جستجوی عبارت دعای عکاشهازقاریان کمترشناخته شده برای قرآن دوستان ایران مرحوم شیخ محمد عکاشه است که باید اورانیز از پدیدآورندگان و پیشگامان قرائت تنغیمی مصر بشمار آورد.ایشانرا نباید با عبدالعزیز عکاشه قاری معاصر که او هم ازقضا مرحوم شد خطا کرد بلکه تشابه اسمی ازمضاهات شهاب الدین عمرسهروردی وشهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی است که برخی مبتدیان عرفان وادب آن دو را خلط میکنند.شیخ محمد عکاشه عمری طولانی کرده است یعنی متولد 1882 است ودر1982 میلادی به رحمت خدا رفته است با این حال او را کمترمیشناسند لیکن چرا؟بدان دلیل که وی با مسئولان رادیو مصر دچار مکافحه شد و تلاوات او را ممنوع النشر د ودیگرازرادیو ازاو چیزی پخش نشد.برای آشنایی شما با این قدیمی مصری که ازشاگردان شیخ احمد ندا بودندیازده تلاوت را تقدیم میکنیم:

http://www.4shared.com/folder/g_fhn65s/__online.html


ازقاریان کمترشناخته شده برای قرآن دوستان ایران مرحوم شیخ محمد عکاشه است که باید اورانیز از پدیدآورندگان و پیشگامان قرائت تنغیمی مصر بشمار آورد.ایشانرا نباید با عبدالعزیز عکاشه قاری معاصر که او هم ازقضا مرحوم شد خطا کرد بلکه تشابه اسمی ازمضاهات شهاب الدین عمرسهروردی وشهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی است که برخی مبتدیان عرفان وادب آن دو را خلط میکنند.شیخ محمد عکاشه عمری طولانی کرده است یعنی متولد 1882 است ودر1982 میلادی به رحمت خدا رفته است با این حال او را کمترمیشناسند لیکن چرا؟بدان دلیل که وی با مسئولان رادیو مصر دچار مکافحه شد و تلاوات او را ممنوع النشر د ودیگرازرادیو ازاو چیزی پخش نشد.برای آشنایی شما با این قدیمی مصری که ازشاگردان شیخ احمد ندا بودندیازده تلاوت را تقدیم میکنیم:

http://www.4shared.com/folder/g_fhn65s/__online.htmlشرح دعای عکّاشه :به سند معتبر روایت کرده اند که روزی اکرم(ص) در مسجد نشسته بودند که جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله(ص) حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید : که این دعا را برای تو به هدیه فرستادم و هر این دعا را بخواند یا با خود همراه کند آنقدر به او ثواب عطا فرمایم که برابری کنند با ثواب همه فرشتگان و خدا جمیع گناهان او را بیامرزد و هر این دعا را پنج مرتبه بخواند جمال اکرم(ص) را در خواب ببیند، و هر فقیری بخواند غنی شود، و هر بیماری بخواند شفا یابد و هر گرسنه بخواند طعام یابد و هر تشنه بخواند سیراب شود و هر مغمومی بخواند شاد گردد و هر مقروضی بخواند قرضش ادا شود و اگر ی را حافظه نباشد و این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و شوید و بخورد صاحب فهم و حافظه گردد و اگر این دعا را بر کفن میت بنویسند حق تعالی امر کند به ملائک ها که قبر او را روشن گردانند و اگر ی چیزی گم کرده باشد چهار رکعت بگذارد و در هر رکعتی بعد از حمد یکمرتیه قل هو الله بخواند و بعد از این دعا را بخواند و بعد از سجده کند حاجت خود را بخواهد البته گمشده پیدا شود و اگر بر دشمن بخواند غالب گردد و از برای هر حاجتی مهمی که بخواند برآورده شود و هر شک آورد کافر شود و علی (ع) فرمود : که دارنده این دعا در قیامت رویش چون (ماه) باشد و بیحساب وارد بهشت شود و اکرم (ص) فرمود: که برای امتان من هیچ چیز بهتر از خواندن و همراه داشتن این دعا نیست و هر ی این دعا را با خود دارد چون بمیرد خدا هفتاد هزار فرشته فرستد با طبقهایی از نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند او را به ایمنی و مونس او باشد تا روز قیامت. یا محمد خدامی فرماید: که من شرم دارم از بنده ایی که این دعا را بخواند و من او را عذاب کنم، جبرئیل عرض کرد : که این دعا بر قائمه عرش با قدرت نوشته شده است که هر این دعا را بخواند یا با خود همراه کند در زیر عرش هفتاد هزار فرشته ایستاده، و هر فرشته بیست سر و هر سر بیست دهان و هر دهان بیست دندان (زبان) دارد و هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می گویند و ثواب همه را به آن بنده دهند و همه حاجات او را برآورند و چون از قبر مبعوث شود هفتاد هزار فرشته می فرستد با طبقهایی از نور که در آن قدحی باشد از شیرینی های الوان و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در آن مُهری گذارده اند که بر مهر نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» و خلایق تعجب کنند که آیا این امت کدام پیغمبر است ؟ گویند این امت محمد (ص) است که در دنیا دعای عکاشه را خوانده است یا با خود داشته است ، و (ص) فرمود: که هر از امت من این دعا را بخواند یا با خود دارد این همه ثواب وی را باشد پس جبرئیل عرض کرد : یا رسول الله (ص) هر این دعا را بخواند البته بهشت جای اوست و هر بسیار بخواند ثواب او مضاعف گردد، و هر بنویسد و با خود داشته باشد خداوند با او دو ملک موکّل گرداند که او را از جمیع بلیّات و آفات محافظت فرمایند و ثواب طاعت همه انبیا، اولیا، اتقیا، ملائکه، ( ین)، مردان، صالحان و ن صالحه او را باشد، و در دنیا هرچه طلب کند به او عطا فرمایدو این است دعای عکّاشه.

اسامی همکاران در سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳

مدیریت سجاد شیوندی

معاون اجرایی ایرج ی دهنویی

هنر آموزان آقایان علی ابوالحسنی و احسان هیبتی گوجانی

دبیران دبیر تاریخ و جغرافیا آقای داراب عکاشه ادبیات و زبان پارسی حسین قاسمی دین و زندگی و عربی ابوذر پاک نهاد زبان خارجه رضا رضوانی


شرح دعای عکّاشه :
به سند معتبر روایت کرده اند که روزی اکرم(ص) در مسجد نشسته بودند که جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله(ص) حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید : که این دعا را برای تو به هدیه فرستادم و هر این دعا را بخواند یا با خود همراه کند آنقدر به او ثواب عطا فرمایم که برابری کنند با ثواب همه فرشتگان و خدا جمیع گناهان او را بیامرزد و هر این دعا را پنج مرتبه بخواند جمال اکرم(ص) را در خواب ببیند، و هر فقیری بخواند غنی شود، و هر بیماری بخواند شفا یابد و هر گرسنه بخواند طعام یابد و هر تشنه بخواند سیراب شود و هر مغمومی بخواند شاد گردد و هر مقروضی بخواند قرضش ادا شود و اگر ی را حافظه نباشد و این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و شوید و بخورد صاحب فهم و حافظه گردد و اگر این دعا را بر کفن میت بنویسند حق تعالی امر کند به ملائک ها که قبر او را روشن گردانند و اگر ی چیزی گم کرده باشد چهار رکعت بگذارد و در هر رکعتی بعد از حمد یکمرتیه قل هو الله بخواند و بعد از این دعا را بخواند و بعد از سجده کند حاجت خود را بخواهد البته گمشده پیدا شود و اگر بر دشمن بخواند غالب گردد و از برای هر حاجتی مهمی که بخواند برآورده شود و هر شک آورد کافر شود و علی (ع) فرمود : که دارنده این دعا در قیامت رویش چون (ماه) باشد و بیحساب وارد بهشت شود و اکرم (ص) فرمود: که برای امتان من هیچ چیز بهتر از خواندن و همراه داشتن این دعا نیست و هر ی این دعا را با خود دارد چون بمیرد خدا هفتاد هزار فرشته فرستد با طبقهایی از نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند او را به ایمنی و مونس او باشد تا روز قیامت. یا محمد خدا
می فرماید: که من شرم دارم از بنده ایی که این دعا را بخواند و من او را عذاب کنم، جبرئیل عرض کرد : که این دعا بر قائمه عرش با قدرت نوشته شده است که هر این دعا را بخواند یا با خود همراه کند در زیر عرش هفتاد هزار فرشته ایستاده، و هر فرشته بیست سر و هر سر بیست دهان و هر دهان بیست دندان (زبان) دارد و هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می گویند و ثواب همه را به آن بنده دهند و همه حاجات او را برآورند و چون از قبر مبعوث شود هفتاد هزار فرشته می فرستد با طبقهایی از نور که در آن قدحی باشد از شیرینی های الوان و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در آن مُهری گذارده اند که بر مهر نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» و خلایق تعجب کنند که آیا این امت کدام پیغمبر است ؟ گویند این امت محمد (ص) است که در دنیا دعای عکاشه را خوانده است یا با خود داشته است ، و (ص) فرمود: که هر از امت من این دعا را بخواند یا با خود دارد این همه ثواب وی را باشد پس جبرئیل عرض کرد : یا رسول الله (ص) هر این دعا را بخواند البته بهشت جای اوست و هر بسیار بخواند ثواب او مضاعف گردد، و هر بنویسد و با خود داشته باشد خداوند با او دو ملک موکّل گرداند که او را از جمیع بلیّات و آفات محافظت فرمایند و ثواب طاعت همه انبیا، اولیا، اتقیا، ملائکه، ( ین)، مردان، صالحان و ن صالحه او را باشد، و در دنیا هرچه طلب کند به او عطا فرماید.

اگه میخواهد بفرمایید تا دعای عکاشه را نیز براتون بذارم اگه دوست دارین البته. فکر نمی کنم توی کتابهای جدید از دعای عکاشه خبری باشه ضرری نداره بخونید تا مطمئن شوید.
متن دعا در ادامه مطلب

دردوره لحنی که به اجبار برای شرکت در مسابقات کشوری اوقاف گذاشتند و زن ومرد را مختلط در این دوره شرکت دادند ـمن کلاس را در زمان خواندن ن ترک ـ آقای حنیفی مدرس لحن بود وحرفهای عجیب و باطل بسیاری در این کلاس زد که از جمله آنها این بود که خواندن ترتیل منشاوی فاقد نمره در مسابقات است ونمره ندارد زیرا عامیانه است والبته پیش از او لیائی تواشیح خوان مبتدی که الان در صداوسیما کار میکند نیز این ژاژخایی را کرده بود که البته بنده در جمع قاریان کاری به او که دیگر برای داوری به کرمانشاه نیاید.القصه دراینجا تحلیل ترتیل اعظم منشاوی توسط مرحوم عبدالعزیز عکاشه وحسن المعرب را برایتان قرار میدهم تا فرق تحلیل اساتید را با نما ها بفهمید.

عکاشه از سفر دوم خود به ایران و پس از حضور در محفل باشکوه انس با قرآن کریم در محضر ی گفت: من به خیلی از کشورها مسافرت کرده ام و هیچ کجا ندیده ام که ی این مقدار بنشیند و به قرآن گوش کند.


به ادامه مطلب مراجعه کنید


بخـوان دعای فرج را دعــــــــــا اثر دارد

دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعـــــای فرج را و عــــــافیت بطلب که روزگار بسی فتنه زیر ســـر دارد

بخوان دعای فرج را ولی به قلب صبور که صبر میوه ی شیرینتر از ظفر دارد

بخوان دعای فرج را که بـا ش ته دلان نسیم لطف خــــدا انس بیشتر دارد

بخوان دعای فرج را و نــــــا امید مباش بهشت پاک اجـــابت هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است خدای را شب یلدای غم سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال مسافر دل مـــــــــــا نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را کــــــــه آسمانها را شمیم غنچه ی نرگس ز جای بردارد

بخوان دعای فرج را ز ی اشک که یار گوشه ی چشمی به چشم تر دارد

بخوان دعای فرج را کــــه یوسف زهرا ز ی غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از شما خبر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

غروب و دامنه ی نور آفتاب و شفق

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد


بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد

بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز ی غیبت به ما نظـر دارد

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از همه خبـــر دارد


یک نفر دلش ش ته بود

توی ایستگاه استجابت دعا

منتظر نشسته بود.

منتظر ،ولی دعای او

دیر کرده بود

او خبر نداشت که دعای کوچکش

توی چاراه آسمان

گیر کرده بود

او نشست و باز هم نشست

روزهای یکی یکی

از کنار او گذشت

روی هیچ چیز و هیچ جا

از دعای او اثر نبود

هیچ

از مسیر رفت و آمد دعای او

با خبر نبود

با خودش فکر کرد

پس دعای من کجاست؟

او چرا نمی رسد؟

شاید این دعا

راه را اشتباه رفته است

پس بلند شد

رفت تا به آن دعا

راه را نشان دهد

رفت تا که پیش از آمدن برای او

دست دوستی تکان دهد

رفت.

پس چراغ چارراه آسمان سبز نشد

رفت و با صدای رفتنش

جاده های ک شان

سبز شد

او از این طرف ، دعا از آن طرف

در میان راه

باهم آن دو روبرو شدند

دست توی دست هم گذاشتند،

از صمیم قلب گرم گفت و گو شدند

وای که چقدر حرف داشتند

برف ها

کمکم آب می شود

شب،

ذره ذره ماهتاب می شود

و دعای هر ی

رفته رفته توی راه

مستجاب می شود...........

عرفان نظر آهاری


15شعبان

بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد

بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز ی غیبت به ما نظـر دارد

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از همه خبـــر دارد


دعای آل یاسین

از ناحیه مقدسه حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه به محمد بن حمیری دعای با

اهمیت و پر معنایی صادر شده است که به دعای آل یاسین مشهور است و در

ابتداء دعاء حضرت فرموده اند که هر بخواهد به طرف خدا و آنگاه به ما اهل بیت

توجه (و توسل) پیدا کند، این دعاء را بخواند و آن دعای شریف این است:

متن دعا در ادامه مطلب ...


صادق ‏علیه السلام فرمود: پس از این، شبهه ‏ای شما را خواهد رسید، که بدون نشانه دیده شدنی و هدایت کننده ‏ای خواهید ماند و از آن نجات نمی‏یابد، مگر ی که دعای غریق را بخواند. راوی گوید: عرضه داشتم: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: چنین بگوید: «یا اَللَّهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دِینِکَ»؛ ای خداوند! ای رحمان! ای مهربان! ای دگرگون کننده دل‏ها! دل مرا بر دینت پایدار کن.


مراسم دعای ندبه 1393.04.13 کاروان منتظران ظهور با سخنرانی حجت ال سید حمید میرباقری و دعای ندبه حاج مهدی سلحشور در تهران - مهدیه تهران به صورت صوتی آماده دریافت میباشد
برای دریافت به وب سایت نوای جمکران مراجعه کنید
اللهم عجل لولیک الفرج

نوای جمکران


یکی از وظایف منتظران مهدی تداوم بر خواندن دعای غریق

دعای غریق چیست؟

پاسخ:

حضرت صادق(ع) خطاب به ابن سنان فرمودند:
«به زودی در شبهه ای خواهید افتاد و بدون نشانه ای نمایان و ی رهنما خواهید ماند. از این شبهه رهایی نیابد مگر آن که دعای غریق را بخواند.
عرض دعای غریق چگونه است؟
فرمود: می گویی: « یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلّب القلوب ثبّت قلبی علی دینک » .
در دوران غیبت عصر(ع) و در دورة انتظار ظهور حضرتش، آداب و اخلاقی برای پیروان اهل بیت(ع) در قرآن و روایات ترسیم شده است که آشنایی و انجام آنها، راه نجات و رمز عبور سالم از این بحران می باشد.

"اللهم عجل لولیک الفرج"


سلام امشب دعای توسل در منزل محمد ابراهیمی برگزار شد استقبال خوبی شده بود و دعای هفته اینده در منزل محمد مسرور واقع در چهاراه فرودگاه به طرف فلکه کارگر برگزار میشود ضمنا حدود ساعت 8 شب مراسم شروع میشود .


مهمترین فعالیت های فرهنگی کانون در ایام مبارک ماه رمضان

*برگذاری مراسم ختم جمعی قرآن هر روز یک جزء؛از ساعت ١٩:٢٠تا اذان مغرب و عشاء

*رفتن با؛هیئت همراه کانون به منازل خانواده های در برای قرائت دعای کمیل

*برگذاری مرتبت ادعیه:دعای کمیل؛دعای عهد؛زیارت آل یاسین؛زیارت عاشورا و دعای ندبه

*پذیرایی هرشب بعد از افطار(افطاری سبک)

*برگذاری جشن میلاد با سعادت ائمه معصومین1

آیا میدانید انتظار حضرت ولی عصر(عج) از شما

هواداران و شیعیان عزیز چیست؟

یکی از شیعیان از چنین سوالی کرده اند و در پاسخ می فرمایند:

"برای تعجیل در فرج زیاد دعا کنید زیرا همین دعا سبب فرج و گشایش برای خود شما خواهد بود"

الغیبه/ص177

بخوان دعای فرج را،دعا اثر دارد

دعا پرنده عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب

که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش

بهشت پاک اجابت هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است

خدای را،شب یلدای غم سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال

مسافر دل ما،نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا

ز غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا

حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد1

آیا میدانید انتظار حضرت ولی عصر(عج) از شما

هواداران و شیعیان عزیز چیست؟

یکی از شیعیان از چنین سوالی کرده اند و در پاسخ می فرمایند:

"برای تعجیل در فرج زیاد دعا کنید زیرا همین دعا سبب فرج و گشایش برای خود شما خواهد بود"

الغیبه/ص177

بخوان دعای فرج را،دعا اثر دارد

دعا پرنده عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب

که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش

بهشت پاک اجابت هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است

خدای را،شب یلدای غم سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال

مسافر دل ما،نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا

ز غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا

حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد


دعای توسل امشب در منزل اقای رضا نازپرور برگزار شد که دعا توسط مداحان اهل بیت اقایان حبیبی و ملائی قرائت شد و برادر ملائی در مدح حضرت فاطمه (ص) مرثیه سرایی کرد همه را به فیض کامل رسیدن و دعای توسل هفته اینده در منزل اقای رسول مرادی برگزار میشود. تعجیل در فرج اقا زمان (ع) و نابودی دشمنان صلوات


دعای پرفیض ندبه در مسجد حضرت فاطمه زاهرا (س) آمل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی آمل ، این مراسم معنوی که با حضور حجت ال اسماعیل رمضانیی رییس این اداره و دیگر اقشار مختلف مردم برگزار شد دعای ندبه با نوای حجت ال رمضانی قرائت شد. همچنین ، رییس اداره تبلیغات ی آمل در مراسم دعای ندبه در مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) آمل در رابطه با اعیاد شعبانیه و مسایل مختلف فرهنگی کشور سخنرانی کرد. گفتنی است ، برگزاری مراسم دعای ندبه در آمل توسط هیئت امناء مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهرک نبوت انجام شد.


زندگی به سبک روح الله دخترانمان را چطور با حجاب آشنا کنیم؟ اعمال عرفه منتخبی از دعای عرفه سجاد علیه السلام برگزیده‎ای از دعای حسین علیه السلام در عرفه تأملی در دعای عرفه خارق العاده ای از جهان اهنگ,با موضوع یاری زمان دعاءهای روزانه حضرت فاطمه زهرا(س) معجزه های ریاضی و عددی در قرآن مسجد

هر چهل صبح دعای عهد رو بخونه جز یاران زمان است.

نام فایل: دعای عهد.mp3
حجم: 1.4 mb

دعای عهد، منقول از کدام یک از ائمه اطهار(ع) است و چه ی بر وم حراست از آن در عصر غیبت تأکید کرده است؟

دعای عهد، منقول از صادق (ع) است. صادق (ع) نقل کرده اند: «هر که چهل صباح این عهد را بخواند از یاران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت از دنیا برود، خدا او را از قبر بیرون آورد که در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالی به هر کلمه آن هزار حسنه، او را کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند.» همه بزرگان، پیوسته ما را به خواندن دعای عهد سفارش د. هنگام رحلت (ره) در بیمارستان و انتقال مفاتیح ایشان به بیت، مشاهده شد که نشانه مفاتیحشان در صفحه دعای عهد است و این نشان دهنده اهمیت این دعاست. حضرت تا آ عمر پر برکت خویش به خواندن این دعا مقید بودند.


گلچین ادعیه و مناجات با صدای فرهمند آزاد :

شامل 19 فایل صوتی:

دعای عهد

دعای ندبه

دعای توسل

دعای فرج

دعای مصباح

دعای الهی عظم البلاء

دعای اللهم اصلح

دعای سحر

دعای نور

دعای سریع الاجابه

دعای روز عید غدیر

دعای روز مباهله

دعای سمات

دعای جوشن صغیر

دعای زمان غیبت زمان (عج)

دعای امین الله

دعای جامعه کبیره

دعای آل یاسین

دعای ائمه بقیع

با حجم 224 مگابایت


1- دعای حفاظت از روح و مال از جن وانس

2- جهت حفظ اززن حامله

3- برای حفظ زراعت و کشاورزی

4- برای کودکی که بسیار گریه می کند

5- برای مال ومتاع

6- برای حفظ از احتلام

7-برای قوی شدن حافظه اطفال

8- دعای درماندگی

9- دعای ترس از

10- دعای خوف وترس

11-دعای کثیر البرکت

12-دعای محفوظی مجرب

13- دعای وج از خانه

14-دعای شفای مریض

15- دعای تب و درد وسردرد

16- دعای لرزه دل وبیقراری آن

17- دعای نظر وآسیب و چشم زخم

18- حفظ از نظر ،سحر ،جادو و جن و شیاطین

19-دعا جهت سرسبزی باغ و کشت

20- تکثیر آب چاه ونهر

21- آبادی خانه و دکان وزمین

22- کثرت تجارت و کاسبی

23-برای دفع جن

24- عزیمت جامع برای آسیب از جادو و سحر و جن

25- برای مودت و دوستی

26- برای دفع شر دنیوی

27- برای آشتی زن و مرد وحب و دوستی

28- دعای ادای قرض

29- طلب فرزند

30- باطل السحر مجرب قرآنی

31- بخت گشایی دختران و پسران

32- برای هول دل و آرامش آن

33- دفع خواب پریشان

34- رفع زگیل و میخچه

35- افزودن حافظه وقوه فهم

36- اسماء الحسنی کارگشا

37- دفع خواب بد

38- دعای آرامش وصلح زوجین در منزل


دعای ماه رجب که بعد از میخونند در سایز a6 و آماده چاپ جهت توزیع در مساجد و مدارس و ها طراحی شده که میتونید از لینک زیر ش کنید.

کنید

توجه کنید این روزا خیلی راحت میشه اندوخته ا وی جمع کرد.اگر یکنفر هم دعایی که شما توزیع کردید رو بااخلاص بخونه ثوابش برای شما هم نگاشته میشه.


برچسب ها:امر به معروف و نهی از منکر،پیام مهربانی،دعای ماه رجب،دعای یا من ارجوه


بخوان دعای فرج را ، دعا اثر دارد

دعا کبوتر عشق است وبال وپر دارد
بخوان دعای فرج را، و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را و نا امید مباش
بهشت پاک اجابت هزار در دارد
بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است
خدای را ، شب یلدای غم سحر دارد
بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال
مسافر دل ما ، نیت سفر دارد
بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا
حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

اسامی نامزد های بخش های مختلف جشنواره مراسم اختتامیه جشنواره ملی شعر دانشجویی ایران من ، با حضور مسئولین آزاد ی ،شاعران برجسته کشور و برگزیدگان جشنواره در روز یکشنبه 10 اسفند از ساعت 9 تا 12 در سالن تربیت بدنی دانشکده فنی تهران جنوب برگزار می گردد. حضور در مراسم اختتامیه برای عموم آزاد و رایگان می باشد . نشانی : تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان نبرد، خیابان ده حقی ، دانشکده فنی و ی اسامی نامزد های بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر است : بخش ترانه : بخش کلاسیک : بخش آزاد : مرضیه فرمانی ، رشت سودابه مهیجی ، تهران سمیرا بابادی عکاشه ، تهران شادان جهان تبار ، تهران پیمان طالبی ، تهران فرحناز حمزه هرزنجی ، مشهد محمد گوهری ، مشهد رضا نیکوکار ، رشت مریم کیانی ، البرز مینو ابراهیمیان ، اهواز هادی فردوسی ، شیراز مهرداد جعفری ، تهران پویا اقرایی ، رامهرمز مرضیه فرمانی ، رشت علیرضا کاهد ، اراک ابوطالب صفدری ، تهران عالیه مهر ، یزد آریا معصومی ، کهگیلویه بویراحمد علی سلیمانی ، همدان محمد زارعی ، مرکزی کیانی ، نهاوند رضا نیکوکار ، رشت افرا عسکریان ، خوزستان محسن بیدوازی ، اسان شمالی مهدی عزیز الهی ، تهران وحید طلعت ، میان دوآب پیام جهانگیری ، اردبیل کامران بهرامی ، فارسان ابوالفضل حسینیان ، سمنان آراس رسایی

http://iraneman-azad.com/2-uncategorised/24-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87.html


مراسم دعای توسل 1393.05.07 مسجد مقدس جمکران با سخنرانی حجت ال گنجی و دعای توسل حاج عباس حیدرزاده به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها