جستجوی عبارت ماشینهای کشاورزی سم پاشهای هوا کمک برگه داده ها قسمت دوم مشخصات فنی اجزا
فهرست مندرجات ................................................................................................ صفحه١ پیش گفتار .............................. ... ............................................. ..........…......... الف٢ هدف ................................................ ........... ......................................................... ١٣ دامنه کاربرد ........................................................... ........... .........................…..... ١٤ مراجع ...

دانشجوی محترم به نکات زیر توجه نمایید:

الف- هر شخص صورت تمرین را همراه با جواب آن به طور منظم و پاکیزه با ذکر شماره تمرین و قسمت و صفحه در برگه ی a4 می نویسد و با ذکر مشخصات دانشجویی داخل یک کاور تحویل می دهد. حتی صورت سؤالی که حل نکرده اید را بدون جواب باید نوشت.

ب- برای کوییز در روز شنبه 12 اسفند 1396 خورشیدی، یک برگه a4 به همراه داشته باشید. همچنین یک ماشین حساب علمی(در صورت نیاز)

ج- فرصت تحویل تمرین تمدید نخواهد شد.

در تقسیم بندی زیر داریم: ت= تمرین، ص= صفحه

میراحمدی: ت ۱ قسمت آ + ت ۲ ص 95

زارعی: ت ۱ قسمت ب + ت ۳ ص 95

حسینی: ت ۱ قسمت پ + ت ۴ ص 95

منعمی: ت ۱ قسمت ت + ت ۵ ص 95

حافظ آبادیان: ت ۱ قسمت ث + ت ۶ ص 95

ضیغمی نژاد: ت ۱ قسمت ج + ت ۷ ص 95

پنائی: ت ۱ قسمت چ + ت ۸ + ت ۹ ص 95

پورآزاد: ت ۱ قسمت ح + ت 10 + ت ۱۱ ص 95

رستمی: ت ۱ قسمت د + ت ۱۴ ص 95

بهاری: ت ۱ قسمت خ + ت ۱۲ + ت ۱۳ ص 95

غلامی: ت ۱ قسمت ذ + ت 12 + ت ۱۳ ص 95

لرجعفرآبادی: ت ۱ قسمت خ + ت ۱۵ ص 95

خاک سبز: ت ۱۶ ص 95

اسماعیلی: ت ۱۶ ص 95

کدخداهمت آبادی: ت ۱ قسمت خ + ت ۱۲ + ت ۱۳ ص 95


دانشجوی محترم به نکات زیر توجه نمایید:

الف- هر شخص صورت تمرین را همراه با جواب آن به طور منظم و پاکیزه با ذکر شماره تمرین و قسمت و صفحه در برگه ی a4 می نویسد و با ذکر مشخصات دانشجویی داخل یک کاور تحویل می دهد. حتی صورت سؤالی که حل نکرده اید را بدون جواب باید نوشت.

ب- برای کوییز در روز شنبه 5 اسفند 1396 خورشیدی، یک برگه a4 به همراه داشته باشید. همچنین یک ماشین حساب علمی(در صورت نیاز)

ج- فرصت تحویل تمرین تمدید نخواهد شد.

در تقسیم بندی زیر داریم: ت= تمرین، ص= صفحه

زارعی: ت ۸ ص 75

حسینی: ت ۷ ص 75

منعمی: ت ۶ ص 75

حافظ آبادیان: ت ۵ ص 75

ضیغمی نژاد: ت ۴ قسمت د + ذ ص 75

پنائی: ت ۴ قسمت ج+چ+ ح+خ ص 75

پورآزاد: ت ۴ قسمت پ+ت+ث ص 75

رستمی: ت ۳ + ت ۴ قسمت الف + ب ص 75

بهاری: ت ۲ قسمت ت+ث+ج ص 75

غلامی: ت ۲ قسمت الف+ب +پ ص 75

لرجعفرآبادی: ت ۱ قسمت خ+د+ذ ص 75

خاک سبز: ت ۱ قسمت ج+ چ+ح ص 75

اسماعیلی: ت ۱ قسمت پ+ت+ث ص 75

کدخداهمت آبادی: تمرین ۱ قسمت الف+ب + تمرین ۲ قسمت ت+ ث ص 75


شماره گذاری ماشینهای کشاورزی خود گردان
با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته جهت شماره گذاری تراکتور و ماشینهای کشاورزی خود گردان با عمرحداکثر 13 سال که در امور کشاورزی فعالیت می نمایند کشاورزان عزیز می توانند با در دست داشتن دفترچه مالکیت ومشخصات کامل به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه تا فرمهای مربوطه تکمیل وجهت پیگیری شماره گذاری به استان ارسال گردد.


دانشجوی محترم به نکات زیر توجه نمایید:

الف- هر شخص صورت تمرین را همراه با جواب آن به طور منظم و پاکیزه با ذکر شماره تمرین و قسمت و صفحه در برگه ی a4 می نویسد و با ذکر مشخصات دانشجویی داخل یک کاور تحویل می دهد. حتی صورت سؤالی که حل نکرده اید را بدون جواب باید نوشت.

ب- برای کوییز متن فصل های اول تا چهارم در روز شنبه 28 بهمن 1396 خورشیدی، یک برگه a4 به همراه داشته باشید. همچنین یک ماشین حساب علمی(در صورت نیاز)

ج- فرصت تحویل تمرین تمدید نخواهد شد.

در تقسیم بندی زیر داریم: ت= تمرین، ص= صفحه

زارعی: ت ۱ ص 48 + ت ۱ قسمت چ ص 56

حسینی: ت۲ ص 48 + ت ا قسمت ج ص 56

منعمی: ت ۴ ص 48 + ت ۲ قسمت آ ص 56

حافظ آبادیان: ت ۶ ص 48 + ت ۲ قسمت پ ص 56

ضیغمی نژاد: ت ۷ قسمت پ + ح در ص 48 + ت ۲ قسمت ب ص 56

پنائی: ت ۸ ص 48 + ت ۴ قسمت ث ص 56

پورآزاد: ت ۹ ص 48 + ت ت ۴ قسمت ج ص 56

رستمی: ت 10 ص 48 + ت ۴ قسمت ب ص 56

بهاری: ت 11 قسمت پ ص 48 + ت ۶ ص 56

غلامی: ت ۱۲ تا 14 ص 48 + ت ا قسمت ب ص 56

لرجعفرآبادی: ت ۱۵ تا ۱۹ ص 48 + ت ۱ قسمت ت ص56

خاک سبز: ت ۱۱ قسمت ج ص 48 + ت ۷ قسمتهای آ ب پ ت ث در ص 56

اسماعیلی: ت 11 قسمت چ ص 48 + ت ۷ قسمتهای ج چ ح خ در ص 56

کدخداهمت آبادی: ت 11 قسمت ت ص 48 + ت ۳ ص 56 + ت ۶ ص 56


جزئیات شیوه بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شدند.

به گزارش تلویزیون طلوع نیوز، رئوس اعلام شده ی چگونگی بازرسی آراء عبارتند از:

۱- آیا صندوق آراء همان صندوق کمیسیون است؟

۲- آیا صندوق آراء سالم و دست نخورده است؟

۳- آیا صندوق برگه مشخصات دارد؟

۴- آیا قفل های صندوق دست نخورده اند؟

۵- آیا می توان قفل صندوق را با دست باز کرد؟

۶- آیا شماره قفل ها درست هستند؟

۷- آیا نقل برگه نتایج در صندوق است؟

۸- آیا برگه های رأی دهی باطل و سفید در صندوق است؟

۹- آیا برگه ای که از کتاب جدا نشده باشد، در صندوق است؟

۱۰- آیا برگه های رأی دهی مهر دارند؟

۱۱- آیا برگه های رأی دهی درست نشانی شده اند؟

۱۲- آیا نشانه های برگه های رأی دهی مشابه هستند؟

۱۳- آیا شواهد درباره دستکاری وجود دارند؟

۱۴- آیا نقل برگه نتایج با برگه نتایج محل رأی دهی یکی است؟

۱۵- آیا اطلاعات و فهرست رأی دهندگان در دست است؟

۱۶- آیا میان آرای دور نخست و دوم تفاوت زیاد است؟


جزئیات شیوه بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شدند.

به گزارش تلویزیون طلوع نیوز، رئوس اعلام شده ی چگونگی بازرسی آراء عبارتند از:

۱- آیا صندوق آراء همان صندوق کمیسیون است؟

۲- آیا صندوق آراء سالم و دست نخورده است؟

۳- آیا صندوق برگه مشخصات دارد؟

۴- آیا قفل های صندوق دست نخورده اند؟

۵- آیا می توان قفل صندوق را با دست باز کرد؟

۶- آیا شماره قفل ها درست هستند؟

۷- آیا نقل برگه نتایج در صندوق است؟

۸- آیا برگه های رأی دهی باطل و سفید در صندوق است؟

۹- آیا برگه ای که از کتاب جدا نشده باشد، در صندوق است؟

۱۰- آیا برگه های رأی دهی مهر دارند؟

۱۱- آیا برگه های رأی دهی درست نشانی شده اند؟

۱۲- آیا نشانه های برگه های رأی دهی مشابه هستند؟

۱۳- آیا شواهد درباره دستکاری وجود دارند؟

۱۴- آیا نقل برگه نتایج با برگه نتایج محل رأی دهی یکی است؟

۱۵- آیا اطلاعات و فهرست رأی دهندگان در دست است؟

۱۶- آیا میان آرای دور نخست و دوم تفاوت زیاد است؟


می دانید که تکرار، یکی از مهم ترین مراحل یادگیری است و برای انجام مرور باید برنامه داشت. یکی از ابزارهایی که در مرور به ما کمک می کند جعبه ی لایتنر است که از 5 قسمت تشکیل می شود. عرض قسمت های مختلف به ترتیب 15 – 8 – 4 – 2 – 1 سانتی متر است.

این روش را می توان به راحتی برای یادگیری هر درس استفاده کنید. هر موضوع یادگرفتنی را روی یک برگه ی کاغذ بنویسید؛ مثلاً یک سؤال درسی را روی برگه بنویسید و پاسخ آن را در پشت برگه بنویسید.

اگر در کار مرور وقفه ای نیندازید 30 روز طول می کشد تا هر 5 قسمت جعبه ی لایتنر را تکمیل کنید. از روز 31 به بعد، به تدریج برگه ها از داخل جعبه ی لایتنر خارج می شود و می توانید آن ها را بایگانی کنید.

پس از 5 بار تکرار موفقیت آمیز هر برگه در زمان های مختلف، مطمئن می شوید آن موضوع را برای همیشه فرا گرفته اید و از حافظه ی شما پاک نخواهد شد.


برگه یادداشت (که شرح آن در مشخصات فیش گذشت)

برگه دان

برگه راهنما
هر برگه دان در بردارنده فیش هاى بسیارى است که همگى آن ها داراى یک عنوان وموضوع (عام) است. براى نشان دادن موضوعات عام و جدا برگه دان ها از یکدیگر از (برگه راهنما) استفاده مى شود که نشان دهنده موضوع (عام) هر برگه دان خواهد بود.

مثلاً موضوع کلى اخلاق داراى موضوعات عامى از قبیل توبه تواضع حسد غیبت و …است که این موضوعات عام روى برگه دان مربوط به خود قرار مى گیرند ونوشته مى شوند. و همچنین براى چند موضوع عام که داراى یک موضوع کلى هستند یک برگه راهنماى (موضوع کلى) از قبیل اخلاق فقه تاریخ فیزیک شیمى و … در نظر گرفته مى شود که توضیخ بیش تر آن درمراحل فیش بردارى خواهد آمد.
مورد دیگر استفاده از برگه ٌ راهنما ـ در صورت نیاز ـ روى فیش هاى داخل برگه دان هاست. چون هر موضوع (عامى) داراى موضوعات (خاصى) است براى نشان دادن و جدا موضوعات خاص موجود در هر برگه دانى از برگه راهنما استفاده مى شود که مى توان آن را در قسمت بالاى نخستین فیش هر موضوع خاصى چسباند و یا منگنه کرد و موضوعات خاص هر برگه دانى را از یکدیگر جدا ساخت تا تشخیص وبازیابى آن ها آسان گردد.مثلاً موضوع عامى مانند (توبه) داراى موضوعات خاصى از قبیل (تعریف توبه) (اقسام توبه) (اثرات توبه) و … است که همگیِ آن ها در برگه دان (توبه) قرار مى گیرند و به وسیله برگه راهنما از یکدیگر جدا مى شوند.
نمونه اى از برگه هاى راهنماى موضوع (کلى) و موضوعات (عامِ) مربوط به آن به شکل زیر است:
برگه راهنماى موضوع کلى (ادبیات)
برگه راهنماى موضوع عام (غیبت)
برگه راهنماى موضوع عام (توبه)
برگه راهنماى موضوع کلى (اخلاق)
برگه هاى راهنماى موضوعات عام را مى توان مانند شکل زیر در قسمت جلو یا کنار و یا روى برگه دان نیز قرار داد:

دفترفهرست راهنما
چون به مرور زمان بر مطالعات و تحقیقات انسان و در نتیجه بر تعداد موضوعات (عامِ) تحقیق افزوده خواهد شد بنابر این باید فهرست کاملى از آن ها را در دفترى یادداشت کرد تا از موضوعات مطالعه شده ومورد تحقیق خود آگاه شد و براى بازیابى آن ها با مشکلى روبه رو نشد و از دو باره کاریِ بیهوده نیز خوددارى کرد.
چون هر کدام از موضوعات (عام) درمحدوده موضوع کلى و علم خاصى قرار مى گیرند مثلاً موضوعات عام (توحید) و (معاد) در موضوع کلى (کلام و عقاید) و موضوعات عام (اخلاص) و (توبه) در موضوع کلى(اخلاق) و موضوعات عام( ) و (روزه) در موضوع کلى(فقه) جاى مى گیرند بدین منظور هر بخش از دفتر را که شامل چندین صفحه است به هر کدام از این موضوعات کلى اختصاص داده
برگه راهنمایى که نام آن موضوع کلى و کُد مربوطه اش روى آن نوشته شده در کنار صفحه اول هر بخش قرار داده مى شود و سپس اسامى موضوعات عام آن موضوع کلى همراه با کد معیّنى که براى هر کدامشان در نظر گرفته شده است و توضیح آن در قسمت(کد گذارى) خواهد آمد در آن صفحه ها ثبت مى گردد.


محتوای الکترونیکی آشنایی با اجزا چشم انسان

دراین محتوای الکترونیکی که در قالب یک فایل فلش می باشد ، دانش آموزان با اجزا چشم انسان آشنا می شوند. به این طریق که با حرکت دادن نشانگر موس روی هر قسمت از اجزاء چشم ، نام و مشخصات آن قسمت نمایان می شود .


طرز تهیه برگه زردآلو


,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردآلو در منزل,طرز تهیه برگه زردآلو در فر,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگ زردآلو در منزل,روش تهیه برگه زردآلو,برگه زردآلو طرز تهیه,نحوه تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردالو در خانه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو در منزل,طرز تهیه برگه هلو در خانه,طرز تهیه برگه هلو در فر,طرز تهیه برگ زردآلو در فر,روش تهیه برگ زردآلو,روش تهیه برگه هلو,روش تهیه ی برگه زردآلو,برگه هلو طرز تهیه,برگ زردآلو طرز تهیه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو انجیری,طرز تهیه برگه هلو در مایکروفر,طرز تهیه برگ هلو,طرز تهیه ی برگه هلو

 

طرز درست برگه زردآلو, نحوه درست برگه زردآلو

طرز تهیه برگه زردآلو یا همان قیسی بسیار آسان است

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

طرز تهیه برگه زردآلو


,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردآلو در منزل,طرز تهیه برگه زردآلو در فر,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگ زردآلو در منزل,روش تهیه برگه زردآلو,برگه زردآلو طرز تهیه,نحوه تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردالو در خانه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو در منزل,طرز تهیه برگه هلو در خانه,طرز تهیه برگه هلو در فر,طرز تهیه برگ زردآلو در فر,روش تهیه برگ زردآلو,روش تهیه برگه هلو,روش تهیه ی برگه زردآلو,برگه هلو طرز تهیه,برگ زردآلو طرز تهیه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو انجیری,طرز تهیه برگه هلو در مایکروفر,طرز تهیه برگ هلو,طرز تهیه ی برگه هلو

 

طرز درست برگه زردآلو, نحوه درست برگه زردآلو

طرز تهیه برگه زردآلو یا همان قیسی بسیار آسان است

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

طرز تهیه برگه زردآلو


,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردآلو در منزل,طرز تهیه برگه زردآلو در فر,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگ زردآلو در منزل,روش تهیه برگه زردآلو,برگه زردآلو طرز تهیه,نحوه تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردالو در خانه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو در منزل,طرز تهیه برگه هلو در خانه,طرز تهیه برگه هلو در فر,طرز تهیه برگ زردآلو در فر,روش تهیه برگ زردآلو,روش تهیه برگه هلو,روش تهیه ی برگه زردآلو,برگه هلو طرز تهیه,برگ زردآلو طرز تهیه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو انجیری,طرز تهیه برگه هلو در مایکروفر,طرز تهیه برگ هلو,طرز تهیه ی برگه هلو

 

طرز درست برگه زردآلو, نحوه درست برگه زردآلو

طرز تهیه برگه زردآلو یا همان قیسی بسیار آسان است

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

طرز تهیه برگه زردآلو


,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردآلو در منزل,طرز تهیه برگه زردآلو در فر,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگ زردآلو در منزل,روش تهیه برگه زردآلو,برگه زردآلو طرز تهیه,نحوه تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردالو در خانه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو در منزل,طرز تهیه برگه هلو در خانه,طرز تهیه برگه هلو در فر,طرز تهیه برگ زردآلو در فر,روش تهیه برگ زردآلو,روش تهیه برگه هلو,روش تهیه ی برگه زردآلو,برگه هلو طرز تهیه,برگ زردآلو طرز تهیه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو انجیری,طرز تهیه برگه هلو در مایکروفر,طرز تهیه برگ هلو,طرز تهیه ی برگه هلو

 

طرز درست برگه زردآلو, نحوه درست برگه زردآلو

طرز تهیه برگه زردآلو یا همان قیسی بسیار آسان است

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

طرز تهیه برگه زردآلو


,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردآلو در منزل,طرز تهیه برگه زردآلو در فر,طرز تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگ زردآلو در منزل,روش تهیه برگه زردآلو,برگه زردآلو طرز تهیه,نحوه تهیه برگه زردآلو,طرز تهیه برگه زردالو در خانه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو در منزل,طرز تهیه برگه هلو در خانه,طرز تهیه برگه هلو در فر,طرز تهیه برگ زردآلو در فر,روش تهیه برگ زردآلو,روش تهیه برگه هلو,روش تهیه ی برگه زردآلو,برگه هلو طرز تهیه,برگ زردآلو طرز تهیه,طرز تهیه برگه هلو,طرز تهیه برگه هلو انجیری,طرز تهیه برگه هلو در مایکروفر,طرز تهیه برگ هلو,طرز تهیه ی برگه هلو

 

طرز درست برگه زردآلو, نحوه درست برگه زردآلو

طرز تهیه برگه زردآلو یا همان قیسی بسیار آسان است

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

در جلسه ی امتحان عشق من مانده ام و یک برگه سفید
یک دنیا حرف ناگفتنی و یک بغل تنهایی و دلتنگی
درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود، در این سکوت بغض آلود
قطره اشکی هوس سرسره بازی می کند و برگه سفیدم عاشقانه قطره را در آغوش می کشد
عشق تو نوشتنی نیست
در برگه ام کنار آن قطره یک قلب می کشم
وقت تمام است، برگه ها بالا….


رکنا: در میان مشمولین سهام عد افرادی هستند که برگه زمان ثبت نام خود را گم کرده اند و یا امکان دسترسی به این برگه خود ندارد، می توانند بدون نیاز به این برگه و تنها با داشتن اطلاعات شخصی وارد سامانه سهام…


??????
شجاعت یعنی چه؟

در یکی از دبیرستان‌های تهران،
هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان،
به عنوان موضوع انشاء، این مطلب داده شد که «شجاعت یعنی چه؟»
محصلی در قبال این موضوع،
فقط نوشته بود:
شجاعت یعنی این!
و برگه خود را، سفید، به مُمتحن تحویل داده بود و رفته بود...!

اما برگه این جوان دست به دستِ دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثنا، به برگه سفید او نمره20 داده بودند...

فکر می‌کنید اون دانش‌آموز چه ی میتونست باشه؟

علی شریعتی
??????


دانشجویان گرامی


زمان بازبینی برگه های امتحانی به شرح زیر است:


دوشنبه 4 بهمن 1395

ساعت 9 تا 10: ترمودینامیک 1

ساعت 10 تا 11: ترمودینامیک 2

ساعت 11 تا 12: مکانیک سیالات 2


لازم به ذکر است بعد از زمان فوق، به هیچ عنوان اجازه بازبینی برگه ها داده نخواهد شد.


در جلسه ی امتحان عشق من مانده ام و یک برگه سفید !
یک دنیا حرف ناگفتنی و یک بغل تنهایی و دلتنگی …
درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود ، در این سکوت بغض آلود …
قطره اشکی هوس سرسره بازی می کند و برگه سفیدم عاشقانه قطره را در آغوش می کشد !
عشق تو نوشتنی نیست …
در برگه ام کنار آن قطره یک قلب می کشم !
وقت تمام است ، برگه ها بالا …


طرز تهیه خورش برگه زردآلو


طرز تهیه خورش برگه زردآلو بسیار خوشمزه در قسمت آشپزی  امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد


طرز تهیه خورش برگه زردآلو , خورش برگه زردآلو , آموزش خورش برگه زردآلو


اگر شما هم نام خورش برگه زردآلو را شنیده اید و علاقه  به درست آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینید

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


خدا هر آدمی را که می آفریند یک برگه ی یت هم در جیبش می گذارد و بعد راهی دنیایش می کند. بعضی ها خیلی زود برگه را پیدا می کنند و راه می افتند دنبال یتشان. بعضی ها برگه ی خودشان را گم می کنند و اشتباهن برگه ی دیگری را برمی دارند و تا آ عمر هم نمی فهمند عمرشان را تلف یت دیگری کرده اند.
بیچاره آن هایی که تا آ عمرشان هم خبر از برگه ی توی جیبشان ندارند...


تحقیق فردوسی در برگه داده شده تمیز و مرتب و به خط خوش نوشته شود.

برگه اندازه گیری را انجام بده .

دیکته شب بنویس از درس فردوسی
1- شیرینی ریاضی را درک کنید.با ریاضی دوست باشید.با هر چیزی دوست باشید او هم با شما دوست است.

2- همیشه سوالات را با دقت بخوانید.بی دقتی دشمن سرسخت موفقیت است.

3- مشخصات مسئله فراموش نشود.هر مسئله قسمت های مهم و قسمت های غیر مهم دارد.به این کار خلاصه نویسی هم می گویند.خلاصه ها خودشان راهنمای ما هستند.

4- به واحد های اندازه گیری دقت کنید.در خیلی از مسائل هندسی نیاز به تبدیل واحد داریم.اگر این کار را نکنیم پاسخ های به دست آمده صحیح نمی باشند.

5- تا آنجا که می توانید برای مسئله ها تصویر بکشید.البته در چرک نویس.تصاویر مثل نقشه ی گنج ما را به سمت موفقیت هدایت می کنند.

6- صرفه جویی در هر چیزی خوب است به جز برگه های چرک نویس.گاهی اعداد زیاد در یک برگه ذهن ما را مشوش می کند.

7- پاسخ ها را امتحان کنید.گاهی جواب به دست آمده منطقی نیست.جواب ها را با عملیات ریاضی و با منطق بسنجید.

8- اگر سوالی را نمیدانید رهایش کنید.ننوشتن یک مسئله بهتر از تمام شدن وقت و یک برگه ی سفید است.

9- اگر زود همه جواب ها را نوشتید هیچ عجله ای برای تحویل برگه نداشته باشید.یک بار دیگر پاسخ ها را در چرک نویس چک کنید.

10- به خودتان اعتماد داشته باشید.شما بهترین دانش آموز ریاضی دان هستید.

منبع (معلم خوانساری)

1- شیرینی ریاضی را درک کنید.با ریاضی دوست باشید.با هر چیزی دوست باشید او هم با شما دوست است.

2- همیشه سوالات را با دقت بخوانید.بی دقتی دشمن سرسخت موفقیت است.

3- مشخصات مسئله فراموش نشود.هر مسئله قسمت های مهم و قسمت های غیر مهم دارد.به این کار خلاصه نویسی هم می گویند.خلاصه ها خودشان راهنمای ما هستند.

4- به واحد های اندازه گیری دقت کنید.در خیلی از مسائل هندسی نیاز به تبدیل واحد داریم.اگر این کار را نکنیم پاسخ های به دست آمده صحیح نمی باشند.

5- تا آنجا که می توانید برای مسئله ها تصویر بکشید.البته در چرک نویس.تصاویر مثل نقشه ی گنج ما را به سمت موفقیت هدایت می کنند.

6- صرفه جویی در هر چیزی خوب است به جز برگه های چرک نویس.گاهی اعداد زیاد در یک برگه ذهن ما را مشوش می کند.

7- پاسخ ها را امتحان کنید.گاهی جواب به دست آمده منطقی نیست.جواب ها را با عملیات ریاضی و با منطق بسنجید.

8- اگر سوالی را نمیدانید رهایش کنید.ننوشتن یک مسئله بهتر از تمام شدن وقت و یک برگه ی سفید است.

9- اگر زود همه جواب ها را نوشتید هیچ عجله ای برای تحویل برگه نداشته باشید.یک بار دیگر پاسخ ها را در چرک نویس چک کنید.

10- به خودتان اعتماد داشته باشید.شما بهترین دانش آموز ریاضی دان هستید.

منبع (معلم خوانساری)

در جلسه امتحان من مانده ام و یک برگه سفید ی دنیا حرف ناگفتنی و یک بغل تنهایی و دلتنگی دردودل من در این کاغذ کوچک جا نمیشود سکوت بغض الود قطره کوچک هوس سرسره بازی میکند و برگه سفیدم عاشقانه قطره را در اغوش میکشد عشق تو نوشتنی نیست در برگه ام کنار ان قطره یک قلب میکشم وقت تمام است برگه ها بالا

برگه ها در وردپرس


شاید در نگاه اول و در دفعه اولی که سعی میکنید با برگه ها دروردپرس کار کنید متوجه شباهت بسیار زیاد اون با نوشته ها بشید اما برگه و نوشته ها در وردپرس چند تفاوت اساسی دارند که در این آموزش خواهید فهمید برگه ها در وردپرس به چه معناست و چه تفاوتی هایی با نوشته ها دارد همچین نحوه ساخت و مدیریت برگه هارو هم به شما در این مطلب آموزش میدیم . ادامه مطلب...


بعضی مواقع یک فایل ا ل شامل چندین برگه (sheet) است که هر یک دارای داده های مشخصی هستند که کاربر وارد کرده است. در این مطلب بانحوه برقراری ارتباط بین برگه های مختلف یک فایل ا ل آشنا می شوید.

در برخی مواقع کاربر نیاز دارد میان 2 برگه، ارتباط برقرار کند. منظور از ارتباط این است که هر تغییری در مقادیر سلول های یک برگه اعمال شد، این تغییرات به طور خ ر در برگه مرتبط با آن نیز اعمال شود. برای ارتباط اطلاعات در2 برگه، ابتدا برگه مبداء را (به عنوان مثال sheet1) که حاوی اطلاعات است ، فعال کنید.

سپس سلول یا سلول هایی راکه می خواهید با برگه مقصد مرتبط کنید ،انتخاب و آن ها را copy کنید. حال به برگه مقصد (به عنوان مثال sheet2) بروید و سلول های مورد نظر را انتخاب و پس از کلیک راست، گزینه paste را انتخاب کنید.

در این ح نمادی که به smart tag در ا ل شناخته می شود، فعال خواهد شد. روی این نماد کلیک و سپس گزینه link cells را انتخاب کنید.

اکنون میان سلول های انتخ بین 2 برگه sheet1 و sheet2 ارتباط برقرار خواهد شد. در این ح هر گاه در برگه مبدا ءداده های سلول های انتخ را تغییر دهید، این تغییرات در برگه دوم نیز اعمال می شود


در خدمت عزیزان مقطع کارشناسی ارشد عمران هستیم با جزوه بسار خوبی از درس اجزاء محدود که مدرس آن جناب صدرنژاد از خواجه نصیر هستند و شامل سرفصل های زیر است
تحلیل پاهای دو و سه بعدی قسمت 1
تحلیل پاهای دو و سه بعدی قسمت 2
تحلیل مسائل دو بعدی
تحلیل مسائل اجسام با تقارن محوری
تحلیل سازه ها به روش اجزا محدود قسمت 1
تحلیل سازه ها به روش اجزا محدود قسمت 2
تحلیل سازه های یک بعدی به روش اجزا محدود


منبع: omranpooya.com

لینک


اخیرا متوجه شدم تعدادی از همکارانم در مدرسه از ارائه ی برگه های تصیحیح شده به دانش اموزان به دلایلی خود داری میکنند. یکی از علت ها هم این است که اگر برگه های امتحانی دانش اموزان رو به اونها تحویل بدهیم ممکن است اعتراض کنند و یا پاسخ ها رو باهم مقایسه کنند و از نحوه ی تصحیح معلم ایراد بگیرند . این مساله باعث شد که این پست رو در وبلااگ قرار بدم. به نظر من ارائه ی برگه ی به دانش اموز پس از پایان امتحان حق دانش اموز است . ممکن است معلم در تصحیح برگه اشتباهی کرده باشد. بنابراین این اشتباه رفع میشه و حق دانش اموز ضایع نمیشه . از طرفی دانش اموز اشتباهات خودش رو در برگه میبینه و به احتمال زیاد دفعه ی دوم اون ها رو انجام نمیده . برای ارائه ی برگه به دانش اموز میتونید اینکا ر رو انجام بدین . روش اول : اسامی دانش اموزان رو 5 تا 5 تا بخونید و از اونها بخواین در حضور شما برگه ها رو بازبینی کنند و پس از پایان مهلت باز بینی برگه ها رو جمع کنید ویا به اون ها ارائه کنین . ویا اینکه برگه ها رو در کلاس پخش کنید و از دانش اموزان بخواین شماره ی سوالاتی که فک میکنن در تصحیح اونها اشتباهی رخ داده بالای پاسخنامه بنویسند سپس پاسخنامه هارو جمع کنید و رسیدگی کنین .


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها