جستجوی عبارت زهزا


زهزا برای اینکه مستقل شی با مهربونی نمیشهیه جوری میخواند کنترلت کنندیکی با داد زدنیکی با حال بد شدنتو هم با مهربونی نمبتونی راضیشون کنیهمینطور که تا حالا نشدهترست هم یک عامل بوده زهره و مامان بزرگ یاد گرفتند با زور گفتن به اه.شون برسندمامان بزرگ میگه مگه چه واجب شما تا این موقع می خو.دفکر کنم جواب اینه ایش بشه چه واجب شما صبح زود پا میشید و تاحالا سرگردون هستید

آخرین مطالب