جستجوی عبارت رهیافت اجتهادگرا


اختصاصی از ژیکو مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با و پر سرعت .

مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا)


مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:44

. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دل می­کند. درحالی که دگرگونی به تحول در ی ، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن­ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی­شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلی­ترین کاربرد آن، یکی از صورت­های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می­کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی (3) تلقی می­شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی را فرایندی می­دانند که به موجب آن نظام­های سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را ب می­کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های و غیر . دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه­ای به توسعه دست می­یابد که از ح سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ما وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید د، چنین الگوهای ایده­آلی نظریه­های توسعه و نوسازی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی را به صورت ساختارهای متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار در میان کلیه بخش­های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده­ای دیگر، توسعه را از نوسازی تفکیک کرده و توسعه را عامتر از نوسازی می­دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی در بطن توسعه جای می­گیرد. دراین روند، ویژگی­های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب­های خاص برای توسعه دانش و مهارت­ها می­دانند. آن­ها معتقدند که نوسازی را می­توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش­های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می­کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه­ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه در کشورهای غیر غربی پرداخته­اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه اقدام کنند. برای اعتبار بخشیدن به نظریه­های توسعه در این جوامع ضروری است در مورد داده­های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت­­های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می­رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده­اند به جنبه­های انتزاعی جوامع توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می­خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می­گیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی ت­های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه­ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان جوامع غیر غربی به انگاره­های ، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن­ها برای ساختن نهادهای مانند غرب در دوران پس از استعمار. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخ می­باشند. وجود این دگم­های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم­ها را د نج دسته تعصب دسته بندی می­کند (8) :

  • تعصبات مفهومی: غربی­ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی و و پیچیدگی­ دگرگونی­های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته­اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی­ها پی می­برند، در صددند که آن­ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی و کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می­کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی­آمدهای نوسازی در همه جا ی ان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می­شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می­شود.
  • تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه از خطای دو قطبی شدن" سنت گرایی" و " نوگرایی" نشات می­گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می­شود و نوگرایی از ویژگی­های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می­رود. به هر حال برچسب " نوگرایی" و " سنت گرایی" نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت­ها جوامع مختلف کمک می­کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می­شود.

با


مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

اختصاصی از ژیکو مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران رهیافت اجتهادگرا با و پر سرعت .

مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران رهیافت اجتهادگرا


مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران رهیافت اجتهادگرا

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:44

نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دل می­کند. درحالی که دگرگونی به تحول در ی ، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن­ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی­شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلی­ترین کاربرد آن، یکی از صورت­های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می­کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی (3) تلقی می­شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی را فرایندی می­دانند که به موجب آن نظام­های سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را ب می­کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های و غیر . دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه­ای به توسعه دست می­یابد که از ح سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ما وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید د، چنین الگوهای ایده­آلی نظریه­های توسعه و نوسازی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی را به صورت ساختارهای متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار در میان کلیه بخش­های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده­ای دیگر، توسعه را از نوسازی تفکیک کرده و توسعه را عامتر از نوسازی می­دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی در بطن توسعه جای می­گیرد. دراین روند، ویژگی­های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب­های خاص برای توسعه دانش و مهارت­ها می­دانند. آن­ها معتقدند که نوسازی را می­توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش­های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می­کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه­ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .


با


مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه ایران رهیافت اجتهادگرا

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دل میکند. درحالی که دگرگونی به تحول در ی ، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را ب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای و غیر . دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه دست مییابد که از ح سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ما وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید د، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی را به صورت ساختارهای متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه را از نوسازی تفکیک کرده و توسعه را عامتر از نوسازی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی در بطن توسعه جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه


با


مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دل میکند. درحالی که دگرگونی به تحول در ی ، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را ب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای و غیر . دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه دست مییابد که از ح سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ما وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید د، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی را به صورت ساختارهای متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه را از نوسازی تفکیک کرده و توسعه را عامتر از نوسازی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی در بطن توسعه جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه


با


مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم

اختصاصی از رزفایل پروژه ی و مدیریت سازمان ها در کشورمان با چ های فراوانی روبروست. doc با و پر سرعت .

پروژه ی و مدیریت سازمان ها در کشورمان با چ های فراوانی روبروست. doc


پروژه ی و مدیریت سازمان ها در کشورمان با چ های فراوانی روبروست. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

 

مقدمه:

ی و مدیریت سازمانها در کشورمان با چ های فراوانی روبروست شمارش مع برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است پیوستی که چندان نیز از روی اختیار نیست. چشم های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است. آیا سازمان های صنعتی ما توان رقابت در این فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد درمقیاس جهانی چیست؟

این ها همان سوال هایی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته امروز، سالها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی مطرح شد. کشورهایی نظیر: ژاپن، کشورهای اروپایی این سوالات را طرح د و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارایه کنند. سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمانهاست. به الگوهایی که از این سازمان ها ارایه گردید مدل های سرآمدی ب و کار می گویند که به ادعای بسیاری از صاحب نظران نقش اساسی در جهت گیری صحیح سازمان های تجاری در این کشورها داشته است( گر چه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت است و مثلاً در حوزه های آموزش و بهداشت نیز استفاده می شود.) این مدلها الگویی از یک سازمان ارایه می کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمان های دیگر است و نشان می دهد برای رشد و سرآمدی چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود.

سوالی که عموماً در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به اینکه کشور ما از لحظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای ویژگیها و بافت خاصی است آیا استفاده از این مدلها می تواند برای سازمان های ایرانی عملی و مفید باشد؟ و در صورت استفاده از آنها تا چه حد باید در آنها تغییر ایجاد کرد؟ در بین مدلهای سرآمدی ب و کار مدل efqm به دلایل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمانهای پیشتاز در کشور ما دارد:

1) تحقیقات نشان می دهد که این مدل در سطح جهان بیش از دیگر مدلها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.

2) از آنجا که این مدل در اکثر کشورهای اروپایی، به عنوان مرجع انتخاب شده است امکان الگو برداری از طیف وسیعی از سازمانها در کشورهای مختلف اروپایی با شرایط و ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمان سرآمد

( یا سازمانهایی که برای رسیدن به آن کوشیده اند) در برخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصصین کشور ما آسانتر است.

3) روابط کشور اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمانهای ایرانی فراهم می کند.

4) دیدگاه سیستماتیک قوی: توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدلefqm برای سازمانهای ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی روبررو هستند. بسیار آموزنده و اجرایی است.

5) مدلی که مبنای ارزی و اهدای “جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان” در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است ( و قرار است توسط وزارت صنایع و معادن به سازمانهای واجد شرایط احراز جایزه داده شود) منطبق بر مدل efqm است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

بررسی پیشینه مدلهای سرآمدی ب و کار

تاریخچه مدلها

تکامل تدریجی

مزایای به کار گیری مدل ها

مبانی جایزه ها

1- جایزه های بین المللی

2- جایزه های ملی

3- جایزه های منطقه ای ای ی یا محلی

4- جایزه های گروه های تجاری یا انجمن های تخصصی

5- جایزه های شرکت ها

مدل ادوارد دمینگ

جایزه کاربردی دمینگ

جایزه دمینگ برای واحد های سازمانی

جایزه دمینگ برای افراد

مدل مالکولم بالدریج

مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

ساختار و چارچوب معیارهای مدل efqm

مقایسه سه مدل

مقایسه مدل های تعالی سازمانی با iso9000

انتخاب مدل ملی

فصل دوم

مفاهیم بنیادین

تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل efqm

نحوة تعامل بین مفاهیم بنیادینسرآمدی در مدل efqm

معرفی مفاهیم

1) نتیجه گرائی

تعریف

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود

3) ی و ثبات در مقاصد

تعریف

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود

4) مدیریت مبتنی بر فرآیند ها و واقعیت ها

تعریف

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود:

5)توسعه و مشارکت کارکنان

تعریف

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شو

 6) یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

تعریف

چگونه این مفهوم درعمل اجرا می شود

7) توسعه شراکت ها

تعریف

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود

8) مسوولیت اجتماعی شرکت

سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل efqm

فصل سوم

معیارها و زیر معیارها

تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل efqm

ساختار مدل efqm

1- ی

2- خط مشی و استراتژی

شراکت ها و منابع

5- فرآیندها

6- نتایج مشتری

a6- شاخص های برداشتی

تصویر کلی

محصولات و خدمات

فروش و پشتیبانی پس از فروش

وفاداری مشتریان

b6-شاخص های عملکردی

تصویر کلی

محصولات و خدمات

 وفاداری مشتریان

7-نتایج منابع انسانی ( کارکنان)

انگیزش

رضایت مندی

b 7- شاخص های عملکردی

دست آورد ها

انگیزش و مشارکت

رضایت مندی

خدماتی که به کارکنان سازمان ارائه می شود

8- نتایج جامعه

تصویر کلی

عملکرد به عنوان یک شهروند مسئول

همکاری با انجمن و گروه های محلی

b8- شاخص های عملکردی

مرادوات با مسئولین و سازمانها در خصوص

تقدیر نامه ها و جوایز دریافتی

9- نتایج کلیدی عملکرد

دستاوردهای مالی شامل

دستاورد های غیر مالی شامل

b9- شاخص های کلیدی عملکرد

ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی efqm

فصل چهارم

خود ارزی

خود ارزی در مدل efqm

تعریف خود ارزی

مزایای خود ارزی برای سازمان

فرآیند عمومی خود ارزی

رهیافتهای خودارزی در مدل سرآمدی efqm

رهیافت پرسش نامه

مزایای رهیافت پرسش نامه

معایب رهیافت پرسش نامه

رهیافت نمودار ماتریسی

مزایای رهیافت نمودار ماتریسی

معایب رهیافت نمودار ماتریسی

رهیافت کارگاه

ملاحظاتی در مورد مراحل خود ارزی ( با استفاده از رهیافت کارگاه) برای هر کدام از 32 زیر معیار مدل efqm

مزایای رهیافت کارگاه

معایب رهیافت کارگاه

رهیافت پروفرما

مزایای رهیافت پروفرما

معایب رهیافت پروفرما

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

مزایای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

معایب رهیافت شبیه سزای فرآیند اخذ جایزه

مقایسه بین رهیافت های مختلف و انتخاب مناسب ترین رهیافت

تعیین نقاط قوت و حوزه های نیازمند بهبود و نقش امتیازدهی

خلاصه فرآیند خود ارزی

پیشنهادهایی برای انجام خود ارزی در سازمانهای ایرانی

فصل پنجم

سطوح سرآمدی

سطوح سرآمدی در مدل efqm و فرآیند دریافت جایزه

سطح 1: متعهد به سرآمدی

سطح2: شناخته شده برای سرآمدی

سطوح 3و4و5 : برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی

فصل ششم

ارکان

ساختار

شورای سیاستگذاری

کمیته راهبردی

وظایف کمیته راهبری

کمیته علمی

کمیته داوری

مجری طرح

پیوست ها

پیوست شماره 2:

پرسشنامه خودارزی برای مدل efqm

مقدمه

پاسخگویی به سؤالات و امتیازدهی

چگونه پرسش نامه را تکمیل کنیم؟

مقدمه ای بر پرسش نامه

پرسش نامه به شیوه های مختلف می تواند تکمیل گردد

نحوه ی امتیازدهی به پرسش نامه

یک رویکرد درست برخی یا تمام ویژگیهای زیر را دارد

1- ی

2- خط مشی و استراتژی

3- منابع انسانی (کارکنان)

4- شراکتها و منابع

5- فرآیندها

6- نتایج مشتری

7- نتایج منابع انسانی (کارکنان)

8- نتایج جامعه

9- نتایج کلیدی عملکرد

چگونه نتایج را به کار بگیریم؟

منابع و مآخذ

 

فهرست اشکال:

شکل 1-1- تکامل تدریجی

شکل 1-3- ساختار معیارهای نتایج

شکل 2-4 مراحل رهیافت شبیه سازی

شکل 3-4 تصویری کلی از فرآیند خود ارزی

شکل 1-6- ساختار طرح اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

 

فهرست جداول:

ج 2-1- سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل efqm

ج 1-3 ارتباط میان مفاهیم بنیادین و معیارهای

ج 1-4 - نمونه ای از یک پروفرما

ج 2-4 مقایسة عمومی بین رهیافت های مختلف

ج 3-4 راهنمای گزینش رهیافت خود ارزی

 

منابع ومأخذ:

نجمی، منوچهر و حسینی ، سیروس (1382) ، “مدل سرآمدی efqm از ایده تا عمل” مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی ، تهران.

در مسیر تعالی، ویژه نامه نخستین همایش تعالی سازمانی (1382) ، مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی، تهران.

کتابچه ارزی (1384) ، مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی ، تهران.

راهنمای متقاضیان (1384)، مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی، تهران


با


پروژه ی و مدیریت سازمان ها در کشورمان با چ های فراوانی روبروست. doc

نگارش : عباس رحیمی و حمید رضا زرنگار

در دهه اخیر عملکرد و مدیریت سنتی در سازمان های توسعه ای و امدادی با چالش هایی مواجه گردیده است این چالش ها ناشی از انگاره های مشارکت جویانه و نفی بینش تمرکز گرایانه از بالا به پائین می باشد که منجر به تغییر ارزش ها و برخی انگاره های این مؤسسات شده است.

تغییر ارزش ها : امروز متخصصان، سازمان های توسعه ای و امدادی را به پذیرش مسئولیت های اجتماعی و جوابگویی بیشتر دعوت می کنند. مبنای این تقاضا در جهت ابقای مسئولیت و آگاهی بیشتر اجتماعی در مؤسسات امدادی است. این درخواست برای بهبود عملکرد و مسئولیت پذیری اجتماعی بیش تر سازمان های امداد در مقابل آسیب دیدگان فاجعه به تجدیدنظر جدی در ارزش های اساسی و رهیافت های این سازمان ها منجر شده است. مدیران بحران به طور فزاینده ای به این تقاضا که نهادهایی برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای انسانی ایجاد شودواکنش نشان می دهند.

برخی از ارزش های سازمان های امدادی که انتظار می رود در آینده تغییر کند، در ج شماره 1 نمایش داده شده است. این ج ارزش های مردم گرا[1] را منع می کند و ریشه اختلاف بین دو رهیافت سنتی، تدارکاتی[2] و رهیافت توسعه است.

ج شماره 1:مقایسه ارزش ها درمدیریت مؤسسات امداد

ارزش های جدید

ارزش های قبلی

کاربرد هر دو ملاک اقتصادی واجتماعی در ارزی عملکردها

تأکید بر کمیت وکیفیت امداد رسانی

درک بلند مدت واتصال برنامه های پس از فاجعه با اه توسعه

تصمیم گیری در گروهای کوچک وغیر متمرکز

مؤسسه نظامی داخل در نظامی بزرگ تر در مسیر توسعه است

افزایش آگاهی از اثرات بلند مدت برنامه های امداد در توسعه بالقوه

معیارهای عملکرد تنها بر پایه معیارهای اقتصادی ارزی می شود

تأکید بر کمیت امداد رسانی

برنامه امداد کوتاه مدت است

مؤسسه یک نظام امداد است

مؤسسه متمرکز بر اثرات کوتاه مدت امداد است

منبع prinicipal of mana et lesson1

رهیافت سنتی هدف روشنی دارد. فراهم کمک های فوری و امدادی. رهیافت رقیب (رهیافت توسعه) مسئولیت های اجتماعی وسیعی را برای کارگزاران امداد در نظر می گیرد. در این رهیافت مدیر جوابگوی گروه های مختلف اجتماعی است و برنامه های مدیریت فاجعه دارای اه جامع و دقیقی هستند که از اه محدود در برنامه های امداد رسانی فراتر است. مهم ترین تغییرات ارزشی در مؤسسات امداد شامل کاربرد معیارهای اقتصادی و اجتماعی در ارزی عمکردها، توجه به کیفیت، مدیریت مشارکتی و مشارکت دادن آسیب دیدگان و مردم محلی در تصمیم گیری، درک بلند مدت از برنامه ها و هماهنگی با اه توسعه، تمرکز تصمیم گیری در گروه های کوچک و غیر متمرکز است (principal of mana ent, lesson 1)

تغییر انگاره ها: وم مشارکت اجتماعی برای کاهش پایدار فاجعه طی دو دهه پیشین سبب تغییر در برخی انگاره ها در مدیریت فاجعه گردید. رهیافت اجتماعی کاستی های محوری رهیافت سنتی مدیریت فاجعه را که درتشخیص نیازهای محلی ش ت خورده بود و منابع وظرفیت های بالقوه بومی را نادیده می گرفت اصلاح کرد؛ زیرا این روند حتی موجب فزونی آسیب پذیری مردم می گردید. درجنوب آسیا شبکه ای وسیع از افراد و سازمان های فعال، رهیافت های اجتماع محور تخفیف فاجعه را گسترش داد. تجربه آن ها در زمینه مدیریت فاجعه با بازنگری تجربة قبلی، یافتن راهحل های جدید و جایگزین همراه است(lornap. victoria, p,272). جمع بندی این تجارب در مقایسه ای بین چشم انداز حاکم گذشته وچشم انداز جایگزین فعلی در ج شماره 2 مشاهده می گردد.

ج شماره 2: مقایسه روش های پیشین وجایگزین مدیریت فاجعه

چشم انداز حاکم پیشین

چشم انداز جایگزین فعلی

فجایع و برخوردها همچون وقایع مجزا و انحرافاتی در برابر مسیر طبیعی توسعه انگاشته می شود

فجایع وقایعی هستند که از فرآیند توسعه سر بر می آورند

پیوندهای بین شرایط متفاوت اجتماعی در شرایط طبیعی کم تر مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد

روابط و ساختارها در جامعه مشخص کنندة آسیب پذیری بیش تر برخی از گروه ها در مقایسه با دیگر گروه هاست

راه حل های فنی / قانونی ودستوری

تأکید بر راه حل هایی که روابط، ساختارها و نگرش های آسیب ساز را کاهش دهد

گرایش روش شناختی از بالا به پایین و غیر قابل انعطاف ومشارکت کم تر آنانی که قربانی شده اند

مشارکت معجزه آسای مردم در راهبردهای مداخله گر. با مردم همچون شرکای توسعه رفتار می شود. ظرفیت سازی در مردم برای حفظ آنان در برابر حوادث

موسسات مجری کم تر پاسخگو هستند و فرآیندهای آنان چندان واضح نیست.

تضمین پاسخگویی وشفافیت در اجرا

مداخلات پس از وقوع حادثه صورت می پذیرد

تخفیف فاجعه وسانحه به عنوان هدف بنیادی

هدف مداخله بازگشت به شرایط قبل از واقعه است

فجایع وسوانح همچون فرصت هایی برای تحول اجتماعی انگاشته می شود

منبع: lornap , victoria,p273[1] people -oriented

[2] logistics approache


اختصاصی از فایلکو تحقیق رهیافت ترویجی - مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان ffs با و پر سرعت .

 تحقیق رهیافت ترویجی - مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان ffs


 تحقیق رهیافت ترویجی - مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان ffs

اهمیت موضوع :

با گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد ، البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای جهان سوم محسوب می شود .

در این رهیافت مسائل و مشکلات کشاورزی در موسسات ، مراکز ، ایستگاهها و ازمایشگاهها بررسی شده و نتایج و راه حلها به مروجین و کارشناسان ترویج منتقل شده و به وسیله انها در بین روستائیان و کشاورزان ترویج می گردد ، در رهیافت متعارف چنین تصور می شود که کشاورزان نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند و لازم است بخش ترویج از طریق نمایشهای نتیجه ای و طریقه ای ، روزهای مزرعه رسانه های انبوهی و غیره در کشاورزان ایجاد اگاهی نموده و انها را به استفاده از فن اوری های موجود ترغیب نماید . فن اوری های جدید اغلب به وسیله افراد حرفه ای و اموزش دیده در سطوح عالی و در محیط های کنترل شده و سر بسته ای مانند ازمایشگاهها کارگاههای اموزشی یا ایستگاههای تحقیقاتی و گلخانه ای ازمایش و تولید شده و سپس به کارکنان میدانی ترویج انتقال می یابد تا ان را در بین کشاورزان نشر دهند و بدین ترتیب عاملان ترویج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان یک سویه فن اوری ها فرض کرده و نقش خود را در برگشت مشکلات کشاورزان به محققان مورد غفلت قرار می دهند ( swanson, 1997 ; sadighi and mohammadzadeh , 2002 ).

در واقع در ترویج متعارف به برقراری یک نظام ارتباطی عمودی با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته می شود و اگاهی از بازخورد و نظرات روستاییان و نیز جوابگویی به نظرات و نیازهای انان چندان امکانپذیر نیست و بدین ترتیب این رهیافت نتوانسته انچنان که شایسته است پاسخگوی کشاورزان و نیازهای فن اوری تولید کنندگان کشاورزی در مناطق و موقعیتهای مختلف باشد و در این الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و .. به فراموشی س نشده است pretty and roling 1997

در پاسخ به این نارساییها زا دهه 1970 به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بسیار کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکار گرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزی مشارکتی روستایی pra نظام پژوهش و ترویج مزراعه ای fsre توسعه مشارکتی فن اوری ptd مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه ffs

در رهیافتهای مشارکتی کشاورزان از طریق مشاهدات دانش و توانایی های گروهی و با روش اکتشافی بحث های گروهی تجزیه و مشاهده به یادگیری و ابداع فن اوری های نوین می پردازند وجه مشترک رهیافتهای مشارکتی در این است که فن اوری جدید با مشارکت و تعامل سه گروه کشاورزان تیم چند تخصصی مروجان کارشناسان موضوعی و محققان در دیسیپلین های مختلف و سایر ذینفعان از جمله سازمانهای تی و غیر تی تولید می شود . این امر موجب پذیرش وسیع تر فن اوری ها و افزایش توانایی های کشاورزان جهت ازمای شو حل مسائل در مزارعه خودشان می شود . از خصوصیات دیگر این رهیافت این است که موجب می شو جهت گیری های تحقیقاتی در ارتباط با نیازها و مسائل و مشکلات مهم کشاورزان بوده و تجربیات انها در زمینه دانش بومی مورد بهره برداری محققان قرار گیرد . که اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای جامعه روستایی واهد داشت کرمی و فنایی ، 1373.

امروزه تمامی بخشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه در معرض تغییر قرار دارند و کشاورزی ساختهای پیرامونی ان نیز از این قاعده مستثنی نیستند . قطعا تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، و فنی بر موقعیت ترویج کشاورزی تاثیر گذار بوده و انرا مجبور به تغییر می کند در همین زمینه انقلاب عظیمی چه در حجم اطلاعات و دانش تولیدی و فنون کاربردی و چه در مکانیزمهای ارتباطی توزیع کننده اطلاعات در سطح جهان در حال ظهور است . اطلاعات و دانش فنی در سازوکارهای تولید و بازاری بخش کشاورزی به عنوان یک فاکتور مهم همپای زمین نیروی کار و سرمایه عمل نموده و ترویج کشاورزی تامین و یا تسهیل گری دسترسی به این فاکتورهای مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته قطعا می تواند بر ساخت و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد fao , 1998

با وجود گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . دراین الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و ... به فراموشی س شده است pretty and roling , 1997

در پاسخ به این نارساییها از دهه 1970 به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بیشتر کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکارگرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزی مشارکتی روستایی pra نظام پژوهش و ترویج مزرعه ای fsre توسعه مشارکتی فن اوری pti مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه ffs

رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان farmer field schools approach نیز از جمله رهیافتهای مشارکتی است که در ان تکنیک های مشارکتی اموزشی برای رسیدن به اه یادگیری استفاده می شود . دراین رهیافت اه یادگیری تنها شامل فعالیتهای زراعی نمی شود بلکه شامل حیطه قدرت بخشی و تعاملی افراد هم می شود . در این روش مشارکت کنندگان هدف اموزش نبوده بلکه انها قادرند از تجارب همدیگر در موضوعات اموزشی استفاده نمایند و بعلاوه مشارکت کنندگان در کنترل تصمیم سازی سهیم اند asiabaka , no datc

مدیریت تلفیقی آفات [ipm]

در سال 1968 سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد fao تعریفی بدین مضمون برای ipm ارائه کرده است . شیوه ای در مدیریت آفات که طی ان محیط زیست و جمعیت فعال افات خاص را مد نظر قرار داده و از تمام فنون و الگوهای مناسب به عنوان یک روش امکان پذیر و سازگار استفاده می نماید . نتیجتا جمعیت آفات را کنترل و در زیر آستانه زیان اقتصادی نگه می دارد .

تاریخچه مختصری از ipm

بعد از دهه 1950 تولید محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای نوین آبیاری ، ارقام پر بازده کودهای شیمیایی و سموم آفت کش به سرعت افزایش یافت. با این صنعتی شدن انتظار افزایش تولید نیز بالا می رفت . به نظر می رسید که تولید محصولات با استفاده از صنعت سموم زیست کش در کنترل آفات بطور متعادل در اید و بزودی کمبود مواد غذایی از بین رود . طولی نکشید که بازتاب صنعت فوق در طول دهه 1960 بتدریج سبب بروز مشکلاتی گردید . استفاده بیش از حد سموسم آفت کش باعث مقاوم شدن افات و ظهور آفات جدیدی گردید که منجر به خسارت بیشتر محصولات شد . به غیر از موارد فوق در اثر استفاده بی رویه از سموم آفت کش زیست بوم و محیط زیست بطور جدی به مخاطره افتاد و به همین دلیل توجه بین المللی به اثرات دراز مدت استفاده از این موارد بر سلامتی انسانها و محیط زیست معطوف گردید . برای مقابله با اثرات منفی ناشی از مبارزه شیمیایی آفات مدیریت تلفیقی آفات توسعه یافت . استفاده از شیوه ipm در ابتدا روی استانه سمپاشی متمرکز شد و بعدها روشهای کنترل غیر شیمیایی با استفاده از سموم بطور لکه ای همراه شد که نهایتا مدیریت تلفیقی نوین با تکیه بر مدیریت کشت بوم پایه گذاری شد morse & buhler 1997

تحقیقات انجام شده در تعداد زیادی از محصولات کشاورزی در جهان ثابت کرد که شیوه کاربردی مدیریت تلفیقی در مزارع به موفقیت های مهمی دست یافته است . اما تا دهه 1980 در کشورهای در حال توسعه مدیریت تلفیقی بخصوص در مورد کشاورزانی که در مساحت کمی کشاورزی می کنند مسئله ای انجام نشدنی بود . زیرا برداشت عمومی از مدیریت تلفیقی در بین کشاورزان بیسواد گنگ و پیچیده بود بنابراین تحقیقات بیشتری مورد نیاز بود تا بتواند اثرات شیوه های این نوع مدیریت را معرفی کند .

تلاش برای معرفی مدیریت تلفیقی به کشاورزان با استفاده از روشهای ساده ممکن است سبب اشنائی انها با این نوع مدیریت شود ولی اموزشهای تئوری تفاوت اشکاری با یادگیری در شرایط مزرعه دارد . کار در مزارع پایلوت و ان هم در ایستگاههای تحقیقاتی نیز چندان تاثیری در دانش کشاورزان نداشته است . به طور کلی کشاورزان محتوای دوره های اموزشی را درک نمی د و به دلیل عدم باور قادر به تغییر نگرش در بین کشاورزان نمی شد بتدریج ثابت شد که شیوه های ترویجی بالا به پایین و یکنواخت بودن محتوای دوره های اموزشی بدون نتیجه بوده و تحرکی در کشاورزان ایجاد نمی کند .

شیوه اموزش غیر رسمی توانست به کشاورزان کمک کند . تا اقلیم منطقه خود را بشناسند و بر اساس دانشی که از طریق تجزیه ب میکنند مدیریت کشت را به عهده گیرند . در طول دهه 80 فائو این شیوه را با استفاده از شیوه های اموزشی مناسب توسعه داد و گروهی از کشاورزان کشورهای اسیائی را در سطح وسیعی در زمینه اموزشهای ipm یاری کرد . را ار جدید باعث شد که تقاضای کشورها برای اجرای این شیوه بیش از حد افزایش یابد .

در این را ار نقش مشارکت در اجرای ipm عامل بسیار قوی برای یادگیری کشاورزان در مزرعه بود . در شیوه جدید کشاورزان یادگیری جدید را در کشت بوم زراعی خود انجام می دهند و با استفاده از تجارب تسهیلگران مشکلات تولید را بررسی و حل و فصل می نمیاند . در جریان یادیگری کشاورزان مانند کارشناسان از اصول اکولوژیکی مدیریت تلفیقی افات اگاه می شوند و بخوبی قادر می شوند این دانش را به دیگران انتقال دهند و بر اساس شرایط محلی برای فعالیتهای اینده خود تصمیم گیری کنند مشارکت در مدیریت تلفیقی کشاورزان را در ب دانش محلی با تجربیات بدستامده از دیگر برنامه های ipm و تحقیقاتی که خودشان انجام می دهند ورزیده تر می کند . در سال 1998 برای بیش از 50000 گروه کاری کشاورزان در بسیاری از کشورهای اسیائی افریقائی و امریکای لاتین ipm مشارکتی به عمل در امد در ابتدا بیشتر این فعالیتها در کشورهایی انجام شده است که کشت برنج داشته اند اما در مورد کشاورزانی که کشت لوبیا کلم کاکائو ، نارگیل ، قهوه ، پنبه ، خیار ، بادام زمینی ، فلفل ، سویا ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی و غیره می کارند نیز اعمال شده است ( بی نام ، 1381)

آنچه که در تعاریف قدیمی فائو نادیده گرفته شده نقش کشاورزان در برنامه های اجرائی مدیریت تلفیقی است . یک کشاورز باید قادر باشد فنون مناسب و سازگار با شرایط کشت بوم خود را انتخاب کند . بنابراین بسیار زود مشخص شد که در این فرایند اموزش کشاورزان بسیار مهمتر از انتقال تکنولوژی است . در دوره جدید تاکید مشارکت در اجرای ipm فرایندی که کشاورزان را قادر می سازد به دانش کشت بوم خود دست پیدا کنند و انرا به عنوان یکی از اصول اساسی در کشاورزی پایدار منظور کنند . شیوه ipm مشارکتی اگاهی های اکولوژیکی کشاورزان را تقویت می کند و سبب می شود کشاورزان برای شناخت افات احساس مسئولیت کنند و مناسب ترین راه حل را با توجه به موقعیت مزرعه خودشان جستجو کنند . این روند از طریق تلفیق دانش بومی با دانش روز انجام می شود .

برنامه های ipm مشارکتی در اوایل توسط موسسات تحقیقاتی تی و صنایع تولدی کننده زیست کشهای شیمیائی طراحی و اجرا می شد . ولی در سالهای اخیر توسط خود کشاورزان طراحی و هدایت می شود . تمرکز مدیریت تلفیقی اولیه

شامل 45 صفحه فایل word قابل ویرایش


با


تحقیق رهیافت ترویجی - مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان ffs

ی:

رهیافت های عمده در مطالعات ی:

- رهیافت صفات مشخصه:  متمرکز بر ویژگی های شخصی و شخصیتی دارد و معتقد است که ان دارای ویژگی های منحصربفردی مانند هوش بالا، خلاقیت، قدرت بیان، اعتماد به نفس و ... هستند.

- رهیافت رفتاری: متمرکز بر رفتار در برخورد با زیردستان است.

- رهیافت اقتضایی: تمرکز بر سازگاری میان رفتار و شرایط وضعیتی دارد.

- رهیافت جاذبه های استثنایی: متمرکز بر بصیرت، الهام بخشی و صفات نیرو بخش ان استثنایی است.

- رهیافت وظیفه ای: متمرکز بروظایف در شرایط و وضعیت های مختلف است.

 

تئوری های مربوط به رهیافت صفات مشخصه:

1-تئوری ابر مرد:

مطابق این نظریه ان بزرگ متولد می شوند و از زمان تولد مقدر شده که شوند و صفات ی و ویژگی های با تولد او بنا می شود.

2-تئوری سیر اجتماعی و روح زمان:

مطابق این نظریه نیروهای اجتماعی، های اجتماعی و حوادث در طول تاریخ ان را می سازد.

 

تتوری های مربوط به رهیافت رفتاری:

1- مطالعات اهایو:

هدف این تحقیقات شناسایی ابعاد مستقل رفتار بود که سرانجام رفتار  به 2 بعد تقسیم شد. بعد اول ابتکار عمل( یعنی نقش های که و زیردستان برای دستی به اه ایفا می کنند) بعد دوم رعایت حال دیگران ( یعنی ایجاد احترام متقابل و اعتماد بین مدیر و زیردست). اگر مدیر در ابتکار عمل  نمره بالا ب کند عملکرد خوبی خواهد داشت و اگر در بعد رعایت حال دیگران نمره بالایی ب کند رضایت مندی کارکنان بهتر خواهد بود.

2- مطالعات میشیگان:

این تحقیق با هدف تعیین ویژگی های رفتاری ان و رابطه آن با عملکرد صورت گرفت. آنها نیز 2 بعد رفتار در برخورد با زیردستان را مورد توجه قرار دادند. بعد اول توجه به تولید یا تولید مداری و بعد دوم توجه به کارکنان یا کارمند مداری. اگر تولید مدار باشد عملکرد و بازدهی آن بیشتر می باشد و اگر کارمند مدار باشد رضایت شغلی کارکنان بیشتر می شود.

 

3-تحقیقات اسک ناوی:

از آنجا که دنیا در حال تغییر و تحول است محدود رفتار در قالب 2 بعد توجه به کار و توجه به افراد درست نیست بلکه باید بعد سومی مانند پیشرفت گرایی را نیز به این ابعاد اضافه کنیم.آنها معتقدند که بعد سوم به اثربخشی مربوط شده و زیردستان را نیز بیشتر راضی می کند.

 

4-سبک سنج مدیریتی بلیک و موتان:

توسط بلیک و موتان ارائه شد. آنها بر اساس تحقیقات اوهایو و میشیگان شبکه مدیریت راطبق دو بعد توجه به افراد و توجه به تولید ترسیم د . که برروی محور عمودی توجه به کارکنان و بر روی محور محور افقی توجه به تولید قرار دادند که در مجموع 81 سبک ی ارائه شد که مهمترین آن 5 وضعیت به شرح ذیل است . 

ح 1-1 : مدیریت نامحسوس : کمترین قدرت اعمال شده و کارها بدون نظارت مدیران انجام         می شود همچنین در این وضعیت حداقل تلاش برای انجام کار صورت می گیرد تا حدی که عضویت در سازمان خدشه دار نشود.

ح 9-1 : مدیریت باشگاهی : توجه به افراد بالا و جو صمیمی بر سازمان حاکم است .در این وضعیت توجه به نیروی کار در حداکثر و توجه به تولید در اقل است.

ح 1-9 : مدیریت استبدادی( وظیفه مدار) : افراد در این وضعیت وسیله انجام کار هستندبدین معنا که حداقل توجه به نیروی انسانی و درمقابل آن حداکثر توجه به تولید و انجام کار است.

ح 9-9 : مدیریت تیمی یا گروهی : کارها بوسیله افراد متعهد و بر مبنای احترام متقابل انجام می شود. ( بهترین ح )

ح 5-5 : مدیریت انسانی و سازمانی( میانه رو) : یعنی بطور همزمان به عملکرد سازمان و روحیه کارکنان توجه می شود و بازدهی سازمان از طریق توازن بین روحیه و انجام کار امکانپذیر است.

 

 

5-سیستم های مدیریتی لیکرت:

توسط لیکرت و همکارانش ارائه شد که نتیجه تحقیقات آنها چهار سبک به شرح ذیل است :

1. سیستم یک یا آمرانه : مدیر اعتماد و اطمینان به زیر دستان ندارد، بیشتر تصمیمات در سطح بالای سازمان اتخاذ می شود، زیر دستان مکلف به اجرای دستور هستند، پاداش بر اساس ی نیاز جسمی و ایمنی داده می شود و کنترل متمرکز است.

 2.دلسوزانه : مدیر اعتماد و اطمینان نسبی به زیر دستان دارد، ارتباط مافوق و مادون بر اساس ترهم و دلسوزی است، تفویض اختیار در حد ضعف انجام می شود ، سازمان غیر رسمی تشکیل می شود اما قدرت زیادی در مقابل سازمان رسمی ندارد .

 3. مشاوره ای : مدیر اعتماد و اطمینان قابل ملاحظه ای اما نه بطور کامل به زیر دستان دارد و معمولاً ارتباطات در سلسله مراتب دو طرفه است، تفویض اختیار بیشتر صورت می گیرد و سازمان غیر رسمی از اه سازمان رسمی حمایت می کنند

4. مشارکتی : اعتماد و اطمینان نسبتاً کامل است، تصمیم گیری در سطح سازمان پخش می شود ( عدم تمرکز ) و تمام نیروها کوشش خود را برای ب اه بکار می گیرند .

 

تئوری های مربوط به رهیافت اقتضایی:

1-تئوری اقتضایی فیدلر:

طبق این تئوری اثر بخشی بستگی به موقعیت دارد و بعضی از ان ممکن است دریک وضعیت        اثر بخش و در موقعیت دیگر اثر بخش نباشند. فیدلر موقعیت های ی را به سه دسته تقسیم می کند :

الف) رابطه و عضو

ب)ساختار وظیفه

ج) قدرت مقام

او با ادغام این سه موقعیت  8 وضعیت را ارائه نمود که مدیر از یکی از آنها استفاده می کند. نتایج آن به این صورت است که اگر موقعیت بسیار نامطلوب و یا بسیار مطلوب باشد ی وظیفه مدار اثر بخش تر است اما اگر موقعیت تا اندازه ای مطلوب و یا تا اندازه ای نامطلوب باشد سبک انسان مدار یا رابطه مدار مناسب است.

 

2- تئوری مسیر – هدف:

توسط رابرت هاوس و مارتین ایوانز ارائه شد.مطابق این نظریه مدیران باید هدفها را تعیین و همچنین مسیر رسیدن به اه را نیز مشخص کنند. سبک های ی در این تئوری شامل دستوری، مشارکتی، حمایتی، توفیق گرایی است که متناسب با ویژگی های مرئوسین و ماهیت کار از آنها استفاده می شود.

 

3-نظریه ی وضعیتی بلانچارد:

توسط بلانچارد ارائه شد این نظریه بیان می کند سبک ی باید بر اساس ویژگیهای پیروان باشد یعنی    بر اساس میزان توانایی و تمایل کارکنان سبک ی انتخاب شود . افراد بر اساس توانایی و تمایل به چهار دسته تقسیم می شود که باید متناسب با هر دسته یک سبک ی بکار گرفته شود :

الف) افراد توانایی و تمایل ندارند که باید سبک ی دستوری باشد

 ب)  افراد توانا هستند اما تمایل ندارند که سبک ی باید استدلالی ، تشویقی یا اقناعی باشد .

 ج)  افراد تمایل دارند اما توانایی ندارند که سبک ی باید حمایتی باشد .

د) افراد هم توانایی و هم تمایل دارند که سبک تفویضی است .

4-الگوی ی مشارکتی:

توسط ویکتور وروم و فیلیب یتان ارائه شد. این الگو بیانگر رفتار ی و نحوه مشارکت اعضا در      تصمیم گیری است. آنها معتقدند رفتار باید متناسب با نوع کار( یکنواخت یا غیر یکنواخت) تغییر کند.آنها بر حسب موقعیت 5 شیوه ی را ارائه نمودند:

-خ مه1: فرد با توجه به اطلاعات موجود مساله را حل کرده و تصمیم می گیرد.

-خ مه2: فرد اطلاعات لازم را از زیردستان گرفته اما خودش تصمیم می گیرد.

-مشاوره ای 1: فرد با برخی از زیردستان مساله را مطرح و بدون جمع آنها نظرشان را اخذ اما خودش تصمیم می گیرد.البته این تصمیم ممکن است منع کننده نظر زیردستان باشد.

-مشاوره ای 2: فرد با زیردستان تشکیل جلسه می دهد و مساله را با آنها در میان می گذارد و نظرات و پیشنهادات آنها را اخذ و خودش تصمیم می گیرد. ممکن است تصمیم منع کننده نظر زیردستان باشد یا نباشد.

-گروهی: فرد با زیردستان تشکیل جلسه داده تا همگی در حل مسئله مشارکت کنند. و تصمیم به صورت توافقی اخذ می شود.

 

5- تئوری تبادل نظر با اعضا:

توسط جورج گرائن امریکایی و همکارانش ارائه شد. آنها براساس متفاوت بودن رفتار با افراد گوناگون این تئوری را ارائه دادند. مطابق این نظریه در اثر فشار زمانه می کوشد تا با گروه کوچکی از زیردستان رابطه ویژه برقرار کند. او یک گروه صمیمی تشکیل می دهد و آن را گروه غیر رسمی  یا خودمانی می نامند و سایر اعضای سازمان را گروه رسمی یا غیر می داند. بنابراین بین اعضای سازمان فرق قائل شده که نتیجه آن رضایت مندی بیشتر، عملکرد بهتر و جابه جایی کمتر گروه خودمانی در قیاس با سایر اعضا است.

 

تئوری های مربوط به رهیافت جاذبه های استثنایی:

1-نظریه ی کاریزماتیک:

اگر پیروان رفتار خاصی را از ببینند توانایی های قهرمانانه به او نسبت می دهند. این نوع ان دارای ویژگی های مانند اعتماد به نفس بالا، قدرت بیان، رفتارهای نامعمول؛ عامل تغییر، خطر پذیر، داشتن هدفهای آرمانی هستند و دارای جذبه خاصی می باشند. این نوع ان در مرحله بحران برای سازمان مفید هستند اما پس از رفع بحران مشکل سازند چون سعی می کنند نظر خود را بر کرسی بنشانند و به حرف ی گوش نمی دهند.

 

انواع پیروان:

1-پیروان بیگانه شده: افراد مستقل و منتقد که خود را از سازمان جدا می دانند.

2- صفت: مانند برده کار می کنند.

3-بله قربان گو: افرادی که خود را وابسته نشان داده و به تقویت دیدگاه ان می پردازنند و برای سازمان بسیار خطرناک هستند.

4-راضی به وضع موجود: محتاط و محافظه کارند

5-پیروان موثر:  در کلیه مسائل سازمان به صورت فعال مشارکت می کنند و بهترین نوع پیروان هستند.

 

2- نظریه ان عمل گرا و ان تحول گرا:

ان عمل گرا پیروان خود را هدایت می کنند و آنها را برای تامین هدف های سازمان تحریک می کنند اما ان تحول گرا کاری می کنند که پیروان از جان مایه بگذارند و باعث اثر گذری عمیق بر سازمان     می شوند که نتیجه ن اوج ترقی سازمان است.

 

 

- رهیافت های وظیفه ای در ی:

1- بعنوان مجری

2- بعنوان برنامه ریز

3- بعنوان سیاست گذار

1-  بعنوان متخصص

2-  بعنوان داور

3-  بعنوان شبه پدر

4-  بعنوان سپر بلا

 

دیدگاهها جدید ی

1-نظریه اسنادی ی:

مطابق تئوری اسناد افراد می کوشند که روابط علت و معلولی میان پدیده ها را درک کنند.آنها افراد          بافراست، ساعی، کوشا، با انگیزه و جاه طلبی بالا را شایسته ی می دانند. همچنین آنها سطح بالای عملکرد را به شیوه ی نسبت می دهند یعنی موفقیتها را به حساب ی می گذارند و بلع .

 

 

2-جایگزین های ی:

جایگزین های ی عواملی هستند که اثرگذاری و اعمال نفوذ را خنثی می کنند و ی را به یک امر غیر ضروری تبدیل می نمایند . این عوامل عبارتند از:

-       ویژگی های زیردستان مانند تجربه،آموزش، تخصص و بی تفاوت بودن به پاداش و...

-  ویژگی های کار مانند کار بدون ابهام، کاری که موجب رضایت مندی کارمند است و ...

-  ویژگی های سازمانی مانند هدفهای رسمی، قوانین و مقررات دقیق، گروههای کاری منسجم و...

 

سبک های ی:

1-دیکتاتوری

2-میانه رو

3-لیبرالی یا مشارکتی.
اهمیت پروژه روشنفکری «نو شریعتی» در گفت وگو با مقصود فراستخواه 

 رو مه شرق ۲۹ فروردین ۱۳۹۶  ص 12


 


 باز نشر در بنیاد فرهنگی علی شریعتی در اینجا:

.....

مسئله اصلی دوران و زمانه ما از منظر شما چیست؟


مسائل زمانه ما یکی، دوتا نیست. اما چون به موضوع گفت وگوی حاضر آگاهی دارم، درصدد شمارش سیاهه ای از این مسائل نیستم؛ چون در بیشتر مسائل این زمانه، انتظار مردم به طور اخص متوجه روشنفکری دینی نیست، بلکه فرض بر این است که روشنفکر دینی نیز مثل دیگر اقسام روشنفکری در قبال این مسائل مسئولیت دارند. پس باید از ابتدا سراغ مسائل خاصی برویم که پای روشنفکری دینی، به گونه ای خاص در میان است. ابتدا لازم است ذکر کنم اصولا روشنفکر، بنابه سرشت خود موجودی «مسئله خوار» است؛ یعنی باید گفت با مسئله است که روشنفکر، روشنفکر می شود. اگر در دنیا مسئله ای نبود، شاید چندان نیازی به هیچ روشنفکری نبود؛ اعم از اینکه چه نوع روشنفکری باشد؛ دینی یا غیر دینی. با مسئله و برای مسئله است که «روشنفکر» موضوعیت پیدا می کند. اگر هیچ مسئله ای نباشد باز از روشنفکر انتظار می رود مسئله ای ایجاد د و اگر مسئله کم است، انتظار از روشنفکر این است که مسئله ها را تکثیر کند. روشنفکر برای اجتماع بشری لازم است؛ به دلیل اینکه زندگی و جامعه را مسئله مند و پروبلماتیک کند؛ یعنی بگوید در اینجا مسئله ای هست. قدرت را مسئله مند کند. سنت را مسئله مند کند. مردم را، مناسبات را و ایدئولوژی ها و فرهنگ و زندگی را مسئله مند کند. غلامحسین ساعدی روشنفکر بود؛ چون با ادبیات و نمایش نامه نویسی و تعهدات روشنفکرانه عمیق و پررنج خویش، زندگی روستایی در ایران را تا عمق سطح روانی آن مسئله مند کرد؛ آن هم در دهه ٤٠ و ٥٠ و و با وجود تمام کر وفر مدرنیزاسیون وقت. به نشان آثاری مانند «عزاداران بیل» (و )، «چوب به دست های ورزیل» و «اهل هوا» و… .


پرسش از مسئله اصلی این دوران و زمانه بود


چنان که گفتم اکنون ما در دنیای خود متأسفانه با مسائل زیادی مواجه هستیم، ولی در هیچ یک از این مسئله ها، انگشت اتهام بالاخص به روشنفکری دینی اشاره نمی کند و چشمان زیادی به روشنفکر دینی دوخته نمی شود، انتظار به طور خاص از روشنفکری دینی نمی رود. برای مثال «فقر و نابرابری های فاحش»، «پوپولیسم»، «نابودی زیست بوم»، «خصیصه از هم گسلنده فناوری» یا حتی «خشونت» مسئله دنیای ماست؛ اما به همان اندازه روشنفکری دینی در قبال اینها مسئول دانسته می شود که هر نوع روشنفکری دیگر.

به نظر من اما حداقل یک مسئله هست که می توان گفت هم از مهیب ترین مسائل زمانه ماست و هم روشنفکری دینی در قبال آن به طور ویژه مسئول دانسته می شود و آن «بازخیز دین گرایی خشونت آمیز و افراط گری مذهبی» است. این پدیده در چند دهه اخیر نشان داد تا چه حدی آب زیرکاهی و تناقض آلود است و به نحو شگفت آوری ضمن اینکه از بیشتر دستاوردهای تمدنی جدید تغذیه می کند، بر این دستاوردها بی رحمانه یورش می برد و بسیار برهم زننده و پرهزینه و خشونت بار بوده است. دین گرایی تمامی خواه و افراط گرا از مدرنیزاسیون استفاده کرد، از برنامه های توسعه و از دموکراسی بهره مند شد، از قبل اینها توانست زاد و ولد کند، از رشد مادی و نظام سلامت و آموزش بهره مند شود، به تکنولوژی و ارتباطات و رسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات و امکان های اثرگذاری و حتی بسیج اجتماعی و دست یابد و سپس با همین توش و توان بر بیشتر این نهادهای مدرن و رهاوردهای فکری و اجتماعی و فرهنگی بشورد و منشأ انواع حرکات ویرانگر و خشونت آمیز شود. شاهد انواع افراط گری مذهبی و دین شی و دین گرایی خشونت طلب بودیم که هم در حوزه های دینی ی و یهود ( و ) و هم با مقیاس های به مراتب بیشتر در حوزه های ی خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیا و هم حتی احیانا در ادیان دیگر آسیایی خود را نشان می داد.

 البته در اینجا نباید همه چیز را به عوامل معرفتی و روانی و تاریخی و رفتاری و منفعتی و منزلتی در خود افراط گرایی مذهبی نسبت داد؛ زیرا یک طرف دیگر قضیه نیز عملکردها و ساختارهای مدرن بود که در آنها انواع نواقص و کژی ها لانه داشت مثل ماده گرایی، بی بندوباری و از همه مهم تر گرایش آشکار یا پنهان به راندن دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی، به علاوه خطاهای فاحش و خاصی مثل طرفداری از در برابر اعراب و فلسطینیان یا حمایت از ت های فاسد و سرکوبگری در آسیا و آفریقا که در برنامه های مدرنیزاسیون و توسعه خود نیز حساسیت کافی به عد و به متوازن سازی منافع برابر برای همه گروه های اجتماعی در شهر ها و روستاها و به برخورداری آنها از بخت های زندگی نشان نمی دادند. این امر سبب شد که آن عوامل و زمینه های تاریخی و معرفتی و عصبی و منفعتی شکل دهنده به افراط گرایی مذهبی، تحریک و تشدید شود و رشد ویروسی کند. در بحبوحه مسائل لاینحل اعراب و ، سید قطب در حد یک دانشجوی چیزفهم و باهوش امروزی به رفت و در قامت و گفتمان یک بنیادگرای سلفی به مصر برگشت. پس به گمان من در توضیح افراط گری مذهبی به طور ی ان باید هم عملکرد سنت مذهبی و هم عملکرد مدرنیته غربی را مسئول بدانیم؛ اما آنچه در اینجا در مد نظر من است، مسئولیتی است که در قبال این «دین گرایی خشونت آمیز و افراط گر» متوجه روشنفکری دینی و روشنفکران دینی می شود. می گویند اگر سیدجمال نبود که نیروی ی را علیه استعمار تهییج می کرد، اگر رشید رضا نبود که وجدان نگون بخت امت ی را ناشی از وضع موجود مسلمانان می دانست و راه حل اصلاح این وضعیت را به نوعی در بازگشت به دین ناب در سلف صالح می جست و اگر نو شان دینی نبودند که پس از شهریور ٢٠ در ایران پای مذهب را در مقیاس یک مکتب مبارز و مسلک و مرام فکری و و اجتماعی به عرصه عمومی آوردند و چشم اندازی آرمانی از آن تصویر و ترسیم د، شاید امروزه این مقدار بازخیز دین گرایی تمامی خواه را شاهد نبودیم. خلاصه می گویند روشنفکری مذهبی در قبال پیدایش و گسترش این نوع افکار و گرایش ها و رفتارها مسئولیت دارد؛ حتی اگر هم خود نمی توانست این نوع پیامدهای و اجتماعی را پیش بینی کند و چنین افکار و گرایش هایی را اصلا نداشت و نمی خواست؛ اکنون که پیش آمده است، روشنفکری دینی در قبال چنین دین گرایی های افراطی مسئول است و باید در جمع وجور اطراف و دامنه های این قضایا به طور جدی سهیم شود.


از میراث فکری شریعتی چه پاسخ یا پاسخ هایی برای این مسئله می توان برگرفت؟ به عبارتی، ی که علاقه مند به کار در سنت فکری روشنفکری مذهبی باشد که شریعتی هم بخشی از آن است، در پاسخ به این مسائل چه چیزی با ارجاع به آن سنت عرضه می کند؟


در دل میراث فکری شریعتی چند رهیافت جدی متمایز است که به نظر من می توان با آن مسئله «دین گرایی خشونت آمیز و افراط گری مذهبی» را توضیح رضایت بخشی داد. این «تمایز» حقیقتا به روشنفکری دینی از نوع شریعتی تعلق دارد و حتی کمتر روشنفکر دینی ای دیگر چه هم زمان با شریعتی و چه روشنفکران دینی پساانقلاب ی چنین ظرفیت های نظری را ندارند. من به دلیل محدودیت این گفت وگو فقط به ذکر مختصر چهار رهیافت بسنده می کنم.

نخست اینکه بازخیز دین افراطی، در واقع ع العملی بود نسبت به فرض تحکم آمیز «خصوصی سازی دین» در مشهورات مدرن غربی. این مشهورات از زمینه های خاص غربی و تاریخی بودن دین ی برخاست و تبدیل به یک جزمیت جهان روا شد و بر مباحث آکادمیک و روشنفکری ایران سایه انداخت. این در حالی بود که جوامع خاورمیانه، تاریخ و زمینه های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی داشتند و دین در تاریخ آنها واقعا امری خصوصی نبود. خصوصی سازی دین برای این جوامع در حقیقت به معنای راندن زورکی دین از حوزه مدنی و فرهنگی و اجتماعی و عمومی و تبعید تکلف آمیز آن به حواشی خصوصی در زندگی هر فرد بود. وقتی اصرار داری چیزی را که واقعا خصوصی نیست و تعلق به حوزه عمومی زندگی دارد، از محاسبات و تعاملات عمومی بیرون ی و آشکارا یا پنهان کنارش بگذاری و از متن حیات اجتماعی و به حاشیه برانی، به احتمال زیاد انتظار داشته باش که با هر بهانه ای آن حاشیه بر این متن بربشورد و این همان بازخیز دین افراط گرا بود. شریعتی از جمله معدود متفکرانی بود که گرفتار مشهورات و مسلمات مدرنیسم غربی زمانه خود نشد؛ پس نخستین رهیافت در میراث فکری شریعتی نگاه به دین به مثابه امری مدنی و اجتماعی به جای تقلیل آن به سطح خصوصی بود.


گذشته از این، شریعتی به یک نظر پیشرو فکر جماعت گرایانه در شه اجتماعی ایران است. او با هوشمندی دریافته بود که اصولا نمی توان از «فرد انسانی» به طور انتزاعی و به دور از جامعه سخن گفت. انی مانند چار تیلور، مک اینتایر و سندل، هم زمان با اوا زندگی شریعتی یا حتی بعد از مرگ او، یافته های مهم جماعت گرایانه خود را به دست داده اند. شریعتی در مقام یک جامعه شناس دین و تحلیلگر تاریخ و تاریخ جوامع مسلمان، به ابعاد و خصایص اجتماعی و فرهنگی دین در جهان تفطن یافت و پروژه روشنفکری خود را با این اصل آغاز کرد که دین در اینجا و در این تاریخ، امری خصوصی نیست؛ بلکه عنصر اجتماعی و فرهنگی مهمی است و بهترین ح آن است که به جای دین خصوصی، از دین مدنی و اجتماعی و فرهنگی سخن بگوییم و دینداران در کنار سایر گروه های اجتماعی مشارکت انتقادی اما مسالمت آمیز و به دور از خشونت و قانونمندی در ساختن جامعه و در زندگی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشند. شریعتی به روایتی از روشنگری تعلق دارد که بر « دین» (freedom of religion) به جای « از دین» (freedom from religion) تأکید کرد.
شریعتی در مقام یک روشنفکر از مسئولیت شایع لائیسیته در ا اج دین از حوزه عمومی و پیامدهای آن در تحریک به شورشگری دینی حقیقتا مبرّا ماند؛ هرچند که شریعتی نیز به نوبه خود با خطر دیگری هماغوش شد و به عمل روشنفکرانه پر ریسک و مخاطره آمیزی دست زد؛ بیدار سازی و تشویق و ترغیب روح اجتماعی و فرهنگی و دین برای مشارکت در فضای عمومی و مسائل عمومی، آن هم در جامعه ای فاقد زیرساخت های نیرومند و مدرن مدنی و و جامعه ای حامل انواع سوءتفاهم های ، کاری بود از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر. می توانست از آن سرکنجبین هایی باشد که صفرا می افزاید و افزود؛ در عین حال شریعتی در آرای خود خیلی هم چشم بسته دین را به حوزه عمومی فرانخوانده بود، آن را همه کاره حوزه عمومی ندانسته بود و ی ره آن را بر حوزه عمومی مسلط نکرده بود. در اینجاست که باید به دومین رهیافت در میراث فکری شریعتی اشاره کنم.


رهیافت دوم در سپهر آگاهی های شریعتی این بود که «دین، یک مسئله است و در همان حال راه حل نیز هست» . دین باوری و دین داری و دین خویی و دین شی در مسیر تاریخی خود با انواع جزمیت ها و با گریز از عقلانیت انسانی و با جه و تعصب و پدرسالاری فکری و اجتماعی درآمیخته است و هم خانه شده است و توجیه گر اقسام نگونبختی ها گشته است. باورهای متحجر دینی مانع ظهور د و تفکر انسانی و آزمون های عقل جمعی و پژوهش های آزاد علمی شده اند. پس دین برای بشریت واقعا یک مسئله بود. اما تمام هنر روشنفکری از نوع شریعتی این است که می گوید دین در همان حال که یک مسئله است راه حل نیز هست. تنها با تحول و تجدد درک دینی و بازنوآفرینی زندگی دینی است که انسان های دیندار و اجتماعات دینی خواهند توانست حضور خلاق و مثبت درون زایی در دنیای معاصر و جدید خود داشته باشند، دورزی کنند، به علم آموزی روی بیاورند، با زمینه ها و نیروهای استبدادی درگیر شوند، تجربه های آزادمنشانه و مشارکت پذیرتری از زندگی اجتماعی و داشته باشند، تسامح و تساهل بورزند و دنیای آباد و برای زیست مشترک و جمعی انسانی خود ب ا کنند که دین نیز در آن و در کنار دیگر ساحت های انسانی مانند عقل و علم و اخلاق و هنر، بتواند سهم خلاق و سازنده و نجیبانه ای در تعالی حوزه عمومی داشته باشد. بدون تحول شه دینی و بدون تحول زیست دینی نمی توان انتظار داشت اجتماعات دینی توسعه پایداری پیدا کنند. پس پابه پای هر نوع برنامه توسعه اجتماعی و فرهنگی و و اقتصادی و آموزشی و ارتباطی و شهری در این جوامع، نیاز به توسعه فکر دینی و درک دینی مردم نیز نیازی عمیق است. بدون تحول فکر دینی، هیچ توسعه پایداری در جوامعی با تاریخ و سوابق و زمینه ها و نهادهای دینی امکان پذیر نیست. در این مسیر بود که شریعتی کوشید با نقد عقاید و باورها و اعمال مرسوم مذهبی، باب نو شی دینی را بگشاید. چون تحلیل او این بود که دین در همان حال که مسئله است راه حل نیز هست. هرچند تاریخ معاصر ما صورت دیگری از این قضیه را نیز نشان داد: «دین وقتی در مقیاس راه حل مورد استفاده قرار می گیرد، خود مجددا مسئله ای تازه می شود»! شریعتی نتوانست ابعاد و پیامدهای پروتستانتیسم مذهبی و شیعی خود را به قدر کافی پیش نگری کند و توجه پیدا کند که چگونه از دل این راه حل ها، مسئله های تازه ای برای جامعه ایران مثل انقلاب مذهبی و حکومت دینی و مابقی قضایا پدید خواهد آمد. اما چرا نقدهای بعضا بسیار هم تند او از عقاید و اعمال مرسوم و سنتی دینی و مذهبی، چنین در میان طیف دینداران متعلق به گروه های جدید اجتماعی تا این مقدار نفوذ کرد. اینجاست که باید به رهیافت سوم اشاره کنم.


رهیافت سوم در میراث شریعتی، روی آورد پدیدارشناختی او به دین بود. کوشش برای فهم دنیا از چشم یک مؤمن، سعی برای فهم نیات فاعلان دینی و سپس به دست دادن تفسیری بدیل از اعمال دینی. نقد شریعتی از امر دینی، نقدی «درون ماندگار» بود. نگاه شریعتی به دین از منظر امیک بود تا اتیک. تفسیری انتقادی و بدیع که شریعتی از توحید و نبوت و مدینه النبی و از وقایع تاریخی همچون خلافت و ت و عاشورا و از مناسکی مانند حج و حتی از عقایدی مانند انتظار به دست می داد از نخستین تلاش ها در جامعه شناسی دین با رویکرد پدیدارشناختی بود که هرچند مثل هر نوع دیگر از کوشش های اولیه، خامی ها و نپختگی های خود را داشت اما حاوی پیام مهمی بود. وقتی با واقعیتی در اینجا محشور هستی به جای اینکه از آن طفره بروی، بهتر آن است که آن را فهم و تفسیر کنی و قرائتی جایگزین و روایتی بدیل از آن به دست دهی. در اینجا نیز عنصر مادیت و تاریخیت در زبان (طبق نظریه ریموند ویلیامز) و خصیصه دلبخواهی (arbitrary) که در زبان هست، سبب شد شریعتی در تفسیر پدیدارشناختی خود دچار مبالغاتی بشود باب طبع زمانه و مقتضیات عاجل آن. شریعتی خوانش و روایتی با صدای بسیار بلند از مذهب توأم با جاذبه های زیاد سخن آرایانه (rhetoric) به دست داد بی آنکه به عواقب میان مدت و طولانی مدت گفتارهایش توجه داشته باشد. برای توضیح این نیز باید به رهیافت چهارم در میراث متمایز شریعتی اشاره کنم.


رهیافت چهارم صورت بندی ایدئولوژیک شریعتی از دین بود. او با عبور خودآگاهانه از مذهب سنتی موجود (که انصافا در آن زمان چندان نقشی در سرنوشت عمومی مردم هم نداشت) طرحی ایدئولوژیک از دین برای پروژه اجتماعی و و حیات فرهنگی دینداران و برای پروژه تحول و تغییر در این زمانه به دست داد. ایدئولوژی طرحی است که یک طبقه یا گروه اجتماعی آن را در می اندازد تا مطلوبیت هایی برای خود دنبال د. یک ایدئولوژی چپ عقل گرا، انسان گرا، خواه، عد خواه و در عین حال با فحوایی از الهیات و معنویت و عرفان. به بیان شریعتی ایدئولوژی «تبلوری از ایمان در یک زندگی اجتماعی» بود (م. آ. ٧: ١٤٢-١٤٤) و «ایمانی که به سطح خودآگاهی، آرمان، مسئولیت، تعهد و روشنگری رسیده است» (م. آ. ٧: ٩٣-٩٤) . تعبیرهای بدیع و نوآرانه ایدئولوژیک شریعتی از مذهب تشیع به مثابه طرحی اجتماعی، کارایی خود را در بسیج اجتماعی نشان داد. اما بیشترین استفاده ای که از صورت بندی ایدئولوژیک شریعتی از دین در ایران شد، در مسیری غیر از و متفاوت با شه انسان گرا و دموکراتیک و برابری خواه و عرفانی خود شریعتی بود. شریعتی برخلاف روشنفکران اروپایی تجربه ای زیسته و ملموس از آزمون های پرهزینه ایدئولوژی (دو مورد فاحش آن: فاشیسم و نازیسم) نداشت و درنتیجه با وجود چاپ کتاب هایی مثل پایان ایدئولوژی از دانیل بل در ایام حیات شریعتی، وی نتوانست در باب جوانب گوناگون کاروبار ایدئولوژیک دین و نقد آن، تأملات کافی کند.  درعین حال به نظر من اگر شریعتی نبود هرچند امکان داشت انقلاب در ایران به ی ت شیعی به آن زودی ها و در سال ٥٧ توده گیر و کامیاب نشود ولی به احتمال زیاد ادامه مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون اقتدارگرای پهلوی به انقباض و تراکم هرچه بیشتر افراط گرایی در ایران می انجامید و می توانست در یکی دو دهه بعد فوران شدید و م بی پیدا کند. همچنین اگر رهیافتی از نوع شریعتی در جهان اهل سنت و عرب و آسیا وجود داشت شاید امروز این حجم از شیوع بنیادگرایی م ب را در و لیبی و مصر و عربستان و عراق و پا تان و افغانستان شاهد نبودیم یا دست کم مدل اخوان المسلمین معتدل مصری در دنیای ، از اقبال بیشتری برخوردار می شد. مصونیت فرهنگی جامعه کنونی ایران در قبال موج ویروس وار خشونت گرایی سیاه مذهبی از نوع القاعده و و تا اندازه زیادی مرهون پویش های چند دهه روشنفکری شیعی در شهریور ٢٠ به بعد آرا و افکار افرادی مثل طالقانی، شریعتی و بازرگان بوده است. بدین ترتیب باید گفت میراث فکری شریعتی به رغم همه محدودیت ها و معرض هایش هنوز دارای ظرفیت هایی برای توضیح مدرنیته ایرانی و برای پشتیبانی ایدئولوژیک طرح توسعه و دموکراسی و برابری و معنویت در ایران است. از همین منظر بود که اینجانب به نوبه خود در دهه ٧٠ آنگاه که ایدئولوژی بر اثر نفوذ فکر نولیبرالی به معرفتی در ایران تبدیل شده بود و شریعتی در کانون نقد و تخطئه قرار داشت، از اهمیت پروژه روشنفکری «نو شریعتی» سخن گفتم. اکنون نیز بر آن باور هستم.


 
در گام نخست برای ترسیم محتوای پروژه نو شریعتی به نظر می رسد تأملی مفهومی در مورد چیستی نو شریعتی کمک کار باشد. درون مایه آنچه را نو شریعتی خوانده می شود چه می دانید؟


اجازه دهید ابتدا دو مثال عرض کنم. نخست در اوا قرن نوزده «نوکانتی ها» اهمیت یافتند چرا؟ چون قبلا یک جریان اصلی (mainstream) یعنی آرای کانت در قرن هجده برای جامعه آلمان اهمیت یافت. پس از او هگل در اوایل سده نوزده آمد و زاویه دیگری ایجاد کرد که همان دستگاه فکری ایده آلیسم او بود. مار یست هایی که متعلق به نحله چپ هگلی بودند مثلا تضاد دیالکتیکی را با هگل می توانستند توضیح دهند و هرم هگل را  نیز که فکر می شد روی کله (ایده) ایستاده است به قاعده (ماده) نشاندند. کانت داشت از یادها می رفت. اما طولی نکشید کنش گران در اروپای قاره ای با مشکل ماتریالیسم مواجه بودند که اخلاق مبارزه و برابری را نمی توانست به خوبی توضیح دهد. اینجا بود بازگشت مجدد خلاقی به کانت د و با خوانش مجددی از آرای اخلاقی مهم کانت، سوسیالیسم اخلاقی را پی افکندند یعنی برابری نه به معنای جبر تاریخی بلکه با نظر به تعهدات انسانی در معنای جهانشمول آن.


مثال دوم نولیبرال هاست. لیبرالیسم بر فردی و مالکیت و بازار تأکید کرد اما این انتزاعی به سرمایه داری لجام گسیخته انجامید. بازار در خیلی جاها ش ت می خورد و دست نامرئی نمی توانست در همه عرصه ها گره گشا باشد.
در اینجا نولیبرالیسم به میان آمد و لیبرالیسم را ویرایش کرد؛ بدین معنا که لازم است حکمرانی خوبی باشد، عاملان اقتصادی مسئولیت بپذیرند، تنظیمات نهادی صورت بگیرد، قواعد بازی و ریل گذاری صحیح قانونی باشد تا بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که رفاه اجتماعی مغفول نخواهد شد؛ کالاها و خدمات اساسی مثلا در آموزش و سلامت و تأمین اجتماعی و محیط زیست سالم تعمیم خواهد یافت، در عین تأکید بر اصول لیبرالی یعنی بدون مداخلات سوز ت. نولیبرال ها گفتند را نباید در حد انتزاعی به کار بگیریم بلکه چنان عمل کنیم که عملا برای بیشتر گروه های اجتماعی قابل استفاده شود. از سوی دیگر لیبرالیسم منشأ اولیه انگلیسی داشت (لاک، هیوم و اسمیت) اما مثلا در آلمان، جریان سرمایه داری و رشد به شکلی متفاوت با سرمایه داری منچستری پیش رفت. در آلمان ت بود و «سرمایه داری سازمان دهی شده» بود و سنت های بوروکراتیک بود، خصوصا که جنگ اول هم نقش ت را برجسته کرده بود و سیاست های رفاهی و کشاورزی ضرورت داشت. در عین حال آنها می خواستند رقابت و بازار را نیز داشته باشند. چنین بود که فکر نولیبرالی مطرح شد.

با این دو مثال می توانم درک خود را از رهیافت  نوشریعتی بگویم. جریان اصلی شریعتی ظرفیت ها و تمایزی دارد که انصافاً در دوران پس از او آن ظرفیت ها چندان نیست. برخی را در پاسخ به سؤال های قبلی تان گفتم مثل گرفتارنشدن در دین خصوصی؛ نگاه به دین به مثابه امری مدنی و توجه به ابعاد و خصائص اجتماعی و فرهنگی دین در جهان و در ایران؛ جماعت گرایی؛ تفسیر و در عین حال نقد درون ماندگار و امیک؛ دین شی انتقادی کارآمد برای عمل رهایی بخش ؛ فهم اهمیت برابری هم زمان با و عرفان و مانند آن. به گمان اینجانب اینها قابلیت های کمی نیست. از طرف دیگر در عرایض قبلی گفتم آرای شریعتی مثل هر مورد دیگر محدودیت ها و نقایص جدی خود را دارد به برخی اشاره ، به ویژه که در جوار بخشی از ادبیات شریعتی و تعبیر ایدئولوژیک او، آزمون انقلاب دینی و هم خود را نشان داده است و اصولا زمانه و موقعیت در جهان و ایران عوض شده است، پس در اینجا عطف توجه مجدد خلاقی به شریعتی مورد نیاز روشنفکری دینی است؛ شریعتی به مثابه طرح ناتمام، طرحی که نیاز به باز شی عمیق تر و ویرایش و تفسیر تازه دارد و خوانش و صورت بندی مجددی از شریعتی، در عین اینکه حق ظرفیت های بی بدیل او در کل سپهر روشنفکری دینی ادا شود.

 

فایل پی دی اف


کمردرد(low back pain)(lbp) شایعترین علت مراجعه بیماران به متخصص طب فیزیکی عارضه ای است که اغلب افراد بزرگسال در جوامع مختلف، حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. مطالعات و اسناد علمی در مورد میزان وقوع کمردرد در طول دوره زندگی بیانگر شیوع 80 درصدی این عارضه است . اگرچه اغلب موارد به خودی خود و یا با مداخلات اندک درمانی برطرف می شود اما احتمال عود مجدد بیماری در این افراد در حدود 60 درصد است. در چند دهه گذشته شاهد پیشرفت های متعددی در زمینه آگاهی جامعه از ستون فقرات به خصوص در ناحیه کمری بوده ایم. آناتومی کارکردی مهره های کمری و بیومکانیک حرکات قطعات کمری به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و تکنولوژی های نوین، امکان تصویربرداری دقیق تر این ناحیه را فراهم آورده است. علی رغم این پیشرفت ها، شیوع کمردرد و زیان مالی ناشی از آن همچنان رو به فزونی گذارده و در سال های اخیر زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است طوری که به نظر می رسد در حال حاضر کمردرد یک اپیدمی باشد.کمردرد وضعیت مشکل آفرین و نسبتاً شایع در میان ورزشکاران به شمار می رود. در حدود 20 درصد تمامی آسیب های ورزشی با درگیر ستون فقرات همراه است. ورزشکاران برخی رشته های خاص استعداد ابتلای بیشتری به کمردرد دارند. به عنوان مثال میزان وقوع کمردرد در ژیمناست ها، شناگرها، تنیسورها، فوتبالیست ها و والیبالیست ها شایع تر است . توانبخشی بیماران مبتلا به کمردرد (بخصوص ورزشکاران) در وبلاگ طب فیزیکی و توانبخشی توضیح داده می شود. رهیافت های توانبخشی متعددی وجود دارد، اما انتخاب روش مناسب توانبخشی از میان رهیافت های متعدد معمولاً متخصص توانبخشی بهترین گزینه را بر اساس تجربه خود انتخاب می نمایند. این بخش رهیافت های مبتنی بر طبقه بندی جهت ارزی و درمان بیماران مبتلا به کمردرد را مورد بررسی قرار میدهد. براساس این رهیافت بیماران مبتلا به کمردرد براساس مجموعه ای از علایم و نشانه ها طبقه بندی می شوند. سپس طبقه بندی بیمار با استراتژی درمان مناسب همراه شده و بهترین اثرات درمانی حاصل می شود.

ارزی و درمان: اهمیت و طبقه بندی کمردرد

شناسایی ساختار آناتومیکی مسئول بروز کمردرد در اغلب اوقات مشکل است و در حدود درصد زیادی از بیماران مبتلا به کمردرد، تشخیص علت دقیق درد براساس آسیب شناسی مشکل می باشد. متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی در این زمینه بررسی دقیقی از بیمار بعمل می آورند. گاهی تشخیص دقیق نهایتا بخوبی مشخص نمی شود، در این موارد، تشخیص براساس محل درد به اسامی کمردرد یا گرفتگی کمر خوانده می شود. اگرچه همگی بر این باورند که در اغلب این بیماران، درمان بایستی به صورت محافظه کارانه و بصورت اقدامات غیر جراحی و طب فیزیکی صورت پذیرد. به نظر می رسد علی رغم ظاهر یکنواخت و همگن کمردردهای با علت نامشخص، این دردها ماهیتی طبقه بندی شده داشته باشند که بر این پایه، بیماران را براساس علایم و نشانه های بالینی می توان طبقه بندی کرد . این طبقه بندی ها، پزشک را به سمت مداخلات درمانی خاصی رهنمون می سازد. یک سیستم طبقه بندی کارآمد برای کمردرد می تواند توان تصمیم گیری پزشک را ارتقا داده و جهت ارزی فواید درمانی مداخلات درمانی خاص پیش از مکتوب نتایج در قالب یک مقاله علمی ضروری است.

delitto و همکاران یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر درمان را جهت ارزی و درمان افراد مبتلا به کمردرد پیشنهاد دادند . این سیستم از اطلاعات اخذ شده حین معاینه بالینی و شکایات خود بیمار جهت مدیریت بیمار بهره می گیرد. سه سطح اساسی تصمیم گیری یا طبقه بندی مورد نیاز است:

1. ورزشکار بایستی برای تعیین محدوده فعالیت های غیرمجاز (red flag) و پر خطر(yellow flag) جهت تعیین فضای مجاز توانبخشی غربالگری شود.

2. تعیین حدت (یا مرحله)کمردرد

3. انتخاب رهیافت درمانی


آموزش و پرورش از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل شکل، ابت خود وجود داشته است و بنابراین یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است. در شرایط جدید و پیچیده تحولات جهانی، آموزش و پرورش به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و توسعه یافته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروزه جامعه ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پویایی و پیشرفت آن نداشته باشد. در جهان امروز، رابطه آموزش و پرورش با جامعه و در جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده آن، اهمیتی مضاعف و روز افزون یافته است. خاصه که با توجه به فرآیند جهانی شدن و تاثیراتی که این فرایند بر ساختارهای اجتماعی دارند، مطالعه و بررسی نظام های آموزشی از اولویت های مهم و اساسی هر جامعه ای بشمار می آید. یعنی هم حکومت، هم مردم و هم سازمان های آموزشی، برنامه ریزان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همچنین معلمان و مربیان به خوبی از این امر مهم آگاهند. بنابراین لازم می آید جهت پاسخگویی به نیازهای جدید و بخصوص تاثیرات شگرفی که فرایند جهانی شدن ایجاب می کند، شیوه ها و سبک های نوین آموزشی مورد توجه مداقه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد. چرا که برای پاسخ به نیازهای جدید، آموزش کهنه و سنتی قادر نیست خود را با شرایط جدید و بالطبع با نیازهای متنوع و پیچیده امروز تطبیق دهد. در این راستا این نوشتار بر آن است با تبیین مهمترین مولفه های تاثیرگذار در آموزش و پرورش نوین و با تاکید بر نظریه تفسیری «مایکل یانگ» که مورد توجه عده زیادی از علاقه مندان و صاحبنظران مسائل آموزش و پرورش است، ضمن تبیین گسترده ویژگی های آموزش و پرورش نوین را ارهای لازم را در جهت رهایی از آموزش و پرورش سنتی مطرح می کند تا بلکه زمینه های پویایی نظام آموزشی و هماهنگی آن با نـــیازهای فزاینده جامعه امروزی فراهم آید. ● آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، شکاف میان جامعه شناسی آموزش و پرورش جدید و آموزش و پرورش سنتی، نوعی تغییر پارادایم یا انقلاب در جامعه شناسی محسوب می شود. اگرچه نخستین نشانه های پیدایش رهیافت جدید به آغاز اصلاحات مدرسه در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان برمی گردد. اما اغلب چنین گفته می شود که ظهور کامل آن رهیافت در اوایل دهه ۱۹۷۰ رخ داد. پیش از این جامعه شناسی آموزش و پرورش در انگلستان به شدت متوجه مساله عد اجتماعی و اتلاف استعدادها در مدرسه بوده و تحت تاثیر چارچوب کارکردگرایی ساختاری (پارادایم قدیم) قرار داشت. در حالی که جامعه شناسی آموزش و پرورش جدید دیدگاه کارکردگرایانه در مورد جامعه، دانش و رفتار انسان را رد و نسبت به فهم الگوهای ارتباطی که ساخت اجتماعی واقعیت را شکل می دهند، ابراز علاقه کرده است. در این دیدگاه، جامعه یک هویت پویا تصور می شود که روابط اجتماعی ناشی از کنش و واکنش ن و مردان آن را شکل می دهد. بدین سان، این دیدگاه به انسان به عنوان موجودی فعال می نگرد. در صورتی که در دیدگاه کارکردگرایی مردم صرفاً اجراکنندگان نقش های اجتماعی از قبل تعیین شده، تصور می شوند به علاوه این حوزه بر این موضوع تاکید می کند که ما نیازمند برداشت خود از واقعیتی که مبتنی بر شعور عامیانه (knowledge and control) است، هستیم. یعنی اینکه حوادث و موقعیت های اطراف خود را دیده و به آنها واکنش نشان دهیم. در حوزه آموزش و پرورش این به معنای مطالعه فرآیند تعامل در کلاس درس، استفاده از شناخت، محتوای آموزش، فضای کلاس درس و نظایر آن است. مایکل یانگ طلایه دار برجسته پارادایم جدید است. به اعتقاد بسیاری ظهور جامعه شناسی آموزش و پرورش جدید با انتشار کتاب یانگ با عنوان شناخت و کنترل در سال ۱۹۷۱ بوده است. یانگ توجه محققان را به عوامل ساختاری که در چارچوب مدرسه موردغفلت واقع شده بودند، جلب کرد. بدین ترتیب این ایده مطرح شد که از آنجا که شناخت دارای ساخت اجتماعی است لذا می تواند براساس نیت آدمی تغییر یابد. به نظر وی، اصلاحاتی که ما در بحث از فرآیندهای آموزشی به کار می بریم، مطلق نیستند بلکه محصول کنش آدمی در شرایط تاریخی خاصی اند. پس انسان، معانی را برای درک دنیای اطراف خود خلق می کند. به عنوان مثال هوش و خلاقیت هر یک مفاهیم و اصطلاحات نسبی هستند. به اعتقاد یانگ در واقع، جامعه شناسی تفسیری آموزش و پرورش بر ماهیت اجتماعی مقولات آموزشی و فرآیندهای اجتماعی تأکید می کند که از طریق آنها این مقولات ساخته شده و حفظ می شوند. به تعبیر برنشتاین، دیدگاه جدید بر ویژگی های دانشی مدرسه، تأکید دارد در نتیجه برنامه درسی، نحوه تدریس و اشکال ارزی (امتحان) موردتوجه شدید این دیدگاه قرار می گیرند. برای مثال، در مورد عنصر برنامه ریزی درسی، اگر خواهان اعمال روش فعال و خلاّق فرد باشیم، باید الگوی برنامه درسی، الگوی مبتنی بر ـ دانش آموز به عنوان منبع اطلاعات ـ باشد. در چنین الگویی یادگیری واقعی، فقط زمانی رخ می دهد که دانش آموز شخصاً به سازمان دادن محتوای برنامه همت گمارد، تا به ساختن معنی و مفهوم اختصاصی برای محتوا نایل شود. البته با این تأکید که محتوا را باید شخص دانش آموز انتظام دهد. به عبارت دیگر، در روش های فعل پذیر (آموزش سنتی)، معلم دانش آموز را به برخورد انفعالی و سطحی با یادگیری ترغیب می کند و این بدان سبب است که درک عمیق دانش آموز از محتوا تحت الشعاع کمیت آموزش داده شده قرار می گیرد. این امر سبب می شود که فراگیری مهارت های ارزنده شناختی نیز موردغفلت قرار گیرد. اما در روش فعال (خلاق)، دانش آموز می آموزد چگونه تعیین کننده جهت تعلیم و تربیت خود باشد و این قابلیتی است که زیربنای آموزش مستمر را تشکیل می دهد. ● موضوع های اصلی موردتوجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش: الف) مطالعه محیطهای یادگیری: از آنجا که رهیافت تفسیری بر عوامل اجتماعی مؤثر بر فرایند تولید و کنترل شناخت تأکید دارد، لذا این پارادایم برای مطالعه شرایطی که در آن یادگیری روی می دهد، بسیار مناسب است. از این لحاظ، سه جنبه حائز اهمیت است: ۱) رابطه سلسله مراتبی میان معلم و دانش آموز، ارتباط نمادین میان معلم و دانش آموز و شناختی که اساس تعامل میان آنهاست. ۲) تعامل در کلاس درس: در چارچوب رهیافت جدید، پیوند انتظارات معلم و عملکرد دانش آموز موردتوجه قرار می گیرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بسیاری از ابعاد تعامل در کلاس درس موردغفلت قرار گرفته است. از جمله اینکه چگونه معلمان آگاهانه یا ناآگاهانه انتظارات خود را به دانش آموزان منتقل می کنند. ۳) زبان مورداستفاده در کلاس درس: اهمیت زبان در مطالعه عملکرد تحصیلی کاملاً آشکار است در این جهت از دستاوردهای رهیافت جدید، کمک به فهم رابطه میان زبان و موفقیت تحصیلی بوده است. زیرا یکی از فرضیات کانونی این دیدگاه این بوده که زبان با نحوه ادراک واقعیت اجتماعی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، فرایندهای فکری افراد و تجربه آنها از جهان اجتماعی را شکل می دهد. ۴) برنامه درسی: به اعتقاد یانگ، برنامه درسی در کانون توجه پیروان رهیافت جدید قرار دارد زیرا نهادهای تربیتی نه تنها پردازش کننده افراد، بلکه پردازش کننده شناخت نیز هستند. در این معنا، شناخت معنای گسترده تری یافته و هم شامل محتوای سرفصلهای رسمی درس می شود و هم شامل ادراکات و اطلاعات در مورد جامعه و نحوه عملکرد آن است و این همان چیزی است که به آن برنامه ی درسی پنهان می گویند. بنابراین امروزه وقتی از تکنولوژی صحبت می شود مقصود آموختن راه و رسم زندگی روزمره نیست، بلکه تأکید بر فرهنگ غنی و قابلیت های دانش آموزان است. پیشتر مدرسه آشکارا بر حفظ و ارائه مجدد ارزش های سنتی تأکید داشت. لیکن تحولاتی که اخیراً به وقوع پیوسته اند، برای خلاقیت و شخصیت اهمیت خاصی قائل می شوند. زیرا اه ی که مدنظر هستند، بهتر مشخص شده و در عین حال در سطوح مختلف رقابت را نیز پیش بینی می کنند، این هدفها جهت ادامه تحصیل مطلوب را در ک ن بااستعداد مشخص می کنند. تنوع در برنامه ها و اه آموزشی بازگوکننده این نکته است که معلمان باید توجه بیشتری به منافع و روحیات ک ن مبذول دارند. چرا که در آموزش و پرورش آنچه که مهم است، بیدار و پرورش دادن تمامی استعدادها و نیروهای ثمربخش انسان و هماهنگ آن نیروهاست یعنی: الف) هماهنگ نیروهای باطنی یک فرد و رفع تضادها و تناقضاتی که در وی نهفته است، با ایجاد مهارت در رویارویی با این موانع و تضادها و معنادار مشکلات و دشواریهای زندگی. ب) به فعالیت در آوردن نیروهای هماهنگ، و یکپارچه آنها برای پیمودن راه. پ) هماهنگ دستگاه های فعال تعلیم و تربیت جامعه ضمن هویت مستقل آنها. ت) در این جا، قانون تربیت، همانا تن دادن به طبیعت کودک و فراهم آوردن شرایط و زمینه های مناسب است تا کودک همانگونه که می تواند و نه آنگونه که ما می خواهیم و یا او می خواهد، تربیت شود.در دیدگاهی نوین، آموزش و پرورش نمی تواند به جامعه و افراد تشکیل دهنده آن و همچین خواست ها و انتظارهای آن بی توجه باشد. «مانهایم» معتقد است که تعلیم و تربیت نمی تواند در خلأ صورت گیرد. وی مشتاقانه سعی داشت تا جامعه ای را که در آن بسر می برد، بشناسد. با تجزیه و تحلیل جامعه و طبقه بندی های آن خواهیم توانست برنامه تربیتی خود را برای نیل به جامعه ای جدید و بهتر تدوین کنیم. وی در کتاب انسان و جامعه اظهار می دارد: جامعه شناسان تعلیم و تربیت را صرفاً وسیله تحقق آرمانهای انتزاعی فرهنگ؛ نظیر انسانگرایی، یا تخصص گرایی فنی تلقی نمی کنند، بلکه آن را بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر مردان و ن می دانند. تعلیم و تربیت را فقط زمانی می توان فهمید که بدانیم فراگیران برای چه جامعه ای و برای کدام موقعیت اجتماعی تعلیم می بینند. دیدگاهی که می تواند در راستای رهیافت تفسیری یانگ، معنا و فهم نوین پیدا کند. در نتیجه و به طور خلاصه می توان ویژگیهای آموزش و پرورش نوین را با توجه به دیدگاه تفسیری یانگ با اندکی تسامح در محورهای زیر خلاصه کرد: ۱) مفهوم آموزش و پرورش نوین، فرآیندی درونی و فاعلی است که کشف و به کار انداختن نیروی خلاقه انسان و فعلیت بخشیدن به آن را دربر می گیرد. ۲) آموزش و پرورش نوین از تنگنا و محدوده زمانی و مکانی (اینجا و اکنون) بیرون می آید و دامنه و گستره خود را در تعامل با ضرورتای جامعه جهانی توسعه و عمق می بخشد. ۳) در منطق تعلیم و تربیت نوین، هر ی، مشخصاً حاکم و عامل ترقی فرهنگی و اخلاقی خویش خواهد بود و خودآموزی، خود ی و خودگرایی در فرآیند یادگیری تقویت می شود. در واقع فرهنگها و ارزشها از نو بازسازی و بازآفرینی می شوند. ۴) تعلیم و تربیت نوین و نوآور، تمامی ابعاد شخصیت و لایه های زندگی فردی و اجتماعی را دربر می گیرد. همان مفهومی که اخیراً سازمان یونسکو با عنوان «یادگیری گنج درون» بر چهار ستون: «یادگیری زیستن»، «باز هم زیستن»، «انجام دادن»، و «دانستن» معنا کرده است و اخیراً آن را در سه حیطه موسوم به سه (h) یعنی سر (head)، قلب (heart) و دست (hand)، تعریف کرده است. البته واضح است که بسیاری از مشکلات نظری که آموزش و پرورش سنتی با آن مواجه است در رهیافت تفسیری و جدید نیز وجود دارند. اما آنچه که در ارتباط با این دیدگاه حائز اهمیت است این است که هر الگویی و رهیافتی آنگاه مثمرثمر است که بتواند به رفع موانع و مشکلات نظام آموزش و پرورش در شرایط پیچیده کنونی فائق آید و زمینه را برای شکوفایی و نوآوری در نظام آموزش و پرورش فراهم کند.

اختصاصی از رزفایل تحقیق رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره) با و پر سرعت .

 تحقیق رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره)


 تحقیق رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره)

تحقیق رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 25

 

 

 

اشاره :
در این مقاله، رویکرد خمینى‏رض‏ به تاریخ و عنصر عبرت تاریخى، بررسى شده که‏چگونه ایشان همواره چشمى به تاریخ ، تاریخ ایران قبل و پس از و نیز تاریخ‏مبارزات معاصر ایران از تنباکو، مشروطیت، کودتاى رضاخان و نهضت نفت داشته‏اند.

مى‏توان گفت که علم تاریخ را تاریخى طولانى است. زیرا این پرسش که گذشته و بخصوص گذشته بشرى‏چگونه بوده است؟ همواره بعنوان یک سؤال بزرگ فرا روى انسان هر عصرى قرار داشته است. حاکمى که‏مى‏کوشید با پدید آوردن یک سنگنوشته بر دامنه کوهى یا تهیه لوحى زرین و یا نگارش ختم نامه‏اى، خاطره‏خویش را جاودانه سازد، شبیه آنچه انى چون آریا مانند و آرشام یا داریوش و اردشیر و شاهپور در تاریخ‏ایران باستان کرده‏اند، گامى در اینجهت مى‏نهاد. همچنین مورخ و نویسنده‏اى که هر چند خود در پیدایش‏حوادث عصرش نقش چندانى نداشت، اما با ثبت اخبار آن حوادث، در جهت جاودانگى آن مى‏کوشید (1).
ن.آ.یروفه‏یف ظهور علم تاریخ را در حدود سده‏هاى هفتم و هشتم پیش از میلاد در یونان مى‏داند (2) هرودوت )425 - 484 ق.م) که بعنوان پدر علم تاریخ شناخته شده است‏به همان عصر طلایى یونان باستان‏تعلق دارد. که کتاب او نیز خوشبختانه باقى است (3). گزنفون مورخ برجسته یونان باستان و صاحب آثارى چون‏آناباسیس‏ و کوروپدى‏ از شاگردان سقراط بود و در کنار انى چون افلاطون در محضر آن بزرگ‏فلسفه یونان تلمذ مى‏کرد و به همین جهت در کنار آثار فلسفى و تاریخى خویش کتاب خاطرات سقراطى‏ رانیز به پاس حرمت خویش نگاشت (4). علاوه بر تمدن یونان، در تمدنهاى روم ایران باستان، مصر، چین،هند و غیره نیز علم تاریخ همواره شکوفا بوده و بزرگانى را بر سر سفره خود داشته است (5).

مخالفت‏ با تاریخ
معذلک انى حتى با علم تاریخ مخالفت کرده‏اند. ابن اثیر در آغاز کتاب الکامل فى اریخ‏ مى‏گوید:
من انى را دیده‏ام که خود را دانا و هوشیار مى‏دانند و در دانش فرهیخته، اما با این وجود، تاریخ را موردتحقیر و تمس قرار مى‏دهند و از خواندن آن دورى مى‏کنند و آن را لغو مى‏شمارند و تصور مى‏کنند که‏تنها سود تاریخ در اختیار گذاردن مقدارى قصه و خبر است و آگاه شدن به حدیث‏ها و افسانه‏ها، حد نهایى‏آشنایى با تاریخ است (6) .
سپس خود در صدد پاسخ‏گویى به این سخنان برآمده است:
اما اینان که چنین مى‏ شند مغز را رها کرده و به پوست چسبیده‏اندو گوهر را مهره مى‏دانند. ولى‏ ى که خداوند به او طبعى سالم داده است و به راه راست هدایت‏شده است، مى‏داند که تاریخ سود بسیاردارد و منافع دنیایى و آ تى آن بى‏اندازه مى‏باشد (7).
بى‏تردید برخى از همین مخالفت‏ها بود که سخاوى (902 - 831 ه) را به تالیف کتاب الاعلان ب وبیخ‏لمن ذم اهل اریخ‏ وادار کرد
(8).


با


تحقیق رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره)

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر،شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا، برنامه نویسی.word با و پر سرعت .

 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر،شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا، برنامه نویسی.word


 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر،شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا، برنامه نویسی.word

در مرحله اول انجام چندین مرحله مشاوره با صاحبان پروژه جهت اشنایی کامل با چگونگی روند فعالیتهای شرکت مربوطه و در خواستهای کاربران صورت می گیرد.

مرحله دوم شامل مطالعه دقیق یافته ها و تجزیه و تحلیل خواسته ها توسط تیم متخصص می باشد.

در مرحله بعد تهیه فهرست جداول مورد نیاز و نامگذاری آنها جهت پیاده سازی در بانک اطلاعاتی ا امی است و در نهایت ایجاد بانک، جداول و کد نویسی نهایی صورت می گیرد.

از میان پروژه های انجام شده به دو پروژه کشتارگاه و درآمد اشاره می شود که در ادامه به شرح و چگونگی هر یک از پروژه ها و توضیحات تکه کدها و توابع می پردازیم.

انجام عملیات ثبت ، ویرایش ، حذف و خواندن اطلاعات از بانک اطلاعاتی :

برای انجام کلیه عملیات مربوط بانک اطلاعاتی در نرم افزار کشتارگاه از یک کلاس به نام  db_cl استفاده می شود . کلاس فوق دارای دو تابع بوده و به وسیله این دو تابع کلیه عملیات مربوط به بانک اطلاعاتی مانند ثبت ، ویرایش و ... را انجام می دهد . از آنجایی که بانک اطلاعاتی مورد استفاده در نرم افزار کشتارگاه sql server 2000 می باشد ، باید دو namespace را به برنامه معرفی نماییم تا بتوانیم از کلاس های موجود در آنها استفاه کنیم . همانطور در کد برنامه دیده می شود برای برقراری ارتباط و انجام عملیات بر روی بانک اطلاعاتی بایداین دو namespace را به برنامه اضافه کنیم :

using system.data.sqlclient;

using system.data;

پس از add این دو namespace می توانیم از کلاس های آنها استفاده کنیم .

قبل از انجام هر گونه عملیات بر روی بانک اطلاعاتی باید یک ارتباط بین برنامه و بانک اطلاعاتی مورد نظر برقرار شود . برای این منظور از کلاسی به نام sqlconnection استفاده می کنیم . برای برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی sql server از این کلاس استفاده می شود و برای برقراری ارتباط با بانک access از کلاس oledbconnection .

اکنون به توضیحی مختصر در مورد کد کانکشن مورد نظر و نحوه برقراری ارتباط برنامه و بانک اطلاعاتی می پردازیم :

sqlconnection connect = new sqlconnection("data source=(local);initial catalog= htargah_db;integrated security=true;");

همانطور که مشاهده می نمایید در قطعه کد بالا یک object به نام connect از نوع sqlconnection ایجاد شده است . در این کد کامپیوتر میزبان یا local به عنوان server در نظر گرفته شده است و از سیستم شناسایی windows برای شناسایی کاربران استفاده شده است که این مورد توسط کد integrated security=true تعیین گردیده است . سیستم شناسایی کاربران در بانک اطلاعاتی sql server  بر دونوع سیستم شناسایی ویندوز و سیستم شناسایی sql server می باشد . پس از برقراری ارتباط حال باید اطلاعات مورد نیاز را از بانک اطلاعاتی خواند. برای این کار از تابع getdata استفاده می کنیم .

public datatable getdata(string command)//read data from database

        {           

            datatable dt = new datatable();

            sqldataadapter da = new sqldataadapter(command, connect);           

  1. fill(dt);

            return dt;           

        }

این تابع ابتدا داده ها را از بانک اطلاعاتی  خوانده و سپس آنها را در غالب یک datatable به عنوان وجی return می کند .

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر،شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا. فایل word شامل 55 صفحه. مناسب برای ارائه پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی به همراه شرح جزییات کامل


با


گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر،شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا، برنامه نویسی.word

آشنایی با کارآفرینی

مدرس کارآفرینی

نویسنده : ربیعی، میلاد


سال انتشار : 1387


چکیده

این مقاله به موضوع کارآفرینی می پردازد. تعریف کارآفرینی، سابقه و تاریخچه، انواع کارآفرینی، تصورات غلط، مزایای کارآفرینی، تفاوت با مدیریت، انواع کارآفرینان، فرهنگ کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینی در سازمان، ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان، ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، نقش خانواده در توسعه کارآفرینی، سابقه کارآفرینی در ایران رئوس مطالب این مقاله را تشکیل می دهند.


کلیدواژه : کارافرینی ؛ کارآفرین ؛ اشتغال زایی


1- مقدمه


به زبان ساده، «کارآفرینی» همان فرایند تاسیس یک ب و کار (شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده نو است. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق و نوآور به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در عرصه تولید و خدمات شده اند. حتی شرکتهای بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان مراجعه می کنند. چرخ های توسعه اقتصادی با توسعه کارآفرینی حرکت می کنند. امریکا اقتصاد خود را مدیون همین افراد است. وقتی مسیر حوادث، وقایع و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می کنیم، در می ی م که انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده اند و در این میان، افرادی بوده اند که از قوانین کلی جوامع تبعیت نکرده و باعث تغییر در جوامع خود و به طور کلی جوامع بشری شده اند. جامعه پیشرفته امروزی، توسعه خود را مدیون انسان هایی است که قادر به تبدیل رویاها و ایده های خلاقانه خود به حقیقت بوده اند، روحیه برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرأت کافی برای مبارزه با روش های متداول و جا افتاده برخوردار بوده اند. این عاملان تغییر، شخصیت و روحیه ای داشته اند که امروزه «کارآفرینی» نامیده می شود. کارآفرینی هم دارای بعد نظری (تئوریک) و هم دارای بعد عملی (کاربردی) است که می توان با روش های مختلف آموزشی، به آموزش کارآفرینان همت گماشت. با توجه به این که شخصیت و روحیه آدمی عمدتاً در دوران نوجوانی و جوانی شکل می گیرد، می توان با یک برنامه صحیح آموزشی، به پرورش ویژگی ها و روحیه کارآفرینی و آشنایی با ب و کار کارآفرینانه در این دو نسل پرداخت.


2- تعاریف و سیر تاریخیکارآفرین ی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند(فرهنگ ی وبستر).

کارآفرین ی است که تلاش می کند با راه اندازی شرکت خود یا به تنهایی عمل در دنیای اقتصاد سودی بدست آورد مخصوصاً که باید پذیرای مخاطرات باشد(فرهنگ کمبریج).

در دایره المعارف بریتانیکا، کارآفرین اینگونه تعریف شده است: شخصی که ب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آن را می پذیرد.

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه معادل کلمه فرانسوی enterprendre به معنای متعهد شدن (معادل under take در زبان انگلیسی) می باشد که در سال 1848 توسط جان استوارت میل به کارآفرینی ( enterpreneur ) در زبان انگلیسی ترجمه شد.


3- سیر تاریخیrichard cantillon (اقتصاد دان) در اوایل قرن 18 این واژه را برای اولین بار برای توصیف فعالان اقتصادی که انجام هزینه های مشخص رابه عهده می گیرند ولی در انتظار درآمد نامعین و توام با ریسک در آینده هستند، به کار برده است. او بین زمین داران، دستمزدبگیران و کارآفرینان تمایز قایل شد. از نظر وی کارآفرینان در محیطی همراه با عدم قطعیت فعالیت می کنند، سرمایه اولیه را خودشان فراهم می کنند و با بهایی نامعین به ید و فروش می پردازند.

قرن 19 زمان حاصل خیزی کارآفرینی بود زیرا پیشرفتهای اقتصادی طی انقلاب صنعتی انگیزه ها را برای اختراعات و نوآوری های ادامه دار ایجاد کرد.

jean baptiste say (اقتصاددان) اشراف زاده و صنعتگر فرانسوی در اثر خود تحت عنوان «پرسش و پاسخ در اقتصاد » درباره کارآفرین می نویسد: کارآفرین عاملی است که تمام ابزارهای تولید را ترکیب می کند و مسوولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه ای را که به کار می گیرد،ارزش دستمزد ها،بهره ها و اجاره ای که می پردازد و همچنین سود حاصل را بر عهده می گیرد. کارآفرین باید از هنر مدیریت نیز برخوردار باشد. او کار آفرینی را تنها در مورد ب و کار مورد بحث قرار می دهد و ارتباط آن با نوآوری یا ایجاد سرمایه را نادیده می گیرد. از نظر وی سودهای بدست آمده از کارآفرینی جدا و مجزا از سودهای بدست آمده از مالکیت سرمایه است. در اوایل قرن 20 هنوز هم اعتقاد بر این بود که کارآفرینی جدا از مدیریت سازمان است. در نیمه دهه 1930 مفهوم کارآفرینی گسترده شد.

joseph schumpeter (اقتصاددان): او مطرح کرد که کارآفرینی شامل نوآوریها و فن آوریهای امتحان نشده است. او ت یب خلاق را مطرح کرد. بوسیله آن محصولات، فرایندها، ایده ها و ب و کارها با موارد بهتر جایگزین می شوند. او اعتقاد داشت که کارآفرینان نیروهای محرک در پس ت یب فعال هستند.

peter drucker : کار آفرینی به حداکثر رساندن فرصت هاست. کارآفرینان این فرصت ها را شناسایی کرده و بر این اساس اقدام می کنند.

mary coulter (قرن 21): کارآفرینی فرایندی است که بوسیله آن یک فرد یا گروهی از افراد از تلاش های سازماندهی شده استفاده می کنند تا فرصت ها را به منظور خلق ارزش ها و رشد، با براورده خواسته ها و نیازها از طریق نوآوری و منحصر به فرد بودن،پیگیری کنند و اهمیت ندارد کارآفرین چه منابعی در اختیار دارد. به بیان کلی تر کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چیز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه یا کالا یا خدمات یا حتی بازار تازه.


آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است. آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت اقتصا ان را بتوانند به سرعت رشد دهند. آنها موقعیت هایی را که در بازار، دیگران به آنها توجهی نمی کنند می یابند و همین ایده، بهره برداری از این موقعیت ها را در ذهن آنها شکل می دهد (شکافهای بازار-market gaps). آنها خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغییر است جا می اندازند. آنها به دقت پیش بینی می کنند که جهت بازارها در حال تغییر است و سپس آماده می شوند که بازارها را به راه بیندازند.


4- انواع رهیافت های کارآفرینی


معمولاً در زمینه کارآفرینی از دو رهیافت عمده استفاده می شود که عبارتند از:رهیافت محتوایی یا صفات مشخصه (خصیصه)

رهیافت فرایندی یا رفتاری


4-1- رهیافت محتوایی


هدف از به کار گیری رهیافت محتوایی، متمایز ساختن کارآفرینان از غیر کارآفرینان و تعیین ویژگی های آنان است. بر این اساس ویژگی های شخصیتی کارآفرین عبارتند از :نیاز به توفیق طلبی، تمایل به قبول مخاطره، برخورداری از مرکز کنترل درونی، داشتن روحیه خلاق و تحمل ابهام.


4-2- رهیافت فرایندی


هدف از به کارگیری این رهیافت، تمرکز بر شناسایی فعالیت های کارآفرینان و بیان ماهیت کارآفرینی است. در قلمرو مطالعه این رهیافت، بررسی همه عوامل اثر گذار در تاسیس یک شرکت جدید، مانند محیط، فرد، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد. برای مثال مواردی نظیر دسترسی به سرمایه، حضور کارآفرینان مجرب، وجود نیروی کار ماهر (از نظر فنی)، میزان دسترسی به عرضه کنندگان، مشتریان یا بازارهای جدید بررسی می شوند. افراد نیز از نظر دارا بودن خصوصیات کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرند.


5- تصورات غلطکارآفرینی موفق فقط یک ایده بزرگ نیاز دارد: ایده بزرگ فقط قسمتی از موفقیت در کارآفرینی است. درک نیازهای مراحل متفاوت فرایند کارآفرینی، استفاده از روشی سازمان یافته به منظور گسترش ب و کار کارآفرینانه و از عهده چالش های مدیریت ب و کارآفرینانه برآمدن، عناصر کلیدی برای موفقیت هستند.

کارآفرینی آسان است: شاید فکر کنید به دلیل پیگیری علایقتان و علاقه شدید به موفقیت، کارآفرینی آسان است. تعهد، تصمیم (نیت) و سخت کوشی لازمه آن است. کارآفرینان سختی ها را تجربه می کنند و با وجود سختی ها ادامه می دهند!!

کارآفرینی یک مخاطره آمیز است: کارآفرینی مخاطرات حساب شده است. کارآفرینی موفق یعنی اجتناب از مخاطرات تخمین نزده یا یه حداقل رساندن مخاطرات.

کارآفرینی فقط در ب و کارهای کوچک یافت می شود: کارآفرینی در هر اندازه سازمانی یافت می شود.

ب و کارهای کوچک و کارآفرینانه همانند هم هستند: البته تفاوت هایی بین ب و کار کارآفرینانه و ب و کار کوچک وجود دارد که ج زیر برخی از آنها را نمایش می دهد:


mall business entrepreneurial venture

مالکیت،مدیریت و سرمایه گذاری مستقل وجود نوآوری

تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر اه ،سودآوری و رشد هستند

بر نوآوری تاکید نمی کند فرصت ها را جستجو می کند

تاثیر کم بر صنعت اشتیاق به مخاطره پذیری

ب و کارهای کوچک ا اماً کارآفرینانه نیستند، خلاقیت و به دنبال فرصت ها بودن لازمه کارآفرینی است. ب و کارهای کوچک می توانند رشد کنند و تبدیل به ب و کار کارآفرینانه شوند. البته در مورد تعداد کارکنان نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در تعریف دیگری، شرکتی با کمتر از 500 پرسنل در حیطه ب و کار کوچک قرار می گیرد.


6- مزایای عمده کارآفرینیدستمزد: عایدی شما قطعاً بیشتر از هنگامی است که برای دیگران کار می کنید.

امنیت: ادامه ب و کار شخصی برای چند سال پیاپی، در زمان بازنشستگی نیز امنیت به همراه دارد.

ایجاد دارایی: با رشد و سودآوری شرکت شما، ارزش آن بالا می رود. به مرور زمان شرکت با ارزش می شود.

مزایای جنبی: مثل خودرویی برای مقاصد کاری، وام کوتاه مدت، بیمه عمر، پرداخت هزینه های تفریحی...

استقلال: سرنوشت شما به دست خودتان است. رییس و کار فرما خودتان هستید. با رونق کار نگرانی های مالی شما از بین می روند.

رضایتمندی: هیجان ها و چالش ها کارتان را مهیج می کند و برای شما خشنودی عمیق به بار می آورد.


7- تفاوت با مدیریت صرف


کارآفرینان بیشتر بر مبنای روال های اکتشافی تصمیم می گیرند. مدیران اطلاعات آماری، اعتبار و... را بررسی می کنند و رشد بیشتر در آینده را با بودجه های عددی خود مقدور می کنند. مدیریت صرف بر مبنای واقعیت ها است ولی کارآفرینی بر مبنای باورها و تجربیات مهم است. کارآفرینان جهش های ذهنی دارند و همیشه از سیستم خطی تفکر مدیریتی استفاده نمی کنند. کارآفرینان در شرایط پر ابهام و عدم قطعیت تصمیم گیری می کنند. تصمیم گیری بر مبنای واقعیت گاه رویارویی با فرصت جدید را هزینه بر و غیر ممکن می سازد. مدیریت کارآفرینی تلفیقی از این دو مقوله خواهد بود و کارآفرینی سازمانی را مطرح می کند.


8- انواع کارآفرینیکارآفرینی را به دو دسته فردی (مستقل) و سازمانی تقسیم می کنند. آنچه تا کنون گفته شد به صورت عام بود. اما به شکل جزئی تر تفاوت هایی میان این دو نوع کارآفرینی وجود دارد. کارآفرینی سازمانی نیز بر اساس نوآوری است. کارآفرین مستقل به دنبال این است که بازار محصولات را در ید قدرت خویش بگیرد ولی کارآفرین سازمانی علاوه بر بازار بر مسائل سازمانی نیز باید فایق آید. در سازمان کارآفرین منابع برای اجرای ایده ها راحت تر تخصیص می یابد. در سازمان کارآفرین، کیفیت در همه ابعاد نهادینه شده است. در این سازمان خودانتخ وجود دارد و کارآفرینان منتظر دستورات از بالا نیستند، س رستان نیز منابع و زمان را در اختیارشان می گذارند. مثلاً در جنرال موتورز کارکنان اجازه دارند تا 15% وقت خود را صرف پروژه های منتخب کنند. در واقع خودشان کار را شروع می کنند ولی کار واگذار نمی شود و فرد از ابتدا تا انتها در تیم پروژه باقی می ماند. در چنین سازمانی انجام دهنده تصمیم می گیرد چرا که وقتی لایه های سازمانی زیاد باشد سرعت تصمیم گیری پایین می آید.

کارآفرینی سازمانی: فرایندی است که در آن محصولات یا فرایند های نوآوری شده از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در یک سازمان، به ظهـور می رسند. کارآفرینی سازمانی از منابـع و حمـایت سازمان برخـوردار است. نوآوری می تواند در زمینه محصولات جدید، فرایندهای سازمانی و روش های مدیریتی باشد. در سازمان کارآفرین همه کارآفرینند و مدیر کارآفرین در راس قرار دارد.

کارآفرین سازمانی: ی که تحت حمایت یک سازمان، محصولات، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند.


9- انواع کارآفریناننوظهور (در آغاز یک ب و کار قرار دارد)

مبتدی (سابقه ب و کار قبلی ندارد)

کهنه کار (سابقه فعالیت در ب و کار دارد)

ترتیبی یا زنجیره ای (دائماً در حال تغییر ب و کار است)

مجموعه ای ( ب و کار اصلی را حفظ می کند و ب و کارهای دیگری(اضافی) را آغاز می کند.)


10- فرهنگ کارآفرینی


کارآفرینی به فرهنگ خاصی نیاز دارد. افراد تمایل و توانایی کمی در این زمینه دارند. همچنین افراد در مقابل تغییر مقاومت می کنند (رفتار سازمانی). به همین علت و با توجه به اهمیت کارآفرینی در اقتصاد های نوین (شرکت های کوچک و متوسط) ت ها درصدد آموزش های لازم برمی آیند. موفق ترین کشور در این زمینه امریکا است. متاسفانه در کشور ما روحیه کارمندی و رئیس- مرئوسوجود دارد تا کارآفرینی و ریسک پذیری. فرهنگ را باید مجموعه ای از باورها،آیین ها، شه ها،آداب و رسوم و ارزشهای حاکم بر جامعه دانست. فرهنگ در سطح جامعه و گروه و در تعامل میان آن ها معنا می یابد و شیوه برقراری ارتباط بین افراد را بیان می کند. فرهنگ نظامی فکری است که در رفتار افراد نمود پیدا می کند. در نگرشی کلی «فرهنگ شیوه زندگی» است از این رو فرهنگ در حال تحول است. ارتباط میان فرهنگ و کارآفرینی از دو سو قابل بحث است. از یک سو تاثیری که کارآفرینی بر تحولات فرهنگی جامعه دارد و از سوی دیگر بستر فرهنگی جامعه برای پذیرش این مقوله. کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، زمینه ای برای ارتقای سطح فرهنگ است.با براورده شدن نیازهای اولیه زندگی زمینه برای بروز نیازهای عالی ایجاد می شود که با هدایت در مسیر درست موجب شکوفایی افراد می شود (سلسله نیازهای مزلو). نوآوری از خصوصیات کارآفرینی است و موجب تولید خدمات و محصولات متنوع می شود، محدوده انتخاب گسترده تر شده و زندگی آسان تر می شود. با بالا رفتن سطح رفاه و آسایش، اوقات فراغت افراد بیشتر می شود و بیشتر به فعالیت های فرهنگی می پردازند. این امر در دراز مدت موجب افزایش سطح فرهنگی جامعه می شود. از سوی دیگر شکل گیری کارآفرینی روش های خاصی را می طلبد که بر پایه ارزش های ویژه ای استوار شده است(فرهنگ).


11- فرهنگ سازمانی


باورها، ارزشها و هنجارهای رفتاری بین اعضای سازمان که بر روش انجام کار آنان تاثیر می گذارد فرهنگ سازمانی نامیده می شود. فرهنگ یک درک است. افراد فرهنگ سازمان را بر اساس آنچه در سازمان می بینند، می شنوند و تجربه می کنند، درک می کنند. اگرچه افراد کار های متفاوتی در سازمان دارند، تعریفی مشابه از فرهنگ سازمان خود دارند. هر طور که سازمان درک شود فرهنگش توصیف می شود.


11-1- اشکال فرهنگ سازمانینوآوری و مخاطره پذیری: مقداری که کارکنان به نوآوری و مخاطره پذیری تشویق می شوند.

توجه به جزئیات: میزانی که از کارکنان انتظار می رود کارهایشان را از طریق بررسی و توجه به جزئیات با دقت انجام دهند.

وجی گرایی: مقداری که نتایج و وجی ها مهم تر از روشها و فرایندهای استفاده شده است.

مردم گرایی: چقدر تصمیمات سازمانی، تاثیر بر افراد سازمان را هم در نظر می گیرند.

تیم گرایی: میزانی که کارها به جای افراد توسط گروه ها انجام می شود.

پیش گامی: میزانی که افراد سازمان پیش گام هستند و حس رقابت دارند نه اینکه آسان گیر باشند.

ثبات: مقداری که تصمیمات سازمانی و اقدامات بر حفظ وضع موجود و ایستادگی در مقابل تغییرات تاکید می کنند. برای مثال یک سازمان می تواند اهمیت زیادی به ثبات بدهد ولی به تیم گرایی کمتر. اینکه یک سازمان به هر یک از این موارد چه مقدار اهمیت می دهد تصویری ترکیبی از فرهنگ سازمان ایجاد می کند.


12- مشکلات و موانع کارآفرینی در سازمانطبیعت ناپیوستگی در سازمان های بزرگ: وجود مشکلات ارتباطی میان کارکنان و مدیریت. به دلیل وجود لایه های متعدد برای تصمیم گیری، امکان از بین رفتن ایده در هر قسمت سازمان وجود دارد.

منافع کوتاه مدت: در سازمان های بزرگ سود کوتاه مدت معیار موفقیت است (برای جلوگیری از کاهش ارزش سهام).

عدم وجود فرهنگ کارآفرینی: کارآفرینان زندگی پرخطری را ترجیح می دهند ولی سازمان آن ها را تشویق نمی کند.


13- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینانترتیب تولد در خانواده: مطالعات نشان داده است فرزند اول خانواده گرایش بیشتری به پذیرش مسوولیت و ب موفقیت دارد.

ت: در مورد مردان بیشتر احتمال آغاز یک ب و کار وجود دارد.

تجربه کار: مدارکی وجود دارد که نشان می دهد داشتن سابقه کاری در کارهای کوچک یا تجربیات کارآفرینانه به طور مثبت در ارتباط با کارآفرین بودن می باشد.

تحصیلات: در این مورد نظر قطعی وجود ندارد. عده ای به مدرک ی و عده ای به دیپلم دبیرستان معتقدند. برای مثال «سید جمال الدین بهشتی» (کارآفرین نمونه) دارای مدرک دیپلم است.

خانواده کارآفرین: کارآفرینان تمایل به داشتن والدین کارآفرین دارند.


14- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان


در این مورد نظرات زیادی در دسترس است ولی در بسیاری از موارد توافق وجود دارد. انگیزه بالا، اعتماد به نفس زیاد، توانایی درگیرشدن برای مدت طولانی، سطح انرژی بالا، درجه بالای ابتکار، توانایی هدف گذاری، متعادل در پذیرش ریسک و مصر برای حل مشکلات. در تقسیم بندی دیگر، اصرار و پیگیری زیاد،میل و توانایی خود ی و نیاز نسبی به استقلال، میل به پول و مقام، شک اندک به خود، نگرانی ناچیز، توانایی خطر بدون دلواپسی، انجام کار بیش از نیاز و بیشتر از دیگران و ...


ویژگی پیش فعالی: فرد خودش اقدام می کند و منتظر حادث شدن چیزی نمی ماند. مایل است که بر محیط اطرافش تاثیر بگذارد و آن را تغییر دهد.


هر کجا پنهان شوید زندگی سهم شما را از سختی ها برایتان به ارمغان می آورد. کار آفرین موفق امروز،جوان دلواپس دیروز است. هرگز با هراس های خود م نکنید. ترس های ما خیانتکارند.


کارآفرین حقوق افراد جامعه را در نظر می گیرد. ابتدا دیگران و سپس خود را مد نظر قرار می دهد. هنری فورد اگر متهورترین فرد زمان خود نبود، از آن مقام چندان هم دور نبود. باید از او به عنوان بزرگترین کارآفرین نیمه اول قرن بیستم یاد کرد. خودروی مدل تی ساخت او شیوه زندگی را تغییر داد. او سال به سال قیمت خودروهای خود را کاهش می داد. در 1914 جهان را به گونه ای بی سابقه حیرت زده کرد. دستمزد کارکنان خود را دو برابر کرد و ساعات کار آنان را کاهش داد. او سطح زندگی کارکنان خود را با این کار بهبود بخشید. علاوه بر این توجه خاصی به بهداشت، امنیت و راحتی کارکنان خود داشت. در کارخانه یک بیمارستان ایجاد کرد. فروشگاه هایی راه انداخت تا کارکنان مایحتاج خود را به قیمت مناسب تهیه کنند. برای کمک به کارکنان یک بخش حقوقی و یک برنامه مشاوره سلامتی ایجاد کرد. برای کارگران مهاجر مدرسه زبان انگلیسی ب ا کرد. معلولین جسمی را استخدام کرد. هزاران فرصت شغلی برای افراد ن نا، ناشنوا و صرعی ایجاد کرد. پس از جنگ جانبازان معلول را پذیرفت و در یک زمان ششصد زندانی آزاد شده را استخدام کرد. یک بیمارستان، مدرسه ب و کار و در نهایت موزه بزرگی را بنیان نهاد. این ها یعنی مسوولیت اجتماعی کارآفرینان. او مردی بود که از هیچ، تشکیلاتی عظیم ساخت. زبان جامعه بشری در ستایش این مرد به راستی قاصر است!!!


15- نقش خانواده در توسعه کارآفرینی


کارآفرینی فرایندی اکتس است و خانواده در شکل گیری این فرایند نقش اساسی دارد. خانواده می تواند پویایی و تحرک را به عمق وجود افراد تحت نفوذ خود تزریق کند، طوری که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند قالب های اجتماعی نو آورانه شکل گیرد. نقش خانواده به عنوان کانون ایجاد نوآوری و خلاقیت در افراد انکارناپذیر است. تحقق این امر بستگی به میزان توجه والدین به فرزندان از تولد تا شکل گیری شخصیت آن ها دارد. وقتی والدین در عرصه ب و کار تلاش گر ظاهر شوند نتایج آن تاثیر مثبتی بر فرزندان دارد و باعث می شود آن ها ذهن خود را به ادامه حرفه والدین یا شغلی جدید معطوف کنند. برای چنین فردی دستی به منابع اقتصادی ارزش تلقی می شود. چنین طرز تلقی از دنیای اطراف ذهن فرد را به خلق ایده ای نو و استقلال اقتصادی دگرگون می سازد. نوجوان یا جوان ایده خود را در خانواده مطرح می کند. می تواند از تجربیات والدین و احتمالاً از حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره ببرد. میزان تحصیلات، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط والدین و فرزند، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری فرهنگ کار در خانواده تاثیر دارد. به ثروتمندان توصیه می شود اجازه دهند فرزندانشان طعم سختی را بچشند،با مشکلات روبرو شوند، ش ت را احساس کنند و مقدار اندکی از سرمایه خود را در اختیار آنان بگذارند. در خانواده های ثروتمند فرزندانی بوده اند که خود،این رویه را پیش گرفته اند. بسیاری از افراد موفق از طبقه محروم جامعه ظاهر شده اند.


16- سابقه کارآفرینی در ایران


علیرغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اوا دهه 1970 به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه هم از اوا دهه 1980 این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی در محافل علمی و ی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن در دهه 1380 موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در برنامه اخیر، توسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و ف ات و همچنین مؤسسه جهاد ی به دلیل ارتباط با فعالیت های آنها، مطرح شده است. طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در های کشور) در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و در اوا سال 1379 مسئولیت پیگیری، اجرا و امور ستادی آن از طرف وزارت علوم به سازمان سنجش واگذار شد. طرح کاراد هم اکنون در 12 کشور در حال اجرا است و اکثر ها پیشرفت نسبتاً خوبی در این زمینه داشته اند. مرکز کارآفرینی تهران به طور رسمی و عملی از نیمه دوم سال 1381 کار خود را آغاز نمود که در ادامه تبدیل به دانشکده کارآفرینی شد.


متاسفانه واژه کارآفرینی، موجب شده که معنی ایجاد کار و یا اشتغال زایی از این واژه برداشت شود در

حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیعتر و با ارزشتر از اشتغال زایی است. این برداشت غلط از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه (بویژه در بین دانش آموختگان ی)، موجب شده بسیاری از سیاستهایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز در بخشنامه ها و سخنرانی های مسؤولان در این خصوص، صرفاً جنبه اشتغال زایی برای آن در نظر گرفته شود. در حالیکه کارآفرینی دارای پیامد های مثبت و مهم دیگری همانند بارور شدن خلاقیت ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است و در صورتیکه فقط به جنبه اشتغال زایی آن توجعه شود از سایر پیامدهای آن بی بهره خواهیم ماند. مغایرت کارآفرینی با بورژوازی یا سرمایه داری - متاسفانه در همایشی که در بهار 85 در دانشکده مدیریت تهران برگزار شد آقای علی را در زمره کارآفرینان قرار دادند. به نظر اینجانب او تنها یک بورژوا یا سرمایه دار است و تنها به امر اشتغال زایی پرداخته است - به برگزار کنندگان همایش ها نیز باید توجه شود!!!)

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

مدرس کارآفرینی

کارآفرینی

سخنران کارآفرینی

مدرس بازاری سخنران بازاری بازاری تدریس بازرای معلم بازاری

بهزاد حسین عباسی

مدرس اصول و فنون مذاکره زبان بدن

سخنران اصول و فنون مذاکرات تجاری زبان بدن و مدرس مدیریت مدیریت ارتباط با مشتری crm

مدرس بازاری

معلم بازاری

مدرس برند

مدرس فروش برندینگ مدرس اصول و فنون مذاکره زبان بدن

مدرس مدیریت ارتباط با مشتری

هماهنگی جهت برگزاری سمینارهای سازمانی


با ما تماس بگیرید


09121724677

09128724677

behzadabbasi.com

behzadabbasi.ir

17- نتیجه گیری


مدیران کارآفرین که متولیان بحق توسعه هستند منتظر تغییرات محیط نمی شینند، بلکه خود تغییر و دگرگونی ایجاد می کنند، انجماد رفتار های موجود را می شکنند،نگرش ها را تغییر می دهند و با شه خود تغییرات را در افراد تثبیت می کنند. هدف آن ها ایجاد تحول و نوآوری در راستای منافع و اه سازمان است. مدیر کارآفرین نای و گرانی را با ابتکارات در فناوری تولید، جایگزینی مواد اولیه و سایر اقدامات بی اثر یا کم اثر ساخته و حتی از آن برای پیشبرد اه استفاده می کند. مدیر کارآفرین تسلیم محیط نیست، با پیش فعالی زمام امور را در دست می گیرد و سوار بر موج تغییرات محیط، به مقاصدش دست می یابد. در مقابل تغییرات مثبت مقاومت نکنیم، کارآفرینی را بپذیریم و برای ایرانی آرمانی و مطرح در سطح جهانی بین یم و عمل کنیم.


اختصاصی از هایدی مقاله برآورد و مقایسۀ منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) در کشورهای گروه d8 و g8: رهیافت داده های تابلویی (با فرمت word) با و پر سرعت .

 مقاله برآورد و مقایسۀ منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) در کشورهای گروه d8 و g8: رهیافت داده های تابلویی (با فرمت word)


 مقاله برآورد و مقایسۀ منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) در کشورهای گروه d8 و g8: رهیافت داده های تابلویی (با فرمت word)

طی سال­های اخیر، در حوزۀ اقتصاد محیط زیست، بررسی رابطۀ بین رشد اقتصادی و آلودگی در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس اهمیت فراوانی یافته است. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته است. بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصاد محیط زیست در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) دنبال می­شود که در آن فرآیند ت یب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می­شود. در این مطالعه با استفاده از روش ...


با


مقاله برآورد و مقایسۀ منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) در کشورهای گروه d8 و g8: رهیافت داده های تابلویی (با فرمت word)

اختصاصی از فایلکو استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی( با و پر سرعت .

استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(


استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13

چکیده:
اقتصاد ایران دچار ی ری مشکلات ساختاری است که ریشه در طول زمانهای گذشته دارد. این مشکلات وابسته به حوزه
اقتصاد د میباشد. در طول سالهای 7837 7831 تاکید به تحول ساختار اقتصادی مخصوصا ارائه بسته های هفت گانه طرح -
تحول اقتصادی و استفاده از مفاهیم مرتبط به هم در طول این سالها) نواوری همت مضاعف الگوی مصرف جهاد اقتصادی - - - -
تولید ملی( نشان میدهد که جامعه ایران بشدت بدنبال اصلاح روشهای سیاستگزاری و تحول در ساختار اقتصادی است که این
امر ضرورت بحث نظریه پردازی و تولید علم را مخصوصا در حوزه علوم انسانی نشان می دهد.
از طرف دیگر یکی از حلقه های گمشده بین تحول درساختار اقتصادی و اه کلان جامعه مفهوم سبک زندگی است که باید
به عنوان یک تابع هدف مورد بررسی قرار گیرد.
از این رو نیاز به استفاده از معادلات همزمان که بتواند تابع قید یا محدودیت را از زاویه اقتصاد مقاومتی که مجموعه مفاهیم
سالهای گذشته را با هم در نظر بگیرد از یک طرف و تابع هدف که همان سبک زندگی است را از طرف دیگر به نقطه بهینه
برساند می تواند بعنوان بزرگترین دستاورد چهارچوب نظری اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی سبک زندگی تابع هدف تابع قید بهینه ی الگوی نظری


با


استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(

 

توریسم و توسعه اقتصاد شهری: تاثیر صنعت گردشگری بر درآمد و اشتغال افراد در ا

 

پرویز محمدزاده1، فرهاد عزیزی2

 

-1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد تبریز

 

pmohamadzadeh@yahoo.com

 

-2 کارشناس ارشد اقتصاد تبریز

 

farhad.economic@gmail.com

 

چکیده:

 

طی سه دههی گذشته، ا و کلان ای زیادی در نقاط مختلف دنیا سرمایهگذاریهای هنگفتی را روی صنعت توریسم و ساخت یومهای ورزشی انجام دادهاند. این سرمایهگذاریها از یکطرف بهمنظور رشد بازار توریسم و توسعهی اماکن توریستی و یومهای ورزشی و از طرف دیگر به منظور توسعهی اقتصادی (افزایش درآمد و اشتغال) مناطق بوده است.

 

در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرات و عواید صنعت توریسم و یومهای رشتهی ورزشی فوتبال (به عنوان یکی از جنبههای مهم گردشگری رویدادها) بر اشتغال و درآمد ناشی از نیروی کار افراد در مراکز استانهای کشور پرداخته شود. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت دادههای شمارشی1 برآورد شده است. همچنین برای انجام تحقیق از دادههای خام مرکز آمار برای دوره 1381 الی 1386 که هر ساله چندین هزار نمونه از وضعیت درآمد و مخارج خانوارها بهصورت پرسشنامه جمعآوری میگردد، استفاده شده است. بهطور مثال، در این تحقیق، در سال 1384 حدود 900 مشاهده مربوط به درآمد و اشتغال افراد در شغلهای مرتبط با صنعت گردشگری و یومها در مراکز استانها از بین دادههای مرکز آمار ایران انتخاب گردیدهاند.

 

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که اماکن توریستی و همچنین یومهای ورزش تأثیر مثبتی بر اشتغال و درنتیجه درآمد دارند. اثر مثبت وجود موزهها، اماکن زیارتی و آرامگاهها و همچنین یومها بر اشتغال و درنتیجه افزایش درآمد، حکایت از آن دارد که این ابزار میتواند به عنوان طرحهای اشتغا ا مورد حمایت ت و مسئولین قرار بگیرد.

 

کلمات کلیدی: گردشگری، یومها، اشتغال، درآمد، مدل دادههای شمارشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .count data approach

 

 

مقدمه

 

گردشگری صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است. طبق محاسبات انجام شده، بالغ بر یک سوم کل تجارت خدمات سراسر جهان در این صنعت بوده است .(wto, 2006) طی چند

 

دهه گذشته، تعداد کل گردشگران جهان رشد قابل ملاحظهای داشته است؛ بهطوریکه از حدود 25میلیون توریست در سال 1950، به 825 میلیون نفر در سال 2007، با نرخ رشد متوسط 6/5 درصدی روبهرو بوده است و انتظار میرود این تعداد تا سال 2020 به بیش از 1/5میلیارد نفر برسد(.(unwto, 2010

 

در عصر حاضر صنعت توریسم نقش مهمی را در رشد و توسعهی اقتصادی کشورها بازی میکند. سازمان توریسم جهانی در سال 2003 گزارش کرده بود که حدود 6 درصد از صادرات کالاها و خدمات سراسر جهان از طریق این صنعت، تحقق یافته است. این صنعت مخارج و هزینههایی از قبیل تهیه مکان و هتل، غذا، مواد نوشیدنی، حملونقل عمومی، تفریحات و سرگرمی و مراکز ید را در سطح ای توریستپذیر برای گردشگران بوجود آورده است .(albalate, bell, 2008)

 

منافع و آثار مطلوب اقتصادی گردشگری محدود به فعالیتهای هتل و رستورانداری، حملونقل داخلی و ارتباطات، صنایع دستی و محلی نبوده و بهدلیل وجود روابط بین بخشی، کلیه بخشهای اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. چنانکه ایجاد درآمد و اشتغال برای میزبانان از جمله اثرات بارز صنعت گردشگری میباشد و نیز تها از این رهگذر بینصیب نمانده و با دریافت مالیاتهای غیرمستقیم عواید سرشاری را نصیب خود میکنند (بزازان و تاجعلی، .(1385

 

برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، صنعت گردشگری مجموعهای از ارای نندگان خدمات را شامل میشود که در نظام حسابهای ملی با سایر صنایع در یک گروه، طبقهبندی میشوند. ارائ نندگان خدمات در این صنعت، شامل دفاتر خدمات مسافرتی، شرکتهای حملونقل هوایی، راهآهن، جادهای و دریایی، هتلها، مهمانسراها و مهمانپذیرها، متصدیان جاذبههای گردشگری، رستورانها، فروشگاههای محصولات صنایع دستی، اقلام سوغاتی، پوشاک، کفش، اشیای چرمی و سایر اقلام مورد علاقهی گردشگران است (تقوایی و رنجبر، .(1389

 

ایران براساس اعلام سازمان جهانگردی، به جهت جاذبههای تاریخی، رتبهی دهم دنیا و از جهت جاذبههای طبیعی، در جایگاه پنجم قرار دارد. این جایگاه میتواند ارزش افزوده اقتصادی- اجتماعی زیادی در پی داشته باشد، اما آمارها حاکی از آن است که سهم ایران از گردشگری سهم قابل توجهی نیست. بهطوری که از نظر درآمد توریسم، حتی جزو صد کشور اول جهان هم نیست (اینانلو، .(184 :1379

 

در این تحقیق، سعی خواهد شد به بررسی اثر اماکن گردشگری شهری (موزهها، مساجد و دیگر مکانهای زیارتی، بناهای یادبود و ...) و همچنین یومهای رشته ورزشی فوتبال بر اشتغال و درآمد افراد در مشاغل مرتبط پرداخته شود. بر این اساس در ادامه مقاله، به بررسی بنیانهای نظری موضوع پرداخته شده، سپس مطالعات تجربی صورت گرفته در دو حوزه مطالعات خارجی و داخلی مرور میشود . قسمت بعدی، به روششناسی تحقیق اختصاص دارد. سپس جامعهی آماری و دادهها و مدل تحقیق ارائه میشود. در قسمت پنجم به تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق اشاره شده و قسمت پایانی مقاله، نیز به نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی میپردازد.

 

ادبیات موضوع

 

در دهههای گذشته توریسم سهم عمدهای از موفقیت اقتصادی ا و پویایی اجتماعی آنها را سبب شده است و به همین دلیل، بسیاری از ا در جهان به سمت ترقی و بهبود وضعیت این صنعت گام برداشتهاند .(albalate, bell, 2008)

به عنوان مثال، میتوان از ای بارسلونا در اسپانیا و برلین در آلمان اشاره کرد که تعداد گردشگران این ا در طول دهههای گذشته افزایش چشمگیری داشته است (همان منبع). کشورهایی مانند اردن با اعطای یارانه سوخت به خطوط هوایی

 

 

و همچنین کشور نپال با تبلیغ جاذبههای گردشگری خود روی اتوبوسهای شهری کشورهای اروپایی، به رونق صنعت توریسم اقدام نمودهاند.

 

مزایای اصلی صنعت توریسم برای یک ناحیه و یا یک کشور، اقتصادی میباشد. گردشگری فرصتهایی را برای ایجاد شغل و افزایش درآمد در سطح محلی، شهری، ملی و حتی بینالمللی فراهم مینماید. ورود یک گردشگر به یک شهر یا کشور، مخارجی را در آن ناحیه برجای میگذارد که دیگر بخشهای اقتصادی نیز از آن بهرهمند میشوند .(rowe et al , 2002)

 

مناطق شهری معمولاًاز مهمترین مقاصد گردشگری به حساب میآیند زیرا آنها جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری را در خود جای دادهاند .(timothy& wall, 1995) ا جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها، آرامگاهها و بناهای یادبود، تئاترها و یومهای ورزشی، پارکها، شهربازی، مراکز ید و اماکن زیارتی دارند که این خود، گردشگران بسیاری را جذب میکند (همان منبع).

 

از هنگامی که اوقات فراغت برای زندگی شهرنشینی اهمیت بسیاری یافت و تعداد گردشگران شهری بهطور روزافزون در حال افزایش بود، گردشگری شهری به عنوان یک مقولهی مهم در توسعهی شهری تبدیل گشت (دیناری، .(1389 وجود جاذبههای متنوع در ا اعم از موزهها، سالنهای تئاتر، یومها و امکانات ورزشی، فضاها و بخشهای سرگرمکننده، وجود امکانات در بخش مهماننوازی (رستورانها، هتلها و ...)، مراکز ید و بازارها جزء پارامترهای مهم شکلگیری گردشگری شهری میباشد.

در سازمان جهانی گردشگری، افرادی که به مسافرت و گردش میپردازند، با توجه به قصد و هدفی که دارند، به سه گروه تقسیم میشوند: (1به قصد تفریح، گردش و گذراندن روزهای تعطیل؛ (2 تجارت، بازرگانی و انجام کارهای حرفهای؛ (3 به منظور دیدن از دوستان و بستگان و یا برای درمان یا انجام مراسمات مذهبی (وای.گی، .(1997

 

در صنعت توریسم، سفرهای تفریحی، به مسافرتهایی که با هدف ویژه و برای گذراندن روزهای تعطیل انجام میشوند و معمولاًدر نقاط خاص برای گردش در مکانهای خاص صورت میگیرند، گفته میشود. بر خلاف سفرهای تفریحی، سفرهای

 

بازرگانی در مراکز اقتصادی انجام میشود.

 

سفرهایی که مایه مذهبی دارند، بخش بزرگی از مردم را جذب میکنند. کلیساهای بزرگ اروپا، مساجد بزرگ در ای مسلماننشین و بخصوص شهر مکه، از جمله مکانهای مذهبی هستند که مورد توجه بسیاری از مسافران مذهبی میباشند (همان منبع ). در ایران نیز ای مذهبی مشهد و قم، درصد بالایی از مسافران را هر ساله جذب میکنند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان رضوی تعداد زائران و گردشگران در کلانشهر مشهد در سال 1385 حدود 15میلیون نفر بوده است.

 

پیشگامان مطالعات صنعت توریسم از قبیل lea در سال 1988 و sinclair در سال 1998 بر پتانسیل و نقش این صنعت در ارتقای رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل و افزایش درآمد تأکید نمودهاند .(seetanah, 2008) مطالعات نشان میدهند

 

که توریستهای فرهنگی- تاریخی، در مقایسه با انواع دیگر توریستها به داشتن درآمدهای بالا و ج پول زیاد در اوقات فراغت خود تمایل بیشتری دارند. در اوایل دههی 1990، تحقیق انجمن موزهها نشان داد که تقریباً80 درصد از موزهها نوعی مکان دهفروشی دارند و این مقدار به احتمال زیاد در سالهای اخیر افزایش یافته است (تیموتی، .(2005

 

بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که ید،تقریباًرایجترین فعالیت توریستی در تمام مقصدهای گردشگری محسوب میشود. مراکز ید تجاری (شامل مغازههای فروش مواد غذایی و نوشیدنی، فروشگاههای صنایع دستی و اسباببازیهای ک ن و ....) در پارکها و سایر اماکن توریستی از اهمیت ید در صنعت توریسم است. در بسیاری از موارد درآمد مکانهای دهفروشی از اجارههای ورودی اماکن توریستی فراتر میروند و حتی برخی از مکانهای گردشگری، کالاهای خود را متنوع میکنند که شامل تی و کلاه، سوغاتی، زیورآلات، حیوانات خشک شده، اسباببازی، کارتپستال، کتاب و یادگاری میشود (همان منبع).

 

 

مارکتها و مغازههای مواد غذایی، یکی از ضروریات ید توریستی است .(hudman& hawkins, 1989) برای

 

بسیاری از مسافران خواروبار فروشیها، مارکتها و مراکز ید اهمیت زیادی دارند؛ زیرا آنها به جای خوردن هر وعده غذا در رستوران، میتوانند از این مکانها میوه، سبزیجات، گوشت، نان و نوشیدنیهای مورد نیاز خود را یداری کنند (همان منبع).

 

در اکثر مناطق توریستی، دستفروشان معمولاًکالاهای متنوعی را میفروشند، مانند غذاهای داغ، لباس، جواهرات، نوشیدنیها، خدمات و سوغاتیهای متنوع. در اکثر موارد، دستفروشان جزئی از نظام سرمایهداری در مقیاس کوچک و یا جزو مشاغل غیررسمی هستند (تیموتی، .(2005

 

صنعت توریسم سه نوع اشتغال را در اقتصادهای ملی و محلی ایجاد میکند (mathieson & wall,77) که به شرح زیر

 

است:

 

-1 اشتغال مستقیم: شرکتهایی که به صورت مستقیم اشتغا ایی میکنند، آنهایی هستند که کارکنانشان بهطور مستقیم با این صنعت در تماس هستند. هتلها، کارکنان خدمات غذایی، شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای کشتیرانی، آژانسهای مسافربری، کارکنان مراکز تفریحی، رستورانها، صنعت حملونقل شهری و فروشگاههای مواد غذایی از جمله واحدهایی هستند که به صورت مستقیم، اشتغا ایی میکنند. شورای جهانی مسافرت و جهانگردی1 برآورد کرده است که صنعت توریسم در سال 2011، حدود 99میلیون شغل بهطور مستقیم ایجاد خواهد کرد؛ و تا سال 2021، این رقم به 120میلیون شغل خواهد رسید. در همین گزارش آمده است که گردشگری 453 هزار شغل را بهطور مستقیم و حدود 800هزار شغل را بهطور غیرمستقیم در سال 2011 برای ایران ایجاد خواهد نمود. ج زیر، اشتغال مستقیم ایجاد شده بوسیلهی صنعت توریسم را طی سالهای 2001 تا 2011 نشان میدهد. همانطور که قابل مشاهده است تعداد اشتغال ایجاد شده به وسیله این صنعت در سال 2001 بالغ بر 700هزار نفر بوده است که در سالهای بعدی این تعداد کاهش یافته است.

 

نمودار-1 تعداد شغلهای ایجاد شده در ایران بوسیله صنعت توریسم طی سالهای 2001 تا )2021هزارنفر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: world travel& tourism council 2011

 

-2 اشتغال غیرمستقیم: شرکتهایی که به صورت غیرمستقیم اشتغا ایی میکنند، آنهایی هستند که با شرکتهایی که در این صنعت به صورت مستقیم اشتغا ایی میکنند، در تماس هستند. شرکتهایی که مواد و م ومات مورد نیاز رستورانها را تأمین میکنند، شرکتهای ساختمانی که هتلها را میسازند و تولیدکنندگان هواپیما به شرکتهایی وابستهاند که از نظر

 

 

 

1.world travel and tourism council, 2011

 

 

درآمد، به صورت مستقیم برای نهادهای مسافرت و جهانگردی اشتغا ایی میکنند. در برآورد سال 2011 شورای جهانی توریسم و مسافرت، اعلام شده است که حدود 160میلیون شغل به صورت غیرمستقیم از صنعت توریسم ایجاد میشود

 

.(world travel and tourism council, 2011)

 

-3 اشتغالی که به واسطهی اثر فزاینده درآمد ایجاد شده، در صنعت توریسم بوجود میآید. به عبارت دیگر، درآمد افرادی که در صنعت توریسم فعالیت دارند، افزایش مییابد و این باعث ایجاد افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سایر بخشها نیز میشود.

 

البته اندازهگیری تأثیر اشتغال بهطور دقیق غیرممکن است؛ زیرا از یکطرف، افراد شاغل در فعالیتهای توریستی به سختی از افراد دیگری که در همین نوع شغلها فعالیت دارند اما ربطی به توریسم ندارند، قابل تشخیص است. از طرف دیگر، صنعت توریسم در ماهها و روزهای خاصی از سال رونق بیشتری مییابد؛ بنابراین، افراد شاغل در این صنعت از ماهی به ماه دیگر متفاوت خواهند بود .(burkart& medlik, 1992)

 

یکی از انگیزههای مهم گردشگری، رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، (از قبیل جشنهای ملی- فرهنگی، مراسمات مذهبی، برگزاری نمایشگاههای هنری، سفرهای شخصیتهای مهم ، نمایشگاههای بینالمللی، همایشها و سمینارهای علمی- آموزشی) میباشند که اهمیت زیادی را در برنامهریزیهای توسعه ا پیدا کرده است. یکی از این حوادث برنامهریزی شده، برگزاری مسابقات ورزشی میباشد .(getz, 2008)

 

حضور تیمها و یومها در ا یکی از عوامل مهم شناخته شدن نام شهر و جذب توریست میباشد. ساخت و ساز یومها و همچنین نوسازی اماکن ورزشی از نیمهی دوم دههی 1980 افزایش چشمگیری داشته است؛ چنانچه تا سال 2000، حدود 40 یوم جدید برای رشتههای ورزشی فوتبال، بسکتبال، و بیسبال در ساخته شده است ( coates&

 

.(humphreys, 2001

 

یکی از مزایایی که یومها وتیمهای حرفهای برای شهر دارند این است که تجار در فعالیتهای خود بیشتر به دنبال ا و مکانهای جذاب برای رونق گرفتن بیشتر ب و کار هستند و یکی از مهمترین موارد که باعث جذ ت بیشتر شهر میگردد، وجود یومهای بزرگ و تیمهای حرفهای است .(coats, 2007)

 

از لحاظ تئوری، یومهایی که در مراکز شهر و یا نزدیک به مراکز تجاری شهر ساخته میشوند، هواداران بیشتری را نسبت به سایر ورزشگاههایی که دور از مراکز شهر واقع شدهاند، برای ید تحریک میکند. بنابراین یومهای جدیدی که در مراکز شهر ساخته میشوند، نسبت به یومهای قدیمیتر، که در حاشیهی ا ساخته شدهاند، تأثیر بیشتری میتوانند روی اقتصاد (یا رشد اقتصاد شهری) داشته باشند .(santo, 2005)

 

مروری بر مطالعات تجربی

 

در این قسمت از مطالعه، به مروری بر مطالعات انجام یافته خارجی و داخلی پرداخته میشود.

 

-1 مطالعات داخلی

 

اغلب مطالعاتی که در حوزه اقتصادگردشگری در داخل صورت گرفته است کلان بوده و در سطح کشور و یا کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود.

 

خوارزمی در سال 1384، رابطه علی بین تجارت و جریان ورود جهانگردان خارجی به ایران با استفاده از دادههای سالیانه از ایران و کشورهای عمده متقاضی خدمات جهانگردی با استفاده از آزمون تودا-ی اتو مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که یک رابطه علی یکطرفه بین تجارت و توریسم (از تجارت به توریسم) برقرار است.

 

بزازان و تاجعلی در مطالعه خود در سال 1385، با عنوان بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در ایران به بررسی بین بخش جهانگری و بخشهای دیگر اقتصادی ایران با استفاده ج داده ستانده پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد،

 

 

فعالیتهای صنایع غذایی، صنایع منسوجات، پوشاک و چرم، هتل و رستوران، بیشترین سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران، را به خود اختصاص داده است.

 

خسروآبادی (1385)، با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری خارجی ایران طی سالهای 1383- 1344 پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که متغیرهای تبلیغات، انقلاب و جنگ به عنوان متغیرهای مهم و مؤثر بر تقاضای گردشگری کشور محسوب میشوند.

 

محمدزاده و نسب (1387) با استفاده از آزمون استاندارد علیت گرنجر به بررسی رابطه علی بین تعداد گردشگران و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب ی طی سالهای 1995-2005 پرداختهاند. یافتههای این مطالعه بیانگر این است که یک رابطه علی یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به تعداد گردشگران وارده به این کشورها در دوره زمانی مورد مطالعه برقرار بوده است.

 

محمدزاده و همکاران (1389) در مطالعهای به تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران طی سالهای 1350-1387 پرداختهاند. در این مطالعه، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (tvp) و روش

 

کالمن- برآورد شده است. نتایج تخمین مدل دل بر این دارد که کششهای درآمدی، قیمتی و عادات رفتاری و انتظاری، دارای تغییرات منظم و ثابت طی زمان بوده و به تدریج تغییرات آنها طی زمان کاهش مییابد. همچنین کشش درآمدی تقاضای خارجی گردشگری در ایران در مقایسه با کششهای قیمتی و عادات رفتاری بیشتر میباشد. کشش درآمدی تخمین زده شده نشان میدهد که تقاضای گردشگری خارجیان در ایران یک کالای نرمال بوده و از طرف دیگر، کشش قیمتی نیز حاکی از آن است که این کالا، کالای کمکشش میباشد. علاوه بر این، تقاضای گردشگری ایران با متغیر مجازی جنگ رابطه مع داشته که نشان میدهد با وقوع بحران جنگ، تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران کاهش یافته است.

 

-2 مطالعات خارجی

 

هزاری1 و سگرو2 در سال 1995 به بررسی رابطه بین توریسم و انباشت سرمایه و مصرف سرانه و شرایط تجاری کشورها

 

پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت توریسم اثر مثبتی روی مصرف سرانه و انباشت سرمایه در کشورهای مورد مطالعه دارد.

 

در مطالعهی دیگر، بالاگیور3 و جوردا4در سال 2005 رابطه بین رشد اقتصادی و توریسم را برای کشور اسپانیا با استفاده

 

از مدل تصحیح خطا مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که توسعهی صنعت توریسم منجر به افزایش رشد در بلندمدت میگردد.

 

دریت یس5 در سال 2004 برای کشور یونان و دورباری6 در سال 2004 برای کشور جزایرموریس، رابطه علیت را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این دو محقق نیز تأثیر مثبت صنعت توریسم بر رشد اقتصادی را اثبات مینمود.

کیم7 و همکاران (2006) با استفاده از آزمون علیت گرینجر، برای کشور تایوان طی سالهای 1971-2003نشان دادند که رابطهی بین صنعت توریسم و رشد اقتصادی دو سویه بوده است.

 

لی1  در سال 2008، رابطهی بین توسعهی توریسم و رشد اقتصادی را برای کشورهای oecd و غیر oecd طی

 

 

1.hazari 2 .sgro

 

3 .balaguer 4 .jorda 5 .dritsakis

6 .durbarry 7 .kim

 

 

دورهی 1990 تا 2002 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه علیت یکطرفه از صنعت توریسم به رشد اقتصادی در کشورهای oecd و یک رابطه دوطرفه در کشورهای غیر oecd وجود دارد.

روزنتراب2  و جو3  در سال 2008، اثر اماکن توریستی مختلف بر درآمد و اشتغال در 318 شهر ایالات متحده طی

 

سالهای 2000 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که مکانهای تفریحی اثر مثبت و معنیدار بر اشتغال و درآمد دارند. اثر یومها و مکانهای ورزشی بر اشتغال و درآمد نیز معنیدار و مثبت بوده است. اثر تعداد موزهها بر درآمد و اشتغال در ا منفی میباشد. لیکن، این اثر، بیمعنی میباشد.

 

گوندوز4 و هاتمی5 در سال 2005، با استفاده از آزمون علیت، طی سالهای 1963 تا 2002 برای کشور ترکیه رابطهی

 

صنعت توریسم و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نیز نشان از یک رابطهی یکطرفه از صنعت توریسم به رشد اقتصادی میدهد.

 

بر خلاف مطالعات بالا، کاتیرکویگلو6  در سال 2009، با استفاده از روش جوهانسون رابطهی رشد اقتصادی و صنعت

 

توریسم را در کشور ترکیه مورد بررسی قرار داد. این مطالعه که برای سالهای 1960 تا 2006 طراحی شده بود، رابطهی علیت از صنعت توریسم به رشد اقتصادی را رد نمود.

 

سانتو(2005) 7  در تحقیقی به بررسی اثر اقتصادی ورزشهای حرفهای و یومها پرداخت. او در مدل خود از

 

دادههای سالهای 1984تا 2004 استفاده نمود و متغیر درآمد افراد شهر را روی جمعیت شهر، روند زمانی و متغیرهایی که ساختوساز در یومهای فوتبال و بیسبال را نشان میدهد، رگرس کرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای ورزشی، اثر مثبت و معنیدار بر درآمد افراد شهر دارد.

 

در این قسمت مبانی نظری و پیشینهی تجربی تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفت. در قسمت مربوط به پیشینهی نظری عنوان شد که اکثریت محققان نظر مساعدی روی اثر مثبت وجود اماکن گردشگری شهری، جهت توسعهی اقتصادی ا دارند. از طرفی دیگر، بعضی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثر یومها نشان میدهند که اثرات یومها و تیمها روی اقتصاد شهری و محلی بستگی به موقعیت ساخت آنها در ا دارد. در قسمت مربوط به پیشینهی تجربی در داخل و خارج کشور، در مورد اثرات اقتصادی گردشگری میتوان گفت که اکثر پژوهشها در این مورد کلان بوده است بهطوری که در اغلب مطالعات، از روش حداقل مربعات معمولی و یا روشهای همانباشتگی به تخمین تابع تقاضای گردشگری خارجی و همچنین بررسی رابطه علی بین گردشگری و متغیرهای اقتصادی پرداخته شده و مطالعهی کمتری با استفاده از دادههای د به انجام رسیده است. در نتیجه، انجام هرگونه مطالعه در این زمینه ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق، اثر اماکن گردشگری و یومهای رشته ورزشی فوتبال بر اشتغال در برخی شغلها با استفاده از رهیافت دادههای شمارشی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

روششناسی تحقیق

 

در این قسمت ابتدا به معرفی رهیافت دادههای شمارشی پرداخته شده و در قسمت دوم مدل تحقیق و پایگـاه دادههـا و اطلاعات آماری ارائه میشود.

 

 

1 .lee

2 .rosentraub 3 .joo

 

4 .gunduz 55.hatemi

 

6 .katircioglu 7 .santo

 

 

- معرفی رهیافت دادههای شمارشی1

 

مدل رگرسیون دادههای شمارشی2، یکی از روشها و ابزارهای مهم در مطالعات تجربی بوده بهطوری که کاربرد آن در حوزههای مختلف اقتصادی در دهه اخیر گسترش زیادی یافته است. این روش در حوزههای مختلف علم اقتصاد نظیر اقتصاد بهداشت3، اقتصاد نیروی کار4، اقتصاد صنعتی5، اقتصاد مالی6 و اقتصاد مسافرت و حملونقل7 دارای کاربردهای متعددی است.

است. این روش علیرغم اینکه در دهه اخیر مورد توجه اقتصاددانان بوده است، ولی دارای پایه تئوریکی قوی میباشد. اغلب تحلیلهای دادههای شمارشی بر این اساس صورت میگیرد که متغیر وابسته به صورت عدد صحیح و شمارشی بوده و دارای توزیع پارامتریک گسسته میباشد. این روش علیرغم اینکه در دهه اخیر مورد توجه اقتصاددانان بوده است ولی دارای پایه تئوریکی قوی میباشد. اغلب تحلیلهای دادههای شمارشی بر این اساس صورت میگیرد که متغیر وابسته، به صورت عدد صحیح و شمارشی بوده و دارای توزیع پارامتریک گسسته میباشد.

 

رهیافت دادههای شمارشی دارای توزیعهای مختلفی برای تخمین مدل بوده ولی یکی از متداولترین این توزیعها، توزیع

 

پوآسون میباشد. مدل رگرسیون پوآسون بر این فرض استوار است که متغیر شمارشی

مشروط بر بردار متغیرهای توضیحی

ثابت و برونزای  ، دارای توزیع پوآسون با تابع چگالی احتمال زیر میباشد:

 

 

& y = 0,1,2, ….

e  λ

f(y |x ) =

 

 

بر اساس رابطه فوق، میانگین شرطی متغیر  برابر با  بوده! وyضمنا

 

میباشد. یکی از ویژگیهای

 

 

ًλ = exp(x β) , λ ≥ 0

 

بارز این توزیع برابری میانگین و واریانس شرطی متغیر yمیباشد. به

8عبارت دیگرe(y | x ) = var(y |x ) = λ  است. برای

تخمین پارامترهای مدل رگرسیون پوآسون، از روش حداکثر درستنمایی

استفاده میشود.

 

 

           

 

بر اساس روش حداکثر درستنمایی، برآوردکنندهها سازگار بوده و بهطور مجانبی دارای توزیع نرمال میباشند. یکی از محدودیتهای موجود در مدل رگرسیون پوآسون، برابری میانگین و واریانس شرطیy میباشد که در صورت عدم برقراری این فرض، مدل تخمین زده شده دارای تورش تصریح مدل بوده و برای تخمین مدل باید از روشهای جایگزین آن نظیر توزیع دو جملهای منفی9 و توزیع نمایی10 استفاده نمود.

 

- جامعهی آماری و دادههای تحقیق

 

جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در شغلهای هتلداری، راننده اتوبوس، راننده تا ی، فروشگاههای مواد غذایی و نوشیدنی، رستورانها و مسافرخانهها، حملونقل آبی و هوایی و همچنین فعالیتهای تفریحی در مراکز استانهای سراسر کشور میباشد. اطلاعات مربوط به این افراد از داده های پرسشنامهای نمونهگیری شده توسط مرکز آمار، قسمت مربوط به هزینه و درآمد خانوار(اطلاعات مربوط به افراد شاغل) در سالهای 1381 تا 1386 است اج گردیده است. در

 

1 .count data approach

-2 به مدل رگرسیونی که متغیر وابسته آن به صورت شمارش اعدادی از یک رخداد باشد، مدل رگرسیونی دادههای شمارشی گفته میشود. به طوری که اعداد شمارشی نشانگر مقدار واقعی آنها میباشد نه رتبه آنها. برای مثال، تعداد سفرهای یک شخص در طی یک سال، تعداد فرزندان یک خانوار، تعداد تصادفات اتومبیل در یک چهارراه در طی یک ماه و غیره ( (hill, griffiths, and lim , 2007, ch 16

3. health economics 4. labor economics 5. industrial organization 6. financial economics

7. travel and transportation economics

8 .maximum likelihood estimation 9 .negative binomial 10 .exponential

 

 

:stadium

 

این تحقیق، تعداد افراد شاغل در مشاغل مورد بحث به تفکیک هر شهر بر روی متغیرهای توضیحی ( تعداد اماکن زیارتی، تعداد یومها، تعداد موزهها و ...) رگرس شده است. این اطلاعات هر ساله توسط مرکز آمار به صورت دادههای خام منتشر میشود. برای است اج و مرتب دادهها و اطلاعات مورد نیاز از نرمافزارهای excel, access, stata استفاده شده است.

 

بر اساس مبانی نظری موضوع و مطالعات تجربی تحقیق، مدل مورد استفاده در این مطالعه برگرفته از مدل پایه روزنتراب(2008)1 بوده و با توجه به ویژگیهای اطلاعاتی اقتصاد ایران، مدل مورد نظر پس از تصریح مدلهای مختلف و رسیدن به مدل بهینه به صورت زیر تصریح شده است.

 

tourism = β  + β   - / . + β ma + β stadium + β pop1

 

:tourism اشتغال مشاغل مرتبط با گردشگری (بر حسب تعداد افراد شاغل) (منبع: پرسشنامه مرکز آمار). :ziaraty تعداد اماکن زیارتی در هر شهر (منبع: اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری). :ma تعداد موزهها و آرامگاهها در هر شهر (منبع: اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری).

 

تعداد یومهای محل برگزارکنندهی رقابتهای لیگ برتر در هر شهر (منبع: کتاب لیگ برتر فوتبال در

 

یک نگاه).

 

:pop1 جمعیت ای ایران تقسیم بر 1000 (منبع سالنامه آماری کشور).

 

همانطور که ملاحظه میشود متغیر وابسته (تعداد افراد شاغل در مشاغل مرتبط) یک متغیر با دادههای شمارشی است و بدیهی است که برای بررسی متغیرهای مؤثر بر تعداد افراد شاغل در ایران، بهتر است از مدلهای گسسته استفاده شود که در این مطالعه از رویکرد تخمین دادههای شمارشی جهت بررسی اثر مکانهای توریستی و یومها بر اشتغال استفاده میشود.

 

تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها

 

همانطور که در قسمت روششناسی تحقیق اشاره شد، برای تخمین دادههای شمارشی، از روش حداکثر درستنمایی استفاده میشود. در این مطالعه، ابتدا آزمون برابری واریانس و میانگین متغیر تعداد افراد شاغل در شغلهای مورد بررسی انجام شده و سپس بر اساس نتایج این آزمون، به تخمین مدل بر اساس روش توزیع پوآسون ( با روش تخمین حداکثر درستنمایی) پرداخته شده است. نتایج آزمون برابری واریانس و میانگین برای متغیر تعداد گردشگران وارد شده، نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر برابری واریانس و میانگین رد نگردیده، از اینرو لازم است مدل رگرسیونی برمبنای توزیع پوآسون تخمین زده شود. نتایج تخمین مدل در ج (1) ارائه شده است.

 

همانطور که از ج شمارهی (1)، مشاهده میشود متغیر تعداد موزهها اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال دارد. همچنین اماکن زیارتی و آرامگاهها اثری مثبت روی اشتغال میگذارد. این اثر نیز از نظر آماری معنیدار میباشد. از طرفی دیگر اثر وجود یومها در شهر نیز بر اشتغال مثبت و معنیدار میباشد.

 

 

 

ج -1 نتایج تخمین مدل دادههای شمارشی

z-statistic

coefficient

10/15

0/0015**

7/55

0/049**

2/02

0/0072**

6/09

0/0001143**

83/04

2/82**

 

**بیانگر معنیداری در سطح 0/05 میباشد (منبع: محاسبات تحقیق).


 

 

variable ziaraty ma stadium

 

pop1

 

cons

 

 

 

 

1. rosentraub

 

 

(ma)

 

شایان ذکر است که این مدل با اضافه متغیر (sayer) که نشاندهندهی سایر اماکن گردشگری (باغها، مدرسههای قدیمی، خانههای قدیمی و ...) در ا میباشد، جهت بررسی استحکام نتایج تخمین زده شده است. لیکن، بهدلیل اینکه اثر این متغیر بر اشتغال افراد در شغلهای مورد بررسی معنیدار نمیباشد، از مدل حذف شده است. نتایج مربوط به این تخمین در ج (2) قابل مشاهده است.

 

جدو-2 نتایج تخمین مدل دادههای شمارشی با اضافه متغیر سایر اماکن گردشگری

 

z-statistic

coefficient

variable

8/08

0/0014**

ziaraty

7/49

0/051**

ma

0/81

0/000025

sayer

2/10

0/0075**

stadium

6/06

0/0001139**

pop1

76/66

2/81**

cons

 

**بیانگر معنیداری در سطح 0/05 میباشد منبع: محاسبات تحقیق

 

با در نظر داشتن تخمینزنندههای

 

تا

 

به عنوان تخمینزنندهی حداکثر راستنمایی و برای یک مقدار مشخص از

 

متغیرهای توضیحی تعداد انتظاری افراد

شاغل بدست میآید. ج شمارهی (3) اثر نهایی تغییر متغیرهای توضیحی را در

 

β

 

β

 

 

 

 

شرایطی که متغیرهای توضیحی مقدار میانگین به خود میگیرند، نشان میدهد.

 

 

 

 

ج .-3 نتایج اثر نهایی متغیرهای توضیحی بهصورت واحد(کششها)

 

 

z-statistic

 

 

 

coefficient

variable

 

 

10/15

 

 

 

0/0015**

ziaraty

 

7/55

 

 

 

0/049**

ma

 

2/02

 

 

 

0/0072**

stadium

 

6/09

 

 

 

0/00011**

pop1

 

 

**بیانگر معنیداری در سطح 0/05 میباشد منبع: محاسبات تحقیق

 

همانطور که از ج (3) مشاهده میشود، با افزایش تعداد مکانهای زیارتی (ziaraty) به اندازه یک واحد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، اشتغال در شغلهای مورد بررسی بهطور متوسط به اندازهی 0/0015 درصد افزایش مییابد. این ضریب در سطح 0/05 معنیدار میباشد. یعنی وجود اماکن زیارتی در ای مختلف ایران، توانسته است اشتغال آن شهر را در مقایسه سایر ا افزایش دهد. همانطور که در مباحث نظری مورد بررسی قرار گرفت، این مسأله می تواند به خاطر جذب بیشتر گردشگری اتفاق بیفتد. نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص، این است که این اثر در شرایطی است که برنامهریزی جامع در این زمینه وجود ندارد. چنانچه برنامهریزی مناسبی برای جذب گردشگر جهت بازدید از مکانهای زیارتی صورت گیرد این اثر میتواند از این مقدار بیشتر باشد.

اثر وجود موزهها و آرامگاهها     نیز روی اشتغال مثبت و معنیدار میباشد؛ بهگونهای که با افزایش تعداد موزهها و

 

آرامگاهها به اندازهی یک واحد و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، اشتغال بهطور متوسط به میزان 0/049 درصد افزایش مییابد.

 

از طرفی دیگر تعداد یومهای رشتهی ورزشی فوتبال (stadium) اثری مثبت بر اشتغال افراد دارد. بهطوری که با افزایش تعداد یومهای رشتهی ورزشی فوتبال، با فرض ثابت بودن سایر عوامل بهطور متوسط میزان اشتغال به اندازهی

 

 

0/0072 درصد افزایش پیدا میکند. همانطور که ج (3) نشان میدهد، این اثر در سطح 0/05 معنیدار میباشد.

 

اثر افزایش جمعیت نیز بر اشتغال مثبت میباشد. با افزایش متغیر pop1 با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، میزان اشتغال به اندازهی 0/00011 درصد افزایش پیدا میکند. اثر افزایش جمعیت نیز از نظر آماری کاملا معنیدار میباشد.

 

نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی

 

در این مطالعه، سعی شده است تا تأثیر وجود مکانهای توریستی در ای مختلف بر اشتغال آن شهر مورد مطالعه قرار گیرد. شایان ذکر است که وجود اماکن زیارتی، موزهها و آرامگاهها و همچنین یومهای ورزشی از جنبههای مختلفی قابل ارزی است که در این مطالعه فقط بر تأثیر اشتغال آنها تاکید شده است.

 

مطالعه حاضر، برخلاف روشهای سنتی و متعارف اقتصادسنجی، از رهیافت جدید دادههای شمارشی برای بررسی اثر مکانهای گردشگری شهری و همچنین یومها روی اشتغال در مناطق شهری استفاده شده است. بر این اساس، مدل تحقیق بر مبنای رهیافت نوین دادههای شمارشی تخمین زده شد که نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد، وجود مکانهای توریستی همچون اماکن زیارتی، موزهها و آرامگاهها و همچنین یومهای ورزشی تأثیر مثبت و معنیدار بر اشتغال در مشاغل مورد مطالعه داشته و یکی از عوامل مهم و تعیینکننده میباشد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، موارد ذیل به عنوان توصیههای سیاستی برای ایجاد اشتغال و درنتیجه افزایش درآمد در کنار توسعه صنعت گردشگری شهری

 

æ                   همچنین صنعت ورزش به سیاستگذاران اقتصادی ارائه میشود:

 

-  نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که مکانهای زیارتی و آرامگاهها و همچنین موزهها در شهر اثر مثبت و معنیدار بر اشتغال دارد. بنابراین، تأسیس، احیاء و بازسازی جاذبههای تاریخوحید زاده

اشاره: عرصه های طبیعی در معرض بیشترین و سهمناکترین آسیب ها و بلایا و حوادث و وقایع انسانی و غیرانسانی هم قرار دارند. مرگ تدریجی مراتع، مصیبت خش الی های پی در پی و به دنبال آن هم نابودی زیستگاه های طبیعی و به تَبَع آن، مهاجرت های توده وار خانوارها و در نهایت هم، سقوط تمدنهای بشری در یک ناحیه دیگر از سرزمین های مس ی بر روی کره زمین را در پی داشته است. با توجه به این پیامدها، ضرورت حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع، به عنوان یکی از عمده ترین موضوع در مدیریت پایدار مراتع کشور در گفت و گو با اسماعیل شهبازی مورد توجه واقع شده است. سرمشق شهبازی برای حفظ و احیاء مراتع، بهره مندی از مکتب آموزشی ترویجی است. اسماعیل شهبازی فوق لیسانس خود را در رشته ی ترویج کشاورزی در سال ۱۳۵۰ از دانشکده ی علوم کشاورزی ئی بیروت، سپس ای ی خود در تولیدات کشاورزی (آموزش ترویج و توسعه ی روستائی) را در سال ۱۳۵۷ از ملّیِ پلیتکنیک تولوز در فرانسه، دریافت کرد. از اسماعیل شهبازی به عنوان "چهرة ماندگار ترویج کشاورزی علمی کشور" تقدیر به عمل آمده است. گفت و گو با او از نظرتان می گذرد.

برای این که تعریف ی انی از مرتع و دام داشته باشیم لطفاً کوتاه مرتع و دام را تعریف کنید؟

انگیزه انسان های اولیه برای استقرار و زندگی در یک مکان بر روی کره زمین، نه صرفاً به قصد سنگرگزینی ت عی برای مصون ماندن از تهاجم دشمنان و جانوران و در امان ماندن از عوارض جوی و سرما و گرما و بارندگی های موسمی که اساساً و عمدتاً برای دسترسی به مراتع پردوام و سرسبز و م برای چرای دام ها و به دنبال آن، خوراک یومیه خود و خانوار خود و ادامه زندگی در طول زمان بوده است. امروزه هم، به رغم همه تغییرات و تحولاتی که در اصول و شیوه های زندگی ابناء بشر رخ داده است، هنوز که هنوز است بشر برای ادامه زندگی یومیه خود غذا می خواهد. و از این رو، چون بشر برای بقاء موجودیت خود در این جهان همواره چنین نیازی دارد پس در سطح کلان، لازمه وجود و پایداری چنین شیوه ای از زندگی، وجود دام و مرتع در دسترس انسان است.

مشکل اصلی و مشکلات تَبَعی مراتع و دام در کشور ما چیست؟

مشکل اصلی در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از مراتع کشور در این است که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بهره بردار از عرصه های طبیعی، فاقد مهارت و اطلاعات علمی و کاربردی لازم و کافی برای بهره برداری و نگهداری از مراتع، متناسب با تغییرات و تحولات فنی و تکنولوژیکی در دنیای امروز هستند. این جمعیت بهره بردار و به عبارتی موثر بر سرنوشت مرتع، تنها دامداران روستایی و عشایری نیستند بلکه اغلب خیلی از جمعیت کلی سرزمین از جمله توسعه گران صنعتی و خدماتی و کشاورزی را به طور اعم و علاقمندان به گردشگری و طبیعت گردی و تفریحات میدانی را هم به طور اخص شامل می شود. بدین صورت، تاثیرگذاران بر سرنوشت منابع مرتعی را میتوان عموماً همه مردم، و خصوصاً جمعیتهای عشایری و روستایی و در عین حال، همه مقامات در سلسله مراتب مدیریتی، اعم از چوپان و رمه گردان و گالش و چَپُن و مالدار و چوبدار و میداندار و گله دار و رمه دار و دامدار و مزرعه دار و سرمایه گذار و کارآفرین و تعاونی خوراک دام و مسوول سکوی شیر و کارخانه دار و نیز، و کارشناس و مدیر و مجری و قاضی و داور و و و روسای قوا دانست.

به تَبَع این حیطه وسیع از جمعیت های عام و خاص به عنوان تاثیرگذاران بر سرنوشت منابع مرتعی، مشکل اصلی در مدیریت پایدار مراتع ایران را می توان این گونه بیان کرد و آن این که مشکل اصلی عبارت از فقدان مهارت و اطلاعات علمی – کاربردی لازم و کافی در بین تاثیرگذاران بر سرنوشت منابع مرتعی در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع است. این مشکل اساسی را هم می توان به مشکلات تَبَعی زیر تجزیه کرد:

۱- نه چوپانان روستایی، نه رمه گردانان عشایری و نه گالش ها و چَپُنای جنگلی هیچ یک برای بهره برداری و نگهداری از منابع مرتعی، توسط نهادها و ارگان های مسوول نه به رسمیت شناخته شده اند تا بیمه و تامین شوند، نه مورد اعتناء واقع شده اند تا آموزش فنی و حرفه ای ببینند. تا آن جا که از دید متولیان جامعه، انگاری که این قشر از فعالیت اقتصادی و زیست محیطی اصولاٌ وجود خارجی ندارد و یا در جریان تغییرات و تحولات عصر جدید این رشته از مهارت های فنی و این شغل مشاغل تولیدی حذف شده اند. بنابراین، یکی از مشکلات اصلی در فرایند مدیریت مراتع کشور، فقدان مهارت و اطلاعات علمی و کاربردی لازم و کافی در بین چوپانان و رمه گردانان برای بهره برداری و نگهداری از مراتع طبیعی است.

۲- یکی دیگر از مشکلات اصلی در فرایند مدیریت مراتع کشور، فقدان اطلاعات علمی و کاربردی به روز در بین مالداران و چوبداران و میدان داران دام در جریان نقل و انتقالات و اسکان موقت دام ها یا گله ها و یا رمه ها در "منزل" یا توقفگاه های میان بند و یا در میادین صحرایی و بیابانی در راه عرضه به بازار فروش است.

۳- از دیگر مشکلات اصلی در فرایند مدیریت پایدار مراتع کشور، کهنگی و ناهماهنگی دانش و مهارت های بومی گله داران و رمه داران و دامداران و مالداران و مزرعه داران در مقایسه با نوآوری های رایج در عصر جدید در رابطه با پرورش دام و تولید فراورده های دامی است.

۴- یکی دیگر از مشکلات اصلی در فرایند مدیریت مراتع کشور، عدم اشراف اطلاعاتی و یا به عبارتی، فقدان اطلاعات علمی لازم و کافی در بین ان و متخصصان و کارشناسان و داوران و نیز، در بین سیاستگزاران و برنامه ریزان و تصمیم سازان و مدیران و مجریان و خلاصه ان و ان و روسای قوا یا مدیران عالی جامعه در زمینه های دانش و مهارت های بومی درباره سرمایه های دامی و منابع مرتعی و جایگاه این دو عامل حیاتی در چرخش زندگی انسان و گیاه و دام در سطح کشور و در زندگی عامه مردم کشور است. ای بسا برخی از این مقامات اصولاً پرداختن به امور مربوط به دام و مرتع در زندگی بشر عصر اینترنت در قرن ۲۱ را آنقدر عامیانه و کهنه و قرون وسطایی تلقی می کنند که شه و اقدام پیرامون آن ها را دون شان خود می دانند.

این گروه از تصمیم سازان و تصمیم گیرن و مجریان و مدیران کشوری، به طور کلی به سرمایه های اجتماعی و به ویژه به دانش و مهارتهای بومی روستاییان و ایلات و عشایر توجه لازم و کافی معطوف نداشته و همه امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی را به طور اعم و مرتع و دام را به طور اخص، در قالب فناوریهای نوین ارزی می کنند و راه علاج هر درد سنتی و محلی و بومی را هم در استفاده از فناوری های وارداتی می پندارند. موارد چهارگانه بالا، عمده ترین مشکلات تَبَعی عدم آگاهی گروه های عام و خاص از اصول و موازین مقدماتی در روند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور است.

چگونه می توان در مقام دفع و رفع این مشکل اصلی و مشکلات تَبَعی آن، با استفاده از روش های آموزشی ترویج اقدام کرد؟

این موضوع در آغاز هر برنامه عمرانی در کشور، می باید به صورت یک مسأله محوری برای همه ارگان ها و نهادهای ذی ربط مرح می بود. ولی شواهد تاریخی و تجربی حاکی از این واقعیت تلخ است که به موضوع آموزش برای گروه های چهارگانه بالا به طور اعم، و به آموزش های ترویجی مناسب برای گروه های بهره بردار به طور اخص – اگر هم در بعضی از برنامه ها مطرح بوده – به نحوی اجراء می شده که موضوع آموزش همواره نه در متن، که در حواشی کم رنگ برنامه ها و طرح ها و پروژه های مربوط مورد اشاره واقع می شده و به طور تشریفاتی به مرحله اجراء در می آمده است.

بررسی ژرف این مسأله از این بابت بسیار ضرورت دارد که از یک طرف در رابطه با بهره برداران مستعد آموزش (اعم از چوپان و دامدار و مالدار و...) که مخاطبان یا گروه های هدف این گفت وگو هستند، ملاحظه می شود که:

۱- خیلی از بهره برداران عشایری و روستایی از سواد فنی لازم برای پذیرش شیوه های نوین مناسب و نوآوری هایی مربوط، بی بهره و یا کم بهره اند. در حالی که اغلب دارای آگاهی های لازم و کافی در زمینه های دانش و مهارت های بومی و سنتی پیرامون مرتع و مرتعداری و دام و دامداری هستند.

۲- اکثریت قریب به اتفاق بهره برداران مستعد آموزش در خانوارهای روستایی دارای مشاغل و مهارت های حرفه ای مشخص و گاهی هم مختلف در امور کشاورزی (امور زراعی و باغی و دامی) هستند و لذا ب دانش فنی و مهارت آموزی برای مرتعداری را جزو حرفه اصلی خویش تلقی نکرده و از انگیزه های اقتصادی و اجتماعی لازم برای فراگیری فنون و مهارت های مورد نظر در این زمینه بی بهره و یا کم علاقه اند. در این باره اگرچه این کلیت را نمی توان در مورد ایلات و عشایر که شغل و حرفه قومی و قبیله ای آنان علی الاصول گله داری و رمه گردانی است تعمیم داد، ولیکن از آن جا که در نتیجه اقدامات ت های گذشته و حال برای تخت قاپو عشایر و نیز، در نتیجه تاثی ذیری ایلات و عشایر از تغییرات و تحولات عصر جدید، گفتنی است که در حال حاضر روند اسکان عشایر در مناطق ییلاقی و یا قشلاقی خود و یا در کانون ها و زیستگاه هایی که به کمک سازمان امور عشایری احداث و راه اندازی می شوند، روند روستانشینی و یا حتی شهر و شهرک نشینی عشایر هم، همچنان در جریان است. از این رو، مسأله تعدد مشاغل و مهارت های حرفه ای در امور کشاورزی هم در مورد ایلات و عشایر می تواند مطرح باشد.

۳- مخاطبان برنامه های آموزشی ترویج در این گفت وگو عمدتاً مشتمل بر بزرگسالان روستایی و عشایری هستندکه به علت درگیری در حرفه های مختلف کشاورزی، آمادگی لازم و کافی برای ب آموزش های نوین در یک رشته فنی دیگر در زمینه منابع طبیعی را ندارند و در خیلی از موارد، خود را مستعد این گونه آموزش ها نمی دانند و از انگیزه های لازم و کافی برخوردار نیستند و بالا ه این که

۴- روستاییان و عشایر به طور اعم و بزرگسالان روستایی و عشایری به طور اخص در حد قابل ملاحظه ای متکی به تجربیات گذشته خود و پشتیبانشان بوده و بدین سبب، آموزش بزرگسالان روستایی و عشایری همواره با "دی ذیری" پدیده های نوین و نوآوری ها توأم است.

از طرف دیگر فرض بر این است که در رابطه با وظایف ت و یا ارگان ها و نهادهای عمومی مسوول سیاستگزاری و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور – مثلاً وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و... بررسی برای دفع و رفع این مسأله محوری از این باب ضرورت داشته باشد که:

۱- نهاد مسوول حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور اراده کرده باشد تا به روند دی ا ولی ناموفق سرمایه گذاری های فیزیکی سنگین در امور اجرایی و اداری و حقوقی پایان دهد و راهبرد سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نیروی انسانی کارگزار و بهره بردار از منابع مرتعی را برگزیند و از این رو ضرورت داشته باشد که مسأله محوری مورد نظر از ابعاد مختلف مورد بررسی ژرف قرار گیرد.

۲- آموزش گروه های هدف روستایی و عشایری در زمینه های مربوط به برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور بک برنامه نو است و بدین لحاظ دارای کمترین سابقه تجربه علمی و عملی در مناطق روستایی و عشایری در داخل کشور است. از این رو، طبیعت سرمایه گذاری در زمینه آموزش و پرورش منابع انسانی (کارگزار و بهره بردار) و آن هم در فعالیت های حفظ، احیا، و توسعه و بهره برداری بهینه ای مراتع کشور، می طلبد که مسأله محوری مبنای این برنامه آموزشی مورد بررسی ژرف قرار گیرد و آن گاه تصمیم سازی و تصمیم گیری شود؛

۳- آغاز و تداوم تهیه و اجرای برنامه های ترویجی برای آموزش اصول و شیوه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور در هر برنامه عمرانی پنج ساله، درعمل در گرو تصویب طرح ها و تامین و تخصیص اعتبارات مربوط به نهادهای قانونگذار و سیاستگزار است که این هم به نوبه خود در گرو نیل به هدف های مشخص هر برنامه در نتیجه اعمال ارزشی های تکوینی و نهایی برنامه مربوط است. و از این رو، مقتضیات فرایند طرح و اجرا و ارزش ی برنامه های ترویجی ایجاب می کند که مسأله محوری در این گفت وگو در واقع و به نوبه خود مسأله اساسی هر یک از طرح های اجرایی در برنامه های مربوطه نیز باشد، به طوری که به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد که این هم حاکی از اهمیت و ضرورت بررسی این مسأله است و در پایان؛

۴- نتایج برداشت های حاصل از بررسی ژرف مسأله مورد نظر در این گفت وگو در واقع عمل، "چراغ راهنما" است که در یک موضع راهبردی می تواند شاخصه های مفید و موثر و مناسبی برای گزینش رهیافت ها و راه ها و روش های آموزش و ترویجی را به طراحان مربوط بنمایاند و از این رو نیز این بررسی راه گشاست. بدین ترتیب با تکیه بر استدلال های هشتگانه بالا (چهار مورد در رابطه با ارباب رجوع بهره بردار و چهار مورد در ارتباط با ارگان ها و نهادهای کارگزار)، به موارد ضرورت بررسی مسأله از دیدگاه گروه های هدف و ارگان های مسوول و نهادهای ذی ربط آموزشی ترویج اشاره شد.

پیش شرط های حل مسأله محوری مراتع و دام ها چیست؟

پیش شرط ها متنوع و به شرح زیر هستند:

۱- نهادهای سیاستگزار و ارگان های اجرایی مسوول برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور، مقدمتاً به راهبرد توسعه منابع انسانی اولویت خواهند داد و در زمینه های ایجاد اشتغال برای اجرای برنامه های آموزشی ترویج، ضمن جلب و جذب مشارکت های مردمی، سرمایه گذاری های لازم و کافی را به عمل خواهند آورد. بدین سان؛

۲- به تَبَع توجه ت به توسعه منابع انسانی، انگیزه های لازم و کافی در بین بزرگسالان روستایی به منظور ب دانش و مهارت در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور، پدید خواهد آمد. و در پی آن؛

۳- ارگان ها و نهادهای مسوول طرح و اجرای برنامه های مربوط به حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع و از جمله سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، سازماندهی های لازم و مناسب برای آغاز و تداوم فعالیت های آموزشی ترویج را در واحدهای همگانی خود در مناطق روستایی و عشایری و عرصه های جنگلی به عمل خواهندآورد، آنگاه؛

۴- آمیزه ای از رهیافت آموزش و دیدار با رهیافت مشارکتی به عنوان موثرین رهیافت ها در فرایند آموزش مهارت های مربوط به حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع به گروه های هدف برنامه، سازماندهی میشود تا در مناطق پیشاهنگ تجربه شود و در طول یک دوره سه ساله اجرا و در عین حال، مورد ارزشی های تکوینی و نهایی قرار گیرد.

۵- ارگان ها و نهادهای مسوول و از جمله سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور به تدریج سیاست های اجرایی و عملیاتی خود در مناطق روستایی و عشایری و جنگلی را از ح اجرایی و خدماتی به فرایند آموزشی و ترویجی تبدیل خواهند کرد.

۶- دسترسی به تسهیلات اعتباری لازم با شرایط مناسب از طریق صندوق عمران مراتع (تا چند دهه پیش، برای کمک به بهره برداران از مراتع، صندوق عمران مراتع کشور که از جمله واحدهای اعتباری پیوسته به وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت کشاورزی بود که بطوری مفید و موثری وجود داشت و امروزه، احیاء و وجود آن لازم به نظر می رسد.) و یا بانک های تخصصی عامل (کشاورزی، تعاون) مآلاً بهره برداران عشایری و روستایی آموزش دیده داوطلب اجرای برنامه های مربوط به حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع بتوانند آموخته های خود را عملی کنند.

شما در طرح این بحث چه اه ی را دنبال می کنید؟

هدف کلی من بحث و بررسی پیرامون نقش آموزش های ترویجی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع کشور، ضمن تعیین مخاطبان برنامه و نیز، گزینش و پیشنهاد مناسب ترین روش های آموزش ترویجی در زمینه های:

۱- شناخت ماهیت و شخصیت و کیفیات شغلی شاغلانی مانند: چوپان و رمه گردانی و گالش و چَپُن و نقش آنها در مرتعداری و پرورش دام ها؛

۲- شناخت روش های مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و مخاطرات انسانی و وحوش در عرصه های مرتعی برای آموزش به چوپانان و رمه گردانان و گالش ها و چَپُنها؛

۳- شناخت روش های پیش بینی هوا و برآورد حوادث و بلایای طبیعی در عرصه های مرتعی برای آموزش به چوپانان و رمه گردانان و پالشها و چَپُنها؛

۴- شناخت گیاهان مرتعی و دوره رویش و ارزش غذایی و موارد مصرف آن ها در زیست بوم های مربوط؛

۵- شناخت نیازهای غذایی دام های مربوط و راه و روش های تامین آن ها از منابع در دسترس؛

۶- شناخت اسباب و ابزار و وسایل مرتعداری و دامداری در مراتع ییلاقی و قشلاقی و میان بند؛

۷- شناخت طرز تهیه و تامین و آماد مصالح بوم آور مرتعداری و دامداری در عرصه های مرتعی؛

۸- شناخت روش های بذرگیری و نگهداری بذور مرتعی؛

۹- شناخت روش های خاک ورزی و آماده سازی عرصه های مرتعی خشک و خالی و فقیر برای ذخیره سازی رطوبت و بذرافشانی و واکاوی دوره ای، در فرایند احیای مراتع و مقاوم سازی زیربناهای عرصه برای افزایش حفظ رطوبت؛

۱۰-شناخت پایگاه شبانه دامداری در عرصه مرتعی و طراحی برای محوطه سازی و حصاربندی؛

۱۱-شناخت طرز ساخت و ساز بهار خواب های امن شبانه دام ها با دسترسی های ساده و عملی و با استفاده از مصالح بوم آور؛

۱۲-شناخت طرز ساخت و ساز و نگهداری اقامتگاه شبانه دامدار و چوپان ها و گالش ها و چَپُنها و نیز انبار و آخور و آبشخور صحرایی با دسترسی های ساده و عملی و با استفاده از مصالح بوم آور.

شما از اصطلاح نظام آموزشی و ترویج بسیار استفاده کرده اید، فلسفه این نظام آموزشی و ترویجی چیست؟

فلسفه استقرار نظام آموزشی و ترویجی در زمینه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع مبتنی بر سه رکن: (۱) آموزش مداوم؛ (۲) انگیزش خودیاری؛ (۳) گسترش مشارکت بهره برداران عشایری و روستایی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی به منظور نیل به مدیریت پایدار مراتع توسط بهره برداران مربوط است. آموزش مداوم در طول زمان، زمینه ساز ارتقاء سطح معلومات و ب مهارت های نوین در جریان توانمندسازی اعضای گروه های هدف برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع به طور اعم، و بهره برداران عشایری و روستایی به طور اخص است. و بدین ترتیب، آموزش مداوم به عنوان یک پیش نیاز، زمینه ساز ارتقاء قابلیت های نظری و شایستگی های عملی افراد برای حرکت های فردی و اجتماعی است. افزایش تدریجی سطوح معلوماتی و فزونی روزافزون مهارت های فنی و اقتصادی و اجتماعی در هر فرد مورد آموزش، مقدمه ایجاد و تحکیم اعتماد به نفس و نتیجتاً، پیدایش و افزایش انگیزه های خودیاری در فرد می شود. فرد آموزش دیده مطمئن از کارآیی های متکی بر معلومات و مهارت های تخصصی خود، ماهیتاً قائم به ذات و استوار بر خویشتن به بار می نشیند و بدین ترتیب، آموزش مداوم و برنامه ریزی شده برای گروه های هدف برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع را میتوان در عین حال، زمینه لازم برای انگیزش اراده خودیاری در بین آنان تلقی کرد. تمایل افراد برای یاوری دادن به دیگران، عمدتاً ناشی از احساس خوداتکایی منتج از خودیاری است. و این هم بدین مفهوم است که وقتی افراد مطلع و ماهر در رویارویی با مسایل و مشکلات، استوار بر پاهای خویش، قد علم میکنند و در عین حال، برای برآوردن خواستها و نیازهای خود مصمم میشوند و به عبارتی، قائم به ذات خود میگردند، آنگاه انگیزه دگریاری و یا یاوری دادن به دیگران، که خصیصه نهفته مدنیت در وجود معنوی انسانهاست، متدرجاً در روحیه ایشان احیاء می شود که این هم در حالات تکاملی خود به صورت مشارکتهای اجتماعی متجلی میشود.

بنابراین فلسفه وجودی نظام آموزشی ترویج برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع در نهادها و ارگان های مسوول، مبتنی بر این ضرورت است که برای آموزش ارباب رجوع برنامه ها باید به طور مستمر اقدام کرد و در طول زمان آگاهی های علمی و فنی و اجتماعی آنان را بالا برد تا از این طریق قابلیت ها و شایستگی های آنان به عنوان افراد آموزش دیده ارتقاء یابد. ماهیت این آموزش ها باید به نحوی برنامه ریزی و ارایه شود که روز به روز بر کارآیی های افراد آموزش دیده بیفزاید تا آن جا که با اتکاء به دانستنی های خود، توانایی اداره امور زندگی و اشتغال در یک مسیر هدفمند و مترقی را ب نمایند و بدون اتکاء به غیر و بی انتظار و توقع از دیگران، به صورت عامل منحصر به فرد در تعیین سرنوشت خود درآیند. وجود افراد مطلع و کاردان و در عین حال خوداتکا و خودیار، امکان تبلور و تشکیل هسته های مشارکتی برای یاوری دادن به دیگران را پی ریزی و نوید می دهد. چه آن که فقط افرا مطلع و کاردان و خوداتکاء و خودیار هستند که در صحنه های عمل و اجرا، ضرورت همفکری و همکاری و همیاری جمعی را درمی یابند. و چه آنکه، به لحاظ همین ویژگی های شخصیتی، برای مشارکت برانگیخته میشوند، و به آن می شند و مآلاً درصدد همبستگی و مشارکت جمعی برمی آیند. و این هم همان خصیصه ای است که فلسفه وجودی ترویج در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع به دنبال آن است. مشاکرت مست م گردهمایی و همکاری صمیمانه یارانی هم سطح، همفکر، همدل و همراه است. زیرا توان فردی صدها نفر عضو ناهمسطح، ناهمفکر، ناهمدل و ناهمراه در یک تشکل اجتماعی، همواره برای خنثی نیروهای صرف شده برای مقابله با همدیگر به هدر می رود. و از این روست که فلسفه این نظام بر آموزش و پرورش اعضای پروه های اجتماعی روستایی و عشایری تاکید دارد. و نیز، برخوداتکایی و خودیاری آنان پافشاری می کند. بلکه نتیجاً، اعضای یک تشکل اجتماعی برای مشارکت در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع، متشکل از اعضایی مطلع و کاردان، خودیار و خوداتکا و در مجموع همسطح، همفکر، همدل و همراه هم باشند. بررسی پیشینه نگاشته های پراکنده درباره دانش و مهارت های بومی، گواهی بر این مدعاست که نظام های مشارکتی سنتی روستایی و عشایری در سرزمین کهن ایران، همواره متکی بر مولفه های هم سطحی، همفکری، همدلی و همراه بوده است. و از این رو، گفتنی است که امروزه وجود همیت مولفه ها هم عامل توفیق فعالیتهای مشارکتی مردم در جوامع روستایی و عشایری بوده و هنور هم است.

شهبازی اصول نظام آموزشی ترویج چیست؟

اصول نظام آموزش ترویجی علی القاعده، ملهم از فلسفه وجودی این نظام است. و از آن جا که سه رکن آموزش مداوم، انگیزش خودیاری و گسترش مشارکت های اجتماعی، ارکان فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهند، بنابراین اصول کار ترویج در برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع در ارگان ها و نهادهای مسوول، همواره مبتنی بر شه ها، پایه ها، قواعد، قوانین و بنیان هایی است که ماهیتاً حاکی از ارکان این فلسفه وجودی است. از جمله این که:

۱- نظام ترویج در ارگان ها و نهادهای مسوول، یک شاخه تشکیلاتی مستقل آموزشی است و بنابراین، محور فعالیت ها در این نظام، آموزش توده های روستایی و عشایری به منظور ارتقاء توانایی های آنان در راه تحول و توسعه در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع است.

۲- - امر محوری آموزش در نظام آموزشی ترویج، مبتنی بر یادگیری مداوم "مروجان حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع" با استفاده از منابع و مراجع دسترس است. و این هم مشتمل بر فراگیری دانش و مهارت های نوین و فناوری های مناسب از مراجع علمی و پژوهشی و همچنین از منابع دانش و مهارت های بومی است.

۳- فراگیری مداوم دانش های نوین و بومی به توسط "مروجان حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع" مقدمه و همزمان با آن، فرادهی آن دانسته ها به ارباب رجوع روستایی و عشایری و به کارشناسان و متخصصان و پژوهشگران علوم طبیعی و اقتصادی و اجتماعی، مو ه فرایند آموزش در این نظام است.

۴- فرایند فراگیری و فرادهی علوم و فنون مناسب برنامه های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع مست م اتکاء و پایبندی کارگزاران نظام آموزش ترویجی به استفاده مداوم از منابع پژوهشی متعدد درون و برون سازمانی و درون و برون مرزی است.

۵- هر برنامه آموزش ترویجی مبتنی بر کشف و پرورش استعدادهای اصیل روستایی و عشایری و هدایت و حمایت از افراد مستعد ی در زمینه های متنوع فنی در عملیات حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع است.

۶- در فرایند آموزش ارباب رجوع روستایی و عشایری، توجه لازم و کافی معطوف به اصول آموزش بزرگسالان است.

۷- رهیافت نظام آموزش ترویجی در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع مبتنی بر آمیزه ای از رهیافت آموزش و دیدار توام با رهیافت مشارکتی ترویج روستایی است. در این رهیافت مروجان نه تنها در نقش آموزشگر برنامه های ترویجی، بلکه همچنان در نقش انگیزش گر و تسریع گر و تسهیل گر تحول و توسعه، مسوولیت ترغیب روستاییان به منظور سازماندهی تشکل های گروهی و تقویت هسته های ی محلی در جوامع روستایی و عشایری را در جریان جلب مشارکت همگان برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع را برعهده داشته و خواهند داشت.

نتیجه گیری شما از گفت وگوی حاضر چه بود، و این که برای بهتر انجام شدن نظام آموزشی ترویج چه پیشنهاداتی دارید؟

اول نتیجه ای که از این گفت وگو در ذهن دارم را می گویم: با توجه به ضرورت حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع، یکی از عمده ترین اه ما طرح راهبردهای آموزشی و ترویجی در فرایند مدیریت پایدار مراتع کشور است. بدین منظور سعی تا ضمن برشمردن مشکل اصلی و مسأله محوری و پیش شرط های حل و رفع آن ها، هدف های موضوعی برای آموزش دو گروه از مخاطبان اثرگذار بر فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع و در واقع عمل، مدیریت پایدار مراتع، توصیف شود. بهره مندی از مکتب آموزشی ترویجی برای تحقق این اه عملیاتی توصیه شده و از این رو، ارکان آن مشتمل بر فلسفه، اصول، اه ، راهبردها و روش های آموزشی در این مکتب و به ویژه در مورد مدیریت پایدار مراتع، مرور شده است.

پیشنهادهای من هم عبارتند از:

۱- طرح و اجرای یک پروژه پژوهشی درباره موقعیت، وسعت و وضعیت فعلی مراتع ملی، عمومی، شخصی و... نیز مراتع حریم روستاها؛

۲- طرح و اجرای یک پروژه پژوهشی درباره تعداد و کیفیات و مشخصات بهره برداران از مراتع ملّی، عمومی، شخصی، و حریم روستاها در محدوده هر استان؛

۳- طرح و اجرای یک پروژه پژوهشی درباره تعداد و خصوصیات بهره برداران ایلاتی و عشایری منطقه ای و رمه گردان های ناحیه ای برای استفاده از مراتع ملّی و عمومی و شخصی و حریم روستاها؛

۴- طرح و اجرای یک پروژه مطالعاتی درباره ارگان ها و نهادهای ذی مدخل و ذی نفع در امور مرتعداری و بهره برداری از مارتع و نیز، امور دام و خدمات دامداری و دامپروری و دامپرشکی و همچنین، امور عشایری و منابع اعتباری ویژه دامداری و مرتعداری (از قبیل سازمان ها، بانک ها، و صندوق های عامل و...).

منبع:ایانا

پاو وینت ارئه کلاسی فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان با عنوان ی در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
 پاو وینت ی (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان)فروشنده فایل


کد کاربری 19عنوان: پاو وینت ی (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان)


فرمت: پاو وینت ( قابل ویرایش )


تعداد اسلاید: 35 اسلاید


دسته: مدیریت


کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاو وینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان " ی " در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:


نقش ی


تعریف ی


تمایز مدیریت و ی


رهیافتهای ی


صفات مشخصه ان


رهیافت ی


مطالعات آیووا


مطالعات میشیگان


مطالعات ی اوهایو


ضابطه مند (ایجاد ساختار) روابط


رعایت حال کارکنان (ملاحظه)


مدل دو بعدی مدل رفتاری


سبک سنج مدیریت


5 وضعیت بر اساس سبک سنج مدیریت


مطالعات پویای گروه


سیستمهای چهارگانه مدیریتی


نظریه های اقتضایی (ایج )


متغیرهای کلیدی ایج که بر رفتار اثر می گذارد


متغیرهای عمده مدل ی اقتضایی


نظریه ی «مسیر- هدف»


خلاصه روابط عمده «مسیر- هدف» در رهیافت ی


مدل سبک - ساختار- توان


نظریه ی وضعیتی


سبکهای نظریه وضعیتی


ی وضعیتی، ادراک و تأثیر قدرت


منشأ های قدرت و فراگرد نفوذ


تأثیر انواع قدرت بر سطوح آمادگی کارکنان


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


 

پاو وینت ارئه کلاسی فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان با عنوان ی در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
 پاو وینت ی (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان)فروشنده فایل


کد کاربری 19عنوان: پاو وینت ی (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان)


فرمت: پاو وینت ( قابل ویرایش )


تعداد اسلاید: 35 اسلاید


دسته: مدیریت


کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاو وینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان " ی " در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:


نقش ی


تعریف ی


تمایز مدیریت و ی


رهیافتهای ی


صفات مشخصه ان


رهیافت ی


مطالعات آیووا


مطالعات میشیگان


مطالعات ی اوهایو


ضابطه مند (ایجاد ساختار) روابط


رعایت حال کارکنان (ملاحظه)


مدل دو بعدی مدل رفتاری


سبک سنج مدیریت


5 وضعیت بر اساس سبک سنج مدیریت


مطالعات پویای گروه


سیستمهای چهارگانه مدیریتی


نظریه های اقتضایی (ایج )


متغیرهای کلیدی ایج که بر رفتار اثر می گذارد


متغیرهای عمده مدل ی اقتضایی


نظریه ی «مسیر- هدف»


خلاصه روابط عمده «مسیر- هدف» در رهیافت ی


مدل سبک - ساختار- توان


نظریه ی وضعیتی


سبکهای نظریه وضعیتی


ی وضعیتی، ادراک و تأثیر قدرت


منشأ های قدرت و فراگرد نفوذ


تأثیر انواع قدرت بر سطوح آمادگی کارکنان


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


 


اختصاصی از ژیکو مقاله درباره آشنایی با ترویج کشاورزی با و پر سرعت .

مقاله درباره آشنایی با ترویج کشاورزی


مقاله درباره آشنایی با ترویج کشاورزی

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:51

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اه توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه ای می دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می شود.

هدف های ترویج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اه توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان ده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و ب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اه توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای تی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، را اری در روند توسعه ترویج کشاورزی

1) مقدمه

ترویج کشاورزی بخش تی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج تی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش تی ؛ تمرکز ز در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری   ً  ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).

 تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با ش ت روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اه مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز ز و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز ز بپردازند (فائو، 1371).

بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اه برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اه ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.

2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، brown).

اطلاعات و دانش فنی در ساز و کار های تولید و بازاری بخش کشاورزی بعنوان فاکتورهای مهم هم پای زمین، نیروی کار و سرمایه عمل می کند و ترویج کشاورزی، تامین و یا تسهیل گری کارکرد بهینه این عامل مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد (1994، antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش کشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر ت یب محیط زیست، وم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حرکت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی به شکل طراحی مجدد سیستم مالی و تمرکز ز نهادی به منظور جبران کمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد ت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور کار تها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی و ساختار تی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار تی ترویج کشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (کشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن کارکردهای ترویجی، تاکنون تغییر و تحولات مداومی در اه ، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شکل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشارکتی و تعاملی می باشد.


با


مقاله درباره آشنایی با ترویج کشاورزی

استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(

استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(
مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 13 چکیده:اقتصاد ایران دچار ی ری مشکلات ساختاری است که ریشه در طول زمانهای گذشته دارد. این مشکلات وابسته به حوزهاقتصاد د میباشد. در طول سالهای 7837 7831 تاکید به تحول ساختار اقتصادی مخصوصا ارائه بسته های هفت گانه طرح -تحول اقتصادی و استفاده از مفاهیم مرتبط به هم در طول این سالها) نواوری همت مضاعف الگوی مصرف جهاد اقتصادی - - - -تولید ملی( نشان میدهد که جامعه ایران بشدت بدنبال اصلاح روشهای سیاستگزاری و تحول در ساختار اقتصادی اس ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

نظریه زمینه ای توسط گلاسر و اشتروس به هدف نظریه سازی از داده ها بر اساس بنیان های تفسیری -برساختی ایجاد شد.این نظریه عبارتست از کشف و است اج نظریه از داده هایی که بطور منظم در فرایند تحقیق اجتماعی بدست آمده اند.

نظریه زمینه ای یک روش مستقل و تنها روش موجود در تحقیق کیفی به شمار می رود که با استفاده از آن می توان به گرداوری و تحلیل همزمان داده ها پرداخت و سپس بر اساس آن به نظریه پردازی پرداخت.

نظریه زمینه ای از جمله روشهای تحقیق کیفی است.از ویژگیهای نظریه زمینه ای آن است که از استدلال استقرایی برای ورود به سطح د واقعیت ،استدلال قیاسی برای ساختن الگوی نظری عام و از استدلال استفهامی برای درک موضع امیک کنشگران اجتماعی استفاده می کند.چهارچوب مفهومی نظریه زمینه ای بیشتر به داده ها و بر ساخت های کنشگران وابسته است تا مطالعات پیشین.نظریه زمینه ای بیشتر بر اصول پارادایم تفسیرگرایی استوار است.

نظریه زمینه ای ضمن رد اصول نظری اثباتگرایی بر منطق رویکردهای تفسیری برساختی و بویژه مکتب کنش متقابل پرداخت.نظریه زمینه ای با نظریه ی موجود یا قیاسی آغاز نمی شود بلکه هدف اولیه آن کشف نظریه از طریق تولید روشمند است

رهیافت برساخگرایانه ی نظریه زمینه ای: این رهیافت بر ماهیت پدیده متمرکز شده است و داده ها و تحلیل ها را حاصل تجربه ی مشترک و رابطه با مشارکت کنندگان می داند.

رهیافت عینی گرای نظریه زمینه ای: این رهیافت مبتنی بر سنت اثباتی است و داده ها را به مثابه ابژه های واقعی می بیند که می توانند کشف شوند.

هدف عمده رهیافت نظریه ی زمینه ای کاوش در فرایندهای اجتماعی و موضوع هایی است که ماهیت فرایندی،سیال و در حال شدن دارد.

روش مصاحبه عمیق مهم ترین فن گرداوری داده های زمینه ای است.نمونه گیری نظری عبارتست از نمونه گیری بر مبنای مفاهیم در حال ظهور برگرفته از داده ها.فرایند نمونه گیری نظری تا زمانی ادامه پیدا میکند که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نکند.

نمونه گیری نظری برخلاف نمونه گیری کمی مرحله مستقل نیست بلکه از لحظه ورود به میدان تحقیق و گرداوری داده ها تا ساخت نظریه و ارایه گزارش نهایی تحقیق،همواره محقق را راهنمایی کرده.

مزایا و نقاط قوت نظریه زمینه ای:

1.رویه های روشنی برای تولید نظریه در تحقیق فراهم می کند.

2.راهبردی ارایه می دهد که ضمن انعطاف پذیری،نظام مند و هماهنگ است.

3.رویه های روشن برای تحلیل داد های کیفی می دهد.

معایب نظریه زمینه ای:

1.شروع یک مطالعه پژوهشی بدون داشتن یک سری ایده های از پیش موجود امکانپذیر نیست.

2.تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی مقوله ها اشباع می شوند دشوار است.

3.نظریه زمینه ای دارای انواع خاصی از مقوله های از پیش تعیین شده به عنوان نظریه است که بنظر نمی رسد برای یک مطالعه خاص مناسب باشد.

4.کنش هایی بین سبک در حال ظهور و استقرایی یک مطاله انعطاف پذیر و رهیافت نظامند نظریه ی زمینه ای وجود دارد.


پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

چارچوب های معماری سازمانی

"معماری ١" واژه ناشناخته ای نیست ، لااقل برای ان و آشنایان به رشته های ی ، کلمه معماری یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر سـاختار و رفتـار موجـودیتی اسـت کـه دارای خواصی چون پیچیدگی و پویائی بوده ، تهیه و نگهداشت آن مست م داشتن توجه ویژه ای بـه جامعیت ، یکپارچگی ، انعطاف پذیری و تعامل پذیری است . واژه معماری بیشتر در رشته های مـرتبط با علوم ساختمانی شنیده می شود، آنجا که "معمار٢" با نگاهی جامع به کلیه عوامل تاثیرگذار بر بنـا و با بهره مندی از بهترین تجارب گذشته ، طرحی از چگونگی ساخت عمـارت بـا اسـتفاده از قطعـات سازنده اولیه ترسیم می کند. معمار در تمامی طول مراحل طراحی و سـاخت حـضور داشـته و همـه جوانب را تحت کنترل خود دارد.

معماری سازمانی

یک سازمان عبارتست از مجموعه هائی که دارای محدوده کاری متنوع و توزیع شده باشـند و تحقق یت از پیش تعریف شده ای را دنبال نمایند. در این صورت سازمان شامل منابع متعددی نظیر نیروی انسانی ، تشکیلات مرتبط و فناوری است که می بایـست ایـن امـور را هماهنـگ کـرده و اطلاعات مشترک جهت تحقق یت های مشترک را منتشر نماید.

چارچوب زکمن

چارچوب معماری زکمن که به نوعی ج مندلیف مدلهای معمـاری بـه حـساب مـی آیـد، چارچوب مرجعی است که شش جنبه اطلاعات ، فرآیندها، مکانها، افراد، رویدادها و اهـ را تحـت پوشش قرار می دهد. چارچوب زکمن نقشی کلیدی در ایجاد چارچوبهـای دیگـر، ماننـد "چـارچوب معماری فدرال ٧" داشته است . جـان زکمـن ، ارائـه کننـده چـارچوب فـوق ، کـه از پـیش کـسوتان

"معماری سازمانی ٨"به حساب آمده و امروزه او را بعنوان پدر این علم می دانند، معماری سـازمانی را ضرورتی غیرقابل اجتناب برای سازمانهای بزرگ می داند.[٢٤,٧]

چارچوب c4isr

با وجود اینکه در اکثر متون به چارچوب زکمن به عنوان اولین چارچوب معماری سامانه هـای اطلاعاتی اشاره می شود، ولی باید گفت که تلاشـی کـه در وزارت دفـاع آمریکـا در جهـت معمـاری سامانه های اطلاعاتی و ارتباطاتی صورت گرفت ، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل مطروحـه در آن بود.

فهرست مطالب

١ چارچوب های معماری سازمانی ....................................................................١

١,١ معماری سازمانی ..................................................................................................................................................٢

١,٢ چارچوب های معماری ........................................................................................................................................٢

١,٢,١ چارچوب زکمن ...........................................................................................................................................٣

١,٢,٢ چارچوب c4isr....................................................................................................................................3

١,٢,٣ چارچوب feaf......................................................................................................................................4

١,٢,٤ چارچوب teaf......................................................................................................................................6

١,٣ بررسی و شناخت چارچوب زکمن ...................................................................................................................٧

١,٣,١ دیدگاههای چارچوب زکمن .....................................................................................................................٧

١,٣,٢ جنبه های چارچوب زکمن .....................................................................................................................١٠

١,٣,٣ توصیف سلولها..........................................................................................................................................١٢

١,٤ تعریف حوزه و موضوع مساله .........................................................................................................................١٨

١,٤,١ چالش های چارچوب زکمن ...................................................................................................................١٨

١,٤,٢ صورت مساله .............................................................................................................................................٢٠

٢ نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت ..........................................................٢٢

٢,١ تاریخچه ..............................................................................................................................................................٢٢

٢,٢ نمودارهای زبان مدلسازی یکنواخت ............................................................................................................٢٤

٢,٢,١ نمودار کلاس .............................................................................................................................................٢٤

٢,٢,٢ نمودار زمانبندی .......................................................................................................................................٢٦

٢,٢,٣ نمودار فعالیت ...........................................................................................................................................٢٧

٢,٢,٤ نمودار استقرار...........................................................................................................................................٢٩

٢,٢,٥ نمودار موارد کاربری ................................................................................................................................٣٠

٢,٢,٦ نمودار توالی ...............................................................................................................................................٣٢

٢,٢,٧ نمودار ح ..............................................................................................................................................٣٣

٢,٢,٨ نمودار مولفه ..............................................................................................................................................٣٤

٢,٢,٩ نمودار بسته ...............................................................................................................................................٣٦

٢,٢,١٠نمودار شی ء...............................................................................................................................................٣٧

٢,٣ جمع بندی .........................................................................................................................................................٣٨

٣ ارائه رهیافت ............................................................................................. ٣٩

٣,١ رهیافت آقای فتح اللهی ..................................................................................................................................٣٩

٣,١,١ معرفی و بررسی رهیافت ........................................................................................................................٣٩

٣,١,٢ تحلیل و ارزی ........................................................................................................................................٤٢

٣,٢ رهیافت شرکت rational.........................................................................................................................43

٣,٢,١ معرفی و بررسی رهیافت ........................................................................................................................٤٤

٣,٢,٢ تحلیل و ارزی ........................................................................................................................................٤٩

٣,٣ رهیافت پیشنهادی بر اساس نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت .......................................................٥٠

٣,٣,١ تعیین محدوده پوشش به چارچوب زکمن ........................................................................................٥٠

٣,٣,٢ ارائه پاسخ ..................................................................................................................................................٥٢

٣,٣,٣ تحلیل و ارزی ........................................................................................................................................٥٦

٣,٣,٤ جمع بندی ................................................................................................................................................٥٩

٤ مطالعه موردی ............................................................................................ ٦٠

٤,١ حوزه مطالعه موردی ........................................................................................................................................٦٠

٤,٢ مدلهای پیشنهادی جهت سطر دوم .............................................................................................................٦٠

٤,٢,١ ستون داده .................................................................................................................................................٦٠

٤,٢,٢ ستون فرآیند.............................................................................................................................................٦١

٤,٢,٣ ستون مکان ...............................................................................................................................................٦٣

٤,٢,٤ ستون اشخاص ..........................................................................................................................................٦٣

٤,٢,٥ ستون زمان ................................................................................................................................................٦٤

٤,٢,٦ ستون انگیزه ..............................................................................................................................................٦٥

٤,٣ مدلهای پیشنهادی جهت سطر سوم ............................................................................................................٦٥

٤,٣,١ ستون داده .................................................................................................................................................٦٥

٤,٣,٢ ستون فرآیند.............................................................................................................................................٦٦

٤,٣,٣ ستون مکان ...............................................................................................................................................٦٨

٤,٣,٤ ستون اشخاص ..........................................................................................................................................٦٩

٤,٣,٥ ستون زمان ................................................................................................................................................٦٩

٤,٣,٦ ستون انگیزه ..............................................................................................................................................٧٠

٥ نتیجه گیری و جمع بندی .........................................................................٧١

٥,١ خلاصه سمینار.....................................................................................................................................٧١

٥,٢ کار آینده ..............................................................................................................................................٧٢

منابع و مراجع ...................................................................................................٧٦ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ی مجدد به معنی باز شی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. این مفهوم توسط مایکل همر در سال ۱۹۹۰ معرفی گردید ومورد استقبال تمامی مدیران در سراسر دنیا قرار گرفت. این رهیافت نوین بهبودهای چشمگیری را در معیارهای عملکردی سازمانها نوید می داد اما در عمل، پیاده سازی آن با مشکلات متعدد روبه رو گردید و حدود ۷۰ درصد پروژه های ی مجدد بدون دستی به نتایج مورد انتظار، با ش ت مواجه شدند.
این مقاله با بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد به تدوین و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی ی مجدد می پردازد.عناصر تشکیل دهنده این مدل عبارتند از: حمایت و تعهد مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، چشم انداز وجهت گیری استراتژیک، درک اصول و مفاهیم ی مجدد، مدیریت پروژه، ترکیب تیم ی مجدد، مت وژی مدون، ، بهره گیری از فناوری اطلاعات، پیاده سازی و اجرا، و مشارکت کارکنان.
توجه یا بی توجهی به هر یک از عوامل پیش گفته می تواند به موفقیت یا ش ت پروژه ی مجدد منجر شود.
اکثر کتابها و مقالات علمی، سابقه ی مجدد را دهه ۱۹۸۰ دانسته اند . در این دهه در بیشتر سازمانهای اقتصادی یک ن یتی فراگیر به علت عدم حصول ارزش افزوده بالا از فناوری اطلاعات حاکم شد. این شرکتها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف کرده بودند، اما این سرمایه گذاری تاثیر چندانی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آنان نداشت.
برای حل این مشکل نظریه های متفاوتی از سوی کارشناسان و متخصصان ارائه گردید که مهمترین آنها توسط مایکل همر بیان شد.
بر اساس این نظریه، سه نیرو به صورت جداگانه و نیز مشترک، شرکتهای امروزی را به گونه ای روزافزون به سرزمینی هدایت می کنند که به چشم مدیران و دست اندرکاران آن هراس انگیز و ناآشنا می نماید. این سه نیرو عبارتند از: مشتریان، رقبا و تغییرات. که به ۳c (customer,competition, change) معروفند. در این دنیای دگرگون شده، اصول «تقسیم کار» وضع شده از سوی آدام اسمیت که محور سازماندهی شرکتها بود، دیگر کارساز نیست و لذا برای شرکتها سودمند و ضروری نیست تا کار خود را بر پایه این اصول سازمان دهند. ساختار وظیفه گرا در دنیای ب وکار امروز غیرمؤثر بوده و منسوخ است. شرکتها بایستی اینک برگرد محور فرایندها سازماندهی شوند.
به عقیده «همر» این نظریه( ی مجدد فرایندهای ب وکار) به اندازه شه های آدام اسمیت در زمان خودش، انقل و دور از دسترس می نماید. مدیرانی که نظریه «سازمانهای فرایندگرا» را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده ای پیروزمند را گشوده و همواره کرده اند وآنان که چنین نمی کنند، از کاروان عقب خواهند ماند.
از سال ۱۹۹۳ تفکر ی مجدد فراگیر شد و در تمام دنیا مورد توجه مدیران قرار گرفت. در دوران ب و کار فراصنعتی، شرکتها می باید بر پایه بهم پیوستن دوباره وظایف و برگرد محور فرایندهای یکپارچه سازماندهی شوند و ی مجدد حداقل تا زمانی که اکثر سازمانها از مدل قدیمی آدام اسمیت و فردریک تیلور، به سازمانهای نوین تبدیل نشوند، به حیات خود ادامه خواهد داد.
● تعریف ی مجدد
در مورد تعریف ی مجدد بین کارشناسان و متخصصان امر اتفاق نظر کامل وجود ندارد و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است، در زیر نمونه هایی از این تعاریف آمده است:
منگانلی و کلین:« طراحی مجدد ریشه ای و سریع فرایندهای استراتژیک و ارزش افزای ب و کارــ و سیستم ها، سیاستها، و ساختارهای سازمانی پشتیبان آنها ــ به منظور بهینه سازی جریان کارها و افزایش بهره وری در یک سازمان.»
اُبُلنسکی: « مجموعه کارهایی که یک سازمان برای تغییر فرایندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختاری افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر تیم و مسطح تبدیل شود که در آن، همه پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد.»
پِپارد و رولاند: « ی مجدد یک فلسفه بهبود است که هدفش دستی به بهبودهای مرحله ای در عملکرد به وسیله طراحی مجدد فرایندهاست و در این طراحی مجدد، سازمان می کوشد فعالیتهای ارزش افزا را به حداکثر و دیگر فعالیتها را به حداقل برساند. این رهیافت می تواند در سطح یک فرایند منفرد و یا در کل سازمان به کار گرفته شود.»
ی مجدد برای اولین بار توسط همر و چمپی با تعریف زیر به جهانیان معرفی شد:
«باز شی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایندها‏، برای دستی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت.»
● چهار عنصر کلیدی تعریف فوق عبارتند از:
▪ تفکر بنیادین: یعنی ترک پیش فرضهای پذیرفته شده در مورد کار، به فراموشی سپردن نحوه انجام کار در گذشته و پاسخ به این پرسش اساسی که شرکت «چه کاری» را باید انجام دهد و «چگونه».
▪ طراحی ریشه ای: طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی . ی مجدد ب ا شرکتی جدید و نو را در نظر دارد، نه بهسازی، اصلاح و بهبود وضع موجود.
▪ نتایج شگفت انگیز: هدف ی مجدد دستی به جهشی چشمگیر است. فقط هنگامی که یک انفجار و خانه تکانی در نظر باشد‏، باید به سراغ ی مجدد رفت. ی مجدد از بهبودهای جزئی و تدریجی اجتناب می کند و بهبودهای عظیم در ظرف کمتر از ی ال را باعث می شود.
▪ فرآیند: مجموعه گامهایی است که یک یا چند درونداد را به کار گرفته و بروندادی می آفرینند که برای مشتری سودمند و خواستنی است.
● قواعد ی مجدد
اصول و قواعدی که همر و چمپی برای ی مجدد ارائه د به شرح زیرند:
۱ ـ بر اساس نتایج سازماندهی کنید نه بر اساس فعالیتها؛
۲ ـ آنهایی که از فرایند استفاده می کنند ارجح هستند نه خود فرایند؛
۳ ـ آنهایی که تولید اطلاعات می کنند بیشتر مورد توجه باشند تا فرایند پردازش اطلاعات؛
۴ ـ با منابعی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند به صورتی رفتار کنید که انگار ترکیبی از سازمانهای متمرکز و غیر متمرکز هستند؛
۵ ـ فعالیتها را با نظمی طبیعی به هم بپیوندید و آنها را به صورت موازی انجام دهید؛
۶ ـ اطلاعات را یک بار و آن هم از محل تولید آن بگیرید؛
۷ ـ تا حد امکان شغلها را ترکیب کنید تا جایی که مدیران کارگشا و گروههای کارگشا پدید بیایند؛
۸ ـ برای هر موقعیت، فرایند مناسب آن را پدید آورید؛
۹ ـ کار را در جایی انجام دهید که منطقی است، بویژه تصمیم گیری، پردازش اطلاعات و بررسی کنترل را به عنوان بخشی از فرایند در نظر بگیرید.
● مزایای ی مجدد
ی مجدد با فرایندی ساختار ب و کار و تمرکز بر رضایت مشتری فواید بسیاری را برای سازمان به ارمغان می آورد که بعضی از آنها عبارتند از:
۱ - افزایش رضایت مشتری: از طریق کاهش زمان فرایند، بهبود کیفیت کالا / خدمت و کاهش قیمت محصول؛
۲ - افزایش سود آوری: در نتیجه کاهش هزینه ها، افزایش کارایی منابع سازمان، بهبود روشها و فرایندهای انجام کار و حذف خواب سرمایه؛
۳ - افزایش رضایت شغلی کارکنان: به واسطه کارتیمی ، دادن اختیارات بیشتر به کارکنان و غنی شدن شغل، حذف موانع وظیفه ای و حذف کنترل های غیر ضروری؛
۴ - بهبود عملکرد مدیران: با واگذاری مسئولیت انجام وظایف عملیاتی به سطوح پائین تر، فرصت بیشتری برای پرداختن به مسائل استراتژیک سازمان برای مدیران حاصل می شود، دستی دقیق و سریع به اطلاعات برایشان امکانپذیر می گردد، با مسطح شدن سازمان پایین ترین لایه سازمان نزدیک شده و می توانند مسائل را از نزدیک لمس کنند.
این بهبودها وابسته به شرایط قبل از تغییر، کم یا زیاد خواهند بود و برآیند آنها تغییر و بهبود عظیمی در عملکرد سازمان خواهد بود و سازمان را در دستی به رس ش یاری می دهد.
اگر چه فواید ی مجدد روشن است. اما این به آن معنا نیست که راه دستی به آنها واضح و بدیهی باشد، بلکه متاثر از نیاز به تغییر ریشه ای، نیاز به تفکر مجدد در مورد ب و کار، ممکن است ، مت وژی خاصی را برای اجرای آن برگزینیم.
● عوامل موفقیت وش ت پروژه های ی مجدد
پیرو انتشار مفاهیم اساسی ی مجدد توسط همر (۱۹۹۰) و داونپورت و شًرت (۱۹۹۰) بسیاری از سازمانها ب منافع زیادی را از محل اجرای موفقیت آمیز پروژه های ی مجدد گزارش د. با این حال علی رغم رشد چشمگیر مفاهیم ی مجدد همه سازمانهایی که اجرای آن را شروع د به نتایج مورد نظر دست نیافتند. به طوری که همر و چمپی تخمین زده اند که حدود ۷۰ درصد سازمانها به نتایج چشمگیر مورد انتظار نرسیدند.
در بیشتر مطالعات و مقالات به تعریف چیستی (what) ی مجدد پرداخته شده است تا به چگونگی (how) اجرای آن. درحالی که خطر عدم موفقیت بیشتر در روش انجام کار یعنی چگونگی آن نهفته است.
عوامل موفقیت مجموعه ای از آموزه های ناشی از اجرای ی مجدد است که به عنوان عوامل تسهیل کننده اجرایی ی مجدد عمل می کنند.
تحقیقاتی درباره بررسی عوامل موفقیت و ش ت اجرای ی مجدد انجام شده است که در ادامه خلاصه ای از آنها ارائه می گردد.
بررسی مطالعات قبلی:
-اُبُلنسکی(۱۹۹۴) اکثر تجربه های ناموفق در فرایند مدیریت تغییر را ناشی از پنج گروه از دامهایی می داند که معمولاً در مسیر این کار قرار دارند:
-۱ درک ن کامل و جامع منطق تغییر توسط سازمان و کارکنان؛
-۲ عدم برنامه ریزی جامع و دقیق برای تغییر؛
-۳ نداشتن مدیریت صحیح و مطلوب بر پویاییهای انسانی؛
-۴ استفاده ن صحیح از سیستم های مناسب کنترل و ارزی خود برنامه ی مجدد در عمل؛
-۵ بزرگتر بودن میزان درد تغییر نسبت به درد وضع موجود و منافع حاصل از ایجاد تغییر.
کاودل (۱۹۹۵) با بررسی پروژه های ی مجدد انجام شده در ۳۵ سازمان تی ایالات متحده، شش عامل کلیدی موفقیت را شناسایی و مشخصات آنها را مطابق ج شماره یک ارائه کرد:
گرینبرگ (۱۹۹۶) در تحقیق خود، هفت اشتباه رایج در پروژه های ی مجدد را شناسایی کرد:
۱- تعریف مبهم از چیستی ی مجدد؛
۲- انتظارات غیرواقعی؛
۳- منابع ناکافی؛
۴- به درازا کشیده شدن پروژه( ی مجدد باید در چهارچوب زمانی واقع گرایانه ای به نتایج ملموسی دست یابد.)؛
۵- فقدان حمایت و پشتیبانی؛
۶- تعریف نادرست حیطه پروژه (بسیار محدود و یا بسیار وسیع)؛
۷- اتکاء بسیار زیاد (یا بسیار کم) بر فناوری اطلاعاتی نوین؛
۸- فقدان یک مت وژی موثر؛
سونگ و گیبسون (۱۹۹۸) با بررسی ادبیات موضوع و تحقیق در شرکتهای کره ای ۲۰ عامل بحرانی موفقیت شناسایی و آنها را مطابق ج شماره دو در چهار گروه دسته بندی د:
المشاری و زئیری (۱۹۹۹) با مطالعه ادبیات موضوع ،عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد را در پنج طبقه دسته بندی د:
۱ - مدیریت تغییر در سیستم های مدیریت و فرهنگ؛
۲ - شایستگی و حمایت مدیریت؛
۳ - ساختار سازمانی؛
۴ - برنامه ریزی و مدیریت پروژه؛
۵ - زیرساختهای فناوری اطلاعات.
شکل شماره ۱ جزئیات این طبقات را نشان می دهد:
شرکت prosci بیش از ۱۵۰ شرکت را طی یک دوره زمانی ۲۴ ماهه ( ۱۹۹۹و ۱۹۹۸) مطالعه و زمینه های مشترکی را در پروژه های ی مجدد آنها مشاهده کرد. این زمینه ها یا عوامل باعث موفقیت پروژه و دستی آن به نتایج مورد نظر می گردد و عبارتند از:
۱ - حمایت مدیریت ارشد(مشارکت قوی و مداوم)؛
۲ - تنظیم استراتژی پروژه در راستای استراتژی شرکت؛
۳ - برانگیختن سازمان مورد نظر جهت تغییر(با اه قابل سنجش)؛
۴ - مت وژی اثبات شده (که شامل یک فرایند تدوین چشم انداز باشد)؛
۵ - مدیریت اثربخش تغییر(که تحول فرهنگی را پیگیری کند)؛
۶ - مالکیت افراد صفی؛
۷ - ترکیب تیم ی مجدد.دنیس (۲۰۰۳) بیان می دارد که ی مجدد کلاسیک دارای حداقل سه عنصر اساسی است:
۱ - آرمان بلندپروازانه (بهبود رادیکال نه تدریجی)؛
۲ - تأکید بر «تفکر کاغذ سفید» که فرایندهای فعلی را نادیده می انگارد؛
۳ - شروع از بالای سازمان و بهره گیری از تیم کوچکی از مدیران ارشد.
وی دلیل ش ت پروژه های ی مجدد را به این سه عنصر نسبت می دهد:
در برخی موارد تأکید بر تغییرات رادیکال به ش ت منتهی شده است زیرا افراد کلمه «رادیکال» را به گونه متفاوتی تفسیر می کنند. لذا مهم است که مدیران به وضوح سطح تغییر مورد نظر خود را به افراد انتقال دهند. بسته به سطح تغییر مورد نظر، شه ها و تصورات باید بسیار یا به اندازه کافی رادیکال باشند.
درمطالعه۴۷سازمان موفق،زی انهادن تفکرکاغذسفید،یعنی مدل سازی فرایندهای فعلی به عنوان «بهترین شیوه» دستی به موفقیت شناخته شد. مدل سازی فرایندها، درک مشترکی از فرایندهای فعلی به دست می دهد و اطمینان می دهد که هیچ چیز از نظر پنهان نمانده ، سازمان را قادر به شناسایی و نگهداری بهترین اجزای فرایندها می سازد ، خط مبنایی مبتنی بر واقعیت ایجاد می کند تا بتوان فرایندهای جدید را با آن مقایسه کرد و پایه ای برای برنامه پیاده سازی می شود.
مشارکت ناکافی مدیران ارشد، میانی و کارگران یکی دیگر از عوامل ش ت پروژه های ی مجدد است. در رهیافت سنتی ی مجدد، مدیران میانی نادیده انگاشته می شوند زیرا آنها فاقد بینش و اختیار جهت پیاده سازی ی مجدد بوده و در فراندهای موجود سِمت دارند. این امر باعث می شود که آنان به تغییرات پایبند ومتعهد نبوده و پروژه با ش ت مواجه شود.
● مدل تحلیلی- اجرایی ی مجدد
بر مبنای بررسی عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد اجرا شده، مدل تحلیلی – اجرایی ی مجدد جهت اجرای موفقیت آمیز ی مجدد ارائه می گردد :
مدل پیش گفته ماحصل مطالعه تطبیقی تحقیقات انجام شده درباره عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد است. از آنجایی که این مدل نتیجه بررسی تحلیلی پروژه های اجرا شده ی مجدد است و رهنمودهایی را جهت اجرای موفق ی مجدد ارائه می کند به عنوان مدل تحلیلی- اجرایی نامگذاری شده است.
از میان عوامل بیان شده در تحقیقات قبلی ۱۱ عامل اصلی به عنوان عوامل اصلی مهم و تأثیرگذار شناسایی و در مدل پیش گفته آمده است. هسته مرکزی موفقیت در پروژه های ی مجدد، مدیریت مناسب فرایند تغییر است و حمایت و تعهد مدیریت ارشد همچون چتری فراگیر در تمامی مراحل به کارگیری موفقیت آمیز ی مجدد نقشی اساسی دارد. حال به توضیح هریک از عناصر این مدل می پردازیم:
- حمایت و تعهد مدیریت ارشد: تغییر در فرایندهای اصلی ب و کار عموماً بر روی فرایندها، فناوری، نقشهای کاری و فرهنگ محیط کار تأثیر می گذارد. تغییرات عمده در این زمینه ها، نیاز به منابع، پول و ی دارد. تغییر همزمان آنها یک کار فوق العاده است. اگر مدیریت ارشد حمایت قوی و مستمر را فراهم نکند و یا حداقل یکی از این عوامل(پول ، منابع و ی) در طول حیات پروژه وجود نداشته باشد، شانس موفقیت بسیار اندک خواهد بود.با اینکه در بسیاری از پروژه های ی مجدد از کارکنان و مشاوران به عنوان یک عامل تغییر استفاده می شود ولی بدون حمایت وتعهد مدیریت ارشد تلاشهای اجرایی مفید و ثمربخش نخواهد بود.
درصورتی که مدیریت ارشد ضرورت تغییر را احساس نکند و قانع نشود نمی تواند حمایت و پشتیبانی جدی به عمل آورد. با توجه به گستردگی دامنه تغییر در سازمان با اجرای ی مجدد، وجود ی آگاه، متعهد، قوی و حامی می تواند اجرای موفقیت آمیز ی مجدد را تضمین کند.
- مدیریت تغییر(عوامل فرهنگی): یکی از موانع عمده در اجرای موفقیت آمیز ی مجدد مقاومتی است که از ابعاد مختلف در سازمان صورت می گیرد. تغییر یک رویداد نیست، مدیریت تغییر یک دیسیپلین اداره تصمیمات به عنوان یک فرایند است با در نظر گرفتن اینکه ما انسان هستیم نه ماشین های قابل برنامه ریزی. بسیاری از پروژه های ی مجدد تغییرات عمده ای از فرایندها و ساختارهای اصلی سازمان به وجود می آورند، در حالی که ممکن است به تمام نتایج مورد انتظار دست پیدا نکنند. بحث مدیریت تغییر بحث ی، ارتباطات مؤثر و صادقانه است.
زمینه سازی برای پذیرش تغییرات وهمگام شدن در فرایند تغییر نیازمندمدیریت اثربخش است. در این زمینه به عوامل نرم (soft) در سازمان باید توجه داشت.
تحریک افراد و سازمان به پذیرش تغییر ،فرهنگ سازی ، آموزش،‏ توانمند سازی ، مشارکت کارکنان، مکانیسم های مناسب تشویق و پاداش، تقویت روحیه نوآوری‏، و برقراری ارتباطات اثربخش می تواند از عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر باشد.
- مدیریت تغییر(عوامل سیستمی و ساختاری): انجام تغییرات در فرایندهای اصلی ب و کار بدون فراهم سیستم ها و ساختارهای متناسب با آن امکان پذیر نیست. تغییر دیدگاه نسبت به مؤلفه های اساسی ب و کار مست م طراحی سیستم ها و ساختارهایی است که اجرای تغییرات جدید را تسهیل و پشتیبانی کند. تعریف و طراحی مناسب مشاغل، بازنگری سیستم های انگیزشی، تغییر در نحوه سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی که از مدیریت فرایندحمایت کند، می تواند فرایند اجرای ی مجدد را با موفقیت همراه سازد.
- چشم انداز وجهت گیری استراتژیک: اه کلیدی ی مجدد با اه کلیدی ب و کار و جهت گیری استراتژیک سازمان باید پیوند زده شود. این ارتباط باید مانند ریسمانی از بالا به پایین سازمان بوده و هر فردی با جهت گیری کلی ب و کار و تلاشهای ی مجدد متصل شود.
در جهت گیری استراتژیک به شایستگی های اصلی ب و کار توجه شده وشاخصهای کلیدی عملکرد سازمان از دیدگاه مشتریان،کارکنان و ذینفعان تشریح شده و تمامی فعالیتهای ی مجدد باید در راستای بهبود این شاخصها باشد.
هم جهتی استراتژی ی مجدد با استراتژی کلان ب و کار ،وجود چشم انداز روشن ، شناخت مأموریت و رس سازمان ، شناخت محیط و فناوری و قابلیتهای سازمان می تواند زمینه ساز ایجاد دیدگاه کلان و استراتژیک گردد.
- درک اصول و مفاهیم ی مجدد: به کارگیری موفقیت آمیز هر رهیافت نوینی منوط به شناخت و درک کامل و جامع همه ابعاد آن است. ی مجدد به عنوان یک رهیافت جهت بهبود و ارتقای سطح عملکرد سازمانها ویژگیهای خاص خود را دارد. فرایندمحوری، تأکید بر روی نتایج، تغییرات اساسی و ریشه ای، تمرکز بر روی مشتریان و ... از جمله این ویژگیهاست.
- شناخت کافی از ماهیت و اصول ی مجدد، داشتن انتظارات واقع بینانه، اه متعالی، و اطمینان از زمینه پذیرش تغییرات پیش شرط به کارگیری موفق ی مجدد است.
- مدیریت پروژه: در مدیریت پروژه باید اه کلان را به یک مجموعه از اه عملیاتی روشن، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، نتیجه گرا، و دارای محدودیت زمانی تبدیل کرد. برنامه ریزی جامع و دقیق، تدوین اه عملکردی، وجود معیارهای سنجش دقیق و روشن در مدیریت پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مدیریت پروژه ی مجدد ساختار پروژه،جزئیات عملیات، منابع مالی و غیرمالی لازم، برنامه زمانبندی باید مشخص گردد. بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت سنجش و ارزی پیشرفت عملیات و ارزی نتایج کمک فراوانی در مدیریت اثربخش پروژه ی مجدد می کند.
- ترکیب تیم ی مجدد: ترکیب اعضای تیم ی مجدد نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های ی مجدد دارد. ترکیب نامناسب اعضای تیم می تواند مشکلاتی چون ایجاد تعارض، ناهماهنگی و عدم برقراری ارتباطات و تعاملات موثر و... را به همراه داشته باشد. این تیم باید متشکل ازافراد آشنا به فرایندهای سازمان، مدیران، مشاوران و متخصصان خارج سازمان، متخصصان فناوری اطلاعات، مشتریان(در صورت امکان) باشد. وجود افراد چندمهارته و دارای نگرش کلان ، سیستمی و فرایندی، از واحدهای مختلف سازمان می تواندمفید واقع شود. تعداد اعضای پیشنهادی یک تیم ی مجدد بین ۸ تا ۱۲ نفر است.
- مت وژی مدون: مت وژی ی مجدد عبارت است از:«یک مجموعه نامتناقض از تکنیک ها و خطوط راهنما که فرد را قادر به سازماندهی مجدد فعالیت ها و فرایندهای ب و کار یک سازمان می سازد.» تاکنون مت وژی های متعددی برای عملیاتی ساختن ی مجدد ارائه شده است که اغلب آنها بر اساس شرایط خاص سازمانهای اجرا کننده تدوین شده اند. سازمانهای متمایل به اجرای ی مجدد نیز قبل از اقدام به پیاده سازی آن می بایست مت وژی خاص را تدوین و یا با تعدیل یک مت وژی، روشی سازگار با شرایط خود را مهیا سازند تا فعالیتهای پروژه ی مجدد را نظم بخشیده و به طور سیستماتیک اه پروژه را دنبال کند.
- بهره گیری از فناوری اطلاعات: یکی از ویژگیهای ی مجدد تأکید بر روی طراحی فرایند است. لذا باید یک فناوری مناسب، فرایند کار جدید را پشتیبانی کند. چه بسا ممکن است فرایندهای جدیدی طراحی شوند که وجود آنها بستگی به بهره گیری از فناوری اطلاعات داشته باشد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ی مجدد است که می توان بر مبنای قابلیتها و توانمندیهای آن از محدودیتهای موجود بر سر راه طراحی جدید فرایندها اجتناب کرد.
شناخت نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندها، ایجاد زیرساخت موثر جهت استفاده از فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری وتأمین منابع مالی در زمینه فناوری اطلاعات، هماهنگی بین زیرساخت فناوری اطلاعات و استراتژی ی مجدد، و یکپارچگی مناسب سیستم های اطلاعاتی می تواند به اجرای موفق ی مجدد کمک کند.
- اجرا و پیاده سازی: به کارگیری یک رهیافت مناسب جهت پیاده سازی ی مجدد می تواند گام مؤثری در به کارگیری آن باشد. با توجه به گستره تغییرات ناشی از اجرای ی مجدد ، اجرای آزمایشی در بخشی از سازمان و پیاده سازی تدریجی به منظور کاهش مشکلات احتمالی مفید است.
- مشارکت کارکنان: تغییرات طراحی شده در سازمان، باید توسط مدیران و کارکنان اجرا شود. با توجه به اینکه کارکنان از رویه های انجام کارها در سازمان شناخت کافی دارند و مشکلات را از نزدیک لمس کرده اند، مشارکت آنان می تواند باعث ارائه ایده های نو درباره طراحی جدید فرایندها و رویه های انجام کار گشته و مقاومت آنها را در مقابل تغییرات کاهش داده و آنان را به پذیرش تغییرات متمایل سازد.
مدیران میانی و عملیاتی می توانند کارکنان خود را درباره همکاری با تیم ی مجدد ترغیب و تشویق کنند و نقش مهمی در موفقیت پروژه ی مجدد ایفا کنند.
●● نتیجه گیری
بررسی ادبیات مرتبط با اجرای ی مجدد مبین آن است که علی رغم تکامل مفاهیم و مت وژی های ی مجدد، بسیاری از سازمانها در اجرای موفق آن ناکام مانده اند. گوناگونی نتایج ناشی از اجرای ی مجدد ، این نکته را به ذهن متبادر می کند که دلیل این ش تها چیست؟ لذا زمینه سازی،توجه به چگونگی اجرا و شناخت مجموعه عواملی که اجرای ی مجدد را تسهیل می کند از اهمیت خاصی برخوردار است.
دستی به نتایج مورد انتظار مست م وجود شرایط و مجموعه عواملی است که طراحی، اجرا و پیاده سازی ی مجدد را حمایت و پشتیبانی کند. با مطالعه تطبیقی تحقیقات انجام شده درباره عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد، مدل تحلیلی- اجرایی با مد نظر قرار دادن مجموعه عوامل موفقیت وش ت پیشنهاد شده است. اطمینان از وجود زمینه و فراهم بودن عوامل و عناصر پیشنهادی مدل می تواند در اجرای موفق ی مجدد نقش اساسی داشته باشد.


رهیافت مردم را از نشانه گرایی به سمت زمنیه سازی برای ظهور تغییر دهیم

حوزه علمیه قم با بیان این که مردم نشانه گرا و به دنبال نشانه ها و علائم ظهور هستند، گفت: ما باید رهیافت مردم را از نشانه گرایی به سمت زمنیه سازی برای ظهور تغییر دهیم، نگاه ها در جامعه باید به گونه ای حاکم شود که به دنبال نشانه نباشند بلکه مردم باید با عمل زمینه های ظهور را فراهم کنند .

به گزارش ناب نیوز، حجت ال و المسلمین یحیی جهانگیری سهروردی در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری شبستان در قم، با اشاره به بعد بین المللی مهدویت، عنوان کرد: ما در عصری زندگی می کنیم که دو شاخص دارد، از جمله این که این عصر، عصر انتظار است، همچنین عصر انقل بودن است و دوره ای است که انقلاب ی در آن رخ داده است.

برای تعجیل در ظهور زمان (عج) باید به انتظار ایستاد

مبلغ بین المللی حوزه اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در این عصر این است که رس یک فرد منتظر انقل و یا یک انقل منتظر چیست؟ و یا به بیانی دیگر رس یک جوان متعهد شیعه در این دوران چیست؟

نویسنده کتاب «مصلحت در فقه» تصریح کرد: تصور ما شیعیان این است که انتظار به معنای نشستن است و برای ظهور عصر (عج) باید به انتظار نشست، در حالی که برای تعجیل در ظهور زمان (عج) باید به انتظار ایستاد.

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی افزود: در گذشته، انجمن حجتیه اعتقاد داشت که باید به انتظار نشست، در حالی که (ره) فرمودند که باید به انتظار ایستاد و حرکتی انجام داد تا منجی عالم بشریت (عج) ظهور کند، در اینجا نگاه انجمن حجتیه نگاه سلبی و منفی است در حالی که نگاه (ره) نگاه فعال و مثبت است.

رهیافت مردم را از نشانه گرایی به سمت زمنیه سازی برای ظهور تغییر دهیم

حوزه علمیه قم تصریح کرد: در روایات ی، انتظار یک عمل و فعل معرفی شده است، به طوری که گرامی (ص) می فرماید: «افضل الأعمال، انتظار الفرج؛ بهترین اعمال، انتظار فرج است»؛ بنابراین انتظار فرج عمل است و فقط دعا و نشستن نیست.

وی بیان داشت: ما باید انتظار و معنای انتظار را برای جوانی که در جامعه حضور دارد، معرفی کنیم، ما باید رهیافت مردم به انتظار را تغییر دهیم، مردم می گویند که چه بشود زمان (عج) ظهور می کنند، در حالی که باید بگویند که چه تا زمان (عج) ظهور کند.

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی تأکید کرد: مردم نشانه گرا هستند و به دنبال نشانه ها و علائم ظهور هستند، بنابراین ما باید رهیافت خود را از نشانه گرایی به سمت زمنیه سازی برای ظهور تغییر دهیم، نگاه ها در جامعه باید به گونه ای حاکم شود که به دنبال نشانه نباشند بلکه مردم باید به پا شوند و زمینه های ظهور را فراهم کنند و با این نگاه می توان رس جوان عصر انقل را مشخص کنیم.

استقبال مردم جهان از معنویت های قل

پژوهشگر مطالعات ی عنوان کرد: در پی انقلاب ی ایران و با ش ت نظریه های جهان مدرن و لیبرال، بشر گمگشته و تشنه معنویت شده است، تا جایی که از معنویت های قل نیز استقبال می کند.

وی با بیان این که امروز ادیان ساختگی در دنیا گسترش یافته است، گفت: ادیان ساختگی هر روز در دنیا رشد می کنند تا شکم بشر تشنه امروز را سیراب کنند، این که امروز طرفدارانی پیدا کرده است، بخشی به خاطر نیازهای معنوی است که در دنیای غرب ایجاد شده است.

وه ت نسخه قل از معنویت پیچیده است/فضای مجازی ابزاری مناسب برای معرفی معارف زلال مهدوی

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی اظهار داشت: انقلاب ی ایران در جهان نیاز شدیدی به معنویت ایجاد کرد، اما متأسفانه ما نتوانستیم معنویت را به جهانیان عرضه کنیم و حال آنکه وه ت توانست یک نسخه قل از معنویت را برای مردم بپیچد.

این مبلغ بین المللی افزود: ما تشنگی معنویت را ایجاد کردیم و وه ت نسخه را پیچید، بنابراین رس ما در معرفی معنویت به جهان سنگین است.

وی تصریح کرد: فضای مجازی یک وسیله و ابزار مناسب برای معرفی معارف زلال مهدوی است، شهر ما و شهروندان ما باید با معارف زلال مهدوی عجین باشند و نباید از فضای مهدوی بیرون بیاییم.

چگونه شاخص های حکومت مهدوی را در جامعه محقق کنیم

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی تأکید کرد: اگر بخواهیم شاخص های حکومت مهدوی را در جامعه زمینه سازی کنیم، باید جامعه خود را به پیشرفت مجهز کنیم و در معارف زمانی باید پیشرفته ترین کشور دنیا باشیم.

حوزه و ادامه داد: در روایات ی آمده است که در زمان عصر (عج) دنیا آنقدر سبز می شود که هیچ قسمتی از کره زمین، ویران و ابه نمی ماند، یکی از رس های مردم ما این است که جامعه پیشرفته ای داشته باشند و یک جای ویران در کشور نباشد.

وی عنوان کرد: یک جامعه مهدوی نه تنها باید یک جامعه پیشرفته باشد، بلکه پیشرفت باید همراه با اخلاق و معنویت باشد؛ پیشرفت بدون اخلاق همان مشکلی است که در غرب وجود دارد، در روایات آمده است که در زمان ظهور زمان (عج)، آنچنان عد وجود دارد که هیچ گرسنه نمی خوابد و یک دختر جوان در امنیت کامل غرب را به شرق می پیماید.

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی اظهار داشت: ما باید از همین الان دو مؤلفه بزرگ حکومت مهدوی یعنی پیشرفت همراه با عد و اخلاق را در جامعه خود محقق کنیم.

نویسنده کتاب «مصلحت در فقه» بیان کرد: ما نمی توانیم از مهدویت سخن بگوییم، اما از پیشرفت محروم باشیم، باید یک پایلوت و ماکت مهدوی را در ایران ایجاد کنیم.

هدایت و راهبری جشن های مردمی در نیمه شعبان توسط مسئولین فرهنگی و حوزه علمیه

وی با اشاره به این که (ره) فرمودند که انقلاب ی زمینه ساز ظهور عصر (عج) است، گفت: مسئولین، رسانه ها و صدا و سیما باید مردم را به این سو دعوت کنند، ی (مد ظله) همواره ملت و ت را با هم عنوان می کند، پیشرفت متعالی و برقراری عد و اخلاق در جامعه نیاز به خیزش همگانی دارد.

حجت ال و المسلمین جهانگیری سهروردی عنوان کرد: مسلمانان و به ویژه شیعیان در نیمه شعبان مراسم و برنامه های متنوعی در محلات برگزار می کنند که ممکن است به دلیل ناآگاهی تبدیل به افه و ضد دین شود، برای دوری از آسیب و ایجاد افه در مراسم مذهبی، مسئولین فرهنگی و حوزه علمیه باید این مراسم را هدایت و راهبری کند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/


عنوان پاو وینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت دسته مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت) فرمت پاو وینت تعداد اسلاید 27 اسلاید این فایل در زمینه سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت بوده که به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت می تواند مورد استفاده قرار گ
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 18
فرمت فایل pptx
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
 پاو وینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

عنوان: پاو وینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت

دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت)

فرمت: پاو وینت

تعداد اسلاید: 27 اسلاید

این فایل در زمینه سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت بوده که به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت می تواند مورد استفاده قرار گیرد. عمده بخشهای این فایل شامل موارد زیر است:

رهیافت سنتی(کلاسیک)

مدیریت علمی

اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت)

چهارده اصل فایول

نظریه بوروکراسی

مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی

رهیافت منابع انسانی

نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن)

نظریه نیازهای انسانی

سلسله مراتب نیازهای مزلو برای جوامع و گروههای مختلف

نظریه x وy

نظریه سیستمی

نظریه یادگیری سازمانی و نظریه آشوب

اثر پروانه ای

سازگاری پویا

خودمانایی

جاذبه های غریب

نظریه اقتضاییاختصاصی از رزفایل رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى با و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


  قسمتی از محتوای متن 

 

 

  

 

تعداد صفحات : 25 صفحه

رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى(ره) اشاره : در این مقاله، رویکرد خمینى‏رض‏ به تاریخ و عنصر عبرت تاریخى، بررسى شده که‏چگونه ایشان همواره چشمى به تاریخ ، تاریخ ایران قبل و پس از و نیز تاریخ‏مبارزات معاصر ایران از تنباکو، مشروطیت، کودتاى رضاخان و نهضت نفت داشته‏اند.
مى‏توان گفت که علم تاریخ را تاریخى طولانى است.
زیرا این پرسش که گذشته و بخصوص گذشته بشرى‏چگونه بوده است؟
همواره بعنوان یک سؤال بزرگ فرا روى انسان هر عصرى قرار داشته است.

حاکمى که‏مى‏کوشید با پدید آوردن یک سنگنوشته بر دامنه کوهى یا تهیه لوحى زرین و یا نگارش ختم نامه‏اى، خاطره‏خویش را جاودانه سازد، شبیه آنچه انى چون آریا مانند و آرشام یا داریوش و اردشیر و شاهپور در تاریخ‏ایران باستان کرده‏اند، گامى در اینجهت مى‏نهاد.
همچنین مورخ و نویسنده‏اى که هر چند خود در پیدایش‏حوادث عصرش نقش چندانى نداشت، اما با ثبت اخبار آن حوادث، در جهت جاودانگى آن مى‏کوشید (1).
ن.
آ.
یروفه‏یف ظهور علم تاریخ را در حدود سده‏هاى هفتم و هشتم پیش از میلاد در یونان مى‏داند (2) هرودوت )425 - 484 ق.
م) که بعنوان پدر علم تاریخ شناخته شده است‏به همان عصر طلایى یونان باستان‏تعلق دارد.
که کتاب او نیز خوشبختانه باقى است (3).
گزنفون مورخ برجسته یونان باستان و صاحب آثارى چون‏آناباسیس‏ و کوروپدى‏ از شاگردان سقراط بود و در کنار انى چون افلاطون در محضر آن بزرگ‏فلسفه یونان تلمذ مى‏کرد و به همین جهت در کنار آثار فلسفى و تاریخى خویش کتاب خاطرات سقراطى‏ رانیز به پاس حرمت خویش نگاشت (4).
علاوه بر تمدن یونان، در تمدنهاى روم ایران باستان، مصر، چین،هند و غیره نیز علم تاریخ همواره شکوفا بوده و بزرگانى را بر سر سفره خود داشته است (5).
مخالفت‏با تاریخ معذلک انى حتى با علم تاریخ مخالفت کرده‏اند.
ابن اثیر در آغاز کتاب الکامل فى اریخ‏ مى‏گوید: من انى را دیده‏ام که خود را دانا و هوشیار مى‏دانند و در دانش فرهیخته، اما با این وجود، تاریخ را موردتحقیر و تمس قرار مى‏دهند و از خواندن آن دورى مى‏کنند و آن را لغو مى‏شمارند و تصور مى‏کنند که‏تنها سود تاریخ در اختیار گذاردن مقدارى قصه و خبر است و آگاه شدن به حدیث‏ها و افسانه‏ها، حد نهایى‏آشنایى با تاریخ است (6) .<


با


رهیافت‏هاى تاریخى در شه خمینى

پاو وینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) پاو وینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دسته: مدیریتفرمت فایل: pptx

حجم فایل: 417 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40
عنوان: پاو وینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

فرمت: پاو وینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

دسته: مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- مدیریت عمومی)

کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان از جمله ی مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاو وینت فصل دوم این کتاب با عنوان " نظریه های سازمان و مدیریت ( سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)" در حجم 40 اسلاید همراه با توضیحات و تصاویر کامل می باشد که میتوان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

رهیافت های عمده در سیر نظریه های سازمان و مدیریت

رهیافت سنتی

مدیریت علمی

اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت)

چهارده اصل فایول

نظریه بوروکراسی

ویژگیهای خاص بوروکراسی وبر

تفاوت بورکراسی با مدیریت علمی تیلور و اصول علم اداره فایول

رهیافت منابع انسانی

نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن)

نظریه نیازهای انسانی

مفروضان نظریه نظریه نیازهای انسانی

نظریه x وy

رهیافت کمی به مدیریت

رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت

نظریه سیستمی

یادگیری سازمانی

اجزای اصلی هر سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنج

نظریه «مجموعه های پیچیده غیرقابل پیش بینی» یا نظریه آشوب

نظریه اقتضایی

نقشهای مدیریت

ارتباط بین نقشهای مدیریت با ده سیستم های هر سیستم اجتماعی از دیدگاه آدیزاس

ویژگیهای سازمان های کمال یافته

تفاوت دیدگاه های متعدد در مورد نظریه سازمان

استعاره های نظریه سازمان

مدیریت بر مبنای ارزشهای ی

عمل گرایی و عمل بر مبنای نیت از دیدگاهپرداخت و


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : پاو وینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) , پاو وینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان , نظریه های سازمان و مدیریت , سیر رهیافتهای علمی به مدیریت , پاو وینت نظریه های سازمان و مدیریت , سیر رهیافتهای علمی به مدیریت , فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان , پاو وینت فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان , رهیافت های عمده درس

اختصاصی از نیک فایل رهیافت های تاریخی در شه (ره) 12 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

رهیافت های تاریخی در شه (ره)

راهنما:

جناب موحدی راد

گردآوری و تحقیق:

یاسین دهقان نیری

فهرست

مقدمه 2

تاریخ و شمندان 3

و رویکرد تاریخی 4

فایده و عبرت آموزی تاریخ 4

و تاریخ 4

و تاریخ ایران 6

و تاریخ معاصر 6

نتیجه گیری 10

فهرست منابع 11

مقدمه

علم تاریخ

می توان گفت که علم تاریخ را تاریخی طولانی است. زیرا این پرسش که "گذشته و بخصوص گذشته بشری چگونه بوده است؟" همواره بعنوان یک سؤ ال بزرگ فراروی انسان هر عصری قرار داشته است.

حاکمی که می کوشید با پدید آوردن یک سنگ نوشته بر دامنه کوهی یا تهیه لوحی زرین و یا نگارش ختم نامه ای، خاطره خویش را جاودانه سازد، شبیه آنچه انی چون آرشام یا داریوش و اردشیر و شاهپور در تاریخ ایران باستان کرده اند. همچنین مورخ و نویسنده ای که هر چند خود در پیدایش حوادث عصرش نقش چندانی نداشت، اما با ثبت اخبار آن حوادث، در جهت جاودانگی آن می کوشید.

1- یروفه یف ظهور علم تاریخ را در حدود سده های هفتم و هشتم پیش از میلاد در یونان می داند

2- هرودوت که بعنوان پدر علم تاریخ شناخته شده است به همان عصر طلایی یونان باستان تعلق دارد، که کتاب او نیز خوشبختانه باقی است

3- گزنفون مورخ برجسته یونان باستان و صاحب آثاری چون "آناباسیس" و "کوروپدی" از شاگردان سقراط بود و در کنار انی چون افلاطون در محضر آن بزرگ فلسفه یونان تلمذ می کرد و به همین جهت در کنار آثار فلسفی و تاریخی خویش کتاب "خاطرات سقراطی" را نیز به پاس حرمت خویش نگاشت

4- علاوه بر تمدن یونان، در تمدنهای روم ایران باستان، مصر، چین، هند و غیره نیز علم تاریخ همواره شکوفا بوده و بزرگانی را بر سر سفره خود داشته است

تاریخ و شمندان

دو تن از شمندان تاریخ

1- آیت ا... مدرس:

در ابتدا به سخنان آیت ا... مدرس در مورد تاریخ نگاهی می اندازیم.

"تاریخ نویسان ما باید همه امکانات را داشته باشند که کوله پشتی خود را بردارند و در تمام دنیا بگردند و ملل موفق و ناموفق را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. نقاط قوت و ضعف آنان را دریابند و بیاورند و با وضعیت ملت و مملکت خودشان مقایسه کنند و بگویند و بنویسند"

"تاریخ مخصوصاً تاریخ در ایران باید با همت علمای مملکت ما بازنویسی شود. هزینه یک کرور یا صد کرور هم مصرف گردد مفید فایده و مؤ ثر است"

آیت ا... مدرس حاضر شد روزانه هشت ساعت برای بازرگانی در نجف کار کند تا او در ازای آن، در ساعت کتاب "سفرنامه شاردن" را که هنوز به فارسی و عربی ترجمه نشده بود برایش بخواند.

آن مجاهد خستگی ناپذیر که به اهمیت دانش تاریخ در بالا بردن سطح آگاهی متفکران و عالمان پی برده بود، می کوشید تا درس تاریخ را در ردیف دروس اصلی حوزه های علمیه بگنجاند هر چند موفق نگردید.

2- شریعتی:

مرحوم شریعتی نیز که بخش بزرگ و اساسی شه خود را مدیون دانش تاریخ بود و در تمامی آثار و نوشته ها از این سرچشمه غنی سیراب می گشت. با توجه به شناخت تاریخی گسترده ای که نسبت به تاریخ تمدن غرب داشت و از طرفی نیز آشنای با تمدن ی بود، در مقام مقایسه آن دو و بخصوص علل انحطاط مسلمین و بر آمدن غرب ، نوشته های سودمندی دارد.


با


رهیافت های تاریخی در شه (ره) 12 ص

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها