جستجوی عبارت مجموعه رباعیات مدهبی2


http://s8.picofile.com/file/8295409484/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85.jpg

در کتاب عمر خیام نیشابوری حکیم و شاعر که به سال 77 و 79 توسط انتشارات سرح نو به چاپ رسیده به این سؤ ال اجمالاً چنین پاسخ می دهیم که انتساب رباعیات عمر خیام به علی خیام - یا چنان که مدعی می گوید برع آن - نیازمند دلایل نقلی و مستندات استواری است که بالفعل وجود ندارد؛ یعنی در منابع قدیم حتی یک رباعی به علی خیام نسبت داده نشده است و دو بیت شعر عربی که در معجم الالقاب ابن فوطی از علی خیام نقل شده بسیار عادی و کم ارزش است و از هر گونه دل ی در موضوع مانحن فیه عاری است.
اما اینکه معماهای مطرح شده در رباعیات همانها باشد که در رسالات فلسفی خیام بدانها جواب داده شده، جوابش به گمان بنده همان است که خود مطهری فرموده است: «خیام می خواهد سر به سر قشریون و متکلمان بگذارد». (خدمات متقابل و ایران، ص 557) و ما این مطلب را شکافته تر بیان خواهیم کرد.
به روزگار جوانی خیام متکلمان اشعری بر حوزه ها تسلط داشتند و خود خیام شاگرد ابوالمعالی جوینی بوده است. اش جبری بودند و به ترجیح بلامرجح در فعل صانع قائل بودند. خیام در رباعیاتش با تأکید بر جبری گری می خواهد متناقض بودن نظریه آنان را به رخ بکشد؛ حال آنکه در رساله جواب به سه سؤ ال افراط در جبر را «هذیان» می داند و البته جبر معتدل را که همان جبر علمی است می پذیرد؛ به زبان امروز دترمینیسم در برابر فاتالیسم.
خیام در رباعیات ظاهراً بر بی هدف بودن صنع تأکید می ورزد، و منظورش مقابله با متکلمان اشعری است. در واقع از نظریه ی حکما که نفی غرض از باری تعالی می نمودند، دفاع می نماید و این همان نکته ای است که در ترجمه ی خطبه غرأ ابن سینا آورده است: «ایزد عز و علا را در هیچ چیز غرض نبوده، که غرض، از عجز و نقصان صاحب باشد» (کلیات آثار، 415). ملاحظه می کنیم که در این مسئله نیز تعارضی میان رسائل خیام و رباعیات وجود ندارد. موضع خیام جدلی است؛ یعنی از مسلمات خصم، علیه خود او استفاده می کند.
در مسئله فیض و صدور یا عنوان «سلسلة رتیب» که از فلسفه افلوطین وارد نظام شده است، خیام نظریه ی رسمی ان را بیان می کند و می گوید این نظریه مورد قبول من و م بوعلی سینا واقع شده، اما نمی دانم این از ضعف نفس ما بوده است یا فی الواقع قوتی در این نظریه وجود دارد! ملاحظه می فرمایید که چگونه رندانه شانه از زیر بار خالی کرده و به زبان بی زبانی می خواهد برساند که این نظریه می تواند مورد تردید باشد. البته خیام به عنوان بزرگ ترین مدرس فلسفه ی در عصر خودش و اینکه «تالی تلو بوعلی سینا» به حساب می آمد ناچار نظریه ی رسمی را بیان کرد، اما همو در رباعیات به فلسفه ی ذرات که نظریه ی ذیمقراطیس و اپیکور است اشاره ها دارد؛ حال آنکه بوعلی سینا در شفا فصلی در رد نظریات اصحاب ذره آورده است.

شکاک ؟

در اینجا ممکن است این سؤ ال یا اشکال پیش بیاید که خیام به عنوان مدرس فلسفه ی شکاک نیست و به امکان علم و معرفت معتقد است، اما در رباعیات شکاک به نظر می آید، و این چگونه قابل جمع خواهد بود؟ پاسخ این است که حتی بزرگ ترین ی فلسفه ی در جهان ، یعنی بوعلی سینا شخصاً در مسائل اصلی وجود اظهار تحیر نموده است. مرحوم محمد تقی جعفری می نویسد: «خیام در کتابهای علمی و فلسفی اش مانند یک دانشمند و فیلسوف با تفکرات عالی و فلسفی و علمی حرکت می کند و الهیات و نظم هستی و هدف آن برای خیام همان گونه مطرح است که برای ابوعلی سینا. با این حال در رباعیاتی که به وی نسبت داده شده، مطالب نیهیلیستی [و] پوچ گرایی مشاهده می شود». یعنی جعفری بوعلی سینا را اهل یقین قطعی پنداشته و خیام سراینده ی رباعیات را بر خلاف آن انگاشته است. پاسخ ما این است که بوعلی نیز هم در رباعیات منسوب بدو و هم در کتابهای فلسفی مشهورش دچار حیرت است:
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت / یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت / آ به کمال ذره ای راه نیافت
ممکن است بگویید صدور این رباعی از بوعلی سینا مسلم نیست، اما همو در رساله علیقات گفته است: آگاهی یافتن از حقایق اشیأ در توان انسان نیست. ما از اشیأ جز خواص و لازمه ها و اعراض آنها رانمی شناسی. ما حقیقت خدا و عقل و نفس و فلک و آتش و هوا و آب و خاک را نمی شناسیم ما حقیقت جوهر را هم نمی شناسیم ( علیقات، ص 34-5). بوعلی سینا در رسالة الحدود از امکان تعریف اشیأ عذر خواسته می گوید: این کار برای بشر نزدیک به محال است. در شرح شفا، دشتکی از قول بوعلی آورده است که تعریف موجود از راه فاعل و منفعل، تعریف به اخفی است. پی بردن به موجبات یک چیز یا تأثیرات آن ساده تر از شناخت خود آن چیز نمی باشد. حتی حواس، ما را به یقین نمی رساند و ما به رؤ یت ذرات ریز موفق نمی شویم. در شرح الالهیات فی الشفا ملامهدی نراقی در توضیح کلام بوعلی آورده است که از علل تحیر، یکی این است که هر کدام از فضلا حرف دیگری زده اند، و هیچ یک از آرأ بر دیگری رجحان ندارد، و حتی مشاهیر چیزهایی گفته اند که بالبداهه پذیرفتنی نیست. به قول خیام:
آنان که به حکمت دُر معنی سفتند / اول ز نخی زدند و آ ند
و نیز بوعلی سینا در قصیده ی مزدوجه که همراه منطق المشرقیین به چاپ رسیده، حجیت آداب و رسوم و مشهورات را مورد شک قرار می دهد و چنین می سراید:
و لو توهمنا بانا الاناجئنا الی الدنیا و مآ اتانا
ری ولارسم، ولاآداب امکننا فی کلها الارتیابُ
هم در علوم حقیقی یعنی مسائل وجود و هم در علوم اعتباری یعنی آنچه به آیینها و سنتهای چیره بر زندگی بشر مربوط می شود، بوعلی به یقین قطعی باور نداشته است. خیام در رساله ی و تکلیف آورده است که «لِمیت [=چرایی] را به ذات واجب راه نیست و هیچ یک از اوصاف باری نیز چرایی ندارد.
به نظر بنده در رباعیات اصیل خیام، آنجا که از بی هدفی در جهان ظاهراً سخن گفته می شود، در واقع تقریر همین مطلب است که شه ی بشری به کنه امور نمی رسد، و لذا نه منافاتی میان رسائل خیام و رباعیات اصیلش هست و نه بوعلی سینا و خیام از دو خانواده فکری می باشند. اگر خیام آنوسیست است محققان، بوعلی را هم به چنین وصفی ستوده اند.
حتی در مسئله معاد نیز نظریه ی بوعلی و خیام در واقع یکی است، یا نزدیک است؛ چرا که بوعلی اثبات معاد جسمانی را منوط و مربوط به قول مُخبر صادق کرده است و ظاهر رباعیات مسلم خیام در این موضوع نیز جز این را نمی رساند و دل بر نفی قطعی معاد نمی نماید.

تنها اختلاف بوعلی و خیام

به گمان این جانب خیام و بوعلی سینا فقط در مسئله ذرات اختلاف نظر دارند و در این مسئله خیام به محمدبن زکریا رازی نزدیک می شود که متکلمان (و نیز ان) با وی در چند مسئله مهم درگیری داشته اند. تفصیل این مسائل را در کتاب فی وحید النیسابوری می توان ملاحظه نمود. اهمیت این کتاب از لحاظ بحث ما در این است که مؤ لفش نیشابوری و همزمان با دوران کودکی خیام نوشته شده و نشان می دهد چه شه هایی در آن حوزه مطرح بوده است.
در این کتاب، راجع به ازلی و ابدی بودن ماده از قول انی چنین نقل می کند: «با آنکه هیچ وقت جسم، از اعراضِ فانی شدن غیر متأ از جسم خالی نمی باشد، اما اینکه خود جسم، باقی ماندنی [و ابدی] باشد، ممتنع نیست، همچنان که جسم می تواند در حالی که زماناً مقدم بر حوادث نیست، قدیم و [ازلی] بوده باشد. و نیز از قول محمد بن زکریا رازی آورده است: عادل و حکیم بودن صانع جز با داشتن یک غرض نفع رساننده به مخلوقات، روا نیست و نفع یعنی سرور و لذت ببخشد، بدین گونه اثبات صانع حکیم در نظر رازی به نفی و نقض آن می کشد.

خیام رباعیات همان خیام است

اینک نکاتی از رسالات علمی و فلسفی خیام: در مقدمه شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس می نویسد: «جزییاتِ علوم، غیر منضبط و اسباب آن بی نهایت است و با این عقلهای انسانی قابل احاطه نیست» و این همان حیرت علمی خیام است که از عمده ترین مضامین رباعیات می باشد؛ چون او به دنبال یقین ریاضی بوده، می گوید: هندسه ذهن انسان را عادت می دهد که از هر چه برهانی نیست مشمئز باشد و این یادآور نقیضِ گفتار بعضی متکلمان است که می گفتند: آموختن حساب و هندسه خوب نیست، چون در ذهن انسان این شبهه را به وجود می آورد که معتقدات دینی هم باید به همان استواری بوده باشد.
خیام در مقدمه ی رساله ی جبر و مقابله، از دنیاپرست شدن عالم نمایان اظهار ناراحتی می کند و این از مضامین عادی رباعیات اوست که جمعی نادان خود را دانا می دانند یا دانا می نمایانند. دیگر از مضامین رسالات خیام و اشعار عربی مسلم الصدور او، برحذر داشتن از اعتماد به دوست نمایان و اهل زمانه است؛ چنان که گوید: «از اهل زمانه به که کم گیری دوست» و در شعر عربی گفته: «بالله لا تألفی ما عشت انسانا» و نیز سفارش به قناعت و دوری از منت، چنان که گوید: «تا چند کشی منت دونان و خسان» و یا «قانع به یک استخوان چو کر بودن...» که مطابق است با شعر عربی خیام: «اذا قنعت نفسی بمیسور بلغة...».
گمان می کنم تا اینجا اجمالاً توانسته باشیم نشان دهیم خیام ریاضی دان و فیلسوف صاحب رسالات، می تواند سراینده ی رباعیات معدود مسلم در نارسایی شه و معلومات بشری، و حیرت در مسائل مرگ و زندگی و شکوه از جهل مقلدان و کینه ورزی معاندان، و سفارش به اغتنام فرصت و استفاده بهینه از لحظه لحظه حیات...بوده باشد. حال دو سؤ ال مهم باقی می ماند: یکی اینکه سرگذشت رباعیات چه بوده است؟ و دیگر اینکه چگونه می توان بعضی مطالب متعارض و متناقض در احوال خیام را توجیه نمود و خصوصاً با آثار وی وفق داد؟
همه ان زبان درازی د؟ مثل خیام!
این قطعی است که فیلسوفان حتی فیلسوفان که به اندازه ی سراینده رباعیات خیامی زبان درازی نکرده اند، مورد مخالفت و حتی هدف کینه متکلمان قشری بوده اند. همه می دانیم محمد غزالی ، فار و ابن سینا را در سه مسئله قدیم بودن عالم، نحوه ی علم باری به جزئیات و معاد، تکفیر نموده است. برخورد خصمانه یا به هر حال معارضه ی غزالی با خیام نیز در حکایات آمده و از آن حکایات اجمالاً برمی آید که خیام با همه ی محافظه کاری و احتیاط در تدریس همچون بوعلی سینا هدف اتهام قرار گرفته، تا آنجا که از خود نفی فلسفی گری می نماید:
دشمن به غلط گفت که من فلسفی ام / ایزد داند که آنچه او گفت نیم
اما چو در این دیر اب آمده ام / آ کم از آن من بدانم که کیم؟
و در رباعی دیگری منسوب به خیام می خوانیم:
پیوسته مرا ملحد و بی دین گویی / انصاف بده ترا رسد کاین گویی؟

خیام، مردی موحد است

بنده بدون هیچ تقیه ای عرض می کنم خیام مردی موحد و مسلمان و حتی متشرع بوده است، اما یقیناً افکار او در سطحی بسیار والاتر از انی است که از روی جه یا عناد با وی درافتاده اند و اینکه نوشته اند از ترس زبان بدگویان به حج رفت، اجتهاد در برابر نص است؛ زیرا از باطن اشخاص جز خدا ی اطلاع ندارد و باید دل ظواهر را پذیرفت. با این مقدمه، می توان تصور کرد که خیام، خلجانات ذهنی و شه های ناساز با مشهورات عصر را در قالب رباعیات معدودی ریخته و در حاشیه ی کتابها یا کاغذی یادداشت می نمود و شاید برای بعضی دانایان همنفس خود می خوانده و این اشعار در یادداشتها و در اذهان باقی مانده، تا در یکی دو نسل بعد، پس از رفع محظورات خانوادگی، به تدریج ظهور و بروز یافته. چنان که ف رازی د راوا قرن ششم یک رباعی مشهور را بدو نسبت داده که مرصادالعباد نیز دو دهه پس از آن، همان رباعی با یکی دیگر به طور قطع به خیام نسبت داده شده است و به تفضیلی که در کتاب عمر خیام نیشابوری، حکیم و شاعر بیان کرده ام، نشر رباعیات خیام عمدتاً از ناحیه شاهفور اشهری نواده ی خیام و شاگرد ظهیر فاری در منطقه ی آذربایجان حدس زده می شود؛ چنان که منابع عمده ی رباعیات خیام در قرن هفتم از همین منطقه است. بدیهی است به تدریج اشعاری در همان مضامین ضمیمه ی اشعار اصیل شده و حتی از لحاظ تعداد، غلبه ی کلی با رباعیات منحول می باشد. این بحثی است که هنوز بسته نشده، احتمالاً همچنان که ملک الشعرای بهار اظهار نظر کرده، آنچه قطعی و یقینی و مسلم الصدور است حدود دوازده رباعی می باشد، و البته باز می بایست منتظر تحقیقات جدید باشیم.
خیام به جای یک رساله، یک رباعی نوشته (همچون نیچه)
به گمان من رباعیات خیام بعضاً عنوان طرح یک بحث کلامی و فلسفی را داشته و همچنان که صاحب طربخانه تصریح کرده است، خیام به جای یک رساله یک رباعی نوشته است. بعضی اوقات شعر جنبه ی اعتراض دارد: «کالاعتراض» چنان که عنوان فصل دوم طربخانه نیز چنین است: «فی الحکمیات و الاسئلة الحکمیة و الاعتراضات...». مسلم است که سؤ ال و اعتراض، خصوصاً در مسائل عقلی، وماً حکایت از اعتقاد نمی کند. صاحب طربخانه می نویسد: «یک نوبت حضرت حکمت مآبی [یعنی خیام] این رباعی را به طریق اعتراض حکما نوشته به حضرت شیخ ال ی فرستاد (و ایشان جواب فرستادند): دارنده چو ترکیب طبایع آراست...».
خیام می خواسته است به متکلمان یا مدعیان معرفت جزمی حالی کند که همچنان که شما بر حکما ایرادها دارید، سخنان خود شما نیز بی اشکال نیست. او با تمس از انی یاد می کند که «از عجز دروغهای خوش می گویند».
فلسفه از حیرت آغاز می شود و به حیرت می انجامد. در عرفان نیز یکی از مراحل مهم حیرت است، البته حیرت عرفانی با حیرت فلسفی یکی نیست و بنده تأویل عرفانی رباعیات خیام را که از دیرباز رایج بوده و از متأ ین نیز مرحوم کیوان قزوینی بدان پرداخته است، موجه نمی دانم؛ اما داستان مرگ خیام آنگونه که نوشته اند نشان از یک جایگاه والا در خداشناسی راستین دارد: « محمد بغدادی داماد عمر الخیامی گوید مطالعه ی کتاب الهی از کتاب الشفا می کرد؛ چون به فصل واحد و کثیر رسید چیزی در میان اوراق مطالعه نهاد و مرا گفت جماعت را بخوان تا وصیت کنم. چون اصحاب جمع شدند به شرایط قیام نمود و به مشغول شد و از غیر اعراض کرد. ن بگزارد و روی بر خاک نهاد و گفت: اللهم انی عرفتک علی مبلغ امکانی، فاغفرلی فان معرفتی ایاک وسیلتی الیک. و جان به حق سپرد».
و چه نیکو گفت همایی
این گفتار را با نقل عبارتی به تلخیص از مرحوم جلال همایی که هم شناس و هم خیام شناس بوده، پایان می بریم: «در افق شه ی امثال ابوالعلأ معر ی و خیام که متهم شده اند، مفهوم کفر و الحاد که مولود فلسفه مادی قرون جدیده است، ابداً و مطلقاً وجود نداشته...حدود وسعتِ فکر این گونه اشخاص در ظرف تنگ افهام عوام نمی گنجد و از این جهت که نه حقیقت شریعت و نه معنی واقعی سخنان ایشان را درک کرده اند، بی درنگ تهمت فسق و کفر بر ایشان می بندند. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه.

پی نوشت :

مواردی از برخورد غزالی با خیام را در کتابهای قدیم آورده اند. جالب اینکه صاحب طربخانه می نویسد: غزالی کتاب «حکمة العین» را مخفیانه نزد خیام می خواند (ص 145). مرحوم جلال الدین همایی به درستی می نویسد که کتاب مرسوم به «حکمة العین» از آنِ کاتبی قزوینی متوفی 675ق است. به گمان بنده در اینجا برای مؤ لف ی یا کاتبِ طربخانه اشتباه رخ داده، و مرادش عیون الحکمة ابن سینا بوده است.

فلسفه مَشّاء یا مکتب مشاء مکتبی از فلسفه است که از آموزه های ارسطو الهام می گیرد. در عین حال، فلسفه ، یکی از سه شاخه اصلی فلسفه ی است که از فلسفهٔ یونان و به ویژه ارسطو و تفاسیر نوافلاطونی آن سرچشمه گرفته است.

ریشه شناسی کلمه

کلمه مَشّاء به معنی راه رونده یا بسیار راه رونده است. ارسطو در پنجاه و سه سالگی پس از بازگشت به آتن مدرسه خود لیسیوم را بنا نهاد. ارسطو در هنگام تدریس معمولاً قدم می زد و بدین سبب «لیسیوم» به مدرسه (راه رونده) معروف گردید. به این ترتیب، پیروان ارسطو را می گویند و در یونانی این کلمه «پریپاتتی » است. همچنین گفته می شود چون آنان برای کشف حقیقت متوسل به تعقل می شدند و فکر را به کار می انداختند، آنان را مشاء گفتند، یعنی مشی فکر می د.

ویژگی ها

در فلسفه ارسطویی و مشاء بیشتر بر استدلال و برهان تأکید می شود، در حالی که در فلسفه افلاطونی و فلسفه اشراق علاوه بر استدلال، کشف و شهود نیز راه دارد. در روش اشراقی برای تحقیق در مسایل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی تنها استدلال و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق ضروری و لازم است.

تقسیم فلسفه به و اشراقی در عین اینکه یکی از تقسیمات فلسفه ی است. در حقیقت پیروان ارسطو عموماً و پیروان افلاطون اشراقی نامیده میشوند. در وجه تسمیه مشاء اقوال مختلفی گفته شده است. برخی علت این نامگذاری را عادت ویژه ارسطو در تدریس ذکر کرده اند. گفته میشود ارسطو به هنگام تدریس فلسفه قدم می زده است. برخی نیز وجه آن را این دانسته اند که چون عقل و شه این فلاسفه پیوسته در مشی و حرکت بوده فلسفه آنان به فلسفه مشاء مشهور شده است؛ چرا که حقیقت فکر همان حرکت به سوی مقدمات و از مقدمات به سوی نتایج است. در میان فلاسفه ی کندی، فار ، ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و ابن رشد اندلسی از بزرگان فلسفه شمرده می شوند. در جهان فلسفه مشاء با نام ابن سینا شناخته و آموزش داده می شود.


اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره صادق هدایت و ترانه های خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

صادق هدایت و ترانه های خیام(

نگاهی به تاریخچۀ خیام شناسی

حکیم عمر خیام نیشابوری، پرآوازه ترین شاعر ایرانی در آن سوی مرزهای ایران است. شهرت او در اروپا تا دیرگاهی بر پایۀ آثار علمی او بود. رسالۀ جبر ومقابله در سال 1851 میلادی ترجمه شد وچند سال بعد نخستین چاپ ترجمۀ آزاد و اقتباس گونۀ ادوارد فیتز جرالد ـ شاعر انگلیسی ـ از رباعیات خیام در سال 1859 و ترجمۀ فرانسوی این رباعیات به قلم نیکولا ـ کنسول فرانسه در رشت - در سال 1867 انتشار یافت. اما پس از انتشار ویرایش دوم منظومۀ فیتز جرالد در سال 1868 بود که موج ستایش خیام و رباعیات او جهان غرب را فرا گرفت.

به گفتۀ مینورسکی، خاورشناس روس، بررسیهای انتقادی رباعیات خیام در اروپا در سال 1897 با مقالۀ والنتین ژوکوفسکی دربارۀ خیام و طرح مسئلۀ «رباعیات سرگردان» آغاز شد.

ژوکوفسکی در مقالۀ خود که در یادنامۀ بارون ویکتور روزن، با عنوان مظفریه، به چاپ رسید (پترزبورگ، 1897) علاوه بر معرفی تعدادی از منابع کهن ناشناخته دربارۀ زندگی خیام، 82 فقره از رباعیات منسوب به خیام را که در دواوین و تذکره ها به نام دیگر شاعران فارسی یافته بود. جزو رباعیات سرگردان دانست و در انتساب آنها به خیام تردید کرد.

آرتورکریستن سن دانمارکی در کت به نام پژوهش در رباعیات خیام (هایدلبرگ، 1904) به راهی دیگر رفت و با شک و احتمال، اص 12 رباعی را که نام خیام در آنها آمده و 2 رباعی را که نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد (621-620 ه .ق) نقل کرده است. معتبر شمرد. وی در کتاب بررسیهای انتقادی رباعیات خیام (کپنهاک، 1927) دریافتهای تازه تر خود را ارائه کرد و بر منبای یک محاسبۀ مکانیکی، 12 رباعی را به عنوان «رباعیاتی که می توان گفت از آن خیام است برگزید.

در همان ایام، کشف نسخۀ خطی مونس الاحرار فی دقایق الاشعار که به سال 741 ه .ق به دست محمدبن بدر ج ی گردآوری و به ثبت رسیده است حادثۀ خوشایندی بود و در جریان مطالعات رباعیات خیام تأثیر گذاشت. این اتفاق مبارک حاصل دقت نظر و پیگیری محمد قزوینی است.

13 رباعی مندرج در مونس الاحرار به اضافۀ رباعیات منقول در مرصاد العباد، تاریخ جهانگشا (جوینی، 658 ه .ق) و شش رباعی که متخلّص به نام خیام است، دستمایۀ پژوهش فردریخ روزن آلمانی شد تا به استناد آنها 23 رباعی را اصیل بداند و به عنوان «رباعیات کلید» معرفی کند. کتاب روزن در سال 1925 به چاپ رسید.1

این پژوهشها که عمدتاً در ربع اول قرن بیستم صورت گرفت، مطالعات مربوط به رباعیات خیام را وارد مرحله تازه ای کرد.

بازتاب این تحقیقات را در آثار محققان ایرانی می توان نخستین بار در تعلیقات محمد قزوینی بر چهار مقالۀ نظامی عروضی سمرقندی (هلند، مطبعۀ بریل لیدن. 1909) مشاهده کرد؛ اگرچه این کتاب نیز در اروپا به چاپ رسیده و تعلیقات مربوط به خیام تماماً خلاصه ای است از مطالب تاریخ ادبیات ایران نوشتۀ ادوارد براون انگلیسی.

با این حساب، صادق هدایت (1330-1281 ش) را می توان نخستین پژوهشگر ایرانی دانست که با مطالعۀ دستاوردهای ایران شناسان اروپا، پایه گذار شیوه ای نسبتاً تازه در بررسی انتقادی و تدوین رباعیات خیام شد. وی احتمالاً در دوران تحصیل خود در فرانسه (بار اول 1304-1300 بار دوم 1309-1305 ش) با آثار این دسته از پژوهشگران آشنایی پیدا کرد. هدایت مقدمه ای بر رباعیات خیام را در سال 1303 ش، زمانی که بیش از 22 سال از عمرش نمی گذشت. به عنوان اولین کتاب خود به چاپ رساند. او نیز مانند قزوینی بخش عمدۀ مطالب کتاب را از تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون و تحقیقات دیگر ایران شناسان برگرفته و از خود حرف و حدیث تازه و دیدگاه جدیدی ارائه نکرد. حدود 80 درصد حجم این کتاب 60 صفحه ای را رباعیات خیام تشکیل می دهد که بالغ بر 195 رباعی است و به ترتیب الفبای حروف قافیه تنظیم شده است. مقدمه ای بر رباعیات خیام جز در سال 1303 دیگر منتشر نشد، اما مقدمه 12 صفحه ای آن به طور جداگانه در کتاب نوشته های پراکندۀ صادق هدایت به چاپ رسید.2

مقدمه ای بر رباعیات خیام چندی بیش دومین بار انتشار یافت. (نشر تاریخ بهار 1377)

ده سال بعد از چاپ این کتاب، هدایت ترانه های خیام را به همراه شش مجلس تصویر از درویش نقاش (آندره سوریوگین) با تغییرات کلی در شکل و محتوا و افزودن برداشتها و نگرشهای تازۀ خود منتشر کرد (1313ش) از آن زمان تاکنون این ویرایش دوم، بارها به صورت رسمی و غیر رسمی تجدید چاپ شده است.

ترانه های خیام دارای یک مقدمه و سه بخش است. هدایت در مقدمۀ کتاب، روش کار خود را توضیح داده، در دو بخش دیگر به معرفی «خیام فیلسوف» و «خیام شاعر» پرداخته و در بخش پایانی کتاب نیز 143 ترانه گزیدۀ خیام را که به گمان خود اصیل تشخیص داده، تحت هشت موضوع کلی درج کرده است. و از آفرینش، درد زندگی، از ازل نوشته، گردش دوران، ذرات گردنده، هرچه باداباد، هیچ است و دم را دری م. ما در این مقاله عمدتاً به بررسی محتویات ترانه های خیام خواهیم پرداخت، چرا که این کتاب حاوی دیدگاههای قابل تأمّلی در عرصۀ خیام پژوهی است که بررسی دقیق و همه جانبۀ آن ضروری می نماید.3

محک شناسایی رباعیات خیام

هدایت در ابتدای مقدمۀ کتاب، با اذعان به اینکه مجموعه رباعیاتی که به اسم خیام شهرت یافته، کم و بیش دارای 80 تا 1200 رباعی است. آنها را فاقد تشکل و انسجام معنوی و ساختاری می داند و معتقد است که این حجم عظیم رباعی منسوب به خیام، «جُنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می دهد... به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدۀ خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکار (پریشانی) نخواهد بود». (ص 9) به نظر او، این تشنّت و پراکندگی در یکی از قدیمترین مجموعه


با


تحقیق درباره صادق هدایت و ترانه های خیام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره صادق هدایت و ترانه های خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

صادق هدایت و ترانه های خیام(

نگاهی به تاریخچۀ خیام شناسی

حکیم عمر خیام نیشابوری، پرآوازه ترین شاعر ایرانی در آن سوی مرزهای ایران است. شهرت او در اروپا تا دیرگاهی بر پایۀ آثار علمی او بود. رسالۀ جبر ومقابله در سال 1851 میلادی ترجمه شد وچند سال بعد نخستین چاپ ترجمۀ آزاد و اقتباس گونۀ ادوارد فیتز جرالد ـ شاعر انگلیسی ـ از رباعیات خیام در سال 1859 و ترجمۀ فرانسوی این رباعیات به قلم نیکولا ـ کنسول فرانسه در رشت - در سال 1867 انتشار یافت. اما پس از انتشار ویرایش دوم منظومۀ فیتز جرالد در سال 1868 بود که موج ستایش خیام و رباعیات او جهان غرب را فرا گرفت.

به گفتۀ مینورسکی، خاورشناس روس، بررسیهای انتقادی رباعیات خیام در اروپا در سال 1897 با مقالۀ والنتین ژوکوفسکی دربارۀ خیام و طرح مسئلۀ «رباعیات سرگردان» آغاز شد.

ژوکوفسکی در مقالۀ خود که در یادنامۀ بارون ویکتور روزن، با عنوان مظفریه، به چاپ رسید (پترزبورگ، 1897) علاوه بر معرفی تعدادی از منابع کهن ناشناخته دربارۀ زندگی خیام، 82 فقره از رباعیات منسوب به خیام را که در دواوین و تذکره ها به نام دیگر شاعران فارسی یافته بود. جزو رباعیات سرگردان دانست و در انتساب آنها به خیام تردید کرد.

آرتورکریستن سن دانمارکی در کت به نام پژوهش در رباعیات خیام (هایدلبرگ، 1904) به راهی دیگر رفت و با شک و احتمال، اص 12 رباعی را که نام خیام در آنها آمده و 2 رباعی را که نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد (621-620 ه .ق) نقل کرده است. معتبر شمرد. وی در کتاب بررسیهای انتقادی رباعیات خیام (کپنهاک، 1927) دریافتهای تازه تر خود را ارائه کرد و بر منبای یک محاسبۀ مکانیکی، 12 رباعی را به عنوان «رباعیاتی که می توان گفت از آن خیام است برگزید.

در همان ایام، کشف نسخۀ خطی مونس الاحرار فی دقایق الاشعار که به سال 741 ه .ق به دست محمدبن بدر ج ی گردآوری و به ثبت رسیده است حادثۀ خوشایندی بود و در جریان مطالعات رباعیات خیام تأثیر گذاشت. این اتفاق مبارک حاصل دقت نظر و پیگیری محمد قزوینی است.

13 رباعی مندرج در مونس الاحرار به اضافۀ رباعیات منقول در مرصاد العباد، تاریخ جهانگشا (جوینی، 658 ه .ق) و شش رباعی که متخلّص به نام خیام است، دستمایۀ پژوهش فردریخ روزن آلمانی شد تا به استناد آنها 23 رباعی را اصیل بداند و به عنوان «رباعیات کلید» معرفی کند. کتاب روزن در سال 1925 به چاپ رسید.1

این پژوهشها که عمدتاً در ربع اول قرن بیستم صورت گرفت، مطالعات مربوط به رباعیات خیام را وارد مرحله تازه ای کرد.

بازتاب این تحقیقات را در آثار محققان ایرانی می توان نخستین بار در تعلیقات محمد قزوینی بر چهار مقالۀ نظامی عروضی سمرقندی (هلند، مطبعۀ بریل لیدن. 1909) مشاهده کرد؛ اگرچه این کتاب نیز در اروپا به چاپ رسیده و تعلیقات مربوط به خیام تماماً خلاصه ای است از مطالب تاریخ ادبیات ایران نوشتۀ ادوارد براون انگلیسی.

با این حساب، صادق هدایت (1330-1281 ش) را می توان نخستین پژوهشگر ایرانی دانست که با مطالعۀ دستاوردهای ایران شناسان اروپا، پایه گذار شیوه ای نسبتاً تازه در بررسی انتقادی و تدوین رباعیات خیام شد. وی احتمالاً در دوران تحصیل خود در فرانسه (بار اول 1304-1300 بار دوم 1309-1305 ش) با آثار این دسته از پژوهشگران آشنایی پیدا کرد. هدایت مقدمه ای بر رباعیات خیام را در سال 1303 ش، زمانی که بیش از 22 سال از عمرش نمی گذشت. به عنوان اولین کتاب خود به چاپ رساند. او نیز مانند قزوینی بخش عمدۀ مطالب کتاب را از تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون و تحقیقات دیگر ایران شناسان برگرفته و از خود حرف و حدیث تازه و دیدگاه جدیدی ارائه نکرد. حدود 80 درصد حجم این کتاب 60 صفحه ای را رباعیات خیام تشکیل می دهد که بالغ بر 195 رباعی است و به ترتیب الفبای حروف قافیه تنظیم شده است. مقدمه ای بر رباعیات خیام جز در سال 1303 دیگر منتشر نشد، اما مقدمه 12 صفحه ای آن به طور جداگانه در کتاب نوشته های پراکندۀ صادق هدایت به چاپ رسید.2

مقدمه ای بر رباعیات خیام چندی بیش دومین بار انتشار یافت. (نشر تاریخ بهار 1377)

ده سال بعد از چاپ این کتاب، هدایت ترانه های خیام را به همراه شش مجلس تصویر از درویش نقاش (آندره سوریوگین) با تغییرات کلی در شکل و محتوا و افزودن برداشتها و نگرشهای تازۀ خود منتشر کرد (1313ش) از آن زمان تاکنون این ویرایش دوم، بارها به صورت رسمی و غیر رسمی تجدید چاپ شده است.

ترانه های خیام دارای یک مقدمه و سه بخش است. هدایت در مقدمۀ کتاب، روش کار خود را توضیح داده، در دو بخش دیگر به معرفی «خیام فیلسوف» و «خیام شاعر» پرداخته و در بخش پایانی کتاب نیز 143 ترانه گزیدۀ خیام را که به گمان خود اصیل تشخیص داده، تحت هشت موضوع کلی درج کرده است. و از آفرینش، درد زندگی، از ازل نوشته، گردش دوران، ذرات گردنده، هرچه باداباد، هیچ است و دم را دری م. ما در این مقاله عمدتاً به بررسی محتویات ترانه های خیام خواهیم پرداخت، چرا که این کتاب حاوی دیدگاههای قابل تأمّلی در عرصۀ خیام پژوهی است که بررسی دقیق و همه جانبۀ آن ضروری می نماید.3

محک شناسایی رباعیات خیام

هدایت در ابتدای مقدمۀ کتاب، با اذعان به اینکه مجموعه رباعیاتی که به اسم خیام شهرت یافته، کم و بیش دارای 80 تا 1200 رباعی است. آنها را فاقد تشکل و انسجام معنوی و ساختاری می داند و معتقد است که این حجم عظیم رباعی منسوب به خیام، «جُنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می دهد... به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدۀ خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکار (پریشانی) نخواهد بود». (ص 9) به نظر او، این تشنّت و پراکندگی در یکی از قدیمترین مجموعه


با


تحقیق درباره صادق هدایت و ترانه های خیام

سلام

ع های دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری در 120 فایل فشرده به تدریج آپلود شده و در این وبلاگ قرار داده می شود برای استفاده در کلیپ ها یا برای انی که به طور کلی می خواهند این ع ها را داشته باشند. در هر موضوعی که فکرش را ید - و حتی فکرش را نمی کنید - در این ع ها خواهید یافت. در ضمن فکر می کنم انی که شناخت چندانی از ندارند نیز با دیدن این ع ها که از هر نوشته و صحبتی گویاتر است چهره واقعی او را تا حدی خواهند شناخت.

چند نکته:

- این ع ها تاریخ مصور هشت ساله ی ماست. فکر می کنم از معدود انسان هایی روی زمین باشد که با این تعداد انسان در زندگی اش چهره به چهره صحبت کرده است- باید ع ها را ببینید تا متوجه منظورم شوید.

- به دلیل مشغله زیادی که دارم نتوانسته ام ع ها را دسته بندی کنم اما تقریبا مجموعه کاملی است که از جاهای مختلف و خصوصاً آرشیو سایت ریاست جمهوری که اکنون ع های دوره قبل را برداشته جمع آوری شده است. برخی از ع ها واقعاً زیبا و کم نظیر هستند دوستانی که فرصت دارند این ع ها را جدا کنند. اگر می توانید همه فایل ها را کنید چون در همه فایل ها ع های بسیار زیبایی وجود دارد.

- این ع ها میراثی است برای نسل های آینده که بدانند در این سرزمین روزگاری «مرد»ی بود...و برای شما دوستان قطعاً با دیدن این ع ها یقین پیدا خواهید کرد که آینده ی محتوم جز «بهار» چیزی نیست...

لطفاً اگر مشکلی در این فایل ها وجود داشت اطلاع دهید.

به تدریج و با آپلود فایل ها در همین پست ع های جدید اضافه می شوند.

تردید ندارم که این مجموعه ها را بسیار با ارزش خواهید یافت...

مجموعه شماره 1  (لینک در مدیافایر)            مجموعه شماره 62

مجموعه شماره 2  (لینک در مدیافایر)            مجموعه شماره 63

مجموعه شماره 3  (لینک در مدیافایر)            مجموعه شماره 64

مجموعه شماره 4  (لینک در مدیافایر)            مجموعه شماره 65

مجموعه شماره 5  (لینک در مدیافایر)            مجموعه شماره 66

مجموعه شماره 6  - لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 67

مجموعه شماره 7  - لینک پیکوفایل                        مجموعه شماره 68

مجموعه شماره 8 - لینک پیکوفایل                         مجموعه شماره 69  

مجموعه شماره 9 - لینک پیکوفایل                         مجموعه شماره 70

مجموعه شماره 10 - لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 71

مجموعه شماره 11 - لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 72

مجموعه شماره 12 - لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 73

مجموعه شماره 13 - لینک پیکوفایل                      مجموعه شماره 74

مجموعه شماره 14- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 75      

مجموعه شماره 15- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 76

مجموعه شماره 16- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 77

مجموعه شماره 17- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 78

مجموعه شماره 18- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 79

مجموعه شماره 19 - لینک پیکوفایل                      مجموعه شماره 80

مجموعه شماره 20- لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 81

مجموعه شماره 21 -لینک پیکوفایل                       مجموعه شماره 82

مجموعه شماره 22 - لینک پیکوفایل                      مجموعه شماره 83

مجموعه شماره 23                                          مجموعه شماره 84

مجموعه شماره 24                                          مجموعه شماره 85

مجموعه شماره 25                                          مجموعه شماره 86

مجموعه شماره 26                                          مجموعه شماره 87

مجموعه شماره 27                                          مجموعه شماره 88

مجموعه شماره 28                                          مجموعه شماره 89

مجموعه شماره 29 - لینک پیکوفایل                      مجموعه شماره 90

مجموعه شماره 30                                          مجموعه شماره 91

- لینک پیکوفایل

مجموعه شماره 31                                           مجموعه شماره 92

مجموعه شماره 32                                           مجموعه شماره 93

مجموعه شماره 33                                           مجموعه شماره 94

مجموعه شماره 34                                           مجموعه شماره 95      

مجموعه شماره 35                                           مجموعه شماره 96

مجموعه شماره 36                                           مجموعه شماره 97

مجموعه شماره 37                                           مجموعه شماره 98

مجموعه شماره 38                                           مجموعه شماره 99

مجموعه شماره 39                                           مجموعه شماره 100

مجموعه شماره 40                                           مجموعه شماره 101

مجموعه شماره 41                                           مجموعه شماره 102

مجموعه شماره 42                                           مجموعه شماره 103

مجموعه شماره 43                                           مجموعه شماره 104

مجموعه شماره 44                                           مجموعه شماره 105

مجموعه شماره 45                                           مجموعه شماره 106

مجموعه شماره 46                                           مجموعه شماره 107

مجموعه شماره 47                                           مجموعه شماره 108            

مجموعه شماره 48                                           مجموعه شماره 109

مجموعه شماره 49                                           مجموعه شماره 110

مجموعه شماره 50                                           مجموعه شماره 111

مجموعه شماره 51                                           مجموعه شماره 112

مجموعه شماره 52                                           مجموعه شماره 113

مجموعه شماره 53                                           مجموعه شماره 114

مجموعه شماره 54                                           مجموعه شماره 115

مجموعه شماره 55                                           مجموعه شماره 116

مجموعه شماره 56                                           مجموعه شماره 117

مجموعه شماره 57                                           مجموعه شماره 118

مجموعه شماره 58   

مجموعه شماره 59 

مجموعه شماره 60     

مجموعه شماره 61 - لینک پیکوفایل 


بازتاب-حکمت-در-شعر-شاعران-نامدار-فارسی-(فردوسی-ناصرخسرو-و-خیام)
بازتاب حکمت در شعر شاعران نامدار فارسی (فردوسی، ناصرخسرو و خیام)
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 1080
قیمت: : 30000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
بشر پیوسته کوشیده است تا با اتّکا به د خود به اسرار هستی پی ببرد و یکی از راه های پی بردن به این اسرار روی آوردن به حکمت است. اصطلاح حکمت به معنای بسیار متنوعی در طول تاریخ به کار رفته است. به نظر می رسد که هر فرهنگی تصور آرمانی خود را از حکمت دارد و آن را در متون حکمی، شفاهی یا مکتوب ثبت کرده است. روشن است که حکمت مست م گونه ای دانش است، به هر شیوه ای که می خواهد ب شده باشد. دانش حکمی به رغم کلی نگری اش دانشی سطحی نیست، بلکه دانشی ژرف و به مرور زمان پخته شده است. شخص حکیم در مرز یک دانش خاص متوقف نشده و از دانش های مختلف بهره های خود را گرفته و سرانجام حکمت اعتبارش به تحقق آن در ی است که آن را دارد. در میان شاعران ادب پارسی جلوه های مختلف حکمت را بیش از سایر ادیبان پارسی و به شکل کامل آن می توان در شاهنامه ی فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام مشاهده نمود، برای مثال در اشعار این سه شاعر نامی جلوه های مختلف حکمت چون: علم اخلاق، فلسفه و منطق، طب، موسیقی، جبر و اختیار، قضا و قدر، حساب و هندسه، نجوم و... به فراوانی دیده می شود که البتّه بسامد آنها در دیوان های این سه شاعر بزرگ متفاوت است. به نظر می رسد ستایش خداوند و بعد از آن د به عنوان اوّلین آفریده از طرف فردوسی و ناصرخسرو مورد توجّه بوده و خیّام در رباعیّاتش کمتر به این مقوله پرداخته است و در زمینه جبر و اختیار و قضا و قدر می توان گفت که نگاه فردوسی م ن نگاه ناصرخسرو و خیّام است یعنی به موضوع امر بین الامرین معتقد بوده است و ناصرخسرو بیشتر به اختیار تمایل و خیّام گرایش به جبر داشته است. در این پژوهش کوشیده شده است تا شیوه های مختلف نمود حکمت در شاهنامه فردوسی و دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام بیان شود تا از این رهگذر بدانیم چرا این سه شاعر بزرگ را حکیم نامیده اند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلّیّات تحقیق
1-1- مقدّمه
1-2- بیان مسأله
1-3- پرسش تحقیقاتی
1-4- اه تحقیق
1-5- ضرورت و اهمیّت تحقیق
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم: مرور مطالعاتی
2-1- مبانی نظری
2-2- پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق
3-2- جامعه پژوهش
3-3- شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدّمه
4-2- بخش اوّل: اوضاع و اجتماعی عصر فردوسی، ناصرخسرو و خیّام و شرح احوال و سبک و سیاق آنها
4-3- بخش دوم نگاهی به کاربرد واژه های حکمت، فلسفه، حکیم و فیلسوف در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-4- بخش سوم: ستایش خداوند (یزدان) در شه و شعر فردوسی، ناصرخسرو و خیّام
4-5- بخش چهارم: اخلاق و پند و اندرز و عبرت و حکمت در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-5-1- د و ورزی در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-5-2- بی اعتباری روزگار و اغتنام فرصت در شاهنامه، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-5-3- اخلاق در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-5-4- دادگری و عد د رشاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-5-5- قضا و قدر و جبر و اختیار در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6- بخش پنجم: بازتاب علوم رایج زمان در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6-1- فلسفه و کلام در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6-2- موسیقی در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6-3- شطرنج در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6-4- طب در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو
4-6-5- نجوم در شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو و رباعیّات خیّام
4-6-6- توانایی ناصرخسرو بر علوم مختلف از زبان خودش
4-6-7- تسلّط ناصرخسرو بر ادیان مختلف از زبان خودش
4-6-8- تسلّط ناصرخسرو و خیّام بر افسانه ها و داستان های اساطیری آریاییان
4-6-9- علم منطق و حساب و هندسه در شاهنامه فردوسی و دیوان ناصرخسرو
4-6-10- ناصرخسرو و مذهب اسماعیلیه
4-6-11- نظر بزرگان علم در مورد جایگاه خیّام در علم جبر و حساب و هندسه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادها و توصیه ها
5-3- محدودیّت ها
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی

 فایل

مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری
رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبارباعیات زیبای خیام


مشکل اسرار اجل را نگشاد


یک قدم از دایره بیرون ننهاد


من می‌نگرم ز مبتدی تا


عجز است به دست هر که از مادر زادرباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا


اشعار خیام نیشابوری


گر یک نفست ز زندگانی گذرد


مگذار که جز به شادمانی گذرد


هشدار که سرمایه سودای جهان


عمرست چنان کش گذرانی گذرد


رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا
منبع : رباعیات خیام


مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

رباعیات زیبای خیام

مشکل اسرار اجل را نگشاد

یک قدم از دایره بیرون ننهاد

من می‌نگرم ز مبتدی تا

عجز است به دست هر که از مادر زاد

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

اشعار خیام نیشابوری

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

منبع : رباعیات خیام


مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

رباعیات زیبای خیام

مشکل اسرار اجل را نگشاد

یک قدم از دایره بیرون ننهاد

من می نگرم ز مبتدی تا

عجز است به دست هر که از مادر زاد

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

اشعار خیام نیشابوری

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

رباعیات خیام کوتاه,رباعیات خیام عاشقانه,رباعیات خیام زیبا

منبع : رباعیات خیام


اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

خیام شاعر، خیام فیلسوف؛

صادق هدایت

شاید کمتر کت در دنیا مانند مجموعهی ترانههای خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالا ه ناشناس مانده. اگر همهی کتابهایی که راجع به خیام و رباعیاتش نوشته شده جمعآوری شود، تشکیل کتابخانهی بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه میباشد مجموعهای است که عموماً از هشتاد الی هزار و دویست رباعی کم و بیش دربردارد؛ اما همهی آنها تقریباً جُنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل میدهند.

حالا اگر یکی از این نسخه های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم، در آن به افکار متضاد، به مضمونهای گوناگون و به موضوعهای قدیم و جدید برمیخوریم؛ به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدهی خود را عوض کرده باشد قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل: الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی و قلاشی، خ ، وافوری... آیا ممکن است یک نفر اینهمه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالا ه فیلسوف و ریاضیدان و منجّم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش درهمجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع ، به همین اختلاف نظر برمیخوریم.

اساس کار ما روی یک مشت رباعی فلسفی قرار گرفته است که به اسم خیام، همان منجم و ریاضیدان بزرگ، مشهور است و یا به خطا به او نسبت میدهند. اما چیزی که انکارناپذیر است، این رباعیات فلسفی در حدود قرن 5 و 6 هجری به زبان فارسی گفته شده.

تاکنون قدیمترین مجموعهی اصیل از رباعیاتی که به خیام منسوب است، نسخهی «بودلن» آ فورد میباشد که در سنهی 865 در شیراز کتابت شده، یعنی سه قرن بعد از خیام، و دارای 158 رباعی است، ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است. زیرا رباعیات بیگانه نیز درین مجموعه دیده میشود.

تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست میباشد، عبارتست از رباعیات سیزدهگانهی «مونس الاحرار» که در سنهی 741 هجری نوشته شده، و در خاتمهی کتاب رباعیات روزن استنساخ و در برلین چاپ شده. رباعیات مزبور علاوه بر قدمت تاریخی، با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور میآیند. پس در اص این سیزده رباعی و دو رباعی [نقل شده در] «مرصادالعباد» که یکی از آنها در هر دو تکرار شده، شکی باقی نمیماند و ضمناً معلوم میشود که گویندهی آنها یک فلسفهی مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته، و نشان میدهد که ما با فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم. از اینرو، با کمال اطمینان میتوانیم این رباعیات چهاردهگانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محکِ شناسایی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم. در این صورت، هر رباعی که یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفیمشرب داشت، نسبتِ آن به خیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام، به اقتضای سن، چندینبار افکار و عقایدش عوض شده، در ابتدا لاابالی و خوار و کافر و مرتد بوده و آ عمر سعادت رفیق او شده، راهی به سوی خدا پیدا کرده و شبی روی مهت مشغول بادهگساری بوده، ناگاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزهی روی زمین میافتد و میشکند. آن وقت خیام برآشفته به خدا میگوید:

ابریق می مرا ش تی ربی،

بر من در عیش را ببستی ربی،

من می خورم و تو میکنی بدمستی

خاکم به دهن مگر تو مستی ربی؟

خدا او را غضب میکند، فوراً صورت خیام سیاه میشود و خیام دوباره میگوید:

ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو

آن که گنه نکرده چون زیست؟ بگو

من بد کنم و تو بد مکافات دهی

پس فرق میان چیست؟ بگو

خدا هم او را میبخشد و رویش درخشیدن میگیرد و قلبش روشن میشود. بعد میگوید: «خدایا مرا به سوی خودت بخوان!» آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز میکند!

این حکایت معجزهآسای مضحک بدتر از های نجمالدین رازی به مقام خیام توهین میکند، و افسانهی بچهگانهای است که از روی ناشیگری به هم بافتهاند. آیا میتوانیم بگوییم گویندهی آن چهارده رباعی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندههای تمس دنیا و مافیهایش را دست انداخته، در آ عمر اشک میریزد و از همان خ که محکوم کرده، [با این زبان]، استغاثه میطلبد؟ شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبها، این حکایت را ساخته تا اگر ی به رباعیات تند او بربخورد به نظر عفو و بخشایش به گویندهی آن نگاه کند و برایش آمرزش بخواهد!

از این قبیل افسانهها دربارهی خیام زیاد است که قابل ذکر نیست، و اگر همهی آنها جمعآوری بشود، کتاب مضحکی خواهد شد. فقط چیزی که مهم است به این نکته برمیخوریم که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پست و متعصب افاتپرست چه بوده، و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی میکند. زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرای درجهی سوم و چهارم که به او حمله کردهاند از زمان خیلی قدیم شروع شده و همین علت مخلوط شدن رباعیات او را با افکار متضاد به دست میدهد. انی که منافع خود را از افکار خیام در خطر میدیدهاند تا چه اندازه در اب فکر او کوشیدهاند.

[با بررسی رباعیهای خیام] میتوانیم به طور صریح بگوییم که خیام از سن شباب تا موقع مرگ، مادی، بدبین و ریبی بوده (و یا فقط در رباعیاتش اینطور مینموده) و یک لحن تراژیک دارد که به غیر از گویندهی همان رباعیات چهاردهگانهی سابق دیگری نمیتواند گفته باشد، و قیافهی ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده است. فقط در آ عمر با یک جبر یأسآلودی حوادث تغییرناپذیر دهر را تلقی نموده و بدبینی که ظاهراً خوشبینی به نظر میآید اتخاذ میکند.


با


تحقیق و بررسی در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

خیام شاعر، خیام فیلسوف؛

صادق هدایت

شاید کمتر کت در دنیا مانند مجموعهی ترانههای خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالا ه ناشناس مانده. اگر همهی کتابهایی که راجع به خیام و رباعیاتش نوشته شده جمعآوری شود، تشکیل کتابخانهی بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه میباشد مجموعهای است که عموماً از هشتاد الی هزار و دویست رباعی کم و بیش دربردارد؛ اما همهی آنها تقریباً جُنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل میدهند.

حالا اگر یکی از این نسخه های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم، در آن به افکار متضاد، به مضمونهای گوناگون و به موضوعهای قدیم و جدید برمیخوریم؛ به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدهی خود را عوض کرده باشد قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل: الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی و قلاشی، خ ، وافوری... آیا ممکن است یک نفر اینهمه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالا ه فیلسوف و ریاضیدان و منجّم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش درهمجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع ، به همین اختلاف نظر برمیخوریم.

اساس کار ما روی یک مشت رباعی فلسفی قرار گرفته است که به اسم خیام، همان منجم و ریاضیدان بزرگ، مشهور است و یا به خطا به او نسبت میدهند. اما چیزی که انکارناپذیر است، این رباعیات فلسفی در حدود قرن 5 و 6 هجری به زبان فارسی گفته شده.

تاکنون قدیمترین مجموعهی اصیل از رباعیاتی که به خیام منسوب است، نسخهی «بودلن» آ فورد میباشد که در سنهی 865 در شیراز کتابت شده، یعنی سه قرن بعد از خیام، و دارای 158 رباعی است، ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است. زیرا رباعیات بیگانه نیز درین مجموعه دیده میشود.

تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست میباشد، عبارتست از رباعیات سیزدهگانهی «مونس الاحرار» که در سنهی 741 هجری نوشته شده، و در خاتمهی کتاب رباعیات روزن استنساخ و در برلین چاپ شده. رباعیات مزبور علاوه بر قدمت تاریخی، با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور میآیند. پس در اص این سیزده رباعی و دو رباعی [نقل شده در] «مرصادالعباد» که یکی از آنها در هر دو تکرار شده، شکی باقی نمیماند و ضمناً معلوم میشود که گویندهی آنها یک فلسفهی مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته، و نشان میدهد که ما با فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم. از اینرو، با کمال اطمینان میتوانیم این رباعیات چهاردهگانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محکِ شناسایی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم. در این صورت، هر رباعی که یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفیمشرب داشت، نسبتِ آن به خیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام، به اقتضای سن، چندینبار افکار و عقایدش عوض شده، در ابتدا لاابالی و خوار و کافر و مرتد بوده و آ عمر سعادت رفیق او شده، راهی به سوی خدا پیدا کرده و شبی روی مهت مشغول بادهگساری بوده، ناگاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزهی روی زمین میافتد و میشکند. آن وقت خیام برآشفته به خدا میگوید:

ابریق می مرا ش تی ربی،

بر من در عیش را ببستی ربی،

من می خورم و تو میکنی بدمستی

خاکم به دهن مگر تو مستی ربی؟

خدا او را غضب میکند، فوراً صورت خیام سیاه میشود و خیام دوباره میگوید:

ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو

آن که گنه نکرده چون زیست؟ بگو

من بد کنم و تو بد مکافات دهی

پس فرق میان چیست؟ بگو

خدا هم او را میبخشد و رویش درخشیدن میگیرد و قلبش روشن میشود. بعد میگوید: «خدایا مرا به سوی خودت بخوان!» آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز میکند!

این حکایت معجزهآسای مضحک بدتر از های نجمالدین رازی به مقام خیام توهین میکند، و افسانهی بچهگانهای است که از روی ناشیگری به هم بافتهاند. آیا میتوانیم بگوییم گویندهی آن چهارده رباعی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندههای تمس دنیا و مافیهایش را دست انداخته، در آ عمر اشک میریزد و از همان خ که محکوم کرده، [با این زبان]، استغاثه میطلبد؟ شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبها، این حکایت را ساخته تا اگر ی به رباعیات تند او بربخورد به نظر عفو و بخشایش به گویندهی آن نگاه کند و برایش آمرزش بخواهد!

از این قبیل افسانهها دربارهی خیام زیاد است که قابل ذکر نیست، و اگر همهی آنها جمعآوری بشود، کتاب مضحکی خواهد شد. فقط چیزی که مهم است به این نکته برمیخوریم که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پست و متعصب افاتپرست چه بوده، و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی میکند. زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرای درجهی سوم و چهارم که به او حمله کردهاند از زمان خیلی قدیم شروع شده و همین علت مخلوط شدن رباعیات او را با افکار متضاد به دست میدهد. انی که منافع خود را از افکار خیام در خطر میدیدهاند تا چه اندازه در اب فکر او کوشیدهاند.

[با بررسی رباعیهای خیام] میتوانیم به طور صریح بگوییم که خیام از سن شباب تا موقع مرگ، مادی، بدبین و ریبی بوده (و یا فقط در رباعیاتش اینطور مینموده) و یک لحن تراژیک دارد که به غیر از گویندهی همان رباعیات چهاردهگانهی سابق دیگری نمیتواند گفته باشد، و قیافهی ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده است. فقط در آ عمر با یک جبر یأسآلودی حوادث تغییرناپذیر دهر را تلقی نموده و بدبینی که ظاهراً خوشبینی به نظر میآید اتخاذ میکند.


با


تحقیق درمورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص


به بهانه روزملی بزرگداشت خیام

سید علی میرافضلی

 روز 28 اردیبهشت ماه در تقویم ملی به عنوان روز بزرگداشت حکیم عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری معروف به خیام، نام‌گذاری شده است. حکیم خیام، فیلسوف، منجم و ریاضی‌دان نامدار ایرانی، 998 سال پیش در نیشابور به دنیا آمد و به سال 526 ق، در سن 87 سالگی، در همان شهر از دنیا رفت. شهرت او در دوران خودش، به واسطه رسالات فلسفی و علمی‌ و مقام شامخی بود که به عنوان یک دانشمند طراز اول داشت. اما به فاصله یک قرن بعد از مرگش، شهرت شاعری‌ او بر جایگاه علمی‌اش چربید و اکنون همه ما بیشتر او را به عنوان یک شاعر بزرگ ایرانی می‌شناسیم و شاید نقل قول‌های پراکنده‌ای در مورد اینکه چه دانشمند با منزلتی بوده و چه جایگاه والایی داشته، شنیده‌ باشیم و شاید هم نه!
رباعی‌سرایی خیام، در زمان حیاتش امری ناشناخته بوده است و نویسندگان هم‌عصر او از قبیل نظامی عروضی و ابوالحسن بیهقی در این باره کاملاً سکوت کرده‌اند. اولین منبعی که رباعیی به اسم خیام نقل کرده، رساله‌ای از ف رازی (درگذشته 606 ق) است که در آن، ضمن تقریر مسئله معاد، به یکی از رباعیات خیام استناد جُسته و بر محتوای آن ایراد گرفته است. این رساله، حدود 70 ـ 80 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده است:
دارنده چو ترکیب طبایع آراست
باز ازچه سبب فکندش اندر کم و کاست؟
گر خوب نیامد این بنا، عیب کراست
ور خوب آمد، از بهر چراست؟
سایر رباعیاتی که در منابع معتبر به اسم خیام نقل شده، از همین سنخ است. یعنی در آنها یک گره فکری وجود دارد که با زبانی ساده و بدون آرایه بیان شده است:
در دایره‌ای کآمدن و رفتن ماست
او را نه بدایت نه نهایت پیداست
می‌نزند دمی درین معنی راست
کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
..
ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست
بش تن‌ آن روا نمی‌دارد مست
چندین سر و پای نازنین از سر دست
از مهر که پیوست و به کین که ش ت؟
..
ز آوردن من نبود گردون را سود
وز بُردن من، جاه و ج نفزود
وز هیچ ی نیز دو گوشم نشنود
کآوردن و بُردن من از بهر چه بود!
..
از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده‌ای کو که به ما گوید راز
پس بر سر این دو راهه آز و نیاز
تا هیچ نمانی که نمی‌آیی باز
برازنده حکیم خیام نیست  که دغدغه فکری‌اش باده و ساده باشد. او اگر فراغتی از درس و بحث و مطالعه و تحقیق پیدا می‌کرد، در حد قلم‌انداز، رباعیی می‌گفت و در گوشه و کنار کتاب و دفترش می‌نوشت و به مقداری نبود که دیوانی از رباعیات خود ترتیب دهد. به همین خاطر، ما مجموعه مدونی که فراهم آورده خیام باشد، در اختیار نداریم. این رباعیات معدود و پراکنده، با رباعیاتی که ما امروزه به اسم خیام می‌شناسیم و به خاطر س ‌ایم، از زمین تا آسمان تفاوت لفظی و ماهوی دارد؛ و انتساب رباعیاتی از این دست به خیام:
این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی! غم فردای حرفان چه خوری؟
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد
..
می نوش که عمر جاودانی این است
خود حاصلت از دور جوانی این است
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی این است.
ساخته و پرداخته ذهن ادبای خوش ذوق است، نه آفریده ذهن آن حکیم فرزانه. این قبیل رباعیات که توسط خوانندگان نامدار و شاعران خوش‌صدا خوانده شده و در خاطر دوستداران شعر جای گرفته، با همه شور و احساسی که در آنها هست، به گواهی منابع متقن و مورد اعتماد، محصول 200 ـ 300 سال بعد از مرگ خیام است، نه زمانه او.
اگر حکیم خیام، از گور بر می‌خاست و بر رباعیاتی که بر بنای آرامگاهش نوشته‌اند، نظر می‌افکند، به احتمال زیاد گمان می‌بُرد که او را به اشتباه در‌آن مکان به خاک س ‌اند و اگر قدمی در‌ آن محوطه می‌زد و در کتابفروشی‌های آنجا، مجموعه رباعیات خودش را تورقی می‌کرد، قطع به یقین از شدت شرم و شگفتی، سر به بیابان‌های نیشابور می‌گذاشت.
طی این ربع قرنی که بر سر پژوهش در رباعیات خیام گذاشته‌ام، این سؤال همیشه برایم مطرح بوده که چگونه طی سیصد سال (از اوایل قرن ششم تا اوایل قرن نهم)، همه سرمایه ما از رباعیات خیام، فقط 100 رباعی است و ناگهان ظرف مدت 40 ـ 50 سال (از اوایل قرن نهم تا اواسط آن قرن)، شمار رباعیات خیام به صورت تصاعدی و جهشی، به 550 رباعی رسیده است؟ این 450 رباعی از کجا آمده و با کدام منطق و سلیقه‌ای، به قافله رباعیات خیام پیوسته است؟
اما از سه چهار سال پیش و با رواج شبکه‌های اجتماعی بخصوص با فراگیر شدن اپلیکیشن‌های تلفن همراه از قبیل تلگرام، این معما برای من کاملاً حل شده است و پاسخ خودم را پیدا کرده‌ام. الآن در این شبکه‌ها، هیچ نویسنده و شاعری امنیت ندارد. شعر فلان و بهمان را به اسم مولانا و قیصر امین‌پور و سهراب سپهری می‌زنند و هرچه فریاد می‌زنی، گوش ی بد ار نیست. این شعرها، گاهی فاقد قافیه و ردیف و زبان سالم و مضمون متعالی است و شاعران متوسط هم زیر بار انتساب آنها نمی‌روند، چه برسد به بزرگان شعر و ادب. در عصر تکنولوژی که دسترسی به منابع اصیل برای هر ی امکان‌پذیر است و قابل قیاس نیست با 800 سال پیش که شعرها و کتاب‌ها، ماه‌ها و گاه سال‌ها طول می‌کشید تا از یک نقطه به نقطه دیگر برود، این همه خطا در نقل، و آمار بالای کُپی پیست (همان بردار و بگذار خودمان) هیچ توجیه عقلانی ندارد. چگونه ما انتظار داریم ادیب میان‌مایه‌ای مثل یاراحمد رشیدی تبریزی که در سال 865 قمری به هیچ کدام از امکانات وسیع امروزی دسترسی نداشته و از بسیاری از ظرایف سخن هم بی‌خبر بوده، از پیش خود، 400 رباعی به سرمایه رباعیات خیام نیفزاید؟ به نظر می‌رسد بی دقتی در نقل اشعار و کاهلی در شناخت گویندگان آنها و بی‌خیالی در مورد صحت و سقم مطالب، در خون پاک ما آریایی‌های اصیل و نژاده جریان دارد و اگر تمام دیوان‌های شعر را، از قدیم الایام تا امروز، در یک لوح فشرده به آحاد ملت ایران هدیه کنند، باز هم از صنعت شریف «بردار و بگذار» دست بر نمی‌دارند و هر شعر و مطلبی را، خوانده و ناخوانده، بی درنگ رونویسی می‌کنند و می‌فرستند برای نفر بعد؛ و اصرار هم دارند که نفر بعدی هم، به همین سیره حسنه اقتدا کند و زنجیره نشر جعلیات را، به مدد همان خون اصیل آریایی، استمرار بخشد.
از نظر من، آشفته بازار نقل شعر در گروه‌های اجتماعی مجازی که صدای بسیاری را در آورده، نمایش راستینی از خصلت بی‌مبالاتی ما ایرانیان در نقل اشعار و مطالب است. ما از 700 ـ 800 سال به همین شیوه، به تدوین جُنگ‌ها و مجموعه‌های ادبی پرداخته‌ایم و هر رباعیی را بدون تحقیق و تفحص، به اسم خیام و دیگران ثبت کرده‌ایم  و برای ما مهم نبوده که آن رباعیات، قوی یا ضعیف، فرآورده ذوق کیست. از شما چه پنهان، خوب که فکر می‌کنم، با خودم می‌گویم چه بهتر که نیاکان ما به امکانات ارتباطی دسترسی نداشته‌اند، وگرنه میراث ادبی ما چنان به‌هم آمیخته می‌شد که نه حکیم خیام نیشابوری قابل شناسایی بود و نه خواجه حافظ ؛ و الآن به جای 550 رباعی، 5500 رباعی ناهمگون، در پوشه رباعیات منسوب به خیام جا خوش کرده بود!

 


اختصاصی از نیک فایل مقاله رباعیات خیام با و پر سرعت .

مقاله رباعیات خیام


مقاله رباعیات خیام

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;44

سالها پیش در هندوستانیک شاعر کهنسال ایرانی را ملاقات که به من گفت شعر پارسی اغلب دارای دومعنی ظاهری و باطنی است و به یاد دارم که از شرح او در بیان معنی دوگانه چندین قطعه شعر فارسی چه لذت وابتهاجی در خاطر من حاصل گردید.

یک روز هنگامی که با تمرکزی عمیق رباعیات خیام را از نظر می گذرندم ناگهان احساس که دیوارهای معنی ظاهر پیش رویم فرو ریخت وقله زرین گنجهای عظیم و گسترده در پیش چشم من هویدا گردید.

گویی یک قانون اسرارآمیز الهی از آثار معنوی و در روی زمین حراست می کند چنانکه رباعیات خیام را با وجود قرنها سوءتعبیر همچنان حفظ کرده است.

عمرخیام در سرزمین خویش پیوسته به عنوان عارف و معلمی بلند مرتبه شناخته شده ورباعیات وی به عنوان کتاب مهم و مقدس صوفیان مورد احترام بوده است.

پرفسور چار .اف.هورن .در مقدمه ای بر رباعیات خیام که در جلد هشتم از سری کتب مقدمه وادبیات کلاسیک قشری طبع گردیده می نویسد: ایه تاسف است که خیام در نظر بسیاری از خوانندگان مغرب زمین به عنوان یک شاعر ملحد و طلب و یک مست لایغل که تنها شوق او شرب خمر وبرخورداری از لذات دنیوی است شناخته شده است. و این همان اشتباه رایجی است که به طور کلی در باب تصوف رخ داده است.


با


مقاله رباعیات خیام
از خواهش نفس، پاک می باید بود

بیچاره و دردناک می باید بود

هین خاک شو و عُجب و تکبّر بگذار

چون آ کار خاک می باید بود.


ابوالوفاء خوارزمی

درگذشته 835 ق.

خواجه ابوالوفاء، معروف به پیر فرشته، از مشایخ نامدار دوره تیموری است. از او رباعیاتی به جای مانده که نجیب مایل هروی 246 فقره آن را، بر مبنای دستنویس کتابخانه ملک تهران، در کتاب «در شبستان عرفان» (تهران، نشر گفتار، 1369) نقل فرموده است. اخیراً سید احمد بهشتی ، رباعیات خواجه ابوالوفاء خوارزمی را بر مبنای سه نسخه خطی و سه کتاب چاپی شاگرد او تاج الدین حسین خوارزمی تصحیح و منتشر کرده است (تهران، روزنه، 1395). این کتاب، مشتمل بر 269 رباعی است. 

بعضی رباعیات ابوالوفاء خوارزمی، در زمان حیاتش و بعد از آن شهرتی داشته است. اما اغلب آنها، به دلیل اشتمال بر لغات و اصطلاحات عرفانی و عدم عبور آنها از صافی یک ذهن شاعرانه ناب، متکلّف و فاقد شور عاطفی و بی بهره از تخیلی بلند و قدرت تصویرگری است و جایگاهی در تاریخ رباعی فارسی ندارند. رباعیات خوارزمی، نمودار روشنی از انحطاط رباعی فارسی در دستگاه عرفان ابن عربی و معتقدان او در سده نهم و دهم هجری ست. بزرگ ترین شاعر این مکتب، نورالدین عبدالرحمن جامی (898 ق) است که خاتم الشعراء فارسی لقب گرفته و از حدود 800 رباعی او، تعداد اندکی، واجد آن روح شاعرانه قوی، و طراوت و تازگی در بیان یا محتوا است. 

این معنی را نجیب مایل هروی در مقدمه رباعیات ابوالوفاء با زهر کمتر و ظرافت بیشتری بیان کرده است: رباعیات ابوالوفاء «یک صد و سال، و شاید بیشتر از آن، در میان خانقاهیان و اصحاب شان شهرت داشته و بعضی از آنها بر سر زبان ها جاری بوده است. علت شهرت رباعی های ابوالوفاء اگرچه می توان در مواردی اندک، در تجربه های شاعرانه سراینده جستجو کرد؛ و لیکن نمی توان گفت که جمیع رباعیات او به لحاظ اسباب شاعرانه در خور توجه است؛ هرچند که به اعتبار تجربه های عرفانی و این که نکته های نازک و باریکی را بیان می دارند، سزاوار تأمل و محتاج شرح و تفسیرند».

جامی به رباعیات ابوالوفاء نظر داشته و تحت تأثیر رباعی بالا، رباعی زیر را سروده است:

دل خسته و چاک می باید شد

وز هستی خویش، پاک می باید شد

آن به که به خود پاک شویم اوّل کار

چون آ کار، خاک می باید شد.

دیوان جامی، مورد توجه گردآورندگان رباعیات منسوب به ابوسعید ابوالخیر بوده و شمار زیادی از رباعیات او، از جمله رباعی بالا، نصیب ابوسعید شده است. جامی، ردیف رباعی را تغییر اندکی داده و در این تغییر، احتمالاً به این رباعی کمال اسماعیل اصفهانی نظر داشته است:

آلوده مشو که پاک می باید شد

مآسای که دردناک می باید شد

از باد چو آتش ار بَری سر به فلک

چون آب، به زیر خاک می باید شد.

آصفی هروی (متوفی 923 ق) که در شعر شاگرد جامی بوده، رباعی او را از جنبه عرفانی و اخلاقی تهی کرده و آن را به فضای خیامانه در آورده است. آصفی در دوره تیموری یکی از شاعران جدی مکتب خیام به شمار می آید. مصراع چهارم رباعی او به عینه با رباعی جامی یکی است:

زیر دیر کهن چو پاک می باید شد

پاکیزه به آب تاک می باید شد

امروز سرم به خاک میخانه خوش است

چون آ کار، خاک می باید شد!

منابع:

رباعیات خواجه ابوالوفاء خوارزمی، ص 11؛ در شبستان عرفان، ص 21؛ رباعیات جامی، ص 54؛ سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، ص 31؛ دیوان کمال اسماعیل اصفهانی، ص 919؛ دیوان آصفی هروی، ص 243

●●دوران بازنشستگی

1.اگر چه قانونا یک تمام امکان ادامه کار در را دارد.اما این اوا احساس
که امکان حضور تمام وقت ،هر روز، صبح و عصر
در دفتر کار مشکل شده است.لذا تصمیم گرفتم درخواست بازنشستگی کنم و بطور نیمه وقت بعد از ظهر ها به راهنمایی و آموزش دانشجویان تحصیلات
تکمیلی بپردازم.
2.قسمتی از وقت خود را به تکمیل رباعیات خود و اصلاح آنها اختصاص دادم. الحمد لله عمده آنها اصلاحات آنها انجام شد.بیش از پانصد رباعی در زمینه های اجتماعی،فرهنگی،مذهبی،عرفانی و اهل بیت سرودم.علاقه مندان می توانند مجموعه رباعیات اینجانب را از تلگرام یا وبلاگ یا سایت اینجانب کنند.امید است توشه ای برای خود بهمراه ببرم.با توجه به وقت کم مردم و تنوع شبکه های مجازی مردم مایلند مطالب مفید را با کوتاهترین جملات بخوانند.رباعیات با توجه به ادغام هنر و فرهنگ واختصار می تواند مفید واقع شود.
مدتها بود که می خواستم اشعار رباعی بسرایم ولی توفیق حاصل نمی شد.تا اینکه حدود دو سال است
که اقدام به سرودن رباعی کرده ام.اگر چه بعضی از آنها دو بیتی هستند.ولی بخاطر گنجاندن یک مفهوم چاره ای نداشتم که از ح رباعی به دو بیتی تن دهم.خدا توفیق داده که در دوران بازنشستگی روزنه بطور متوسط سه رباعی بسرایم. بعضا تا ده رباعی
سروده ام.سعی دارم که مفاهیم تکراری نباشد.بعلاوه از کنایه و تشبیهات وهنر بیشتر استفاده کنم.تا خواننده علاقه مند به ادامه مطالعه شود.سعی شده مفاهیم دینی و اجتماعی مستند در قالب رباعی سروده شود.این کار باعث می شود که بعضا نتوانم
احساسا ت خود را بیان کنم.اخیرا از واژه نامه برای پیدا لغات هم وزن استفاده می کنم.بعلاوه با استفاده از جستجوگر اشعاری را که لغت مورد نظر در اشعار بکار رفته را می خوانم .این کمک میکند که با اشعار گوناگون آشنا گردم.
3.دوستان پیشنهاد می کنند که رباعیات را چاپ کنم.فکر می کنم زود است. ضرورت دارد اهل قلم و عزیزان که فرصت و علاقه به شعر دارند.در صورت امکان نظرات خود را به اینجانب انعکاس دهند،قطعا مورد توجه قرا می گیرد.جا دارد از آقای میثمی و پدر بزرگوارشان که مدتی است رباعیات اینجانب را اصلاح می کنند تشکر کنم.همچنین از آقای رنجبری که رباعیات مرا در اختیار چند شاعر در قم گذاشتند و با اصلاح و راهنمایی های کلی مرا با تکنیک های شعر بیشتر آشنا د،قدر دانی کنم.احساس می کنم اخیرا رباعیات با یاری خدای متعال و همکاری عزیزان زیباتر شده است.ضمنا از برادر خود محمد رجالی که رباعیات بنده را بالاخص در زمینه مفاهیم
یاری می کنند تشکر کنم.
4.در ابتدا سرودن شعر را با اشعار مثنوی شروع نمودم که تحت عنوان نوای دل به چاپ رسید،جا دارد از آقای خوش نظر شاعر توانا که با نقطه نظرات خود طی چند سال امکان چاپ آن مجموعه مقدور گشت.با مطالعه مجدد آنها اتی که قابل سرودن و تکمیل به صورت رباعی را است اج می کنم.حدود دویست رباعی تا کنون مقدور گشته که با ایده گرفتن از مضامین آنها بسرایم. بعضا چند روز طول می کشد که بتوانم یک رباعی را کامل کنم.بقیه رباعیات با توجه به مطالبی که می خوانم ،سروده شده است.تجربه نشان داده شده است همین که احساس کنم امکان سرودن یک رباعی در زمینه های که خوشم می آید ، مقدور است،با تلاش و پی گیری امکان سرودن هست.همانند جرقه ای می ماند که با شعله ور ش فضا را روشن می کند.در تحقیقات علمی هم دریافتم که مطالبی که به ذهن خطور می کند،با پی گیری امکان بدست آمدن مطالب نو هست.
5.قسمتی از وقت خود را به خانواده اختصاص می دهم. بنا دارم با سفر مانده عمر خود را به تفریحات سالم اختصاص دهم .بچه ها نیاز دارند که بیشتر با آنها باشم. زمانی که از آنها دور می شوم ،دلتنگی می کنند.امید است با یاری خدا بتوانم با تربیت صحیح فرزندانی به جامعه تحویل دهم ،که مفید باشند


اختصاصی از نیک فایل رباعیات خیام با و پر سرعت .

رباعیات خیام


رباعیات خیام

رباعیات خیام که توسط حسین خنجی براساس قافیه تنظیم شده است


با


رباعیات خیام

اختصاصی از ژیکو تحقیق زندگی نامه خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

زندگی نامه خیام

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است.

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است. خلاصه ی سخن نظامی درباره وی آن است که: به سال ۵۰۶ در بلخ به خدمت خواجه عمر خیام رسید و در میان مجلس ع از وی شنید که می گفت «گورمن در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند» و چون در سال ۶۳۰ به نیشابور رسید چهار سال بود که از وفات اومی گذشت. و نیز درباره ی اختیار او در نجوم حکایتی دارد.بعد از نظامی عروضی، ابوالحسن علی بن زید بیهقی صاحب تتمهٔ صوان الحکمهٔ، که خود، خیام را در ایام جوانی ملاقات کرده بود، شرحی مفصل درباره عمربن ابراهیم خیام دارد. خلاصه سخن وی درباره خیام چنین است: الدستور الفیلسوف حجهٔالحق الخیام در نیشابور ولادت یافته و نیاکان او هم از آن شهر بوده اند و او خود تالی ابوعلی در اجزاء علوم حکمت بود جز آنکه خویی تند داشت. ذکاوت او چندان بود که در اصفهان هفت بار کت را خواند و حفظ کرد و چون به نیشابور بازگشت آن را املاء نمود و بعد از آنکه املاء او را با نسخه اصل مقابله د بین آنها تفاوت بسیار ندیدند. وی در تصنیف و تعلیم ضنت (بخل در تعلیم) داشت و من از او تصنیفی ندیده ام مگر کتابهای : مختصر فی الطبیعیات، رسالهٔ فی الوجود، رسالهٔ فی ال و کلیف ... اما در اجزاء حکمت از ریاضیات و معقولات، آگاه ترین ان بود. روزی حجهٔال محمد الغزالی نزد او رفت و از او سؤالی در تعیین یک جزء از اجزاء قطبی فلک کرد. اما عمر در جواب او سخن را به درازا کشاند لیکن از خوض در موضع نزاع خودداری کرد، و این خوی خیام بود، و به هر حال سخن او چندان طول کشید تا نیمروز فرا رسید و مؤذن بانگ در داد. غزالی گفت: «جاء الحق و زهق الباطل!» و از جای برخاست. روزی در ایام کودکی سنجر که وی را آبله دریافته بود، عمر به خدمت او رفت و بیرون آمد. مجیرال ه از وی پرسید: او را چگونه یافتی و به چه چیز علاجش کرده ای؟ گفت: این کودک مخوف است! خادم حبشی این سخن را بشنود و به سلطان رساند. چون سلطان از آبله برست ، بغض عمر را به سبب آن سخن در دل گرفت و هیچگاه وی را دوستش نمی داشت. در صورتی که سلطان ملکشاه او را در مقام ندما می نشاند و خاقان شمس الملوک در بخارا بسیار بزرگش می داشت و خیام با او بر تخت می نشست. آن گاه بیهقی حکایتی از عمر مربوط به روزی که در خدمت ملکشاه نشسته بود و همچنین داستان نخستین ملاقات خود را با خیام و دو سوالی که خیام درباره یکی از ات حماسه و یک موضوع ریاضی از او کرده بود، می آورد و می گوید: داماد خیام محمد البغدادی برایم حکایت کرده است که خیام با خلالی زرین دندان پاک می کرد و سرگرم تامل در الهیات شفا بود، چون به فصل واحد و کثیر رسید خلال را میان دو ورق نهاد و وصیت کرد و برخاست و گزارد و هیچ نخورد و هیچ نیاشامید و چون عشاء بخواند به مسجد رفت ودر آن حال می گفت: خدایا بدان که من تو را چندان که میسر بود بشناختم، پس مرا بیامرز! زیرا شناخت تو برای من به منزله راهی است به سوی تو! و آنگاه بمرد.از جمله مطالبی که در کتب بعدی درباره خیام آمده، داستان مجعول دوستی خیام و حسن صباح وخواجه نظام الملک از اوان کودکی و همدرسی نزد یک است که نخست از کتاب سرگذشت سیدنا در کتاب جامع واریخ رشیدالدین فضل الله نقل شده و از آن کتاب به کتب دیگری از قبیل تاریخ گزیده و روضهٔالصفا و حبیب السیر و تذکره تشاه راه جسته است. اگر چه این هر سه بزرگ، معاصر یکدیگر بوده اند لیکن همدرس بودن آنها آنان بعید به نظر می آید زیرا وفات خیام چنانکه خواهیم گفت در حدود سالهای ۵۰۹ یا ۵۱۷ یا سنین دیگر است که ذکر کرده اند و وفات حسن صباح در سال ۵۱۸ اتفاق افتاده و اگر این دو در کودکی با نظام الملک در نزد یک درس می خواندند می بایست با خواجه همسال باشند و چون خواجه به سال ۴۰۸ ولادت یافته بود پس ناگزیر سن دو همدرس او هنگام وفات می بایست به قریب یکصد و ده رسیده باشد و چنین امر غریب الاتفاقی در شرح حال این دو بزرگ به نظر نرسیده است. خلاصه سخن درباره خیام آن است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیدانان و شاعران بوده است. معاصران او وی را اندر حکمت، تالی بوعلی می شمردند و در احکام نجوم قول او را مسلم می داشتند و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظایر اینها به او رجوع می د. برای حکیم سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز ذکرکرده و گفته اند که با همه فرزانگی مردی تند خوی بود و به سبب تفوه (به زبان آوردن) به حقایق و اظهار حیرت و سرگشتگی در حقیقت احوال وجود و تردید در روزشمار و ترغیب به استفاده از لذایذ موجود و حال، و امثال این مسائل که همه خارج ازحدود ذوق و درک مردم ظاهر بین است، مورد کینه علمای دینی بود. درباره او گفته اند که در تعلیم و تصنیف ضنت داشت. ضنت و تالیف نسبت بی معنایی به نظر می آید، ولی بخل در تعلیم شاید بر اثر آن بود که حکیم شاگردی که شایسته درک سخنان او باشد نمی یافت. وفات خیام را غالباً در سنه ی ۵۰۹ (روایت تاریخ الفی) و ۵۱۷ نوشته اند. نظامی عروضی چنانکه دیده ام او را به سال ۵۰۶ (ست و خمس مائهٔ) در شهر بلخ ملاقات کرده بود و بنابراین خیام تا سال ۵۰۶ زنده بود. عروضی در دنبال سخنان خود آورده است که چون به سال ۵۳۰ به نیشابور رسید چهار (ن:چند) سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. اگر به نقل بعضی از نسخ که "چهارسال" ضبط کرده اند اعتماد کنیم وفات در حدود ۵۲۶ یا ۵۲۷ اتفاق افتاده بود و اگر چند سال صحیح باشد باید در یکی از سنین بین ۵۰۶ و ۵۳۰ فوت کرده باشد. برخی از محققان معاصر سال ۵۱۷ را برای تاریخ وفات خیام برگزیده اند.خیام اشعاری به پارسی و تازی و کتابهایی بدین دو زبان دارد. از آثار علمی او پیش از این در فصل علوم عقلی سخن گفته ایم و هنگام تحقیق در نثر پارسی این دوره، نامی از کتب منثور پارسی او هم به میان خواهد آمد. در اینجا باید درباره رباعیات خیام مختصری بگوییم:

درباره رباعیات خیام تحقیقات فراوانی به زبان پارسی و زبانهای دیگر صورت گرفته است. استقبال بی نظیری که از خیام و افکار او در جهان شده باعث گردیده است که این رباعیات به بسیاری از زبانها ترجمه شود و بسیاری از این ترجمه ها با تحقیقاتی در باره احوال و آثار و افکار خیام همراه می باشد. خاور شناسان نیز در این باب تحقیقات مختلف دارند. تحقیق مفصل و پردامنه درباره رباعیات خیام و نسخ مختلف قدیم و جدید آنها و این که کدامیک از آن همه رباعیات که به خیام نسبت می دهند اصلی است و کدام منسوب و غیر اصلی، در این مختصر ممکن نیست و باید به تحقیقاتی که به همین منظور شده است مراجعه کرد. بعضی از رباعیات خیام یا منسوب به اومنشأ افسانه هایی شده است، و به سبب شهرتی که رباعیات فلسفی او از روزگار شاعر حاصل کرده بود، بسیاری از رباعیات فلسفی دیگر شاعران پارسی گوی به وی نسبت داده شده است و به همین سبب است که هر چه به دوره های اخیر نزدیک شویم عدد رباعیات منسوب به خیام بیشتر می شود. اما رباعیهایی که بتوان گفت از اوست بنابر دقیق ترین تحقیقات از میانه ی ۱۵۰ تا ۲۰۰ رباعی نمی کند. این رباعیها بسیار


با


تحقیق زندگی نامه خیام

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد زندگی نامه خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

زندگی نامه خیام

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است.

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است. خلاصه ی سخن نظامی درباره وی آن است که: به سال ۵۰۶ در بلخ به خدمت خواجه عمر خیام رسید و در میان مجلس ع از وی شنید که می گفت «گورمن در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند» و چون در سال ۶۳۰ به نیشابور رسید چهار سال بود که از وفات اومی گذشت. و نیز درباره ی اختیار او در نجوم حکایتی دارد.بعد از نظامی عروضی، ابوالحسن علی بن زید بیهقی صاحب تتمهٔ صوان الحکمهٔ، که خود، خیام را در ایام جوانی ملاقات کرده بود، شرحی مفصل درباره عمربن ابراهیم خیام دارد. خلاصه سخن وی درباره خیام چنین است: الدستور الفیلسوف حجهٔالحق الخیام در نیشابور ولادت یافته و نیاکان او هم از آن شهر بوده اند و او خود تالی ابوعلی در اجزاء علوم حکمت بود جز آنکه خویی تند داشت. ذکاوت او چندان بود که در اصفهان هفت بار کت را خواند و حفظ کرد و چون به نیشابور بازگشت آن را املاء نمود و بعد از آنکه املاء او را با نسخه اصل مقابله د بین آنها تفاوت بسیار ندیدند. وی در تصنیف و تعلیم ضنت (بخل در تعلیم) داشت و من از او تصنیفی ندیده ام مگر کتابهای : مختصر فی الطبیعیات، رسالهٔ فی الوجود، رسالهٔ فی ال و کلیف ... اما در اجزاء حکمت از ریاضیات و معقولات، آگاه ترین ان بود. روزی حجهٔال محمد الغزالی نزد او رفت و از او سؤالی در تعیین یک جزء از اجزاء قطبی فلک کرد. اما عمر در جواب او سخن را به درازا کشاند لیکن از خوض در موضع نزاع خودداری کرد، و این خوی خیام بود، و به هر حال سخن او چندان طول کشید تا نیمروز فرا رسید و مؤذن بانگ در داد. غزالی گفت: «جاء الحق و زهق الباطل!» و از جای برخاست. روزی در ایام کودکی سنجر که وی را آبله دریافته بود، عمر به خدمت او رفت و بیرون آمد. مجیرال ه از وی پرسید: او را چگونه یافتی و به چه چیز علاجش کرده ای؟ گفت: این کودک مخوف است! خادم حبشی این سخن را بشنود و به سلطان رساند. چون سلطان از آبله برست ، بغض عمر را به سبب آن سخن در دل گرفت و هیچگاه وی را دوستش نمی داشت. در صورتی که سلطان ملکشاه او را در مقام ندما می نشاند و خاقان شمس الملوک در بخارا بسیار بزرگش می داشت و خیام با او بر تخت می نشست. آن گاه بیهقی حکایتی از عمر مربوط به روزی که در خدمت ملکشاه نشسته بود و همچنین داستان نخستین ملاقات خود را با خیام و دو سوالی که خیام درباره یکی از ات حماسه و یک موضوع ریاضی از او کرده بود، می آورد و می گوید: داماد خیام محمد البغدادی برایم حکایت کرده است که خیام با خلالی زرین دندان پاک می کرد و سرگرم تامل در الهیات شفا بود، چون به فصل واحد و کثیر رسید خلال را میان دو ورق نهاد و وصیت کرد و برخاست و گزارد و هیچ نخورد و هیچ نیاشامید و چون عشاء بخواند به مسجد رفت ودر آن حال می گفت: خدایا بدان که من تو را چندان که میسر بود بشناختم، پس مرا بیامرز! زیرا شناخت تو برای من به منزله راهی است به سوی تو! و آنگاه بمرد.از جمله مطالبی که در کتب بعدی درباره خیام آمده، داستان مجعول دوستی خیام و حسن صباح وخواجه نظام الملک از اوان کودکی و همدرسی نزد یک است که نخست از کتاب سرگذشت سیدنا در کتاب جامع واریخ رشیدالدین فضل الله نقل شده و از آن کتاب به کتب دیگری از قبیل تاریخ گزیده و روضهٔالصفا و حبیب السیر و تذکره تشاه راه جسته است. اگر چه این هر سه بزرگ، معاصر یکدیگر بوده اند لیکن همدرس بودن آنها آنان بعید به نظر می آید زیرا وفات خیام چنانکه خواهیم گفت در حدود سالهای ۵۰۹ یا ۵۱۷ یا سنین دیگر است که ذکر کرده اند و وفات حسن صباح در سال ۵۱۸ اتفاق افتاده و اگر این دو در کودکی با نظام الملک در نزد یک درس می خواندند می بایست با خواجه همسال باشند و چون خواجه به سال ۴۰۸ ولادت یافته بود پس ناگزیر سن دو همدرس او هنگام وفات می بایست به قریب یکصد و ده رسیده باشد و چنین امر غریب الاتفاقی در شرح حال این دو بزرگ به نظر نرسیده است. خلاصه سخن درباره خیام آن است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیدانان و شاعران بوده است. معاصران او وی را اندر حکمت، تالی بوعلی می شمردند و در احکام نجوم قول او را مسلم می داشتند و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظایر اینها به او رجوع می د. برای حکیم سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز ذکرکرده و گفته اند که با همه فرزانگی مردی تند خوی بود و به سبب تفوه (به زبان آوردن) به حقایق و اظهار حیرت و سرگشتگی در حقیقت احوال وجود و تردید در روزشمار و ترغیب به استفاده از لذایذ موجود و حال، و امثال این مسائل که همه خارج ازحدود ذوق و درک مردم ظاهر بین است، مورد کینه علمای دینی بود. درباره او گفته اند که در تعلیم و تصنیف ضنت داشت. ضنت و تالیف نسبت بی معنایی به نظر می آید، ولی بخل در تعلیم شاید بر اثر آن بود که حکیم شاگردی که شایسته درک سخنان او باشد نمی یافت. وفات خیام را غالباً در سنه ی ۵۰۹ (روایت تاریخ الفی) و ۵۱۷ نوشته اند. نظامی عروضی چنانکه دیده ام او را به سال ۵۰۶ (ست و خمس مائهٔ) در شهر بلخ ملاقات کرده بود و بنابراین خیام تا سال ۵۰۶ زنده بود. عروضی در دنبال سخنان خود آورده است که چون به سال ۵۳۰ به نیشابور رسید چهار (ن:چند) سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. اگر به نقل بعضی از نسخ که "چهارسال" ضبط کرده اند اعتماد کنیم وفات در حدود ۵۲۶ یا ۵۲۷ اتفاق افتاده بود و اگر چند سال صحیح باشد باید در یکی از سنین بین ۵۰۶ و ۵۳۰ فوت کرده باشد. برخی از محققان معاصر سال ۵۱۷ را برای تاریخ وفات خیام برگزیده اند.خیام اشعاری به پارسی و تازی و کتابهایی بدین دو زبان دارد. از آثار علمی او پیش از این در فصل علوم عقلی سخن گفته ایم و هنگام تحقیق در نثر پارسی این دوره، نامی از کتب منثور پارسی او هم به میان خواهد آمد. در اینجا باید درباره رباعیات خیام مختصری بگوییم:

درباره رباعیات خیام تحقیقات فراوانی به زبان پارسی و زبانهای دیگر صورت گرفته است. استقبال بی نظیری که از خیام و افکار او در جهان شده باعث گردیده است که این رباعیات به بسیاری از زبانها ترجمه شود و بسیاری از این ترجمه ها با تحقیقاتی در باره احوال و آثار و افکار خیام همراه می باشد. خاور شناسان نیز در این باب تحقیقات مختلف دارند. تحقیق مفصل و پردامنه درباره رباعیات خیام و نسخ مختلف قدیم و جدید آنها و این که کدامیک از آن همه رباعیات که به خیام نسبت می دهند اصلی است و کدام منسوب و غیر اصلی، در این مختصر ممکن نیست و باید به تحقیقاتی که به همین منظور شده است مراجعه کرد. بعضی از رباعیات خیام یا منسوب به اومنشأ افسانه هایی شده است، و به سبب شهرتی که رباعیات فلسفی او از روزگار شاعر حاصل کرده بود، بسیاری از رباعیات فلسفی دیگر شاعران پارسی گوی به وی نسبت داده شده است و به همین سبب است که هر چه به دوره های اخیر نزدیک شویم عدد رباعیات منسوب به خیام بیشتر می شود. اما رباعیهایی که بتوان گفت از اوست بنابر دقیق ترین تحقیقات از میانه ی ۱۵۰ تا ۲۰۰ رباعی نمی کند. این رباعیها بسیار


با


تحقیق وبررسی در مورد زندگی نامه خیام

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد زندگی نامه خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

زندگی نامه خیام

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است.

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است. خلاصه ی سخن نظامی درباره وی آن است که: به سال ۵۰۶ در بلخ به خدمت خواجه عمر خیام رسید و در میان مجلس ع از وی شنید که می گفت «گورمن در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند» و چون در سال ۶۳۰ به نیشابور رسید چهار سال بود که از وفات اومی گذشت. و نیز درباره ی اختیار او در نجوم حکایتی دارد.بعد از نظامی عروضی، ابوالحسن علی بن زید بیهقی صاحب تتمهٔ صوان الحکمهٔ، که خود، خیام را در ایام جوانی ملاقات کرده بود، شرحی مفصل درباره عمربن ابراهیم خیام دارد. خلاصه سخن وی درباره خیام چنین است: الدستور الفیلسوف حجهٔالحق الخیام در نیشابور ولادت یافته و نیاکان او هم از آن شهر بوده اند و او خود تالی ابوعلی در اجزاء علوم حکمت بود جز آنکه خویی تند داشت. ذکاوت او چندان بود که در اصفهان هفت بار کت را خواند و حفظ کرد و چون به نیشابور بازگشت آن را املاء نمود و بعد از آنکه املاء او را با نسخه اصل مقابله د بین آنها تفاوت بسیار ندیدند. وی در تصنیف و تعلیم ضنت (بخل در تعلیم) داشت و من از او تصنیفی ندیده ام مگر کتابهای : مختصر فی الطبیعیات، رسالهٔ فی الوجود، رسالهٔ فی ال و کلیف ... اما در اجزاء حکمت از ریاضیات و معقولات، آگاه ترین ان بود. روزی حجهٔال محمد الغزالی نزد او رفت و از او سؤالی در تعیین یک جزء از اجزاء قطبی فلک کرد. اما عمر در جواب او سخن را به درازا کشاند لیکن از خوض در موضع نزاع خودداری کرد، و این خوی خیام بود، و به هر حال سخن او چندان طول کشید تا نیمروز فرا رسید و مؤذن بانگ در داد. غزالی گفت: «جاء الحق و زهق الباطل!» و از جای برخاست. روزی در ایام کودکی سنجر که وی را آبله دریافته بود، عمر به خدمت او رفت و بیرون آمد. مجیرال ه از وی پرسید: او را چگونه یافتی و به چه چیز علاجش کرده ای؟ گفت: این کودک مخوف است! خادم حبشی این سخن را بشنود و به سلطان رساند. چون سلطان از آبله برست ، بغض عمر را به سبب آن سخن در دل گرفت و هیچگاه وی را دوستش نمی داشت. در صورتی که سلطان ملکشاه او را در مقام ندما می نشاند و خاقان شمس الملوک در بخارا بسیار بزرگش می داشت و خیام با او بر تخت می نشست. آن گاه بیهقی حکایتی از عمر مربوط به روزی که در خدمت ملکشاه نشسته بود و همچنین داستان نخستین ملاقات خود را با خیام و دو سوالی که خیام درباره یکی از ات حماسه و یک موضوع ریاضی از او کرده بود، می آورد و می گوید: داماد خیام محمد البغدادی برایم حکایت کرده است که خیام با خلالی زرین دندان پاک می کرد و سرگرم تامل در الهیات شفا بود، چون به فصل واحد و کثیر رسید خلال را میان دو ورق نهاد و وصیت کرد و برخاست و گزارد و هیچ نخورد و هیچ نیاشامید و چون عشاء بخواند به مسجد رفت ودر آن حال می گفت: خدایا بدان که من تو را چندان که میسر بود بشناختم، پس مرا بیامرز! زیرا شناخت تو برای من به منزله راهی است به سوی تو! و آنگاه بمرد.از جمله مطالبی که در کتب بعدی درباره خیام آمده، داستان مجعول دوستی خیام و حسن صباح وخواجه نظام الملک از اوان کودکی و همدرسی نزد یک است که نخست از کتاب سرگذشت سیدنا در کتاب جامع واریخ رشیدالدین فضل الله نقل شده و از آن کتاب به کتب دیگری از قبیل تاریخ گزیده و روضهٔالصفا و حبیب السیر و تذکره تشاه راه جسته است. اگر چه این هر سه بزرگ، معاصر یکدیگر بوده اند لیکن همدرس بودن آنها آنان بعید به نظر می آید زیرا وفات خیام چنانکه خواهیم گفت در حدود سالهای ۵۰۹ یا ۵۱۷ یا سنین دیگر است که ذکر کرده اند و وفات حسن صباح در سال ۵۱۸ اتفاق افتاده و اگر این دو در کودکی با نظام الملک در نزد یک درس می خواندند می بایست با خواجه همسال باشند و چون خواجه به سال ۴۰۸ ولادت یافته بود پس ناگزیر سن دو همدرس او هنگام وفات می بایست به قریب یکصد و ده رسیده باشد و چنین امر غریب الاتفاقی در شرح حال این دو بزرگ به نظر نرسیده است. خلاصه سخن درباره خیام آن است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیدانان و شاعران بوده است. معاصران او وی را اندر حکمت، تالی بوعلی می شمردند و در احکام نجوم قول او را مسلم می داشتند و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظایر اینها به او رجوع می د. برای حکیم سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز ذکرکرده و گفته اند که با همه فرزانگی مردی تند خوی بود و به سبب تفوه (به زبان آوردن) به حقایق و اظهار حیرت و سرگشتگی در حقیقت احوال وجود و تردید در روزشمار و ترغیب به استفاده از لذایذ موجود و حال، و امثال این مسائل که همه خارج ازحدود ذوق و درک مردم ظاهر بین است، مورد کینه علمای دینی بود. درباره او گفته اند که در تعلیم و تصنیف ضنت داشت. ضنت و تالیف نسبت بی معنایی به نظر می آید، ولی بخل در تعلیم شاید بر اثر آن بود که حکیم شاگردی که شایسته درک سخنان او باشد نمی یافت. وفات خیام را غالباً در سنه ی ۵۰۹ (روایت تاریخ الفی) و ۵۱۷ نوشته اند. نظامی عروضی چنانکه دیده ام او را به سال ۵۰۶ (ست و خمس مائهٔ) در شهر بلخ ملاقات کرده بود و بنابراین خیام تا سال ۵۰۶ زنده بود. عروضی در دنبال سخنان خود آورده است که چون به سال ۵۳۰ به نیشابور رسید چهار (ن:چند) سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. اگر به نقل بعضی از نسخ که "چهارسال" ضبط کرده اند اعتماد کنیم وفات در حدود ۵۲۶ یا ۵۲۷ اتفاق افتاده بود و اگر چند سال صحیح باشد باید در یکی از سنین بین ۵۰۶ و ۵۳۰ فوت کرده باشد. برخی از محققان معاصر سال ۵۱۷ را برای تاریخ وفات خیام برگزیده اند.خیام اشعاری به پارسی و تازی و کتابهایی بدین دو زبان دارد. از آثار علمی او پیش از این در فصل علوم عقلی سخن گفته ایم و هنگام تحقیق در نثر پارسی این دوره، نامی از کتب منثور پارسی او هم به میان خواهد آمد. در اینجا باید درباره رباعیات خیام مختصری بگوییم:

درباره رباعیات خیام تحقیقات فراوانی به زبان پارسی و زبانهای دیگر صورت گرفته است. استقبال بی نظیری که از خیام و افکار او در جهان شده باعث گردیده است که این رباعیات به بسیاری از زبانها ترجمه شود و بسیاری از این ترجمه ها با تحقیقاتی در باره احوال و آثار و افکار خیام همراه می باشد. خاور شناسان نیز در این باب تحقیقات مختلف دارند. تحقیق مفصل و پردامنه درباره رباعیات خیام و نسخ مختلف قدیم و جدید آنها و این که کدامیک از آن همه رباعیات که به خیام نسبت می دهند اصلی است و کدام منسوب و غیر اصلی، در این مختصر ممکن نیست و باید به تحقیقاتی که به همین منظور شده است مراجعه کرد. بعضی از رباعیات خیام یا منسوب به اومنشأ افسانه هایی شده است، و به سبب شهرتی که رباعیات فلسفی او از روزگار شاعر حاصل کرده بود، بسیاری از رباعیات فلسفی دیگر شاعران پارسی گوی به وی نسبت داده شده است و به همین سبب است که هر چه به دوره های اخیر نزدیک شویم عدد رباعیات منسوب به خیام بیشتر می شود. اما رباعیهایی که بتوان گفت از اوست بنابر دقیق ترین تحقیقات از میانه ی ۱۵۰ تا ۲۰۰ رباعی نمی کند. این رباعیها بسیار


با


تحقیق و بررسی در مورد زندگی نامه خیام

اختصاصی از یاری فایل دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر با و پر سرعت .

دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر


دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر که در 122 صفحه بصورت پی دی اف درآمده است


با


دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد زندگی نامه خیام با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

زندگی نامه خیام

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است.

حجهٔالحق، حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران دراوا قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.قدیمی ترین مأخذی که در آن از خیام نام برده شده، چهار مقاله نظامی عروضی است. خلاصه ی سخن نظامی درباره وی آن است که: به سال ۵۰۶ در بلخ به خدمت خواجه عمر خیام رسید و در میان مجلس ع از وی شنید که می گفت «گورمن در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند» و چون در سال ۶۳۰ به نیشابور رسید چهار سال بود که از وفات اومی گذشت. و نیز درباره ی اختیار او در نجوم حکایتی دارد.بعد از نظامی عروضی، ابوالحسن علی بن زید بیهقی صاحب تتمهٔ صوان الحکمهٔ، که خود، خیام را در ایام جوانی ملاقات کرده بود، شرحی مفصل درباره عمربن ابراهیم خیام دارد. خلاصه سخن وی درباره خیام چنین است: الدستور الفیلسوف حجهٔالحق الخیام در نیشابور ولادت یافته و نیاکان او هم از آن شهر بوده اند و او خود تالی ابوعلی در اجزاء علوم حکمت بود جز آنکه خویی تند داشت. ذکاوت او چندان بود که در اصفهان هفت بار کت را خواند و حفظ کرد و چون به نیشابور بازگشت آن را املاء نمود و بعد از آنکه املاء او را با نسخه اصل مقابله د بین آنها تفاوت بسیار ندیدند. وی در تصنیف و تعلیم ضنت (بخل در تعلیم) داشت و من از او تصنیفی ندیده ام مگر کتابهای : مختصر فی الطبیعیات، رسالهٔ فی الوجود، رسالهٔ فی ال و کلیف ... اما در اجزاء حکمت از ریاضیات و معقولات، آگاه ترین ان بود. روزی حجهٔال محمد الغزالی نزد او رفت و از او سؤالی در تعیین یک جزء از اجزاء قطبی فلک کرد. اما عمر در جواب او سخن را به درازا کشاند لیکن از خوض در موضع نزاع خودداری کرد، و این خوی خیام بود، و به هر حال سخن او چندان طول کشید تا نیمروز فرا رسید و مؤذن بانگ در داد. غزالی گفت: «جاء الحق و زهق الباطل!» و از جای برخاست. روزی در ایام کودکی سنجر که وی را آبله دریافته بود، عمر به خدمت او رفت و بیرون آمد. مجیرال ه از وی پرسید: او را چگونه یافتی و به چه چیز علاجش کرده ای؟ گفت: این کودک مخوف است! خادم حبشی این سخن را بشنود و به سلطان رساند. چون سلطان از آبله برست ، بغض عمر را به سبب آن سخن در دل گرفت و هیچگاه وی را دوستش نمی داشت. در صورتی که سلطان ملکشاه او را در مقام ندما می نشاند و خاقان شمس الملوک در بخارا بسیار بزرگش می داشت و خیام با او بر تخت می نشست. آن گاه بیهقی حکایتی از عمر مربوط به روزی که در خدمت ملکشاه نشسته بود و همچنین داستان نخستین ملاقات خود را با خیام و دو سوالی که خیام درباره یکی از ات حماسه و یک موضوع ریاضی از او کرده بود، می آورد و می گوید: داماد خیام محمد البغدادی برایم حکایت کرده است که خیام با خلالی زرین دندان پاک می کرد و سرگرم تامل در الهیات شفا بود، چون به فصل واحد و کثیر رسید خلال را میان دو ورق نهاد و وصیت کرد و برخاست و گزارد و هیچ نخورد و هیچ نیاشامید و چون عشاء بخواند به مسجد رفت ودر آن حال می گفت: خدایا بدان که من تو را چندان که میسر بود بشناختم، پس مرا بیامرز! زیرا شناخت تو برای من به منزله راهی است به سوی تو! و آنگاه بمرد.از جمله مطالبی که در کتب بعدی درباره خیام آمده، داستان مجعول دوستی خیام و حسن صباح وخواجه نظام الملک از اوان کودکی و همدرسی نزد یک است که نخست از کتاب سرگذشت سیدنا در کتاب جامع واریخ رشیدالدین فضل الله نقل شده و از آن کتاب به کتب دیگری از قبیل تاریخ گزیده و روضهٔالصفا و حبیب السیر و تذکره تشاه راه جسته است. اگر چه این هر سه بزرگ، معاصر یکدیگر بوده اند لیکن همدرس بودن آنها آنان بعید به نظر می آید زیرا وفات خیام چنانکه خواهیم گفت در حدود سالهای ۵۰۹ یا ۵۱۷ یا سنین دیگر است که ذکر کرده اند و وفات حسن صباح در سال ۵۱۸ اتفاق افتاده و اگر این دو در کودکی با نظام الملک در نزد یک درس می خواندند می بایست با خواجه همسال باشند و چون خواجه به سال ۴۰۸ ولادت یافته بود پس ناگزیر سن دو همدرس او هنگام وفات می بایست به قریب یکصد و ده رسیده باشد و چنین امر غریب الاتفاقی در شرح حال این دو بزرگ به نظر نرسیده است. خلاصه سخن درباره خیام آن است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیدانان و شاعران بوده است. معاصران او وی را اندر حکمت، تالی بوعلی می شمردند و در احکام نجوم قول او را مسلم می داشتند و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظایر اینها به او رجوع می د. برای حکیم سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز ذکرکرده و گفته اند که با همه فرزانگی مردی تند خوی بود و به سبب تفوه (به زبان آوردن) به حقایق و اظهار حیرت و سرگشتگی در حقیقت احوال وجود و تردید در روزشمار و ترغیب به استفاده از لذایذ موجود و حال، و امثال این مسائل که همه خارج ازحدود ذوق و درک مردم ظاهر بین است، مورد کینه علمای دینی بود. درباره او گفته اند که در تعلیم و تصنیف ضنت داشت. ضنت و تالیف نسبت بی معنایی به نظر می آید، ولی بخل در تعلیم شاید بر اثر آن بود که حکیم شاگردی که شایسته درک سخنان او باشد نمی یافت. وفات خیام را غالباً در سنه ی ۵۰۹ (روایت تاریخ الفی) و ۵۱۷ نوشته اند. نظامی عروضی چنانکه دیده ام او را به سال ۵۰۶ (ست و خمس مائهٔ) در شهر بلخ ملاقات کرده بود و بنابراین خیام تا سال ۵۰۶ زنده بود. عروضی در دنبال سخنان خود آورده است که چون به سال ۵۳۰ به نیشابور رسید چهار (ن:چند) سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. اگر به نقل بعضی از نسخ که "چهارسال" ضبط کرده اند اعتماد کنیم وفات در حدود ۵۲۶ یا ۵۲۷ اتفاق افتاده بود و اگر چند سال صحیح باشد باید در یکی از سنین بین ۵۰۶ و ۵۳۰ فوت کرده باشد. برخی از محققان معاصر سال ۵۱۷ را برای تاریخ وفات خیام برگزیده اند.خیام اشعاری به پارسی و تازی و کتابهایی بدین دو زبان دارد. از آثار علمی او پیش از این در فصل علوم عقلی سخن گفته ایم و هنگام تحقیق در نثر پارسی این دوره، نامی از کتب منثور پارسی او هم به میان خواهد آمد. در اینجا باید درباره رباعیات خیام مختصری بگوییم:

درباره رباعیات خیام تحقیقات فراوانی به زبان پارسی و زبانهای دیگر صورت گرفته است. استقبال بی نظیری که از خیام و افکار او در جهان شده باعث گردیده است که این رباعیات به بسیاری از زبانها ترجمه شود و بسیاری از این ترجمه ها با تحقیقاتی در باره احوال و آثار و افکار خیام همراه می باشد. خاور شناسان نیز در این باب تحقیقات مختلف دارند. تحقیق مفصل و پردامنه درباره رباعیات خیام و نسخ مختلف قدیم و جدید آنها و این که کدامیک از آن همه رباعیات که به خیام نسبت می دهند اصلی است و کدام منسوب و غیر اصلی، در این مختصر ممکن نیست و باید به تحقیقاتی که به همین منظور شده است مراجعه کرد. بعضی از رباعیات خیام یا منسوب به اومنشأ افسانه هایی شده است، و به سبب شهرتی که رباعیات فلسفی او از روزگار شاعر حاصل کرده بود، بسیاری از رباعیات فلسفی دیگر شاعران پارسی گوی به وی نسبت داده شده است و به همین سبب است که هر چه به دوره های اخیر نزدیک شویم عدد رباعیات منسوب به خیام بیشتر می شود. اما رباعیهایی که بتوان گفت از اوست بنابر دقیق ترین تحقیقات از میانه ی ۱۵۰ تا ۲۰۰ رباعی نمی کند. این رباعیها بسیار ساده و بی آرایش و دور از تصنع و تکلف و با این حال مقرون به کمال فصاحت و بلاغت، شامل معانی عالی و جزیل در الفاظ موجز و استوار است. دراین رباعیها خیام افکار فلسفی خود را که غالباً


با


تحقیق و بررسی در مورد زندگی نامه خیام

نمونه سوالات ا تمام رشته ها

تلفن تهیه کتب ی و کارشناسی ارشد تمام رشته ها


09383396291

دفترچه سوالات تخصصی تمام رشته ها (دفترچه شماره 1) در ابتدای صفحه

دفترچه استعداد تحصیلی و زبان عمومی تمام رشته ها (دفترچه شماره 2) در انتهای صفحه


کلید اولیه (پاسخنامه) ی 93 تمام رشته ها - کلیک کنید

کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره 1)

سوالات

2101 - علوم جغرافیایی /1

سوالات

2102 - علوم جغرافیایی /2

سوالات

2103 - علوم جغرافیایی /3

سوالات

2104 - علوم جغرافیایی /4

سوالات

2105 - علوم جغرافیایی /5

سوالات

2106 - مجموعه علوم اقتصادی

سوالات

2107 - مجموعه علوم تاریخی /1

سوالات

2108 - مجموعه علوم تاریخی /2

سوالات

2109 - مجموعه علوم تاریخی /3

سوالات

2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1

سوالات

2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2

سوالات

2113 - حقوق عمومی

سوالات

2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا

سوالات

2115 - حقوق بین الملل عمومی

سوالات

2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی

سوالات

2117 - مجموعه علوم

سوالات

2118 - مجموعه مدیریت

سوالات

2119 - حسابداری

سوالات

2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی

سوالات

2121 - مجموعه فلسفه

سوالات

2122 - مجموعه علوم تربیتی /1

سوالات

2123 - مجموعه علوم تربیتی /2

سوالات

2124 - مجموعه علوم تربیتی /3

سوالات

2125 - مجموعه علوم تربیتی /4

سوالات

2126 - مجموعه علوم تربیتی /5

سوالات

2127 - مجموعه علوم تربیتی /6

سوالات

2128 - مجموعه علوم تربیتی /7

سوالات

2130 - مجموعه علوم تربیتی /8

سوالات

2131 - مجموعه علوم ارتباطات

سوالات

2132 - سنجش واندازه گیری

سوالات

2133 - مجموعه روان شناسی

سوالات

2134 - مجموعه باستان شناسی

سوالات

2135 - محیطزیست

سوالات

2136 - مجموعه کارافرینی

سوالات

2137 - اینده پژوهی

سوالات

2138 - مجموعه الهیات /1

سوالات

2139 - مجموعه الهیات /2

سوالات

2140 - مجموعه الهیات /3

سوالات

2141 - مجموعه الهیات /4

سوالات

2143 - مجموعه کلام

سوالات

2144 - فقه شافعی

سوالات

2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز

سوالات

2146 - حقوق نفت وگاز

سوالات

2147 - اقتصادنفت وگاز

سوالات

2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی

سوالات

2149 - مجموعه مالی

سوالات

2150 - مطالعات ن

سوالات

2151 - مجموعه مدرسی معارف ی

سوالات

2152 - مجموعه تربیت بدنی /1

سوالات

2153 - مجموعه تربیت بدنی /2

سوالات

2154 - مجموعه تربیت بدنی /3

سوالات

2155 - مجموعه تربیت بدنی /4

سوالات

2156 - مجموعه تربیت بدنی /5

سوالات

2201 - علوم زمین /1

سوالات

2202 - علوم زمین /2

سوالات

2203 - علوم زمین /3

سوالات

2204 - علوم زمین /4

سوالات

2205 - علوم زمین /5

سوالات

2206 - علوم زمین /6

سوالات

2208 - علوم زمین /7

سوالات

2209 - علوم زمین /8

سوالات

2210 - علوم زمین /9

سوالات

2211 - مجموعه شیمی /1

سوالات

2212 - مجموعه شیمی /2

سوالات

2213 - مجموعه شیمی /3

سوالات

2214 - مجموعه شیمی /4

سوالات

2215 - مجموعه شیمی /5

سوالات

2218 - فیتوشیمی

سوالات

2219 - هواشناسی

سوالات

2220 - زیست شناسی /1

سوالات

2221 - زیست شناسی /2

سوالات

2222 - زیست شناسی /3

سوالات

2223 - علوم جانوری /1

سوالات

2224 - علوم جانوری /2

سوالات

2225 - علوم جانوری /3

سوالات

2226 - زیست شناسی /4

سوالات

2227 - بیوشیمی

سوالات

2228 - زیست شناسی /5

سوالات

2229 - زیست شناسی /6

سوالات

2230 - بیوفیزیک

سوالات

2231 - زیست فناوری می

سوالات

2232 - امار

سوالات

2233 - مجموعه ریاضی /1

سوالات

2234 - مجموعه ریاضی /2

سوالات

2235 - فیزیک دریا

سوالات

2236 - زیست شناسی دریا

سوالات

2237 - نانوفیزیک

سوالات

2238 - مجموعه فیزیک

سوالات

2239 - فوتونیک

سوالات

2240 - ژئوفیزیک /1

سوالات

2241 - ژئوفیزیک /2

سوالات

2242 - ژئوفیزیک /3

سوالات

2243 - ژئوفیزیک /4

سوالات

2244 - نانوشیمی

سوالات

2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /

سوالات

2246 - بیوانفورماتیک

سوالات

2247 - علوم کامپیوتر

سوالات

2248 - مجموعه علوم شناختی

سوالات

2301 - مجموعه ی برق /1

سوالات

2302 - مجموعه ی برق /2

سوالات

2303 - مجموعه ی برق /3

سوالات

2304 - مجموعه ی برق /4

سوالات

2305 - مجموعه ی برق /5

سوالات

2306 - مجموعه ی برق /6

سوالات

2307 - مجموعه ی عمران /1

سوالات

2308 - مجموعه ی عمران /2

سوالات

2309 - مجموعه ی عمران /3

سوالات

2310 - مجموعه ی عمران /4

سوالات

2311 - مجموعه ی عمران /5

سوالات

2312 - مجموعه ی عمران /6

سوالات

2313 - مجموعه ی عمران /7

سوالات

2314 - مجموعه ی عمران /8

سوالات

2315 - مجموعه ی عمران /9

سوالات

2316 - مجموعه ی عمران /10

سوالات

2317 - ی نقشه برداری /1

سوالات

2318 - ی نقشه برداری /2

سوالات

2319 - ی نقشه برداری /3

سوالات

2320 - ی نقشه برداری /4

سوالات

2321 - مجموعه ی مکانیک /1

سوالات

2322 - مجموعه ی مکانیک /2

سوالات

2323 - مجموعه ی مکانیک /3

سوالات

2324 - مجموعه ی مکانیک /4

سوالات

2325 - مجموعه ی مکانیک /5

سوالات

2326 - مجموعه ی مکانیک /6

سوالات

2327 - مجموعه ی مکانیک /7

سوالات

2328 - مجموعه ی مکانیک /8

سوالات

2329 - مجموعه ی مکانیک /9

سوالات

2330 - ی دریا

سوالات

2331 - ی هوا-فضا/1

سوالات

2332 - ی هوا-فضا/2

سوالات

2333 - ی هوا-فضا/3

سوالات

2334 - ی هوا-فضا/4

سوالات

2335 - ی معدن /1

سوالات

2336 - ی معدن /2

سوالات

2337 - ی معدن /3

سوالات

2338 - ی معدن /4

سوالات

2339 - مجموعه ی پلیمر/1

سوالات

2341 - مجموعه ی پلیمر/2

سوالات

2343 - ی محیطزیست /1

سوالات

2344 - ی محیطزیست /2

سوالات

2345 - ی محیطزیست /3

سوالات

2346 - ی محیطزیست /4

سوالات

2347 - ی پزشکی /1

سوالات

2348 - ی پزشکی /2

سوالات

2349 - ی پزشکی /3

سوالات

2350 - مجموعه ی صنایع

سوالات

2353 - ی نفت -مخازن

سوالات

2354 - ی کامپیوتر/1

سوالات

2355 - ی کامپیوتر/2

سوالات

2356 - ی کامپیوتر/3

سوالات

2359 - ی موادومتالورژی

سوالات

2360 - ی شیمی /1

سوالات

2361 - ی شیمی /2

سوالات

2362 - ی شیمی /3

سوالات

2363 - علوم وفناوری نانو/1

سوالات

2364 - علوم وفناوری نانو/2

سوالات

2365 - ی هسته ای /1

سوالات

2366 - ی هسته ای /2

سوالات

2367 - ی هسته ای /3

سوالات

2369 - ی هسته ای /4

سوالات

2370 - ی نساجی /1

سوالات

2371 - ی نساجی /2

سوالات

2372 - ی فناوری اطلاعات

سوالات

2373 - ی سیستمهای انرژی

سوالات

2401 - مجموعه محیطزیست /1

سوالات

2402 - مجموعه محیطزیست /2

سوالات

2403 - مجموعه محیطزیست /3

سوالات

2404 - مجموعه ی مکانیک بیوسیستم

سوالات

2405 - مکانیزاسیون کشاورزی

سوالات

2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1

سوالات

2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2

سوالات

2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3

سوالات

2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4

سوالات

2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی

سوالات

2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1

سوالات

2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2

سوالات

2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3

سوالات

2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4

سوالات

2416 - اقتصادکشاورزی

سوالات

2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1

سوالات

2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2

سوالات

2420 - مجموعه علوم خاک /1

سوالات

2421 - مجموعه علوم خاک /2

سوالات

2422 - مجموعه علوم خاک /3

سوالات

2423 - مجموعه علوم خاک /4

سوالات

2424 - مجموعه علوم دامی /1

سوالات

2425 - مجموعه علوم دامی /2

سوالات

2426 - مجموعه علوم دامی /3

سوالات

2427 - مجموعه علوم و ی اب /1

سوالات

2428 - مجموعه علوم و ی اب /2

سوالات

2429 - مجموعه علوم و ی اب /3

سوالات

2430 - هواشناسی کشاورزی

سوالات

2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1

سوالات

2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2

سوالات

2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3

سوالات

2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

سوالات

2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4

سوالات

2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1

سوالات

2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2

سوالات

2439 - ه شناسی کشاورزی

سوالات

2440 - بیماری شناسی گیاهی

سوالات

2441 - مجموعه علوم جنگل /1

سوالات

2442 - مجموعه علوم جنگل /3

سوالات

2443 - مجموعه علوم جنگل /2

سوالات

2444 - مجموعه شیلات /1

سوالات

2445 - مجموعه شیلات /3

سوالات

2447 - مجموعه شیلات /2

سوالات

2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /1

سوالات

2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /2

سوالات

2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /3

سوالات

2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی

سوالات

2452 - مجموعه علوم طیور

سوالات

2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3

سوالات

2501 - مدیریت پروژه وساخت

سوالات

2502 - معماری

سوالات

2503 - شهرسازی

سوالات

2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر

سوالات

2505 - مرمت /1

سوالات

2506 - مرمت /2

سوالات

2609 - فیزیک پزشکی

سوالات

2601 - امارزیستی

سوالات

2602 - اموزش بهداشت

سوالات

2603 - انگل شناسی پزشکی

سوالات

2604 - ایمنی شناسی پزشکی

سوالات

2605 - بیوشیمی بالینی

سوالات

2606 - ژنتیک پزشکی

سوالات

2608 - فیزیولوژی

سوالات

2610 - ویروس شناسی پزشکی

سوالات

2612 - زیست فناوری پزشکی

سوالات

2613 - بهداشت حرفه ای

سوالات

2614 - علوم تشریحی

سوالات

2615 - پرستاری

سوالات

2616 - بهداشت محیط

سوالات

2617 - باکتری شناسی پزشکی

سوالات

2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون

سوالات

2619 - قارچ شناسی پزشکی

سوالات

2701 - جراحی دامپزشکی

سوالات

2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام

سوالات

2703 - بیماریهای داخلی دام های کوچک

سوالات

2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ

سوالات

2705 - رادیولوژی دامپزشکی

سوالات

2706 - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

سوالات

2707 - پاتولوژی دامپزشکی

سوالات

2708 - بهداشت وبیماریهای طیور

سوالات

2709 - بیوشیمی

سوالات

2710 - بهداشت ابزیان

سوالات

2711 - بهداشت موادغذایی

سوالات

2714 - انگل شناسی دامپزشکی

سوالات

2715 - باکتری شناسی

سوالات

2716 - ویروس شناسی

سوالات

2718 - ایمنی شناسی

سوالات

2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری /

سوالات

2722 - فارماکولوژی دامپزشکی

سوالات

2723 - فیزیولوژی

سوالات

2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

سوالات

2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

سوالات

2801 - زبان وادبیات فارسی

سوالات

2802 - زبان وادبیات عرب

سوالات

2803 - مجموعه زبان فرانسه /1

سوالات

2804 - مجموعه زبان فرانسه /2

سوالات

2805 - مجموعه زبان روسی

سوالات

2806 - زبان المانی

سوالات

2807 - اموزش زبان انگلیسی

سوالات

2808 - زبان وادبیات انگلیسی

سوالات

2809 - ترجمه

سوالات

2810 - مجموعه زبان شناسی

سوالات

2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه شماره 2

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (1)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (2)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (3)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (4)

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی- ی

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات

کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر

سوالات

گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی

سوالات

گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811

سوالات

گروه آزمایشی زبان عربی

سوالات

گروه آزمایشی زبان فرانسه

سوالات

گروه آزمایشی زبان روسی

سوالات

گروه آزمایشی زبان آلمانی

سوالات

گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

تلفن تهیه کتب ی و کارشناسی ارشد تمام رشته ها


09383396291


کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
۲۱۱۳ – حقوق عمومی
۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
۲۱۱۷ – مجموعه علوم
۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
۲۱۱۹ – حسابداری
۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
۲۱۳۵ – محیطزیست
۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
۲۱۳۷ – اینده پژوهی
۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
۲۱۴۳ – مجموعه کلام
۲۱۴۴ – فقه شافعی
۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
۲۱۴۹ – مجموعه مالی
۲۱۵۰ – مطالعات ن
۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف ی
۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
۲۲۱۸ – فیتوشیمی
۲۲۱۹ – هواشناسی
۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
۲۲۲۷ – بیوشیمی
۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
۲۲۳۰ – بیوفیزیک
۲۲۳۱ – زیست فناوری می
۲۲۳۲ – امار
۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
۲۲۳۵ – فیزیک دریا
۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
۲۲۳۷ – نانوفیزیک
۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
۲۲۳۹ – فوتونیک
۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
اندلود ۲۲۴۴ – نانوشیمی
۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
۲۳۰۱ – مجموعه ی برق /۱
۲۳۰۲ – مجموعه ی برق /۲
۲۳۰۳ – مجموعه ی برق /۳
۲۳۰۴ – مجموعه ی برق /۴
۲۳۰۵ – مجموعه ی برق /۵
۲۳۰۶ – مجموعه ی برق /۶
۲۳۰۷ – مجموعه ی عمران /۱
۲۳۰۸ – مجموعه ی عمران /۲
۲۳۰۹ – مجموعه ی عمران /۳
۲۳۱۰ – مجموعه ی عمران /۴
۲۳۱۱ – مجموعه ی عمران /۵
۲۳۱۲ – مجموعه ی عمران /۶
۲۳۱۳ – مجموعه ی عمران /۷
۲۳۱۴ – مجموعه ی عمران /۸
۲۳۱۵ – مجموعه ی عمران /۹
۲۳۱۶ – مجموعه ی عمران /۱۰
۲۳۱۷ – ی نقشه برداری /۱
۲۳۱۸ – ی نقشه برداری /۲
۲۳۱۹ – ی نقشه برداری /۳
۲۳۲۰ – ی نقشه برداری /۴
۲۳۲۱ – مجموعه ی مکانیک /۱
۲۳۲۲ – مجموعه ی مکانیک /۲
۲۳۲۳ – مجموعه ی مکانیک /۳
۲۳۲۴ – مجموعه ی مکانیک /۴
۲۳۲۵ – مجموعه ی مکانیک /۵
۲۳۲۶ – مجموعه ی مکانیک /۶
۲۳۲۷ – مجموعه ی مکانیک /۷
۲۳۲۸ – مجموعه ی مکانیک /۸
۲۳۲۹ – مجموعه ی مکانیک /۹
۲۳۳۰ – ی دریا
۲۳۳۱ – ی هوا-فضا/۱
۲۳۳۲ – ی هوا-فضا/۲
۲۳۳۳ – ی هوا-فضا/۳
۲۳۳۴ – ی هوا-فضا/۴
۲۳۳۵ – ی معدن /۱
۲۳۳۶ – ی معدن /۲
۲۳۳۷ – ی معدن /۳
۲۳۳۸ – ی معدن /۴
۲۳۳۹ – مجموعه ی پلیمر/۱
۲۳۴۱ – مجموعه ی پلیمر/۲
۲۳۴۳ – ی محیطزیست /۱
۲۳۴۴ – ی محیطزیست /۲
۲۳۴۵ – ی محیطزیست /۳
۲۳۴۶ – ی محیطزیست /۴
۲۳۴۷ – ی پزشکی /۱
۲۳۴۸ – ی پزشکی /۲
۲۳۴۹ – ی پزشکی /۳
۲۳۵۰ – مجموعه ی صنایع
۲۳۵۳ – ی نفت -مخازن
۲۳۵۴ – ی کامپیوتر/۱
۲۳۵۵ – ی کامپیوتر/۲
۲۳۵۶ – ی کامپیوتر/۳
۲۳۵۹ – ی موادومتالورژی
۲۳۶۰ – ی شیمی /۱
۲۳۶۱ – ی شیمی /۲
۲۳۶۲ – ی شیمی /۳
۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
۲۳۶۵ – ی هسته ای /۱
۲۳۶۶ – ی هسته ای /۲
۲۳۶۷ – ی هسته ای /۳
۲۳۶۹ – ی هسته ای /۴
۲۳۷۰ – ی نساجی /۱
۲۳۷۱ – ی نساجی /۲
۲۳۷۲ – ی فناوری اطلاعات
۲۳۷۳ – ی سیستمهای انرژی
۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
۲۴۰۴ – مجموعه ی مکانیک بیوسیستم
۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
۲۴۲۷ – مجموعه علوم و ی اب /۱
۲۴۲۸ – مجموعه علوم و ی اب /۲
۲۴۲۹ – مجموعه علوم و ی اب /۳
۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
۲۴۳۹ – ه شناسی کشاورزی
۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۱
۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۲
۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۳
۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
۲۵۰۲ – معماری
۲۵۰۳ – شهرسازی
۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
۲۵۰۵ – مرمت /۱
۲۵۰۶ – مرمت /۲
۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
۲۶۰۱ – امارزیستی
۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
۲۶۰۸ – فیزیولوژی
۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
۲۶۱۴ – علوم تشریحی
۲۶۱۵ – پرستاری
۲۶۱۶ – بهداشت محیط
۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
۲۷۰۹ – بیوشیمی
۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
۲۷۱۵ – باکتری شناسی
۲۷۱۶ – ویروس شناسی
۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
۲۷۲۳ – فیزیولوژی
۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
۲۸۰۶ – زبان المانی
۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
۲۸۰۹ – ترجمه
۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه شماره ۲
گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی- ی
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

مجموعه تألیفات و تدوینات آماده نشر سعید صالح احمدی

الف : تألیفات

دوره هفت جلدی دایره المعارف جامع حقوقی "وسیع" در 7000 صفحه

معرفی اثر:

از ویژگی های این اثر می توان به جامعیت آن از حیث تعدد اصطلاحات بکار رفته مورد حاجت اشاره نمود. لذا از نقطه نظر نگارنده بکارگیری عنوان "وسیع" برای آن، عنوانی مناسب و متضمن وصف گسترده محتوای موجز آن می باشد که بیشتر مباحث حقوقی را در خود گنجانده و بسیاری از لغات و اصطلاحاتی که در مجموعه های منتشره از سوی بزرگ دانشمند حقوق جناب آقای لنگرودی مذکور نیامده را می توان در آن مشاهده و مورد تمتع قرار داد.

1- از الف تا پ

2- از ت تا خ

3- از د تا ژ

4- از س تا ظ

5- از ع تا ق

6- از ک تا م

7- از ن تا ی

.......................................................

ترمینولوژی قوانین موضوعه

معرفی اثر:

بر افواه حقوقیین جاری است که بهترین قانونی، قانونی است که به دلیل روشنی، حاجت به تفسیر و استفسار نداشته و تشتّت آرایی نزد حقوقدانان، مجریان و اصحاب قضاء بوجود نیاید. این اثر غالب تعاریف حقوقی مورد حاجت، مندرج در قوانین موضوعه را در خود جای داده است.

.......................................................

ترمینولوژی اسناد بین المللی حقوق

.......................................................

اختصارات حقوقی

.......................................................

ا امات علمی و نحوه عملی پژوهش، نگارش و نقد در علم حقوق

.......................................................

سیری در کلیّات و مقدمات علم حقوق (= مقدمه علم حقوق)

.......................................................

از قانون نویسی تا قانون نگاری

.......................................................

مجموعه اصول و های مدنی و

.......................................................

مجموعه کتب " ادله و ابزار اثبات دعوا "

جلد اول ادله و ابزار اثبات دعوی قواعدعمومی اثبات دعوی : تقدیم به محمود عرفانی

جلد دوم ادله و ابزار اثبات دعوی اسناد (همراه با بررسی ادله الکترونیکی از جنبه مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به عبدالهی شمس

جلد سوم ادله و ابزار اثبات دعوی اقرار (= اذعان = اعتراف) : تقدیم به مرحوم مهدی شهیدی و مرحوم سیّد حسن ی

‏جلد چهارم ادله و ابزار اثبات دعوی گواهی (شهادت) و سوگند (قسم) : تقدیم به غلامحسین افراس (دانشجوی ای حقوق خصوصی) و محسن صفری

جلد پنجم ادله و ابزار اثبات دعوی مدنی، کیفری و تجاری : اماره، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلّی و علم قاضی، (همراه با بررسی نقش و جایگاه آزمایش dna، آزمایش خون و اثر انگشت در ایجاد علم برای قاضی) : تقدیم به مرحوم رضا نوربها، علی آزمایش، حسین میرمحمدصادقی، محمّدعلی اردبیلی، ایرج گلدوزیان، علی حسین ابرندآبادی، عباس شیری، محمد آشوری و محمود ی.

جلد ششم اصول عملیه راهگشا در اثبات دعوی (همراه با بررسی برخی فتاوی و منابع معتبر فقهی ادله و ابزار اثبات دعوی) : تقدیم به سیّد مصطفی محقّق داماد، آیت الله مرحوم حاج میراز احمد دشتی (= گنخکی).

جلد هفتم دوره مقدماتی ادله و ابزار اثبات دعوی درون مرزی (مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به بهروز اخلاقی و ربیعا اسکینی

جلد هشتم دوره مقدماتی ادله و ابزار اثبات دعوی بین المللی (مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به سیدحسین صفایی، جمشید ممتاز، ضیایی بیگدلی و محمود سلجوقی

جلد نهم ادله و ابزار اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی (مدنی، تجاری و امور حسبی) : تقدیم به ناصر کاتوزیان و عبدالله شمس

جلد دهم دایرة المعارف ادله و ابزار اثبات دعاوی داخلی و بین المللی (همراه با « طرح پیشنهادی تصویب قانون واحد (ماهوی و شکلی)‏ ادله و ابزار اثبات دعوی مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به محمدجعفرجعفری لنگرودی

.......................................................

حاشیه بر قوانین ( ین، رویه، دیدگاه ها و تقسیر ها)

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

ج 1 اموال

ج 2 اشخاص

ج 3 ادله اثبات دعوا

.......................................................

بررسی تطبیقی قانون مدنی ایران

.......................................................

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون مسئولیّت مدنی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

ج 1

ج 2 ادله اثبات دعوا

ج 3

ج 4

.......................................................

قانون جدید تجارت در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی

......................................................

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

دوره دو جلدی قانون اساسی ایران در نظم حقوقی کنونی

ج 1: از فصل یکم تا ششم: 700 صفحه

ج 2: فصول هفتم لغایت چهاردهم: 700 صفحه

.......................................................

دوره چهار جلدی مقدماتی حقوق تجارت (بر اساس لایحه جدید قانون تجارت و قوانین موضوعه جدید)

حقوق تجارت 1 کلیّات

حقوق تجارت 2 حقوق شرکت ها

حقوق تجارت 3 اسناد بازرگانی (چک، سفته، برات)

حقوق تجارت 4 ورش تگی و تصفیه امور

.......................................................

واژه نامه ها و فرهنگ های حقوقی به زبان خارجه :

فرهنگ حقوقی (oxford law) آ فورد لا - 553 صفحه

جلد نخست واژه نامه ادله اثبات دعوی (انگلیسی – فارسی و فرانسه - فارسی)

جلد دوم واژه نامه انگلیسی - فارسی آیین دادرسی (مدنی، کیفری، تجاری، امور حسبی و اداری)

جلد سوم واژه نامه داوری (انگلیسی - فارسی)

جلد چهارم واژه نامه حقوقی (انگلیسی - فارسی)

.......................................................

ب :

ب1- مجموعه کتب زیرنظر سعید صالح احمدی به تألیف خانم سحر صالح احمدی

1- قانون جدید مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد اول.

2- قانون مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد دوم (تعزیرات).

3- قانون مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد سوم (جرائم رایانه ای).

4- قانون مجازات نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی.

5- دیگر قوانین کیفری در نظم حقوقی کنونی.

6- ادله و ابزار اثبات دعوا (دلایل اثبات بز اری) در نظم حقوقی کنونی (کیفری).

7- آیین دادرسی کیفری جدید در نظم حقوقی کنونی.

8- دلایل اثبات بز اری.

9- دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی منطبق بر قانون مصوب 01/02/1392.

12- دوره سه جلدی حقوق جزای اختصاصی منطبق بر قانون مصوب 01/02/1392.

15- دوره دو جلدی آیین دادرسی کیفری منطبق بر لایحه جدید.

17- آئین دادرسی کیفری اختصاصی.

18- دوره دو جلدی دایره المعارف حقوق جزا و جرم شناسی.

ب2- بخش ترجمه

زیر نظر سعید صالح احمدی

توسط مریم سلطانیان

1- ترجمه لمعه دمشقیه شهید اول

1-1- جلد نخست قسمت نخست متاجر و عقود معیّن (عقود لازم)

2-1- جلد دوم قسمت دوم متاجر و عقود معیّن (عقود جایز)

3-1- جلد سوم احوال شخصیّه 1 (نکاح، طلاق و...)

4-1- جلد چهارم احوال شخصیّه 2 (ارث، وصّیّت و حجر)

5-1- جلد پنجم قسمت نخست بخش جزایی (حدود، قصاص و دیّات)

6-1- جلد ششم قسمت دوم بخش قضایی (قضاء، شهادت، سوگند و اقرار)

......................................................

ب 3-

گردآوری و تدوین مجموعه های نفیس فقه ی

زیر نظر سعید صالح احمدی

توسط مریم سلطانیان

متن عربی قسمت های حقوقی لمعه دمشقیه شهید اول؛ بر اساس نسخه های معتبر

(متون فقه 4 و 3 و 2 و 1 دوره کارشناسی) و (متون فقه دوره کارشناسی ارشد) و (متون فقه های دوره ی) 230 صفحه

متن کامل عربی مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 1؛ بر اساس نسخه های خطی؛ همراه با چند صفحه ارزشمند از دست خط های آن فقیه بزرگ؛ برای آزمون های ورودی دوره های ی (و خود دوره های ی) 300 صفحه

متن کامل عربی مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 2؛ بر اساس نسخه های خطی؛ همراه با چند صفحه ارزشمند از دست خط های آن فقیه بزرگ؛ برای آزمون های ورودی دوره های ی (و خود دوره های ی) 320 صفحه

متن کامل عربی کتاب معارج الاصول محقق حلی؛ بر اساس نسخه های معتبر؛ منبع نفیس و معروف برای پژوهش و منبع مورد استفاده اساتید مولف؛ 240 صفحه

متن کامل عربی قسمت های حقوقی کتاب المقنع شیخ صدوق؛ بر اساس نسخه های معتبر؛ منبع نفیس و معروف برای پژوهش و منبع مورد استفاده اساتید مولف؛ 220 صفحه

ج-

کامل ترین مجموعه قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه ها (توسط سودابه صالح احمدی زیر نظر سعید صالح احمدی)

1- حقوقی

مجموعه کامل قوانین حقوقی - 1800 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق تجارت - 1340 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به کارشناسی و کارشناسان رسمی - 1450 صفحه ی

مجموعه موافقتنامه های تجاری بین المللی ایران برای گسترش تجارت بین الملل - 640 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق بانکی -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به چک، سفته، برات و پول (کامل) - 1080 صفحه جیبی = 510 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق خانواده، ازدواج و طلاق

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر

مجموعه قوانین راجع به حقوق ثبت اسناد و املاک، امور اراضی و موقوفات (کامل) - ج 1 - 2460 صفحه ی

مجموعه قوانین راجع به حقوق ثبت اسناد و املاک، امور اراضی و موقوفات (کامل) - ج 2 - 730 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مالکیت معنوی، ثبت علائم و اختراعات (کامل) - 770 صفحه جیبی = 310 صفحه ی

مجموعه قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت احوال - 790 صفحه جیبی = 320 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وک ، سردفتری، دفتریاری، کارشناسی و ترجمه اسناد (کامل) 1050 صفحه جیبی = 490 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های امور حسبی، ارث و وصیّت - 670 صفحه جیبی = 320 صفحه

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مسئولیّت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های حقوق تعاون (کامل) 305 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق آب، حقوق دریایی، دریانوردی، رودخانه ها و انهار (کامل)

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق مصرف (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وک (کامل) -

مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین مدنی و ثبتی (کامل)

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به زمین شهری -

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به کشاورزی، باغداری و دامپروری

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت شرکت ها -

مجموعه قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت احوال و احوال شخصیّه -

گزیده قوانین داخلی، آیین نامه ها و بخشنامه های حقوق تجارت -

گزیده قوانین داخلی، آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه راجع به حقوق ثبت -

گزیده اسناد بین المللی راجع به ثبت علائم و اختراعات -

گزیده قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وقف -

2- حقوق کیفری

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های حقوق کیفری (کامل)

مجموعه قوانین راجع به آیین دادرسی کیفری

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تشدید مجازات ها (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مبارزه با جرائم (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تعزیرات (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به نیروهای مسلح (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مبارزه با ، قاچاق کالا، ارز و انسان (کامل)

مجموعه قوانین راجع به محیط زیست، شکار، دام، صید و معدن

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های به اصل 49 قانون اساسی (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های ضد تخلفات در حقوق ایران

گزیده قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تعزیرات حکومتی

3-قضایی

مجموعه کامل قوانین آیین دادرسی مدنی، کیفری، تجاری، امور حسبی، اداری، نیروهای مسلح، جرائم رایانه ای و ویژه ت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به داوری (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به شوراهای حل اختلاف (کامل) -

گزیده قوانین راجع به اجرای احکام -

گزیده آیین نامه های مصوب و ابلاغ شده از سوی رئیس قوه قضائیه -

گزیده آشنایی با قوانین دیوان عد اداری

4-حقوق عمومی

مجموعه کامل قوانین شهرداری و شوراها -

مجموعه کامل قوانین مالی، مالیاتی و اقتصادی

مجموعه کامل قوانین راجع به صادرات و واردات

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق گمرکی (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به حقوق کار، نظام صنفی، حقوق اداری، استخدام و بازنشستگی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق کار (کامل) -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به استخدام، بازنشستگی و باز ید -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به نظام صنفی -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به بانکی و پولی

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به صنعت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به هدفمندسازی یارانه ها و سهام عد

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین راجع به حمل و نقل داخلی و بین المللی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به رایانه و رسانه (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مناقصه ها و مزایده ها

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به پزشکی، سلامت و بهداشت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به برنامه های توسعه در ایران

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به انتخابات و همه پرسی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به قانون وصول برخی از درآمدهای ت و...

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به دیوان محاسبات کشور

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به پست، مخابرات و ارتباطات

مجموعه کامل قوانین راجع به موسسات عمومی و خصوصی

مجموعه کامل قوانین داخلی و اسناد بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به سیاست

مجموعه قوانین انقل

گزیده آراء، آیین نامه ها و قوانین راجع به حقوق کار -

گزیده آشنایی با قوانین دیوان عد اداری -

گزیده قوانین راهنمایی و رانندگی -

گزیده قوانین راجع به آموزش، فرهنگ، مطبوعات و

گزیده قوانین ورزشی و گردشگری

5- و بین الملل

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق بین الملل خصوصی در ایران

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق بین الملل عمومی در ایران

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق ن (کامل) -

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق کودک (کامل)

مجموعه کنوانسیون های بین المللی 1

مجموعه کنوانسیون های بین المللی 2

مجموعه کامل قوانین، راجع به حقوق اقلیّت ها (پیروان دیگر ادیان آسمانی) قابل استفاده برای دادگاه ها (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به حقوق علیه جنگ، تروریزم، بهره کشی، رفتارها و اعمال غیرانسانی و خشونت آمیز (کامل) -

6- مجموعه های کلی

مجموعه کامل بخشنامه های رئیس قوه قضائیّه

گنجینه مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین کاربردی - جلد 1 -

گنجینه مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین کاربردی - جلد 2 -

مجموعه کامل قوانین مهم و کاربردی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (کامل) -

مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضّات - ج 1 - حقوقی

مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضّات - ج 1 - کیفری

مجموعه قوانین تفسیری و استفساری در ایران (کامل) -

مجموعه آیین نامه های داخلی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت ت و شورای عالی اداری

مجموعه کامل آراء، قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه های راجع به وظایف و اختیارات برخی اشخاص حقوقی در ایران

مجموعه کامل آراء، قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه های راجع به وظایف و اختیارات برخی کمیسیون ها

مجموعه اساسنامه های کاربردی تر

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - جلد 1 (حقوقی)

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - جلد 2 (کیفری)

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 1 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 2 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 3 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 4 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 5 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 6 -

7-مجموعه قوانین آزمونی

مجموعه کامل قوانین برای آزمون های حقوقی ( ی، کارشناسی ارشد، وک ، قضاوت، سردفتری، مشاوره حقوقی قوّه قضائیّه، آزمون های استخدامی و گرایش های مرتبط با رشته حقوق -

مجموعه قوانین آزمونی ورودی مقطع ی و کارشناسی ارشد رشته های حقوق عمومی، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و

مجموعه قوانین کیفری برای داوطلبان آزمون ورودی ی و ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مجموعه قوانین حقوقی برای آزمون ی و کارشناسی ارشد (رشته های حقوق خصوصی، حقوق خانواده، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق مالکیّت فکری، حقوق شرکت های تجاری

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

مجموعه فایلهای آموزش زبان انگلیسی english today
نام محصول: english today
زبان: انگلیسی
سطح: مقدماتی، متوسط و پیشرفته

تعداد: 5 dvd

مجموعه ویدویی english today، را می توان بزرگترین سری ویدویی آموزش زبان انگلیسی دانست که تا به حال تولید شده است. مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل های pdf می باشد.


این مجموعه از سوی کمپانی ets در شش سطح از کاملا مقدماتی تا کاملا پیشرفته می باشد. (توضیحات سطوح درادامه مطلب) شما در این مجموعه هر آنچه که برای یادگیری زبان انگلیسی نیاز است را فرا خواهید گرفت. همچنین این مجموعه توسط موسسه ets (خدمات آزمون های آموزشی) به عنوان یکی از معتبرترین روش های آموزشی جهت آمادگی در آزمون تافل انتخاب شده و استفاده از آن برای دانشجویانی که قصد تحصیل در های یی و اروپایی را دارند و حتی انی که برای کار و تجارت به کشورهای یی و اروپایی سفر می کنن، بسیار مفید خواهد بود.


فایل های ویدویی english today ویژگی داستانی دارد، یعنی در سیر روند یک داستان، زبان انگلیسی آموزش داده می شود. پس از نمایش در بازه های زمانی متفاوت، مدرس مربوطه به جملات مهم و همچنین نکات گرامری اشاره می کند. همچنین برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی، مصاحبه هایی با افراد مختلف انظیم شده که یادگیری زبان را تسریع خواهد بخشید. هریک از دروس این مجموعه بر روی یک موضوع خاص زندگی از قبیل سلام و احوالپرسی، ید، آب و هوا و ... تمرکز خواهد داشت.


علاوه بر فایل های ویدویی فایل های صوتی تمامی مکالمات هر درس نیز در dvd ها گنجانده شده است. این امر به زبان آموزان کمک می کند تا با استفاده از فایل های صوتی به مرور درس ها در تا ی، اتوبوس و ... بپردازند.


چه انی می توانند از english today استفاده نمایند؟ همه می توانند از این بسته آموزشی استفاده کنند چه افرادی که فقط با الفبا زبان انگلیسی آشنایی دارند و چه اساتید ها و مترجمان حرفه ای زیرا این بسته آموزشی به گونه ای ساخته شده که قابل استفاده برای همه باشد حتی انی که فقط با الفبا زبان انگلیسی آشنایی دارند! این مجموعه متشکل از 26 دی وی دی بوده و به 6 سطح مختلف تقسم بندی میشود که هر کدام از این دی ودی دی ها در سطح های مختلف قرار دارند.


english today بریتیش می باشد یا امریکن؟ هر دو لهجه british و american در این مجموعه وجود دارد.


آیا می توان از english today برای آمادگی آزمون تافل استفاده کرد؟ بله، این مجموعه توسط موسسه ets (خدمات آزمون های آموزشی) به عنوان یکی از معتبرترین روش های آموزشی جهت آمادگی در آزمون تافل انتخاب شده و استفاده از آن به دانشجویانی که قصد تحصیل در های یی و اروپایی را دارند و حتی انی که برای کار و تجارت به کشورهای یی و اروپایی سفر می کنند توصیه میگردد.


روش آموزش زبان english today چیست؟ آیا فقط درس می دهد؟ در های این مجموعه، زبان انگلیسی با روشی جدید و بسیار تاثیر گذار به زبان آموزان آموزش داده می شود در واقع زبان آموز با مشاهده دقیق این ها می تواند طریقه صحبت و مکالمه به زبان انگلیسی را فرا بگیرد و همچنین با گرامر و نکات دستوری زبان انگلیسی به صورت کامل آشنا شود. یکی از نکات قابل توجه در رابطه با های این مجموعه شکل داستانی آن است به گونه ای که در آن فقط مربوطه صحبت نمیکند بلکه به عنوان مثال برای توضیح برخی از مطالب از قسمت هایی از های داستانی نیز بهره میگیرد تا مطلب قابل فهم تر باشد.


آیا english today زیرنویس انگلیسی دارد؟ بله، این مجموعه زیر نویس انگلیسی دارد و شما می توانید زیر نویس را فعال یا غیر فعال نمایید.


برای یادگیری زبان به کمک english today از چه سطحی باید شروع کرد؟ شما با توجه به سطح آشنایی خود با زبان انگلیسی می توانید یکی از این 6 سطح را برای شروع آغاز کنید اما پیشنهاد سازندگان این بسته آموزشی به زبان آموزن چه افراد مبتدی و چه افراد حرفه ای یادگیری از سطح شماره 1 یعنی beginer است چرا که بهتر است زبان آموز از همان سطح های ابت با روند آموزشی این مجموعه آشنا شوند تا در سطح های بالاتر با مشکل رو به رو نشود.

 ید


مجموعه ویدیویی english today - مرجع آموزش زبان ایرانیان

www.irlanguage.com/.../ -رایگان-مجموعه-ویدیویی-آموزش-زبان-انگلیسی-englis...
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل ...

english today - دوره آموزش زبان انگلیسی

p30 .com › آموزشیزبان خارجه
translate this page
jan 28, 2015 - به طور کلی، زبان آموزان با مجموعه های آموزشی زبان که به صورت تهیه شده اند، ارتباط بهتر و موثرتری برقرار می کنند. مجموعه آموزش زبان english ...

مجموعه آموزشی انگلیش تودی | بزرگترین سایت منابع زبان

language .ir/tag/ -مجموعه-آموزشی-انگلیش-تودی/
translate this page
مجموعه ویدیویی english today، یکی از پرطرفدارترین و بهترین مجموعه تصویری آموزش زبان انگلیسی است. این آموزشی در قالب ۲۷ دی وی دی و در قالب ۶ سطح ...

مجموعه آموزشی انگلیش تودی english today - کتابخانه مجازی آموزش ...

liber.ir/product/ -مجموعه-آموزشی-انگلیش-تودی-english-today/
translate this page
sep 20, 2013 - به نظر شما برای یادگیری بهتر زبان از english today استفاده کنم یا از engvid ... من قبلا از سایت دیگه ای زیر نویس ش انگلیسی نبود الان به سایت خوب ... پاراگراف اول متن : مجموعه english today یکی از مجموعه های ویدئویی معروف و ... مجموعه ۹۹ تومانی که میفرمایید پک است که دارای ۵۵ دی وی دی و تعداد ...

آموزش زبان انگلیسی english today در قالب 26 dvd به ...

vatan .com/2011/.../english-today-26-dvd- - .ph...
translate this page
آموزش زبان انگلیسی english today در قالب 26 dvd به صورت کامل ... این مجموعه شامل 6 بخش کلی در قالب 26 دی وی دی میباشد که در ادامه مطلب به آن پرداخته ...

رایگان مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی english today - plus7.ir

plus7.ir › › ielts
translate this page
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل ...

رایگان آموزش زبان انگلیسی english today

mihan .com › نرم افزارنرم افزار اموزش زبان
translate this page
apr 16, 2011 - ico info رایگان آموزش زبان انگلیسی english today در زیر توضیحات مختصری در رابطه با سطح های مختلف این مجموعه قرار گرفته است:.

رایگان مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english today • نرم ...

ir-dl.com/software-section/applied/english-today/
رایگان مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english today .:: برای اولین بار در ایران *** تقدیم به تمام ایرانیان ::. .:: نسخه فشرده شده و کامل مجموعه آموزش زبان ...

رایگان مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی english today

smartenglish.vcp.ir/page-english-11671.html
translate this page
رایگان مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی english today. رایگان مجموعه کامل آموزش ... فایل های ویدویی dvd english today یکم. خانه زبان ایرانیان ...

ید اینترنتی آموزش زبان انگلیش تودی english today - ایران گت

shop.iranget.com/learning-english-today/
translate this page
مجموعه فوق العاده آموزش زبان انگلیسی english today ! ... در هر دی وی دی تمامی فایل های صوتی مربوط به هر درس و فایل متنی (pdf) هر درس قرار دارد همچنین هر درس شامل ...

ید مجموعه آموزش زبان english today survey

https://www.surveymonkey.com/r/zxkqgln
translate this page
توضیحات بیشتر و ید محصول , لطفا کلیک فرمایید آموزش زبان انگلیسی english today در قالب 26 dvd به ...vatan .com/2011/.

آموزش زبان انگلیسی english today به صورت ... - فارسی

https:// .ir/ - -آموزش-زبان-انگلیسی-english-tod...
translate this page
may 17, 2015 - english today نام یک مجموعه آموزشی زبان انگلیسی می باشد ، که از سال 1985 شروع به کار کرده است ، این کتاب و دوره آموزشی که توسط دانشکده ...

آموزش زبان انگلیسی مبتدی تا پیشرفته english today

poteur.blogpen.ir/
translate this page
may 17, 2017 - نام محصول: english today سطح: مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته: سریال آموزش زبان انگلیسی نوع فایل: ویدویی مجموعه ویدویی english today، را می ...

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از اخبار voa special english

opyoui.blogpen.ir/
translate this page
may 22, 2017 - آموزش زبان انگلیسی بوسیله voa special english همراه با تمام فایل ... کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today - جدید و کامل - اورجینال.

مجموعه ویدویی آموزش زبان english way

oototr.blogpen.ir/
translate this page
may 20, 2017 - نام محصول: english today سطح: مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته: سریال آموزش زبان انگلیسی نوع فایل: ویدویی مجموعه ویدویی english today، را می ...

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today جدید و کامل اورجینال

oitirt.blogpen.ir/
translate this page
نام محصول: english today سطح: مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته: سریال آموزش زبان انگلیسی نوع فایل: ویدویی مجموعه ویدویی english today، را می توان بزرگترین ...

مجموعه انگلیش تودی english today | آموزش سریع زبان

idlearn.ir/tag/ -مجموعه-انگلیش-تودی-english-today/
translate this page
مجموعه ویدیویی english today، یکی از پرفروش ترین های آموزش زبان انگلیسی می باشد. این مجموعه تصویری در قالب 6 سطح آموزشی برای شما عزیزان آماده شده است ...

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی english today - اورجینال - لو شاپ

lux2shop.ir/news/3300
translate this page
یک نکته : مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی english today دارای گارانتی مرجوعی و گارانتی تعویض رایگان است که در فاکتور ارسالی نیز این مورد درج شده است.

ید ید اینترنتی مجموعه آموزش زبان انگلیسی انگلیش تودی english ...

shopping.vendidad.ir/product/مجموعه-آموزش-زبان-english-today/
translate this page
در های این مجموعه، زبان انگلیسی با روشی جدید و بسیار تاثیر گذار به زبان ... مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی english today; قابل اجرا در کامپیوتر و پلیر های ...

آموزش زبان انگلیسی english today در قالب 26 dvd به صورت کامل

www.cdmidi.ir/2011/04/english-today.html - translate this page
آموزش زبان انگلیسی english today در قالب 26 dvd به صورت کامل ... این مجموعه شامل 6 بخش کلی در قالب 26 دی وی دی میباشد که در ادامه مطلب به آن پرداخته شده ...

آموزش : آموزش زبان انگلیسی - رایگان

www.sarzamin .com/news/topic/53/
translate this page
کتاب آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی، همراه با فایل تصویری - ... در ادامه مطلب میتوانید این مجموعه آموزشی را از سرزمین دریافت کنید. 0 دیدگاه · ادامه مطلب · کتاب آموزش زبان انگلیسی، همراه با فایل صوتی - top notch and summit english ...

مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today – پوناتو

ponato.com › ... › زبان های خارجیزبان انگلیسی
translate this page
sep 12, 2016 - مجموعه ی آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدئویی، های کوتاه، ...

ارم | مجموعه عظیم آموزش زبان english today

eram .com/ ...آموزشی/ -مجموعه-عظیم-آموزش-زبان-...
translate this page
nov 5, 2013 - مجموعه ی آموزش زبان «انگیسی امروز» یا «english today» یک مجموعه ی ویژه و ... ارائه ی صدها آموزشی هدفمند ویژه ی یادگیری زبان انگلیسی.

english today • رایگان - پاتوق یو

patoghu.com › تگ های مطالب
translate this page
dec 2, 2011 - مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english today با از سرورهای پاتوق یو ، این مجموعه شامل 26 دی وی دی فایل های ویدیویی + فایل های ...

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today... اورجینال

www.tebyan.net/weblog/buy98/post.aspx?postid=552798 - translate this page
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل های ...

آموزش زبان انگلیسی english today | سرای عالی ترجمه - hcot.ir

hcot.ir/?p=154
translate this page
این مجموعه در هیچ وب سایت ایرانی و خارجی با و به صورت کامل ( 63 ... english today یک محصول جدید و نوآورانه برای آموزش زبان انگلیسی می باشد که با ...

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی english today | فروشگاه محصولات ...

shop.rtrans.ir/.../مجموعه-ویدیویی-آموزش-زبان-انگلیسی-english-tod...
translate this page
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل ...

آموزش تصویری زبان انگلیسی تو دی english today اورجینال

shophex.ir/?product=آموزش...زبان-انگلیسی-تو-دی-english-today...
translate this page
مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی english today قابل اجرا در کلیه کامپیوترها و پلیر های خانگی به همراه دفترچه راهنمای الکترونیکی فایل های صوتی دارای گارانتی ...

english today با حجم کم - آموزش حرفه ای آیلتس و تافل

ielts2.com/ -english-today-با-حجم-کم/
translate this page
nov 12, 2016 - english today با حجم کم رایگان مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today english today - دوره آموزش زبان انگلیسی ...

مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today بایگانی - سرزمین زبان

sarzaminezaban.com/.../مجموعه-آموزش-زبان-انگلیسی-english-today...
translate this page
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today. شبکه; لیست ... اشاره: در این فایل تصویری ی ری از مهمترین نکات لیسنینگ آیلتس آموزش داده می شود. حتمآ اکثر شما با ...

آموزش زبان انگلیسی english today - آموزش زبان نصرت

www.zaban-nosrat.ir/.../ -آموزش-زبان-انگلیسی-english-today...
translate this page
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و فایل ...

رایگان آموزش زبان انگلیسی english today

englishe.mihanblog.com/post/122
translate this page
nov 12, 2013 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل ...

رایگان مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english today ...

www.ex1rs.com/.../79943-23- -رایگان-مجموعه-عظیم-آموزش-زبا...
translate this page
رایگان مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english today - بازی | نرم افزار های اخیر کاربران فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام ...

رایگان سریال آموزش زبان انگلیسی ا ترا extra english

www.abartazeha.com › عمومیآموزش زبان انگلیسی
translate this page
مجموعه ای 30 قسمتی و فوق العاده برای آموزش زبان انگلیسی است که در قالب طنز و با روشی بسیار ساده و قوی بیننده را در ... رایگان مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی learn english with mr duncan .... رایگان مجموعه ویدیویی english today.

مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today - فروشگاه اینترنتی زیباسرا

www.zibasara.com/.../مجموعه-آموزش-زبان-انگلیسی-english-today
translate this page
مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی شامل فایل های ویدیویی ، فایلهای صوتی و فایل های pdf هست. مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی english today بزرگترین سریال ...

فروش مجموعه اموزش زبان english today [آرشیو] - انجمن های شهرسخت افزار

www.shahrsakhtafzar.com/forum/archive/index.php/t-49214.html
translate this page
aug 19, 2014 - مجموعه آموزش زبان انگلیش تودی english today ... در های این مجموعه، زبان انگلیسی با روشی جدید و بسیار تاثیر گذار به زبان آموزان آموزش داده می ...

ویدانما : شبکه اجتماعی چند رسانه ای - english today :dvd1 : 1-the ...


https://www.vidanama.com/.../english-today-:dvd1-:-1-the-ame...
مجموعه آموزش زبان انگلیسی english today متشکل از منابع مطالعاتی متنوع زبان انگلیسی از قبیل فایل های آموزشی ویدویی، های کوتاه، فایل های صوتی و ...

پکیج جامع آموزش زبان انگلیسی لنگ لرن در 40 دی وی دی - آموزش زبان لنگ ...

langlearn.net › آموزش زبان انگلیسی
translate this page
sep 9, 2013 - مجموعه کتاب و فایل صوتی acting with accent australian; مجموعه کتاب، فایل ... ۱۴٫ مجموعه مجلات آموزش زبان انگلیسی english ( دی وی دی ۲۴ و ۲۵).

- ید پستی مجموعه آموزش زبان english today

www.cruz.ir/product.php?id=184
translate this page
همراه با تمامی کتاب های تمرین دروس و فایلهای صوتی mp3 ... english today فقط یک پیشرفت ساده در یادگیری آموزش زبان انگلیسی نیست بلکه نشان دهنده یک ...

رایگان مجموعه عظیم آموزش زبان انگلیسی english | یک نت | رمضان ...

www.yeknet.ir/.../ -رایگان-مجموعه-عظیم-آموزش-زبان-انگلیسی...
translate this page
یک نت نسخه فشرده شده و کامل مجموعه آموزش زبان انگلیسی در 5 دی وی دی فقط با حجم 17 گیگابایت به همراه زیر نویس انگلیسی کاملا هماهنگ ::. رایگان مجموعه عظیم ...


به بهانه سالروز درگذشت فولادوند و انتشار کتاب سالها باید در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات فولادوند

 
 

ویژه نامه درگذشت محمد مهدی فولادوند

به بهانه سالروز درگذشت فولادوند و انتشار کتاب سالها باید در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات فولادوند

محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ ) ؛ نگارنده کتاب

email : nikdadlaw@ mail.com

 

15 مرداد، سالروز درگذشت محمد مهدی فولادوند ؛ مترجم، ادیب، قرآن پژوه، ادبیات و زبان فرانسه و زیبا شناس شهیر می باشد. نوشتار حاضر در نکوداشت مقام علمی، ادبی و مذهبی آن مرحوم در سالروز وفات ایشان و به بهانۀ انتشار کتاب سالها باید...؛ در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات فولاوند، اثر نگارنده بوده که در طی دو سال جلسات مستمر در منزل آن مرحوم و تحت نظارت مستقیم ایشان تدوین و تالیف شده است و از این حیث تنها منبع مطمئن در شرح حال و دیدگاههای فولادوند می باشد.

 

محمدمهدی فولادوند در یک نگاه :

محمدمهدی فولادوند، نویسنده، مترجم، قرآن پژوه و ادیب برجسته ایرانی؛ نوادۀ آیت الله حاج محسن اراکی (عراقی) و فرزند محمد حسین خان بختیاری (ضرغام نظام) ؛ از امرای لشکر کامران میرزا نایب السلطنه، کبیر (فرزند ناصرالدین شاه قاجار) است. ، در اول دی ماه 1299ش. (22 دسامبر1920) در منزل ناظم جار در اراک متولد شد.

 

در دوازده سالگی به مدرسه علمیه در مدرسه سپهسالار تهران (شهید مطهری) راه یافت و پس از منحل شدن آن به مدرسه دارالفنون رفت. در سال 1318 موفق به گرفتن دیپلم از مدرسه یاد شده گردید و آنگاه، برای ادامه تحصیل روانه دانشکده حقوق تهران شد.

تمایلات ادبی و عرفانی او از ی و و عدم هماهنگی رشته حقوق با ذوق و قریحه وی از طرف دیگر، زمینه ترک تحصیل در رشته مزبور را برای ایشان فراهم آورد تا اینکه جهت تکمیل یافته های خویش در شهریور 1329 از راه مصر و ایتالیا به به فرانسه رفت و در مدت 14 سال اقامت خود در پاریس به فراگیری رشته ادبیات زبان خارجی در سوربن پرداخت.

سپس، به مدرسه السنه شرقیه پاریس و معهدال یه مزبور راه یافت و موفق به دریافت لیسانس ادبی از آنجا گردید.

در مدت اقامت خود در اروپا علاوه بر تحصیل زبان های متعدد به چاپ بخشی از آثار خود همت گماشت و ضمن آن، به انجام پژوهش های متعدد اقدام کرد.

 

در همین ارتباط، رساله ای خود را درباره «عمرخیام » به زبان فرانسه منتشر ساخت و «کتاب سبز» خویش را که مورد توجه و تقریظ های متعدد رجال درجه اول فرانسه قرار گرفت، در آن کشور به چاپ رساند.

 

همچنین، نزدیک به دو هزار سخنرانی را در پاریس دنبال کرد، ولی جاذبه هنرواستیک، وی را به سوی سخنرانی های « رنه هویک» کلژ دُفرانس و عضو فرهنگستان فرانسه می کشید و ضمن آن، بیش از 120 بار به مشاهده موزۀ لوور آن شهر پرداخت. او جدای از اقامت یک و نیم دهه ای خود در فرانسه - به مسافرت های عدیده ای در اروپا پرداخت و از کشورهای انگلستان، هلند، اطریش، ایتالیا، یونان، اسپانیا، سوئیس، ترکیه و مصر و عراق دیدن کرد و بر تکمیل روزافزون مطالعات خویش می افزود.

فولادوند در آبان 1344 به تهران بازگشت و در بسیاری از ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله، هنرکده دراماتیک و هنرهای زیبای تهران و مدارس عالی ادبیات و زبان های خارجه و علوم تربیتی، مدرسه عالی قضائی قم و دانشکده ی به تدریس دروس مختلف فلسفه، زیبا شناسی، ادبیات زبان فرانسه، تاریخ مذاهب و فرهنگ و تمدن پرداخت.

دو سال قبل از آمدن به ایران در سال 1342 (1964) به عنوان عضو دائمی « انجمن نویسندگان فرانسه» ( ocitation des ecrivains de langue fransaise ) و انجمن شعرای آن کشور انتخاب شد.

 

همچنین، یکی از اعضای برجسته «انجمن فلسفی ایران و علوم انسانی» وابسته به یونسکو زیرنظر شادروان علی اکبر ، از مؤسسن انجمن فلسفی ایران- تهران در سال 1324 بوده و در سال 1378 نیز به عنوان یکی از 13 دانشمند و شمند (فرزانگان) برجسته کشور از سوی سازمان صدا و سیما معرفی شده است.

فولادوند علاوه بر آشنایی عمیق و تسلط وافر به زبان های فرانسه و عربی و آشنایی با زبان انگلیسی و مقدمان چند زبان اروپایی، دارای مجموعه آثاری در بیش از چهل کتاب ارزشمند است. آثار فرانسه او مایه ستایش و سپاس « ژنرال دوگل، آلبرت شوایستر، فرانسوا موریاک، هانری دمنترلان، ژان ککتو مُورُ و سوریو» و بسیاری دیگر از اساتید و منتقدان آکادمی های سوئیس، فرانسه، کانادا و ... واقع شده است. هم چنین، ترجمه قرآن کریم ایشان به زبان فارسی که حاصل بیش از 30 سال پژوهش، ترجمه و کنکاش در آن است، جزو ممتازترین ترجمه های 50 سال اخیر معرفی گشته و علاوه بر چاپ چندین بارۀ آن، اخیراً مقرر شد تا یک و نیم میلیون نسخه از آن برای استفاده کشورهای فارسی زبان شوروی سابق چاپ گردد.

فولادوند، در زمینه های مختلف ادبی و فرهنگی آثار ماندگار و شاگردانی با ذوق و فعّال از خود بر یادگار نهاده است. ایشان به چند زبان، از جمله فارسی، فرانسه، عربی و ... ، سراینده اشعار عمیق و بدیعی و نیز نویسنده توانای نثرهای ادبی، فلسفی، عرفانی و ... بوده است. « منتخب اشعار و نوشته های فرانسه» وی در سال 1963 در ژنو (سوئیس) به زیور طبع آراسته گردید که هم اکنون جز منابع نایاب می باشد. « ترجمه رباعیات خیام »، « در جستجوی زیبایی (هیدا)»، « سنفونی ها»، « زن در شه خدا»، « صلح و شمشیر» و ... ، از دیگر آثار معروف ایشان در فرانسه می باشند. مدتی قبل نیز رادیو پاریس (فرانسه) از چاپ چهارم ترجمه رباعیات خیام وی به نیکی و ستایش یاد کرده است.

علاوه بر این، دیوان اشعار فارسی فولادوند م از دو هزار و هفتصد صفحه که متضّمنِ مضامین ژرف، دیدگاه های نو نسبت به هستی، حیات، انسان و ... بوده و در زبان فارسی نیز «مَهدا» تخلص می نمود. در سال 1368 در پرورش افکار، سخنرانی زیبای خود را با عنوان « تفاهم میان ملل» به استناد آیه 13 سوره حجرات در حضور سفرای فرانسه، بلژیک و سوئیس ایراد کرد و در همین ارتباط، با تدوین کتاب « صلح و شمشیر» به زبان فرانسه که جلب نظر کمیته علمی و پژوهشی جایزه صلح نوبل اُسلُو (نروژ) را کرده، اقدام نموده است . موضوعی که سال ها بعد توسط سیدمحمد خاتمی، ریاست جمهوری وقت ایران با عنوان «گفتگوی بین تمدن ها » مطرح گردید. آثار اخیر در دست تدوین و انتشار ، «پیشوای بر خاک سایندگان»؛ ترجمه شیوائی از صحیفه سجادیه، « تفسیر عقلی قرآن»، ترجمه ای جدید با چاشنی نقد از « نهج البلاغه» و به ویژه، کتاب یاد شده (صلح و شمشیر) بوده است.

نظر به اهمیت آثار ، شه ها و کتب فولادوند- آثار مورد توجه مشاهیر و معاریف داخلی و خارجی متعددی قرار گرفته و نسبت بدانها اعلام نظر شده است. «

فرانسوا موریاک» ؛ عضو فرهنگستان فرانسه و برنده جایزه نوبل - « هانری دومنترلان» ؛ عضو فرهنگستان فرانسه و مؤلف کتاب هایی است که اغلب به دوازده زبان ترجمه شده اند- « ژان ککتو» ؛ عضو فرهنگستان فرانسه- «پیر مورو» ؛ از سخنوران نامی و فصاحت و بلاغت در سورین- ژنرال دگل» ؛ رئیس جمهور پیشین و وقت فرانسه- سید حمزه بوبکر» ؛ مسلمین فرانسه و رئیس معهدال یه پاریس- « لئوپلد سدارسنگر» ؛ رئیس جمهور سنگال و آکادمیسین- « رنه هویک » ؛ پرفسور (کلژ دُفرانس) - « ایتن سوریو» ؛ پرفسور پاریس، عضو انستیتو و رئیس جامعه زیباشناسان فرانسه ؛ از زمرۀ مشاهیر و معاریف خارجی در این رابطه بوده اند. علاوه بر اینها، شادروان، علّامه محمدتقی جعفری- مرحوم محمدعلی جما اده- بهاء الدین مشاهی - ی فیروزکوهی و دیگر معاریف ایرانی از فولادوند به نیکی و احترام یاد کرده اند. رسانه ها و مطبوعات ایرانی و خارجی نیز در تجلیل و اهمیت آثار و شه های بسیار سخن ها گفته اند. تفصیل این دیدگاهها در فصل دوم کتاب آمده است.

آثار و خدمات علمی، ادبی و فرهنگی :

بخش عمده ای از آثار فولادوند به زبانهای مختلف در ایران و خارج از کشور به چاپ رسیده و بسیاری از آنها نیز در چاپهای بعد تجدید شده اند که برای سهولت کار، تألیفات وی به زبان فرانسه، فارسی و ترجمه های او به ترتیب زیر آورده می شود :

الف- آثار به زبان فرانسه :

1- ترجمۀ رباعیات خیام : این کتاب در سال 1960 در فرانسه منتشر شد و از بهترین و شیواترین ترجمه هایی است که تاکنون از رباعیات مزبور به این زبان شده است. کتاب یاد شده در چهار نوبت به چاپ رسیده و رادیو پاریس (فرانسه) نیز از چاپ چهارم ترجمه عمر خیام به نیکی و ستایش یاد کرده است.

2- کتاب سبز : نام مجموعۀ منتخب اشعار است که به زبان فرانسه سروده شده و در سال 1963 در ژنو (سوئیس) از طرف بنگاه نشر perret-gentit انتشار یافت.

3- هیدا (در جستجوی زیبایی) : چاپ سابق هنرهای زیبای این کتاب مورد توجه « ژنرال دُگل، رنه هویگ، رئیس جمهور سنگال و مسلمین پاریس» قرار گرفت.

4- سمفونی ها یا صلح بر فراز جهان: کتاب مزبور از همان اوان نظر کمیته جایزه نوبل صلح را در اسلو (oslo) جلب کرد و با نگارندۀ آن نیز در تهران مصاحبه ای به عمل آمد.

5- زن در شه خدا .

6- صلح و شمشیر : (حمایت از صلح و همزیستی مسالمت آمیز) که به پیشنهاد کمیتۀ علمی جایزه صلح نوبل جهت ارسال به اُسلو، تدوین و تنظیم گشته است.

7- زیباترین اشعار فرانسه : چاپ دوم مجموعه ای است که به عنوان بهترین و نگارش اشعاری از « رنسار، لامارتین، ویکتورهوگو، شارل بودلر، ورلن، آلفردُ وموسه، مالارمه و پل والری» می باشد.

8- اَُپرای آفرینش: که برای نخستین با در سال 1335 (1965) در پاریس (به زبان فرانسه) چاپ شده و اکنون به پنج زبان «فرانسه، فارسی، انگلیسی، عربی و آلمانی»، با مقدمه به فرانسه و چند تصویر آماده چاپ مجدد و کامل آن می باشد. در این کتاب، مسئلۀ خدای عادل و اقتضاء ذّرات مطرح شده است.

9- تاریخ تئاتر در ایران که برای نخستین بار در رو مۀ ژورنال دُتهران به چاپ رسید.

10- فرهنگ تعبیرات دشوار فرانسه . در 600 صفحه، آماده برای چاپ.

ب- آثار به زبان فارسی :

1- نخستین درس زیباشناسی : درس هایی دربارۀ زیباشناسی یا فلسفۀ هنر است. ایشان مدتی در دانشکده های هنر دراماتیک به تدریس زیباشناسی مشغول بوده و این کتاب حاصل تحقیقات در این باب می باشد (1348). چاپ دوم 1379، انتشارات اَلَستِ فردا.

2- خیام شناسی (مطالب و مآخذ جدید دربارۀ خیام و رباعیات منسوب به او). چاپ چهارم 1379، انتشارات اَلَستِ فردا.

3- مجموعه قصاید، غزلیات، رباعیات و تک بیت های ایشان : (دیوان اشعار) بالغ بر چند هزار بیت شعر بوده که بعضاً، برخی از آنها نیز به زیور طبع آراسته گشته است.

4- تبسم ژ د: در رّد دیدگاه هشترودی دربارۀ ژ د، نظر پروالانسن؛ متفکر فرانسوی دربارۀ این نیمخند، تجلیل از پرفسور آلبرت شوایستر؛ برنده جایزۀ نوبل «انسان نمونه» و ... .

5- پاریس نامه: بر وزن گلشن راز و نزدیک به چهار هزار بیت که چنین آغاز می شود:

بیا پاریس و شهر دلبران بین جفا و ناز از ما بهتران بین ...

مطالب این کتاب، مشتمل بر مسائل عرفانی، اخلاقی و فلسفی می باشد.

6- حافظ در آستان وحی : متضمن مطالب نو درباره حافظ و در دویست صفحه، آماده چاپ.

7- حافظ دلها، نه سنخه بدلها: با خطی زیبا توسط انتشارات «درایت» مورد چاژ واقع شده است.

8- نامه های مَهدا : مشتمل بر پاسخ های به مراسلات اشخاص متعدد در زمینه های عرفانی، اجتماعی و ... می باشد.

9- مثنوی عصر ما : شامل هفت هشت هزار بیت بر وزن بحر رَمَل، ولی بسیار ساده تر و امروزین تر از مثنوی مولوی نظیر بیت ذیل:

نام الله است چار انگشت تو ترسم آ بازگردد مشت تو ! ...

10- نکته هایی دربارۀ قرآن : حاوی نکات ابتکاری و بدیع درباره قرآن بوده و نیز توسط انتشارات عطایی به زیور طبع آؤاسته گردیده است.

11- پیرایش از اوهام ( آماده چاپ).

12- نثر شاعرانه در ایران ( آماده چاپ).

13- در پیرامون خیام و هدایت (بحث انتقادی)، آمادۀ چاپ.

14- مجموعۀ اشعار نقش روشنایی که به چاپ نیز رسیده است.

ج- ترجمه های محمدمهدی فولادوند به زبان فارسی :

1- ترجمۀ کتاب خیام به فرانسه ، پاریس،1960.

2- رهایی از گمراهی، ( ترجمه المنقذ من الضلال). تألیف ابوحامد محمدغزالی، مؤسسه

مطبوعاتی عطایی.

3- مادام بواری، گوستاو فلوبر، آماده برای چاپ.

4- وسنی، پاسکال، بلندل، سازمان کتابهای جیبی، 1347.

5- کتاب الحدود یا تعریفات، ابن سینا، ترجمه به فارسی از متن عربی و مربوط به منطق و حدّ

منطقی است. در مقدمه آن، به نوع نیاز تمدن امروزی، به منطق جدید و تعریف صحیح و به هنگام اشارت دارد. این کتاب با مقدمه و تعلیقات مترجم، همراه با متن عربی آن توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده است.

6- انسان مسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قرآن: با حواشی و گفتار پایانی مترجم به نام « اگر در تاریخ » که موضوع مهمی در تاریخ بوده و تاکنون نیز موضوع بسیاری از سوء تفاهمات به شمار می رفته است، بنیاد قرآن.

7- آفرینش هنری در قرآن: تألیف سید قطب، بنیاد قرآن.

8- قرآن و نسل امروز: تألیف مصطفی محمود، بنیاد قرآن.

9- سفری از شک تا ایمان: تألیف مصطفی محمود، چاپ دوم، انتشارات الست فردا.

10- خدا را دیدم: تألیف مصطفی محمود. دربارۀ عارف گمنام نفَّری است که قبل از غزالی می زیسته، انتشارات الست فردا.

11- ژرفای قرآن: د و عدم: تألیف مصطفی محمود. چاپ دوم، انتشارات الست فردا.

12- محمدرضا حسینی، بنیاد قرآن.

13- خدا و دانش: (گفتگوی ژان گیتون با دو فیزیکدان). ترجمه از زبان فرانسه می باشد. چون مترجم از محضر علمی مصاحبه کننده نیز بهره می شده، به نظر می رسد ترجمۀ ایشان، کامل تر و جامع تر از سایر ترجمه های دیگرست.

14- اقتصاد ما: تألیف سیدمحمد باقر صدر، بنیاد علوم ی.

15- نقدی بر آراء مار : تألیف هادی المدرسی، انتشارات البرز (جزوه ای کوچک، ولی با نثر روان و ساده در نقد آراء مار ).

16- فرهنگ فرانسه- فارسی و فارسی- فرانسه:. چهل هزار لغت، انتشارات کندی، 1369.

17- ابن مقفع قربانی اختناق بنی عباس: ترجمه از عربی، با همکاری یکی از شاگردان ،آماده برای چاپ.

18- درحریم نور: ترجمه دعای ابوحمزۀ ثمالی. انتشارات پیام مهدی (عج)، زمستان 1377.

19- درحریم نور: ترجمه دعاهای کمیل، توسل، عاشورا، ندبه و سمات. انتشارات پیام مهدی (عج)، زمستان 1377.

20- دعای کمیل:. ترجمه با مقدمه به زبان فرانسه، انتشارات بین الملل.

21- چگونه قرآن را به فارسی ترجمه کنیم: (کلماتی از قرآن). ترجمه بیست و دو سوره از قرآن مجید به ساده تربین بیان با مقدمه توضیحات، 1346.

22-«ترجمه کامل قرآن : براساس زبان شناسی با مقدمه و توضیحات. ترجمه ممتاز ایشان حاصل نزدیک به چهل سال مطالعه متنتوب بوده و با بیش از صد دوره ترجمه فارس کهن و جدید، تفاسیر عربی و ترجمه های فرانسه و انگلیسی مقابله شده است. تاکنون نزدیک به یک میلیون نسخه از آن به چاپ رسیده است. مترجم طی چهارده سخنرانی، از بسیاری از سوء تفاهمات قرآنی برداشته و در حال تألیف « ناگفته های قرآن » می باشند. ، خود دربارۀ ترجمه این اثر نفیس چنین بیان می دارد: " قرآن را با قلب، روح و احساس خودم برای ترجمه در نظر گرفتم و ترجمه آن را از سال 1346 تحت عنوان «گل هایی از قرآن» شروع و قصد داشتم فقط قسمت هایی از آن را ترجمه کنم. اما بعداً تصمیم به ترجمه متن کامل آن گرفتم و اتفاقاً وقتی کار ترجمه قرآن به پایان رسید، ت وقت (پهلوی) اصرار زیادی داشت تا آن را با چاپ نفیسی منتشر کند. منتهی در نظر داشتند روی جلدش طرح تاج چاپ شود که من مخالفت و صراحتاً گفتم: اگر قرار است روی جلد قرآن تاج چاپ شود، همان بهتر که چاپ نشود، تا اینکه بالا ه، بعد از سال 1357 و تغییر شرایط، به چاپ رسید".

ایشان سپس، به ویژگی ترجمه مزبور اشاره داشته و می گوید :

" بنده این کتاب آسمانی را بعد از مقایسه با شش ترجمه فرانسه و دهها ترجمه فارسی و تفاسیر متعدد عربی و یکی دو انگلیسی، نخست به صورت « نحت اللّفظی » ترجمه و بعد چون دیدم نظیر ترجمۀ « معزّی» و « هیئت هفت نفره حوزۀ علمیه قم» می شود و سر و ته درستی ندارد و مبتدا و خبر آن مشخّص نمی شود، آنقدر با هر جمله « کُشتی» گرفتم و آن را پس و پیش تا سرانجام به تأئید الهی و قریحۀ شاعرانۀ خداداد کاری که هم به متن مقدّس خیانت نشد و هم احیاناً در بسیاری موارد، واجدِ نوعی موسیقی و « وزن عروضی» گردید: نظیر: «ترا می پرستیم تنها و بس- بجز تو نجوئیم یاری ز » یا: « نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه (سوره قَمَر)» یا: « آنگاه که خورشید بهم دَر پیچید (سوره تکویر)» که انشاء الله شاید در چاپهای آینده به تأیید خداوندِ داننده باز بهتر و زیباتر در سطح بین المللی گسترش یابد.

23- مقدمه گل هایی از قرآن: ترجمه ، 1346.

24- پیشوای چهره بر خاک سایندگان: ترجمه شیوایی از صحیفۀ سجادیه، انتشارات سوره.

25- نهج البلاغه با چاشنی نقد، انتشارات صائب (زیر چاپ).

گویی که تدوین و تحقیق و ترجمه متون و علوم همراه با شیدن در حوزه های مورد دغدغه ، جزء وجودی زندگی و شخصیت وی را تشکیل داده باشد تا اوا حیات با برکت خویش به سان دانشجویی عاشق پیشه و پژوهشگری آراسته، پیوسته در حال مطالعه، پژوهش و تألیف و ترجمه موضوعات مورد نظر خود، ایام سبز کهنسالی خویش را سپری می نمود. این گونه است که ایشان در مصاحبه به عمل آمده از خود فرمود ه اند: " خداوند خاک مرا برای نویسندگی و ترمه بیخته است. کاش می شد که دوباره جوان می شدم و با تجربیاتی که اینک دارم، دوباره تألیف و ترجمه را شرع می ".

 

کتاب سالها باید....در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات محمد مهدی فولادوند است که بر گرفته از شهر معروف : سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن می باشد. این کتاب در پنج فصل جداگانه به رشته تحریر درآمده است. فصل نخست آن با عنوان " گوهر د، به معرفی اجمالی " اختصاص دارد. فصل دوم به دیدگاهها و شه ها ی ، مشاهیر و معاریف خارجی و ایرانی نسبت به ایشان و آثار و شه های پرداخته، در فصل سوم، آثار و خدمات علمی، ادبی، و فرهنگی فولادوند، مشتمل بر آثار ایشان به زبان های فارسی، عربی و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در فصل چهارم ، نامه های به اشخاص مختلف با عنوان " نامه های مَهدا " بعنوان تخلص ادبی ایشان مطالعه شده و سرانجام، فصل پنجم به رسانه ها و درگذشت فولادوند و دیدگاههای کارشناسان، پژوهشگران و مسئولان فرهنگی و ی درباره ایشان و آثارشان اختصاص دارد. فصل اخیر پس از درگذشت تنظیم و مورد نگارش قرار گرفته است. کتاب مزبور بعنوان چاپ نخست آن پس از 11 سال تاخیر در انتشار آن، در سال جاری ( 1391 ) از سوی نگارنده و انتشارات کلک سیمین به زیور چاپ درآمده است. طرح جلد آن، تصویر ترام فولادوند با نزدیک به دو میلیون نقطه بوده که از سوی هنرمند شهیر، خانم ندا مقدم نژاد با نقطه و ترام، به صورت دستی ترسیم شده است. برای تهیه آن، خوانندگان محترم خواهند توانست به نشانی تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و ، پ 1182، طبقه 8 ، واحد 31 انتشارات کلک سیمین، تلفن : 66468545 -021و یا به آدرس تهران : میرداماد، میدان مادر، خیابان آزیتا، پ 13، واحد 4، تلفن 41-22903440-021 موسسه نیک داد تماس حاصل گرفته یا مراجعه فرمایند.

نگاه آ :

فولادوند در صبحگاه مورخ 15/5/1387 در منزل ساده و بی پیرایه خود در سن 88 سالگی جان به جان آفرین تسلیم نمود.

 

پیکر نحیف در بامداد 16/5/1387 در منزل ایشان مورد وداع خانواده و دوستان و برخی از مسولان فرهنگی قرار گرفته و با قرائت از سوی حجه ال ، محمود دعایی در محل خبرگزاری قرآنی ( ایکنا ) تا تهران تشییع و ضمن انتقال به شهر ری در ابن باویه به خاک س شده است. در برخورد با شخصیت ژرف و چند بُعدی محمدمهدی فولادوند، به راستی در می مانیم و از خود می پرسیم؛ آیا سر و کار ما با یک پژوهشگر است یا یک فیسلوف یا دین شناس یا عارف و صوفی و یا یک شاعر که به چند زبان شعر می گوید یا اصلاحگر و بشر دوستی که کتاب صلح و شمشیر را به زبان فرانسه می نگارد....؟ ".

 

نکته ای که مجدداً در مصاحبه رادیویی نگارنده با شبکه گفتگو در ساعت 30/20 مورخ 18/5/1386 بدان تأکید گردیده است. با این وجود، عمدۀ جهت گیری ها و اظهارات اشخاص حقیقی و حقوقی و اصحاب رسانه ها در مراسم ترحیم و اعلام نظر و دیدگاهها و مقالات خود، بیشتر پیرامون " شخصیت قرآنی و ترجمه بی بدیل کتاب آسمانی" بوده که این جنبه شخصیتی و کارکردی ایشان، اگرچه بسیار مهم، اساسی و قابل توجه بوده، امّا ابعاد دیگر شخصیت علمی و ادبی در کارنامه ایشان کم اهمیت تر از آن نبوده و متأسفانه, بنا به دلائل نامعلوم و یا شاید، عدم آگاهی کامل از زندگی و شان و جایگاه ادبی، فرهنگی و ی ایشان، کمتر بدان پرداخته یا درباره آن صحبت شده است؟!.

دیوان اشعار ، نقش و اهمیت ایشان در ترجمۀ آثار فرانسه زبان و برع ، فارسی مانند ترجمه رباعیات خیام یا ترجمه متون عربی به فرانسه (مانند ترجمه قرآن کریم) و آثار ادبی متعدد و مشهور ایشان که مورد ستایش معاریف و مشاهیر مختلف جهان قرار گرفته است، به راستی، از بعنوان نمادِ چند جانبۀ علم و ادب، ترجمه و شمندِ بومی، ملی و جهانی (بشری) ساخته است که در درستی و راستی آن تردیدی نیست. کتاب حاضر، خود، گواهی متقّن و محکم در این رابطه است. اشعار ، واجد وصف " خِرد، َشرف، و ارزشهای انسانی" و در نهایتِ سادگی و غنای ادبی بوده که در نگاه برخی از شمندان اروپایی و فرانسوی، آنرا با اشعار سعدی ستوده و مقایسه کرده اند! تدوین ترجمۀ متون فرانسه، تجّلی یک رؤیا و دریای ادبی را در ادبیات فرانسه و فرانسه زبانان برانگیخته و موجی از تحسین و تقدیر آنان را با خود به همراه داشته است. دیدگاههای در زمینه های مختلف، تبلور شه های ایمانی و انسانی آن مرحوم و پیام آور " صلح و دوستی و راستی در عرصۀ بومی و جهانی" بوده و ستایش پذیرِ محافل علمی و ادبی جهانی مانند " کمیتۀ جایزه صلح نوبل" شده است.

ترجمه متون مختلف ادبی، مذهبی و فرهنگی؛ گنج های پنهانِ دیدگاهها و رؤیاهای ادبی بوده که اینک، جاودان شده و به حقیقت پیوسته اند! پس، فولادوند؛ صرفاً یک مترجمِ بی مانند و قرآن پژوه شهیر نبوده و نمی توان و نباید را در یک بُعد و جهت نگریست و پاسداشت؟.

نگاه چند جانبه به ابعاد چند سویۀ علمی، فرهنگی، ادبی و قرآنی ؛ احترامِ توأمان به حوزه های قرآنی, علمی، فرهنگی، ادبی و نکوداشتِ همزمان آنهاست و روح و روان آنِ روان شاد نیز همواره بدان نگرش و باور استوار بوده و خواهد بود :ادبیات همواره از مهم ترین بسترها و زمینه های شکل گیری درام بوده و اقتباس از آن علاوه بر افزایش ظرفیت های دراماتیک, ساختار و بیان نمایشی را هم تقویت کرده است.

ادبیات همواره از مهم ترین بسترها و زمینه های شکل گیری درام بوده و اقتباس از آن علاوه بر افزایش ظرفیت های دراماتیک، ساختار و بیان نمایشی را هم تقویت کرده است. اقتباس دراماتیک، از منابع غنی داستانی و شعری، یکی از شیوه های متداول نمایشنامه نویسی در ادبیات نمایشی سراسر جهان است که البته در تئاتر جایگاه و مرتبة چندان قابل قبولی ندارد.

این در حالی است که ادبیات فارسی و به ویژه شعر ایرانی همواره ظرفیت های داستانی ارزشمندی را برای اقتباس نمایشی در خود داشته و هرازگاه این ظرفیت ها در آثاری معدود به خوبی هم دراماتیزه شده اند. شعر به عنوان مهم ترین ابزار بیان ایرانی و به لحاظ در بر داشتن قالب های داستانی سرشار می تواند به تقویتِ بخش مهمی از کمبودهای ادبیات دراماتیک ما کمک کند. به علاوه، آن که این ابزار ادبی بیان بدون شک برخاسته از نیازهای تاریخی، فرهنگی، ملی و خاستگاه نیازهای جمعی ایرانی هم هست.

در این یادداشت کوتاه، به اختصار، به برخی ویژگی ها و قابلیت های دراماتیک اشعار فردوسی و عطار و ارزش اشعار خیام در تأکید بر اهمیت حضور نمایش ایرانی اشاره می شود.

 

 

● شاهنامه و دنیای داستان های نمایشی

قصه گویی و افسانه سرایی شاید قدیمی ترین و کهن ترین شیوه داستان گویی در همه دنیا و تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی جهان است؛ شیوه ای که هم زمان با پیدایش نخستین جوامع و ادبیات حماسی از دگرگونی ها و تغییرات آن شکل گرفته و تا آنجا پیش رفته که حماسه هایی چون «ایلیاد»، «اودیسه»، «انه اید»، «گیل گمش» و... همچنین شاهنامه فردوسی (که سرآمد شاهنامه های فارسی است) در ادامه آن به وجود آمدند.

همة این آثار غنی حماسی که ریشه در تاریخ، اساطیر و خصلت ها و آیین های بومی جغرافیای خود داشتند بعدها مورد استفاده فراوانی در ادبیات و هنر پیدا د و از شکوفایی تراژدی، و درام از قرن پنجم میلاد گرفته تا «تروی»، ساخته شده در قرن بیست و یکم را به دنبال آوردند و در آینده نیز بدون شک منابع غنی و مهمی را در اختیار بشر قرن های آینده قرار خواهند داد.

حماسه ها، شناسنامه های تاریخی و ملی کشورها هستند و با مجموعه ای از آنچه قالب روایت و شرح پهلوانی ها و قهرمانی های اساطیر و قهرمان هایشان نشان می دهند به یک شناسنامه بین المللی در چهارراه فرهنگی جهان نیز تبدیل شده اند و به ویژه امروز در عصر اساطیر و بازی هویت کهن الگوها ارزش دو چندان یافته اند.

شاهنامه (یا داستان بزرگان)، گنجینه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نیز از جمله بدترین حماسه های ملی است که در جهان جزء پنج نمونة برتر شناخته شده و با ارزش های فراوانی که دارد هم پای دیگر آثار مشابهش قابل تأمل است. اما شاهنامه با آنکه تا به حال بارها و بارها و به دست محققان و فردوسی شناسان بسیاری بررسی شده و سال های سال در جلسات و پژوهش های مختلف، چه در قالب تحقیق و پژوهش و به صورت مقاله و یا پایان نامه های بسیار دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است، هنوز نتوانسته به آن اندازه که آثار هومر ویرژیل کاربرد نمایشی پیدا کرده اند، مورد استفاده قرار گیرد.

شاید یکی از مهم ترین کاربردهای آثار مشابه شاهنامه، توجه و تأکید و برداشت های نمایشی از این آثار بوده باشد. اما شاهنامه، با وجود آنکه سراسر داستان و هماورد و قصه و تعلیق و ماجراست، آنچنان که باید، دست مایه کار نمایشی قرار نگرفته است.

حال آنکه بسیاری از داستان های شاهنامه به راحتی در انطباق با شا ارهای نمایشی جهان قرار گرفته اند و با مشابهت های بسیار زیادی هم به اثبات رسیده اند؛ شاهنامه با داستان ها و ماجراهای بسیارش، در نخستین دیدگاه، شباهت های کاملاً ساختاری و ریشه ای با داستان ها، حماسه ها و نمایشنامه های مختلف رومی، یونانی، انگلیسی، ایرلندی، یوگوسلاو، آلمانی و... دارد که البته همگی به صورت تحقیق و مقاله و یا در قالب پایان نامه های دانشجویی پژوهش شده اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آن ها به یک نتیجة معلوم و مشخص رسیده اند و یکی از دلایل ناموفق بودن آن ها در چهارراه فرهنگی جهانی هم، بدون شک، انسجام نداشتن و ناهماهنگی در تحقیق و همچنین حمایت اندک و پراکنده از پژوهش های مختلف در این زمینه بوده است؛ در شاهنامه فردوسی، داستان فریدون و فرزندانش منطبق بر مضمون و ساختار داستانی نمایشنامه «شاه لیرِ» ش پیر است؛ اسفندیار رویین تن با آشیل یونانی و زیگفرید آلمانی برابری می کند؛ جریده و داستان مهجور مرگ او در شاهنامه کاملاً مشابه نمایشنامه «آنتیگون» سوفوکل است؛ سرگذشت پورکُشی رستم کاملاً مشابه فرزندکُشی پاریس در تروآ است؛ داستان و ماجرای سودابه با «فدر» تطبیق پذیر است و نمونه های بی شمار دیگری ذکرشان در این فرصت نمی گنجد و چه بسا به لحاظ ارزش های دراماتیک و جنبه های نمایشی حتی ارزشمندتر از نمونه های معروف مشابهشان در دیگر نقاط جهان باشند نیز وجود دارند.

اما شاید آنچه باعث شده این داستان ها ضمن ارزش و قدرت ادبی و نمایشی و با وجود قدمت بیشتر همچنان در داخل کشور و آن هم به صورت کاملاً محدود و مقطعی شناخته شده باشند و کمتر تلاشی برای معرفی آن ها به جهان صورت گیرد و آن چیزی که مانع از به ثمر نشستن میوه های این گنجینه کهن ادبی بر روی صحنه های نمایش ما شده است یا آن را به معدود حرکات مقطعی محدود کرده است؛ بی گمان، بی توجهی پژوهشگران و هنرمندان و نمایشنامه نویسان ما بوده است.

شاهنامه که در دوران نه چندان دور منبع شکل گیری شیوه های گوناگون نمایشی ایرانی همچون نقالی، خوانی و... بوده است، شاید اگر به طور جدی و بنیادی هنرمندان، ادیبان و مسئولان این حوزه ها به آن توجه می د، اکنون می توانست منبع الهام و بستر مهمی برای شکل گیری و تحول تئاتر ایرانی باشد، کما اینکه دست مایه ها و پتانسیل های چنین تحول عظیمی را به سادگی می توان در لابه لای اوراق آن و در بین ن سطور و خطوطی که ماجراها و داستان ها را روایت می کنند، مشاهده کرد.

در این بخش از یادداشت بد نیست برخی شباهت های داستان شاهنامه و حماسه پاریس را از منظر تطابقی توصیفی بازنگری کنیم:

پورکُشی در شاهنامه و نمونة مشابه.

در محدوده ادبیات فارسی قطعاً شاهنامه از گسترده ترین و غنی ترین آثاری است که در حوزه ادبیات تطبیقی قابلیت تحقیق و تحلیل را داراست؛ داستان های متعدد و مختلف شاهنامه را در مقایسه با آثار داستانی، حماسی و اسطوره ای بسیاری از فرهنگ ها می توان نمونه ارزشمندی در حوزه ادبیات حماسی دانست. بسیاری از حماسه ها و داستان های اساطیری رومی و یونانی به صورت تطبیقی در کنار شاهنامه قرار می گیرند.

پورکُشی، در داستان «رستم و سهراب»، یکی از قوی ترین و تأثیرگذارترین داستان های شاهنامه، از مهم ترین قالب های موضوعی است که تا کنون نمونه های متعدد ایرلندی و یونانی و رومی آن در حوزه ادبیات تطبیقی شناخته شده اند. از این شباهت و تطابق داستان، می توان از افسانه پاریس و ماجرای ملاقات پسرش با هلن زیبا نمونه ای آورد:

«پاریس» شاهزاده شهر تروآ در جوانی به شکار می رود و چندی که می گذرد بر لب چشمه ای می نشیند تا از آن آب بنوشد که ناگهان چشمش به دختری زیبارو به نام «اوئنون» می افتد. اوئنون اسطوره باروری، آب و صاحب چشمه است و قدرت شفادهندگی (طبابت) دارد.

چندی بعد اوئنون پسری به دنیا می آورد که حاصل ازدواج او با پاریس است. فرزند اوئنون و پاریس در کنار چشمه رشد می کند و به مرز جوانی می رسد. او مدام نام پدرش را از مادر سراغ می گیرد و اوئنون دو بار از پاسخ دادن طفره می رود، تا اینکه یک روز تصمیم می گیرد همه چیز را به پسرش بگوید.

اوئنون اعتراف می کند؛ پاریس که حالا به پادشاهی تروآ رسیده پدر فرزندش است. پسر جوان برای یافتن پدر و معرفی خود، راهی قصر تروآ می شود اما پیش از دیدن پدر با هلن روبه رو می شود و خودش را فرزند پاریس معرفی می کند؛ هلن از شنیدن این خبر شوکه و بی هوش می شود و بر زمین می افتد. ناگهان پاریس از راه می رسد و با دیدن مردی که بالای سر همسرش ایستاده بی درنگ شمشیر می کشد و پهلوی فرزندش را می شکافد. هلن به هوش می آید و ماجرا را برای پاریس تعریف می کند. پادشاه تروآ پس از آگاهی از ماجرا پیکر نیمه جان پسرش را بر دست می گیرد و به امید شفا یافتن او را به کنار آب (چشمه اوئنون) می برد. اما خیلی دیر شده و هیچ کاری از دست اسطورة آب و اوئنون شفادهنده برنمی آید. پاریس با پشیمانی و آزرم بسیار پسر جوانش را به آب می سپارد و...

از طرف دیگر فردوسی در داستان پر از اندوه و اشک رستم و فرزند جوان او، سهراب، این گونه روایت می کند:

رستم، پهلوان ایرانی، در میهمانی شبانه ای در قصر تورانیان با دختری به نام تهمینه آشنا می شود و با او ازدواج می کند و از او صاحب فرزندی می شود. پیش از ترک خانه، تهمینه نام سهراب را برای فرزندش برمی گزیند و بازوبندی به تهمینه می دهد که در جوانی بر بازوی سهراب ببندد تا نشانه ای برای شناختن پسرش باشد.

چندین سال بعد از آن، سهراب، که جوان برومندی شده است، به انگیزه یافتن پدر راهی سفر می شود. روزگار پدر و پسر را، بی آنکه متوجه نسبتشان با هم باشند، در دو مخالف در مقابل هم قرار می دهد. رستم و سهراب با هم مبارزه می کند و درکش و قوس ناوردگاه رستم، بی آنکه حریفش را شناخته باشد، پهلوی سهراب را با خنجری می درد که به دسیسه با زهر آغشته است. سهراب سخن از کین خواهی پدرش، رستم، به زبان می آورد و پهلوان ایران زمین تازه می فهمد که چه گناهی مرتکب شده است. رستم ناامید و پُرآزرم پیکر نیمه جان پسرش را در بغل می گیرد و به سمت آب می رود و...

آنچه از مقایسه این دو داستان می توان نتیجه گرفت، آنکه دو داستان مشابهت ها و مطابقت های بسیاری با هم دارند که در حوزه ادبیات تطبیقی قابل تحلیل و بررسی است.

نخست آنکه هر دو پهلوان فرزندی دارند که از ابتدای تولد آن ها را ندیده اند و حالا در بستر فاجعه آمیز داستان، بعد از سال ها، با او روبه رو می شوند؛ فرزند پاریس و سهراب جوانانی هستند که به قصد یافتن پدرانشان سفری را آغاز می کنند و در پایان این سفر به دست پدرانشان کشته می شوند. ناآشنایی پدر و پسر زمینة پیدایش فاجعه و تراژدی داستان را فراهم می سازد و در ضمن خود به عامل خلق فاجعه مبدل می شود.

کشته شدن پسرها و نحوه اطلاع پدرانشان از نسبت آن ها با خود، نیز کاملاً شبیه به هم است. رستم و پاریس، زمانی پسرانشان را بازمی شناسند که دیگر کار از کار گذشته و فاجعه رقم خورده است. این نوع آگاهی بعد از ارتکاب عمل عمق فاجعه را شدت می بخشد و تأثیر تراژیک داستان را افزایش می دهد.

دسیسه عامل مشترک دیگری است که در هر دو داستان وجود دارد. پاریس قبل از ورود به قصر تروآ خودش را به نگهبان ها معرفی می کند، اما آن ها با دسیسه و نیرنگ شخص سوم، بدون راهنمایی پسر جوان را نزد هلن می فرستند و همین ترفند موجب کشته شدن او می شود. در داستان فردوسی هم، شب پیش از مبارزه، رستم و سهراب بر بالای تپه به تماشای دشمن می ایستند و از شخص سوم درباره مقابل سؤال می پرسند. اما این افراد با اطلاع از نسبت دو پهلوان موضوع را از آن ها پنهان می کنند تا تراژدی داستان در غروب روز بعد اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر، سهراب و فرزند پاریس، علاوه بر پدرانشان، که قهرمانان بزرگی هستند، مادرانی شبیه به هم دارند. تهمینه و اوئنون مدت کمی را با همسرانشان بوده اند، با زحمت فرزندانشان را بزرگ کرده اند و حالا بعد از کشته شدن آن ها تنها می مانند؛ اوئنون و تهمینه هر دو به نوعی با طبابت آشنایی دارند. در شاهنامه فردوسی، تهمینه پزشک معرفی می شود و اوئنون هم در کنار چشمه و با آب چشمه بیماران را شفا می دهد.

بنابراین، می توان برخی شباهت ها در پرداخت شخصیت، ساختار داستان و شکل روایت را در میان هر دو داستان سراغ گرفت که ادعای تطابق میان آن دو را به اثبات می رساند.

شاهنامه فردوسی سرشار از این مطابقت ها و شباهت هاست و محققان و کارشناسان بسیاری تاکنون توانسته اند تطابق داستان های آن را با نمونه های مشابه از دیگر فرهنگ ها و ادبیات سایر ملت ها شناسایی و معرفی کنند. شناخت این توانایی از شعر حماسی فارسی بزرگ ترین مدرکی است که توانایی ادبیات ایرانی برای تقویت و ارزش بخشی به درام ملی را ثابت می کند.

اما شاهنامه، علاوه بر آنچه می تواند به عنوان ساختار و قالب داستانی نمایش به تئاتر هدیه کند، به لحاظ تاریخی، اخلاقی، شه و... نیز منبع کامل و مهم و ارزشمندی است. جوانمردی، عدل و داد، ، استقلال، میهن پرستی و خوش نامی با چنان زیبایی و ظرافتی در شاهنامه پرداخت شده اند که بعید به نظر می رسد خوانندة اشعار و نمایشنامه را تحت تأثیر قرار ندهد و از این منظر هم بر ارزش و اعتبار این گنجینة ادب پارسی افزوده شده است.

شاهنامه، با همه آنچه درباره اش می دانیم، گنجینه ای است پنهان در اوراق و سطور که برای پی بردن به قابلیت ها و توانایی های آن در یاری رساندن به درام و نمایش شکی نیست!

سر آرم من این نامة باستان

به گیتی بماند ز من داستان

 

 

● منطق الطیر و عرفان ایرانی

ترجمه های فراوان اشعار فریدالدین عطار نیشابوری به زبان های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی، ترکی و... نشان دهندة قدرت این شاعر در برقراری ارتباط و انتقال سخن در خارج از مرزهای فرهنگی سرزمینش است. شاید از خصوصیات برجستة اشعار عطار این باشد که مفاهیم، بدون محدودیت زمانی و مکانی، را در قالبی از داستان و زبان شاعرانه با بیانی جهانی عرضه کرده است. همین مسئله هم بیان منظورش را همه فهم و جذاب ساخته است.

شعر عطار حاصل پرسه های درونی شاعر در جهان هزارتوی خود اوست. این شعر انسانی است که در مسیر تکامل صعودی اش ارزش و معرفت پیدا می کند. از خود فراتر می رود و با معناها و دنیاهای دیگر ارتباط می یابد و در ادامه در یک قالب و ساختار داستانی ـ و ظاهراً ـ عینی اجازه ظهور پیدا می کند.

ارزش شعر عطار را در هیچ یک از این دو حوزه نمی توان نادیده گرفت. از یک سو، محتوا و ارزش معنایی شعر در حوزه معناشناختی واجد اهمیت بسیار است؛ معنا در این اشعار در پسِ لایه های بسیار پنهان است و با کنار رفتن هر یک از این لایه ها بُعد تازه ای پیدا می کند و گستره ای دیگر را آشکار می سازد تا به هزارتوی جهان راه پیدا کند.

از سوی دیگر، قالب و ساختار ارائة مفاهیم نیز اهمیت خودش را دارد؛ در شعر عطار ساختار روایت حاصل تصورات ذهنی شاعر است که از تلفیق معنا با جهان تصویر زاده می شود. تصور و داستان ذهن، بهترین قالب ارائه معنا برای اشعار عرفانی عطار است. اشعاری که وجوه مختلف آن را به لحاظ انگاره های دراماتیک نیز می توان بررسی و تحلیل کرد.

ارزش های زیبایی شناسانه و معنا شناختی در کنار قالب داستان و تصورات ذهنی حاصل از آن را می توان در شعر عطار جست وجو کرد. در کنار هم قرار گرفتن همه این محدوده ها شاید مهم ترین عاملی باشد که امکان استفادة دراماتیک را هم از شعر عطار به وجود می آورد. این اشعار به اشکال مختلف می توانند دست مایة کار نمایشی قرار گیرند، زیرا مهم ترین ابزارهای این حوزه را در خود دارند. در کنار هم قرار گرفتن تصور ذهن و قالب داستانی مناسب و ساختاری این امکان را به وجود آورده تا اشعار عطار قابلیت پرداخت در قالب نمایش را هم داشته باشند.

برجسته ترین اثر عطار نیشابوری که بارها در ایران و خارج از ایران به نمایشی تبدیل شده و روی صحنه رفته است، بدون شک منطق الطیر است. معروف ترین اجرایی که از این داستان عرفانی به اجرا درآمده نیز نمایشی به نام «مجمع مرغان» است که پیتر بروک آن را روی صحنه برده است.

در این داستان پرندگان به قصد یافتن سیمرغ سفر پُرمخاطره ای را آغاز می کنند و پس از گذر از هفت مرحله (طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، فقر و فنا) به شناختی عمیق و عرفانی از هستی، جهان و خودشان می رسند:

چون نگه د این سی مرغ زود

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

خویش را دیدند سیمرغ تمام

بود خود سیمرغ سی مرغ تمام

ویژگی کار عطار در وصف این داستان، به لحاظ ارزش های معناشناختی و زیبایی شناسانه، نیز به هر دو جنبة ساختاری و محتوایی اثر برمی گردد و ناشی از انطباق دقیق فرم بر محتوای آن است. داستان کلی منطق الطیر که داستانی سفر پرندگان به دیار سیمرغ است، داستانی منسجم و قوی است که برای تبدیل شدن به نمایش و قرار گرفتن در قالب و ساختار نمایشی همة قوانین و قواعد کلاسیک نمایش ارسطویی را از آغاز، میانه، پایان و حتی رعایت دیگر قواعد و تکنیک هایی چون تعلیق و گره افکنی و... در خود دارد. شاید این مهم ترین ویژگی ای باشد که کارگردانان داخلی و خارجی را برای کار بر روی جنبه های نمایشی منطق الطیر ترغیب کرده است. به علاوه اینکه عطار در کنار این رساله داستان اصلی سفر پرندگان، ده روایت ها یا داستان های فرعی را هم به زیبایی آورده که هم به صورت مستقل دارای ارزش ادبی و نمایشی هستند و هم در هم نشینی با روایت اصلی داستان کارکردی درست و زیبایی شناسانه دارند. برخی از آن ها نیز تا به حال به تنهایی دست مایة کارهای نمایشی قرار گرفته اند.

برای نمونه می توان به «آه یعقوب در فراق یوسف» در ادامه بخش «عذر آوردن صعوه» یا داستان «شیخ صنعان» در ادامه «چاره جویی مرغان از هدهد» اشاره کرد.

داستان تقریباً بلند «شیخ صنعان»، که در قالب ده روایت هایی همراه روایت اصلی در منطق الطیر آمده است، به تفصیل و در ساختاری کامل و منسجم جنگ و تقابل نفس را با دل در چارچوب داستانی زیبا ارائه می دهد که تا به حال در کارهای زیادی از تئاتر دست مایه ساختار نمایشی قرار گرفته است. عطار این داستان فرعی را همچون یک راوی و به سادگی آغاز می کند:

شیخ صنعان پیر عهد خویش بود

در کمال از هر چه گویم بیش بود

شیخ بود او در حرم پنجاه سال

با مرید چارصد صاحب کمال

عطار برای روایت داستانش، حتی آنجا که لازم است، دست به پرداخت شخصیت هم می زند و حتی این شخصیت را به دقت بر اساس هدف داستان به سرانجام می رساند و در زمینه تحول و دگرگونی نیز به طور کامل به آن می پردازد. اما منطق الطیر، علاوه بر ظاهر داستانی و ساختار روایی ارزش هایش را مدیون محتوای عمیق کلی و عرفانی اش است. زیبایی کار عطار در پرداخت این رساله نیز به انطباق زیبایی شناسانه ساختار ساده و روان اثر با همین محتوای عمیق برمی گردد که با ابزار نماد و تمثیل صورت گرفته است. عطار با چنین مهارت و ظرافتی نمادها را به خدمت می گیرد و در روایتش از آن استفاده می کند که این نمادها در قالب داستانی، ارزش مستقل پیدا می کنند و در لایه های زیرین و بخش مربوط به معنای آن نیز اهمیتی چندبرابر می یابند.

جانشینی پرندگان به جای اشخاص و تیپ ها و جایگزین سفری نمادین به عنوان مسیر و طریق عرفان و رسیدن به شناخت در این رساله آن چنان با مهارت و زیبا صورت گرفته که در پایان مخاطب و خواننده اش را از رسیدن به مرحله پایانی و نتیجه و نهایت آن شگفت زده و سرشار می سازد.

در واقع، دو بخش صورت و معنا هستند که بر اساس آنچه در هستی وجود دارد، عطار از آن ها استفاده کرده است و این معناپردازی هم اصل بدیهی حکمت، عرفان و معنویت است که شاعر از آن ها استفاده کرده است. عطار در منطق الطیر از صورت برای ذکر معنا استفاده می کند و اگرچه در ظاهر امر از آن استفاده می کند اما در مجموع اص را به معنا می دهد:

لفظ را ماننده این جسم دان

معنی اش را در درون مانند جان

روح یک اثر هنری در واقع معنایی است که در آن بیان می شود، نه شکل و ظاهر تنها و تازه اهمیت شکل و ظاهر هم به میزانی از معنا که در آن گنجانده شده و اینکه آن معنا چقدر درست بیان شده است بستگی دارد. منطق الطیر از آن دسته آثاری است که هم شکل و هم معنا را به زیبایی با هم منطبق کرده و در اختیار دارد.

 

 

● خیام، هنر و فانوس خیال

غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام، عمر خیام، در سال ۴۳۹ هجری، در یکی از بدترین دوره های تاریخی هم زمان با حمله ترکان سلجوقی به اسان در نیشابور متولد شد.

او به دلیل علاقه وافرش به ریاضیات و نجوم، نیشابور را به مقصد سمرقند و بعدها اصفهان ترک کرد، اما بازگشتش به نیشابور زمینه تولد دوباره وی را فراهم ساخت و مهم ترین کارها و تألیفات خیام در این دوران، در اسان، به انجام رسید.

خیام علاقه زیادی به علوم مختلف از جمله فلسفه، مکانیک، هواشناسی و... داشت، اما مهم ترین ویژگی ای که شهرت و اعتبار بیشتری برایش فراهم آورد علاقه او به ادبیات بود. هرچند که حکیم نیشابوری رساله ای هم در مورد «موسیقی» دارد و در حوزه «هندسة تزئینی» هم کار کرده است؛ اما در واقع این رباعیات خیام هستند که پس از ترجمه فیتز جرالد باعث شدند به واسطه ارزش ادبی و فلسفی زبانی جهانی یافته و ارزش و اعتبار این شاعر را نیز جهان شمول سازند.

همان گونه که ذکر شد رباعیات خیام نخستین بار توسط فیتز جرالد به انگلیسی ترجمه شد و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف بزرگ ترین شاعران جهان مطرح ساخت.

این رباعیات، البته، به واسطة ترجمه های مختلف و تفاسیر گوناگون، در سراسر دنیا به شکل های متفاوتی تعبیر و تفسیر شد که سال های سال با مخالفت ها و حمایت ها غرض ورزانه هم مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

محمدعلی ی ندوشن در سخنرانی ای در دهلی نو در این رابطه می گوید: «این تصور عامیانه ای که درباره خیام پیدا شده، باید به دور افکنده شود. از غم دنیا خارج شدن، مسئولیت را از خود دور ، به عیش و نوش های سبک گذراندن، به هیچ وجه، حرف خیام نیست. بلکه یک اندوه عمیق در اوست که نوعی نوشداروی ضد تاریخ و ضد مصایب بیابد. بار زندگی را سبک کند. گذران زندگی بشر در واقع درخشان نبوده است. بداند چرا چنین است. می خواهد آن را بکاود. هدف، روشن بینی است... و آن هم تکرار به خوش گذراندن و بهره وری از زندگی تا حد زیادی جنبه نمادین دارند. خیام واقعاً نمی خواهد بگوید شما تمام عمر بروید بنشینید در گوشه ای و به این روش عمر بگذرانید.»

خیام به دنبال چرایی و چیستی زندگی است و از همین روی پیش از هر چیز نام فیلسوف را بر او نهاده اند. همین به دنبال منبع و مقصد بودن، گذر از این مرحله به مرحلة بعد هم هست که در اشعار او اهمیت پیدا می کند و برجسته می شود. زندگی؟!

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دوهزار ه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد وش

کو کوزه گر و کوزه و کوزه فروش

خیام در اشعارش جهانی مبتنی بر تصور را بیان می کند تا از واپس این تصورات به تصویر دقیقی نسبت به حقیقت دست پیدا کند و همین حقیقت و چیستی و معنای آن سؤالی است که در مقام یک فیلسوف با آن مواجه است.

خیام، علاوه بر زمینه های مذکور که ادبیات و هنر را هم شامل می شود، هرچند علاقه چندانی به نوشتن نداشته است، رساله ای فرهنگی هم درباره تاریخ و آداب و رسوم می نویسد.

نورو مه، اثری است منسوب به عمر خیام که در آن نوروز و پیدایش آن، مراسم و آیین های مربوط به آن، در دربار ساسانیان، بررسی شده است. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهان داری شاهنشاهان کهن ایران می پردازد و حتی چند تن از آن ها را نیز به لحاظ تاریخی معرفی می کند. در ضمن، در رباعیات خیام، که بدون شک متأثر از زمانه و دوران زندگی اوست، ویژگی های مهم تاریخی دیگری هم وجود دارد که برخی از آن ها حتی در حوزه های مختلف به عنوان سند و مدرک کاربرد پیدا می کنند.

برای مثال، در کتاب نمایش در ایران بهرام بیضایی، در بخش «نمایش های پس از » و قسمت نمایش های عروسکی به یکی از رباعیات خیام استناد می کند تا وجود نمایش عروسکی را در قرن پنجم هجری در ایران ثابت کند.

مشهورترین گفته در مورد خیمه شب بازی رباعی خیام (قرن ششم و هفتم) است:

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

از روی حقیقتی نه از روی مجاز

بازیچه همی کنیم بر نطع وجود

افتیم به صندوق عدم یک یک باز

در دل این رباعی بر وجود نمایش های عروسکی در آن عصر شکی نیست و بنابر آن معلوم است که خیام، نطعی که عروسک ها را روی آن به بازی می آوردند و همچنین صندوق را، که پس از پایان نمایش عروسک ها را در آن می نهادند، به یاد داشته است.»

در این کتاب همچنین بیضایی برای اثبات وجود «فانوس خیال» در بخش سایه و نمایش هم یکی دیگر از رباعیات خیام را می آورد:

این چرخ فلک که ما درو گردانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندرو حیرانیم

این اعتبار و استناد را که نمونه های دیگری از آن نیز در میان رباعیات خیام وجود دارد، می توان دلیل مهمی بر دقت و ریزبینی شاعر در رابطه با جهان پیرامون او دانست. علاوه بر این، همین نمونه ها هم هستند که دو پهلوبودن و نمادگرایی اشعار وی را به اثبات می رسانند. خیام بیش از دو قرن است که به عنوان شاعر و فیلسوف ایرانی برای جهانیان شناخته شده و به زحمت می توان نمونه مشابهی برای این گنجینه ارزشمند علم و ادب فارسی پیدا کرد و دریغ آنکه خود ما کمتر از دیگران به آن پرداخته ایم.

مهدی نصیری

منابع

۱. quatrains khayyamiens, mahdy foula nd, publiees par le ministere de la culture et des arts, ۱۹۸۰.

۲. قابلیت های نمایشی شاهنامه، محمد حنیف، سروش، ۱۳۸۴.

۳. شناخت اساطیر ایران، جابر عناصری، سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۲

۴. شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی، خجسته کیا، علمی و فرهنگی، چاپ دوم ۱۳۸۴.

۵. شاهنامه فردوسی، حماسه جهانی، مجموعه سخنرانی، سروش، ۱۳۵۶.

۶. نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی ـ مهوش واحد دوست، سروش، ۱۳۷۹

۷. منطق الطیر، کامل احمدنژاد و فاطمه ص-نعتی نیا، انتشارات زوار، چاپ سوم، ۱۳۷۹.


ادبیات همواره از مهم ترین بسترها و زمینه های شکل گیری درام بوده و اقتباس از آن علاوه بر افزایش ظرفیت های دراماتیک، ساختار و بیان نمایشی را هم تقویت کرده است. اقتباس دراماتیک، از منابع غنی داستانی و شعری، یکی از شیوه های متداول نمایشنامه نویسی در ادبیات نمایشی سراسر جهان است که البته در تئاتر جایگاه و مرتبة چندان قابل قبولی ندارد.

این در حالی است که ادبیات فارسی و به ویژه شعر ایرانی همواره ظرفیت های داستانی ارزشمندی را برای اقتباس نمایشی در خود داشته و هرازگاه این ظرفیت ها در آثاری معدود به خوبی هم دراماتیزه شده اند. شعر به عنوان مهم ترین ابزار بیان ایرانی و به لحاظ در بر داشتن قالب های داستانی سرشار می تواند به تقویتِ بخش مهمی از کمبودهای ادبیات دراماتیک ما کمک کند. به علاوه، آن که این ابزار ادبی بیان بدون شک برخاسته از نیازهای تاریخی، فرهنگی، ملی و خاستگاه نیازهای جمعی ایرانی هم هست.

در این یادداشت کوتاه، به اختصار، به برخی ویژگی ها و قابلیت های دراماتیک اشعار فردوسی و عطار و ارزش اشعار خیام در تأکید بر اهمیت حضور نمایش ایرانی اشاره می شود.

 

 

● شاهنامه و دنیای داستان های نمایشی

قصه گویی و افسانه سرایی شاید قدیمی ترین و کهن ترین شیوه داستان گویی در همه دنیا و تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی جهان است؛ شیوه ای که هم زمان با پیدایش نخستین جوامع و ادبیات حماسی از دگرگونی ها و تغییرات آن شکل گرفته و تا آنجا پیش رفته که حماسه هایی چون «ایلیاد»، «اودیسه»، «انه اید»، «گیل گمش» و... همچنین شاهنامه فردوسی (که سرآمد شاهنامه های فارسی است) در ادامه آن به وجود آمدند.

همة این آثار غنی حماسی که ریشه در تاریخ، اساطیر و خصلت ها و آیین های بومی جغرافیای خود داشتند بعدها مورد استفاده فراوانی در ادبیات و هنر پیدا د و از شکوفایی تراژدی، و درام از قرن پنجم میلاد گرفته تا «تروی»، ساخته شده در قرن بیست و یکم را به دنبال آوردند و در آینده نیز بدون شک منابع غنی و مهمی را در اختیار بشر قرن های آینده قرار خواهند داد.

حماسه ها، شناسنامه های تاریخی و ملی کشورها هستند و با مجموعه ای از آنچه قالب روایت و شرح پهلوانی ها و قهرمانی های اساطیر و قهرمان هایشان نشان می دهند به یک شناسنامه بین المللی در چهارراه فرهنگی جهان نیز تبدیل شده اند و به ویژه امروز در عصر اساطیر و بازی هویت کهن الگوها ارزش دو چندان یافته اند.

شاهنامه (یا داستان بزرگان)، گنجینه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نیز از جمله بدترین حماسه های ملی است که در جهان جزء پنج نمونة برتر شناخته شده و با ارزش های فراوانی که دارد هم پای دیگر آثار مشابهش قابل تأمل است. اما شاهنامه با آنکه تا به حال بارها و بارها و به دست محققان و فردوسی شناسان بسیاری بررسی شده و سال های سال در جلسات و پژوهش های مختلف، چه در قالب تحقیق و پژوهش و به صورت مقاله و یا پایان نامه های بسیار دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است، هنوز نتوانسته به آن اندازه که آثار هومر ویرژیل کاربرد نمایشی پیدا کرده اند، مورد استفاده قرار گیرد.

شاید یکی از مهم ترین کاربردهای آثار مشابه شاهنامه، توجه و تأکید و برداشت های نمایشی از این آثار بوده باشد. اما شاهنامه، با وجود آنکه سراسر داستان و هماورد و قصه و تعلیق و ماجراست، آنچنان که باید، دست مایه کار نمایشی قرار نگرفته است.

حال آنکه بسیاری از داستان های شاهنامه به راحتی در انطباق با شا ارهای نمایشی جهان قرار گرفته اند و با مشابهت های بسیار زیادی هم به اثبات رسیده اند؛ شاهنامه با داستان ها و ماجراهای بسیارش، در نخستین دیدگاه، شباهت های کاملاً ساختاری و ریشه ای با داستان ها، حماسه ها و نمایشنامه های مختلف رومی، یونانی، انگلیسی، ایرلندی، یوگوسلاو، آلمانی و... دارد که البته همگی به صورت تحقیق و مقاله و یا در قالب پایان نامه های دانشجویی پژوهش شده اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آن ها به یک نتیجة معلوم و مشخص رسیده اند و یکی از دلایل ناموفق بودن آن ها در چهارراه فرهنگی جهانی هم، بدون شک، انسجام نداشتن و ناهماهنگی در تحقیق و همچنین حمایت اندک و پراکنده از پژوهش های مختلف در این زمینه بوده است؛ در شاهنامه فردوسی، داستان فریدون و فرزندانش منطبق بر مضمون و ساختار داستانی نمایشنامه «شاه لیرِ» ش پیر است؛ اسفندیار رویین تن با آشیل یونانی و زیگفرید آلمانی برابری می کند؛ جریده و داستان مهجور مرگ او در شاهنامه کاملاً مشابه نمایشنامه «آنتیگون» سوفوکل است؛ سرگذشت پورکُشی رستم کاملاً مشابه فرزندکُشی پاریس در تروآ است؛ داستان و ماجرای سودابه با «فدر» تطبیق پذیر است و نمونه های بی شمار دیگری ذکرشان در این فرصت نمی گنجد و چه بسا به لحاظ ارزش های دراماتیک و جنبه های نمایشی حتی ارزشمندتر از نمونه های معروف مشابهشان در دیگر نقاط جهان باشند نیز وجود دارند.

اما شاید آنچه باعث شده این داستان ها ضمن ارزش و قدرت ادبی و نمایشی و با وجود قدمت بیشتر همچنان در داخل کشور و آن هم به صورت کاملاً محدود و مقطعی شناخته شده باشند و کمتر تلاشی برای معرفی آن ها به جهان صورت گیرد و آن چیزی که مانع از به ثمر نشستن میوه های این گنجینه کهن ادبی بر روی صحنه های نمایش ما شده است یا آن را به معدود حرکات مقطعی محدود کرده است؛ بی گمان، بی توجهی پژوهشگران و هنرمندان و نمایشنامه نویسان ما بوده است.

شاهنامه که در دوران نه چندان دور منبع شکل گیری شیوه های گوناگون نمایشی ایرانی همچون نقالی، خوانی و... بوده است، شاید اگر به طور جدی و بنیادی هنرمندان، ادیبان و مسئولان این حوزه ها به آن توجه می د، اکنون می توانست منبع الهام و بستر مهمی برای شکل گیری و تحول تئاتر ایرانی باشد، کما اینکه دست مایه ها و پتانسیل های چنین تحول عظیمی را به سادگی می توان در لابه لای اوراق آن و در بین ن سطور و خطوطی که ماجراها و داستان ها را روایت می کنند، مشاهده کرد.

در این بخش از یادداشت بد نیست برخی شباهت های داستان شاهنامه و حماسه پاریس را از منظر تطابقی توصیفی بازنگری کنیم:

پورکُشی در شاهنامه و نمونة مشابه.

در محدوده ادبیات فارسی قطعاً شاهنامه از گسترده ترین و غنی ترین آثاری است که در حوزه ادبیات تطبیقی قابلیت تحقیق و تحلیل را داراست؛ داستان های متعدد و مختلف شاهنامه را در مقایسه با آثار داستانی، حماسی و اسطوره ای بسیاری از فرهنگ ها می توان نمونه ارزشمندی در حوزه ادبیات حماسی دانست. بسیاری از حماسه ها و داستان های اساطیری رومی و یونانی به صورت تطبیقی در کنار شاهنامه قرار می گیرند.

پورکُشی، در داستان «رستم و سهراب»، یکی از قوی ترین و تأثیرگذارترین داستان های شاهنامه، از مهم ترین قالب های موضوعی است که تا کنون نمونه های متعدد ایرلندی و یونانی و رومی آن در حوزه ادبیات تطبیقی شناخته شده اند. از این شباهت و تطابق داستان، می توان از افسانه پاریس و ماجرای ملاقات پسرش با هلن زیبا نمونه ای آورد:

«پاریس» شاهزاده شهر تروآ در جوانی به شکار می رود و چندی که می گذرد بر لب چشمه ای می نشیند تا از آن آب بنوشد که ناگهان چشمش به دختری زیبارو به نام «اوئنون» می افتد. اوئنون اسطوره باروری، آب و صاحب چشمه است و قدرت شفادهندگی (طبابت) دارد.

چندی بعد اوئنون پسری به دنیا می آورد که حاصل ازدواج او با پاریس است. فرزند اوئنون و پاریس در کنار چشمه رشد می کند و به مرز جوانی می رسد. او مدام نام پدرش را از مادر سراغ می گیرد و اوئنون دو بار از پاسخ دادن طفره می رود، تا اینکه یک روز تصمیم می گیرد همه چیز را به پسرش بگوید.

اوئنون اعتراف می کند؛ پاریس که حالا به پادشاهی تروآ رسیده پدر فرزندش است. پسر جوان برای یافتن پدر و معرفی خود، راهی قصر تروآ می شود اما پیش از دیدن پدر با هلن روبه رو می شود و خودش را فرزند پاریس معرفی می کند؛ هلن از شنیدن این خبر شوکه و بی هوش می شود و بر زمین می افتد. ناگهان پاریس از راه می رسد و با دیدن مردی که بالای سر همسرش ایستاده بی درنگ شمشیر می کشد و پهلوی فرزندش را می شکافد. هلن به هوش می آید و ماجرا را برای پاریس تعریف می کند. پادشاه تروآ پس از آگاهی از ماجرا پیکر نیمه جان پسرش را بر دست می گیرد و به امید شفا یافتن او را به کنار آب (چشمه اوئنون) می برد. اما خیلی دیر شده و هیچ کاری از دست اسطورة آب و اوئنون شفادهنده برنمی آید. پاریس با پشیمانی و آزرم بسیار پسر جوانش را به آب می سپارد و...

از طرف دیگر فردوسی در داستان پر از اندوه و اشک رستم و فرزند جوان او، سهراب، این گونه روایت می کند:

رستم، پهلوان ایرانی، در میهمانی شبانه ای در قصر تورانیان با دختری به نام تهمینه آشنا می شود و با او ازدواج می کند و از او صاحب فرزندی می شود. پیش از ترک خانه، تهمینه نام سهراب را برای فرزندش برمی گزیند و بازوبندی به تهمینه می دهد که در جوانی بر بازوی سهراب ببندد تا نشانه ای برای شناختن پسرش باشد.

چندین سال بعد از آن، سهراب، که جوان برومندی شده است، به انگیزه یافتن پدر راهی سفر می شود. روزگار پدر و پسر را، بی آنکه متوجه نسبتشان با هم باشند، در دو مخالف در مقابل هم قرار می دهد. رستم و سهراب با هم مبارزه می کند و درکش و قوس ناوردگاه رستم، بی آنکه حریفش را شناخته باشد، پهلوی سهراب را با خنجری می درد که به دسیسه با زهر آغشته است. سهراب سخن از کین خواهی پدرش، رستم، به زبان می آورد و پهلوان ایران زمین تازه می فهمد که چه گناهی مرتکب شده است. رستم ناامید و پُرآزرم پیکر نیمه جان پسرش را در بغل می گیرد و به سمت آب می رود و...

آنچه از مقایسه این دو داستان می توان نتیجه گرفت، آنکه دو داستان مشابهت ها و مطابقت های بسیاری با هم دارند که در حوزه ادبیات تطبیقی قابل تحلیل و بررسی است.

نخست آنکه هر دو پهلوان فرزندی دارند که از ابتدای تولد آن ها را ندیده اند و حالا در بستر فاجعه آمیز داستان، بعد از سال ها، با او روبه رو می شوند؛ فرزند پاریس و سهراب جوانانی هستند که به قصد یافتن پدرانشان سفری را آغاز می کنند و در پایان این سفر به دست پدرانشان کشته می شوند. ناآشنایی پدر و پسر زمینة پیدایش فاجعه و تراژدی داستان را فراهم می سازد و در ضمن خود به عامل خلق فاجعه مبدل می شود.

کشته شدن پسرها و نحوه اطلاع پدرانشان از نسبت آن ها با خود، نیز کاملاً شبیه به هم است. رستم و پاریس، زمانی پسرانشان را بازمی شناسند که دیگر کار از کار گذشته و فاجعه رقم خورده است. این نوع آگاهی بعد از ارتکاب عمل عمق فاجعه را شدت می بخشد و تأثیر تراژیک داستان را افزایش می دهد.

دسیسه عامل مشترک دیگری است که در هر دو داستان وجود دارد. پاریس قبل از ورود به قصر تروآ خودش را به نگهبان ها معرفی می کند، اما آن ها با دسیسه و نیرنگ شخص سوم، بدون راهنمایی پسر جوان را نزد هلن می فرستند و همین ترفند موجب کشته شدن او می شود. در داستان فردوسی هم، شب پیش از مبارزه، رستم و سهراب بر بالای تپه به تماشای دشمن می ایستند و از شخص سوم درباره مقابل سؤال می پرسند. اما این افراد با اطلاع از نسبت دو پهلوان موضوع را از آن ها پنهان می کنند تا تراژدی داستان در غروب روز بعد اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر، سهراب و فرزند پاریس، علاوه بر پدرانشان، که قهرمانان بزرگی هستند، مادرانی شبیه به هم دارند. تهمینه و اوئنون مدت کمی را با همسرانشان بوده اند، با زحمت فرزندانشان را بزرگ کرده اند و حالا بعد از کشته شدن آن ها تنها می مانند؛ اوئنون و تهمینه هر دو به نوعی با طبابت آشنایی دارند. در شاهنامه فردوسی، تهمینه پزشک معرفی می شود و اوئنون هم در کنار چشمه و با آب چشمه بیماران را شفا می دهد.

بنابراین، می توان برخی شباهت ها در پرداخت شخصیت، ساختار داستان و شکل روایت را در میان هر دو داستان سراغ گرفت که ادعای تطابق میان آن دو را به اثبات می رساند.

شاهنامه فردوسی سرشار از این مطابقت ها و شباهت هاست و محققان و کارشناسان بسیاری تاکنون توانسته اند تطابق داستان های آن را با نمونه های مشابه از دیگر فرهنگ ها و ادبیات سایر ملت ها شناسایی و معرفی کنند. شناخت این توانایی از شعر حماسی فارسی بزرگ ترین مدرکی است که توانایی ادبیات ایرانی برای تقویت و ارزش بخشی به درام ملی را ثابت می کند.

اما شاهنامه، علاوه بر آنچه می تواند به عنوان ساختار و قالب داستانی نمایش به تئاتر هدیه کند، به لحاظ تاریخی، اخلاقی، شه و... نیز منبع کامل و مهم و ارزشمندی است. جوانمردی، عدل و داد، ، استقلال، میهن پرستی و خوش نامی با چنان زیبایی و ظرافتی در شاهنامه پرداخت شده اند که بعید به نظر می رسد خوانندة اشعار و نمایشنامه را تحت تأثیر قرار ندهد و از این منظر هم بر ارزش و اعتبار این گنجینة ادب پارسی افزوده شده است.

شاهنامه، با همه آنچه درباره اش می دانیم، گنجینه ای است پنهان در اوراق و سطور که برای پی بردن به قابلیت ها و توانایی های آن در یاری رساندن به درام و نمایش شکی نیست!

سر آرم من این نامة باستان

به گیتی بماند ز من داستان

 

 

● منطق الطیر و عرفان ایرانی

ترجمه های فراوان اشعار فریدالدین عطار نیشابوری به زبان های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی، ترکی و... نشان دهندة قدرت این شاعر در برقراری ارتباط و انتقال سخن در خارج از مرزهای فرهنگی سرزمینش است. شاید از خصوصیات برجستة اشعار عطار این باشد که مفاهیم، بدون محدودیت زمانی و مکانی، را در قالبی از داستان و زبان شاعرانه با بیانی جهانی عرضه کرده است. همین مسئله هم بیان منظورش را همه فهم و جذاب ساخته است.

شعر عطار حاصل پرسه های درونی شاعر در جهان هزارتوی خود اوست. این شعر انسانی است که در مسیر تکامل صعودی اش ارزش و معرفت پیدا می کند. از خود فراتر می رود و با معناها و دنیاهای دیگر ارتباط می یابد و در ادامه در یک قالب و ساختار داستانی ـ و ظاهراً ـ عینی اجازه ظهور پیدا می کند.

ارزش شعر عطار را در هیچ یک از این دو حوزه نمی توان نادیده گرفت. از یک سو، محتوا و ارزش معنایی شعر در حوزه معناشناختی واجد اهمیت بسیار است؛ معنا در این اشعار در پسِ لایه های بسیار پنهان است و با کنار رفتن هر یک از این لایه ها بُعد تازه ای پیدا می کند و گستره ای دیگر را آشکار می سازد تا به هزارتوی جهان راه پیدا کند.

از سوی دیگر، قالب و ساختار ارائة مفاهیم نیز اهمیت خودش را دارد؛ در شعر عطار ساختار روایت حاصل تصورات ذهنی شاعر است که از تلفیق معنا با جهان تصویر زاده می شود. تصور و داستان ذهن، بهترین قالب ارائه معنا برای اشعار عرفانی عطار است. اشعاری که وجوه مختلف آن را به لحاظ انگاره های دراماتیک نیز می توان بررسی و تحلیل کرد.

ارزش های زیبایی شناسانه و معنا شناختی در کنار قالب داستان و تصورات ذهنی حاصل از آن را می توان در شعر عطار جست وجو کرد. در کنار هم قرار گرفتن همه این محدوده ها شاید مهم ترین عاملی باشد که امکان استفادة دراماتیک را هم از شعر عطار به وجود می آورد. این اشعار به اشکال مختلف می توانند دست مایة کار نمایشی قرار گیرند، زیرا مهم ترین ابزارهای این حوزه را در خود دارند. در کنار هم قرار گرفتن تصور ذهن و قالب داستانی مناسب و ساختاری این امکان را به وجود آورده تا اشعار عطار قابلیت پرداخت در قالب نمایش را هم داشته باشند.

برجسته ترین اثر عطار نیشابوری که بارها در ایران و خارج از ایران به نمایشی تبدیل شده و روی صحنه رفته است، بدون شک منطق الطیر است. معروف ترین اجرایی که از این داستان عرفانی به اجرا درآمده نیز نمایشی به نام «مجمع مرغان» است که پیتر بروک آن را روی صحنه برده است.

در این داستان پرندگان به قصد یافتن سیمرغ سفر پُرمخاطره ای را آغاز می کنند و پس از گذر از هفت مرحله (طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، فقر و فنا) به شناختی عمیق و عرفانی از هستی، جهان و خودشان می رسند:

چون نگه د این سی مرغ زود

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

خویش را دیدند سیمرغ تمام

بود خود سیمرغ سی مرغ تمام

ویژگی کار عطار در وصف این داستان، به لحاظ ارزش های معناشناختی و زیبایی شناسانه، نیز به هر دو جنبة ساختاری و محتوایی اثر برمی گردد و ناشی از انطباق دقیق فرم بر محتوای آن است. داستان کلی منطق الطیر که داستانی سفر پرندگان به دیار سیمرغ است، داستانی منسجم و قوی است که برای تبدیل شدن به نمایش و قرار گرفتن در قالب و ساختار نمایشی همة قوانین و قواعد کلاسیک نمایش ارسطویی را از آغاز، میانه، پایان و حتی رعایت دیگر قواعد و تکنیک هایی چون تعلیق و گره افکنی و... در خود دارد. شاید این مهم ترین ویژگی ای باشد که کارگردانان داخلی و خارجی را برای کار بر روی جنبه های نمایشی منطق الطیر ترغیب کرده است. به علاوه اینکه عطار در کنار این رساله داستان اصلی سفر پرندگان، ده روایت ها یا داستان های فرعی را هم به زیبایی آورده که هم به صورت مستقل دارای ارزش ادبی و نمایشی هستند و هم در هم نشینی با روایت اصلی داستان کارکردی درست و زیبایی شناسانه دارند. برخی از آن ها نیز تا به حال به تنهایی دست مایة کارهای نمایشی قرار گرفته اند.

برای نمونه می توان به «آه یعقوب در فراق یوسف» در ادامه بخش «عذر آوردن صعوه» یا داستان «شیخ صنعان» در ادامه «چاره جویی مرغان از هدهد» اشاره کرد.

داستان تقریباً بلند «شیخ صنعان»، که در قالب ده روایت هایی همراه روایت اصلی در منطق الطیر آمده است، به تفصیل و در ساختاری کامل و منسجم جنگ و تقابل نفس را با دل در چارچوب داستانی زیبا ارائه می دهد که تا به حال در کارهای زیادی از تئاتر دست مایه ساختار نمایشی قرار گرفته است. عطار این داستان فرعی را همچون یک راوی و به سادگی آغاز می کند:

شیخ صنعان پیر عهد خویش بود

در کمال از هر چه گویم بیش بود

شیخ بود او در حرم پنجاه سال

با مرید چارصد صاحب کمال

عطار برای روایت داستانش، حتی آنجا که لازم است، دست به پرداخت شخصیت هم می زند و حتی این شخصیت را به دقت بر اساس هدف داستان به سرانجام می رساند و در زمینه تحول و دگرگونی نیز به طور کامل به آن می پردازد. اما منطق الطیر، علاوه بر ظاهر داستانی و ساختار روایی ارزش هایش را مدیون محتوای عمیق کلی و عرفانی اش است. زیبایی کار عطار در پرداخت این رساله نیز به انطباق زیبایی شناسانه ساختار ساده و روان اثر با همین محتوای عمیق برمی گردد که با ابزار نماد و تمثیل صورت گرفته است. عطار با چنین مهارت و ظرافتی نمادها را به خدمت می گیرد و در روایتش از آن استفاده می کند که این نمادها در قالب داستانی، ارزش مستقل پیدا می کنند و در لایه های زیرین و بخش مربوط به معنای آن نیز اهمیتی چندبرابر می یابند.

جانشینی پرندگان به جای اشخاص و تیپ ها و جایگزین سفری نمادین به عنوان مسیر و طریق عرفان و رسیدن به شناخت در این رساله آن چنان با مهارت و زیبا صورت گرفته که در پایان مخاطب و خواننده اش را از رسیدن به مرحله پایانی و نتیجه و نهایت آن شگفت زده و سرشار می سازد.

در واقع، دو بخش صورت و معنا هستند که بر اساس آنچه در هستی وجود دارد، عطار از آن ها استفاده کرده است و این معناپردازی هم اصل بدیهی حکمت، عرفان و معنویت است که شاعر از آن ها استفاده کرده است. عطار در منطق الطیر از صورت برای ذکر معنا استفاده می کند و اگرچه در ظاهر امر از آن استفاده می کند اما در مجموع اص را به معنا می دهد:

لفظ را ماننده این جسم دان

معنی اش را در درون مانند جان

روح یک اثر هنری در واقع معنایی است که در آن بیان می شود، نه شکل و ظاهر تنها و تازه اهمیت شکل و ظاهر هم به میزانی از معنا که در آن گنجانده شده و اینکه آن معنا چقدر درست بیان شده است بستگی دارد. منطق الطیر از آن دسته آثاری است که هم شکل و هم معنا را به زیبایی با هم منطبق کرده و در اختیار دارد.

 

 

● خیام، هنر و فانوس خیال

غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام، عمر خیام، در سال ۴۳۹ هجری، در یکی از بدترین دوره های تاریخی هم زمان با حمله ترکان سلجوقی به اسان در نیشابور متولد شد.

او به دلیل علاقه وافرش به ریاضیات و نجوم، نیشابور را به مقصد سمرقند و بعدها اصفهان ترک کرد، اما بازگشتش به نیشابور زمینه تولد دوباره وی را فراهم ساخت و مهم ترین کارها و تألیفات خیام در این دوران، در اسان، به انجام رسید.

خیام علاقه زیادی به علوم مختلف از جمله فلسفه، مکانیک، هواشناسی و... داشت، اما مهم ترین ویژگی ای که شهرت و اعتبار بیشتری برایش فراهم آورد علاقه او به ادبیات بود. هرچند که حکیم نیشابوری رساله ای هم در مورد «موسیقی» دارد و در حوزه «هندسة تزئینی» هم کار کرده است؛ اما در واقع این رباعیات خیام هستند که پس از ترجمه فیتز جرالد باعث شدند به واسطه ارزش ادبی و فلسفی زبانی جهانی یافته و ارزش و اعتبار این شاعر را نیز جهان شمول سازند.

همان گونه که ذکر شد رباعیات خیام نخستین بار توسط فیتز جرالد به انگلیسی ترجمه شد و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف بزرگ ترین شاعران جهان مطرح ساخت.

این رباعیات، البته، به واسطة ترجمه های مختلف و تفاسیر گوناگون، در سراسر دنیا به شکل های متفاوتی تعبیر و تفسیر شد که سال های سال با مخالفت ها و حمایت ها غرض ورزانه هم مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

محمدعلی ی ندوشن در سخنرانی ای در دهلی نو در این رابطه می گوید: «این تصور عامیانه ای که درباره خیام پیدا شده، باید به دور افکنده شود. از غم دنیا خارج شدن، مسئولیت را از خود دور ، به عیش و نوش های سبک گذراندن، به هیچ وجه، حرف خیام نیست. بلکه یک اندوه عمیق در اوست که نوعی نوشداروی ضد تاریخ و ضد مصایب بیابد. بار زندگی را سبک کند. گذران زندگی بشر در واقع درخشان نبوده است. بداند چرا چنین است. می خواهد آن را بکاود. هدف، روشن بینی است... و آن هم تکرار به خوش گذراندن و بهره وری از زندگی تا حد زیادی جنبه نمادین دارند. خیام واقعاً نمی خواهد بگوید شما تمام عمر بروید بنشینید در گوشه ای و به این روش عمر بگذرانید.»

خیام به دنبال چرایی و چیستی زندگی است و از همین روی پیش از هر چیز نام فیلسوف را بر او نهاده اند. همین به دنبال منبع و مقصد بودن، گذر از این مرحله به مرحلة بعد هم هست که در اشعار او اهمیت پیدا می کند و برجسته می شود. زندگی؟!

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دوهزار ه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد وش

کو کوزه گر و کوزه و کوزه فروش

خیام در اشعارش جهانی مبتنی بر تصور را بیان می کند تا از واپس این تصورات به تصویر دقیقی نسبت به حقیقت دست پیدا کند و همین حقیقت و چیستی و معنای آن سؤالی است که در مقام یک فیلسوف با آن مواجه است.

خیام، علاوه بر زمینه های مذکور که ادبیات و هنر را هم شامل می شود، هرچند علاقه چندانی به نوشتن نداشته است، رساله ای فرهنگی هم درباره تاریخ و آداب و رسوم می نویسد.

نورو مه، اثری است منسوب به عمر خیام که در آن نوروز و پیدایش آن، مراسم و آیین های مربوط به آن، در دربار ساسانیان، بررسی شده است. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهان داری شاهنشاهان کهن ایران می پردازد و حتی چند تن از آن ها را نیز به لحاظ تاریخی معرفی می کند. در ضمن، در رباعیات خیام، که بدون شک متأثر از زمانه و دوران زندگی اوست، ویژگی های مهم تاریخی دیگری هم وجود دارد که برخی از آن ها حتی در حوزه های مختلف به عنوان سند و مدرک کاربرد پیدا می کنند.

برای مثال، در کتاب نمایش در ایران بهرام بیضایی، در بخش «نمایش های پس از » و قسمت نمایش های عروسکی به یکی از رباعیات خیام استناد می کند تا وجود نمایش عروسکی را در قرن پنجم هجری در ایران ثابت کند.

مشهورترین گفته در مورد خیمه شب بازی رباعی خیام (قرن ششم و هفتم) است:

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

از روی حقیقتی نه از روی مجاز

بازیچه همی کنیم بر نطع وجود

افتیم به صندوق عدم یک یک باز

در دل این رباعی بر وجود نمایش های عروسکی در آن عصر شکی نیست و بنابر آن معلوم است که خیام، نطعی که عروسک ها را روی آن به بازی می آوردند و همچنین صندوق را، که پس از پایان نمایش عروسک ها را در آن می نهادند، به یاد داشته است.»

در این کتاب همچنین بیضایی برای اثبات وجود «فانوس خیال» در بخش سایه و نمایش هم یکی دیگر از رباعیات خیام را می آورد:

این چرخ فلک که ما درو گردانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندرو حیرانیم

این اعتبار و استناد را که نمونه های دیگری از آن نیز در میان رباعیات خیام وجود دارد، می توان دلیل مهمی بر دقت و ریزبینی شاعر در رابطه با جهان پیرامون او دانست. علاوه بر این، همین نمونه ها هم هستند که دو پهلوبودن و نمادگرایی اشعار وی را به اثبات می رسانند. خیام بیش از دو قرن است که به عنوان شاعر و فیلسوف ایرانی برای جهانیان شناخته شده و به زحمت می توان نمونه مشابهی برای این گنجینه ارزشمند علم و ادب فارسی پیدا کرد و دریغ آنکه خود ما کمتر از دیگران به آن پرداخته ایم.

مهدی نصیری

منابع

۱. quatrains khayyamiens, mahdy foula nd, publiees par le ministere de la culture et des arts, ۱۹۸۰.

۲. قابلیت های نمایشی شاهنامه، محمد حنیف، سروش، ۱۳۸۴.

۳. شناخت اساطیر ایران، جابر عناصری، سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۲

۴. شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی، خجسته کیا، علمی و فرهنگی، چاپ دوم ۱۳۸۴.

۵. شاهنامه فردوسی، حماسه جهانی، مجموعه سخنرانی، سروش، ۱۳۵۶.

۶. نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی ـ مهوش واحد دوست، سروش، ۱۳۷۹

۷. منطق الطیر، کامل احمدنژاد و فاطمه ص-نعتی نیا، انتشارات زوار، چاپ سوم، ۱۳۷۹.


اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ی مجموع ها با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مقدمه

 

عبارت نظریه طبیعی مجموعه ها(naive set theory)، که نباید آن را با نظریه اصل موضوعی مجموعه ها (axiomatic set theory) اشتباه گرفت، در سال های حدود 1940 گه گاه مورد استفاده قرار می گرفت و در سال 1950 رسماً مورد استفاده قرار گرفت. در ریاضیات محض(abstract mathematics)، نظریه طبیعی مجموعه ها اولین پیشرفت و گسترش در نظریه مجموعه ها (set thoery) است، که بعدها به صورت دقیق تر در قالب نظریه اصل موضوعی مجموعه ها (axiomatic set theory) بیان شد. نظریه طبیعی مجموعه ها بر پایه یک درک غیر رسمی و بی قاعده از مفهوم مجموعه به عنوان گردایه ای از اشیا (که عنــصر (element) یا عضو (member) گفته می شوند) استوار بود، در حالی که نظریه اصل موضوعی مجموعه ها تنها از واقعیت هایی در مورد مجموعه ها و عضویت استفاده می کرد که از طریق یک سری اصول موضوع (axiom) تعریف شده قابل اثبات بودند، که این اصول موضوع از درک ما از مفهوم «دسته(گردایه یا مجموعه) ای از اشیا و اعضایشان» نتیجه شده اند و یکی از اه تنظیم این اصول (نه تمام هدف آنها) دوری از پاراد هایی است در این زمینه مطرح شده اند بود، چرا که نظریه طبیعی مجموعه ها در آغاز کار خود با پاراد های متعددی از جمله پاراد معروف راسل مواجه شد. در ریاضیات مجموعه ها بسیار اهمیت داردند؛ در واقع در ریاضیات جدید، بخش عمده ای از ابزارهای ریاضی (اعداد،رابطه ها،توابع و غیره) بر پایه مجموعه ها تعریف شده اند.

نظریه طبیعی مجموعه ها

 

نظریه طبیعی مجموعه ها (naive set theory) در اوا قرن نوزدهم بوسیله جرج کانتور پایه گذاری شد تا به ریاضیدانان اجازه دهد که با مجموعه های نامتناهی کار کنند. نتیجه چنین نظریه ای این بود که می توان بر روی مجموعه ها هر عملی را بدون محدودیت انجام داد یا هر مجموعه ای را بدون محدودیت در نظر گرفت که این ما را به سوی پاراد هایی چون پاراد راسل سوق می دهد. در حقیقت در ادامه گسترش این نظریه این سوال برای ریاضیدانان پیش آمد که آیا واقعا چیزهایی که ما به عنوان مجموعه در نظر می گیریم، مجموعه هستند؟ چه چیزی را می توان به عنوان مجموعه در نظر گرفت و چه چیزی را نمی توان؟ معیار ما برای اینکه بگوییم یک شی ریاضی مجموعه است یا نه چیست؟ در جواب به این پرسش های اساسی، نظریه اصل موضوعی مجموعه ها (axiomatic set theory) گسترش یافت که در آن تعدادی اصل موضوع مطرح می شود و سایر نتیجه گیری ها و قضایای موجود بر اساس این اصول است اج می شوند و به طور دقیق معلوم می شود که چه اعمالی را می توان در مجموعه ها انجام داد و چه چیزی را می توان به عنوان یک مجموعه در نظر گرفت. امروزه وقتی ریاضیدانان از نظریه مجموعه ها به عنوان یک شاخه ریاضیات صحبت می کنند، به صورت معمول منظور آنها نظریه اصل موضوعی مجموعه ها است. در استفاده های غیر رسمی از نظریه مجموعه ها در رشته های دیگر، معمولا از نظریه طبیعی مجموعه ها استفاده می شود. البته لازم به توضیح است که بعضی ها معتقدند که نظریه مجموعه های جرج کانتور(georg cantor) عملا در گیر پاراد ها نمی شود که خود مطلبی قابل بحث است. او از برخی از این پاراد ها آگاه بود ولی آنها را بیان نکرد چرا که معتقد بود این پاراد ها نظریه مجموعه های او را بی اعتبار می سازد. اطمینان در مورد این مطلب دشوار است چرا که او اصل موضوع یا قاعده ای را بیان نکرده است. فرگه به صورت صریح یک نظریه اصل موضوعی و با قاعده ارائه داد که می توان آن را به عنوان شکل فرمول بندی شده نظریه طبیعی مجموعه ها دانست که این همان تئوری فرمول بندی شده است که برتراند راسل هنگامی که پاراد خود(پاراد راسل) را بیان کرد به این تئوری استناد کرد. مطالعه مجموعه ها از دیدگاه طبیعی (یا به عبارت دیگر مطالعه به صورت غیر صوری) به منظور بررسی و گسترس کاربردهای مجموعه ها و امکاناتی که برای کار به ما در ریاضیات می دهند بسیار مفید است. بعلاوه دانستن مفاهیم نظریه مجموعه ها از دیدگاه طبیعی به عنوان قدم اول در فهم نظریه اصل موضوعی مجموعه ها، دارای اهمیت است. در نظریه طبیعی مجموعه ها و مطالعه مجموعه ها به صورت طبیعی، به اینکه واقعا مفهوم مجموعه چیست و چه اصول موضوعی برای آن می توان تعریف کرد کاری نداریم و فرض می کنید فردی که مجموعه ها را به صورت طبیعی مطالعه می کند یک درک معمولی و شهودی(و قالبا نادرست) از مجموعه ها را داراست، و در اینجا هدف از تشریح نظریه توصیف کارهایی است که با مجموعه ها به عنوان یک ابزار ریاضی می توان انجام داد. همانند خط و نقطه در هندسه که ما از آنها تعریفی ارائه نمی دهیم و به بررسی کارهایی که با این ابزارها می توان انجام داد می پردازیم. در انتها به این نکته توجه کنید که نظریه طبیعی مجموعه ها (naive set theory) همواره به نظریه ناسازگار فرگه یا کانتور اطلاق نمی شود. این نظریه می تواند به نظریه مجموعه ها به صورت غیر رسمی و دقیق اشاره داشته باشد، مانند کتاب معروف پل ریچارد هالموس (halmos)، «نظریه طبیعی مجموعه ها» که در آن مقداری به بیان غیر رسمی نظریه اصل موضوعی مجموعه ها پرداخته است. ما در اینجا سعی می کنیم به اصول موضوعی که در زمینه مجموعه ها بیان شده اند هم اشاره کنیم و در مواقع لازم شما را به آنها ارجاع دهیم. مفهوم مجموعه

عبارت مجموعه در کاربرد محاوره ای ، معمولا به معنای دسته ای از اشیا در نظر گرفته شده است که به مفهومی وابسته به یکدیگر یا شبیه هم باشند. اگر شی a عنصری از مجموعه s می نویسیم (a متعلق به s) و در صورتی که a عنصری از s نباشد، می نویسیم a متعلق به s نیست. فرض می کنیم s مجموعه ای از عناصر باشد اگر s تنها شامل یک عنصر باشد آنگاه s را تک عنصری می نامیم. و اگر شامل دو عنصر متمایز باشد، آنگاه s را جفت نامرتب می نامیم.

مفهوم زیرمجموعه

t، زیر مجموعه هر مجموعه s است هر گاه جمع عناصر t متعلق به s باشد، این موضوع را با sﮯtنشان می دهیم. زیر مجموعه t ای از s که با خود s متمایزند، به زیر مجموعه سره s موسومند. در این ح می نویسیم sﮯt .

مجموعه تهی

مجموعه ای است که اصلا عنصری ندارد. معرفی این مجموعه برای گرد گزاره ها و استدلالهای نظریه مجموعه ها مناسب به نظر رسیده است. درست همان طور که عدد 0 گزاره ها محاسبه های حساب را گرد می کند. نماد معمول مجموعه تهی φ است.

خانواده یا دستگاه

مجموعه هایی که عنصرهای آن خود مجموعه اند، به خانواده یا دستگاه موسومند. به عنوان مثال ، یک قوم یا ملت ، مجموعه ای از اشخاص است و خود عنصری از خانواده اقوام یا ملتهاست. یکی از دستگاههای بسیار مهم ، مجموعه جمیع زیر مجموعه های یک مجموعه s است. این دستگاه به مجموعه توانی موسوم است که با (p(s نشان داده می شود.

اصول اساسی مشترک دستگاههای اصل موضوعی نظریه مجموعه ها

با توجه به اصل موضوعی مجموعه ها {به ازای هر yεn و xεn| x = y2} جمیع دستگاههای اصل موضوعی نظریه مجموعه ها ، که در نیمه قرن بیستم میلادی توسعه یافتند چهار اصل اساسی مشترک دارند.

اصل توسیع پذیری

اصل توسیع پذیری بر این است که اگر دو مجموعه دارای عنصرهای ی ان (یعنی دو مجموعه که با یک توسیع باشند)، همانندند.

اصل ساخت

اصل ساخت بر این است که انواع محدود خاصی از گزاره ها مجموعه ها را تعریف می کنند. یکی از محدودیتهای معمول این است که گزاره تنها شامل نمادهای شیئی ، نمادهای منطقی و نماد ε است.

اصل وجود مجموعه های نامتناهی

وجود مجموعه های نامتناهی بیانگر همین مطلب است. البته معنای نامتناهی را باید دقیق کنیم. مشکل است که این اصل با استفاده از ارجاع مستقیم علت را انگیزه موضوعی شود، اما بدون آن قسمت اعظم ریاضیات و علوم نظری از قبیل دیفرانسیل و انتگرال و مکانیک کلاسیک ، بی معنا خواهد شد. بی آن حتی نمی توان اساس مجموعه نظری اعداد طبیعی را بدست آورد.

اصل انتخاب

اگر s دستگاهی از مجموعه های ناتهی باشد، آن گاه مجموعه aای موجود است که بطور دقیق یک عنصر مشترک با هر مجموعه s از s دارد

مجموعه ها، عضویت و تساوی

 

در نظریه طبیعی مجموعه ها، مجموعه به عنوان یک دسته از اشیا مشخص توصیف می شوند. به این اشیا که مجموعه را تشکیل می دهند اعضا(members) یا عناصر(elements) مجموعه می گوییم. عضوهای مجموعه می توانند هر چیزی باشند: اعداد، افراد جامعه،مجموعه ها و ... . به عنوان مثال عدد 4 یک عضو از مجموعه اعداد صحیح است. بوضوح مجموعه اعداد زوج مجموعه ای بزرگ و نا متناهی است؛ که این نشان میدهد نیازی نیست که مجموعه متناهی باشد(تعداد متناهی عضو اشته باشد). اگر x یک شی متعلق به مجموعه دلخواه a باشد می گوییم «مجموعه a شامل عضو x است» یا «x متعلق به مجموعه a است.» در این صورت می


با


تحقیق درباره ی مجموع ها

رباعیات ملاحبیب الله مجتهد کاشانی

رباعیات ملاحبیب الله مجتهد کاشانی

رباعیات ملاحبیب zwnj;الله مجتهد کاشانی به کوشش: محمد شریف آیه الله زاده کاشانی مکان چاپ: کاشان ملا حبیب zwnj;الله شریف کاشانی (1262- 1338 قمری) از علما و مجتهدان معاصر شیعه است که در جمع علمای کاشان و پیشاپیش خواهان آن دیار حضور داشت. از ملا حبیب که در تاریخ مشروطه ...فونت های زیبای ورزشی

قیمت: 1500 تومان

مورد استفاده در برنامه ها ی آفیس و...

فونت های بسیار زیبای فارسی که در برنامه هایی که استفاده میکنید مثلا فتوشاپ و ... به کار میاد و نصب روی ویندوز میتوانید استفاده کنید
(راهنمای نصب:
وارد کنترول پانل شوید و سپس ح کنترول پانل را به صورت قدیمی کنید و سپس پوشه fonts وارد شوید و همه فونت ها را داخلش ذخیره کنید -و بعد کامپیوتر را رستارت کنید تا فونتها مورد استفاده سیستم شود تا بتوانید استفاده کنید)
قابل استفاده در لوگو -کارت ویزیت- جلد کتابها و...و شما در هر طراحی بخواین میتونید استفاده کنید

حجم:1.76مگابایت
تعداد:47عدد


 ید سوال از فروشنده


,مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font pack ,مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font pack - رایگان , 800 فونت زیبای فارسی و انگلیسی • رایگان , فونت ورزشی archives , فونت ورزشی بسیار عالی و زیبا , فونت ورزشی بسیار عالی و زیبا ,زیباترین فونت های نوشتاری را بر روی گوشی خود نصب کنید + ,فونت های زیبا و گرافیکی محرم + ,جدیدترین فونت های فانتزی و زیبا + , مجموعه 2000 فونت فارسی 2017 ,مجموعه 30 فونت جدید و بسیار زیبای انگلیسی , فونت سمبل های ورزشی – sports font pack , فونت های لاتین, فونت های زیبای انگلیسی,بهترین فونت های انگلیسی ,طراحی فونت دست خط اینشتین! +ع , فونت زیبای دست نویس,ویدیو ورزش سه , فونت انتظار نسخه 2.0.1، فونت تخصصی و رسمی طراحی پوستر,ifont 5.8.2 ,ifont 5.8.2 - برنامه تغییر فونت در اندروید + فونت فارسی , فونت فارسی برای فتوشاپ , مجموعه 54 فونت فارسی استاندارد original farsi fonts • نرم ,فونت بسیاز زیبا و دل نشین شکاری ,فونت زیبا مخصوص پروژه های گرافیکی + ,فونت های سیدیا , فونت های اسپرت و زیبا ,ارسال پیامک با “فونت کشیده” در اندروید + , فونت فارسی زیبای فانتزی ,مجموعه جدید ترین فونت های زیبا فارسی font pack, فونت زیبای فارسی کرشمه ,hifontfonts for android 4.2.5 نرم افزار تغییر فونت اندروید ,چه خبر؟ on the app store ,2 فونت فارسی بسیار زیبای فاتح و گراندا خانه ,طرح نوشتن پیراهن ورزشی , فونت فارسی کامل ترین مجموعه + پک 2000 تایی ,ارم ,n e t , font sara v2.2.1 ,مجموعه فونت های فوق العاده زیبا با نام wonderful fonts for design and , فونت فارسی و بسیار زیبای معلی ویژه طرح های مذهبی » کافی نت ir, فونت های زیبای ورزشی , آی فونت ifont v5.8.2 بهترین برنامه تغییر فونت اندروید,قالب زیبا و متنوع برای سایت ورزشی ,قالب زیبا و متنوع برای سایت ورزشی - مطالب مشابه ,فونت های زیباساز ,متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت ش ته + ع ,super keyboard pro v1.5 کیبورد زیبا , مجموعه 45 فونت انگلیسی زیبا و کاربردی ,ساخت متن مورد نظر شما با استفاده از فونت های زیبا و جذاب نایت اسکین, فونت زیبای شیعه,پاو وینت ,تیم کیتز رسانه تخصصی طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها ,تیم کیتز ,هنرمندی که ورقه های کتاب را به مجسمه هایی زیبا و دیدنی تبدیل می کند , بیش از 500 فونت فارسی اتوکد ,با "این ترفند " دست خط خود را دیجیتالی کنید+ آموزش ,قالب باشگاهی برناjm borna جوملا joomla ,قالب باشگاهی برناjm borna ,فونت های زیبا و پر کاربرد ,نقش طراحی جلد در میزان فروش کتاب,اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه آذر 93 ,بهار امسال در سالن های مد ,فونت بایگانی ,اهمیت فونت ها در طراحی وب سایت ,فونت زیبای نستعلیق برای طراحی ,باشگاه فرهنگی ورزشی سهیلی جوان, مجموعه 250 عدد فونت بسیار زیبای انگلیسی برای طراحی ,پیشنهادهایی درباره فونت · issue #44 · rastikerdarvazirتصاویر برای فونت های زیبای ورزشی

مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font pack - رایگان ...
vatan .com/2010/03/sports-font-pack.php‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت هایی نیز در موضوعات مختلف طراحی شده اند که می توانند ابزار خوبی برای یک
طراح باشد. در این قسمت، کل یونی از فونت های زیبای ورزشی را از سایت وطن
...
کل یون 100 فونت زیبای انگلیسی - رایگان | وطن
vatan .com/2010/07/100-english-font.php‏ - ذخیره شده - مشابه
یکی از زیبایی های طرح های گرافیکی استفاده از فونت مناسب در طرح است. ... فونت
انگلیسی آریستا - arista font 15 · مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font
...
800 فونت زیبای فارسی و انگلیسی • رایگان - پاتوق یو
patoghu.com/grafick/font/11-font_farsi_english.html‏ - ذخیره شده - مشابه
28 مارس 2009 ... فونت های رمانتیک , فونت های دست نویس انگلیسی ,فونت هایی زیبا از اشکل ورزشی
و ... میباشد این مجموعه شامل فونت های با موضوعات زیر میباشد
فونت ورزشی archives - فرا گرافیک
https://farag hic.com/tag/ -فونت-ورزشی/‏ - ذخیره شده
فونت انگلیسی ورزشی athletico با طراحی فوق العاده زیبا در 8 ح گرافیکی
مختلف مناسب برای استفاده فونت در طرح های گرافیکی ورزشی و لوگو های. با فرمت
otf.
فونت ورزشی بسیار عالی و زیبا - ?ll?ll? امــ طراح ?ll?ll? - رزبلاگ
m-tarah.rozblog.com/post/20‏ - ذخیره شده
لینک : کـــلیکـــ www.m-tarah.ir : رمز منبع : ام طراح دات آی آر , فونت
ورزشی بسیار عالی و زیبا,?ll?ll? امــ طراح ?ll?ll?.
فونت ورزشی بسیار عالی و زیبا - ?ll?ll? امــ طراح ?ll?ll? - رزبلاگ
m-tarah.rzb.ir/post/20‏ - ذخیره شده
لینک : کـــلیکـــ www.m-tarah.ir : رمز منبع : ام طراح دات آی آر , فونت
ورزشی بسیار عالی و زیبا,?ll?ll? امــ طراح ?ll?ll?.
زیباترین فونت های نوشتاری را بر روی گوشی خود نصب کنید +
www.yjc.ir/.../زیباترین-فونت-های-نوشتاری-را-بر-روی-گوشی-خود-نصب-کنید- ‏ - ذخیره شده - مشابه
16 جولای 2013 ... ifont یک برنامه کاربردی برای تغییر اساسی در سبک نوشتار گوشی اندرویدی است
که دارای فونت های متنوع و زیبا است.
فونت های زیبا و گرافیکی محرم + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../فونت-های-زیبا-و-گرافیکی-محرم- ‏ - ذخیره شده - مشابه
6 نوامبر 2013 ... مجموعه فونت های زیبا و کاربردی ماه محرم ویژه طراحان و گرافیست ها را در ادامه کنید
.
جدیدترین فونت های فانتزی و زیبا + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../جدیدترین-فونت-های-فانتزی-و-زیبا- ‏ - ذخیره شده - مشابه
26 ا کتبر 2013 ... اگر به فونت های فانتزی انگلیسی و عربی نیاز دارید این مطلب را از دست ندهید.
مجموعه 2000 فونت فارسی 2017 - پی سی دی
https://www.p30day.com/فونت-فارسی-4054.html‏ - ذخیره شده
12 ژوئن 2017 ... مجموعه ای از زیباترین و جدیدترین فونت های فارسی شامل: نوشتاری .رسمی و
نستعلیق و فانتزی مخصوص طراحان در این مجموعه بیش از 2000 فونت ...
مجموعه فونت های پرکاربرد فارسی + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../مجموعه-فونت های-پرکاربرد-فارسی- ‏ - ذخیره شده - مشابه
26 فوریه 2014 ... 39 فونت متنی و گرافیکی فارسی پس از اصلاح و استاندارد سازی، ... در ویندوز xp:
کافی است فونت ها را به مسیر c:\windows\fonts کپی کنید.
یکصد "فونت فارسی و انگلیسی" برای تلفن همراه +
www.yjc.ir/.../یکصد-فونت-فارسی-و-انگلیسی-برای-تلفن-همراه- ‏ - ذخیره شده - مشابه
6 جولای 2014 ... به کمک یک نرم افزار ساده می توانید 100 فونت زیبای فارسی و ... یکی از ویژگی های
بی نظیر این برنامه سازگاری آن با اندروید ??? به بالا است.
461 فونت فارسی - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/4272631/ -461-فونت-فارسی‏ - ذخیره شده - مشابه
16 فوریه 2013 ... به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ برای دریافت مجموعه مناسبی از
فونت های زیبای فارسی فایل زیر را کنید. پس از نصب جهت ...
مجموعه 30 فونت جدید و بسیار زیبای انگلیسی - ها
www. ha.com/.../مجموعه-30-فونت-جدید-و-بسیار-زیبای-انگلیس/‏ - ذخیره شده - مشابه
شا اری دیگر از ها! تیم ها این بار در میان هزاران فونت جدید لاتین دست به
جمع آوری 30 عدد از بهترین و زیباترین فونت های انگلیسی سال 2010 زده است! این.
فونت های لاتین
www. ha.com/tag/ -فونت-های-لاتین/‏ - ذخیره شده - مشابه
برچسب ها : فونت, فونت های لاتین, زیباترین فونت های انگلیسی,
فونت های تک, سایت فونت های جدید, فونت های زیبا, فونت برای طراحی, ...
فونت های زیبای انگلیسی
www. ha.com/tag/ -فونت-های-زیبای-انگلیسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت در دنیای امروز به صورت فوق العاده ای پر کاربرد است. داشتن چندین دست خط
متنوع و متفاوت با اندازه های دقیق یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می شود که حتی ...
بهترین فونت های انگلیسی - ها
www. ha.com/tag/بهترین-فونت-های-انگلیسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
با فرا رسیدن کریسمس تیم ها مجموعه ای از فونت ها را با همین مناسبت برای شما
آماده کرده است.این مجموعه شامل ?? فونت زیبای انگلسی می باشد.فرمت این فونت ها ...
مجموعه 650 فونت زیبا و جدید مخصوص طراحی - ها
www. ha.com/.../مجموعه-650-فونت-زیبا-و-جدید-مخصوص-طراحی/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه 650 فونت زیبا و جدید مخصوص طراحی را در اختیار شما بازدیدکنندگان گرامی
قرار داده ایم.این فونت ها برای زبان لاتین و با فرمت ttf می باشد. شما می توانید هم.
فونت سمبل های ورزشی – sports font pack | رایگان نرم افزار
www.downallfa.com/.../ -فونت-سمبل-های-ورزشی-sports-font-pack/‏ - ذخیره شده - مشابه
16 مه 2011 ... شما کاربران گرامی شاهد ?? فونت سمبل ورزشی با فرمتttf هستید. طراحان و
گرافیست های خوش ذوق می توانند از این مجموعه زیبا سمبل مرزشی در طراحی ...
مجموعه ای با 10000 فونت زیبا و مختلف - رایگان | وطن
vatan .com/2010/10/-10000.php‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت ها امروزه برای طراحان گرافیکی دارای کاربردها مختلف می باشند. ... فونت
انگلیسی آریستا - arista font 15 · مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font
pack ...
فونت زیبا مخصوص پروژه های گرافیکی + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/.../فونت-زیبا-مخصوص-پروژه-های-گرافیکی- ‏ - ذخیره شده - مشابه
30 جولای 2013 ... یکی از فونت های زیبا و مخصوص پروژه های گرافیکی ی فونت.
طراحی فونت دست خط اینشتین! +ع - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/.../طراحی-فونت-دست خط-اینشتین-ع ‏ - ذخیره شده
ایده یکی از همین کارها با خواندن خبر کوتاه بالا به نظرم رسید: چه می شود اگر ما هم
دست خط بزرگان خودمان را تبدیل به فونت کنیم و هر چند وقت یک بار در یک برنامه ...
فونت زیبای دست نویس
https:// .ir/ -فونت-زیبای-دست-نویس/‏ - ذخیره شده
فونت زیبای دست نویس یکی از مشکلات بزرگ طراحان گرافیک فارسی زبان
کمبود و یا نبود فونت های استاندارد برای زبان فارسی است که در اکثر فونت های ...
مجموعه ای کامل از فونتهای فارسی persian font collection - ها
www. ha.com/.../مجموعه-ای-کامل-از-فونتهای-فارسی-persian-font-collection/‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت ها یکی از ابزارهای طراحی هستند که جهت زیبا سازی هرچه بیشتر متون بسیار مهم
و حیاتی می باشند و داشتن مجموعه ای زیبا و گلچین شده از انواع فونت ها، برای یک ...
مجموعه 20 فونت زیبا و جدید برای مجله ها - ها
www. ha.com/.../مجموعه-20-فونت-زیبا-و-جدید-برای-مجله-ها/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه 20 فونت زیبا و جدید برای مجله ها را در اختیار شما بازدیدکنندگان گرامی قرار
داده ایم.این فونت ها برای زبان لاتین و با فرمت ttf می باشد. شما می توانید هم اکنون ...
ویدیو ورزش سه | 10 توپ ربایی زیبا بازیکنان از دروازه بانان

? 5:27video.varzesh3.com/video/125233/10-توپ-ربایی-زیبا-بازیکنان-از-دروازه-بانان
8 ا کتبر 2016 - 5 دقیقه
10 توپ ربایی زیبا بازیکنان از دروازه بانان. ... صفحه اصلی · ورزش سه · ارسال کلیپ . استفاده از ویدیو ها فقط با ذکر منبع "سرویس ...
فونت انتظار نسخه 2.0.1، فونت تخصصی و رسمی طراحی پوستر
p30 .com/fa/entry/30928/‏ - ذخیره شده - مشابه
27 ژوئن 2011 ... و یا استفاده در سایر جملات کوتاه دیگر لذا نباید فونت ویژه طراحی پوستر را همانند
سایر فونت ها در متن های طولانی استفاده کرد که اثر منفی در ...
بیست چهار فونت زیبای انگلیسی - english cool fonts - رایگان ...
vatan .com/.../english-cool-fonts-nice- -free.php‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت ها یکی از ابزار مهم طراحی می باشد که بدون فونت اصولا طراحی معنی و مفهومی
نداشته ... فونت انگلیسی آریستا - arista font 15 · مجموعه ای از فونت های زیبای
ورزشی ...
ifont 5.8.2 - برنامه تغییر فونت در اندروید + فونت فارسی | اندروید ...
https://www.android30t.com/ifont-android/‏ - ذخیره شده
23 فوریه 2017 ... جدیدترین نسخه برنامه ifont با بهره مندی از صدها فونت زیبا و متنوع قابلیت این را
دارد که ظاهر ... دارا بودن بیش از صد فونت با استایل های زیبا.
فونت فارسی برای فتوشاپ - رایگان نرم افزار
www. software.ir/tag/ -فونت-فارسی-برای-فتوشاپ‏ - ذخیره شده
با استفاده از این فونت ها با زدن هر حرف یک طرح زیبا از بسم الله الرحمن الرحیم نوشته
... طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا فارسی در ...
مجموعه 54 فونت فارسی استاندارد original farsi fonts • نرم ...
https://ir-dl.com/g hics-section/farsi-fonts-original/‏ - ذخیره شده
4 سپتامبر 2011 ... با توجه به تولیدات زیاد فونت ها , ما سعی داریم بهترین مجموعه ها را برای شما قرار دهیم.
این مجموعه شامل 54 فونت فارسی بسیار زیبا ست و از ارزش بالای ...
فونت بسیاز زیبا و دل نشین شکاری - آپارات

? 2:34www.aparat.com/v/hrllm/فونت_بسیاز_زیبا_و_دل_نشین_شکاری
2 جولای 2017 - 3 دقیقه
امپرور به نظر من این فونت واقعاً یک شا ار بین فونت های فارسی هستش هم خیلی زیباست و هم فوق العاده دل نشین و جذاب و یکی از قابلیت های خیلی مهم ...
ویدیو ورزش سه | پاس رابونای زیبا از نیمار در بازی با اسپانیول

? 0:30video.varzesh3.com/video/114645/پاس-رابونای-زیبا-از-نیمار-در-بازی-با-اسپانیول
8 مه 2016 - 30 ثانیه
پاس رابونای زیبا از نیمار در بازی با اسپانیول | هفته 37 لالیگا فصل 2016-2015. ... استفاده از ویدیو ها فقط با ذکر منبع "سرویس ویدیو ورزش سه ...
بسته فونت نامه های اداری + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/5188432/بسته-فونت-نامه های-اداری- ‏ - ذخیره شده - مشابه
به گزارش سرویس فضای مجازی باشگاه خبرنگاران،با پیشرفت برنامه های نوشتاری
در سیستم ... در این بسته ما برای شما فونتهای زیبا و پرکاربرد را قرار داده ایم .
فونت - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/tag/1/ %20فونت‏ - ذخیره شده - مشابه
های نوشتاری در سیستم عامل های مختلف فراوانی فونت های... نوشتاری نیز بیش از
پیش بوده است این فونت ها... شما فونتهای زیبا و پرکاربرد را قرار داده ایم •... و
...
فونت عربی
p30 .com/fa/g hic/category/font/arabic/‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت عربی, قلم عربی, رسم الخط عربی, خط عربی, تحمیل ...
طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این مجموعه فونت های زیبا در طراحی پروژه های ...
مجموعه فونت های زیبا با موضوع عاشقانه - ها
www. ha.com/.../مجموعه-فونت-های-زیبا-با-موضوع-عاشقانه/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه فونت جدید و زیبا عاشقانه را در اختیار شما بازدیدکنندگان گرامی قرار داده ایم.
این فونت ها برای زبان لاتین و با فرمت ttf می باشد. شما می توانید هم.
مجموعه ای از فونت های انگلیسی - رایگان | وطن
vatan .com/2010/07/focus-p oeditor-1.php‏ - ذخیره شده - مشابه
شما می توانید از این فونت های زیبا در امور مختلفی استفاده نمائید. ... فونت
انگلیسی آریستا - arista font 15 · مجموعه ای از فونت های زیبای ورزشی sports font
pack ...
فونت زیبا مخصوص پروژه های گرافیکی + | پایگاه خبری تراز
www.taraznews.com/content/41195‏ - ذخیره شده
30 جولای 2013 ... تراز: یکی از فونت های زیبا و مخصوص پروژه های گرافیکی ی فونت "ساره" می
باشد.
فونت های سیدیا - اپراتک
appratech.net/cydia/cydia-font/‏ - ذخیره شده - مشابه
در این مطلب با معرفی یکی از فونت های بسیار زیبا و جذاب سیدیا در خدمت شما دوستان
و کاربران عزیز سای توییکر می باشیم ، همانطور که در تصویر ملاحضه می کنید ...
فونت انگلیسی • رایگان - پاتوق یو
patoghu.com/tags/ +فونت+انگلیسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه فونت های گرافیکی و زیبا انگلیسی - best sidoka fonts pack ... فونت
های رمانتیک , فونت های دست نویس انگلیسی ,فونت هایی زیبا از اشکل ورزشی و .
قالب زیبا و متنوع برای سایت ورزشی - مطالب مشابه | ap2017
ap2017.ir/201/34/قالب-زیبا-متنوع...ورزشی/.../html_related‏ - ذخیره شده
فهرست مطالب: مبانی نظری اهمیت مدیریت اماکن ورزشی تقسیم بندی کلی اماکن ورزشی
انواع اماکن ورزشی ... مجموعه از فونت های بسم الله آماده و زیبا برای ورد 2017-04-13
فونت های اسپرت و زیبا | میهن کمپ
mihan p.com/ -فونت-های-اسپرت-و-زیبا/‏ - ذخیره شده - مشابه
داشتن چندین دست خط متنوع و متفاوت با اندازه های دقیق یک ویژگی منحصر به فرد و
مفید محسوب می شود ... فونت های اسپرت و زیبای ورزشی – (حجم 1.39 مگابایت).
بسته فونت های موردنیاز برای رایانه + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../بسته-فونت-های-موردنیاز-برای-رایانه- ‏ - ذخیره شده - مشابه
در این بسته مجموعه ای از فونت های عربی "سمبل الحج" با فرمت" ttf" قرار داده ایم تا
طراحان و گرافیست های خوش ذوق از این مجموعه زیبا در طراحی پروژه های مذهبی برای ...
آ ین نسخه فونت نستعلیق + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../آ ین-نسخه-فونت-نستعلیق- ‏ - ذخیره شده - مشابه
16 سپتامبر 2013 ... به گزارش اورژانس it باشگاه خبرنگاران،دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی کشور با
هدف تقویت حضور خط فارسی در عرصه های بین المللی و نگارش ...
تایپوگرافی با مهر های گلی +ع - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/.../تایپوگرافی-با-مهر-های-گلی-ع ‏ - ذخیره شده - مشابه
هنرمند یونانی meni chatzipanagiotou با درست مهر هایی به شکل گل حروف
انگلیسی زیبایی طراحی کرده است.
ویدیو ورزش سه | لحظاتی زیبا از باشگاه چلسی

? 3:43video.varzesh3.com/video/49919/لحظاتی-زیبا-از-باشگاه-چلسی
9 نوامبر 2015 - 4 دقیقه
لحظاتی زیبا از باشگاه چلسی | صادق عباسی ls.sadeg@gmail.com. ... اتفاقا الان همه تیم های اسپانیایی زیبا بازی میکنن تو انگلیس هم ...
ارسال پیامک با “فونت کشیده” در اندروید + - نمناک
namnak.com/پیامک-با-فونت-کشیده.p11157‏ - ذخیره شده
با نرم افزار اندرویدی که دارای صفحه کلیدی هوشمند با قدرت بالا در پیش بینی متن و
تصحیح خ ر نوشته ها می باشد به راحتی می توانید پیامک های زیبا با “فونت ...
فونت فارسی زیبای فانتزی - آریا گراف
apci.ir/ -فونت-فارسی-زیبای-فانتزی/‏ - ذخیره شده - مشابه
با سلام خدمت دوستان گرافیک دوست. موضوعمون از عنوان پست هم معلومه فونت
فارسی زیبای فانتزی . از فونت فارسی زیبای فانتزی امیدوارم لذت کافی ...
مجموعه جدید ترین فونت های زیبا فارسی font pack- جدید و دارای ...
ifrosh.ir/detail.php?vendors=41250015&id=4881&adsid...1...‏
مجموعه جدید ترین فونت های زیبا فارسی font pack فونت نستعلیغ با نام iran
nastaliq عرضه گردیده و به صورت استاندارد یونیکد طراحی شده است و می توان از ان در
تمام ...
فونت علائم
p30 .com/fa/g hic/category/font/symbol/‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت نشانه, فونت سمبل, فونت علامت. ... طراحان و گرافیست های
خوش ذوق می توانند از این مجموعه زیبای لغات، اشکال و آیات مرتبط با حج در طراحی
پروژه ...
hifont(fonts for android) 4.2.5 نرم افزار تغییر فونت اندروید ...
androidgozar.com/20830/hifont.html‏ - ذخیره شده - مشابه
3 جولای 2014 ... hifont برای نصب فونت های زیبا بر روی گوشی شما طراحی شده است. شما می توانید
صدها فونت را کرده و از آنها بر روی دستگاه اندروید خود استفاده ...
فونت زیبای فارسی کرشمه - رایگان
www.sarzamin .com/923/-فونت-زیبای-فارسی-کرشمه‏ - ذخیره شده
8 مارس 2017 ... همین مسئله هم اهمیت تبدیل دستخط های زیبای فارسی به فونت های ... این فونت زیبا را
میتوانید به صورت رایگان از سرزمین دریافت کنید :.
چه خبر؟ on the app store - itunes - apple
https://itunes.apple.com/us/app/چه.../id1015704424?mt...‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? نقد - رایگان - ios - مرجع
28 جولای 2016 ... نرم افزار خبرخوان فارسی ? دسترسی به جدیدترین خبرها سریع تر از هر زمان دیگری
? آگاه سازی (notification) یا اعلان شما می توانید خبرهای دلخواه خود ...
دستگاه هوشمند شناسایی رنگ و فونت - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/.../دستگاه-هوشمند-شناسایی-رنگ-و-فونت‏ - ذخیره شده
17 جولای 2016 ... برترین ها: معمولا یکی از مشکلات رایج دوستداران رنگ و فونت این است که عاشق یک
رنگ یا فونت در دنیای واقعی می شوند اما هیچ راهی برای شناسایی آن ...
ذخیره فونت فایل های word و powerpoint با خود فایل - برترین ها
www.bartarinha.ir/.../ذخیره- -فونت-فایل-های-word-و-powerpoint-با-خود-فایل‏ - ذخیره شده - مشابه
26 جولای 2015 ... در این ترفند نحوه ی ذخیره نمودن فونت فایل های word و powerpoint را همراه با خود
فایل آموزش خواهیم داد تا از بروز اینگونه مشکلات جلوگیری شود.
مجموعه 600 فونت جدید و زیبا برای طراحی - ها
www. ha.com/.../مجموعه-600-فونت-جدید-و-زیبا-برای-طراحی/‏ - ذخیره شده - مشابه
در این پست از سایت ها برای شما بازدیدکنندگان عزیز به صورت رایگان مجموعه
فونت های شگفت انگیز و جدید را قرار داده ایم.این فونت ها در دو فرمت ttf.
2 فونت فارسی بسیار زیبای فاتح و گراندا : خانه | نرم ...
house.ir/fateh-granda-fonts.html‏ - ذخیره شده
3 مه 2010 ... مجموعه دو فونت زیبای فاتح و گراندا که این 2 فونت از نظر گرافیکی استفاده های
زیادی در طرح های اسلیمی، طراحی هیدر، طراحی بنر و … دارند.
طرح نوشتن پیراهن ورزشی - onvansho
onvansho.ir/result/طرح-نوشتن-پیراهن-ورزشی.html‏
طرح جدید لباس پرسپولیس مشخص شد طرح جدید پیراهن باشگاه های ورزشی فروشگاه ها
. ... فونت زیبای شماره برای پیراهن ورزشی طرح توجیهی در این آموزش تصویری با ...
رایگان مجموعه ??? تایی از فونت های جدید ???? • رایگان
patoghu.com/grafick/1314- -مجموعه-فونت-جدید-2010.html‏ - ذخیره شده - مشابه
16 آگوست 2010 ... این پکیج شامل بیش از ??? فونت زیبا در نه مجموعه مختلف است. ... رمانتیک ، فونت
های دست نویس انگلیسی، فونت هایی زیبایی از اشکال ورزشی و.
فونت فارسی کامل ترین مجموعه + پک 2000 تایی - مجموعه ...
https://www.softgozar.com/فونت-فارسی_/‏ - ذخیره شده
7 مارس 2017 ... بیش از 1300 فونت زیبا و کاربردی فارسی به صورت یونیکد | فونت
فارسی | مجموعه فونت فارسی.
فونت های فارسی دست نویس و خ ر - رایگان | وطن
vatan .com/2010/06/فونت-های-فارسی.php‏ - ذخیره شده - مشابه
اما فونت های فارسی که از تایپ مستقیم در نرم افزارها پشتیبانی می کنند از فونت
های محبوب کاربران می باشند. در این قسمت دو فونت زیبا و محبوب دست نویس و خ ر
...
فونت فارسی • رایگان - پاتوق یو
patoghu.com/tags/ +فونت+فارسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
هم اکنون با رفتن به ادامه مطلب این فونت های زیبا را به صورت مستقیم از پاتوق ...
فونت های رمانتیک , فونت های دست نویس انگلیسی ,فونت هایی زیبا از اشکل ورزشی
و .
چگونه فونت های مورد علاقه مان را نصب کنیم؟ +آموزش تصویری
www.yjc.ir/.../چگونه-فونت-های-مورد-علاقه مان-را-نصب-کنیم-آموزش-تصویری‏ - ذخیره شده - مشابه
21 ا کتبر 2013 ... اگر می خواهید تعداد زیادی فونت را یکباره نصب کنید با روش اول زمان زیادی نیاز
خواهید داشت، پس ابتدا فونت های مورد نظرتان را کپی کنید.
فونت ورزشی archives - فرا گرافیک
https://farag hic.com/tag/فونت-ورزشی/‏
فونت انگلیسی ورزشی athletico با طراحی فوق العاده زیبا در 8 ح گرافیکی
مختلف مناسب برای استفاده فونت در طرح های گرافیکی ورزشی و لوگو های. با فرمت
otf.
لوگو های ورزشی - فرا گرافیک
https://farag hic.com/ -لوگو-های-ورزشی/‏ - ذخیره شده
برچسب ها: logo لوگو زیبا لوگو های ورزشیلوگو با پسوند aiلوگو با
پسوند epsلوگو با کیفیتلوگو بلینگلوگو تایپلوگو توپلوگو توپ ...
فونت زیبا و جذاب sofia برای آیفون و آیپد - اپراتک
appratech.net/1803-sofia-font-for-iphone-and-ipad.html‏ - ذخیره شده - مشابه
12 ژانویه 2015 ... در اینجا با معرفی یکی از فونت های جدید و زیبای bytafont به نام sofia font با شما
کاربران عزیز همراه هستیم. فونت انگلیسی sofia از زیبایی ...
ویدیو ورزش سه | چالش جذاب شوت زنی و سیوهای زیبا دروازه بانان
video.varzesh3.com/.../چالش-جذاب-شوت-زنی-و-سیوهای-زیبا-دروازه-بانان‏ - ذخیره شده
برای ارسال دیدگاه و ویدیو، باید وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود به حساب
کاربری خود اینجا کلیک نمایید. ویدیوهای مشابه; آ ین ویدیوها. مهارت های دیدنی ژ ...
ویدیو ورزش سه | به مناسبت تولد 28 سالگی یوردی آلبا

? 3:18video.varzesh3.com/video/135710/به-مناسبت-تولد-28-سالگی-یوردی-آلبا
21 مارس 2017 - 3 دقیقه
برای ارسال دیدگاه و ویدیو، باید وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید. ویدیوهای مشابه; آ ین ویدیوها. پاس های زیبای لوکا ...
ارم | مجموعه 500 فونت بسیار زیبا انگلیسی (لاتین)
eram .com/.../ -مجموعه-500-فونت-بسیار-زیبا-انگلیس/‏ - ذخیره شده
21 نوامبر 2013 ... در این پست در سایت ارم برای شما یک پک شامل ??? فونت زیبا و انگلیسی
برای سال ???? آماده کرده ایم که در فرمت ttf آماده شده اند . فونت ها یکی ...
فونت ورزشی انگلیسی archives - فرا گرافیک
https://farag hic.com/tag/فونت-ورزشی-انگلیسی/‏
فونت انگلیسی ورزشی athletico با طراحی فوق العاده زیبا در 8 ح گرافیکی
مختلف مناسب برای استفاده فونت در طرح های گرافیکی ورزشی و لوگو های. با فرمت
otf.
n e t - مطالب ابر فونت زیبا
alexiya.mihanblog.com/post/tag/فونت%20زیبا‏ - ذخیره شده
فونت های رمانتیک , فونت های دست نویس انگلیسی ,فونت هایی زیبا از اشکل ورزشی
و ... میباشد این مجموعه شامل فونت های با موضوعات زیر میباشد فونت ورزشی -شامل 50 ...
فونت خارجی
www. ha.com/tag/ -فونت-خارجی/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه از ?? فونت جدید و زیبا را برای شما آماده کرده ایم . فونت ها یکی از ابزارهای
طراحی هستند که جهت زیبا سازی هرچه بیشتر متون بسیار مهم و حیاتی می باشند و
داشتن ...
مجموعه فونت های لاتین جدید و زیبا برای طراح ها - ها
www. ha.com/.../مجموعه-فونت-های-لاتین-جدید-و-زیبا-برای-ط/‏ - ذخیره شده - مشابه
در این پست از سایت ها برای شما بازدیدکنندگان عزیز به صورت رایگان مجموعه
فونت های شگفت انگیز و جدید را قرار داده ایم.این فونت ها در دو فرمت ttf.
مجموعه فونت های گرافیکی و زیبا انگلیسی - best sidoka fonts ...
patoghu.com/.../4532- -best-sidoka-fonts-pack-collection.html‏ - ذخیره شده - مشابه
11 جولای 2013 ... فونت ها نقش مهمی در زیبایی نوشته های شما دارند و به اصطلاح به نوشته های شما جان تازه
ای می بخشند. در همین راستا مجموعه 500 فونت بسیاار زیبا و ...
فونت های رسمی و نستعلیق و فانتزی فارسی - iran nastaliq ...
patoghu.com/.../1127- -فونت-های-رسمی-و-نستعلیق-و-فانتزی-فارسی.html‏ - ذخیره شده - مشابه
9 ژوئن 2010 ... مجموعه ای از زیباترین فونت های فارسی شامل: نوشتاری .رسمی و نستعلیق و ... سلام به
مدیر این وبلاگ خیلی خیلی ممنون بابت این فونت های زیبا ممنون.
font sara v2.2.1 - برنامه کاربردی فونت سرا برای اندروید
androidkade.com/.../ -برنامه-فونت-سرا-font-sara-v1-5-اندروید.html‏ - ذخیره شده - مشابه
برنامه فونت سرا یکی از بهترین نرم افزارهای فونت موبایل برای سیستم اندروید می
... مسابقات (تورنامنت های) میلیونی درون بازی به صورت ماهیانه و چندین امکانات جذاب ...
در اینستاگرام حرفه ای شوید - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/47099/در-اینستاگرام-حرفه-ای-شوید‏ - ذخیره شده - مشابه
7 آوریل 2013 ... این سایت اجتماعی ع باعث می شود تا ع های زیبای دیگران را ببینید و شاید
به شما ایده های خوبی ... این نرم افزار فونت های مختلف نوشتاری دارد.
پیامک عید نوروز ?? - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/6020470/پیامک-عید-نوروز-??‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... اندازه فونت. نسخه چاپی .... طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار می نمایند عید
نوروز .... پیامک زیبای سال نو ?? ... پیامک زیبای تبریک سال نو
مجموعه فونت های فوق العاده زیبا با نام wonderful fonts for ... - ملی
https://www.meli .ir/1152-مجموعه-فونت-های-فوق-العاده-زیبا-با-نام-wonder/‏ - ذخیره شده
1 فوریه 2014 ... از همین رو امروز در ملی مجموعه ای را برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم که شامل
فونت های جدید و بسیار زیبا می باشد و شما می توانید از آن ها در ...
فونت فارسی و بسیار زیبای معلی ویژه طرح های مذهبی » کافی نت ir
coffe-net.ir/.../237- -فونت-فارسی-و-بسیار-زیبای-معلی-ویژه-طرح-های-مذهبی.html‏ - ذخیره شده - مشابه
در این مطلب شما کاربران گرامی شاهد فونت بسیار زیبا و کمیاب معلی هستید. از این
فونت می توانید در طرح های گرافیکی مذهبی استفاده کنید.
قشنگ ترین فونت ها
www. ha.com/tag/ -قشنگ-ترین-فونت-ها/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه ??? فونت از بهترین ها برای طراحان typadelic & wedding fonts ... برچسب ها :
فونت, فونت جدید, فونت زیبا, فونت های لاتین, فونت جدید خارجی ...
نرم افزار فونت های زیبا ifont 5.7.6 اندروید - ها
www. ha.com/mobile/ifont/‏ - ذخیره شده
ifont برنامه قدرتمندی برای تصب فونت های بیشتر روی گوشی های اندروید می باشد.
کاربران این برنامه می توانند تا از این برنامه براحتی برای تغییر فونت سیستم ...
فونت فارسی بسیار زیبای روزه - آریا گراف
apci.ir/ -فونت-فارسی-بسیار-زیبای-روزه/‏ - ذخیره شده - مشابه
با سلام خدمت دوستان گرافیک دوست.موضوعمون از عنوان پست هم معلومه فونت
فارسی بسیار زیبای روزه .امروز این فونت گرافیکی و بسیار زیبای فارسی رو آماده
.
تمام فونت های فارسی - all persian fonts
p30 .com/fa/entry/45312/‏ - ذخیره شده - مشابه
2 ژوئن 2012 ... شما کاربران گرامی شاهد مجموعه ای از بهترین فونت های فارسی با فرمت ttf ... مجموعه
گرافیکی دریاچه گرافیک بخش دوم (منتخبی از ابزار طراحی + ...
فونت های زیبای لاتین - yazi tipi fonts
p30 .com/fa/entry/12904/‏ - ذخیره شده
30 دسامبر 2010 ... شما طراحان پیگیر دنیای مجازی شاهد فونت های انگلیسی با فرمت ttf هستید. طراحان
وب سایت و گرافیست های خوش ذوق می توانند از این مجموعه زیبا در ...
فونت های زیبای ورزشی - جادوی کلمات
jadoykalamat.ir/shop/product/56‏
فونتهای ورزشی ,فونت ,فونت های زیبا ,فونت کورل ,فونت کابردی ,ورزشی , نمونه فونت
,فونت های پر استفاده ,فونتهای زیبا ,فونتهای پرکاربردی در برنامه ها ...
آی فونت ifont v5.8.2 بهترین برنامه تغییر فونت اندروید
getandroid.ir/ /g hic/theme/2576-ifont.html‏ - ذخیره شده - مشابه
اولین سامانه مدیریت خانواده و مراقبت از خانواده در فضای مجازی در ایران - موقعیت لحظه
ای و مسیر ی خطی - گزارش عملکرد در شبکه های اجتماعی - تلگرام ، واتس اپ ...
فونت های زیباساز - پیچک
pichak.net/blogcod/zibasazi/03/‏ - ذخیره شده - مشابه
فونت های زیباساز مخصوص سایت و وبلاگ شما ، هر چی که دوست دارید به صورت لاتین
به زیبایی بنویسید، اسم خودتان ، اسم سایت یا وبلاگتان.
|رایگان فارسی| دنیایی از فونت های زیبای فارسی و انگلیسی با ...
forum.opda.ir/showthread.php?t=85312‏ - ذخیره شده - مشابه
24 جولای 2014 ... font sara v1.6 اندروید 2.1 به بالا http://dl3.opda.ir/uploads3/140621497590872.
png *این برنامه شامل صد ها فونت فارسی و انگلیسی هست , کاملا ...
مجموعه ع های ورزش های هیجان انگیز - datacraft sozaijiten vol.
p30 .com/fa/entry/34638/‏ - ذخیره شده - مشابه
5 ا کتبر 2011 ... این مجموعه شامل مجموعه ع های ورزش های هیجان انگیز با فرمت jpg و کیفیت ... font
folio collection v11.0 - مجموعه بزرگ فونت های انگلیسی ادوبی[52,890] .... رایگان
ع ورزشی,ع های ورزشی, رایگان ع ,beautiful,فوتبال ...
فونت زیبا و جذاب oliver مختص آیفون و آیپد - اپراتک
appratech.net/469-cydia-oliver-font.html‏ - ذخیره شده - مشابه
در این مطلب از سای توییکز قصد داریم شما کاربران و دوستان عزیز را با یکی از
فونت های زیبا و جالب سیدیا آشنا کنیم که به کمک آن می توایند جذ ت آی دیوایس
خود ...
متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت ش ته + ع
www.amazing.ir/.../romantic-sms-and-text-heavy-phase-with-broken-fonts-p o/‏ - ذخیره شده - مشابه
15 آگوست 2015 ... خوب بسلامتی تو این پست اومدم متن های زیبا فاز سنگین با فونت ش ته رو قرار
دادم. بعضی از متن هاش معنی خاصی ندارن بعضیاشم دارن در کل مهم ...
همه رازهای لوگوی جدید گوگل - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/250850/همه-رازهای-لوگوی-جدید-گوگل‏ - ذخیره شده - مشابه
9 ا کتبر 2015 ... همانقدر ساده که حروف الفبای کتاب های آموزش زبان ک ن. گوگل به همین منظور فونت
جدیدی ابداع کرده که به آن «product sans» گفته می شود و از شکل ...
مجموعه 1000 فونت جدید و زیبای گرافیکی - ها
www. ha.com/.../مجموعه-1000-فونت-جدید-و-زیبای-گرافیکی/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه 1000 فونت جدید و زیبای گرافیکی را در سایت ها ، برای شما
بازدیدکنندگان محترم ، به صورت رایگان آماده دریافت ساخته ایم.فونت های این مجموعه با
فرمت ttf.
سایت فونت های جدید - ها
www. ha.com/tag/سایت- -فونت-های-جدید/‏ - ذخیره شده - مشابه
مجموعه از ?? فونت جدید و زیبا را برای شما آماده کرده ایم . فونت ها یکی از ابزارهای
طراحی هستند که جهت زیبا سازی هرچه بیشتر متون بسیار مهم و حیاتی می باشند و
داشتن ...
مجموعه فونت های فوق العاده زیبا با نام wonderful fonts for ... - ها
www. ha.com/.../مجموعه-فونت-های-فوق-العاده-زیبا-با-نام-wonder/‏ - ذخیره شده - مشابه
همانطور که می دانید نوع قلم نوشتاری در خواندن بهتر و جذ ت نوشته تاثیر بسیار
زیادی دارد. در تمامی ویندوز ها تعدادی قلم یا همان فونت قرار گرفته که کاربر می.
پوستر ولادت حضرت علی اکبر - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/6077196/پوستر-ولادت-حضرت-علی-اکبر‏ - ذخیره شده
ع های زیبای گرافیکی تبریک ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان را در این
خبر ... نفس و روحیه ی تقوا در خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود که ورزش باشد به کار
رود.
فونت خوشنویسی : سه سوت | نرم افزار و بازی اندروید ...
house.ir/tag/ -فونت-خوشنویسی‏ - ذخیره شده
12 جولای 2010 ... در این برنامه، امکان انتقال به برنامه های گرافیکی نیز ایجاد شده است. mir emad (with
crack) | size: 3 mb. ویژگی های نرم افزار mir emad:آخرین مطالب

آخرین جستجو ها