جستجوی عبارت دبیر عربی اقای سیروس


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر توضیحاتی درباره ی خط تحریری دادند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی درس جدید امار و احتمال را درس دلدند.

زنگ سوم : اقای مسعودی فر دبیر عربی امتحان عربی از درس هفت و هشت گرفتند.

وتک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم مشکل بچه ها را رفع د.

زنگ چهارم : اقای بنی کریم دبیر پرورشی درس خشم را درس دادند.


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر طراحی را به دانش اموزان درس دادند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی امتحان از فصل شیش و هفت گرفتند.

زنگ سوم : اقای مسعودی فر دبیر عربی تک زنگ اول بچه ها را نصیحت د و تک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم تجربی درس را ادامه دادند.

زنگ چهارم : اقای بنی کریم دبیر پرورشی درس بعدی را درس دادند.


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر دو چهره را اموزش دادند و گفتند ان را بکشید.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی درس دایره ها رو درس دادند.

زنگ سوم : اقای مسعودیفر دبیر عربی امتحان کتبی از درس 789 گرفتند . و تک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم سوالات فصل ا علوم رو دادند.

زنگ چهارم : اقای بنی کریم دبیر پرورشی درباره مصرف گرایی توضیحاتی دادند.


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر بدن انسان را به دانش اموزان گفتند طراحی کنند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی درس هشت رو تموم د.

زنگ سوم : اقای مسعودی فر دبیر عربی توضیحاتی درباره ی امتحانات دادند.

و تک زنگ بعدی اقای کریم دبیر علوم تجربی درس چهارده را توضیح دادند.

زنگ چهارم مراسم احدای لوح تقدیر به افراد رتبه اورده


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر با دانش اموزان خط های مختلفی را کار ند و گفتند بچه ها از روی ان بنویسند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی ادامه فصل توان را درس دادند.

زنگ سوم : اقای مسعودی فر دبیر عربی از دانش اموزان امتحان کتبی از درس 3 4 5 گرفتند.و تک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم تجربی مشکلات دانش اموزان را بر طرف د.

زنگ چهارم : اقای بنی کریم دبیر تفکر و سبک زندگی درس پسر و پدر را دادند و ان را به دانش اموزان نشان دادند و درباره ان گفت و گو د.


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی امتحان کتبی ز درس های ده و یازده گرفتند.

زنگ دوم : اقای بزرگمهر دبیر رایانه از بچه ها پرسش کلاسی د.

زنگ سوم : اقای نصرتی دبیر ریاصی تمرین کل واژه را حل نمودند.

و تک زنگ بعدی اقای ناظری دبیر مطالعات اجتماعی درس چهارده را درس دادند.

زنگ سوم : اقای کریمی دبیر علوم سوالات فصل دوازده را گفتند.


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر تصاویری از طراحی را به دانش اموزان نشان دادند و گفتند از روی ان طراحی کنند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی معدل مستمر بچه ها را گفتند و مشق های ان هارا دیدند.

زنگ سوم : اقای مسعودیفر دبیر .عربی از درس اول تا ا اشکال بچه ها را حل د.و اقای کریمی دبیر علوم تحقیق هارا از بچه ها گرفتندو صفحه های ا را توضیح را توضیح دادند.

زنگ چهارم: اقای بنی کریم دبیر تفکر و سبک زندگی بعدی را به دانش اموزان اراعه دادند و نتیجه گیری د وتحقیق هارا از بچه ها گرفتند.


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی به اردو رفت.

زنگ دوم : اقای بزرگمهر دبیر رایانه توضیحاتی درباره برنامه سایز پیکچر دادند.

زنگ سوم : اقای ناظری دبیر مطالعات اجتماعی درس بیست را درس داد.

زنگ چهارم: اقای کریمی دبیر علوم تجربی جزوه و نکات مهم درس را اراعه دادند.


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی درس نه را درس دادند و ده را پرسیدند.

زنگ دوم : اقای حامد بزرگمهر درباره ی جمیل ساختن و ارسال جمیل توضیحاتی دادند.

زنگ سوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی تمرینات صفحه 78 و 88 را حل نمودند و تک زنگ بعدی اقای ناظری دبیر علوم اجتماعی درس سیزده را تمام د.

زنگ چهارم : اقای کریمی دبیر علوم تجربی از فصل نه امتحان کتبی گرفتند.


زنگ اول : اقای ناظری دبیر اجتماعی درس 22 را درس دادند.

زنگ دوم: اقای نصرتی دبیر ریاضی درس سوم را دوره د.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات امتحان ترم شفاهی از بچه های گروه یک گرفته شد.

زنگ چهارم : اقای نق دبیر ورزش بچه ها را به سه گروه تقسیم د و بازی را شروع د.


زنگ اول : اقای ناظری دبیر اجتماعی درس چهارده را درس داد.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی مشکلات بچه هار را برطرف د.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات درس دوازدهم را درس دادند.

زنگ چهارم : اقای نق بچه هارا به سه تیم تقسیم د و بازی را شروع د.


زنگ اول : اقای چراغچی دبیر هنر چند نمونه تصویر را به بچه ها نشان دادندو گفتند از روی ان نقاشی کنند.

زنگ دوم : اقای نصرتی امتحان ریاضی از فصل شش و هفت امتحان کتبی گرفتند و برگه را تصیح نمودند و به دانش اموزان دادند.

زنگ سوم : اقای مسعودیفر دبیر عربی برگه های عربی را به دانش اموزان دادند و فصل قبلی را مرور د. و تک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم تجربی چند ازمایش انجام دادند.

زنگ چهارم : اقای بنی کریم دبیر پرورشی درس جدید را نشان دادند و سوال های مربوط به ان ار حل نمودند.


زنگ اول : اقای ناظری دبیر اجتماعی درس هفدهم را درس داند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی چند تمرین دادند و گفتند حل کنید.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات شعر را از بچه ها پرسیدند.

زنگ چهارم : با نیم ساعتتاخیر به ورزش رفتیم و از صرف دیگر با نیم ساعت تهخیر ورزش تعطیل شد.


زنگ اول : اقای تیممری دبیر زبان ادامه قران صفحه 76 تا 79 را درس دادند.

زنگ دوم : اقای مصنعی دبیر زبان امتحان املا از درس شیش گرفتند و همان درس را درس دادند.

زنگ سوم : اقای کریمی دبیر علوم فصل سیزدهم را درس دادند.

زنگ چهارم : اقای بادلی دبیر ادبیات از بچه ها امتحان املا از دروس 11 و12و13 گرفتند.


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی نمرات ترم بچه ها را اعلام د. و توضیحاتی درباره ی اصراف گرایی توضیح دادند.

زنگ دوم : اقای میرازیی سعولات دانش اموزارن را پاسخ دادن و اقای بزرگ مهر دبیر رایانه نمرات ترم دانش اموزان را اعلام د.

زنگ سوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی درس فصل ششم را درس دادند و تک زنگ بعدی اقای ناظری دبیر علوم اجتماعی درس یازده را درس دادند.

زنگ چهارم : اقای کریمی دبیر علوم تجربی فصل هشتم را درس دادند.


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی از درس چهاردم پرسش کلاسی د.

زنگ دوم : اقای بزرگمهر دبیر رایانه به دانش اموزان گفتند درس را دوره کنید.

زنگ سوم : تک زنگ اول امتحان المپیاد برگزار شد و تک زنگ بعدی اقای کریمی دبیر علوم ازمایش انجام دادند.

زنگ چهارم : جایزه های المپیاد سوم داده شد.


زنگ اول : امتحان املا در ساعت اول گرفته شد و یک ساعت باقی مانده اقای ناظری درس 21 را درس دادند.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی درس را ادامه دادند.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات نکات مهم برای امتحان شفاهی ترم اول گفتند و درس را تمام د.

زنگ چهارم : اقای نق نیامدند و به جای ایشان اقای خانبیکی به جای معلم ورزش ما بودند.


این پست حاصل زحمات دوست عزیزم اقای مجتبی مستعد هست...

دبیر ریاضی:پرسپولیس عشق سرخی است به توان بی نهایت...


دبیر تاریخ:پرسپولیس یاداور شکوه تخت جمشید است...

دبیر زیست:پرسپولیس چون خونی است که در رگهایمان جاریست ...

دبیر عربی:سبحان الله الذی خلق الوردة الحمرا سرور السما الارزق...

دبیر جغرافیا:طبق ا ین امار طوفان سرخی در ایران در حال شروع است...

دبیر زبان انگلیسی:
perspolis is the reason i live ، the reason my red heart keeps beating and that"s the way it will always be
(ترجمه:پرسپولیس دلیل من برای زندگی است،دلیل تپش قلب سرخ من است و تا ابد چنین خواهد بود)

دبیر دینی و قران:شکر و سپاس مخصوص خداوندی است که پرسپولیس را افرید تا استقلال بی سرور نماند...

دبیر ادبیات:عشق یعنی رنگ قرمز رنگ خون،عشق یعنی قرمزه رنگ جنون،عشق یعنی اتش سرخی به پاست،عشق یعنی پرسپولیس در قلب ماست...

دبیر شیمی:پرسپولیس فرایندی سرخ است که واکنش دهنده های ان هواداران و فراورده ان قهرمانی است...

دبیر هندسه:نشان دهنده ی سروری تیم سربازان سرخ در مستطیل سبز است...

دبیر زبان فارسی:قلب ما به عشق پرسپولیس می تپد، جمله ای سه جزیی با متمم است...

و پرسپولیس از نظر خودم:عشق به پرسپولیس،چو قطره قطره ی خون در وجود من جاریست...


زنگ اول : اقای ناظری دبیر اجماعی در شونزده را درس دادند.

زنگ دوم : امتحان تیمز برگزار شد.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات درس جدید را درس دادند.

زنگ چهارم : بچه هارا با تعخیر به باشگاه بردند و اقای نق دبیر ورزش بچه هارا به چهار گروه تقسیم د و بازی را شروع د.


زنگ اول : اقای بنی کریم درس سیزده را درس دادند و از درس دوازده سوال د .

زنگ دوم : اقای بزرگمهر دبیر رایانه درباره ی انضباط صحبت د.

زنگ سوم : تک زنگ اول اقای نصرتی دبیر ریاضی گل واژه را حل د.

تک زنگ بعدی : اقای ناظری دبیر اجتماعی درس هفده را در س دادند.

زنگ چهارم : اقای کریمی دبیر علوم از درس 12 و 123 امتحان کتبی گرفتند.


زنگ اول : اقای ناظری دبیر اجتماعی درس سیزده را تمام د.

زنگ دوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی صفحه ی 106 تا 108 را حل نمودند.

زنگ سوم : اقای بادلی دبیر ادبیات توضیحاتی درباره جناس دادند و درس را ادامه دادند.

زنگ چهارم : اقای نق دبیر ورزش بچه ها را به سه گروه تقسیم د و بازی والیبال انجام دادند.


زنگ اول : آقای چراغچی دبیر هنر درس عکاسی را درس دادند و تعدادی ع برای جلسه بعد به دانش آموزان

دادند.

زنگ دوم : آقای نصرتی دبیر ریاضی ادامه فصل 3 را درس دادند و از فصل 2 از دانش آموزان امتحان گرفتند.

زنگ سوم : آقای مسعودی فر دبیر جبرانی عربی و ساخت های فعل عربی را به دانش آموزان آموختند و

آقای کریمی دبیر علوم کمی از فصل 4 را از دانش آموزان پرسیدند.

زنگ چهارم : آقای بنی کریم دبیر پرورشی درس 2 را درس دادند.


شیعه ویوز عربی

اخبار شیعه ویوز به زبان عربی نیز ، بر روی آنتن شبکه جهانی حسین 2 علیه السلام رفت .

پس از تلاش فراوان کادر تهیه و تولید خبر عربی و علی رغم مشکلات فراوان- بخش خبری شیعه ویوز به زبان عربی نیز بر روی انتن رفت ، تا صدای مظلومیت شیعه را به زبان عربی هم به گوش جهانیان برساند .


دبیر ریاضی:پرسپولیس عشق سرخی است به توان بی نهایت...


دبیر تاریخ:پرسپولیس یاداور شکوه تخت جمشید است...

دبیر زیست:پرسپولیس چون خونی است که در رگهایمان جاریست ...

دبیر عربی:سبحان الله الذی خلق الوردة الحمرا سرور السما الارزق...

دبیر جغرافیا:طبق ا ین امار طوفان سرخی در ایران در حال شروع است...

دبیر زبان انگلیسی:
perspolis is the reason i live ، the reason my red heart keeps beating and that"s the way it will always be
(ترجمه:پرسپولیس دلیل من برای زندگی است،دلیل تپش قلب سرخ من است و تا ابد چنین خواهد بود)

دبیر دینی و قران:شکر و سپاس مخصوص خداوندی است که پرسپولیس را افرید تا استقلال بی سرور نماند...

دبیر ادبیات:عشق یعنی رنگ قرمز رنگ خون،عشق یعنی قرمزه رنگ جنون،عشق یعنی اتش سرخی به پاست،عشق یعنی پرسپولیس در قلب ماست...

دبیر شیمی:پرسپولیس فرایندی سرخ است که واکنش دهنده های ان هواداران و فراورده ان قهرمانی است...

دبیر هندسه:نشان دهنده ی سروری تیم سربازان سرخ در مستطیل سبز است...

دبیر زبان فارسی:قلب ما به عشق پرسپولیس می تپد، جمله ای سه جزیی با متمم است...

و پرسپولیس از نظر خودم:عشق به پرسپولیس،چو قطره قطره ی خون در وجود من جاریست...


زنگ اول : اقای بنی کریم دبیر دینی درس قبل را از بچه ها پرسیدند.

زنگ دوم : اقای بزرگمهر دبیر رایانه به بچه ها ویندوز نصب د را نشان دادند.

زنگ سوم : اقای نصرتی دبیر ریاضی چند سوال درباره ی ازمون تیمز دادند و گفتند حل کنید.

تک زنگ : اقای ناظری درس جدید را درس دادند.

زنگ چهارم : اقای کریمی دبیر علوم فصل چهاردهم را درس دادند و پرسش کلاسی از درس قبل د.


زنگ اول: آقای مزیدی دبیر کار وفناوری پودمان دوم را درس داد. زنگ دوم: آقای تیموری دبیر عربی درس سوم را مرور کرده. زنگ سوم: آقای مصنعی دبیر زبان درس سوم را شروع کرد.و تک زنگ دوم آقای خان بیکی دبیر روانشناسی در باره تعادل صحبت کرد.


زنگ اول: آقای مزیدی دبیر کار وفناوری پودمان دوم را درس داد. زنگ دوم: آقای تیموری دبیر عربی درس سوم را مرور کرده. زنگ سوم: آقای مصنعی دبیر زبان درس سوم را شروع کرد.و تک زنگ دوم آقای خان بیکی دبیر روانشناسی در باره تعادل صحبت کرد.


farhangsojas.
معلمان مدرسه راهنمایی قدس سجاس 1375
اقایان که من میشناسم
اقای قندعلی گنجخانلو دبیر ادبیات
اقای رضا رفیعی دبیر عربی و قران
سید عبدالله دبیر علوم زیست شناسی
اقای ابوالفضل رفیعی دبیر قران و زندگی
اقای علی طاهری دبیر علوم اجتماعی

jerusalem school teachers sjas 1375
i know men
mr. qndly gnjkhanlv teacher
mr. reza rafiee secretary arabic and quran
seyyed abdollah mousavi secretary of biological sciences
secretary of the quran and the life of mr. a. rafiee
mr. ali taheri secretary of social sciences

زنگ اول : المپیاد از دروس دینی . عربی و قران از دانش آموزان گرفته شد و آقای مزیدی دبیر کاروفناوری کمی از پ

پودمان 3 را درس دادند.

زنگ دوم : آقای تیموری دبیر عربی درس 9 را درس دادند.

زنگ سوم : آقای مصنعی دبیر زبان با دانش آموزان کلمات درس 7 را تمرین نمودند و در تک زنگ بعدی آقای خانبیکی

معلم روانشناس ی درباره ی استرس به دانش آموزان نشان دادند.


یه سلام گرم اول از همه به خانوم معلم گلم و بعد به روی ماه شما

خب حالا چرا من اینقد شادم. خانوم میرزایی(دبیر ریاضیمون) نمره 19 آبان ماهم رو کرد 20 و بابقیه نمره هام که کلا 20 بودن جمع کرد و نمره مستمر ترم اولم رو داد20 عاشقش بودم بیشتر عاشقش شدم(البته خانوم هیچکی به شما نمی رسه)

وحالا یه مشکل. همه نمره های مستمرم به جز عربی 20 یا 19.5 هستن خانوم صفر زاده هم که دبیر عربی هستند کوتاه نمی یان که نمی یان دلم می خواد گریه کنم

خب بعد از همه اینا مدرسه مون گفته که یه وب دیگه باز کنم که در هر 2 روز توش یه مطلب بزارم(یعنی آپ باشم) که به زودی آدرشس رو بهتون می دم

.

.

.

فعلا بای


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها