جستجوی عبارت خنده بازار انتی دخترع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران


دختر: تو خج نمی کشی افتادی دنبال من؟ پسر: یعنی برگردم؟ دختر: نه، زود تر شماره بده می ترسم بری دنبال یکی دیگه

◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊

محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه ...!. . . . . اگه یه لباس جدید می یم معنیش این نیست که میتونی قبلی رو دستمال گردگیری کنی...

◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊

پسر 28 ساله،به دختر23ساله .... بامن ازدواج میکنى؟ دختر برو گمشو دهنت بو شیر میده پسر3ساله به دختر23ساله.... بامن ازدواش میکنى؟ دختر: آره قربونت برم الهى!!! دختر خانوم برو از خدا بترس


دختر: تو خج نمی کشی افتادی دنبال من؟ پسر: یعنی برگردم؟ دختر: نه، زود تر شماره بده می ترسم بری دنبال یکی دیگه

◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊

محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه ...!. . . . . اگه یه لباس جدید می یم معنیش این نیست که میتونی قبلی رو دستمال گردگیری کنی...

◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊

پسر 28 ساله،به دختر23ساله .... بامن ازدواج میکنى؟ دختر برو گمشو دهنت بو شیر میده پسر3ساله به دختر23ساله.... بامن ازدواش میکنى؟ دختر: آره قربونت برم الهى!!! دختر خانوم برو از خدا بترس


پسر : الو ؟

دختر : سلام

بعد هردو از ته دل میخندن پسر : خوبی کج و کوله ی من دختر : به توچه عشقم خوبم تو خوبی ...پسر : خــــــــر نفهم ح و میپرسم میگی به تو چه؟ شیطونه میگه بزم شل و پلش کنما دختر : گفتم که خوبم الاغ تو خوبی پسر: فدای خنده هات شم که مثل شتر میخندی نفسم دختر : مـــــــــرگ شتر خودتی روانی پسر : دلم واست تنگ شده بود دوست داشتنی دختر : منم پسر : خوب دیگه بسه خیلی باهات حرف زدم پر رو شدی دختر : کوفتت شه باهات حرف زدم پسر: مواظب خانومه الاغم باش دختر : چشم اقای بی ادب پسر : دوست دارم دیوونه دختر : منم دوست دارم آقاهه و بعد خداحافظی .... حتی تا چند لحظه بعد از این که تماسشون تموم میشه خنده رو لب هردوشونه ...خدااین لحظه هاروازهیچ نگیره!!!!!


الو گل ؟

دختر : سلام !!بعد هردو از تـہ دل میخندטּ : )

پسر : خوبـے کج و کولـہ ی مـن ?؟

دختر : بہ تو چـہ عشقـم : d خوبـم تو خوبـے ?؟

پسر : خـــر نفهـم حالـﭡـو میپرسـم میگـے بہ تو چہ ?؟

شیطونہ میگہ بزم شل و پلش کنمـ ـا ! !!دختر : گفـﭡــم کہ خوبـم الاغ تو خوبـے ?؟

پسر: فدای خنده هاﭞ شـم کہ مثل شـﭡـر میخندی نفسـم ^_^

دختر : مـــــــــرگ شـﭡـر خودتـے روانـے ♥

پسر : دلـم واسـﭞ تنگ شده بود دوست داشـﭡـنـے ♥

دختر : منـم : (پسر : خوب دیگہ بسہ خیلی باهاﭞ حرف زدم پررو شدی :

دختر : کوفـﭡـﭞ شہ باهاﭞ حرف زد م

پسر: مواظب خانمـے الاغ من باش

!i!دختر : چشـܢܢ اقای بی ادب : dپسر : دوسـﭞ دارم دیوونـه|دختر: منـم دوسـﭞ دارم آقاهـہ

|♥|و بعدخداحافظـے با خنده : )))

حتـے تا چـن لحظه بعد از این که تماسشوטּ تمو م میشـہخنده رو لب هردو شونـہ (^_ ^))این یعنـے یـہ قسمـﭞ از دوسـﭞ داشـﭡـن | کـہ میشـہ حسش کرد .... ♥


جوک خنده دار روز

بهترین جوک خنده دار روز

جالبترین جوک خنده دار روز

خاصترین جوک خنده دار روز

نازترین جوک خنده دار روز

خوشگلترین جوک خنده دار روز

زیباترین جوک خنده دار روز


ادامه مطلب


ﻣﻌﻠﻢ : ﻭﻗﺘ ﺑﺰﺭ ﺷﻮ ﻪ ﻣﻨ ؟
دختر: ﻋﺮﻭﺳ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻧﺨﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻨﻪ ﻪ ﻜﺎﺭﻩ ﻣﺸﻮ ؟ |:
دختر:عروس
ﻣﻌﻠﻢ : ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻨﻪ ﻭﻗﺘ ﺑﺰﺭ ﺷﻮ ﻪ ﻣﻨ ؟ |:
دختر: شوهر میکنم
ﻣﻌﻠﻢ : دختر جان، ﻭﻗﺘ ﺑﺰﺭ ﺷﻮ ﺑﺮﺍ ﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻪ
ﻣ ﻨ ؟ |:
دختر:داماد ﻣﺎﺭﻡ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻟﻌﻨﺘ ، ﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻣﺨﻮﺍﻫﺪ ؟ |:
دختر : ﻧﻮﻩ !!!!!!
دختر ﺍﺳﺖ ﺩﺮ ... ﺩﻟﺶ شوهر می ﺧﻮﺍﻫد!


دختر : برو گمشو دیگه نمیخوام ببینمت پسره : نه … تورو خدا … تنهام نذار … بی تو میمیرم ! دختر : به جهنم … ول کن دستمو ! پسره با گریه : بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره ! دختر : به درک … من ازت خوشم نمیاد … بفهم … مامان دختره : پاشو لنگ ظهره °.°.°.°.°.°.°.° پیامک خنده دار °.°.°.°.°.°.°.° ب اینترنتم قطع شد تا رفتم تو حال بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه …. بابام تو چ اشک جمع شد گفت تویی پسرم ؟ چقد بزرگ شدی ! °.°.°.°.°.°.°.° پیامک خنده دار °.°.°.°.°.°.°.° من در حین کنکور ریاضی : جو که من بدست آوردم ۲۳ هستش گزینه ها : ۱۷ , ۱۹ , ۲۶ , ۳۶ من گزینه ۲۶ رو انتخاب میکنم چون به جواب من نزدیک تره °.°.°.°.°.°.°.° پیامک خنده دار °.°.°.°.°.°.°.° آقایونی که ابروهاشونو نازک برمیدارن توجه داشته باشین که : الان ابروهای پهن دوباره بین خانوما مد شده! پهن بردارین که از خانوما عقب نمونین….. تو رو خدا دست به دست بچرخونین باخبر شن! °.°.°.°.°.°.°.°


یکی باشه بریم بلندترین جای شهر که چراغ همه ی خونه ها از دور دیده میشه
یه جا که آدما کوچیک ترین باشن،کوچیکتر از یه نقطه!
با مرضیه بخونیم دختر کولی در دل شب دست به چنگ و نغمه ب لب
بشم دختر کولی در دل شب

ب م
بشکن بزنیم سرمونو با ریتم ت بدیم
بخندیم
اونموقع اگه جون دادیم شاید خدا به خاطر خنده هامون یه راست بفرستتمون به بهشت
آره خدا؟اونایی قشنگ می خندن رو میفرستی بهشت؟


پ ن ۱:خنده ی قشنگ خنده ایه که از ته دل باشه :))

پ ن۲:ب امید خدا دارم موفق میشم بابامو از مرضیه و متنفر کنم :دی

پ ن۳:آخ چی میشه این پست واقعی شه تو همین چند روز آینده؟

ترانه ی دختر کولی در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 ع خنده دار 96 ,ع خنده دار جالب ودیدنی 2017 ,ع خنده دار دخترانه,ع خنده دار خارجی,ع های خنده دار خفن,ع خنده دار ,ع خنده دار تفاوت دختر و پسر,ع خنده دار دختر و پسر,ع خنده دار دختر ایرانی,ع خنده دار پسرا,ع خنده دار ضد پسر

ینی الان کجاس ؟؟؟؟؟
هخامنش شبکه خنده قسمت اولشبکه خنده قسمت هفتمشبکه خنده قسمت جدیدشبکه خنده قسمت دهمشبکه خنده قسمت 25شبکه خنده بازارشبکه خنده قسمت هشتمشبکه خنده دارشبکه


لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |


کانال خنده

ایرانیان همیشه به طنز علاقه داشته اند و این موضوع با پیدایش تلگرام و کانال خنده اثبات شده است.

کانال خنده موجب میشه تا لبخند بر لبان شما نقش ببنده و این یک موضوع بسیار مهم هست.

اگر کانال خنده تکلیف خودشو خوب ادا کنه باعث میشه تا ضمن نشاندن لبخند بر لبان شما شما کارها رو راحتر انجام بدین.

کانال خنده دار تلگرام
کانال تلگرام خنده
بهترین کانال جوک تلگرام
کانال خنده حلال
کانال خنده بازار تلگرام
کانال کلیپ دابسمش
کانال کلیپ طنز تلگرام
کانال کلیپ باحالگفتگوی دو دختر پای تلفن:
سلام عشقم، قربونت برم. چطوری عسل؟ فدات شم… می بینمت خوشگم… بوس بوس گفتگوی بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
گفتگوی دو پسر پای تلفن:
بنال… بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ د گمشو راه بیفت دیگه کره گفتگوی بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
بعد از قطع تلفن :
دخترها:
واه واه واه !!! دختره ایکپیریه بی فرهنگ چه خودشم میگیره اه اه اه انگار از دماغ فیل افتاده حالمو بهم زد گفتگوی بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
پسرها:
بابا عجب بچه باحالیه این حمید خیلی حال میکنم باهاش خیلی با مرامهگفتگوی بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن

باروج:

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_

ع خنده دار جهانی ها

این نوع رانندگی و تصادفات مخصوص دختر خانم ها هستن، حتمآ ببینید

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_1

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_2

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_3

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_4

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_5

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_6

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_7

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_8

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_9

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_10

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_11

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_12

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_13

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_14

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_15

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_16

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

www.barouj.


دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت / ای دختر بهار حسد می برم به تو/عطر و گل و ترانه و سرمستی ترا/باهر چه طالبی بخدا می‏ ‏ م ز تو/بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای / باناز می گشود دو چشمان بسته را /می شست کاکلی بی لب آب نقره فام/آن بالهای نازک زیبای خسته را/خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش/بر چهر روز روشنی دلکشی دوید/موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او/ رازی سرود و موج بنرمی از او رمید/خندید باغبان که سرانجام شد بهار/دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏(‏فروغ‏ ‏فرخزاد‏)‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏بهار‏ ‏همه‏ ‏مبارک

 ع خنده دار 96 ,ع خنده دار جالب ودیدنی 2017 ,ع خنده دار دخترانه,ع خنده دار خارجی,ع های خنده دار خفن,ع خنده دار ,ع خنده دار تفاوت دختر و پسر,ع خنده دار دختر و پسر,ع خنده دار دختر ایرانی,ع خنده دار پسرا,ع خنده دار ضد پسر


وقتی میرسی خونه میبینی بوی غذا مال همسایه بقلی بوده ...


منبع :روزگار


ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﻝ، ﺩﻝ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺍﻨﺠﺎﺳﺖ ﻪ می خندﺩ ﺩﻮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻮﺍﻧﻪ

ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﻏﻢ، ﻏﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺍﻨﺠﺎﺳﺖ ﻪ می خنددﺩ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻮﺍﻧﻪ

ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﻢ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ، ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺍﻨﺠﺎﺳﺖ ﻪ می خندﺩ ﻭﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻮﺍﻧﻪ

ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﻨ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺍﻨﺠﺎﺳﺖ ﻪ می خندیم ﻫﺮ دو ﻮ دو ﺩﻮﺍﻧﻪ

ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ، ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺩﺮ ﺑﻪ ﻪ می خندﻡ؛ ﺩﻝ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺧﺎﻧﻪ


(وحشی بافقی)


یه چیزی که دستگیرم شده، دو نفر که هم دیگه رو از ته دل بخوان آروم آروم با هم ادغام میشن تو رابطۀ عاشقی از هم الگو میگیرن و شکل هم میشن. مثل یه قوطی رنگ آبی و زرد می مونن که عشق سبزشون میکنه. خنده های این شکل اون میشه، اخمای اون شکل این...

و هرچند در مورد پسرها این تأثیر پذیری از دختر مشهود و قابل درک بود برام، ولی در مورد دخترها شاید خیلی قابل پیش بینی نبود برام، اینکه یه دختر وقتی عاشق می شه از ته دل، مثل پسر می خنده.

این وسط یه توصیه هست:

روی صحبت با نامردهای اسید پاشه حالا نه اسید پاش به معنای واقعی کلمه بلکه کلا اون دسته از مر که فکر می کنن پیروزی تو مثلث عشقی یعنی گرفتن حال دختر به هر نحوی! وقتی تو رقابت عشقی به خنده های یه دختر کنار یه پسر حسودیت میشه، پیروزی اون نیست که خنده های دختر رو به گریه تبدیل کنید. بلکه اگه مردین کاری کنین که اون دختر با شما و شکل شما بخنده. این اسمش پیروزیه.

البته یه توصیه مردتر اینه که وقتی دیدین یه دختر همصدا و هم آهنگ با یک پسر می خنده، بهتره پرچم سپید رو دست بگیرین و ش ت رو بپذیرین... فکر نکنم راهی برای خدشه دار اون عشق باشه . بلهتصویری از سوژه های  خنده دار و جالب 
 
گلچینی از ع های خنده دار و جالب را برای شما عزیزیان فراهم نموده ایم با دیدن این ع ها لذت ببرید 
 
ع های خنده دار و جالب (3)

ع های خنده دار و جالب (3)

ع های خنده دار و جالب 
ع های خنده دار و جالب (3)

ع های خنده دار و جالب (3)

ع های خنده دار و جالب (3)


ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﻝ ،
ﺩﻝ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ..
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﻏﻢ ،
ﻏﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ
ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ،
ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﻮ ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ ،
ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﺩﻝ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ...
118 فایل دوربین مخفی قوی ترین دختر در جهان آ خنده فول دوربین مخفی آپارا,شوخی خنده جوک,خنده دار ترسناک صحنه ,funniest,gags,laughs,jfl,kids,kidding,p


لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |پسر در پارک عاشق یک دختر شد.

رفت و کنار او روی نیمکت نشست و به دختر گفت : عاشقتم .

دختر گفت : خونه داری ؟؟؟؟

پسر گفت : نه

دختر گفت : ماشین داری؟؟؟؟

پسر گفت : نه

دختر گفت : پول داری؟؟؟؟

پسر گفت : نه

دختر گفت :شغل داری؟؟؟؟

پسر گفت : نه

دختر گفت : پس بزن به چاک !!!

.

.

.

.

پسر گفت :

وقتی یه ویلا تو ولنجک دارم ، خونه میخام چکار ؟؟؟

وقتی راننده شخصی دارم ، ماشین میخام چکار ؟؟؟

وقتی کارخونه دارم ، شغل میخام چکار ؟؟؟

وقی صاحب یه شرکت بزرگم ، پول میخام چکار ؟؟؟

دختر گفت : عاشقتم !!!

پسر گفت : بزن به چاک !!!


- موهاتون خیلی قشنگه...

دختر ناخودآگاه دستش را به سمت پیشانی اش می برد و سعی می کند موهای بیرون آمده از زیر مقنعه اش را داخل دهد اما هیچ مویی بیرون نیست. پسر خنده ای آرام سر می دهد.
- سال اولی هستین؟

دختر هنوز از خنده ی پسر معذب است:" آره...
- پیمان هستم. پیمان مختاری، سال سومی... امروز یه کلاس با شما داشتم و اونجا دیدمتون.

دختر پشت میز خود را جمع و جور می کند و اطراف را نگاه می کند.

- قصد مزاحمت ندارم... موهاتون خیلی قشنگه و ازشون خوشم اومده...

دختر دوباره دستش را سمت کنار صورتش می برد.

پسر بار دیگر می خندد: شما خیلی جالبین... موهاتون از پشت مقنعتون بیرونه... دم اسبی بستین؟

دختر دستش را به پشت میبرد و موهای بلند بیرون آمده در پشتش را لمس می کند. او سراسمیه برخاسته و وسایلش را از روی میز کافه تریا جمع کرده و با سرعت از آنجا خارج می شود، در حالی که پیمان را در جای خود باقی می گذارد...


- موهاتون خیلی قشنگه...

دختر ناخودآگاه دستش را به سمت پیشانی اش می برد و سعی می کند موهای بیرون آمده از زیر مقنعه اش را داخل دهد اما هیچ مویی بیرون نیست. پسر خنده ای آرام سر می دهد.
- سال اولی هستین؟

دختر هنوز از خنده ی پسر معذب است:" آره...
- پیمان هستم. پیمان مختاری، سال سومی... امروز یه کلاس با شما داشتم و اونجا دیدمتون.

دختر پشت میز خود را جمع و جور می کند و اطراف را نگاه می کند.

- قصد مزاحمت ندارم... موهاتون خیلی قشنگه و ازشون خوشم اومده...

دختر دوباره دستش را سمت کنار صورتش می برد.

پسر بار دیگر می خندد: شما خیلی جالبین... موهاتون از پشت مقنعتون بیرونه... دم اسبی بستین؟

دختر دستش را به پشت میبرد و موهای بلند بیرون آمده در پشتش را لمس می کند. او سراسمیه برخاسته و وسایلش را از روی میز کافه تریا جمع کرده و با سرعت از آنجا خارج می شود، در حالی که پیمان را در جای خود باقی می گذارد...


اس ام اس های جالب برای روز دختر(طنز)

روز دختر مبارک.. امیدوارم مثل حنا با مسولیت..مثه کزت صبور.. مثه ممول مهربون.. مثه جودی شاد و سر زنده و مثل سیندرلا خوشبخت باشی
---
روز دختر رو بهت تبریک میگم امیدوارم سال دیگه مشمول این اس ام اس نباشی و از ترشیدگی در بیایی
-----
میشــــه اسـم پاکتو
رو دل خـــــدا نوشت
میشه با تو پر کشید
تــــوی راه سرنوشت
میشـــه با عطـر تنت
تا خــــود خـدا رسید
میشــه چشــم نازتو
رو تن گلهــــا کـشید
روز دختر مبارک
-----
گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی!
گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود !
روز دختر مبارک
---
برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم
برای ناز اون چ سخاوت هدیه میارم
یک دل پر امید و مهر ، ترانه ساز غصه ها
هدیه من به دخترم ، همون غریب بی ریا
دخترم روزت مبارک
----
دختر جماعت به کل برتر است
ز جن تا پری از همه سر تر است
پسر سخت بیجا کند، مرگ بید

که برتر ز دختر بیاید پدید
روز دختر مبارک
---
در کلام تو بود احساسی
دختر شعر دختر
آرزو دارم ای همای قشنگ
تو بخوانی سرود
روز دختر مبارک
----
روز دختر بر مادران آینده.. دختران امروز..دختران دیروز.. مادران امروز.. ترشیدگان امروز .. همسران فردا.. ن امروز ..ترشیدگان دیروز.. سرتونو درد نیارم خلاصه بر همه ی دختران دیروز امروز فردا مبارک باد

---

اس ام اس سرکاری روز دختر اس ام اس خنده دار روز دختر اس ام اس حالگیری روز دختر اس ام اس مخصوص روز دختر اس ام اس تبریک روز دختر اس ام اس عاشقانه روز دختر


خنده دار ترین جوک های سال 96

باح رین خنده دار ترین جوک های سال 96

زیباترین خنده دار ترین جوک های سال 96

نازترین خنده دار ترین جوک های سال 96

خنده دارترین تارین خنده دار ترین جوک های سال 96


ادامه مطلب

جوری که به من خندید باعث شد یک نگاه به خودم م...

واقعا خنده دارم...

واقعا خنده دارم...

واقعا خنده دارم...

واقعا..

یک دختر 20 ساله ی احمقِ خنده دار...

یک دختر 20 ساله ی احمقِ خنده دار...

یک دختر 20 ساله ی احمقِ خنده دار...

یک دختر 20 ساله ی احمقِ خنده دار... که روی محیطِ یک دایره هی تکرار میشود و هرگز به جایی نمیرسد..

یک دختر 20 ساله ی احمق...

mahshid


بهشاد مخبری بازیگر مجموعه طنز خنده بازار به تازگی تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 وی در این ع ها به گونه های متفاوتی گریم شده است. مثلا در یک ع به شکل پدربزرگ و در دیگری به شکل خواهر دوقلویش گریم شده است.

ادامه خبر

بهشاد مخبری بازیگر مجموعه طنز خنده بازار به تازگی تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 وی در این ع ها به گونه های متفاوتی گریم شده است. مثلا در یک ع به شکل پدربزرگ و در دیگری به شکل خواهر دوقلویش گریم شده است.

ادامه خبر


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها