جستجوی عبارت شاگرد عش ق گندم پرسید

شرکت مادر تخصصی بازرگانی تی ایران

دستورالعمل اختلاط گندمبسمه تعالی


فهرست فهرست پیشگفتار 3 منابع و مآخذ 3 هدف. 4 دامنه کاربرد 4 مراجع ا امی. 4 اصطلاحات و تعاریف.. 4 روش اختلاط. 5 مدلهای اختلاط. 8


پیشگفتار

کیفیت گندم برآیندی است از تمام ویژگی­های ذاتی و ظاهری آن که بر مرغوبیت محصولات نهایی (آرد و نان) تاثیر می­گذارد. با در نظر گرفتن اینکه انواع گندم از نظر ترکیب با یکدیگر متفاوتند بنابراین آرد حاصل از آنها به لحاظ ویژگی­های پخت نیز متفاوت است.

یکی از روش­های فیزیکی در جهت بهبود کیفیت و اصلاح آرد حاصل از انواع گندم استفاده از عمل اختلاط برای به دست آوردن محصولی با مشخصات فیزیکی، شیمیایی و پخت مناسب است.

طی عمل اختلاط می­توان آردهای یکنواخت با ویژگی­های مورد نیاز تولید کرد. به این ترتیب که با در نظر گرفتن عوامل موثر در کیفیت، نسبت­های معین از گندم یا آرد با ویژگی­های کیفی مشخص مخلوط شده و در نهایت آردی با ویژگی مورد نظر تولید می­گردد.

این دستورالعمل شامل تبیین روش اختلاط گندم و مدل های آن می­باشد.
منابع و مآخذ:

1-پایان رسول، تالیف، 1388، تکنولوزی فراورده های غلات.

2-علی اکبرنیا عرفان،آذرباد حمیدرضا،تالیف، 1385 ،تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

3-posner,e.,hibbs,2005,a.wheat flour milling,published by americiation cereal chemist,chapter3.


1-هدف

هدف از نگارش این دستورالعمل تبیین نحوه عملیات اختلاط به منظور تعدیل نوسانات کیفی و حفظ حداقل ویژگی­های کیفی آرد مورد مصرف پخت نان کشور می­باشد.
2-دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای شرکت بازرگانی تی و شرکتهای زیر مجموعه (شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق چهارده­گانه) کاربرد دارد.
3-مراجع ا امی

3-1- استاندارد ملی ایران شماره 104، گندم- ویژگیها و روش­های آزمون

3-2- استاندارد ملی ایران شماره 4554 ، گندم دوروم ویژگیها و روش­های آزمون

3-3- استاندارد ملی ایران شماره 13535، غلات و فرآورده های آن-نمونه برداری

3-4- استاندارد ملی ایران شماره 2-9639 ، اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش مکانیکی

3-5- استاندارد ملی ایران شماره 3106 ، تعیین وزن حجمی غلات و فرآورده های آن

3-6-استاندارد ملی ایران شماره 2863 ،روش اندازه گیری پروتئین خام غلات و فرآورده های آن

3-7-استاندارد ملی ایران شماره 3681 ، تعیین مقدار ته نشینی (آزمون زلنی)

3-8-استاندارد ملی ایران شماره 3003 ، روش تعیین میزان افت گندم

3-9-دستورالعمل نمونه برداری مرکز پژوهش های غلات به شماره 12195-14/51 مورخ 6/3/94
4-اصطلاحات و تعاریف:

4-1-اختلاط: به مخلوط نسبت های معینی از گندم یا آرد با ویژگیهای کیفی مشخص (با در نظر گرفتن عوامل موثر در کیفیت)، به منظور تولید آردی با ویژگی موردنظر اطلاق میگردد.

4-2-پروتئین:عبارتست از کل ترکیبات ازت موجود در غله یا فرآورده آزمایش شده که از حاصل ضرب کل ازت محتوی ماده مورد آزمایش در ضریب مخصوص مربوط به آن بدست می­آید. پروتئین یکی از عوامل مهم و اساسی در کیفیت گندم می­باشد. مقدار پروتئین گندم بین 6 تا 20 درصد متفاوت است که این امر مربوط به عوامل نژادی و محیطی آن است.

4-3- زلنی: یا مقدار ته نشینی عبارتست از مقدار حجم ته نشین شده سوسپانسیون آرد برحسب میلی لیتر در محلول اسید لاکتیک در طی مدت زمان معین. عدد زلنی نشان دهنده میزان رسوب در ارتباط با کیفیت و کمیت گلوتن از نظر خواص نانوایی و تورم است.

4-4-گلوتن مرطوب: ماده ای ویسکوالاستیک به شکل آب دار است که اساسا از دو جزء پروتئینی گلیادین و گلوتنین تشکیل می­شود.گلوتن مهمترین ماده پروتئینی آرد گندم است، گلوتن با جذب آب متورم شده، توده خمیر را بوجود می آورد. وجود گلوتن در خمیر قابلیت کشش و مقاومت ایجاد کرده و باعث می شود تا خمیر فرم پذیر شده و ح الاستیک پیدا کند.

4-5- تولیتر: عبارت است از وزن حجم معینی از گندم که معمولاً وزن 100 لیتر گندم را برحسب کیلوگرم اندازه گیری کرده و آن را وزن حجمی نیز می نامند. تولیتر یکی از معیارها و عوامل مهم و مؤثر در کیفیت و ارزی محصول می‏باشد. از روی تولیتر یعنی همان وزن واحد حجم، می توان میزان بازدهی آرد را تخمین زد.

4-6-گندم دوروم: متعلق به گونه triticum durum خانواده poaceae از گروه تتراپلوئید با تعداد کروموزم 2n=28 می­باشد. دانه گندم دوروم کشیده، نسبتا باریک و اغلب ساختار دانه شیشه­ای و آندوسپرم آن سخت و شاخی است.
5-روش اختلاط5-1- نمونه برداری

از گندم های ید داخلی و وارداتی براساس دستورالعمل نمونه­برداری مرکز پژوهش های غلات، نمونه گیری صورت می­گیرد.

5-2-اندازه­گیری ویژگی­های کیفی

ویژگی­های کیفی به وسیله آزمون­های کیفی شامل آزمون افت گندم، آزمون پروتئین، گلوتن مرطوب، عدد زلنی، عدد فالینگ و آزمون تولیتر (بر مبنای استانداردهای بند 3) توسطواحد کنترل کیفی شرکت های منطقه ای زیر مجموعه و آزمایشگاههای کنترل کیفی مرکز پژوهش های غلات مطابق با استانداردهای ملی ایران اندازه­گیری می­گردند.

5-3- مقایسه و انطباق نتایج کیفی

پس از ارزی نتایج کیفی و انطباق آنها با حدود استاندارد، مغایرت های کیفی احتمالی شناسایی و در برنامه ریزی اختلاط موجودی گندم لحاظ میگردد. درصد اختلاط انواع گندم توسط واحد کنترل کیفی شرکت های منطقه ای زیر مجموعه انجام و در صورت نیاز با مشاوره مرکز پژوهش های غلات تعیین می­شود.

5-4-انجام عملیات اختلاط

به منظور تنظیم سبد کیفی و تعدیل نوسانات کیفی آرد در هر استان، عملیات اختلاط، با در نظر گرفتن میزان و مشخصات کیفی موجودی گندم استان، با نظارت آزمایشگاه شرکت منطقه ای، صورت میگیرد.

5-5- ویژگی های مهم در عملیات اختلاط

5 -5-1- مقدار و کیفیت پروتئین گندم

میزان پروتئین یک مشخصه کلیدی برای یداران گندم و آرد محسوب میشود. به این دلیل که با بسیاری از ویژگی­های تکنولوژیکی آرد ارتباط دارد. نتایج میزان پروتئین جهت پیش بینی جذب آب و زمان گسترش خمیر در طی فرایند تولید نان استفاده می­شود به این دلیل که میزان پروتئین بالاتر معمولاً میزان آب بیشتر و زمان مخلوط شدن طولانی­تری را برای بدست آوردن استحکام بهینه خمیر نیاز دارد. میزان پروتئین همچنین می­تواند بر ویژگی های بافت و ظاهر نان تاثیرگذار باشد.

مقدار و کیفیت پروتئین (عدد زلنی) دو پارامتر بسیار مهم در اختلاط گندم برای آردسازی به شمار می­آیند. به این ترتیب که با مخلوط انواع گندم، کیفیت و مقدار پروتئین تنظیم می­شود به طوری­که مشخصات نهایی گندم مخلوط شده برای آرد مناسب باشد.

5-5-2- مقدار و کیفیت گلوتن

گلوتن مهمترین عامل در یکنواختی حجم و بافت، بازدهی و جذب آب، قابلیت نگهداری گاز و افزایش زمان ماندگاری در فرآورده­های آرد گندم است. ارزش نانوایی ارقام مختلف گندم به مقدار گلوتن موجود در دانه آنها وابسته می­باشد. پروتئین های گلوتنی شامل گلیادین ها و گلوتنینها نزدیک به 80 درصد پروتئین دانه گندم را تشکیل می دهند. وجود تنوع در نسبتهای گلوتنین به گلیادین و الاستیسیته گلوتن اثرات معنی داری بر خصوصیات رئولوژیکی( خصوصیات فیزیکی ازجمله خاصیت کشسانی و مقاومت خمیر) خمیر نان دارد.

اختلاط انواع گندم­های گلوتن قوی و گلوتن ضعیف منجر به بهبود کیفیت آرد خواهد شد.

5-6- فرمول اختلاط

متغیرهای کیفی متعددی در گندم وجود دارند که کیفیت آرد تولیدی را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین در عملیات اختلاط گندمی که دارای عیوب خاصی است مثلاً از نظر کیفیت گلوتن ضعیف می باشد با گندم دیگری که از همان نظر قوی است، جهت بدست آوردن آرد مناسب اختلاط داده میشود.

برای به دست آوردن نسبت گندمها جهت بهبود یک فاکتور کیفی، از فرمول مربع پیرسون استفاده میشود.

مثال: اگر گندمهای با گلوتن 20 و 30 در اختیار داشته باشیم و بخواهیم به گلوتن 27 برسیم، باید 3 قسمت گندم، با گلوتن 20 و 7 قسمت گندم، با گلوتن 30 را مخلوط کنیم.


7 = 27 - 203 20


27


3 = 27 - 307 30

نحوه استفاده از مربع پیرسون برای اختلاط
6-مدلهای اختلاط

6-1- گندم­های تولید داخلی

متغیر کیفیت در برنامه­های حمل گندم ید داخلی مد نظر قرار می­گیرد و گندم مازاد استان­ها (با در نظر گرفتن مقدار تولید گندم استان، مسافت حمل و هزینه های حمل) در برنامه ریزی اختلاط استان­های مصرف کننده گندم لحاظ می­گردد.

بر اساس نتایج اندازه­گیری ویژگی­های کیفی و انطباق آنها با حدود استاندارد، گروه بندی کیفیت گندم­های تولید داخل انجام می­شود در این گروه بندی گندم­های داخلی به سه گروه تقسیم می­شوند که گروه یک دارای بالاترین کیفیت می باشد و گروه سه جهت مصارف خبازی، احتیاج به انجام عملیات اختلاط دارد.6-2- گندم­های دوروم

چنانچه امکان صادرات و یا فروش گندم های دوروم تولید داخلی برای مصارف غیر نان همانند ماکارونی نباشد به استناد استاندارد ملی ایران به شماره 4554 گندم دوروم ویژگی­ها و روش­های آزمون از اختلاط گندم دوروم جهت ارتقا کیفیت گندم­های با معدل کیفی پایین استفاده می­گردد.

اختلاط گندم­های دوروم موصوف با نظارت آزمایشگاه کنترل کیفی مناطق و با مجوز اختلاط مرکز پژوهشهای غلات صورت می گیرد.

معمولاً گندم سخت با گندم نرم به لحاظ شرایط مشروط [1] و آسیابانی متفاوت می باشد به همین دلیل میزان اختلاط گندم دوروم با گندم معمولی با توجه به خصوصیات فیزیکی و سختی گندم دوروم و تفاوت­های تکنیکی آسیابانی معمولا حداکثر تا 20% توصیه میشود.

6-3- گندم­های وارداتی

واردات گندم معمولا جهت رفع کمبود گندم تولید داخل صورت می­گیرد. گندم­های وارداتی عمدتا در گروه یک کیفی قرار دارد و برای ارتقاء کیفیت و رفع عیوب گندمهای داخلی در ویژگی های کیفی مانند میزان گلوتن مرطوب، پروتئین و عدد زلنی مناسب است. اختلاط گندم های وارداتی با گندم­های گروه سه و بعضا گندم­های گروه دو (با تشخیص آزمایشگاه استان و توصیه مرکز پژوهش­های غلات) جهت ارتقاء کیفیت آرد مصارف خبازی انجام می­شود.مثال: چنانچه ویژگی عدد زلنی گندم­های تولید داخل با گندم­های وارداتی دارای تفاوت قابل توجهی ­باشد از فاکتور زلنی برای تعیین نسبت اختلاط گندم وارداتی و داخلی استفاده می­شود. در صورتی­که زلنی گندم داخلی 26 و وارداتی 37 باشد با توجه به محاسبات به روش­ مربع پیرسون می­توان از اختلاط با ضرایب 82% گندم داخلی و 18% گندم وارداتی به عدد زلنی 28 (مقدار توصیه ای استاندارد 103 آرد) رسید.

نحوه محاسبات به شرح ذیل می­باشد:گندم داخلی 9 26 متوسط زلنی گندم داخلی


28 موسط
9= 28 - 37
2 = 26 - 28

گندم وارداتی 6 37 متوسط زلنی گندم وارداتیضریب گندم داخلی : 82=100×

ضریب گندم وارداتی: 18=100×[1] conditioning

مقاله گندم


مقدمه

حدود 60 درصد سطح مزارع جهان را غلات تشکیل می دهد که از این مقدار 33 درصد به کشت گندم اختصاس دارد. گندم اصلی ترین منبع کالری پروتئین انسان است و ویژگی مهم این گیاه، قابل کشت بودن آن در شرایط متنوع آب و هوایی است. در دنیای امروز، گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ نیز اهمیتی همپایه نفت و حتی برتر از آن دارد، در واقع باید گفت سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمندتر است (10، 11، 39 و 55).

جمعیت ایران با آهنگ رشد 8/2 درصد، بالغ بر 60 میلیون نفر در سال 1374 هجری شمسی بوده و پیش بینی می شود که با آهنگ رشد جمعیت فعلی، جمعیت کشور در سال 1358 به 85 میلیون نفر برسد، یعنی روزانه نزدیک به 5000 نفر و هر سال 8/1 میلیون نفر بر شمار جمعیت کشور افزوده شود (47). همچنین مصرف سرانه گندم در ایران 186 کیلوگرم و مصرف سرانه انسانی گندم 141 کیلوگرم می باشد. این در حالی است که میانگین مصرف سرانه و سرانه انسانی گندم در جهان به ترتیب 5/104 و 68 کیلوگرم است. بنابراین هر یک از مصارف سرانه و سرانه انسانی گندم در ایران، در حدود دو برابر مصارف جهانی می باشد (10).

روند رو بهن رشد جمعیت و بالا گرفتن مصارف سرانه وئ انسانی، موجب شده که هر سال میزان مصرف گندم زیادتر شده و در تحت شرایط تولید نسبتاً مساوی، پیوسته بر میزان واردات اضافه گردد، بطوریکه در مدت 12 سال 69- 1357 واردات گندم ایران از 3/1 میلیون تن به 5 میلیون تن در سال افزایش یافت، و رتبه ایران از نهمین وارد کننده عمده گندم در جهان به چهارمین وارد کننده تغییر پیدا کرد و حتی در طی چند سال اخیر، ایران جزو اولین وارد کنندگان گندم در جهان محسوب می شود (10).

بطور کلی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح، انجام عملیات به نژادی و به زراعی ضروری است، و هنگامی که این دو روش همراه با یکدیگر بکار گرفته شوند از ثمربخشی بیشتری برخوردار خواهند بود. از جمله عوامل به زراعی، بکارگیری تراکم مطلوب بوته در واحد سطح می باشد. اگر عملکرد دانه مورد نظر باشد، تراکم بوته مناسبی را باید بکار برد. چنانکه تراکم پائین باشد از پتانسیل تولید به نحو بهینه استفاده نمی گردد، و در فراتر از تراکم مطلوب نیز، مواد فتوسنتزی به جای اینکه صرف تولید دانه بیشتر شوند صرف رشد رویشی یا تنفس گیاه می گردند (21).

از صفات بارز غلات از جمله گندم، پنجه زنی می باشد. پنجه زنی در گندم، تحت کنترل ژنتیک و محیط است. یکی از عوامل مؤثر محیطی در پنجه زنی گندم، تراکم بوته در واحد سطح است، بطوریکه با افزایش تراکم بوته، از تعداد پنجه هـای بارور کاسته می شود، هر چند رقمی که بطور ژنتیکی از قدرت پنجه زنی بالایی برخوردار است در تراکمهای بالا نیز پنجه زنی بالایی خواهد داشت، ولی درصد کمی از این پنجه ها، بارور شده و به سنبله منتهی می شود و در این میان، پنجه های غیربارور، اتلاف انرژی شایان توجهی را به گیاه تحمیل می نمایند.

پنجه های زیاد گندم زمانی مفید شناخته می شوند که عوامل جوی مانند سرمای زمستان، تعدادی از ساقه های گندم را از بین برده باشد. در اینصورت، پنجه ها می توانند جای ساقه های از بین رفته را پرکنند. در چنین شرایط خاصی، باید به قدرت پنجه زدن گندم توجه کرد (39 و 55). ولی در شرایط عادی بالاخص شرایط آب و هوایی خوزستان، که گندم بصورت بهاره کشت می گردد، سودمندی صفت پنجه زنی در گندم، مشکوک به نظر می رسد. چونکه تمام پنجه ها تا مرحله گلدهی پیش نمی روند و بعضی از آنها، قبل از گلدهی تلف شده و عده دیگری از آنها نیز ممکن است سنبله های تکامل نیافته ای تولید کنند که دربرگیرنده دانه ای نباشد.

ارقام گندم معرفی شده برای استان خوزستان، با توجه به اینکه عمدتاً از تیپ گندمهای مکزیکی هستند قدرت پنجه زنی بالایی دارند، و با وجود شرایط زودرسی نامطلوب در استان خوزستان، به نظر می رسد پنجه ها نه تنها نمی توانند رشد و نمو خود را تکمیل کنند بلکه مواد فتوسنتزی گیاه را نیز به هدر داده و با سایه اندازی و دیگر انواع رقابت، باعث کاهش عملکرد دانه گندم می شوند. باید به این مشکل عنایت داشت که مزارع بیشتر نقاط خوزستان، همگی یک نقطه ضفع مشترک دارند و آن اینکه، تراکم سنبله بارور در واحد سطح، غالباً زیر تراکم قابل قبول است. توجه به این نکته ا امی است که برای افزایش تعداد سنبله بارور در واحد سطح و رسیدن به تراکم سنبله مطلوب، از این نظر که این سنبله ها به چه نسبتی از ساقه های اصلی و پنجه ها تأمین شوند تفاوت فاحشی وجود دارد.

با توجه به مطالب ذکر شده و تأثیر تراکم بوته بر میزان پنجه زنی و نقشی که هر دو مورد بر عملکرد گندم دارند، اه این تحقیق بطور کلی عبارتند از:

- بررسی برخی شاخص های رشد در ارقام و تراکمهای مختلف گندم.

- بررسی روند تغییرات پنجه زنی در ارقام و تراکمهای مختلف گندم.

- مطالعه تأثیر رقم و تراکم بوته بر میزان عملکردهای بیولوژیکی، دانه و کاه و اجزاء عملکرد.

- تعیین ماده خشکی که در اثر حذف پنجه ها به گیاه تحمیل می شود.

- بررسی و مقایسه صفات و عملکردهای بیولوژیکی، اقتصادی و همچنین اجزاء عملکرد در ساقه اصلی و هر یک از پنجه ها در ارقام و تراکمهای مختلف بوته گندم.

- بررسی سودمندی یا عدم سودمندی صفت پنجه زنی گندم در شرایط آب و هوایی اهواز.

فصل اول

کلیات

1-1- اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم

گندم از سازگارترین گیاهان زراعی محسوب شده و در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. کشت گندم در درجه اول به منظور تغذیه انسان و در درجه بعدی برای تغذیه دام و مصارف صنعتی است. گندم منبع اصلی غذای انسان بوده و با پائین رفتن سطح زندگی، میزان اتکا به آن افزایش می یابد. در ایران متوسط سهم گندم در تأمین کل انرژی مورد نیاز، حدود 40 درصد است. بطور خلاصه می توان گفت که گندم، مستقیماً با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد و بیش از 35 درصد از جمعیت جهان، از لحاظ تغذیه ای به گندم وابسته اند. از نظر تهیه نان و ارزش نانوایی، آرد هیچ یک از غلات به پای آرد گندم نمی رسد. اگر چه گندم را به عنوان یک منبع غذایی نشاسته ای در نظر می گیرند ولی محتوای سایر مواد غذایی با ارزش، مثل پروتئین ها، مواد معدنی و ویتامین ها نیز می باشد (11، 43 و 55).

2-1- تولید گندم

1-2-1- سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران

بر اساس آمار وزرات کشاورزی، در سال زراعی 76-1375، اراضی تحت کشت گندم در ایران 6299018 تار بوده که در این میان 2269899 تار به گندم آبی (36 درصد) و 4029119 تار (64 درصد) به گندم دیم اختصاص داشته است. در این سال، میزان تولید کل گندم 10042716 تن بوده که سهم تولید گندم آبی 7140948 تن (1/77 درصد) و گندم دیم 2903768 تن (9/28 درصد) بوده است. بنابراین در سال زراعی 76-75 میانگین عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب 3145 و 720 کیلوگرم در تار است (2).

2-2-1- سطح زیر کشت و تولید گندم در خوزستان

بر اساس آمار وزارت کشاورزی، در سال زراعی 76-1375 اراضی تحت کشت گندم استان خوزستان 546745 تار بوده که در این میان 261518 تار (8/47 درصد) به گندم آبی و 285277 تار (2/52 درصد) به گندم دیم اختصاص داشته است. در این سال، میزان تولید کل گندم خوزستان 965798 تن بوده که سهم گندم آبی 833517 تن (3/86 درصد) و گندم دیم 132281 تن (7/13 درصد) بوده است. بنابراین در سال زراعی 76-75 میانگین عملکرد گندم در خوزستان 5/1766 کیلوگرم در تار می باشد. همچنین میانگین عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب 2/3187 و 7/463 کیلوگرم در تار است. در سال زراعی 77-1376 از 270763 تار مزارع طرح محوری گندم در استان خوزستان 8/46 درصد به صورت مکانیزه کامل و 2/53 درصد به صورت نیمه مکانیزه بوده است (58).

3-1- طبقه بندی و منشأ ژنتیکی گندم

گندم از رده تک لپه ای، طایفه تریتیسه، زیر طایفه تریتی ، خانواده گرامینه و جنس تریتیکوم می باشد. واویلف دانشمند روسی، گندم را بر اساس خصوصیات ژنتیکی به سه دسته دیپلوئید (14= n2)، تتراپلوئید (28= n2) و هگزاپلوئید (42= n2) تقسیم بندی کرد. گندم نان جزو گندمهای هگزاپلوئید است. دو محقق بنام کیهارا و سا ، دو رگه های بین این گروهها را تجزیه نموده و بر اساس نتایج حاصله، فرمولهای ژنومی دیپلوئید (ژنوم aa)، تتراپلوئید (ژنوم aabb) و هگزاپلوئید (ژنوم aabbdd) را مشخص و معرفی نمودند (51).

4-1- مرفولوژی گندم

1-4-1 ریشه

سیستم ریشه ای گندم از نوع افشان است. سیستم ریشه ای در گندم شامل ریشه های بذری و ریشه های نابجا می باشد. در گندم ریشه های بذری (ریشه های اولیه) همراه با ریشه چه از محل گره اول (گره لپه ای) و گره دوم (گره کلئوپتیلی) در محل محور جنین دانه ظاهر می شوند. گره اول و دوم در داخل دانه باقی می مانند و به همین جهت ریشه های بوجود آمده از این گره ها را ریشه های بذری می نامند و وج از خاک نیز حاصل طویل شدن میانگره دوم اسـت. ریـشه های بـذری در گنـدم شامل ریشه چه و 7-1 عدد ریشه خارج شده از ایـن دو گره می باشنـد. ریشه هـای نابجـا که بنـام ریـشه های گره ای، تاجی، ثانویه، اصلی، دائمی، یقه ای یا طوقه ای هم شناخـته می شوند دقیقاً در زیر سطح خـاک و از محـل گره هـای تحتانی سـاقه گنـدم خـارج می شوند. در گندم، در زیر سطح خاک، چند گره بدون رشد میانگره وجود دارد که یقه یا طوقه را تشکیل می دهند و سبب ایجاد حلقه های پیاپی ریشه های نابجا می شوند و به همین جهت نیز ریشه های طوقی نام گرفته اند (21 و 55).

در ابتدای رشد، ریشه های بذری دارای اهمیت زیادی هستند، ولی با افزایش ریشه های دائمی، بتدریج از اهمیت آنها کاسته شده و نقش ریشه های دائمی افزایش می یابد، هر چند که فعالیت خود را تا مرحله رسیدن محصول به صورتی بسیار ضعیف ادامه می دهند. اولین جفت ریشه دائمی از اولین گره ساقه اصلی، دومین جفت ریشه دائمی از دومین گره ساقه اصلی و ... ایجاد می شود. ریشه های دائمی حدوداً 5-4 هفته بعد از رویش گندم ظاهر می شوند. در مقایسه با ریشه های بذری، ریشه های اصلی طویلتر، ضخیم تر، فع ر، و شادابتر (1، 21 و 55).

2-4-1- ساقه

ساقه در گندم، راست، استوانه ای شکل، بدون انشعاب، معمولاً دارای گره های توپر و میانگره های توخالی است که این ساختمان ساقه، سوفار نام دارد. ح توخالی و استوانه ای بودن و وجود دستجاب آوندی در ساقه گندم، علاوه بر اینکه موجب استحام ساقه شده و آنرا در مقابل ورس مقاوم می نماید، همچنین موجب صرفه جویی در انرژی گیاه و اختصاص هر چه کمتر ماده خشک به عملکرد غیراقتصادی می شود (11 و 55).

طول ساقه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی است. طول ساقه بستگی زیادی به طول میانگره ها، تعداد میانگره ها و شرایط محیطی مثل نور، رطوبت، ازت و دما دارد. در گندمهای پاکوتاه ارتفاع ساقه 60-50 سانتی متر و در ارقام پابلند تا 150-140 سانتی متر متغیر است. طویل شدن ساقه با طویل شدن 6-5 میانگره فوقانی انجام می گیرد. اولین میانگره که شروع به طویل شدن می کند میانگره پائینی است که بر روی گره انشعاب وجود دارد، و اندکی بعد از آن به ترتیب دومین و سومین میانگره شروع به طویل شدن می کنند. طول میانگره از پائین به طرف بالا افزایش می یابد بطوریکه پائین ترین میانگره از همه کوتاهتر ولی دارای دیواره ضخیم، و بالاترین میانگره (پایک) از بقیه طویلتر است (55).

3-4-1- پنجه

در گندم حدود 4-3 هفته بعد از جوانه زنی، ساقه های فرعی یا پنجه ها، از طوقه ظاهر می گردند و مرحله ای که در آن پنجه ها تشکیل می گردند را مرحله پنجـه زنی می نامند. پنجه ها در حقیقت انشعاب ساقه از محل گره های طوقه ای می باشند. بنابراین طوقه که در منطقه بین بخش هوایی و زیرزمینی می باشد از تعدادی گره تشکیل شده که نقش های حیاتی متعددی از جمله تشکیل ریشه های اصلی و پنجه ها، ذخیره مواد غذایی و همچنین رویش دوباره به عهده دارد. پنجه ها در یک گیاه، بطور متوالی و به ترتیب، اول، دوم، سوم و ... بوجود می آیند. بیشترین پنجه ها در مرحله پنجه زنی تشکیل می شوند. در مرحله ساقه رفتن نیز پنجه زنی متوقف می گردد. قدرت پنجه زنی در گندم بستگی به عوامل متعددی مثل ژنوتیپ و عوامل محیطی نظیر تراکم، نور، تاریخ کاشت، درجه حرارت و ... دارد (55).ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]گزارش کارآموزی آرد زاودی بندر ترکمن

 
کارآموزی در کارخانه آرد

کارورزی در کارخانه آرد

گزارش کارورزی در کارخانه ارد

کارآموزی در کارخانه آرد زاودی بندر ترکمن

در مورد کارخانه ارد زاودی بندر ترکمن

طرح کاراموزی در کارگاه تولید آرد

پروژه کارورزی در کارخانه آرد زاودی بندرترکمن

3-1-تاریخچه و معرفی کارخانه ی آرد زاودی
کارخانه آرد زاودی در سال 1369 تاسیس شده است بخش اعظم فعالیت این کارخانه مربوط به تولید آرد می باشد که با استفاده از دستگاههای پیشرفته تبدیل گندم به آرد صورت می گیرد . محصولات تولیدی این کارخانه شامل آرد و سبوس می باشد.

شایان ذکر است کارخانه آرد زاودی در شهرستان بندر ترکمن خیابان ابتدای خیابان نامی واقع شده است.

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع

گزارش کارآموزی کارخانه آرد زاودی بندرترکمن

فهرست مطالب

3-1-تاریخچه و معرفی کارخانه ی آرد زاودی.. 1

3-2-غلات:1

3-2-1-گندم:1

3-2-2-مشخصات فیزیکی دانه گندم. 2

3-2-3-عوامل موثر در کیفیت گندم. 3

3-2-3-1-عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم. 3

3-2-3-2-عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم:4

3-2-4-ترکیبات گندم. 4

3-2-5-نگهداری گندم:7

3-2-6-کیفیت گندم های ایران:8

3-3-تکنولوژی آسیاب گندم. 8

3-3-2-فن آوری آسیاب گندم و مراحل تولید آرد:9

3-3-2-1-تمیز گندم:9

3-3-2-2-مشروط گندم :12

3-3-2-2-1-روش های مشروط .. 13

3-3-2-3-مراحل مختل فرآیند آسیاب .. 15

3-3-2-3-1-سیستم آسیاب های غلطکی.. 15

3-3-2-4-نگهداری آرد گندم. 19

3-4-آرد گندم. 20

3-4-1-مواد افزودنی به آرد. 20

3-4-2-استفاده از روشهای فیزیکی برای اصلاح آرد. 22

3-4-3-عوامل موثر در کیفیت آرد. 23

3-5-تاسیسات و تجهیزات کارخانه آرد. 26

3-5-1-طراحی کارخانه آرد. 26

3-5-2-انبار کارخانه:30

3-5-2-1-تعریف انبار و نقش آن.. 30

3-5-2-2-انواع انبار:30

3-5-2-3-انبار گندم:30

3-5-2-4-انبار آرد:33

3-7-نتیجه گیری.. 39

3-8-جداول:40

3-9- منابع و ماخذ.. 42

3-1-تاریخچه و معرفی کارخانه ی آرد زاودی
کارخانه آرد زاودی در سال 1369 تاسیس شده است بخش اعظم فعالیت این کارخانه مربوط به تولید آرد می باشد که با استفاده از دستگاههای پیشرفته تبدیل گندم به آرد صورت می گیرد . محصولات تولیدی این کارخانه شامل آرد و سبوس می باشد.

شایان ذکر است کارخانه آرد زاودی در شهرستان بندر ترکمن خیابان ابتدای خیابان نامی واقع شده است.

3-2-غلات:
غلات شامل گندم ،جو، ذرت، برنج ارزان، سویا ، جاودار، یولاف، سور گوم می باشد قسمت اعظم غلات تولید شده برای تامین غذای انسان مصرف می شود و مابقی به مصرف خوراک دام می رسد. مصرف صنعتی غلات در مقایسه با مصرف تغذیه أی آن به مراتب کمتر است. مقدار مصرف غلات در هر منطقه أی متفاوت می باشد که مصرف غلات به عادات غذایی مردم و بخصوص به درآمد سرانه بستگی دارد یعنی هر چه قدر درآمد سرانه (وضعیت مالی) بالاتر باشد مصرف غلات کمتر می گردد. طبق هرم انرژی وزارت بهداشت و کشاورزی 40 درصد انرژی دریافتی بدن از نان و فرآورده های غلات، محصولات خمیری (مانند ماکارونی) و برنج تامین می شود. غلات و (کربو هیدرات ها) در رژیم غذایی انسان نقش بسزایی دارند. (یک گرم کربو هیدرات چهار کیلو کالری انرژی تولید می کند.) قسمت اعظم تولید غله مربوط به گندم است که از آن آرد برای تولید نان و فرآورده های دیگر حاصل می شود.

3-2-1-گندم:
گندم جزء گیاهان گلدار زیر شاخه نهان دانه گان، در رده گیاهان تک لپه ای، در را سته گلومی فلورا در تیره یا فامیل gramminege یا poaceaeو جنس triticumاست . از بین 3000 گونه ی شناخته شده گندم سه گونه در تجارت بین المللی دارای اهمیت بیشتری می باشد که هر سه از جنس تریتیکوم هستند و عبارتند از: تریتیگوم و وگلارمهم ترین گندم مورد استفاده آسیاب داران برای تولید آرد مناسب جهت تولید نان است. تریتیکوم دیو روم[1] مناسب ترین گونه گندم برای تولید ماکارونی است. تریتیکوم ، کمپکتوم دارای پروتئین کمتری بوده و در فرآورده های قنادی و بیسکویت به کار می رود.

3-2-2-مشخصات فیزیکی دانه گندم
دانه گندم بطور مشخص از سه قسمت آندو پسرم، پوسته و جوانه تشکیل شده است

1-آندوپسرم:

83 درصد وزن دانه را تشکیل می دهد و قسمت عمده آن نشاسته است ، بعلاوه حدود 75 درصد از پروتئین دانه هم در همین قسمت قرار گرفته، مقدار مواد معدنی آن کم و حدود 3/0 تا 4/0% است در دانه گندم هر چه به مرکز دانه نزدیک شویم میزان پروتئین کم تر می شود اما کیفیت پروتئین و گلتون آرد حاصل از این قسمت بیشتر است و در مواردی که آرد قسمت های مرکزی دانه تحت عنوان آرد قنادی یانول جدا شود. کیفیت آرد باقیمانده کم می شود.

2-پوسته خارجی:

در حدود 5/14% وزن دانه را تشکیل داده که منبعی از مواد معدنی و رنگدانه است گزانتوفیل (کارتنوئیدها) عامل رنگ در گندم (رنگ زرد غلات) می باشد. پوسته خارجی از چند لایه متمایز تشکیل شده که مهمترین آن لایه آلرون بوده دارای پروتئین اما بدون گلوتن، چربی، مواد ازته است وجود لایه آلرون درآرد از کیفیت، نانوایی و ارزش غذایی محصول حاصل از آرد می کاهد همچنین اسید فتیک این لایه مانع جذب کلسیم، آهن و روی می شود در نتیجه این لایه را بایستی در مرحله آسیاب ازآردحذف کرد.قابل ذکراست که درآردهای بادرصداست اج بالا (حدود 97%)دیگرامکان حذف لایه آلرون نیست که که اسید فتیک این آردها را از طریق فرآیند تخمیر و اثر آنزیم فیتاز حذف می کنند.

3-جوانه:

حدود 5/2% از وزن دانه را به اختصاص می دهد و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع و فعالیت آنزیمی شدید است . پروتئین موجود در جوانه از لحاظ کیفی نامطلوب است و در کیفیت نانوایی آرد اثرات نامطلوب دارد. از طرف دیگر وجود جوانه در آرد موجب سرعت فساد فرآورده نهایی و کاهش زمان قابلیت نگهداری آن می شود.

بنابراین لازم است هنگام آرد سازی آنرا از آرد حذف نمود.

3-2-3-عوامل موثر در کیفیت گندم
3-2-3-1-عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم
وزن حجمی یا وزن واحد حجم:

از روی وزن واحد حجم می توان میزان بازدهی آرد گندم را تخمین زد . به علاوه برای درجه بندی گندم از این فاکتور استفاده می گردد در این عامل اندازه دانه تاثیر زیادی ندارد و برع یکنواختی شکل دانه و دانسیته تاثیر بیشتری دارند.

سختی دانه:

آرد مناسب برای تولید نان بیشتر از گندم سخت تهیه می شود زیرا دارای مقدار پروتئین بیشتری است و گلوتن آن مرغوب تر است همچنین گندم سخت آردی بدست می آید که دارای ح ریز و دانه أی می باشد که برای تولید نان مناسب است .

در صورتی که در گندم های نرم آرد نرم بدست می آید که برای تولید بیسکویت و کیک مناسب است. بنابراین سختی دانه گندم معیار خوبی برای تعیین کاربرد آرد حاصل از آن است

دانه های آسیب دیده:

مهمترین آسیب دیدگی دانه گندم، جوانه زدن دانه است که در نتیجه ی آن مقدار آرد حاصل از آن کاهش یافته و برع مقدار آنزیم آلفا آمیلاز افزایش یافته و موجب چسبندگی خمیر می شود. همچنین مقدار جذب آرد حاصل کم شده و در نتیجه بازدهی محصول حاصل از آرد هم کاهش می یابد.

همچنین از عوامل فیزیکی موثر دیگر در کیفییت گندم می توان فاکتورهای زجاجیت، رنگ، ناخالصی ها ، be zو guality,milling را نام برد.

3-2-3-2-عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم:
رطوبت: مقدار رطوبت گندم یکی از مهم ترین عوامل موثر در کیفیت آن است.

در نقاط مربوط رطوبت گندم حدود 14% و در نقاط خشک حدود 8% است . اگر رطوبت گندم 14% باشد مقدار بیشتری آب مورد معامله قرار می گیرد و اگر مقدار رطوبت کمتر باشد زمان قابلیت نگهداری محصول افزایش می یابد.

عوامل شیمیایی موثر دیگر در کیفیت گندم عبارتند از: مقدار و کیفیت پروتئین ،فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز، اسیدیته چربی، فیبر خام و خا تر

3-2-4-ترکیبات گندم
1-کربوهیدرات ها

مهمترین و بیشترین ترکیب گندم و غلات کربو هیدرات میباشد کربوهیدرات ها عبارتند از:

نشاسته:

نشاسته نوعی پلی ارید است و از دو قسمت آمیلوز و آمیلوبکتین تشکیل شده است میزان نشاسته در دانه غلات بستگی به عواملی مانند شرایط جدی، درصد است اج و عوامل نژادی دارد. نشاسته گندم حدود یک سوم وزن خود آب جذب می کند.

گلوکز

میزان این قند در مراحل مختلف رشد تغییر می کند. با کاهش بازدهی آرد و یا افزایش پوست گیری و خارج نمودن لایه های بیرونی درصد گلوکز کاهش می یابد.

فروکتوز: همانند گلوکز مقدار آن در مراحل مختلف رشد دانه غلات نوسان دارد.

ارز:

در دانه گندم 88% درصد در ماده خشک است میزان ارز در پوسته گندم در حدود 4 درصد و در آندوسپرم 4/0 درصد می باشد حال آن که در جوانه گندم نوسانی بین 15-5 درصد دارد با جوانه زدن دانه مقدار این قند در دانه کامل گندم افزایش و به 2-1 درصد و یا بیشتر می رسد.

م وز:

مقدار اپتیمم م وز در گندم در حدود 2-5/1 درصد می باشد. جهت جبران کمبود م وز در آرد میتوان از آرد م استفاده نمود. همچنین اگر مقدار م وز در گندم بیش از 5/2 درصد باشد آرد حاصل جهت صنایع پخت مناسب نمی باشد.

2-پروتئین (گلوتن)

2

co

گلوتن که پروتئین عمده ی گندم است از دو قسمت گلوتنین و گلیادین تشکیل شده است. گلوتن مسئول جذب آب بوده و همچنین در حفظ گاز و ایجاد حجم و بافت تاثیر گذار است.

3-چربی ها:

مقدار چربی موجود در جوانه گندم 11-6% است که 84% آن غیر اشباع است مقدار چربی پوسته و آندوسپرم به ترتیب 6-3% و 8/0 تا 5/1% و در مجموع دانه حدود 2% می باشد. در اثر آسیب های دانه و فساد مقدار اسیدهای چرب آزاد افزایش یافته و منجر به ایجاد بوی نامطبوع می گردد. به همین جهت بهتر است حین آسیاب چربی از آرد جدا شود.

4-پنتوزان ها:

پنتوزان ها حدود 75% دیواره سلولهای آندوسپرم گندم را تشکیل می دهد. پنتوازن ها جزء مواد فیبری بوده و موجب افزایش ظرفیت جذب و نگهداری آب و در نتیجه تاخیر در بیاتی نان می شود همچنین با افزایش درصد است اج آرد مقدار پنتوزان آرد افزایش یافته و در نتیجه ی آن مقدار جذب آب آرد افزایش می یابد.

5-آنزیم ها

مهم ترین آنزیم های گندم و آرد آنزیم های آمیلو لیتیک آلفا و بتا آمیلاز هستند که مجموع آن ها را دیاستاز نامند و بیشتر در جوانه وجود دارند.

6-مواد معدنی گندم:

مواد معدنی موجود در آرد گندم از عناصر کلسیم، پتاسیم، فسفر، گوگرد، آهن ، روی، مس ، ید و غیره تشکیل شده است.

7-رطوبت (آب):

حد مطلوب آرد 14-13% می باشد که اگر رطوبت آرد یا گندم بیشتر از 13% باشد باعث فساد می و آنزیمی می شود و اگر رطوبت گندم کمتر از 8% باشد باعث د شدن دانه در حین آسیاب می شود.

3-2-5-نگهداری گندم:
نگهداری گندم از زمان برداشت تا شروع فرآیند باید به نحوی انجام گیرد که ویژگی های مطلوب دانه حفظ شود. و از آسیب دیدگی دانه جلوگیری به عمل آید. مهم ترین عواملی که در طول زمان نگهداری گندم می توانند به آن آسیب برسانند عبارتند از: آلودگی به آفات انباری ، میکروارگانسیم ها ، حیوانات موذی، بالا رفتن دمای محل نگهداری (خود گرمایی) جوانه زدن دانه

برای نگهداری گندم از روش های متفاوتی از جمله روش سنتی و جدید و صنعتی استفاده می نمایند. در روش سنتی پس از برداشت گندم آنرا در صورت وم خشک کرده و در ظروف کوچک چوبی، سفالی یا مخازن سیمانی غیر قابل نفوذ به هوا نگهداری می کنند . روش سنتی دیگر استفاده از مخازن زیر زمینی و روی زمین است که به صورت نیمه م وطی شکل بوده و جدار داخلی این مخازن با عایق پوشانده شده است . علاوه بر روش های گفته شده گندم را میتوان در انبارهای ساده و یا سیلوهای پیشرفته به نحو مطلوبی نگهداری کرد مشروط بر اینکه پیش از ورود گندم به این انبارها میزان رطوبت و دمای آن به دقت تعیین و کنترل شود زیرا هر قدر مقدار رطوبت گندم بیشتر باشد قابلیت نگهداری آن در انبارهای ساده کوتاه تر است. همچنین طی نگهداری گندم در انبارها و سیلوها لازم است از آلودگی و فساد آن ها توسط آ‏فات انباری جلوگیری شود همچنین پس از انبار گندم بایستی از عدم آلودگی آن به وسیله آفات انباری اطمینان حاصل کرده و در صورت آلودکی آنرا آفت ز نمود. برای این منظور روش های مختلفی وجود دارد که آن ها را به سه دسته ی روش های فیزیکی ، روش های شیمیایی، و روش های بیولوژیکی تقسیم بندی می کنند
پروژه کارورزی درمورد کارخانه ارد زاودی استان گلستان گزارش کاراموزی در کارخانه آرد کارآموزی در کارخانه آرد

کارورزی در کارخانه آرد

گزارش کارورزی در کارخانه ارد

کارآموزی در کارخانه آرد زاودی بندر ترکمن

در مورد کارخانه ارد زاودی بندر ترکمن

طرح کاراموزی در کارگاه تولید آرد
شرکت مادر تخصصی بازرگانی تی ایران

مرکز پژوهش های غلات


دستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1394

(ویژگیها، افت زنی و روشهای اندازه­گیری)گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی ید و نگهداری غلات و فرآورده­های آنمقدمه

این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمینه یدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه ی ان در شرکتهای غله و متصدیان امر ید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل شرکت­های غله و خدمات بازرگانی و با بررسی و تایید کارگروه تخصصی در گروه ید و نگهداری غلات برای استفاده در ید گندم داخلی مورد عرضه سال 1394 تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر ید، آموزشهای لازم و مطابق با دستورالعمل حاضر را جهت آمادگی برای امر ید را به دست آورند.

منابع و مآخذی که در تهیه این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر است:1- استاندارد ملی گندم – ویژگی ها(wheat – specification) ، شماره 104 تجدید نظر پنجم

2- استاندارد ملی غلات و فرآورده های آن –نمونه برداری شماره 13535

3- استاندارد ملی غلات و فرآورده های آن- روش تعیین میزان افت گندم شماره 3003

4- استاندارد ملی گندم دوروم- ویژگی ها و روش های آزمون شماره 4554

5- icc – standard, no.102/1, international ociation for cereal chemistry.

6-codex standard 199, 1995. codex standard for wheat and drum wheat.


1- هدف :

تبیین ویژگی های کیفی گندم قابل یداری و روش های اندازه گیری شامل معرفی اجزای افت، روش افت زنی، تعیین رطوبت و تشخیص آلودگی به آفات انباری.

2-دامنه کاربرد :

ید تضمینی گندم­های تولید داخلی مورد عرضه در سال1394

این دستورالعمل جهت استفاده در امر ید گندم­های داخلی در مراکز ید کاربرد دارد.3- تعاریف و اصطلاحات

3-1 گندم معمولی

محصول گیاهی از گونهtriticum aestivum ازتیرهgramineae می باشد .

3-2 گندم دوروم

گندمی است سخت، بلندتر و کشیده تر از از گندم معمولی، زردرنگ و کمی براق (کهربایی) ، مقطع دانه‏های آن کم و بیش ح سه گوش و پشت یا گرده نسبتاً تیز دارد. اغلب ساختار دانه دوروم شیشه ای و آندوسپرم آن سخت و شاخی است. گندم دوروم نسبت به گندم معمولی در مقابل ش تن و برش، مقاومت بیشتری از خود نشان می‏دهد.

وزن تولیتر ، وزن هزار دانه و پروتئین گندم دوروم تا حدی بالاتر از گندم معمولی میباشد.

3-3 ج پاکی

ج ی است که در حال حاضر دارای 7 سطر و 10 ستون که جهت تعیین قیمت بهای ید تضمینی گندم داخلی استفاده می­شود، در این ج بر اساس افت مفید و غیر مفید گندم تحویلی، قیمت پایه ید گندم و میزان تغییرات بهای افت مفید و غیر مفید (هر ساله این میزان و قیمت پایه قبل از شروع فصل ید تعیین می­گردد) قیمت نهایی مشخص می­شود

3-4 افت

هر عاملی که باعث کاهش مرغوبیت و خلوص گندم گردد، افت نامیده می­شود و شامل افت مفید و غیرمفید است.

3-4-1افت مفید : اُفتی است که قابلیت آسیابانی دارد لیکن وجود آن در گندم باعث کاهش کیفیت آرد گندم می شود و شامل دانه های ش ته ناشی از بد کار کمباین یا حاصل از عملیات من کوبی ودانه های چروکیده و دانه های لاغر، با ه که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، همچنین دانه های جوانه زده و دانه های تغییر رنگ یافته در محل جوانه، دانه های سرمازده، نارس، ه زده و دانه های سایر غلات ( غیر از جو، چاودار و تریتیکاله ) روی الک می­باشد.

3-4-2 افت غیر مفید : اُفتی است که غیرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجی، کاه وکزل، دانه­های غیر غلات، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی)، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت)، لاشه آفات انباری ، مواد خارجی نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک می­باشد.

افت غیر مفید
افت مفید
بذور علف های هرز
دانه های سایر غلات
ارگوت
(ناخنک)
دانه های ش ته و چروکیده
دانه سیا زده
دانه جوانه زده
دانه گرما دیده
دانه تغییر رنگ یافته در جوانه
ناخالصی ها
(نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک و ...)
دانه ه زده
(به استثنای سن زده)
نماتد زده
دانه های سرمازده و نارس3-5 آفت

عوامل خسارت زای زنده مانند ات، کنه­ها، قارچها، نماتدها (در هر یک از مراحل رشد) ، جوندگان و پرندگان که موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.3-6 آفت­زدگی

دانه­های آسیب­دیده­ای که به وسیله چشم غیرمسلح قابل رویت هستند و به وسیله جوندگان، ات، کرم­ها و سایر آفات مورد حمله قرار گرفته باشند

3-7 دانه های ش ته

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که مورد حمله ات و آفات قرار نگرفته لکن بخشی از اندوسپرم آنها به دلیل آسیب های مکانیکی نمایان است و از الک 2 میلیمتری عبور نماید.

یادآوری: دانه های آفت زده در این گروه قرار نمی­گیرند.

3-8 دانه های چروکیده

دانه­های لاغر، سبک و چروکیده ای که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند. وزن مخصوص پایین و نسبت بالای طول به عرض از مشخصات دانه­های چروکیده است. چروکیدگی در اثر عوامل مختلف مانند سرما، گرما، بیماری، کم آبی و غیره ایجاد می شود.

یادآوری: دانه­های باد زده جزء دانه­های چروکیده به حساب می­آیند.

3-9 دانه های جوانه زده

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که جوانه آن بحدی رشد کرده باشد که با چشم غیرمسلح به راحتی قابل رویت باشد.

3-10 دانه سایر غلات

به دانه های دیگر غلات از قبیل جو، ذرت، ذرت خوشه ای، ارزن، چاودار، برنج، یولاف و تریتیکاله اطلاق می شود.3-11 دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه

دانه هایی با تغییر رنگ مشخص قهوه ای تیره یا سیاه رنگ در محل جوانه و اطراف آن بوده که علائم جوانه زنی در آنها ظاهر نشده باشد. این عارضه در رطوبت بالا و یا بارش­های مکرر و یا در دانه­های زودرس تکثیر می­یابد. این پاتوژن روی گندم دوروم و گندم­های با تولیتر بالا بیشتر دیده می­شود. دانه تغییر رنگ یافته در جوانه جزء افت مفید محسوب می­گردد.3-12 دانه های گرما دیده

دانه های گندمی هستند که در اثر گرما رنگ بیش از نیمی از سطح دانه تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای متمایل به سیاه درآمده و مقطع آندوسپرم دانه خا تری مایل به زرد یا قهوه ای است.

دانه­های حرارت دیده جزء افت غیر مفید محسوب می­شود.

3-13 دانه های نارس

به دانه هایی اطلاق میگردد که مراحل رسیدن خود را طی نکرده و رنگ آنها سبز تا سبز تیره می باشد.3-14 دانه های لکه آردی[1]

به دانه هایی گفته میشود که لکه زرد رنگ نشاسته­ای و آردی در آنها مشاهده شود.

3-13 دانه سن زده

بر اساس استاندارد ملی دانه های گندمی هستند که توسط نیش ه سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهری آن (با چشم غیر مسلح) وجود نقطه قهوه ای تا سیاهرنگ روی دانه با هاله روشن اطراف محل سن زدگی که می تواند با چروکیدگی دانه همراه باشد یا نباشد.

علائم تشخیص سن زدگی:

الف: محل اثر نیش ه به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه

ب: تشکیل هاله سفید رنگ در اطراف محل نیش زدگی و اختلاف رنگ هاله و نرم شدن بافت گندم در این ناحیه نسبت به سایر قسمت­های دانه .

یادآوری1: تنها وجود یک جای نیش بر روی دانه گندم کافی است تا گندم سن زده تلقی شود.

یادآوری2: امکان دارد جای نیش در محل جوانه ویا شیار گندم بوده وبه راحتی قابل تشخیص نباشد لیکن اثرات سن زدگی بر بافت گندم مشخص باشد. در این ح نشانه و علامت سن­زدگی تغییر رنگ دانه و نرم شدن بافت گندم در اطراف محل نیش­خوردگی است.

3-14 دانه های کپک زده

دانه های گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غیرمسلح قابل تشخیص باشد.

3-15 دانه های سیا زده[2]

دانه های گندمی هستند که تغییر شکل و رنگ داده معمولاً کمی گرد و کوچکتر از دانه معمولی بوده و با فشار بر روی پوسته پودر سیاهرنگی از آن خارج شود و دارای بوی مخصوص مربوط به سیا باشد این نوع سیا علاوه بر ایجاد مواد سرطانزا، سبب کاهش وزن مخصوص و بازدهی آرد، تیره شدن رنگ آرد و همچنین آسیب به خواص رئولوژیک خمیر میگردد.3-16 ارگوت (ناخنک)

به شاخی شدن دانه در اثر قارچ claviceps purpurea گفته می شود که به صورت زائده ای کشیده، ارغوانی تا سیاه رنگ و دارای بافت سخت قابل رویت می باشد. ارگوت یک نوع بیماری قارچی بوده که در آن جسم سخت با انحنای مختصر در خوشه و در محل دانه تشکیل میگردد و در این ح عموماً دانه از اندازه معمولی بزرگتر است و به دلیل داشتن سموم آلکالوئیدی در انسان و دام ایجاد مسمومیت می­نماید.

3-17 دانه های آلوده به فوزاریوم

یک بیماری قارچی مزرعه­ای می­باشد که در اثر آن، محصولی نامرغوب با دانه­های ریز و چروکیده و وزن هزار دانه کم بوجود می­آید و به دلیل ایجاد تو ین قارچی عوارض خطرناکی را برای انسان و حیوانات بدنبال دارد. اغلب دانه­های آلوده به فوزاریوم، چروکیده، سبک و متمایل به رنگ خا تری با ظاهری مات و کدر یا مایل به صورتی می­باشند. دانه­های به ظاهر سالم نیز اغلب دارای آلودگی بوده و رنگ زرد کهـربائی خود را از دسـت داده و به رنگ قهـوه­ای کـدر و مـات می­گرایند.3 دانه‏های نمات ه

عامل این بیماری، کرم نماتد tritici anguina می‏باشد در اثر این بیماری دانه ها به رنگ قهوه ای تا سیاه در آمده و در واقع گال هایی با اندازه کوچکتر از دانه سالم گندم می باشند. درصورتی که گندمهای آلوده به نماتد در آب خیسانده و د شوند، تعداد زیادی لارو متحرک نماتد از آن بیرون می آیند.3-19 بذر علف های هرز

دانه گیاهان ناخواسته، به استثنای دانه سایر غلات می باشد.3-19-1 بذر علف های هرز غیرسمی

دانه گیاهان ناخواسته غیرسمی به استثنای دانه غلات می باشد

یادآوری: تخم علف سرشکافته

تخم علف سرشکافته از بذور مضر موجود در مزارع ایران محسوب می‏شود، این بذر سمی نیست ولی منجر به خسارت کیفی و کاهش کیفیت محصول میگردد.

3-19-2 بذر علف های هرز سمی

دانه گیاهان ناخواسته سمی به استثنای دانه غلات می باشد که فهرست مهمترین انها در ج زیر ذکر شده است.فهرست علف های هرز سمی مزاع گندمفارسی
نام انگلیسی
نام علمی
تلخه
russian knapweed
acroptilon repens
-
trailing crownvetch
coronilla varia
-
jimson weed
datura stramonium
آفتاب پرست، علف کنجدی
heliotrope
heliotropium spp
چچم
poison ryegr , darnel
lolium temulentum
تلخ بیان
stagger bush, russian centaury
sophora alopecuroides4- ویژگی ها-حدود مجاز

4-1 افت مفید حداکثر 10 % باشد

4-2 افت غیر مفید حداکثر 7% وزنی باشد.

4-3 دانه های سن زده حداکثر 2% وزنی باشد.( بالاتر از 2% به ازای هر درصد ر بها )

4-4 حداکثر جو وچاودار و تریتیکاله مخلوط با گندم به تنهایی یا روی هم 5% و خارج از افت محاسبه گردد.

تبصره1 : دانه­های جو، چاودار و تریتیکاله از 5% تا 10% به عنوان افت مفید لحاظ و به ازای هر درصد افزایش یک واحد به افت مفید اضافه گردد.

تبصره2: دانه­های سایر غلات ( ذرت، ذرت خوشه­ای، ارزن، برنج و یولاف ) به عنوان افت مفید لحاظ گردد.

4-5 حداکثر رطوبت 12% (حداکثر رطوبت در استانهای گیلان ،مازندران، گلستان و مناطقی از استانهای اردبیل و سمنان بدلیل شرایط خاص آب وهوائی 14% )

4-6 گندم باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد.

4-7 دانه های کپک زده و فاسد قارچی قابل تحویل نمی باشد.

4-8 حداکثر دانه های گندم معمولی مخلوط با گندم­های دوروم 10% باشد. (در صورتیکه گندم­های دوروم تحویلی با بیش از 10% انواع دیگر گندم مخلوط باشد، گندم معمولی محسوب میگردد.)

4-9 گندم آغشته به سموم قارچ کش قابل تحویل نمیباشد، رنگ دانه بسته به نوع سم قارچ کش، به رنگ­های صورتی تا بنفش مشاهده میشود.

4-10سایر ویژگی ها-حدود مجاز مطابق با ج زیر می باشد.

ج مشخصات کیفی گندم قابل یداری درسال 93
ویژگی
حدمجاز(درصد)
دانه های سیا زده
حداکثر0.4 (4 در هزار وزنی)
به تنهایی ویا همراه تخم علف سر شکافته و جزء افت غیر مفید
تخم علف سرشکافته
حداکثر 0.4 (4 در هزار وزنی) (به تنهایی و یا همراه دانه های سیا زده و جزء افت غیر مفید)
دانه های ه زده1
حداکثر0.3 درصد (3 در هزار وزنی) و جزء افت مفید
ناخنک (ارگوت)
حداکثر0.05 درصد (0.5 در هزار وزنی) و جزء افت غیر مفید
بذر علف های هرز سمی2

حداکثر 0.3 به تنهایی یا روی هم و جزء افت غیر مفید

1- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها

2- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها و مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذر سمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می­باشد.5 - روش نمونه برداری

نمونه برداری گندم باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره 13535، روش نمونه برداری از غلات انجام شود.

نمونه‏برداری از کامیونهای گندم، به وسیله سوندهای مخصوصی با نام بامبو انجام می‏شود که شامل دو لوله تو خالی با نوک تیز بوده، که یکی از آنها در داخل دیگری قرار گرفته است. قبل از نمونه‏برداری با چرخاندن لوله داخلی دریچه‏ها بسته شده و پس از ورود به داخل محموله گندم، با چرخاندن، آنها را باز کرده و بلافاصله بسته وآن را خارج نموده و نمونه‏ها را در کیسه‏های غیرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و سایر عوامل محیطی تخلیه می‏کنند.

نمونه‏برداری باید از هر وسیله نقلیه بطور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهای پیشنهادی زیر انجام پذیرد.- تا 15 تن از3تا 5 نقطه.

- از 15 تا 30 تن از 8 نقطه.گسترده وزن نمونه اولیه 1تا3 کیلوگرم پیشنهاد میشود، نمونه‏های اولیه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا نمونه یکنواختی حاصل گردد. از مخلوط و پس از تقسیم دقیق نمونه کل به وسیله دستگاه تقسیم‏کن یا روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی ، 100 گرم نمونه جهت آزمایش‏ افت و تعیین فاکتورهای ید جدا می‏شود. باید دقت شود که کلیه وسایل نمونه‏برداری، تمیز و کاملا خشک باشد.

یادآوری : انجام نمونه برداری به افرادی س شود که آموزش لازم برای کاربرد درست تجهیزات و روش نمونه برداری را دیده باشند.

5-1 روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی

نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پیش از تقسیم در یک سطح غیر قابل نفوذ و تمییز کاملاً مخلوط شود

- دانه­ها را باهم به شکل یک توده م وطی، جمع کنید.

- سطح توده م وطی را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت d، c، b، a تقسیم کنید.

- دو گوشه مخالف و روبروی هم مثلاً bو cرا کنار بگذارید و دوگوشه یک چهارم باقی مانده (cو b) را مخلوط کنید.

- همه مراحل را تکرار کنید تا مقدار مورد نیاز نمونه آزمایشگاهی را بدست آورد.

6- روش افت زنی ( تعیین افت مفید و غیر مفید)

اصول این روش عبارتست از جدا کلیه مواد تشکیل دهنده افت ( طبق تعاریف فوق ) بوسیله الک و یا با دست و توزین آنها.

پس از نمونه‏برداری 100 گرم گندم را با دقت 1/0 گرم توزین نموده و نمونه را به وسیله الک 2 میلیمتری برای مدت حداقل 30 ثانیه الک نمائید .

پس از الک سنگ , کلوخه , کاه و کزل، بقایای ات و کنه ها، فضله پرندگان، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی) دانه های سمی و مضر، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت) را از روی الک برچیده و به مواد مشابهی که از الک 2 میلیمتری عبور نموده است اضافه نموده و کل آنها را با دقت یک صدم گرم به عنوان افت غیر مفید توزین گردد.

دانه های ش ته و چروکیده و لاغر و با ه ای که از الک 2 میلیمتری عبور میکنند را بعلاوه دانه های جوانه زده ودانه های تغییر رنگ یافته در جوانه، دانه های سبز، نارس و ه زده روی الک را جداسازی و با دقت یک صدم گرم به عنوان افت مفید توزین گردد.

یادآوری 1: از آنجاییکه روش تشخیص کلیه اجزای افت به صورت چشمی می‏باشد، میز کار مناسب با نور کافی جهت انجام آزمایشها، ضروری است.

یادآوری2: اجزای افت با چشم غیر مسلح اندازه گیری میگردد.

یادآوری 3- مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذور سمی و غیرسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

یاداوری 4- در صورت وجود دانه­های آلوده به فوزاریوم و نماتد زده مراتب سریعاً به مرکز پژوهش­های غلات گزارش گردد.
7- تعیین رطوبت

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری گندم بوده و در سلامت و ماندگاری آن تأثیر بسزایی دارد، هر چه رطوبت گندم پایین­تر باشد قابلیت و مدت نگهداری آن افزایش می­یابد، تعیین مقدار رطوبت از نقطه نظر ید و فروش نیز دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین کنترل میزان آن در هنگام دریافت گندم ضروری است. برای تعیین میزان درصد رطوبت گندم، از روشهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. روشهای مستقیم ساده و دقیق و در عین حال وقت گیرند. در حالی که روشهای غیرمستقیم به سهولت و سریع انجام می‏گیرند، اما دقت کمتری دارند. در مراکز ید تعیین رطوبت به روش غیر مستقیم و با استفاده از رطوبت سنج انجام می‏شود. رطوبت‏سنج مقاومتی، مقاومت الکتریکی یک مقدار مشخص از نمونه دانه را تحت تراکم و درجه حرارت معین، اندازه‏گیری می‏کند، مقاومت الکتریکی برحسب رطوبت، درجه حرارت و درجه تراکم دانه تغییر می‏کند. رطوبت سنج‏ های زیر جزء رطوبت سنج‏های مقاومت الکتریکی هستند که رطوبت دانه را ظرف 30 ثانیه و به روش غیرمستقیم اندازه‏گیری می‏کنند.

- universal moisture meter

-kett moisture meter

-minigac plus (dickey-john)

-multigrain

-sinar

نتایج آزمایشات حاصل از کار با لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی زمانی دقیق و معتبر است که این لوازم کالیبره گردد. بدین معنی که دستگاه مورد نظر نتایج را با کمترین خطای ممکن در تکرار آزمایشات نشان دهد.

برای این منظور می‏توان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانایی فرد آزمایش کننده دستگاه را تنظیم و کالیبره نمود در غیر این صورت از خدمات شرکت‏های استاندارد که در زمینه کالیبراسیون لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده نمود.
8- تعیین آلودگی به افات انباری

برای تعیین الودگی به آفات انباری از الک، با سوراخهای از 5/1 تا 5/2 میلی متر بطوریکه بر حسب مورد اکثر ات از الک عبور کرده ولی دانه های گندم مورد آزمون روی آن باقی بمانند، استفاده میشود.

تمام ات جدا شده در نمونه را شناسایی کرده و بطور جداگانه برای هرگونه، تعداد ات بالغ و در صورت امکان لارو و شفیره را یادداشت نمایید. چنانچه ضرورت داشته باشد، تعداد ات زنده و مرده را بطور جداگانه ثبت کنید. گندم مورد یداری باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد. در صورت ضرورت برای شناسایی ات از مراجع ذیصلاح استفاده کنید فهرست مهمترین ات غیرقابل پذیرش در محموله گندم به شرح زیر است:

acarus spp.

cryptolestes spp.

ephestia spp.

glycyphagus spp.

nemapagon granella l.

oryzaephilus spp.

plodia interpunctella hubn.

prostephanus truncatus hom.

rhyzopertha dominica f.

sitophilus spp.

tenebroides mauritanicus l.

tribolium spp.

trogoderma spp.

latheticus oryzae.

[1] yellowberry (yb)
)سیا پنهان پا کوتاه گندم tilletia spp ) - 2
شرکت مادر تخصصی بازرگانی تی ایران
مرکز پژوهش های غلاتدستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1395

(ویژگی­ها، حدود مجاز و روش افت زنی)مرکزپژوهش­های غلات

گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی ید و نگهداری غلات و فرآورده­های آن

( ویرایش2 )

مقدمه

این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمینه یدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه ی ان در شرکتهای غله و متصدیان امر ید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل کیفی شرکت­های غله و خدمات بازرگانی و با بررسی و تایید کارگروه تخصصی در گروه ید و نگهداری غلات برای استفاده در ید گندم داخلی مورد عرضه سال 1395 تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر ید، آموزشهای لازم و مطابق با دستورالعمل حاضر را جهت آمادگی برای امر ید را به دست آورند.

منابع و مآخذی که در تهیه این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر است:1- استاندارد ملی گندم – ویژگی­ها(wheat – specification) ، شماره 104 تجدید نظر پنجم

2- استاندارد ملی غلات و فرآورده­های آن –نمونه برداری شماره 13535

3- استاندارد ملی غلات و فرآورده­های آن- روش تعیین میزان افت گندم شماره 3003

4- استاندارد ملی گندم دوروم- ویژگی­ها و روش­های آزمون شماره 4554

5- icc – standard, no.102/1, international ociation for cereal chemistry.

6-codex standard 199, 1995. codex standard for wheat and drum wheat.هدف:

تبیین ویژگی­های کیفی گندم قابل یداری و روش های اندازه گیری آن، شامل معرفی اجزای افت، روش افت زنی، تعیین رطوبت و تشخیص آلودگی به آفات انباری.

2-دامنه کاربرد :

این دستورالعمل جهت استفاده در امر ید تضمینی گندم­های داخلی مورد عرضه در مراکز یدکاربرد دارد.3- تعاریف و اصطلاحات

3-1 گندم معمولی

محصول گیاهی از گونهtriticum aestivum ازتیرهgramineae می باشد.

3-2 گندم دوروم

گندمی است سخت، بلندتر و کشیده تر از از گندم معمولی، زردرنگ و کمی براق (کهربایی) ، مقطع دانه‏های آن کم و بیش ح سه گوش و پشت یا گرده نسبتاً تیز دارد. اغلب ساختار دانه دوروم شیشه ای و آندوسپرم آن سخت و شاخی است. گندم دوروم نسبت به گندم معمولی در مقابل ش تن و برش، مقاومت بیشتری از خود نشان می‏دهد.

3-3 ج پاکی

ج ی است دارای 7 سطر و 10 ستون که جهت تعیین قیمت بهای ید تضمینی گندم داخلی استفاده می­شود. در این ج بر اساس میزان افت گندم تحویلی (مفید و غیر مفید) ، قیمت پایه ید گندم و میزان تغییرات بهای افت مفید و غیر مفید (هر ساله این میزان و قیمت پایه قبل از شروع فصل ید تعیین می­گردد) ، قیمت نهایی مشخص می­شود.

3-4 افت

هر عاملی که باعث کاهش مرغوبیت و خلوص گندم گردد، افت نامیده می­شود و شامل افت مفید و غیرمفید است.

3-4-1افت مفید : اُفتی است که قابلیت آسیابانی دارد لیکن وجود آن در گندم باعث کاهش کیفیت آرد گندم می شود و شامل دانه های ش ته ناشی از بد کار کمباین یا حاصل از عملیات من کوبی و دانه های چروکیده و دانه های لاغر و با ه که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، همچنین دانه های جوانه زده و دانه های تغییر رنگ یافته در محل جوانه، دانه های سرمازده، نارس، ه زده و دانه های سایر غلات ( غیر از جو، چاودار و تریتیکاله ) روی الک می­باشد.

3-4-2 افت غیر مفید : اُفتی است که غیرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجی، کاه وکزل، دانه­های غیر غلات، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی)، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت)، لاشه آفات انباری ، مواد خارجی نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک می­باشد.

ج 1- اجزای افت مفید و غیر مفید

افت غیر مفید
افت مفید
بذور علف های هرز
دانه های سایر غلات
(به استثنای جو، چاودار و تریتیکاله)
ارگوت
(ناخنک)
دانه های ش ته و چروکیده
دانه سیا زده
دانه جوانه زده
دانه گرما دیده
دانه تغییر رنگ یافته در جوانه
ناخالصی ها
(نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک و ...)
دانه ه زده
(به استثنای سن زده)
نماتد زده
دانه های سرمازده و نارس3-5 آفت

عوامل خسارت زای زنده مانند ات، کنه­ها، قارچها، نماتدها (در هر یک از مراحل رشد) ، جوندگان و ... که موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.

3-6 ه­زدگی

دانه­های آسیب­دیده­ای که به وسیله چشم غیرمسلح قابل رویت هستند و به وسیله ات در هریک از مراحل زیستی رشد مورد حمله قرار گرفته باشند.

3-7 دانه های ش ته

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که بخشی از آندوسپرم آنها به دلیل آسیب های مکانیکی نمایان است و از الک 2 میلیمتری عبور نماید.

یادآوری: دانه های ه زده در این گروه قرار نمی­گیرند.

3-8 دانه های چروکیده

به دانه­های لاغر، سبک و چروکیده ای که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، گفته می شود.

وزن مخصوص پایین و نسبت بالای طول به عرض از مشخصات دانه­های چروکیده است. چروکیدگی در اثر عوامل مختلف مانند سرما، گرما، بیماری، کم آبی و غیره ایجاد می شود.

یادآوری: دانه­های باد زده جزء دانه­های چروکیده به حساب می­آیند.

3-9 دانه های جوانه زده

به دانه‏های گندمی اطلاق میشود که جوانه آن بحدی رشد کرده باشد که با چشم غیرمسلح به راحتی قابل رویت باشد.

3-10 دانه سایر غلات

به دانه های دیگر غلات از قبیل جو، ذرت، ذرت خوشه ای، ارزن، چاودار، برنج، یولاف و تریتیکاله اطلاق می شود.

3-11 دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه

دانه هایی با تغییر رنگ مشخص قهوه ای تیره یا سیاه رنگ در محل جوانه و اطراف آن بوده که علائم جوانه زنی در آنها ظاهر نشده باشد. دانه تغییر رنگ یافته در جوانه، جزء افت مفید محسوب می­گردد.

این عارضه در رطوبت بالا و یا بارش­های مکرر و یا در دانه­های زودرس تکثیر می­یابد و در گندم دوروم و گندم­های با تولیتر بالا بیشتر دیده می­شود.

3-12 دانه های گرما دیده

دانه های گندمی هستند که در اثر گرما رنگ بیش از نیمی از سطح دانه تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای متمایل به سیاه درآمده و مقطع آندوسپرم دانه خا تری مایل به زرد یا قهوه ای است. دانه­های حرارت دیده جزء افت غیر مفید محسوب می­شود.

3-13 دانه های نارس

به دانه هایی اطلاق میگردد که مراحل رسیدن خود را طی نکرده و رنگ آنها سبز تا سبز تیره می باشد.

3-14 دانه های لکه آردی[1]

به دانه هایی گفته میشود که لکه زرد رنگ نشاسته­ای و آردی در آنها مشاهده شود.

3-13 دانه سن زده

بر اساس استاندارد ملی دانه های گندمی هستند که توسط نیش ه سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهری آن (با چشم غیر مسلح) وجود نقطه قهوه ای تا سیاهرنگ روی دانه با هاله روشن اطراف محل سن زدگی که می تواند با چروکیدگی دانه همراه باشد یا نباشد.

علائم تشخیص سن زدگی:

الف: محل اثر نیش ه به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه

ب: تشکیل هاله سفید رنگ در اطراف محل نیش زدگی و اختلاف رنگ هاله و نرم شدن بافت گندم در این ناحیه نسبت به سایر قسمت­های دانه .

یادآوری1: تنها وجود یک جای نیش بر روی دانه گندم کافی است تا گندم سن زده تلقی شود.

یادآوری2: امکان دارد جای نیش در محل جوانه ویا شیار گندم بوده وبه راحتی قابل تشخیص نباشد لیکن اثرات سن زدگی بر بافت گندم مشخص باشد. در این ح نشانه و علامت سن­زدگی تغییر رنگ دانه و نرم شدن بافت گندم در اطراف محل نیش­خوردگی است.

3-14 دانه های کپک زده

دانه های گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غیرمسلح قابل تشخیص باشد.

3-15 دانه های سیا زده[2]

دانه های گندمی هستند که تغییر شکل و رنگ داده معمولاً کمی گرد و کوچکتر از دانه معمولی بوده و با فشار بر روی پوسته پودر سیاهرنگی از آن خارج شود و دارای بوی مخصوص مربوط به سیا باشد.

این نوع سیا علاوه بر ایجاد مواد سرطانزا، سبب کاهش وزن مخصوص و بازدهی آرد، تیره شدن رنگ آرد و همچنین آسیب به خواص رئولوژیک خمیر میگردد.

3-16 ارگوت (ناخنک)

به شاخی شدن دانه در اثر قارچ claviceps purpurea گفته می شود که به صورت زائده ای کشیده، ارغوانی تا سیاه رنگ و دارای بافت سخت قابل رویت می باشد.

ارگوت یک نوع بیماری قارچی بوده که در آن جسم سخت با انحنای مختصر در خوشه و در محل دانه تشکیل میگردد و در این ح عموماً دانه از اندازه معمولی بزرگتر است و به دلیل داشتن سموم آلکالوئیدی در انسان و دام ایجاد مسمومیت می­نماید.

3-17 دانه های آلوده به فوزاریوم

یک بیماری قارچی مزرعه­ای می­باشد که در اثر آن، محصولی نامرغوب با دانه­های ریز و چروکیده و وزن هزار دانه کم بوجود می­آید و به دلیل ایجاد تو ین قارچی عوارض خطرناکی را برای انسان و حیوانات بدنبال دارد. اغلب دانه­های آلوده به فوزاریوم، چروکیده، سبک و متمایل به رنگ خا تری با ظاهری مات و کدر یا مایل به صورتی می­باشند. دانه­های به ظاهر سالم نیز اغلب دارای آلودگی بوده و رنگ زرد کهـربائی خود را از دسـت داده و به رنگ قهـوه­ای کـدر و مـات می­گرایند.

3 دانه‏های نمات ه

عامل این بیماری، کرم نماتد tritici anguina می‏باشد در اثر این بیماری دانه ها به رنگ قهوه ای تا سیاه در آمده و در واقع گال هایی با اندازه کوچکتر از دانه سالم گندم می باشند. درصورتی که گندمهای آلوده به نماتد در آب خیسانده و د شوند، تعداد زیادی لارو متحرک نماتد از آن بیرون می آیند.

3-19 بذر علف های هرز

دانه گیاهان ناخواسته، به استثنای دانه سایر غلات می باشد.

3-19-1 بذر علف های هرز غیرسمی

دانه گیاهان ناخواسته غیرسمی به استثنای دانه غلات می باشد.

یادآوری: بذر علف هرز سرشکافته از بذور مضر موجود در مزارع ایران محسوب می‏شود، این بذر سمی نیست ولی منجر به خسارت کیفی و کاهش کیفیت محصول میگردد و در ید تضمینی حدود مجاز برای آن مشخص گردیده است.

3-19-2 بذر علف های هرز سمی

دانه گیاهان ناخواسته سمی به استثنای دانه غلات می باشد که فهرست مهمترین آنها در ج زیر ذکر شده است.

ج 2- فهرست علف های هرز سمی مزاع گندم

فارسی
نام انگلیسی
نام علمی
تلخه
russian knapweed
acroptilon repens
سیاه تخمه،سیاه دانه
corn- le
agrostemma githago
تاتوره
jimson weed
datura stramonium
آفتاب پرست، علف کنجدی
heliotrope
heliotropium spp
چچم
poison ryegr , darnel
lolium temulentum
تلخ بیان
stagger bush, russian centaury
sophora alopecuroides4- ویژگی ها-حدود مجاز

4-1 افت مفید حداکثر 10 % وزنی باشد.

4-2 افت غیر مفید حداکثر 7% وزنی باشد.

4-3 دانه های سن زده حداکثر 2% وزنی باشد.( بالاتر از 2% به ازای هر درصد ر بها مطابق ج پاکی ابلاغی)

4-4 حداکثر جو ، چاودار و تریتیکاله مخلوط با گندم به تنهایی یا روی هم تا 5% معاف از ر بها و خارج از افت مفید محاسبه می گردد.

تبصره 1: درصورت بالاتر بودن درصد جو، چاودار وتریتیکاله از 5% و احتمال اختلاط عمدی، کل میزان درصد جو، چاودار و تریتیکاله در دامنه افت مفید مشمول ر بهاء می­گردد.

تبصره2: دانه­های سایر غلات (ذرت، ذرت خوشه­ای، ارزن، برنج و یولاف) به عنوان افت مفید لحاظ گردد.

4-5 حداکثر رطوبت 12% باشد.(حداکثر رطوبت در استانهای گیلان ،مازندران، گلستان و مناطقی از استانهای اردبیل و سمنان بدلیل شرایط خاص آب وهوائی 14% است.)

4-6 گندم باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد.

4-7 دانه های کپک زده و فاسد قارچی قابل تحویل نمی باشد.

4-8 حداکثر دانه های گندم معمولی مخلوط با گندم­های دوروم 10% باشد. (در صورتیکه گندم­های دوروم تحویلی با بیش از 10% انواع دیگر گندم مخلوط باشد، گندم معمولی محسوب میگردد.)

4-9 گندم آغشته به سموم قارچ کش قابل تحویل نمیباشد، رنگ دانه بسته به نوع سم قارچ کش، به رنگ­های صورتی تا بنفش مشاهده میشود.

4-10سایر ویژگی ها-حدود مجاز مطابق با ج زیر باشد.


ج 3- سایرویژگیهای کیفی گندم قابل یداری درسال 93
ویژگی
حدمجاز(درصد)
دانه های سیا زده
حداکثر4/0 درصد (4 در هزار وزنی)
(به تنهایی ویا همراه بذر علف هرز سر شکافته و جزء افت غیر مفید)
بذر علف هرز سرشکافته
حداکثر4/0 درصد (4 در هزار وزنی) (به تنهایی و یا همراه دانه های سیا زده و جزء افت غیر مفید)
دانه های ه زده(به غیر از سن زدگی)
حداکثر3/0 درصد و جزء افت مفید
ناخنک (ارگوت)
حداکثر05/0درصد و جزء افت غیر مفید
بذر علف های هرز سمی2
حداکثر 3/0 و جزء افت غیر مفید

1- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها

2- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها ومرجع ذیصلاح برای تشخیص بذر سمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می­باشد.5 - روش نمونه برداری

نمونه برداری گندم باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره 13535، روش نمونه برداری از غلات انجام شود.

نمونه‏برداری از کامیونهای گندم، به وسیله سوندهای مخصوصی با نام بمبو انجام می‏شود که شامل دو لوله تو خالی با نوک تیز بوده، که یکی از آنها در داخل دیگری قرار گرفته است. قبل از نمونه‏برداری با چرخاندن لوله داخلی دریچه‏ها بسته شده و پس از ورود به داخل محموله گندم، با چرخاندن، آنها را باز کرده و بلافاصله بسته وآن را خارج نموده و نمونه‏ها را در کیسه‏های غیرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و سایر عوامل محیطی تخلیه می‏کنند.

نمونه‏برداری باید از هر وسیله نقلیه بطور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهای پیشنهادی زیر انجام پذیرد.- تا 15 تن از3تا 5 نقطه.

- از 15 تا 30 تن از 8 نقطه.


گسترده وزن نمونه اولیه 1تا3 کیلوگرم پیشنهاد میشود، نمونه‏های اولیه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا نمونه یکنواختی حاصل گردد. از مخلوط و پس از تقسیم دقیق نمونه کل به وسیله دستگاه تقسیم‏کن یا روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی ، 100 گرم نمونه جهت آزمایش‏ افت و تعیین فاکتورهای ید جدا می‏شود. باید دقت شود که کلیه وسایل نمونه‏برداری، تمیز و کاملا خشک باشد.

یادآوری : انجام نمونه برداری به افرادی س شود که آموزش لازم برای کاربرد درست تجهیزات و روش نمونه برداری را دیده باشند.

5-1 روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی

نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پیش از تقسیم در یک سطح غیر قابل نفوذ و تمییز کاملاً مخلوط شود

- دانه­ها را باهم به شکل یک توده م وطی، جمع کنید.

- سطح توده م وطی را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت d، c، b، a تقسیم کنید.

- دو گوشه مخالف و روبروی هم مثلاً bو cرا کنار بگذارید و دوگوشه یک چهارم باقی مانده (cو b) را مخلوط کنید.

- همه مراحل را تکرار کنید تا مقدار مورد نیاز نمونه آزمایشگاهی را بدست آورد.


6- روش افت زنی ( تعیین افت مفید و غیر مفید)

اصول این روش عبارتست از جدا کلیه مواد تشکیل دهنده افت ( طبق تعاریف فوق ) بوسیله الک و یا با دست و توزین آنها.

پس از نمونه‏برداری 100 گرم گندم را با دقت 1/0 گرم توزین نموده و نمونه را به وسیله الک 2 میلیمتری برای مدت حداقل 30 ثانیه الک نمائید .

پس از الک سنگ , کلوخه , کاه و کزل، بقایای ات و کنه ها، فضله پرندگان، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی) دانه های سمی و مضر، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت) را از روی الک برچیده و به مواد مشابهی که از الک 2 میلیمتری عبور نموده است اضافه نموده و کل آنها را با دقت یک صدم گرم به عنوان افت غیر مفید توزین گردد.

دانه های ش ته و چروکیده و لاغر و با ه ای که از الک 2 میلیمتری عبور میکنند را بعلاوه دانه های جوانه زده ودانه های تغییر رنگ یافته در جوانه، دانه های سبز، نارس و ه زده روی الک را جداسازی و با دقت یک صدم گرم به عنوان افت مفید توزین گردد.

یادآوری 1: از آنجاییکه روش تشخیص کلیه اجزای افت به صورت چشمی می‏باشد، میز کار مناسب با نور کافی جهت انجام آزمایشها، ضروری است.

یادآوری2: اجزای افت با چشم غیر مسلح اندازه گیری میگردد.

یادآوری 3- مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذور سمی و غیرسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

یادآوری 4- در صورت وجود دانه­های آلوده به فوزاریوم و نماتد زده مراتب سریعاً به مرکز پژوهش­های غلات گزارش گردد.
7- تعیین رطوبت

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری گندم بوده و در سلامت و ماندگاری آن تأثیر بسزایی دارد، هر چه رطوبت گندم پایین­تر باشد قابلیت و مدت نگهداری آن افزایش می­یابد، تعیین مقدار رطوبت از نقطه نظر ید و فروش نیز دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین کنترل میزان آن در هنگام دریافت گندم ضروری است. برای تعیین میزان درصد رطوبت گندم، از روشهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. روشهای مستقیم ساده و دقیق و در عین حال وقت گیرند. در حالی که روشهای غیرمستقیم به سهولت و سریع انجام می‏گیرند، اما دقت کمتری دارند. در مراکز ید تعیین رطوبت به روش غیر مستقیم و با استفاده از رطوبت سنج انجام می‏شود. رطوبت‏سنج مقاومتی، مقاومت الکتریکی یک مقدار مشخص از نمونه دانه را تحت تراکم و درجه حرارت معین، اندازه‏گیری می‏کند، مقاومت الکتریکی برحسب رطوبت، درجه حرارت و درجه تراکم دانه تغییر می‏کند. رطوبت سنج‏ های زیر جزء رطوبت سنج‏های مقاومت الکتریکی هستند که رطوبت دانه را ظرف 30 ثانیه و به روش غیرمستقیم اندازه‏گیری می‏کنند.

- universal moisture meter

-kett moisture meter

-minigac plus (dickey-john)

-multigrain

-sinar

نتایج آزمایشات حاصل از کار با لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی زمانی دقیق و معتبر است که این لوازم کالیبره گردد. بدین معنی که دستگاه مورد نظر نتایج را با کمترین خطای ممکن در تکرار آزمایشات نشان دهد.

برای این منظور می‏توان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانایی فرد آزمایش کننده دستگاه را تنظیم و کالیبره نمود در غیر این صورت از خدمات شرکت‏های استاندارد که در زمینه کالیبراسیون لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده نمود.
8- تعیین آلودگی به آفات انباری

برای تعیین الودگی به آفات انباری از الک، با سوراخهای از 5/1 تا 5/2 میلی متر بطوریکه بر حسب مورد اکثر ات از الک عبور کرده ولی دانه های گندم مورد آزمون روی آن باقی بمانند، استفاده میشود.

تمام ات جدا شده در نمونه را شناسایی کرده و بطور جداگانه برای هرگونه، تعداد ات بالغ و در صورت امکان لارو و شفیره را یادداشت نمایید. چنانچه ضرورت داشته باشد، تعداد ات زنده و مرده را بطور جداگانه ثبت کنید. گندم مورد یداری باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد. در صورت ضرورت برای شناسایی آفات انباری از مراجع ذیصلاح استفاده کنید فهرست مهمترین آفات غیرقابل پذیرش در محموله گندم به شرح زیر است:

acarus spp.

cryptolestes spp.

ephestia spp.

glycyphagus spp.

nemapagon granella l.

oryzaephilus spp.

plodia interpunctella hubn.

prostephanus truncatus hom.

rhyzopertha dominica f.

sitophilus spp.

tenebroides mauritanicus l.

tribolium spp.

trogoderma spp.

latheticus oryzae.

[1] yellowberry (yb)
)سیا پنهان پا کوتاه گندم tilletia spp. ) - 2

کهن شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان استان مرکزی به علت قرارگرفتن در مسیر ای بزرگی چون کاشان ، اصفهان، اراک و همدان در قدیم مورد توجه تجارو بازرگانان منطقه بود.

http://www.dana.ir/file/imagethumb_0_608_458/673357

آثار و بناهای تاریخی بجا مانده مانند کاروانسراها ، بازار شمس السلطنه، وجود چندین حجر آسیاب آبی ، بیش از یکصد حلقه قنات، وفور انواع صنایع دستی و از همه مهمتر اشتغال عمده مردم این شهر به کار کشاورزی و دامپروری، همه و همه موید آن است که این کهن شهر با قدمتی ببش از 3000 سال از نظر اقتصادی نقش مهمی در تامین مایحتاج مردم منطقه ایفا می نموده است.

http://image.topak.ir/2015/09/273553/614671_101.jpg http://www.honarnews.com/images/docs/000083/083511/images/1398_4xp4nple(1).jpg

از همه مهمتر وجود یک حجر آسیاب عصاری جهت تولید روغن چراغ از دانه های روغنی مانند پنبه دانه، کرچک،کنجد، منداب و... جهت تامین روشنایی ، خوراکی و دارویی مردم منطقه از جمله کاشان و دلیجان و روستاهای تابعه مورد توجه تجار و بازرگانان منطقه بوده است.در حال حاضر جاذبه گردشگری این شهر تاریخی به حدی مورد توجه علاقمندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته که باعث احیای مجدد برخی سنت ها و صنایع دستی فراموش شده نراق گردیده است.

http://bayanbox.ir/view/8746588084896227602/%d9%86%d9%85.jpg

کشاورزان زحمتکش با دستان پینه بسته در حال انداختن(کاشت) تخمه لوبیا در بالای قنات آصیف آباد شهر نراق – سال 1358 - از راست : مرحوم جعفر حیدری فرزند عباس – مرحوم یوسف قجری فرزند محمود – مرحوم نادعلی حیدری فرزند عباس

برآنیم که در این بخش جوانان و علاقمندان شهرمان را با کشاورزی سنتی که شغل اصلی پدران آنان بوده و همچنین با وسایل و ابزار وابسته به این حرفه مهم آشنا نماییم تا ان شاءالله گامی در جهت رضایت خداوند متعال وخشنودی خویشتن بر داشته باشیم.


تاریخچه کشاورزی سنتی

ایران از قدیم الایام مهد تمدن های باستانی ویکی از مراکز تولید مواد کشاورزی دنیای باستان بوده است. به طوری که بسیاری پیشرفت های کشاورزی و دامپروری از جمله پرورش اسب و ترویج نباتات سودمند را باید مرهون زحمات و ابتکارات اهالی این مرزو بوم دانست.حفاری هایی که در تپه سیلک کاشان انجام یافته، نشان می دهد که حدود6000سال پیش ، کشاورزی در میان مردم آن منطقه معمول بوده و ایرانیان متمدن قرن ها پیش از این در این راه کار کرده اند.

از نقش روی استوانه ای که در شهر شوش کشف شده، معلوم گردیده که در 3000سال قبل از میلاد مردم ایران گندم را در مخزن هایی که امروز در بعضی نواحی دیده می شود، ریخته وانبار کرده اند. یونجه، این علوفه پر ارزش برای دام ها، توسط ایرانیان به یونان وسپس به روم وسایر نقاط برده شد.
ابزارهای کشاورزی که در ایران به کار می رفت شامل انواع ابزارهای دستی مانند بیل ها، کج بیل ها، داس های دسته کوتاه، کلنگ و وسایل دامی چوبی از قبیل آهن، هرس های دندانه ای ، منکوب ها بوده اند.

naragh1 naragh2

منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف کشور به خصوص در نقاط دورافتاده به مرور زمان تغییرات زیادی پیدا نکرده و با ابزارهای قدیمی فرق چندانی ندارد.هنوز در اکثر نقاط دور افتاده کشوراز یک یا دو راس نر ( وَرزاو) به عنوان توان کششی منحصر به فرد و از آهن های دامی چوبی وهرس های دندانه ای، منکوب هاو سایر وسایل که اکثرا از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزارمورد نیاز استفاده می گردد.

مرحله کاشت محصول به روش سنتی


معمولا کشاورزان در شهر نراق در اواسط تابستان زمین های قابل کشت خود را بعد از پایان برداشت محصول همان سال برای کشت بعدی که همان کاشت گندم و جو می باشد آماده می د. سپس در اوایل پاییز زمین را آب داده و پس از به "دم آمدن" یا قابل کشت شدن، گندم یا جو را روی زمین مرطوب می پاشیدند و با نر یا الاغ و آهن سنتی که در گویش محلی به آن " خیش " می گفتند آن را شخم می زدند.

آهن (خیش) ابزاری بود در کار کشاورزی برای کَندن، زیر و رو و شخم زدن زمین که دارای یک تیغه فولادی به نام لَپک بود که با نیروی کششی توسط چها ا بویژه نر (وَرزاو) بر روی زمین کشیده می شد بدین صورت که دو راس نر یا به گویش محلی"یک بنده " و یا دو راس الاغ انتخاب می د و سپس روی گردن آنها دو عدد " گردنی" که معمولا از جنس گلیم پشمی یا مویی بود و داخل آن با سیفال گندم پر شده بود و به صورت نیم دایره می گذاشتد و با بند مخصوص زیر گلوی حیوان مى بستند و بعد یک وسیله چوبی دیگر به نام "یو" (یوغ) روی گردن آنها می گذاشتند و سپس آهن ( خیش) را به دو قلاب ف ی که در وسط یوغ نصب شده بود با یک قطعه چوب کوچک مخصوص می بستند و سپس یک نفر به نام یار( ران) ها را حرکت می داد و با خیش زمین را شخم می زد.

بدین صورت خاک زیر و و رو مى شد و بذرها به داخل خاک می رفتند. یار یک نفر کمک کار هم داشت که به آن مرزبند می گفتند که کارش مرزبستن کَردوها (کَرت) که توسط آهن در حین شخم زدن اب می شد کردوها را به شکل اول خود در می آورد.

تقسیم زمین به چند قطعه را کَردو گویند که معمولا این کرت ها به شکل مربع یا مستطیل بوده و اطراف آن توسط پشته کوچکی از خاک به نام "مرز" محصور است. البته برای مرزهای کوچک از بیل های معمولی استفاده می شد ولی برای مرزها با پشته بزرگ از بیل های مستطیل شکل مخصوص استفاده می شد که در گویش محلی به آن "پاشنه " می گفتند.

کار با پاشنه مست م همکاری دو یا سه کارگر است به این صورت که یکی دسته بیل را هدایت می کند و دیگری صفحه بیل را با طناب یا زنجیر می کِشد.در عمل ، ابتدا خاک را از یک سَمت می کِشند تا مرز کوتاهی بوجود آید.سپس خاک را از طرف دیگر به سوی پُشته می کِشند و مرز را تکمیل می کنند.
با پاشنه می توان برای جابجایی و جمع آوری خاک در زمین های ناهموار هم استفاده کرد. در پایان، یار آهن (خیش) را باز می کرد و با وسیله چوبی دیگری به نام لَت یا ماله زمین را صاف می کرد.

لَت یک تخته چوبی مستطیل شکل صاف است که در سر آن دو حلقه وجود دارد . یار یک زنجیر مخصوص به دو قلاب طرفین لَت و سر دیگر زنجیر را به قلاب مخصوص یوغ مى بست و ها را حرکت مى داد . در حال حرکت خودش هم روی ماله مى ایستاد و زمین شخم زده و کاشته شده را صاف مى کرد و به این صورت محصول کاشته می شد.

برخی از کشاورزان هم برای سهولت کار بذر را "خشکه "کار مى د به این صورت که آن را داخل خاک خشک کاشته و سپس آب می دادند تا سبز شود.
در زمین هایی که مال رو نبود مانند داخل باغ یا زیر درختان، از نیروی انسانی استفاده و زمین را بیل مى زدند و بذرمی کاشتند.
معمولا اول بذر جو کاشته مى شد و بعد گندم . بذر جو به سرما و یخبندان حساس است ولی بر ع بذر گندم مقاوم، خواه در گرما کاشته شود و خواه در سرما و یا یخبندان و مشکلی پبش نمی آید.

بعضی از کشاورزان در اوایل بهار شروع به کشت یک نوع جو می د که در مقایسه با جو معمولی محصول کمتری داشت و به آن "جو تورشه"یا ترشه می گفتند.
در کاشت محصول کشاورزان از کود دامی یا انسانی (تو ) استفاده می د و کود شیمیایی رایج نبود. یا گله ان را شب ها در زمین های قابل کشت مى خوابانیدند و به این صورت زمین تقویت و آباد مى شد.
در شهر نراق کشت محصول دیم در صورت وجود نزولات آسمانی امکان پذیر بود و عمده محصولات با روش آبی بود.

شخم زدن زمین با بیل

از روش های دیگر شخم زدن زمین ، کندن یا شخم زدن زمین با بیل بود که به گویش محلی به آن "بیل داری"می گفتند. بیل داری معمولا در جاهایی انجام می شد که شخم زدن آن با غیر ممکن بود مانند باغ میوه جات که کشاورزان مجبور بودند که هر سال آن را شخم بزنند.

برای این کار از بیل های آهنی ضخیم و نوک تیز که آهنگرهای سنتی می ساختند، استفاده می شد. این کارهم به صورت انفرادی انجام می شد که به آن "یک بیله"می گفتند. گاهی دو نفر در کنارهم قرار می گرفتند و همزمان با هم زمین را می کندند و به آن در گویش محلی"دو بیله" می گفتند و گاهی هم به صورت کار گروهی این کار را انجام می دادند . از مهمترین مزایای بیل زدن ، از بین رفتن علف هرز و سهولت نفس کشیدن زمین بود.

اجرت روزانه این عمل (بیل زدن) در سال 1345 در شهر نراق 30 ریال با یک وعده ناهار بود

بیرینه زدن زمین

بیرینه یا "خاک لون" یکی از دنباله بندهای بومی کشور ماست که طی قرون گذشته در مقابله با افت یونجه کارایی داشته است.
بیرینه متشکل از یک تخته نسبتاً ضخیم و تعدادی میخ می باشد که به عنوان دنباله بند برای حیوانات زراعی و تراکتور کارایی دارد.

میخ های این دنباله بند قادر است زمین را اش داده و مقدار قابل توجهی خاک را در هوا جابجا کند . با انجام این عمل ذرات گرد و خاک روی بدن کِرم سر طومی یونجه نشسته و آن را آغشته به خاک می کند که به گویش محلی " خاک لون "می گویند و بدبن صورت کِرم های خاک لون شده کشته می شوند.
بیرینه زدن زمین در نراق معمولا در اوایل بهار و قبل از سبز شده یونجه انجام می گرفت و بدین وسیله با آفت یونجه مبارزه می شد. این شیوه مبارزه قدیمی هنوز هم در اکثر نقاط کشور توسط کشاورزان به کار گرفته می شود و به نظر آنان خاک از بهترین سموم دفع آفات برای مبارزه با آفت یونجه است .

در شهر نراق هم در قدیم از خا تر یا کود خیلی نرم برای از بین بردن آفات پیاز، گوجه فرنگی، بادمجان، خیارو... استفاده می د . به این صورت که سر کَردو، خا تر را با بیل باد می دادند و بدینوسیله ذرات خا تر روی برگ میوه می نشست و آفات آن را نابود می کرد.


مرحله داشت محصول

به طور کلی کارهایی که از موقع سبز شدن محصول تا برداشت آن صورت می گیرد "داشت"می گویند مانند آب دادن ، خاک دادن، کود دادن . البته در زمان قدیم فقط مسئله آب دادن به محصول مطرح بود و از نظر کود دادن مشکلی نداشت چون کود های شیمیایی امروزی وجود نداشت و کشاورزان قبل از کاشت، زمین های خود را با کود دامی تغذیه می د .

در مرحله داشت محصول که از آغاز بهار شروع می شد کشاورزان شروع به پاک جوی های زمین های مزروعی و سخل آب مزرعه می د به عملیات پاک جوب را "جوب بر رویی"و سخل پاک را "سخل بررویی"می گفتند . به محل جمع شدن آب قنات به گویش محلی" سخل"یا است می گفتد.

سپس کار آبیاری شروع می شد و کشاورزان محصولات خود را که در پاییز کاشته بودند آبیاری می د. نحوه آبیاری هم به صورت کَردو (کرت) بود و سیستم آبیاری مدرن امروزی وجود نداشت و زمین را به صورت "غرق " آبیاری می د و این روش سنتی آبیاری هنوز هم در مزارع نراق وجود دارد.

این آبیاری تا زمان برداشت محصول ادامه داشت و بعد از آن شروع مرحله برداشت فرا می رسید.

مرحله برداشت

معمولا برداشت محصول غلات(گندم و جو) در شهر نراق از اواسط داد ماه شروع می شد. برای انجام این کار کشاورزانی که توان مالی بهتری داشتند، دروگر می گرفتند و اقدام به برداشت محصول خود می د. معمولا اول محصول جو و متعاقب آن گندم برداشت می شد.

دروگر به ی گفته می شد که به وسیله داس (دسقاله)گندم و یا جو را درو می کرد و یا می چید و بافه (دسته) می کرد. برخی از دروگر ها وسیله مخصوصی داشتند که به آن (گل پنجه) و به درو گرها "گل پنجه چین"می گفتند. گل پنجه یک وسیله ای بود که دروگرها آن را به دست می بستند و شامل میله های ف ی سر خمیده ای بود که به کمک انگشتان دست باز و بسته می شد و محصول بیشتری در آن جا می گرفت و کار را آسان تر می کرد .

کشاورزان قشر ضعیف هم به صورت کار گروهی محصول خود را جمع آوری (درو) می د و به نوبت و کمک هم محصولات خود را جمع آوری مى د. این نوع همکاری هزینه اضافی به کشاورز تحمیل نمی کرد.در انجام این کار زن های خانواده هم نقش فعال داشتند و کمک کار مرد خانواده بودند. بعد از درو و بافه محصول، کشاورز بافه های گندم و یا جو را در یک زمین صاف و مسطح برای انجام مرحله بعدی من می د.

معمولا بافه هاى جو را با چادرشب با الاغ حمل می د و به" منگاه"می بردند و اگر منگاه نزدیک بود چادر حاوی محصول جو را با پشت حمل می د ولی در مورد گندم باید بافه ها به صورت چپ و راست روی طناب مخصوص می گذاشتند و به اصطلاح محلی پشته (به ضم م) درست می دو سپس دو سر طناب را به طرز مخصوصی می بستند و یک نفر آن را با پشت حمل می کرد و به منگاه می برد. به این فرد به گویش محلی (پشته کش) می گفتند.

بافه های جو را روی هم می ریختند و من می ولی بر ع بافه های گندم را به صورت دایره ای می چیدند به طوری که سر بافه هاى گندم (خوشه) به طرف مرکز دایره قرار می گرفت و ح استوانه ای پیدا می کرد . انجام این کار باعث می شد که محصول از دید دام و در امان باشد و موقع منکوبی هم کار منکوب راحت تر گردد.ولی در مورد جو اینطور نبود و بافه ها همه روی هم ریخته می شد.منتها جو بعد از من باید به هم زده می شد و من دایره وار باز می شد .انجام این کار باعث می شد که بافه هاى مرطوب جو زود تر خشک شود و از پوسیدگی آن جلوگیری گردد.

لازم به توضیح است که جو باید در هنگام درو ساقه هاى آن کمی مرظوب باشد چرا که اگر خوب خشک شود در هنگام درو به علت نرم بودن ساقه، خوشه ش ته می شود و روی زمین می ریزد و کار کشاورز را مشکل مى کند ولی بر ع ساقه های گندم سفت هستند و هرچه هم که خشک باشند ریختن آنها امکان پذیر نیست حتی اگر از زمان برداشت آن گذشته باشد.

http://uploads.khanabadd.com/kharmankobi%20(3).jpg

هم زدن من جو معمولا توسط بوجارها که در گویش محلی به آنها "مُقلبول" می گویند انجام می شد.مُقلبول همان بوجار است که باید من را پاک (بوجاری)کند. آنها دارای یک چنگگ چوبی دو شاخ که به آن"دُولو" می گویند و به وسیله آن منی را که بعدا باید بوجاری (پاک) کنند به هم می زدند و به اصطلاح دایره وار باز می د و برای مرحله بعدی که منکوبی است آماده می ساختند.

http://uploads.khanabadd.com/1223.jpg

لازم به توضیح است که ازدروگر های معروف "گل پنجه چین"نراق می توان به مرحومان:محمدحسینی ، بشیرشفیعی ، حسین جعفری(محمد جعفر) ؛ نعمت الله پیشه ور ؛ ماشاءالله کریمی پور و ... اشاره نمود .

منکوبی

منکوبی( من د کنی) مرحله بعد از برداشت است . برای کوبیدن من از یک نوع منکوب مخصوص سنتی که به آن"چُون" می گفتند استفاده می شد. این وسیله را در قدیم بَر و و یا اسب و قاطر می بستند و آن را روی غلات به ویژه گندم مى کشیدند تا گندم از ساقه جدا شده وساقه هم تبدیل به کاه گردد.

این منکوب در واقع دارای دو یا سه استوانه متحرک بود که که دارای پره های آهنی در اطراف بود و با کشیدن توسط حیوان به حرکت در می آمد و با حرکت از روی من که دایره وار ایجاد می شد کار من کوبی را انجام می داد.

در موقع منکوبی معمولا دو راس یا الاغ انتخاب می د و روی گردن هر کدام یک عدد "گردنی " قرار می دادند و بند آنها را به زیر گلوی حیوان می بستند. سپس یوغ را به همان روشی که در قسمت شخم زنی گفته شد روی گردن حیوان قرار می دادند.


بعد یک سر زنجیر را به حلقه مخصوص محور جلو چون و سر دیگرش را به حلقه مخصوص یوغ می بستند یک نفر هم روی سکوی چوبی"چون" می نشست و یا الاغ ها را حرکت می داد. با این حرکت چون به همراه آنها کشیده می شد و پره ها به چرخش در می آمدند و به صورت دایره روی بافه هاى گندم، جو می چرخیدند و ساقه ها را د می د به طوری که دانه از ساقه جدا شود. یک نفر هم در اطراف من کمک کار منکوب بود و با یاشن (چنگک چوبی چند شاخه) ساقه (سیفال) د نشده را در جلو منکوب مى ریخت تا خوب کوبیده می شد و سپس محصول کوبیده شده را انباشته می د. این کار آنقدر تکرار می شد تا کل من کوبیده شود.

گاهی اوقات هم به جای الاغ یا از قاطر استفاده می شد و کار سریعتر انجام می گرفت. به چونی که نیروی کششی آن به وسیله قاطر تامین می شد"چون قاطری" می گفتند. در چون قاطری بر ع چون الاغی و یا ی از یک راس قاطر استفاده می شد درست عین یک دُرشکه که به یک اسب می بندند.

در شهر نراق مرحوم سید محمد فرزند سید مصطفی معروف به"بِرار" دو راس قاطر داشت که مسوولیت منکوبی با خود او بود و همچنین مرحوم حاج رضا آعلی هم یک راس قاطر داشت که من های خود را با آن مى کوبید.

این کار توسط ابوالقاسم کاظمی فرزند حسن ومرحوم سید ماشاالله جوادی فرزند سید جواد که در این کار خبره بودند انجام می گرفت و آقای مرتضی علی آقایی فرزند علی اکبر هم از فعالان منکوبی با چون معمولی ( و الاغ) و همچنین چون قاطری در نراق بود . در پایان منکوبی، کاه و دان توسط چون کوب روی هم دپو (انباشته) می شد و منکوبی پایان می یافت و برای مرحله بعدی یعنی بوجاری (پاک ) آماده مى شد .

من برداری

من برداری یک اصطلاح محلی است .در این مرحله من باید بوجاری شود یعنی دانه محصول از کاه یا ساقه جدا گردد . این کار توسط مُقلبول ها به وسیله نیروی باد انجام می گرفت. وسایل کار مقلبول ها جهت انجام این کار شامل 5قطعه به شرح زیر بود:

* یاشِن: یاشِن یک چنگگ چوبی است که توسط آن مُقلبول ها محتویات من را در مقابل باد پراکنده می د و یا باد مى کشیدند به طوری که جربان باد دانه را از کاه جدا و کاه در یک طرف و دانه در طرف دیگر قرار می گرفت. این کار آنقدر ادامه می یافت تا کل دانه از کاه جدا می شد.اگر نیروی باد وجود نداشت انجام این کار غیر ممکن است و مقلبول ها مجبور بودند استراحت کنند تا وزش باد شروع شود.

بعد از پایان باد کشیدن دانه در یک طرف و کاه در طرف دیگر قرار می گرفت و منظره جالبی ایجاد می شد . به همین علت است که کوه " کاه و گندم یا کاه گندم " شهر نراق را به این نام خوانده اند. یعنی اگر این کوه را از دور مشاهده کنی به صورت یک من باد کشیده گندم می باشد که کاه در یک طرف و گندم در طرف دیگر آن قرار گرفته است.

* غَربیل: به این غَربیل "سرندی"می گفتند و دارای طوقه و طوری گرد و یکنواخت بود و سوراخ های توری آن با توجه به ابعاد دانه فرق می کرد مانند غربیل گندم بیز، غربیل جو بیز واین غربیل ها توسط کولی ها بوسیله روده و پوست بز و درست می شد.
بعد از پایان باد کشیدن، گندم و یا جو را غربیل می د(می بیختند) و مجددا ناخالصی های آن را جدا می د . به این ناخالصی ها که در موقع بیختن گندم بدست می آمد و از سوراخ غربیل مربوطه خارج نمی شد کُوزِل می گفتند .
کُوزِل معمولا به خوشه های گندم و جو می گویند که در حین کوبیدن من با منکوب د نشده اند. بعد از غربیل (سَرند ) گندم ، کوزل ها را یک طرف می ریختند و با چوب مخصوص "کوزل کوبی"آنقدر آن را می کوبیدند تا دانه از خوشه جدا می شد و اگر احیانا باز خوشه نکوبیده وجود داشت با تخت گیوه که به پای کشاورزان زحمتکش بود آن را له می د تا خوشه ها کاملا کوبیده شود . سپس کوزل های د شده را با یک غربال پاک می د.

* غَربال : غَربال بزرگتراز غَربیل است و دارای سوراخ های ریزی است که برای پاک تَه من از آن استفاده می شود و با فناوری خاص ساخته شده وهمزمان سه کار با هم انجام می دهد. دارای یک طوقه ی بزرگ است که بر ع غربیل طوقه آن دارای خمیدگی و توری آن هم در قسمت وسط محدب (بر آمده) و در طرفین مقعر(گود) است و مقلبول برای حرکت دادن آن علاوه بر نیروی دست ها از قسمت پایین بدن هم کمک می گیرد . یعنی یک طرف آن کاملا به قسمت پایین بدن می چسبد و محصول را کاملا پاک و تمیز مى کند . در صورتی که دانه های بیخته شده توسط غربیل دارای ناخالصی بودند که قبل از رفتن به آسیاب و تبدیل به آرد شدن حتما باید مجددا توسط غربال پاک می شدند و علت آن هم این بود که تمام گرد وخاک، بذر ها ی علف همه از سوراخ های ریز غربال خارج می شدند .

* جارو : مقلبول ها دارای یک جاروی مخصوص بودند که تَه من را با آن جارو می زدندو به وسیله تخته مخصوصی که به آن " شاگردک " می گفتند خاک و گندم را جمع می د. شاگردک تخته خمیده ی هلالی شکل بودکه حدود 30سانتى متر طول و10سانتی متر عرض داشت. با این تخته مقلبول محتویات ته من را داخل غربال بزرگ می ریخت و سپس با نیروی دو دست تکان می داد تا گرد وخاک و نا خالصی های ریز از سوراخ های آن خارج شوند. در مرحله ی بعد از نیروی قسمت پایین بدن نیز کمک می گرفت. با حرکت دادن دست ها ، از قسمت برآمده غربال دانه ها به قسمت جلو وگود غربال مى ریخت و سایر ناخالصی ها مانند سنگ و کلوخ در طرف دیگر غربال جمع می شد و در پایان ،مقلبول گندم پاک شده را به صورت"بر پاش" جداگانه می ریخت. به دانه های جدا شده از خاک را به گویش محلی "گور بابا" یا (بُنه) می گفتند که متعلق به مقلبول بود و جدا از دستمزدی بود که دریافت می کرد و به اصطلاح رایگان بود و این یک سنت حسنه در بین مقلبول ها سال ها رایج بود . بعضی ها گور بابا را به دانه های حاصل شده از کوزل می گفتند که فلسفه آن مشخص نیست .

http://s5.picofile.com/file/8145658868/image12.jpeg

در مرحله پایانی ، مقلبول گندم ها را پیمانه می کرد و در جَوال یا گونی می ریخت و کشاورزهم درب جَوال یا گونی را با جوالدوز می دوخت و آنها را با الاغ به شهر مى آورد و داخل اب خانه تا زمان استفاده انبار می کرد ومازاد آن را هم می فروخت. به این صورت من برداری هم با اتمام می رسید. گاه آن را هم جداگانه یا می فروختند و یا برای آذوقه زمستانی دام هایشان انبار می د. براى حمل کاه از " تور کاه"یا گونی های بزرگ که به آن " قناره"می گفتند استفاده می شد .

از محصول این من دشتبان ها هم سهمیه خود را بابت حق ا حمه دشتبانی می بردند. لازم به ذکر است که فقط دشت بالا و دشت پایین نراق دشتبان داشت و مزارع فاقد دشتبان بودند.
یک سری هم "بافه گیر"بودند مانند ی و ارایشگر و احتمالا افراد مستحق که آنها هم سهمیه خود را در موقع درو از کشاورز می گرفتند.
از دشتبان های نراق هم می توان به حسن کاشی و شکری هاشم اشاره کرد.
در پایان من برداری ممکن بود یک مهمان ناخوانده به کشاورز برسد ؛ صاحب من نمی گذاشت که این مهمان با دست خالی برود و مقداری از محصول من را به عنوان " کوکوله " به مهمان می داد. این هم یکی از سنت های حسنه مردم فهیم ، میهمان دوست ، میهمان نواز و دست و دل باز نراق بود .

کوکوله شامل همه محصولات اعم از غلات، میوه، صیفی، سبزی و بطور کلی آنچه که کشاورز برداشت می کرد و فقط سَر من به هر که وارد می شد می دادند .

مُقلبول کارهای شهر نراق

مُقلبول کارهای نراق عبارتند از :

1- مرحوم غلامعلی شاطری فرزند جواد

2- اصغر شاطری فرزندان جواد
3- آقا ماشاالله شاطری فرزند غلامعلی
4- مرحوم رمضان شاطری فرزندان غلامعلی
5- مرحوم حسین شاطری فرزند تقی
6- مرحوم عباس شاطری فرزند تقی
7- مرحوم اکبر شاطری فرزندان تقی
8- مرحوم ابراهیم ابراهیمی فرزند ...
9- مرحوم نصرالله رحمانی فرزند علی
10- مرحوم حسین پیشه ور فرزند فتح الله
11- حسین طهانی فرزند ...
12- غلامرضا لطفی فرزند حسین
13- محمد طهانی فرزند ...
14- حسن نبی زاده فرزند یوسف
15- مرحوم علیرضا رمضانی فرزند تقی
16- علی شاطری فرزند غلامعلی
17- مرحوم محمد نبی زاده فرزند نبی
18- حبیب الله رزاقی فرزند حسین
19- ماشاءالله رزاقی فرزند حسین
20- سید حسین حسینی فرزند سید اکبر
21- مرحوم بشیرعلی شفیعی فرزند علی
22- مرحوم نعمت الله پیشه ور فرزند فتح الله
23- مرحوم حسینعلی باقری فرزند تقی
24- حسین کمره ای فرزند رضا
25-

آسیاب و آسیابانی در شهر نراق

آسیابان به ی گفته می شود که نگهداری و اداره آسیاب را به عهده دارد. آسیاب دستگاهی است که در گذشته برای د گندم وسایر غلات و برای درست آرد از آن استفاده می شد.

واژه آسیاب از در بخش"آس"و آب تشکبل شده است.آس در فارسی به معنای "نرم دانه زیر سنگ است".
در آغاز ، انسان از نیروی بازوان خود برای آرد غله یاری می گرفت و از نوعی آسیاب دستی استفاده می کرد که به آن "دست آس" می گفتند. پس از آنکه انسان ، دام را به کار گرفت، در برخی نقاط ایران اصطلاح" آس"پدید آمد.از آنجایی که این گونه آسیاب ها بیشتر با نیروی الاغ، شتر، اسب یا می چرخید به آن آس می گفتند. از این گونه آسیاب ها تا این اوا برای گرفتن روغن از دانه های روغنی استفاده می شد . اصطلاح عصاری و اسب عصاری هم از آن است .

حرفه ی ارزشمند آسیابانی در نراق سابقه دیرینه دارد و تمام آسیاب های آن تا بعد از انقلاب آبی بود و افراد زیادی در این کار تخصص داشتند. معمولا در نراق آسیابان ها گندم مشتری را در جلو منزل و یا حیاط مس ی آن پاک می د و سپس آن را در جوال مویی یا گونی ریخته و با الاغ به آسیاب می بردند و سپس آن را تبدیل به آرد نموده و مجددا به مشتری بر می گرداندند.

http://payamedelijan.ir/uploads/posts/2016-07/1469959702_p o_2016-07-31_14-44-04.jpg

لازم به ذکر است که حتما گندم می بایست قبل از آسیاب پاک می شد و این کار در موقع بوجاری انجام نمی گرفت و نا خالصی هایی از قبیل گرد و خاک، بذر علف و اسپور ات در آن وجود داشت که حتما آسیابان می بایست مجدداً با غربال بزرگ پاک کند و سپس به آسیاب برده و آرد نماید. این کار تقریباً تا دهه 40 ادامه داشت و مرحومان محمد علی نباتی ، ملک محمد مسلمی، حسین مسلمی و غلامرضا رضایی آ ین آسیابانانی بودند که تا آن زمان به این حرفه اشتغال داشتند.

http://shohud.ir/files/images/martyrs/%d8%b9%d9%84%db%8c%20%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-1-1-1342/%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c%20%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c.jpg

مرحوم ملک محمد مسلمی شهید مندعلی نباتی

بعد از آن یک دستگاه آسیاب برقی یداری شد و آن را در ساختمان آقای حاج اسدالله کمالی حومه سالن ورزشی شهید رجایی فعلی مستقر نمودند و با راه اندازی این آسیاب کار آسیابانان تا اندازه ای راحت شد. مسوولیت آن با برادران ملک محمد وحسین مسلمی فرزندان حسن بود. اگر چه کار آرد گندم سریع تر انجام می گرفت ولی روال پاک گندم کما فی السابق ادامه داشت و آنها گندم را جلو آسیاب پاک می د و سپس به آرد تبدیل می نمودند و تحویل مشتری می دادند.


مرحوم حسین مسلمی مرحوم غلامرضا رضایی

این کار تا چند سال بعد از انقلاب هم ادامه داشت و بعد از فوت مرحوم ملک محمد مسلمی برادرش مرحوم حسین مسلمی به تنهایی این مسوولیت را به عهده گرفت و این آسیاب همچنان فعال بود تا اینکه نانوایی های صنعتی در نراق فعال شدند و آرد صنعتی به بازار آمد. بعد از آن فعالیت این آسیاب هم تعطیل شد و حرفه آسیابانی و نانوایی سنتی نراق هم تقریبا به بوته فراموشی س شد.

در حال حاضر نه از آسیابان خبری است و آسیاب های نراق هم به حال خود رها شدند. برخی از آنها کاملا ت یب و بعضی هم نیمه ت یب و تعداد کمی هم وجود دارند که می توان برای جاذبه گردشگری وثبت آثار ملی آنها را احیا کرد .

بعد از تعطیل شدن آسیاب های آبی و برقی نراق و ورود نان صنعتی به بازار به فعالیت نانوایان خانگی که خانم ها عهده دار آن بودند خاتمه داده شد و سرکار خانم سیده فاطمه فرزند سید ماشاالله یکی از آ ین نانوایان بود که تا اوا به این کار اشتغال داشت.

اسامی آسیابان های مشهور شهر نراق عبارتند از :

1- شهید مُندعلی نباتی فرزند حسین
2- مرحوم غلامرضا رضایی فرزندحسین
3- مرحوم ملک محمد مسلمی فرزند حسن
4- مرحوم حسن مسلمی فرزند حسن
5- مرحوم شکرالله عابدینی فرزند علی اکبر
6- مرحوم علی اصغر عابدینی فرزند شکرالله
7- مرحوم علیرضا عابدینی فرزند شکرالله
8- مرحوم اسفندیار مسلمی فرزند حسن
9- سلطانعلی پنبه زن فرزند خداداد
10-
مرحوم یوسف سلیمانی فرزند علی

ساختار آسیاب آبی

آسیاب از دو قسمت مجزا تشکیل شده است:

* قسمت خارجی : شامل ناسار (آبگیر یا تنوره) و چرخ و پره هاى آسیاب است.این قسمت آسیاب در فضای آزاد و در کنار نهر آب قنوات و رودخانه ها قرار داشتند به طوری که آب بر چرخ پره ها مسلط باشد.
ناسار به شکل یک م وط وارونه بود و ارتفاع آن معمولا 6 الی8 متر بود و معمولا قبل از ورودی آن یک حوضچه قرار داشت که آب ابتدا داخل حوضچه ریخته می شد و سپس از طریق سوراخ های مخصوص وارد ناسار (تنوره) می گردید. این حوضچه به اصطلاح تنظیم کننده آب ناسار بود .


نمای داخلی آسیاب آبی

در ته ناسار سوراخی وجود داشت که آب از این سوراخ با فشار و مانند آبشار بر روی پره هاى چوبی آسیاب می ریخت و آن را به چرخش در می آورد. این پره ها محور را به چرخش در می آوردند. محور هم به سنگ رویین آسیاب داخل یک حفره مستطیل شکل متصل بود که روی سنگ زیرین می چرخید و دانه گندم به وسیله یک ناودان که به م ن گندم که در بالا قرار داشت و به آن دَلو می گفتند و جنس آن از چرم محکم و دارای چهار پایه چوبی بود از طریق یک روزنه میان دو سنگ می ریخت.سپس بر اثر سایش و اصطکاک دو سنگ ، د و نرم می شد و به آرد تبدیل می گردید.شاعر سعدی به همین امر نظر دارد که می گوید:

"مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد".


نمای داخلی و خارجی آسیاب آبی

سپس آبی که از تنوره آسیاب به چرخ آسیاب می ریخت و آن را مى چرخاند، از طرف دیگر خارج به وسیله یک کانال خارج می شد.
اطراف این کانال و چرخ های چوبی آسیاب فضای تماشایی و زیبایی وجود داشت که معمولا صاحبان آسیاب با کاشتن درخت بید و چنار گردشگاه کوچک و خنکی برای استراحت مردم درست می د و فوران آب بر اثر چرخش پره های آسیاب بر خنکی و زیبایی این مکان می افزود.

* قسمت داخلی: ساختمان داخلی یا کارخانه آسیاب معمولا در دل زمین جای داشت و بخش نمایان آن شامل نورگیر ها و ورودی آسیاب بود. در این محل چند اتاق ساخته شده بود که یکی از آنها محل استراحت آسیابان بود و دیگری برای انبار گندم هایی که مى بایست آرد شود. اتاق سوم جهت انبار آرد و بالا ه مخزنی که از سطح زمین بالاتر قرار گرفته بود و به اصطلاح دلو نام داشت و آسیابان گندم را داخل آن می ریخت و این م ن در ته آن ناودانی قرار داشت که توسط آن گندم ها بین دو سنگ آسیاب ریخته و به آرد تبدیل می شد.در قسمت پایین این سطح کارخانه، مخزن دیگری به نام کته قرار داشت که آردهای آماده از لابلای دو سنگ آسیاب به وسیله ناودان دوم درون این مخزن ریخته و انبار می شد.


ناسار آسیاب آبی در حال آبگیری

در قدیم هر وارد این کارخانه یا به قولی آسیاب ها می شد ، آرد معلق در هوا به سَر و رویش مى نشست و گرد آلود می شد که بخصوص موهای سیاه او سفید می گشت و مَثل معروف " ما این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم " از اینجا نشئت می گیرد.
در پایان آسیابان آردهای جمع شده در مخزن پایینی را به وسیله یک پیمانه سبک که گنجایش حدود نیم من (3کیلو) ) آرد را داشت و از پوست کدوی قلیانی درست شده بود داخل انبان، جَوال مویی یا گونی می کرد و به صاحبانشان باز می گرداند. گاهی مردم خود شخصا بار خود را به آسیاب آورده و سپس آرد کرده و می بردند . از این آرد آسیابان هم سهمی برای دستمزد بر می داشت که مقدار آن معمولا از هر 100 کیلو گندم 4/5کیلو آرد بود .
آسیابان برای آرد گندم می بایست نهایت دقت و کوشش خود را به کار می بُرد تا گندم ها با هم مخلوط نشوند و گندم هر کَس را جداگانه آرد نموده و به صاحبش تحویل نماید. گاه اتفاق می افتاد که گندم های مرغوب و نا مرغوب با هم مخلوط می شدند و گاهی آردهای خوب نصیب ی می شد که گندم نامرغوب تحوبل داده بود و وقتی که صاحبان گندم اعتراض می د، آسیابان هم همیشه جواب آماده داشت و می گفت "اشتباه است" که مَثل " اشتباه را آسیابان مى کند " نیز از همین جا پدید آمده است.


ناسار متروکه آسیاب غلامرضا انتهای کوچه شتران

معمولا آسیاب ها مالکیت خاص نداشته و متعلق به انی بود که در و حوالی آن س ت داشت و اجازه مصرف آب را هم به آسیابان داده و حتی ثواب هم مى دانسته اند. اصولا جنبه عمومی وخیریه و اجتماعی آسیاب بیش از جنبه اقتصادی آن مد نظر بوده و استفاده از آب آن کم کم جزء حقوق ارتقایی شده است.
معمولا سنگ های آسیاب پس از مدتی کار کند مى شدند و باید تیز مى شدند. تیز سنگ آسیاب با کلنگ مخصوصی انجام می گرفت بدین صورت که سنگ زیرین را سوراخ سوراخ (آبله رو ) می د به طوری که دندانه های حاصل شده به یک طرف مثلا جهت حرکت عقربه ساعت اندکی متمایل باشد. سنگ رویین هم مثل سنگ زیرین منتهی سوراخ ها اندکی تمایل داشت و بر خلاف عقربه ساعت بود. این اختلاف باعث می شد که دندانه ها گندم را بهتر د و تند تر نرم نماید.

آسیاب بادی


روزگار بهره گیری از نیروی باد روشن نیست اما به گواه بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، ایرانیان اولین ملتی بودند که باد را مهار د و از آن به عنوان نیروی محرکه آسیاب و چرخ چاه بهره گرفتند.

نمای خارجی آسیاب بادی

اگر چه در کتاب اسط ی (تاریخ نویس) که در آن اشاره به آسیاب بادی شده مربوط به پیش از سال 330 هجری قمری بوده است ولی در یکی از کتابهای مسعودی (مورخ) که چند سال بعد نوشته شده به داستانی اشاره می کند که در آن یک ایرانی به نزد عمر خلیفه دوم رفته و ادعا می کند می تواند یک آسیاب بادی بسازد و هم موفق می شود.


نمای داخلی آسیاب بادی

بنای اسیاب بادی از ساده ترین مصالح شامل خشت و گل و چوب ساخته شده و ساختمان آن از دوطبقه اصلی تشکیل شده است.طبقه همکف که سالن اصلی آسیاب به حساب می آید، محل قرار گرفتن سنگ بزرگ و مدور آسیاب است و کار اصلی آسیاب غلات در اینجا انجام می شود.

نراق شهر آسیاب ها


نراق به شهر آسیاب ها نیز مشهور است. تعداد زیادی آسیاب ها در نراق به علت وجود قنوات، شیب تند زمین و عبور کاروان های متعدد تجاری از مسیر نراق بوده که مجبور بوده اند ما یحتاج مورد نیاز خود را در نراق تهیه نمایند.
آسیابان هاى نراق از دامنه های کوه اُل شروع می شود و در قسمت انتهایی شهر نزدیک به مزرعه لاستان خاتمه می یابد. این مساحت حدود 11کیلو متر می باشد که در گذشته شامل چندین سنگ (حجر) آسیاب بوده که به ترتیب زیر می باشد:

1-اولین آسیاب در قسمت پایین دست چشمه رود که در مقابل قنات قبله وجود داشته است.

2-آسیاب راست غار، که تقریباً با آسیاب راست قبله 200 متر فاصله داشته اس


نحوه ی کاشت اصولی گندم : تقدیم به همه کشاورزان زحمت کش وعزیزروستا

گندم ، گل آذین سنبله ای دارد. از هر گره آن معمولا یک سنبلچه متشکل از دو گلوم و سه گلچه بوجود می آید. گاهی تعداد گلچه ها به ۹ هم می رسد. دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نامهای پوشک بیرونی (لما) و پوشک درونی (پائولا) قرار گرفته است. برگهای گندم مانند برگهای سایر غلات (به جز ذرت و ارزن) ، نازک و کم عرض بوده و زبانه های کوچکی دارند.

میوه گندم با توجه به گونه آن ، ۳ تا ۱۰ میلیمتر طول و ۳ تا ۵ میلیمتر هم قطر دارد و شامل بخشهای زیر است.

گیا یا رویان که تقریبا ۵/۲ درصد وزن دانه را تشکیل می دهد و سرشار از پروتئین و چربی است که این بخش را معمولا در تهیه آرد گندم جدا می کنند.

سبوس، همان پوسته دانه است و تقریبا ۱۴ درصد از وزن دانه را تشکیل می دهد. سبوس را هم همچون گیا در مرحله آرد سازی از دانه جدا می کنند و معمولا برای خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد.

آندوسپرم، حاوی مواد نشاسته ای دانه گندم است و تقریبا ۸۳ تا ۸۷ درصد از کل دانه را شامل می شود. آندوسپرم دارای دانه های نشاسته ای و مواد پروتئینی می باشد که دانه های نشاسته آن بوسیله گلوتن که یکی از پروتئینهای موجود در دانه است، بهم چسبیده اند. میزان گلوتن موجود در دانه بر حسب نوع و نژاد گندم تفاوت می کند.
همین میزان گلوتن گندم است که مرغوبیت آن را تعیین می نماید. گندمهای قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری دارند و به همین دلیل ، ارزش تهیه نان از آنها بیشتر است. چون خمیر حاصل از آردی که از لحاظ گلوتن غنی است، به دلیل داشتن ح کشدار ، قادر است که گازهای ناشی از تخمیر را بیشتر در خود نگهدارد و برای همین ، خمیر بهتر ورآمده و حجمش بیشتر می گردد.

شرایط ایده آل برای رشد گندم ، آب و هوای خنک در دوره رشد رویشی ، آب و هوای معتدل در دوران تشکیل دانه و آب و هوای گرم و خشک در زمان برداشت محصول می باشد. بنابراین در مناطقی که زمستانهای سخت دارند، کشت گندم با مشکلاتی از قبیل سرما زدگی زمستانی مواجه می شود. البته باید بدانیم که گندم در برابر خشکی مقاومت چندانی ندارد و نمی تواند به مدت طولانی ، خشکی و کم آبی را تحمل نماید. اما قادر است خود را با شرایط خشک تا حدی تطبیق داده و با تشکیل یاخته های کوچکتر که در نهایت سبب تشکیل برگهای کوچک شده و در نتیجه روزنه ها کوچکتر می شود، سطح تعریق را کاهش دهد و از اثرات سوء کم آبی تا حدی محفوظ بماند.

معمولا گندمها را به دو دسته کلی گندم بهاره و گندم پاییزه تقسیم بندی می کنند. این دو نوع علاوه بر آن که دانه هایشان از نظر رنگ ، بافت ، شکل و … باهم فرق دارد شرایط رشد و نمو آنها نیز باهم تفاوت می کند. این دو نوع گندم را در دو زمان مختلف در سال کشت می نمایند. دانه گندم ، دارای شیاری است که در طول دانه قرار می گیرد. عمق این شیار در گندمهای پاییزه زیاد و در گندمهای بهاره کم است. طرفین این شیار در گندمهای بهاره گرد و در گندمهای پاییزه گوشه دار می باشد.

گندم بهاره در اوایل بهار کاشته می شود. پس از جوانه زدن ، گیاه جوان در بهار و اوایل تابستان رشد نموده و محصول آن را تا اوا تابستان برداشت می کنند. گندم بهاره را معمولا در نواحیی کشت می کنند که گندم پاییزه نمی تواند در برابر سرمای سخت زمستانی آن مناطق ، مقاومت نماید. البته میزان محصول دهی گندم پاییزه از بهاره بیشتر است. معمولا پس از تهیه بذر و زمانی که دمای خاک به یک درجه سانتیگراد بالای صفر رسید، گندم بهاره را می کارند.

اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد می توان گندم را زودتر هم کاشت تا دوره رشد آن طولانی تر شده و میزان محصول دهی آن بیشتر شود. گندم بهاره برای آن که به مرحله گلدهی برسد، باید به مدت طولانی در معرض هوای سرد قرار گیرد. اگر گندم پاییزه را در بهار بکارند، چون دوره سرما را پشت سر نمی گذارد، نمی تواند گل آذین خوبی تشکیل دهد.

گندم پاییزه در نیم کره شمالی ، در فصل پاییز موقعی که دمای خاک از ۱۳ درجه سانتیگراد کمتر باشد کشت می شود. ابتدا بذر گندم پاییزه جوانه می زند. سپس در فصل زمستان ، گیاه به صورت گیاه جوان کوچکی باقی می ماند و با آغاز فصل بهار ، مجددا رشد و نمو خود را آغاز می کند. معمولا در یکی از ماههای داد ، تیر یا نهایتا مرداد ، دانه می رسد و آماده برداشت می شود. گندمهای پاییزه به نسبت گندمهای بهاره ریشه های عمیق تر و پ شت تری دارند که تا ۲۰۰ سانتیمتر در خاک نفوذ می کنند. این امر ناشی از آن است که گندمهای پاییزه فصل رشد طولانی تری دارند.

خاک شنی و رسی عمیق با ز شی خوب ، برای رشد گندم مناسب است. اصولا میزان عملکرد گندم در شرایط دیم (آبیاری با باران) ، در خاکهای ریز بافت بیشتر است. چون این قبیل خاکها قادرند آب را بهتر و به مدت طولانی تر در خود نگهدارند. اما در شرایط آبی (که کشاورز خود گیاه را آبیاری می کند) ، معمولا گندم زیاد تحت تأثیر بافت خاک خود قرار نمی گیرد. گندم هم مانند سایر گیاهان نمی تواند در خاک خشک جوانه بزند.

گندم بهاره به دلیل ذخیره شدن رطوبت زمستانی در خاک ، همواره رطوبت مورد نیاز خود را دارد. اما رطوبت خاک گندمهای پاییزه معمولا فرایند جوانه زنی را با مشکل مواجه می نماید. اگر برای جوانه زنی یا رشد اولیه جوانه ، خاک رطوبت کافی نداشته باشد بذرها ممکن است بپوسند یا در معرض صدمات ناشی از سرما قرار گیرند.

زمان برداشت گندم تحت تأثیر عواملی از جمله بارندگی ، رطوبت نسبی ، دمای هوا و همچنین رسیدن دانه قرار می گیرد. برداشت گندم در ایران از اوایل بهار (در مناطق گرمسیری) آغاز شده و تا اوا تابستان (در مناطق سردسیری) ادامه دارد. امروزه در سراسر جهان از وسایل مکانیکی خاصی برای برداشت گندم استفاده می نمایند، ولی هنوز هم گندم به طریق سنتی که کند و پر هزینه است، برداشت می شود. در روش سنتی ، بوته های گندم را از فاصله چند سانتی سطح خاک ، درو نموده و به صورت دسته های کوچک درمی آورند. سپس این دسته ها را به منگاه منتقل نموده و طی مراحل خاصی می کوبند. زمان صحیح برداشت گندم ، وقتی است که رطوبت دانه بین ۱۴ تا ۱۶ درصد باشد.

آفات و بیماریهای گیاه گندم

ا – زنگ گندم
زنگ گندم را ، قارچی به نام puccinia ایجاد می کند. مهم ترین بیماری گندم به شمار می رود که شامل زنگ ساقه ، زنگ برگ ، زنگ خطی و زنگ نواری می شود. شرایط محیطی مساعد برای ایجاد این نوع آفت ، آب و هوای گرم تا گرم مرطوب می باشد. تشکیل حفره های قرمز یا سیاه که حاوی اسپورهای تولید مثل در سطح ساقه ، برگ ، غلاف و … از علائم این بیماری می باشند. این قارچها از کارآیی گیاه در مصرف آب می کاهند، بافتهای گیاه را ت یب می کنند و تعداد دانه های موجود در سنبله را مانند زمانی که گیاه به کمبود آب دچار شده، کاهش می دهند.

۲ – سیا گندم
سیا گندم یکی از بیماریهای قارچی گندم است که می تواند به صورت سیا آشکار ، سیا برگ ، سیا پنهان معمولی و … ظاهر گردد. سیا پنهان ، مهم ترین و رایج ترین و در عین حال ، م ب ترین نوع سیا است که خسارت زیادی مخصوصا به گندم پاییزه وارد می آورد.

۳ – پوسیدگی جوانه و ریشه
بیماریهایی هستند که قارچها آنها را بوجود می آورند. این بیماریها هم خسارات زیادی را به محصول گندم وارد می کنند. در گذشته ، ضدعفونی نمودن بذر با ترکیبات جیوه ای تا حدی از این بیماریها جلوگیری می نمود. اما امروزه اغلب از کاربامات و هگزا کلرو بنزن برای نابودی این بیماریها استفاده می کنند.پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

 پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
دسته بندی صنایع و صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 19778 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 407

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

یولافی که به منظور پوست گیری در کارخانه آسیاب مورد استفاده قرار می گیرد ، باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1- بو: یولاف باید فقط بوی مخصوص به خود را داشته و حتی الامکان تازه باشد و نباید بوی نا و یا ترشیدگی بدهد .

2- مشخصات ظاهری :

رنگ یولاف حتی الامکان روشن ، دانه ها یکنواخت و ی ان و نباید ریز و یا نقاط خا تری سیاه روی آن دیده شود . وجود لکه های رنگی و یا تغییر رنگ در جوانه یا صدمه دیدگی حرارتی از کیفیت آن می کاهد .

3- افت و ناخالصیها :

حداکثر افت غیر مفید 1 درصد و مواد خارجی نباید از 3 درصد نماید .

4- میزان رطوبت : رطوبت نباید از  16 درصد نماید .

5- وزن تولیتر : حداقل وزن تولیتر باید 55 کیلو گرم و حداقل وزن هزار دانه 27 گرم در ماده خشک باشد .

6- درشتی دانه : حداقل 90 درصد دانه ها باید روی الک 2 میلی متر باقی بمانند .

7- مقدار پوشینه دانه : مقدار آن نباید از 26 درصد در ماده خشک نماید . 

طبقه بندی برنج در ایران

برنج های ایران را از نظر اندازه و درشتی دانه به سه گروه تقسیم می کنند :

1- برنج های دانه بلند: که طول دانه ها معمولاً بیش از 7 میلی متر است ، مانند برنج صدری،

2- برنج های نسبتاً بلند: که طول دانه ها 7 ـ 6 میلی متر است مانند برنج های چمپای زود رس و بی نام

3- برنج های متوسط یا گرد: شامل برنج های چمپای دیر رس که طول دانه ها 6 ـ 5 میلی متر است .

بطور کلی در تجارت بین المللی ، دانه برنج را براساس درصد دانه های ش ته به چهار گروه طبقه بندی می کنند :

1- برنج اعلا ـ دانه های ش ته آن کمتر از 5 درصد می باشد .

2- برنج استاندارد ـ دانه های ش ته آن کمتر 15 درصد است .

3- برنج خانگی ـ درصد دانه های ش ته آن کمتر از 25 درصد می باشد .

4- برنج ش ته یا ده برنج ـ دانه های ش ته آن بیش از 40 درصد است . 

پروتئین های گندم :

مقدار پروتئین گندم برحسب واریته متغیر و بین 9 تا 14 درصد می باشد . پروتئین های گندم را برحسب حلالیت آنها می توان تقسیم بندی نمود :

20 ـ 15 درصد از پروتئین ها در محلولهای نمکی رقیق محلول می باشند که عبارتند از آلبومین ها[1] و گلوبولین ها[2]. 80 درصد غیر محلول را گلوتن[3]

تشکیل می دهد که پروتئین مخصوص گندم بوده و در حیوانات وجود ندارد گلوتن را به آسانی می توان از طریق شستشوی خمیر در زیر جریان آب به دست آورد .


[1] -albumines[2] -globulines[3] -gluten

لیپیدهای گندم و آنزیمهای آنها :

دانه گندم محتوی حدود 2 درصد لیپید است . میزان درصد مواد لیپیدی در گیا دانه (جنین) خیلی بیشتر از میزان آن در اندوسپرم است . در آرد حاصله از گندم بسته به درجه است اج آرد حدود 2 ـ 5/1 درصد لیپید وجود دارد که حدود 60 درصد از آن قابل است اج به وسیله ات ترول[1] می باشد و لیپید آزاد تلقی می شود . 40 درصد قابل است اج نبوده و لیپید پیوسته به حساب می آید .

لیپازهای موجود در آرد با آزاد اسیدهای چرب سبب اسیدی شدن محیط گردیده و در صورت نگهداری طولانی مدت آرد در شرایط بد و نامناسب موجوب بوجود آمدن بوی تند شدگی در آن می شوند . آنزیم دیگر لیپو ی ژناز[2]  است که به مقدار کمی در آرد وجود دارد و ا یداسیون لیپیدها را در قسمت باند مضاعف اسیدهای چرب غیر اشباع کاتالیز می کند . این ا یداسیون حداقل در حضور دو باند مضاعف غیر ژوگه مثل مورد اسید لینولئیک و اسید لینولنیک صورت می گیرد.


[1] -etherdepetrole[2]-lipoxygenase 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول 1

ویژگی ، ساختار 1

و ترکیبات دانة غلات 1

1-1-ویژگیهای غلات 2

1-2- منشأ غلات 2

غلات اصلی : 3

1- گندم 4

طبقه بندی گندم از نظر مصارف 5

گندم مخصوص محصولات خمیری 5

گندم مخصوص کیک ، شیرینی و بیسکویت 5

گندم مخصوص نان و محصولات تخمیری 6

گندم چند منظوره 6

گندم مخصوص دام و طیور 6

2- چاودار 9

3-جو 11

جو را از نظر گیاه شناسی به : 11

4-یولاف 12

مشخصات ظاهری : 14

افت و ناخالصیها : 14

ج 1-2: برخی از ویژگیهای یولاف مورد استفاده در صنعت ( آلمان و استرالیا) 14

5-برنج 15

6-ارزن 17

7-ذرت 17

8- گندم error! bookmark not defined.

1 ـ تاریخچه گندم 18

2 ـ خواص بتانیکی گندم : 18

3 ـ ساختمان دانه گندم و ترکیبات آن : 19

1- پروتئین های گندم : 23

2 ـ لیپیدهای گندم و آنزیمهای آنها : 24

3 ـ کربوهیدراتهای گندم 26

1-آمیلوز 29

2-آمیلوپکتین 29

4 ـ املاح گندم : 31

5 ـ ویتامین های گندم : 32

1-4 ـ انواع گندم و روشهای تشخیص آنها 33

1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهای جهانی 33

2 ـ واریته های گندم که در حال حاضر در ایران کشت می شوند : 35

3 ـ استفاده از الکترو فوررز  در تشخیص واریته های گندم : 36

1-5 ـ مصرف جهانی گندم : 38

1-6 ـ کیفیت محصول گندم : 39

1 ـ 7 ـ گندمهای قوی و ضعیف : 41

1-8 ـ موارد استفاده گندم 43

2-1) برداشت گندم 46

2-2) تعریف بوجاری : 48

2-3)ناخالصی ها( افت) 50

2-4)  اصول تکنیکی روشهای الک 51

2-5) اصل الک 52

2-6) تاثیر عوامل مختلف در نتایج الک : 53

2-7) نکات مهم در جداسازی والک : 54

2-8) الک بوجاری : 54

2-9) الک به وسیله ماشین های لرزشی 55

حرکت الک: 55

الک : 55

شیب الک : 56

2-10-انواع الک براساس تحرک : 56

1- الک متحرک : 56

2- الک ثابت 56

2-11-استاندارد گندم : 57

توضیحات مربوط به ج (2-2) 58

فصل سوم 60

سیستم های 60

انتقال نیرو محرکه 60

3-چرخ دنده 63

شرح و محاسبات کلی انواع چرخ دنده ها error! bookmark not defined.

1- دنده های شانه ای 64

2- چرخ دنده های  ساده 64

3-چرخ دنده های ساده داخلی 65

4- چرخ دنده های مار پیچی 65

شکل(3-8) چرخ دنده ما یچ 65

5- چرخ دنده های م وطی 66

6- چرخ دنده های ح ونی 66

7-چرخ دنده های جناقی 67

جنس چرخ دنده ها 68

8- فولادهای ریخته گری 69

9- فولادهای آلیاژهای 69

10- فولادهای نیکل و کرم دار 69

11- فولادهای نیکل کرم دار هوائی 69

12- دور آلومین 70

13- چدن 70

14- چرخ دنده های غیر ف ی 71

15- برنز 71

معایب و محاسن چرخ دنده ها 72

2- محاسن چرخ دنده ها 78

معایب چرخ زنجیر نسبت  به چرخ دنده : 79

کنم بودن هزینه تعمیر و نگهداری آن error! bookmark not defined.

5-یاتاقان ها 80

ساختمان یاتاقان های لغزشی 81

1 ـ بوش ها : 81

2 ـ نیم یاتاقان ها : 82

3 ـ یاتاقان های استوانه ای : 82

4 ـ یاتاقان های استوانه ای شیار دار : 83

5 ـ یاتاقان های استوانه ای اورشات : 83

6 ـ یاتاقان های استوانه ای چند شیاره : 84

7 ـ یاتاقان های بیضوی : 84

8 ـ یاتاقان های بیضوی اورشات : 85

9 ـ یاتاقان های سه قسمتی : 85

10 ـ یاتاقان های کفشکی مفصلی : 85

11 ـ یاتاقان های فندق شکن : 86

12 ـ یاتاقان های فشاری که خود دو نوع هستند : 86

1- یاتاقان های فشاری ( یاتاقان های پر فشار ) : 86

2-یاتاقان های با منبع فشار خارجی : 87

تعریف شلاق روغن error! bookmark not defined.

ساختمان یاتاقان های کف گرد محوری 87

1 ـ یاتاقان های کف گرد ساده : 87

2 ـ یاتاقان های کف گرد شیب دار : 88

3 ـ یاتاقان های کف گرد محوری کفشکی مفصلی : 88

4 ـ یاتاقان های کف گرد با صفحه سازش پذیر ( فنردار ) : 89

5 ـ یاتاقان های کف گرد جیبی : 89

انواع یاتاقان های غلتشی 89

1 ـ بلبرینگ ها 90

2 ـ رولبرینگ ها 90

ساختمان و انواع بال برینگ ها 90

انواع رولبرینگ 92

روش محاسبه میزان اصطکاک در یاتاقان های غلتشی 94

عمر بال برینگ و رولبرینگ 95

بار روی بال برینگ 96

انواع یاتاقان ها از نظر روغنکاری 103

1 ـ یاتاقان های بدون فشار روغن : 103

2 ـ یاتاقان های با روغنکاری هیدرودینامیکی : 104

3 ـ یاتاقان های با روغنکاری هیدرواستاتیکی : 104

روغنکاری یاتاقان های غلتشی 105

نحوه انتخاب یاتاقان های لغزشی 105

1 ـ خواسته های مکانیکی : 106

2 ـ خواسته های محیطی : 106

3 ـ خواسته های اقتصادی : 107

انتخاب مواد برای یاتاقان ها 107

اشکالات عمده یاتاقان ها : 110

فصل چهارم 112

سیستم های 112

نقل و انتقال مواد 112

1- دستگاه های برداشت اززیر سیلو 113

2- لود سل  : 114

2- انتقال مواد 115

1- نقالـه مار پیچی (ح ونی ) : 115

2- بالابر کاسه ای (قاشقی ) : 119

تجهیزات ایمنی در بالابرها : 121

مشخصات یک کاسه مناسب برای بالابر 123

نحوه اتصال یک کاسه به تسمه بالابر 123

نحوه وصل نوارهای تسمه پلاستیکی به هم 123

نحوه وصل کاسه ها روی تسمه پلاستیکی 124

محاسبات مربوط به الواتور : 124

4- نقالـه زنجیری : 131

5-لوله های خودریز 132

آئرودینامیک : 133

7-پنوماتیک : 134

فصل پنجم : 136

ماشین آلات بوجاری 136

ماشین آلات بوجاری 137

دستگاه بوجاری یا تفکیک کننده مدل k523 : 137

مشخصات فنی : 138

2- طرز کار دستگاه بوجاری تفکیک کنده مدل k525 : 138

3- آسپیراتور: 140

4- سیاراتور 143

5- آهنربا یا مغناطیس 144

1- آهنربای پایدار ( پرماننت) : 144

2-آهنربای الکترومغناطیسی : 145

6-کلاسیفایر 146

کلاسیفایرهای 2 طبقه 149

7-دستگاه شن گیر به طریقه خشک dry destoner 151

شکل(5-15) دستگاه شن گیر دو طبقه 154

دستگاه  کانسنتریتور 154

9- دستگاه تارا 156

10- دستگاه گراویتی تیبل 157

11-دستگاه کامبیناتور 159

12- دستگاه کامبی کلینر 159

13- دستگاه  جدا کنندة استوانه ای 162

14-دستگاه تریور 163

تریور کارتر – ( تریور دیسکی ) 168

تریور آسپیرال 170

مزایای دستگاه ترییور 171

معایب : 171

5-1- دستگاه تفکیک و جداسازی دانه های کپک زده ، فاسد و ناخنک براساس چشم الکترونیکی و رنگ 172

امکان جداسازی مکانیکی ناخنک error! bookmark not defined.

دستگاه برس (brush) 175

17- دستگاه پوستگیر 176

شکل(5-37) پوستگیر و کانال های هوای متصل به آن 177

فصل ششم 182

مشروط 182

1- مصرف آب زیاد : 190

3- آلودگی های چاه 190

5- افزایش آلودگی های میکروارگانیسمی 192

6- افزایش هزینه های نگهداری و سرویس دستگاه شستشو 193

ح دادن با استفاده از خلا 196

4- ح دادن سریع به روش تاروتین 198

7- روش نم زدن و ح دادن با استفاده از بالا 199

8- روش فعال سازی آب با ا یژن 200

فصل هفتم 202

آسیاب 202

7-1-  انواع آسیاب 203

2- آسیاب صفحه ای 204

1- آسیاب تک صفحه ای 204

2- آسیاب دو صفحه ای 204

3- آسیاب صفحه ای سوزن دار 204

3- آسیاب چکشی 205

آسیاب غلتکی 206

7-2 تاریخچة آسیابانی گندم 206

7-3 اه آسیابانی 209

7-4 فرآیند آسیاب گندم های معمولی : 210

فرآیند آسیاب خشک 210

1 ـ د و شکافتن دانه 211

2 ـ پاک و تصفیه نمودن 216

3- ریز و نرم دانه شکری و سمولینای پاک و تمیز شده 216

4- نرم و ریز سمولینا و دانه شکری ریز به آرد 217

7-8ـ والس : 220

7-9-انواع والس ها : 221

7-10- قسمت های اصلی دستگاه والس : 223

1) بدنه و شاسی دستگاه 223

2) غلتک ها 224

3- عناصر موجود در چدن سخت : 224

4- سختی های مورد نظر غلتک ها : 225

5- طول غلتک ها 226

7- انواع غلتک ها : 226

9-تعداد شیار در محیط ( r ) : 229

10-تعیین پشت به پشت یا تیز به تیز بودن 229

12-مقدار تحدب به عوامل زیر بستگی دارد : 231

13-شیار زنی غلتک ها 232

14-اصول شیار زنی : 233

3- تمیز غلتک های شیاردار و صاف 235

4-مقایسة کاردک با برس 236

5-سیستم محرکه والس در درون والس 237

6-سیستم دور و نزدیک غلتک متحرک نسبت به غلتک ثابت 237

7-اتوماتیک 237

1-روش مکانیکی 237

2-روش الکترونیکی 238

8-سیستم تغذیه 238

9-سیستم هوادهی 240

10-سیستم خنک والس ها به وسیلة آب 240

7-11-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی ) 241

7-12-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی ) 241

7-12- ضریب طول مخصوص کل غلتک ها 241

5-13- معرفی والس ها: 242

والس آلمانی قدیمی با سیستم یاتاقان 242

2- والس روسی با سیستم بلبرینگ 244

7-13-والس های مدرن : 254

1 ـ اتوماتیک : 254

2 ـ فیدر و فاصلة غلتک ها : 254

3 ـ تعویض غلتک ها : 255

4 ـ هشدار و اعلام خطر : 255

5 ـ قابلیت اتصال به رایانه : 255

فصل هشتم 256

الک 256

و دانه بندی 256

8-1- سیستم الک ها و الک 257

نیروی محرکة الک 257

8-3-انواع الک ها: 259

1ـ الک بادی: 259

2ـ الک های چوبی: 260

معایب این نوع الک: 260

3- الک بارامکاهای کشویی: 260

معایب الکت بارامکاهای کشویی : 261

4- الک های مربعی ( چهارگوش) : 261

فواید الک مربعی: 265

5ـ الک های کوچک: 265

6-دستگاه تصفیه کننده: 266

نحوة توری بندی دستگاه تصفیه کننده: 270

پاک کن توریها: 271

7ـ الک های استوانه ای (سبوس کوب یا تایفون): 271

1- سبوس کوب ثابت: 272

نکات مهم دربارة سبوس کوب: 272

2ـ الک ویبره ای: 273

8- الک گریز از مرکز: 274

9 ـ دستگاه های متلاشی کننده (دتاشور) 274

10-جدا سازی ذرات ریز: 276

فصل نهم 280

سیلوها و ذخیره سازی 280

9-1-انواع سیلو و تجهیزات مورد استفاده در سیستم های ذخیره سازی 281

9-2-انبارهای ساده 282

9-3-طرز چیدن کیسه ها در انبار (صفافی) 283

9-4-نگهداری غله در انبارهای ساده به صورت فله: 283

9-5-انبارهای مکانیزه 283

محاسن 285

معایب 285

9-6-انبارهای بتونی کروی مکانیزه 285

9-7-نگهداری و ذخیره سازی غله در کیسه های پلی اتیلن 286

9-8-نگهداری غله در فضای باز 286

9-9-سیلوهای بتونی غلات 288

محاسن 290

معایب 290

9-10-سیلوهای ف ی 290

محاسن سیلوهای ف ی 291

معایب سیلوهای ف ی 291

9-11-سازه، تأسیسات و تجهیزات سیلو 291

9-12ـ توزین غلات: 292

9-13-تجهیزات لازم برای تخلیه: 293

9-14-سیلو های آرد: 293

1ـ کیسه گیری آرد تولیدی: 293

2ـ به صورت فله: 295

فصل دهم 296

بررسی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و می آرد و بررسی خواص رئولوژی خمیر و ارگانولپتیک نان حاصل 296

10-2-رطوبت 298

10-3-اندازه گیری پروتئین 300

10-3-1- هضم مادة غذایی 300

10-3-2-تقطیر مادة هضم شده 301

10-3-3-تیتراسیون 301

10-4- اندازه گیری فیبر 302

روش آزمایش 302

10-5-تعیین درصد اختلاف ارقام گندم ـ تست فنل 303

روش کار 303

10-6- اندازه گیری نمک (سدیم کلراید) در مادة غذایی(روش مور) 304

مواد شیمیایی مورد نیاز 304

روش آزمایش 304

10-7- اندازه گیری نمک (سدیم کلراید) در مادة غذایی(روش و لهارد) 304

مواد شیمیایی مورد نیاز 304

روش آزمایش 305

10-8- تعیین ph آرد گندم 305

شرایط محلول های بافر 306

10-9- اندازه گیری اسیدیته آرد 307

روش آزمایش 307

10-10- اندازه گیری چربی آرد 307

روش آزمایش 308

10-11- است اج چربی به روش سرد (است اج سرد کلروفرمی) و تعیین پرا ید آن: 308

10-12-تعیین خا تر کل 309

روش آزمایش 310

10-13- خا تر نامحلول در اسید 310

روش آزمایش 311

10-14-تهیه محلول حاوی املاح معدنی از خا تر 311

روش آزمایش 311

10-15- اندازه گیری مقدار آهن آرد از طریق رنگ سنجی 312

10-16-اندازه گیری مقدار فسفرآرد از طریق رنگ سنجی 312

محلولهای مورد نیاز 312

16-8-اندازه گیری کلسیم در آرد: 314

محلولهای مورد نیاز: 314

روش آزمایش: 314

10 -تعین مقدار نشاسته به روش هیدرولیز اسیدی 315

روش آزمون 316

10-19- اشکال نشاسته 316

10-20- روش اندازه گیری کل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماکارونی 317

10-21-عدد زلنی یا سدیمانتاسیون 318

10-22- وزن تولیتر 320

10-23- وزن هزاردانه 321

10-24-آزمایش تعیین کمیت و کیفیت گلوتن 322

طبقه بندی آردها از نظر کمیت و کیفیت گلوتن عبارتند از: 323

10-25-اندازه گیری ذرات آرد 325

روش آزمایش 325

10-26-تعیین رنگ آرد 326

10-26- آزمون جسم خارجی در آرد: 327

10-27- آزمون بو آرد: 327

روش آزمایش تعیین رنگ آرد با دستگاه kent jones 328

10-27- افت گندم و جداسازی ناحالصیهای گندم 328

روش کار 331

10-27-عدد فالینگ 331

10-28-آزمایش فارنیوگراف 334

10-30--دستگاه فرمنتوگراف 339

10-31-دستگاه آلوئوگراف 339

10-33-دستگاه آمیلوگراف 340

10-33-آزمایش تعیین مقدار گاز ایجاد شده در اثر تخمیر 342

10-34-آزمایش تعیین قابلیت فشردگی 343

10-35-روش اندازه گیری سیا گندم 345

محاسبه 346

10-36-روش جستجو و شمارش با سیلوس سرئوس در مواد غذایی 346

10-36-1- بررسی نتایج 347

10-36-2- ویژگیهای باکتری با سیلوس سرئوس: 347

10-36-3-1-محیط پایه 348

طرز تهیه: 349

10-36-3-2--طرز تهیه محلول سولفات پلی می ین b 349

10-36-3-3-سوسپانسیون زرده تخم مرغ 349

طرز تهیه : 350

10-36-4-طرز تهیه  سرم فیزیولوژی: 350

10-36-5-محیط کشت نونزنیت آگار (آگار مغذی ) 350

10-36-6-محیط نیترات 351

10-36-7-گلوکز آگار 351

10-36-8-محیط متیل رد و ژپرسکوئر (mr - vp) 352

10-36-9-محیط نشاسته 352

10-36-10-طرز تهیه محلول رقیق کننده : 353

10-36-11-آزمایشهای تائیدی 353

10-36-12-آزمایش نشاسته 353

10-36-13-آزمایش احیای نیترات به نیتریت 354

10-36-14-آزمایش و ژیرسکوئر( vp ) 354

10-36-15-طرز تهیه  انواع معرف ها 355

10-36-16-معرف های لازم برای آزمایش vp 355

10-37--کلستریدیوم پرفرانژانس: کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در مواد غذایی 356

54-8-مایع تیوگلیکولات بدون د تروز 357

10-37-3-طرز تهیه محلول با فرفسفات : 358

10-37-4-محیط کشت آگار خون دار با نئوماسین 358

10-37-5- محیط گوشت پخته 359

10-38- روش جستجو و شمارش قارچها (کپک ها و ها) به روش شمارش پرگنه در 25 درجه سلسیوس 359

10-39-روش جستجو و شمارش کلی فرم ها در مواد غذایی 364

 پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد


سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد ودر اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوری که در سالهای 1390و 1391 سطح مبارزه شیمیایی علیه آن به ترتیب 1165229 و 979925 تار بوده است استفاده محض و گسترده از مبارزه شیمیایی در کنترل آفت کافی نیست و باید از آن در قالب کنترل تلفیقی بهره گیری شود.

ei adult6

زیست شناسی
تخم ها، کروی و به قطر یک میلیمتر است. رنگ تخم تازه گذاشته شده سبز روشن و بسته به شرایط محیطی 2 تا 3 روز بعد در سطح آن نقطه های ریز تیره رنگی ظاهر می شود. رنگ پوره های سن اول بلافاصله پس از وج از تخم، سبز بسیار روشن است، که پس از چند ساعت متمایل به سیاه می شود. از سن دوم به بعد رنگ اصلی پوره ها نمایان می گردد. براساس مطالعات رجبی (1372) این ه درمناطق سن خیز ایران دارای دو فرم بیولوژیک است، که این وضعیت به بروز تغییرات مرفولوژیک منجر می­گردد. براین مبنا جمعیتی که در زیستگاه های طبیعی واقع در ارتفاعات زندگی می کند، ضمن تغذیه از گیاهان مرتعی و زارعی به ویژه گندمیان، بدون آنکه پروازهای قابل توجهی دهند، به زاد و ولد در زیستگاه های طبیعی خود می پردازند و جابجایی قابل توجهی نیز ندارند. براساس مطالعات رجبی اندازه بدن در دو فرم مذکور متفاوت است، طوری که در فرم های طغیانی بزرگتر از سن های ن و غیرطغیانی هستند و همچنین وزن بدن در فرمهای طغیانی بزرگتر از سن های ن می باشد.

crw 01650

مناطق انتشار
سن معمولی گندمe. integriceps دارای تراکم و انتشار وسیعی در سطح گندم کارهای گندم کارهای ایران است. در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق کشت گندم و جو ایران به این آفت آلوده می باشند.

plosnita-graului-eurygaster-integriceps-24 1 2

عوامل زیر در انتشار سن گندم درایران موثر بوده است (رجبی، 1379)
1- وجود مواد غذایی به حد وفور (گیاهان میزبان ترجیحی)
2- فراهم بودن اماکن مناسب جهت دوره طولانی دیاپوز
3- وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت

گیاهان میزبان سن گندم
این آفت در ایران به ارقام مختلف گندم و جو چاودار حمله و از آنها تغذیه می کند. بلکه، از لحاظ دامنه غذایی ه ای الیگوفاز است و از اکثر گندمیان ی اله تغذیه می نماید. سن گندم با دو گروه گیاه در ارتباط است:

الف- گروه 1: گیاهانی که سن گندم از آنها برای زمستان و تابستان گذرانی بهره می گیرد و دوره دیاپوز را زیر آنها سپری می کند.
ب- گروه دوم: گیاهانی که در مزارع و ارتفاعات می رویند و آفت دوره بعد از دیاپوز از آنها استفاده می کند.
در این رابطه سن گندم با سه دسته گیاه مواجه است:
1- گیاهانی که سن گندم روی آنها تخم گذاری می کند، اما ات کامل به ندرت از آنها تغذیه می کنند.

کوزه قلیانیsilene conidea
نوعی آلالهranunculus avsheri

2- گیاهانی که سن گندم از آنها تغذیه می کند اما ات کامل روی آنها کمتر تخمگذاری می کند

یولاف avena fatua
نوعی جو hordeum geniculatum

توت روباه songuisorba minor

بنفشه سه رنگ viola tricolor

گیاهان میزبان سن گندم درارتفاعات و مراتع عبارتند از:

کوزه قلیانیsilene conidea
نوعی آلالهranunculus avsheri bioss

یولاف وحشیavena fatua l.
نوعی جوhordeum geniculatum all.
توت روباه songuisorba minor scep.
بنفشه سه رنگviola tricolor l.

گورگیا بالشتی agropyron caespitosum
نوعی علف پشمکی bromus tectorum

bromus lanceolatus

از دید رجبی (1372، 1379) دلایل اصلی گسترش سن گندم شامل:
1- ت یب مداوم مراتع به وسیله چرا و کاشت غلات دیم در مراتع
2- برداشت دیر هنگام محصول
3- مرگ و میز دشمنان طبیعی در اثر سم پاشی های بی رویه
4- برداشت با کمباین
خسارت:
این ه الیگوفاژ پس از پایان زمستان گذرانی به مزارع هجوم می آورد. خسات سن مادر به صورت کمی است. در هنگام پنجه زنی گندم بیشترین حمله سن های مادر اتفاق می افتد، تغذیه سن مادر از جوانه های مرکزی به زردی و پژمردگی بوته ها می انجامد، تغذیه از خوشه نورس به سفید شدن خوشه از محل نیش ه تا انتهای آن منجر می گردد. از این نظر خسارت سن گندم مشابه آفات زنبور ساقه خوار گندم، کرم ساقه خوار گندم و جو، کمبود مس و قارچ پاخوره است. تغذیه از دانه گندم عمدتاً به وسیله پوره های سن سوم چهارم، پنجم و ه کامل نسل جدید گزارش شده است.
سطح زیان اقتصادی
سطح زیان اقتصادی سن مادر در مناطق مختلف ایران1/8 عدد در مترمربع برآورده شده است. زمان مبارزه با سن مادر در مزارع گندم آبی زود کشت (هراکش) با عملکرد بیش از 3 تن در تار، زمان ظهور 5-4 عدد سن مادر در متر مربع است و در مزارع گندم دیم با پیش بینی عملکرد 3-2 تن در تار زمان ظهور 3 عدد سن مادر در مترمربع ذکر شده است. به طور کلی ارقام گندم وجو در برابر سن گندم مقاومت متفاوتی از خود نشان می دهند.
سطح زیان اقتصادی پوره ها در مرحله رسیدن فیزیولوژیک گندم 4 و در مرحله برداشت 2/8عدد پوره در مترمربع گزارش شده است (بهرامی و همکاران، 1381).

زیست شناسی

سن گندم زمستان را به صورت ه کامل زیر علفهای هرز به ویژه گونastragalus spp. و درمنهartemisia spp.در دامنه کوه ها، زیر پوستک درختان شکاف زمین، دشت ها و حتی در مزارع گندم طی می کند. پس از افزایش تدریجی دما در اوا زمستان یا اوایل بهار، مهاجرت سن مادر از مناطق زمستان گذران به مزارع گندم رخ می دهد. حداکثر تخم ریزی در هفته دوم و سوم اردیبهشت شروع می شود و تا دهه دوم داد ادامه می یابد. سن های کامل نسل جدید از دهه سوم داد در مزارع ظاهر می شود و مهاجرت آنها به سوی اماکن تابستانه از اوا داد تا اوایل تیر ادامه دارد (غدیری و حیدری، 1367).

integ nymphs

سن های مادر پس از استقرار در مزرعه به مدت یک تا دو هفته تغذیه می کنند و سپس جفت گیری می نمایند. این سن ها در پشت برگهای میزبان در جاهای متراکم مزرعه و معمولاً در دو ردیف 7 تایی تخمگذاری می کنند تخم ها در دمای 30-20 درجه پس از دو هفته تفریخ می شوند. پوره های سن اول پس از تفریخ نورگرایی منفی دارند و به همین علت اغلب به صورت ردیفی و شبیه دسته تخم در قسمت های پایین بوته گندم دیده می شوند. صفر فیزیولوژیک سن گندم 18/85 درجه سانتیگراد و دمای موثر روزانه پوره ها 275/26 روز درجه محاسبه شده است (ایرانی پور و همکاران، 1381).
در سن های زمستان گذران، پروتئین ضد یخ تولید می شود، که یکی از عوامل پایداری آفت در برابر شرایط سخت و سرمای زمستان است (بغدادی و ربانی، 1379). توانایی های زیستی فرم مهاجر با فرم ن متفاوت است و سن های مهاجر توانایی بیشتری برای تحمل سرما دارند (رجبی، 1372).
صفر فیزیولوژیک سن گندم 58/18 درجه سانتیگراد و مجموع دمای موثر روزانه پوره ها 26/275 درجه- روز تعیین شده است. دوره های مختلف پورگی با مراحل رشد و نمو گندم هماهنگی دارد، به صورتی که تغذیه اکثر سن ها در هنگام برداشت کامل می شود و سن ها با ذخیره کافی به پناهگاه تابستانه مهاجرت می کنند. سن ها به منظور فرار از گرمای تابستانه به دامنه های کوه با بازه دمایی 25-15 درجه سانتیگراد پناه می برند.

روش های کنترل

فیزیکی

در این زمینه سوزاندن بوته های گون قابل ذکر است، که باعث نابودی جمعیت زمستان گذران سن گندم می گردد، اما به دلایل عدم دسترسی به تمامی بوته های گون، نابودی پوشش گیاهی، ت یب و فرسایش مراتع و نابودی دشمنان طبیعی این آفت روش مزبور توصیه نمی شود.
زراعی
1- استفاده از ارقام زودرس: این را ار با کاهش ذخیره غذایی در بدن سن های بالغ بهاره موجب افزایش مرگ و میر در جمعیت می گردد. البته این را ار در صورتی موثر است، که کاشت و برداشت به صورت منطقه ای و هماهنگ صورت گیرد (رضا بیگی، 1380).
2- برداشت زود و سریع محصول: رجبی معتقد است، که برداشت هر چه سریع تر محصول با کاهش وزن سن های تابستان و زمستان گذران، موجب تلفات سنگین در طول دیاپوز از طرفی و کاهش زاد آوری فیزیولوژیک در سال بعد از طرف دیگر می شود. این روند، در درازمدت جمعیت سن گندم را از ح طغیانی خارج می کند. مساله دیگر کاهش خسارت کیفی سن گندم به مقدار قابل توجهی می گردد (بهرامی و همکاران، 1381).
3- استفاده از ارقام مقاوم: مقاومت واریته های مختلف گندم و جو نسبت به سن گندم ی ان نیست، بنابراین می توان از ارقام مقاوم برای حداقل نمودن خسارت آفت استفاده کرد. به عنوان نمونه براساس یک طرح پژوهشی ارقام قدس و روشن در مزارع گندم آبی استان تهران حداکثر سن زدگی را نشان داده اند. در حالی که ارقام و امید کمتر دچار سن زدگی بوده اند.
دشمنان طبیعی
بیشترین پارازیتیسم طبیعی مربوط به زنبورهای پارایتوئید trissolcus و مگش های phasia می باشد. زنبورهایtrissolcus که گونه های مختلفی از آن در مزارع غلات استان های تهران، مرکزی و همدان و لرستان انتشار دارد و بیشتر پارازیتیسم طبیعی تخم های سن گندم مربوط به زنبورهای این جنس است (رجبی و نظری، 1367). در سالهای اخیر مبارزه شیمیایی به کاهش جمعیت پارازیتوئیدها منجر شده است و در نتیجه اثر این پارازیتوئیدها روی جمعیت سن گندم حدود23 درصد برآورد می شود.
مگس های پارازیتوئید یک نسلی هستند و زمستان را به صورت لاروسن سوم در حفره عمومی بدن میزبان، سپری می کنند. مگس ها پس از وج از شفیره ها، از شهد گیاهان خانواده چلیپائیان تغذیه می نمایند و سپس روی سن های مادر که تازه از مکان های زمستانی بازگشته اند، تخمریزی می کنند.
شیمیایی
1- در هنگام تراکم آفت در حد زیان اقتصادی، می توان از سموم فسفره یا پایرتروئیدی استفاده کرد. در انتخاب سم باید بی خطر بودن سم برای دشمنان طبیعی در نظر گرفته شود. اگر سم پاشی در مرحله شفیرگی مگس پارازیتوئید انجام شود، موجب اثر منفی روی پارازیتوئید نمی شود (جوزیان و عبادی،1380).
2- سم پاشی علیه سن مادر متوقف شود و مبارزه شیمیایی روی پوره ها متمرکز گردد. در صورت ضرورت سمپاشی علیه سن مادر بهتر است، این عمل پس از سرازیر شدن سن ها به طرف مزارع و قبل از تخم ریزی انجام شود.
3- بهتر است مبارزه علیه پوره سن دوم صورت گیرد، برای این منظور باید پس از مشاهده اولین پوره سن 4 عملیات مبارزه آغاز گردد، زیرا به تجربه ثابت شده است، هنگام رویت اولین پوره سن 4، فرم غالب جمعیت آفت به صورت پوره سن 2 است (رجبی، 1372).

images parasit e. integr

4-در هنگام غالب بودن جمعیت پوره سن دوم از سمومی مانند فنیتروتیون به میزان 8/0 تا 1 لیتر در تار استفاده کرد. با وجود گذشت 20 سال از مصرف سم فنیتروتیون علیه سن گندم هنوز این سم کنترل قابل قبولی را ایجاد می کند (شیخی و همکاران، 1379).
5- اثرات دورکنندگی چند ه کش فسفره و پایرتروئید با هم مقایسه گشت و پایرتروئید ها مانند دلتامترین دارای خاصیت دورکنندگی است و این امر می تواند در برنامه مدیریت تلفیقی آفات مورد استفاده قرار گیرد (شیخی گرجان و همکاران، 1381).
صابر و همکاران (1380) پس ار بررسی اثرات فنیتروتیون و دلتامترین روی مراحل نابالغ و پارامترهای زیستی پارازیتوئید تخم سن گندم trissolcus semistriatus گزارش نمودند، که رشد و نمو مراحل نابالغ پارازیتوئید، تحت تاثیر تیمارهای ه کش قرار نمی گیرند و تقریبا تمام تخمهای پارازیته رشد خود را کامل می کنند. مرحله رشدی هنگام کاربرد ه کش روی نتایج این آزمایش تاثیر چشمگیری دارد. چنانچه زمان کاربرد سموم به گونه ای تعیین گردد، که فاصله زمانی کافی برای تجزیه آفت کش وجود داشته باشد، تا هنگام وج پارازیتوئیدها حداقل تلفات ات کامل ثبت شود. بر اساس مطالعه صابر و همکاران دلتامترین و فنیتروتیون بر اساس استانداردهای iobc/wprs به ترتیب موجب 2/15% و 15% بازدارندگی (کاهش درصد وج ات کامل) می شوند. در طبقه بندی، سموم مذکور به ترتیب کم ضرر و بی ضرر تعریف می شوند.
6- جلوگیری از انجام عملیات مبارزه در سطوح وسیع، دشت و مناطق دور از پناهگاه زمستانه، مگر در صورت بحرانی بودن جمعیت و در این ح سمپاشی در نقاط خیلی آلوده انجام شود.
7- تنظیم برنامه های منظم پایش برای پیشگیری از دوباره کاری و سمپاشی در زیر سطح زیان اقتصادی، زیرا این کار علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی به صرفه نیست، بلکه باعث نابودی دشمنان طبیعی و بهم خوردن تعادل بیولوژیک ا یستم های زراعی می گردد.

مبارزه:

1- مبارزه بیولوژیک:

7 گونه زنبور پارازیتوئید تخم از خانواده hym:scelionidae :
basalis asolcus=trissolcus
t.grandis
t.rufiventris
t.semistriatus
t.v ilievi
t.festiva
t.tumidus

5 گونه مگس از خانواده ( dip:tachinidae ) که در مرحله لاروی پارازیت داخلی ات کامل سن گندم هستند:
phasia oblango
phasia subcoleoptera
ectophasia rubra
chryseria helluo
helomyia lateralis
2-مبارزه زراعی:

• کشت زود در پاییز(هراکشت) و برداشت سریع در آ بهار
• کشت واریته های زودرس
• برداشت دو مرحله ای محصول بدین صورت که در مرحله خمیری خوشه ها را درو می کنند و با تسریع در خشک آنها چند روز بعد اقدام به کوبیدن آنها می کنند.
• کشت جو در مناطق سن خیز چون زودتر از گندم برداشت می شوند.

3- مبارزه شیمیایی:

1- فنیتروتیون ec 50%و 1 لیتر در تار
2-فنتیون ec 50% و1.2 -1
3- تری کلروفن sp 80%و 1.2 کیلو گرم در تار
4-دلتا مترین% ec 2.5 و 300 سی سی در تارخواص جادویی جوانه گندم برای پوست

خواص جادویی جوانه گندم برای پوست,جوانه گندم ضد لک و ضد چروک قوی

خواص جادویی جوانه گندم برای پوست

جوانه گندم سرشار از ویتامین های e و c است. از همین رو یک ضد لک قوی به شمار می رود و مصرف آن به صورت خوراکی یا ماسک، از ایجاد لکه های ناشی از آفتابجلوگیری می کند.

امروزه از جوانه گندم و عصاره آن در تهیه انواع کرم ها و لوسیون های بهداشتی استفاده می شود زیرا پودر جوانه گندم، خاصیت نرم و مرطوب کنندگی دارد و برای پوست های خشک بسیار مفید است.

خواص جادویی جوانه گندم برای پوست,جوانه گندم ضد لک و ضد چروک قوی

از طرف دیگر، از بروز چین و چروک های ریز ناشی از خشکی پوست ممانعت کرده و در واقع یک ضد چروک قوی به شمار می آید.

خواص جادویی جوانه گندم برای پوست

به اعتقاد برخی از متخصصان پوست ، مو و زیبایی ، جوانه گندم در درمان انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی موثر است و بدین منظور میتوانید از ماسک جوانه گندم استفاده نمائید .

فواید جوانه گندم برای مو


ید پوردر جوانه گندم گلها

جوانه گندم همچنین در ریزش مو و حتی در ترمیم موهای آسیب دیده نقش موثری داشته و برای همین منظور توصیه می شود .
طرز تهیه چند نوع ماسک جوانه گندم :

ماسک جوانه گندم برای شاد و طراوت پوست

پودر جوانه گندم را با ماست تازه خمیر کرده و روی پوست صورت بگذارید و پس از گذشت ۵ الی ۱۰ دقیقه پوست را کاملا شستشو کنید
ماسک سفت کننده و مغذی پوست

۱قاشق چایخوری پودر جوانه گندم را با ۲ قاشق سوپ خوری عرق گل بهار مخلوط کنید تا خمیری یکدست به دست آید سپس ۱ قاشق چایخوری عسل را به آن اضافه نمائید و به مدت نیم ساعت بر روی پوست تمیز قرار دهید و سپس با آب ملایم بشوئید این ماسک هفته ای ۲ بار قابل استفاده است. ماسک ذکر شده جهت انواع پوست ها قابل استفاده است.
ماسک جوانه گندم برای لایه برداری پوست

جوانه گندم را آسیاب کنید و با شیر یا ماست آرام آرام مخلوط کنید. پس از بُخور دادن، این ماسک را با حرکات دورانی از پایین به بالا روی پوستتان بمالید. پس از ۱۰ دقیقه، قطعات خشک آن را از روی پوست بردارید و پوستتان را بشویید.
ماسک جوانه گندم برای نرمی و لطافت پوست

۱قاشق غذاخوری جوانه گندم آسیاب شده را با یک عدد زرده تخم مرغ به خوبی مخلوط کنید تا ح ی خمیری شکل به دست آید. این ماسک را به مدت ۳۰ دقیقه روی پوست قرار دهید.

در این مدت باید به هیچ عنوان عضلات صورت را تکان ندهید. سپس صورت را پاک کرده و با آب ولرم بشویید.

ید پوردر جوانه گندم گلها

ماسک جوانه گندم برای سفت و رفع چین و چروک پوست

۱- ماسک جوانه گندم و آووکادو

ابتدا ۴ قاشق غذاخوری جوانه گندم تازه را کاملا له کنید. نصف ۱ عدد میوه آووکادو را نیز رنده کرده و با جوانه گندم مخلوط نمایید. سپس ۳ قاشق غذاخوری آرد و ۱ عدد سفیده تخم مرغ را نیز به آن اضافه کنید. نهایتا شیر را به آن مخلوط بیافزایید. مایع به دست آمده را روی پوست کاملا تمیز قرار دهید و بعد از ۲۰ دقیقه صورت خود را با آب ولرم بشویید.
۲- ماسک جوانه گندم و گل همیشه بهار

برای تهیه این ماسک عالی می توانید از جوانه گندم همراه گل همیشه بهار استفاده کنید. ۱ قاشق پودر جوانه گندم را با مقداری عرق گل همیشه بهار مخلوط نمایید تا خمیری یکدست به دست آید؛ سپس کمی عسل به آن اضافه کنید. این ماسک را به مدت ۳۰ دقیقه روی پوست تمیز قرار دهید و سپس با آب ملایم بشویید.

ماسک جوانه گندم و عسل برای رفع لکه های روشن پوست

برای تهیه این ماسک کافی است دو قاشق جوانه گندم را با مخلوط کن آسیاب کنید و سپس آن را با دو قاشق غذاخوری عسل ترکیب کرده و خمیری تهیه کنید.

ید پوردر جوانه گندم گلها

خواص جادویی جوانه گندم برای پوست,جوانه گندم ضد لک و ضد چروک قوی

ید پوردر جوانه گندم گلها

خواص پودر جوانه گندم

  • درمان انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی
  • ضد چروک قوی
  • ضد لک قوی
  • خاصیت نرم و مرطوب کنندگی
  • درمان ریزش مو و حتی در ترمیم موهای آسیب

جوانه گندم ضد لک و ضد چروک قوی, خاصیت نرم و مرطوب کنندگی, ید پوردر جوانه گندم گلها, خواص جادویی جوانه گندم برای پوست, درمان انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی, درمان جوش های صورت, درمان چروک صورت, درمان ریزش مو و حتی در ترمیم موهای آسیب, درمان ناراحتی پوست, رفع موهای زائد با ماسک های خانگی, روش های از بین بردن چروک, روش های از بین بردن لک, ضد چروک قوی, ضد لک قوی, طرز تهیه چند نوع ماسک جوانه گندم :, ماسک جوان کننده پوست, ماسک جوانه گندم برای شاد و طراوت پوست, ماسک جوانه گندم برای لایه برداری پوست, ماسک جوانه گندم و عسل برای رفع لکه های روشن پوست, ماسک چاقی صورت, ماسک سفت کننده پوست, ماسک سفت کننده و مغذی پوست, ماسک ضد آکنه, ماسک ضد چروک, ماسک ضد لک, ماسک لاتیه بردار پوست, ماسک مغذی پوست


سوالی که خدا نمیپرسد!


1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رس ؟9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟سوالی که خدا نمیپرسد!


1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رس ؟9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟سوالی که خدا نمیپرسد!

1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود

بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی

بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی

بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رس ؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی

بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو

بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟


گندم و بلدرچین
masihemontazer. /
translate this page
مسئولیتی خطیر در قم دارد. با خلق نه، با خدا تفاهم دارد. آنقدر که در کار خدا مشغول است. اصلا کاری به کار مردم دارد؟! ::: چهارشنبه ششم آبان 1394::: 14:52 ::: میرجعفری ...
برای قربانیان ز له در آذربایجان
برای قربانیان ز له در آذربایجان. مرگ در خانه‌ها، خیابان‌ها زندگی زیر ...
   
صبح است...
صبح است و هنوز از صبحت،انگشت درخشانت کو؟ صبحانه ی من کامل ...
دی 1385
یکشنبه بیست و چهارم دی 1385::: 11:20 ::: میرجعفری سیداکبر| آرشیو ...
   
بزرگ!
او جار می زند : " کره ها یاری کنید ، از بزرگ یداری کنید ...
اخلاق ویراستاری
اخلاق ویراستاری (1). در باره ی ویرایش و ویژگی های علمی و فنی ...
   
ضرب المثل
ضرب المثل. پدرم می گوید: ی که می خواهد پدرش را بسوزانند. خودش ...
more results from »
images for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
image result for ?گندم و بلدرچین?‎
more images for گندم و بلدرچین
report images
معرفی مواد غذایی مورد استفاده در جیره بلدرچین و کبک - آموزش تخصصی ...
www.arasabz. /post/26
translate this page
گندم یکی دیگر از غلات است که تقریباً 3100 انرژی و 12% پروتئین دارد . برای تقسیم بندی از نوع واریته(زمستانه و بهاره )،رنگ پوشش(قرمز و سفید)ومیزان سختی (نرم ...
گندم و بلدرچین - پاتوق کتاب فردا
bookroom.ir/book/3089/گندم-و-بلدرچین
translate this page
شعر با عنوان «پیام» را از نظر می گذرانید: دیری است ای عزیز پیامت نمی رسد/ شاید سلام ما به سلامت نمی رسد حالا چقدر دوری و دیری غریبه نیست / حالا که سال هاست ...
آدینه بوک: گندم و بلدرچین ~سیداکبر میرجعفری (شاعر) - شابک: 978 ...
www.adinehbook.com/gp/product/6005100457
translate this page
گندم و بلدرچین ~سیداکبر میرجعفری (شاعر) - 978-600-5100-45-7 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب.
گندم و بلدرچین
sbmu.ac.ir/pavarchin/pdftitles1/titles2183.pdf - translate this page
گندم و بلدرچ?ن :title. س?د اکبر م?ر جعفر? :author. تهران :location. موسسه نما?شگاه ها? فرهنگ? ا?ران ، تکا :nasher. year: 1387. shomareh rahnama: 2379. keywords:
پاتوق کتاب - گندم و بلدرچین
ketabroom.ir/1797/گندم%20و%20بلدرچین
translate this page
گندم و بلدرچین. سیداکبر میرجعفری(مولف) ناشر : تکا سال چاپ : تعداد صفحات : 157 شابک : 9786005100457. اطلاعات بیشتر; اخبار و کتب مرتبط; نظرات ...محتویات جیره غذایی مناسب برای جوجه مرغ و بلدرچین و دیگر ماکیان
دستگاه-جوجه-کشی.com/.../ماده-های-تشکیل-دهنده-جیره-تغذیه-ماکیا...
translate this page
feb 18, 2016 - پوسته خارجی گندم است که در زمان تهیه آرد به دست می آید. این محصول دارای 16درصد پروتئین بوده و در هر کیلوگرم آن 1322 کیلوکالری انرژی قابل ...
اطلاعات کتاب : گندم و بلدرچین - مهمترین اخبار ایران و جهان
vista.ir/book/270861/گندم-و-بلدرچین
translate this page
پدیدآورندگان : شاعر: سیداکبر میرجعفری موضوع : شعر فارسی - قرن 14 ناشر : تکا (توسعه کتاب ایران) محل نشر : تهران قطع : پ ویی نوع کتاب : تالیف زبان اصلی ...
بانک اطلاعاتی کتاب / گندم و بلدرچین - مهمترین اخبار ایران و جهان
vista.ir/doc/804146/بانک-اطلاعاتی-کتاب-گندم-و-بلدرچین
translate this page
گندم و بلدرچین کد کتاب : 1397837 نویسنده : سیداکبر میرجعفری محل نشر : تهران تاریخ نشر : 870827 رده دیویی : 8fa1.62 قیمت : 16000 قطع : پ ویی جلد : گالینگور
گندم و بلدرچین - خانه کتاب
ketab.ir/modules.php?name=news&op=pirbook&bcode...
translate this page
کتاب گندم و بلدرچین انتشارات تکا (توسعه کتاب ایران) پ ویی گالینگور تاریخ چاپ87/08/27 نوبت چاپ1.
گندم و بلدرچین - خانه کتاب
ketab.ir/modules.php?name=news&op=pirbook&bcode...
translate this page
کتاب گندم و بلدرچین انتشارات تکا (توسعه کتاب ایران) رقعی گالینگور تاریخ چاپ88/07/21 نوبت چاپ2.
معرفی مواد غذایی مورد استفاده در جیره بلدرچین و کبک - آموزش تخصصی ...
esfarasabz.ir/post/26
translate this page
گندم یکی دیگر از غلات است که تقریباً 3100 انرژی و 12% پروتئین دارد . برای تقسیم بندی از نوع واریته(زمستانه و بهاره )،رنگ پوشش(قرمز و سفید)ومیزان سختی (نرم ...
تغذیه علمى و عملى طیور
www.parandeban.com/thread-تغذیه-علمى-و-عملى-طیور
translate this page
یک غذای ساده وغنی برای طیور خانگی: نان خشک خیس شده+سبوس ریز گندم یا برنج. ... بلدرچین.بوقلمون... شامل ذرت و گندم و جو و سویا و دان پرسی است و سبوس گندم به ...
خود اشتغالی و کار و زندگی بهتر - مقاله پرواربندی بلدرچین
zeendege. /post/3
translate this page
سرعت رشد جوجه بلدرچین سریع بوده و بنابرین باید درصد پروتئین جیره غذائی آنها زیاد ... مواد دان خوراکی موادی همچون دانه گندم یا نان خشک و دانه جو و سویا و ذرت د شده و ...
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - مطالب ابر گندم
ghaf az.mihanblog.com/post/tag/گندم
translate this page
ساخت قفس های پرورش بلدرچین و کبک به صورت آپارتمانی 5 طبقه و 4 طبقه با تمامی ... مواد اولیه تشکیل دهنده خوراک طیور : ذرت زرد. کنجاله سویا. گندم. جو. سبوسها.
پرتال جامع تایا | گندم و بلدرچین
taya.ir/ __s-masihemontazer-0-201.aspx
translate this page
گندم و بلدرچین. مسئولیت خطیر! مسئولیتی خطیر در قم دارد. با خلق نه، با خدا تفاهم دارد. آنقدر که در کار خدا مشغول است. اصلا کاری به کار مردم دارد؟! ::: چهارشنبه ششم آبان ...
searches related to گندم و بلدرچین

جیره بلدرچین تخمگذار

غذای اصلی بلدرچین


 

۱. رگ، رگبرگ، ۲. سیاه رگ vein رگبرگ نواری vein banding روشن شدن رگبرگ‌ها vein clearing وریدها، سیاهرگ‌ها veins خانوادهٔ ولوزیاسه velloziaceae سرعت، شتاب velocity بادسنج velometer لوبیا مخملی velvetbean بزرگ سیاهرگ vena cava ی، مقاربتی veneral گوشت ن venison زهر، سم venom سیاهرگی، وریدی venous ، م ج vent تهویه‌ ، تهویه شدن ventilate تهویه، هوادمی ventilation میزان تهویه ventilation rate هواکش، دستگاه تهویه ventilator بطنی، شکمی، تحتانی، پائینی ventral بالهٔ شکمی ventral fin فتق شکمی، فتق بطنی ventral hernia به‌طرف شکم، در جهت شکم یا بطن ventrally حفرات بطنی، حفرات یا کیسه‌‌‌‌‌‌‌های بطنی یا شکمی ventral sacs منظرهٔ بطنی، منظرهٔ زیرین، منظرهٔ تحتانی ventral view پیشوندی است به‌معنی شکم، شکمی، بطنی ventri شکمی، بطنی، مربوط به شکم یا بطن ventric بطن vintricle انقباضات سریع و ناهماهنگ بطن‌های قلب که منجر به از دست دادن همزمانی بین ضربان قلب و ضربان نبض می‌شود. این عارضه معمولاً در اثر شوک برقی ایجاد می‌شود ventricular fibrillation ناودان بطن، شیار بطنی ventricular groove بیماری لکهٔ سیاه سیب venturia inaequalis جنس شاه‌پسند verbena شاه‌پسند برگ لیموئی verbena citriodora شاه‌پسندرسمی verbena officinalis خانوادهٔ شاه‌پسندم شاه‌پسندیان verbenaceae جنس ماهور، جنس گوشک verbescume گوشک براق verbescume blatlria گوشک ماهوتی verbescume floccosum گوشک لیخنس verbescume lychnitis گوشک سیاه verbescume nigrum گوشک فلومیس verbescume phlomoides گل ماهور، گوشک verbescume thapsus نوعی کنه کُشی اختصاصی verdex کرم کُش vermicid شبیه کرم‌، کرمی، کرم‌مانند vermiform کرم‌کُش، داروی کرم‌کُش، داروی ضد کرم vermifuge نژاد ورمونت vermont sheep بهاره‌سازی، بهارس vernalization بهاره‌ ، بها vernalize بهاره، بهاره شده vernalized جنس سیزاب veronica سیزاب سنبله‌ای veronica acinifolia سیزاب باریک veronica acutifolia سیزاب صحرائی veronica agrestes سیزاب آناغالیس veronica anagalis سیزاب دشتی veronica arvensis سیزاب نهری veronica beccabunga سیزاب بلوطی veronica chamaedrys سیزاب عشقه‌ای veronica hederefolia سیزاب کوهی veronica montana سیزاب رسمی veronica officinalis سیزاب ایرانی، بوبوک veronica persica سیزاب زودرس veronica praecox سیزاب آویشنی veronica serpyllifolium سیزاب خوشه‌ای veronica spicata سیزاب جنگلی veronica teucrium سیزاب سه برگه veronica triphyllos سیزاب بهاری veronica verna ب آزاد ver ile مهره‌دارن vertebrata مهره‌داران vetebretes مهره vertebrum فرق‌سر vettex عمودی، واقع در رأس vettical عامل پژمردگی ورتیسیلومی سیب‌زمینی vertisillium alboatrum بسیار حساس very tender کیسه، تاول vesicle تومورهای ذخیرهٔ مواد غذائی vesicles رحمی مثانه‌ای vesicouterine هاب تاولی مهبل vesicular vaginitis بیماری ی تاولین، بیماری مقاربتی تاولی vesicular venereal disease آوند چوبی، آوند vessel عروق، رگ‌ها vessels دهلیز مهبل، دهلیز vestibule ماشک، ماش vetch ماشک vtch - common vetch - hairy ماشک گُل خوشه‌ای veth - winter دامپزشک veterinarian دامپزشک، دامپزشک veterinarian doctor دامپزشکی veterinary بازرس دامپزشکی veterinary inspector دامپزشکی، طب حیوانی veterinary medicine نوارهای‌خودچسب vet پرچم دار veilate گلبرگ‌های پهن خارجی خانوادهٔ پروانه آسایان و نخود vexillum اسیدهای چرب فرّار vfa قدرت زنده ماندن، قابلیت زیستن viability فوهٔ نامیه، قابلیت جوانه‌زدن (بذر) viability ح زنده ماندن viability زنده‌ماندنی، قادر به زیستن viable ویال vial غربال یا الک تکان خوردنده vibrating screen ارتعاش، نوسان vibration ارتعاش دهنده، تکان دهنده vibrator ویبریوز vibriosis جنس بداغ viburnum بداغ viburnum opulus جنس ماشک vicia ماش کرکدار vicia angustifolia باقلای علوفه‌ای vicia faba ماشک زرد vicialutea ماشک ارغوانی vicia purpurascens ماش علوفه‌ای، ماشک گُل خوشه‌‌‌‌‌‌‌ای معمولی بهاره vicia iva ماشک باغی vicia sepium ماشک گُل خوشه‌ای گل بنفش vicia villosa ویسیلین vicilin تلویزیونی، ویدیو video نسبت بین لاکتوز، پروتئین و خا تر در شیر (۱۲/۷:۹:۱/۲) vieth,s ratio لوبیا چشم بلبلی vigna sinensis نیروی زیستی، نیرو، نشاط، قدرت، انرژی vigor پُرز villi ویلیکینین villikinin کُرکدار villous پُز، پُرزچه villus سُس سرکه vinaigrette جنس پروانش vinca پروانش خزنده vinca major پروانش یک‌ساله vinca media جنس پادزهر vincetoxicum پادزهر سمّی vincetoxicum officinale و، تاک، درخت‌انگور، پیچک vine گیاهان جالیزی، محصولات جالیزی vine crops سرکه vinegar vinegar dried grains غلات تخمیر سرکه‌ای vinegar fermentation grains پیچک آفتاب خشک vine hay پیچک vines جنس بنفشه viola بنفشهٔ بلند viola elalior بنفشهٔ بی‌بو viola hirta بنفشه معطر viola odorata بنفشهٔ باتلاقی viola palustris بنفشهٔ جنگلی viola silvestris بنفشهٔ فرنگی، بنفشهٔ سه‌رنگ viola tricolor خانوادهٔ بنفشه violaceae راستهٔ ویولا violales اشعهٔ ماوراء بنفش violet ray ویروس خونی viremia تشکیل کلروفیل در بافت‌هائی که به‌طور طبیعی فاقد کلروفیل هستند virescence کلماتیس virgin,s bower تلیسهٔ با کره virgin heifer موچسب virginia creeper خاک بکر virgin soil پشمی که از یک زنده چیده شده باشد و هنوز حاوی (lwist) باشد vircin wool ویروئید viroid ویروئین viroin ویروس شناسی virology بیماری ویروسی virosis ویروس کُش virucide درجهٔ بیماریزائی یک عامل بیماریزا virulence بیماریزا virulent ویروس virus ویروس virus احشاء viscera چسبندگی، چسبانکی، گرانوری viscosity طیف‌مرئی visible spectrum دیدنی، عینی، بصری visual ارغوان‌بینائی، رودوپسین visual purple زندگی، حیات vita خانودهٔ مو، خانوادهٔ انگور، خانوادهٔ رز، تا تانان vitaceae حیاتی، حیات بخش vital ویتامرها vitamers ویتامین vitamin ویتامین آ، عامل ضد گزروفتالمی viamin a ویتامین آ استات vitamin a acetate ویتامین آ الکل vitamin a alchohol روغن غذائی ویتامین آ و د vitamin a & d feeding oil روغن غذائی ویتامین آ vitamin a feeding oil آنتاگونیست ویتامین vitamin antagonist ویتامین ب vitamin b ویتامین b۱، تیامین vitamin b۱ ویتامین ب۶ پیریدو ین، پیریدو ال، پیریدو امین vitamin b۶ ویتامین ب۱۲، کوبالامین vitamin b۱۲ ویتامین ب۱۳، اسیداوروتیک vitamin b۱۳ ویتامین ب ۱۵، اسید پنگامیک vitamin b۱۵ ویتامین ب کمپل vitamin b complex ویتامین ب ت، کارنیتین vitamin b t ویتامین ث، اسیدآسکوربیک، اسید دی‌هیدروآسکوربیک، اسیدهگزورونیک، ویتامین ضد آسکوربوت vitamin c ویتامین د vitamin d کمبود ویتامین vitamin deficiency روغن غذائی ویتامین(د) vitamin d feeding oil شیر ویتامین (د) vitamin d milk ویتامین e، توکوفرول، عامل ضد عقیمی vitamin e ویتامین اف vitamin f ویتامین جی، ویتامین ب (۲) ریبوفلاویت vitamin g ویتامین اچ vitamin h رماتیسم ، درد عضلانی myalgia ویتامین افزائی، ویتامینه‌ افزودن ویتامین به چیزی vitaminization شیر ویتامینه vitaminized milk ویتامین ک یا کا، عامل انعقاد خون، عامل ضد خونریزی vitamin k آنالوگ ویتامین k vimin k analogue ویتامین (ال) vitamin l ویتامین (پی) vitamin p برچسب‌های مکمل‌های ویتامینی vitamin product labels ویتامین‌ها vitamins مکمل‌های ویتامینی vitamin supplements پیرودو ین، ویتامین ب۶ ، ویتامین وای vitamin y زرده، زردهٔ تخم‌مرغ vitelline غشا یا ٔ میان مایه‌ای تخمک، غشایا ٔ سیتوپلاسمی تخمک vitelline membrane کیسهٔزرده vitellinesac میان‌مایهٔ (سیتوپلاسم) تخمک، زردهٔ‌تخمک vitellus شته فیلو را viteus (phylloxera) vitifoliae پرورش درخت مو (انگور) viticulture بچه‌زائی، زنده‌زائی viviparity زنده‌زا، بچه‌زا viviparous زنده‌زائی vivipary صوتی vocal مدفوع و / یا یدن void فرّار volatile اسیدهای چرب فرار volatile fatty acids. vfa روغن‌های فرار volatile oils آتشفشان volcano پیچ، پیچک volubile اختیاری voluntary مصرف اختیاری voluntary intake پیچ‌خوردگی روده volvulus استفراغ، استفراغ vomit استفراغ vomiting دستگاه دهنده votator فَرج vulva آویخته‌های پوستی v - y v y flaps هفت کول viburnum lantana ویفرشده، ویفر wafered ویفر wafers دستمزد، مزد، حقوق wage جنس گل زنگوله wahlenbergia زنگولهٔ عشقه‌ای wahlenbergia hederacea اسب قدم‌رو walking horse آهن، آهن متصل به walking light t دیوار، دیواره، جدار wall خانوادهٔ چلیپاییان، خانوادهٔ کلم، خانوادهٔ گل دیواری، خانوادهٔ شب‌بو wallflower family گردو walnut گردوی سیاه walnut - black انبار، مخزن، فروشگاه کالا دست دوم، در مخزن گذاشتن warehouse وارفارین warfarin گرم warm هوای گرم warm air خونگرم، حیوان خون گرم warm blood حیوان خون گرم warm blooded animal آب و هوای گرم warm cilimate جایگاه گرم، آغل یا اصطبل گرم warm confinement جبههٔ هوای گرم، جبههٔ گرم warm front فصل گرم warm season محصولات فصل گرم warm season crops فصل گرم warm season gr گرمی، حرارت warmth تغذیهٔ های پرواری با کنسانتره برای یک مدت کوتاه به‌طوری که اثر آن معلوم شود، اما پروار نشوند warm up گرم ، گرم موتور ماشین warm up هوای گرم warm weather پود warp زخم‌های جنگی war wounds شستن، شستشودادن wash شسته، شستشوداده شده washed پشم شُسته washed wool زنبور زرد، زنبور بی‌عسل wasp خانوادهٔ وئیده wasp flies فضولات، مدفوع و ادرار، ضایعات هر چیز، پس ماندهٔ غذای حیوان یا انسان waste گازهای زاید waste gases تلفات، فضولات، ضایعات wastes بلال خوراکی wasting ears پُرافت، حیوان پُرافت wasty پشم پُرافت wasty wool آب، ا یدهیدروژن water آب دادن water بن‌ماری، آب گرم water bath مسمومیت آبی خون water bloom poisoning سن قایقران water boatman آب نرم کن water conditioner آبشخور water container ترتیزک آبی watercress بالشتک آبی water cushion آبشخوار waterer آبشوئی water erosion عصاره گیری شده با آب water extracted سُنبل آبی water hyacinth آب دادن watering آبشخور، مکان آبشخوار watering place آبخوری‌طوطی، آشخور طوطی watering trough مصرف آب water intake حفره‌های آبگیر موتور water jacket سطح آب water level غرقاب، مانداب، اشباع از آب water logged مدیریت مصرف آب water mana ent هندوانه watermelon آب سنج water of constitution تأمین آب water out بخشی از واحد دندانپزشکی water pike لولهٔ آب water pipe مکان آب خوردن، مکان استقرار آبخوری یا آبشخوار water place گیاه آبزی water plant تلمیهٔ آب water pump کیفیت سنج آب water quality meter آب‌‌‌‌‌‌‌ها waters آبخیز، حوضهٔ آبریز، آب پخشان watershed محلول در آب water soluble کربوهیدرات‌های محول در آب water soluble carbohydrates مواد محلول در آب water solubles ویتامن‌های محلول در آب water soluble vitamins پلت‌های ثابت در آب water stabilized pellets منبع آب، ذخیرهٔ آب، تأمین آب water supply سیستم آبیاری water system سطح ایست water table مخزن آب water tank آبشخوار، آبشخوار وطولی water trough جریان بخار آب water vapor flux آبراه، مسیرآبی vater way گیاه آبزی ، علف هرز آبزی water weed آبکی، آبدار watery ریش، ریش‌پرندگان wattle موم، مومی شکل wax عصا walking stick تلهٔ نوری عبوری walking light t آب ساختمانی water of constiution غدّهٔ مومی wax gland ذرت مومی waxy corn ذرت مومی waxy maize آرد نرم weak flour رشد کم بخش‌های هوائی weak top growth از شیر گرفتن wena از شیر گرفته weaned از شیر گیری، از شیرگرفتن weaning از شیر گرفته weanling وزن از شیر گیری weanig weight از شیر گرفته weanling ۱. پوشیدن، ۲. فرسایش یافتن wear فرسایش، سایش wearing فرسوده wearing out هوا، تغییر فصل، آب و هوا تحت تأثیر هوا قرار گرفتن weather هوازده، آفتاب زده، آفتاب خورده weather beaten ادارهٔ هواشناسی weather bureau هوادیده، آفتاب‌زده، باران خورده weathered هوادیده weathered gr هوازدگی، فرسایش دراثر هوا، د و تجزیه شدن weathering ایستگاه هواشناسی weather station تارتن web spinner علف هرز weed وجین weed از علف‌های هرز پاک ، وجین weed a ground وجین کُن weeder پُرعلف هرز weediness وجین گیاهان هرز weed out noxious plants مسمومیت با علف‌های هرز weed poisoning توقف رشد علف‌های هرز، متوقف رشد علف‌های هرز weed suppression پُرعلف هرز weedy هفته week سر طومی، شپشه weevil غذای پس‌مانده weighback میانگین وزنی weighted mean کاهش وزن weight loss نسبت وزن weight ratio جوش خوردن، جوش دادن weld چاه well خوب خشک شده، خوب عمل آوری شده، پنیر خوب عمل آوری شده wellcured خو ز شی شده، دارای ز شی خوب well drained چراگاهی با ز شی خوب well drained pasture آب چاه well water غرب west غربی، به‌طرف غرب western جو غربی western barley گندم سفید غربی western white wheat هند غربی west indies مرطوب، بارانی، خیس، تر، خیس‌ wet خا تر مرطوب wet ashing تفالهٔ تر چغندر wet beet pulp بره یا بزغالهٔ اخته wther کشت آبی wet land farming خوراک خمیری wet mash آسیاب مرطوب wet milled آسیاب به‌صورت مرطوب wet milling خوراک خمیری wet mix feed آسیاب مرطوب wet process milling wet process steeping رندرینگ شده با بخار wet rendered wet rendering خیس‌شدنی، مرطوب شدنی wettable پودر یا گرد قابل تعلیق در آب، پودر یا گرد خیس شدنی wettable powder مادهٔ خیس کننده، مادهٔ مرطوب کننده wetting agent گوشت نهنگ، تانکاژ نهنگ whale guano پورد نهنگ whale meal گوشت نهنگ whale meat روغن نهنگ whale oil whale tankage کاغذ صافی واتمن whatman ۱. صدف ح ونی شکل، ۲. تورم حاصله از نیش‌زدن پشهٔ مالاریا روی پوست، ۳. ورم جای شلاق whatman کورک wheal گندم wheat هر یک از گونه‌های جنس تریتیکوم (گندم) از خانوادهٔ گندمیان wheat کمربند گندم wheat belt wheat binder; سبوس گندم wheat bran سبوس گندم و زبرهٔ استاندارد گندم wheat bran and wheat standard middlings گندم نان، گندم معمولی wheat - bread نان گندم wheat bread دهٔ گندم wheat brown shorts خُرده‌کاه گندم wheat chaff گندم چماقی wheat - club منطقهٔ گندم کاری، کمربند گندم wheat country پس‌مادهٔ خشک الکل کشی از گندم wheat distiler - sried grains پس ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم با مواد محلول weheat distillers dried grains with solubles گندم دروم wheat - durum سنُبلهٔ گندم wheat ear گندمی، گندمگون، مربوط به گندم wheaten آرد گندم wheat flour زبرهٔ‌ آرد گندم wheat glour middlings گیا گندم، جنین گندم wheat germ نوالهٔ گیا گندم wheat germ oil cake کنجالهٔ گیا گندم wheat germ oil meal مرغ گندمی، مرغ خزنده wheat gr weat gray middlings نوعی خوراک دام که شامل ذرات ریز سبوس خارجی، سبوس داخلی، گیا و مواد خشبی به‌دست آمده از آسیاب می‌گردد. این خوراک حاوی کمتراز ۶% الیاف خام است weat gray shorts آرد خوراکی نامرغوب گندم wheat low grade feed flour زبرهٔ گندم wheat middligs ضایعات گندم کوبی wheat mill run خوراک مخلوط گندم wheat mixed feed مسمومیت با گندم wheat poisoning رد داگ گندم wheat red dog wheat red dog flour wheat red shorts کمربند گندم، ناحیهٔ گندم کاری wheat region ذرت سفید white corn اسهال سفید، اسهال غیر خونی white diarrhea شبدر سفید، شبدر سفید هلندی white dutch clover آرد، آرد سفید white flour مگس سفید، آلورود whitefly سورگوم دانه سفید white grain sorghum کلم پیچ white geaded cabbage بیمار تلیسهٔ سفید white heifer disease برهٔ سفید white lamb گوشت سفید white meat زبرهٔ آرد گندم، زبرهٔ سفید white middlings بیماری عضلهٔ سفید white muscle disease یولاف سفید white oats شبدر بخارا، شبدر شیرین سفید، شاه افسر سفید، شبدر شیرین سفید دو ساله white sweetclover گندم سفید whit wheat مخفف â«سازمان بهداشت جهانیâ» who شمارشگر تشعشعات بدن whole body counter تخم‌مرغ کامل whole egg دانهٔ کامل whole grain آرد کامل whole meal flour شیر کامل whole milk گیاه کامل، کل قسمت‌های گیاه whole plant بذور پرس شدهٔ کامل whole pressed تخم پنبهٔ کامل پرس شده whole pressed cottonseed تخم‌پنبهٔ کامل پرس شدهٔ ممتاز whole pressed cottonseed prime quality بادام‌زمینی کامل پرس شده whole pressed peanuts نمایه (شاخص) قیمت عمده فروشی whole sale price index گندم کامل whole wheat آرد گندم کامل whole wheat flour پیچ، حلقه whorl فراهم whorl عریض، گسترده wide به‌طور گسترده widely به‌طور گسترده توزیع شده، به‌طور گسترده پخش شده widely distriuted خوراک یا جیره با نسبت غذائی وسیع wide nutritive ration wide ration خودرو، وحشی wild جو وحشی wild barley وحشی، خودرو wild gr علف خشک خودرو wild hay یولاف وحشی، یولاف خودرو wild oat چراگاه وحشی، چراگاه خودرو wild pasture چاودار وحشی، چاودار خودرو wild ray بید، درخت بید، ترکهٔ بید، هر نوع محصول درخت بید willow ماشین پنبه‌زنی willow کارگر پنبهٔ پاک‌کُن، کارگر پنبه‌زن willoer علف willow herb بلوط برگ حنجری willow oak پژمردن، پلاسیدن، خم‌شدن wilt پژمرده، پلاسیده wilted پژمردن، پژمرده شدن، پلاسیدن wilting پژمردگی wiltness باد، در معرض باد گذاردن wind بادبُرد windblown متوقف شده توسط باد windbound بادشکن windbreak باد زدگی windburn بادنما wind cone پیچک، پیچنده winder میوهٔ باد انداخته، باد آورده wind fall جریان باد windflow شقایق نعنائی wind flower دُمل پای اسب windgall شکاف قلهٔ کوه wind gap نفخی، نفاخی windiness چرخ چاه windl علف طناب بافی windle straw آسیاب بادی windmill جنس گُل شیپوری arum ۱. پنجره، روزنه، قاب پنجره، ۲. پلک چشم، چشم window نوعی ماهی پهن و خالدار ئی windowpane ۱. نای، ۲. لوله یا مجرای عبور هوا wind pipe ضدّباد، مقاوم در مقابل باد windproof ردیف کُن windrower طوفان، گردباد windstorm بادنما wind vane رو به باد، به‌طرف باد windward ۱. پُرباد، بادخیز، طوفانی، ۲. نفخ‌دار windy wine ‌ساز، انگوکار، پرورش دهندهٔ انگور مخصوص سازی winegrower بال winery ۱. پره، باله، بال، بادبان، ۲. نوع، قسم، ۳. بادنما wing زخم wound ۱. پاپره‌دار، ۲. تندپا، سریع wing footed بالچه، بال کوچک، زایدهٔ بال مانند winglet بال مانند winglike چشم‌بند اسب winker دایرهٔ برندگان winner,s circle زمستان، فصل زمستان winter زمستان گذرانی winter وینتراسه winteraceae یک‌سالهٔ زمستانه winter annual جو زمستانه winter barley راج زمستانه winterberry کدو تنبل، کدوی گردن کج زمستانی winter crookneck محصول یک‌ساله winter crop اسهال زمستانه winter dysentry زمستانه winterer تغذیهٔ زمستانه winter feed زمستانه winter gr مقاوم به سرما winter hardy ۱. مراقبت، تغذیه و نگهداری دام‌ها در خلال ماه‌های زمستان، ۲. تغذیهٔ دام‌های غیر تولیدی با علوفهٔ خشبی کم ارزش در طول زمستان wintering یولاف زمستانه winter oats مرتع زمستانه winter range منداب، ک ا گیاهی است یک‌ساله که در اروپا از بذر آن روغنکشی می‌شود و در به‌عنوان گیاهی چراگاهی کشت میِ‌شود. بومی اروپا و آسیا winter چاودار زمستانه winter rye گندم زمستانه winter wheat قیچی سیم‌بر wire cutting scissors بخیه‌های سیمی wire sutures پشم‌سیمی wiry wool جنس گلیسیس wistaria گلیسین بهاره wistaria sinesis جاروی جادگر، جاروئی شدن witche,d - broom باردار، آبستن، حامله with calf زمان قطع دارو، زمان قطع مواد افزودنی withdrawal time خشک شدن withering جدوگاه withers بدون جنین، بدون گیا without germ پوست کنده، پوست گرفته without hulls مجرای ولف wolffian duct عامل محرک رشد مجرای ولف wolff stimulating factor پیوند ولف wolf,s graft الکل چوب، متانول ، متیل‌الکل یا الکل‌متلیک wood alcohol ذغال،ذغال چوب wood charcoal چوب جویدن، چوب جوی wood chewing تکه‌های ورقه‌ای چوب wood chips آلات چوبی wood enware چربی پشم، روغن پشم wood fat چراگاه جنگلی woodland pasture تفالهٔ چوب wood pulp جنگل woods تراشهٔ چوب wood shavings سیلوی عمودی چوبی wood stave silo قند چوب wood sugar ضایعات چوب wood wastes چوبی woody گیاه چوبی woody plant پشم wool پشم کور wool blind پشک کوری wool blindess ترکیب شیمیائی پشم wool chemical composition تراکم پشم wool density قطر تار پشم wool diameter پارچه پشمی woolen ظرافت تار پشم wool fineness دستهٔ پشم wool fleece چربی پشم wool grease پشم چرب، پشم نشتسه، پشم خام wool in the grease طول تار پشم wool length گل‌رنگ وحشی woolly safflower رکورد پشم wool record پشم شوئی wool scouring سیاه‌زخم، بیماری پشم جدا‌کُن wool sorter,s disease آلودگی‌های گیاهی پشم wool vegetable faults بازدهٔ پشم wool yield چربی پشم، روغن پشم wool wax کار work رقابت عملی "workable competition" سرمایهٔ درجریان، سرمایهٔ جاری working capital کارهضم، حرارت مصرف غذا work of digestion واحد کار به ازای هر فرد work units per man کرم worm کرم کُشی شده woum کرم کُشی شده woumed کرم کُش، ضد کرم wormer worsted پارچه ظریف پشمی worsted wool جمع‌شدن زخم به‌هم آمدن لبه‌های زخم wound contraction یام زخم wound healing لارو (کرمینهٔ) پشه wriggler کروموزم ای x گزانتین xanthin گزانتین xanthine جنس توق، جنس زردان xanthium توق xanthium pensylvanicum پیشوندی است به معنی â«زردâ» xantho - عامل بیماری باکتریائی برنج xanthomonas oryzae. fangoal عامل لکهٔ تاولی باکتریائی سویا x. phaseoli گزانتوفیل xanthophyll اثر فوری دانهٔ گرده روی خصوصیتی از آندوسپرم xenia پیوند غیر خودی xenograft بیابان‌زی xeromorphic خشکی‌زی xerophile گزروفتالمی، خشکی قرنیه xerophthalmia گیاه خشکی دوست xerophyte عارضه خشکی پوست یا جلوی چشمان xerosis خشکی دهان xerostoma خشک و گرم xerothermic خنجری xiphoid x rays زایلان، گزیلان، سلولوزان xylan ذغال چوب xylanthrax بافت چوبی، آوند چوبی xylem زایلیتول xylitol. c۵h۱۲o۵ منبت کاری روی چوب xylog h چوب سنج xylometer چوب زی؛ مثل، قارچ‌هائی که روی چوب ریشه کرده و زندگی می‌کنند. xylophillous زایلوز، گزیلور، قند چوب xylose.c۵h۱۰o۵ درختی است، با خارهای جانبی که چوب آن بافت نرمی دارد xylosma برش چوب xylotomy گزیریداسه xyridaceae ایتریوم y. ythrium سیب‌زمینی شیرین yam یارد yard عمل انتقال چوب yarding جهت انتقال چوب yarding direction فاصلهٔ انتقال چوب yarding distance نوار انتقال چوب yarding strip کروموزوم y y chromosome زایمان yean برّه، بزغاله yeanling سال year سالنامه، گزارشات سالانه year book یک‌ساله، یک‌ساله تا دوساله، گیاه یا حیوان یک‌ساله yearling گوساله‌یک‌ساله yearling calf بزغالهٔ یک‌ساله yearling kid جیرهٔ یک تا دوسالگی yearling ration چرا در سراسر فصل یا سال year long range grazing مرغ یک‌سال yearock مخمّر، خیمرمایه yeast نوعی خوراک دام که از خشک صحیح مخلوط غلات، م و جوانهٔ م و گاهی کنجالهٔ تخم‌پنبه در تهیهٔ یا سرکه به‌دست می‌آید yeast dried grains پس ماندهٔ تخمیر غلات yeast fermentation grains مثل خمیر میاه، کف‌دار yeastly مخمّر با محیط کشت yeast with medium مادیان خشک، مادیان غیر شیرده yeld mare مادیان نزائیده yeld mare ا ید مس، ا یدمس زرد yellow copper oxide ذرت زرد yellow corn یونجهٔ گل زرد yellow flowered alfalfa شبدر شیرین دوساله گل‌زرد yellow flowered biennial sweetclover سورگوم دانه‌زرد yellow grain sorghum چربی زرد yellow grease گندم زمستانهٔ زرد سخت yellow hard winter wheat یولاف زرد yellow oats ا ید جیوهٔ زرد yellow mercury زردی yellows سویای زرد yellow soybean شبدر شیرین گل زرد yellow sweetclover سبزی زرد yellow vegetable درخت زرنب yew tree تولید، بازدهٔ یک تولید، محصل ، بازده، ثمردادن yield ماست yoghurt, yogurt ماست yogurt زرده، زردهٔ تخم، زردهٔ تخم‌مرغ yolk روغن پشم yolk قسمت میانی، قسمت اصلی، بهترین بخش یک جسم yolk مجرای زرده yolk duct کیسهٔ زرده yolk sac شبیهٔ زردهٔ تخم، چرب، دارای روغن پشم yolky جوان، فرزند جوان، بچه young جوانهٔ نو، جوانهٔ جدید young bud های جوان، گوساله‌ها young cattle طیور جوان، جوجه‌ها young chickens بزهای جوان، بزغاله‌ها young goats قوچ جوان young ram خاک جوان، خاک نو young soil سوسک سیاه گندم zabrus tenebrionis. family carabidae مرتع، علفزار، علف zacate زاکل zackel sheep جنس زامیا zamia زندی zandi sheep جنس زانیکلیا zannichellia زانیکیای باتلاقی zannichellia palustris زانیکیاسه zanichelliaceae جنس ذرت zea ذرت معمولی zea mais زی زانتین zeaxanthin نژاد زبو zebu راستهٔ زئوفورمز zeiformes زئین zein زل zel sheep چرای صفر zero graizing چرای صفر zero pasture زیر راستهٔ بال پولکداران zeugloptera پروانهٔ فری xeuzera pyrina نوعی سیم بخیهٔ آلومینیومی zimmermain روی، ف روی zinc. zn zinc deficiency ا ید طبیعی روی ، سنگ معدن روی zincite. xno ا ید روی ترکیبی است که از آن به‌عنوان یک قارچ کُش، ضدعفونی کنندهٔ بذور و منبع عنصر روی در تغذیهٔ دام استفاده می‌شود zinc ocide جنس زنجبیل zingiber خانوادهٔ زنجبیل zingiberaceae راسته زنجبیل zingiberales جنس گل‌آهاری zinnia گل آهاری zinnia elegans زیر یوم zirconium. zr پیشوندی است به معنای وجود زیرکوینوم. zircono - جنس کاکوتی ziziphora فسفور دوزنک zn۳p۲ پیشوندی است که دل بر حیوانات می‌کند. zo- تولید و تکثیر جنس حیوانات zogamy منطقه‌ای، ناحیه‌ای zonal ناحیهٔ شفاف zona pellucida ناحیه، نوار، منطقه zone حیوان، جانور، باغ وحش zoo جانورشناختی zoological جانورشناس zoologist جانورشناسی zoology اندازه‌گیری اندام‌های جانوران zoometry بیماری‌های مشترک zoonoses پلانکتون جانوری zooplankton زئوسپورانژیم zoosporangium زئوسپور zoospore تشریح حیوانات zootomy نابالان zo tera جنس نواری zostera نواری دریائی zostera marina خانوادهٔ نواریان zosteraceae زوئیتریون zwitterion وجنه‌ای zygomatic گل‌های نامنظم zygomorph نامنظم، دارای سطح تقارن، دارای تفارن طرفی zygomorphic خانوادهٔ اسپند، خانوادهٔقیچ zygophyllaceae جنس قیچ zygophyllum قیچ صحرائی zygophyllum atriplicoides گشن گیری، پیوند ، کیفیت تخم لقاح شده zygosity زیگوسپور zygospore تخمک لقاح یافته، تخمک بارور شده zygote زیماز zymase زیموژن، پروآنزیم zymogens دارای خواص مخمّر، تخمیری zymoid تخمیر شناسی zymology عمل آنزیم‌ها، تغییرات حاصل از عمل آنزیم‌ها zynolysis زیموم، زیمومین، گلوتنین zymome زایمومتر zymometer زایمورجی zymurgy پاراکازئین paracacin. see casin; rennet ظرفیت دامی مرتع pasture carrying capacity نفوذپذیری ، تراوائی permeability عامل سفیدک داخلی یونجه و شبدرها peronospora trif oliorum آلو plum damson. prunus insitia جنس هزار گره polygonatum علف هفت‌بند p.spp جنس خنجرک stratiotes شبدر طلائی t.pratense ماوراء بنفش ultra violet عوامل غیرآلی ناشناخته رشد unidentified inorganic growth factors گُل شیپوری arum maculatum ساحل رودخانه ، قسمت کم عمق رودخانه یا دریاچه bank گونهٔ بپتیستا baptista spp تغذیهٔ cattle feeding کود بستر ی cattle litter


از ابتدای سال جاری تا کنون میزان واردات گندم از سایر کشورها به ایران افزایش یافته است و بطور مثال واردات این محصول استراتژیک از کشور با رشد دوبرابری روبرو بوده است.

به گزارش رو مه مردمسالاری با توجه به اهمیت امنیت غذایی و به ویژه نقش تعیین کننده گندم در بسیاری از مبادلات و مجادلات جهانی، خودکفایی در تولید این محصول به عنوان یکی از اولویت های اساسی بخش کشاورزی بسیاری از کشور های جهان و ایران مطرح است. زمانیکه طرح خودکفایی گندم هشت سال پیش در ت آقای خاتمی استارت خورد،کارشناسان پیش بینی قطع واردات این محصول کشاورزی به کشورمان را داشتند اما نه تنها اینطور نشد بلکه امروز شاهد رشد میزان واردات گندم به کشور هم شده ایم.

کشور ما که تا 50 سال پیش با تولید چهار میلیون تنی گندم پاسخگوی نیاز مصرف جامعه بود، از سال 38 به بعد به دلیل کمبود تولید و افزایش مصرف سرانه، نیازمند واردات شد و این وابستگی هر سال افزایش یافت و در برخی سال ها مجبور بودیم بیش از یک میلیارد دلار برای واردات گندم هزینه کنیم. تا اینکه با سیاست افزایش قیمت ید تضمینی، کشاورزان به افزایش کشت این محصول و تداوم آن ترغیب شدند و از سال 83 پس از حدود 45 سال وابستگی به واردات گندم خارجی، به خودکفایی رسیدیم و 26 آبان ماه هر سال به عنوان روز ملی خودکفایی گندم در تقویم ایران ثبت شده است. اما در شرایطی که کشورمان از هشت سال پیش جشن خودکفایی گندم را ب ا کرده است و آمارهای تولید از کفایت مصرف حکایت می کنند، واردات گندم دو دلیل می تواند داشته باشد اول اینکه آمارهای تولید نادرست بوده و هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و دوم دست های پنهان عامل واردات این محصول هستند. در چهار ماهه نخست سال جاری حجم واردات گندم به کشور به بیش از 2.3 میلیون تن رسید. براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در مدت زمان یادشده بالغ بر 806.8 میلیون دلار گندم از 13 کشور جهان وارد ایران شد. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر وزنی 15 هزار واز نظر ارزشی 20 هزار درصد رشد نشان می دهد. به معنای دیگر واردات گندم به کشور در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل از نظر وزنی 158 و از نظر ارزشی 201 برابر شده است. همچنین تنها در تیر ماه امسال حدود 480 هزار تن گندم وارد کشور شد. بیشترین حجم واردات گندم به ایران در چهار ماهه نخست امسال مربوط به سوئیس با 604 هزار تن، روسیه با 334 هزار تن، آلمان با 303 هزار تن، هلند با 256 هزار تن و برزیل با 231 هزار تن بوده است. همچنین در این مدت نزدیک به 126 هزار تن گندم نیزاز وارد ایران شد.

این رقم نسبت به آمار واردات سه ماهه گندم از رشد دو برابری را نشان می دهد. آذربایجان، اتریش، ازب تان، امارات، ترکمنستان، سنگاپور و قزاقستان نیز از دیگر مبادی ورود گندم به کشور در چهار ماه سال 91 بودند. به گزارش ایسنا، واردات گسترده گندم به کشور طی سال جاری در حالی رخ داده که چندی پیش جمعی از کشاورزان خوزستانی با امضای نامه ای نسبت به پایین بودن قیمت ید گندم اعتراض خود را اعلام کرده و خواستار تجدید نظر وزارت جهاد کشاورزی در این قیمت گذاری شدند. ید هر کیلو گندم 395 تومان تعیین شده بود که پس از آن، این مبلغ به ازای هر کیلو 420 تومان تغییر کرد؛ این درحالی است که قیمت ید گندم وارداتی بین 550 تا 600 تومان است.

پیش بینی می شود امسال بین شش تا هفت میلیون تن گندم وارد کشور خواهد شد. به تازگی قیمت نان در استانهای مختلف کشور به طور متوسط حدود 30 درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت به افزایش جهانی قیمت گندم نسبت داده شده است. از سوی دیگر کیفیت پایین نانهای تولید داخل نیز با انتقادات زیادی از سوی مصرف کنندگان مواجه بوده که وعده داده شده با ورود گندمهای باکیفیت این مشکل تا حدودی برطرف می شود. در حالی که معاون جهاد کشاورزی اعلام کرده بود امسال حداقل 14 میلیون تن گندم از مزارع کشور برداشت می شود که کفاف مصرف و نیاز داخل را می دهد و نیازی به واردات نداریم اما در فصل بهار دو میلیون تن گندم به ارزش 802 میلیارد تومان وارد کشور شد و البته همچنان هم ادامه دارد.

در حالی که سال گذشته هیچ گندم به کشور وارد نشد اما امسال میزان واردات شدت گرفته به طوری که فقط در داد ماه بیش از 714 هزار تن گندم وارد ایران شده که 66 هزار تن از این میزان به ارزش 22.1 میلیون دلار از بوده است. در مجموع در فصل بهار بیش از یک میلیون و 900 هزار تن گندم از کشورهای سوئیس، آلمان، اتریش، ازب تان، امارات، برزیل، سنگاپور، روسیه، قزاقستان و هلند وارد کشور شد و گفته می شود که بزودی یک میلیون تن گندم دیگر نیز از پا تان وارد خواهد شد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی امسال حداقل 14 میلیون تن گندم برداشت می شود که کفاف مصرف و نیاز داخل را می دهد و به گفته مجید خلیلی خشنود ـ س رست امور تولیدات گیاهی وزارت کشاورزی ـ کاهش مصرف گندم خوراکی پیش بینی شده و طبق آماری 9.5 میلیون تن نیاز گندم نان کشور است.

سال گذشته که 13.5 میلیون تن گندم در کشور تولید شده بود به گفته خشنود مازاد مصرف خوراکی ایران بوده است و وارداتی هم نداشته ایم اما امسال پیش بینی ها حاکی از واردات شش تا هفت میلیون تنی گندم است. از سوی دیگر گندم وارداتی حدودا کیلویی 600 تومان است اما گندم داخلی با نرخ افزایش یافته نهایتا کیلویی 420 تومان از کشاورز یداری می شود و 180 تومان ارزان تر از گندم وارداتی است. شش میلیون و 600 هزار تار سطح گندمزار های کشور است که چهار میلیون تار آن اراضی دیمی بوده و دو میلیون و 600 هزار تار از اراضی آن آبی است.


سیف الله - یک هفتم اراضی زیر کشت جهان به زراعت گندم اختصاص دارد. گندم بیش از هر محصول دیگری زمین را می کند و سطح کشت این محصول در جهان تقریبا مساوی کشت دو محصول برنج و ذرت است.

سیف الله - یک هفتم اراضی زیر کشت جهان به زراعت گندم اختصاص دارد. گندم بیش از هر محصول دیگری زمین را می کند و سطح کشت این محصول در جهان تقریبا مساوی کشت دو محصول برنج و ذرت است.
قریب 10000 نوع از این محصول تاکنون شناخته شده و از این انواع مختلف در سردترین و گرم ترین نقاط دنیا با موفقیت کامل بهره برداری می شود و حتی در خشک ترین نقاط جهان گندم را می توان کاشت و برداشت کرد.
ما به خوبی آگاهیم که چه نوع گندمی را اولین نانوای تاریخ به صورت آرد درآورد در مومیایی های مصر دانه های گندم که با انواع موجود آن در جهان فعلی تفاوت فاحشی ندارد یافت شده است و این امر می رساند که از ازمنه قدیم گندم به منظور تغذیه بشر به کار می رفته است. ابداع و اختراع کشت گندم در ازمنه ماقبل تاریخ یکی از مهم ترین وقایع و پدیده های بشریت به شمار می رود.
قبل از اینکه این محصول متداول شود تمام کره خاک با همه منابع آن قادر به فراهم نمودن موجبات زندگی و تغذیه جمعیتی به اندازه کشور اسپانیای فعلی نبود در صورتی که تمام مواد خوردنی آن فسادپذیر بوده و قابلیت ذخیره برای سال های قحطی را هم نداشت و روی همین اصل کشت گندم باعث ایجاد مزارع و ای متعدد شده است.در تمام نقاط جهان تاریخ کشت گندم مقارن با تاریخ تمدن می باشد. دستی بشر به اراضی موجب رشد حس مالکیت شد و چون برای کشت گندم فصل و موقع معینی لازم است کم کم بشر به ستاره شناسی و تقویم نویسی وادار و به این ترتیب علم نجوم و ریاضیات پی ریزی شد.
اولین دستگاه اداری عظیم نظیر حکومت های ملی امروزه برای نظارت در کانال های آبیاری و مزارع گندم در کشور مصر که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان گندم است تاسیس شد... و سرانجام در 1831 میلادی یک دهقان 22 ساله ویرجینیایی انقل در تولید گندم ایجاد و اولین ماشین درو را به وجود آورد که یک قرن بعد از آن تاریخ ساعات کاری را که برای درو یک جریب لازم بود از 64 ساعت به 5/2 ساعت تقلیل داد. در اثر ازدیاد تولید گندم، راه آهن برای حمل گندم درست شد.
در ابتدای قرن نوزدهم زمستان های سخت و تابستان های سوزان و خش الی های مهیب موجب کاهش تولید گندم در مغرب شد در همین موقع که مزارع گندم دچار ویرانی شده بود یکی از متخصصین دانه شناسی وزارت کشاورزی به نام مارک کارلتون که مرد باهوشی بود متوجه شد که با وجود خش الی در یکی از ایالات روسیه کشاورزان محصول قابل توجهی برداشت کرده اند. بر اساس تحقیقات وی معلوم شد که بذر گندم روس ها از اجدادشان برای آنها به ارث گذاشته شده است. کارلتون شخصا اکثر دشت های وسیع روسیه را زیر پا گذاشت و آنچه می خواست به دست آورد.
در حال حاضر (دهه 1330) قسمت اعظم مبلغ 2000 میلیون دلار محصول سالانه گندم گندم زمستانه قرمز است که از نسل همان گندمی که کارلتون سوغات آورد باقی مانده است. نظیر این واقعه جالب داستان ویلیام و چارکز ساندرز کارشناس کشاورزی کانا است که گندم (مارکیز) آنان به عنوان (بزرگ ترین موفقیت در تاریخ نسل گندم) شناخته شده است. داستان مزبور مربوط به یک قرن قبل و چنین است که روزی مردی اسکاتلندی که روی پل ساحلی شهر گلاسکو گردش می کرد مشاهده نمود که از یک کشتی لهستانی گندم خالی می کنند. وی نزدیک رفته و بدون اراده کلاهش را از دانه های گندم پر کرد و این گندم را برای یکی از دوستانش به کانادا فرستاد و وی در بهار سال بعد گندم مزبور را کاشت و البته گندم مذکور چون گندم زمستانی بود و باید در پاییز کشت و در تابستان سال بعد برداشت شود، از بین رفت و تمام خوشه های آن فاسد شد جز یک خوشه و در اثر ازدیاد آن یک خوشه که بعدها به نام گندم سرخه فیف معروف شد کلیه مزارع قسمت غربی کشور کانادا از این بذر پوشیده شد. ولی این کشت به سمت شمال کشور پیشروی نکرد و در همان صفحات غربی متوقف شد به این معنی که رطوبت و شبنم زیاد قبل از رسیدن سنبله موجب تولید زنگ شده و آن را فاسد می کرد.
خط کمربندی کشت گندم در کانادا منحصر به کمربند باریکی در مرز اتازونی بود تا اینکه ویلیام ساندرز که در راس متخصصین مزارع نمونه قرار داشت به منظور ب اطلاعات بیشتری برای رفع این نقیصه و ازدیاد سطح کشت شروع به مکاتبه با مقامات مذهبی ممالک شرقی کرد و یکی از کلیساهای هندوستان در جواب او نوشت که در آن کشور بذری به نام گندم سفت و سرخ کلکته وجود دارد که خیلی زودرس است و باید هم این طور باشد چه گندم مزبور در دامنه کوه هیمالیا می روید ولی عملکرد آن چندان تعریفی ندارد. بدیهی است نمونه هایی هم از این بذر فرستاده شده بود که مورد آزمایش مروجین قرار گیرد. ساندرز توانست که از امتزاج گندم کلکته و گندم موجود در ی شمالی نوع جدیدی به وجود آورد. به تدریج کشاورزان ی شمالی 300 میلیون بوشل از گندم مارکیز تولید د که همه آنها از نسل همان بذر انتخ ساندرز بود.بذر مارکیز به رطوبت غلبه می کرد و شش روز زودتر از بذر فیف می رسید و البته این شش روز تفاوت بین سعادت و شقاوت جهت کشاورزان آن حدود بود.بعدا اسلاف ساندرز 20 درصد سطح محصول را افزایش دادند که امروزه تنها این افزایش برای خوراک 15 میلیون نفر کافی است. از این تاریخ به بعد کشت گندم توسعه و ترقی یافت و کودشیمیایی ترکیبی و دستگاه پخش کننده کود نیتروژن و این گونه وسایل در بالا بردن سطح پروتئین و ماده بیاض البیضی گندم تاثیر بسزایی داشت.
منبع: مجله یغما ،مهر 1336 - شماره 111

read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/398488/#ixzz3ia28r3vl


اختصاصی از فایل هلپ آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

فهرست مطالب

مقـدمـه

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها

راست بالان زیان آور گندم

سن های زیان آور گندم

جوربالان زیان آور گندم

بال ریشک داران زیان آور گندم

سخت بالپوشان زیان آور گندم

بال پولک داران زیان آور گندم

دو بالان زیان آور گندم

بال غشائیان زیان آور گندم

کنه های زیان آور گندم

مدیریت تلفیقی آفات گندم

منابع

 

 

مقـدمـه ابتدای صفحه

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون تار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در تار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در تار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):

      ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

      ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)

      ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

      ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

      ×        خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

      ×        عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

      ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

      ×        عدم توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

      ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

      ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

      ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی

 

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها ابتدای صفحه

در ا یستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهندة یک ا یستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از 70 گونه ة گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند. این ات گیاه خوار، خود مورد تغذیه ه خواران ( ات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویة هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژة آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در ا یستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.

گسترش و طغیان سن گندم در اثر ت یب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این ه و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر ا یستم توسط انسان است.

محدود بودن دامنة میزبانی آفات غلات و مکان زمســـتان گذرانی تعداد زیادی از آنها که در خاک و بقــایای محصول صورت می گیرد، موجب می شود که جمعیت اکثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی کاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود 15 گونه از ات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد که به عنوان آفات درجة اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می کنند.

خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در کشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گردیده است که10-12 درصد آن به ات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان10-12 درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس که در شرایط دیم و آبی به ترتیب 4 و 14 تن در تار ذکر شده است، نزدیک تر ساخت.

را ارهای توصیه شده برای مدیریت منطقی کنترل آفات در مزارع گندم و جو کشور، مبتنی بر استفاده از روش های غیر شیمیایی است. کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین ة زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است. طبق استنتاجی از گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحی معادل 22-25 درصد کل اراضی گندم کشور، برای کنترل ات زیان آور مبارزة شیمیایی صورت می گیرد(1200000 تار برای کنترل سن گندم و حدود 75000 تار برای کنترل سایر ات زیان آورگندم). میانگین مصرف آفت کش ها در این محصول حدود4/0- 5/0 کیلوگرم در تار است که2/0-25/0 کیلوگرم آن به ه کش ها اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با میانگین مصرف آفت کش ها در درختان میوه(5/9 لیتر در تار)، برنج (7/18 لیتر در تار)، پنبه(9 لیتر در تار) و چغندر قند(1/8 لیتر در تار) مقدار قابل توجهی نیست(سازمان حفظ نباتات، 1378).

علیرغم این مسئله سیاست جاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سیاست گزاران تولید گندم کشور، رسیدن به کشاورزی پایدار(تولید بهینه و مستمر محصولات کشاورزی با حفظ و یا حداقل زیان وارده به محیط زیست) است وخودکفایی در تولید گندم و کاهش ســطوح مبارزة شــیمــیایی با آفات گندم، از مهم ترین برنامه های بخش کشاورزی و زیر بخش های تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) می باشد.

در این مجموعه نکات مهم و کلیدی در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زیست شناسی و مدیریت کنترل آفات مهم گندم و جو کشور، به اختصار بیان شده است و تصاویری در رابطه مهم ترین آفات گندم و جو ارایه شده است. برای ب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تری در خصوص این آفات می توان به منابع و مراجع علمی مورد استفاده در این نوشته، مراجعه کرد.

 

راست بالان زیان آور گندم ابتدای صفحه

تا کنون چندین گونه ملخ که میزبان آنها گندم ذکرگردیده است، جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین این ملخ ها گونه های زیرحائز اهمیت می باشند(شکل 1):

 

 


با


آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله و تحقیق درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

 

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

فهرست مطالب

مقـدمـه

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها

راست بالان زیان آور گندم

سن های زیان آور گندم

جوربالان زیان آور گندم

بال ریشک داران زیان آور گندم

سخت بالپوشان زیان آور گندم

بال پولک داران زیان آور گندم

دو بالان زیان آور گندم

بال غشائیان زیان آور گندم

کنه های زیان آور گندم

مدیریت تلفیقی آفات گندم

منابع

 

 

مقـدمـه ابتدای صفحه

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون تار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در تار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در تار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):

      ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

      ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)

      ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

      ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

      ×        خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

      ×        عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

      ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

      ×        عدم توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

      ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

      ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

      ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی

 

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها ابتدای صفحه

در ا یستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهندة یک ا یستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از 70 گونه ة گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند. این ات گیاه خوار، خود مورد تغذیه ه خواران ( ات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویة هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژة آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در ا یستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.

گسترش و طغیان سن گندم در اثر ت یب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این ه و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر ا یستم توسط انسان است.

محدود بودن دامنة میزبانی آفات غلات و مکان زمســـتان گذرانی تعداد زیادی از آنها که در خاک و بقــایای محصول صورت می گیرد، موجب می شود که جمعیت اکثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی کاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود 15 گونه از ات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد که به عنوان آفات درجة اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می کنند.

خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در کشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گردیده است که10-12 درصد آن به ات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان10-12 درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس که در شرایط دیم و آبی به ترتیب 4 و 14 تن در تار ذکر شده است، نزدیک تر ساخت.

را ارهای توصیه شده برای مدیریت منطقی کنترل آفات در مزارع گندم و جو کشور، مبتنی بر استفاده از روش های غیر شیمیایی است. کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین ة زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است. طبق استنتاجی از گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحی معادل 22-25 درصد کل اراضی گندم کشور، برای کنترل ات زیان آور مبارزة شیمیایی صورت می گیرد(1200000 تار برای کنترل سن گندم و حدود 75000 تار برای کنترل سایر ات زیان آورگندم). میانگین مصرف آفت کش ها در این محصول حدود4/0- 5/0 کیلوگرم در تار است که2/0-25/0 کیلوگرم آن به ه کش ها اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با میانگین مصرف آفت کش ها در درختان میوه(5/9 لیتر در تار)، برنج (7/18 لیتر در تار)، پنبه(9 لیتر در تار) و چغندر قند(1/8 لیتر در تار) مقدار قابل توجهی نیست(سازمان حفظ نباتات، 1378).

علیرغم این مسئله سیاست جاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سیاست گزاران تولید گندم کشور، رسیدن به کشاورزی پایدار(تولید بهینه و مستمر محصولات کشاورزی با حفظ و یا حداقل زیان وارده به محیط زیست) است وخودکفایی در تولید گندم و کاهش ســطوح مبارزة شــیمــیایی با آفات گندم، از مهم ترین برنامه های بخش کشاورزی و زیر بخش های تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) می باشد.

در این مجموعه نکات مهم و کلیدی در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زیست شناسی و مدیریت کنترل آفات مهم گندم و جو کشور، به اختصار بیان شده است و تصاویری در رابطه مهم ترین آفات گندم و جو ارایه شده است. برای ب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تری در خصوص این آفات می توان به منابع و مراجع علمی مورد استفاده در این نوشته، مراجعه کرد.

 

راست بالان زیان آور گندم ابتدای صفحه

تا کنون چندین گونه ملخ که میزبان آنها گندم ذکرگردیده است، جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین این ملخ ها گونه های زیرحائز اهمیت می باشند(شکل 1):


با


مقاله و تحقیق درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص

قابل توجه مدیران ارشد شهر میامی

ایا شهرستان میامی به عنوان قطب تولید گندم استان سمنان نباید دارای سیلوی نگهداری و ذخیره سازی گندم باشد ؟؟

نگاهی به افق تولید گندم و بحران سال2020

 امنیت غذایی و نقش گندم

     از دیدگاه سیاست‌های تغذیه‌ای جامعه، مفهوم عمیق خودکفایی محصولات زراعی، از یک برداشت ساده تولید انبوه تعدادی از محصولات کشاورزی، فراتر رفته و عبارت است از برقراری قدرت تولید ترکیبی از مواد غذایی در اقتصاد کشور که قادر به جوابگویی نیازهای فیزیولوژیکی و بهداشت سلامت افراد جامعه باشند.

 امنیت غذایی و جایگاه گندم در افق 1400 ایران

    در برآورد نیاز غذایی جمعیت رو به رشد کشور به گندم، در سال 1400، عوامل گوناگونی از جمله درآمد سرانه، نرخ متعادل‌تر شدن توزیع درآمد و تغییرات الگوی رژیم غذایی خانوار تأثیرگذار می‌باشند. زیرا به هر میزان که درآمد سرانه کشور افزایش یابد و توزیع درآمد متعادل‌تر گردد، به همان میزان خانوارهای ایرانی از قدرت ید بیشتری برخوردار خواهند شد و الگوی تغذیه روزانه خود را به سمت ارزش غذایی بیشتر در سبد مصرفی- به طور مشخص افزایش درصد پروتئین- تغییر خواهند داد و در سفره روزانه، نان را به وسیله مواد پروتئینی از جمله گوشت، جایگزین خواهند کرد.

    اما تجربه نشان می‌دهد که در دوره 20 ساله گذشته، درآمد سرانه کشور روند کاهشی داشته و توزیع درآمد در جهت عدم تعادل بوده است. چشم‌انداز آینده اوضاع اقتصاد کشور- لااقل در شرایط کنونی و در کوتاه مدت- نیز نشان از وقوع تغییرات عمده در شاخص‌ها ندارد. زیرا چنانچه برنامه سوم توسعه با موفقیت کامل روبرو شود و نرخ 6 درصدی رشد پیش‌بینی شده حاصل گردد، فقط شرایط موجـود حفظ خواهد شـد. مگر آنکه

ایران مانند سال‌های (76-1373) با یک معجزه اقتصادی مواجه گردد.

    لذا با توجه به مجموع شرایط یاد شده، نیاز جمعیت کشور به گندم در سال 1400 برآورد و در ج 4-3 نشان داده شده است.

    در دوره (73-1362)، میانگین نرخ رشد سالانه سرانه مصرف گندم کشور، معادل 7/1% بوده است. اگر نرخ رشد مصرف سرانه گندم همان 7/1% فرض شود و میانگین رشد سرانه درآمد نیز در محاسبات لحاظ گردد و سطح استاندارد کیفیت ارزش غذایی کنونی حفظ شود و تنزل پیدا نکند، چنانکه مشاهده می‌شود، در سال 1400 کشور برای تأمین فیزیکی غذایی جمعیت، سالانه به 2/22 تا 23 میلیون تن گندم نیاز دارد. با در نظر گرفتن نرخ رشد بخش کشاورزی در 20 سال گذشته- در صورتی که این نرخ رشد حفظ شود و تنزل پیدا نکند- در سال 1400 تولید داخلی گندم به 13 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، ت سالانه مجبور خواهد بود تا قریب به 2/9 تا 10 میلیون تن گندم به ارزش 1980 میلیون دلار از خارج وارد کند که این رقم معادل 2/13% کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام کشور خواهد بود.

    آمار نشان‌دهنده این موضوع است که در سال 1378 تولید داخلی گندم قریب به 8/10 میلیون تن و واردات گندم در حدود 6 میلیون تن بوده است.

 

ج 4-3- برآورد نیاز جمعیت کشور به گندم در سال 1400 و نسبت وابستگی

سال

جمعیت کل کشور

مصرف سرانه (kg)

نیاز به گندم

تولید داخلی گندم

وابستگی واردات

فرض اول

فرض دوم

فرض اول

فرض دوم

فرض اول

فرض دوم

1380

66

9/67

177

7/11

7/11

12

8/9

9/1

2/2

1385

3/72

6/74

192

8/13

8/13

3/14

2/11

6/2

1/2

1390

9/78

6/81

208

4/16

4/16

9/16

8/11

6/4

1/5

1395

8/85

8/88

225

3/19

3/19

98/19

4/12

9/6

6/7

1400

5/92

2/96

240

2/22

2/22

23

13

2/9

10

مأخذ: راه نوین توسعه سبز،‌ص 111

 

    به این معنی که سرانه مصرف گندم، اعم از مصارف انسانی و غیرانسانی، باید در حدود 261 کیلوگرم محاسبه شود. چنانچه شاخص‌‌های گندم در سال 1378 مبنای محاسبات قرار داده شود، به این ترتیب در سال 1400 نیاز کل به گنـدم 6/26 میلیـون تـن

خواهد بود که در حدود 6/13 تن آن به ارزش 7/2 میلیارد دلار معادل 18% از درآمدهای صادرات نفت خام باید از طریق واردات گندم تأمین گردد.

    فرض دیگر این است که وزارت کشاورزی تصمیم بگیرد تا نیاز گندم کشور در سال 1400 را از طریق افزایش تولید داخلی تأمین کند. در چنین شرایطی اگر همچنان روش غیرعلمی توسعه کشاورزی از طریق شیوه «تولید گسترده1» دنبال شود. با لحاظ داشتن عملکرد در تار گندم در دوره 25 ساله گذشته، قریب به 12 میلیون تار از اراضی کشاورزی کشور باید فقط به تولید داخلی گندم اختصاص داده شود که این امر به دلایلی چند از جمله کمبود منابع آب کشور، امکانات فنی بخش کشاورزی و همچنین اقتصاد کشاورزی امکان‌پذیر و معقول نیست.

    برآوردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز نشان می‌دهد که در سال 1400، شکاف بین نیاز و تولید داخلی گندم به دو برابر خواهد یافت و شیوه کنونی تولید به هیچ وجه قادر به توسعه و تأمین نیاز جمعیت به گندم در این سال نیست.

    با توجه به مجموع مطالب یاد شده، کلیه شواهد و قراین نشان از آن دارند که در سال 1400 چنانچه وضعیت به همین منوال تداوم یابد، کشور با بحران امنیت غذایی روبرو خواهد شد و درآمدهای نفتی فقط کفایت گذران روزمره امـور کشـور و سـیر فیزیکی جمعیت را خواهد کرد که این امر نیز در جایگاه خود به مفهوم عدم امکان سـرمایه‌گذاری و گسترده‌تر شدن فقر عمومی است.

 

   وضعیت جهان در سال 2020 میلادی

    به طوری که از ج 5-3 برمی‌آید، سرانه تولید جهانی گندم بین سالهای 1989 تا 1997 با 4/12% رشد منفی مواجه بوده است که با در نظر گرفتن نرخ رو به رشد جمعیت جهانی، شکاف بین تولید و نیاز جهانی به گندم تشدید شده است. این شکاف عمدتاً از کاهش فراوانی عوامل تولید، افزایش سرانه مصرف و خش الی‌های پیاپی- به خصوص در دو قاره آفریقا و ی لاتین- ناشی شده است .

تولید جهانی گندم در سالهای منتخب (ارقام به میلیون تن)

ردیف

قاره یا کشور

1989

1990

1991

1997

1

آسیا

196

201

205

243

2

آفریقای مرکزی

7/17

7/14

7/13

9/22

3

ی مرکزی

2/4

4

4/4

-

4

ی جنوبی

6/15

9/16

19

22

5

ی شمالی

8/86

6/107

80

4/95

6

اروپا

7/132

8/130

9/127

-

7

شوروی سابق

7/87

6/109

3/92

-

8

اقیانوسیه

10

3/15

3/14

6/13

9

کانادا

6/29

25

8/29

3/24

10

کل تولید جهانی

3/580

6/529

8/546

5/601

11

کل سطح زیر کشت جهانی گندم (هزار تار)

226893

231576

222807

228336

12

کل جمعیت جهان (میلیون نفر)

4837

4934

5033

5637

13

سرانه تولید جهانی گندم

9/119

120

6/108

7/106

مأخذ: راه نوین توسه سبز، ص 19.

 

    مطالعات دموگرافی نشان می‌دهند که قریب به 200 هزار سال طول کشیده است تا در سال 1650 میلادی جمعیت جهان به 545 میلیون نفر برسد و قریب به 300 سال طول کشید تا در سال 1950 میلادی جمعیت جهان به 2501 میلیون نفر رسیده است، اما در مدتی کمتر از 35 سال- یعنی در سال 1985- جمعیت جهان با یک نـرخ رشـد انفجاری از مرز 4740 میلیون نفر گذشت.

    طبق برآوردهای کارشناسان سازمان ملل متحد در سال 2020، جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر افزایش پیدا خواهد کرد و نقطه ثقل نرخ انفجاری جمعیت نیز عموماً در سه قاره آفریقا و آسیا و ی لاتین متمرکز خواهد بود که از نظر فراوانی عوامل تولید، جامعه جهانی در تولید مواد غذایی مورد نیاز جمعیت با مشکل مواجه خواهد شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که نسبت تراکم جمعیت در سال 1650 میلادی قریب به 5/3 نفر در هر کیلومتر مربع، در سال 1950 قریب به 9 نفر در هر کیلومتر مربع و در سال 1985 قریب به 32 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. در حالی که در سال 2020 نسبت تراکم جمعیت به 60 نفر در هرکیلومتر مربع افزایش خواهد یافت که بالطبع نه تنها بخش قابل توجهی از زمین‌های قابل کشت، برای ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی و مسکن مورد نیاز جمعیت متراکم، تغییر کاربردی پیدا خواهد کرد، بلکه میزان مصرف انسانی آب نیز افزایش پیدا خواهد کرد و طبق مطالعات سازمان ملل از اوایل دهه 2020، در پیامد تغییرات جوی ناشی از آسیب‌دیدگی لایه ازن، طلیعه خش الی‌های بزرگ و بحران آب پدیدار خواهد شد.

    در سال 2020 با در نظر گرفتن مجموع شرایط، از جمله موارد یاد شده و ت یب اراضی کشاورزی، چنانچه برنامه‌ریزان بخواهند فقط وضع موجود ترکیب نیازهای غذایی جهان به گندم را حفظ کنند و جامعه جهانی فقط با حفظ همین استانداردهای ارزش کیفیت غذایی نامطلوب، بخواهد جمعیت رو به رشد جهانی را با گندم، به عنوان ارزان‌ترین و مناسب‌ترین ماده غذایی سیر کند، با احتساب حداقل سرانه مصرف انسانی این کالای پراهمیت غذایی که در حدود 100 کیلوگرم است- میزان تولید جهانی گندم باید به 900 میلیون تن افزایش یابد.

    در همین راستا بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی، مثل ژاپن و برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله مصر، ترکیه، و عربستان سعودی، از اواسط دهه 1980، با بینش و آگاهی به موقع از شرایط شدیداً بحرانزای امنیت غذایی در دهه دوم قرن 21، با به اجرا گذاشتن برنامه‌های اصلاحات کشاورزی به دستاوردهای نسبتاً موفقیت‌آمیزی در تأمین غذایی جمعیت خود در اوایل قرن 21 نایل آمده‌اند. اما بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه، هنوز به واقعی بودن خطر بحران در پیش رو از نظر امنیت غذایی، پی نبرده و همچنان به واردات گندم وابسته‌اند.

    کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در دهه 2020میلادی، گندم به عنوان یک کالای کالای کمیاب در بازار بورس کالاهای اساسی با نوسان‌های شدید قیمت روبرو خواهد شد و کشورهای تولیدکننده عمده، گندم را با یک نوع «شوک درآمدی» نظیر شوک نفتی 1973 (برای تولیدکنندگان نفت) مواجه خواهند کرد و برع ورهای کم محصول و شدیداً وابسته به واردات گندم، مجبور خواهند بود تا منابع معدنی خود را (از جمله نفت) با گندم و آب معاوضه کنند.


گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان)در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان)در 35 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

فصل اول

معرفی سازمان: 2

مختصات مرکز تحقیقات گرگان: 2

فصل دوم

گندم. 4

اصلاح گندم. 6

جو (hordeum volgarel): 8

جو در استان گلستان: 9

زراعت ذرت شیرین.. 9

زراعت ذرت دانه ای: 11

ذرت علوفه ای.. 14

زراعت سورگوم shorghum vulgar: 16

منشاء سورگوم: 18

زراعت ارزن دم روباهی.. 21

شبدر برسیم.. 22

ک ا 23

سویا: 24

زراعت گوجه فرنگی: 25

زراعت هندوانه: 27

زراعت خیار. 29

زراعت کدو. 31

فصل سوم

فعالیت های انجام شده. 34

گردآوری مطالب: 37
معرفی سازمان:

مرکز تحقیقات اصلاح نهال و بذر، همان طور که از اسم آن پیداست، اصلاح رقم های مختلف است، یعنی مقایسه ارقام مختلف و رسیدن به یک نتیجه ای که کدام رقم بهتر است که این مقایسه هم در طرح های بهزراعی، مثل مقایسه فاصله ردیف ها، فاصله بوته ها، عمق کاشت و ... و معرفی یک رقم برتر به کشاورز و یا وارد ارقام مختلف از مراکز تحقیقاتی بین المللی و آزمایش آنها در مناطق مختلف تا ببینند آیا این رقم برای کشت در منطقه موردنظر مناسب است یا نه؟

فعالیت دوم آن، اصلاح بذر و یا همان بهنژادی، یعنی اینکه یک رقم که مقاومت خوبی دارد، ولی عملکرد خوبی ندارد، را با یک رقم که عملکرد خوبی دارد، تلاقی دهند و هیبرید بدست می آورند تا رقم را اصلاح کنند و آن رقم را بعد از سال ها تلاش به کشاورز معرفی کنند.
مختصات مرکز تحقیقات گرگان:

مرکز تحقیقات گرگان که محل اصلی آن در داخل شهر گرگان است، بعد از فلکه پمپ بنزین (میدان معلم) واقع است. دارای ایستگاهی است که این ایستگاه، ایستگاه تحقیقات اصلاح نهال و بذر است و در سال 1337 تاسیس شده است و وسعت آن حدود 37 تار و در 6 کیلومتری شمال گرگان واقع است.

موقعیت ایستگاه در 54 درجه و 20 دقیقه طول شرقی، در 46 درجه با 55 دقیقه عرض شمالی است که با 6 متر ارتفاع از سطح دریا، با متوسط بارندگی سالانه حدود 400-450 میلیمتر، بسیاری از تحقیقات بهنژادی و بهزراعی غلات، دانه های روغنی، ذرت، حبوبات، گیاهان علوفه ای، مبارزه با آفات و بیماری ها، تغییر عناصر غذایی در خاک و گیاه و آماده سازی بستر بذر و کنترل گواهی بذر و ... انجام می شود.

همچنین دارای تعدادی ماشین آلات از جمله کمباین، تراکتور، آهن، دیسک، دستگاه بوجار و ... و همچنین دارای 2 چاه آب و سیستم آبیاری ویل مو می باشد؛ دارای چندین انبار ژرم پلاسم است که مواد ژنتیکی در آنجا نگهداری می شود.

فصل دوم


گندم

گندم متعلق به تیره poacea و زیرتیره pooidea و جنس triticum و گونه زراعی t.aestivum می باشد.

مرحل نمو گندم:


مرحله جوانه زنی
ظهور گیا
مرحله پنجه زنی
طویل شدن ساقه
مرحله آبستنی
مرحله ظهور خوشه
مرحله گرده افشانی
مرحله شیری شدن دانه
مرحله خمیری شدن دانه

10. مرحله رسیدن کامل دانه گندم


تقسیم بندی گندم:

الف) تقسم بندی ژنتیکی:

گندم های دیپلوئید
گندم های تتراپلوئید
گندم های هگزاپلوئید

ب) تقسیم بندی تجاری:


گندم قرمز سخت زمستانه
گندم قرمز سخت بهاره
گندم قرمز نرم زمستانه
گندم سفید
گندم دوروم
گندم قرمز دوروم


ج) تقسیم بندی زراعی:

گندم های بومی
گندم های اصلاح شده

گندم های اصلاح شده، دو دسته اند:

گندم های داخلی
گندم های هیبرید

برخی از مهمترین گندم های هیبرید که در استان گلستان کشت می گردند، عبارتند از:

پاستور، اترک، تجن، زاگرس

مصرف کود:

ازت: 120-70 کیلوگرم در تار ازت خالص

فسفره: 120-70 کیلوگرم در تار (p2o5)

پتاسیم: 70-50 کیلوگرم در تار (k2o)

زمان کاشت:

گندم آبی پاییزه در مناطق معتدله، از مهرماه تا آبان ماه

گندم آبی پاییزه در مناطق نیمه گرمسیر، از اواسط آبان تا اواسط آذر

گندم دیم پاییزه در مناطق معتدله، از اواسط اسفند تا اواسط فروردین

گندم دیم پاییزه در مناطق نیمه گرمسیر، از اواسط بهمن تا اواسط اسفند

میزان مصرف بذر:

ارقامی که بیش از 5 پنجه تولید می کنند: 120-110 کیلوگرم در تار

ارقامی که کمتر از 2 پنجه تولید می کنند: 180-150 کیلوگرم در تار

در زراعت دیم: 90-65 کیلوگرم در تار

با استفاده از ردیف کار: 140-130 کیلوگرم در تار

روش سنتی: 220 0 کیلوگرم در تار

روش کاشت گندم:

کرتی (سنتی)
خطی (مکانیزه)

آبیاری گندم:

گندم از زمان کاشت تا برداشت، به 4 تا 8 هزار مترمکعب رطوبت نیازمند است. در روش کشت کرتی، آبیاری به صورت غرق و در روش خطی، آبیاری به صورت نشتی انجام می شود.علف های هرز:

یولاف وحشی، چاودار کوهی، جوموشی، علف خونی، گندمک، شلمی، خارشتر، فه و ... .

برداشت گندم:

گندم را معمولاً 1 تا 2 هفته بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی و زمانی که رطوبت دانه آن به 15-14 درصد رسیده باشد، برداشت می نمایند.

در برداشت سنتی، معمولاً گندم با رطوبت بیش از 20% برداشت می شود.
اصلاح گندم

برای اصلاح گندم از روش های مختلف اینتروداکشن، هیبریداسیون، موتاسیون و سل یون استفاده می شود.

خزانه کراسینگ بلوک:

پدر و مادرهای دارای صفات مطلوب در این خزانه موجود است.

هیبریداسیون:

گرده یکی را به ماده دیگری انتقال دادن.

2 خط را پاییز و 2 خط را اوا آذرماه می کارند. علت این امر، آماده پذیری برای گرده می باشد، به خاطر اینکه ممکن است از دست ما دربرود.

انتخاب لاین:

ی ری از لاین ها وجود دارند که مقاوم هستند و عملکرد خوبی نداشته، آنها را در خزانه کشت با لاین های پرمحصول و کم مقاومت دو رگ می زنند. هدف از این کار، ایجاد لاین هایی که به بیماری مقاوم و عملکرد بالا داشته باشند، می باشد که این کار 12 سال بطور می انجامد.

برای اصلاح گندم، هر لاین روی دو پشته و در 2 تاریخ کاشت می کارند. چون والدین را بتوان با هم هیبرید نمود که هدف از این کار، دنبال عملکرد بالا و مقاومت به بیماری است. بعد بر روی آنها، پاکت می زنیم. پس از برداشت، دانه ها را جدا و در نسل f1 ارزی می کنیم.نسل f1:

از تلاقی دو والد بذر هیبرید در سال بعد بوته، نسل f1کشت می شود که دارای 50درصد خصوصیات پدری و 50 درصد خصوصیات مادری است. در این نسل، بوته ها هم شکل (uniform) هستند.

در نسل اولِ دو ژن، مقاومت و عملکرد را با هم تلاقی دادیم b?a ، اگر نیاز به یک ژن دیگر داشته باشیم، مثلاً برای سپتوریوز، این را کراس سوم می گویند، یعنی تری وی کراس و اگر دو نسل f1 را با هم تلاقی دهیم، یعنی ?f1 ?f1، a?b?c?d که آن را دابل کراس می گویند. f1 که نفر سوم به آن وارد می شود، والد پدری است.

interodaction

در این روش، ی ری از لاین ها مورد بررسی قرار می گیرد. تعداد زیادی لاین از کشورهای مکزیک به صورت دوخطی با شاهد منطقه (تجن) مورد بررسی قرار می دهند و آن لاین های ارزی شده در آزمایشات پیشرفته تر می رود.

هتروزیس در گندم خیلی کم است.

نسل f2:

تفرق صفات است و دارای تنوع است، یعنی بعضی کوتاه و بعضی بلند هستند. هرچه از این نسل به طرف جلو پیش می رویم، تنوع کمتر می شود. در f2، بوته هایی را انتخاب می کنیم که پنجه خوب، خوشه یکنواخت و محکم و بوته های کوتاه تری داشته باشند. بیشترین تنوع ژنتیکی در نسل دوم است و تا نسل f6 به یکنواختی می رسند. پس از این که یکنواختی در نسل مشاهده شد، آنها را به عنوان لاین انتخاب و در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی قرار می دهیم.

نسل f7: در آزمایشات سازگاری، ناحیه ای، عملکرد و ... مورد بررسی قرار می گیرد (تا 12 سال).

لاین:

بیشترین خلوص رادارد، یعنی خصوصیات آن تثبیت می شود. روش اصلاح در ایستگاه گرگان، روش بالک تغییر یافته می باشد که در نسل f2 بوته انتخاب می شود و پس از کوبیدن بوته ها، بذور مربوطه به هر شماره با هم با لک می شود، از نسل f3 تا نسل f5، از هر شماره در مزرعه تعداد 20-15 خوشه به صورت بالک با هم برداشت می شود و در نسل f6، از بین هر شماره، تعداد 10 خوشه به صورت جداگانه برداشت می شود.
جو (hordeum volgarel):

جو متعلق به جنس hordeum l. با تعداد کروموزوم 2n=14 است. بهترین اراضی برای کشت جو، خاک های لومی و رسی با ز شی مناسب می باشد. ph مناسب برای آن، 8-8/6 می باشد.

تقسیم بندی های جو:

از نظر فصل کاشت

الف) جوهای پاییزه ب) جوهای بهاره

آرایش گل آذین:

الف) جوهای شش ردیفه ب) جوهای دوردیفه د) جوهای نامنظم

خصوصیات دانه:

الف) جوهای پوشش دار ب) جوهای

کود:

کودهای ازته، برای جوهای پاییزه، 120-20 کیلوگرم در تار و برای جوهای بهاره که به مصرف صنایع تخمیری می رسند، 80-0 کیلوگرم در تار توصیه می شود. میزان مصرف فسفر 60-50 کیلوگرم (p2o5) و میزان مصرف پتاس بین 120-80 کیلوگرم در تار می باشد.

مقدار بذر:

در جوهای آبی و در ارقام پاییزه بین 220 0 کیلوگرم در تار و در ارقام بهاره، بین 180-160 کیلوگرم در تار است. در جوهای دیم، میزان مصرف بذر، 80-65 کیلوگرم در تار می باشد.زمان برداشت:

زمان برداشت جو، معمولاً یک هفته قبل از برداشت گندم است. در زمان برداشت، معمولاً رطوبت دانه به حدود 15% می رسد.
جو در استان گلستان:

استان گلستان، به عنوان یکی از مهمترین و مستعدترین استان های کشور در تولید محصول جو معرفی و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

بررسی اولیه منابع و امکانات، نه تنها معرف استعداد استان در تهیه تامین جو مورد نیاز سطح استان بوده، بلکه فراتر از آن، در سایه یک برنامه ریزی اصولی می توان انتظار داشت که نقش قابل توجهی را در تامین جو مورد نیاز سایر استان ها را ایفا نماید. از کل اراضی استان، سالیانه به طور متوسط، 70-65 هزار تار به کشت جو اختصاص می یابد.

در طول برنامه، عملکرد تار با جایگزینی ارقام اصلاح و انجام عملیات بهزراعی شده از متوسط عملکرد 1370 کیلوگرم درسال زراعی 80-79، به 1930 کیلوگرم در سال زراعی 83-82 رسیده است که سطح کاشت جو در سال 84-83، برابر با 65000 تار و تولید آن، برابر با 130000 تن می باشد.
زراعت ذرت شیرین

ذرت شیرین تحت نام علمی zea mays var.sacharata شناخته می شود که یک تغییر یافته ژنتیکی از ذرت معمولی است که با انجام جهش در کروموزوم شماره 4 بوجود می آید. این تغییر باعث قندها و پلی اریدهای محلول در آندوسپرم دانه است. مهم ترین تولیدکنندگان آن ، ژاپن، کانادا، فرانسه و تایوان است. از نظر ارزش غذایی برای صنایع تبدیلی کنسروسازی و منجمد بعد از گوجه فرنگی، مقام دوم و برای مصرف تازه خواری، مقام ششم را در کشورهای صنعتی دارد. ارزش اقتصادی آن در ، سالانه حدود 146118000 دلار برآورد شده است با متوسط 2393 دلار در تار. از ذرت شیرین به صورت کباب پز، آب پز، کنسروشده و فریزشده استفاده می شود. طول دوره رشد در بهاره، 85-80 روز و در تابستانه، 77-73 روز می باشد.

نوع رقم:

ksc 403

میزان بذر مصرفی:

20 کیلوگرم در تار

الگوی کاشت:

فاصله بین خطوط کاشت، 75 سانتیمتر، فاصله بوته روی ردیف 20 سانتیمتر و عمق کاشت، 5-3 سانتیمتر.

عملیات آماده سازی زمین:

شخم نیمه عمق یا عمیق، دیسک و تسطیح زمین با مکاله.

عملکرد:

در کشت بهاره، 14-12 تن در تار و در کشت تابستانه، 10-8 تن در تار.

آبیاری:

آبیاری ذرت شیرین در سال های معمولی، 4-3 نوبت آبیاری است. به غیر از آبیاری، تهیه بستر و در سال های خشک، تا 6 نوبت آبیاری است. همان طور که در مورد تمام ذرت ها گفته می شود، آبیاری ذرت در مرحله جوانه زنی، مرحله طویل شدن ساقه، پیدایش گل نر، پیدایش گل ماده، تشکیل دانه و مرحله شیری شدن دانه ادامه یابد و از یک هفته قبل از برداشت، قطع شود.

کود مورد نیاز:

300 کیلوگرم فسفات آمونیوم، 400 کیلوگرم اوره در 3 مرحله به صورت سرک قبل از کاشت، 6-5 برگی و قبل از تاسل دهی و 100 کیلوگرم پتاس.

علف های هرز و نحوه کنترل آن:

سوروف، قیاق، تاج وس، چایر، پنبه و اوی . نحوه مبارزه با علف های هرز ذرت شیرین به این صورت است:

لاسو: 3-5/1 پیش رویشی برای پهن برگان و های ی اله؛

بلاد : پیش رویشی 4 کیلوگرم در تار برای پهن برگان و های ی اله؛

ارادیکان: پیش کشتی 7-5 کیلوگرم و با خاک مخلوط شود؛

آفات مهم ذرت شیرین و نحوه مبارزه با آنها:

اگروتیس، سزامیا، پروانه ساقه خوار ذرت، شته و پرندگان.

مبارزه زراعی:

از بین بردن بقایای علف های هرز و یخ آب زمستانه.

مبارزه شیمیایی:

سموم آوانت و دانتیل و لاروین + نواکرون، برای سزامیا، پیروستا و برای اگروتیس، از ط مسموم (1 کیلوگرم سوین در 50 لیتر آب روی مقدار 100 کیلوگرم سبوس) و برای شته از سم پریمور 5/0 در هزار.

بیماری های مهم ذرت شیرین و نحوه مبارزه با آنها:

سیا معمولی ذرت ustilago maydis در مورد این بیماری، کنترل بیماری به این صورت است که در خاک های آلوده نباید دو سال ذرت کشت شوند. جمع آوری گیاهان آلوده قبل از ترکیدن گال ها و سوزاندن آنها، عدم استفاده از کودهای دامی و گیاهی آلوده، مصرف ن کودهای حیوانی و کود مایع قبل از کاشت و ضدعفونی بذر.
زراعت ذرت دانه ای:

نوع رقم:

هیبرید سینگل کراس 704 که این نوع رقم دیررس می باشد که طول دوره رشد آن 135-125 روز است و متوسط عملکرد آن در هر تار، 10-8 تن است. صفر فیزیولوژیک حداقل 15 درجه سانتیگراد است.

تاریخ کاشت:

بهاره، نیمه اول اردیبهشت (دهم) و تابستانه، نیمه اول تیرماه (دهم تا بیستم تیرماه).

مقدار بذر:

20 کیلوگرم در تار.

تراکم مناسب:

75000 بوته در تار (20 ×75cm).

روش کشت:

با دستگاه ردیف کار ذرت، فاصله خطوط 75 سانتیمتر فاصله بین بوته ها روی خط 20 سانتیمتر، عمق کاشت 5 سانتیمتر است، به دلیل این که مطمئن تر است و در 3 سانتیمتر ممکن است رطوبت کم شود.

عملیات آماده سازی زمین:

شامل شخم زدن، دیسک، کودپاشی و بعد یک دیسک دیگر روی آن می زنیم تا خوب با خاک مخلوط شود.

نحوه و میزان مصرف کود:

بر اساس تجزیه خاک به گیاه، 400 کیلوگرم اوره، 300 کیلوگرم فسفات آمونیوم می دهیم که فسفر قبل از کاشت به زمین داده می شود. کود ازت قبل از کاشت و بقیه را در سه مرحله به صورت سرک به زمین داده می شود و عناصر میکرو را هم به صورت محلول پاشی بعد از کاشت به محصول می دهیم.

علف های هرز و کنترل آنها:

از جمله علف های هرز مهم ذرت، شامل اوی ، تاج وس، هفت بند، قیاق، چایر، مرغ و ... است که قیاق از همه مهم تر است و نحوه کنترل آنها به این صورت است که از علف کش ارادیکان قبل از کاشت سپس توسط دیسک با خاک مخلوط می شود. میزان مصرف آن، 6-4 لیتر در تار است و زمان مصرف آن، یک هفته قبل از کاشت است و بیشتر بر روی علف های هرز و پهن برگ و نازک برگ و ی اله موثر می باشد و از آترازین 1 کیلوگرم به همراه لاسو 5-3 لیتر با هم مخلوط و قبل از سبز شدن، مصرف می شود.برداشت گوجه فرنگی:

اوایل تیرماه در چند مر حله برداشت می شود که عملکرد آن 40 تا 70 تن در تار می باشد.
زراعت هندوانه:

هندوانه گیاهی واش (علفی)، یک ساله، خزنده و بومی آفریقاست که مانند سایر سبزی ها، دارای ارقام متفاوت داخل و خارجی می باشد. هندوانه از تیره کدوئیان که نسبت به یخبندان حساس است و برای رشد و نمو نیاز به روزهای گرم آفت دارد. خاک مناسب آن خاک های سبک و حاصلخیز است که طول دوره رشد آن 60 روز است که مقدار عملکرد آن در تار 60 تا 80 تن است. در این گیاه هندوانه های کوچک را حذف می کنیم تا بقیه بزرگ شوند؛ گل آن زرد است؛ دارای گل های نر و ماده که بیشتر گل ها تلقیح نمی شوند، مثل استون گری.

تاریخ کاشت:

اوایل فروردین ماه

ارقام مختلف:

ارقام مختلف هندوانه شامل چارلتون گری (راه راه)، هندوانه شوگربیبی، دی ی کویین، فرنا ، پیلیان بلاک که ارقام خارجی هستند و چند رقم ایرانی که شامل قرق، شریف آباد، محبوبی و پوست سفید همدان.

میزان مصرف بذر:

1 کیلو در تار

نحوه کاشت:

هندوانه را معمولا با دست می کارند، با عرض پشته 3 متر و فاصله بوته 30 سانتیمتر. به این صورت است که بذرها را به مدت 24 ساعت گندز و در آب خیس می کنند، در حفره هایی به عمق 3-2 سانتیمتر به تعداد 2 تا 3 بذر قرار می دهیم و بعد از آنکه 4 تا 6 برگی شدن قویترین را نگه داشته و بقیه را قطع می کنیم و وجین ، سله شکنی و کودریزی از عوامل مهم به ثمر رسیدن گیاه است.

آماده زمین:

ابتدا زمین را شخم می زنیم و بعد 5 تا 6 دیسک و بعد زمین را فاروئر می زنند.

میزان مصرف کود:

کود حیوانی پوسیده، اگر زمین ضعیف باشد به میزان 10 تا 15 تن و از کودهای شیمیایی به صورت فسفات 150 کیلوگرم و پتاس 100 کیلوگرم در تار قبل از کاشت و 100 کیلوگرم ازت برای هر تار، در دو مرحله بصورت سرک استفاده می شود.

علف های هرز و کنترل آنها:

علف های هرز هندوانه شامل پنبه، شلمی، فالاریس، چچم و اوی است که نحوه کنترل آنها بیشتر تیشه است که با استفاده آن، علف های هرز را از بین می برند و قبل از کاشت، از علف کش های ترفلان و گراما ون است.

بیماری ها و مبارزه با آنها:

بیماری های هندوانه خیلی کم است، بیشتر بیماری های برگی است، مثل سوختگی که با کود کلسیم قابل مبارزه است. البته بیماری های بوته میری هم است و بیماری قارچی که با مانکوزب کنترل می شود.

آفات و مبارزه با آنها:

هندوانه، آفت خاصی نمی گیرد، ولی از آفات مهم آن، شته و تریپس است. البته هلیونتیس هم است که نحوه مبارزه با آنها با استفاده از سموم دانتیل، اکاتین و سوین است.

نحوه آبیاری هندوانه:

آب خیلی کمی می خواهد، یک نوبت و دو نوبت که بیشترین آب اوایل جوانه زنی را هوا تعیین می کند. دوره آبیاری بستگی به آب و هوا دارد.پست مدرنیسم و دل های تربیتی آن در زمینه تدریس


مشخصات پایان نامه:

مرادی، بهرام (1385). پست مدرنیسم و دل های تربیتی آن در زمینه تدریس . پایان نامه کارشناسی ارشد؛ شاهد تهران

قسمتی از پایان نامه درج شده است.

جواب سوال اصلی

دل های تربیتی شرایط پست مدرن در زمینه تدریس

-فرصت سازی برای خود شکوفایی

الف- ک ن فعالیت را ستایش کنند و درصدد بروز خود باشند.

ب- ایمان به قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را در خود پیدا کنند و معیاری را برای این مسئله داشته باشند.

پ- اصل گم نشدن در مسائل و در متن نماندن را توجه نمایند.

ت- فرصت برای حرکت و بیزاری از ایستایی ایجاد گردد.

سوال های فرعی

1- تعامل شاگرد معلم در شرایط پست مدرن در تدریس چگونه می باشد؟

وجود تعاملات باعث انگیزش دانش آموزان می شود. در جهان پست مدرن خیلی از روش ها و سنت ها که در گذشته نقش اساسی داشتند تغییر کرده اند این تغییرات سریع در مقوله های مختلف زندگی تعجب دانش اموزان را بر انگیخته است و لذا بر معلمان و والدین و دیگران است که آن ها را مورد حمایت قرار دهند و با آنها همدلی کنند و انگیزه لازم را برای پاسخ به سوالات انها فراهم آورند

برای بررسی چگونگی تعامل معلم و شاگرد در شرایط پست مدرن لازم است عواملی که بر طرفین تعامل اثر می گذارند بررسی شوند. لذا عواملی که بر معلم و شاگرد اثر می گذارند مورد بررسی قرار می گیرند که کیفیت تعامل را مشخص می نمایند در زیر اشاره می گردد.

عواملی که بر تعامل شاگرد- معلم تاثیر می گذارد متاثر از شرایط موجود پست مدرن است که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد( آهنچیان ، 1382).

الف-قدرت به عنوان عامل موثر تعیین کننده کنترل روابط بین شاگرد و معلم می باشد ( دلشموت و برونر[1] ، 1996) عواملی که در کاهش قدرت معلم و افزایش قدرت شاگرد تاثیر دارند در زیر ذکر می گردد.

الف1- قدرت معلم به خاطر گستردگی دانش و همه گیری آن و از ح انحصاری خارج شدن آن ،کاهش یافته است(فراهانی ،1383).

الف2- خانواده از ترس این که شاگرد یا فرد آزرده از خانه نباشد قادر به تنبیه بدنی او نیستند لذا او نمی ترسد و احساس قدرت می کند

الف3- معلم از ترس این که او از مدرسه فرار نکند او را تنبیه نمی کند لذا او احساس قدرت می نماید.

الف4- شاگرد در شرایط پست مدرن از نمره نمی ترسد لذا احساس قدرت می نماید.

الف5- بیشتر روان شناسان و صاحب نظران معتقدند کودک را نباید تنبیه کرد( مایر ، 1374 به نقل از ویلیام جیمز ) و آزرده خاطر نمود لذا ممنوعیت علمی تنبیه باعث و احساس قدرت شاگرد می گردد.

الف6- روابط شاگرد و گستردگی ارتباطات موجب تصمیمات مستقل او شده لذا هر لحظه کودک ممکن است هر تصمیم دل به خواه خود را بگیرد لذا قدرت او بیشتر شده است.

الف7- شرایط پست مدرن موضوع محوری را قبول ندارد و از رد هر گونه فرا روایت دفاع می کند( آپیگاتری ، 1380؛ کلاو ، 1988) لذا معلم به عنوان انتقال دهنده دانش نشده و خلق دانش مطرح است که خود کودک باید این کار را د بنابر این قدرت تا حدودی از معلم کاسته شده و مسئله مشارکت معلم و شاگرد مطرح می گردد که در این ارتباط شاگرد باید اقدام به خلق دانش کند که قدرت او به قدری می گردد که معلم نمی تواند در مورد تعامل شخصا اقدام کند بلکه او باید خودش اقدام به خلق نماید.

ب- دیگر نظرات مربوط با تعامل شاگرد معلم در دیگر جوانب.

ب1- با توجه به ویژگی های کودک و دانش آموز او ممکن است پیش معلم باشد ولی فکرش جای دیگر باشد (دبس 1382 ج 11).

ب2- پاینار به مذاکره ای و تعاملی بودن ارتباطات اشاره دارد.

ب3- مایر ( 1374) به همه زمانی بودن تربیت اشاره دارد.

نتیجه و جواب : شاگرد شروع کننده فعالیت از درون به طور عملی می باشد این در حالی است که فرصت سازی این فعالیت را معلم می تواند آغاز گر باشد.

ب2- روش های مناسب برای تدریس در شرایط پست مدرن کدامند ؟

شرایط فکری حاکم بر پست مدرن از طریق زیر بنا های فکری زیر بر تدریس تاثیر خواهن گذاشت .

1-حمایت از خود شی هم در مورد معلمان هم در مورد دانش آموزان

2-عدم تاکید بر تجارب گروه های مسلط

3-کنار گذاشتن داوری و قضاوت بر مبنای تست های استاندارد شده

4- تاکید بر فهم و شناخت به جای تاکید بر حفظ و تکرار

یکی از مفاهیم اصلی نظریه پست مدرن ساختار ز است ساختار ز واسطه ای است تا متن به دقت و با توجه به تفاوت ها مورد بازبینی و بازرسی قرار گیرد ، ارزش ها واژگون گردد و خوب و بد به هم بخورد تا سازمان جدیدی بوجود آید. خواستار رد روایت های کلان و تلقین بوده و پویایی را می ستایند.

گفتمان از آن جهت مورد تاکید پست مدرن هاست که وسیله ای برای تقویت وگسترش تعاملهای اجتماعی است و به این ترتیب فرصت مناسبی برای مناظره پدید می اورد مناظره رودررو دقیقا همان چیزی است که فرایند یادگیری را امکان پذیر می سازد پس گفتمان محور شناخت وحتی وسیله ای برای تولید دانش است

باید گفت که نظریه پست مدرن بر پایه گونه ای گفتمان استوار است رونالد کارتر چهار مورد استفاده اصلی این اصطلاح را شامل موارد زیر می داند.

1- گفتمان به معنای ابزاری برای تشخیص کلام از نوشتار است

2- گفتمان در برداشتی کلی تر چون استنباط همیشگی وطبیعی زبانی هست چه به صورت شفاهی باشد چه کتبی

3-گفتمان به معنی سخنی جدی یا قطعه ای نگارش یافته با هدف تدریس یا تشریح چیزی است

از گفتمان تعاریف و تع ر متعددی به عمل آمده است. در بیان کلی مورد اجما ع اکثر نظریه پردازان گفتمان به تمامی آن چه که گفتگو و نوشته می شود اطلاق می گردد اعم از مقولات موضوعات و مطالب گفتاری و نوشتاری و هر ان چه به گفتگو تبادل آرای و مذاکره فرا خوانده می شود

"از نظر فوکو شکل بندی دانایی (اپیستیمه ) وقتی تبلور زبان پیدا می کند و با قدرت عجین می شود. گفتمان نام دارد. تاکید او بر گفتمان بر زبان نیست بلکه به شکل گیری نظام دانایی در چارچوب قدرت است "( فانی ،1383، ص 282 ).

روش های آموزش از دیدگاه فوکو

اصل روش شناختی فوکو( نصرت پناه ، 1381) بر اساس اصل واژگونی ( برگرداندن معنا ) می توان نتیجه گرفت که فوکو تعمیم را قبول ندارد از اصل ناپیوستگی ( گسست ) او می توان استنباط کرد که است اج کلی رانمی پذیرد و بر اساس اصل خود ویژگی می توان نتیجه گرفت که خود می تواند معیار اساسی برای قضاوت باشد و بر اساس اصل برونیت[2] او می توان نتیجه گرفت که نهفتگی رانمی پذیرد( فانی ،1383). اصل نا پیوستگی در دیرینه شناسی و تبارشناسی او قابل ملاحظه است.

الف- واژگونی یعنی این که متن از طریق شاگرد زیر سوال رود.

ب- کودک باید این سوال را باید از خود بپرسد که آیا واقعا چنین است.

ج- او باید بنا را بر منفی بگذارد و متن را بادی خلاف آن چه که نویسنده می گوید بررسی نماید.

د- خواننده باید قطع نظر از گوینده به متن بپردازد.

لاکلاو می گوید دانش آموزان باید گذشته را به صورتی خلاقانه، هم چون بخشی از یک گفت و شنود پویا مد نظر قرار دهند و ضمن تأیید تکثر روایت ها به داوری در باره آنها بپردازند. ایشان به امکان خلق عملکردهای تعلیم و تربیت اشاره دارد که از طریق مبادله آزاد عقاید و تکثر گفت و شنودها مشخص می شود ( لاکلاو، 1988).

فانی (1383) در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که گرایش های محلی باید مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد و او پیشنهاد می دهد روش های تدریس هنرمندانه و ساختار زدا استفاده گردد(فانی، 1383 ).

رو ش های تدریسی که مناسب شرایط پست مدرن است روش هایی می باشند که در آن ها کودک فعال است و در ساختن دانش به او کمک می کند از جمله این روش ها:

1-متن خوانی حرفه ای انتقادی می باشد (مهر محمدی،1383 به نقل از اسکال[3]).

روش تدریس در پست مدرن : اسکال از سه گونه مواجهه سخن می گوید. (1987)به نظر وی، وقتی ما دانش آموز را با متن رو به رو می کنیم، در واقع سه نوع فعالیت را می توانیم متمایز و از هر سه باید استقبال کرد. خواندن از درون[4]خواندن از فراز[5]خواندن از موضع مخالف[6] خسرو باقری، عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی تهران ؛ تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم (مهر محمدی، 1383)

فعالیت اول " خواندن از درون " که خواندن متن به معنی قرار گرفتن در متن است. یعنی ما وارد مکتن می شویم و آن را می خوانیم و اتطلاعات ار به دست می آوریم و از درون متن مطلع می شویم و می تواتنیم آن را باز گویی کنیم زیسا تلخیص نماییم و در این جا ما در خود متن سیر می کگنیم

دوم " خواندن از فراز " طی آن فرد به ورای متن می رود این امر متضمن تفسیری است که ما باید از متن داشته باشیم چنین تفسیری چگونه حاصل می شود از طریق ارتباط برقرارری این متنبا متون دیگر دانش اموزان باید این کار را ند سوم " خواندن از موضع مخالف " خواندن به صورت نقادنه و مورد سوال قرار دادن مفروضاتی که در فعالیت دوم یافته شده است

ب3- رویکرد های مناسب شرایط پست مدرن کدامند ؟

ظهور دیدگاه های متنوع یادگیری، تدریس های متنوع را به دنبال داشت. تدریس هایی که در آن معلم کنترل همه جانبه تمام جوانب تدریس را دارد رویکرد بسته و اگر معلم و شاگرد با کمک هم جوانب تدریس کنترل ند، رویکرد باز گویند(بلند همتان، 1383 ). رویکرد های تدریس بر اساس اه و شرایط انتخاب می گردد لذا رویکردی که در شرایط پست مدرن باید مشخص گردد در زیر مشخص می گردد.

با نگاهی به نظریات صاحب نظران و نظریه های تدریس یادگیری در صدد انتخاب رویکرد های تدریس بر می آییم.

دال به عنوان یکی از صاحب نظران برجسته در تدریس پست مدرن معتقد است برنامه درسی مثل گذشته قابلیت کنترل ندارد و باید از یک برنامه ریزی بی چهارچوب و باز استفاده نمود( دال، 1993 ).

یادگیری واقعی زمانی رخ می دهد که :

الف دانش آموزان جهت یادگیری با موقعیتها و واقعیت های عینی مواجه شوند.

ب یادگیری مبتنی بر مشکل گشایی باشد.

ج رویکردهای تدریس باید یادگیرنده محور باشد(شیخی فینی، 1381 ).

بلند همتان(1383)در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که رویکرد های تدریس باز برای دیدگاه های نسبی گرایی رویکرد مناسبی است.

از دید مربیان پست مدرن، امکان برنامه ریزی فراگیر و نظام یافته برای تربیت انسانها وجود ندارد ؛ لذا نمی توان هدف یا اه خاص و ثابتی را برای تعلیم و تربیت تصور کرد.( نورمبر[7]، 2000)

با توجه با استناد های فوق و مطالعات انجام گرفته لش( 2001 )وکاستل،( 2003) می توان چنین استنباط نمود که رویکرد مناسب شرایط پست مدرن در تدریس رویکرد باز می باشد که خود کودک فعال باشد و به ساختن و خلق دانش بپردازد و رویکرد های باز در شرایط پست مدرن هم رویکرد هایی می باشند که در آن از فن آوری اطلاعات استفاده می گردد و نتایجی مثبت در یادگیری دارد (لش،2001؛ کاستل،2003 ) .

رویکرد باز و رویکرد هایی که کودک محورند مورد تایید شرایط پست مدن هستند

دیگر نظریات حامی رویکرد باز در تدریس

با توجه به این که اقتصاد فرد محور در شرایط پست مدرن مطرح است رویکرد های تدریس باز در شرایط پست مدرن کمک می کند مهارتهای تفکر اقتصادی دانش آموزان گسترده شود ( جرجن، 1994).از آنجایی که رویکرد باز در تدریس فرد محور و کودک محور است لذا عوامل موثر در یادگیری بیشتر مد نظر قرار گرفته و کیفیت و کمیت یادگیری بالا می رود.

در آموزش و پرورش دیروز تکیه بر کتاب و برنامه بود. امروز شاگردان بیشتر مورد توجه هستند لذا روش های یادگیری و انگیزش او برای یادگیری از همه مهمتر ، آمادگی او برای در یافت و کشف نظریه های تازه در زمینه دانش و خلاقیت دین انقلاب بزرگی است که در کار آموزش صورت گرفته است.(ویزی). لذا الگو های شاگرد محور باید مد نظر معلمان قرار گیرد که به صورت خلاقانه و مناسب شرایط طراحی می گردد.

آمادگی و تحربیات قبلی شاگرد

فعالیت و عطش شاگرد به یادگیری

هدف یادگیرنده از یادگیری

روابط جزء و کل در موضوع یادگیری

تدریس عبارت است از تعامل معلم و شاگردان بر اساس طراحی منظم و هدفدار از طرف معلم. در هر تدریس دو ویژگی مشخص را می توان جستجو کرد :

محرکهای ناخوشایند ، جالب نبودن پیام ، انتقال منفی ، رویایی شدن یا در خود فرو رفتن

عدم درک ، نا مناسب بودن عوامل فیزیکی

76- گفت و گو های موجود در پست مدرن فقط بر اساس عقل نمی باشد،بلکه بر احساس هم اهمیت می دهند.

87- نظریه های شرطی، بر یادگیری هایی تأکید دارند که از طریق عادت و شرطی شدن حاصل می شوند. در حالی که نظریه های شناختی به شناخت و یادگیری از راه بصیرت تأکید می ورزند.

107- ظهور دیدگاه های متنوع یادگیری، تدریس های متنوع را به دنبال داشت.

108- تدریس هایی که در آن معلم کنترل همه جانبه تمام جوانب تدریس را دارد رویکرد بسته و اگر معلم و شاگرد با کمک هم جوانب تدریس کنترل ند، رویکرد باز گویند.

109- رویکردهای تدریس باید یادگیرنده محور باشند.

110- معرفت شناسی مطلق گرا رویکرد مستقیم (بسته)در تدریس لازم است و عقلانیت را تقویت می کند و معرفت شناسی نسبی گرا رویکرد غیر مستقیم(باز)را می طلبد و مهارت حل مسئله را تقویت می کند.

111- رویکرد های باز و یادگیرنده محور نتایج مثبت در یادگیری دارند.

105- محیط عاطفی مثبت تاثیر مثبت در یادگیری دارد که هدف تدریس است.

بحث و نتیجه گیری

پایان نامه حاضر با موضوع پست مدرن و تربیت می باشد اما با توجه به این که تربیت جنبه های وسیعی دارد با توجه به علاقه و تخصص دانشجو که معلم نیز می باشد تدریس در شرایط پست مدرن با عنوان دقیق "دل های تربیتی شرایط پست مدرن در زمینه تدریس" مورد بررسی قرار گرفت. سعی بر آن شده تا بر یک سوال اصلی و سه سوال فرعی پاسخ داده شود.

مهم ترین و اساسی ترین سوال مطرح شده این بودکه :

دل های تربیتی شرایط پست مدرن در زمینه تدریس کدامند ؟

دل های تربیتی شرایط پست مدرن در زمینه تدریس از دل های تربیتی شرایط پست مدرن در زمینه تربیت بر می خیزد مهم ترین دلیل تربیت در شرایط پست مدرن در تربیت "فرصت سازی برای خود شکوفایی" می باشد لذا می توان استنباط نمود :

دل های تربیتی شرایط پست مدرن درزمینه تدریس بدین گونه می باشد.

· - کمک به ک ن جهت سازگاری مثبت با تغییرات با حفظ هویت شان

· - کمک به رشد هویت خود و توسعه آن در شرایطی که نسبیت مطرح است.

· - حرکت شخصیتی کودک از ح ی که هست به طرف ح ی که باید باشد.

سوالات فرعی دیگر مطرح شده در این پایان نامه موارد زیر می باشد.

1 تعامل شاگرد معلم در شرایط پست مدرن در تدریس چگونه می باشد ؟

2 روش های مناسب برای تدریس در شرایط پست مدرن کدامند ؟

3 کدا مین رویکردها برای تدریس در شرایط پست مدرن مناسب می باشد؟

پس از طی مراحل تحقیق نتایج زیر به دست آمد.

جواب سوال فرعی 1 :

1- تعامل شاگرد- معلم در تدریس ، برخلاف گذشته باید شاگرد محور باشد. عواملی که محوریت شاگرد را لازم می گرداند بدین گونه است .

1- در قبل از پست مدرن اطلاعات در دست معلم بود و معلم بود که از اطلاعات و علم موجود که وجود داشت اندوخته ای را جمع می کرد و سپس به کودک انتقال می داد در این فرایند لازم بود کودک فعال باشد اما با توجه به اینکه عوامل موثر در یادگیری در او رعایت نمی شد کودک به عنوان موجود غیر فعال عمل می کرد و این عمل فرایند تربیت را دچار مشکل می نمود .

2- ارتباطات همه جانبه سطح اطلاعاتی شاگرد را بالا برده است و هر گونه تحمیل از طرف معلم او را رنجور می کند واز طرفی اطلاعات ارائه شده از طرف معلم باید با اطلاعات فراگیر جور در بیاید لذا بهتر این است که شاگرد محور فعالیت های تربیتی قرارگیرد .

3- با توجه به این که قدرت معلم و خانواده به دلیل شاگرد( که حاصل کنترل جمعیت و بالا بودن رفاه خانواده و جامعه می باشد )کم شده است و کودک با فرار خود از مدرسه و ترس از لاابالی شدن او در بیرون از مدرسه معلم و خانواده را تحدید می کند این نیز به عنوان یکی از عواملی می باشد که کودک محوری را ایجاب می نماید که در مدرن به این اندازه مورد تاکید قرار نمی گرفت.

4- مسئله نسبیت علم و حقیقت و واقعیت از دیدگاه پست مدرن ها نیاز می نماید تا اینکه علم و واقعیت محضی به کودک الغا نگردد لذا جهت رعایت این اصل کودک از دیدگاه بسیاری از پست مدرن ها باید در محور تربیت قرار گیرد.

5- در شرایط پست مدرن با توجه به اینکه اطلاعات و ارتباطات بیشتر گردیده است لذا فرصتی فراهم شده است که کودک خود شروع کننده حرکت یادگیری باشد و معلم راهنما و کمک او در فرایند یادگیری و تربیت.

با توجه به موارد اشاره شده بالا می توان نتیجه گرفت که کودک باید شروع کننده باشد و یک جو حامی نیز از طرف معلم باید ایجاد گردد.

2 روش های مناسب برای تدریس در شرایط پست مدرن کدامند ؟

روش های مناسب در شرایط پست مدرن با توجه به دلایل اشاره شده در جواب سوال یک و کودک محوری بودن تربیت در شرایط پست مدرن روش های کودک محور و باز مطرح می گردد که در آن کودک فعال است و معلم راهنما و کمک .

با توجه به اینکه هر مکتب تربیتی روش تدریس خاص خود را دارد به عنوان مثال : مکتب تربیتی افلاطون (ایده آلیسم) روش تدریس تذکر را قبول دارد و پراگماتیسم جان دیویی روش تدریس حل مسئله و پروژه را پیش نهاد می دهد مطمئناً پست مدرنیسم هم روش تدریس خاص خود را خواهد داشت .

افلاطون (ایده آلیسم) معتقد بود که انسان معرفت را دارد ولی فراموش کرده است بنابراین روش تذکر را قبول داشت.

جان دیویی (پرانگماتیسم) به ب معرفت از طریق تجربه معتقد بود و روش تدریس حل مسأله و پروژه را پیش نهاد می داد .

پست مدرنیسم روش تدریس خاص خود را دارد و معتقد به ساختن معرفت و دانش است لذا روش های تدریس پیشنهادی این دیدگاه روش هایی مثل گفتمان انتقادگری ، ساخت شکنی ، قرائت دوگانه و شبیه سازی می باشد که کمک به ساختن دانش از طرف شاگرد تاکید می نماید.

دانش محضی وجود ندارد انتقادگری او را کمک می کند هر دیدگاهی را به سرعت و بدون تفکر نپذیرد بلکه مورد کنکاش قرار دهد از جهات مختلف و سپس به صورت موقتی بپذیرد .

ساخت شکنی به او کمک می کند تا که ساختار موجود را به هم ریزد سپس منافع و مضار را بررسی نموده و به انتخاب بپردازد و ساخت جدیدی را بنا نهد .

قرائت دوگانه فرصتی را فراهم می کند که فرد خود را با متن یکبار یکی کند و بار دیگر با متون دیگر بررسی نماید در این فرایند تمرکز او برای درک دیگران بالا می رود و دیگر اینکه متون دیگر را نیز هدفمند خوانده و ساختار جدیدی می سازد او مفهوم سازی می کند و دانش می سازد .

شبیه سازی ، آفرینش و خلاقیت فرد را بالا می برد و فرصتی را فراهم می سازد تا اینکه کودک همه جانبه فکر نماید و قبول کند همه چیز مزایا و معایبی دارد .

تدریس ایجاد فرصت یادگیری می کند و یادگیری را تسهیل می نماید اه یادگیری هم بر اساس اه تربیتی می باشد و اه تربیتی هم از دل های تربیت بر می خیزند که در زیر آورده می شود.

روش های تدریسی مثل گفتمان (درک نظرات دیگران و ارائه نظرات خود و شنیدن چند نظر متفاوت )، ساخت شکنی (هر سیستمی فکری + و دارد) ، قرائت دوگانه (مقایسه و نتیجه گیری )، انتقادی (به صورت فعالانه به مسائل نگاه کند) کمک می کند که فرد به اه بالا دست یابد. تدریسی که این گونه اه را پی بگیرد تعامل شاگرد معلم با شاگرد است و از لحاظ اقتصادی هم به صرفه و کم هزینه است.

روش های تدریسی مثل روش حل مسئله ، پروژه ، خواندن متون از درون ، برون ، فراز و روش عبادت را نیز می توان از روش هایی دانست که در شرایط پست مدرن می توان استفاده نمود.لازم به توضیح است که روش های تدریس در شرایط پست مدرن فراگیر محور می باشد و خود فراگیر حرکت کننده است و روش برای اوست . معلم تنها در این فرایند به عنوان کمک او و راهنمای اوست.

3-رویکرد های تدریس مناسب شرایط پست مدرن کدامند ؟

عواملی که در انتخاب رویکرد های تدریس دخ دارد عبارت اند از الف- سیاست و اه تربیتی ب- روان شناسی شرایط موجود و فلسفه تربیتی موجود .

با توجه به این که

1- سیاست موجود و اه تربیتی موجود بر خلاقیت و آف تاکید دارند .

2- روان شناسی موجود ( پست مدرن ) به فرد اهمیت می دهد .

3- فلسفه تربیت نیز فردی می باشد به عنوان مثال حفظ هویت فرد و در دیگر مراتب حفظ هویت خانواده و ... .

در انتخاب رویکرد های تدریس آل حسینی( 1384) دانش آموز محوری را بخاطر عوامل زیر ترجیح می دهد دانش آموز محوری باعث می شود1- ما از کاهش گرایی زمانی از اطلاعات رها شویم 2- دانش آموز به صورت فعالانه با اطلاعات درگیر شود و سوم این که یک ح جامع نگری در دانش داشته باشد و از قطعه قطعه دانش جلوگیری به عمل آید.

لذا می توان نتیجه گرفت که رویکرد باز مورد حمایت پست مدرن ها می باشد که فرصتی فراهم نماید تا فرد هویت باطنی خود را بیابد حفظ کند و رشد و و توسعه دهد. رویکرد های تدریس باز مطرح است.[1] - delashmutt and bruner

[2] - برونگرایی

[3] - scheles

[4] - reading within

[5] - reading upon

[6] - reading against

[7] - norember , p


مقاله در 82 صفحه و از مطالب مفید و علمی در قالب word و کاملا منظم و طبق فرمت ی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست ، چکیده و مقدمه این مقاله به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 449 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82
مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

فروشنده فایل

کد کاربری 25253
کاربر

مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.sc)

در گرایش ی مکانیک ماشین­های کشاورزی


فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

1-1- مقدمه

1-2- اه

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- مصرف انرژی در کشاورزی

2-2- تجزیه و تحلیل انرژی در کشاورزی

2-3- واحدهای ارزی انرژی

2-4- شاخص های ارزی انرژی

2-4-1- انرژی نهاده

2-4-2- انرژی ستانده

2-4-3-کارآیی انرژی

2-4-4- بهره خالص انرژی

2-4-5- بهره وری انرژی

2-4-6 - شدت انرژی

2-5- مشکلات موجود در مطالعات انرژی

2-6 - معادل های نهاده ها و ستانده های انرژی

2-7- پیامدهای مصرف زیاد انرژی در کشاورزی

2-8- جهت گیری مصرف انرژی در آینده

2-9- برخی از مطالعات انجام شده در زمینه انرژی

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-1- وضعیت اراضی زراعی و محصولات کشاورزی

3-2- جامعه آماری

3-3- حجم و روش نمونه گیری

3-4- روش تحقیق

3-4-1- مرحله اول

3-4-2- مرحله دوم

3-4-3- مرحله سوم

3-5- بررسی سیر انرژی

3-6- روش محاسبه انواع انرژی­ها

3-6-1- انرژی سوخت مصرفی

3-6-2- انرژی نیروی انسانی

3-6-3- انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها

3-6-4- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی

3-6-5- انرژی آفت کش­های شیمیایی

3-6-6- انرژی لازم برای آبیاری

3-6-7- انرژی حمل و نقل

3-7- انرژی وجی

3-8- شاخص­های مطالعات انرژی

3-8-1- نسبت انرژی

3-8-2- افزوده (بهره) خالص انرژی(n.e.g)

3-8-3- بهره وری انرژی

3-8-4- شدت انرژی (انرژی ویژه)

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- تعیین مصرف انرژی و شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه

4-1-1- سهم انرژی سوخت مصرفی در کشت مکانیزه

4-1-2- سهم انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه

4-1-3- سهم انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­هادر کشت مکانیزه

4-1-4- سهم انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی

4-1-5- سهم انرژی معادل حمل و نقل

4-1-6- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-1-7- انرژی ستانده

4-1-8- شاخص­های انرژی برای کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-2- کشت سنتی گندم، جو و سویا

4-2-1- سهم انرژی معادل کار کارگری

4-2-2- محاسبه انرژی معادل دام

4-2-3- محاسبه انرژی معادل ابزار کشاورزی

4-2-4- محاسبه انرژی معادل بذر و کود دامی

4-2-5- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی­ نهاده در کشت سنتی گندم، جو و سویا

4-2-6- انرژی ستانده کشت سنتی گندم، جو و سویا

4-2-7- محاسبه شاخص­های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو و سویا

4-3- مقایسه شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه و سنتی

4-3-1- کارایی انرژی یا نسبت انرژی

4-3-2- بهره وری انرژی

4-3-3- شدت انرژی

4-3-4- بهره خالص انرژی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

فهرست جداول

ج 2-1- معادل نهاده های و ستانده های کشاورزی

ج 3-1- سطح زیر کشت محصولات گندم، جو و سویا در شهرستان پارس آباد

ج 3-2- عمر مفید برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-3- جرم برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-4- هم ارزهای انرژی برای سموم مختلف

ج 4-1- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت گندم(کشت مکانیزه)

ج 4-2- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت جو (کشت مکانیزه)

ج 4-3- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت سویا(مطا لعه میدانی)

ج 4-4- انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-5- انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه جو

ج 4-6- انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه سویا

ج 4-7- میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت گندم

ج 4-8- میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت جو

ج 4-9- میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت سویا

ج 4-10- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-11- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه جو

ج 4-12- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه سویا

ج 4-13- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-14- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه جو

ج 4-15- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه سویا

ج 4-16- انرژی ستانده در کشت مکانیزه گندم

ج 4-17- انرژی ستانده در کشت مکانیزه جو

ج 4 - انرژی ستانده در کشت مکانیزه سویا

ج 4-19- شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

ج 4-20- انرژی معادل توان انسانی در کشت سنتی گندم، جو و سویا

ج 4-21- انرژی معادل دام در کشت سنتی گندم ،جو و سویا

ج 4-22- انرژی معادل ابزار کشاورزی در کشت سنتی گندم، جو و سویا

ج 4-23: انرژی معادل بذر و کود دامی در کشت سنتی گندم، جو و سویا

ج 4-24- انرژی نهاد­ها از کل انرژی مصرفی در کشت سنتی گندم، جو و سویا

ج 4-25- انرژی ستانده در کشت سنتی گندم و جو

ج 4-26- انرژی ستانده در کشت سنتی سویا

ج 4-27- شاخص های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو وسویا

فهرست شکل ها

شکل 3-1- موقعیت شهرستان پارس آباد در دشت مغان و استان اردبیل

شکل 4-1- مقایسه کارآیی انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل 4-2- مقایسه بهره­وری انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل4-3- مقایسه شدت انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل 4-4- مقایسه بهره خالص انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

چکیده

بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمین­های قابل کشت و ارزانی سوخت و سایر نهاده­های کشاورزی است. این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن می­باشد. در این تحقیق ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی نهاده و ستانده در کشت سه محصول گندم، جو و سویا، شاخص­های انرژی در دو روش کشت سنتی و مکانیزه برای تولید این سه محصول محاسبه شد. داده­های مورد نیاز با بررسی­های میدانی و مصاحبه به دست آمد. بر اساس نتایج بررسی­ها، در کشت مکانیزه، کارآیی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 81/3، 67/3 و 06/4، بهره­وری انرژی به­ترتیب 27/0، 26/0 و 16/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 7/94277، 78411 و 2/95331 مگاژول محاسبه شد. در کشت سنتی، کارایی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 18/3، 05/3 و 24/3، بهره­وری انرژی به­ترتیب 23/0، 22/0 و 12/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 2/19745، 3/19150 و 6/28331 مگاژول بدست آمد. مقایسه این شاخص­ها با هم در سیستم کشت مکانیزه و سنتی، کارآمدی سیستم کشت مکانیزه را مشخص نمود.

کلمات کلیدی: کارایی انرژی، آنالیز سیر انرژی، گندم، سیستم مکانیزه، جو، سیستم سنتی، سویا

1-1- مقدمه

امروزه قسمت قابل توجهی از انرژی، برای انجام کارهای کشاورزی و مکانیزه آنها، به کار می­رود و هزینه­های قابل توجهی برای تأمین انرژی مورد نیاز، در کشاورزی صرف می­شود. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد انرژی، منابع، بازده و جایگاه انرژی در کشاورزی لازم و ضروری به نظر می­رسد.

تغییرات در بخش کشاورزی شدیداً تحت تأثیر شرایط ، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه قراردارد. لذا در نظر گرفتن ترکیبی از این عوامل برای تجزیه و تحلیل انرژی ضروری است. نظام­های زراعی متداول که کاملاً متکی به مصرف انرژی به شکل نهاده­های مختلف هستند از جنبه­های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آسیب پذیرند و به همین دلیل در اوا قرن بیستم دیدگاه­های جدیدی در این رابطه مطرح شده­اند که در قالب افزایش کارآیی مصرف نهاده­ها، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد اکولوژیک و نهایتاً تأمین غذا و امنیت غذایی مطرح می­باشند و در این راستا نظام­هایی تحت عناوین مختلف از جمله کشاورزی پایدار، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی تجدید شونده تعریف شده­اند (کوچکی و حسینی، 1373).

از طرف دیگر، با توجه به اینکه بازده انرژی بالا، معیار مصرف و کاربرد صحیح آن است، داشتن سیاست­های مشخص در سطح کلان، برای برآورد احتیاجات انرژی، جلوگیری از ضایعات انرژی و کاهش آنها، ارائه برنامه­های دراز مدت برای به کارگیری فناوری پیشرفته در استفاده موثر از منابع موجود ضروری است. همچنین به کارگیری منابع جدید در کنار آموزش­های لازم در استفاده صحیح انرژی، و تشویق مصرف کنندگان انرژی در جهت صرفه­جویی در مصرف انرژی در سطح د، بسیار حیاتی است.

به دلیل نیاز به یک نظام آنالیز و مطالعه وضعیت انرژی از سال­های1970 مباحث مشخصی با مفاهیم و شاخص­های کلی در رابطه با انرژی به­خصوص از نظر ارزی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه انرژی شروع شد (الماسی،1380).

پیدایش دیدگاه نوین کشاورزی پایدار و بنا بر اصول جدید کشاورزی، مبنای قدیم که به نحوه مصرف انرژی توجه نداشته و تنها هدف مدیر مزرعه، افزایش مطلق تولید بود، منسوخ شده و به بازده انرژی در کنار تولید توجه بیشتری می­شود. مصرف انرژی، در نظام­های مختلف تولید محصولات کشاورزی، شامل نهاده­هایی است که در عملیات مختلف تولید، به کار گرفته می­شود. برای بدست آوردن میزان مصرف انرژی لازم است که تمام عملیات­های کشاورزی و نهاده­های مورد نیاز برای تولید محصول مشخص گردد. عملیات ماشینی که برای محصولات مختلف متفاوت است، عمدتا شامل خاک­ورزی اولیه، خاک­ورزی ثانویه، کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل می­باشد. خاک­ورزی اولیه به طور معمول، شخم با آهن برگردان­دار است که تعداد دفعات آن، در مناطق مختلف متفاوت است. خاک­ورزی ثانویه، شامل دیسک زدن و ماله­کشی است که تعداد دفعات دیسک­زدن با توجه به شرایط مناطق فرق می­کند. روش کاشت، به نوع محصول و شرایط منطقه­ای بستگی دارد که مصرف انرژی آنها با یکدیگر متفاوت است. عملیات داشت، شامل وجین ، سله شکنی، کود افشانی و سمپاشی می­باشد که مصرف انرژی هر یک باید بطور مجزا معلوم گردد. عملیات برداشت، نسبت به محصول­های مختلف، بسیار متنوع است که مصرف انرژی ماشین­های برداشت، با داشتن سرعت پیشروی، عرض کار، عملکرد و وزن به راحتی قابل محاسبه است. همچنین میزان انرژی مصرفی در عملیات آبیاری، با توجه به نوع آبیاری و نحوه تامین آب مورد نیاز، قابل محاسبه می­باشد. برای تعیین انرژی مصرفی نیروی انسانی، لازم است، تعداد نفرات مورد نیاز و همچنین ساعات کارکرد آنها تعیین گردد (بهروزی لار، 1389).

برای بررسی سیر انرژی، به دلیل بالا بودن مصرف سرانه گندم، جو و سویا از آنجایی که این سه محصول در منطقه پارس آباد جزء محصولات زراعی عمده محسوب می­شوند در نظر گرفته شدند.

کنترل و مدیریت مصرف انرژی در تولید این سه محصول نهایتاً در تولید اقتصادی فرآورده و قیمت تمام شده آنها مؤثر خواهد بود. با عنایت به برنامه­های توسعه ایران در مدیریت و کنترل مصرف انرژی با نگرش بر کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و از سوی دیگر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برنامه­ریزی در این زمینه می­تواند در بالا بردن توان رقابتی در بخش تولیدات کشاورزی مؤثر باشد.رو مه ایران: با موفقیت خودکفایی در تولید گندم نخستین محموله گندم ایران با حجم 30 هزار تن از بندر به عمان صادر شد. علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی از صادرات نخستین محموله گندم ایران از سوی ناوگان شرکت حمل فله - خط ملی کشتیرانی به مقصد عمان در روز گذشته خبر داد.
به گفته غنجی با موفقیت طرح خودکفایی گندم قرار است بتدریج گندم صادراتی کشور به مقاصد مختلف ارسال شود، حجم نخستین محموله صادراتی گندم ۳۰ هزار تن بود که این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام ی و در مسیر شعار سال جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام شده از سوی معظم انقلاب است.
بیش از 4 میلیون تن ظرفیت صادرات گندم
در خصوص آغاز صادرات گندم اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با «ایران» میزان تولید گندم در سال 95 را 14 و نیم میلیون تن اعلام کرد و گفت میزان ید نیز 11 میلیون و525 هزار تن بود. وی نیاز داخلی گندم را حدود 5/8 میلیون تن دانست. به گفته اسفندیاری پور بر اساس قانون باید 5/2 میلیون تن گندم برای 90 روز ذخیره داشته باشیم اما زمانی که وارد سال 96 شدیم میزان ذخیره گندم 8 میلیون و 650 هزارتن بود. با این آمار و با احتساب نیاز به5/2 میلیون تن ذخیره گندم ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات بیش از 4 میلیون تن گندم را دارد. وی تأکید کرد: مانده موجودی گندم انبار شده سال 95 حتی تا اسفند سال 96 نیز کفایت می کند و می توان گفت برداشت امسال مازاد بر نیاز است و امسال هم بیش از نیاز داخلی گندم برداشت می شود.
مجری طرح گندم همچنین گفت: از اواسط فروردین تولید و ید گندم اوج گرفته و تا 21 داد 3 میلیون و 321 هزار تن گندم جدید یداری شده است.
وی با اشاره به کاهش تولید در دیم زارهای کشور به خاطر کاهش بارندگی ها اظهار امیدواری کرد با توجه به طرح تولید بذر مناسب، تولید گندم در کشور افزایش یابد. مشاور و مجری طرح گندم کشور گفت: امسال در 6 میلیون تار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و 900 هزار تار دیم و 2 میلیون و 100 هزار تار آبی است.
استمرار خودکفایی گندم
یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران نیز در خصوص تولید گندم امسال گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون 3 میلیون و 208 هزارتن گندم از 24 استان کشور یداری شده است. که خوزستان با ید یک میلیون و 338 هزارتن، گلستان با 650 هزارتن، فارس با 375 هزارتن، کرمان با 195 هزارتن و ایلام با 175 هزارتن رتبه های اول تا پنجم ید گندم را به خود اختصاص داده اند.
سیف از برداشت و ید چهار استان گیلان، چهارمحال وبختیاری، یزد و اسان شمالی خبرداد و تصریح کرد: اکنون ید و برداشت گندم در استان خوزستان رو به پایان است.
وی ید گندم سال جاری را 11 میلیون تن پیش بینی کرد و گفت: خودکفایی کشور در گندم استمرار خواهد داشت.
وی اظهارداشت: براساس مصوبه شورای اقتصاد امسال هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم (ماکارونی) 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) یداری می شود.
توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویت‎های مهم ت یازدهم است و ت در این حوزه موفقیت‎های فراوانی به دست آورده است. تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک به عنوان ویترین موفقیت‎های ت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای ت یازدهم در حوزه کشاورزی است. یکی از مهم‎ترین بندهای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مربوط به تأمین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانه‎های مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاست‎های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
دستی به این موفقیت‎ها و ادامه این روند هم قاعدتاً با افزایش سرمایه ‎گذاری میسر است.
براساس آمار گمرک تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه ‏ریزی منطقی ت یازدهم در این بخش است.

در ا یستم های زراعی که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهنده یک ا یستم اهمیت بسیار زیادی دارد
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1311 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
 مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

فهرست مطالب

v مقـدمـه 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها 4 . . . . . . . . . . . . . .

v سن های زیان آور گندم 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v راست بالان زیان آور گندم 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .

v جوربالان زیان آور گندم20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v بال ریشک داران زیان آور گندم24 . . . . . . . . . . . . . . .

v سخت بالپوشان زیان آور گندم 26 . . . . . . . . . . . . . . .

v بال پولک داران زیان آور گندم31 . . . . . . . . . . . . . . .

v دو بالان زیان آور گندم33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v بال غشائیان زیان آور گندم35 . . . . . . . . . . . . . . . . .

v کنه های زیان آور گندم36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v مدیریت تلفیقی آفات گندم37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v منابع و ماخذ38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقـدمـه

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. گندم از عمده ترین محصولات کشاورزی ایران و تامین کننده بیشترین نیاز غذایی کشور می باشد، همچنین روزانه حدود 47 درصد از کالری مصرفی سرانه کشور را تامین می نماید.
تولید کل غلات جهان 8/1 میلیارد تن است که بیشترین میزان آن (حدود 500 تا 600 میلیون تن) به گندم اختصاص دارد و از نظر سطح زیر کشت و تولید سالانه نیز گندم در درجه اول اهمیت قرار دارد.
سطح زیرکشت گندم در کشور ما با وجود برخی نوسانات طی سال های 81-1370 تقریبا ثابت بوده و از 6 میلیون و 193 هزار تار در سال 1370 به 6 میلیون و 241 هزار تار در سال 1381 رسیده است.
اگر چه در برخی سال ها به علت وقوع خش الی کاهش زیادی در سطح زیر کشت گندم مشاهده شد (به طوری که در سال 1378 این سطح تا 4 میلیون و 739 هزار تار کاهش یافت)، اما طبق آ ین آمار وزارت جهاد کشاورزی: از حدود 13 میلیون و 50 هزار تار اراضی زراعی حدود 9 میلیون و 510 هزار تار معادل 91/72 درصد در سال زراعی 84-83 به غلات اختصاص داشته است (که از این مقدار 57/43 درصد آن آبیاری شده و 43/56 درصد بقیه به صورت دیم بوده است) و 06/73 درصد از کل، سهم گندم به شمار می رود. شایان ذکر است که عملکرد گندم آبی کشور 3786 و دیم 1004 کیلوگرم در تار بوده است.

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند:

× پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

× نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)

× بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

× محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

× خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

× عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

× کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

× عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

× کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

× کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

× نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورز

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها

آفت موجودی است که خسارت اقتصادی داشته باشد. علل پیدایش آفت در سه موضوع اصلی خلاصه می شود:
۱) وارد شدن موجودات به مناطق جدید (تهاجم) invasion؛
۲) تغییرات اکولوژیکی؛
۳) تغییرات اجتماعی – اقتصادی.

تهاجم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مخصوصاً در طی قرن اخیر بدلیل سهل الوصول شدن مسافرت ها، بسیار گسترش پیدا کرده است. در واقع تعداد بسیار زیادی از آفات مهم و کلیدی در نقاط مختلف دنیا آفاتی هستند که از یک نقطه یا منطقه پراکنش بومی به مناطق جدید وارد شده اند و بدلیل اینکه این آفات بدون دشمنان طبیعی خود به مناطق جدید وارد می شوند عموماً تبدیل به آفت می شوند.

دومین عامل که باعث تبدیل موجودات به آفت می شود تغییرات اکولوژیکی است. تغییرات اکولوژیکی با تاریخچه کشاورزی قرین است. هر عملی که انسان در طبیعت انجام می دهد نوعی تغییر اکولوژیکی به همراه دارد. تغییرات اکولوژیکی در طی سده اخیر بسیار زیاد بوده است. تک کشتی های وسیع، استفاده از واریته های پر محصول، و عملیات اَگرو تکنیکی مثل سمپاشی باعث شده است که تعادل در ا یستم و طبیعت به هم بخورد.
حتی کشت گیاهان زینتی در گلخانه نوعی تغییر اکولوژیکی است. معمولاً از طریق وارد دشمنان طبیعی، آفات در گلخانه ها را کنترل می کنند. در ا یستم طبیعی و در شرایط طبیعی زنجیره های غذایی بسیار پیچیده توسط تعداد بسیار زیادی آفت و دشمنان طبیعی ایجاد شده اند. از آنجا که سموم در طی نیم قرن اخیر این زنجیره پیچیده را بر هم زده اند، برای ایجاد تعادل مجدد زنجیره های غذایی بین گونه های گیاهخوار، پارزیتوئیدها و پرداتورها حداقل به پنجاه سال تلاش مداوم نیاز داریم.
در بین عوامل بر هم زننده تعادل اکولوژیک، قطعاً سموم و ترکیبات شیمیایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بطوریکه سمپاشی زیاد بخصوص برای مدت طویل در محیط باعث تقویت ژن مقاوم در برابر این ترکیب شیمیایی شده و در طی سالیان متمادی، این جمعیت از طریق زاد و ولد افزایش پیدا می کند و نهایتاً بعد از مدتی یک جمعیت مقاوم به سموم در طبیعت ظاهر می شود. همچنین کاربرد سموم، باعث ایجاد آفت در مواردی نیز می شود.

آفات ثانوی آفاتی هستند که از طریق کاربرد ترکیبات شیمیایی بوجود می آیند. بدین صورت که آفت خاصی در طبیعت که دارای جمعیت پایینی نیز می باشد بر اثر استفاده سموم از بین رفته ولی گونه هایی که آفت محسوب نمی شوند بعد از مدتی به آفات خطرناک تبدیل می شوند.اختصاصی از فایلکو تولید گندم د ر ایران 12 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تولید گندم در ایران

با تولید 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن گندم، تولید سرانه به ازای هر ایرانی،به 5/203 کیلوگرم رسید.

کل تولید گندم تا امروز با احتساب دو میلیون و 500 هزار تن گندم خود مصرفی و بذری کشاورزان و مقدار 11میلیون و 137هزار و 53 تن ید تضمینی،به 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن رسیده است که به ازای هر ایرانی5/203 کیلوگرم گندم تولید شد. با توجه به آ ین آمار جمعیت کشور که به 67 میلیون نفر رسیده است،با تقسیم کل گندم تولیدی به تعداد جمعیت کشور،مقدار گندم تولید سرانه به دست خواهد آمد.

این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی حاکی است، ید تضمینی گندم تا 5 آبانماه 83 به 11 میلیون و 137 هزار و 53 تن رسید.

ید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،26/9 درصد رشد نشانمی دهد.

به این ترتیب با ید بیش از 11 میلیون و 40 هزار تن، بنابر آمار وزارت بازرگانی،نیاز گندم خوراکی کشور برطرف شد و بقیه گندم تولیدی ذخیره یا در صنعت غذایی مانند ماکارونی،بیسکویت و کیک سازی استفاده می شود. بنابراین گزارش،پس از 45 سال اصلاحات ارضی، ایران در تولید گندم خودکفا شد. روز 5 آبانماه در سراسر کشور 3 هزار و 276 تن گندم بیش از نیاز کشاورزان به نرخ تضمینی کیلوگرمی 1700 ریال یده شد. پیش بینی می شود؛ امسال 11 میلیون و 389 هزار تن گندم بیش از نیاز کشاورزان یده شود.

بنابراین گزارش، ید تضمینی گندم تا 4 آبانماه 82 ، مقدار 10 میلیون و 190 هزار و 285 تن بوده است.

براساس آمار ید تضمینی گندم از کشاورزان در سراسر کشور، تاکنون استان فارس با یک میلیون و 790 هزار و 500 تن رتبه اول، اسان با یک میلیون و 135هزار و 600تن رتبه دوم ، خوزستان با یک میلیون 40 هزار و 681 تن رتبه سوم و استان گلستان با یک میلیون و 4 هزار و 200تن در رتبه چهارم قرار دارد.

براساس این گزارش، استانهای کرمانشاه 681 هزار و 109 تن، کردستان 626 هزار و 200 تن، آذربایجان غربی 607هزار و 450 تن، همدان 559 هزار و 460 تن، آذربایجان شرقی 482 هزار و 444 تن،لرستان 456 هزار تن، اردبیل 421 هزار و 500تن، مرکزی 401 هزار و 725تن،اصفهان 366 هزار و 900 تن ،زنجان 243 هزار و 752 تن ،تهران 224 هزار و 26 تن، قزوین 191 هزار و 385تن، ایلام 124هزار و 7 تن،چهارمحال و بختیاری 109هزارتن،کرمان 105 هزار و 245 تن، مازندران 100هزار و 700تن،سمنان 93 هزار و 150تن، بوشهر 65 هزار و 662 تن،کهگیلویه و بویراحمد 60 هزار و 300تن، قم 60 هزار و 475تن، هرمزگان 49 هزار و 383 تن، منطقه جیرفت و کهنوج 47 هزارتن، یزد 44 هزار و 870تن ، سیستان و بلوچستان 28 هزار و 523 تن و گیلان 12 هزار و 710تن رتبه های پنجم تا بیست و نهم ید تصمینی گندم را تشکیل می دهند.

استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد،همدان 39 درصد و زنجان با 38 درصد به ترتیب بیشترین افزایش، و مازندران با نرخ کاهش 19 درصدی،بیشترین کاهش را نسبت به سال پیش خود داشته است.

خودکفایی گندم در گذر زمان، لیلا لطفی، شرق

افزایش تولید گندم در سطح ۸/۱۰ میلیون تن، در سال های پیش از خش الی ت سازندگی، شبهات زیادی را برای منتقدان از خودکفایی در گندم به جای گذاشته است و شه اقتصادی نبودن و ناپایداری تولید را از دید آنها دامن زد. هر چند نظر وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۰ درجه با آنها تفاوت دارد، این بحث ها را مغرضانه و فعالیتش را کاملاً اقتصادی می داند. با این حال آنچه در بین همه آنها مشترک است ضرورت اجرای طرح است. طرح از سال های برنامه اول با عنوان برنامه افزایش تولید گندم اجرا می شد. سال ۶۷ سال پایه برنامه بود و در آن سال پیش بینی شده بود تولید گندم از ۳/۴۵ میلیون تن با تحقق ۲/۱۰۷ درصد به ۵/۴۸ میلیون تن برسد. بدین ترتیب تمردان ایران می خواستند تولید گندم را به لحاظ اهمیت سهم آن الگوی تغذیه خانوار و تامین بخش عظیم کالری و پروتئین تامین کنند. طبق آمار به طور تقریبی ت به این هدف رسید. در سال اول برنامه _ ۱۳۶۸ _ تولید به ۰۱/۶ میلیون تن با احتساب ۵/۸۳ درصد رشد تحقق یافت. سال بعد از آن تولید با صد و یازده درصد رشد نسبت به سال پایه به ۰۱/۸ میلیون تن رسید. رشدی که در تمام سال های برنامه معلول انبار سرمایه موسسه های تحقیقاتی و خدماتی، نظیر موسسه اصلاح بذر، توزیع کود و سم و...، نیروهای ماهر، کم بودن نسبت سرمایه گذاری لازم برای حصول به یک واحد تولید ملی، سیاست های قیمت گذاری و در نهایت شرایط آب و هوایی بود. بدین ترتیب سال های پایانی برنامه، سال های ۷۰ تا ۷۲ به ترتیب با رشد ۱۲۲ ، ۱۴۱ و ۶/۱۴۸ درصدی در تولید گندم نسبت به سال پایه روبه رو شدیم. تولید در این دوره ها به ۸/۸ میلیون تن، ۱/۱۰ میلیون تن و ۷/۱۰ میلیون تن رسید. طبق گزارشات موجود این رشد تولید با رشد عملکرد گندم آبی از ۲۰۹۷ کیلوگرم _ در سال پایه ۶۷ _ به ۲۷۷۷ کیلوگرم _ در سال ۷۲ _ و رشد گندم دیم از ۷۶۳ کیلوگرم به ۹۴۷ کیلوگرم همراه بود. بدین ترتیب عیسی کلانتری _ سابق کشاورزی _ با این برنامه از چهار پیشین کشاورزی کشور پس از انقلاب جلو افتاد. توانست درصد واردات را در آن سال ها کاهش دهد. در نتیجه برای بهبود اجرای برنامه گندم تصمیم گرفت افزایش تولید گندم را این بار با ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و


با


تولید گندم د ر ایران 12 ص

آموزش کامل طرز تهیه حلیم گندم خوشمزه نذری با گوشت و مرغ

حلیم گندم,طرز تهیه حلیم گندم,دستور پخت حلیم گندم,درست حلیم گندم

دستور آشپزی و طرز تهیه حلیم گندم خوشمزه و مجلسی در خانه

مواد لازم حلیم گندم

گندم :•: 300 گرم

گوشت یا مرغ :•: 300 گرم

پیاز :•: 1 عدد

زردچوبه :•: نصف قاشق چایخوری

نمک :•: 1 قاشق چایخوری

روغن یا کره :•: مقدار لازم

آب :•: 10 لیوان

شکر و دارچین :•: به مقدار لازم

کبه عربی , طرز تهیه کبه عربی , کبه عربی خوشمزه با برنج

حلیم گندم ,حلیم گندم و گوشت,حلیم گندم با مرغ,حلیم گندم با گوشت بوقلمون,حلیم گندم برای 4 نفر,حلیم گندم خوشمزه

دستور آشپزی و طرز تهیه حلیم گندم خوشمزه و مجلسی در خانه

طرز تهیه حلیم گندم

برای تهیه حلیم گندم ابتدا گندم را در کاسه ای بریزید و روی آن آب بگیرید

و یک شبانه روز و یا حداقل 6تا 7 ساعت اجازه دهید تا خیس بخورد

و آب جذب گندم ها شود.اگر گندم شما دارای پوست بود آن را در قابلمه ای بریزید و روی آن آب بگیرید و روی شعله بگذارید

تا با حرارت ملایم بجوش بیاید و نرم شود سپس زیر شعله را خاموش کنید و کمی تامل کنید تا سرد شود

و در صافی یا آبکش بریزید تا پوست ها از گندم جدا شود.

در قابلمه ای کوچک 2 لیوان آب بریزید و گوشت را در آن قرار دهید

و روی شعله بگذارید و حرارت آن را ملایم کنید تا گوشت خوب مغز پخت و نرم شود.

پس از پخت گوشت آب آن را در کناری بگذارید و گوشت را روی تخته آشپزخانه بگذارید

و کمی صبر کنید تا گوشت خنک شود و با چاقو برش دهید تا رشته رشته شود و یا میتوانید دستتان را تمیز بشورید

و با دست گوشت را ریش ریش کنید. در قابلمه ای بزرگ 8لیوان آب باقی مانده را بریزید و روی شعله بزرگ اجاق بگذارید

و گندم خیس خورده در کاسه را به آب بیفزایید و با شعله ملایم بگذارید تا بپزد،هر چند دقیقه یکبار آن را هم بزنید

حلیم گندم,طرز تهیه حلیم گندم,دستور پخت حلیم گندم,درست حلیم گندم

تا ته نگیرد اگر در اواسط پخت گندم نیاز به آب بود کمی آب گرم به آن اضافه کنید.

پس از آنکه دانه های گندم بشکل پوره نرم نرم و له شدند

و به صورت مایع تقریبا سفت در آمد گوشت ریش ریش شده و آب گوشت را به گندم اضافه کنید و مداوم هم بزنید

تا ته نگیرد حلیم باید نه سفت باشد و نه شل و آبکی بلکه چیزی م ن این دو.

در آ زیر شعله را خاموش کنید و1 قاشق چایخوری نمک را اضافه کنید

و روغن یا کره به هر میزان که دوست دارید بیفزایید و حلیم را در کاسه ای بکشید

و با دارچین تزئین کنید و با شکر یا نمک و نان سنگک نوش جان کنید.

طرز تهیه حلیم بادمجان اصفهانی , حلیم بادمجان اصفهانی خوشمزه , حلیم بادمجان اصفهانی با برنج

آموزش کامل طرز تهیه حلیم گندم خوشمزه نذری با گوشت و مرغ


منبع: نان سنتی ایران

چرا باید نانوایان آموزش ببینند؟

1ـ چون یادگیری از4 طریق صورت می گیرد:

1. مشاهده 2. تجربه 3. تقلید 4 . آموزش

2ـ چون راه رسیدن به سعادت و رشد یافتگی آموزش است و به ما گفته اند:

زگهواره تا گور دانش بجوی

3ـ چون صادق فرموده اند:

شیعیان من اگر برای آموزش علوم جدید شلاق هم بخورند جایز است.

4ـ چون تیلور پدر علم مدیریت می گوید:

کارکنان هر رشته باید از طریق آموزش اطلاعات علمی و مهارتهای فنی خودشان را افزایش دهند.

5ـ چون ت نیزکارمندانش را م م کرده حداقل سالی 40 ساعت آموزش ببینند.

6ـ چون وزارت بهداشت پزشکانش را م م کرده سالی 25 ساعت آموزش ببینند.

هدف از آموزش نانوایان چیست؟

1ـ تائید یاد گیریهای درست قبلی و پا ازی آموخته های غلط قبلی

2ـ آشنائی با سیاستها ی جدید ت در حوزه آرد و نان

3ـ به روز اطلاعات علمی و فنی نانوایان وبازرسان

4ـ اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی نانهای سنتی کشور

چه چیزهائی باید یاد بگیریم ؟

برونر از فلاسفه بزرگ تعلیم و تربیت غرب می گوید:

ما باید مطالبی را یاد بگیریم که ارزش دانستن داشته باشد.

جان دیونی بنیانگذار نظام آموزشی می گوید:

ما باید مطالبی را آموزش دهیم که در زندگی کاربرد داشته باشد و اِلا بی فایده است.

برای بهینه سازی نان های سنتی چه باید کرد ؟

گام اول:ترسیم وضعیت موجود نان های سنتی در کشور :

* 1-کوتاهی زمان استراحت خمیر در قدح (20 دقیقه بجای 2 ساعت)

* 2- کوتاهی زمان پخت نان در تنور( 30 ثانیه بجای 2 دقیقه)

* 3-مصرف جوش شیرین بجای

* 4-مصرف آردهای سبوس گیری شده به جای آرد کامل

* 5-ناآگاهی عمومی نسبت به تعریف نان خوب

* 6-نازکی زیاد نانهای سنتی وضایعات زیاد

* 7- درآمد پایین و فرار نیرو های ماهر از شغل

* 8-استفاده از بازرسان و نانوایان آموزش ندیده

* 9-نگهداری غلط و ناآگاهی عمومی نسبت به چگونگی ید نان.

* 10- بهداشت ضعیف در نانوایی ها

گام دوم : وضعیت مطلوب نان چیست ؟و راه رسیدن به آن چگونه است؟

1-حذف سایه آرد سفید و احیاء مجدد آرد کامل

2-ترکیب گندمها یا آردهای ضعیف و قوی در آسیاب

3-حذف سوبسید

4- آموزش نانوایان و بازرسان و به روز اطلاعات علمی وفنی آنها

5-استفاده از بجای جوش شیرین در خمیر

6-افزایش زمان استراحت خمیراز 20 دقیقه به 1 تا 3 ساعت متناسب با نوع آرد و فصل سال

7-افزایش زمان پخت از 30 ثانیه به بیش از 1 دقیقه متناسب با نوع نان ( لواش – محلی – بربری)

8- حذف نان نازک وحمایت از تولید نانهای ضخیم تر مثل بربری-سنگک و نان های محلی (قُپی)

9- تبدیل شعله مستقیم به نیمه مستقیم و متحرک سازی تنظیم مشعل پشت تنور

10-آموزش اصول صحیح نگهداری- ید و مصرف نان به مردم

11- تنظیم نرخ نان بر اساس قیمت تمام شده نه تحمیلی

12-احیاء نان سبوس دارو تبلیغ ویژگیهای آن درصدا و سیما بمنظور همسو مردم برای ید آن

1. آیا می دانید بر اساس اعلان پژوهشکده غله کشورمثلث طلائی تولیدنان خوب شامل 3 چیز است: 50 درصد کیفیت نان مربوط به آرد.30 درصد مربوط به پرسنل.وتنها20 درصد کیفیت نان مربوط به نوع دستگاه پخت است. این درحالی است که بسیاری از شمندان نوظهور دردوره ما معتقدند 100 درصد کیفیت نان مربوط به این است که دستگاه مهر اداره استاندارد داشته باشد یا نه ! که صد البته تحقیقات وزارت بازرگانی پیشگوئی آنها را ابطال و به صراحت می گوید دستگاه پخت تنها 20 درص در خوب یا بد شدن نان تاثیر دارد.وقتی آرد بد باشد ونانوا استاندارد خواب خمیر و زمان پخت نان را رعایت نکندبهترین دستگاه هم یده باشی بی اثراست.

خوب توجه کنید :نان خوب –آرد طلائی می خواهد نه آرم طلائی.

نان خوب نانوای خوب می خواهد. دستگاه معجزه نمی کند. اگر بهترین تنور را هم داشته باشی که استاندارد 2020 هم داشته باشد ولی زمان پختش 30 ثانیه باشد و خمیر آن تازه باشدو از استفاده نکنی و آرد سبوس گیری شده مصرف کنی هیچ ارزشی ندارد.

نان خوب نرخ خوب می خواهد . بهترین تنور و گران ترین دستگاه و درخشان ترین مهر استاندارد را هم اگر داشته باشی ولی نرخ نان کمتر از قیمت تمام شده باشد، نان خوبی نخواهی داشت.

نان خوب نانوای خوب می خواهد و نانوای خوب آموزش خوب می خواهد. کدامیک از نانوایان ما تاکنون در رابطه با شغل خود آموزش تخصصی دیده اند.

کدام اداره استاندارد،تا کنون یک بار نحوه تهیه خمیر استاندارد را به نانوا یاد داده است ؟ کدام نانوا را با افزودنی های نانوائی آشنا کرده ؟کی وکجا عوامل مؤثر بر کیفیت گندم ـ آرد و نان را به او گفته ایم و راه های مقابله با ضعف و قوت آرد را برایش تشریح کرده ایم و محاسن کاربرد و وخواب خمیر را برایش گفته ایم ؟!

... چه کا شته ائیم که می خواهیم نان خوب درو کنیم؟!

آیا همه گندم های توزیعی در کشور استاندارد است؟ آیا همه آردهای توزیعی در کشور استاندارد است. گندمی که به قول کشاورزی آقای اسکندری برای کود پای درخت خوب است را آرد می کنیم، به نانوا می دهیم تا برایمان نان پخت کند، نانش هم 2 روزه کپک می زند، زودتر سفت می شود، رنگش سیاه و بدقیافه می شود و طعمش بدمزه آردش بوی بد می دهد و دهها ایراد دیگر.

وقتی آرد ما ضعیف، کم گلوتن باشد یا از گندم قارچ زده و کپک زده تهیه شده باشد ماهرترین نانوا و گران ترین دستگاه ها نیز نخواهند توانست نان خوبی از آن بدست آورند. مگر اینکه نانوا درآمد خوبی داشته باشد و با تزریق افزودنی ها و ترکیب سایر آردهای مرغوب تر، ایراد موجود را مرتفع و نوسان کیفی آرد را قابل کنترل نماید و در حال حاضر آنچه نانوانی ما بیشتر نیاز دارد آموزش خوب، نرخ خوب و نظارت خوب است نه ماشین استاندارد.یکی از بندهای سیاستهای ابلاغ شده از سوی انقلاب برای بهینه سازی نان ایران استفاده از روشهای تجربه شده و موفق برای تولید نان خوب در کشور است نه تقلید طوطی وار از غرب .و تحمیل هزینه های میلیونی به نانوا.

آیا می دانید اگر بجای گازوئیل از گاز استفاده کنید و شعله روی نان تماس نداشته باشد نان تولیدی هیچ اشکال علمی ندارد و صدوربخشنامه ممنوعیت استفاده از ماشینهای حرارت مستقیم از سوی سازمان غله و اداره استاندارد بخاطر مصوبه ای است که40 سال پیش ( سال 1346 )در سمیناری تحت عنوان بررسی مسائل غله ونان تصویب شدتا بمنظور جلوگیری از آلودگی نانها به ذرات گازوئیل سیستم پخت مستقیم به غیر مستقیم تبدیل شود یا در صورت امکان مشعلهای گازوئیلی ،گاز سوز شوند ولی امروز 80 درصد نانوائیهای کشور گاز سوز شده اندو گاز یک سوخت پاک و تمیزی است که هیچ آلودگی ندارد لذا دلیلی ندارد نانوایان ائی که گاز کشی شده اند را مجبور کنیم از دستگاههای گران قیمت - پر هزینه و ناکار آمد حرارت غیر مستقیم استفاده کنند.مرکز مطالعات اتحادیه نانوایان اصفهان اثبات کرده می توان با انجام چند تغییر جزئی روی همین دستگاههای دوار حرارت مستقیم نانی پخت نمود که هیچ ایراد علمی وفنی نداشته باشد و مورد تأیید و تحسین کارشناسان سازمان بهداشت جهانی نیز قرار گرفته است .

آیا می دانید آنگونه که برخی شعار می دهند،آتش دستگاه های دوار سرطان زا نیست و هیچ مرکز علمی تا کنون نتوانست سرطانزا بودن آنرا اثبات کند . فقط گفته اند اگر حرارت از 400 درجه کند مضر است؟!در صورتی که درجه حرارت ماشینهای دوار هیچگاه از 200 بالاتر نمی رود.

لذا بهترین نسخه برای درمان معایب نانهای سنتی رفع نقائص جزئی-بالا بردن فاصله شعله با سنگ-نصب دم کب پشت مشعل و بهینه سازی دستگاههای موجود به سبک اصفهان است نه توسل به دستگاههای غیر مستقیم وافتادن در چاله چه کنم ؟!

آیا می دانید شعله تنورهای دوار با نصب یک دم کب پشت مشعل وزیاد فاصله شعله از باند تنور

نیمه مستقیم می شود.

آیا می دانیدمشعل های گاز سوز آلودگی سوختهای فسیلی را ندارندواگر هم دودی تولید کنند از نیم رخ باز ماشین دوار ودریچه نصب شده روی سقف تنور خارج می شود.

متاسفانه برخی از افراد به اصطلاح کارشناس که تا کنون یک روز هم در یک نانوائی کار نکرده ومسائل علمی وفنی آن را نمی دانندبه کشفیات جدیدی برای مقابله با ضایعات نان رسیده اندکه:

علت اصلی نامرغوبی نانهای سنتی استفاده از دستگاههای حرارت مستقیم وغیر استاندارد است !!! ضمن تبریک به ایشان به خاطر نبوغ خارق العاده ائی که دارند به سمع ایشان میرساند اولا این کشف فاقد اعتبار وپایائی لازم است در ثانی استناد به آن باعث تشدید معضلات نان کشور می شودو مریض را به مرک نزدیک تر می سازد. چرا که:

طبق مدارک موجود ضایعات نان دستگاههای حرارت غیر مستقیم چند برابر دستگاههای حرارت مستقیم است.

یک دستگاه تونلی حرارت غیر مستقیم چند برابر دوارحرارت مستقیم دود و گاز مضر تولید می کند. اگر این دستگاه استاندارد است و آلودگی ندارد پس این همه دود زرد رنگ نشسته روی شیشه ها، دیوار و سقف مغازه ای که از دستگاه های حرارت غیر مستقیم استفاده می کنند از کجا آمده است؟!

یک دستگاه تونلی چند برابر دوار برق مصرف می کند؟! و هیچ موتور برقی قادر نیست یک دستگاه تونلی 1000 کیلوئی را راه بیندازد؟ یک دستگاه دوار با یک موتور برق 2500 راه می افتد. ولی یک دستگاه تونلی با یک موتور برق 12500 هم راه نمی افتد؟!

یک دستگاه تونلی چند برابر دوار فضا می کند.

یک دستگاه تونلی چند برابر دوار گاز مصرف می کند. چرا دمای مغازه ای که دستگاه تونلی دارد چند برابر گرمتر از دوار است؟

آلودگی صوتی وسر و صدای دستگاه تونلی چند برابر دوار است؟

آمار نقص فنی یک دستگاه تونلی چند برابر دوار است؟

نرخ دستگاه های تونلی 5 تا 10 برابر دوار است ولی راندمان آن کمتر از دوار؟

پرت حرارتی دستگاه های تونلی چند برابر دوار است وکار در مغازه ای که از این دستگاه ها دارد واقعاً تحمل ناپذیر است. تنور دستگاه دوار ظرف 15 دقیقه گرم می شود ولی تنورهای تونلی باید 1 ساعت کار کند تا گرم شود. از آن طر ف باید1ساعت کارکند تا خاموش شود؟!.

ضایعات ، سوختگی و خمیری دوره ها، کناره ها و میانه های نانهای تونلی 3 برابر دوار است.

تنظیم همزمان دما، درجه حرارت و سرعت پخت دستگاه های تونلی پیچیده تر از دوار است.

در دستگاه تونلی شما در اختیار ماشین هستی ولی در دستگاه دوار ماشین در اختیار شماست.

هزینه تعمیرات و نگهداری دستگاه های تونلی چند برابر دوار است. سالی یکبار باید کوره اش عوض شود که 3 میلیون تومان هزینه دارد.

کار بادستگاه دوار راحت و بدون پیچیدگی است. ولی کار با دستگاه تونلی پیچیده ونیازمند آموزش تخصصی است.

نرخ ید دستگاه تونلی به هیچ وجه با نرخ فروش نانهای سنتی همخوانی ندارد .

گاز مونوا ید تولید در ماشین دوار از طریق نیم رخ باز تنور و دریچه نصب شده بالای سقف تنور خارج می شود ولی گازهای تولید در دستگاه تونلی در فضای مغازه معلق می ماند و در و دیوار را سیاه کرده و باعث آلودگی تنفسی پرسنل نانوایی می شود

آیامی دانید سیاهی موجود روی چدن تنورهای دوار دود ناشی از سوخت نافص نیست بلکه ناشی از سوختن آرد هائی است که هنگام پخت چانه روی سنگ پخش می شود واین ایراد بیشتر متوجه نانهای طرح خانگی است که بیشتر چانه را آرد مال کرده وباعث بروز این پدیده می گردند که از نظر ما نانی که بیش از حد آرد مال شود نان خوبی نیست .چون علاوه بر آلوده سازی لباس مشتری –آرد نپخته وارد سفره مردم شده ومصرف آن ناراحتی گوارشی می آوردعلاوه بر این پی هاش نان را نیز بالا برده کهمضر است..

انی که علت نامرغوبی نان را عدم استفاده از دستگاه استاندارد می دانند چرا از آرد گندمهای سن زده-کپک زده و می و توزیع آن بین نانوایان کشور جلوگیری نمی کنند؟. وقتی آقای اسکندری کشاورزی بگوید گندم توزیعی در برخی ا درجه 3 بوده و به درد دام می خورد و اداره استاندارد هم آلودگی گندم را تائید کند ما چگونه می خواهیم کیفیت نان ایراد نداشته باشد؟

آیا می دانید یکی از علل نامرغوبی نان ناکافی بودن نرخ نان است اگر مردم نان خوبی می خواهند باید پول خوبی هم بدهند. اگر قیمت تمام شده نان 200 تومان باشد ولی نانوا مجبور باشد آن را 150 تومان بفروشد قطعا نان مرغوبی تولید نخواهد کرد. چون فرموده:

اگر از دری فقر بیاید از درب دیگر ایمان می رود. نان خوب نرخ خوب می خواهد.

هیچ گاه یک نوع آرد یا یک نوع گندم نان خوبی به دست نمی دهد و بهترین نان ،نانی است که از ترکیب دو یا چند نوع آرد درست شده باشد که این نیز قیمت تمام شده نان را بالا می برد .

مخالفان گران شدن نرخ نان بدانند استفاده از نان نپخته-خمیر و فطیر عامل اصلی تاخیر در رشد ک ن-بزرگ شدن کبد-کم خونی-پوکی استخوان-ضعف سیستم ایمنی- ودهها عارضه دیگر است که با ید قدح اضافی - استراحت خمیر - مصرف و آموزش نانوا برطرف می شود وهمه اینها منوط به رضایت شغلی وسود آور بودن نانوائی است.

آیا می دانید از 44 ماده غذائی مورد نیاز بدن 40 مورد آن در گندم وجود دارد به شرطی که با سبوس گیری املاح آن را فراری ندهیم .

آیا می دانید 100 گرم آرد سبوس دار حدود 50 میلی گرم کلسیم دارد ولی آرد سفید20 میلی گرم!

-100 گرم آرد سبوس دار 450 میلی گرم فسفر دارد ولی آرد سفید 110 میلی گرم!-

آرد سبوس دار 4 میلی گرم روی دارد ولی آرد سفید 1 میلی گرم.

آیا می دانید به ازای هر وعده غذائی که از نان سبوس دار استفاده کنیم خطر ابتلا به سکته قلبی تا 7 درصد پایین می آید. آیا می دانید نیاز شما به مصرف فیبر(سبوس و الیاف گیاهی) 30 گرم در روز است ولی فقط 8 گرم فیبر به بدنتان می رسد که نتیجه این کمبود شیوع بی سابقه دیابت، چاقی و بیماری ها قلبی در کشور است؟

آیا می دانید شیمیدانهای ئی گفته اند اگر استراحت خمیر از 1 ساعت بیشتر شود ماده ائی در خمیر تولید می شود(آنتی ا یدان) که خطر ابتلا به سرطان وبیماریهای قلبی را کاهش می دهد

آیا می دانید کیفیت آردهای ایرانی برای تولید نان صنعتی مناسب نیست چون عمدتا ضعیف ومتغییراست ونیاز به افزودنی دارد و افزودنیها هم قیمت تمام شده نان را بالا می برند

آیا می دانید نانهای کلفت تر زود تر از نانهای نازک مثل لواش کپک می زند.واز طرفی نانهای سبوس دار نیز زودتر از نانهای سفید کپک می زنند چون چربی واملاح بیشتری دارند.وبا فریز مشکل حل می شود.

آیا می دانید ای خوزستان-شیراز-مازندران-ایلام بهترین گندم وآردکشور را دارند ولی نانوایانشان نان ناشکری می کنند.و نانشان رضایت بخش نیست.

.

آیا می دانید انیکه که دنبال پائین نگه داشتن نرخ نان هستندنادانسته تیشه به ریشه نان ملی وسلامتی عمومی می زنند

آیا می دانید غربال و هوا دهی آرد با دستگاه الک و استراحت دهی به آرد در مغازه و تماس با هوای آزاد رنگ آرد را سفید تر و ضعف آن را بر طرف می سازد.

آیا می دانید برای تبدیل گندم به آرد بیش از 40 عملیات روی گندم صورت می پذیرد.

آیا می دانید چاودار یکی از اعضاء خانواده غلات است که به آن روگن هم می گویند. و برای تولید نانهای رژیمی و جهت ایجاد زیبائی اندام در افراد استفاده می شود.

آیا می دانیدگندم از نظر خلقت گرم است و جو سرد ولی جو دوسر نه سرد است نه گرم و سرشار از املاح-ارزش غذائی وفیبر محلول ونامحلول که برای سلامتی حیاتی است. نام خارجی جو دو سر را یولاف گویند.

آیا می دانید آرد جو ئی ، گلوتن (چسبندگی )بیشتری نسبت به جو ایرانی دارد ولی جو ایرانی عطر و طعم بهتری نسبت به جو ئی دارد.و اگر این دو با هم مخلوط شوند بهترین نان با بهترین طعم تولید می شود. روش تهیه خمیر و پخت آن هم شبیه نان گندم است.

آیا می شود نان جو خالص پخت نمود؟آری.اگر جو شما از نوع خارجی باشد گلوتن بالائی دارد وبه خمیر شما چسبندگی می دهد وپخت را آسان می سازد.ارگ آرد جو ایرانی باشد کافی است در هر کیسه حدود 5 کیلو گلوتن یا 300گرم بهبود دهنده تزریق کنید تا چسبندگی خمیر را شبیه خمیر گندم سازد.

آیا می دانید نیاز کشور به خمیر مایه 40 هزار تن در سال است ولی در حال حاضر حدود 10 هزار تن مصرف می شود.وبخش زیادی از مرغوبیت نان مرهون وجود خمیر مایه است که برخی نانوایان مصرف نمی کنند.هر نان تافتون حدود 5 تومان خمیر مایه می خواهد !

آیا می دانید در بحث نان 3 چیز مهم است؟1-ارزش غذائی 2-بهداشت 3-کیفیت ( آرد-پخت-مصرف)

گلیورد هاورز غذاشناس ئی می گوید بهترین راه مبارزه با امراض زیر مصرف نان سبوس دار است:کولیت روده-کم خونی –یبوست-ناتوانی -نرمی استخوان-تصلب شرائین.

اه بازرسی چیست؟ دیوان محاسبات می گوید هدف از بازرسی مچ گیری نیست اصلاح امور است وبازرسی هرگز کیفیت را خوب نمی کند فقط مشکلات را به ما می نمایاند و ما باید با واکنش مناسب معایب را برطرف کنیم. بهترین شیوه برای نظارت روی نانوایان:

1-تعیین باید ها و نباید ها2-انجام بازرسی3-تشخیص انحرافات و تحلیل آنها4- تصحیح انحرافات

آیا می دانید آمار مبتلایان به دیابت طی 30 سال گذشته از30 میلیون به 300 میلیون نفرافزایش یافته است؟ و آمار ک ن مبتلا به دیابت طی 10 سال گذشته 10 برابر شده است؟ که مصرف مداوم شیرینی- چربی - نانهای سفید و بی تحرکی اصلی ترین دلیل آن است؟

آیا می دانید 10 درصد مردم ایران مبتلا به دیابت شده اند، 20 درصد مبتلا به فشار خون، 30 درصد چربی خون، 40 درصد تری گلیسیرید بالا و بیش از50 درصد از چاقی رنج می برند و سالانه 100 هزار نفر به آمار مبتلایان به دیابت افزوده می شود که با مصرف نانهای سبوس دار گندم و جو می توان از آن پیشگیری نمود؟

آیا میدانید شما بایستی به ازاء هر کیلو وزنی که دارید نیم گرم فیبر اضافه مصرف کنید تا دچار چاقی- دیابت و سکته- سرطان و بیماری های قلبی عروقی نشوید؟ و 50% فیبر مورد نیاز خودتان را (15 گرم) با مصرف نان سبوس دار و 50% بقیه را(15 گرم) با مصرف سبزیجیات، حبوبات، و میوه جات تأمین سازید؟

50 سال پیش مردم کشورمان روزانه حدود 50 گرم فیبر ( سبوس و الیاف گیاهی )به بدنشان میرسید و سالم و پرنشاط بودند ولی امروز حدود 10 گرم فیبر به بدنشان می رسد به همین دلیل سن ابتلا به بیماریهای غیر واگیر به 20 سالگی رسیده و سلامتی همه ما را در معرض تهدید قرار داده است.

تعداد نانوائی ها در کشور 60 هزار واحدند که 40درصدشان لواش، 25 درصد بربری20 درصد تافتون، 10 درصد سنگک و 5 درصدشان حجیم یا فانتزی هستند.

آیا می دانید علت عمده کم خونی- پوکی استخوان و سوء تغذیه در ایران تولید نان فطیر و مصرف آرد سفید و خمیر ور نیامده است؟ که همگی با آموزش خوب و نرخ خوب حل می شود.

آیا می دانید سبوس موجود در نان سبوس دار 3 برابر نان سفید، املاح آن (آهن- کلسیم- فسفر- روی) 2 برابر نان سفید و قند آن نصف نان سفید است؟

آیا می دانید کار مداوم کنار تنورهای سنتی باعث ابتلاء به سرطان پوست- واریس مفصلی- خشکی قرنیه چشم- پارگی مینیسک زانو- ت یب دیسک کمر- آرتروز زودرس اندام- بیماری کاتاراکت یا آب مروارید- بیماری روزاسه یا ظهور دانه های قرمز روی پوست و بزرگی بینی می گردد؟

آیا می دانید آرد ها به سه دسته ضعیف-متوسط- قوی تقسیم می شوند و هر چه آرد ضعیف تر باشد مرغوبیت –پوکی و ماندگاری نان کمتر - گلوتن (چسبندگی) خمیر کمتر - کشش پذیری و کیل دهی کمتر و ضایعات نانش نیز بیشتر از نان تهیه شده با آرد قوی است

آیا می دانید هر نان 200 گرمی تافتون تنوری یا ماشینی حدود 2 گرم سبوس دارد ولی اگر با آرد سبوس دار پخت شود، 5 گرم سبوس خواهد داشت و مصرف 3 قرص نان تافتون سبوس دار در روز 15 گرم از 30 گرم فیبر مورد نیاز بدن ما را تامین می سازد؟ و ما را از ابتلا به چاقی و دیابت در امان می سازد.

آیا می دانید علت سبوس گیری از آرد، کوتاهی نانوایان در استراحت دهی به خمیر و عدم نابودی اسیدفیتیک خمیر بیان شده که عذر بدتر از گناه است وبا سود آور سازی نانوائی و آموزش نانوایان می توان این مشکل را حل کرد.

آیا می دانید تزریق50 گرم به یک کیسه آرد هیچ اثری ندارد و هر کیسه آرد حدود 200 گرم می خواهدتا نان ما را پو ازی کند(در مناطق گرم مثل خوزستان 100 گرم کافی است)

آیا می دانید نان تهیه شده با آرد کامل (آرد سبوس دار) سر شار از آهن- کلسیم- فسفر- روی ومنیزیم و... است.

آیا می دانید خوردن نان های سبوس دار گندم یا جو احتمال ابتلا به دیابت را 50 درصد کاهش می دهد؟

آیا می دانید مصرف زیاد جوش شیرین در خمیر باعث ظهور لکه های زرد روی نان و مانع آزاد سازی آهن- کلسیم- فسفر و روی موجود در آرد می شود و نتیجه اش ابتلا مردم به کم خونی- پوکی استخوان و سوء تغذیه است؟

آیا می دانید سیگار کشی در حین کار عملی زشت و ضد بهداشتی است؟و مردم را نسبت به ما بد بین می کند. وباعث فرار مشتری می شود؟

آیا می دانید اگر هر روز یک بار کنید،شاداب تر-تمیز تر- و سالم ترید وزودتر خستگی روزانه از تن به در می رود.

آیا می دانید باید قبل از تماس با خمیر حتماً دستانتان را با آب و صابون بشوئید تا خداوند به کارتان
برکت دهد .

آیا می دانید ناخن گیری ماهانه- آرایش ماهانه و زیبا سازی ظاهری علامت بزرگی و با تربیت بودن شماست ؟

آیا می دانید در جریان سبوس گیری از آرد 85% عناصر معدنی گندم همچون آهن- کلسیم- فسفر- روی و منیزیم دور ریز می شود، و همه مراکز علمی اعلان کرده اندنانهائی که از آرد سفید یا سبوس گیری شده تهیه می شود ارزش غذایی ندارند.

آیا می دانید مصرف سالانه نان هر نفر در ایران حدود 210 کیلو گرم است و مصرف سالانه هر اروپائی 70 کیلو گرم؟ و هر ایرانی سالانه 3 برابر هر اروپائی نان مصرف می کند؟

با دستان خیس و خمیری به پول دست نزنید. پول آلودگی فراوانی دارد.

خمیرهای خشک شده روی تخته یا آردهای ریخته شده زیر میز چانه گیری را داخل سطل زباله بریزید.

قبل از شروع کار پارچه ائی تمیز و نیمه مرطوب روی سنگ یا سطح تنور بکشید تا سیاهی ناشی از سوختن غبار آرد روی سنگ پاک شود.سپس پارچه راشسته و برای روز بعد کنار بگذارید.

در حین کار به ی دست ندهید و به در و دیوار دست نزنید.

با مشتری احترام آمیز و مؤدبانه حرف بزنید تا او نیز به برخورد خوب تشویق شود.

در مغازه باشلوار و پیراهن سفید کار کنید و از خشکاندن دست با پیراهنتان خودداری کنید.

برای خود یک حوله ب ید و در حین کار از آن برای خشکاندن دست استفاده کنید.

حتما در مغازه ظرفشویی استیل دوقلو نصب کنید تا هنگام شستن دست یا استکان آب به کف مغازه نپاشد.دستشوئی چینی (سرامیکی ) به هیچ وجه برای نانوائی مناسب نیست .

تیپ ظاهری خود را زیبا کرده و با سر و وضع آراسته کار کنید. تا برای مشتری، د دگی ایجاد نکنید.

چانه ها و تکه خمیرهائی که در حین کار روی زمین می افتد را دوباره استفاده نکنیم .

در زمستان هنگام آبگیری برای خمیر از آب داغ استفاده کنید تا خمیرتان بهتر و نانتان مرغوب تر شود. داشتن آب گرم کن در مغازه ضروری است .

آیا می دانید پهن چانه با دست به جای وردنه یا غلطک نان را خوش عطر- پوک تر و خوشمزه تر
می کند.

آیا می دانید آلودگی عرق دست چقدر است؟ دانشمندان می گویند ترکیبات عرق و ادرار شبیه یکدیگرند. شما نیز روزی 100 مرتبه دستان عرقی خود را داخل سطل آب می کنید وآب سطل سر شار از عرق و میکروب می شود.پس آبهای خمیری این سطلها را داخل فاضلاب بریزید نه داخل ماشین خمیر. نگران نباشید خدا سنگتان نمی کند .

با پاداش مالی و دستمزد خوب ،کارگران دست پاک -تمیزو وظیفه شناس را تشویق کنید.

در حین کار از ذکر کلمات سبک با همدیگر خودداری کنید و احترام شغلی خود را بالا ببرید.

کارفرما بایدخودش بیشتر از کارگرانش نظافت و بهداشت را رعایت کند. و گفتار نیک-پندار نیک و رفتار نیک داشته باشد و مطمئن باشد دوصد گفته چون نیم کردار نیست .

قبل از سرد شدن کامل، نان را دسته نکنید. نان سرد شده را در پلاستیک قرار داده و گره بزنید سپس بانگهداری در فریزر برای چند ماه نان نرم و ماندگار داشته باشید.

دسته نان داغ داخل پلاستیک باعث آزاد شدن مواد شیمیائی خطر ناک و سرطان زای پلاستیک می شود.

آیا می دانید بیکینگ پودر ونمک میوه نیز جوش شیرین دارند.ولی مصرف آن برای قنادها منعی ندارد اما برای نانوایان ممنوع است چون مردم روزی 3 وعده نان می خورند ولی کیک و بیسکویت و شیرینی را هفته ائی یک بار مصرف می کنندلذا آسیب چندانی به آنها نمی رسد.

، محرک خمیر و مکمل تخمیر است

مصرف خمیر مایه باعث نابود سازی اسیدفیتیک و غنی سازی – زیبا سازی و پوک سازی نان و آزاد سازی املاح نان شده و زمان ورآمدن خمیر را 50% جلو می اندازد.

دسته نان داغ روی همدیگر کپک زدگی آنرا زودتر می کند. زیبایی آن را از بین می برد و ضایعات نان را بیشتر می سازد.

دادن نان کپک زده به باعث سرطانزا شدن شیر آن می گردد. آیا حاضرید فرزندانتان سرطان بگیرند.؟

نان چرب یاکپک زده خطر ناک است آن را در سطل بریزید نه اینکه به دامدار بفروشید.

با دسته نان داغ روی یکدیگر یا حمل بدون سفره دسترنج نانوا را ضایع نکنیم.

نانهای حجیم و فانتزی بهتر از نانهای مسطح (مثل لواش و تافتون) هستند به شرطی که از آرد سبوس دار تهیه شوند نه آرد سفید .و الا ارزشی ندارد چه به روش صنعتی پخته شود چه با حرارت غیر مستقیم.

آنزیم فیتاز ماده ای (بزاق خمیر) است داخل خمیر که با استراحت زنده می شود و با حمله به اسید فیتیک باعث نابودی فیتات و املاح گندم می گردد.

سبوس گندم مهمترین و مؤثرترین ماده طبیعی برای رفع یبوست است که تاکنون هیچ ماده طبیعی یا داروئی دیگر نتوانسته با آن رقابت کند. به عقیده کارشناسان رفع یبوست پایه اصلی پیشگیری از بیماریها و بسیاری از اختلالات بدن حتی بواسیر- واریس- فتق و سرطان روده بزرگ می باشد.

درجریان ستراحت1 ساعته خمیر40 ماده ارزشمند در خمیرتولید می شود .

طی تحقیقی در سال 1961 در شیراز مشخص شده که علت کمبود روی در مردم ایران پخت نان باخمیر تازه است که به آن خمیر فطیر می گویند .

نان فطیر چیست ؟ نانی که از خمیر تازه و استراحت نکرده تهیه شده باشد

وزارت بهداشت اعلان کرده اگر نان ما با خمیر ورآمده تولید شود 3سال بعد کمبود آهن مردم بر طرف می شود.و شما دیگر نیازی به خوردن قرص ودارونخواهید داشت.وگرنه باید منتظر شیوع بیشتر چاقی-سکته-قند وچربی خون و مرگ زودرس خود باشیم و این منوط به دو چیز است:1- نرخ خوب 2- آموزش خوب.

علل ضایعات نان در کشور چیست؟

v کمبود آرد خوب و بی ثباتی آردهای توزیعی در مغازه ها

v عدم استفاده از در ترکیب خمیر و سفت و لاستیکی شدن نانها

v پهن و نازک سازی بیش از حد نان

v استفاده از نیروهای ناوارد و آموزش ندیده در نانوائی ها

v پایین بودن دستمزدها، بالا بودن حجم کار و وج نانوایان ماهر

v عدم انطباق نرخ فروش نان با قیمت تمام شده آن و ن یتی نانوایان

v بی اطلاعی و بی اعتنایی مردم نسبت به نحوه نگهداری نان-

v عدم نگهداری در فریزر

v حمل نقل نادرست به منزل

v قرار دادن نان در معرض باد و آفتاب

v دسته نان داغ و سرد روی همدیگر

تعریف ضایعات نان و بررسی انواع آن:

ضایعات نان به بخشی گفته می شود که به دلیل سوختگی- خمیری- فطیری- در رفتگی- بیاتی یا نپختگی کافی و یا به دلیل ید مازاد بر نیاز دور ریز می شود. که آمار آن در کشور ما از 10 درصد تا 30 درصد در ای مختلف متغیر است.!

انواع ضایعات :

1- کنترل پذیر2- کنترل ناپذیر

که هر یک از این دو دسته به سه بخش فرعی تقسیم می شود که عبارتند از:

1- ضایعات ایجاد شده در بخش گندم

2- ضایعات ایجاد شده در بخش آرد

3- ضایعات ایجاد شده در بخش نان

آمارها گویای این مطلب است که در هر یک از این بخشها از کاشت گرفته تا داشت و برداشت گندم و حمل به آسیاب و تبدیل به آرد و حمل به نانوائی و تبدیل به نان و بردن خانه و ... بنوعی گندم- آرد و نان دوریز پیدا می کند. به این آمار که از سوی رئیس موسسه مطالعات بازرگانی ایران در شماره آذر ماه سال 88در مجله نگاه هستی چاپ شده توجه کنید:

مرحله کشت 20 درصد-مرحله داشت7 درصد-مرحله برداشت 10 درصد-حمل ونقل 5درصد-بوجاری 2درصد-ذخیره سازی 4 درصد-آرد سازی 5درصد-نانوائی 15 درصد- مصرف توسط مردم 32درصد

علل سفت شدن نان چیست؟

اگر نانی نداشته باشد حتما سفت می شود. 2ـ پخت خمیر تازه و فطیر نان را سفت می کند 3ـ نازک سازی چانه با فشار وردنه نان را سفت می کند. 4ـ استفاده از آردهای سست نان را سفت می کند 5ـ استفاده از آردهای سفید ، 6ـ ناخن زنی روی چانه و فرار زود هنگام گازهای تخمیر، 7ـ پخت چانه های تازه که استراحت ثانویه نکرده باشد 8ـ دسته نان داغ روی همدیگر ، 9ـ ریختن نان داغ روی نانهای سرد شده 10ـ نگهداری نان در یخچال، 11ـ استفاده از آرد قارچ زده11- اگر مصرفی برای هر کیسه کمتر از 100 گرم باشد نیز نان سفت می شود.

راههای غنی سازی نان چیست؟

1ـ استفاده از آرد کامل2- افزایش زمان استراحت خمیر 3ـ افزایش زمان پخت 4ـ استفاده از گلوتن و ویتامین ث، 5ـ استفاده از بهبود دهنده 6ـ استفاده از کنجد و شنبلیله 7ـ استفاده از آرد سویا 8ـ استفاده از 9ـ استفاده از پودر شیر، 10ـ استفاده از پودر آهن، 11- استفاده از آرد جوی معمولی جو دوسر و آرد جوانه جو

عوامل موثر در انتخاب نان توسط مردم:

شکل ظاهری- حجم یا قطر نان- پوکی- عطر و طعم- بو- مزه- سهولت دسترسی قیمت- مرغوبیت- ارزش غذایی- بهداشت تهیه -سلیقه مصرف کننده

چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

1- افزودن نمک بیشتر به خمیر ، تا یک کیلو در 40 کیلو آرد

2- هوادهی آرد از طریق الک آن با دستگاه الک

3- ید چند نوع آرد و مخلوط آنها با هم

4- افزودن خمیر قبلی (سرکش) به خمیر جدید

5- کوتاه تر زمان استراحت خمیر

6- افزودن 3قرص ویتامین ث به یک کیسه آرد( آن را داخل آب حل کرده و روی خمیر می ریزیم)

7- افزودن شیر خشک به خمیر

8- استفاده از گلوتن (3 کیلو به یک کیسه)

9- استفاده از بهبود دهنده (100 تا 200 گرم برای هر کیسه.آن را با ّآب قاطی کرده روی خمیر می ریزیم )

10- افزایش زمان استراحت کیسه های آرد در مغازه

برای اینکه نان خوبی داشته باشیم باید گندمهای قوی و ضعیف مخلوط شوند. و حداقل 3 ماه استراحت کنندو نباید از گندم سن زده و نارس استفاده کنیم.سازمان غله تا 33 درصد سن زده گی را مجاز دانسته ولی متاسفانه گندمهای ایران گاهی تا 7 درصد هم سن زدگی دارند.و ورود اینها به آسیاب ضربه شدیدی به نان و نانوایان
می زنند.

چگونه با آرد قوی یا پر گلوتن مقابله کنیم ؟

v مصرف آب گرم بیشتر

v زدن خمیر ترش مانده به خمیر

v مصرف آرد لوبیا و آرد نخود

v افزودن آنزیم پروتئاز یا سیستئین به خمیر

v زدن آرد ذرت به خمیر ( 4 کیلو در 40 کیلو)

v زدن آرد سویا به خمیر(یک کیلو به یک کیسه)

v زدن آرد جو ایرانی به خمیر (4 کیلو به یک کیسه ) هم نان را خوش رنگ می کند هم خمیر را ضعیف.

v استفاده از ماشین خمیر پر سرعت برای قطع ارتباط شبکه گلوتنی خمیر

v کم نمک خمیر ( به جای 800 گرم ، 200 گرم نمک به یک کیسه بزنیم )

v زیاد مصرفی ( بجای 100 گرم 250 گرم به یک کیسه بزنیم )

v زیاد استراحت خمیر ( بجای یک ساعت ، 3 ساعت استراحت بدهیم )

v جوهر قند یا بلانکت نیز یکی از افزودنیهائی است که برخی افراد ناآگاه برای مقابله با آرد قوی استفاده می کنند که ماده ای سرطان زا است و افزودن آن به خمیر ممنوع است.جوهر قند از استخوان مرده درست می شود وبه چغندر می زنند تا قند آن سفید شود!.

1. مشتقات گندم چیست و چه کاربردی دارد؟

گندم مشتقات بسیاری دارد که در صنایع مختلف استفاده می شود. مهمترین مشتقات آن (گلوکز) گلوتن و نشاسته است. که کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. که بر اساس آ ین اطلاعات مشتقات گندم حدود 1000 مورد کاربرد صنعتی و صنفی دارد .

2. گلوتن چیست و چه اثری روی خمیر دارد؟

چسب خمیر را گلوتن گویند.گلوتن یکی از 4 پروتئین آرد است که گازهای تولیدی خمیر را در شکم خود زندانی می کند و به نان حجم می دهد. کشش پذیری خمیر را بیشتر می کند- بیاتی نان به تعویق می اندازد- پوکی نان را بیشتر می سازد باعث تولید انسولین و کاهش قند خون می گردد. کاربرد های دیگر گلوتن عبارت است از:

1-غنی سازی آردهای ضعیف2- تهیه همبرگر3- تهیه سوسیس کالباس4- تهیه ماکارونی 5- خوراک ماهیان

نشاسته گندم چه کاربردهائی دارد؟

1- تهیه دارو و قرص، 2- تهیه فالوده، 3- تهیه گلوکز یا عسل گندم 4- تهیه فروکتوز برای صنایع نوشابه سازی، 5ـ تهیه د تروز برای شکلاتهای خیلی شیرین، 6- تهیه سرم، 7- تهیه فرآوردههای گوشتی، 8-صنایع کاغذ سازی، 9- صنایع فرش و موکت، 10- تهیه پوشک بچه، 11- تهیه نوار بهداشتی، 12- تهیه رژ لب، 13- در تهیه گز 14- صنایع هواپیما سازی-15- مواد منفجره 16- کشتی سازی 17- فالوده و صدها مورد دیگر

مقدار آهن و کلسیم موجود در نان کامل برای تا مین نیازهای بدن کا فی است.به شرطی که عملیات تخمیر آن خوب صورت گیرد.و اسید فیتیک خمیر نابود شود و املاح آن آزاد گردد. اگرخمیر تهیه شده با آرد سبوس دار استراحت کافی نداشته باشد آنزیم فیتاز فعال نمی شود و فیتات خمیر جدا نشده واین امر باعث دفع کلسیم از بدن می گردد

علت گرایش مردم به نان سفید:

مردم قدیم فکر می د نان هرچه سفید تر باشد بهداشتی تر و هرچه سیاه تر غیر بهداشتی تر است؟! با همین نگاه ، هر نوع آرد تیره مثل آرد جو و چاودار راناخالص و غیر بهداشتی می پنداشتند. این تفکر غلط امروز هم ادامه دارد در صورتی که نان هرچه کامل تر و تیره تر باشد غنی تر و هرچه سفید تر باشد فقیر تر است و عاری از فیبر و ارزش غذایی است ؛ چیزی که ما امروز نیاز مبرم به آن داریم تا بیشتر زنده بمانیم .

چرا رنگ نان سیاه یا سفید می شود؟

رنگ نان تابع رنگ گندم است و رنگ گندم تابع عوامل زیر است:

1-نوع خاک2-نوع کود3-نوع کشت4-نوع بذر5-نوع آب و هوا6- میزان سبوس گیری 7- آفت زدگی گندم8-مقدار رطوبت گندم9-مقدار خواب گندم10-اندازه سبوس موجود در آرد11-نرمی و زبری آرد12-بذر علفهای هرز

مزایای استفاده از غلطک و چانه گیربرقی :

* 1- جبران کمبود نیروی ماهر در نانوائیها

* 2- جلو گیری از افزایش دستمزدها

* 3- سود آور سازی نانوائی

* 4- کاهش تماس دست با خمیر

* 5- افزایش بهداشت در مغازه ها

* 6- جلو گیری از آرتروزو دردهای عضلانی و مفصلی .

مزایای استفاده از کنجدروی نان چیست؟

* 1- عطر و طعم و برشتگی نان را بیشتر می سازد .

* 2- از پوکی استخوان وکم خونی جلو گیری کند.

* 4- ازترک خوردگی و شکنندگی ناخنها جلوگیری می کند

* 5-ضد روماتیسم است و فشار خون را کاهش دهد.

* 6 زیبایی و برشتگی نان را 3 برابر می کند .

* 7-لطافت پوست و رشد مو را بیشتر میسازد

* 8-سرشار از آهن -منیزیم-کلسیم فسفر است

افزودنیهای نانوایی چیست؟

* 1- نمک

* 2-

* 3- گلوتن ( یکی از مشتقات گندم است که برای قوی آرد ضعیف استفاده می شود )

* 4- بهبود دهنده ها (پودری سفید است که برای قوی آرد ضعیف استفاده می شود)

* 5- ویتامین ث

* 6- آرد سویا

* 7- پودر آهن

* 8-کنجد

* 9-شنبلیله

* 10- آرد جو(سرشار از فیبر محلول و نا محلول و املاح معدنی )

مزایای استراحت دهی به خمیر :

* 1- تولید آنزیم فیتاز

* 2- کاهش phخمیر

* 3-ت یب75% اسید فیتیک

* 4- املاح گندم

* 5-تولید عطر

* 6-تولید الکل

* 7-مرگ میکروبهای خمیر

* 8-پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

* 9-جلوگیری از ترشی معده

* 10-تولید 40 ماده ارزشمند در خمیر .

کدامیک از غلات در دنیا مصرف بیشتری دارد؟

* 1-گندم=30 درصد

* 2-برنج=25%

* 3-ذرت=21%

* 4-جو=9%

* 5-ارزن=8%

* 6-یولاف=5%

* 7-چاودار=2%

ترکیبات گندم چیست؟

1-فیبر2-چربی3-قند4-املاح5-پروتئین6- نشاسته

بهترین زمان برای استراحت گندم-آرد خمیر چقدر است؟

گندم 3 ماه-آرد3هفته خمیر حدود 3 ساعت ( هر چه آرد ضعیف تر باشد کمتر می شود)

چرا باید نان سبوس دار بخوریم؟

با مصرف نان سبوس دار :

1ـ یبوست که منشأ بسیاری از بیماری های بشر است رفع گردد.

2ـ باعث جذب سموم موجود در مواد غذایی و دفع سریع آن می گردد.

3ـ باعث جذب چربی های آزاد مواد غذایی و دفع آن می گردد.

4ـ از سرطان روده جلوگیری می کند.

5ـ فیبر همچون آبیاری قطره ای در مزرعه مانع جذب سریع قند و چربی به خون می گردد.

6ـ از ابتلا به چاقی و دیابت ـ سکته و سایر بیماریهای غیرواگیر جلوگیری می کند.

7- فیبر(سبوس) بیشتری دریافت می کنیم

8- از املاح و ویت


مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

مقاله در 82 صفحه و از مطالب مفید و علمی در قالب word و کاملا منظم و طبق فرمت ی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست ، چکیده و مقدمه این مقاله به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

 مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 449 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.sc)

در گرایش ی مکانیک ماشین­های کشاورزی


فهرست مطالب 

فصل اول: مقدمه و هدف

1-1- مقدمه

 1-2- اه

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- مصرف انرژی در کشاورزی

2-2-  تجزیه و تحلیل انرژی در کشاورزی

2-3- واحدهای ارزی انرژی

2-4- شاخص های ارزی انرژی

2-4-1- انرژی  نهاده 

2-4-2- انرژی ستانده 

2-4-3-کارآیی انرژی 

2-4-4- بهره خالص انرژی 

2-4-5- بهره وری انرژی 

2-4-6 - شدت انرژی 

2-5- مشکلات موجود در مطالعات انرژی

2-6 - معادل های نهاده ها و ستانده های انرژی

2-7- پیامدهای مصرف زیاد انرژی در کشاورزی 

2-8-  جهت گیری مصرف انرژی در آینده

2-9- برخی از مطالعات انجام شده در زمینه انرژی

فصل سوم : مواد و روش ها 

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-1- وضعیت اراضی زراعی و محصولات کشاورزی

3-2- جامعه آماری

3-3- حجم و روش نمونه گیری

3-4- روش تحقیق  

3-4-1- مرحله اول

3-4-2- مرحله دوم

3-4-3- مرحله سوم  

3-5- بررسی سیر انرژی

3-6- روش محاسبه انواع انرژی­ها 

3-6-1- انرژی سوخت مصرفی 

3-6-2- انرژی نیروی انسانی

3-6-3- انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها 

3-6-4- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی

3-6-5- انرژی آفت کش­های شیمیایی

3-6-6- انرژی لازم برای آبیاری

3-6-7- انرژی حمل و نقل

3-7- انرژی وجی

3-8- شاخص­های مطالعات انرژی 

3-8-1- نسبت انرژی 

3-8-2- افزوده (بهره) خالص انرژی(n.e.g)

3-8-3- بهره وری انرژی 

3-8-4- شدت انرژی (انرژی ویژه)

فصل چهارم : نتایج و بحث 

4-1- تعیین مصرف انرژی و شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه

4-1-1- سهم انرژی سوخت مصرفی در کشت مکانیزه 

4-1-2- سهم انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه

4-1-3- سهم انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­هادر کشت مکانیزه

4-1-4- سهم انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی 

4-1-5- سهم انرژی معادل حمل و نقل 

4-1-6- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-1-7-  انرژی ستانده

4-1-8- شاخص­های انرژی برای کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-2- کشت سنتی گندم، جو و سویا 

4-2-1- سهم انرژی معادل کار کارگری

4-2-2- محاسبه انرژی معادل دام

4-2-3- محاسبه انرژی معادل ابزار کشاورزی

4-2-4- محاسبه انرژی معادل بذر و کود دامی

4-2-5- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی­ نهاده در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

4-2-6-  انرژی ستانده کشت سنتی گندم، جو و سویا

4-2-7- محاسبه شاخص­های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو و سویا 

4-3- مقایسه شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه و سنتی

4-3-1- کارایی انرژی یا نسبت انرژی 

4-3-2- بهره وری انرژی

4-3-3- شدت انرژی 

4-3-4- بهره خالص انرژی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع 

فهرست جداول

ج 2-1-  معادل نهاده های و ستانده های کشاورزی 

ج 3-1-  سطح زیر کشت محصولات گندم، جو و سویا در شهرستان پارس آباد

ج 3-2-  عمر مفید برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-3-  جرم برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-4-  هم ارزهای انرژی برای سموم مختلف 

ج 4-1- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت گندم(کشت مکانیزه)

ج 4-2-  میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت جو (کشت مکانیزه) 

ج 4-3- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت سویا(مطا لعه میدانی) 

ج 4-4-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه گندم 

ج 4-5-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه جو

ج 4-6-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-7-  میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت گندم 

ج 4-8- میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت جو 

ج 4-9-  میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت سویا

ج 4-10- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-11- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه جو 

ج 4-12-  انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه سویا

ج 4-13-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-14-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه جو

ج 4-15-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-16-  انرژی ستانده در کشت مکانیزه گندم 

ج 4-17- انرژی ستانده در کشت مکانیزه جو

ج 4 - انرژی ستانده در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-19- شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

ج 4-20- انرژی معادل توان انسانی در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-21- انرژی معادل دام در کشت سنتی گندم ،جو و سویا

ج 4-22- انرژی معادل ابزار کشاورزی در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-23: انرژی معادل بذر و کود دامی در کشت سنتی گندم، جو  و سویا

ج 4-24-  انرژی نهاد­ها از کل انرژی مصرفی در کشت  سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-25- انرژی ستانده در کشت سنتی گندم و جو 

ج 4-26- انرژی ستانده در کشت سنتی سویا 

ج 4-27- شاخص های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو وسویا

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1- موقعیت شهرستان پارس آباد در دشت مغان و استان اردبیل

شکل 4-1- مقایسه کارآیی انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی 

شکل 4-2- مقایسه بهره­وری انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل4-3- مقایسه شدت  انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل 4-4- مقایسه بهره خالص انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

 

چکیده

     بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمین­های قابل کشت و ارزانی سوخت و سایر نهاده­های کشاورزی است. این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن می­باشد. در این تحقیق ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی نهاده و ستانده در کشت سه محصول گندم، جو و سویا، شاخص­های انرژی در دو روش کشت سنتی و مکانیزه برای تولید این سه محصول محاسبه شد. داده­های مورد نیاز با بررسی­های میدانی و مصاحبه به دست آمد. بر اساس نتایج بررسی­ها، در کشت مکانیزه، کارآیی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 81/3، 67/3 و 06/4، بهره­وری انرژی به­ترتیب 27/0، 26/0 و 16/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 7/94277، 78411 و 2/95331 مگاژول محاسبه شد. در کشت سنتی، کارایی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 18/3، 05/3 و 24/3، بهره­وری انرژی به­ترتیب 23/0، 22/0 و 12/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 2/19745، 3/19150 و 6/28331 مگاژول بدست آمد. مقایسه این شاخص­ها با هم در سیستم کشت مکانیزه و سنتی، کارآمدی سیستم کشت مکانیزه را مشخص نمود.

کلمات کلیدی: کارایی انرژی، آنالیز سیر انرژی، گندم، سیستم مکانیزه، جو، سیستم سنتی، سویا

 

 

1-1- مقدمه

     امروزه قسمت قابل توجهی از انرژی، برای انجام کارهای کشاورزی و مکانیزه آنها، به کار می­رود و هزینه­های قابل توجهی برای تأمین انرژی مورد نیاز، در کشاورزی صرف می­شود. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد انرژی، منابع، بازده و جایگاه انرژی در کشاورزی لازم و ضروری به نظر می­رسد.

     تغییرات در بخش کشاورزی شدیداً تحت تأثیر شرایط ، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه قراردارد. لذا در نظر گرفتن ترکیبی از این عوامل برای تجزیه و تحلیل انرژی ضروری است. نظام­های زراعی متداول که کاملاً متکی به مصرف انرژی به شکل نهاده­های مختلف هستند از جنبه­های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آسیب پذیرند و به همین دلیل در اوا قرن بیستم دیدگاه­های جدیدی در این رابطه مطرح شده­اند که در قالب افزایش کارآیی مصرف نهاده­ها، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد اکولوژیک و نهایتاً تأمین غذا و امنیت غذایی مطرح می­باشند و در این راستا نظام­هایی تحت عناوین مختلف از جمله کشاورزی پایدار، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی تجدید شونده تعریف شده­اند (کوچکی و حسینی، 1373).

     از طرف دیگر، با توجه به اینکه بازده انرژی بالا، معیار مصرف و کاربرد صحیح آن است، داشتن سیاست­های مشخص در سطح کلان، برای برآورد احتیاجات انرژی، جلوگیری از ضایعات انرژی و کاهش آنها، ارائه برنامه­های دراز مدت برای به کارگیری فناوری پیشرفته در استفاده موثر از منابع موجود ضروری است. همچنین به کارگیری منابع جدید در کنار آموزش­های لازم در استفاده صحیح انرژی، و تشویق مصرف کنندگان انرژی در جهت صرفه­جویی در مصرف انرژی در سطح د، بسیار حیاتی است.

به دلیل نیاز به یک نظام آنالیز و مطالعه وضعیت انرژی از سال­های1970 مباحث مشخصی با مفاهیم و شاخص­های کلی در رابطه با انرژی به­خصوص از نظر ارزی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه  انرژی شروع شد (الماسی،1380).

     پیدایش دیدگاه نوین کشاورزی پایدار و بنا بر اصول جدید کشاورزی، مبنای قدیم که به نحوه مصرف انرژی توجه نداشته و تنها هدف مدیر مزرعه، افزایش مطلق تولید بود، منسوخ شده و به بازده انرژی در کنار تولید توجه بیشتری می­شود. مصرف انرژی، در نظام­های مختلف تولید محصولات کشاورزی، شامل نهاده­هایی است که در عملیات مختلف تولید، به کار گرفته می­شود. برای بدست آوردن میزان مصرف انرژی لازم است که تمام عملیات­های کشاورزی و نهاده­های مورد نیاز برای تولید محصول مشخص گردد. عملیات ماشینی که برای محصولات مختلف متفاوت است، عمدتا شامل خاک­ورزی اولیه، خاک­ورزی ثانویه، کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل می­باشد. خاک­ورزی اولیه به طور معمول، شخم با آهن برگردان­دار است که تعداد دفعات آن، در مناطق مختلف متفاوت است. خاک­ورزی ثانویه، شامل دیسک زدن و ماله­کشی است که تعداد دفعات دیسک­زدن با توجه به شرایط مناطق فرق می­کند. روش کاشت، به نوع محصول و شرایط منطقه­ای بستگی دارد که مصرف انرژی آنها با یکدیگر متفاوت است. عملیات داشت، شامل وجین ، سله شکنی، کود افشانی و سمپاشی می­باشد که مصرف انرژی هر یک باید بطور مجزا معلوم گردد. عملیات برداشت، نسبت به محصول­های مختلف، بسیار متنوع است که مصرف انرژی ماشین­های برداشت، با داشتن سرعت پیشروی، عرض کار، عملکرد و وزن به راحتی قابل محاسبه است. همچنین میزان انرژی مصرفی در عملیات آبیاری، با توجه به نوع آبیاری و نحوه تامین آب مورد نیاز، قابل محاسبه می­باشد. برای تعیین انرژی مصرفی نیروی انسانی، لازم است، تعداد نفرات مورد نیاز و همچنین ساعات کارکرد آنها تعیین گردد (بهروزی لار، 1389).

     برای بررسی سیر انرژی، به دلیل بالا بودن مصرف سرانه گندم، جو و سویا از آنجایی که این سه محصول در منطقه پارس آباد جزء محصولات زراعی عمده محسوب می­شوند در نظر گرفته شدند.

         کنترل و مدیریت مصرف انرژی در تولید این سه محصول نهایتاً در تولید اقتصادی فرآورده و قیمت تمام شده آنها مؤثر خواهد بود. با عنایت به برنامه­های توسعه ایران در مدیریت و کنترل مصرف انرژی با نگرش بر کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و از سوی دیگر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برنامه­ریزی در این زمینه می­تواند در بالا بردن توان رقابتی در بخش تولیدات کشاورزی مؤثر باشد. 

 مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی


مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

مقاله در 82 صفحه و از مطالب مفید و علمی در قالب word و کاملا منظم و طبق فرمت ی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست ، چکیده و مقدمه این مقاله به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

 مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 449 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.sc)

در گرایش ی مکانیک ماشین­های کشاورزی


فهرست مطالب 

فصل اول: مقدمه و هدف

1-1- مقدمه

 1-2- اه

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- مصرف انرژی در کشاورزی

2-2-  تجزیه و تحلیل انرژی در کشاورزی

2-3- واحدهای ارزی انرژی

2-4- شاخص های ارزی انرژی

2-4-1- انرژی  نهاده 

2-4-2- انرژی ستانده 

2-4-3-کارآیی انرژی 

2-4-4- بهره خالص انرژی 

2-4-5- بهره وری انرژی 

2-4-6 - شدت انرژی 

2-5- مشکلات موجود در مطالعات انرژی

2-6 - معادل های نهاده ها و ستانده های انرژی

2-7- پیامدهای مصرف زیاد انرژی در کشاورزی 

2-8-  جهت گیری مصرف انرژی در آینده

2-9- برخی از مطالعات انجام شده در زمینه انرژی

فصل سوم : مواد و روش ها 

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-1- وضعیت اراضی زراعی و محصولات کشاورزی

3-2- جامعه آماری

3-3- حجم و روش نمونه گیری

3-4- روش تحقیق  

3-4-1- مرحله اول

3-4-2- مرحله دوم

3-4-3- مرحله سوم  

3-5- بررسی سیر انرژی

3-6- روش محاسبه انواع انرژی­ها 

3-6-1- انرژی سوخت مصرفی 

3-6-2- انرژی نیروی انسانی

3-6-3- انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها 

3-6-4- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی

3-6-5- انرژی آفت کش­های شیمیایی

3-6-6- انرژی لازم برای آبیاری

3-6-7- انرژی حمل و نقل

3-7- انرژی وجی

3-8- شاخص­های مطالعات انرژی 

3-8-1- نسبت انرژی 

3-8-2- افزوده (بهره) خالص انرژی(n.e.g)

3-8-3- بهره وری انرژی 

3-8-4- شدت انرژی (انرژی ویژه)

فصل چهارم : نتایج و بحث 

4-1- تعیین مصرف انرژی و شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه

4-1-1- سهم انرژی سوخت مصرفی در کشت مکانیزه 

4-1-2- سهم انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه

4-1-3- سهم انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­هادر کشت مکانیزه

4-1-4- سهم انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی 

4-1-5- سهم انرژی معادل حمل و نقل 

4-1-6- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-1-7-  انرژی ستانده

4-1-8- شاخص­های انرژی برای کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

4-2- کشت سنتی گندم، جو و سویا 

4-2-1- سهم انرژی معادل کار کارگری

4-2-2- محاسبه انرژی معادل دام

4-2-3- محاسبه انرژی معادل ابزار کشاورزی

4-2-4- محاسبه انرژی معادل بذر و کود دامی

4-2-5- سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی­ نهاده در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

4-2-6-  انرژی ستانده کشت سنتی گندم، جو و سویا

4-2-7- محاسبه شاخص­های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو و سویا 

4-3- مقایسه شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه و سنتی

4-3-1- کارایی انرژی یا نسبت انرژی 

4-3-2- بهره وری انرژی

4-3-3- شدت انرژی 

4-3-4- بهره خالص انرژی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع 

فهرست جداول

ج 2-1-  معادل نهاده های و ستانده های کشاورزی 

ج 3-1-  سطح زیر کشت محصولات گندم، جو و سویا در شهرستان پارس آباد

ج 3-2-  عمر مفید برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-3-  جرم برخی از ماشین­های کشاورزی

ج 3-4-  هم ارزهای انرژی برای سموم مختلف 

ج 4-1- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت گندم(کشت مکانیزه)

ج 4-2-  میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت جو (کشت مکانیزه) 

ج 4-3- میانگین سوخت مصرفی و انرژی معادل آن در کشت سویا(مطا لعه میدانی) 

ج 4-4-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه گندم 

ج 4-5-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه جو

ج 4-6-  انرژی معادل نیروی انسانی در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-7-  میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت گندم 

ج 4-8- میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت جو 

ج 4-9-  میانگین ساعت کار و انرژی معادل ساخت و استهلاک ماشین­ها در کشت سویا

ج 4-10- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-11- انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه جو 

ج 4-12-  انرژی معادل بذر، کود و سموم شیمیایی در کشت مکانیزه سویا

ج 4-13-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه گندم

ج 4-14-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه جو

ج 4-15-  سهم انرژی­های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-16-  انرژی ستانده در کشت مکانیزه گندم 

ج 4-17- انرژی ستانده در کشت مکانیزه جو

ج 4 - انرژی ستانده در کشت مکانیزه سویا 

ج 4-19- شاخص­های انرژی در کشت مکانیزه گندم، جو و سویا

ج 4-20- انرژی معادل توان انسانی در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-21- انرژی معادل دام در کشت سنتی گندم ،جو و سویا

ج 4-22- انرژی معادل ابزار کشاورزی در کشت سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-23: انرژی معادل بذر و کود دامی در کشت سنتی گندم، جو  و سویا

ج 4-24-  انرژی نهاد­ها از کل انرژی مصرفی در کشت  سنتی گندم، جو و سویا 

ج 4-25- انرژی ستانده در کشت سنتی گندم و جو 

ج 4-26- انرژی ستانده در کشت سنتی سویا 

ج 4-27- شاخص های انرژی برای کشت سنتی گندم ، جو وسویا

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1- موقعیت شهرستان پارس آباد در دشت مغان و استان اردبیل

شکل 4-1- مقایسه کارآیی انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی 

شکل 4-2- مقایسه بهره­وری انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل4-3- مقایسه شدت  انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

شکل 4-4- مقایسه بهره خالص انرژی در روش کشت مکانیزه و سنتی

 

چکیده

     بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمین­های قابل کشت و ارزانی سوخت و سایر نهاده­های کشاورزی است. این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن می­باشد. در این تحقیق ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی نهاده و ستانده در کشت سه محصول گندم، جو و سویا، شاخص­های انرژی در دو روش کشت سنتی و مکانیزه برای تولید این سه محصول محاسبه شد. داده­های مورد نیاز با بررسی­های میدانی و مصاحبه به دست آمد. بر اساس نتایج بررسی­ها، در کشت مکانیزه، کارآیی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 81/3، 67/3 و 06/4، بهره­وری انرژی به­ترتیب 27/0، 26/0 و 16/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 7/94277، 78411 و 2/95331 مگاژول محاسبه شد. در کشت سنتی، کارایی انرژی برای گندم، جو و سویا به­ترتیب 18/3، 05/3 و 24/3، بهره­وری انرژی به­ترتیب 23/0، 22/0 و 12/0 کیلوگرم بر مگاژول، بهره خالص انرژی به­ترتیب 2/19745، 3/19150 و 6/28331 مگاژول بدست آمد. مقایسه این شاخص­ها با هم در سیستم کشت مکانیزه و سنتی، کارآمدی سیستم کشت مکانیزه را مشخص نمود.

کلمات کلیدی: کارایی انرژی، آنالیز سیر انرژی، گندم، سیستم مکانیزه، جو، سیستم سنتی، سویا

 

 

1-1- مقدمه

     امروزه قسمت قابل توجهی از انرژی، برای انجام کارهای کشاورزی و مکانیزه آنها، به کار می­رود و هزینه­های قابل توجهی برای تأمین انرژی مورد نیاز، در کشاورزی صرف می­شود. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد انرژی، منابع، بازده و جایگاه انرژی در کشاورزی لازم و ضروری به نظر می­رسد.

     تغییرات در بخش کشاورزی شدیداً تحت تأثیر شرایط ، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه قراردارد. لذا در نظر گرفتن ترکیبی از این عوامل برای تجزیه و تحلیل انرژی ضروری است. نظام­های زراعی متداول که کاملاً متکی به مصرف انرژی به شکل نهاده­های مختلف هستند از جنبه­های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آسیب پذیرند و به همین دلیل در اوا قرن بیستم دیدگاه­های جدیدی در این رابطه مطرح شده­اند که در قالب افزایش کارآیی مصرف نهاده­ها، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد اکولوژیک و نهایتاً تأمین غذا و امنیت غذایی مطرح می­باشند و در این راستا نظام­هایی تحت عناوین مختلف از جمله کشاورزی پایدار، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی تجدید شونده تعریف شده­اند (کوچکی و حسینی، 1373).

     از طرف دیگر، با توجه به اینکه بازده انرژی بالا، معیار مصرف و کاربرد صحیح آن است، داشتن سیاست­های مشخص در سطح کلان، برای برآورد احتیاجات انرژی، جلوگیری از ضایعات انرژی و کاهش آنها، ارائه برنامه­های دراز مدت برای به کارگیری فناوری پیشرفته در استفاده موثر از منابع موجود ضروری است. همچنین به کارگیری منابع جدید در کنار آموزش­های لازم در استفاده صحیح انرژی، و تشویق مصرف کنندگان انرژی در جهت صرفه­جویی در مصرف انرژی در سطح د، بسیار حیاتی است.

به دلیل نیاز به یک نظام آنالیز و مطالعه وضعیت انرژی از سال­های1970 مباحث مشخصی با مفاهیم و شاخص­های کلی در رابطه با انرژی به­خصوص از نظر ارزی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه  انرژی شروع شد (الماسی،1380).

     پیدایش دیدگاه نوین کشاورزی پایدار و بنا بر اصول جدید کشاورزی، مبنای قدیم که به نحوه مصرف انرژی توجه نداشته و تنها هدف مدیر مزرعه، افزایش مطلق تولید بود، منسوخ شده و به بازده انرژی در کنار تولید توجه بیشتری می­شود. مصرف انرژی، در نظام­های مختلف تولید محصولات کشاورزی، شامل نهاده­هایی است که در عملیات مختلف تولید، به کار گرفته می­شود. برای بدست آوردن میزان مصرف انرژی لازم است که تمام عملیات­های کشاورزی و نهاده­های مورد نیاز برای تولید محصول مشخص گردد. عملیات ماشینی که برای محصولات مختلف متفاوت است، عمدتا شامل خاک­ورزی اولیه، خاک­ورزی ثانویه، کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل می­باشد. خاک­ورزی اولیه به طور معمول، شخم با آهن برگردان­دار است که تعداد دفعات آن، در مناطق مختلف متفاوت است. خاک­ورزی ثانویه، شامل دیسک زدن و ماله­کشی است که تعداد دفعات دیسک­زدن با توجه به شرایط مناطق فرق می­کند. روش کاشت، به نوع محصول و شرایط منطقه­ای بستگی دارد که مصرف انرژی آنها با یکدیگر متفاوت است. عملیات داشت، شامل وجین ، سله شکنی، کود افشانی و سمپاشی می­باشد که مصرف انرژی هر یک باید بطور مجزا معلوم گردد. عملیات برداشت، نسبت به محصول­های مختلف، بسیار متنوع است که مصرف انرژی ماشین­های برداشت، با داشتن سرعت پیشروی، عرض کار، عملکرد و وزن به راحتی قابل محاسبه است. همچنین میزان انرژی مصرفی در عملیات آبیاری، با توجه به نوع آبیاری و نحوه تامین آب مورد نیاز، قابل محاسبه می­باشد. برای تعیین انرژی مصرفی نیروی انسانی، لازم است، تعداد نفرات مورد نیاز و همچنین ساعات کارکرد آنها تعیین گردد (بهروزی لار، 1389).

     برای بررسی سیر انرژی، به دلیل بالا بودن مصرف سرانه گندم، جو و سویا از آنجایی که این سه محصول در منطقه پارس آباد جزء محصولات زراعی عمده محسوب می­شوند در نظر گرفته شدند.

         کنترل و مدیریت مصرف انرژی در تولید این سه محصول نهایتاً در تولید اقتصادی فرآورده و قیمت تمام شده آنها مؤثر خواهد بود. با عنایت به برنامه­های توسعه ایران در مدیریت و کنترل مصرف انرژی با نگرش بر کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و از سوی دیگر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برنامه­ریزی در این زمینه می­تواند در بالا بردن توان رقابتی در بخش تولیدات کشاورزی مؤثر باشد. 

 مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها