جستجوی عبارت مراقبه روزانه ی ال معجزه 19 تیرمراقبه چیست ؟

از دیر باز تا کنون پرداختن به فنون مراقبه که شامل روشها ی ساده ی ذهنی برای رسیدن به آگاهیهای ناب عرفانی  و یگانگی با وجود مطلق میباشد  درمذاهب مختلف شرقی و غربی مورد توجه و تاکید بوده است .

در مشرق زمین مراقبه را عامل  تحول در سطح آگاهی دانسته اند و تمام مذاهب به این امر تاکید داشته اند. روشهای مراقبه که در این مقاله ذکر میشود نشات گرفته از مذاهب اصلی مشرقی میباشد.

   امروزه تمایل بشر به فراگیری و استفاده ی از فنون مراقبه در شرق و غرب افزایش یافته البته نه فقط به انگیزه ی دریافت آگاهیهای عارفانه بلکه بیشتر برای رسیدن به سلامت و آرامش جسمی و روانی به دنبال آن هستند.

آگاهی عرفانی چیست؟

هدف مراقبه همان پی بردن فرد به سرشت اصلی خود و آن حقیقت غائی و اتصال با آن وجود ناب مطلق که با حالاتی از آگاهی  ورای شناخت همراه است. همه ی مذاهب بر این اعتقاد هستند که هستی ناب در همه ی موجودات بالذات وجود دارد و فقط جهل و توهم است که حایل میان بشر و آن هستی ناب است.دریافت این آگاهی منجر به یک خود شناسی (من چیستم؟  من کیستم؟)میشود که همین امر باعث و ورود به وادی بی رنگی میشود که این وادی در مذاهب مختلف با نامهای متفاوت نامگذاری شده است.این ح را هندوها "موکشا"  تاتوئیستها "زندگی هماهنگ با تاتو" بودائیان"نیروانا" و صوفیان "انسان کامل" و یان "حیات وحدانی " نامگذاری کرده اند.

با بررسی عرفان در مذاهب مختلف درمی ی م که اصل تجربه ی عرفانی در تمام مذاهب یکی است عناصر همه ی  آنها با هم مشترک است و تفاوت تنها در تع ر مختلف از یک تجربه ی واحد است.

چرا یک تجربه ی مشترک با تع ری متفاوت در دنیا مطرح شده ؟ از آنجاییکه چنین تجربه های خاص و آسمانی را نمیتوان با کمک کلمات زبانها تشریح  و تفسیر کرد افراد بصیر وآگاه با کمک مذهب و فرهنگ خاص خود و با توجه به زبان  مشترک  سعی در انتقال  مفاهیم ارزشمند

این آگاهیها به بشر داشته اند. عرفان مقوله ای مستقل از مذهب است و هیچ موضع گیری به نفع هیچ مذهب خاصی ندارد.شاید بتوانیم مذهب را وسیله ای بدانیم برای کمک به تفهیم آن آگاهی ناب به بشر.

البته  این تنوع در تکنیکهای ارائه شده در مذاهب و فرهنگهای مختلف هم دیده میشود اگر چه هدف واحد است و همان کشف بزرگ و ژرفی است که بی شک هر انسانی را به آرامش عمیق و رضایت درونی میرساند.از آنجا که در قرون گذشه تا کنون هیچ بشری با این دنیای ظاهر و این دنیای حواس موفق ب رضایت درونی نشده همیشه بدنبال مسیرهایی برای رسیدن به حقیقت ناب ی دنیای حواس بوده تا بتواند به آن ح مطلوت و ی حس حقیقت جویی خود شود.

ویژگیهای آگاهیهای عرفانی:

1.وصف ناپذیری:  سالک از تشریح دقیق تجربه ی خود با کلمات ناتوان است . و دلیلش اینستکه پایه ی زبان بر مبنای تضاد در کیفیات  کلمات است که به آنها دل دارد مثل شیاخت سردی با متضاد آن که گرمی است ولی آگاهیهای عرفانی به سطحی فراتر از تضاد تعلق دارند و قابل توصیف با کلمات زبان نیستند و باید شخصا تجربه شوند.

2.  کیفیات فکری : چنین تجربیاتی متعلق به وادیی  فراتر از مرز دانسته های عقلی و فکری میباشدو به روشن بینی و اعشراق میرسد.

3.  حس وحدت و اتحاد: سالک در این ب آگاهی به احساس یکی شدن با آن حقیقت ناب میرسد.

4.  ناپایداری: چنین تجربه هایی معمولا زودگذر و موقت هستند.

5. کیفیت انفعالی: گر چه این تجربه بصورت ارادی شروع میشود شامل تمرکز و تفکر اما وقتی ح خاص آگاهی اتفاق میافتد به ح کاملا انفعالی و غیر ارادی درامده سالک تحت کنترل نیرویی برتر از خود قرار میگیرد.

بررسیهای علمی:

انی که بطور منظم  مقید به مراقبه شده اند دارای زندگی آرامتر و پربارتری شده اند.چنین افرادی به خواب کمتری نسبت به افراد دیگر نیاز دارند با طراوت بیشتری از خواب بیدار میشوند احساس سبکی و بی وزنی دارند انقباض عضلات آنها مرتفع شده .تمرکزشان  بدون فشار آوردن به ذهن بیشتر شده است.با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی افراد مقید به مراقبه بدون توجه به مذهب آنها نشان داده شده که این امر تاثیر خوبی بر سلامت جسم و روان آنها داشته اما  نکته ای اینجا مطرح است که برای سالکان راه حقیقت این دستاورد در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد.اما افراد عادی بیشتر به جنبه ی درمانی این تجربه های عرفانی توجه دارند.

بررسیهای علمی روانشناسی بر روی مراقبه کنندگان نشان داده که با تمرینات مداوم مراقبه  واکنش "بجنگ یا بگریز "که در رویارویی با موقعیت خطر و ترس  بطور غیر ارادی  در روان انسا ن رخ میدهد تبدیل به واکنش "آرامشی  "  در برابر موقعیت ترس میشود.

ویژگیهای عمده ی فیزلوژیکی "واکنش آرامشی"

تغییراتی که با جابجایی واکنش آرامشی  در موقعیت ترس در بدن رخ میدهد شامل موارد زیر است:

1.ضربان قلب بطور متوسط 3  تپش در دقیقه کاهش می یابد.

2. آهنگ سرعت تنفس کندتر میشود.

3.مصرف ا یژن بدن 20% کاهش می یابد سوخت و ساز کاهش می یابد که چنین ح ی فقط در خواب عمیق رخ میدهد.

4. لاکتیت خون کاهش می یابد که افزانش آن با حملات اضطر همراه است.

5. فشار خون در حد معمول قرار میگیرد.

6. مغز امواج "آلفا" و" تتا " تولید  میکند که تولید این امواج در مغز ح آرمیدگی را ایجاد میکند.

تمام موارد ذکر شده  در بالا دقیقا مع ویژگیهای فیزلوژیکی بدن در هنگام واکنش "بجنگ یا بگریز"میباشد.   

کدام نوع مراقبه" واکنش آرامشی" را بدنبال خواهد داشت؟

تمام روشهای مراقبه ی سنتی مادامی که چهار اصل پایه  در آن رعایت شود موثر خواهد بود این چهاراصل عبارتند از: انتخاب محیطی آرام و مناسب –   قرار گرفتن در یک ح بدنی مناسب که معمولا بهترین ح نشسته  و راحت پشت در ح کاملا صاف و سر در امتداد ستون فقرات - انتخاب شیء یا موضوعی دوستداشتنی برای تمرکز و یا تفکر-داشتن موضع انفعالی در برابر بازی ذهن که مهمترین بخش است از آنجا که ذهن  پرسه زن تلاش دارد با ایجاد افکار مزاحم تمرکز را مختل کند نباید در برابرش مقاومت کرد یا با این افکار درگیر شد بلکه بهترین کار آنستکه موضع انفعالی داشته باشید و به این افکار اهمیت ندهید تا ناامید از بی توجهی شما صحنه را ترک کنند.

مراقبه ی متعالی :

مراقبه ای است که یک ذکر یا مانترا(کلمه یا عباراتی به زبان سانسکریت که هندوان معتقدند دارای نیروی سری و عرفانی است) در ذهن مرتب و بی وقفه تکرار میشود.افراد مقید به مراقبه ی متعالی و یا ذکر دائمی از سالمترین افراد جامعه هستند با فشارهای روانی بهتر کنار میایند و در  راستای زندگی پربارتر که سازگار فطرت بشر است قرار میگیرند .ترنسندنتال مدیتیشن و یا همان تکنیک t.m یک مراقبه ی متعالی میباشد. در بررسی آثار چنین مراقبه ای دریافته اند مراقبه ی متعالی  کمک میکند افراد  از اعتیادها  رها شوند . و دستاورد دیگر "خودشکوفایی باروری" میباشد به معنای گرایش ارگانیسم بدن در به فعلیت درآوردن هر چه بیشتر قابلیتهای خود در قبال ی هر چه کمتر نیازها .چنین افرادی از نظر روانی سالمترین افراد در جامعه میباشند.با توجه به انچه تا اینجا مطرح شد در می ی م  که مراقبه گونه ای بهداشت ذهنی محسوب میشود.به گفته ی پرفسور مازلو "تجربه ی متعالی و   وجد  ناب ترین تجارب زندگی هستند."

راه و روش مراقبه :

چگونه به مراقبه بپردازیم؟  یک مراقبه ی درست شامل سه بخش است:

ح بدنی موزون   2. تنفس موزون     3. آگاهی موزون

شش اصل پایه در انجام مراقبه :

1-    انتخاب مکانی مناسب که صدا و شلوغی و ازدحام آن در حد تحمل شما باشد.

2- راحتی جسمی و ذهنی  البته ناراحتیهای جزئی مانع مراقبه نخواهد بود.

3-طرز نشستن راحت و موزون

4- تنفس آهسته ویکنواخت و منظم

5- شئ یا محرک ذهنی برای تمرکز روی آن که باید 20 دقیقه در دسترس باشد.

6- آگاهی ثابت و موزون

این شش اصل بیان شده در تمامی  روشهای مراقبه که ذکر خواهیم کرد مشترک هستند.

قسمتی از خانه را که آرام و دلپذیر باشد انتخاب کنید البته برخی افراد توانایی مراقبه در مکان شلوغ راهم دارند.

شستن دست و رو و یا کرد قبل از مراقبه توصیه میشود همچنین تمیز بینی – تخلیه ی مثانه و روده ها –پوشیدن لباس گشاد و راحت و مناسب با دمای محیط – تنفس از بینی و بسته نگهداشتن دهان  مگر آنکه مجبور به تنفس از دهان باشید – قرار گرفتن نوک زبان پشت دندانهای قسمت بالا –افزایش ترشح دهان از علائم آرمیدگی میباشد اگر لازم شد آب دهان را قورت دهید – اگر جایی از بدن خارید آنرا بخارانید.بستن چشمها که در حین مراقبه یک حرکت ساده اما مهم میباشد.  زمان مناسب برای مراقبه حداقل  دو ساعت بعد از صرف غذا میباشد   و روزانه دو نوبت صبح قبل از صبحانه و غروب قبل از شام با فاصله ی تقریبا شش ساعت میتواند بهترین زمان برای این امرباشد.مدت زمان مراقبه باید 20 دقیقه باشد البته بین 10 تا 30 دقیقه هم میتواند موثر باشد.میتوانید گاهی چشم را باز کنید و ساعت را ببینید و یا از ی بخواهید زمان  اتمام مراقبه را به شما خبر دهد.در رابطه با طرز نشستن در مراقبه چون ارتباط موثری بین بدن و آگاهی وجود دارد طریقه ی نشستن مهم است فرزانگان شرق در آیین مراقبه دریافته اند که آرامش و س بدن آرامش و س ذهن را بدنبال دارد.بهترین ح نشستن چهارزانو میباشد که مزایای خاص خود را دارد اما اگر نمیتوانید چهار زانو بیشینید میتوانید نشستن به سبک مصری را امتحان کنید به این ترتیب که کاملا صاف و سر در امتداد ستون فقرات روی صندلی قرار بگیرید و دستها را به ح گرفتن فنجان در دست روی پاها قرار دهید.تنفس آرام و عمیق داسته باشید و از بینی نفس بکشید چنین تنفسی به ایجاد آگاهی متعادل کمک میکند.شئ که برای تمرکز انتخاب  میکنید میتواند شنیداری مثل گوش دادن به ص دلنشین ویا دیداری باشد مثل نگاه به یک شاخه گل و یا یک تصویر ذهنی باشد میتواند یک احساس باشد مانند نیایش و یا توجه عارفانه و میتواند یک مانترا یا یک کلمه و عبارت باشد که با صدای بلند یا در ذهن تکرار شود. و حتی تنفس شما میتواند موضوع تمرکز باشد .

آگاهی موزون: با توجه به اینکه آگاهی و توجه با هم عمل میکنند باید توجه ذهن را بر روی موضوع تمرکز نگهدارید اما ذهن  تلاش دارد که تمرکز را به سمت افکار مزاحم بکشاند در این موقع بهترین واکنش یک واکنش انفعالی است یعنی بدون هیچ تلاشی و فقط با بی توجهی به افکار مزاحم سعی کنید تمرکز خود را به روی موضوع مراقبه برگردانید.هیچگاه نباید مراقبه را همراه با مصرف انجام داد مراقبه نیروی فراوانی برای تغییر در سطح هوشیاری انسان تولید     میکند که اگر با قوی تر نیز شود میتواند خطرناک باشد .اما بررسیها نشان داده انیکه مراقبه ی متعالی را مرتبا پیگیری کرده اند استفاده از را کاهش داده اند.

مراقبه با تمرکز بر تنفس :

ابتدا اصول پایه را که ذکر شده انجام میدهیم  .در مکان مناسب با ح مناسب نشسته و یا خو ده بی حرکت و آرام قرار میگیریم  و بطور یکنواخت و با آهنگ ثابت تنفس میکنیم از بینی نفس بکشید و به درون شکم فرو دهید توجه خود را روی نفسهایتان قرار دهید تعداد نفسهایتان را از یک تا ده در هر بازدم بشمارید.در تمام طول مراقبه به این شمارش ادامه دهید .در رویارویی با انحراف فکری بدون تلاش برای سرکوب افکار مزاحم  فقط به عنوان یک فکر موقت و زودگذر  به آنها بی اعتنایی کنید. و توجه را روی شمارش تنفس برگردانید . در حین تعقیب تنفس میتوانید  مرکز توجه خود  را روی نوک بینی و یا نقطه ای پایین تر از ناف در داخل شکم قرار دهید.هر وقت متوجه شدید که تمرکز ذهن از تنفس به افکار مزاحم منحرف شده به آرامی شمردن نفسها را از سربگیرید و اینگونه مهارت آرام ذهن و همسو شدن با آگاهی را فرا میگیرید.  باید از قیافه گرفتن در حین مراقبه اجتناب کرد نیاز به هیچ فیگور خاصی نیست فقط باید طبیعی و معمولی باشید وسعی کنید خود را با تنفس یکی کنید .بعد از اتمام زمان مراقبه به یکباره از ح مراقبه خارج نشوید بلکه به آرامی خود را از مراقبه خارج کنید.

مزایای مراقبه ی تنفسی:

انرژی بیشتر –سلامتی بیشتر-اعصاب قویتر- آرامش عمیق- س - روشنی ذهن- تسلط بر قکر و احساس- بالا رفتن قدرت تمرکز – ایجاد نیروهای روحی – قدرت روانی و هوشیاری عرفانی

ارتباط تنفس با هوشیاری و شفادهی : به اعتقا د یوگیهای هندو انرژی کیهانی عالم هستی بنام "پرانا"

که بشدت در هوا متراکم است چنانچه با تنفس و مراقبه ترکیب شود تبدیل به نیروهای روحی و معنوی شفابخش خواهد شد که زخم و جراحت را درمان میکند "پرانا" اگر هدایت شود نیروی شفا را با خود حمل میکند.

مراقبه ی دیداری :

اصول پایه مانند مراقبه های دیگر میباشد .درمکانی آرام و بیحرکت و متعادل بیشینید آرام و یکنواخت تنفس کنید از بینی نفس بکشید و تا داخل شکم ادامه دهید.در تمام مدت مراقبه به چیزی که خوشایندتان باشد خیره شویدگاهی با چشمان بسته تصویر آنرا در ذهن ببینید و گاهی با چشمان باز خود آنرا ببینید.مراقبه ی دیداری با چشمان باز یا بسته یا باز و بسته شدن متناوب در فواصل زمانی میتواند انجام گیرد.در حین مراقبه به ظرافت و وضوح تصویر افزوده میشود وقتی با تمرینهای بیشتر به مراقبه ی عمیقتری برسید تصویر آنچنان درخشان میشود که درخشش آن به هوشیاری فرد سرایت میکند.مهم است که از هر تلاشن در نظاره بپر د هوشیاری خود را روی موضوع مراقبه قرار دهید تا به درک جدیدی از آن برسید.خیره شدن به شعله ی یکنواخت شمع که درشی است باعث ایجاد ثبات و یکنواختی در ذهن میشود.در مذاهب مختلف مراقبه ی دیداری را روی هر یک از عناصر طبیعی شامل خاک-آب-آتش-هوا انجام میدهند.

مراقبه ی کاسینا:

نوعی مراقبه دیداری است که درآن پس از مدتی که موضوع مراقبه را تماشا کردید چشمها را بسته به تمرکز روی تصویر ذهنی که کاملا شبیه خود جسم است میپردازید.با عمیق تر شدن مراقبه این تصویر آرام آرام ظریفتر شده به تصویری انتزاعی که آنرا "تصویر تصویر"مینامند  تبدیل میشود .این تصویر دیگر با حواس پنجگانه ی انسان و یا قوای شناختی قابل درک نیست و به عنوان نشانه ای از تمامیت شئ باقی میماند.کاسینا 10 موضوع را برای مراقبه دیداری بکار میگیرد.که عبارتند از:چهار عنصر طبیعی خاک-آب-آتش و هواو چهار رنگ آبی- زرد-سفید- قرمز- نور – فضا

کاسینای خاکی :

در این مراقبه توجه دیداری را بر روی یک سطح خاکی مدور و البته تمیز متمرکز میکنید.هدف اینستکه از این صفحه ی خاکی تصویری روحی و معنوی منتزع شود.بی وقفه و به مدت طولانی روی خاک تمرکز میکنید مرحله ی بعد چشمها را باز و بسته میکنید تا نهایتا تصویر روحی معنوی آن در ذهن جای گیرد سپس محل را به مدت کوتاه ترک میکنید تا مطمئن شوید تصویر همچنان در ذهن باقی میماند سپس به محل مراقبه بازگشته مراقبه را از سر میگیرید.

کاسینای آبی:

کاسه ای مملو از آب  که ترجیحا آب باران رودخانه نهر حوض و یا دریا باشد را بعنوان موضوع تمرکز در مراقبه استفاده میکنید. .و مراحل مراقبه ی دیداری را اجرا میکنید تصویر ثانویه چون بادبزنی جواهرنشان یا آینه ای خواهد بود که در آسمان قرار دارد.

کاسینای آتش:

شعله ی شمع- شعله ی آتش –چراغ نفتی و یا خورشید همگی میتوانند موضوع مراقبه باشند .هنگامیکه این طرح به صورت تصویر ثانویه در میاید مانند پتوی سرخ رنگ یا بادبزن طلایی به ستونی در آسمان شباهت دارد.

کاسینای هوایی:

 میتوانید به هر چیزی که با باد حرکت میکند خیره شوید.  مثل سر شاخه ی درختان- پرچم – بادبادک-ابر-سطح آب-علف-دستمال روی بند رخت-و حتی - در این مراقبه سعی کنید به نقطه ی تماس باد و آن چیزی که با باد حرکت میکند تمرکز کنید اگر چه موضوع مراقبه در نظر لرزان است اما تصویر آن پایدار و مشخص خواهد بود.

کاسپینای رنگ آبی :

هر آنچه که به رنگ آبی باشد میتواند موضوع مراقبه شود.مانند گل آبی –نقاشی آبی- سنگ آبی- آسمان آبی- ف آبی – دریای آبی – پارچه ی آبی- بهتر است شئ آبی یصورت مدون و متراکم قرار گیرد و به آن توجه و تمرکز کنید .کاسپینای رنگهای مختلف ارتعاشی در روح بر می انگیزد که بر هوشیاری انسان اثر میگذارد.

کاسپینای فضایی:

فضایی که از درون پیجره  مشاهده میشود-سوراخ دیوار – در باز –فاصله بین ساختمانها – کوهها – درختان – سوراخ کلید – آسمان در شب – فنجان یا کاسه ی خالی و نظایر آن میتوانند مرکز توجه و تمرکز شوند .کاسینای فضایی همان نگریستن به فضای تهی هوشیاری (خلا) است.

کاسیناهای آبی خاکی آتش و هوا همگی نماد قوای طبیعی هستند.البته با رعایت اصول پایه ی مراقبه با هر نوع محرک و نماد دیداری ثابت میتوانید مراقبه ی موثر و مفیدی داشته باشید.

نکته ی مهم در انتخاب موضوع مراقبه دیداری آنستکه باید چیزی را انتخاب کنید که برای شما معنا دار و نماد باشد زیرا نمادها  تمام تارهای روح را به ارتعاش درمیاورند.و روح را به آنسوی جهان محدود هدایت کرده به قلمرو لا یتناهی میبرد.طبیعت انتخ مناسب است زیرا برای هر شخصی با هر مذهب و فرهنگی  طبیعت دارای معناست و با تعمق و تفکر بر روی طبیعت و یکی شدن با آن میتوانید به تعالی عرفانی برسید.

آبهای بلورین:

 یکی از فنون ساده ی یوگا  و یک مراقبه ی تجسمی است با هدف از میان برداشتن "من جعلی" و تجلی یافتن "من حقیقی"است که برای پرداختن به آن باید ابتدا اصول پایه ی مراقبه را مد نظر داشته باشید سپس با چشمان بسته بیشینید و مجسم کنید تک تک قسمتهای بدنتان به آهستگی با آبی به صافی بلور پر میشود این تجسم پر شدن باید از سر آغاز گردد و به ترتیب به تمام اعضای بدن ادامه یابد .تجسم کنید  که آب پس از سر فضای گلو و معده را پر میکند حال مجسم کنید دستها و پاهایتان از شانه گرفته تا نوک انگشتان به ترتیب پر از آب بلورین میشود این آب سرد و زلال و خالص اتاقی را که در آن قرار دارید هم از کف تا سقف پر میکند .

در مرحله ی دوم باید این روند را به شکل مع مجسم کنید . به ترتیب  سقف تا کف اتاق  از آب خالی میشود از پاها تا تمام اجزای بدن از آب خالی میشود و نهایتا از درون جمجمه بیرون میرود .در این مرحله "من جعلی"از جمجمه بیرون میرود و وجود خالص و محض یا همان "من حقیقی" باقی میماند.

چاکراها:

چاکراها عبارتند از مراکز انرژی روحی انسان که مکاتیب یوگا معتقدند در کالبد اختری بین مبدا ستون فقرات و فرق سر قرار دارد .در این مسیر هفت چاکرا ی عمده وجود دارد.

روش این مراقبه ی تجسمی آنستکه : تمرکز و توجه خود را از پایین ترین چاکرای بدن که بین و اندام قرار دارد شروع میکنیداز انتها به بالا حرکت کرده در مسیر خود چاکراها را به ترتیب به فعالیت درمیاورید.اگر با این مراقبه در به جریان انداختن انرژی نهفته در بالاترین نقطه ی بدن که فرق سر است موفق شوید به معنوی روحی دست می ی د . انی که چنین تجربه ای داشته اند اظهار کرده اند که در این هنگام گرما و نوری را در فرق سر احساس کرده اند و متوجه شده اند که که بدنشان  انرژی میگیرد .برای تسلط یافتن در تمرین فوق راهنمایی یک ماهر ضروری است.

جمع بندی مراقبه ی دیداری :

وقتی مراقبه ی دیداری به عمیقترین حد خود برسد دیگر هر چیزی یک نماد جلوه میکند و هر چیزی را که سالک به آن بنگرد تبدیل به طلا میگردد.اینجا وارد عرصه ای میشویم که عرفان نامیده میشود.اهل عرفان به جایی میرسند که هر شئ برای آنها بار معنوی پیدا میکند . در نظر آنها هر شئ یک نماد است زیرا در ورای ظاهر خود به حقیقتی بسیار فراتر از آن چیزی که به چشم دیده میشود اشاره دارد که همان حقیقت وجود یا جوهر وجود است. عارف برونگرا آن ی است که با حواس خود به دنیای بیرون از خود می نگرد و چنان اشیاء را در تغییر و تحول می بیند که وحدت از درونشان بیرون میتراود و وحدانیت را در بیرون خود می یابد.  ولی عارف درونگرا آن ی است که به درون خود می نگرد و وحدانیت را در عمق وجود خود پیدا میکند.   حال درمی ی م نیازی نیست بدنبال شئ خاصی برای مراقبه باشیم زیرا هیچ شیئ نیست که شایسته ی توجه دیداری نباشد.هر چیزی که بتوان 15 دقیقه یا بیشتر به آن نگاه کرد واکنشی آرامشی در انسان ایجاد میکند که همان سلامت روانی است عرفا اعتقاد دارند در نگاه مستقیم و بدون واسطه یک جنبه ی عرفانی وجود دارد که راهی است بسوی شناخت و معرفت حقیقت.(البته استفاده از نمادهایی که دارای معنای عمیق باشند  برای مبتدیان پیشنهاد میشود)

مراقبه ی شنیداری :

مراقبه ی شنیداری هم دقیقا مانند مراقبه ی دیداری است با این تفاوت که در این روش نقطه ی تمرکز به جای تصویر صدا میباشد .روش این مراقبه مانند مراقبه های دیگر با رعایت و اجرای دقیق اصول پایه ی  مراقبه و سپس انتخاب ص که بتوان تا پایان زمان مراقبه روی آن تمرکز کرد .صداها میتوانند صداهای بیرونی مثل تیک تاک ساعت و یا صدای شرشر آب و صدای باد و...باشد و یا این صدا یک صدای درونی باشد مثلا میتوانید هر دو گوش را با انگشتان خود بگیرید و به صداهای درونی خود با تمرکز گوش کنید همانگونه که در مراقبه دیداری با ادامه دار شدن نظاره تصویر هر بار واضح تر و روشنتر میشد در این مورد هم با تکرار و تمرین مداوم این صداها هر بار واضحتر و لطیفتر و آرامتر  میشوند تا جاییکه در حین مراقبه ی عمیق به تصفیه یافته ترین ح خود میرسد که همان صدای سکوت است .گوش دادن به موسیقی خود نوعی مراقبه است البته موسیقی دو نوع است موسیقی یا خون و اعصاب را تحریک میکند و یا به آنها آرامش می دهد.از میان تمام هنرها موسیقی سریعتر و نافذتر حالات معنوی را منتقل میکند.زیرا ارتعاشات صوتی در تغییر سطح آگاهی موثر است .هنرها چشم درون را باز میکنند و موسیقی گوش درون را باز میکند.

نیروی سکوت: درموسیقی سکوت م ن نت ها بیش از صدای خود نت ها قادر است ما را در اعماق وجودمان متاثر کند .عرفا اعتقاد دارند" خدا "یا همان حقیقت مطلق نه در صدا بلکه در سکوت نهفته است.بالاترین درجه ی مراقبه ی شنیداری داشتن آگاهی نسبت به سکوت است یعنی در سکوت به سکوت گوش دهیم.

وم تمرکز دیداری یا شنیداری در مراقبه چیست؟

ذهن هر جا که درنگ کند هما نجا باقی میماند و در آن غرق میشود ذهن مانند فیلی است که عادت کرده در باغ لذتها پرسه بزند ذهن که دردام دیدن یا شنیدن گرفتار شده دست از تمام فعالیتهای خود  کشیده  و بر جای خود آرام میگیرد با تمرکز روی دیدن یا شنیدن ذهن بی ثباتی خود را فراموش کرده به هیچ جا نمی گریزد .پس از آنکه ذهن آرامش یافت فرصت برای درک آگاهی کامل و خالص را بدست میاورید.

مراقبه ی بازی پیاز و یا "من کیستم؟"

در این مراقبه که با رعایت اصول پایه شروع میشود سالک قصد دارد "من حقیقی" فراسوی این "من" را کشف کند .پس در ح مناسب جسمی برای مراقبه قرار میگیرید پس از آنکه تنفس را آرام کردید توجه را به درون خود متمایل کرده و در اعماق وجودتان پاسخ سوال "من کیستم ؟من چیستم ؟"را جستجو کنید.از خود میپرسید که "آیا من این تن هستم ؟"ایا من این حواس هستم ؟آیا من این ذهن هستم و با طرح چنین سوالهایی تمام لایه هایی را که مفهوم " من بودن" را بوجود آورده کنار میزنید تا جاییکه به سوال "کی؟یا چی؟ "برسید آنگاه در هستی خود فرو روید هستی که نتیجه ی منی است که تمام پوسته های منیت را کنار زده و از سوال "کیستم ؟چیستم؟ " هم گذشته است . سپس با اطمینان منتظر پاسخ بمانید دو سه دقیقه صبر کنید دوباره سوال را تکرار کنید و گوش فرا دهید .ممکن است با اولین تمرین شهود حاصل شود و یا پس از چند هفته تمرین به پاسخ برسیم.

در این مراقبه هم مثل تمام مراقبه های دیگر با پرسه زنیهای ذهن برخورد انفعالی داشته باشید .

تفاوت این مراقبه با مراقبه های دیگر در اینستکه به شکل جدی تری تفکر و تعمق  را تجربه میکنیم .از نیروی عقل استفاده میشود تا ناخالصیهای خودش را کنار بزند و حتی از خود نیز عبور کند و به وادی هستی ناب وارد شود .پس از مراقبه ی بازی پیاز با کنار گذاشتن تمام لایه های "من کاذب "در نهایت به "هیچ " میرسیم که همین هیچ همه چیز است همان عدم و خود حقیقی است و آن وجود یگانه ی مطلق است. یافتن ماهیت حقیقی انسان هدف تمام مکاتب مختلف یوگاست.

به گفته ی بودا عناصر متشکله ی انسا ن پنج عنصر است .در معاینه ی دقیق انسا ن ابتدا تن را می بینیم و سپس احساسات و واکنشهای عاطفی را مشاهده میکنیم.و سپس واکنشهای ذهن به محرکات احساسی را می ی م .فرآیندهای ذهنی که متکی به آگاهیهای ممکن است (عقل)  را درک میکنیم.و سپس به کشف آگاهی نائل می آییم.چهار عنصر اولی همیشه در تغییر و دگرگونی است و فقط عنصر آ ثابت و پایدار است. هدف غایی این روش مراقبه رسیدن به "خود" در فراسوی "من "است.

نیروی عشق در متحول ساختن آگاهی :

همانطور که آب راه خود را روی زمین پیدا میکند وقتیکه عشق –فداکاری- امید شدید و بی شائبه باشد راههایی برای مراقبه پیدا میشود.عشق مرد و زن –مادر و پدر –عشق هنرمند به هنرش –در ظریفترین ح خود میتواند تا سطح تعمق و ژرف شی پیش برود .عشق به مذهب یا عشق به طبیعت و...این قدرت را دارد که  سطح آگاهی را متحول سازد.

مراحل چهارگانه ی آگاهی متعالی از بیان بودا:

1.عشق یا محبت عاشقانه  2.ترحم و دلسوزی 3.سرور 4.س

بو ان میاموزند در حین مراقبه عشق و محبت خود را متوجه چهار گوشه ی جهان کنند.

تمام مخلوقات دارای قوه ی درک هستند و درون خود نیرویی اصیل و فعال دارند که نیروی شناخت است و یک نیروی فعال دیگر دارند بنام عشق.از دیدگاه نیروی عقل شناخت خداوند غیر قابل درک است اما از دیدگاه نیروی عشق خداوند از نظر افراد مختلف  به صور متفاوت قابل درک است.

عقل برای شناخت هر چیزی آن را تجزیه و تحلیل میکند بخش بخش کرده و طبقه بندی میکند و خدا وجود کامل است و عقل را یارای شناخت و درک آن نیست .عقل برای شناخت هر چیز  خود را از آن جدا میکند اما عشق  برای شناخت هر چیزی خود را با آن میامیزد.پس فقط با یکی شدن با اوست که میتوانیم او را بشناسیم .فقط در اتحاد تمام وجودمان بااو میتوانیم او رادرک کنیم.

نقش عشق در مراقبه چیست؟

عشق در مراقبه ذهن را از هر آنچه جز دوست داشتن است تخلیه میکند .عشق هر آنچه غیر از عشق را به آتش میکشد و می سوزاند و این همان کنار زدن لایه های کاذب است.عشق الهی چیزی نیست که خاص خداوند باشد بلکه عشق خود خداوند است.تمام ادیان راههای مختلف برای رسیدن به یک حقیقت واحد هستند.

متعالی ترین شکل دعا دعای سکوت است یعنی اشتیاق محض با توجه قلب به سوی خداوند منظور از "قلب "معنوی ترین بخش وجود انسان است.

جمع بندی:

 با بررسی روشهای متنوعی که در عرصه ی مراقبه آموختیم   نهایتا باید بپذیریم که حقیقت مراقبه فقط یکی است و آنهم حرکت از کثرت مادی به  سمت آن  وحدت معنوی است که تنها راه رسیدن به آرامش  حقیقی برای بشر است.و این تنوع در روشها و تنوع در موضوعهای تمرکز فقط برای اینستکه آمادگی ما را برای دریافت آن درک بالا ببرد.


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر -

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر

آهنگ - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ 30 تیر 93 - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393

آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


آهنگ - سی و یکم تیر 1393
آهنگ جدید امروز سی و یک - سی و یکم تیر 1393
آهنگ 31 تیر 93 - سی و یکم تیر 1393
آهنگ سی تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
مطالب امروز 30 تیر - دوشنبه سی ام تیر 1393
آهنگ جدید تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و نه تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ 29 تیر 93 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
آهنگ بیست و هشت تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393
آهنگ های 28 تیر - شنبه بیست و هشتم تیر 1393


به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/03/01583534

پنج شنبه 8 تیر

2

bizpo/96/03/01583563

پنج شنبه 8 تیر

3

bizpo/96/03/01583564

پنج شنبه 8 تیر

4

bizpo/96/03/01583571

پنج شنبه 8 تیر

5

bizpo/96/03/01583689

پنج شنبه 8 تیر

6

bizpo/96/03/01583722

پنج شنبه 8 تیر

7

bizpo/96/03/01583724

پنج شنبه 8 تیر

8

bizpo/96/03/01583783

پنج شنبه 8 تیر

9

bizpo/96/03/01583808

پنج شنبه 8 تیر

10

bizpo/96/03/01583833

پنج شنبه 8 تیر

11

bizpo/96/03/01583837

پنج شنبه 8 تیر

12

bizpo/96/03/01583861

پنج شنبه 8 تیر

13

bizpo/96/03/01583878

پنج شنبه 8 تیر

14

bizpo/96/03/01583889

پنج شنبه 8 تیر

15

bizpo/96/03/01583890

پنج شنبه 8 تیر

16

bizpo/96/03/01583944

پنج شنبه 8 تیر

17

bizpo/96/03/01583958

پنج شنبه 8 تیر

18

bizpo/96/03/01583962

پنج شنبه 8 تیر

19

bizpo/96/03/01583974

پنج شنبه 8 تیر

20

bizpo/96/03/01584005

پنج شنبه 8 تیر

21

bizpo/96/03/01584068

پنج شنبه 8 تیر

22

bizpo/96/03/01584153

پنج شنبه 8 تیر

23

bizpo/96/03/01584157

پنج شنبه 8 تیر

24

bizpo/96/03/01584159

پنج شنبه 8 تیر

25

bizpo/96/03/01584172

پنج شنبه 8 تیر

26

bizpo/96/03/01584258

پنج شنبه 8 تیر

27

bizpo/96/03/01584279

پنج شنبه 8 تیر

28

bizpo/96/03/01584281

پنج شنبه 8 تیر

29

bizpo/96/03/01584285

پنج شنبه 8 تیر

30

bizpo/96/03/01584289

پنج شنبه 8 تیر

31

bizpo/96/03/01584295

پنج شنبه 8 تیر

32

bizpo/96/03/01584297

پنج شنبه 8 تیر

33

bizpo/96/03/01584314

پنج شنبه 8 تیر

34

bizpo/96/03/01584352

پنج شنبه 8 تیر

35

bizpo/96/03/01584377

پنج شنبه 8 تیر

36

bizpo/96/03/01584388

پنج شنبه 8 تیر

37

bizpo/96/03/01584395

پنج شنبه 8 تیر

38

bizpo/96/03/01584440

پنج شنبه 8 تیر

39

bizpo/96/03/01584495

پنج شنبه 8 تیر

40

bizpo/96/03/01584516

پنج شنبه 8 تیر

41

bizpo/96/03/01584548

پنج شنبه 8 تیر

42

bizpo/96/03/01584575

پنج شنبه 8 تیر

43

bizpo/96/03/01584600

پنج شنبه 8 تیر

44

bizpo/96/03/01584622

پنج شنبه 8 تیر

45

bizpo/96/03/01584634

پنج شنبه 8 تیر

46

bizpo/96/03/01584636

پنج شنبه 8 تیر

47

bizpo/96/03/01584646

پنج شنبه 8 تیر

48

bizpo/96/03/01584676

پنج شنبه 8 تیر

49

bizpo/96/03/01584692

پنج شنبه 8 تیر

50

bizpo/96/03/01584739

پنج شنبه 8 تیر

51

bizpo/96/03/01584752

پنج شنبه 8 تیر

52

bizpo/96/03/01584755

پنج شنبه 8 تیر

53

bizpo/96/03/01584795

پنج شنبه 8 تیر

54

bizpo/96/03/01584800

پنج شنبه 8 تیر

55

bizpo/96/03/01584809

پنج شنبه 8 تیر

56

bizpo/96/03/01584821

پنج شنبه 8 تیر

57

bizpo/96/03/01584866

پنج شنبه 8 تیر

58

bizpo/96/03/01584887

پنج شنبه 8 تیر

59

bizpo/96/03/01584931

پنج شنبه 8 تیر

60

bizpo/96/03/01584952

پنج شنبه 8 تیر

61

bizpo/96/03/01584976

پنج شنبه 8 تیر

62

bizpo/96/03/01584980

پنج شنبه 8 تیر

63

bizpo/96/03/01584991

پنج شنبه 8 تیر

64

bizpo/96/03/01585014

پنج شنبه 8 تیر

65

bizpo/96/03/01585017

پنج شنبه 8 تیر

66

bizpo/96/03/01585021

پنج شنبه 8 تیر

67

bizpo/96/03/01585027

پنج شنبه 8 تیر

68

bizpo/96/03/01585101

پنج شنبه 8 تیر

69

bizpo/96/03/01585131

پنج شنبه 8 تیر

70

bizpo/96/03/01585147

پنج شنبه 8 تیر

71

bizpo/96/03/01585189

شنبه 10 تیر

72

bizpo/96/03/01585210

شنبه 10 تیر

73

bizpo/96/03/01585222

شنبه 10 تیر

74

bizpo/96/03/01585307

شنبه 10 تیر

75

bizpo/96/03/01585338

شنبه 10 تیر

76

bizpo/96/03/01585403

شنبه 10 تیر

77

bizpo/96/03/01585419

شنبه 10 تیر

78

bizpo/96/03/01585428

شنبه 10 تیر

79

bizpo/96/03/01585436

شنبه 10 تیر

80

bizpo/96/03/01585498

شنبه 10 تیر

81

bizpo/96/03/01585501

شنبه 10 تیر

82

bizpo/96/03/01585536

شنبه 10 تیر

83

bizpo/96/03/01585546

شنبه 10 تیر

84

bizpo/96/03/01585627

شنبه 10 تیر

85

bizpo/96/03/01585725

شنبه 10 تیر

86

bizpo/96/03/01585727

شنبه 10 تیر

87

bizpo/96/03/01585855

شنبه 10 تیر

88

bizpo/96/03/01585967

شنبه 10 تیر

89

bizpo/96/03/01585974

شنبه 10 تیر

90

bizpo/96/03/01585978

شنبه 10 تیر

91

bizpo/96/03/01586042

شنبه 10 تیر

92

bizpo/96/03/01586058

شنبه 10 تیر

93

bizpo/96/03/01586081

شنبه 10 تیر

94

bizpo/96/03/01586086

شنبه 10 تیر

95

bizpo/96/03/01586101

شنبه 10 تیر

96

bizpo/96/03/01586136

شنبه 10 تیر

97

bizpo/96/03/01586175

شنبه 10 تیر

98

bizpo/96/03/01586182

شنبه 10 تیر

99

bizpo/96/03/01586212

شنبه 10 تیر

100

bizpo/96/03/01586276

شنبه 10 تیر

101

bizpo/96/03/01586359

شنبه 10 تیر

102

bizpo/96/03/01586389

شنبه 10 تیر

103

bizpo/96/03/01586397

شنبه 10 تیر

104

bizpo/96/03/01586409

شنبه 10 تیر

105

bizpo/96/03/01586432

شنبه 10 تیر

106

bizpo/96/03/01586453

شنبه 10 تیر

107

bizpo/96/03/01586462

شنبه 10 تیر

108

bizpo/96/03/01586513

شنبه 10 تیر

109

bizpo/96/03/01586532

شنبه 10 تیر

110

bizpo/96/03/01586589

شنبه 10 تیر

111

bizpo/96/03/01586616

شنبه 10 تیر

112

bizpo/96/03/01586630

شنبه 10 تیر

113

bizpo/96/03/01586713

شنبه 10 تیر

114

bizpo/96/03/01586798

شنبه 10 تیر

115

bizpo/96/03/01586819

شنبه 10 تیر

116

bizpo/96/03/01586858

شنبه 10 تیر

117

bizpo/96/03/01586881

شنبه 10 تیر

118

bizpo/96/03/01586889

شنبه 10 تیر

119

bizpo/96/03/01586925

شنبه 10 تیر

120

bizpo/96/03/01587024

شنبه 10 تیر

121

bizpo/96/03/01587030

شنبه 10 تیر

122

bizpo/96/03/01587077

شنبه 10 تیر

123

bizpo/96/03/01587106

شنبه 10 تیر

124

bizpo/96/03/01587109

شنبه 10 تیر

125

bizpo/96/03/01587148

شنبه 10 تیر

126

bizpo/96/03/01587158

شنبه 10 تیر

127

bizpo/96/03/01587162

شنبه 10 تیر

128

bizpo/96/03/01587167

شنبه 10 تیر

129

bizpo/96/03/01587245

شنبه 10 تیر

130

bizpo/96/03/01587271

شنبه 10 تیر

131

bizpo/96/03/01587280

شنبه 10 تیر

132

bizpo/96/03/01587281

شنبه 10 تیر

133

bizpo/96/03/01587290

شنبه 10 تیر

134

bizpo/96/03/01587335

شنبه 10 تیر

135

bizpo/96/03/01587348

شنبه 10 تیر

136

bizpo/96/03/01587357

شنبه 10 تیر

137

bizpo/96/03/01587471

شنبه 10 تیر

138

bizpo/96/03/01587476

شنبه 10 تیر

139

bizpo/96/03/01587500

شنبه 10 تیر

140

bizpo/96/03/01587521

شنبه 10 تیر

141

bizpo/96/03/01587594

شنبه 10 تیر

142

bizpo/96/03/01587620

شنبه 10 تیر

143

bizpo/96/03/01587637

شنبه 10 تیر

144

bizpo/96/03/01587684

شنبه 10 تیر

145

bizpo/96/03/01587694

شنبه 10 تیر

146

bizpo/96/03/01587805

شنبه 10 تیر

147

bizpo/96/03/01587853

شنبه 10 تیر

148

bizpo/96/03/01587870

شنبه 10 تیر

149

bizpo/96/03/01587916

شنبه 10 تیر

150

bizpo/96/03/01587944

شنبه 10 تیر

151

bizpo/96/03/01587947

شنبه 10 تیر

152

bizpo/96/03/01587994

شنبه 10 تیر

153

bizpo/96/03/01587997

شنبه 10 تیر

154

bizpo/96/03/01588003

شنبه 10 تیر

155

bizpo/96/03/01588012

شنبه 10 تیر

156

bizpo/96/03/01588029

شنبه 10 تیر

157

bizpo/96/03/01588039

شنبه 10 تیر

158

bizpo/96/03/01588072

شنبه 10 تیر

159

bizpo/96/03/01588078

شنبه 10 تیر

160

bizpo/96/03/01588138

شنبه 10 تیر

161

bizpo/96/03/01588158

شنبه 10 تیر

162

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/04/01603430

پنج شنبه 15 تیر

2

bizpo/96/04/01603440

پنج شنبه 15 تیر

3

bizpo/96/04/01603448

پنج شنبه 15 تیر

4

bizpo/96/04/01603811

پنج شنبه 15 تیر

5

bizpo/96/04/01603827

پنج شنبه 15 تیر

6

bizpo/96/04/01603835

پنج شنبه 15 تیر

7

bizpo/96/04/01603863

پنج شنبه 15 تیر

8

bizpo/96/04/01603880

پنج شنبه 15 تیر

9

bizpo/96/04/01603885

پنج شنبه 15 تیر

10

bizpo/96/04/01603892

پنج شنبه 15 تیر

11

bizpo/96/04/01603895

پنج شنبه 15 تیر

12

bizpo/96/04/01603906

پنج شنبه 15 تیر

13

bizpo/96/04/01603918

پنج شنبه 15 تیر

14

bizpo/96/04/01603924

پنج شنبه 15 تیر

15

bizpo/96/04/01603934

پنج شنبه 15 تیر

16

bizpo/96/04/01603960

پنج شنبه 15 تیر

17

bizpo/96/04/01603965

پنج شنبه 15 تیر

18

bizpo/96/04/01604014

پنج شنبه 15 تیر

19

bizpo/96/04/01604058

پنج شنبه 15 تیر

20

bizpo/96/04/01604064

پنج شنبه 15 تیر

21

bizpo/96/04/01604077

پنج شنبه 15 تیر

22

bizpo/96/04/01604092

پنج شنبه 15 تیر

23

bizpo/96/04/01604093

پنج شنبه 15 تیر

24

bizpo/96/04/01604104

پنج شنبه 15 تیر

25

bizpo/96/04/01604111

پنج شنبه 15 تیر

26

bizpo/96/04/01604130

پنج شنبه 15 تیر

27

bizpo/96/04/01604131

پنج شنبه 15 تیر

28

bizpo/96/04/01604173

پنج شنبه 15 تیر

29

bizpo/96/04/01604194

پنج شنبه 15 تیر

30

bizpo/96/04/01604202

پنج شنبه 15 تیر

31

bizpo/96/04/01604222

پنج شنبه 15 تیر

32

bizpo/96/04/01604228

پنج شنبه 15 تیر

33

bizpo/96/04/01604286

پنج شنبه 15 تیر

34

bizpo/96/04/01604316

پنج شنبه 15 تیر

35

bizpo/96/04/01604407

پنج شنبه 15 تیر

36

bizpo/96/04/01604461

پنج شنبه 15 تیر

37

bizpo/96/04/01604712

پنج شنبه 15 تیر

38

bizpo/96/04/01604761

پنج شنبه 15 تیر

39

bizpo/96/04/01604781

پنج شنبه 15 تیر

40

bizpo/96/04/01604821

پنج شنبه 15 تیر

41

bizpo/96/04/01604825

پنج شنبه 15 تیر

42

bizpo/96/04/01604906

پنج شنبه 15 تیر

43

bizpo/96/04/01604924

پنج شنبه 15 تیر

44

bizpo/96/04/01604946

پنج شنبه 15 تیر

45

bizpo/96/04/01604950

پنج شنبه 15 تیر

46

bizpo/96/04/01604966

پنج شنبه 15 تیر

47

bizpo/96/04/01604985

پنج شنبه 15 تیر

48

bizpo/96/04/01605031

پنج شنبه 15 تیر

49

bizpo/96/04/01605035

پنج شنبه 15 تیر

50

bizpo/96/04/01605045

پنج شنبه 15 تیر

51

bizpo/96/04/01605112

پنج شنبه 15 تیر

52

bizpo/96/04/01605127

پنج شنبه 15 تیر

53

bizpo/96/04/01605227

پنج شنبه 15 تیر

54

bizpo/96/04/01605242

پنج شنبه 15 تیر

55

bizpo/96/04/01605320

پنج شنبه 15 تیر

56

bizpo/96/04/01605343

پنج شنبه 15 تیر

57

bizpo/96/04/01605388

پنج شنبه 15 تیر

58

bizpo/96/04/01605389

پنج شنبه 15 تیر

59

bizpo/96/04/01605398

پنج شنبه 15 تیر

60

bizpo/96/04/01605420

پنج شنبه 15 تیر

61

bizpo/96/04/01605421

پنج شنبه 15 تیر

62

bizpo/96/04/01605422

پنج شنبه 15 تیر

63

bizpo/96/04/01605424

پنج شنبه 15 تیر

64

bizpo/96/04/01605434

پنج شنبه 15 تیر

65

bizpo/96/04/01605441

پنج شنبه 15 تیر

66

bizpo/96/04/01605443

پنج شنبه 15 تیر

67

bizpo/96/04/01605446

پنج شنبه 15 تیر

68

bizpo/96/04/01605463

پنج شنبه 15 تیر

69

bizpo/96/04/01605471

پنج شنبه 15 تیر

70

bizpo/96/04/01605484

پنج شنبه 15 تیر

71

bizpo/96/04/01605501

شنبه 17 تیر

72

bizpo/96/04/01605519

شنبه 17 تیر

73

bizpo/96/04/01605606

شنبه 17 تیر

74

bizpo/96/04/01605618

شنبه 17 تیر

75

bizpo/96/04/01605643

شنبه 17 تیر

76

bizpo/96/04/01605702

شنبه 17 تیر

77

bizpo/96/04/01605725

شنبه 17 تیر

78

bizpo/96/04/01605786

شنبه 17 تیر

79

bizpo/96/04/01605846

شنبه 17 تیر

80

bizpo/96/04/01605873

شنبه 17 تیر

81

bizpo/96/04/01605883

شنبه 17 تیر

82

bizpo/96/04/01605942

شنبه 17 تیر

83

bizpo/96/04/01605965

شنبه 17 تیر

84

bizpo/96/04/01605977

شنبه 17 تیر

85

bizpo/96/04/01605985

شنبه 17 تیر

86

bizpo/96/04/01606002

شنبه 17 تیر

87

bizpo/96/04/01606009

شنبه 17 تیر

88

bizpo/96/04/01606010

شنبه 17 تیر

89

bizpo/96/04/01606011

شنبه 17 تیر

90

bizpo/96/04/01606024

شنبه 17 تیر

91

bizpo/96/04/01606030

شنبه 17 تیر

92

bizpo/96/04/01606032

شنبه 17 تیر

93

bizpo/96/04/01606070

شنبه 17 تیر

94

bizpo/96/04/01606072

شنبه 17 تیر

95

bizpo/96/04/01606091

شنبه 17 تیر

96

bizpo/96/04/01606146

شنبه 17 تیر

97

bizpo/96/04/01606233

شنبه 17 تیر

98

bizpo/96/04/01606328

شنبه 17 تیر

99

bizpo/96/04/01606362

شنبه 17 تیر

100

bizpo/96/04/01606411

شنبه 17 تیر

101

bizpo/96/04/01606436

شنبه 17 تیر

102

bizpo/96/04/01606508

شنبه 17 تیر

103

bizpo/96/04/01606584

شنبه 17 تیر

104

bizpo/96/04/01606595

شنبه 17 تیر

105

bizpo/96/04/01606603

شنبه 17 تیر

106

bizpo/96/04/01606634

شنبه 17 تیر

107

bizpo/96/04/01606676

شنبه 17 تیر

108

bizpo/96/04/01606682

شنبه 17 تیر

109

bizpo/96/04/01606736

شنبه 17 تیر

110

bizpo/96/04/01606750

شنبه 17 تیر

111

bizpo/96/04/01606756

شنبه 17 تیر

112

bizpo/96/04/01606779

شنبه 17 تیر

113

bizpo/96/04/01606853

شنبه 17 تیر

114

bizpo/96/04/01606890

شنبه 17 تیر

115

bizpo/96/04/01606914

شنبه 17 تیر

116

bizpo/96/04/01606926

شنبه 17 تیر

117

bizpo/96/04/01606943

شنبه 17 تیر

118

bizpo/96/04/01606965

شنبه 17 تیر

119

bizpo/96/04/01606982

شنبه 17 تیر

120

bizpo/96/04/01606992

شنبه 17 تیر

121

bizpo/96/04/01606998

شنبه 17 تیر

122

bizpo/96/04/01607056

شنبه 17 تیر

123

bizpo/96/04/01607077

شنبه 17 تیر

124

bizpo/96/04/01607106

شنبه 17 تیر

125

bizpo/96/04/01607169

شنبه 17 تیر

126

bizpo/96/04/01607183

شنبه 17 تیر

127

bizpo/96/04/01607186

شنبه 17 تیر

128

bizpo/96/04/01607200

شنبه 17 تیر

129

bizpo/96/04/01607207

شنبه 17 تیر

130

bizpo/96/04/01607282

شنبه 17 تیر

131

bizpo/96/04/01607316

شنبه 17 تیر

132

bizpo/96/04/01607347

شنبه 17 تیر

133

bizpo/96/04/01607488

شنبه 17 تیر

134

bizpo/96/04/01607496

شنبه 17 تیر

135

bizpo/96/04/01607514

شنبه 17 تیر

136

bizpo/96/04/01607527

شنبه 17 تیر

137

bizpo/96/04/01607549

شنبه 17 تیر

138

bizpo/96/04/01607591

شنبه 17 تیر

139

bizpo/96/04/01607610

شنبه 17 تیر

140

bizpo/96/04/01607718

شنبه 17 تیر

141

bizpo/96/04/01607741

شنبه 17 تیر

142

bizpo/96/04/01607852

شنبه 17 تیر

143

bizpo/96/04/01607905

شنبه 17 تیر

144

bizpo/96/04/01607925

شنبه 17 تیر

145

bizpo/96/04/01607954

شنبه 17 تیر

146

bizpo/96/04/01608052

شنبه 17 تیر

147

bizpo/96/04/01608092

شنبه 17 تیر

148

bizpo/96/04/01608096

شنبه 17 تیر

149

bizpo/96/04/01608115

شنبه 17 تیر

150

bizpo/96/04/01608176

شنبه 17 تیر

151

bizpo/96/04/01608196

شنبه 17 تیر

152

bizpo/96/04/01608200

شنبه 17 تیر

153

bizpo/96/04/01608207

شنبه 17 تیر

154

bizpo/96/04/01608290

شنبه 17 تیر

155

bizpo/96/04/01608345

شنبه 17 تیر

156

bizpo/96/04/01608397

شنبه 17 تیر

157

bizpo/96/04/01608458

شنبه 17 تیر

158

bizpo/96/04/01608475

شنبه 17 تیر

159

bizpo/96/04/01608593

شنبه 17 تیر

160

bizpo/96/04/01608622

شنبه 17 تیر

161

bizpo/96/04/01608705

شنبه 17 تیر

162

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 15 تیر ماه هتل گراند کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل گراند کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 


قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 16 تیر ماه هتل آرامش کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل آرامش کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  550.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل تعطیلات کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل تعطیلات کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  400.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل شایگان کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل شایگان کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  550.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل مارینا پارک کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  980.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 17 تیر ماه هتل ترنج کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل ترنج کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  1.500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021قیمت تور کیش تیر 96


ورودی 18 تیر ماه هتل شایلی کیش


 

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           هتل شایلی کیشهواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت                                                      2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                  500.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96: بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.نام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021تور کیش تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال


نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس


حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 14 به 16 تیر ماه هتل ارم کیش


 


تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل ارم کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 450.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 12 به 15 تیر ماه هتل گراند کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل گراند کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 450.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل تعطیلات کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل تعطیلات کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 350.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل شایگان کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل شایگان کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 525.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل مارینا پارک کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 970.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل ترنج کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل ترنج کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 1.130.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 آفر تور کیش تیر 96


ورودی 17 به 19 تیر ماه هتل شایلی کیش
تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96تابستان 1396مبدا پرواز از                                                    تهران ، فرودگاه مهر آبادنام هتل                                                           


هتل شایلی کیش

هواپیمایی                                                     


ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت                                                       2 شب و 3 روزپایه قیمت از                                 470.000 تومانخدمات تور کیش تیر 96


    : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                        دایانا گشتتلفن تماس                                                    43036000- 021 


تور کیش تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


*****


فال روزانه شنبه 27 داد 96

فال روزانه


فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز سیاره بخت شما یعنی ونوس کمی سردرگم شده است، طوری که شما در مورد اینکه احساساتتان واقعی هستند یا نه به تردید افتاده اید. زمانی که شما می توانید در مورد مهارتهای خود صحبت کنید می توانید تصویری همراه با جزئیات در ذهن خود تجسم کنید. اما اگر بخواهید آنها را به واقعیت تبدیل کنید، شهامت خود را از دست می دهید. اکنون به جای اینکه سعی کنید احساسات پیچیده خود را با دیگران در میان بگذارید، فقط به حسهایی که می دانید واقعیت دارند توجه کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

اگرچه سرکوب رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی را بی د که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک یک نفر دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند که به این تخیلات خاتمه داده و به زندگی واقعی خود برگردید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

در حالی که ماه در یازدهمین خانه شما قرار گرفته است که مربوط به روابطتان با دوستانتان است، در روزهای آینده نیز فعالیتهای اجتماعی شما نسبت به قبل زیادتر می شود. شما دوست دارید که یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان را کاملاً درگیر یک پروژه کنید. از زیاد کار نترسید، فقط با خودتان عهد کنید که حتماً تفریح را هم وارد برنامه روزانه خود کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

ممکن است شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده اید، اما وقتی در نیمه راه با فردی سرسخت بر خوردید واقعاً این حس به شما دست می دهد. به جای اینکه دیگران را متقاعد کنید که عملکردشان اشتباه بوده است، سعی کنید که این مشکل را با روشی درست حل کنید. باید تا موقعی که توانایی پیدا کنید یک موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کنید، رویش کار کنید، حتی اگر نتوانستید با روش خود عمل کنید حداقل با افرادی که دچار مشکل شده اند یبشتر همدردی خواهید کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

ممکن است شما شروع به نشان دادن کارهایی کرده باشید که می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان را به دیگران نشان دهید. بلکه شما باید ارزش کارهای خودتان را بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز احسااست ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلفی نکیند، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکیند که دوران خوشی به پایان رسیده است. حتی اگر اکنون احساسات شما جدی تر شده اند، با آنها در زمان حال زندگی کنید. به زودی نتیجه کارهایتان را خواهید دید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و هم فرد برنده ای را تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. اما تفکرات شما در مورد فرد برنده ممکن است مثل قبل نباشد. شما می دانید که به موفقیتهای خارجی در راستای شهرت و خوشبختی بیش از حد بها داده شده است. از نظر شما شخصی ایده آل است که

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

هنگامی که شخصی به شما صحبتی را می گوید یا رفتاری را می کند که از رفتار او ناراحت شده اید ، به شدت عصبانی می شوید و دیگر قدرت کنترل خود را از دست می دهید. بهتر است به خود مسلط باشید و به سادگی، صحنه زندگی را ترک نکنید. در این روزها کمی خود خواه شده اید و اطرافیان تان را که برای شما زحمات فراوانی را متحمل شده اند را به سادگی فراموش کرده اید، شما مدیون ﺁنان هستید، به ﺁنها نیز اهمیت بدهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به هر دو طرف در آن دخ کنید. با این وجود، اگر به این نتیجه رسیده اید که کاری نمی توانید ید از عقب نشینی از دعوا نترسید و یک جای آرام و ت پیدا کنید تا به جای شنیدن صدای آنها بتوانید با خودتان فکر کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

شما معمولاً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما تصمیم به اجرای آن بگیرید ، شدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت شما کمی ضعیف شده است .بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی اجتناب کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

اگر شما ی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید که او را متقاعد کنید، برای اینکه موفق نمی شوید. از طرف دیگر، این موضوع مسأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه اضطراب داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان بدهید. واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت پیچیده را به موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

مطمئناً شما می توانید برنامه ریزی کنید که به مدرسه برگردید یا برای تعطیلات بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً می خواهید که اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت برای شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به کمکتان می آیند. به جای آسمان ریسمان به هم بافتن یکی از اه مهمتان را بنویسید و به خودتان تعهد بدهید که هرکاری که شما را به این هدف می رساند انجام دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال امروز | فال روزانه تولد

«« فال روزانه و فال عطسه صرفا جهت سرگرمی می باشد »»


فال روزانه 27 داد 96 - شنبه - وهاران

www.vaharan.ir › فال و طالع بینی
فال روز 27 داد 96,فال روزانه 27 داد 96,فال امروز 27 داد 96,فال روز شنبه 27 داد 96,فال روزانه شنبه داد 96,فال امروز شنبه 27 داد 96.
فال روزانه - فال امروز شما دوشنبه 15 داد 96 فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ ... فال روز 09 داد 1396 ..... فال روز شنبه 06 داد 1396 ...
فال روزانه 26 داد 96 فال روز تولد امروز 26 داد 1396 نم تان » برای مشاهده ی فال روزانه روز تولد خود ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96 فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •
1 hour ago - فال روزانه متولدین اسفند ماه ♢•♢•♢. زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز سختی می شود، ماهی های نشانه شما فقط سخت تر کار خواهند کرد. این واکنش ...

فال روزانه - بیتوته

www.beytoote.com/daily-horoscope/
فال روزانه - پنج شنبه 25 داد 1396 ... فال روزانه 26 داد 1396 ... فال روز متولدین اردیبهشت: شما امروز نسبت به فردی که خوب از توانایی هایش استفاده می کند، ...
یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات پیش بینی وقایع روزمره می تواند باشد. شما با خواندن فال روزانه سایت نمناک از اتفاقات پیش روی خود در روز سه شنبه 16 داد 96 آگاه ...

فال روز پنج شنبه 27 داد 1395 - نمناک

namnak.com/فال-روز-27- داد-1395.p32248
فال روزانه و فال روزانه پنج شنبه 27 داد و فال واقعی و فال ماه تولد خودتان را در سایت نمناک بخوانید.

فال هفته از شنبه 27 داد تا 2 تیر - پورتال رنگی

https://www.portal-rangi.com › سرگرمیفال
5 hours ago - فال هفته برای متولدین داد: از طرف ی کمکی دریافت خواهی کرد که بسیار به موقع و ضروری است و از راه پر فراز و نشیبی که پیش رو دارید ...

فال - بانوان ایرانی

banovanirani.ir/category/سرگرمی/فال/
فال امروز سه شنبه ۲۳ داد ۹۶ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:امروز روبرو شدن با یک آینه نقادانه چیزی است که کاملا بهش احتیاج دارید تا تکانی به خود داده ...

فال روزانه - مجله فارسی پرمگ

permag.ir › همه مطالب
فال امروز سه شنبه ۲۳ داد ۹۶ | فال روزانه + فال حافظ فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ مجله فارسی پرمگ : ارائه دقیق ترین فال روزانه در ایران امروز از ...
فال روزانه 26 داد 1396. 9 ساعت ago. فال روزانه متولدین فروردین زمانی که وارد جمعی می شوید، ناگهان فضا را به ... قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه 25 داد 1396.

فـال روزانـه - daily omen - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/20915/فـال-روزانـه-daily-omen
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 43873399. فـال روزانـه - daily omen. فال روزانه 26 داد 1396. چند کلمه برای آنهایی که امروز تولدشان است. دوست عزیزی که ...

فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز 26 داد 1396 - جس جو

www.jasjoo.com/entertainment/birth-horoscope/1363/8/6
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز 26 داد 1396.
فال روزانه, فال امروز, فال روزانه تاروت رنگی, فال روزانه آکاایران, فال روزانه برترینها, فال روزانه بیتوته, فال ... دوست عزیزی که 26 داد به دنیا آمده ای، تولدت مبارک!
فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا,تعبیر ... فال روزانه. برای امروز بیست و ششم 26 داد 96. daily omen توجه : این ...

فال ماهانه داد 96 | پرشین فال

www.persianfal.com/fal-mah.html
فال ماهانه شما با توجه به تاریخ تولدتان - فال این ماه - داد 96***پرشین فال جامع ترین سایت فال و طالع بینی پارسی زبان.فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا ... امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و پنجم داد 96 - ساعت : 16:15:14 .... توسط sima123r در تاریخ 31 اردیبهشت 94 | 11:27. خخخ.

فال روز شنبه 27 داد 1396 - ببینک

https://www.bebinak.com/mag/news/205311
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز شنبه 27 داد 96 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. ... فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 27 داد 1396 ...
مجله انلاین دوستان » انواع فال » فال روزانه – طالع بینی امروز شما چیست؟ .... فال روزانه شنبه 23 اردیبهشت 96; فال روزانه چهارشنبه ( ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ – ۱۳ می ); فال ...

فال و طالع بینی - نازوب

www.nazweb.ir/news_cats_4.html
فال و طالع بینی روز شنبه 20 داد 96 · فال و طالع بینی روز ... فال روز سه شنبه 2 داد 96 · فال روز دوشنبه 1 ... فال روز 4 شنبه 27 اردیبهشت 96 · فال روز سه شنبه 26 ...
فال متولدین داد:فال ماه تولد برای متولدین داد فال مردان متولد داد متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اینان اغلب افرادی ...

فال روز - ایران ناز

www.irannaz.com/news_cats_31.html
فال روز,فال روزانه,روزانه,روز,هفته,ماه,شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه, ... فال روزانه سه شنبه 23 داد 1396 ... فال روزانه یکشنبه 31 اردیبهشت 96 · فال روزانه شنبه 30 اردیبهشت 1396 · فال روزانه چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396.

فال روزانه - نایت اسکین

night-skin.com/category-80.html
فال روزانه -پنجشنبه 29 داد 93. برای مشاهده فال امروز به ادامه مطلب مراجعه کنید. . . ادامه مطلب · فال روزانه -چهارشنبه 28 داد 93 ... فال روزانه -سه شنبه 27 داد 93.

فال روزانه میهن

www.mihanfal.ir › فال
فال روزانه میهن,از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟! با فال روزانه میهن فال همراه شوید.سایت فال روزانه,فال روزانه,فال امروز,فال روزانه جدید,فال های روزانه,daily omen.

فال روزانه شنبه 27 تیرماه 1394 | یک نت | رمضان 96 | شروع رمضان 96 ...

www.yeknet.ir/node/748390/فال-روزانه-شنبه-27-تیرماه-1394
فال روز. یک نت فال روز شنبه 27 تیرماه 1394. فال روز متولدین فروردین: شما دوست ... ماه جدید داد در دومین خانه شما قرار دارد و سعی می کند تا به شما نشان بدهد که چگونه ...

04:54:56 اوقات شرعی و جهت قبله praytime

prayer.aviny.com/city_time.aspx?code=8
... صفاشهر - safashahr, علامرودشت - alamarvdasht, علمدان - alamdan, فال - fal, فداغ - ... امروز: 26 داد 1396 برابر با: 21 رمضان 1438, 16 جون 2017 مناسبت: شهادت حضرت ... روز, تاریخ, اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, غروب آفتاب, اذان مغرب, نیمه شب ... شنبه, 1396/3/13, 04:27:14, 05:59:47, 12:58:08, 19:56:29, 20:15:33, 00:11:52 ...
خانه » آرشیو برچسب: فال روز 27 فروردین 96 ... فال روزانه یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ متولدین فروردین فال روزانه یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ امروز خیلی حوصله تغییر .... فال روزانه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ... فال روزانه سه شنبه ۲۳ داد ۱۳۹۶ ۲۲ داد ۱۳۹۶.
27. 28. 29. 30. 31. خبر ورزشی. خبر ورزشی. ایران ورزشی. ایران ورزشی. گل. گل. ابرار ورزشی. ابرار ورزشی. پیروزی. پیروزی. استقلال. استقلال. هدف. هدف. شوت. شوت.

اوقات شرعی پنج شنبه 4 داد 96 به افق اراک - باشگاه خبرنگاران | خبر ...

khabarfarsi.com/u/38846186 - translate this page
may 25, 2017 - باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۰۸:۰۱ ... فال روزانه شنبه 6 داد 1396 ... امروز شنبه 6 دادماه 96برابر است با 30 شعبان و 27 می اذان صبح ساعت ...
mar 25, 1996 - رو مه های ورزشی امروز دوشنبه نتیجه بازی چهار شنبه شب رءال یو ونتوس ... نیم صفحه اول رو مه ها نیم صفحه اول رو مه های ورزشی امروز ایران فال صدای ...

فال روز شنبه 27 آذر 95 - تمام عیار

tamamayar.com › فالفال روزانه
dec 17, 2016 - فال روز شنبه 27 آذر 95. توسط: ابراهیم پهلوان در فال روزانه آذر ۲۶, ۱۳۹۵ ۰ 315 نمایش. فال روزانهفال روز شنبه ۲۷ آذر ۹۵. فال متولدین فروردین: ... فال متولدین داد: دامنه کاملا جدیدی پیش .... فال روز دوشنبه 25 اردیبهشت 96. 24 روز پیش.
apr 25, 2017 - فال روزانه سه شنبه ۵ اردیبهشت ۹۶ فال روز تولد امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶. javad 3 هفته ago ... فال روزانه متولدین داد ماه ♢•♢•♢ فعالیت هایی که در این ...
dec 17, 2016 - فال امروز، شنبه 27 آذر 95: امروز برای شما چه روزی خواهد بود؟، فال روزانه متولدین ماه های ... فال روزانه شنبه 27 آذر 95 متولدین داد ماه. شما امروز می خواهید ...

فال روزانه 2

www.tebyan.net/weblog/digikalamobile/post.aspx?postid=847196
may 22, 2017 - فال روزانه شنبه 2 اردیبهشت 1396 | فال روزانه | پرشین فال ... فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96 - پاتوق من ... 92,فال روزانه 27 مهر,فال روزانه 2 اردیبهشت 93,فال روزانه 20 اسفند,فال روزانه 26 بهمن,فال روزانه 2 ...
۱۳۹۶ ۲۶ داد; اِجُّمعَة ٢١ رمضان ١٤٣٨; friday, june 16, 2017. صفحه نخست · آرشیو · شناسنامه رو مه ... جستجوی پیشرفته. شماره : 2184 /. ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۵ داد ...
آگهی استخدام کارشناس در 3 ردیف شغلی در موسسه مطبوعاتی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس فنی در شرکت پیشران زمهریر آسمان - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
استخدام جدید شهرداری استان مرکزی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آزمون جذب مدرس آموزش خانواده در آموزش و پرورش فارس - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آگهی استخدام در 3 ردیف شغلی در تولید کننده لوازم خانگی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در دو رشته در مجتمع ماشین سازی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آگهی استخدام روانشناس - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
آگهی استخدام جدید صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393

استخدام در بهترین زمینه علمی و آموزشی در سراسر کشور
آگهی استخدام لیسانس یا فوق لیسانس در تربیت مدرس - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
جدیدترین اخبار استخدامی سراسر کشور در 23 تیر - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام مجتمع پزشکی ا هرا تبریز در 5 ردیف شغلی - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام بیمارستان بین المللی تبریز - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام در زمینه صنایع فولاد در تبریز - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام کارمند در زمینه سیستم های بانکی - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در 4 ردیف شغلی در شرکت دارویی پوراپخش - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام مدیرداخلی در بیمه سامان در کرمان - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام در تهران و شهرستان در مجتمع نوبر سبز - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس فروش در زمینه پزشکی - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام متخصص در شرکت ارویس - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام کارمند در شرکت گسترش صنایع کاوه پارس - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت ایده پردازان بهسا در تبریز - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام گسترده کارمند در 20 ردیف شغلی در کارخانه شوگا - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام در دو ردیف شغلی در شرکت پردازش و توسعه ایرانیان - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در 3 ردیف شغلی در شرکت صنایع معدنی - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
نیازمندی های استخدامی امروز 19 تیر 93 - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت فروشگاه های زنجیره ای فانوس - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام کارمند در 9 ردیف شغلی در شرکت ایده پردازان الکترونیک - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام در استودیو روناک مشهد - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام در شرکت حباب کف توس - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام در 4 ردیف شغلی در شرکت مهتاب سازه - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام برنامه نویس در ایران آنکارا - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت سامانه رهنما ( حرا ) - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام مرکز مطالعات تکنولوژی صنعتی شریف - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام در سه ردیف شغلی در گروه صنعتی نسیم - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
آگهی استخدام کادر اداری در شرکت مشتریان گلدیران - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
نیازمندی های استخدامی امروز 19 داد 93 - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
استخدام در بهترین زمینه علمی و آموزشی در سراسر کشور - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام در 4 ردیف شغلی در شرکت صنایع پنتان - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام بازرس و و کارمند در شرکت پایش سلامت آسیا - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام در 4 رشته در گروه کارخانجان نبراس - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام فروشگاه تصفیه آب - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام در 4 ردیف شغلی در شرکت توزین الکتریک در ارومیه - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی استخدام برنامه نویس در گیتی گستر - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
آگهی های استخدامی 17 تیر 93 - هفدهم تیر 1393
اصلاح نحوه استخدام در پاسداران انقلاب ی - هفدهم تیر 1393
آگهی استخدام در شرکت هواپیمایی قشم - هفدهم تیر 1393
آگهی استخدام در دو ردیف شغلی در گلدیران - هفدهم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در شرکت کوثر - هفدهم تیر 1393
آگهی استخدام دانشجو در 4 رشته - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
جدیدترین عناوین استخدامی روز 16 داد 93 - دوشنبه شانزدهم تیر 1393

آگهی استخدام موسسه آموزشی و پژوهشی درخت جاویدان - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام مدرس و مولف و محقق در سراسرکشور در موسسه آموزشی تالیفی - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام جدیدکارمند در بانک ایران زمین - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام فروشگاه های زنجیره ای فانوس - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت اویلا - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
استخدام آزاد،استخدام رجا،استخدام بانک سپه و.. - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
جزئیات جدید آگهی استخدام آزاد - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت رجاء - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
اعلام نتایج آزمون استخدامی موسسه عسکریه - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام گسترده بانک سپه - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام و کارشناس در صنایع حمل و نقل - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام فوق دیپلم و لیسانس شرکت صنعتی فارس - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام کارمند در بیمه رازی در زنجان - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدامی د کلیه رشته ها در زمینه پروژه های تحقیقاتی و مطالعات میدانی - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام مسئول دفتر در شرکت مخابراتی - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
استخدام شرکت صنایع غذایی مانا - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
آگهی استخدام ،استخدام شرکت پالایش نفت و ... - دهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت پالایش نفت - دهم تیر 1393
آگهی استخدام جدید در نیروی هوایی ایران - دهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت پالایش نفت - دهم تیر 1393
آگهی استخدام جدید نیروی انتظامی در سراسر کشور - دهم تیر 1393
آگهی استخدام موسسه فرهنگی دیجیتال آسمانه - دهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانغربی - دهم تیر 1393
آگهی استخدام تولیدی آ ا در دو ردیف شغلی در تهران و شهرستانها - دهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت سیماران در 4 ردیف شغلی - دهم تیر 1393
آگهی استخدام کارمنددر ایران خودرو در کرج - دهم تیر 1393
آگهی استخدام کارمنددر ایران خودرو در کرج - دهم تیر 1393
آگهی استخدام مدرس در 7 رشته - دهم تیر 1393
آگهی استخدام در سه ردیف شغلی در شرکت تولیدی پلاستیک - دهم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در شرکت نوآوران - دهم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت برق آذربایجانغربی،استخدام شرکت فولاد و... - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت ان در سه ردیف شغلی - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت فولاد نطنز در دو شهر - چهارشنبه چهارم تیر 1393
استخدام 3 هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام در کلنیکی در تهران - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام در 9 شهر مازندران - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام گسترده در شرکت فولادمهر سهند تبریز - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام در باغمیشه تبریز - چهارشنبه چهارم تیر 1393
آگهی استخدام 5 نفر در شرکت شکوه صنعت نیکان تبریز - چهارشنبه چهارم تیر 1393
استخدام مترو اصفهان،استخدام علوم پزشکی و ... - دوشنبه دوم تیر 1393
آگهی استخدام جدید مترو اصفهان - دوشنبه دوم تیر 1393
8 آگهی استخدام شیراز و استان فارس در 2 تیرماه 93 - دوشنبه دوم تیر 1393
آگهی استخدام تایپیست در شرکت بازرگانی - دوشنبه دوم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در سه ردیف شغلی در گروه صنعتی تتا - دوشنبه دوم تیر 1393
آگهی استخدام در 4 ردیف شغلی در شرکت بورس تهران - دوشنبه دوم تیر 1393
اخبار استخدامی روز : استخدام علوم پزشکی در سراسر کشور و .. - یکشنبه یکم تیر 1393
آگهی استخدام شرکت فراگستر - یکشنبه یکم تیر 1393
آگهی استخدام کارمند اداری در 4 ردیف شغلی - یکشنبه یکم تیر 1393
آگهی استخدام کارشناس در مرکز سالمندان ونک - یکشنبه یکم تیر 1393


 


قیمت تور دبی تیر 96


ورودی 11 تیر ماه هتل نووتل دبی 

تاریخ ارسال پکیج تور دبی تیر 96 تابستان 1396مبدا پرواز از                                                     تهران ، فرودگاه نام هتل                                                           


هتل نووتل دبی

هواپیمایی                                                     ماهان/قشم ایر/کاسپین/ایران ایر/امارات/ایر عربیامدت اقامت                                                       3 شب و 4 روزپایه قیمت از                                   1.330.000 تومانخدمات تور دبی تیر 96


     بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                 پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                         دایانا گشتتلفن تماس                                                     43036000- 021قیمت تور دبی تیر 96


ورودی تیر ماه هتل سوبا دبی 

تاریخ ارسال پکیج تور دبی تیر 96 تابستان 1396مبدا پرواز از                                                     تهران ، فرودگاه نام هتل                                                           


هتل سوبا دبی

هواپیمایی                                                     ماهان/قشم ایر/کاسپین/ایران ایر/امارات/ایر عربیامدت اقامت                                                       3 شب و 4 روزپایه قیمت از                                   1.340.000 تومانخدمات تور دبی تیر 96


     بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                 پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                         دایانا گشتتلفن تماس                                                     43036000- 021قیمت تور دبی تیر 96


ورودی تیر ماه هتل رویال کنتیننتال دبی 

تاریخ ارسال پکیج تور دبی تیر 96 تابستان 1396مبدا پرواز از                                                     تهران ، فرودگاه نام هتل                                                           


هتل رویال کنتیننتال دبی

هواپیمایی                                                     ماهان/قشم ایر/کاسپین/ایران ایر/امارات/ایر عربیامدت اقامت                                                       3 شب و 4 روزپایه قیمت از                                   1.480.000 تومانخدمات تور دبی تیر 96


     بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                 پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                         دایانا گشتتلفن تماس                                                     43036000- 021 


تور دبی تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور دبی تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور دبی تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در دبی و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور دبی تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور دبی تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور دبی تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور دبی تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


به نام خدا

با توجه به محدودیت زمان و مکان ، خواهشمند است به شرح زیر ، برای دریافت محصولات خود ، به دفتر 121 اصفهان مراجعه فرمایید :

1- در حال حاضر امکان تحویل روزانه حداکثر 120 فاکتور ، در این دفتر مهیا گردیده است .

2- تحویل محصولات فقط با

ارائه شماره فاکتور و کارت شناسایی معتبر شخص یدار

( اصل کارت ملی ؛ شناسنامه و یا گواهی نامه )

امکان پذیر می باشد .

3- در صورت عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده ، محصول شما حداکثر 10 روز در این دفتر نگهداری و پس از آن به انبار مرکزی شرکت عودت داده خواهد شد و طبق مقررات شرکت biz ، هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده یدار خواهد بود.

4- اگر فاکتور شما ، بین شماره های اعلام شده نبود ، به این معناست که فاکتور شما به دفتر 121 ارسال نشده و بایستی از طریق انبار مرکزی تهران و یا واحد پشتیبانی شرکت پیگیری نمایید ،

هرگونه سوال یا نکته ای در ارتباط با فاکتورها و یا انتقاد و پیشنهادی را می توانید در قسمت نظرات آ ین اطلاعیه بیان نمایید و حداکثر 24 تا 48 ساعت بعد در همان قسمت ؛ پاسخ خود را دریافت نمایید .

( لطفاً نظرات خود را در بخش خصوصی نگذارید تا بتوانیم به شما پاسخ دهیم ! )

5- ساعات کار بخش تحویل کالا در دفتر 121 اصفهان ، طبق برنامه اعلام شده در وب سایت biz ،

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه :

از ساعت 15 لغایت 19

و سایر روزهای هفته ( به جز و ایام تعطیل ) :

از ساعت 10 لغایت 12

و از ساعت 15 لغایت 19

می باشد .

لطفاً قبل از مراجعه حضوری ، از طریق ج زیر، تاریخ دریافت محصولات خود را کنترل نمایید تا از اتلاف وقتتان جلوگیری شود .

توجه :

تحویل محصولات در خارج از زمان های اعلام شده و در ایام تعطیل ، امکان پذیر نمی باشد .

6- پرسنل بخش تحویل محصولات ، از افراد تیم های حاضر در biz نبوده و طبق قراردادی که منعقد نموده اند اجازه انجام بازاری شبکه ای را ندارند ، لذا خواهشمند است اجازه فرمایید ، به بهترین وجه ممکن ، فقط خدمات تحویل محصول را ارائه نمایند !

7- نظر به این که همکاران عزیز از راه های دور و نزدیک برای تحویل محصولات مراجعه می کنند ، با توجه به اطلاعیه های شرکت در دفاتر کاری و آگهی های نصب شده در دفتر 121 و اطلاعیه های این وبلاگ ، از تمام همکاران عزیز انتظار می رود ، به هر شکلی که صلاح میدانید، نحوه تحویل محصولات در این دفتر را به اطلاع افراد زیر مجموعه خود نیز برسانید تا از اتلاف وقت و انرژی آنان جلوگیری شده و خدای ناکرده شاهد ناهماهنگی و سوءتفاهم نباشیم .

بدیهی است پرسنل دفتر 121 اصفهان ، فقط به وظایف محوله بر اساس برنامه اعلام شده عمل نموده و مسئولیتی در قبال عدم آگاهی افراد نسبت به نحوه تحویل کالا ، ندارند .

* * * لطفا جهت دریافت ری فاکتورهای گذشته ؛ فقط عصر روزهای شنبه تا ساعت چهار تا شش بعدازظهر به دفتر تحویل کالای 121 مراجعه نمایید .


در ضمن ؛ خواهشمند است لیدر های تیم ها ؛ لیست فاکتورهای تجمیعی خود را به همراه نام فاکتورها ؛ طبق هماهنگی های قبلی در قسمت نظرات همین اطلاعیه اعلام نمایند تا تاریخ و ساعت تحویل به آنها اعلام گردد . . .

همکاران محترم و مشتریان گرامی که فاکتورهای زیر را یداری کرده اند می توانند،

در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت محصولات خود تشریف بیاورند :


ردیف

شماره فاکتور

تاریخ تحویل

1

bizpo/96/03/01575862

چهارشنبه 31 داد

2

bizpo/96/03/01575871

چهارشنبه 31 داد

3

bizpo/96/03/01575882

چهارشنبه 31 داد

4

bizpo/96/03/01575889

چهارشنبه 31 داد

5

bizpo/96/03/01575899

چهارشنبه 31 داد

6

bizpo/96/03/01575924

چهارشنبه 31 داد

7

bizpo/96/03/01575970

چهارشنبه 31 داد

8

bizpo/96/03/01575976

چهارشنبه 31 داد

9

bizpo/96/03/01575978

چهارشنبه 31 داد

10

bizpo/96/03/01575981

چهارشنبه 31 داد

11

bizpo/96/03/01576108

چهارشنبه 31 داد

12

bizpo/96/03/01576119

چهارشنبه 31 داد

13

bizpo/96/03/01576161

چهارشنبه 31 داد

14

bizpo/96/03/01576186

چهارشنبه 31 داد

15

bizpo/96/03/01576247

چهارشنبه 31 داد

16

bizpo/96/03/01576249

چهارشنبه 31 داد

17

bizpo/96/03/01576311

چهارشنبه 31 داد

18

bizpo/96/03/01576322

چهارشنبه 31 داد

19

bizpo/96/03/01576354

چهارشنبه 31 داد

20

bizpo/96/03/01576434

چهارشنبه 31 داد

21

bizpo/96/03/01576453

چهارشنبه 31 داد

22

bizpo/96/03/01576515

چهارشنبه 31 داد

23

bizpo/96/03/01576552

چهارشنبه 31 داد

24

bizpo/96/03/01576565

چهارشنبه 31 داد

25

bizpo/96/03/01576570

چهارشنبه 31 داد

26

bizpo/96/03/01576583

چهارشنبه 31 داد

27

bizpo/96/03/01576589

چهارشنبه 31 داد

28

bizpo/96/03/01576593

چهارشنبه 31 داد

29

bizpo/96/03/01576612

چهارشنبه 31 داد

30

bizpo/96/03/01576670

چهارشنبه 31 داد

31

bizpo/96/03/01576673

چهارشنبه 31 داد

32

bizpo/96/03/01576684

چهارشنبه 31 داد

33

bizpo/96/03/01576754

چهارشنبه 31 داد

34

bizpo/96/03/01576759

چهارشنبه 31 داد

35

bizpo/96/03/01576791

چهارشنبه 31 داد

36

bizpo/96/03/01576794

چهارشنبه 31 داد

37

bizpo/96/03/01576804

چهارشنبه 31 داد

38

bizpo/96/03/01576955

چهارشنبه 31 داد

39

bizpo/96/03/01576963

چهارشنبه 31 داد

40

bizpo/96/03/01576999

چهارشنبه 31 داد

41

bizpo/96/03/01577007

چهارشنبه 31 داد

42

bizpo/96/03/01577021

چهارشنبه 31 داد

43

bizpo/96/03/01577029

چهارشنبه 31 داد

44

bizpo/96/03/01577049

چهارشنبه 31 داد

45

bizpo/96/03/01577065

چهارشنبه 31 داد

46

bizpo/96/03/01577083

چهارشنبه 31 داد

47

bizpo/96/03/01577090

چهارشنبه 31 داد

48

bizpo/96/03/01577105

چهارشنبه 31 داد

49

bizpo/96/03/01577109

چهارشنبه 31 داد

50

bizpo/96/03/01577124

چهارشنبه 31 داد

51

bizpo/96/03/01577132

چهارشنبه 31 داد

52

bizpo/96/03/01577143

چهارشنبه 31 داد

53

bizpo/96/03/01577145

چهارشنبه 31 داد

54

bizpo/96/03/01577157

چهارشنبه 31 داد

55

bizpo/96/03/01577173

چهارشنبه 31 داد

56

bizpo/96/03/01577191

چهارشنبه 31 داد

57

bizpo/96/03/01577242

چهارشنبه 31 داد

58

bizpo/96/03/01577256

چهارشنبه 31 داد

59

bizpo/96/03/01577260

چهارشنبه 31 داد

60

bizpo/96/03/01577271

چهارشنبه 31 داد

61

bizpo/96/03/01577280

چهارشنبه 31 داد

62

bizpo/96/03/01577281

چهارشنبه 31 داد

63

bizpo/96/03/01577286

چهارشنبه 31 داد

64

bizpo/96/03/01577309

چهارشنبه 31 داد

65

bizpo/96/03/01577312

چهارشنبه 31 داد

66

bizpo/96/03/01577318

چهارشنبه 31 داد

67

bizpo/96/03/01577319

چهارشنبه 31 داد

68

bizpo/96/03/01577350

چهارشنبه 31 داد

69

bizpo/96/03/01577353

چهارشنبه 31 داد

70

bizpo/96/03/01577373

چهارشنبه 31 داد

71

bizpo/96/03/01577394

پنج شنبه اول تیر

72

bizpo/96/03/01577423

پنج شنبه اول تیر

73

bizpo/96/03/01577447

پنج شنبه اول تیر

74

bizpo/96/03/01577454

پنج شنبه اول تیر

75

bizpo/96/03/01577512

پنج شنبه اول تیر

76

bizpo/96/03/01577521

پنج شنبه اول تیر

77

bizpo/96/03/01577576

پنج شنبه اول تیر

78

bizpo/96/03/01577577

پنج شنبه اول تیر

79

bizpo/96/03/01577581

پنج شنبه اول تیر

80

bizpo/96/03/01577587

پنج شنبه اول تیر

81

bizpo/96/03/01577599

پنج شنبه اول تیر

82

bizpo/96/03/01577613

پنج شنبه اول تیر

83

bizpo/96/03/01577626

پنج شنبه اول تیر

84

bizpo/96/03/01577631

پنج شنبه اول تیر

85

bizpo/96/03/01577727

پنج شنبه اول تیر

86

bizpo/96/03/01577729

پنج شنبه اول تیر

87

bizpo/96/03/01577756

پنج شنبه اول تیر

88

bizpo/96/03/01577784

پنج شنبه اول تیر

89

bizpo/96/03/01577803

پنج شنبه اول تیر

90

bizpo/96/03/01577834

پنج شنبه اول تیر

91

bizpo/96/03/01577862

پنج شنبه اول تیر

92

bizpo/96/03/01577870

پنج شنبه اول تیر

93

bizpo/96/03/01577898

پنج شنبه اول تیر

94

bizpo/96/03/01577907

پنج شنبه اول تیر

95

bizpo/96/03/01577909

پنج شنبه اول تیر

96

bizpo/96/03/01577915

پنج شنبه اول تیر

97

bizpo/96/03/01577925

پنج شنبه اول تیر

98

bizpo/96/03/01577929

پنج شنبه اول تیر

99

bizpo/96/03/01577937

پنج شنبه اول تیر

100

bizpo/96/03/01577940

پنج شنبه اول تیر

101

bizpo/96/03/01577953

پنج شنبه اول تیر

102

bizpo/96/03/01578007

پنج شنبه اول تیر

103

bizpo/96/03/01578018

پنج شنبه اول تیر

104

bizpo/96/03/01578022

پنج شنبه اول تیر

105

bizpo/96/03/01578030

پنج شنبه اول تیر

106

bizpo/96/03/01578035

پنج شنبه اول تیر

107

bizpo/96/03/01578036

پنج شنبه اول تیر

108

bizpo/96/03/01578040

پنج شنبه اول تیر

109

bizpo/96/03/01578045

پنج شنبه اول تیر

110

bizpo/96/03/01578082

پنج شنبه اول تیر

111

bizpo/96/03/01578121

پنج شنبه اول تیر

112

bizpo/96/03/01578190

پنج شنبه اول تیر

113

bizpo/96/03/01578247

پنج شنبه اول تیر

114

bizpo/96/03/01578265

پنج شنبه اول تیر

115

bizpo/96/03/01578267

پنج شنبه اول تیر

116

bizpo/96/03/01578269

پنج شنبه اول تیر

117

bizpo/96/03/01578272

پنج شنبه اول تیر

118

bizpo/96/03/01578282

پنج شنبه اول تیر

119

bizpo/96/03/01578312

پنج شنبه اول تیر

120

bizpo/96/03/01578332

پنج شنبه اول تیر

121

bizpo/96/03/01578371

پنج شنبه اول تیر

122

bizpo/96/03/01578418

پنج شنبه اول تیر

123

bizpo/96/03/01578499

پنج شنبه اول تیر

124

bizpo/96/03/01578505

پنج شنبه اول تیر

125

bizpo/96/03/01578513

پنج شنبه اول تیر

126

bizpo/96/03/01578565

پنج شنبه اول تیر

127

bizpo/96/03/01578596

پنج شنبه اول تیر

128

bizpo/96/03/01578607

پنج شنبه اول تیر

129

bizpo/96/03/01578632

پنج شنبه اول تیر

130

bizpo/96/03/01578701

پنج شنبه اول تیر

131

bizpo/96/03/01578709

پنج شنبه اول تیر

132

bizpo/96/03/01578754

پنج شنبه اول تیر

133

bizpo/96/03/01578845

پنج شنبه اول تیر

134

bizpo/96/03/01578860

پنج شنبه اول تیر

135

bizpo/96/03/01578865

پنج شنبه اول تیر

136

bizpo/96/03/01578877

پنج شنبه اول تیر

137

bizpo/96/03/01578890

پنج شنبه اول تیر

138

bizpo/96/03/01578913

پنج شنبه اول تیر

139

bizpo/96/03/01578992

پنج شنبه اول تیر

140

bizpo/96/03/01579106

پنج شنبه اول تیر

141

bizpo/96/03/01579110

شنبه 3 تیر

142

bizpo/96/03/01579122

شنبه 3 تیر

143

bizpo/96/03/01579193

شنبه 3 تیر

144

bizpo/96/03/01579205

شنبه 3 تیر

145

bizpo/96/03/01579306

شنبه 3 تیر

146

bizpo/96/03/01579332

شنبه 3 تیر

147

bizpo/96/03/01579427

شنبه 3 تیر

148

bizpo/96/03/01579436

شنبه 3 تیر

149

bizpo/96/03/01579460

شنبه 3 تیر

150

bizpo/96/03/01579473

شنبه 3 تیر

151

bizpo/96/03/01579485

شنبه 3 تیر

152

bizpo/96/03/01579515

شنبه 3 تیر

153

bizpo/96/03/01579525

شنبه 3 تیر

154

bizpo/96/03/01579529

شنبه 3 تیر

155

bizpo/96/03/01579537

شنبه 3 تیر

156

bizpo/96/03/01579566

شنبه 3 تیر

157

bizpo/96/03/01579586

شنبه 3 تیر

158

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

پاو وینت انواع روشهای مراقبه

برچسب ها : پاو وینت انواع روشهای مراقبه , پاو وینت انواع روشهای مراقبه , پاو وینت انواع روشهای مراقبه , انواع روشهای مراقبه , انواع روشهای مراقبه , روانشناسی تربیتی , پاو وینت روانشناسی تربیتی , پاو وینت روانشناسی تربیتی , , روانشناسی , پاو وینت , روانشناسی , پاو وینت روانشناسی , تحقیق انواع روشهای مراقبه , تحقیق انواع روشهای مراقبه

پاو وینت انواع روشهای مراقبه


توضیحات

دسته: روان شناسی
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2282 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

پاو وینت انواع روشهای مراقبه شامل 35 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید


 ید

پاو وینت انواع روشهای مراقبه

پاو وینت انواع روشهای مراقبه شامل 35 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را نمایید .

پاو وینت انواع روشهای مراقبه

مقدمه

امروزه در جهان روش ها و اسلوب متعددی در انجام مراقبه یا مدیتیشن وجود دارد. هرچند در روش و شیوه هایی که استفاده می شود، تفاوت بین انواع مراقبه دیده می شود، ولی در واقع هدف نهایی آنها یک هدف مشترک است و منجر به این می شود که در یک نقطه مشترک با هم تلاقی کنند. از این رو توجه به تفاوت آنها در روش چندان اهمیتی ندارد و آنچه بایست مورد توجه قرار گیرد، وحدت باطنی آنهاست. فرد مراقبه کننده یکی از روش ها را انتخاب می کند و با مهارت پیدا در یکی از این روش ها به راحتی می تواند شیوه های دیگر را نیز بکار بگیرد و از آنها استفاده کند اینکه فرد کدام روش را برگزیند و از کدام نوع مراقبه کار خود را شروع کند، هیچ قانون قطعی وجود ندارد. هر روشی که خود فرد شخصا احساس راحتی و اطمینان با آن می کند، همان بهترین نقطه شروع است. بعد از مدتی که بطور جدی در آن راه کار شد، می توان روش های دیگر را نیز امتحان کرد. پس مهم نیست کدام روش را برمی گزینند، همه آنها در نهایت به یک جا می رسند. یکی از ان عرفان می نویسد: « خداوند یکی را با فریاد برمی گزیند، دیگری را با آواز و سومی را با اما یک راه ساده وجود دارد که اطمینان حاصل کنید، روشی که انتخاب کرده اید، برای شما مناسب هست یا نه؟ برای اینکار به احساسات و حالات خود بعد از انجام تمرین توجه کنید (تاثیرات مراقبه). بطور طبیعی بعد از اتمام تمرین باید احساس سر حالی و نشاط ید. بعد از تمرین از خودتان بپرسید که حالا نسبت به قبل از انجام مدیتیشن چطورید؟ اگر کاری که می کنید، درست باشد و شیوه انتخ مناسب شخص شما باشد، پاسخ شما سرحالی و نشاط شما را نشان خواهد داد. در غیر این صورت بهتر خواهد بود روشهای دیگر را نیز امتحان کنید.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه
روش ذهنی در مراقبه
روش قلبی در مراقبه
روش بدنی در مراقبه
روش عملی در مراقبه
پایان


عنوان : انواع روشهای مراقبه

فرمت : پاو وینت

حجم : 2.22 مگابایت

تعداد صفحات : 35

پیش نمایش تمام صفحات پاو وینت

پاو وینت انواع روشهای مراقبه


 ید

برچسب ها : پاو وینت انواع روشهای مراقبه , پاو وینت انواع روشهای مراقبه , پاو وینت انواع روشهای مراقبه , انواع روشهای مراقبه , انواع روشهای مراقبه , روانشناسی تربیتی , پاو وینت روانشناسی تربیتی , پاو وینت روانشناسی تربیتی , , روانشناسی , پاو وینت , روانشناسی , پاو وینت روانشناسی , تحقیق انواع روشهای مراقبه , تحقیق انواع روشهای مراقبه

 

مطالعه موفق با تمرکز
قسمت دهم: مراقبه و مانترا

م. حورایی

یکی از تمرینات بسیار مؤثر در ایجاد خلأ فکری و قرار گرفتن در وضعیت بی‌فکری که برای تمرکز حواس فوق‌العاده مفید و لازم است، روشی است به نام «مراقبه» یا «مدیتیشن».

این تکنیک، که امروزه علم آن را کاملاً تأیید کرده است، نقش مؤثری در ایجاد آرامش دارد. انی که روزی 2 بار و هر بار 20 دقیقه تمرین را به طور مداوم انجام دهند، پس از مدتی از تمرکز حواس، خلاقیت، آرامش و سلامت بیشتر برخوردار می‌گردند. مراقبه و مدیتیشن تکنیکی برای "دستی به لایه های عمیق فکر" است و شخص می‌تواند با این تمرین، به منشأ ایجاد فکر دست پیدا کند.

 

آنچه که ما آن را فکر می‌نامیم، انرژی است که به سطح مغز آمده است یعنی از منشأ خود به مرور بالا آمده تا به سطح مغز رسیده است. تولید و ایجاد فکر را غالباً به سطح و عمق دریا تشبیه می کنند. همان طور که یک حباب، ابتدا در عمق دریا به صورت بسیار کوچک ایجاد می شود و کم کم بالا می آید و هم زمان با بالا آمدن بزرگ و بزرگتر می شود تا به سطح آب می رسد، فکر نیز چنین روندی را طی می کند. ابتدا از لایه های عمیق مغز عبور می کند و آنجا ما آن را احساس و تجربه می کنیم و می گوییم که فکری به ذهنمان خطور کرد.

 

در دریا، سطح آب پر از موج و تلاطم است و حرکت، نوسان فراوان دارد. اما عمق دریا کاملاً ت و آرام است و آن تلاطم و نوسانی که در سطح مشاهده می شود، ابداً در عمق نیست. با آنکه همه حبابها که در سطح به چشم می خورند از همین قسمتهای عمیق می آیند اما اینجا کاملاً ت و آرام است.

 

ما معمولاً با سطح مغز خود در ارتباطیم. آنجا که همه چیز، شلوغ و پر هیاهوست. ما اگر قادر باشیم به قسمتهای عمیق تر مغز دست پیدا کنیم و به منشأ فکر راه ی م، عملاً هم سکوت و س ذهنی برایمان میسر می شود و هم به جایی می رسیم که منشأ خلاقیت، تدبیر و تمرکز فراوان است. مراقبه، چنین کاری می کند. مراقبه شما را به قسمتهای عمیق مغز می برد. به سکوت ذهن، به س فکر و به خالی ِ درون با تمام فواید فوق العاده ای که یک مراقبه مداوم دارد، تمرین آن بسیار ساده و آسان است.

 

 

 

مطالعه موفق با تمرکز
قسمت دهم: مراقبه و مانترا

م. حورایی

یکی از تمرینات بسیار مؤثر در ایجاد خلأ فکری و قرار گرفتن در وضعیت بی‌فکری که برای تمرکز حواس فوق‌العاده مفید و لازم است، روشی است به نام «مراقبه» یا «مدیتیشن».

این تکنیک، که امروزه علم آن را کاملاً تأیید کرده است، نقش مؤثری در ایجاد آرامش دارد. انی که روزی 2 بار و هر بار 20 دقیقه تمرین را به طور مداوم انجام دهند، پس از مدتی از تمرکز حواس، خلاقیت، آرامش و سلامت بیشتر برخوردار می‌گردند. مراقبه و مدیتیشن تکنیکی برای "دستی به لایه های عمیق فکر" است و شخص می‌تواند با این تمرین، به منشأ ایجاد فکر دست پیدا کند.

 

آنچه که ما آن را فکر می‌نامیم، انرژی است که به سطح مغز آمده است یعنی از منشأ خود به مرور بالا آمده تا به سطح مغز رسیده است. تولید و ایجاد فکر را غالباً به سطح و عمق دریا تشبیه می کنند. همان طور که یک حباب، ابتدا در عمق دریا به صورت بسیار کوچک ایجاد می شود و کم کم بالا می آید و هم زمان با بالا آمدن بزرگ و بزرگتر می شود تا به سطح آب می رسد، فکر نیز چنین روندی را طی می کند. ابتدا از لایه های عمیق مغز عبور می کند و آنجا ما آن را احساس و تجربه می کنیم و می گوییم که فکری به ذهنمان خطور کرد.

 

در دریا، سطح آب پر از موج و تلاطم است و حرکت، نوسان فراوان دارد. اما عمق دریا کاملاً ت و آرام است و آن تلاطم و نوسانی که در سطح مشاهده می شود، ابداً در عمق نیست. با آنکه همه حبابها که در سطح به چشم می خورند از همین قسمتهای عمیق می آیند اما اینجا کاملاً ت و آرام است.

 

ما معمولاً با سطح مغز خود در ارتباطیم. آنجا که همه چیز، شلوغ و پر هیاهوست. ما اگر قادر باشیم به قسمتهای عمیق تر مغز دست پیدا کنیم و به منشأ فکر راه ی م، عملاً هم سکوت و س ذهنی برایمان میسر می شود و هم به جایی می رسیم که منشأ خلاقیت، تدبیر و تمرکز فراوان است. مراقبه، چنین کاری می کند. مراقبه شما را به قسمتهای عمیق مغز می برد. به سکوت ذهن، به س فکر و به خالی ِ درون با تمام فواید فوق العاده ای که یک مراقبه مداوم دارد، تمرین آن بسیار ساده و آسان است.

 

 

چگونه مراقبه کنیم؟

شما در هر وضعیتی که دوست دارید بنشینید. توجه دارید که مراقبه حتماً باید در ح نشسته انجام شود. مراقبه در ح خو ده نداریم. وضعیتی راحت به خود می گیریم. چشمهای خود را می بندیم و سکوت می کنیم.

 

 

مانترا

مانترا یا ذکر در مراقبه، غالباً واژه ای بی معنی است که صرفاً یک صوتی دارد. یک صدا و صوت است و دیگر هیچ. نه معنی دارد نه مفهوم. نه فکر را به خود مشغول می کند. البته جلوتر، که از نقش ذکر در عرفان ی به عنوان یک تمرین مؤثر برای ایجاد تمرکز صحبت می کنیم، می گوییم که ذکر در ابتدا باید با معنی باشد و سپس در اثر تکرار بر زبان و در ذهن بی معنی می شود. در مدیتیشن وقتی به مراقبه نشستید و چشمها را بستید، حالا باید واژه ای بی معنی را مدام در ذهن خود تکرار کنید. این واژه به میل خودتان، هر واژه بی معنایی می تواند باشد.

 

در نزد یوگیها مهمترین و متداول ترین مانتراها صوت "اوم" می باشد. یعنی شخص می نشیند، چشمها را می بندد و مدام در ذهن خود تکرار می کند: اوم، اوم، اوم . . . و این عمل را 20 دقیقه مداوم انجام می دهد.

 

روان شناسی امروز ثابت کرده است که با ذکر یک مانترا عملاً بعد از دقایقی تمام قسمتهای ذهن را خستگی و رخوت می گیرد و صرفاً یک نقطه فعال باقی می ماند. مانترای شما نیز می تواند واژه "اوم" یا هر واژه بی معنای دیگری باشد که انتخاب می کنید. اما آنچه بسیار مهم است این است که این مانترا همیشه ثابت باشد و هیچ وقت آن را تغییر ندهید و همیشه با این مانترا مراقبه کنید. اشتباه مسلمی که بعضی از معلمان تکنیک مدیتیشن مرتکب می شوند و امروزه علم آن را به شدت مردود اعلام می کند، این است که می گویند هر مانترا یا صوتی مخصوص به خود دارد و ادعا می کنند که قادرند مانترای هر ی را کشف کنند و مانترای مخصوصش را به طور خصوصی اعلام کنند و حتی به او می گویند که این واژه صرفاً مال شماست و مراقب باشید که آن را با هیچ در میان نگذارید. علم این موضوع را امروزه کاملاً رد کرده است. شما می توانید هر واژه ثابتی را که دوست دارید انتخاب کنید و همیشه از آن استفاده کنید.

نکات مهم

1. مراقبه یا مدیتیشن را روزی دوبار صبح و بعد ازظهر و هر بار20 دقیقه انجام دهید.

 

2. در مراقبه همه چیز باید طبیعی پیش برود و هیچ قصد و منظوری نباید داشته باشید. اگر چه مراقبه دستاوردهای فراوانی از جمله بهبود تمرکز دارد اما هنگام انجام تکنیک، مطلقاً نباید انتظار چیزی را داشته باشید. حتی به این فکر نکنید که دارید با قسمتهای عمیق مغز ارتباط برقرار می کنید. فقط تکنیک را به مدت 20 دقیقه انجام دهید و مانترا را تکرار و تکرار کنید. پس هر انتظاری در طول مراقبه، خود نوعی فکر محسوب می شود که این تفکر با فلسفه انجام مدیتیشن منافات دارد.

 

3. فکرهایی که در طول مراقبه به ذهن شما خطور می کند کاملاً طبیعی است. مثلاً شاید حدوداً یک دقیقه از جریان مراقبه شما نگذشته باشد که فکری یا خاطره ای به ذهنتان خطور کند. این کاملاً طبیعی است و مطلقاً نباید جلوی این روند طبیعی را بگیرید. بگذارید فکر، شما را با خود به هر جایی که می خواهد ببرد و دوباره به مانترای خود باز گردید. دوباره فکر ایجاد می شود و دوباره مانترا. همان قدر از تکرار مانترا استقبال کنید که از فکر استقبال می کنید. هر دو را به عنوان یک طبیعت و یک واقعیت بپذیرید.

 

4. در طول مراقبه لحظاتی هست که در ذهن شما فقط مانترا وجود دارد و لحظاتی هم هست که می بینید از مانترایتان غافل شده اید و دارید فکر می کنید. لحظاتی وجود دارد که شما در ذهن خود هم مانترا دارید و هم فکر، و سرانجام زمانی پیش می آید که شما نه مانترا دارید نه فکر. همه اینها طبیعی است. چه مانترا، چه فکر، چه فکر و مانترا با هم و چه هیچ کدام. برای همین است که می گویند در مدیتیشن همه چیز طبیعی است. بگذارید با تکرار مانترایی که اراده کرده اید، فکرتان به هر سو که می خواهد برود؛ یا در مانترا غوطه ور شوید یا در فکر، یا در هردو و یا در هیچکدام. تأکید می کنیم هر مقاومتی در مقابل جریانهای فکری که به ذهنتان خطور می کند غلط است. فقط آسوده بنشینید و به تکرار مانترا بپردازید و این را بیست دقیقه ادامه دهید.

 

5. فکرهایی که به ذهن شما خطور می کند، در حقیقت نوعی پالایش است. این فکرها از قسمتهای عمیق ذهن یا ناخودآگاه یا حافظه بلند مدت به سطح می آیند و خالی می شوند. گاهی اوقات خاطره دیروز، رؤیای فردا و گاهی اوقات رویدادهای گذشته شما به ذهنتان می آیند. بگذارید همه اینها بیرون آیند و درونتان پالایش شود. پس از چند روز تا چند هفته انجام تمرین مداوم این تمرین، به چنان پاکی درون و خلأ ذهنی می رسید که تجربه اش برایتان بسیار جالب و دوست داشتنی است.

 

6. شرایط محیطی که در آن به انجام مراقبه می پردازید با شرایط ریل یشن تفاوتی ندارد. محیطی آرام، نسبتاً ت و بی دغدغه.

 

 

فرآیند مراقبه

اما ببینیم مراقبه یا مدیتیشن چگونه پالایش ذهن را موجب می شود و درون را ازتنشهای عصبی و فشارهای روحی پاک می کند. با تکرار مانترا، کم کم ذهن آسوده و خالی و راحت می شود و به دنبال آن، جسم راحت می شود. وقتی جسم راحت شد و ذهن آسوده بود، شما در یک ح استراحت عمیق به سر می برید که می گویند این استراحت عمیق دو برابر، مؤثرتر از خواب است.

 

در یک استراحت عمیق، شما به ناخودآگاه دسترسی دارید و با لایه های عمیق مغز مانند خواب که در آن رؤیا می بینید، ارتباط برقرار می کنید. در این آرامش و استراحت عمیق و ارتباط با ناخودآگاه، تنشهای عصبی، فکرهای مزاحم و خصوصاً شاید افکار ناراحت کننده شما از عمق به سطح بیاید. بیرون آمدن این خاطرات، شاید کمی جسم را پر تنش و منقبض کند. این انقباضات عضلانی ذهن را فعال می کند و در نتیجه این فعالیت فکر، تولید می شود. پس از لحظاتی فرو رفتن در فکر، مجدداً به مانترای خود باز می گردید و مانترا ذهن را آسوده می کند و این چرخه مجدداً تکرار می شود. شاید در بیست دقیقه مراقبه یک وعده شما این چرخه چندین بار تکرار شود و این پالایش چندین بار صورت گیرد.

 

 

مدیتیشن واقعی

عده زیادی از این مسأله نگران هستند که آیا تمرین را درست انجام می دهند یا خیر. علت این نگرانی و وسواس، غالباً بدان خاطر است که شخص در جستجوی انبوهی از جنبه های سحرآمیز است.

 

ریل یشن و مدیتیشن، تمرینات بسیار ساده و راحت و معمولی هستند که عمدتاً به هدف آرامش و تمرکز و آگاهی خالص انجام می شود. به هیچ عنوان تصورات عجیب و غریب درباره این تمرینات نداشته باشید و منتظر نباشید که اتفاق خاصی بیفتد. مدیتیشن باید یک روند ساده، آرام، دایمی و همراه با زندگی داشته باشد. مشکل دیگر این است که عده ای ادعا می کنند که نمی توانند در مدیتیشن تمرکز داشته باشند و با ناراحتی می گویند افکار نمی گذارند من در مانترا متمرکز شوم. مجدداً تأکید می کنیم که افکار، بخشی از مدیتیشن هستند. البته به تدریج که تمرین را به طور مستمر انجام می دهید، ذهن شما کمتر متفرق می شود و دیگر از این شاخه به آن شاخه نمی پرد و آن تمرکز فکری که مد نظر شماست به تدریج خود را نشان می دهد.

 

 

تلفیق ریل و مراقبه برای تمرکز

گاهی اوقات ما حتی توصیه می کنیم ریل یشن و مدیتیشن را با هم و با کمی تفاوت انجام دهید. ابتدا وارد مرحله ریل شوید و این سؤال را به طور ذهنی از باطن خود بپرسید که: "من چه ی هستم؟". پاسخ شما این است که "من جسم نیستم." بر این معنی فکر و تعمق کنید. مجدداً از خود بپرسید: "من چه ی هستم؟" و پاسخ دهید:"من اضطرابها و هیجانها نیستم." بر این معنی فکر و تعمق کنید. دوباره سؤالی را مطرح کنید: "من چه ی هستم؟" جواب این است: "من افکارم نیستم". بر این معنی فکر و تعمق کنید. سؤال کنید: "من چه ی هستم؟" "پس من چه ی هستم؟" و جواب نهایی شما این است: "من یک مرکز شعور ناب هستم." بر معنی این فراز تعمق و دقت کنید. گاهی اوقات توصیه می شود که هر بار یکی از این سؤالات را از خودتان بپرسید و گاهی می توانید این سؤالات را به همان ترتیبی که گفتیم در یک مراقبه به طور کامل انجام دهید.

منبع: شبکه‌ی آموزش


قیمت تور آنتالیا تیر 96


ورودی 11 تیر ماه هتل اوزکای مک آنتالیاتاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96 تابستان 1396مبدا پرواز از                                                     تهران ، فرودگاه نام هتل                                                           


هتل اوزکای مک آنتالیا

هواپیمایی                                                       زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبالمدت اقامت                                                        6 شب و 7 روزپایه قیمت از                                  2.000.000 تومانخدمات تور آنتالیا تیر 96


     : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                          دایانا گشتتلفن تماس                                                     43036000- 021 


تور آنتالیا تیر 96


**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور آنتالیا تیر 96  را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.


**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور آنتالیا تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در آنتالیا و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور آنتالیا تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**


**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور آنتالیا تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**


**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور آنتالیا تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**


**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور آنتالیا تیر 96  میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**


**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تیر 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**


***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   


*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***


***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***


***و نهایت لذت را ببرید***


***سفر بخیر***


*****


قیمت تور آنتالیا تیر 96


ورودی 11 تیر ماه هتل لارا فمیلی کلوپ آنتالیاتاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96 تابستان 1396مبدا پرواز از                                                     تهران ، فرودگاه نام هتل                                                           


هتل لارا فمیلی کلوپ آنتالیا

هواپیمایی                                                       زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبالمدت اقامت                                                        6 شب و 7 روزپایه قیمت از                                  2.1600.000 تومانخدمات تور آنتالیا تیر 96


     : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر توضیحات                                  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشندنام آژانس مجری تور                                          دایانا گشتتلفن تماس                                                     43036000- 021 


قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل آرماس بیچ آنتالیا

 

تاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96

 تابستان 1396

مبدا پرواز از                                                    

 تهران ، فرودگاه 

نام هتل                                                           

هتل آرماس بیچ آنتالیا

هواپیمایی                                                     

  زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبال

مدت اقامت                                                      

  6 شب و 7 روز

پایه قیمت از                                 

 2.190.000 تومان

خدمات تور آنتالیا تیر 96

    

 : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر 

توضیحات                                

  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور                                        

  دایانا گشت

تلفن تماس                                                    

 43036000- 021

 

تور آنتالیا تیر 96

**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور آنتالیا تیر 96  را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.

**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور آنتالیا تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در آنتالیا و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور آنتالیا تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**

**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور آنتالیا تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**

**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور آنتالیا تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**

**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور آنتالیا تیر 96  میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**

**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تیر 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**

***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   

*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***

***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***

***و نهایت لذت را ببرید***

***سفر بخیر***

*****

قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل مایا ورد بلک آنتالیا

 

تاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96

 تابستان 1396

مبدا پرواز از                                                    

 تهران ، فرودگاه 

نام هتل                                                           

هتل مایا ورد بلک آنتالیا

هواپیمایی                                                     

  زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبال

مدت اقامت                                                      

  6 شب و 7 روز

پایه قیمت از                                 

 2.240.000 تومان

خدمات تور آنتالیا تیر 96

    

 : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر 

توضیحات                                

  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور                                        

  دایانا گشت

تلفن تماس                                                    

 43036000- 021

 

تور آنتالیا تیر 96

**سایت گردشگری دایانا گشت  مجری های مستقیم تور آنتالیا تیر 96  را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.

**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور آنتالیا تیر 96 اقدام به اخذ  و تهیه بلیط  و رزرو هتل در آنتالیا و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور آنتالیا تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز  نهایت لذت را ببرید**

**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور آنتالیا تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**

**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور آنتالیا تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**

**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور آنتالیا تیر 96  میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**

**آزانس مسافرتی دایانا گشت در  "تیر 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**

***شما مسافرین عزیز دایانا گشت  میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***   

*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***

***تا بهترین سفر مناسب با خود فراهم کنید***

***و نهایت لذت را ببرید***

***سفر بخیر***

*****

قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل وایکینگ آستار انتالیا

related image

 

تاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96

 تابستان 1396

مبدا پرواز از                                                    

 تهران ، فرودگاه 

نام هتل                                                           

هتل وایکینگ آستار انتالیا

هواپیمایی                                                     

  زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبال

مدت اقامت                                                      

  6 شب و 7 روز

پایه قیمت از                                 

 2.350.000 تومان

خدمات تور آنتالیا تیر 96

    

 : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر 

توضیحات                                

  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور                                        

  دایانا گشت

تلفن تماس                                                    

 43036000- 021

قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل مایا ورلد سیده آنتالیا

image result for ‫هتل مایا ورلد سیده انتالیا‬‎

 

تاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96

 تابستان 1396

مبدا پرواز از                                                    

 تهران ، فرودگاه 

نام هتل                                                           

هتل مایا ورلد سیده آنتالیا

هواپیمایی                                                     

  زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبال

مدت اقامت                                                      

  6 شب و 7 روز

پایه قیمت از                                 

 2.350.000 تومان

خدمات تور آنتالیا تیر 96

    

 : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر 

توضیحات                                

  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور                                        

  دایانا گشت

تلفن تماس                                                    

 43036000- 021

قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل سی لایف فامیلی ریزورت آنتالیا

image result for ‫هتل سی لایف فامیلی ریزورت آنتالیا‬‎

 

تاریخ ارسال پکیج تور آنتالیا تیر 96

 تابستان 1396

مبدا پرواز از                                                    

 تهران ، فرودگاه 

نام هتل                                                           

هتل سی لایف فامیلی ریزورت آنتالیا

هواپیمایی                                                     

  زاگرس/اطلس جت/ماهان/قشم ایر/اطلس گلوبال

مدت اقامت                                                      

  6 شب و 7 روز

پایه قیمت از                                 

 2.590.000 تومان

خدمات تور آنتالیا تیر 96

    

 : بلیط رفت و برگشت به همراه  بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر  فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر 

توضیحات                                

  پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور                                        

  دایانا گشت

تلفن تماس                                                    

 43036000- 021

قیمت تور آنتالیا تیر 96

ورودی 2 تیر ماه هتل لارا فمیلی کلاب آنتالیا

 

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 11 به 14 تیر ماه هتل ویدا کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ویدا کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

800.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 14 به 16 تیر ماه هتل ارم کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ارم کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

450.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 12 به 15 تیر ماه هتل گراند کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل گراند کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

450.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل تعطیلات کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل تعطیلات کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

350.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل شایگان کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل شایگان کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

525.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل مارینا پارک کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

970.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 16 به 18 تیر ماه هتل ترنج کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ترنج کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

1.130.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

آفر تور کیش تیر 96

ورودی 17 به 19 تیر ماه هتل شایلی کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل شایلی کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

470.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

تور کیش تیر 96

**سایت گردشگری دایانا گشت مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.

**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ و تهیه بلیط و رزرو هتل در کیش و بیمه مسافرتی با ارائه واچر رسمی می نماید**
**سایت گردشگری دایانا قصد دارد تا بهترین و متنوع ترین پکیج های تور کیش تیر 96 را با نازلترین قیمت در اختیار مسافرین عزیز قرار دهد تا شما عزیزان بهترین نحوه از نوروز نهایت لذت را ببرید**

**صرفا آژانسهایی مجاز به درج پکیج تور کیش تیر 96 در این سایت میباشند که مجوز های لازمه را از مراجع ذی صلاح گردشگری دارا باشند**

**آژانسهایی که مایل به معرفی خدمات گردشگری خود و پکیجهای تور کیش تیر 96 میباشند میبایست مجوزهای ماخوذه را همراه با اطلاعات آژانس ارسال نمایند**

**سایت جامع گردشگری صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری و خدمات تور کیش تیر 96 میباشد لذا برای اطلاع از قیمتها صرفا با آژانس آگهی دهنده تماس حاصل نمایید**

**آزانس مسافرتی دایانا گشت در "تابستان 96" سفر خوشی را برای شما آرزو مینماید**

***شما مسافرین عزیز دایانا گشت میتوانید هریک از اجزای تور را ازجمله ***

*** ایر لاین و هتل و زمان حرکت را به زمان دلخواه خود تغییر دهید.***

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 13 تیر ماه هتل ارم کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ارم کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

500.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 14 تیر ماه هتل ویدا کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ویدا کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

850.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 15 تیر ماه هتل گراند کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل گراند کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

500.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 16 تیر ماه هتل آرامش کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل آرامش کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

550.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 17 تیر ماه هتل تعطیلات کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل تعطیلات کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

400.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 17 تیر ماه هتل شایگان کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل شایگان کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

550.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 17 تیر ماه هتل مارینا پارک کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل مارینا پارک کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

980.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 17 تیر ماه هتل ترنج کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل ترنج کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

1.500.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

قیمت تور کیش تیر 96

ورودی 18 تیر ماه هتل شایلی کیش

تاریخ ارسال پکیج تور کیش تیر 96

تابستان 1396

مبدا پرواز از

تهران ، فرودگاه مهر آباد

نام هتل

هتل شایلی کیش

هواپیمایی

ماهان/قشم ایر/آسمان/ایران ایر/معراج/قشم ایر/زاگرس

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

پایه قیمت از

500.000 تومان

خدمات تور کیش تیر 96

: بلیط رفت و برگشت به همراه بیمه مسافرتی و اقامت در هتل همچنین ترانسفر فرودگاهی ، تخفیفات گردشگری , تور لیدر

توضیحات

پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشند.

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن تماس

43036000- 021

تور کیش تیر 96

**سایت گردشگری دایانا گشت مجری های مستقیم تور کیش تیر 96 را با بهترین قیمت و برترین کیفیت، خدمت.

**سایت گردشگری ما در ضمن اجرای تور کیش تیر 96 اقدام به اخذ و تهیه بلیط و رزرو هتل در کیش و


لوله بازکنی هفت تیر,تخلیه چاه,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی,چاه بازکنی

خدماتی نگین دماوند در لوله بازکنی تهران با داشتن سالها تجربه در لوله بازکنی هفت تیر و

رفع گرفتگی لوله هفت تیر,رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر,رفع گرفتگی انواع منهول,چاه بازکنی

هفت تیررفع نم,رفع بو,نشت ی ,تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,حفر چاه فاضلاب هفت تیر

حفر چاه ارت هفت تیر,حفر واجرای چاه سپتیک,حفر چاه جذبی,تخلیه چاه هفت تیر,لایروبی چاه و

تراش چاه فاضلاب وچاه اشپزخانه,تانکر تخلیه چاه هفت تیر,کول گذاری,باز وبسته

درب چاه,تعویض کاسه تو وتبدیل تو ایرانی به فرنگی و بالع ,تعویض

سیفون,لوله کشی کلی وجزیی در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

خدمات ما در لوله بازکنی هفت تیر,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی هفت تیر,چاه بازکنی هفت تیر:

-لوله بازکنی هفت تیر توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون .

-رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر,سیفون اشپزخانه,توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا.

-رفع گرفتگی لوله هفت تیر,تو , ,پارکینگ,پشت بام, لوله ومنهول پلیکاو پلی اتیلن.

-باز انواع لوله های سیمان رفته در هفت تیر وسخت وچربی ز وجرمگیری لوله.

روش ونحوه لوله بازکنی هفت تیر وبازگشایی لوله فاضلاب و چاه بازکنی تو واشپزخانه هفت تیر:

از علل گرفتگی لوله چربیها,خس وخاشاک میوه ها,لجن فاضل در مسیر لوله ها

که اغلب به صورت ۴۵ویا۹۰درجه می باشند.حال باید چکار کنیم وچگونه موجب رفع گرفتگی لوله

هفت تیر  را فراهم سازیم.در این موقع سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا لوله بازکنی هفت تیر و

رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر که به صورت کاملا حرفه ای وتوسط دستگاههای مخصوص انجام

می پذیرد رفته وخیال خود را راحت می نماییم.

رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی هفت تیر ولوله بازکنی هفت تیر و چاه بازکنی هفت تیر:

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی هفت تیر در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله وسیفون باعث

رانده شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان لوله بازکنی هفت تیر وبدست امدن

نتیجه لازم این کار را ادامه می دهیم. این نوع از لوله بازکنی هفت تیر را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی هفت تیر وچاه بازکنی هفت تیر:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی هفت تیر با پمپ معمولی بازنشده و

واستفاده از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی هفت تیر ورفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر ا امی می باشد.طرز کار

این دستگاه با ایجاد تراکم هوا در درون منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله با سرعت زیاد

انجام می دهد,مواد فاضل را به درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی هفت تیر

وچاه بازکنی هفت تیر و رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر می شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی هفت تیر تمام نقاط تهران :

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی هفت تیر به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای مختلف,طول فنر

وداشتن سره الماسی وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری به لوله وسیفون

وهمچنین در جرمگیری وچربی ز لوله کاربرد بهتر وبیشتری دارد.استفاده از این دستگاه

وفنر لوله بازکنی هفت تیر باعث لایه برداری وجرم لوله وچربی گیری ودفع مواد زاید از قبیل مو ولجن

ورسوب گیری لوله ها می شود.وتا مدتی باعث عدم گرفتگی لوله ونیاز به لوله بازکنی هفت تیر را بر طرف می کند.

رفع گرفتگی لوله هفت تیر ولوله بازکنی هفت تیر وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل عدم رعایت اصول فنی

مقداری قیر ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث گرفتگی لوله می شود.در این مواقع با ریختن

مواد حلال مانند نفت ویا اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن قیر شده و با

ریختن مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی هفت تیر می شود.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ ویا دیگر مصالح

ساختمانی در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.در این مواقع تنها دو روش برای لوله بازکنی هفت تیر

وچاه بازکنی هفت تیر وجود دارد اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم

لوله کشی فاضلاب وتو .تعویض سیفون می باشد.که توسط سرویسکاران مجرب خدماتی نگین دماوند در

رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

خدمات ما در تخلیه چاه هفت تیر,حفر چاه,لایروبی چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه هفت تیر توسط پمپ لجن کش ومکنده و شن وتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در تهران وحومه

ب.تخلیه ولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه پس از تخلیه چاه هفت تیر

ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد

د.حفر چاه فاضلاب هفت تیر توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…

ه.حفر چاه ارت هفت تیر,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر.

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده نشدن چاه به نسبت

مصرف  ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد جداره ضد اب درون چاه شده وباعث عدم

به درون چشمه های چاه شده وباعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه هفت تیر

کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه فاضلاب در مدت زمان کمتری خواهیم شد.در بعضی مواقع چاه ریزش

کرده وقابل باز سازی نمی باشد که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب هفت تیر ویا چاه سپتیک می کنیم وبا کندن

چاه در ابعادی که به نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب هفت تیر,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی ,رفع گرفتگی لوله هفت تیر :

الف.تشخیص ترکیدگی لوله هفت تیر توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای

ب.رفع نم سرویس بهداشتی هفت تیر,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب

ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی هفت تیر,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب

ما برای کلیه کارهای خدمات ساختمانی از قبیل لوله بازکنی هفت تیر وتخلیه چاه هفت تیر وحفر چاه وتشخیص ترکیدگی

لوله هفت تیر,رفع گرفتگی لوله هفت تیر ورفع نم وبو ولوله کشی سرویسکاران ماهر ومجرب به صورت جداگانه داریم.

 شبانه روزی,۱۰۰%تضمینی,بازدید رایگان,مشاوره رایگان,ارزانتر از همه جا,کمترین زمان

شماره تماس لوله بازکنی هفت تیر۰۹۱۲۷۲۰۴۵۴۷-۰۹۱۹۵۲۷۳۸۳۲

خدمات لوله بازکنی هفت تیر در دیگر نقاط لوله بازکنی تهران:

لوله بازکنی عباس اباد,لوله بازکنی پاسداران,لوله بازکنی تهرانسر,لوله بازکنی صادقیه,
لوله بازکنی تهرانپارس,لوله بازکنی پیروزی,لوله بازکنی پونک,لوله بازکنی فرمانیه,
لوله بازکنی شهرک غرب,لوله بازکنی قل ,لوله بازکنی سعادت اباد,لوله بازکنی الهیه,
لوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شریعتی,لوله بازکنی نظام اباد,لوله بازکنی نارمک,
لوله بازکنی ولیعصر,لوله بازکنی رس ,لوله بازکنی ونک,لوله بازکنی هفت تیر,
لوله بازکنی فاطمی,لوله بازکنی مرزداران,لوله بازکنی یوسف اباد,لوله بازکنی تهران نو,
لوله بازکنی زعفرانیه,لوله بازکنی مجیدیه,لوله بازکنی میرداماد,لوله بازکنی مطهری,لوله بازکنی حکیمیه,
لوله بازکنی جردن,لوله بازکنی اباد,لوله بازکنی ظفر,لوله بازکنی ستارخان,لوله بازکنی قیطریه,
لوله بازکنی طرشت,لوله بازکنی فرشته,لوله بازکنی توحید,لوله بازکنی ولنجک,لوله بازکنی جنت اباد,
لوله بازکنی شهران,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی گ ,لوله بازکنی شمال تهران,لوله بازکنی شرق تهران,

لوله بازکنی غرب تهران,لوله بازکنی مرکز تهران,لوله بازکنی جنوب تهران,رفع گرفتگی لوله هفت تیر,

رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر,چاه بازکنی هفت تیر,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی هفت تیر

تخلیه چاه هفت تیر


برنا مه کامل جام جهانی ۲۰۱۴برزیل

ترجمه شده از کمیته اطلاع رسانی فیفا

انچه شما می خواهید اینجاست

...................................................................................................................................

بسیاری از علاقمندان جام جهانی فوتبال خواستا ردرج برنامه کامل جام جهانی 2014 برزیل از دور مقدماتی تا فینال بودند ما برای این که به نظر این عزیزان جامه عمل بپوشانیم کامل ترین برنامه این رقابتها راتقدیمتان می کنیم وامیدواریم که ترجمه دقیق احتمال برخورد تیمها در ج جام جهانی برزیل که از کمیته اطلاع رسانیfifaاست اج شده موردپسند واستفاده تان قرار بگیرد.

... ساعت دقیق وبرنامه بازی هابه وقت کشورما است وشما براحتی می توانید برای تماشای بازی هابرنامه ریزی کنید.لازم به یادآوری است که این رقابتها به شکل ویژه از رادیو وتلویزیون ایران پخش می شود وچنانچه درروزهای گذشته گفتیم (عادل فردوسی پور )درتلاش است که برنامه تلویزیونی ویژه ای از 7شب تا 7صبح پخش کند که در صورت تحقق این یرنامه ،شاهد ماندگارترین برنامه تلویزیونی ویژه جام جهانی در تاریخ صداوسیما خواهیم بود!

ایران در جامهای جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین..۱۹۹۸فرانسه و۲۰۰۶ المان حضورداشته وحالا برزیل ۲۰۱۴چهارمین آوردگاه فوتبال ایران است!برای ملی پوشان کشورمان آرزوی موفقیت می کنیم.

گروه های هشت گانه جام جهانی

.............................................................

گروه a : 1ـ برزیل 2ـ کامرون 3ـ مکزیک4ـ کرواسی

.گروه b: 1ـ اسپانیا 2ـ شیلی 3ـ استرالیا 4ـ هلند

.گروهc: 1ـ کلمبیا 2 ـ ساحل عاج3 ـ یونان4ـ ژاپن

گروه d: 1ـ اروگوئه2ـ ایتالیا 3ـ انگلیس 4ـ کاستاریکا

.گروه e:1ـ سوییس2ـ اکوادور3ـ هندوراس 4ـ فرانسه

.گروه f:آرژانتین2ـ نیجریه 3ـ ایران 4ـ بوسنی وهرزگوین

.گروهg :1آلمان2ـ غنا 3ـ 4ـ پرتغال

.گروهh:1ـ بلژیک2ـ الجزایر3ـ کره جنوبی4ـ روسیه

.................................................................................................

برنامه دقیق بازیها به وقت ایران از دور اول تا فینال

گروه a

23 داد

برزیل - کرواسی .....................30 دقیقه بامداد

مکزیک ـ کامرون .....................ساعت 20:30

27 داد

برزیل ـ مکزیک ........................ساعت 23:30

چهارشنبه 28 داد

کامرون ـ کرواسی.................... ساعت 02:30

3 تیر

کامرون ـ برزیل ..................... 30 دقیقه بامداد

کرواسی ـ مکزیک ................ 30 دقیقه بامداد

....................................................................................................

گروه b

23 داد

اسپانیا- هلند............................. ساعت 23:30

شنبه 24 داد

شیلی ـ استرالیا.......................... ساعت 02:30

چهارشنبه 28 داد

استرالیا ـ هلند ......................... ساعت 20:30

اسپانیا ـ شیلی ......................... ساعت 23:30

دوشنبه 2 تیر

استرالیا ـ اسپانیا ...................... ساعت 20:30

هلند ـ شیلی ........................... ساعت 20:30

...................................................................................................

گروه c

شنبه 24 داد

کلمبیا ـ یونان.......................... ساعت 20:30

یکشنبه 25 داد

ساحل عاج ـ ژاپن ................... ساعت 30/05

پنجشنبه 29 داد

کلمبیا ـ ساحل عاج................... ساعت 20:30

30 داد

ژاپن ـ یونان ............................ ساعت 02:30

چهارشنبه 4 تیر

ژاپن ـ کلمبیا .........................30 دقیقه بامداد

یونان ـ ساحل عاج ................30 دقیقه بامداد

...........................................................................................

گروه d

شنبه 24 داد

اروگوئه ـ کاستاریکا.................ساعت 23:30

یکشنبه 25 داد

انگلیس ـ ایتالیا ........................ ساعت 02:30

پنجشنبه 29 داد

اروگوئه ـ انگلیس..................... ساعت 23:30

30 داد

ایتالیا ـ کاستاریکا...................... ساعت 20:30

3 تیر

ایتالیا ـ اروگوئه ....................... ساعت 20:30

کاستاریکا ـ انگلیس................. ساعت 20:30

.................................................................................

گروه e

یکشنبه 25 داد

سوئیس ـ اکوادور..................... ساعت ۲۰:۳۰

فرانسه ـ هندوراس.................... ساعت 23:30

30 داد

سوئیس ـ فرانسه ...................... ساعت 23:30

شنبه 31 داد

هندوراس ـ اکوادور ............... ساعت 02:30

پنج شنبه 5 تیر

هندوراس ـ سوئیس ................30 دقیقه بامداد

اکوادور ـ فرانسه ....................30 دقیقه بامداد

.......................................................................................

گروه f(گروه تیم ملی ایران)

دوشنبه 26 داد

آرژانتین ـ بوسنی ..................... ساعت 02:30

ایران ـ نیجریه ......................... ساعت 23:30

شنبه 31 داد

آرژانتین ـ ایران ........................ ساعت 20:30

یکشنبه یکم تیر

نیجریه ـ بوسنی ........................ ساعت 02:30

چهارشنبه 4 تیر

نیجریه ـ آرژانتین ......................ساعت 20:30

بوسنی ـ ایران .......................... ساعت 20:30

گروه g

دوشنبه 26 داد1393

آلمان ـ پرتغال ......................... ساعت 20:30

27 داد

غنا ـ ..............................ساعت 02:30

شنبه 31 داد

آلمان ـ غنا.............................. ساعت 23:30

دوشنبه 2 تیر

ـ پرتغال ........................ ساعت 02:30

پنج شنبه 5 تیر

ـ آلمان ........................ ساعت 20:30

پرتغال ـ غنا ........................... ساعت 20:30

گروه h......................

27 داد

بلژیک ـ الجزایر ..................... ساعت 20:30

چهارشنبه 28 داد

روسیه ـ کره جنوبی .................ساعت 02:30

یکشنبه یکم تیر

بلژیک ـ روسیه ...................... ساعت 20:30

کره جنوبی ـ الجزایر............... ساعت 23:30

6 تیر

کره جنوبی ـ بلژیک .............. 30 دقیقه بامداد

الجزایر ـ روسیه ................... 30 دقیقه بامداد

ج دور دوم تا فینال جام جهانی برزیل

بازی۴۹ (28 ژوئن 2014 = شنبه هفتم تیر 1393) بازی اول دور دوم

ـ ورزشگاه بلو هوریزونته (مینیرو)

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ تیم اول گروه a با تیم دوم گروه b مقدماتی

.................................................................................................................................................

بازی شماره 50 (28 ژوئن 2014 = شنبه هفتم تیر 1393) بازی دوم دور دوم

ـ ورزشگاه ماراکانای ریودوژانیرو

ـ ساعت بازی به وقت ایران 30 دقیقه بامداد

ـ تیم دوم گروه d با تیم اول گروه c مقدماتی

.....................................................................................................................................................

بازی شماره 51 (29 ژوئن 2014 = یکشنبه هشتم تیر 1393) بازی سوم دور دوم

ـ ورزشگاه کاستلو در فورتا ا

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ تیم اول گروه b با تیم دوم گروه a مقدماتی

......................................................................................................................................................

بازی شماره 52 (29 ژوئن 2014 = یکشنبه هشتم تیر 1393) بازی چهارم دور دوم

ـ ورزشگاه رسیف (آرناپرنامبوکو)

ـ ساعت بازی به وقت ایران 30 دقیقه بامداد

ـ تیم اول گروه d با تیم دوم گروه c مقدماتی

.....................................................................................................................................................

بازی شماره 53 (30 ژوئن 2014 = دوشنبه 9 تیر 1393) بازی پنجم دور دوم

ـ ورزشگاه برازیلیا

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ تیم اول گروه e مقدماتی با تیم دوم گروه f مقدماتی ( یعنی گروه تیم ملی ایران)

.....................................................................................................................................................

بازی شماره 54 (30 ژوئن 2014 = دوشنبه 9 تیر 1393) بازی ششم دور دوم

ـ ورزشگاه بیراریو در پورتوآلگره

ـ ساعت بازی به وقت ایران 30 دقیقه بامداد

ـ تیم اول گروه g مقدماتی با تیم دوم گروه h مقدماتی

.......................................................................................................................................................

بازی شماره 55 (اول جولای 2014 = دهم تیر 1393) بازی هفتم دور دوم

ـ ورزشگاه آرنا سائوپائولو

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ تیم اول گروه f (گروه تیم ملی ایران) با تیم دوم گروه e

.................................................................................................................................................

بازی شماره 56 (اول جولای 2014 = دهم تیر 1393) بازی هشتم دور دوم

ـ ورزشگاه آرنا فونته نوآوا در شهر سالوادور

ـ ساعت بازی به وقت ایران 30 دقیقه بامداد

ـ تیم اول گروه h با تیم دوم گروه g

....................................................................................................................................................

بازی های دور یک چهارم نهایی جام جهانی برزیل ۲۰۱۴

بازی شماره 57 (چهارم جولای 2014 = سیزدهم تیر 1393) بازی دوم یک چهارم نهایی

ـ ورزشگاه کاستلو در فورتا ای برزیل

ـ ساعت بازی 30 دقیقه بامداد

ـ برنده بازی 49 دور دوم با برنده بازی 50 دور دوم

..............................................................................................................................................

بازی شماره 58 (چهارم جولای 2014 = سیزدهم تیر 1393) بازی اول یک چهارم نهایی

ـ ورزشگاه ماراکانای ریودوژانیرو

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30

ـ برنده بازی 53 دور دوم با برنده بازی 54 دور دوم رقابت ها

.............................................................................................................................................

بازی شماره 59 (پنجم جولای 2014 برابر با شنبه چهاردهم تیر 1393) بازی سوم یک چهارم نهایی

ـ ورزشگاه برازیلیا

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ برنده بازی 55 دور دوم با برنده بازی 56 دور دوم بازیهای جام جهانی برزیل

........................................................................................................................................

بازی شماره 60 (پنجم جولای 2014 برابر با شنبه چهاردهم تیر 93) بازی چهارم یک چهارم نهایی

ـ ورزشگاه آرنا فونته نوآوا در سالوادور

ـ ساعت بازی به وقت ایران 30 دقیقه بامداد

ـ برنده بازی 51 دور دوم با برنده بازی 52 دور دوم رقابت های جام جهانی برزیل

مرحله نیمه نهایی جام جهانی finalesـsemi

بازی شماره 61 (هشتم جولای 2014 برابر با 17 تیر 93) بازی اول نیمه نهایی جام جهانی

ـ ورزشگاه مینیرو در شهر بلوهوریزونته ـ ساعت20:30 ایران

ـ برنده بازی 57 با برنده بازی 58 (از مرحله قبلی رقابت ها یعنی دور یک چهارم نهایی)

....................................................................................................................

بازی شماره 62 (نهم جولای 2014 برابر با چهارشنبه 18 تیر 93) بازی دوم نیمه نهایی

ـ ورزشگاه آرنای سائوپائولو

ـ ساعت به وقت ایران 20:30 دقیقه

ـ برنده بازی 58 با برنده بازی 59 (از مرحله قبلی ـ یعنی یک چهارم نهایی)

...............................................................................................................

بازی شماره 63 (12 جولای 2014 ـ شنبه 21 تیر 1393)

ـ ورزشگاه برازیلیا

ـ ساعت بازی به وقت ایران 20:30

ـ بین دو تیم بازنده مرحله نیمه نهایی

فینال: بازی شماره 64 (13جولای 2014 ـ یکشنبه 22 تیر 1393)

ـ ورزشگاه ماراکانای ریودوژانیروـ ساعت 20:30 به وقت ایران

ـ دیدار فینال بین دو تیم برتر جام جهانی برزیلفال روزانه 15 تیر 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 15 تیر 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


امروز با شتاب در مسیرتان پیش می روید و ممکن است نتوانید به راحتی سرعت تان را کم کنید. در حقیقت، به نظر می رسد به کاری که انجام می دهید خیلی اطمینان دارید و ممکن است حرفی بزنید که بعداً پشیمان شوید، اما نمی توانید روی دیگران تأثیر قابل ملاحظه ای بگذارید. به نفع تان است که در مسیری که پیش می روید جانب احتیاط را فراموش نکنید، به این ترتیب اندکی پیشرفت هم در مسیرتان حاصل خواهد شد. فقط قبل از این که وارد عمل شوید، اطمینان حاصل کنید که مسیر درست را انتخاب کرده اید، اگر اکنون احتیاط نکنید بعداً مجبورید بهای سنگینی بابت این ناشکیبایی بپردازید.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


امروز ممکن است که خواسته های دوستان و همکاران تان در تعارض کامل با خواسته های شخصی شما باشد. خوشبختانه، اعتماد به نفسی که دارید باعث می شود به راحتی درباره ی احساسات تان حرف بزنید. ایمان دارید که حتماً موفق خواهید شد؛ اما گر از این فرصت برای در میان گذاشتن نقطه نظرات تان با دیگران استفاده نکنید، ممکن است فریب و نیرنگ آن ها گریبان تان را بگیرد. به جای این که سعی کنید دیگران را با عقل و منطق تان تحت تأثیر قرار دهید، بهتر است با دقت به حرف های شان گوش دهید تا ببینید چه چیزی برای گفتن دارند. طوری وارد عمل شوید که دیگر مجبور نباشید چیزی را به اطرافیان تان ثابت کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


داشتن اعتماد به نفس سالم تحسین برانگیز است. اما امروز ممکن است به خاطر چیزهایی که فکر می کنید بهتر از دیگران می دانید، از خود راضی به نظر برسید. پس مراقب باشید که مشکل آفرینی نکنید. به نظر می رسد که امروز می توانید چیزهایی را ببینید که دیگران نمی بینند. متأسفانه این قدر زندگی تان پرمشغله شده که دیگر نمی دانید از کجا باید شروع کرد. برای این که بهترین را ار را انتخاب کنید به دوستان تان وابسته نباشید، بلکه بهتر است به حس ششم تان اطمینان کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز می توانید روز خوبی داشته باشید، البته اگر در برابر مشکلات غریزی عمل کنید و به دنبال عقل و منطق نباشید. امروز اطلاعات زیادی از همه طرف به شما وارد می شود و نمی توانید تصمیم بگیرید که به کدام یک باید اطمینان کنید. شاید بهتر باشد که نگرانی های احساساسی خود را برای مدتی کنار بگذارید، به این ترتیب راحت تر می توانید به حقیقت دست پیدا کنید. وقت بگذارید و سعی کنید حقایق را از اطلاعات غیر واقعی جدا کنید. به نفع تان است که فعلاً به زمان بندی دیگران توجه نکنید و خودتان تصمیم بگیرید که چه وقت باید دست به کار شوید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


ممکن است وقایعی در اطراف تان اتفاق بیفتد که به مشکلات دامن بزند و البته کاری هم از دست شما برنمی آید. متأسفانه، همه چیز از آن چه فکرش را می کنید پیچیده تر و آشفته تر شده است. خبر خوب این است که می توانید از هر شرایطی بهترین اسفاده را ببرید، پس نگران این نباشید که اکنون در موقعیت بدی گرفتار شده اید. خوشبختانه، ماه به نشانه ی شما بازگشته است و می توانید با هر آن چه در حال حاضر در اختیار دارید، برنامه ای موفق و عالی ترتیب دهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


معمولاً می توانید به روشی کاملاً خونسردانه و گام به گام اطلاعات جدید را بررسی کنید و ببینید کدام اطلاعات درست و کدام یک غیرقابل استنادند. اما امروز ممکن است این قدر برای استفاده از این اطلاعات شتاب کنید که دیگر نتوانید مثل همیشه با احتیاط عمل کنید. شت که در پیش گرفته اید برای تان مشکل ساز خواهد شد، زیرا ممکن است اطلاعاتی را برگزینید که نتایج نادرستی به بار خواهند آورد. بهتر است منابع تان را مجدداً بررسی نمایید و فقط به حقایق اطمینان کنید. هیچ کاری را با عجله شروع نکنید، به هر ترتیبی که شده سعی کنید جانب احتیاط را فراموش نکنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


امروز ممکن است آن قدر به نتیجه ی کاری که انجام می دهید اطمینان داشته باشید که بخش مهمی از اطلاعات را نادیده بگیرید. اگرچه همه چیز خوب و مثبت به نظر می رسد، اما نباید از این که چیزی را زیر سوال ببرید وحشت داشته باشید، زیرا همین کنجکاوی ها می توانند نقاط ضعف را آشکار کنند. امروز ممکن است خیال یک ماجرای عاشقانه به سرتان بزند، اما باید با احتیاط با آن روبرو شوید و قبل از هر چیزی همه ی جزییات را به خوبی در نظر بگیرید. خیلی خوب است که به قضیه مثبت نگاه می کنید، اما یادتان باشد که اگر همه ی جوانب را بررسی نکنید و ناپخته وارد عمل شوید، چیزی عایدتان نخواهد شد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


به نظر می رسد که ابرهای طوفانی کنار خواهند رفت و افق های جدیدی را پیش روی تان خواهند گذاشت که در دور دست ها انتظارتان را می کشند. اگرچه از شدت فشارها کاسته شده است، اما هنوز سوال های بی جواب راحت تان نمی گذارند. امروز سعی کنید تا می توانید مثبت فکر کنید، اما حواس تان باشد که این خوش بینی به یک مثبت نگری کاذب و دروغین تبدیل نشود. اگر با مسأله ی مهمی دست و پنجه نرم می کنید، اجازه ندهید که این خوش بینی چشم تان را بر حقایق ببندد. اگر اکنون از جزییات مهم چشم پوشی کنید، در نهایت آینده ی بی ثباتی را برای خود رقم خواهید زد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


امروز دست به هر کاری که می زنید به بار می نشیند. به نظر می رسد که همه چیز را با بزرگ نمایی می بینید، به همین دلیل فکر می کنید که همه چیز خوب و مثبت است، اما ممکن است این بزرگ نمایی باعث شود که چیزهای مهمی را نادیده بگیرید. تمایل دارید که اول وارد عمل شوید و سپس کاری را که انجام داده اید مورد بررسی قرار دهید، اما به شما توصیه می شود که چند روزی صبر کنید تا بتوانید یک تصمیم واقعی تر بگیرید. وقتی دست به کار شوید که همه چیز را در مرحله ی بعد به خوبی بررسی کرده باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


دیگران معمولاً وقتی نیاز به دانستن حقیقت دارند به شما تکیه می کنند، اما امروز ممکن است جای شما و آن ها عوض شود. به نظر می رسد که می خواهید خیلی سریع وارد عمل شوید، زیرا فرصت غیرمنتظره ای که پیش آمده وسوسه ی تان می کند. حواس تان را جمع کنید و قبل از این که به هر فرصتی پاسخ مثبت دهید همه ی حقایق را بررسی کنید. حتی اگر فکر می کنید که خودتان به تنهایی از پس این انتخاب برمی آیید، اما باز هم به شما توصیه می شود که از یک دوست صمیمی یا عضوی از خانواده ی تان م بگیرید. خوشبختانه، به اندازه ی کافی زمان دارید که شرایط کنونی را با دیگران به بحث بگذارید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


امروز آن قدرها هم که فکر می کنید منطقی نیستید. عقل و منطق تان تحت تأثیر رویاهایی که در سر دارید قرار گرفته اند و ممکن است خودتان اصلاً متوجه این وضعیت نباشید. ممکن است دیگران را آن طوری که واقعاً هستند نبینید، بلکه طوری تصورشان کنید که خودتان دوست دارید. بهتر است قبل از این که وارد یک رابطه ی ناپایدار شوید همه چیز را خوب بررسی کنید. تنها راهی که برای رسیدن به تعادل وجود دارد این است که واقع گرایانه با دیگران ارتباط برقرار کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


امروز سیاره ی کلیدی شما یعنی مشتری باعث می شود که به ارزش خودتان پی ببرید و نسبت به کارهایی که می خواهید در آینده انجام دهید خوش بین باشید. اکنون زمان آن است که افکار مثبت تان را به واقعیت های دلپذیر تبدیل کنید. اما اول باید حقایق را بررسی کنید تا مبادا از واقعیت دور شوید. امروز سرشار از انرژی هستید، اما حواس تان باشد که غیرمنطقی عمل نکنید، زیرا ممکن است رویاهای تان شما را به جایی ببرند که هرگز هدف تان نبوده است.
فال روزانه 14 تیر 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 14 تیر 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید، اما گاهی اوقات دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید. امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛ حتی ممکن است سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه احساس خوبی داشته باشند. شاید برای دفاع از ی خودتان را مثل یک قهرمان جا بزنید، اما به خاطر داشته باشید که پذیرفتن مسئولیت احساسات دیگران در نهایت منجر به مسائل مربوط به وابستگی و بازی قدرت خواهد شد. سعی کنید بدون این که صحنه را به دست بگیرید رفاقت تان را ثابت کنید.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


ماه با همراهی مشتری به سومین خانه در طالع شما یعنی خانه ی روابط وارد شده است، از این رو می توانید در برابر افراط و تفریط ها مثبت نگری در پیش بگیرید. متأسفانه، ممکن است فعلاً نتوانید مسایل زیادی را با دیگران در میان بگذارید، زیرا اگر کمی پا را فراتر بگذارید، سرنوشت مدام به شما گوشزد خواهد کرد که بیش از این بحث را ادامه ندهید. اکنون به نفع تان است که محدودیت های خود را بپذیرید و سعی نکنید که آن ها را زیر پا بگذارید. هوشمندانه عمل کنید و چیزی نگویید که بعداً مجبور شوید انکارش کنید. آن چه را می خواهید بگویید تا جایی که امکان دارد ساده بیان کنید، به این ترتیب راه رسیدن به موفقیت هموارتر خواهد شد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


شاید راهی که در پیش گرفته اید پر از دست انداز باشد، اما به تدریج در مسیر هموار قرار خواهید گرفت. امروز این قابلیت را دارید که بهترین چیزی را که به نفع تان است تشخیص دهید. می توانید به جای این که روی نقطه ضعف های تان دست بگذارید، بر مهارت هایی که دارید تمرکز کنید. به میزان انرژی مصرفی خود دقت کنید تا بدانید چه وقت به اتمام خواهد رسید. به خاطر داشته باشید که اگر بیش از حد بلند پروازی کنید و انتظارات غیرواقعی داشته باشید، حتماً دچار نا امیدی خواهید شد. حواس تان به احساساتی که در جریان هستند باشد تا از مسیر منحرف نشوید. به جای این که سخت تلاش کنید، به شما توصیه می شود که هوشمندانه تر عمل کنید تا بتوانید تغییری را که به دنبال اش هستید رقم بزنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز ماه به نشانه ی محافظت از خویشتن بازگشته است، از این رو ممکن است احساس نا امنی به سراغ تان بیاید و پریشان تان کند. خوشبختانه، امروز اگر بخواهید خواسته های تان را دنبال کنید، مشکلات زیادی سر راه تان نخواهد بود. اما اگر بیش از آن چه نیاز دارید طلب کنید، برای خودتان مشکل آفرینی کرده اید. حتی اگر به دنبال هیچ خواسته ای هم نباشید، باز هم احساس نا امیدی گریبان تان را خواهد گرفت، زیرا همواره فراتر از چیزی که دریافت می کنید آرزو دارید. نکته ی قابل توجه این است که اکنون زمان مناسبی برای دنبال آرزوهای تان نیست. به جای این که غصه ی نداشته های تان را بخورید، سپاسگزار چیزهایی باشید که اکنون در اختیار دارید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


امروز ممکن است افکار خاصی در سر داشته باشید و بخواهید با به کارگیری آن ها روز متفاوتی را برای خود رقم بزنید. اما ممکن است واقعیت های موجود با برنامه ای که تنظیم کرده اید سازگار نباشند. به جای این که تلاش کنید تا به هر ترتیبی که شده پیش بروید و با انی که مانع راه تان شده اند مبارزه کنید، به نفع تان است که رویکرد دیگری در پیش بگیرید. اگر دیگران را به مبارزه بطلبید، آن وقت فقط با تفاوت هایی که با دیگران دارید روبرو خواهید شد. اکنون به نفع تان است که خودتان را با دیگران همگام کنید، به این ترتیب می توانید به خواسته های تان راحت تر دست پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که مستقیم ترین راه همیشه بهترین انتخاب نیست.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز دوست دارید نسبت به دیگران بزرگواری نشان دهید، اما از طرفی به خاطر سر و کله زدن با دیگران خسته اید و دوست ندارید بیش از این خودتان را درگیر بازی های آن ها کنید. این عقب نشینی احساسی شما چنان قدرتمند است که همه متوجه آن شده اند، زیرا قبل از این که تصمیم به کاری بگیرید باید همه ی جوانب را بررسی کنید. سعی کنید پل های پشت سرتان را اب نکنید، زیرا ممکن است روزهای آینده مجبور شوید دوباره از همان مسیر عبور کنید. اگر مذاکره ای در پیش دارید، به خاطر داشته باشید که تنها در صورتی توافق حاصل می شود که هر دو طرف میانه روی پیشه کنند.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


ممکن است احساس کنید که در یک رابطه ی مهم دچار سرگشتگی شده اید. از یک طرف، آماده اید که نقشه های تان را عملی کنید و هر اقدامی که برای پیشبرد آن لازم است انجام دهید. اما از طرف دیگر، از این که همه ی کارها به دوش شما باشد خسته شده اید. اگر هر تصمیمی بگیرید ممکن است در نهایت به این نتیجه برسید که ای کاش این مسیر را انتخاب نمی و راه دیگر را پیش می گرفتم. به هر حال، بهترین را ار پیشنهادی این است که برای رسیدن به موفقیت از هیچ تلاشی دریغ نکنید و از دیگران هم انتظارات واهی نداشته باشید. به خاطر داشته باشید که برای رسیدن به خوشبختی به دیگران تکیه نکنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز از دیگران توصیه های متفاوتی دریافت می کنید و دوست دارید که از هر کدام این توصیه ها بهره ای ببرید. اما کمی مشکل است که بخواهید بین اعتماد به تجربیات شخصی و استفاده از دانسته های دیگران تعادل برقرار کنید. فعلاً بهتر است برای انتخاب بهترین مسیر به حس ششم خودتان رجوع کنید و به دنبال نظرات دیگران نباشید. اگرچه معمولاً توصیه می شود که از تجربیات دیگران استفاده کنیم، اما امروز به نفع تان است که به خودتان بیش از هر شخص دیگری اطمینان کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


وقتی با علاقه درباره ی پروژه ای که تقریباً رو به اتمام است صحبت می کنید، می توانید این اشتیاق تان را به دیگران هم انتقال دهید. امروز ماه و مشتری با هم پیوند برقرار می کنند و از چند جهت به شما منفعت می رسانند، مثلاً اعتماد به نفس تان افزایش پیدا خواهد کرد. اما ممکن است در تله ای گرفتار شوید که همه چیز را خیلی بهتر از چیزی که در واقعیت هست نشان می دهد. جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ به جای این که مسئولیت های تان را رها کنید، بهتر است برنامه ریزی های تان را اصلاح کنید و فردا مجدداً همه چیز را از سر بگیرید. سعی کنید همه ی شور و علاقه ای را که دارید به کارتان اختصاص دهید تا نتایج مثبتی را رقم بزنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


امروز ماه به هفتمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی همراهان وارد می شود، به همین دلیل ممکن است ی به سراغ تان بیاید که احساسات تان را دگرگون کند، یعنی شخصی با نیازهای عاطفی سر راه تان قرار خواهد گرفت. اما این رابطه آن قدرها هم فکر می کنید ساده نیست، زیرا دوست ندارید که ی با احساسات تان بازی کند. ممکن است سعی کنید با طرف مقابل سازش کنید و یا از ی بخواهید که آشتی تان دهد، اما بدانید که همه ی این اقدامات به پیچیدگی موجود دامن می زنند. اما یک انتخاب دیگر هم دارید؛ می توانید برای مدت کوتاهی از مخالفت دست بکشید. کمی عقب نشینی می تواند به همه ی مشکلات پایان دهد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


امروز ممکن است احساس کنید که در یک درگیری عاطفی گیر افتاده اید و تمایل دارید که برای رسیدن به آرامش از راه منطقی وارد شوید. معمولاً در به کارگیری چنین را ارهایی که مبتنی بر عقل جلو می روند موفق می شوید، اما فعل و انفعالات ک شانی موجب می شوند که امروز با شدت عمل وارد میدان شوید و در نهایت هم دستاوردی جز ناراحتی نداشته باشید. خیلی سخت است که جلوی احساسات تان را بگیرید، اما اگر این کار را نکنید از مسیر واقعیت ها خارج خواهید شد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خلاقیت ها وارد می شود و به این ترتیب موجب می شود که در بیان احساسات تان به انرژی مضاعف دست پیدا کنید. اکنون تخیلات تان چنان فعال شده که ترس به خودتان راه نمی دهید و درگیر محدودیت های احساسی نیستید. اجازه دهید که رویاپردازی های تان شما را به هر کجا که می خواهند ببرند. اصلاً دلیلی وجود ندارد که به چیزهای منفی فکر کنید، زیرا می توانید از این فرصت استفاده کنید و رویاهای تان را به واقعیت تبدیل کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال امروز | فال روزانه تولد


«« فال روزانه و فال عطسه صرفا جهت سرگرمی می باشد »» 


فال 26 بهمن 95

فال امروز شما دوشنبه 25 بهمن 95،فال روزانه بر اساس تاریخ تولد - آکاایران

www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/falroozaneh.html
فال,فال تاروت,فال چینی,فال ازدواج,فال عشق,فال عطسه,فال رنگها فال,فال امروز,فال روزانه,فال روز,فال حافظ روزانه,فال حافظ آنلاین,فال 1395 فال حافظ,fal hafez فال امروز ...
فال روزانه 25 بهمن 1395 طالع بینی امروز دوشنبه 25 بهمن 95 فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •◊•◊• ... آذر; یکشنبه , 26 دی. خیلی عالیه . نظرات. پاسخ دادن ... مرجان; , 30 شهریور. واقعا احساسات درونی مو ...
فال روزانه دوشنبه 25 بهمن 95 فال روز تولد امروز 25 بهمن 1395 نم تان » برای مشاهده ی فال روزانه روز تولد خود ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید فال.
feb 5, 2017 - فال روزانه تاریخ امروز فال روزانه تولد فال روزانه فردا فال روزانه روز متولدین 12 ماه سال فال روز فال امروز thg v,chki فال امروز یکشنبه 17 بهمن 95 فال فردا. ... طالع بینی و فال روزانه تولد یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵. دسته بندی : گالری ع زمان : ۱۶ ..... داستان و ع ها و اسامی بازیگران سریال پریا شبکه سه سیما · گفتگو با ...
rating: 3.8 - ‎6,064 reviews
برای اطلاع از اتفاقات مهم و جالب پیش روی خودتان در روز دوشنبه 25 بهمن 95 فال جذاب ... برای آگاهی از وقایع مهم پیش روی خود در روز 12 بهمن 95 فال روزانه سایت ...

فال روز چهارشنبه 26 آبان 1395 - نمناک

namnak.com/فال-روز-26-آبان-1395.p39602
rating: 3.8 - ‎13 reviews
nov 16, 2016 - فال روزانه و فال جذاب و فال چهارشنبه 26 آبان 95 و فال امروز و فال ماه تولدتان را در سایت نمناک ... فال روزانه برای متولدین بهمن ماه در روز 26 آبان 1395 ...

فال روزانه - بیتوته

www.beytoote.com/daily-horoscope/
فال روزانه - یکشنبه 24 بهمن 1395 ... تصاویر جذاب و دیدنی روز - شنبه 23 بهمن ... فال روز متولدین فروردین: امروز احساس می کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و ...
فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا ... فال روزانه. برای امروز دو شنبه بیست و پنجم 25 بهمن 95. daily omen توجه : این ...
فال روزانه دوشنبه 25 بهمن 1395 ... 3 چیزی که هرگز نباید به همسر خود بگویید سه عبارت هست که اگر با همسرتان در میان بگذارید؛ چه ... فال روزانه شنبه 23 بهمن 1395.

فال - بانوان ایرانی

banovanirani.ir/category/سرگرمی/فال/
فال امروز ۲۶ بهمن ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شما نگرش بسیار سالمی در مورد تعادل بین کار و تفریح امروز دارید زیرا شما می دانید که ...
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز یکشنبه 24 بهمن ...
aug 16, 2016 - فال امروز 26 مرداد 95 | فال روزانه + فال حافظ - فال روزانه 26 مرداد - فال امروز 26 مرداد - فال حافظ امروز 26 مرداد فال حافظ روزانه. ... فال روز متولدین بهمن: امروز شما به مسیرهای مختلفی می روید، پس سعی کنید تمرکز خود را حفظ کنید.
jul 16, 2016 - فال امروز شنبه 26 تیر 95 | فال روزانه + فال حافظ فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال ... فال امروز ۱۹ بهمن ۹۵ | فال روزانه + فال حافظ.

فال روز - ایران ناز

www.irannaz.com/news_cats_31.html
فال روز,فال روزانه,روزانه,روز,هفته,ماه,شنبه,یکشنبه,دوشنبه, ,چهارشنبه,پنجشنبه, ,فروردین ... فال روزانه 12 بهمن 95 ... فال روزانه یکشنبه 26 دی 95.
فال روزانه,سایت فال روزانه,فال امروز,فال برای امروز,طالع بینی روزانه,فال فردا,فال روزانه,فال ... فال روزانه 25 بهمن امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ ... فال عطسه روز ...

فال روزانه 27 مهر 95 - دیوار - رز بلاگ

divaar.rozblog.com/1395/.../26/.../فال-روزانه-سهشنبه-27-مهر-95.ht...
oct 18, 2016 - بهمن: جدیداً رویاهای شما ریشه در واقعیت ندارند؛ در عوض شما می توانید هر جا که زندگی شما را هدایت کرد ... فال روز 27 مهر 95 | فال مهر ماه 1395 | طالع بینی ماه مهر ... فال روزانه دوشنبه 26 مهر 95 فال روز تولد امروز 26 مهر 1395 - نم تان.

فال روزانه 26 مرداد 1395 - خبرداغ

khabaredagh.ir/fa/news/677691/فال-روزانه-سه-شنبه-26-مرداد-1395
aug 15, 2016 - فال روزانه 26 مرداد 1395. ... متولد بهمن : در دومین خانه شما قرار دارد و سعی می کند تا به شما نشان بدهد که چگونه می توانید احساس امنیت بیشتری ...

فال و طالع بینی روز 25 آبان 1395 + فال حافظ و ... - اقتصادوما

eghtesadoma.com/.../فال-و-طالع-بینی-روز-سه-شنبه-25-آبان-139...
1 day ago - طالع بینی و فال یکشنبه 24 بهمن + فال حافظ و تعبیر فال حافظ. فال روزانه متولدین فروردین: شما امروز حس می کنید که در لبه یک پرتگاه ایستاده ...

فال روزانه 23 بهمن 1395 طالع بینی امروز شنبه 23 بهمن 95

www.tasvirezendegi.ir › سرگرمیفال و طالع بینی
فال روزانه روز تولد برای متولدین هر ماه از سال را در مجله تصویر زندگی ببینید. فال روزانه خود را بخوانید. فال, فال روز , فال روزانه, طالع بینی ,فال روز تولد.

فال روزانه 26 مرداد 1395 - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه

messagefa.ir › نوشته هافالفال روزانه
aug 16, 2016 - فال روزانه 26 مرداد 1395 , فال امروز 1395/05/26 , فالروزانه بیست و شش مرداد نود و پنج , طالع بینی 26 مرداد 95 , فال حافظ 26 مرداد 95. ... امروز : چهارشنبه , ۲۰ بهمن , ۱۳۹۵ | ارسال جوک و اس ام اس · صفحه اصلی · تماس با ما · فال روزانه ...

فال 22 بهمن | آبتین چت

abtinchat.ir/2017/02/06/فال-22-بهمن-9/
7 days ago - فال امروز شما 5 بهمن 95،فال روزانه بر. فالفال تاروتفال چینیفال ازدواجفال عشقفال عطسهفال رنگها فالفال امروزفال روزانهفال روزفال طالع ...
jan 15, 2017 - فال روزانه شنبه 25 دی 95 فال روز تولد امروز 25 دی 1395 - نم تان. namakstan.ir › فال روزانه. translate this ... فال روزانه 21 دی 1395 | طالع بینی و فال امروز | فال روز تولد .... و فال شما در مرداد 95 ... فال روزانه دوشنبه 26 بهمن.

فال روزانه شنبه 9 بهمن 95 - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q=فال+روزانه+شنبه+9+بهمن+95
jan 28, 2017 - فال روز شنبه 9 بهمن 1395 فال روزانه شنبه 9 بهمن 1395, فال فردا 9 بهمن 95 ,فال شنبه ... آیا فردا 5 بهمن 95 مدارس استان تهران تعطیل است ؟ .... روزانه یکشنبه 26 دی 95,فال امروز 26 دی 95,فال فردا 26 دی 95,طالع بینی 26 دی 95 ...
برچسب ها: فال امروز 25 بهمن 95، فال فردا 25 بهمن، فال روز 25 بهمن 1395، فال روزانه 25 ... برچسب ها: فال امروز 26 آبان 95، فال فردا 26 آبان، فال روز 26 آبان 1395، فال ... طالع بینی ماه تولد 1395/08/25 | فال 25 آبان 1395 | فال روز 25 آبان 95/8/25.

فال روز 19 بهمن 95 - تمام عیار

tamamayar.com › فالفال روزانه
6 days ago - فال روز ۱۹ بهمن ۹۵ فال متولدین فروردین: در حالیکه شما با شرایط آشفته ی حاضر خود را وفق داده اید، همه چیز در حال عوض شدن است. شما امروز در.

04:31:39 اوقات شرعی و جهت قبله praytime

prayer.aviny.com/city_time.aspx?code=8
... صفاشهر - safashahr, علامرودشت - alamarvdasht, علمدان - alamdan, فال - fal ... امروز: دوشنبه 25 بهمن 1395 برابر با: 16 جمادى الأولى 1438, 13 فوریه 2017 مناسبت: ... , 1395/11/5, 05:32:08, 06:53:18, 12:12:05, 17:30:51, 17:48:52, 23:31:29 ... دوشنبه, 1395/11/18, 05:26:33, 06:46:10, 12:14:01, 17:41:52, 17:59:26, 23:34: ...
انواع فال و طالع بینی,فال روز,طالع بینی,فال حافظ,انواع فال,فال انبیاء,فال قهوه,فال تاس,فال عشق,فال ازدواج,فال قران,فال بوسه,فال ,فال چای,فال عطسه. ... طالع و فال شما در مرداد 95 ... فال روز 4 اسفند 94 ... فال روزانه دوشنبه 26 بهمن.

فـال روزانـه - daily omen - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/20915/فـال-روزانـه-daily-omen
9 hours ago - فال روزانه اختصاصی برترین ها ... دوست عزیزی که 25 بهمن به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! .... تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه، رد شد .... اگه شما سه ساله توی زندگی هیچ خبری به نظرت خوش نیومده برادر فکر کنم وقتشه به دیدگاه ات نسبت ...

فال روزانه یکشنبه 26 دی 95 – سوژه روز | sooje

www.sooje.webpi.ir/فال-روزانه-یکشنبه-26-دی-95/
jan 14, 2017 - فال روزانه 26 دی 1395 طالع بینی امروز یکشنبه 26 دی 95 – پاتوق من. mepatogh.ir › سرگرمی › .... فال امروز شبکه 7 دی 95 – استیج 2 ، استیج سری دوم … ... فال هفتگی از 26 دی ماه تا 3 بهمن 94,فال پی ام سی هفته …

فال روزانه 12 بهمن 95 - فرد مطلب

ratepost.ir/فال-روزانه-سه-شنبه-12-بهمن-95/
jan 30, 2017 - ۲ ساعت پیش – فال روزانه 12 بهمن 1395, فال فردا 12 بهمن 95 ,فال 12 ..... kabironline.net/2016/12/26/اطلاعیه-بودن-مدارس-فردا-95107/.
dec 30, 2016 - فال روزانه 26 آذر 1395 | طالع بینی و فال امروز | فال روز تولد ... فال امروز شما 7 دی 95،فال روزانه بر اساس تاریخ تولد . .... روز: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... فال روزانه یکشنبه 11 بهمن 1394 .... دیالوگ های ماندگار ...

فال روزانه :: مجله اینترنتی نازکده

nazkade.com/category/فال-روزانه/
فال روزانه 5 بهمن 1395 طالع بینی امروز 5 بهمن 95 - پاتوق من ... dec 26, 2016 - فال امروز دوشنبه 6 دی 95 ,فال روزانه ماه تولد 6 دی 95,فال روز دوشنبه ... بهمن: ...

حوادث - جام جم

jamejamonline.ir/online/service/01-06-91/1/حوادث
یکشنبه 24 بهمن 1395 14:59; حوادث ... یک زن بدون داشتن گواهی نامه سه عابر پیاده را به طرز دل اشی زیر گرفت. یکشنبه 24 بهمن ... شنبه 23 بهمن 1395 22:35; حوادث.
(برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن95) · فرم موارد خاص آموزشی ... برنامه زمانبندی حذف و اضافه(بهمن) 96-95 ... از ساعت 9 صبح 1395/11/24 تا ساعت 8صبح 1395/11/26.
armanravabetomoomi عناوین رو مه های امروز 24 بهمن 95 + تصویر ... رو مه های ورزشی امروز دوشنبه نتیجه بازی چهار شنبه شب رءال یو ونتوس صفحه اصلی ... نیم صفحه اول رو مه ها نیم صفحه اول رو مه های ورزشی امروز ایران فال صدای زرند | سایت ... پارس نیوز رو مه آفرینش صفحه اول رو مه های امروز رو مه مردم سالاری صفحه ...
jan 16, 2017 - فال روزانه 28 دی 95 فال روز تولد امروز 28 دی 1395 - نم تان ... برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز یکشنبه 26 دی 95 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. فال روزانه ... فال روز ..... 95 ... فال روزانه پنجشنبه 29 بهمن.
بخش فال روزانه بر اساس ماه تولد شما ، پیشگویی ها و پیشنهادهایی مربوط به امروز را به شما گوشزد خواهد ... سمبل ماه ماه تولد شما فال روزانه شنبه هشتم آبان ماه سال 1395.
عناوین رو مه های ورزشی 95/11/25 ... دیدنی های امروز؛ دوشنبه 25 بهمن ماه وبسایت عصرایران: کارناوال سالانه بزرگ شهر نیس ... رو مه اعتماد: شاید سه ماه وقت لازم بود تا سیدرضا صالحی ی، فرهنگ و ارشاد ی به آن بخش از صحبت های علی جنتی . ... شرکت در جشن استقلال هند در روز 26 ژانویه و امضای 16 قرارداد همکاری دوجانبه .

لوله بازکنی هفت تیر,تخلیه چاه هفت تیر,حفر چاه هفت تیر,رفع گرفتگی لوله هفت تیر

خدماتی نگین دماوند در لوله بازکنی تهران با داشتن سالها در لوله بازکنی هفت تیر,نشت ی

رفع گرفتگی تو فرنگی,تخلیه چاه هفت تیر,حفر چاه فاضلاب هفت تیر,رفع گرفتگی لوله

هفت تیر,رفع نم,رفع بو,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک,حفر منهول,لوله کشی کلی وجزیی

تانکر تخلیه چاه بزرگ وکوچک در خدمت همشهریان به صورت شبانه روزی در لوله بازکنی هفت تیر می باشد.

خدمات لوله بازکنی هفت تیر,رفع گرفتگی لوله در هفت تیر,رفع گرفتگی تو فرنگی هفت تیر:

الف.لوله بازکنی هفت تیر توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون وچربی ز وجرمگیری لوله.

ب.رفع گرفتگی تو فرنگی در هفت تیر,سیفون اشپز خانه,تو , ,وپشت بام توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا در تهران وحومه.

ج.رفع گرفتگی  لوله در هفت تیر,لباسشویی,کف شور,انواع منهول بزرگ وکوچک,انواع لوله های سیمانی,پلی اتیلن,چدنی,پلیکا.

روش ونحوه لوله بازکنی هفت تیر وبازگشایی لوله فاضلاب وچاه تو فرنگی وایرانی در هفت تیر:

از علل گرفتگی لوله ها چربی ها,خس وخاشاک میوه ها,ولجن فاضل در مسیر لوله ها که اغلب به

صورت سیفون ویا ۹۰درجه ودر محل تبدیل لوله ویا سه راهی اتفاق می افتد .حال باید چکار کنیم وچگونه

گرفتگی لوله تو واشپ خانه را بر طرف کنیم.در این مواقع به سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا

لوله بازکنی هفت تیر ورفع گرفتگی تو فرنگی در هفت تیرکه به صورت حرفه ای انجام می پذیرد می رویم.

رفع گرفتگی لوله در هفت تیر ولوله بازکنی هفت تیر وچاه بازکنی وتخلیه چاه هفت تیر ورفع گرفتگی تو فرنگی در هفت تیر :

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی هفت تیر در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله وسیفون باعث رانده

شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان لوله بازکنی هفت تیر وبدست امدن نتیجه لازم

این کار را ادامه می دهیم. این نوع از لوله بازکنی هفت تیر را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی هفت تیر وچاه بازکنی وتخلیه چاه هفت تیر:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی هفت تیر با پمپ معمولی باز نشده واستفاده

از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی ورفع گرفتگی تو فرنگی در هفت تیر ا امی می باشد.طرز کار این دستگاه با

ایجاد تراکم هوا در درون منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله با سرعت زیاد انجام می دهد,مواد فاضل را به

درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی هفت تیر وچاه بازکنی هفت تیرو رفع گرفتگی تو فرنگی  هفت تیرمی شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی هفت تیر در تمام نقاط تهران وحومه:

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی هفت تیر به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای مختلف,طول فنر  وداشتن سره الماسی

وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری به لوله وسیفون وهمچنین در جرمگیری وچربی ز لوله کاربرد

بهتر وبیشتری دارد.استفاده از این دستگاه وفنر لوله بازکنی هفت تیرباعث لایه برداری وجرم لوله وچربی گیری

ودفع مواد زاید ا قبیل مو ولجن ورسوب گیری لوله ها می شود.

وتا مدتی باعث عدم گرفتگی لوله ونیاز به لوله بازکنی در هفت تیر را بر طرف می کند.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ ویا دیگر مصالح ساختمانی

در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.در این مواقع تنها دو روش برای لوله بازکنی هفت تیروچاه بازکنی در هفت تیر

وجود دارد اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم لوله کشی فاضلاب وتو

.تعویض سیفون می باشد.که توسط سرویسکاران مجرب خدماتی نگین دماوند با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

رفع گرفتگی ولوله بازکنی هفت تیر وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل عدم رعایت اصول فنی مقداری قیر

ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث گرفتگی لوله در هفت تیر می شود.در این مواقع با ریختن مقداری مواد حلال

مانند نفت ویا اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن قیر شده وبا ریختن مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی هفت تیر می شود.

خدمات ما در تخلیه چاه هفت تیر,حفر چاه هفت تیر,لایروبی چاه فاضلاب,حفر چاه ارت در هفت تیر,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه هفت تیر توسط پمپ لجن کش ومکنده و شنوتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در لوله بازکنی هفت تیر

ب.تخلیه  چاه در هفت تیرولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه

ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد

د.حفر چاه فاضلاب  در هفت تیر توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…

ه.حفر چاه ارت در هفت تیر,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده نشدن چاه به نسبت مصرف

ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد جداره ضد اب درون چاه شده وباعث عدم نفوذ اب به

درون چشمه های چاه شده وباعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه هفت تیر

ولوله بازکنی هفت تیر کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه فاضلاب در مدت زمان کمتری خواهیم شد.

در بعضی مواقع چاه ریزش کرده وقابل باز سازی نمی باشد که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب  در هفت تیر

ویا چاه سپتیک می کنیم وبا کندن چاه در ابعادی که به نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی کلی وجزیی در لوله بازکنی هفت تیر:

الف.تشخیص ترکیدگی لوله توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای در لوله بازکنی هفت تیر
ب.رفع نم سرویس بهداشتی,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب
ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب

ارزان وتضمینی,سرویسکاران مجرب وماهر,شبانه روزی حتی ایام تعطیل در لوله بازکنی هفت تیر وتخلیه چاه هفت تیر…

خدمات لوله بازکنی هفت تیر در تمام نقاط تهران:
لوله بازکنی عباس اباد,لوله بازکنی پاسداران,لوله بازکنی تهرانسر,لوله بازکنی صادقیه,

لوله بازکنی تهرانپارس,لوله بازکنی پیروزی,لوله بازکنی پونک,لوله بازکنی فرمانیه,

لوله بازکنی شهرک غرب,لوله بازکنی قل ,لوله بازکنی سعادت اباد,لوله بازکنی الهیه,

لوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شریعتی,لوله بازکنی نظام اباد,لوله بازکنی نارمک,

لوله بازکنی ولیعصر,لوله بازکنی رس ,لوله بازکنی ونک,لوله بازکنی هفت تیر

یکی از راههای تامین و بازیافت آب برای مصارف مختلف لوله کشی آب و فاضلاب شهری و صنعتی در لوله بازکنی هفت تیر می باشد.

لوله های پلی اتیلن اسپیرال یکی از اقتصادی ترین و راحت ترین و بادوام ترین لوله در مقایسه با لوله بتنی و لوله

پی وی سی بای لوله بازکنی هفت تیرمی باشد.فرایند تولید لوله های پلی اتیلن اسپیرال دوجداره
در تولید لوله اسپیرال از دو ا ترودر جدا استفاده می شود یکی برای تولید پروفیل خط جوش و دیگری

برای تولید پروفیل های توخالی با سطح مقطع مستطیلی چدمان تولید این لوله درلوله بازکنی هفت تیر, این دو ا ترودر

به شکل عمودی میباشد بطوری که پروفیل داکت کالیبرده می شود .البته پس از وج از دای ا ترودر و پس از

سرد شدن می تواند ابعاد خود را حفظ کند و همزمان دمای خود را برای جوش خوردن با پروفیل خط را داشته باشد.

در انتها پروفیل داکت حول یک استوانه پیچیده می شود فضای خالی بین پروفیل ها در لوله بازکنی هفت تیر با پروفیل جوش پر می شود.

همچنین حضور یک فک فشار نده اتصال بهتر دو پروفیل را به هم تسهیل کرده ولوله بازکنی هفت تیر, لوله تولیدی را به جلو حرکت می دهد.

برش لوله در ابعاد مورد نظر نیز فاز نهایی تولید  برای لوله بازکنی هفت تیرخواهد بود.مقدمه:

سالهاست که در کوچه و خیابانها می بینم که آهنگران سر ساختمان، تیرآهنهای اِچ شکلِ بال نیم پهنِ را بوسیله ی برشکاری با گاز و هوا بطور طولی به دو نیمه تقسیم می کنند ؛ سپس دو تا از این نیم تیرآهنها را به هم جوش می دهند ؛ تا تیرآهنی مشبک یا لانه زنبوری بوجود آید.

اگر چه کاربرد تیرآهن های لانه زنبوری با معمولی متفاوت است ؛ اما به دلایلی تولید تیر آهن های لانه زنبوری، سر ساختمان برای سازندگان آن گران تمام می شود.این دلایل شامل: ۱- مقدار زیادی انرژی گاز و هوا جهت برشکاری و ۲- مقدار زیادی برق و الکترود جهت جوشکاری مصرف می شود. ۳- دستمزد جوشکار ۴-  اتلاف وقت و…

اصول ساخت تیرلانه زنبوری به گونه ایست که متشکل از دو نیمه از یک پروفیل نورد می باشد که پس از برش بر روی هم قرار داده شده و جوش می خورند هدف استفاده این تیر ها این بود که بدون هیچ اضافه وزنی در تیر ها ،باعث افزایش خمشی شود و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بود. تیرهای لانه زنبوری کاربردهای زیادی در سازه های فولادی دارد از جمله در ساختمان ها به عنوان شاهتیرهای سازه و در ساخت سوله ها به صورت قاب صلب و … می توان استفاده نمود.برای اولین بار ایده ساخت تیر لانه های زنبوری به سال ۱۹۱۰ بر می گردد که توسط شخصی به نام هورتن از شرکت پل و تیرآهن شیکاگو ارائه شد.پس از ارائه این شیوه توسط هورتن استفاده این تیر ها در صنایع کشتی سازی، پل سازی و حمل و نقل و به ویژه در ساختمان ها گسترش پیدا کرد.البته با توجه به عدم اطلاعات کافی درموردرفتار دینامیکی این اعضا استفاده از آنها به عنوان اجزای لرزه ای درساختمانها در سطح جهانی رایج نیست.

تعریف:

دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس از عملیات ( ب و دوباره جوش دادن ) و تکمیل پروفیل است . اینگونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی (در جان) هستند که به لانه زنبور شبیه است ؛ به همین سبب به اینگونه تیرها لانه زنبوری می گویند.

شاید مقاله ” درباره تیر بیشتر بدانیم ” به کارتان آید.

هدف از ساخت:

هدف این است که تیر بتواند ممان خمشی بیشتری را با خیز (تغییر شکل) نسبتا کم و همچنین وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه تحمل کند. برای مثال با مراجه به ج تیر آهن ارتفاع پروفیل ۱۴ را که ۱۴سانتیمتر ارتفاع دارد میتوان تا ۲۱ سانتیمتر افزایش داد.

مزایای تیرهای لانه زنبوری:

با توجه به مثال گفته شده در بالا با تبدیل تیر آهن معمولی به لانه زنبوری

۱- م مقطع و ممان اینرسی مقطع تیر افزایش می یابد.

۲- مقاومت خمشی تیر نیز افزوده میگردد. در نتیجه تیری حاصل میشود با ارتفاع بیشتر قوی تر و هم وزن تیر اصلی .

۳- با کم شدن وزن مصالح و سبک بودن تیر از نضر اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود .

۴- از فضا های ایجاد شده (حفره ها ) در جان تیر میتوان لوله های تاسیساتی و برق را عبور داد.

در ساختن تیر لانه زنبوری که منجر به افزایش ارتفاع تیر می شود باید استاندارد کاملا رعایت گردد در غیر این صورت خطر اب شدن تیر زیر بار وارد شده حتمی است.

معایب تیر های لانه زنبوری:

۱-وجود حفرهای موجود در آن می تواند تنشهای برشی را در محل تکیه گاهها پل به ستون یا اتصال تیراهن تودلی (تیر فرعی) به پل لانه زنبوری تحمل کند ؛ بنابراین ، برای رفع این عیب ، اقدام به پر بعضی حفره ها با ورق ف ی و جوش می کنند تا اتصال بعدی پل به ستون یا تیر فرعی به پل به درستی انجام شود. تیر لانه زنبوری در ساختمان اسکلت ف ی می تواند به صورت پل فقط در یک دهانه یا به صورت پل ممتد به کار رود.

۲- اگر چه بحث های بسیاری پیرامون تیرهای لانه زنبوری ، اخیرا مطرح شده است و به عقیده گروهی از طراحان به علت مسائل اجرائی آن ، خصوصا جان تیر و اتصال آن توسط جوش(زیرا همانگونه که می دانیم، اتصالات نقش کلیدی و تعیین کننده ای را در انتقال بار از یک عضو به عضو یا اعضای دیگر دارند و در صورت اجرای نا مطلوب آن، به میزان زیادی از باربری یا مقاومت المان سازه ای کاسته خواهد شد در نتیجه مساله نظارت موثر بر اجرای عملیات جوشکاری ، اهمیت بسزائی در کیفیت کلی سازه خواهد داشت.) همچنین ضعفی که در ناحیه جان تیر در اثر کاهش مساحت آن وجود دارد از نقاط ضعف این تیرهاست.

۳- مساله لهیدگی جان (web crippling) نیز در قسمت اتصال مقطع برش شده وجود دارد، که بسیار حائز اهمیت می باشد . در نواحی که خصوصا بار متمرکز وجود دارد و یا تکیه گاه ها که برش عامل موثری است ، کنترل لهیدگی جان نباید مورد توجه بیشتری قرار گیرد ، زیرا در این نواحی مقاطع ح بحرانی تری نسبت به سایر قسمت ها دارند. البته قسمت اعظم این کاستی ها را می توان با استفاده صحیح و بهینه ورق های تقویتی برطرف نمود و بعضا در مواردی که باز هم علی رقم همه تد ر اتخاذ شده، اساس مقطع لازم بدست نیامده باشد، از تیرهای لانه زنبوری دوبل می توان استفاده نمود . در نگاهی محتاطانه ، استفاده از تیر های لانه زنبوری از ضریب اطمینان یا ایمنی (safety factor) کمتری نسبت به سایر مقاطع برخورد دارند . اما استفاده گسترده از این نوع تیرها به سبب مزایائی که آنها را به اختصار بر شمردیم ، هنوز هم در مقیاس وسیعی از کارهای ساختمانی متداول است.

۴-گران تمامشدن تیر های لانه زنبوری با دلایل ذکر شده در قبل.

برای ساختن تیر لانه زنبوری دو شیوه موجود است:

الف ) شیوه برش پانیر:

۱

 

ب)شیوه برش لیتسکا:

۲

 

روش های برش تیر آهن:

این روش ها که شیوه برش پانیر نام دارد به دو روش سرد و گرم انجام می پذیرد:

۱- برش به روش کوپال: با استفاده از دستگاه قطع کن سنگین که به برش گیوتین مخصوص مجهز است تیر آهن به شکل سرد در امتداد خط من ر قطع می شود.

۲– برش به روش برنول: برش در این ح به روش گرم انجام میشود. به این صورت که کارگر ماهر برش را با شعله بنفش رنگ قوی حاصل از گاز استیلن و ا یژن به وسیله لوله برنول انجام میدهد.ب تیر های سبک به وسیله ماشین های برش ا یژن شابلون دار نسبتا ساده است در ایران تیر های دانه زنبوری را نیشتر با دست تهیه میکنند.

روش ساخت:

این تیرها جزو رایج ترین اعضای سازه ای در کشور می باشد که استفاده فرآوانی در اسکلت های فولادی دارد و بیشتر اسکلت ساختمان ها با این نوع تیر ها ساخته می شود.در ساختمان ها به عنوان شاه تیر های سازه ای  ،  در سوله ها به عنوان قالب ضلب و در ساخت پل های شبک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تهیه تیر های لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیر آهن نورد شده با استفاده از الگو که به صورت ۵ شش ضلعی از ورق آهن سفید یک میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد سپس تیر آهن را روی یک شاسی افقی با زدن تک خال جوش در نقاط مختلف برای جلوگیری از تاب برداشتن قرار میدهند. آنگاه با استفاده از دستگاه برش (برنول) در امتداد خط من ر اقدام به برش میکنند تا پروفیل به دو قسمت بالا و پائین تقسیم شود. حال اگر قسمت بالا را به اندازه یک دندانه جابجا کنیم و دندانه های قسمت بالا و پائین را به دقت مقابل هم قرار دهیم و از دو طرف کارگر ماهر آن را جوشکاری کنند با استفاده از جوش قوسی نیمه اتوماتیک برای اتصال دو نیمه بریده شده، یک جوش خوب بی عیب سریع و مقرون به صرفه بدست خواهد آمد.

۳

 

تقویت تیر های لانه زنبوری به کمک ورق تقویت:

تیرهای ساخته شده در محل تکیه گاه ها در ناحیه ی حفره های خالی در مقابل تنش های برشی ضعیف می شود(با توجه به منحنی نیروی برشی) برای جبران این عیب آن حفره ها را با ورق های تقویتی به صورت کامل توسط جوش پر می نمایند .

۴

 

نوعی از این تیرآهن های لانه زنبوری وجود دارد که برای ب قطعات بالا و پایین ورق واسطه اضافه می کنند که این ورق واسطه بین دندانه ها جوش می شود.این نوع تیراهن ها از تیر آهن های بدون ورق واسطه بسیار مستحکم تر و قوی تر است.

 به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد:

در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد میگردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی تیر می کاهند و برای مقابله با آنها باید حلقه های کناری را با ورق پر کرد خصوصا هنگامی که از این نوع تیرها بصورت ی ره استفاده می شود در محل تکیه گاهها که هم نیروی برشی و هم لنگر خمشی زیاد می باشد تنشهای خمشی بشدت افزایش میابد و نیاز به تقویت تیر در این محلها می باشد که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد. در این پروژه برای مقابله با این ضعف در تیرهای لانه زنبوری رفتار مرکب بتن و فولاد تهیه شده هست . به این ترتیب که داخل تیر ف ی در نقاطی که تنشهای ثانویه قابل ملاحظه می باشند از بتن پر می شود و کشش حلقه های خالی را به عمل تغییر می دهد و این امر سختی و مقاومت تیر را افزایش می دهد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد .

نکات حائز اهمیت در تیر های لانه زنبوری:

۱-برش مقاطع نورد شده برای تیر های لانه زنبوری توسط دستگاه برش اتوماتیک و یا توسط دستگاه هوابرش صورت پذیرد.

۲-تیر های لانه زنبوری به دو روش پانیر و لیتسکا ساخته می شوند.

۳-به هیچ عنوان در بادبندها از تیر لانه زنبوری استفاده نکنید.

۴-بهترین موارد استفاده از تیر های لانه زنبوری استفاده در تیر های مرکب است.

۵-برای رفع تنش های برشی در تیر های لانه زنبوری بهتر است در محل تکیه گاه ها و در برخی موارد در وسط دهانه تیر ورق تقویت جوش داده شود.

۶-تیر های لانه زنبوری را ترجیحا در تیر های خمشی استفاده نکنید.

۷-در تیر های لانه زنبوری می توان با نصب ورق های میانی بین دوقطعه بریده شده ممان اینرسی و م مقطع را افزایش داد.

۸-در تیر های دوبل زنبوری بهتر است حفره ها مقابل یکدیگر قرار نگیرند و حفره مقابل قسمت بسته تیر دیگر قرار گیرند.

۹-تیر لانه زنبوری را نمی توان به عنوان مقطع فشرده در نظر گرفت.

۵

 

نحوه برش ipe140  جهت cpe140

۶

نحوه جوش ورق تقویتی جان در محل تکیه گاه cpe140


مراقبه

مراقبه ح مطلوبی از هوشیاری است که از طریق مناسک و تمرین های معینی حاصل می شود. اگر از مراقبه دعاوی و تشریفات فلسفی و عرفانی را جدا کنیم، آنچه باقی می ماند نوعی فعالیت مغزی است که با ریل شدن جسم همراه می شود. در مراقبه شخص با تمام وجود تمرکز و توجه خود را بر روی یک زمینه و موضوع متعالی متوجه می سازد و به نوعی تمرکز هدایت شده مبادرت می ورزد. برای رسیدن به این درجه از خلسه و جذبه روحی کوشش آگاهانه و فعال صورت می گیرد. در گذشته های دور این امکان وجود داشت که مردم به دور از زندگی پیچیده و استرس زا در یک خلوت نسبی، ساعت ها به مراقبه و تفکر و تأمل بپردازند، و در مورد مشکلات و مسائل مختلف و متعدد بین ند. برای انی که در آن زمان می زیستند مراقبه دست یافتنی تر و راحت تر از مراقبه در جهان صنعتی قرن بیستم بود. شکل های مختلفی از مراقبه را می توان در مکاتب و مذاهب مختلف چون بودائی، یت، ، یهود، یوگا و... یافت ولی به اختصار در این نوشتار به دو نوع مراقبه که بسیار متداول و مؤثر است اشاره می شود.
۱) مراقبه راهگشا:
از طریق آن شخص ذهن خویش را برای ورود و دریافت تجارب و دریافت های جدید صاف می گرداند. در این مراقبه شخص هیچ کاری انجام نمی دهد، به چیزی نمی شد و راحت و ریل تمامی ذهن و جسم خود را رها می سازد. تمامی افکار و احساسات را از ذهن خویش دور کرده و از انحراف و غوطه ور شدن در ذهنیات مغشوش جلوگیری می کند، و رها شده و ریل به تماشای روشنی ذهن و افکار و درک فوق العاده می نشیند.
۲) مراقبه متمرکز:
که در آن شخص با توجه و تمرکز فعال بر یک شیء، یک جمله، یک فکر و... نتیجه مطلوب را به دست می آورد. در این گونه مراقبه تمرکز روی شیء یا فکر صورت می گیرد، به طوری که تمامی توجه شخص بر روی ماهیت آن شیء یا فکر تمرکز می یابد، بدون توجه به رابطه موجود بین آن شیء و یا آن فکر با فکر دیگر، در واقع تمامی مسائل حول و حوش آن را نادیده انگاشته و سعی می کند فقط بر مورد تمرکز خود به مراقبه بپردازد. در شرق متدهای عمیق و جالبی برای مراقبه وجود دارد که شخ