جستجوی عبارت سوگند جون و سمیرا جوناستیکر اسم سوگند

استیکر اسم سوگند

استیکر اسم سوگند

استیکر اسم سوگند

استیکر اسم سوگند

ادامه مطلب

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند

  به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند

به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات 

به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند

  به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار 

به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند

  لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان 

به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند

  به امیدی که به الطاف تو در دل دارم

  لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند


بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند 

به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند

به سرا پر راز و پر از مسئله ات 

به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند 

به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار 

به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند 

لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان 

به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند 

به امیدی که به الطاف تو در دل دارم 

لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند 


بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند 

به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند

به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات

  به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند

  به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار

  به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند

  لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان

  به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند

  به امیدی که به الطاف تو در دل دارم

  لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند


سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است

ی که سوگند یاد میکند باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفط جلاله والله ؛بالله ؛تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد

سوگند باید مطابق با ادعا و صریح در مقصود و بدون هر گوته ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود

سوگند باید با لفظ باشد ودر صورتی که ممکن نباشد با نوشتن و یا اشاره که روشن در مقصود باشد ادا شود

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام انها موثر است


حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن دیه و ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با سوگند اثبات میگردد


من در اینجا سوگند یاد می کنم که دیگه به کیا فکر نکنم

سوگند یاد می کنم برای آرامش و رفاهم دست از تلاش بردارم و نا امید نشم..

سوگند یاد می کنم خودم رو خوشبخت کنم و منتظر هیچ ا یر جادوی خوشحالی از طرف ی نباشم ...

سوگند یاد می کنم مواظب خودم باشم همانطور ک تا الان بوده ام و شادی برای خودم درست کنم


((انواع سوگند))


سوگند بتی

سوگندتکمیلی

سوگنداستظهاری


✔️سوگندبتی

ادامه مطلب

سوگندهای قرآن را دوست ‌می‌دارم،
سوگند به تنفس صبح را،
سوگند به عصر و سپیده‌دم را،
سوگند به انجیر و زیتون را،
سوگند به اسبان دونده را،
سوگند به انسان را،
سوگند به رستاخیر و کتاب و پرودگار را،
...
و سوگند به قلم را، و آنچه بدان می‌نگارند.
با آن آهنگ و موسیقی زیبایش. (ن، والقلم و ما یسطرون)
*
ی خوانده‌ام، اما همواره خوشحالم که بیشتر عمر را نه صرف ی، که صرف معلمی کرده‌ام. روزی که معلمی، نه از روی شعار که به شکلی حقیقی، در گروه بهترین و ارزشمندترین و به قولی، «باکلاس»ترین مشاغل یک اجتماع باشد، می‌توان به آینده‌ی درخشان آن اجتماع امید فراوان داشت. در چنان اجتماعی، هر روز، روز معلم و هرروز مبارک خواهد بود.


از تو تنها یک صدا دارم
یک ع
و یک دنیا که در پشت چشمانم ساخته ام
به زمین سوگند که سنگلاخش را هموار و پستش را بلند خواهم کرد
به آسمان سوگند که آنقدر خواهم گریست تا نهر ها روان شود
به درخت، به نسیم، به شبنم، به صبح سوگند مى خورم
که تورا دوست خواهم داشت
که تورا دوست خواهم داشت
که تو را دوست خواهم داشت

مهر آیین
٩٥/٢/٤


سوگند

" خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند، به دریای وسیع سوگند، به امواج روح افزا سوگند، به کوههای سر به فلک کشیده سوگند، به شیپور جنگ سوگند، به سوز دل عاشقان سوگند، به ف ان از جان گذشته سوگند، به درد دل زجرکشیده گان سوگند، به اشک یتیمان سوگند، به آه جانسوز بیوه ن سوگند، به تنهایی مردان بلند سوگند که من عاشق زیبائیم. چه زیباست همدردعلی شدن، زجر کشیدن، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن، از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن، چه زیباست در کنار نخلستان های بلند در نیمه های شب، داغدار را گشودن و وشیدن و با ستارگان زیبای آسمان سخن گفتن، چه زیباست که دراین موهبت بزرگ الهی که نامش غم و درد است، شیعه تمام عیارعلی شدن."

 


حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص و دیه و ارش وصرروزیان ناشی از جرایم با سوگند مطابق مقررات قانونی ثابت میشود

حدود و تعزیرات با شهادت بر شهادت هم ثابت نمی شوند

مقررات اتیان سوگند تنها ناظر به جرایم مستوجب قصاص و دیه وارش و صرر وزیان ناشی از جرایم است و در مابقی جرایم مجری نیست

سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام انها موثر است


.....

بنام خداوند رحمت گر مهربان 

سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....

√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فاش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من.

 √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی  ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...

یعنی سی و پنج_سی دو درجه سانتی ...!!

"ن والقلم وما یسطرون " نون، سوگند به قلم، سوگند به آن چه می‌نویسند.


چهل و پنجمین رئیس جمهور در ساختمان کنگره سوگند یاد کرد.

سوگند نامه

از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می کنم از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و های ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی است سرافراز گردم ...


سوگند ...؟
واژه ی« سوگند » از لفـظ «سوکنت ونت» اوستایی است به معنی دارای گوگرد. مقصود آن است که در دوران قدیم، آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوری به کار مـی رفته اسـت، بدین گونه کـه این آب را به متهم می نوشانیدند و از دفع شدن یا در شکم ماندن آن بی گناهی یا مقصّر بودن او معلوم مـی شد. استعمال فـعل«خوردن» یادگار همین مفهوم است.
سوگند خوردن به نام خداوند و اشخاص مـورد احـترام یا چیزهای ارزشمند، در بین ایرانیان قدیم معمول بوده و اکنون در محاورات روزمره به چشم می خورد. برخی اقوام به سلاح های جنگی سوگند می خوردند. پیشینه ی سوگند به نمادهای ایزدی دست کم به تمدّن سومری (هزاره ی چهارم و سوم ق.م) در خاورمیانه و مصر بـاستان کـه در آنجا اغلب به جانشان سوگند می خورند، می رسد. در امپراتوری هـیتی در سـده های 41 و 31 قـ.م، ت ها برای ضمان پیمان نامه های خود به خدایانی مـانند مـهر و ایندرا توسل می جستند

+
برگرفته از: مقاله ی«ریشه شناسی واژه سوگند در نامه باستان» ،محمدرضا پاشایی، کتاب ماه ادبیات ، شماره 154، مرداد 1389 ، ص45.

کانال باغ ادب:

bagheadab@


به شبیخون" چشمانت" سوگند

به طراوت باران" نگاهت " سوگند

و به آن قطره لغزنده به روی" گونه"

به صداقت تلخ" کلامت " سوگند

زندگی با" تو" زیباست....

در پیچ و خم این فاصله ها

" یاد " تو در پستوی قلبم

چه تو باشی دور، چه نزدیک

بازهم زیباست....

با همین اشک و حزن

با همین دو دلی و تردید

بودنت با دل من بازهم زیباست....


خدایا 


تو را به بزرگیت سوگند


میدهم


تو را به زیباییت سوگند


میدهم


تو را به مهربانیت سوگند


میدهم


مرا یاری فرما


خدایا برای کشورم برین ها را بساز


ای توانای توانایان


 


 حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند:

1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد.

2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند.

3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید.

4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است.


تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند:

1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد.

2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند.

3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید.

4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است.


تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429


«نیل گورساچ» نامزد دونالد ترامپ، رئیس جمهور برای عضویت در دادگاه عالی این کشور سوگند یاد کرد.

رایگان تلویزیونی به خاطر سوگند با کیفیت عالی wide

به خاطر سوگند محصول 1394 به کارگردانی سید رحیم حسینی

نسخه بهینه شده با و حجم کم

 به خاطر سوگند, رایگان به خاطر سوگند , مستقیم به خاطر سوگند , تله به خاطر سوگند, به خاطر سوگند hd 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

.....

بنام خداوند رحمت گر مهربان 

سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....

......

........

√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فا ش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من.

 √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی  ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...

یعنی دوشنبه! سی و پنج..._   سی دو درجه سانتی ...!!

به هیبت نام ت سوگند

میچکد خاطرات تو

برسطور نانوشته این دفتر

عجب حکایتی ست قصه عاشقی

بر قلب بیمارم.

مثل قاصدکان بی نشان

در کوچه پس کوچه های خی

سرگردانم


کمیسیون انتصابات فیلیپین روز پنجشنبه انتصاب پرفکتو یاسای امور خارجه این کشور را به دلیل سوگند دروغ در خصوص شهروندی اش رد کرد و وی برکنار شد.

نیم ست سوگند کد 105

قیمت : 30000 تومان


نیم ست سوگند کد 105

نیم ست فوق العاده زیبا و پر طرفدار

با نگین های درخشان و ظرافت خیره کننده

شامل گردنبند و گوشواره 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

سوگند نامه هنرجویان تکواندو

هنرجوی گرامی شما در زمانی که مفت به پوشیدن یونیفرم مقدس تکواندو شده اید باید به مربی، سالن تمرین ، ارشدهای کلاس (از لحاظ کمربند و سن ) ، پدر و مادر و هرآن که به شما چیزی آموخته ، احترام بگذارید و شما می بایست به بهترین شکل ممکن به سوگند خود وفادار مانده و همیشه آن را سر لوحه کار خود قرار دهید ضامن اجرای سوگند نامه شرف شماست .

سوگند نامه تکواندو پومسه طبق اساسنامه کوکی وان :

من درک می کنم که تکواندو چیست و از راهنمائی های معلمینم اطاعت می کنم.

من سعی می کنم که مفاهیم تکواندو را در زندگی روزمره ام متجلی کنم عد را اساس زندگیم قرار دهم.

من با تمام وجود تلاش خواهم کرد که به اصلاح روح و جسم خویش بپردازم و به همه مسلکهایم وفادار بمانم .

من از پدر و مادرم اطاعت می کنم و داطلبانه در راه مردم و کشورم جان فشانی خواهم کرد و کوشش می کنم فرد مفیدی و با شخصیتی باشم .

‹‹‹خدایا به ما این توان را بده که به سوگند خود وفادار بمانیم و آن را به بهترین شکل ممکن اجراکنیم .›››


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها