارابکلا. روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394. عکاس: جناب یک دوست

عاصم طالبی دار . دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

عاصم طالبی دار . دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

دامنه. علیرضا. جعفر آهنگر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. جعفر آهنگر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: دامنه

کامیون حمل کُنده های درختان جنگل دارابکلا. نوروز 1394. دامنه نمی داند این ماشین از کیست و برای کیست؟ فقط می داند علامتی از کاهیدگی جنگل ملی ست این قطع درختان

کامیون حمل کُنده های درختان جنگل دارابکلا. نوروز 1394. دامنه نمی داند این ماشین از کیست و برای کیست؟ فقط می داند علامتی از کاهیدگی جنگل ملی ست این قطع درختان

آبشار جنگل روستای دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل روستای دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو دامادش

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو دامادش

تالار آفتاب قم. دامنه. عارف. مهمانان در حال روبوسی عارف. شب 9 اسفند 1394. عکاس: سید علی اصغر. شب جشن عروسی عارف

تالار آفتاب قم. دامنه. عارف. مهمانان در حال روبوسی عارف. شب 9 اسفند 1394. عکاس: سید علی اصغر. شب جشن عروسی عارف

تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 9 اسفند 1393. مراسم جشن عروسی عارف طالبی دار . از راست : دامنه. حُجج : سید محمد شفیعی مازندرانی. محمدرضا نصوری. محمدجواد غلامی دار . سید حسین شفیعی دار . عکاس: رضوان رمضانی

تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 9 اسفند 1393. مراسم جشن عروسی عارف طالبی دار . از راست : دامنه. حُجج : سید محمد شفیعی مازندرانی. محمدرضا نصوری. محمدجواد غلامی دار . سید حسین شفیعی دار . عکاس: رضوان رمضانی

نشست گروه وایبر. نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست گروه وایبر. نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. نوروز 1394. منزل حسن صادقی. عکاس : محمد صادقی

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. نوروز 1394. منزل حسن صادقی. عکاس : محمد صادقی پسر حسن صادقی

احمد بابویه دار مدیر ارجمند دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا (سمت راست). کنارش جناب آقای عرب خزائلی رئیس آموزش و پرورش شهرستان میاندورود. بقیۀ حاضرین ع را نمی شناسم. ع از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» با مدیریت باقر آریائی فر حاج باقر موسی. 15 اردیبهشت 1394. جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا

احمد بابویه دار مدیر ارجمند دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا (سمت راست). کنارش جناب آقای عرب خزائلی رئیس آموزش و پرورش شهرستان میاندورود. بقیۀ حاضرین ع را نمی شناسم. ع از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی. 15 اردیبهشت 1394. جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا

جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا. روز 15 اردیبهشت 1394. ع از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی

جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا. روز 15 اردیبهشت 1394. ع از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی

دامنه. پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. روستای پهجت است پست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه

سیدعلی اصغر. کلبه ی عمویوسف تیرنگ گردی. 1386. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. کلبه ی عمویوسف تیرنگ گردی. 1386. عکاس: دامنه

حاج احمد آهنگر (البته با تسلیت فوت مادر گرامی شان) و دامنه و سمند که یادش بخیر است هنوز هم. 1387. عکاس: سید علی اصغر

حاج احمد آهنگر (البته با تسلیت فوت مادر گرامی شان) و دامنه و سمند که یادش بخیر است هنوز هم. 1387. عکاس: سید علی اصغر

کباب و در جنگل دارابکلا. سال 1387. از راست: علیرضا (البته با تسلیت فوت مادر ارجمندشان). سیدرسول. عمواکبر دارابکلایی. جعفر آهنگر. آن دور هم دامنه و حاج احمد در اقامه ی . عکاس: سیدعلی اصغر

کباب و در جنگل دارابکلا. سال 1387. از راست: علیرضا (البته با تسلیت فوت مادر ارجمندشان). سیدرسول. عمواکبر دارابکلایی. جعفر آهنگر. آن دور هم دامنه و حاج احمد در اقامه ی . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و جواد دباغیان. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و جواد دباغیان. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

سال 1382. برف جنگل. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. روانشاد یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

سال 1382. برف جنگل. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. روانشاد یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا

دامنه و بقیه عضو گروه. نوروز 1394. جلسه ی گروه وات سپ در دهیاری. عکاس: مهدی مقت

دامنه و بقیه عضو گروه. نوروز 1394. جلسه ی گروه وات سپ در دهیاری. عکاس: مهدی مقت

حمیدرضا طالبی دار . 2 اردیبهشت 1384 . عکاس: مهدی رجبی

حمیدرضا طالبی دار . 2 اردیبهشت 1384 . عکاس: مهدی رجبی

عید 1394 منزل احمد بابویه: جعفر آهنگر. دامنه. سیدرسول. حسن صادقی. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. عکاس: احمد

عید 1394 منزل احمد بابویه: جعفر آهنگر. دامنه. سیدرسول. حسن صادقی. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. عکاس: احمد

سیدعلی اصغر و احمدبابویه. عید 1394 منزل احمد بابویه. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر و احمدبابویه. عید 1394 منزل احمد بابویه. عکاس: دامنه

سید علی اصغر؛ کلاه اسکموهای قطبی ست یا مِنشویک های ضد لنین روس

سید علی اصغر؛ کلاه اسکموهای قطبی ست یا مِنشویک های ضد لنین روس

رودخانه ی پیچ تند تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

رودخانه ی پیچ تند تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

حجت ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . ع از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان. اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا

حجت ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . ع از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان. اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا

نجف. آ ین ع دامنه از حرم علی ع. یکشنبه 7 دی 1393 پس از ظهر و عصر و روز وداع از آن مظلوم تاریخ و دانشمندترین مرد هستی

نجف. آ ین ع دامنه از حرم علی ع. یکشنبه 7 دی 1393 پس از ظهر و عصر و روز وداع از آن مظلوم تاریخ و دانشمندترین مرد هستی

هادی آهنگر. دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

هادی آهنگر. دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر. آ های اسفند 1383 سال فوت یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر. آ های اسفند 1383 سال فوت یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر. جنگل نوردی. 1389. عکاس: سیدرسول

سید علی اصغر. جنگل نوردی. 1389. عکاس: سیدرسول

جلسه اول گروه وات سپی عمران و توسعه دارابکلا. دفتر دهیار محترم. از راست: عیسی آهنگر دبیر. امین آهنگر. عارف آهنگر. رحمان آفاقی. مهدی بابویه (موسی). سیدمحمد . عارف زاده. میثم رحیمی . دامنه. حسین جوادی نسب. علی اکبر طالبی. سیدمحمد رحیمی. سید رسول شفیعی. معین آهنگر. محمدآقا دباغیان دهیار گرامی. عباس سحرخیز. محمد. مهدی بابویه (حسین). صادق. دامنه. رجبی . سیدجعفر حاتمی. سیدایمان هاشمی. نوروز 1394. عکاس: مهدی مقت

جلسه اول گروه وات سپی عمران و توسعه دارابکلا. دفتر دهیار محترم. از راست: عیسی آهنگر دبیر. امین آهنگر. عارف آهنگر. رحمان آفاقی. مهدی بابویه (موسی). سیدمحمد . عارف زاده. میثم رحیمی . دامنه. حسین جوادی نسب. علی اکبر طالبی. سیدمحمد رحیمی. سید رسول شفیعی. معین آهنگر. محمدآقا دباغیان دهیار گرامی. عباس سحرخیز. محمد. مهدی بابویه (حسین). صادق. دامنه. رجبی . سیدجعفر حاتمی. سیدایمان هاشمی. نوروز 1394. عکاس: مهدی مقت

دامنه. موسی رمضانی. سیدرسول. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سیدرسول. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

حُجج : سیدحسین شفیعی دار . شیخ محمد . شیخ علی ربانی. جشن عروسی عارف طالبی دار . تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 10 اسفند 93. عکاس: دامنه

حُجج : سیدحسین شفیعی دار . شیخ محمد . شیخ علی ربانی. جشن عروسی عارف طالبی دار . تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 10 اسفند 93. عکاس: دامنه

تقی آهنگر. روانشاد یوسف. حاج علی. 1382. دریای گوهرباران میاندورود مازندران. یک سال پیش از فوت. عکاس: سیدعلی اصغر

تقی آهنگر. روانشاد یوسف. حاج علی. 1382. دریای گوهرباران میاندورود مازندران. یک سال پیش از فوت. عکاس: سیدعلی اصغر

حجت ال والمسلمین سیدحسین شفیعی دار . مراسم جشن عروسی پسرم عادل طالبی دار . قم تالار هتل نیاوران. از راست: عاصم طالبی دار . عمواصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی. مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

حجت ال والمسلمین سیدحسین شفیعی دار . مراسم جشن عروسی پسرم عادل طالبی دار . قم تالار هتل نیاوران. از راست: عاصم طالبی دار . عمواصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی. مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

نشاء برنج شمال ایران

نشاء برنج شمال ایران

میز کار دامنه در منزل. ساده و بی آلایش

میز کار دامنه در منزل. ساده و بی آلایش

ضلع غربی حرم حضرت معصومه (س) جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394.از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب ا مان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

ضلع غربی حرم حضرت معصومه (س) جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394.از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب ا مان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

قبر شهید آیت الله مرتضی مطهری

قبر شهید آیت الله مرتضی مطهری

مسجد اعظم قم، مجاور حرم حضرت معصومه (س) که محل تدریس مراجع معظم تقلید

مسجد اعظم قم، مجاور حرم حضرت معصومه (س) که محل تدریس مراجع معظم تقلید. عکاس: دامنه

جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. روانشاد یوسف آ ین سال حیات عزیزانه اش. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر


مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

پاسگاه قدیم دارابکلا که انقل ون در زمان انقلاب تصرفش کرده بودند و شیخ وحدت و مرحوم شیخ مختاری در آن سخنرانی د و حالا جناب دهیار آقای محمد دباغیان آن را یک مرکز خوب اداریی برای محل ساخت. فقط دامنه متمنّی ست از دهیار ارجمند و خدوم که گوشه ای از آن را برای حفظ و اص تاریخی و یادگار انقلاب باقی بگذارد که پاسگاه قدیم بود و در نسل بعدی تاریخ اش زنده بماند. عکاس: جناب یک دوست

پاسگاه قدیم دارابکلا که انقل ون در زمان انقلاب تصرفش کرده بودند و شیخ وحدت و مرحوم شیخ مختاری در آن سخنرانی د و حالا جناب دهیار آقای محمد دباغیان آن را یک مرکز خوب اداریی برای محل ساخت. فقط دامنه متمنّی ست از دهیار ارجمند و خدوم که گوشه ای از آن را برای حفظ و اص تاریخی و یادگار انقلاب باقی بگذارد که پاسگاه قدیم بود و در نسل بعدی تاریخ اش زنده بماند. عکاس: جناب یک دوست

کلبۀ ما در افرایی، پاتوق شب دامنه در محل. سال 1393. عکاس: یک دوست

کلبۀ ما، پاتوق شب دامنه در محل. سال 1393. عکاس: یک دوست

حمزه ای بنِه سر. بهمن 1393. عکاس: یک دوست

حمزه ای بنِه سر. بهمن 1393. عکاس: یک دوست

نتیجه های پدر و مادرمان. فاطمۀ چند روزه. بهمن 1393. عکاس: دامنه

نتیجه های پدر و مادرمان. فاطمۀ چند روزه. بهمن 1393. عکاس: دامنه

همان فاطمه ی بالاست. چند روز بعد. عکاس: مادرش ام البنین خواهرزن دامنه

همان فاطمه بالاست. چند روز بعد. عکاس: مادرش ام البنین دارابکلایی

آریا و آرتا. دو نتیجه دیگر پدر و مادرمان. قم منزل دامنه. دی 1393. عکاس: دامنه

آریا و آرتا علی میرزایی. دو نتیجه دیگر پدر و مادرمان. قم منزل دامنه. دی 1393. عکاس: دامنه

دامنه. شیخ وحدت. محمدحسین طهماسی . سیدعلی سجادی. حاج اصغر دباغیان. منزل مرحوم پدر. روز عروسی آقا محسن پسر شیخ وحدت

دامنه. شیخ وحدت. محمدحسین طهماسی . سیدعلی سجادی. حاج اصغر دباغیان. منزل مرحوم پدر. روز عروسی آقا محسن پسر شیخ وحدت

حج پدرم. سال 1382. تکیه پیش دارابکلا. از چپ: شیخ باقر. حاجی مهاجر. مرحوم سید باقر سجادی. مرحوم پدر. دامنه. شیخ وحدت. حیدر. سیدعلی اکبر. حاج رضا دارابکلایی. پسرم عادل

حج پدرم. سال 1382. تکیه پیش دارابکلا. از چپ: شیخ باقر. حاجی مهاجر. مرحوم سید باقر سجادی. مرحوم پدر. دامنه. شیخ وحدت. حیدر. سیدعلی اکبر. حاج رضا دارابکلایی. پسرم عادل

قم منزل دامنه. 1376 از چپ: شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدر. عاصم. مهدی رمضانی خواهرزاده ام. عارف. عکاس: عادل

قم منزل دامنه. 1376 از چپ: شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدر. عاصم. مهدی رمضانی خواهرزاده ام. عارف. عکاس: عادل

دامنه. سال 1385. بهشهر. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1385. بهشهر. عکاس: سید علی اصغر

محل کار. باغ زیتون پشت اتاق کار. تهران. 9 بهمن 1393 یک روز برفی با لبویی داغ و فرنی دهن سوز و شلغم بلغم زُدا. عکاس: دامنه

محل کار. باغ زیتون پشت اتاق کار. تهران. 9 بهمن 1393 یک روز برفی با لبویی داغ و فرنی دهن سوز و شلغم بلغم زُدا. عکاس: دامنه

محل کار. تهران. شهید حاج حمید تقوی بلند نظری که بازوی امنیتی حاج قاسم سلیمانی بود. اهل جنوب ایران. مرد رزم و عرفان و دلیری. دامنه در کربلا بود که او به دست خون آشام و به تیر خصم تک تیراندازی وحشی، شهید شد. سابقه ای درخشان داشت و حاج قاسم سلیمانی والاترین ایران و جهان ، مستظهر به توان عملیاتی او بود. دشمن وی را دقیقا می شناخت و یک ماه کمین گذاشت و به شهادتش رساند. ولی جوان ایرانی! (نه همه البته) او را، نه می شناخت و نه می خواهد بشناسند. دامنه متاسف است متاسف متاسف، از این افراط و تفریط نادانی های حیرت بخش برخی از نسل جدیدی ها که مفا خود را گم کرده اند. عکاس: دامنه

محل کار. تهران. شهید حاج حمید تقوی بلند نظری که بازوی امنیتی حاج قاسم سلیمانی بود. اهل جنوب ایران. مرد رزم و عرفان و دلیری. دامنه در کربلا بود که او به دست خون آشام و به تیر خصم تک تیراندازی وحشی، شهید شد. سابقه ای درخشان داشت و حاج قاسم سلیمانی والاترین ایران و جهان ، مستظهر به توان عملیاتی او بود. دشمن وی را دقیقا می شناخت و یک ماه کمین گذاشت و به شهادتش رساند. ولی جوان ایرانی! (نه همه البته) او را، نه می شناخت و نه می خواهد بشناسند. دامنه متاسف است متاسف متاسف، از این افراط و تفریط نادانی های حیرت بخش برخی از نسل جدیدی ها که مفا خود را گم کرده اند. عکاس: دامنه

باقر مدّاح طالبی یورمحله دارابکلا. مردی برای ماه محرم و عزا و نیز فصل عقد و عروسی و بزن و ن ها !!در دوره های ما. نوه اش زهرا خانم گل، در کف گرمش، بچه ی آقا حمید طالبی است. باقر مداح عمو زاده ی خوب دامنه، در عروسی دامنه در 31 مرداد 1365 با مدحش غوغا بپا کرده بود. سلامتی اش آرزوی همه ی ماها دهه ی چهلی هاست که با مدح او در دهه ی 60 عروسی کردیم و دست زن را گرفتیم و به خانه ی بخت و وقت و سخت و شعَف رفتیم. عکاس این ع : یک دوست که به وات سپ دامنه ارسال نمود

باقر مدّاح طالبی یورمحله دارابکلا. مردی برای ماه محرم و عزا و نیز فصل عقد و عروسی و بزن و ن ها !!در دوره های ما. نوه اش زهرا خانم گل، در کف گرمش، بچه ی آقا حمید طالبی است. باقر مداح عمو زاده ی خوب دامنه، در عروسی دامنه در 31 مرداد 1365 با مدحش غوغا بپا کرده بود. سلامتی اش آرزوی همه ی ماها دهه ی چهلی هاست که با مدح او در دهه ی 60 عروسی کردیم و دست زن را گرفتیم و به خانه ی بخت و وقت و سخت و شعَف رفتیم. عکاس این ع : یک دوست که به وات سپ دامنه ارسال نمود

آق اسدالله سجادی سلامم بر آق اسدالله عزیزم که سال 1364 با آق اسدالله و روانشاد یوسف و سیدعلی اصغر و حسن صادقی رفته بودیم جبهه و گردان ادوات و پر از نشاط بودیم و مشحون به بساط. عکاس: دامنه

آق اسدالله سجادی سلامم بر آق اسدالله عزیزم که سال 1364 با آق اسدالله و روانشاد یوسف و سیدعلی اصغر و حسن صادقی رفته بودیم جبهه و گردان ادوات و پر از نشاط بودیم و مشحون به بساط. عکاس: دامنه

دامنه. سید رسول هاشمی. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سید رسول هاشمی. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

شیخ وحدت. 1388. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

شیخ وحدت. 1388. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. شیخ وحدت و رفقا. سال 1388 جنگل دارابکلا

دامنه. شیخ وحدت و رفقا. سال 1388 جنگل دارابکلا

طلوع آفتاب از زاویه تپه پیر ه دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

طلوع آفتاب از زاویه تپه پیر ه دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

اَمبِس مرز دارابکلا. بهمن 1393. ممنونم جناب دوست خوب

اَمبِس مرز دارابکلا. بهمن 1393. ممنونم جناب دوست خوب

شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدرمان. سال 1382. اتاق مرحوم پدر

شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدرمان. سال 1382. اتاق مرحوم پدر

شیخ وحدت و محمودی. ساری سال 1358. بچه های کمیته ی انقلاب

شیخ وحدت و محمودی. ساری سال 1358. بچه های کمیته انقلاب

شیخ وحدت. ساری سال 1358. بچه های کمیته انقلاب

شیخ وحدت. ساری سال 1358. بچه های کمیته انقلاب

دامنه. شیخ وحدت. 1382. حیاط منزلم دارابکلا

دامنه. شیخ وحدت. 1382. حیاط منزلم دارابکلا

حرم کریمه اهلبیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س). قم

حرم کریمه اهلبیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س). قم

حرم حضرت معصومه (س) و حیاط مدرسه فیضیه قم. مدرسه ای که با منبر تاریخی ، بنیاد ستم و ستمگر ویران شد و نامشروع گردید برای همه ی دوران

حرم حضرت معصومه (س) و حیاط مدرسه فیضیه قم. مدرسه ای که با منبر تاریخی ، بنیاد ستم و ستمگر ویران شد و نامشروع گردید برای همه ی دوران

دامنه. حسن آهنگر. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. سال 1362. اوس صحرای دارابکلا

دامنه. حسن آهنگر. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. سال 1362. اوس صحرای دارابکلا

تئاتر دارابکلا 1358 به نویسندگی و کارگردانی سیدعلی اصغر شفیعی و تلاش روانشاد یوسف رزاقی: ایستاده از راست : جواد دباغیان. سیدتقی شفیعی. نقی طالبی. شهید حجت ال سیدجوادشفیعی. دامنه. جعفر رجبی. علی ملایی. موسی رجبی. و نشسته از راست : خلیل جوشکار. یوسف مداح. سیدکاظم صباغ. حیدر طالبی ( اخوی دامنه ). احمد شیردل. حسن آهنگر. علی آهنگر

تئاتر دارابکلا 1358 به نویسندگی و کارگردانی سیدعلی اصغر شفیعی و تلاش روانشاد یوسف رزاقی: ایستاده از راست : جواد دباغیان. سیدتقی شفیعی. نقی طالبی. شهید حجت ال سیدجوادشفیعی. دامنه. جعفر رجبی. علی ملایی. موسی رجبی. و نشسته از راست : خلیل جوشکار. یوسف مداح. سیدکاظم صباغ. حیدر طالبی ( اخوی دامنه ). احمد شیردل. حسن آهنگر. علی آهنگر

دامنه. حسن صادقی محلی. سید علی اصغر. دامنه. سیدعسکری. سال 1363. مغازۀ علی رزاقی. عکاس: یوسف

دامنه. حسن صادقی محلی. سید علی اصغر. دامنه. سیدعسکری. سال 1363. مغازۀ علی رزاقی. عکاس: یوسف

آرم دامنه دارابکلا. سال 1392. طراح قربانعلی طالبی دار

آرم دامنه دارابکلا. سال 1392. طراح قربانعلی طالبی دار

ایمیل دامنه: ebrahimtalebidarabi@yahoo.com

آبشار دارابکلا. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر شفیعی دار

آبشار دارابکلا. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر شفیعی دار

هدیۀ انگشتر نگین سنگ قبر حسین (ع) که توسط آیة الله اکبرهاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس تدوین تفسیر قرآن «راهنما» اهداء شد. عکاس: دامنه منزل شیخ وحدت

هدیۀ انگشتر نگین سنگ قبر حسین (ع) که توسط آیة الله اکبرهاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس تدوین تفسیر قرآن «راهنما» اهداء شد. عکاس: دامنه منزل شیخ وحدت

هدیۀ انگشتر نگین سنگ قبر حسین (ع) که توسط آیة الله اکبرهاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس تدوین تفسیر قرآن «راهنما» اهداء شد. عکاس: دامنه منزل شیخ وحدت

هدیۀ انگشتر نگین سنگ قبر حسین (ع) که توسط آیة الله اکبرهاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس تدوین تفسیر قرآن «راهنما» اهداء شد. عکاس: دامنه منزل شیخ وحدت

سند ساواک علیۀ شیخ وحدت در سال 1354. قیام 17 داد 1354 مدرسۀ فیضیه قم. ردیف شمارۀ 12. عکاس: دامنه از روی اسناد یایگانی شخصی دامنه

سند ساواک علیۀ شیخ وحدت در سال 1354. قیام 17 داد 1354 مدرسۀ فیضیه قم. ردیف شمارۀ 12. عکاس: دامنه از روی اسناد یایگانی شخصی دامنه

شیخ وحدت. منزلش. قم. 16 داد 1393. یادداشت در حین مصاحبۀ دامنه. عکاس: دامنه

شیخ وحدت. منزلش. قم. 16 داد 1393. یادداشت در حین مصاحبۀ دامنه. عکاس: دامنه

دستخط شیخ وحدت. مصاحبۀ دامنه با ایشان در بارۀ زندگی پرماجرا. منزلش. قم. 16 داد 1393. عکاس: دامنه

دستخط شیخ وحدت. مصاحبۀ دامنه با ایشان در بارۀ زندگی پرماجرا. منزلش. قم. 16 داد 1393. عکاس: دامنه

یوسف رزاقی. رضا آهنگر. کلبۀ تیرنگ گردی

یوسف رزاقی. رضا آهنگر. کلبۀ تیرنگ گردی. سال 1382. دارابکلا

ع روانشاد یوسف رزاقی بر کلبۀ تیرنگ گردی کلبۀ عمو یوسف. دارابکلا

ع روانشاد یوسف رزاقی بر کلبۀ تیرنگ گردی (کلبۀ عمو یوسف). سال 1384. دارابکلا

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی دارابکلا. خاطرات دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جواد دباغیان. حسن صادقی. حاج علی چلویی. سال 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جواد دباغیان. حسن صادقی. حاج علی چلویی. سال 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه.سید رشول هاشمی. اکبر عمو دارابکلایی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سید رشول هاشمی. اکبرعمو دارابکلایی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1384. جنگل دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1384. جنگل روستای دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1384. جنگل دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1384. جنگل روستای دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سیدرسول هاشمی. موسی رمضانی. اکبرعمو دارابکلایی. 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سیدرسول هاشمی. موسی رمضانی. اکبرعمو دارابکلایی. 1384. جنگل روستای دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. مِه غلیظ جنگل دارابکلا سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1384. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1384. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

یوسف رزاقی. اکبرعمو. موسی رمضانی. سشید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: سید علی اصغر

یوسف رزاقی. اکبرعمو دارابکلایی. موسی رمضانی. سید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل روستای دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: سید علی اصغر

یوسف رزاقی. اکبرعمو دارابکلایی. موسی رمضانی. سید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: سید علی اصغر

یوسف رزاقی. اکبرعمو دارابکلایی. موسی رمضانی. سید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل روستای دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: سید علی اصغر

سید علی اصغر. اکبرعمو دارابکلایی. موسی رمضانی. سید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: یوسف رزاقی

سید علی اصغر. اکبرعمو دارابکلایی. موسی رمضانی. سید حسین رضایی. رضا آهنگر طالب. جنگل روستای دارابکلا. زمستان سال 1382، عکاس: یوسف رزاقی

دامنه. جنگل. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالدست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جنگل. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سال 1382. جنگل پلنگ درّۀ روستای دارابکلا. بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. نگهبان شرکت نکاچوب. سید علی اکبر. سید علی اصغر. روانشاد یوسف. نگهبانی دوازده راه جنگل دارابکلا. نوروز سال 1383. آ ین 13 بدر با یوسف. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. نگهبان شرکت نکاچوب. سید علی اکبر. سید علی اصغر. روانشاد یوسف. نگهبانی دوازده راه جنگل دارابکلا. نوروز سال 1383. آ ین 13 بدر با یوسف. عکاس: سید رسول هاشمی

بهنام رجبی. بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. سال 1392. عکاسی ساری

بهنام رجبی. بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. سال 1392. عکاسی ساری

است پشت. فروردین سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

است پشت. فروردین سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

اولین تظاهرات مهم مردم دارابکلا قبل از پیروزی انقلاب. سال 1357. از تکیه پیش تا پاسگاه و از آنجا تا مزار. ع از روی آلبوم شخص دامنه. سمت راست پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دار

اولین تظاهرات مهم مردم دارابکلا قبل از پیروزی انقلاب. سال 1357. از تکیه پیش تا پاسگاه و از آنجا تا مزار. ع از روی آلبوم شخص دامنه. سمت راست پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دار

عاشورای روستای دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: دامنه

عاشورای روستای دارابکلا. روز 13 آبان 1393. تکیه پیش. عکاس: دامنه

مرثیه خوانی رفیق فرهیخته ام محمد عبدی سنه کوهی. تکیۀ سنه کوه

مرثیه خوانی رفیق فرهیخته ام محمد عبدی سنه کوهی. تکیۀ سنه کوه

دامنه. سید رسول هاشمی. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر


به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/03/01583534

پنج شنبه 8 تیر

2

bizpo/96/03/01583563

پنج شنبه 8 تیر

3

bizpo/96/03/01583564

پنج شنبه 8 تیر

4

bizpo/96/03/01583571

پنج شنبه 8 تیر

5

bizpo/96/03/01583689

پنج شنبه 8 تیر

6

bizpo/96/03/01583722

پنج شنبه 8 تیر

7

bizpo/96/03/01583724

پنج شنبه 8 تیر

8

bizpo/96/03/01583783

پنج شنبه 8 تیر

9

bizpo/96/03/01583808

پنج شنبه 8 تیر

10

bizpo/96/03/01583833

پنج شنبه 8 تیر

11

bizpo/96/03/01583837

پنج شنبه 8 تیر

12

bizpo/96/03/01583861

پنج شنبه 8 تیر

13

bizpo/96/03/01583878

پنج شنبه 8 تیر

14

bizpo/96/03/01583889

پنج شنبه 8 تیر

15

bizpo/96/03/01583890

پنج شنبه 8 تیر

16

bizpo/96/03/01583944

پنج شنبه 8 تیر

17

bizpo/96/03/01583958

پنج شنبه 8 تیر

18

bizpo/96/03/01583962

پنج شنبه 8 تیر

19

bizpo/96/03/01583974

پنج شنبه 8 تیر

20

bizpo/96/03/01584005

پنج شنبه 8 تیر

21

bizpo/96/03/01584068

پنج شنبه 8 تیر

22

bizpo/96/03/01584153

پنج شنبه 8 تیر

23

bizpo/96/03/01584157

پنج شنبه 8 تیر

24

bizpo/96/03/01584159

پنج شنبه 8 تیر

25

bizpo/96/03/01584172

پنج شنبه 8 تیر

26

bizpo/96/03/01584258

پنج شنبه 8 تیر

27

bizpo/96/03/01584279

پنج شنبه 8 تیر

28

bizpo/96/03/01584281

پنج شنبه 8 تیر

29

bizpo/96/03/01584285

پنج شنبه 8 تیر

30

bizpo/96/03/01584289

پنج شنبه 8 تیر

31

bizpo/96/03/01584295

پنج شنبه 8 تیر

32

bizpo/96/03/01584297

پنج شنبه 8 تیر

33

bizpo/96/03/01584314

پنج شنبه 8 تیر

34

bizpo/96/03/01584352

پنج شنبه 8 تیر

35

bizpo/96/03/01584377

پنج شنبه 8 تیر

36

bizpo/96/03/01584388

پنج شنبه 8 تیر

37

bizpo/96/03/01584395

پنج شنبه 8 تیر

38

bizpo/96/03/01584440

پنج شنبه 8 تیر

39

bizpo/96/03/01584495

پنج شنبه 8 تیر

40

bizpo/96/03/01584516

پنج شنبه 8 تیر

41

bizpo/96/03/01584548

پنج شنبه 8 تیر

42

bizpo/96/03/01584575

پنج شنبه 8 تیر

43

bizpo/96/03/01584600

پنج شنبه 8 تیر

44

bizpo/96/03/01584622

پنج شنبه 8 تیر

45

bizpo/96/03/01584634

پنج شنبه 8 تیر

46

bizpo/96/03/01584636

پنج شنبه 8 تیر

47

bizpo/96/03/01584646

پنج شنبه 8 تیر

48

bizpo/96/03/01584676

پنج شنبه 8 تیر

49

bizpo/96/03/01584692

پنج شنبه 8 تیر

50

bizpo/96/03/01584739

پنج شنبه 8 تیر

51

bizpo/96/03/01584752

پنج شنبه 8 تیر

52

bizpo/96/03/01584755

پنج شنبه 8 تیر

53

bizpo/96/03/01584795

پنج شنبه 8 تیر

54

bizpo/96/03/01584800

پنج شنبه 8 تیر

55

bizpo/96/03/01584809

پنج شنبه 8 تیر

56

bizpo/96/03/01584821

پنج شنبه 8 تیر

57

bizpo/96/03/01584866

پنج شنبه 8 تیر

58

bizpo/96/03/01584887

پنج شنبه 8 تیر

59

bizpo/96/03/01584931

پنج شنبه 8 تیر

60

bizpo/96/03/01584952

پنج شنبه 8 تیر

61

bizpo/96/03/01584976

پنج شنبه 8 تیر

62

bizpo/96/03/01584980

پنج شنبه 8 تیر

63

bizpo/96/03/01584991

پنج شنبه 8 تیر

64

bizpo/96/03/01585014

پنج شنبه 8 تیر

65

bizpo/96/03/01585017

پنج شنبه 8 تیر

66

bizpo/96/03/01585021

پنج شنبه 8 تیر

67

bizpo/96/03/01585027

پنج شنبه 8 تیر

68

bizpo/96/03/01585101

پنج شنبه 8 تیر

69

bizpo/96/03/01585131

پنج شنبه 8 تیر

70

bizpo/96/03/01585147

پنج شنبه 8 تیر

71

bizpo/96/03/01585189

شنبه 10 تیر

72

bizpo/96/03/01585210

شنبه 10 تیر

73

bizpo/96/03/01585222

شنبه 10 تیر

74

bizpo/96/03/01585307

شنبه 10 تیر

75

bizpo/96/03/01585338

شنبه 10 تیر

76

bizpo/96/03/01585403

شنبه 10 تیر

77

bizpo/96/03/01585419

شنبه 10 تیر

78

bizpo/96/03/01585428

شنبه 10 تیر

79

bizpo/96/03/01585436

شنبه 10 تیر

80

bizpo/96/03/01585498

شنبه 10 تیر

81

bizpo/96/03/01585501

شنبه 10 تیر

82

bizpo/96/03/01585536

شنبه 10 تیر

83

bizpo/96/03/01585546

شنبه 10 تیر

84

bizpo/96/03/01585627

شنبه 10 تیر

85

bizpo/96/03/01585725

شنبه 10 تیر

86

bizpo/96/03/01585727

شنبه 10 تیر

87

bizpo/96/03/01585855

شنبه 10 تیر

88

bizpo/96/03/01585967

شنبه 10 تیر

89

bizpo/96/03/01585974

شنبه 10 تیر

90

bizpo/96/03/01585978

شنبه 10 تیر

91

bizpo/96/03/01586042

شنبه 10 تیر

92

bizpo/96/03/01586058

شنبه 10 تیر

93

bizpo/96/03/01586081

شنبه 10 تیر

94

bizpo/96/03/01586086

شنبه 10 تیر

95

bizpo/96/03/01586101

شنبه 10 تیر

96

bizpo/96/03/01586136

شنبه 10 تیر

97

bizpo/96/03/01586175

شنبه 10 تیر

98

bizpo/96/03/01586182

شنبه 10 تیر

99

bizpo/96/03/01586212

شنبه 10 تیر

100

bizpo/96/03/01586276

شنبه 10 تیر

101

bizpo/96/03/01586359

شنبه 10 تیر

102

bizpo/96/03/01586389

شنبه 10 تیر

103

bizpo/96/03/01586397

شنبه 10 تیر

104

bizpo/96/03/01586409

شنبه 10 تیر

105

bizpo/96/03/01586432

شنبه 10 تیر

106

bizpo/96/03/01586453

شنبه 10 تیر

107

bizpo/96/03/01586462

شنبه 10 تیر

108

bizpo/96/03/01586513

شنبه 10 تیر

109

bizpo/96/03/01586532

شنبه 10 تیر

110

bizpo/96/03/01586589

شنبه 10 تیر

111

bizpo/96/03/01586616

شنبه 10 تیر

112

bizpo/96/03/01586630

شنبه 10 تیر

113

bizpo/96/03/01586713

شنبه 10 تیر

114

bizpo/96/03/01586798

شنبه 10 تیر

115

bizpo/96/03/01586819

شنبه 10 تیر

116

bizpo/96/03/01586858

شنبه 10 تیر

117

bizpo/96/03/01586881

شنبه 10 تیر

118

bizpo/96/03/01586889

شنبه 10 تیر

119

bizpo/96/03/01586925

شنبه 10 تیر

120

bizpo/96/03/01587024

شنبه 10 تیر

121

bizpo/96/03/01587030

شنبه 10 تیر

122

bizpo/96/03/01587077

شنبه 10 تیر

123

bizpo/96/03/01587106

شنبه 10 تیر

124

bizpo/96/03/01587109

شنبه 10 تیر

125

bizpo/96/03/01587148

شنبه 10 تیر

126

bizpo/96/03/01587158

شنبه 10 تیر

127

bizpo/96/03/01587162

شنبه 10 تیر

128

bizpo/96/03/01587167

شنبه 10 تیر

129

bizpo/96/03/01587245

شنبه 10 تیر

130

bizpo/96/03/01587271

شنبه 10 تیر

131

bizpo/96/03/01587280

شنبه 10 تیر

132

bizpo/96/03/01587281

شنبه 10 تیر

133

bizpo/96/03/01587290

شنبه 10 تیر

134

bizpo/96/03/01587335

شنبه 10 تیر

135

bizpo/96/03/01587348

شنبه 10 تیر

136

bizpo/96/03/01587357

شنبه 10 تیر

137

bizpo/96/03/01587471

شنبه 10 تیر

138

bizpo/96/03/01587476

شنبه 10 تیر

139

bizpo/96/03/01587500

شنبه 10 تیر

140

bizpo/96/03/01587521

شنبه 10 تیر

141

bizpo/96/03/01587594

شنبه 10 تیر

142

bizpo/96/03/01587620

شنبه 10 تیر

143

bizpo/96/03/01587637

شنبه 10 تیر

144

bizpo/96/03/01587684

شنبه 10 تیر

145

bizpo/96/03/01587694

شنبه 10 تیر

146

bizpo/96/03/01587805

شنبه 10 تیر

147

bizpo/96/03/01587853

شنبه 10 تیر

148

bizpo/96/03/01587870

شنبه 10 تیر

149

bizpo/96/03/01587916

شنبه 10 تیر

150

bizpo/96/03/01587944

شنبه 10 تیر

151

bizpo/96/03/01587947

شنبه 10 تیر

152

bizpo/96/03/01587994

شنبه 10 تیر

153

bizpo/96/03/01587997

شنبه 10 تیر

154

bizpo/96/03/01588003

شنبه 10 تیر

155

bizpo/96/03/01588012

شنبه 10 تیر

156

bizpo/96/03/01588029

شنبه 10 تیر

157

bizpo/96/03/01588039

شنبه 10 تیر

158

bizpo/96/03/01588072

شنبه 10 تیر

159

bizpo/96/03/01588078

شنبه 10 تیر

160

bizpo/96/03/01588138

شنبه 10 تیر

161

bizpo/96/03/01588158

شنبه 10 تیر

162

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/04/01603430

پنج شنبه 15 تیر

2

bizpo/96/04/01603440

پنج شنبه 15 تیر

3

bizpo/96/04/01603448

پنج شنبه 15 تیر

4

bizpo/96/04/01603811

پنج شنبه 15 تیر

5

bizpo/96/04/01603827

پنج شنبه 15 تیر

6

bizpo/96/04/01603835

پنج شنبه 15 تیر

7

bizpo/96/04/01603863

پنج شنبه 15 تیر

8

bizpo/96/04/01603880

پنج شنبه 15 تیر

9

bizpo/96/04/01603885

پنج شنبه 15 تیر

10

bizpo/96/04/01603892

پنج شنبه 15 تیر

11

bizpo/96/04/01603895

پنج شنبه 15 تیر

12

bizpo/96/04/01603906

پنج شنبه 15 تیر

13

bizpo/96/04/01603918

پنج شنبه 15 تیر

14

bizpo/96/04/01603924

پنج شنبه 15 تیر

15

bizpo/96/04/01603934

پنج شنبه 15 تیر

16

bizpo/96/04/01603960

پنج شنبه 15 تیر

17

bizpo/96/04/01603965

پنج شنبه 15 تیر

18

bizpo/96/04/01604014

پنج شنبه 15 تیر

19

bizpo/96/04/01604058

پنج شنبه 15 تیر

20

bizpo/96/04/01604064

پنج شنبه 15 تیر

21

bizpo/96/04/01604077

پنج شنبه 15 تیر

22

bizpo/96/04/01604092

پنج شنبه 15 تیر

23

bizpo/96/04/01604093

پنج شنبه 15 تیر

24

bizpo/96/04/01604104

پنج شنبه 15 تیر

25

bizpo/96/04/01604111

پنج شنبه 15 تیر

26

bizpo/96/04/01604130

پنج شنبه 15 تیر

27

bizpo/96/04/01604131

پنج شنبه 15 تیر

28

bizpo/96/04/01604173

پنج شنبه 15 تیر

29

bizpo/96/04/01604194

پنج شنبه 15 تیر

30

bizpo/96/04/01604202

پنج شنبه 15 تیر

31

bizpo/96/04/01604222

پنج شنبه 15 تیر

32

bizpo/96/04/01604228

پنج شنبه 15 تیر

33

bizpo/96/04/01604286

پنج شنبه 15 تیر

34

bizpo/96/04/01604316

پنج شنبه 15 تیر

35

bizpo/96/04/01604407

پنج شنبه 15 تیر

36

bizpo/96/04/01604461

پنج شنبه 15 تیر

37

bizpo/96/04/01604712

پنج شنبه 15 تیر

38

bizpo/96/04/01604761

پنج شنبه 15 تیر

39

bizpo/96/04/01604781

پنج شنبه 15 تیر

40

bizpo/96/04/01604821

پنج شنبه 15 تیر

41

bizpo/96/04/01604825

پنج شنبه 15 تیر

42

bizpo/96/04/01604906

پنج شنبه 15 تیر

43

bizpo/96/04/01604924

پنج شنبه 15 تیر

44

bizpo/96/04/01604946

پنج شنبه 15 تیر

45

bizpo/96/04/01604950

پنج شنبه 15 تیر

46

bizpo/96/04/01604966

پنج شنبه 15 تیر

47

bizpo/96/04/01604985

پنج شنبه 15 تیر

48

bizpo/96/04/01605031

پنج شنبه 15 تیر

49

bizpo/96/04/01605035

پنج شنبه 15 تیر

50

bizpo/96/04/01605045

پنج شنبه 15 تیر

51

bizpo/96/04/01605112

پنج شنبه 15 تیر

52

bizpo/96/04/01605127

پنج شنبه 15 تیر

53

bizpo/96/04/01605227

پنج شنبه 15 تیر

54

bizpo/96/04/01605242

پنج شنبه 15 تیر

55

bizpo/96/04/01605320

پنج شنبه 15 تیر

56

bizpo/96/04/01605343

پنج شنبه 15 تیر

57

bizpo/96/04/01605388

پنج شنبه 15 تیر

58

bizpo/96/04/01605389

پنج شنبه 15 تیر

59

bizpo/96/04/01605398

پنج شنبه 15 تیر

60

bizpo/96/04/01605420

پنج شنبه 15 تیر

61

bizpo/96/04/01605421

پنج شنبه 15 تیر

62

bizpo/96/04/01605422

پنج شنبه 15 تیر

63

bizpo/96/04/01605424

پنج شنبه 15 تیر

64

bizpo/96/04/01605434

پنج شنبه 15 تیر

65

bizpo/96/04/01605441

پنج شنبه 15 تیر

66

bizpo/96/04/01605443

پنج شنبه 15 تیر

67

bizpo/96/04/01605446

پنج شنبه 15 تیر

68

bizpo/96/04/01605463

پنج شنبه 15 تیر

69

bizpo/96/04/01605471

پنج شنبه 15 تیر

70

bizpo/96/04/01605484

پنج شنبه 15 تیر

71

bizpo/96/04/01605501

شنبه 17 تیر

72

bizpo/96/04/01605519

شنبه 17 تیر

73

bizpo/96/04/01605606

شنبه 17 تیر

74

bizpo/96/04/01605618

شنبه 17 تیر

75

bizpo/96/04/01605643

شنبه 17 تیر

76

bizpo/96/04/01605702

شنبه 17 تیر

77

bizpo/96/04/01605725

شنبه 17 تیر

78

bizpo/96/04/01605786

شنبه 17 تیر

79

bizpo/96/04/01605846

شنبه 17 تیر

80

bizpo/96/04/01605873

شنبه 17 تیر

81

bizpo/96/04/01605883

شنبه 17 تیر

82

bizpo/96/04/01605942

شنبه 17 تیر

83

bizpo/96/04/01605965

شنبه 17 تیر

84

bizpo/96/04/01605977

شنبه 17 تیر

85

bizpo/96/04/01605985

شنبه 17 تیر

86

bizpo/96/04/01606002

شنبه 17 تیر

87

bizpo/96/04/01606009

شنبه 17 تیر

88

bizpo/96/04/01606010

شنبه 17 تیر

89

bizpo/96/04/01606011

شنبه 17 تیر

90

bizpo/96/04/01606024

شنبه 17 تیر

91

bizpo/96/04/01606030

شنبه 17 تیر

92

bizpo/96/04/01606032

شنبه 17 تیر

93

bizpo/96/04/01606070

شنبه 17 تیر

94

bizpo/96/04/01606072

شنبه 17 تیر

95

bizpo/96/04/01606091

شنبه 17 تیر

96

bizpo/96/04/01606146

شنبه 17 تیر

97

bizpo/96/04/01606233

شنبه 17 تیر

98

bizpo/96/04/01606328

شنبه 17 تیر

99

bizpo/96/04/01606362

شنبه 17 تیر

100

bizpo/96/04/01606411

شنبه 17 تیر

101

bizpo/96/04/01606436

شنبه 17 تیر

102

bizpo/96/04/01606508

شنبه 17 تیر

103

bizpo/96/04/01606584

شنبه 17 تیر

104

bizpo/96/04/01606595

شنبه 17 تیر

105

bizpo/96/04/01606603

شنبه 17 تیر

106

bizpo/96/04/01606634

شنبه 17 تیر

107

bizpo/96/04/01606676

شنبه 17 تیر

108

bizpo/96/04/01606682

شنبه 17 تیر

109

bizpo/96/04/01606736

شنبه 17 تیر

110

bizpo/96/04/01606750

شنبه 17 تیر

111

bizpo/96/04/01606756

شنبه 17 تیر

112

bizpo/96/04/01606779

شنبه 17 تیر

113

bizpo/96/04/01606853

شنبه 17 تیر

114

bizpo/96/04/01606890

شنبه 17 تیر

115

bizpo/96/04/01606914

شنبه 17 تیر

116

bizpo/96/04/01606926

شنبه 17 تیر

117

bizpo/96/04/01606943

شنبه 17 تیر

118

bizpo/96/04/01606965

شنبه 17 تیر

119

bizpo/96/04/01606982

شنبه 17 تیر

120

bizpo/96/04/01606992

شنبه 17 تیر

121

bizpo/96/04/01606998

شنبه 17 تیر

122

bizpo/96/04/01607056

شنبه 17 تیر

123

bizpo/96/04/01607077

شنبه 17 تیر

124

bizpo/96/04/01607106

شنبه 17 تیر

125

bizpo/96/04/01607169

شنبه 17 تیر

126

bizpo/96/04/01607183

شنبه 17 تیر

127

bizpo/96/04/01607186

شنبه 17 تیر

128

bizpo/96/04/01607200

شنبه 17 تیر

129

bizpo/96/04/01607207

شنبه 17 تیر

130

bizpo/96/04/01607282

شنبه 17 تیر

131

bizpo/96/04/01607316

شنبه 17 تیر

132

bizpo/96/04/01607347

شنبه 17 تیر

133

bizpo/96/04/01607488

شنبه 17 تیر

134

bizpo/96/04/01607496

شنبه 17 تیر

135

bizpo/96/04/01607514

شنبه 17 تیر

136

bizpo/96/04/01607527

شنبه 17 تیر

137

bizpo/96/04/01607549

شنبه 17 تیر

138

bizpo/96/04/01607591

شنبه 17 تیر

139

bizpo/96/04/01607610

شنبه 17 تیر

140

bizpo/96/04/01607718

شنبه 17 تیر

141

bizpo/96/04/01607741

شنبه 17 تیر

142

bizpo/96/04/01607852

شنبه 17 تیر

143

bizpo/96/04/01607905

شنبه 17 تیر

144

bizpo/96/04/01607925

شنبه 17 تیر

145

bizpo/96/04/01607954

شنبه 17 تیر

146

bizpo/96/04/01608052

شنبه 17 تیر

147

bizpo/96/04/01608092

شنبه 17 تیر

148

bizpo/96/04/01608096

شنبه 17 تیر

149

bizpo/96/04/01608115

شنبه 17 تیر

150

bizpo/96/04/01608176

شنبه 17 تیر

151

bizpo/96/04/01608196

شنبه 17 تیر

152

bizpo/96/04/01608200

شنبه 17 تیر

153

bizpo/96/04/01608207

شنبه 17 تیر

154

bizpo/96/04/01608290

شنبه 17 تیر

155

bizpo/96/04/01608345

شنبه 17 تیر

156

bizpo/96/04/01608397

شنبه 17 تیر

157

bizpo/96/04/01608458

شنبه 17 تیر

158

bizpo/96/04/01608475

شنبه 17 تیر

159

bizpo/96/04/01608593

شنبه 17 تیر

160

bizpo/96/04/01608622

شنبه 17 تیر

161

bizpo/96/04/01608705

شنبه 17 تیر

162

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/04/01619690

چهار شنبه 28 تیر

2

bizpo/96/04/01620035

چهار شنبه 28 تیر

3

bizpo/96/04/01620170

چهار شنبه 28 تیر

4

bizpo/96/04/01620203

چهار شنبه 28 تیر

5

bizpo/96/04/01620310

چهار شنبه 28 تیر

6

bizpo/96/04/01620319

چهار شنبه 28 تیر

7

bizpo/96/04/01620358

چهار شنبه 28 تیر

8

bizpo/96/04/01620450

چهار شنبه 28 تیر

9

bizpo/96/04/01620507

چهار شنبه 28 تیر

10

bizpo/96/04/01620543

چهار شنبه 28 تیر

11

bizpo/96/04/01620572

چهار شنبه 28 تیر

12

bizpo/96/04/01620663

چهار شنبه 28 تیر

13

bizpo/96/04/01620767

چهار شنبه 28 تیر

14

bizpo/96/04/01620958

چهار شنبه 28 تیر

15

bizpo/96/04/01621010

چهار شنبه 28 تیر

16

bizpo/96/04/01621071

چهار شنبه 28 تیر

17

bizpo/96/04/01621150

چهار شنبه 28 تیر

18

bizpo/96/04/01621169

چهار شنبه 28 تیر

19

bizpo/96/04/01621237

چهار شنبه 28 تیر

20

bizpo/96/04/01621288

چهار شنبه 28 تیر

21

bizpo/96/04/01621404

چهار شنبه 28 تیر

22

bizpo/96/04/01621414

چهار شنبه 28 تیر

23

bizpo/96/04/01621454

چهار شنبه 28 تیر

24

bizpo/96/04/01621521

چهار شنبه 28 تیر

25

bizpo/96/04/01621721

چهار شنبه 28 تیر

26

bizpo/96/04/01621834

چهار شنبه 28 تیر

27

bizpo/96/04/01622097

چهار شنبه 28 تیر

28

bizpo/96/04/01622213

چهار شنبه 28 تیر

29

bizpo/96/04/01622234

چهار شنبه 28 تیر

30

bizpo/96/04/01622236

چهار شنبه 28 تیر

31

bizpo/96/04/01622265

چهار شنبه 28 تیر

32

bizpo/96/04/01622415

چهار شنبه 28 تیر

33

bizpo/96/04/01622534

چهار شنبه 28 تیر

34

bizpo/96/04/01622610

چهار شنبه 28 تیر

35

bizpo/96/04/01622694

چهار شنبه 28 تیر

36

bizpo/96/04/01622852

چهار شنبه 28 تیر

37

bizpo/96/04/01622884

چهار شنبه 28 تیر

38

bizpo/96/04/01623167

چهار شنبه 28 تیر

39

bizpo/96/04/01623235

چهار شنبه 28 تیر

40

bizpo/96/04/01623462

چهار شنبه 28 تیر

41

bizpo/96/04/01623493

چهار شنبه 28 تیر

42

bizpo/96/04/01623545

چهار شنبه 28 تیر

43

bizpo/96/04/01623635

چهار شنبه 28 تیر

44

bizpo/96/04/01623638

چهار شنبه 28 تیر

45

bizpo/96/04/01623668

چهار شنبه 28 تیر

46

bizpo/96/04/01623680

چهار شنبه 28 تیر

47

bizpo/96/04/01623697

چهار شنبه 28 تیر

48

bizpo/96/04/01623718

چهار شنبه 28 تیر

49

bizpo/96/04/01623776

چهار شنبه 28 تیر

50

bizpo/96/04/01623910

چهار شنبه 28 تیر

51

bizpo/96/04/01623919

چهار شنبه 28 تیر

52

bizpo/96/04/01624042

چهار شنبه 28 تیر

53

bizpo/96/04/01624049

چهار شنبه 28 تیر

54

bizpo/96/04/01624067

چهار شنبه 28 تیر

55

bizpo/96/04/01624132

چهار شنبه 28 تیر

56

bizpo/96/04/01624180

چهار شنبه 28 تیر

57

bizpo/96/04/01624213

چهار شنبه 28 تیر

58

bizpo/96/04/01624277

چهار شنبه 28 تیر

59

bizpo/96/04/01624359

چهار شنبه 28 تیر

60

bizpo/96/04/01624410

چهار شنبه 28 تیر

61

bizpo/96/04/01624423

چهار شنبه 28 تیر

62

bizpo/96/04/01624436

چهار شنبه 28 تیر

63

bizpo/96/04/01624440

چهار شنبه 28 تیر

64

bizpo/96/04/01624442

چهار شنبه 28 تیر

65

bizpo/96/04/01624459

چهار شنبه 28 تیر

66

bizpo/96/04/01624476

چهار شنبه 28 تیر

67

bizpo/96/04/01624604

چهار شنبه 28 تیر

68

bizpo/96/04/01624614

چهار شنبه 28 تیر

69

bizpo/96/04/01624618

چهار شنبه 28 تیر

70

bizpo/96/04/01624690

چهار شنبه 28 تیر

71

bizpo/96/04/01624742

شنبه 31 تیر

72

bizpo/96/04/01624772

شنبه 31 تیر

73

bizpo/96/04/01624812

شنبه 31 تیر

74

bizpo/96/04/01624930

شنبه 31 تیر

75

bizpo/96/04/01624979

شنبه 31 تیر

76

bizpo/96/04/01624980

شنبه 31 تیر

77

bizpo/96/04/01625029

شنبه 31 تیر

78

bizpo/96/04/01625032

شنبه 31 تیر

79

bizpo/96/04/01625035

شنبه 31 تیر

80

bizpo/96/04/01625090

شنبه 31 تیر

81

bizpo/96/04/01625118

شنبه 31 تیر

82

bizpo/96/04/01625142

شنبه 31 تیر

83

bizpo/96/04/01625144

شنبه 31 تیر

84

bizpo/96/04/01625151

شنبه 31 تیر

85

bizpo/96/04/01625152

شنبه 31 تیر

86

bizpo/96/04/01625158

شنبه 31 تیر

87

bizpo/96/04/01625164

شنبه 31 تیر

88

bizpo/96/04/01625198

شنبه 31 تیر

89

bizpo/96/04/01625221

شنبه 31 تیر

90

bizpo/96/04/01625237

شنبه 31 تیر

91

bizpo/96/04/01625292

شنبه 31 تیر

92

bizpo/96/04/01625321

شنبه 31 تیر

93

bizpo/96/04/01625328

شنبه 31 تیر

94

bizpo/96/04/01625337

شنبه 31 تیر

95

bizpo/96/04/01625415

شنبه 31 تیر

96

bizpo/96/04/01625432

شنبه 31 تیر

97

bizpo/96/04/01625473

شنبه 31 تیر

98

bizpo/96/04/01625523

شنبه 31 تیر

99

bizpo/96/04/01625549

شنبه 31 تیر

100

bizpo/96/04/01625617

شنبه 31 تیر

101

bizpo/96/04/01625778

شنبه 31 تیر

102

bizpo/96/04/01625786

شنبه 31 تیر

103

bizpo/96/04/01625818

شنبه 31 تیر

104

bizpo/96/04/01625821

شنبه 31 تیر

105

bizpo/96/04/01625829

شنبه 31 تیر

106

bizpo/96/04/01625882

شنبه 31 تیر

107

bizpo/96/04/01625903

شنبه 31 تیر

108

bizpo/96/04/01625912

شنبه 31 تیر

109

bizpo/96/04/01625939

شنبه 31 تیر

110

bizpo/96/04/01625969

شنبه 31 تیر

111

bizpo/96/04/01626006

شنبه 31 تیر

112

bizpo/96/04/01626014

شنبه 31 تیر

113

bizpo/96/04/01626027

شنبه 31 تیر

114

bizpo/96/04/01626087

شنبه 31 تیر

115

bizpo/96/04/01626170

شنبه 31 تیر

116

bizpo/96/04/01626319

شنبه 31 تیر

117

bizpo/96/04/01626469

شنبه 31 تیر

118

bizpo/96/04/01626573

شنبه 31 تیر

119

bizpo/96/04/01626600

شنبه 31 تیر

120

bizpo/96/04/01626609

شنبه 31 تیر

121

bizpo/96/04/01626919

شنبه 31 تیر

122

bizpo/96/04/01626999

شنبه 31 تیر

123

bizpo/96/04/01627033

شنبه 31 تیر

124

bizpo/96/04/01627035

شنبه 31 تیر

125

bizpo/96/04/01627043

شنبه 31 تیر

126

bizpo/96/04/01627046

شنبه 31 تیر

127

bizpo/96/04/01627107

شنبه 31 تیر

128

bizpo/96/04/01627118

شنبه 31 تیر

129

bizpo/96/04/01627134

شنبه 31 تیر

130

bizpo/96/04/01627168

شنبه 31 تیر

131

bizpo/96/04/01627186

شنبه 31 تیر

132

bizpo/96/04/01627254

شنبه 31 تیر

133

bizpo/96/04/01627302

شنبه 31 تیر

134

bizpo/96/04/01627344

شنبه 31 تیر

135

bizpo/96/04/01627381

شنبه 31 تیر

136

bizpo/96/04/01627404

شنبه 31 تیر

137

bizpo/96/04/01627406

شنبه 31 تیر

138

bizpo/96/04/01627418

شنبه 31 تیر

139

bizpo/96/04/01627475

شنبه 31 تیر

140

bizpo/96/04/01627542

شنبه 31 تیر

141

bizpo/96/04/01627550

شنبه 31 تیر

142

bizpo/96/04/01627582

شنبه 31 تیر

143

bizpo/96/04/01627603

شنبه 31 تیر

144

bizpo/96/04/01627633

شنبه 31 تیر

145

bizpo/96/04/01627644

شنبه 31 تیر

146

bizpo/96/04/01627673

شنبه 31 تیر

147

bizpo/96/04/01627693

شنبه 31 تیر

148

bizpo/96/04/01627704

شنبه 31 تیر

149

bizpo/96/04/01627743

شنبه 31 تیر

150

bizpo/96/04/01627770

شنبه 31 تیر

151

bizpo/96/04/01627830

شنبه 31 تیر

152

bizpo/96/04/01627832

شنبه 31 تیر

153

bizpo/96/04/01627871

شنبه 31 تیر

154

bizpo/96/04/01627886

شنبه 31 تیر

155

bizpo/96/04/01627900

شنبه 31 تیر

156

bizpo/96/04/01627904

شنبه 31 تیر

157

bizpo/96/04/01627927

شنبه 31 تیر

158

bizpo/96/04/01627950

شنبه 31 تیر

159

bizpo/96/04/01628002

شنبه 31 تیر

160

bizpo/96/04/01628017

شنبه 31 تیر

161

bizpo/96/04/01628040

شنبه 31 تیر


قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 15 تیر ماه هتل گراند کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل گراند کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 


قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 16 تیر ماه هتل آرامش کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل آرامش کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  550.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل تعطیلات کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل تعطیلات کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  400.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل شایگان کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل شایگان کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  550.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل مارینا پارک کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  980.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل ترنج کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل ترنج کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  1.500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 18 تیر ماه هتل شایلی کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل شایلی کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021تور کیش تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال


نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس


حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 14 به 16 تیر ماه هتل ارم کیش


 


تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل ارم کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 450.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 12 به 15 تیر ماه هتل گراند کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل گراند کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 450.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل تعطیلات کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل تعطیلات کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 350.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل شایگان کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل شایگان کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 525.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل مارینا پارک کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 970.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل ترنج کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل ترنج کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 1.130.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 17 به 19 تیر ماه هتل شایلی کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل شایلی کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 470.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 


تور کیش تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


*****


 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل آرامیس کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل آرامیس کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 468.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل شایلی کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل شایلی کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 555.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل سیمرغ کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل سیمرغ کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 418.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل آریان کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل آریان کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 580.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل تعطیلات کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل تعطیلات کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 397.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل آرا کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل آرا کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 414.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021
  آفر تور کیش تیر 96


ورودی تیر ماه هتل آنا کیشتاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل آنا کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 458.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 
تور کیش تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


*****


دامنه. نگهبان. سید علی اکبر. سید علی اصغر. یوسف. دوازده راه جنگل دارابکلا. سال 1383. آ ین 13 بدر با یوسف

دامنه. نگهبان. سید علی اکبر. سید علی اصغر. یوسف. دوازده راه جنگل دارابکلا. سال 1383. آ ین 13 بدر با یوسف

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. محمدحسین آهنگر. علیرضا. سیدعلی اصغر. 1384. ارب صحرای دارابکلا. عکاس: جعفر آهنگر

دامنه. محمدحسین آهنگر. علیرضا. سیدعلی اصغر. 1384. ارب صحرای دارابکلا. عکاس: جعفر آهنگر

عاصم. عارف. عادل. رضا دارابکلایی پسر علی. 1385. عکاس: دامنه

عاصم. عارف. عادل. رضا دارابکلایی پسر علی. 1385. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. خدایا تب و لرز روح عاصی مرا درمان کن. ای خدای رحمان رخ نما بر من عصیانگر نادم و پشیمان

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. خدایا تب و لرز روح عاصی مرا درمان کن. ای خدای رحمان رخ نما بر من عصیانگر نادم و پشیمان

دامنه. کنار بخاری کلبۀ عمو یوسف تیرنگ گردی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کنار بخاری کلبۀ عمو یوسف تیرنگ گردی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و عارف عزیز من، ای که هرگز دروغ نگفتی در عمرت، همین راست بس است برات پسرم. سال 1394. روستای مرسم. عکاس: عاصم

دامنه. عارف عزیز من، ای که هرگز دروغ نگفتی در عمرت، همین راست بس است برات پسرم. سال 1394. روستای مرسم. عکاس: عاصم

جادۀ جنگل روستای دارابکلای میاندورود مازندران. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

جادۀ جنگل روستای دارابکلای میاندورود مازندران. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. حُجج سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد. عکاس: آقا حمیدرضا شه

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. حُجج سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد. عکاس: آقا حمیدرضا شه

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و شه پردازی دانشجویان. آذر 1392. عباس مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنازش جناب عارف آهنگر و سومی امین آهنگر. نفر دوم پس از عباس، علی اکبر طالبی. بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و شه پردازی دانشجویان. آذر 1392. عباس مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنازش جناب عارف آهنگر و سومی امین آهنگر. نفر دوم پس از عباس، علی اکبر طالبی. بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار محترم حوزه و

حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار محترم حوزه و

آبشار جنگل. دارابکلا. دامنه. علیرضا. سال 1388. عکاس: سیدعلی اصغر

آبشار جنگل. دارابکلا. دامنه. علیرضا. سال 1388. عکاس: سیدعلی اصغر

حجة ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

میزکار دامنه در طول سه هفته حضور در دارابکلا. آق اسماعیل و پانیذخانم و فاطمۀ خانم خیلی مهربونی کردین به دامنه. متشکرم از در اختیاردادن اتاق شخصی به دامنه

میزکار دامنه در طول سه هفته حضور در دارابکلا. آق اسماعیل و پانیذخانم و فاطمۀ خانم خیلی مهربونی کردین به دامنه. متشکرم از در اختیاردادن اتاق شخصی به دامنه

نشست با گروه وات سپ عمران و توسعه دارابکلا در دفتر دهیاری 10 عید 1394. عکاس: دامنه

نشست با گروه وات سپ عمران و توسعه دارابکلا در دفتر دهیاری 10 عید 1394. عکاس: دامنه

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

سید ایمان هاشمی در حیاط منزلشان. عید 1394. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی در حیاط منزلشان. عید 1394. عکاس: دامنه

ارجمند فیروز کوه. برف رشته کوه البرز در گوشه ی راست قله ی دماوند. فروردین 1394. عکاس: دامنه

ارجمند فیروزکوه. برف رشته کوه البرز در گوشۀ راست قلۀ دماوند. فروردین 1394. عکاس: دامنه

نشست اول با گروه وات ساپ عمران و توسعه. 6 عید 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست اول با گروه وات ساپ عمران و توسعه. 6 عید 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست دوم گروه وات سپ دارابکلا. 10 عید 1394. عکاس: دامنه

نشست دوم گروه وات سپ دارابکلا. 10 عید 1394. عکاس: دامنه

سیروس رجبی. ساعت سه و نیم عصر نخستین روز عید 1394. منزل اسحاق دائی. عکاس: دامنه

سیروس رجبی. ساعت سه و نیم عصر نخستین روز عید 1394. منزل اسحاق دائی. عکاس: دامنه

دامنه. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر (منزلش). شب هفتم عید 1394. عکاس: امین آهنگر

دامنه. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر (منزلش). نوروز 1394. عکاس: امین آهنگر

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب خدای رحمان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب خدای رحمان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

مهدی رجبی. منزلش. عید 1394. عکاس: دامنه

مهدی رجبی. کبل اکبر. منزلش. عید 1394. عکاس: دامنه

از دارندۀ این سطل سؤال چیست این؟ گفت: لِسک (ح ون) از صحرا جمع برای غاز و سیکا. 13 بدر 1394. عکاس : دامنه

از دارندۀ این سطل سؤال چیست این؟ گفت: لِسک (ح ون) از صحرا جمع برای غاز و سیکا. 13 بدر 1394. عکاس : دامنه

دامنه. حسن آهنگر. منزلش. 10 نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. حسن آهنگر. منزلش. 10 نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. اسحاق . 12 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. اسحاق . 12 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. خونۀ حاج رضا دارابکلایی پدرخانم دامنه. عیدنوروز 1394. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ حاج رضا دارابکلایی پدرخانم دامنه. عیدنوروز 1394. عکاس: عارف

قبر مریم رجبی (حلیمه). خدا رحمتش کناد. دائی زادۀ خانوادۀ دامنه. نوروز 1394. عکاس: دامنه

قبر مریم رجبی (حلیمه). خدا رحمتش کناد. دائی زادۀ خانوادۀ دامنه. نوروز 1394. عکاس: دامنه

دامنه. محمد مهاجر. منزلش. نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. محمد مهاجر. منزلش. نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دائی اسماعیل باسخاوت برای ورود دو عروس دامنه قربانی کرد و به همه خورانید. متشکرم آق اسماعیل. نوروز 1394. عکاس: دامنه

دائی اسماعیل باسخاوت برای ورود دو عروس دامنه به دارابکلا قربانی کرد و به همه خورانید. متشکرم آق اسماعیل. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان مشهد. 7 فروردین 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان مشهد. 7 فروردین 1394. عکاس: دامنه

گنّای جعفر رجبی که عید به دیدارش رفتم چون در دورۀ رفاقت ما رفقا، او خیلی نسبت به ماها سخی و مهربون و مهمان نواز بود. 11 فرودین 1394. عکاس: دامنه

گنّای جعفر رجبی که عید به دیدارش رفتم چون در دورۀ رفاقت ما رفقا، او خیلی نسبت به ماها سخی و مهربون و مهمان نواز بود. 11 فرودین 1394. عکاس: دامنه

شب دهم فروردین 1394. عید دیدنی منزل جعفر رجبی. از راست: حسن صادقی. سیدرسول. سیدعلی اصغر. دامنه. جعفر آهنگر. جعفر رجبی. عکاس: خانم محترم جعفر رجبی

شب دهم فروردین 1394. عیددیدنی منزل جعفر رجبی. از راست: حسن صادقی. سیدرسول. سیدعلی اصغر. دامنه. جعفر آهنگر. جعفر رجبی. عکاس: خانم محترم جعفر رجبی

قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی و عموزادۀ مادرم حاج شیخ احمد آفاقی. 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه

قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی و عموزادۀ مادرم حاج شیخ احمد آفاقی. 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دامنه. اولین شب قبل عید منزل حسن خواهرزاده. ساری. عکاس: حسن

دامنه. اولین شب قبل عید منزل حسن خواهرزاده. ساری. عکاس: حسن

حسن خواهرزاده و باجناق دامنه. شب قبل از عید 1394. عکاس: دامنه

حسن خواهرزاده و باجناق دامنه. شب قبل از عید 1394. عکاس: دامنه

سوم عید 1394. دائی اسماعیل و عاصم. عکاس: دامنه

سوم عید 1394. دائی اسماعیل و عاصم. عکاس: دامنه

شب 8 عید 1394. منزل حسن صادقی. از راست: دامنه. جعفر آهنگر .سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. عکاس: محمد صادقی

شب 8 عید 1394. منزل حسن صادقی. از راست: دامنه. جعفر آهنگر .سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. عکاس: محمد صادقی

جنگل دارابکلا. عصر 5 فروردین 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

جنگل دارابکلا. عصر 5 فروردین 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

نشست با گروه وات ساب. دهیاری دارابکلا. از راست: مهدی مقت . دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر. جانباز حسین جوادی نسب. شیخ باقر. سیدایمان هاشمی. سیدمحمد مرحوم میراحمد

نشست با گروه وات ساب. دهیاری دارابکلا. از راست: مهدی مقت . دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر. جانباز حسین جوادی نسب. شیخ باقر. سیدایمان هاشمی. سیدمحمد مرحوم میراحمد

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. زاده جعفر. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. زاده جعفر. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. زاده جعفر دارابکلا. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. زاده جعفر دارابکلا. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی و سید محمد دوفرزند نجیب سید رسول هاشمی. حیاط منزل شان. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی و سید محمد پسران نجیب سید رسول هاشمی. حیاط منزل شان. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

منزل سیدعلی اصغر. شب ششم عید 1394. از راست: سیدمحمدرسول شفیعی. سیدعلی اصغر. دخترکوچولوی احمد بابویه. احمد بابویه. جعفر آهنگر. دامنه. سید رسول. عکاس: سید میثم

منزل سیدعلی اصغر. شب ششم عید 1394. از راست: سیدمحمدرسول شفیعی. سیدعلی اصغر. دخترکوچولوی احمد بابویه. احمد بابویه. جعفر آهنگر. دامنه. سید رسول. عکاس: سید میثم

دامنه. دوم عید 1394. عکاس: حسن

دامنه. دوم عید 1394. عکاس: حسن

دامنه. 4 فروردین 1394. منزل حاج رضا دارابکلایی

دامنه. 4 فروردین 1394. منزل حاج رضا دارابکلایی

دامنه. جنگل. 5 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل. 5 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه


به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/04/01609778

پنج شنبه بیست و دوم تیر

2

bizpo/96/04/01609780

پنج شنبه بیست و دوم تیر

3

bizpo/96/04/01609796

پنج شنبه بیست و دوم تیر

4

bizpo/96/04/01609815

پنج شنبه بیست و دوم تیر

5

bizpo/96/04/01609816

پنج شنبه بیست و دوم تیر

6

bizpo/96/04/01609978

پنج شنبه بیست و دوم تیر

7

bizpo/96/04/01610059

پنج شنبه بیست و دوم تیر

8

bizpo/96/04/01610109

پنج شنبه بیست و دوم تیر

9

bizpo/96/04/01610219

پنج شنبه بیست و دوم تیر

10

bizpo/96/04/01610228

پنج شنبه بیست و دوم تیر

11

bizpo/96/04/01610245

پنج شنبه بیست و دوم تیر

12

bizpo/96/04/01610251

پنج شنبه بیست و دوم تیر

13

bizpo/96/04/01610347

پنج شنبه بیست و دوم تیر

14

bizpo/96/04/01610357

پنج شنبه بیست و دوم تیر

15

bizpo/96/04/01610390

پنج شنبه بیست و دوم تیر

16

bizpo/96/04/01610406

پنج شنبه بیست و دوم تیر

17

bizpo/96/04/01610414

پنج شنبه بیست و دوم تیر

18

bizpo/96/04/01610416

پنج شنبه بیست و دوم تیر

19

bizpo/96/04/01610469

پنج شنبه بیست و دوم تیر

20

bizpo/96/04/01610473

پنج شنبه بیست و دوم تیر

21

bizpo/96/04/01610480

پنج شنبه بیست و دوم تیر

22

bizpo/96/04/01610490

پنج شنبه بیست و دوم تیر

23

bizpo/96/04/01610509

پنج شنبه بیست و دوم تیر

24

bizpo/96/04/01610516

پنج شنبه بیست و دوم تیر

25

bizpo/96/04/01610530

پنج شنبه بیست و دوم تیر

26

bizpo/96/04/01610537

پنج شنبه بیست و دوم تیر

27

bizpo/96/04/01610546

پنج شنبه بیست و دوم تیر

28

bizpo/96/04/01610548

پنج شنبه بیست و دوم تیر

29

bizpo/96/04/01610550

پنج شنبه بیست و دوم تیر

30

bizpo/96/04/01610598

پنج شنبه بیست و دوم تیر

31

bizpo/96/04/01610647

پنج شنبه بیست و دوم تیر

32

bizpo/96/04/01610659

پنج شنبه بیست و دوم تیر

33

bizpo/96/04/01610705

پنج شنبه بیست و دوم تیر

34

bizpo/96/04/01610728

پنج شنبه بیست و دوم تیر

35

bizpo/96/04/01610747

پنج شنبه بیست و دوم تیر

36

bizpo/96/04/01610763

پنج شنبه بیست و دوم تیر

37

bizpo/96/04/01610770

پنج شنبه بیست و دوم تیر

38

bizpo/96/04/01610786

پنج شنبه بیست و دوم تیر

39

bizpo/96/04/01610813

پنج شنبه بیست و دوم تیر

40

bizpo/96/04/01610830

پنج شنبه بیست و دوم تیر

41

bizpo/96/04/01610881

پنج شنبه بیست و دوم تیر

42

bizpo/96/04/01610933

پنج شنبه بیست و دوم تیر

43

bizpo/96/04/01610966

پنج شنبه بیست و دوم تیر

44

bizpo/96/04/01611045

پنج شنبه بیست و دوم تیر

45

bizpo/96/04/01611098

پنج شنبه بیست و دوم تیر

46

bizpo/96/04/01611104

پنج شنبه بیست و دوم تیر

47

bizpo/96/04/01611178

پنج شنبه بیست و دوم تیر

48

bizpo/96/04/01611190

پنج شنبه بیست و دوم تیر

49

bizpo/96/04/01611193

پنج شنبه بیست و دوم تیر

50

bizpo/96/04/01611231

پنج شنبه بیست و دوم تیر

51

bizpo/96/04/01611269

پنج شنبه بیست و دوم تیر

52

bizpo/96/04/01611271

پنج شنبه بیست و دوم تیر

53

bizpo/96/04/01611332

پنج شنبه بیست و دوم تیر

54

bizpo/96/04/01611415

پنج شنبه بیست و دوم تیر

55

bizpo/96/04/01611439

پنج شنبه بیست و دوم تیر

56

bizpo/96/04/01611443

پنج شنبه بیست و دوم تیر

57

bizpo/96/04/01611543

پنج شنبه بیست و دوم تیر

58

bizpo/96/04/01611653

پنج شنبه بیست و دوم تیر

59

bizpo/96/04/01611802

پنج شنبه بیست و دوم تیر

60

bizpo/96/04/01611859

پنج شنبه بیست و دوم تیر

61

bizpo/96/04/01611884

پنج شنبه بیست و دوم تیر

62

bizpo/96/04/01611918

پنج شنبه بیست و دوم تیر

63

bizpo/96/04/01611923

پنج شنبه بیست و دوم تیر

64

bizpo/96/04/01611939

پنج شنبه بیست و دوم تیر

65

bizpo/96/04/01611972

پنج شنبه بیست و دوم تیر

66

bizpo/96/04/01611974

پنج شنبه بیست و دوم تیر

67

bizpo/96/04/01611992

پنج شنبه بیست و دوم تیر

68

bizpo/96/04/01612003

پنج شنبه بیست و دوم تیر

69

bizpo/96/04/01612015

پنج شنبه بیست و دوم تیر

70

bizpo/96/04/01612016

پنج شنبه بیست و دوم تیر

71

bizpo/96/04/01612027

شنبه بیست و چهارم تیر

72

bizpo/96/04/01612030

شنبه بیست و چهارم تیر

73

bizpo/96/04/01612057

شنبه بیست و چهارم تیر

74

bizpo/96/04/01612078

شنبه بیست و چهارم تیر

75

bizpo/96/04/01612094

شنبه بیست و چهارم تیر

76

bizpo/96/04/01612110

شنبه بیست و چهارم تیر

77

bizpo/96/04/01612127

شنبه بیست و چهارم تیر

78

bizpo/96/04/01612129

شنبه بیست و چهارم تیر

79

bizpo/96/04/01612138

شنبه بیست و چهارم تیر

80

bizpo/96/04/01612141

شنبه بیست و چهارم تیر

81

bizpo/96/04/01612168

شنبه بیست و چهارم تیر

82

bizpo/96/04/01612170

شنبه بیست و چهارم تیر

83

bizpo/96/04/01612188

شنبه بیست و چهارم تیر

84

bizpo/96/04/01612192

شنبه بیست و چهارم تیر

85

bizpo/96/04/01612207

شنبه بیست و چهارم تیر

86

bizpo/96/04/01612222

شنبه بیست و چهارم تیر

87

bizpo/96/04/01612253

شنبه بیست و چهارم تیر

88

bizpo/96/04/01612255

شنبه بیست و چهارم تیر

89

bizpo/96/04/01612289

شنبه بیست و چهارم تیر

90

bizpo/96/04/01612321

شنبه بیست و چهارم تیر

91

bizpo/96/04/01612347

شنبه بیست و چهارم تیر

92

bizpo/96/04/01612410

شنبه بیست و چهارم تیر

93

bizpo/96/04/01612420

شنبه بیست و چهارم تیر

94

bizpo/96/04/01612513

شنبه بیست و چهارم تیر

95

bizpo/96/04/01612565

شنبه بیست و چهارم تیر

96

bizpo/96/04/01612570

شنبه بیست و چهارم تیر

97

bizpo/96/04/01612575

شنبه بیست و چهارم تیر

98

bizpo/96/04/01612578

شنبه بیست و چهارم تیر

99

bizpo/96/04/01612605

شنبه بیست و چهارم تیر

100

bizpo/96/04/01612617

شنبه بیست و چهارم تیر

101

bizpo/96/04/01612621

شنبه بیست و چهارم تیر

102

bizpo/96/04/01612734

شنبه بیست و چهارم تیر

103

bizpo/96/04/01612883

شنبه بیست و چهارم تیر

104

bizpo/96/04/01612995

شنبه بیست و چهارم تیر

105

bizpo/96/04/01613052

شنبه بیست و چهارم تیر

106

bizpo/96/04/01613131

شنبه بیست و چهارم تیر

107

bizpo/96/04/01613145

شنبه بیست و چهارم تیر

108

bizpo/96/04/01613193

شنبه بیست و چهارم تیر

109

bizpo/96/04/01613196

شنبه بیست و چهارم تیر

110

bizpo/96/04/01613224

شنبه بیست و چهارم تیر

111

bizpo/96/04/01613264

شنبه بیست و چهارم تیر

112

bizpo/96/04/01613378

شنبه بیست و چهارم تیر

113

bizpo/96/04/01613436

شنبه بیست و چهارم تیر

114

bizpo/96/04/01613477

شنبه بیست و چهارم تیر

115

bizpo/96/04/01613507

شنبه بیست و چهارم تیر

116

bizpo/96/04/01613514

شنبه بیست و چهارم تیر

117

bizpo/96/04/01613518

شنبه بیست و چهارم تیر

118

bizpo/96/04/01613632

شنبه بیست و چهارم تیر

119

bizpo/96/04/01613636

شنبه بیست و چهارم تیر

120

bizpo/96/04/01613789

شنبه بیست و چهارم تیر

121

bizpo/96/04/01613805

شنبه بیست و چهارم تیر

122

bizpo/96/04/01613880

شنبه بیست و چهارم تیر

123

bizpo/96/04/01613904

شنبه بیست و چهارم تیر

124

bizpo/96/04/01613913

شنبه بیست و چهارم تیر

125

bizpo/96/04/01613923

شنبه بیست و چهارم تیر

126

bizpo/96/04/01613949

شنبه بیست و چهارم تیر

127

bizpo/96/04/01613998

شنبه بیست و چهارم تیر

128

bizpo/96/04/01614075

شنبه بیست و چهارم تیر

129

bizpo/96/04/01614077

شنبه بیست و چهارم تیر

130

bizpo/96/04/01614152

شنبه بیست و چهارم تیر

131

bizpo/96/04/01614308

شنبه بیست و چهارم تیر

132

bizpo/96/04/01614363

شنبه بیست و چهارم تیر

133

bizpo/96/04/01614372

شنبه بیست و چهارم تیر

134

bizpo/96/04/01614506

شنبه بیست و چهارم تیر

135

bizpo/96/04/01614572

شنبه بیست و چهارم تیر

136

bizpo/96/04/01614650

شنبه بیست و چهارم تیر

137

bizpo/96/04/01614700

شنبه بیست و چهارم تیر

138

bizpo/96/04/01614730

شنبه بیست و چهارم تیر

139

bizpo/96/04/01614853

شنبه بیست و چهارم تیر

140

bizpo/96/04/01614860

شنبه بیست و چهارم تیر

141

bizpo/96/04/01615131

شنبه بیست و چهارم تیر

142

bizpo/96/04/01615330

شنبه بیست و چهارم تیر

143

bizpo/96/04/01615358

شنبه بیست و چهارم تیر

144

bizpo/96/04/01615382

شنبه بیست و چهارم تیر

145

bizpo/96/04/01615445

شنبه بیست و چهارم تیر

146

bizpo/96/04/01615582

شنبه بیست و چهارم تیر

147

bizpo/96/04/01615694

شنبه بیست و چهارم تیر

148

bizpo/96/04/01615928

شنبه بیست و چهارم تیر

149

bizpo/96/04/01616112

شنبه بیست و چهارم تیر

150

bizpo/96/04/01616261

شنبه بیست و چهارم تیر

151

bizpo/96/04/01616298

شنبه بیست و چهارم تیر

152

bizpo/96/04/01616536

شنبه بیست و چهارم تیر

153

bizpo/96/04/01616736

شنبه بیست و چهارم تیر


دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

سید رسول هاشمی. حاج احمد. محمد دباغیان دهیار

سید رسول هاشمی. حاج احمد. محمد دباغیان دهیار و بقیه

کلبه ای در یال غربی دارابکلا از راستگو ها. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

کلبه ای در یال غربی دارابکلا از راستگو ها. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

زردکیجا پلوی جناب حمیدرضا طالبی دار

زردکیجا پلوی منزل حمیدرضا طالبی دار

مصطفی شاهمیری. مدیر وبلاگ پسر ایرانی. هادی رمضانی. روز 22 بهمن 1393 در سورک. بعد از سورک این دو آنچنان انقل ! بودند رفتند ساری هم در تظاهرات شرکت د تا دوبله مشت بر کوبند بر دهان امپریالیسم انسانخوار و جهانخوار و میراثخوار. درود بر هر دو. عکاس: دامنه

مصطفی شاهمیری. مدیر وبلاگ پسر ایرانی. هادی رمضانی. روز 22 بهمن 1393 در سورک. بعد از سورک این دو آنچنان انقل ! بودند رفتند ساری هم در تظاهرات شرکت د تا دوبله مشت بر کوبند بر دهان امپریالیسم انسانخوار و جهانخوار و میراثخوار. درود بر هر دو. عکاس: دامنه

میثم (کریم) رحیمی. مکه و کعبه. اسفند 1393. ارسالی اش به دامنه

میثم (کریم) رحیمی. مکه و کعبه. اسفند 1393. ارسالی اش به دامنه

غروب دارابکلا. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

غروب دارابکلا. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

حسین محسنی. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

حسین محسنی. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

تاشه و واش ورین و هوکا و بلو تُور. توسط آهنگر ابراهیم به همراه همسرش. که قبل از سیل دارابکلا در جوک ملۀ آهنگرمحلآ دارابکلا بودند. اسفند 1393. روستای اوسا عکاس: جناب یک دوست

تاشه و واش ورین و هوکا و بلو تُور. توسط آهنگر ابراهیم به همراه همسرش. که قبل از سیل دارابکلا در جوک ملۀ آهنگرمحلآ دارابکلا بودند. اسفند 1393. روستای اوسا عکاس: جناب یک دوست

کوه خضر نبی (ع). قم. مزار ی گمنام. اگر خون نمی دادند الان اسان شمالی هم مال ایران نبود. یادشان همیشه جاویدان و بر روح شان صلوات و سلام. 19 اسفند 93. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی (ع). قم. مزار ی گمنام. اگر خون نمی دادند الان اسان شمالی هم مال ایران نبود. یادشان همیشه جاویدان و بر روح شان صلوات و سلام. 19 اسفند 93. عکاس: دامنه

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

 ن والیبالیست دارابکلا. اسفند 1393. موفق باشید

ن والیبالیست دارابکلا. اسفند 1393. موفق باشید. درود دامنه به شما و نوروزتان خجسته بادا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. شب 21 اسفند 1393. قم. منزل عارف. عکاس: عارف

دامنه. شب 21 اسفند 1393. قم. منزل عارف. عکاس: عارف. بقیه اینجا

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا. پاک اوه اسّل. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و سید علی اصغر. سال 1382. تشی لت دارابکلا. عکاس: سیدرسول هاشمی دار

دامنه و سید علی اصغر. سال 1382. تشی لت دارابکلا. عکاس: سیدرسول هاشمی دار

ممسن دَکته دارابکلا. از آینۀ سمند دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

ممسن دَکته دارابکلا. از آینۀ سمند دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجة ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. سال 1349_ 1350. کلاس اول ابت . دبستان تی دارابکلا

دامنه. سال 1349_ 1350. کلاس اول ابت . دبستان تی دارابکلا. بقیه اینجا

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی قم. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. تذکر: مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم و در جنوب شرقی قم واقع است

جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی قم. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. تذکر: مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم و در جنوب شرقی قم واقع است. بقیه اینجا

جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. صبح روز 22 بهمن 1393. به سوی تظاهرات سورک. آن دور حاج علی چلویی. پلنگ اوذر دارابکلا. عکاس: دامنه

جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. صبح روز 22 بهمن 1393. به سوی تظاهرات سورک. آن دور حاج علی چلویی. پلنگ اوذر دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. زاده جعفر. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. زاده جعفر. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

یوسف مزارم تو کجایی؟ 18 اسفندت را چه کار کنیم ای ه در حاک کنعان، ای تو که ده ساله در فراقی. دامنه در حال فریاد برای 40 روز فراق یوسف 1384 است پشت. عکاس: سید علی اصغر

یوسف مزارم تو کجایی؟ 18 اسفندت را چه کار کنیم ای ه در حاک کنعان، ای تو که ده ساله در فراقی. دامنه در حال فریاد برای 40 روز فراق یوسف 1384 است پشت. عکاس: سید علی اصغر

عشق قهّار است و من مقهور عشق

چون شِکر شیرین شدم از شور عشق

حمیدرضا طالبی دار . حمزه بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393.

حمیدرضا طالبی دار . حمزه بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. بقیه در اینجا

تالار توریستی آفتاب قم. ورود عارف و عادل و عاصم به تالار با نواخت یک آهنگ شاد. عارف در حال دست دادن به پدرخانم متدین خود. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی

تالار توریستی آفتاب قم. ورود عارف و عادل و عاصم به تالار با نواخت یک آهنگ شاد. عارف در حال دست دادن به پدرخانم متدین خود. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی

تالار توریستی آفتاب قم. ورود عارف و عادل و عاصم به تالار با نواخت یک آهنگ شاد. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی. اولین بوسه داغ و جاویدان دامنه بر پسرم عارف داماد. برترین لحظه های عمرم. عادل و عاصم دو داداش عارف هم در پشت صحنه در کمال لذت اند. عکاس: آقا رضوان

تالار توریستی آفتاب قم. ورود عارف و عادل و عاصم به تالار با نواخت یک آهنگ شاد. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی. اولین بوسه داغ و جاویدان دامنه بر پسرم عارف داماد. برترین لحظه های عمرم. عادل و عاصم دو داداش عارف هم در پشت صحنه در کمال لذت اند. عکاس: آقا رضوان. بقیه در اینجا

تالار توریستی آفتاب قم. دامنه و رفقا. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی

تالار توریستی آفتاب قم. دامنه و رفقا. 9 اسفند 1393. عروسی پسرم عارف. عکاس: رضوان رمضانی

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

جمکران. قم. 19 اسفند 1393. میدان آل یاسین. 50 متری جمکران قم. عکاس: دامنه. دور این میدان 14 تابلوی سلام دارد به 14 معصوم (ع). سلام بر آقا زمان

جمکران. قم. 19 اسفند 1393. میدان آل یاسین. 50 متری جمکران قم. عکاس: دامنه. دور این میدان 14 تابلوی سلام دارد به 14 معصوم (ع). سلام بر آقا زمان

عارف. روز عروسی. 9 اسفند 1393. عکاس: آتُلیه مَحیا. آتُلیه یعنی محل عکاسی

عارف. روز عروسی. 9 اسفند 1393. عکاس: آتُلیه مَحیا. آتُلیه یعنی محل عکاسی

کوه خضر نبی (ع) قم. مقبرۀ ی گمنام. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی (ع) قم. مقبرۀ ی گمنام. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران از فاصله ی 500 متری. قم بزرگراه اعظم (ص) . 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران از فاصله ی 500 متری. قم بزرگراه اعظم (ص) . 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س) از فاصلۀ 3 کیلومتری. قم بزرگراه اعظم (ص). 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س) از فاصلۀ 3 کیلومتری. قم بزرگراه اعظم (ص). 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

قم از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه

قم از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه

روستای جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم ودرجنوب شرقی قم واقع است

روستای جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم ودرجنوب شرقی قم واقع است

مسجد جمکران. قم. ورودی سمت شمالی. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران. قم. ورودی سمت شمالی. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دسته گل شب عروسی عارف در تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. تقدیم می شود به همۀ انی که در جشن عارف و مهسا شرکت د. 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دسته گل شب عروسی عارف در تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. تقدیم می شود به همۀ انی که در جشن عارف و مهسا شرکت د. 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

تابلوی نقاشی عروس گرامی ام مهسا همسر عارف. برای وی آرزویی برین دارم تا بیشتر به کشف ناشناخته های عالم خداوندی نائل شود و آن را در عالم خیال به تصویر بکشد. بسیاری از حقائق در خیال آدمیان پنهان شده است و نیازمند کشف است. با طلب توفیق برای او و همه نقّاش ها

تابلوی نقاشی عروس گرامی ام مهسا همسر عارف. برای وی آرزویی برین دارم تا بیشتر به کشف ناشناخته های عالم خداوندی نائل شود و آن را در عالم خیال به تصویر بکشد. بسیاری از حقائق در خیال آدمیان پنهان شده است و نیازمند کشف است. با طلب توفیق برای او و همه نقّاش ها

تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1393. شیخ باقر طالبی. کیوان رمضانی. رضا دارابکلایی. حاج رضا دارابکلایی. ستون سمت چپ: محسن دارابکلایی. آریا علی میرزایی. بهنام رجبی. حسن صحرایی. نفر پنجم پیراهن زده جلیقه بر تن، برادرخانم عادل سید سیف مفت زاده؛ فردی باسواد، متواضع، دارای مشیء سکوت و دل دان. عکاس: دامنه

تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1393. شیخ باقر طالبی. کیوان رمضانی. رضا دارابکلایی. حاج رضا دارابکلایی. ستون سمت چپ: محسن دارابکلایی. آریا علی میرزایی. بهنام رجبی. حسن صحرایی. نفر پنجم پیراهن زده جلیقه بر تن، برادرخانم عادل سید سیف مفت زاده؛ فردی باسواد، متواضع، دارای مشیء سکوت و دل دان. عکاس: دامنه

مزینان. زادگاه شریعتی. دامنه. خانوادۀ دامنه. سال 1384. عکاس: عاصم

مزینان. زادگاه شریعتی. دامنه. خانوادۀ دامنه. سال 1384. عکاس: عاصم

مزینان زادگاه معلم انقلاب مرحوم علی شریعتی. منزل زادۀ علی شریعتی. خانم عفِت منصوری. سال 1384. از راست: زادۀ شریعنی. خانوادۀ دامنه. عادل. عاصم. عارف. یک روز داغ تابستان. کتاب دست همسرم کتاب کویر علی شریعتی ست که لای آن دست نوشته ی خود بود. عکاس: دامنه. دامنه در این اتاق با دخترعمۀ یک ساعت بحث کرد و دید زنی بسیار روشن و بامطالعه و بسیارمهربان و هم بحث است. عکاس: دامنه

مزینان. زادگاه معلم انقلاب مرحوم علی شریعتی. منزل زادۀ علی شریعتی. خانم عفِت منصوری. سال 1384. از راست: زادۀ شریعنی. خانوادۀ دامنه. عادل. عاصم. عارف. یک روز داغ تابستان. کتاب دست همسرم کتاب کویر علی شریعتی ست که لای آن دست نوشته ی خود بود. عکاس: دامنه. دامنه در این اتاق با دخترعمۀ یک ساعت بحث کرد و دید زنی بسیار روشن و بامطالعه و بسیارمهربان و هم بحث است. عکاس: دامنه

دامنه. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: سید علی اصغر

احمد بابویه. سید علی اصغر. سید رسول. جعفر آهنگر. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: دامنه

احمد بابویه. سید علی اصغر. سید رسول. جعفر آهنگر. زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: دامنه

موسی رزاقی. یادگار یوسف. دامنه. سید علی اصغر . رضا آهنگر طالب. سید میثم شفیعی. علی آهنگر. حسین طالبی داوود. سال 1384. تیرنگ گردی. عکاس: مهدی آهنگر

موسی رزاقی. یادگار یوسف. دامنه. سید علی اصغر . رضا آهنگر طالب. سید میثم شفیعی. علی آهنگر. حسین طالبی داوود. سال 1384. تیرنگ گردی. عکاس: مهدی آهنگر

دامنه. موسی رزاقی. سید علی اصغر. تیرنگ گردی. 1384. عکاس: سید میثم

دامنه. موسی رزاقی. سید علی اصغر. تیرنگ گردی. 1384. عکاس: سید میثم

دامنه. است پشت. گریه بر یوسف رزاقی. 1384. عکاس: سید علی اصغر. در مسیر روستای پجت برای دیدار یادمان یوسف. ای یوسف، دامنه هنوز هم مثل چهلمین روز فراق جانسوزت اشک می ریزد. و امشب در دهمین سال عروج تو به حرم حضرت معصومه (س) می رود و لباس عزا می پوشد و برای تو ای یوسف اشک می ریزد

دامنه. است پشت. گریه بر یوسف رزاقی. 1384. عکاس: سید علی اصغر. در مسیر روستای پجت برای دیدار یادمان یوسف. ای یوسف، دامنه هنوز هم مثل چهلمین روز فراق جانسوزت اشک می ریزد. و امشب در دهمین سال عروج تو به حرم حضرت معصومه (س) می رود و لباس عزا می پوشد و برای تو ای یوسف اشک می ریزد

تونل آب جنگل دارابکلا. بالادست چشمۀ موزی یار. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

تونل آب جنگل دارابکلا. بالادست چشمۀ موزی یار. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

تیم فوتبال پرسپولیس دارابکلا. اسفند 1393. قهرمانی بر شما مبارک باد

تیم فوتبال پرسپولیس دارابکلا. اسفند 1393. قهرمانی بر شما مبارک باد

تالار مجتمع توریستی شهر آفتاب قم.. مراسم جشن پسر دامنه عارف. حُجج : سید حسین شفیعی دار . شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمد . 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

تالار مجتمع توریستی شهر آفتاب قم.. مراسم جشن پسر دامنه عارف. حُجج : سید حسین شفیعی دار . شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمد . 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. علیرضا. جعفر. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر. آیا دلیکی! را می شه بخش کرد و یا صداشو کشید

دامنه. علیرضا. جعفر. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر. آیا دلیکی! را می شه بخش کرد و یا صداشو کشید

عاصم. قم منزل دامنه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

عاصم. قم منزل دامنه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

عارف. رضوان. اسماعیل. عاصم. عادل. سال 1385. منزل اسماعیل. عکاس: دامنه

عارف. رضوان. اسماعیل. عاصم. عادل. سال 1385. منزل اسماعیل. عکاس: دامنه

دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سیدعلی اصغر. حسن صادقی. جعفر آهنگر. سید علی اکبر هاشمی. سال 1388. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. سیدعلی اصغر. حسن صادقی. جعفر آهنگر. سید علی اکبر هاشمی. سال 1388. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. احمد بابویه. ممسن دَکتۀ دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. احمد بابویه. ممسن دَکتۀ دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار . برو تو حمید همه چیز پهنه. سفرۀ دل و غذای گالش های باسخاوت گشاده

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دار . برو تو حمید همه چیز پهنه. سفرۀ دل و غذای گالش های باسخاوت گشاده


مزینان. دامنه. منزل عمّه زادۀ گرامی علی شریعتی عفّت منصوری. تابستان 1383. عکاس: عارف

مزینان. دامنه. منزل عمّه زادۀ گرامی علی شریعتی عفّت منصوری. تابستان 1383. عکاس: عارف

دامنه. حمیدرضا عباسیان. حیاط قدیمی مرحوم یوسف رزاقی در دهه 60. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. حمیدرضا عباسیان. حیاط قدیمی مرحوم یوسف رزاقی در دهه 60. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. بر مرکب الاغ. جبهه بوریدر مریوان 1360. الاغی که در کردستان از هر وسائط نقلیه ای کارسازتره

دامنه. بر مرکب الاغ. جبهه بوریدر مریوان 1360. الاغی که در کردستان از هر وسائط نقلیه ای کارسازتره

روانشاد یوسف رزاقی. محرم سال 1376. عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی. محرم سال 1376. عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی و دامنه. دارابکلا، رَف بِن خونۀ دامنه. سال 1362. عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی و دامنه. دارابکلا، رَف بِن خونۀ دامنه. سال 1362. عکاس: سید علی اصغر

تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار : نشسته از راست: خلیل آهنگر دار (جوشکار). یوسف آهنگر دار (مداح). حیدر طالبی دار (اخوی من). حسن آهنگر دار (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دار (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دار . احمد شیردل دار . ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دار . نقی طالبی دار (عکاس صحنه). شهید حجة ال سید جواد شفیعی دار (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دار (دامنه). جعفر رجبی دار . علی ملایی. موسی رجبی دار . در ضمن، در این ع دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دار ، موسی بابویه دار و یوسف رزاقی دیده نمی شود

و

تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار : نشسته از راست: خلیل آهنگر دار (جوشکار). یوسف آهنگر دار (مداح). حیدر طالبی دار (اخوی من). حسن آهنگر دار (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دار (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دار . احمد شیردل دار . ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دار . نقی طالبی دار (عکاس صحنه). شهید حجة ال سید جواد شفیعی دار (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دار (دامنه). جعفر رجبی دار . علی ملایی. موسی رجبی دار . در ضمن، در این ع دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دار ، موسی بابویه دار و یوسف رزاقی دیده نمی شود

تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار : نشسته از راست: خلیل آهنگر دار (جوشکار). یوسف آهنگر دار (مداح). حیدر طالبی دار (اخوی من). حسن آهنگر دار (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دار (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دار . احمد شیردل دار . ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دار . نقی طالبی دار (عکاس صحنه). شهید حجة ال سید جواد شفیعی دار (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دار (دامنه). جعفر رجبی دار . علی ملایی. موسی رجبی دار . در ضمن، در این ع دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دار ، موسی بابویه دار و یوسف رزاقی دیده نمی شود

تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار : نشسته از راست: خلیل آهنگر دار (جوشکار). یوسف آهنگر دار (مداح). حیدر طالبی دار (اخوی من). حسن آهنگر دار (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دار (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دار . احمد شیردل دار . ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دار . نقی طالبی دار (عکاس صحنه). شهید حجة ال سید جواد شفیعی دار (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دار (دامنه). جعفر رجبی دار . علی ملایی. موسی رجبی دار . در ضمن، در این ع دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دار ، موسی بابویه دار و یوسف رزاقی دیده نمی شود

و

دامنه. سردرگاه مسجد دارابکلا. سال 1358. در حال فروش بلیت تئاتر «خان باید از بین برود. به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار

دامنه. سردرگاه مسجد دارابکلا. سال 1358. در حال فروش بلیت تئاتر «خان باید از بین برود. به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار

دامنه. سردرگاه مسجد دارابکلا. سال 1358. در حال فروش بلیت تئاتر «خان باید از بین برود. به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار

دامنه. سردرگاه مسجد دارابکلا. سال 1358. در حال فروش بلیت تئاتر «خان باید از بین برود. به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دار

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

دامنه. اوس صحرا. 10 شهریور 1393. خش الی دارابکلا

 نگو جهت اصلی زندگی اش را بدرستی بلد است. عکاس: جناب یک دوست

نگو جهت اصلی زندگی اش را بدرستی بلد است. عکاس: جناب یک دوست

دامنه. روستای مُرسم. نوروز 1384. عکاس: عارف

دامنه. روستای مُرسم. نوروز 1384. عکاس: عارف

طلبۀ دینی آفریقایی در حوزه قم. 13 داد 1393. عکاس: دامنه

طلبۀ دینی آفریقایی در حوزه قم. 13 داد 1393. عکاس: دامنه

گل یک بوته ای که لیف صابون برای هم می شود. عکاس: دامنه

گل یک بوته ای که لیف صابون برای هم می شود. عکاس: دامنه

چلمردی. دامنه. خونۀ محمد کیانی دوست و همکار روانشاد یوسف رزاقی. روز 11 محرم (سال 1385). عکاس: سید علی اصغر

چلمردی. دامنه. خونۀ محمد کیانی دوست و همکار روانشاد یوسف رزاقی. روز 11 محرم (سال 1385). عکاس: سید علی اصغر

حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. مزار دارابکلا. سال 1393. عکاس: دامنه

قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. مزار دارابکلا. سال 1393. عکاس: دامنه

تشییع جنارۀ شهید سیروس اسماعیل زاده. دائی خانوادۀ دامنه. روستای دارابکلا. سال 1361. عکاس: دامنه

تشییع جنارۀ شهید سیروس اسماعیل زاده. دائی خانوادۀ دامنه. روستای دارابکلا. سال 1361. عکاس: دامنه

تشییع جنارۀ شهید سیروس اسماعیل زاده. دائی خانوادۀ دامنه. روستای دارابکلا. سال 1361. عکاس: دامنه

تشییع جنارۀ شهید سیروس اسماعیل زاده. دائی خانوادۀ دامنه. روستای دارابکلا. سال 1361. عکاس: دامنه

اطلاعات درون سازمان (3). به قلم دامنه. به نام خدا. تا قسمت دوم، به 10 مورد از اطلاعات درون سازمانی سازمان تروریستی منافقین به سرکردگی جنایتکار جنگی مسعود رجوی، پرداختم. اینک مواردی دیگری از آن. یازدهم : اخصّ. به خاصُ الخاصّ اطلاق می شود. عنوان ویژه ی مسعود رجوی سازمان. او، همانطوری که در قسمت قبل اشاره ، علاوه بر عنوان اخصّ، حاضر !!! هم لقب یافته است. (رک : پی نافرجام، ج 3، ص 148 ). دوازدهم: رهایی زن. اشاره رمزی ست به هم ردیف مقام اول سازمان، یعنی . که با طلاق از مهدی ابریشمچی نفر سوم سازمان، بی آنکه چهار ماه عدّه شرعی و قرآنی نگه دارد، به عقد دائم مسعود رجوی درآمد. نوعی انقلاب ایدئو لوژیک از نظر سازمان. سیزدهم : اطاعت محض. شاخص عضو سازمان که در جلسات توجیهی و تحلیلی سوال نکند و برای او چرایی باقی نماند. فرد باید معتقد باشد که فقط ی صلاحیت دارد که حرف بزند. چهاردهم: زیارت. یعنی هر عضو سازمان موظف است متن زیارت رجوی را قرائت کند. او را المومنین!! بداند و مریم زن او را در کنارش تقدیس کند. زیارت وارث که مختص حسین (ع) را دست کاری د و عنوان های دینی و الهی به مسعود رجوی و دادند. سند زیر را جهت نمونه منع نمودم. اسناد فراوانی دارم اما فعلا این نمونه را رویت فرمایید تا بعد. یک عبارت آن این است : «السّلام عَلیکَ یا مَسعو .. و عَلیکِ یا مَریَ.. اَشهدُ انّکَ کَلمة َقوی.. وَ وارِث المومنین.» پست 190 دامنۀ دارابکلا

اطلاعات درون سازمان (3). به قلم دامنه. به نام خدا. تا قسمت دوم، به 10 مورد از اطلاعات درون سازمانی سازمان تروریستی منافقین به سرکردگی جنایتکار جنگی مسعود رجوی، پرداختم. اینک مواردی دیگری از آن. یازدهم : اخصّ. به خاصُ الخاصّ اطلاق می شود. عنوان ویژه ی مسعود رجوی سازمان. او، همانطوری که در قسمت قبل اشاره ، علاوه بر عنوان اخصّ، حاضر !!! هم لقب یافته است. (رک : پی نافرجام، ج 3، ص 148 ). دوازدهم: رهایی زن. اشاره رمزی ست به هم ردیف مقام اول سازمان، یعنی . که با طلاق از مهدی ابریشمچی نفر سوم سازمان، بی آنکه چهار ماه عدّه شرعی و قرآنی نگه دارد، به عقد دائم مسعود رجوی درآمد. نوعی انقلاب ایدئو لوژیک از نظر سازمان. سیزدهم : اطاعت محض. شاخص عضو سازمان که در جلسات توجیهی و تحلیلی سوال نکند و برای او چرایی باقی نماند. فرد باید معتقد باشد که فقط ی صلاحیت دارد که حرف بزند. چهاردهم: زیارت. یعنی هر عضو سازمان موظف است متن زیارت رجوی را قرائت کند. او را المومنین!! بداند و مریم زن او را در کنارش تقدیس کند. زیارت وارث که مختص حسین (ع) را دست کاری د و عنوان های دینی و الهی به مسعود رجوی و دادند. سند زیر را جهت نمونه منع نمودم. اسناد فراوانی دارم اما فعلا این نمونه را رویت فرمایید تا بعد. یک عبارت آن این است : «السّلام عَلیکَ یا مَسعو .. و عَلیکِ یا مَریَ.. اَشهدُ انّکَ کَلمة َقوی.. وَ وارِث المومنین.» پست 190 دامنۀ دارابکلا. اینجا

سندی در بارۀ سازمان تروریستی منافقین. از بایگانی شخص دامنه

سندی در بارۀ سازمان تروریستی منافقین. از بایگانی شخص دامنه

کتاب «150 سال تلاش خونین» نوشتۀ علامه محمد رضا حکیمی. از کتابخانۀ شخصی دامنه. عکاس: دامنه

کتاب «150 سال تلاش خونین» نوشتۀ علامه محمدرضا حکیمی. از کتابخانۀ شخصی دامنه. عکاس: دامنه

علامه محمدرضا حکیمی. ع از روی اسناد شخصی دامنه

علامه محمدرضا حکیمی. ع از روی اسناد شخصی دامنه

فرزندان معظم انقلاب. حُجَج : سید مصطفی . سید مجتبی . سید مسعود . سید میثم

فرزندان معظم انقلاب. حُجَج : سید مصطفی . سید مجتبی . سید مسعود . سید میثم

است پشت هزار جریب نکا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

است پشت هزار جریب نکا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دارالرحمۀ زیبای حرم رضا (ع) در زیرزمین رواق . 16 اردیبهشت 1393. عکاس: دامنه

دارالرحمۀ زیبای حرم رضا (ع) در زیرزمین رواق . 16 اردیبهشت 1393. عکاس: دامنه

دامنه در خواب! جبهۀ مریوان. بوریدر. تابستان 1361. عکاس: سید کاظم صباغ دار

دامنه در خواب! جبهۀ مریوان. بوریدر. تابستان 1361. عکاس: سید کاظم صباغ دار

دارالسّرور، حرم رضا (ع). مجاور قبر شیخ بهائی؛ محل همیشه ام در زیارت حرم رضا (ع). عکاس: دامنه. 16 اردیبهشت 1393. اینجا محلی آرام برای ذکر و ورد و و قرائت دعا و زیارات و قرآن و نجواهای صمیمانه و نشستن های طولانی و بی دغدغه و خلوت گزینی ست

دارالسّرور، حرم رضا (ع). مجاور قبر شیخ بهائی؛ محل همیشه ام در زیارت حرم رضا (ع). عکاس: دامنه. 16 اردیبهشت 1393. اینجا محلی آرام برای ذکر و ورد و و قرائت دعا و زیارات و قرآن و نجواهای صمیمانه و نشستن های طولانی و بی دغدغه و خلوت گزینی ست

سید فرهاد صالحی دار فرزند سید مهدی میرزحسن صالحی. که مرداد 1393 به رحمت خدا رفت. روحش شاد

سید فرهاد صالحی دار فرزند سید مهدی میرزحسن صالحی. که مرداد 1393 به رحمت خدا رفت. روحش شاد

فرزند عباس غلامی بالامله دارابکلا که 23 مرداد 1393 به رحمت خدا رفت. روحش شاد. عکاس: مجتبی آهنگر عکاسی داراب

فرزند عباس غلامی بالامله دارابکلا که 23 مرداد 1393 به رحمت خدا رفت. روحش شاد. عکاس: مجتبی آهنگر عکاسی داراب

عباس غلامی طبّال مشهور دارابکلا. روز عاشورا. تسلیت می گویم غم بزرگ فراق فرزندت را

عباس غلامی طبّال مشهور دارابکلا. روز عاشورا. تسلیت می گویم غم بزرگ فراق فرزندت را

خش الی دارابکلا. انارقلت. 10 شهریور 1393. عکاس: دامنه

خش الی دارابکلا. انارقلت. 10 شهریور 1393. عکاس: دامنه

الاغ از ولایت قُندوز افغانستان

الاغ از ولایت قُندوز افغانستان

دامنه. خش الی دارابکلا. اوس صحرا انارقلت. 10 شهریور 1393. عکاس: دامنه

دامنه. خش الی دارابکلا. انارقلت. 10 شهریور 1393. عکاس: دامنه

اوسا. سال 1383. سمت راست مؤمنی اوسایی. دومی را نمی شناسم. عکاس: دامنه

دو اوسایی. سال 1383. سمت راست مؤمنی اوسایی. دومی را نمی شناسم. عکاس: دامنه

کِل محمود ابراهیم طالبی. داماد خاندان یوسف رزاقی. دارابکلا. مسیر تیرنگ گردی. سال 1383. عکاس: دامنه

کِل محمود ابراهیم طالبی. داماد خاندان یوسف رزاقی. دارابکلا. مسیر تیرنگ گردی. سال 1383. عکاس: دامنه

کِل محمود ابراهیم طالبی. داماد خاندان یوسف رزاقی. دارابکلا. مسیر تیرنگ گردی. سال 1383. عکاس: دامنه

کِل محمود ابراهیم طالبی. داماد خاندان یوسف رزاقی. دارابکلا. مسیر تیرنگ گردی. سال 1383. عکاس: دامنه

سر قبر پدربزرگ مادری مان مرحوم شیخ باقر آفاقی دار . شیخ باقر طالبی دار و آقا حیدر طالبی دار اخوان دامنه و سمت چپ فضل الله فضلی داماد گرامی خاندان ما. عاشورای سال 1392 مزار دارابکلا

سر قبر پدربزرگ مادری مان مرحوم شیخ باقر آفاقی دار . شیخ باقر طالبی دار و آقا حیدر طالبی دار اخوان دامنه و سمت چپ فضل الله فضلی داماد گرامی خاندان ما. عاشورای سال 1392 مزار دارابکلا

حاج حسن بابویه دار (مرحوم حاج رمضان). دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

حاج حسن بابویه دار (مرحوم حاج رمضان). دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

مهدی رمضانی دار . هادی دهقان. سال 1383. دارابکلا. تشی لت. عکاس: دامنه

مهدی رمضانی دار . هادی دهقان. سال 1383. دارابکلا. تشی لت. عکاس: دامنه

ویلای حاج علی نجاتی. رفیق دامنه. سال 1383. دارابکلا. تشی لت. عکاس: دامنه

ویلای حاج علی نجاتی. رفیق دامنه. سال 1383. دارابکلا. تشی لت. عکاس: دامنه

لیف روح. مجموعه نوشته های خطی دامنه

لیف روح. مجموعه نوشته های خطی دامنه

جعفر غلامی نژاد ذاکر اهلبیت (ع). فرزند مرحوم کبل فرج. او در روز عاشورای دارابکلا شمربن ذی الجوشن می شود. او مؤذّن و متولی مسجد جامع دارابکلاست

جعفر غلامی نژاد ذاکر اهلبیت (ع). فرزند مرحوم کبل فرج. او در روز عاشورای دارابکلا شمربن ذی الجوشن می شود. او مؤذّن و متولی مسجد جامع دارابکلاست

دامنه. نوروز سال 1384. خونۀ پدر. عکاس: عاصم

دامنه. نوروز سال 1384. خونۀ پدر. عکاس: عاصم

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

حاج ابراهیم آهنگر پایین محله. پدر حسن. ممسن دکته. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حاج ابراهیم آهنگر پایین محله. پدر حسن. ممسن دکته. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

محمد طالبی دار بنّا. ارب صحرای دارابکلا بعد از زاده جعفر (سیاه بول). سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

محمد طالبی دار بنّا. ارب صحرای دارابکلا بعد از زاده جعفر (سیاه بول). سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

چلمه کوه در سنه کوه

چلمه کوه در سنه کوه

کربلا. بین الحرمین. از راست: دوست بزرگ و ارجمندمان علی اکبر آهنگر (مرحوم حاج موسی). پنجعلی بخشی. زینلیان یزدی از پزشکان حاذق تجربی طب قدیم. و شیخ علی زارع پسر آقای اسدالله زارع. و ع دوم کربلا. محمد عبدی سنه کوهی نفر دوم سمت چپ در کنار همسفر کربلائی اش

کربلا. بین الحرمین. از راست: دوست بزرگ و ارجمندمان علی اکبر آهنگر (مرحوم حاج موسی). پنجعلی بخشی. زینلیان یزدی از پزشکان حاذق تجربی طب قدیم. و شیخ علی زارع پسر آقای اسدالله زارع. و ع دوم کربلا. محمد عبدی سنه کوهی نفر دوم سمت چپ در کنار همسفر کربلائی اش

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1363. قم. منزل شیخ وحدت. عکاس: برادرزاده ام معصومه

دامنه. سال 1363. قم. منزل شیخ وحدت. عکاس: برادرزاده ام معصومه. متن دامنه در بارۀ این 52 سال زندگی من. نوشته شده در تاریخ: 13 اردیبهشت 1393 در دامنۀ دارابکلا:اینجا


بهنام رجبی، پسر حسن. عکاس: دامنه از روی ع دیوار منزل

بهنام رجبی، پسر حسن. عکاس: دامنه از روی ع دیوار منزل

محسن دارابکلایی؛ پسر ابرذاهیم. نوروز 1394. عکاس: دامنه

محسن دارابکلایی؛ پسر ابرذاهیم. نوروز 1394. عکاس: دامنه

بهزاد طالبی؛ پسر شیخ باقر. 22 بهمن 1394. عکاس: دامنه

بهزاد طالبی؛ پسر شیخ باقر. 22 بهمن 1394. عکاس: دامنه

مهدیس رمضانی دختر میثم خواهرزاده ام. 18 فروردین 1394. عکاس: دامنه. منزل مرحوم پدر

مهدیس رمضانی دختر میثم خواهرزاده ام. 18 فروردین 1394. عکاس: دامنه. منزل مرحوم پدر

فاطمه دختر حسن. نوروز 1394. عکاس: دامنه

فاطمه دختر حسن. نوروز 1394. عکاس: دامنه

بچۀ حمیدرضا طالبی. 2 اردیبهشت 1394. ارسالی به وایبر دامنه

بچۀ حمیدرضا طالبی. 2 اردیبهشت 1394. ارسالی به وایبر دامنه

جادّۀ گرگان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

ذغال انبار دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: دامنه

ذغال انبار دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: دامنه

صبح عاشورا. دامنه. سال 1385. روستای دارابکلا

صبح عاشورا. دامنه. سال 1385. روستای دارابکلا

هادی آهنگر. دامنه. جعفر آهنگر

هادی آهنگر. دامنه. جعفر آهنگر

سید محسن سجّادی. سید حجت شفیعی. حُجج حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی. عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد

سید محسن سجّادی. سید حجت شفیعی. حُجج حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی. عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد

سیدعلی اصغر. دامنه

سیدعلی اصغر. دامنه

ظهر عاشورای دارابکلا. دستۀ کفن پوشان. داخل حیاط تکیه. از چپ: اصغر ابراهیمی. محمدرضا رجبی (پسردائی خانوادۀ ما). آن وسط سید علی اصغر. سید احمد هاشمی و سایر عزاداران

ظهر عاشورای دارابکلا. دستۀ کفن پوشان. داخل حیاط تکیه. از چپ: اصغر ابراهیمی. محمدرضا رجبی (پسردائی خانوادۀ ما). آن وسط سید علی اصغر. سید احمد هاشمی و سایر عزاداران

جعفر رجبی

جعفر رجبی

قاسم بابویه دار . جنگل. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

قاسم بابویه دار . جنگل. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و چای با آب چشمۀ تیرنگ گردی دارابکلا

دامنه و چای

موسی رمضانی. دامنه. سیدرسول. عمواکبر

موسی رمضانی. دامنه. سیدرسول. عمواکبر

سید رسول هاشمی. حسن صادقی. سیدعسکری. جواد دباغیان. جعفر آهنگر. هادی. دامنه. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

سید رسول هاشمی. حسن صادقی. سیدعسکری. جواد دباغیان. جعفر آهنگر. هادی. دامنه. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

جواد دباغیان. دامنه. سیدرسول هاشمی. سیدعسکری شفیعی. حسن صادقی. جعفر آهنگر

جواد دباغیان. دامنه. سیدرسول هاشمی. سیدعسکری شفیعی. حسن صادقی. جعفر آهنگر

حُجج سیدباقر سجادی. حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)، شیخ مرتضی دار جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا. شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر

حُجج سیدباقر سجادی. حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)، شیخ مرتضی دار جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا. شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر شفیعی. پاکو اسّل دارابکلا. عکاس: دامنه

سید علی اصغر شفیعی. پاکو اسّل دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. 1384. روستای دارابکلا

دامنه. 1384. روستای دارابکلا

حسن صادقی. هادی آهنگر. جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. دامنه. سیدعسکری. جواد دباغیان. عکاس: سیدرسول

حسن صادقی. هادی آهنگر. جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. دامنه. سیدعسکری. جواد دباغیان. عکاس: سیدرسول

موسی رمضانی. دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

موسی رمضانی. دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و سید عسکری شفیعی

دامنه و سید عسکری شفیعی

موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. دامنه. سیدعلی اصغر. عکاس: علیرضا

موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. دامنه. سیدعلی اصغر. عکاس: علیرضا

حجت ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی از مسئولان محترم بسیج پاسداران. مقیم تهران

حجت ال والمسلمین علی اکبر دارابکلایی از مسئولان محترم بسیج پاسداران. مقیم تهران

نقاشی های فاطمه دارابکلایی. نام مقدس اباعبدالله و ابوالفضل (علیهما السلام) با دستخط او. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

نقاشی های فاطمه دارابکلایی. نام مقدس اباعبدالله و ابوالفضل (علیهما السلام) با دستخط او. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

اسماعیل دارابکلایی مرد کار و تلاش و و خدا. کنار قبر مرحوم محمد دارابکلایی عمو و پدرخانمش. یاد عمومحمد بخیر و خدا رحمتش کناد. نوروز 1394 عکاس: جناب آقای یک دوست رفیق دامنه. ارسال به وایبر دامنه

اسماعیل دارابکلایی مرد کار و تلاش و و خدا. کنار قبر مرحوم محمد دارابکلایی عمو و پدرخانمش. یاد عمومحمد بخیر و خدا رحمتش کناد. نوروز 1394 عکاس: جناب آقای یک دوست رفیق دامنه. ارسال به وایبر دامنه

کامپیوتر فاطمه که ایام عید نوروز 1394 در اختیار دامنه بود. عکاس: دامنه

عقیل شه و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شه و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شه و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شه و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه خواهرزاده ام

دامنه. فروردین 1394 جنگل دارابکلا. عکاس: خانوادۀ دامنه

سمند مشکی دامنه. مدل 1383. ژیان جناب کشاورز اسرمی. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

سمند مشکی دامنه. مدل 1383. ژیان جناب کشاورز اسرمی. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

اوسا. از نمای تپه غربی دارابکلا. روز دوم اردیبهشت 1394. آن کوه برفی چلمه کوه نزدیک سنه کوه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

اوسا. از نمای تپه غربی دارابکلا. روز دوم اردیبهشت 1394. آن کوه برفی چلمه کوه نزدیک سنه کوه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

حاج سید کاظم شفیعی دار ذاکر پیش وت اهلبیت (ع). خدا رحمتش کناد

حاج سید کاظم شفیعی دار ذاکر پیش وت اهلبیت (ع) و دعانویس دارابکلا. خدا رحمتش کناد

سید علی اصغر. سید علی اکبر. دامنه. حسن صادقی. حاج احمد. علیرضا. جعفر آهنگر. عمو اکبر دارابکلایی. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید رسول هاشمی

سید علی اصغر. سید علی اکبر. دامنه. حسن صادقی. حاج احمد. علیرضا. جعفر آهنگر. عمو اکبر دارابکلایی. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید رسول هاشمی

آبشار موزیار روستای دارابکلا. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

آبشار موزیار روستای دارابکلا. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

جلسه گروه وات سپ عمران و توسعه. از سمت راست: محمد دباغیان. سیدرسول شفیعی. آقا معین آهنگر دار نویسنده ی متن بالا. اسماعیل عارف زاده. سید محمد . عیسی آهنگر. حسین جوادی نسب. مهدی مقت . دامنه. عید نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

جلسه گروه وات سپ عمران و توسعه. از سمت راست: محمد دباغیان. سیدرسول شفیعی. معین آهنگر دار . اسماعیل عارف زاده. سید محمد . عیسی آهنگر. حسین جوادی نسب. مهدی مقت . دامنه. عید نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

حرم حضرت معصومه (س). ضلع غربی جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394. از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب ا مان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). ضلع غربی جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394. از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب ا مان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه بقیه اینجا

 سورک. سال 1364. روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست: مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر. حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر. حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی. نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی. یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه. خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی

سورک. سال 1364. روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست: مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر. حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر. حجة ال والمسلمین سید حسین شفیعی دار . اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی. نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی. یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه. خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی

نیلوفر زیبایی روی مرداب جنگل دارابکلا. سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

نیلوفر زیبایی روی مرداب جنگل دارابکلا. سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

یوسف رزاقی. سید علی اصغر. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. سال 1383، آ ین سال حیات یوسف. عکاس: جعفر آهنگر دار

یوسف رزاقی. سید علی اصغر. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. سال 1383، آ ین سال حیات یوسف. عکاس: جعفر آهنگر دار

سیدعلی اصغر شفیعی دار . مطالعه کتاب نقد مدرنیته. هدیه دامنه. عکاس: سید جواد

سیدعلی اصغر شفیعی دار . مطالعه کتاب نقد مدرنیته. هدیه دامنه. عکاس: سید جواد

مهد کودک ملکه های کوچولو روستای دارابکلا. سال 1394. اولین و قدیمی ترین مرکز تربیتی و آموزشی دارابکلا

مهد کودک ملکه های کوچولو روستای دارابکلا. سال 1394. اولین و قدیمی ترین مرکز تربیتی و آموزشی دارابکلا

تِلم دوغ. منزل محمد رضا رجبی دائی زاده خانوادۀ دامنه. روز 4 فروردین 1394. عکاس: دامنه

تِلم دوغ. منزل محمدرضا رجبی (دائی زاده خانوادۀ دامنه). روز 4 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دامنه. حاج عقیل شه . روز 12 فروردین 1394. منزل عقیل و خواهرزاده ام فهیمه. عکاس: فهمیه

دامنه. حاج عقیل شه . روز 12 فروردین 1394. منزل عقیل و خواهرزاده ام فهیمه. عکاس: فهمیه. بقیه اینجا

حُجج شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دار . قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

قارچ گوشگ بر تنۀ تنومند درخت. دارابکلا. روز 31 فروردین 1394. ارسالی جناب یک دوست به واتسپ دامنه

قارچ گوشگ بر تنۀ تنومند درخت. دارابکلا. روز 31 فروردین 1394. ارسالی جناب یک دوست به واتسپ دامنه

پدر و مادرم. سال 1374. قم منزل بنی فطمی. عکاس: دامنه

پدر و مادرم. سال 1374. قم منزل بنی فطمی. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

محسن آهنگر دار دانشجوی نخبۀ ای ی برق از . فرزند حسن آهنگر و سیده خدیجه شفیعی دختر گرامی ام. 31 فروردین 1394. ارسالی وی از به تلگرام دامنه

محسن آهنگر دار دانشجوی نخبۀ ای ی برق از . فرزند حسن آهنگر و سیده خدیجه شفیعی دختر گرامی ام

جاده گرگان کردکوی. غروب آفتاب پنجم عید نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب پنجم عید نوروز 1394. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

جادۀ گرگان به مشهد. دامنه. پنجم عید نوروز 1394.

جادۀ گرگان به مشهد. دامنه. پنجم عید نوروز 1394. بقیه در اینجا

جادۀ گرگان به مشهد. منطقۀ سرخنکلاته. دامنه. پنجم عید نوروز 1394.

جادۀ گرگان به مشهد. منطقۀ سرخنکلاته. دامنه. پنجم عید نوروز 1394. بقیه اینجا

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. علیرضا و دامنه. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. علیرضا و دامنه. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر

تدفین مادرم ملا زهرا آفاقی. پنج شنبه بیستم فرردین 1394، برابر با 19 جمادی الثانی 1436 قمری. عکاس: محمد (مقدس) آهنگر مدیر وبلاگ چترم خداست. از راست: عیسی درواری. حسن خواهرزاده ام. دامنه. مهدی. اصغر طهماسبی. حاج ابوالقاسم و خانواده ام و ن خویشاوند دامنه

تدفین مادرم ملا زهرا آفاقی. پنج شنبه بیستم فرردین 1394، برابر با 19 جمادی الثانی 1436 قمری. عکاس: محمد (مقدس) آهنگر مدیر وبلاگ چترم خداست. از راست: عیسی درواری. حسن خواهرزاده ام. دامنه. مهدی. اصغر طهماسبی. حاج ابوالقاسم و خانواده ام و ن خویشاوند دامنه. بقیه در اینجا و اینجا


شیرود. سر قبر شهید شیرودی. سال 1384. از راست: عاصم. ابراهیم برادرهمسرم. عادل. عارف. خانواده ام. عکاس: دامنه

شیرود. سر قبر شهید شیرودی. سال 1384. از راست: عاصم. ابراهیم برادرهمسرم. عادل. عارف. خانواده ام. عکاس: دامنه

ابراهیم دارابکلایی. برادرخانم من. سال 1384. عکاس: دامنه

ابراهیم دارابکلایی. برادرخانم من. سال 1384. عکاس: دامنه

بهنام رجبی بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. ساری. 1393. روبروی منزل شان

بهنام رجبی بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. ساری. 1393. روبروی منزل شان

پسر حمیدرضا عباسیان و به عبارتی برادرزادۀ شهید ابراهیم عباسیان. برای دامنه این صحنه ی علمداری این جوان خیلی ارزشمند و سو ک است. شاید بهترین صحنه ی عزاداری پارسال باشد. منبع این ع از برادر خوب و هنرمندمان آقا مجتبی آهنگر دار مدیر وبلاگ عکاسی داراب

پسر حمیدرضا عباسیان و به عبارتی برادرزادۀ شهید ابراهیم عباسیان. برای دامنه این صحنه ی علمداری این جوان خیلی ارزشمند و سو ک است. شاید بهترین صحنه ی عزاداری پارسال باشد. منبع این ع از برادر خوب و هنرمندمان آقا مجتبی آهنگر دار مدیر وبلاگ عکاسی داراب. اینجا

حوزۀ علمیۀ شهید آیة الله صدوقی قم. مرکز تربیت راهنما سفیران هدایت. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

حوزۀ علمیۀ شهید آیة الله صدوقی قم. مرکز تربیت راهنما سفیران هدایت. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

عبافروشی قم. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

عبافروشی قم. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

نقاشی عروسم مهسا؛ همسر عارف طالبی دار . مهر 1393. عکاس: دامنه

نقاشی عروسم مهسا؛ همسر عارف طالبی دار . مهر 1393. عکاس: دامنه

قبر آیة الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی . قم. خیابان (ارم). کتابخانۀ مرعشی. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

قبر آیة الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی . قم. خیابان (ارم). کتابخانۀ مرعشی. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی. قم. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی. قم. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

احمد رحیمی. خادم الحسین (ع) تکیۀ دارابکلا. شهریور 1393. داخل مغازه اش در دارابکلا. عکاس: دامنه

احمد رحیمی. خادم الحسین (ع) تکیۀ دارابکلا. شهریور 1393. داخل مغازه اش در دارابکلا. عکاس: دامنه. متن دامنه در بارۀ ایشان اینجا

عبدالله رحیمی فرزند حاج احمد رحیمی. عاشورای روستای دارابکلا

عبدالله رحیمی فرزند حاج احمد رحیمی. عاشورای روستای دارابکلا

حجة ال شیخ خلیل طالبی دار و دامادشان باقر مدّاح. 13 داد 1395. عکاس: حمیدرضا طالبی دار

حجة ال شیخ خلیل طالبی دار و دامادشان باقر مدّاح. 13 داد 1395. عکاس: حمیدرضا طالبی دار

دامنه. سال 1358. عکاس: نقی طالبی

دامنه. سال 1358. عکاس: نقی طالبی

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

زیارت م لرضا. اتوبان قم. مهر 1393. طلوع خورشید. عکاس: دامنه

زیارت م لرضا. خانوادگی با رفقا. اتوبان قم. مهر 1393. طلوع خورشید. عکاس: دامنه

بارگاه ملکوتی حرم رضا (ع). مشهد مقدس

بارگاه ملکوتی حرم رضا (ع). مشهد مقدس

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق . خانوادگی با رفقا. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق . خانوادگی با رفقا. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق . حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق . حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر. مهر 1393. عکاس: دامنه

زیارت م لرضا. خانوادگی با رفقا. گردنۀ چمن بید اسان شمالی. آشخانه. مهر 1393. حاج احمد آهنگر. سید علی اصغر. درختان گردوی کنار جاده. مهر ماه 1393. عکاس: دامنه

زیارت م لرضا. خانوادگی با رفقا. گردنۀ چمن بید نزدیک آشخانه. اسان شمالی. مهر 1393. حاج احمد آهنگر. سید علی اصغر. درختان گردوی کنار جاده. عکاس: دامنهو

مسجد جامع شیروان. میدان مرکزی شهر. اقامۀ ظهر و عصر. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر (با لباس فرم رانندگی مینی بوس خود). مهر 1393. عکاس: دامنه

مسجد جامع شیروان. میدان مرکزی شهر. برگشت از مشهد. اقامۀ ظهر و عصر. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر (با لباس فرم رانندگی مینی بوس خود). مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. دامنه. حسن صادقی. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. حرم. دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. دامنه. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. حرم رضا (ع). دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم رضا (ع). دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. دامنه. داخل هتل. خیابان رضا (ع). بالاتر از فلکه برق. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. دامنه. داخل هتل. خیابان رضا (ع). بالاتر از فلکه برق. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

سید علی اصغر شفیعی دار .آبان سال 1393. تکیه دارابکلا. شام غریبان

شام غریبان دارابکلا. سید علی اصغر شفیعی دار . آبان سال 1393. تکیه دارابکلا

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

و

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

و

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و دامنه در شام غریبان حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393. عکاس: مجتبی آهنگر دار فرزند حاج محمدعلی مصطفی

سید رسول شفیعی دار . ذاکر حسین (ع). روستای دارابکلا

سید رسول شفیعی دار . ذاکر حسین (ع). روستای دارابکلا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

تکیه دارابکلا. سال 1393.

تکیه دارابکلا. سال 1393.

حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حاج احمد

حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حاج احمد

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

سنه کوه

سنه کوه

قنبر جنگلبان. سال 1393. مغازۀ رنگین کمان

قنبر جنگلبان. سال 1393. مغازۀ رنگین کمان

سنه کوه. منزل پدری محمد عبدی سنه کوهی

سنه کوه. منزل پدری محمد عبدی سنه کوهی

سید محمد صباغ دار (سید کاظم). و عیسی آهنگر دار جانباز دفاع مقدس. مرسم. روز هفتم محرم. 10 آبان ماه 1393. منزل عبدالله آهنگر دار . عکاس: دامنه

سید محمد صباغ دار (سید کاظم) که با مستعار «بارزان» در دامنه نظر می گذاشت. و عیسی آهنگر دار جانباز دفاع مقدس. مرسم. روز هفتم محرم. 10 آبان ماه 1393. منزل عبدالله آهنگر دار . عکاس: دامنه

تیبا. جادۀ قم. آبان 1393. به سمت دارابکلا برای ماه محرم

تیبا. جادۀ قم. آبان 1393. به سمت دارابکلا برای ماه محرم

دامنه. دارابکلا. 9 آبان 1393. روبروی منزل آقای پرویز شاه علی. مشارکت در پا ازی خیابان های مسیر دسته روی ماه محرم دارابکلا

دامنه. دارابکلا. 9 آبان 1393. روبروی منزل آقای پرویز شاه علی. مشارکت در پا ازی خیابان های مسیر دسته روی ماه محرم دارابکلا

شنبه 10 آبان 1393 هفتم محرم مراسم عزاداری درون تکیه موذّن و مکبّر آن روز جناب آقا جلیل محسنی

مُرسم. شنبه 10 آبان 1393 هفتم محرم مراسم عزاداری درون تکیه موذّن و مکبّر آن روز جناب آقا جلیل محسنی

مسجد و تکیه ی مرسم. 10 آبان 1393. حجة ال گلچین ( ن اوسا). پس از پایان مراسم روز هفتم محرم. عکاس: دامنه

مسجد و تکیه ی مرسم. 10 آبان 1393. حجة ال گلچین ( ن اوسا). علیرضا آهنگر. پس از پایان مراسم روز هفتم محرم. عکاس: دامنه

بالازرندین. روز هشتم محرم به اتفاق جمیع رفقا به بالازرندین منزل یکی از دوستان بسیار خوب آقا سیدرسول هاشمی رفتیم. مقداری از مسائل روز کشور بحث نمودیم. چند مسوول بلند پایه استانی و شهرستان نکا نیز حضور داشتند. ع زیر بالازرندین منزل برادر گرامی آقای علیزاده. روز یکشنبه 11 آبان هشتم محرم که باران شدیدی فضای مجلس را عطرآگین نموده بود. عکاس: دامنه

بالازرندین. روز هشتم محرم به اتفاق جمیع رفقا به بالازرندین منزل یکی از دوستان بسیار خوب آقا سیدرسول هاشمی رفتیم. مقداری از مسائل روز کشور بحث نمودیم. چند مسوول بلند پایه استانی و شهرستان نکا نیز حضور داشتند. ع زیر بالازرندین منزل برادر گرامی آقای علیزاده. روز یکشنبه 11 آبان هشتم محرم که باران شدیدی فضای مجلس را عطرآگین نموده بود

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید رسول هاشمی

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید رسول هاشمی

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید ایراهیم مسلمی. دامنه

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید ایراهیم مسلمی. دامنه

شام غریبان. سال 1393. ابتدا همگی زدند و سپس دامنه طبق سنوات پیشین متن مربوط را ارائه کرد و در وسط متن نیز یک حاشیه نیز زد بر مسالۀ منبر و گفته بودم منبر بر غالب است ولی به دو شرط : حق بالای منبر کتمان نشود و شجاعت حسینی در رگ های منبر جاری شود. و چهار منبر تاریخی در سال های 42 فیضیه و 43 فیضیه و 54 مسجد شیخ انصاری نجف و 57 بهشت زهرای تهران را مثال زدم

شام غریبان. سال 1393. ابتدا همگی زدند و سپس دامنه طبق سنوات پیشین متن مربوط را ارائه کرد و در وسط متن نیز یک حاشیه نیز زد بر مسالۀ منبر و گفته بودم منبر بر غالب است ولی به دو شرط : حق بالای منبر کتمان نشود و شجاعت حسینی در رگ های منبر جاری شود. و چهار منبر تاریخی در سال های 42 فیضیه و 43 فیضیه و 54 مسجد شیخ انصاری نجف و 57 بهشت زهرای تهران را مثال زدم

شیخ وحدت. منزل پدر و مادر. عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه

شیخ وحدت. منزل پدر و مادر. عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. همه ع ها اینجا

اولین تظاهران ضد رژیم شاه در دارابکلا/ حجت ال شیخ علی ربانی. حجت ال سی ف سیکایی ( داماد مرحوم آقاابراهیم ملائی ). حجت ال شیخ محمد ( فرزند مرحوم آقا دارابکلائی ). حجت ال شیخ رحیم آهنگر. حجت ال آشیخ مرتضی دار ( جماعت محترم کنونی مسجد جامع دارابکلا ). حجت ال سید محمد شفیعی مازندرانی. حجت ال مرحوم شیخ علی اکبر طالبی ( پدرم ). نفر جلویی اسماعیل کیه است. نفر راست جلوئی که بر علامت انتظامات دارد، آقای محمدحسین آهنگر است. نفر پشت میان شیخ رحیم و آسید محمد؛ آقای احمد دهقان است. نفر کناری اش آقای شعبان رنجبر پدر شهید رنجبر است. در ضمن جناب زیتون سبز خواننده ی همیشگی دامنه نیز طی پیامی تشخیص داده که نفر میان آقای و آقای سید یوسف سیکائی مرحوم حجت ال حاج آق علی شفیعی ست پدر حجت ال آق شیفع شفیعی. ع از آلبوم شخصی دامنه

اولین تظاهران ضد رژیم شاه در دارابکلا/ حجت ال شیخ علی ربانی. حجت ال سی ف سیکایی ( داماد مرحوم آقاابراهیم ملائی ). حجت ال شیخ محمد ( فرزند مرحوم آقا دارابکلائی ). حجت ال شیخ رحیم آهنگر. حجت ال آشیخ مرتضی دار ( جماعت محترم کنونی مسجد جامع دارابکلا ). حجت ال سید محمد شفیعی مازندرانی. حجت ال مرحوم شیخ علی اکبر طالبی ( پدرم ). نفر جلویی اسماعیل کیه است. نفر راست جلوئی که بر علامت انتظامات دارد، آقای محمدحسین آهنگر است. نفر پشت میان شیخ رحیم و آسید محمد؛ آقای احمد دهقان است. نفر کناری اش آقای شعبان رنجبر پدر شهید رنجبر است. در ضمن جناب زیتون سبز خواننده ی همیشگی دامنه نیز طی پیامی تشخیص داده که نفر میان آقای و آقای سید یوسف سیکائی مرحوم حجت ال حاج آق علی شفیعی ست پدر حجت ال آق سید شیفع شفیعی. ع از آلبوم شخصی دامنه

روستای دارابکلا. سال 1393. گنبد تکیه

روستای دارابکلا. سال 1393. گنبد تکیه

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

سید علی اصغر. ش در جنگل. سال 1382. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. ش در جنگل. سال 1382. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر 1385. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر 1385. عکاس: دامنه

علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

 شیخ باقر طالبی دار . جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار

شیخ باقر طالبی دار . جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار

مرحوم پدرمان. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. علیرضا. سید علی اصغر و شیخ باقر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

مرحوم پدرمان در حال اهدای سند زمین یورمله اودنگ مال (آسیاب کبل ) به دهیاری جهت ایجاد پارک عمومی. جعفر آهنگر دهیار اسبق دارابکلا. سیدعلی اکبر. علیرضا. سید علی اصغر و شیخ باقر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

 شیخ باقر طالبی دار . حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

شیخ باقر طالبی دار . حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

رفقا در کنار حجت ال والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت ال والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف رزاقی و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت ال والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت ال والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

اکلانیان پرنده ای در ساحل فلوریدا. عکاس: sandy scott.

باکلانیان پرنده ای در ساحل فلوریدا. عکاس: sandy scott. فقط نگاه می کنم

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

ع های نجف کربلا کوفه
نجف اشرف. حرم علی (ع). 5 دی 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

نجف اشرف. حرم علی (ع). 5 دی 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

آریا و آرتا علی میرزایی. پسران جناب احسان و خواهرزاده ام زینب. قم منزل دامنه. عکاس: دامنه. دی 1393.

آریا و آرتا علی میرزایی. پسران جناب احسان و خواهرزاده ام زینب. قم منزل دامنه. عکاس: دامنه. دی 1393. بقیه اینجا

دارابکلا قبل از طلوع آفتاب 15 بهمن 1393. ع از یک دوست به وات سپ دامنه

دارابکلا قبل از طلوع آفتاب 15 بهمن 1393. ع از یک دوست به وات سپ دامنه

طلوع 15 بهمن 1393 دارابکلا. ع از یک دوست به وات سپ دامنه

طلوع 15 بهمن 1393 دارابکلا. ع از یک دوست به وات سپ دامنه

 پیش سه راهی کوچه منزل ما دارابکلا. عصر آبان ماه 1393. عکاس: دامنه

پیش سه راهی کوچه منزل ما دارابکلا. عصر آبان ماه 1393. عکاس: دامنه

تابلوی خاص و بین المللی در بارۀ باراک اوباما در یک بزرگراه شهید بابایی شمال تهران. عکاس: دامنه

تابلوی خاص و بین المللی در بارۀ باراک اوباما در یک بزرگراه شهید بابایی شمال تهران. عکاس: دامنه

 تکیه پیش دارابکلا. میدان حسین علیه السلام. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

تکیه پیش دارابکلا. میدان حسین علیه السلام. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

 ارب صحرای دارابکلا. سال 1394. عکاس: سید علی اصغر

ارب صحرای دارابکلا. سال 1394. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سید علی اصغر شفیعی دار . تشی لت دارابکلا. سال 1382. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. سید علی اصغر شفیعی دار . تشی لت دارابکلا. سال 1382. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. شیخ باقر. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. شیخ باقر. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

زمستان 1393 جنگل دارابکلا

زمستان 1393 جنگل دارابکلا

دامنه. پشت حیاط پدرخانمم حاج رضا دارابکلایی. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. پشت حیاط پدرخانمم حاج رضا دارابکلایی. سال 1384. عکاس: عارف

معلم انقلاب مرحوم علی شریعتی. معظم انقلاب. هاشمی رفسنجانی. هر سه در شکنجه گاه ساواک در دهه ی تنهایی و غریبی 50 که برخی ها آن موقع در حوزه از ترس و جُبن شدید مبارزه علیه ی شاه سلطان جائر، تنها کارشان و یگانه هنرشان (البته که بی هنری شان) فقط و فقط تکفیر و و ناسزا و تهمت علیه ی این هر سه مبارز بوده و هست و خواهد بود. ای تاریخ تو داوری؛ نه کذّابان پول پرست ترسو در حین مبارزه و میراثخوار در حین پیروزی

معلم انقلاب مرحوم علی شریعتی. معظم انقلاب. هاشمی رفسنجانی. هر سه در شکنجه گاه ساواک در دهه ی تنهایی و غریبی 50 که برخی ها آن موقع در حوزه از ترس و جُبن شدید مبارزه علیه ی شاه سلطان جائر، تنها کارشان و یگانه هنرشان (البته که بی هنری شان) فقط و فقط تکفیر و و ناسزا و تهمت علیه ی این هر سه مبارز بوده و هست و خواهد بود. ای تاریخ تو داوری؛ نه کذّابان پول پرست ترسو در حین مبارزه و میراثخوار در حین پیروزی

مسجد حنّانه کوفه. خانوادۀ دامنه. 7 دی 1393. عکاس: دامنه

مسجد حنّانه کوفه. خانوادۀ دامنه. 7 دی 1393. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر. فقط آنجا... آنجا... آنجا... یعنی سیر به سوی اسرار علی (ع). و سیر به سرّ و سُرور سیدال ء (ع) که حس سیرابت می کند و پروازت می دهد

خیمه گاه. کربلا. 2 دی 1393. دامنه سمت راست و برخی از همسنگرانم در تهران که بسی متواضع و متقی اند و فرهیخته: فیض الله. ذوقی بارانی ووو

خیمه گاه. کربلا. 2 دی 1393. دامنه سمت راست و برخی از همسنگرانم در تهران که بسی متواضع و متقی اند و فرهیخته: فیض الله. ذوقی بارانی

تلّ زینبه کربلای معلّی.محل اوج هر عاشق که به درونش می رود. 29 آذر 1393. عکاس: دامنه

تلّ زینبه کربلای معلّی.محل اوج هر عاشق که به درونش می رود. 29 آذر 1393. عکاس: دامنه. همۀ تصاویر نجف و کوفه و کربلا در اینجا و اینجا

دامنه. مریوان. جبهۀ بوریدر تابستان سال 1361. عکاس: همرزم من سید کاظم صباغ

دامنه. مریوان. جبهۀ بوریدر تابستان سال 1361. عکاس: همرزم من سید کاظم صباغ

نهر علقمه و چهل متر و به سمت شرقش هتل مان هُدی الوالی کربلا. 2 دی 1393. عکاس: دامنه

نهر علقمه و چهل متر و به سمت شرقش هتل مان هُدی الوالی کربلا. 2 دی 1393. عکاس: دامنه

هتل هدی الوالی کربلا. 3 دی 1393. عکاس: دامنه. هتل کاروان مان سبط اکبر به مدیریت نادعلی توسّلی

هتل هدی الوالی کربلا. 3 دی 1393. عکاس: دامنه. هتل کاروان مان سبط اکبر به مدیریت نادعلی توسّلی

اتاق 352 هتل هتل هدی الوالی. 3 دی 1393. عکاس: دامنه. غسل زیارت مرقدالحسین ع نمودم که شائقانه ترین آب کشی تن و روحم در طول عمرم بود

اتاق 352 هتل هدی الوالی کربلا. 3 دی 1393. عکاس: دامنه. غسل زیارت مرقدالحسین ع نمودم که شائقانه ترین آب کشی تن و روحم در طول عمرم بود

کربلا. دامنه. ل هتل هدی الوالی. 3 دی 1393. عکاس: همکارم. با این اشتیاق و مع شماری زمان، لحظات بعد به سوی حرم حسین ع پرکشیدم

کربلا. دامنه. ل هتل هدی الوالی. 3 دی 1393. عکاس: همکارم. با این اشتیاق و مع شماری زمان، لحظات بعد به سوی حرم حسین ع پرکشیدم

کربلا 3 دی 1393. عکاس: دامنه. خیمه گاه حسین ع در سمت قبله ی مرقد و در 150 متری آن. نخستین جای اشک آور و غمگینی که چشمم به آن خیره شد در آغازین ورودم به اطراف مطاف حرم اباعبدالله الحسین علیه السلام. ی نظامی خیمه گاه را که حاصل تدبیر دفاعی حضرت ابا عبدالله ع بود

کربلا 3 دی 1393. عکاس: دامنه. خیمه گاه حسین ع در سمت قبله ی مرقد و در 150 متری آن. نخستین جای اشک آور و غمگینی که چشمم به آن خیره شد در آغازین ورودم به اطراف مطاف حرم اباعبدالله الحسین علیه السلام. ی نظامی خیمه گاه را که حاصل تدبیر دفاعی حضرت ابا عبدالله ع بود

کربلا 3 دی 1393. عکاس: دامنه. ارادت بر آستان شاهد و پیام آور کربلا. زنده باد شور و شوق بندگی. تصویری نمادین از حضرت زینب سلام الله علیها در تل زینبیه در 8 متری حرم حسین و 50 متری قتلگاه. که همه ی ابعاد عاشورا را شاهد بود و پیامدار کربلا گردید و اُسوه ی صبر و جمال و کمال عرفانی شد. تل زینبیه در امتداد خیمه گاه و در 5 متری دیوار بیرونی مرقد الحسین (ع). دومین جای پر رمز و رازی که چشمم در آن قفل شد و مات ماند

کربلا 3 دی 1393. عکاس: دامنه. ارادت بر آستان شاهد و پیام آور کربلا. زنده باد شور و شوق بندگی. تصویری نمادین از حضرت زینب سلام الله علیها در تل زینبیه در 8 متری حرم حسین و 50 متری قتلگاه. که همه ی ابعاد عاشورا را شاهد بود و پیامدار کربلا گردید و اُسوه ی صبر و جمال و کمال عرفانی شد. تل زینبیه در امتداد خیمه گاه و در 5 متری دیوار بیرونی مرقد الحسین (ع). دومین جای پر رمز و رازی که چشمم در آن قفل شد و مات ماند

کربلا. 2 دی 1393. عکاس: دامنه. کربلا. 2 دی 1393. عکاس: دامنه. من با همه ی خسارت ها و خسران ها با کوله باری از گناه و غفلت ها؛ اما با اقیانوسی از امید و رجاء از دربِ «رأس شریف» حسین ع به درون حرم راه یافتم، تا در بیراهه نباشم. ورودم از این باب شریف و مقدس اتفاق بزرگ زندگی ام بود. ب که تو را با 25 قدم به مرقد سر بریده ی و آزادگان هستی مماس می سازد. چه ولوله و آشوبی در درون شکل می گیرد در نخستین ورودت نزد قیام ضدظلم و تباهی

کربلا. 2 دی 1393. عکاس: دامنه. من با همه ی خسارت ها و خسران ها با کوله باری از گناه و غفلت ها؛ اما با اقیانوسی از امید و رجاء از دربِ «رأس شریف» حسین ع به درون حرم راه یافتم، تا در بیراهه نباشم. ورودم از این باب شریف و مقدس اتفاق بزرگ زندگی ام بود. ب که تو را با 25 قدم به مرقد سر بریده ی و آزادگان هستی مماس می سازد. چه ولوله و آشوبی در درون شکل می گیرد در نخستین ورودت نزد قیام ضدظلم و تباهی

کوفه. دامنه. 7 دی 1393. مرقد سر شریف و انقل و ضد ظلم حسین ع در مسجد حنانه ی غرب کوفه. پس از دیدار این مرقد تا حد زیادی به فکر عاشقان حسین ع افتادم که بگذرم

کوفه. دامنه. 7 دی 1393. مرقد سر شریف و انقل و ضد ظلم حسین ع در مسجد حنانه ی غرب کوفه. پس از دیدار این مرقد تا حد زیادی به فکر عاشقان حسین ع افتادم که بگذرم

مسیر نجف به کربلا. تابلوی که قدم به قدم دلت را به تب و تاب تشرّف و حضور و عشق می برد

مسیر نجف به کربلا. تابلوی که قدم به قدم دلت را به تب و تاب تشرّف و حضور و عشق می برد

لحظه ی سخت و جانسوز وداع با کربلای معلّی درون اتوبوس 4 دی 1393. عکاس: دامنه

لحظه سخت و جانسوز وداع با کربلای معلّی درون اتوبوس 4 دی 1393. عکاس: دامنه

نهر علقمه. خدا حافظ ای نهر علقمه ی کربلا که خیلی پیام داشتی به دامنه

خدا حافظ ای نهر علقمه ی کربلا که خیلی پیام داشتی به دامنه

کربلا 3 دی 1393. عکاس: دامنه. ازن بصیر و انیس حسین ع در بین الحرمین جنب مرقدالحسین (ع). زن زائر حائر دلسوخته ای که آموزگار دامنه شد برای همیشه ی تاریخ

کربلا.3 دی 1393. زن زائرحائر دلسوخته که آموزگار دامنه شد برای همیشۀ تاریخ

کربلا. بین الحرمین. دامنه. 2 دی 1393. عکاس: یک زائر

کربلا. بین الحرمین. دامنه. 2 دی 1393. عکاس: یک زائر

کربلا. 2 بعد از ظهر 30 آذر 1393. اولین لحظه ی شوق آفرین ورودمان به های شهر کربلا. داخل اتوبوس. عکاس: دامنه

کربلا. 2 بعد از ظهر 30 آذر 1393. اولین لحظه ی شوق آفرین ورودمان به های شهر کربلا. داخل اتوبوس. عکاس: دامنه

کربلا. 30 آذر 1393. عکاس: دامنه. با شوق وصال هر سعی داشت از داخل اتوبوس از لای سازه های شهر کربلا، برترین سازه ی آسمانی یعنی مرقد حسین (ع) را رؤیت کند و اولین سلامش را به سیدال ء هدیه کنه اما حیف مرقد در گودی قتلگاه قرار دارد و از دیار دور و حریم کربلا ناپیداست

کربلا. 30 آذر 1393. عکاس: دامنه. با شوق وصال هر سعی داشت از داخل اتوبوس از لای سازه های شهر کربلا، برترین سازه ی آسمانی یعنی مرقد حسین (ع) را رؤیت کند و اولین سلامش را به سیدال ء هدیه کنه اما حیف مرقد در گودی قتلگاه قرار دارد و از دیار دور و حریم کربلا ناپیداست

کربلا. بین الحرمین. 30 آذر 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

کربلا. بین الحرمین. 30 آذر 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه. از این مکان خیلی ها با حضرت اباعبدالله الحسین ع نجوا می کنند یعنی بین الحرمین. سمتی که حسین ع در منتهی الیه ی غربی آن با دشمن به نبرد و مقاومت پرداخت و سر ملکوتی اش را ملکوت فرستاد

کربلا. در تصویر بالا شما از پشت بام حرم حضرت عباس (س) مرقد حسین (ع) را مشاهده می کنید. حرم حسین ع در این زاویه در غرب جغرافیایی قرار دارد. یعنی الان گویی شما در ح پشت به ایران، و بهتر است بگویم از سوی ایران (مشرق) دارید حسین ع را زیارت می کنید

کربلا. در تصویر بالا شما از پشت بام حرم حضرت عباس (س) مرقد حسین (ع) را مشاهده می کنید. حرم حسین ع در این زاویه در غرب جغرافیایی قرار دارد. یعنی الان گویی شما در ح پشت به ایران، و بهتر است بگویم از سوی ایران (مشرق) دارید حسین ع را زیارت می کنید

نقشه نجف اشرف

نقشه نجف اشرف

نقشۀ کربلای معلّی

نقشۀ کربلای معلّی

نقشۀ عراق

نقشۀ عراق

دامنه. جادّۀ نجف. داخل اتوبوس. به سمت حرم علی (ع). عکاس: حجة ال سید یزدانی

دامنه. جادّۀ نجف. داخل اتوبوس. به سمت حرم علی (ع). عکاس: حجة ال سید یزدانی

ضریح علی (ع). 6 دی 1393. عکاس: دامنه

ضریح علی (ع). 6 دی 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت علی (ع). ورودی شرقی. 6 دی 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت علی (ع). ورودی شرقی. 6 دی 1393. عکاس: دامنه

کوفه. مرقد کمیل بن زیاد. یار بسیار نزدیک علی (ع). 7 دی 1393. عکاس: دامنه

کوفه. مرقد کمیل بن زیاد. یار بسیار نزدیک علی (ع). 7 دی 1393. عکاس: دامنه

کوفه. خانوادۀ دامنه. مرقد کمیل بن زیاد که توسط حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. 7 دی 1393. عکاس: دامنه

کوفه. خانوادۀ دامنه. مرقد کمیل بن زیاد که توسط حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. 7 دی 1393. عکاس: دامنه

کوفه مرقد کمیل بن زیاد که علی ع دعای پر مضمامین کمیل را به او آموخت. عکاس: دامنه

کوفه مرقد کمیل بن زیا