جستجوی عبارت درمورد پرداخت نفقه کودک سه ماهه


با سلام

سئوالی از طرف هم وطنی مبنی بر اینکه حکم نفقه و مهریه و اجرت المثل علیه ایشان صادر شده است و درصد احتمال موفقت خود در اعتراض خواسته بودند

عرض می گردد دوست عزیز درصد موفقیت شما بستگی به قوت دلائل شما دارد اگر دلیلی بر اثبات پرداخت وجوه را دارید به دادگاه بدهید

با سپاس


میزان نفقه و نحوه پرداخت آن از نظر قانونی :

الف) تعریف نفقه

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است. در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

ب) شرایط استحقاق زن نسبت به نفقه:

ج) ضمانت اجرای نفقة زن:

د) شرایط پرداخت نفقه:

ه) روش های پرداخت نفقه و نحوه مالکیت زن بر آن

تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی


تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
چگونگی محاسبه میزان نفقه:
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت نان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.


تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از ان حق اسقاط این تکلیف را ندارند. وجود این قاعده حقوقی علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در ماده 642 قانون مدنی بیان شده است،دارای


تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از ان حق اسقاط این تکلیف را ندارند. وجود این قاعده حقوقی علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در ماده 642 قانون مدنی بیان شده است،دارای


خبرگزاری میزان- شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی رود.
دادخواست مطالبه نفقه+ع به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر م م به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی رود.

در حال حاضر مطالبه نفقه یکی از پرونده های مبتلابه در دادگاه های خانواده است و برای طرح دعوا در مرحله نخست باید دادخواستی در این راستا تنظیم شود.

بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می کند.

**نمونه فرم دادخواست نفقه


دادخواست مطالبه نفقه+ع

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق:
در طلاق رجعی در زمان عده ( سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.
ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.نفقه در عده وفات
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال انیکه پرداخت نفقه به عهده آن ها است تامین می شود.
نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج:
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.
نفقه وجه در صورت مجنون بودن زوج:
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.
نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج:
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد.
نفقه در ( ):
در صورتی که زنی به مردی در آید و به زبان عامیانه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.
ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
پی نوشت:
1 - ماده 1107 قانون مدنی- اصلاحی سال 1381
2 - ماده 1206 : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورش تگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند.
3 - ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
4 - ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129رفتار خواهد شد.
5 - ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و ا ام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
6 - ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
7 - ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت نگی نبیند که در این صورت سه ماه است.
8 - طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از - طلاق یائسه-طلاقی که به درخواست زوجه باشد و زن به عوض ( مانند مهریه بذل شده و ...) رجوع نکرده باشد و در سه طلاقه.
9 - فسخ نکاح که به لحاظ جنون یا عیوبی مانند جزام- زمین گیری- برص- قرن- ن نایی از دو چشم زن صورت می پذیرد.
10 - زمان صغر یعنی از بدو تولد یا دوران کودکی جنون وجود داشته است.
11 - ولی خاص یعنی پدر- پدر بزرگ پدری- وصی تعیین شده از ناحیه پدر و پدر بزرگ پدری.


مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند!
درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.......................


آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟


نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

شکایت کیفریآیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

شکلک های محدثه


یکی ازاثارمالی نکاح,استقرارنفقه میباشد.نفقه بردونوع است:نفقه زوجه ونفقه اقارب.نفقه اقارب یکی ازاثارنسب به شمارمی اید.اقارب جمع اقرب به معنی خویش است ودربحث نفقه اقارب شامل خویشان نسبی میشود.

برابرماده 1204قانون مدنی:نفقه اقارب عبارت است از مسکن والبسه وغذاواثاث خانه به مقداررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق.

ملاک تشخیص این موارد وموارددیگری که درقانون نیامده است ,عرف وعادت های مسلم درجامعه میباشد.درنفقه مقدارمعینی شرط نیست بلکه واجب,مقدارکفایت است یعنی مقداری که احتیاج واجب النفقه رارفع نماید.نکته دیگراینکه علاوه بروضع مالی نفقه دهنده ,وضعیت شخص واجب النفقه نیزبایدرعایت شود.به طورمثال لباس یامسکنی که دراختیاروی گذاشته میشودبایدمتناسب باشخصیت ووضعیت وی باشد.بایدمتذکرشدکه زن گرفتن یاشوهردادن(ا )واجب النفقه ,جزونفقه نیست.


بسمه تعالی

یک سوال از رئیس جمهور محترم؟

با ابلاغ سلام واداء احترام خدمت رئیس ت محترم جناب آقای حجت ال والمسلمین مدظله العالی

پس از ابلاغ سلام محترما معروض می دارد با توجه به بیانات شما در بارة با نوان این سوال پیدا می شود که اگر بنا براین باشد که با نوان جذب بازار کار شوند در حالی که جوانان تحصیل کرده ما که مسئولیت خانواده را به دوش آنان گذاشته ونفقه زن وپدر ومادر به عهده آن می باشد چگونه ما آن را در اولویت قرار نداده وبا وجود چنین نیروهای فعال وکار آمد آنها رابه حال خود رها کرده وبانوئی که از از نظر هیچ مسئولیتی ندارد وحتی نفقه خودش هم به گردن مرد است مع الوصف زن را جذب کار کنیم آیااین با فرهنگ سازگار است ؟ آیا ما وظیفه داریم با وجود جوانان بیکار باز از بانوان در جذب کار استفاده کنیم ؟ در یک بیان اگر مایل بود که بانوان شاغل باشندلااقل نفقه زن را مانند نفقه پدر وفرزند مشروط می کرد به این بیان اگر زن قدرت کار را نداشت یا می خواست خانه داری کند بر مرد واجب باشد که نفقه او را بپر دازد در غیر این صورت دلیلی ندارد که نفقه زن به گردن شوهر باشد ؛اما در در هر حال نفقه زن را بر مرد واجب کرده است وحتی شوهر بابت نفقه مدیون است به این معنا که اگر نفقه او را نداده باشد شارع آن را مجبور می کند که نفقه را پرداخت کند

نتیجه این می شود که برای شاغل بودن بانوان هیچ ارزشی قائل نشده است واین ارزش ربطی به فرهنگ ندارد والسلام


سئوالی با این مضمون شده است:

سلام
من خواهرم الان یک سالو نیمه که ازدواج کرده اما شوهرش اصلا باهاش خوب نیست نه جی میده نه چیزی برای خونشون می ه تا بخورن
بد رفتاره میکنه خیلی
الان خواهرم میخواد مهریشو بگیره
هیچ مشکلی بنظرتون برای گرفتن مهریه وجود نداره؟
یعنی ما میتونیم ب راحتی مهریشو بگیریم یانه


با سلام؛

خیر مشکلی برای گرفتن مهریه وجود ندارد

هم وطن محترم شما علاوه بر مهریه میتوانید نفقه را نیز از دادگاه مطالبه کنید

توضیح اینکه بابت عدم پرداخت جی(نفقه)با توجه به اینکه ندادن نفقه جرم محسوب میشود می توان شکایت ترک انفاق نیز در دادسرا مطرح کرد.

با سپاس- آذرباد پایه یک دادگستری


طبق ماده 691 قانون مدنی ، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده

است ، باطل است . آیا می توان از دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن

ضمانت کرد ؟

حالا با توجه به نظر دوستان به این نتیجه رسیدیم که چون سبب آن که عقد نکاحه ایجاد شده ، می توان از آن ضمامت کرد ، ولی بقول دوستان :

آیا ضمانت در اینجا نقل ذمه است ؟

اگر هست پس کلا طرف حساب زن یه فرد ثالثه ، شوهر هم کلا مبری می شود ! پس اگر ثالث نفقه را پرداخت نکند مسولیت کیفری به چه شکلی خواهد بود ؟؟

بنظر بنده ثالث فقط یک تعهد داده است و بحث حقوقی است نه کیفری ،

ولی ترک انفاق شوهر جنبه کیفری خود را خواهد داشت ، چون ترک انفاق فقط بر عهده شوهر است نه ضامن ....

نظر دوستان ؟

http://lotfiani. /


نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید

در مورد نحوه مطالبه نفقه اولاد (فرزندان مشترک) از پدر یا جد پدری خود در زمانی که به دلیل وقوع اختلاف و ج بین والدین، فرزند نزد مادر زندگی می کند دو ح متصور است: الف) در ح اول فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی و قانونی نرسیده و کماکان تحت حضانت است.


فرمانده انتظامی کاشمر گفت: یک مورد کودک آزاری توسط معتادان در کاشمر اتفاق افتاد.

سرهنگ ابوالقاسم باقری در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر وقوع یک مورد کودک آزاری در کاشمر در تشریح این حادثه گفت: زن جوان معتاد پس از از زندان به دنبال کار می گشت و فرزند شش ماهه اش را به یکی از آشنایان سپرد که معتادان به دلیل اینکه این زن را دوباره به ید و فروش مواد بازگردانند فرزندش را می ند و به دلیل مصرف موادمخدر کودک شش ماهه را مورد آزار و اذیت با سیگار و سیم داغ قرار می دهند که آثار شکنجه و سوختگی در جای جای بدنش دیده می شد.بررسی یکی دیگر از شکایت های رایج در دادگاه خانواده
رسید بده، جی بگیر
در شماره پیش با بررسی مسائلی همچون کاهش اقساط، نحله، اجرای مهریه در ثبت و محاسبه مهریه به نرخ روز، بررسی مباحث مربوط به مهریه در شکایت های خانوادگی به پایان رسید. در این شماره، شما را با یکی دیگر از شکایت های رایج در دادگاه های خانواده با عنوان «نفقه» آشنا می کنیم.

نفقه چیست؟

در مطالب قبلی اشاره شد از نظر قانونی که افراد بر اساس آن ازدواج می کنند و روابط شویی آنها مورد تایید قانون و شرع قرار می گیرد، ن در قبال تمکین از همسر خود حق نفقه پیدا می کنند و اگر زمانی زن از همسر خود تمکین نکرد، زن دیگر حق و حقوقی درقبال دریافت نفقه ندارد. نفقه زن از نظر قانون اهمیت فراوانی دارد و اگر زمانی مرد توانایی پرداخت نفقه را به هر دلیلی نداشته باشد، زن می تواند با طی شرایطی خاص از حق طلاق برخوردار شود.

تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی


در جامعه ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.

البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و با توجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زوجه شرط است. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که تمکین به چه معنا است؟ و در چه شرایطی نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

تمکین

در اصطلاح عرفی و حقوقی، تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت خواسته های شرعی او، به جز در موارد بیماری و خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن است.

یکی از موارد دیکر تمکین، اقامت در خانه شوهر است که همانطور که گفته شد به مجرد عقد، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر، خانه را ترک کند، حتی اگر در خانه خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد، در چنین شرایطی مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان نامیده می شود. در این صورت مرد علاوه بر اینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند، می تواند زن را طلاق داده و همسر دیگری اختیار کند.

آیا در عقد منقطع (موقت) زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر م م به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه زن مطلقه

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه زن در ایام عده وفات

بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می شود.

بر اساس این ماده که قبل از سال 1381، تفاوت هایی با ماده فعلی داشت و اصلاحاتی در خصوص آن انجام شد، زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مرد، خود دارایی داشته باشد، از دارایی او و در غیر این صورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده آنها است تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده؛ چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است زن دچار عسر و حرج شده و به فساد گرفتار شود. لذا بر اساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کرده و شکایت کیفری و نیز دادخواست حقوقی ارایه کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند. طبق قانون اگر در صورت شکایت زن، مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد، زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند.

نحوه شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارایه می دهد. در این صورت به شکایت وی به سرعت رسیدگی می شود و مرد م م و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می شود.

البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. بر اساس ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات ی، هر با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند. در این صورت زوجه پس از ید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. همچنین وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه یا اگر به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.


بررسی مقررات مربوط به نفقه
زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند ؟

در جامعه ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و با توجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زوجه شرط است. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که تمکین به چه معنا است؟ و در چه شرایطی نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

تمکین
در اصطلاح عرفی و حقوقی، تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت خواسته های شرعی او، به جز در موارد بیماری و خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح
زن است.
یکی از موارد دیکر تمکین، اقامت در خانه شوهر است که همانطور که گفته شد به مجرد عقد، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.
همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر، خانه را ترک کند، حتی اگر در خانه خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد، در چنین شرایطی مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.
زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان نامیده می شود. در این صورت مرد علاوه بر اینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند، می تواند زن را طلاق داده و همسر دیگری اختیار کند.

آیا در عقد منقطع (موقت) زوجه حق انفاق دارد؟
در عقد منقطع شوهر م م به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
نفقه زن مطلقه
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه زن در ایام عده وفات
بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می شود.
بر اساس این ماده که قبل از سال 1381، تفاوت هایی با ماده فعلی داشت و اصلاحاتی در خصوص آن انجام شد، زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مرد، خود دارایی داشته باشد، از دارایی او و در غیر این صورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده آنها است تامین خواهد شد.
نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده؛ چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است زن دچار عسر و حرج شده و به فساد گرفتار شود. لذا بر اساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کرده و شکایت کیفری و نیز دادخواست حقوقی ارایه کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند. طبق قانون اگر در صورت شکایت زن، مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد، زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند.

نحوه شکایت کیفری
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارایه می دهد. در این صورت به شکایت وی به سرعت رسیدگی می شود و مرد م م و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می شود.
البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. بر اساس ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات ی، هر با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند. در این صورت زوجه پس از ید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. همچنین وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه یا اگر به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.


دانستنیهایی درباره نفقه که بایدآنها را بدانیم

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. برای بررسی قوانین مربوط به نفقه قانون گفت وگویی رابا اصغر صانعی پایه یک دادگستری و کارشناس رسمی نفقه و اجرت المثل و مدرس انجام داده که از نظرتان می گذرد.

بر اساس مقررات قانونی تعریف نفقه چیست؟

ماده 1107 قانون مدنی در خصوص نفقه می گوید: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن با از قبیل مسکن، البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ادامه مطلب رو با هم بخونیم.....


قصرنیوز:کرمانشاه پست از عدم پرداخت سه ماهه اضافه کار کارکنان استانداری ؛ فرمانداری و بخشداری های استان خبر داد .
برخی از کارمندان استانداری کرمانشاه در گفتگو با قصرنیوز از عدم پرداخت 3 ماه اضافه کاری خود اظهار نگرانی د


زمان تحویل

الباقی

پیش پرداخت ( تومان)

زمان

تحویل فوری مدل 93

6 فقره چک 2 ماهه به مبلغ 7614/000

30/000/000

12 ماهه

9 فقره چک 2 ماهه به مبلغ5385/000

30/000/000

18 ماهه

12 فقره چک 2 ماهه به مبلغ 4270/000

30/000/000

24 ماهه

زمان تحویل

الباقی

پیش پرداخت ( تومان)

زمان

تحویل فوری مدل 92

6 فقره چک 2 ماهه به مبلغ 6760/000

30/000/000

12 ماهه

9 فقره چک 2 ماهه به مبلغ 4780000

30/000/000

18 ماهه

12 فقره چک 2 ماهه به مبلغ 3790000

30/000/000

24 ماهه


برخی سایت ها مدل جدید موی ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال را در حمایت از یک کودک 10 ماهه دانسته اند.
تیم ملی پرتغال در دومین دیدار خود مقابل به میدان رفت و به تساوی دو بر دو رسید.
در این بازی کریستیانو رونالدو، مرد سال فوتبال جهان در سال 2013 با چهره ای جدید در میدان ظاهر شد و موهای خود را با طرحی به شکل زیگزاگ مدل داده بود.
این اقدام ستاره پرتغال با واکنش های متفاوتی مواجه شد که برخی منابع از حمایت رونالدو از یک کودک 10 ماهه خبر دادند.
در ماه مارچ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کریستیانو در اقدامی ارزشمند تمامی هزینه های جراحی یک کودک 10 ماهه به نام اریک اورتیز کروز را به مبلغ 50 هزار یورو پرداخته است.
این کودک که از وجود یک تومور در مغزش رنج می برد باید در آن زمان جراحی می شد که این عمل صورت گرفت و گفته می شود طرح زیگزاگی که رونالدو بر روی سرش درآورده، نشان دهنده زخم سر آن کودک است که ستاره پرتغال به نشانه همدردی با این کودک 10 ماهه این کار ارزشمند را انجام داده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که هنوز ستاره پرتغالی در این باره هیچ واکنش و اظهار نظری نکرده است.

برخی سایت ها مدل جدید موی ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال را در حمایت از یک کودک 10 ماهه دانسته اند.
تیم ملی پرتغال در دومین دیدار خود مقابل به میدان رفت و به تساوی دو بر دو رسید.
در این بازی کریستیانو رونالدو، مرد سال فوتبال جهان در سال 2013 با چهره ای جدید در میدان ظاهر شد و موهای خود را با طرحی به شکل زیگزاگ مدل داده بود.
این اقدام ستاره پرتغال با واکنش های متفاوتی مواجه شد که برخی منابع از حمایت رونالدو از یک کودک 10 ماهه خبر دادند.
در ماه مارچ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کریستیانو در اقدامی ارزشمند تمامی هزینه های جراحی یک کودک 10 ماهه به نام اریک اورتیز کروز را به مبلغ 50 هزار یورو پرداخته است.
این کودک که از وجود یک تومور در مغزش رنج می برد باید در آن زمان جراحی می شد که این عمل صورت گرفت و گفته می شود طرح زیگزاگی که رونالدو بر روی سرش درآورده، نشان دهنده زخم سر آن کودک است که ستاره پرتغال به نشانه همدردی با این کودک 10 ماهه این کار ارزشمند را انجام داده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که هنوز ستاره پرتغالی در این باره هیچ واکنش و اظهار نظری نکرده است.

نشوز عبارت است از س یچی از انجام دادن وظایف زوجیت. به عبارت دیگر اگر زن یا شوهری از انجام وظایف واجب خود نسبت به دیگری س یچی کند ناشزه یا ناشز خواهد بود.

به زنی که بدون عذر موجه تمکین نمی کند ناشزه می گویند، این زن مستحق نفقه نمی باشد یعنی نفقه به وی تعلق نمی گیرد. نفقه هم عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.


درآمدهای ت در سه ماهه سوم سال ۹۲ معادل ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و پرداخت های هزینه ای ت ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم بانک مرکزی بررسی های شاخص های عمده اقتصادی در سه ماهه سوم 92 را منتشر و ریز دخل و ج مالی ت را در این تاریخ اعلام کرد.

بر همین اساس درآمدهای ت در سه ماهه سوم پارسال 164431.6 میلیارد ریال و پرداخت های هزینه ای ت 284805.7 میلیارد ریال برآورد شده است.

گفتنی است که واگذاری دارایی های سرمایه ای ت در این بازه زمانی126925.8 میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 53826.3 میلیارد ریال و ری تراز عملیاتی و سرمایه ای منفی 49741.8 میلیارد ریال برآورد و از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.


در این هفته اجزای داخلی شکم در محل اصلی قرار میگیرند وبه انتهای سه ماهه ی اول نزدیک میشوید. کودک 14 گرم وزن دارد و6/3 گرم وزن. او میتواند دهانش را باز وبسته کند و مغزش با بالاترین سرعت در حال رشداست . اندازه ی کودک شما در این هفته به اندازه ی یک لیموشیرین است....!!!


بخل یکی از رذائل اخلاقی است که انسان را از ج آنچه در تحت اختیار اوست، منع می­کند؛ خواه از حقوق الهی باشد، مانند: زکات، خمس و یا از حقوق خلقی، مانند: نفقه­های واجب، دیونی که وقت پرداخت آنها رسیده و یا از امور با­فضیلت، مانند: صدقه، انفاق برای عیال و خویشان و همسایگان.

از آنجایی که در جامعه ما مسئولیت خانواده از خصائص مرد به شمار می رود، قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش اهل خانه می داند، اما این قانون استثنائاتی نیز دارد و در حقیقت در برخی موارد به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

* به بهانه اشتغال زن نمی توان از پرداخت نفقه خودداری کرد

ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1381 نفقه را برابر با همه نیازهای "متعارف" و متناسب با وضعیت زن دانسته و مقرر می دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

آنچه از ماده 1107 قانون مدنی برمی آید این است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.

به طور قطع، اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم کند.

این در حالی است که حتی اگر زن درآمد مستقلی داشته باشد، شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصا قادر به ب درآمد است، از پرداخت نفقه خودداری کند.

در چه مواردی زن مستحق نفقه نیست

با توجه به اینکه تعلق نفقه وابسته به تکمیل کامل (خاص و عام) است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، "ناشزه" محسوب شده و نفقه به وی تعلق نمی گیرد که البته بار اثبات عدم تمکین زن، بر دوش مرد خواهد بود.

*ضمانت اجرای نفقه زن

ضمانت اجرای مدنی نفقه در موارد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدنی در نظر گرفته شده است.

احمدرضا بابا رئیسی مشاور حقوقی در خصوص ضمانت اجرای کیفری نفقه می گوید: ماده 53 قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391 ضمن نسخ ماده 642 قانون مجازات ی، مجازات کیفری ترک انفاق را تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار آورده است.ذکر این نکته قابل اهمیت است که زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند.

میزان نفقه چقدر است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده است اما بطور کلی مواردی از جمله جایگاه خانوادگی و اجتماعی، عرف و عادت نان هر منطقه و از همه مهمتر وضع مالی مرد، در میزان نفقه تاثیر گذار است.


پوست تخمه آفتابگردان جان کودک 13 ماهه در روستای رئیس کلا لفور سوادکوه شمالی را گرفت.

سوادکوه کویر سبز:سخنگوی پزشکی قانونی مازندران گفت: پوست تخمه آفتابگردان جان کودک 13 ماهه مازندرانی را گرفت.

حسین سعادت فر با بیان اینکه پوست تخمه آفتابگردان جان کودک 13 ماهه مازندرانی را گرفت، افزود: این اتفاق در روستای رئیس کلا لفور سوادکوه شمالی رخ داد که به واسطه آن کودک 13 ماهه با پوست آفتابگردان جان داد. سعادت فر ابراز داشت: حسین بزرگ زاده فرزند روح الله تنها 13 ماه داشت که در حضور خانواده با خوردن پوست تخمه آفتابگردان مسیر تنفسی فوقانی و حنجره اش مسدود شده و جان باخت.

منبع:وبلاگ سوادکوه کویر سبز


عواقب کیفری و مدنی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به زن
با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار وی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است که نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی وی را دربرمی گیرد.

"عباس اسدی" دادگستری طی این یادداشت به بررسی مواردی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری می کند، پرداخته است.

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، نپرداختن نفقه زن از سوی شوهر، ممکن است به دو علّت صورت پذیرد؛ اول اینکه، شوهر ازملائت کافی برخوردار است. با این حال(به دلایلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می کند، یا اینکه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نکاح و یا لاحق بر آن باشد.

استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است، یعنی همانطور که زن اگر به تکالیف خود در برابر مرد عمل نکند، ناشزه تلقی می شود، اگر مرد نیز ترک انفاق نماید یا از وظایف دیگری که به عهدة او است خودداری کند، ناشز محسوب خواهد شد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می شود(با تمکین زن)، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار او است.

ماده ۱۱۱۱قانون مدنی مقرر کرده است: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد، که امروزه این روش در جامعه، معمول است.

بنابراین با تقدیم دادخواست زن به دادگاه(خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی(عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می کند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

با قطعی و لازم الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می شود و یا محکوم له می تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی(مصوب سال ۱۳۷۷) استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.

با این حال طبق ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۱۲قانون مدنی . اگر اجرای حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد که بر طبق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و ا ام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، بدین ترتیب در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حکم به نفع زن و عدم اجرای حکم(مثلاً مرد حکم را اجراء نکند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش(برای طلاق) را مطرح کند.

در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است. برخی آن را ناظر به نفقه آینده می دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینکه بگویند هر دو را شامل می شود.

از آنجا که در نظام حقوقی ما به دلایلی درخواست طلاق از سوی زن مشکل و دارای تشریفات سخت و طولانی است(مگر اینکه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد)، مقررات مندرج در ماده ۱۱۲۹ و عدم امکان اجرای حکم مذکور در ماده ۱۱۱۱قانون مدنی و حتی عسر و حرجی که برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی کمک خواهد کرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم کند.

در اینجا، دو سؤال مطرح می شود، نخست اینکه آیا طرفین عقد می توانند، ضمن عقد نکاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟ و دوم اینکه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد که مرد توانگر است و می تواند نفقه وی را بپردازد، چه ی مدعی محسوب می شود و کدام یک مدعی علیه می باشند.

در ارتباط با پرسش اول در نکاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است(ماده ۱۱۰۶ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی توانند آن را اسقاط کنند؛ البته زن می تواند نفقه ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب ها، ببخشد یا به شوهر صلح کند.

در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید که اموالش تلف شده ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بینه بیاورد.

بحث دیگری که در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده ۱۲۰۵قانون مدنی است. برطبق این ماده در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه ا ام ی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد.

در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند؛ در این ماده، همان طور که از ظاهر آن مستفاد می شود، دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، آن گاه محکمه می تواند از اموال نفقه دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب النفقه(که در اینجا زن است)، قرار دهد.

بحث جالب دیگری که در این ماده مطرح شده این است که اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد، دادگاه می تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این کار انجام می شود.

در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده کرد را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بد ار کند. لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۰۵قانون مدنی منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب النفقه نیز مصداق خواهد داشت.
منبع:http://www.yjc.ir/


عواقب کیفری و مدنی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به زن
با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار وی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است که نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی وی را دربرمی گیرد.

"عباس اسدی" دادگستری طی این یادداشت به بررسی مواردی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری می کند، پرداخته است.

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، نپرداختن نفقه زن از سوی شوهر، ممکن است به دو علّت صورت پذیرد؛ اول اینکه، شوهر ازملائت کافی برخوردار است. با این حال(به دلایلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می کند، یا اینکه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نکاح و یا لاحق بر آن باشد.

استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است، یعنی همانطور که زن اگر به تکالیف خود در برابر مرد عمل نکند، ناشزه تلقی می شود، اگر مرد نیز ترک انفاق نماید یا از وظایف دیگری که به عهدة او است خودداری کند، ناشز محسوب خواهد شد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می شود(با تمکین زن)، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار او است.

ماده ۱۱۱۱قانون مدنی مقرر کرده است: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد، که امروزه این روش در جامعه، معمول است.

بنابراین با تقدیم دادخواست زن به دادگاه(خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی(عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می کند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

با قطعی و لازم الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می شود و یا محکوم له می تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی(مصوب سال ۱۳۷۷) استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.

با این حال طبق ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۱۲قانون مدنی . اگر اجرای حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد که بر طبق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و ا ام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، بدین ترتیب در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حکم به نفع زن و عدم اجرای حکم(مثلاً مرد حکم را اجراء نکند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش(برای طلاق) را مطرح کند.

در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است. برخی آن را ناظر به نفقه آینده می دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینکه بگویند هر دو را شامل می شود.

از آنجا که در نظام حقوقی ما به دلایلی درخواست طلاق از سوی زن مشکل و دارای تشریفات سخت و طولانی است(مگر اینکه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد)، مقررات مندرج در ماده ۱۱۲۹ و عدم امکان اجرای حکم مذکور در ماده ۱۱۱۱قانون مدنی و حتی عسر و حرجی که برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی کمک خواهد کرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم کند.

در اینجا، دو سؤال مطرح می شود، نخست اینکه آیا طرفین عقد می توانند، ضمن عقد نکاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟ و دوم اینکه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد که مرد توانگر است و می تواند نفقه وی را بپردازد، چه ی مدعی محسوب می شود و کدام یک مدعی علیه می باشند.

در ارتباط با پرسش اول در نکاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است(ماده ۱۱۰۶ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی توانند آن را اسقاط کنند؛ البته زن می تواند نفقه ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب ها، ببخشد یا به شوهر صلح کند.

در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید که اموالش تلف شده ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بینه بیاورد.

بحث دیگری که در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده ۱۲۰۵قانون مدنی است. برطبق این ماده در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه ا ام ی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد.

در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند؛ در این ماده، همان طور که از ظاهر آن مستفاد می شود، دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، آن گاه محکمه می تواند از اموال نفقه دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب النفقه(که در اینجا زن است)، قرار دهد.

بحث جالب دیگری که در این ماده مطرح شده این است که اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد، دادگاه می تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این کار انجام می شود.

در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده کرد را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بد ار کند. لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۰۵قانون مدنی منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب النفقه نیز مصداق خواهد داشت.
منبع:http://www.yjc.ir/


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها