جستجوی عبارت حجاب از تنشان درآورید تا رسوا شوند


نقش فرهنگ حجاب و در تحکیم بنیان خانواده

حجاب از تاسیسات نیست بلکه حجاب زن امری است که از ارتماز مرد زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن تشخیص می دهد که برهنگیش فساد انگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اعیار همسر او را بیند .
به دلیل اهمیت حجاب در برخود واجب داشته ایم موضوع حجاب را به عنوان یک امر مهم در نظر بگیریم و در مورد آن بحث کنیم .
ما در این روش تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) توانستیم با مطالعه ی کتابها و مقالات گوناگون و مطرح سوالاتی به پاسخ های مناسب برسیم .
خداوند برای انسان دو نوع لباس را معرفی می نماید :
الف) لباس ظاهری که برای پوشاندن بدن و حفظ آن نیز مایه زینت ظاهری انسان است .
ب) لباس باطن که از آن به تقوا تعبیر فرموده است .
تقوا روح انسان را از بیماری و آفت و زشتی مصون می دارد و از آنجا که تنها توشه انسان در مسیرش به سوی آ ت و ابدیت و تنها سبب خوشبختی از داشتن روح سالم می باشد ، اهمیت و ارزش لباس باطن بیشتر خواهد بود . حیات واقعی روح انسان فقط در سایه اطاعت از خداوند و استواری وی امکان دارد ، و زیبایی و جمال آن در داشتن تقوا و ایمان است .
ما نیز نتیجه می گیریم که حجاب جایگاه ویژه ای در جامعه ی ی دارد و ماهم باید به عنوان یک مسلمان حجاب ی را رعایت کنیم .مسئله حجاب که یک دستور دینی ایست از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائل پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اجتماعی و فرهنگی شده است . این مسئله از آن جهت که خطابش با ن است ، به تبعی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد و به همه افراد جامعه مربوط میشود . این کلمه الهی که به زن دستور می دهد در بر خوردهای با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند ، همواره به عنوان یم مسئله جنجال برانگیز و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفان حجاب در داخل و خارج از کشور مطرح بوده است . حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادی دارند و علت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب به عنوان یکی از مهمترین نشانه های اص و مقاومت فرهنگی در برابر جهانی خواران است .
البته در بین غیر مسلمانان هستند انی که حجاب را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد مطالعه قرار داده و اظهار نظریه هایی کرده اند ، ولی بیشتر آنها نتوانستند از توجیه و تفسیر صحیحی از مسئله حجاب ی ارائه دهند .
وقتی حجاب و پوشش مناسب نباشد ، قدرت تخیل در مردان زیاد میگردد و تحریک ها آغاز میشود و در این تحریک ها مقدمه ای برای از بین رفتن امنیت و احترام و ارزش زن خواهد شد .ادبیات و سوابق موضوع :
مسئله ی حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائلی پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اقتصادی و فرهنگی شده است . این مسئله ازآن جهت که خطابش با ن است ، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط میشود .
آنچه که اهمیت دارد ، در این تحقیق به بررسی حجاب ی پرداخته شده است . در زمینه ی سوابق موضوع مورد نظر ما دو کتاب مورد استفاده منبع تحقیق خویش را می نویسم .
جناب آقای محمد شجاعی در کتاب درد صدف در بخش اول کتاب به بررسی حجاب به عنوان یک حکم تکلیفی پرداخته در مورد این موضوع بحث کرده و در بخش دوم کتاب نیز مورد ریشه ی پیدایش فرهنگ بی حج در جهان به بجث پرداخته .
کتاب دیگر از آقای همدانی است که در کتاب پاسخ به پرسش های دینی در صص 189 – 192 پیرامون موضوع حجاب بحث کرده است .روش تحقیق
روش تحقیقم روش کتابخانه ای (اسنادی) است که در این روش من با مطالعه ی کتابها و مقاله های گوناگون و طرح سوالاتی به پاسخ های مناسب دست یافته ایم
معنی حجاب و مصلحت آن
(( از آیات شریف ی قرآنی بر می آید که حجاب از تاسیسات نیست بلکه همان طور قبلاً گفتیم – حجاب زن امری است که از ارتکاز مرد و زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن - البته اگر گرفتار کوران هوی و هوس نشده باشد – تشخیص می دهد که برهنگیش فسادانگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اغیار همسر او را ببینند .
و همان طور که خود شما اشاره کردید این سنت را تایید و امضا نموده و آن را قانونی و واجب کرده است به لحن آیه ی زیر توجه فرمایید :
« یا ایهاالنبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی أن یعرفن فلایوزین دکان الله غفوراً رحیماً »
« ای ! به همسران و دخترانت و ن مومنین بگو جلبابهای خود را پیش بکشند تا علاوهبر سوی سروپیشانی ، گردن و ی آنان را نیز بپوشاند . این برای شناخته نشدن آنان بهتر است و در نتیجه از ناحیه ی مردان اجنبی اذیت نمی شوند و اصابتی نمی بینید و خدای متعال همواره آمرزنده ی مهربان بوده است »
نقش حجاب در جامعه ی ی
« حجاب در جامعه ی ما چه نقشی ایفا کی کند ؟ »
حجاب علاوه بر اینکه جامعه را از فسادهای روحی ، اخلاقی و اجتماعی پاک می سازد ، زن و مرد جامعه را به سوی واقع گرایی سوق می دهد و باعث میشود انسانها بتدریج دریابند که علاقه ی مرد به زن و زن به مرد ، عبث خلق نشده و وسیله ی بازی و رانی نیست بلکه برای این است که این دو جنس مخالف به سوی یکدیگر کشیده شوند و خدای تعالی از بین این دو سنگ آسیاب ، آرد خود را که همان بقای نسل است بگیرد و علاوه برآن این دو جنس انسان را مورد امتحان قرار دهد . معلوم کند که آیا خدای را در این کوشش اطاعت می کنند و خلقت خدای را وسیله ی قرب به خدا قرار می دهند و یا آنکه آن را بازیچه ساخته در هنگام طغیان خدای را زیاد می برند . آری خدای متعال آنچه آفریده به مقتضای حکمت و مصلحت بوده ؛ محبت و علاقه ی شویی و آن کششی که در زن برای مجذوب ساختن جنس مرد قرار داده بیهوده و لغو نیست ، به شهادت اینکه این علاقه و این کشش را در انواع گوناگون حیوانات مختلف و متفاوت قرار داده است در بعضی حیوانات مدت آن دو ماه است ، مانند کبوتر که جوجه اش بعد از دو ماه به پرواز در میآیند و در بعضی دیگر سه ماه است مانند گوساله و بره که بعد از سه ماه دندان در می آورد و در بعضی دیگر کمتر و در بعضی دیگر بیشتر و نیز در بعضی از حیوانات علاقه ای میانه ی حیوان و بچه اش بین حیوان ماده و بچه ی اوست . مانند حیوانات دامی که رزق بچه زیرشکم مادر و در اوست و لذا پدر هیچ علاقه ای به فرزند ندارد و فرزند پدر خود را نمی شناسد و در بعضی دیگر مشترک میانه ی حیوان ماده و حیوان نر است مانند کبوتر که تخم و همچنین جوجه اش ، باید زیر بال پدر و مادر رشد کند و انسان که فرزندش هم به مادر محتاج است و هم به پدر .
اگر در جوامع ی تلقی و درک مرد و زن از مسئله شویی چنین درکی بشود آن وقت دیگر معیار در انتخاب همسر تنها زیبایی ظاهری همسر و یا ثروت و مقام شوهر نخواهد بود ، بلکه معیار کمالات معنوی و ارزشهای روحی او خواهد بود ، حال چه آنکه ظارش زیباتر باشد و یا نباشد و چه اینکه شوهر ثروت و مقای داشته باشد یا نه و اگر چنین نشود دیگر فقدان فاقد جمال ، خانه نخواهند ماند و دختران فاقد کمال با پارسنگ ج ه به خانه شوهر نخواهند رفت و ج ه ی زیاد جبران کننده ی نواقص و جایگزین کمالات واقعی نخواهد شد.
آثار و فوائد حجاب
آثار سوء رفع حجاب و بی بند و باری زن بسیار است که به مختصری از آن اشاره میشود . و همه این چیزها را می دانند . همه اینها حاکی از نقش موثر زن در جامعه است . زن وقتی به خارکشیده شد ، جامعه به فساد کشیده خواهد شد وقتی اصلاح شد ، جامعه اصلاح خواهد شد . به فرموده « سعادت و شقاوت کشورها بسته به حجور زن است » [4] « و نیز فرمودند زن مربی جامعه است» [5] به طوری که می توان گفت تمام آثار سوئی که بر بی حج و بدحج مترتب است به وسیله حجاب رفع خواهد شد . از جمله فواید حجاب برای زن : 1) حجاب امکال ، زن 2) حجاب و امنیت زن .تمثیل هایی درباره حجاب :
دیوار و سیم خاردار
« شما چرا به دور خانه هایتان دیوار می کشید و برروی دیوارها سیم خاردار نصب می کنید ؟ اگر درب های خانه تان چوبی باشد ، چرا آهنی می کنید ؟ و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند می کنید ؟ آیا این همه برای راحتی شماست ، یا برای ناراحتی ؟ حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است ، حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید ، یا سیم خاردار داشت ، برداشتید و یا درب بسته بود ، باز کردید ، این موجب راحتی ، آرامش و آسایش شما خواهد بود یا موجب ناآرامی ؟ اگر درب ها ، دیوارها و . . . برای راحتی خانه ها باشد حجاب هم برای راحتی و آسودگی بانوان است . پس اگر برای زن حجاب آورده ، برای راحتی است نه مشقت ، مشقت در بی حج و بدحج است .»چادر ، حجاب برتر
« چادر به جهت اینکه هم مانع برهنگی و نمایان شدن بدان است و هم حجم بدن را می پوشاند و در ضمن مشکلاتی که برای پوشش با منتو ذکر شد در چادر نیست ، کامل ترین و بهترین پوشش برای خانم ها می باشد . و علاوه براینکه او را از بسیاری از آفات حفظ کرده ، مانع از مفسده انگیزی و ایجاد تحریک و تهییج و به گناه انداختن دیگران می شود . چادر بسیاری از دغدغه های فکری ناشی از علاقه به خودنمایی و تکلف های بیجا در این مورد را از بین میبرد . همچنین نمی توان انکار کرد که وقار و متانتی که زن در چادر می یابد ، در هیچ نوع پوشش دیگری نمی توان یافت .حیا
حیا بنا بر آنچه که مرحوم راغب اصفهانی می گوید « به معنای نگه داشتن نفس از زشتی و ترک عمل زشت است » . تعریف حیا در کلام المومنین نیز چنین است : « حیا (انسان را) از عمل زشت باز می دارد .» [7]
در آیه 60 سوره مبارکه نور می فرماید :« ن سالخورده که از ولادت بچه و عادت ماهانه بازنشسته اند و امید به ازدواج ندارند برآنان باکی نیست که لباس های خود بر زمین نهند مشروط بر اینکه خودنمایی و خودآرایی نکنند و اگر جانب را رعایت کنند خود را پوشیده دارند بهتر است و خداوند شنوا و داناست .»
در روایات ی حدود برداشتن پوشش برای ن سالخورده تعیین نشده که جایزاست روسری خود را بردارند . این آیه که استثنا در حجاب را بیان می کند و آن را مربوط به ن سالخورده ای است که امیدی به ازدواجشان نیست ، چند نکته آموزنده دارد که به بعضی از آن نکات اشاره می کنیم .
1) استثنا در حجاب ن سالخورده نشانه این است که دختران و ن جوان که به این مرحله نرسیده اند ، نمی توانند روسری خود را در برابر نامحرم بردارند و بر آنان واجب است تمام سروگردن خود را بپوشانند 2) این استثناه و تخفیف تا جایی است که ن سالخورده اقدام به آرامش و زینت مکنند . بنابراین حتماً جوانان نیز مجازند آرایش و زینت در منظر نامحرم نیستند .
3) این که آیه می فرماید اگر ن سالخورده با وجود اجازه ای که دارند عفت پیشه کنند و یر خود را بپوشانند بهتر است نشان دهنده این است که نپوشاندن سر و موها از طرف ن و دختران عملی خلاف عفت است و باید این فکر ی و جاهلانه را که حجاب و چادر مخصوص پیر ن است کنار بگذارند .
ضرورت حجاب در
حجاب, گویاى انتخاب یک عقیده است و آدمى, عقیده و مرام را با دو خصیصه (شناخت) و (انتخاب) بر مى گزیند, بدان مى بالد و براساس آن زندگى مى کند و تمامى رفتارهاى خود را براساس آن شکل مى دهد. هرچه شناخت و اختیار انسان, عمیق تر شود, عقیده و مرام او نیز پایدارتر است. حجاب نیز این چنین است; یعنى محصول شناخت و بینش هایى است که (زن) از هستى, انسان, روابط اجتماعى و چگونگى تکامل و رشد صحیح خود دارد. او بدین باور رسیده است که با پوشش دادن به خود, سیر معنوى جامعه را سرعت مى بخشد و مانعى بر سر راه به وجود نمى آورد, چرا که هر ـ چه زن و چه مرد ـ جاذبه هاى ثروت, شهرت, مقام و یا بدن را به چشم دیگران آورد, رهزنى کرده و آدمیان را از مسیر رشد و فلاح باز داشته است. مشغول داشتن انسان ها به جاذبه ها و به نمایش گذاشتن آن ها, چشم و دل انسان هاى کم ظرفیت را کور مى کند و از نور معرفت محروم مى دارد; از همین رو است که (حجاب) و (پوشش) واجب شده است.
این چنین پوشش, براى سیه دلانى که به (فلاح) و (رستگارى) نمى شند و در صدد تاراج سرمایه و جاذبه ها هستند, همیشه مانع بزرگى بوده است, از این رو در طول تاریخ همواره در صدد کشف حجاب از ن بوده اند. استعمارگران که چادر و حجاب کامل را دژى آهنین بر سر راه اه شوم و پلید خود مى دیدند, کوشیدند تا آن را از بین ببرند. در ایران این کار به دست رضاخان صورت گرفت, به طورى که با رواج تجددطلبى و گرایش به مظاهر غربى در کشور, بازار غرب زدگى رونق یافت و حتى هم زمان در مصر, تونس و اندونزى نیز آغاز شد.
در زمانى که رژیم شاه سخت مى کوشید تا فرهنگ برهنگى و بى بندوبارى و بى حجابى را ترویج کند, شهید مطهرى همواره تلاش مى کرد تا با این منکر مبارزه کند. او معتقد بود چون دانشکده الهیات مکانى محترم و مقدس است, خانم هاى دانشجو باید حجاب ى را رعایت کنند.
سید محمد باقر حجتى در این باره مى نویسد:
(در یکى از سال ها که شمار داوطلب ورود به الهیات, نخست رو به فزونى نهاده بود… و داوطلب ها عبارت از چندصد نفر بودند که شمارى از آن ها [را] دختران و… تشکیل مى دادند. و قهراً در آن روز شمارى از ن بى حجاب بودند, بزرگوار شهید آیة اللّه مطهرى این مطلب را قبلاً پیش بینى د و از آن جا که سخت تلاش مى نمودند فضاى دینى با ورود ن بى حجاب آسیب نبیند, در یکى از جلسات شورا پیش نهاد د که دختران و نى که مى خواهند در این دانشکده به تحصیلات خود ادامه دهند, باید با پوشش محتشم (داراى حجاب شرعى) باشند وگرنه از ادامه تحصیل آن ها معذور است. این پیش نهاد مورد تصویب اعضاى شورا و رئیس وقت ـ که شخصى آرام و متین بود و به آیة اللّه شهید مطهرى بسیار احترام مى گذاشت ـ قرار گرفت. قبل از شروع کنکور اختصاصى دانشکده, گران مایه تعداد زیادى روسرى تهیه د و در روزهایى که از کشف حجاب در رسانه هاى گروهى ـ اعم از مطبوعات و رادیو تلویزیون ـ تعریف و تمجید مى د, بخشى از این روسرى ها را به نگهبان درب جنوبى و بخشى را به نگهبان درب شمالى دانشکده سپرد و به آن ها
فرمود: هر داوطلب زن که بدون حجاب وارد دانشکده مى شود, یکى از این روسرى ها را به او هدیه کنید تا سر و گردن خود را با آن بپوشاند و بدون حجاب به دانشکده اى که بسان یک مکان مقدس است, نیاید. در آن روز از این روسرى ها استقبال خوبى به عمل آمد.)1

مستر همفر, جاسوس انگلیس مى گوید: (در مسئله بى حجابى ن باید کوشش فوق العاده اى به عمل آوریم تا ن مسلمان به بى حجابى و رها چادر مشتاق شوند… پس از آن که حجاب زن با تبلیغات و سعى [ما] از میان رفت, وظیفه مأموران ما آن است که جوان را به عشق بازى و با ن تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در جوامع ى گسترش دهند. لازم است ن غیرمسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند تا ن مسلِم از آنان تقلید کنند.)2
متأسفانه همان تفکر امروزه با ترفندها و شیوه هاى جدید ـ بى آن که سخنى از برداشتن حجاب بیاورند ـ به وسیله بعضى از دگر شان کج ش القا مى شود تا از این طریق زمینه تضعیف اصل حجاب و ترویج فرهنگ برهنگى و هرزگى فراهم شود و حیثیت ن پایمال گردد.
فلسفه حجاب
حجاب یعنى پوششى که کرامت, عفت و وقار ن و دختران را تضمین کند و هر چیزى که این نظر را تأمین کند حجاب است. اما ریشه حجاب چیست و چه دلایلى آن را به وجود آورده است؟ شهید مطهرى در این خصوص مى گوید:
(مخالفان حجاب سعى کرده اند جریانات ظالمانه اى را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند, و در این جهت میان حجاب ى و غیر ى فرق نمى گذارند; چنین وانمود مى کنند که حجاب ى نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه مى گیرد… ما مجموع آن ها را ذکر مى کنیم… بعضى فلسفى و بعضى اجتماعى و بعضى اخلاقى و بعضى اقتصادى و بعضى روانى است که ذیلاً ذکر مى شود:
1. میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفى);
2. عدم امنیت و عد اجتماعى (ریشه اجتماعى);
3. پدرشاهى و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروى وى در جهت منافع اقتصادى مرد (ریشه اقتصادى);
4. حسادت و خودخواهى مرد (ریشه اخلاقى);
5. عادت نگى زن و احساس او به این که در خلقت از مرد چیزى کم دارد, به علاوه مقررات خشنى که در زمینه پلیدى او و ترک معا با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانى)).3
شهید مطهرى معتقد بود که: (علل نام برده یا به هیچ وجه تأثیرى در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بى جهت آن ها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضى از سیستم هاى غیر ى تأثیر داشته است, در حجاب ى تأثیر نداشته است.)4
فلسفه اى را که براى حجاب و پوشش ى بیان مى کند غیر از موارد یاد شده است. خداوند و حیا را براى زن جزو خصلت وجودى او قرار داده است, از این رو همه ن مسلمانى که داراى فطرت پاک هستند داراى این خصلت مى باشند. , روح پوشش است و پوشش کالبد آن; , فلسفه حجاب است و حجاب, تضمین کننده و حیا مى باشد.
با شناخت فلسفه حجاب از نظر معلوم شد که هیچ یک از مواردى را که روشن فکران به عنوان عامل پیدایش حجاب بیان داشته اند, با روح سازگار نیست و با فلسفه حجاب از دیدگاه منافات دارد. البته حجابى که براى ن تعیین فرموده به معناى در خانه ماندن و نداشتن فعالیت اجتماعى نیست, بلکه ن با رعایت کامل حجاب مى توانند در اجتماع و هرجا که ضرورت داشته باشد, حضور داشته باشند. هنگامى که خلیفه دوم درباره فدک در مسجد با مردم صحبت مى کرد, حضرت زهرا(ع) براى دفاع از خود به همراه عده اى از ن با پوششى که حتى کفش آن حضرت نیز معلوم نبود, به طرف مسجد رفت, و یا حضرت زینب(ع) که بعد از شهادت حسین(ع) در بین راه کوفه و شام و در مجلس یزید به سخنرانى پرداخت. این دو نمونه روشن نشان دهنده آن است که با حضور زن در اجتماع مخالف نیست, اما شرط آن این است که حجاب ى را به طور کامل رعایت کنند.
اهمیت حجاب

در قرآن مجید چند آیه پیرامون حجاب وجود دارد که اهمیت آن را به خوبى روشن مى کند. در این جا به سه آیه اشاره مى کنیم:
* (وإذا سأَلتُمُوهنَّ متاعاً فَسْئلُوهنَّ مِن وراء حجابٍ ذلکم أطهرُ لِقلوبِکم و قلوبهنَّ;5 و هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را از آنان [همسران ان] مى خواهید, از بخواهید; این کار براى پاکى دل هاى شما و آن ها بهتر است.)

در این آیه, خداوند به مؤمنان فرمان مى دهد که با همسران از وراى حجاب سخن گویند. این حکم درباره سایر ن نیز قابل تعمیم است, زیرا خداوند متعال طهارت و پاکى را براى همه ن مى خواهد. البته مراد از بودن ن به مفهوم در منزل ماندن نیست, زیرا (ص) همسران خود را به مسافرت و بعضى از جنگ ها مى بردند. در خصوص سایر ن نیز همین طور است.
* (یا ایها النَّبى قُل لازواجک وبناتک و نساء المؤمنین یُدنینَ علیهِنَّ مِن جل بهنَّ ذلک اَدنى اَن یُعرفنَ;6 اى ! به همسران و دخترانت و ن مؤمن بگو: جلباب ها [روسرى هاى بلند] خود را بر خود فرو پوشند, این مناسب تر است تا شناخته شوند.)

اما این که (جلباب) چیست, نظرها مختلف است; بعضى به پیراهن و جامه گشاد و بزرگ7 معنا کرده اند, عده اى دیگر پیراهن یا لباس گشاد8 را صحیح مى دانند و برخى آ به جامه اى از چارقد بزرگ تر و از عبا کوچک تر9 مى گویند; لکن از مجموع این معانى معلوم مى شود که (جلباب) از روسرى امروزى بسیار بزرگ تر بوده به طورى که حجم زیادى از بدن را مى پوشانده و معمولاً در خارج از منزل از آن براى پوشش استفاده مى کرده اند.


* (وقُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن ابصارهِنَّ و یَحفَظنَ فروجهُنَّ و لایُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ ما ظَهَر مِنها ولْیَضرِینَ بِخُمُرهِنَّ على جیوبِهِنَّ ولا یُبدینَ زینتَهُنَّ الاّ لِبُعولَتِهِنَّ;10 به ن مؤمن بگو دیدگان خود فرو خوابانند و دامن هاى خود حفظ کنند و زیورهاشان آشکار نکنند مگر آن چه پیدا است, س وش هاى خود بر گریبان ها بزنند و زینت هاى خود را آشکار نکنند مگر براى شوهران.)

مى خواهد زن, وقار, کرامت و شخصیت خود را حفظ کند, از این رو پوشش را براى او واجب کرد و هیچ پوششى نیز بهتر از چادر سیاه نیست, که تضمین کننده است
نتیجه گیری
از آنچه که گفته نتیجه می گیریم بی حجاب و بدحجاب و اصولاً هر ی که ارزش های ی را کنار می گذارد ، هرگز منتظر زمان(عج) نیست . چرا که زمان(عج) برای اصلاح و هدایت بشر به سوی خداوند و معنویت و ارزش های ی می آید و این افراد در فکر و عمل با این اصلاحات مخالف هستند . چگونه ی که رفتارش دل زمان(عج) را به درد می آورد خاطر شریفش را می رنجاند ، می تواند دوستدار و منتظر او باشد ؟
حجاب نیز یک امر کاملاً مهم در است و یک مسلمان وظیفه دارد حجاب ی را رعایت کند .
منابع :
_ شهید پاک نژاد سید رضا اولین و آ ین
_ حائری ثمیلات
_ شجاعی محمد درد صدف چاپ 85 انتشارات نشر _ محیی
_ صحیفه ی نور
_ قرآن کریم
_ مسئله حجاب, شهید مطهرى.
_ نظام حقوق زن در , شهید مطهرى.
_ بلوغ دختران, مهدى مهریزى.
_ بحثى پیرامون مناسب ترین پوشش ن و اهمیت چادر و حجاب ن, على دوانى, رو مه
_ رس , 23/2/1373.
_ بررسى فلسفه پوشش و حجاب در , احمد حیدرى گرجى, رو مه اطلاعات, 39/6/1373.
_ آئین بهزیستى , احمد صبورى.
_ حجاب شرعى در , محمدباقر بهبودى, مجله حوزه, 1/11/1369.
_ حجب از دیدگاه قرآن و سنت, فتحیه فتاحى زاده.
_ مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص ۸۹.
_ نور‎/ ۳۱.
_ زن در آئینه جلال و جمال، ص ۳۷۰.
_ احزاب‎/ ۵۹.
_ غرر الحکم و درر الکلم، ج ،۴ ص ۱۰۵.
_ احزاب‎/ ۳۳.
_ کشاف، ج ،۳ ص ۵۳۷.
_ تفسیر المیزان، ج ،۱۶ ص ۳۰۹.
_ وسائل الشیعه، ج ،۳ ص ۹.
_ حجاب در عصر ما، محمد علی اکبری، ص ۹۳.
_ پوشش در ، محمد محمدی اشتهاردی، ص ۵۲.
_ ر. ک: مسأله حجاب، مطهری، ص ۹۴.
_ سفینه البحار، ج ،۱ ص ۶۵ .


مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب

 


حسین مهدی‌زاده

خبرگزاری فارس: حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.


مفهوم و ابعاد حجاب

مفهوم حجاب چیست و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش ی دارای چه ابعاد و اقسامی است؟
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است[1]. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است[2]. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد[3].
در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش ی است، و مراد از پوشش ی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی ، این است که زن، هنگام معا با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد.
بنابراین، حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
گاهی مشاهده می‎کنیم که بسیاری از ن محجبه در پوشش خود از رنگ‎های شاد و زیبا و تحریک برانگیز استفاده می‎کنند که به اندامشان زیبایی خاصی می‎بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زیبایی‎اش آشکار است، گویی که اصلاً لباس نپوشیده است[4]؛ و این دور از روح حجاب است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛
مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده ‎اند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند:
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است.


رابطه ‎ی حجاب و

چشم و دل را می‎بایست امّا از
چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود[9]
شبهه: بعضی با تمسک به شعر فوق، ادعا نموده‎اند که بین حجاب و رابطه‎ای نیست؛ لازم است، اما حجاب لازم نیست. گاه همین مطلب با تمسک به حجاب و پوشش ن روستایی و ن شالیزار شمال کشور توجیه می‎شود که آنها حجاب کامل ندارند، ولی عفیف هستند.[10] آیا ادعای مذکور صحیح است؟
پاسخ: قبلاً ذکر شد که حجاب در کتاب‌های لغت به معنای پوشش، و مانع آمده است. به نگهبان، حاجب می‎گویند؛ چون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم و محیط خاص می‎گردد.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد[11]؛ بنابراین، دو واژه‌ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛[12] بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد. قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.[13]
علاوه بر رابطه‌ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه‌ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله‌ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه‌ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه‌ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم‌ترین و اساسیترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می‌کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده‌ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه‌ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه‌ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد.[14] بعضی نیز رابطه‌ی و حجاب را از نوع رابطه‌ی ریشه و میوه دانسته‌اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه‌ی ، و ، ریشه‌ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب‌ها کار دارد»، خود را سرگرم می‌کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه‌ی خود این نکته‌ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می‌پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه‌ی ناپاکِ بی‌حج نخواهد شد.[15]
وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِداًً؛[16] زمین پاک نیکو گیاهش به اذان خدا نیکو برآید و زمین خشن ناپاک بیرون نیاورد، جز گیاه اندک و کم ثمر.


هدف و فلسفه‎ی حجاب

هدف از تشریع حجاب ی و فلسفه‌ی حجاب و پوشش چیست؟
‎ هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛[17] بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ4؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جه و گمراهی بودند.
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست‌ی به تزکیه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛[18] ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛[19] و هرگاه از ن رسول متاعی می‎طلبید از پس بطلبید، که حجاب برای آن که دل‌های شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛[20] و ن سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست که اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند، نزد نامحرمان جامه‎های خود را از تن برگیرند و اگر بازهم عفت و تقوای بیش‌تر گزینند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛[21] ای پیغمبر با ن و دختران خود و ن مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج آنان و در نتیجه منجر به فساد می‎شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نیز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام کرده است؛ چنان‎که از رضا(ع) نقل شده است:
حُرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهنّ من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا هییج الی الفساد و ال فیما لا یحلّ و لا یجمل؛[22] نگاه به موهای ن با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‎انگیزد و آنان را به فساد فرا می‎خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.
از مجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه‌ی وجوب حجاب ی، ایجاد تزکیه‌ی نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیش‌گیری از فساد است.


آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف

حجاب و پوشش دارای چه آثار و فوایدی است؟
حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، دارای آثار و فواید زیادی است که بعضی از مهم‌ترین فواید آن عبارت‌اند از:


الف) فایده‎ی حجاب در بُعد فردی

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک است؛ در مقابل، فقدان حجاب و معا ‎های بی‎بندوبار میان زن و مرد، هیجان‎ها و هاب‎های را فزونی می‎بخشد و تقاضای س را به صورت عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی‎آورد. غریزه‌ی ، غریزه‎ای نیرومند، عمیق و دریا صفت است که هرچه بیش‌تر اطاعت شود بیش‌تر سرکش می‎گردد؛ هم‌چون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود شعله‎ورتر می‎گردد. بهترین شاهد بر این مطلب این است که در جهان غرب که با رواج بی‎حیایی و برهنگی، اطاعت از غریزه‌ی بیش‌تر شده است، هجوم مردم به مسئله‌ی س نیز زیادتر شده و تیراژ مجلات و کتب بالاتر رفته است. این مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادی است که قایل‎اند همه‌ی گرفتاری‌هایی که در کشورهای ی و شرقی بر سر غریزه‌ی وجود دارد، ناشی از محدودیت‎هاست؛ و اگر به کلی هرگونه محدودیتی برداشته شود و روابط آزاد شود، این حرص و ولعی که وجود دارد، از بین می‎رود.
البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟![23]
پاسخ هر انسان واقع‎بین و منصفی به این سؤال این است که نه تنها حرص و ولع در غرب افزایش یافته است، بلکه هر روز شکل‎های جدیدتری از تمتّعات و بهره‎برداری‎های در آنها رواج و رسمیت می‎یابد.
یکی از ن غربی منصف، وضعیت جامعه‎ی غرب را در مواجهه با غریزه‎ی این‎گونه توصیف کرده است:
انی می‌گویند مسئله‌ی غریزه‌ی و مشکل زن و حجاب در جوامع غربی حل شده است؛ آری، اگر از زن روی‌گرداندن و به بچه و سگ و یا هم‌جنس روی آوردن حل مسئله است، البته مدتی است این راه حل صورت گرفته است!![24]


ب) فایده‎ی حجاب در بُعد خانوادگی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد خانوادگی، اختصاص یافتن ذاذهای ، به محیط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذکور، باعث پیوند و اتصال قوی‌تر زن و شوهر، و در نتیجه استحکام بیش‌تر کانون خانواده می‎گردد؛ و برع ، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. یکی از نویسندگان، تأثیر برهنگی را در اضمحلال و خشکیدن درخت تنومند خانواده، این گونه بیان کرده است:
در جامعه‎ای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛ مقایسه‌ی آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ریشه‌ی خانوده را می‎سوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن می‎زند. زنی که بیست یا سی سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم و شادی او شریک بوده است، پیداست که اندک اندک بهار چهره‎اش شکفتگی خود را از دست می‎دهد و روی در خزان می‎گذارد. در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی و وفاداری همسر خویش است، ناگهان زن جوان‎تری از راه می‎رسد و در کوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقایسه‎ای می‎دهد؛ و این مقدمه‎ای می‎شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زَنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است؛ و همه‌ی خواهران جوان لابد می‎دانند که هیچ جوانی نیست که به میانسالی و پیری نرسد و لابد می‎دانند که اگر امروز آنان جوان و با طراوت‌اند در فردای بی‎طراوتی آنان، باز هم جوانانی هستند که بتوانند برای خانواده‌ی فردای آنها، همان خطری را ایجاد کنند که خود آنان امروز برای خانواده‎ها ایجاد می‎کنند.[25]


ج) فایده‎ی حجاب در بُعد اجتماعی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‎حج و بدحج باعث کشاندن لذت‎های از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‎گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافه‎های محرّک و مهیّج ن بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش می‎یابد. برخلاف نظام‎ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیت‎های اجتماعی را با لذت‎جویی‎های درهم می‎آمیزند،[26] می‎خواهد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این‎گونه لذت‎ها پاک شده، و لذت‎های ، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود[27].


د) فایده‎ی حجاب در بُعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش، به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی در پوشش بانوان در بیرون منزل، می‎تواند از بُعد اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضاهای مدپرستی بانوان داشته باشد؛ البته به شرط این‎که خود چادر مشکی دست‌خوشِ این تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می‎گردد، به گونه‎ای که برخی از بانوان به جای استفاده از چادرهای مشکی متین و باوقار، به چادرهای مشکی، توری، نازک و دارای طرح‎های جِلف و سبک که با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبی ندارند روی می‎آورند.
یکی از دانشجویان محجبه درباره‌ی رواج فرهنگ مدگرایی در خاطرات خود گفته است:
یادم می‌آید آن وقت‌ها که حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود که به خانه‌ی ی بروم، لباسی را که امروز پوشیده بودم، حاضر نمی‌شدم فردا بپوشم! احساس می‌ مس ه است و سعی داشتم حتی اگر شده، لباس دیگران را به عاریه بگیرم و بپوشم، تا من هم با لباس جدیدی رفته باشم. این کارها واقعاً رفاه حال و راحتی را از خانم‌ها سلب کرده بود.[28]
علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست‎وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می‎توان نام برد، که مهم‎ترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه.[29]


 ***  نسیم معرفت ***


**حجاب ی نماد مترقی ی[ پایگاه خبری تحلیلی «در سیا ل »]


درسیا ل/سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی: بیست و یکم تیر به عنوان هفته و حجاب نامگذاری شده است. روزی که یاد آور قیام خونین و غیرتمندانه مردمان دیار خورشید است. قیامی که در تاریخ ایران ی از آن به عنوان قیام گوهر شاد یاد می شود .


مردم غیرتمند و مُتدیِّن و مُجاهد و فداکار مشهد مقدس به پیروی از علماء متعهد خود در 21 تیر 1314 در برابر توطئه بزرگ کشف حجاب که توسط رضا شاه قُلدر و خائن و سرس اجرا می شد بپا خواستند و با اجتماع عظیم خود در مسجد گوهر شاد و تقدیم هزاران شهید و مجروح در راه دفاع از حریم حجاب و ، حماسه ای جاویدان خلق نمودند و ثابت د که مسلمانان در هیچ عصر وزمانی نباید تسلیم خواسته های نامشروع دشمنان و قرآن باشند .


جریان روشنفکرِ بیمار و غرب گرایان که از نوک پا تا فرق سر تسلیم و سر س غرب بودند و حکومت فاسد پَهلَوِی اول را نیز با خود همراه داشتند ،در اجراء نقشه شوم کشف حجاب که طرح ننگین آن را از استعمارگران غربی گرفته بودند ، ش ت مفتضحانه متحمل شدند و به اه پلید و شوم خود نرسیدند .


پیام بزرگ قیام گوهر شاد ، حفظ و مراقبت و دفاع از ارزش ها و شعائر دینی از جمله حجاب و است.


براساس آیات و روایات و ادله دیگر ،حجاب ی از ضرویات دین ومذهب و فقهِ تشیع محسوب می شود . حجاب یک امر فطری و منطبق با فطرت پاک انسان ها است . کشف حجاب و و شدن و بی حیایی برخلاف فطرت و عقل سلیمِ انسان ها می باشد .حیاء و و حجاب مُثلَّث مبارکی است که سعادت و سلامت جامعه را تضمین می کند و حافظ حریم خانواده می باشد .


استکبار جهانی با شبیخون فرهنگی سعی در ت یب و از بین بردن حیاء و و حجاب داشته و دارد و مسؤلان فرهنگی باید هوشیار و مراقب باشند . حجاب مقدمه عفتِ فرد و جامعه و سبب آرامش و سلامت اجتماعی است . فلسفه حقیقی حجاب در واقع احترام و حرمت به شخصیت و منزلت واقعی زن می باشد . اگر چه مسئله و حجاب بیشتر متوجه ن و دختران است ولی بخشی از احکام حجاب بین ن و مردان مشترک است و در حقیقت مردان نیز باید با حفظ عفت ، حدودی از حجاب را رعایت کنند .


یکی از راه های ارج نهادن به مقام و منزلت ن حفظ حریم و حجاب آنها می باشد و هر کار و اقدامی ( اعم از نوشتاری و گفتاری و هنری و…) که عفت و حجاب ن را مخدوش سازد در واقع به کرامت و منزلت و شخصیت واقعی او ضربه و زیان وارد کرده است . سَوق دادن ن و دختران به بد حج و بی حج خیانت بزرگ به همه جامعه و خانواده ها و نسل های فعلی و آینده است .


حجاب ی نماد مترقی ی است که همیشه باید زنده و پابرجا باشدو پوشش ی در قالب حجاب برتر یعنی چادر افتخاری برای بانوان مسلمان می باشد . استحکام خانواده و پاکی و امنیت جامعه در گرو و حجاب ی است.


دشمنان و استعمارگران بخوبی دریافتند که یکی از راه های استیلاء و تسلُّط بر جوامع ی ، ت یب و تحریف واستحاله و ایجاد تز ل در اصول و ارزش های والای دینی و ی است . آنها بخوبی می دانند جامعه ای که به معیارها و و ارزش ها و اصول ی و انسانی و ملی خود پایبند باشند هیچگاه تسلیم خواسته های نامشروع استعمارگران و مستکبرین نخواهند شد .


هرجا که استعمارگران غربی به معنای عام خود ، نفوذ و تسلط پیدا د از راه نفوذ فرهنگ شوم استعماری و غربی بوده است .استعمار پیر انگلیس که بر بخشی از دنیا از جمله هند و مناطق ی سیطره و نفوذ داشتند از همین راه ( یعنی استیلاء فرهنگی با ابزارهای متناسب آن ) وارد شدند و به مطامع پلید خود دست یافتند و سبب اختلاف و درگیری و نزاع و عقب ماندگی و انحطاط ملت ها و کشورها شدند . کشور بزرگ هند به جهت نفوذ فرهنگ استعماری در آن ، علاوه بر آسیب های فرهنگی و اقتصادی و… حتی زبان خود را نیز از دست داد و بجای آن زبان انگلیسی حاکم شد .


زبان انگلیسی فقط یک زبان نیست بلکه وسیله ای جهت انتقال افکا لید و شوم غربی در کشور های تحت نفوذ می باشد . البته منظورم این نیست که آموختن زبان انگلیسی و خارجی حرام باشد بلکه مقصود آن است که متوجه باشیم که قدرت های استعماری و غربی از هر ابزاری که مناسب باشد و مقاصد شومشان را تأمین نماید استفاده خواهند کرد و مسلمین و ملت ها نباید در برابر برنامه های پلید آنها در خواب غفلت باشند .


به نظر بنده غفلت و غافل شدن از نقشه های رنگارنگ دشمنان و قرآن ، بزرگترین خطر و عاملِ انحطاط و سقوط برای جوامع ی و مسلمین می باشد .


ملت های بیدار و آگاه و بصیر و موقعیت شناس هیچگاه تسلیم اجانب و دشمنان نخواهند شد . یکی از موارد و جاهایی که مسلمانان خصوصا ملت شریف ایران باید متوجه و بیدار و بصیر باشند و راه های نفوذ بیگانگان و دشمنان را مسدود نمایند ، مسئله حفظ حریم حجاب و است که متاسفانه نقشه های بسیار پیچیده و رنگارنگ و متنوعی از سوی مستکبرین و استعمارگران و غربی ها و عوامل آنها در این باره طراحی شده و می شود و اگر اقدامات و برنامه های عملی و کارساز و حساب شده از ناحیه مسؤلین و متولیان فرهنگی و نهاد های مربوطه با همفکری فرهیختگان متعهد و علماء و بزرگان دینی صورت نگیرد و یا ضعیف عمل شود امکان توسعه خطر بد حج و بی حج وجود دارد.


« مستر همفر»جاسوس انگلیسی(جاسوس بریتانیا) که در ممالک ی و خاور میانه حضور و فعالیت داشت می گوید :در کشورهای ی و به خصوص ایران تنها راه نفوذ ، حذف حجاب از جامعه است . توسعه بدحج و بی حج و ابتذال چه بسا آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها و جوانان و جامعه وارد می کند . فساد و اء و ابتذال و هرزگی و ناامنی اجتماعی و اخلاقی و آسیب به سلامت روحی و روانی جامعه و تضعیف و تز ل و گُسستِ بنیان خانواده و طلاق و ج و… بخشی از آثارشوم بد حج و بی حج می باشد و حفظ کرامت و هویت و شخصیت زن و ایجاد نسل پاک و شرافتمند و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و روحی و روانی جامعه و جلوگیری از فساد و جُرم و ناهنجاری های اخلاقی و… در پرتو حفظ حریم حجاب و و گسترش آن تأمین می گردد.


و حجاب باید در همه سطوح جامعه ی نهادینه گردد ولی مع الأَسف هنوز با اینکه در حدود 38 سال از انقلاب ی ایران می گذرد این امر ( نهادینه شدن و حجاب در حد مطلوب ) به عِلَل و عوامل مختلف که در جای خود باید بررسی گردد ، محقق نشده است و با وجود اینکه قانون و حجاب در سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصَوَّب شد و برخی اقدامات مقطعی از ناحیه برخی از نهاد ها و تشکل ها در جهت ترویج حجاب و انجام گرفت ولی متأسفانه در باره حجاب و ، کار فرهنگی منسجم و مستمر وجود ندارد و این یکی از چالش ها و آسیب های مهم در این بخش می باشد .


بنده به نوبه خود به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی و انسانی … جهت تقویت وعملی و اجرایی شدن مقوله و حجاب در جامعه ی علاوه بر توجه دادن به آسیب شناسی در باره موضوع یاد شده ، را ارهایی را نیز به شرح زیر ارائه می نمایم و امیدوارم که مورد توجه مسؤلین و نهادهای مربوطه قرار گیرد :


1- اگرچه همه آحاد ملت مسلمان و شریف ایران در قبال موضوع و حجاب مسؤلیت دارند ولی لازم است که پیگیری این مسئله بسیار مهم از ناحیه یک نهاد فرهنگی تحت اشراف ت ایران انجام شود و همه مردم بدانند که موضوع و حجاب به طور قانونی و شرعی متوجه فلان نهاد است و اگر ی و یا گروهی در شهری و یا استانی بخواهد در این راستا حرکتی و اقدامی انجام دهد مورد پشتیبانی معنوی و مادی آن نهاد قرار گیرد . بنده هنوز تا این تاریخ متوجه نشدم که متولی و مسؤل مستقیم مسئله وحجاب به عهده کدام نهاد می باشد . آیا وزارت فرهنگ در این رابطه مسؤلیت بِالمُباشَره و مستقیم دارد یا …. ؟!! البته اگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد شایسته است که متولّی این امر خطیر باشد . موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر در نیمه اردیبهشت ماه سال 1390 از سوی حضرت آیت‌الله مکارم مطرح شد. ایشان فرمودند : باید «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و ‌ها و رسانه‌ها رسیدگی شود .


2- آسیب شناسی در رابطه با مقوله و حجاب یکی از اولویت های مهم در مقام اجراء و عملی و حجاب در جامعه است .


3- در همه استان ها و شهرستان ها با همکاری و مساعدت مسؤلین و ائمه جُمُعه و … جمع محدودی از افراد متعهد و کاردان و دانا ( حلقه ها و کار گروه های خاص ) تشکیل شود تا به طور کارشناسی شده مستمرّا پیگیر موضوع و حجاب در مناطق مختلف کشور باشند .


4- فرهنگ سازی در رابطه با موضوع و حجاب با همکاری و مساعدت نهاد های فرهنگی و مسؤلین مراکز مختلف می تواند یکی از اولویت های خیلی مهم در این راستا باشد .


5- نقش تشکل های مذهبی و اجتماعی و و … در تقویت و ترویج و حجاب در جامعه بسیار حائزاهمیت است لذا باید از این تشکل ها نیز در این راستا بهره گرفت .


6- نقش صدا و سیما بطور ویژه در رابطه با تقویت و ترویج و حجاب بسیار مهم است وصدا و سیما هیچگاه نباید دراین امر کوتاهی نماید . صدا وسیما در واقع یک عمومی و بزرگ برای تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ اصیل ی و دینی است .


7- استفاده از توانمندی های هنری اشخاص و گروه ها (با اقسام گوناگون آن ) و بهره گیری از توانمندی های شعری و قلمی افراد در مقوله و حجاب می تواند گارگشا و مفید باشد .


8- بهره گیری از نظرات عالمانه و دلسوزانه علماء و مراجع و ت معظّم و مُبَلِّغین عزیز در مناطق مختلف ایران ی می تواند در پیشبرد و تقویت حریم و حجاب بسیار تأثیر گذار باشد . هیچگاه نباید از م با علماء و بزرگان دینی غفلت شود .


9- نقش ایمه جُمُعه سراسر کشور در شهرستان ها و استان ها در رابطه با مقوله و حجاب بسیار حیاتی و مهم است


10- برگزاری همایش های مهم و سازنده در رابطه با و حجاب با دعوت از کارشناسان و ائمه سراسر کشور و … لازم و ضروری است .


11- نقش بسیار مهم حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور نباید نادیده انگاشته شود . حوزه های علمیه باید در رابطه با مقوله و حجاب مسؤلیت بیشتری داشته باشند به طوری که همه مردم این احساس مسؤلیت را در مرحله اجراء و عمل به و حجاب احساس نمایند .


12- از نقش بسیار مهم نمایندگان مجلس شورای ی در مناطق مختلف کشور نباید غفلت نمود و نمایندگان هر شهری نسبت به این وظیفه مهم دینی و ملی باید اهتمام ویژه و اقدامات محسوسی داشته باشند .


13- از نقش ن و گروه هایی از قبیل ( جامعه بسیج ن و مانند آن ) در ترویج و تحکیم و حجاب نباید غفلت نمود . ن بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید در این راه نقش آفرینی شایسته ای از خود نشان دهند .


14- کنترل معقول و صحیح فضای مجازی و اینترنت و سالم سازی این فضاها می تواند کمک شایانی در ترویج و حجاب در جامعه داشته باشد


15- نظارت درست بر سینماها و رسانه ها و مطبوعات و نشریات و استفاده از آن ها در جهت تقویت و تحکیم و ترویج و حجاب تأثیر به سزایی دارد .


16- ایجاد کانون های آموزش برای ترویج و حجاب بسیار مؤثر است


17- انعکاس درست و سازنده و حجاب در دروس دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری است .


18-استفاده از نظرات اساتید و معلمین عزیز و کارشناسان و متخصصین مختلف ضروری است


19- توجه و نظارت درست و مستمر نسبت به محیط های آموزشی و ی در جهت تقویت و ترویج و حجاب در این مراکز


20- و بسیج و نیروهای متعهد انقل می توانند نقش فعّال و چشمگیری در جهت ترویج وتقویت و حجاب داشته باشند و امید است که نقش این عزیزان در این راستا محسوس تر و بیشتر باشد .


21- تقویت و پشتیبانی معنوی ومادی مراکز و نهاد های مسؤل از (گروه ها و تشکل های شناخته شده ) که در رابطه با و حجاب فعالیت دارند ( مانند رَیحانه النبی ص که متأسفانه با وجود فعالیت های مطلوب و خوبی که داشته مورد حمایت قرار نگرفت )


22- همدلی و همفکری همه مسؤلان و نهاد های مربوطه در جهت ترویج و تقویت و احیاء و حجاب .


23- تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در اجراء و عملی مسئله و حجاب ضرورت دارد


24- ا ام به رعایت حجاب و در همه مراکز تی و ادرات و نظارت درست و مستمر در این زمینه ضروری است .


25- جلوگیری از اقدامات مخدوش کننده در رابطه با و حجاب ( ممکن است برخی از اشخاص یا گروه های مسئله دار و مُغرِض در جهت و حجاب اقدامات و کارهایی انجام دهند که در ظاهر امر حمایت از و حجاب باشد ولی واقع مطلب ت یب و تضعیف جایگاه و حجاب باشد .


26- برگزاری سراسری و حجاب در همه استان ها و شهر ها بسیار شایسته و


ضروری است


27- توجه به امر اشتغال جوانان و اشتغال زایی ونیز اقدامات عملی در تسهیل امر ازدواج می تواند جوانان را به سوی و حجاب سوق دهد.


28- برخورد قاطع و قانونی باعوامل داخلی و خارجی که حرمت حریم و حجاب را با روش های مختلف می شکنند


29- تبلیغات مناسب در قالب های مختلف( ، ع ، نوشتار کوتاه و پرمُحتوی ، …) در رابطه با و حجاب .


30- احیاء مُتعَه و موقَّت با چهار چوب قانونی و شرعی می تواند نقش سازنده ای در و عفت عمومی جامعه داشته باشد .


انتهای پیام/


11 دیدگاه قبلا


اظهار شده است 1.   پرسشگر گیلانی می‌گه:  سلام حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم از مطالب ارزشمندتون بهره بردیم ولی آیا واقعا مشکل جامعه ما مساله حجاب است؟!!!


 2.   خدیجه از سیا ل می‌گه:  سلام به محضر حضرت آیت الله سید اصغر سعادت بهترین کت که در باره حجاب نوشته شده اگر معرفی کنید ممنون هستیم اگر هم شده نام چند کتاب دیگر در این زمینه معرفی بفرمایید مطالب ارزشمند و خوب تون را خوندم جالب بود


 3.   روستای سادات محله بوجایه ولاهیجان می‌گه:  درود برشما و همه سادات ولایتمدار و م ع حریم دین
  عالی بود


 4.   مریم سیا لی می‌گه:  آقا سید عزیز مسولیین بفکر چیزهای دیگه هستند به یاد حجاب نیستن خدا اجرتون بده


 5.   رشت _شاگرد و ارادتمند می‌گه:  سلام بر فرزانه حضرت آیت الله قربانی ولی فقیه در گیلان همیشه ذکر خیر شما داره بارها گفت که از آسید اصغر سعادت که مرد ملایی است خواستیم که برای تدریس در مدرسه حضرت المومنین ع به گیلان بیاد عزیز ببخشید عرض میکنم که گیلان رو فراموش نکن شاگرد تون از رشت


 6.   دانشجو از کرج می‌گه:  سلام راه حل های خوبی بود ولی
  کو گوش که دهد گوش به این حرف درست


 7. سلام و عرض ادب و احترام ویژه به همه عزیزانی که تا حال نسبت به بنده اظهار لطف و محبت فرمودند . امیدوارم که همه ما به توفیق و عنایات الهی در وظایف شرعیه و دینیه و انسانیه و اجتماعیه و …. موفق و سربلند باشیم . برای همه شما عزیزان آرزوی سربلندی و صحت و سلامتی دارم . بنا به درخواست یکی از عزیزان مبنی برمعرفی کتاب هایی در باره حجاب وظیفه دانستم که خدمت کوچکی در این راستا عرضه بدارم لذا جهت پاسخگویی به آن عزیز و بزرگوار کتاب های سودمند زیر جهت مطالعه و تحقیق معرفی می شود :


  به نام خدا


  معرفی کتاب هایی در باره حجاب :


  1- و حجاب در سبک زندگی ایرانی- ی


  کتاب حجاب


  این کتاب گزیده ایی از بیانات حضرت آیت الله سید علی ی معظم انقلاب ی است که به کوشش حسین بانکی جمع آوری شده و در 5 فصل با عناوین، عفت و حیا، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش، کشف حجاب و بی بند و باری و روش برخورد با بی بند و باری به چاپ رسیده است. ناشر این کتاب انتشارات انقلاب ی است
  2-دختران آفتاب


  کتاب حجاب


  کتاب داستانی «دختران آفتاب» نوشته حسین بانکی، محمد دانشگر و محمد رضا رضایتمند است و این سه نویسنده برای نگارش این کتاب از مشاورانی چون سید مهدی شجاعی، حجت ال صادق‌زاده و سیدابوالقاسم ژرفا بهره گرفته اند.
  «دختران آفتاب» اگرچه روالی داستانی دارد، اما تحقیقی روان شناختی، جامعه شناختی، فرهنگی و دینی درباره ن است. دختران آفتاب خواسته است که زن و منزلت، شخصیت و هویت او را بشناساند؛ به خودش، به مَردَش، به جامعه اش و به تاریخ گذشته و سرنوشت آینده اش؛ همان گونه که هست و همان گونه که باید باشد.
  این کتاب تنها کت است که در زمینه حجاب و سبک زندگی نظر انقلاب را به خود جلب کرده است و برای آن تقریظ نوشته اند.
  دختران آفتاب با سبک رمان گونه ی خود مناسب اقشار رمان خوان جامعه است. این کتاب توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده
  3-پوشش ی، چالش ها و راه کارها


  این کتاب نوشته جناب آقای حسن بنیانیان با رویکردی به ی فرهنگی نوشته شده است. مطالعه این کتاب گرچه برای عموم افراد اعم از زن و مرد مفید است اما نویسنده تلاش کرده تا بحث را متناسب با نیاز مدیران مراکز فرهنگی، آموزشی، مربیان تربیتی، و همه کارشناسانی که در حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی تلاش می کنند تبیین نماید.
  این کتاب متشکل از 5 فصل با عناوین، آسیب های بدحج ، پیامدهای در جهان، مبانی نظری برای تعیین راهبردهای اصلاح و بهینه سازی پوشش ی، بررسی عوامل تضعیف کنده فرهنگ و حجاب و راهبردها، خط مشی ها و راه کارهای تقویت فرهنگ و حجاب است.
  ناشر این کتاب انتشارات سوره مهر(وابسته به حوزه هنری) است


  4- کتابِ (دُرّ ناب در صَدَف حجاب) از آیت الله احمد محسنی گرگانی « انتشارات علوم ی»


  5- کتابِ (حجاب بیانگرِ شخصیت ) از مرحوم حجت الأسلام محمد محمدی اشتهاردی «چاپ اول نشر معاونت مبارزه با مفاسداجتماعی ناجا»


  6- کتابِ ( زن در آیینه جلال و جمال ) از علامه جوادی آملی «چاپ دوم ،نشر فرهنگی رجاء 1371ش»
 8.  .........................       .........................                  ادامه دارد ...................................  **حجاب ی نماد مترقی ی[ پایگاه خبری تحلیلی «در سیا ل »] 9. http://www.darsiahkal.ir/72953/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9

 10. **حجاب ی نماد مترقی ی(نسیم معرفت)/


حجاب


 


1- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم


2- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


3- غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


4- حجاب نیمی از ایمان است.


5- اص زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.


6- ای ن زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .


7- حجاب وا ن مقابله با تیر نگاههای آلوده.


8- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.


9- حجاب بوته خوش بوی گل است.


10- حجاب یعنی حیای جوان باعفت.


11- بدحج زن از بی غیرتی مرد است.


12- ی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.


13- حجاب امن ترین پناهگاه زن


14- حجاب بیانگر و قار و افتخار زن است.


15- زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.


16- حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.


17- حجاب سرچشمه کمال زن است.


18-  چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.


19- عفت باید در فکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.


20- حجاب جاذبه خوبی ها و عه خطاهاست.


21- ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.


22- حجاب مادر پاکیهاست.


23- حجاب تلالو شبنم بر چهره گل


24- حجاب مظهر است.


25- حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر است.


26- حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و و بصیرت.


27- حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.


28- حجاب یعنی حریت و و افتخار و بندگی.


29- حجاب برای زن تاج بند گی خداست.


30- اقتدار زینب به حجاب او بود.


 


 


حجاب
31- حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.


32- حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.


33- هیچ نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)


34- زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.


35- غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب


36- ن مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.


37- حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.


38- حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.


39- در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچ عصبانی نیست،هیچ سوار بر اسب نیست. هیچ رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر نیست یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم.


40- خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام (


41- در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.


42- همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.


43- زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.


44- خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام )


45- .  ر بررو دژی است در برابر یورشهای ی.


46- یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو


47- چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.


48- فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر ن افضل طاعات، حجاب است.


49- حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.


50- تا نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.


51- تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.


52- گل در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود ن محجبه را قیمتی می کند.


53- نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/ حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.


54- زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.


55- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دفاع کند.


56- روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.


57- گل فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.


58- آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.


59- حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.


60- حجاب منشور والای اگاهی است.


61- حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.


62- حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.


63- من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ، من نیکو پا سبانم


64- ای به ن و دختران خود و ن مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه 59 )


65- حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله ی و تهاجم فرهنگی است.


66- ن خوب میراث دار فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.


67- العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.


68- ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.


69- هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حج مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.


70- و الذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) انی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.


71- حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت )


72- مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.


73- با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.


74- حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.


75- پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.


76- حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.


77- غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.


78- حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.


79- غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


80- حجاب یعنی وقار فاطمه (س).


 


 


حجاب
81- حجاب یک فرهنگ است که نیز به آن افتخار د.


82- حجاب حفظ ارزشهای انقلاب ی است.


83- حجاب و یکی از محورهای زندگی قرآنی است.


84-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.


85- حجاب نشانه شخصیت انسان است.


86- خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.


87- برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.


88- ن باحجاب مرزبانان شرف اند.


89-حجاب برتر به ن ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.


90-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


91-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه حفاظت می کند.


92-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.


93-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.


94-حجاب کلید به فاطمه زهرا (س) است.


95- زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.


96- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.


97- حجاب مایه عفت ن است.


98- حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.


99- دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها


100 – حجاب مصونیت است نه محدویت.


حجاب در قرآن
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای ، به ن و دخترانت و نیز به ن مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.


حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت
دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب ن سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بز اری های اجتماعی است؟
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.


مرد چاقوکش جلو چشمان قاضی با 18 ضربه، او را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. شوهر مروه برای نجات همسرش به سمت او شتافت اما توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت.
روز سوم ماه رمضان امسال، مقارن با سالروز حادثه ای بزرگ و متاثر کننده است، حادثه ای که غرور مسلمانان عالم را جریحه دار کرد و سندی برای مظلومیت مسلمانان در دنیای بی رحم و نژاد پرستانه غرب شد. شهادت «مروه شربینی»، شهیده حجاب آن حادثه تلخ است. زنی که همچون الگوی خویش، حضرت زهرا(س) زندگی کرد و به تأسی از او در حالی که باردار بود، در اوج ناجوانمردی، در پیش چشم همسر و فرزندش به شهادت رسید.

این بانوی بزرگوار، در سال 1977 میلادی در شهر اسکندریه متولد شد. پدرش علی شربینی و مادرش لیلا شمس هر دو شیمی دان بودند. او بعد از فارغ حصیلی، در سال 2003 به همراه همسرش به آلمان مهاجرت کرده و ابتدا در شهر برمن و از سال 2008 در شهر «درسدن» ن شدند. همسرش، وابسته فرهنگی مصر در یکی از های آلمان بود که با استفاده از بورس تحصیلی در رشته ی ژنتیک تحصیل می‏کرد و جهت انجام پایان نامه ای خود همراه مروه به آلمان آمده بود.

چندی پیش از شهادتش، شربینی به دادگاهی مراجعه کرده و یک آلمانی نژادپرست را متهم به این کرد که «زمانی که در پارک با پسرش بازی می کرده، آل دبلیو او را مورد توهین قرار داده و بخاطر حجاب مروه او را تروریست و ی خطاب کرده است». دادگاه شکایت شربینی را پذیرفته و آل را محکوم به پرداخت ۷۵۰ یورو کرد. آل دبلیو این حکم را نپذیرفت و تقاضای تجدید نظر نمود.

در حین برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر در یک دادگاه درجه دو در شهر درسدن، فرد آلمانی در جلوی چشمان قاضی و سایر حاضرین به شربینی حمله کرده و با ضربات چاقو وی را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. در حین ضربات شوهر مروه برای نجات همسرش به طرف او شتافت که توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت. پس از آن شوهرش با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری گردید. همچنین فرزند دسال سه ساله شان که شاهد این ماجرای خونبار بوده، برای معالجه تحت نظر روانشناس است.

این در حالی است که دستگاه قضایی آن کشور گویی که اتفاق خاصی روی نداده، حتی دستور به ممنوعیت اطلاع رسانی و پخش اخبار مرتبط با این موضوع را صادر نمود.

حال پس از گذشت 5 سال از به شهادت رسیدن این بانوی بزرگوار به دلیل حجاب، وی همچنان «شهیده حجاب» و نماد اعتراض به ستیزی غرب است. به همین بهانه به سراغ معرفی کتاب هایی با موضوع حجاب آمده ایم تا در ادامه مسیر حرکت این بانوی شهید، گامی هرچند کوچک در جهت ترویج حجاب واقعی و درست ن مسلمان برداریم.

1. سرمایه فکری مطهری
در فضای آن روزهای انقلاب ی که بحث های در رابطه با حجاب ن بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، گذشته از انحراف‏های عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده بود، این مسئله و دیگر مسائل مربوط به ن، وسیله‏ای در دست برخی افراد ناپاک شده بود تا بتوانند بر ضد دین مبین تبلیغات منفی ‏کنند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟
به همین خاطر مطهری که همواره چشم بینای انقلاب ی بودند، به سراغ تالیف کت در رابطه با حجاب رفت که بعدها «مسئله حجاب» نام گرفت. این کتاب در دو بخش تالیف شده است. در بخش اول ابتدا مسئله پوشش زن از نگاه سایر ادیان و ملت ها بررسی می شود، سپس به عده‏ای که طرفدار بی‏حج زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه در جامعه هستند، پاسخ می‏دهد و در بخش دوم، به سراغ بررسی مقوله حجاب خارج از عرف که منجر به خانه نشینی زن می شود، رفته است. دیدگاهی که صاحبان آن معتقدند، ن باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‏نشینی زن عقیده دارند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

مطهری در این کتاب هر دوی این دیدگاه ها را رد می کند و با دلایل و استدلال هایی محکم، ثابت می‏کند که نظر ، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است و نه هیچکدام از این دو تفکر اشتباه.

کتاب «مسئله حجاب» همواره یکی از اصلی ترین منابع مربوط به بحث حجاب است که مورد استفاده و استناد محققین و دانشجویان زیادی قرار گرفته و می گیرد.

2. بی حجاب، به حجاب بپردازیم
«زمانی که روسری اقتصاد کمی کنار رفت و مانتوی سیاست کمی تنگ و کوتاه شد و نظام اداری چکمه پوشید و سیستم قضایی گردن و بازویش را کرد، به طور طبیعی این واقعیت های تلخ در تصویر ن کوچه و خیابان خودشان را نشان می دهند. قضیه همین قدر ساده است. باور کنید...»

این بخشی از مقدمه کت است که سعی کرده بی و بدون تعارف به موضوع حجاب و معضلات آن در جامعه فعلیمان بپردازد و همین موضوع باعث شده است که حجت ال محمدرضا زائری، نام «حجاب بی حجاب» را برای کتابش انتخاب کند.

جنبه های اجتماعی و فرهنگی حجاب محور اصلی هشت مقاله موجود در این کتاب 107 صفحه ای است که علاوه بر بررسی این موضوعات به معرفی و بررسی عملکرد یکی از مؤسسات موفق در طراحی و تولید حجاب ی برای دختران نوجوان در بیروت، پرداخته است تا علاوه بر مورد خطاب قراردادن بانوان، تمام فعالان فرهنگی کشور را به افزایش تحقیق و مطالعه در رابطه با این حکم مهم ی تشویق کند.

در واقع همانگونه که زائری در پیشگفتار کتابش می گوید: «اهمیت حجاب از جهات مختلف، اقتضا می کند که با نگاهی جامع بدان پرداخته شود و چه در مقام پژوهش و چه در مقام آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی خاص آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد...»

3. نقش و رس زن
یکی از بحث های مهمی که همواره در ادیان مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، بحث نقش و رس زن به عنوان مهمترین رکن جامعه در ترویج و تحکیم پایه های عفت و حیا در جامعه است.
به همین خاطر دانستن نظرات ی در رابطه با این موضوع به عنوان ی جامعه که علاوه بر جنبه ، ی مذهبی مردم را نیز بر عهده دارند؛ بسیار مفید و پر اهمیت است.

جلد اول کتاب «نقش و رس زن» به همین موضوع پرداخته است و نظرات ی را در ارتباط با موضوع و حجاب در سبک زندگی ایرانی به طور کامل شرح داده است.

در بخشی از این کتاب با عنوان «مقابله قاطع با بی احترامی نسبت به حجاب در ها» نظر ی در رابطه با جایگاه و اهمیت حجاب در ها آمده است: «محیط ها بسیار مهم است. در محیط ها خانم های دانشجو و باید سعی کنند همین روحیه و فرهنگ ی را ترویج کنند. اگر انی خدای ناکرده در های کشور هستند که نسبت به حجاب ی و ن و دانشجویان دختر مسلمان بی احترامی میکنند، به آنها اجازه ندهید افکار فاسد خود را منتشر کنند. محیط باید محیط ی باشد. باید محیطی برای رشد انسان و زن ی باشد.»

گردآوری مطالب این کتاب بر عهده حسین بانکی پور فرد است. وی در حال حاضر مدیرعامل موسسه شفا (شبکه فعالین ازدواج) است.

4. چرا غرب از حجاب می ترسد؟
وقتی خبر شهادت مروه شربینی به در برخی از رسانه ها مطرح شد، بسیاری از طرفداران غرب سعی بر س وش گذاشتن بر این جنایت داشتند و با این بهانه که دنیای غربی، دنیایی آزاد برای همه ادیان و باورهاست، این گونه جنایت ها را یک نوع تسویه حساب شخصی جلوه دادند. این در حالی است که عملکردهای بسیار تند و خشن برخی کشورهای غربی و در رأس آن فرانسه و آلمان علیه حجاب تبدیل به نوعی قانون در این کشورها شده است. قانونی که قرار است در عین بی قانونی حقوق مردم این سرزمین ها را در حق برخورداری از حجاب ی نفی کند.
علی غلامی که یکی از اساتید صادق(ع) است؛ به سراغ این موضوع رفته است و کتاب «مسأله حجاب در غرب (بررسی حقوقی- جامعه شناختی)» را در همین راستا تالیف کرده است.

سیر کلی فصول چهارگانه این کتاب، به موضوعاتی همچون چرایی سیر تطور حجاب، دلایل رویگردانی از حجاب و مخالفت با آن در غرب، دلایل اقبال به حجاب در غرب و عملکردهای قانونی برخی کشورهای غربی در رابطه با حجاب پرداخته است و سپس این روند قانونی و امنیتی با استفاده از مبانی خود غربی ها و مبانی ی، عقلی و فطری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

5. پیدایش حجاب از نظر پزشکی
یکی از ابتکارات جالب در مورد مسائل دینی بررسی دلایل پزشکی آن هاست. موضوعی که می توان به وسیله آن و با استناد به آیات قرآن و کمک گرفتن از نکات پزشکی، شگفتی های علمی فراوانی را بیان کرد.

مجموعه «اولین و آ ین » از مجموعه های بی نظیر پزشکی است که شهید، سید رضا پاک نژاد آن را تألیف نموده است. او در مقدمه کتاب خود هدفش از این کار را اینگونه شرح می دهد: «چند دهه قبل زمانی که برخی دچار غرب زدگی و علم زدگی بودند و بر طبل تعارض علم و دین می کوبیدند، یک پزشک تحصیل کرده ی دست به کاری ابتکاری و بدیع زد وتصمیم گرفت تا رساله و ای پزشکی خود را به موضوع انطباق آموزه های با یافته های علمی روز قرار دهد...»

جلد 19 و 20 این مجموعه در ارتباط با موضوع حجاب است. مهمترین مسائلی که در این دو جلد بیان شده است عبارتند از: «حجاب در قرآن، علت پیدایش حجاب، چرا در باید خود را پوشاند؟، دختر امروز، چشم چرانی، بی حج سبب پیشرفت علمی است؟، زیان های بهداشتی و غیر بهداشتی برهنگی، ضرر اقتصادی بی حج ، آیا چادر داشتن؛ شرط ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است، آیا حجاب سد راه ترقی زن است؟، آیا بی حج سبب پیشرفت علمی و اجتماعی ن می شود؟، دختران بی حجاب روشنفکرند و احساس غرور می کنند، آیا همه بی حجاب باشند ی به ی نگاه نمی کند؟ و ...» است.

6. بهم میاد؟!
نگاه به وضعیت فعلی حجاب در جامعه مان نشان دهنده این است که این عرصه ایده ها و فکرهایی نو را برای ایجاد تغییر می طلبد. یکی از این ایده ها تبلیغ و نشر سخنان بانوانی است که روزی حجاب نداشته اند و حالا حجاب ی را به عنوان برترین پوشش برای خود انتخاب کرده اند.

ایده کتاب «بهم میاد؟!» پرداختن به همین موضوع از زبان دختری 16 ساله و مسلمان است که در کشور استرالیا زندگی می کند و تا قبل از رسیدن به این سن همواره بدون حجاب در مدرسه و جامعه حضور پیدا می کرده است و حالا که تصمیم به انتخاب حجاب و پوشش ی رفته است، درگیر اتفاقات و مسائل مختلفی می شود و البته این اتفاقات به او کمک می کنند که نسبت به تصمیم خود مصمم تر شود و بیش از پیش با با حقانیت حجاب ی آشنا شود.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

گذشته از این که نویسنده این کتاب «رنده عبدالفتاح»، زنی سنی است و حوادث آن را بیشتر از نگاه یک سنی بیان می کند ولی نوع نگاه ویژه و قابل تحسین او به مسئله حجاب و اینکه این مسئله، فقط موضوعی اعتقادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و .... آن بسیار در خور توجه است و نباید با آن همانند یک موضوع ساده برخورد کرد.

در بخشی از این کتاب جذاب که نشر آرما آن را منتشر کرده است، می خوانیم: «در مدرسه هدایت، حجاب بخشی از یونیفرم مان بود. اما من به محض این که از در مدرسه پایم را بیرون می گذاشتم، آن را برمی داشتم؛ چون اصلا جگرش را نداشتم آن طوری در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا تراموا قدم بگذارم... وقتی درس خواندن در هدایت را شروع ، از حجاب پوشیدن بدم آمد. سرم می خارید و از پوشیدن آن در زنگ ورزش به شدت تنفر داشتم. فکر می که روی سرم ترسناک به نظر می رسد و در دو هفته اول همیشه گیسوهایم را ح می دادم و می گذاشتم شان بیرون، طوری که هر ی من را با آن وضع ببیند، بداند موهای قشنگی دارم. پریشان بودم، اما بعد از مدتی که با بچه های دیگر آشنا شدم، این کار به نظرم احمقانه آمد. کم کم به آن عادت و دخترهایی را دیدم که آن را فول تایم و حتا داوطلبانه بیرون از مدرسه می پوشیدند. به خاطر شجاعت شان احترام زیادی برای آن ها قائل بودم. حتا کمی به آن ها حسودی ام می شد؛ چون من بلافاصله بعد از مدرسه می خواستم روسری ام را م، ولی آن ها می توانستند کاملا آرام و حتا با افتخار سوار قطاری شوند که پر بود از دانش آموزان مدارس دیگر، بدون این که حتا ذره ای تردید یا ترس داشته باشند. به نظر می رسید آن ها بسیار با هویت خودشان در صلح اند و هر ی آن ها را می شناسد، در چارچوب های خودشان به آن ها احترام می گذارد...»

چتر نحیف قانون بر سر حجاب
خبرگزاری شبستان:درطول 37 سال انقلاب ی،سیاست دررابطه با مساله حجاب مدام تغییر کرده گاهی اوقات در ها و خیابان ها با مساله حجاب با شدت و حدت برخورد شده در واقع باعوض شدن ت ها و مسئولان اجرایی کشور حتی نگاه به مسئله حجاب تغییر کرده است.به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان،مسئله حجاب در جامعه ما قبل از هر چیزی نیازمند به تبیین و توضیح برای همه مردم و ن جامعه دارد البته یک اشتباهی که در بین بسیاری از مردم وجود دارد این است که فکر می کنند حجاب برای خانم هاست در صورتی که ما احکام فراوانی در رابطه با حجاب مردان داریم اما احکام حجاب در رابطه با خانم ها بیشتر از احکام حجاب در مورد آقایان است.  همچنین مسئله حجاب در کشور ما از 100 به اندازه 20 فرهنگ سازی شده است، واقعیت این است اگر ما مضرات بسیاری از غذاها و داروها را قبل از مصرف به مردم گوشزد کنیم به عبارت ساده تر و دقیق ترباید  گفت  که می بایست فرهنگ سازی کنیم.


 


در طول 37 سال انقلاب ی ،سیاست در رابطه با  مساله حجاب مدام تغییر کرده است، گاهی اوقات در ها و خیابان ها با مساله حجاب با شدت و حدت برخورد شده در واقع با عوض شدن ت ها و مسئولان اجرایی کشور حتی  نگاه به مسئله حجاب تغییر کرده است در صورتی که این یک مسئله دینی است.


 


یک مساله این است که در طول این سالها نسبت به مسئله حجاب سلیقه ای عمل شده است ودر بسیاری از جاها می بینید که با مساله حجاب به صورت موردی، مقطعی ،ضربتی و کلاشینکفی برخورد می کنن دو ماشین هایی را در خیابان ها قرار می دهند و با خانم های بدحجاب و بدپوشش برخورد می کنند. آیا با این برخوردها مشکل بدحج حل می شود؟ ایا واقعا مشکل بی حج در جامعه ما با بگیرو ببند حل می شود؟ یا اینکه ما باید ابتدا به فرهنگ سازی در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشیم.حال سوال اینجاست که تا چه میزان قوانین تصویب شده در دوران ایران برای حفظ و احیای ارزش های و حجاب کارآمد بوده است؟


 


در این خصوص طیبه سیاوشی،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان می گوید:قاعدتا کارآمدی یک قانون باید خود را در سطح جامعه نشان دهد ولی متاسفانه ما این کارآمدی را شاهد نبودیم. به اعتقاد بنده ما باید در این زمینه ابتدا یک بسترسازی فرهنگی و آموزشی ایجاد می کردیم و بعد قانون را وضع می کردیم ولی هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفته، یعنی قانون، وضع شده ولی این قانون مطابق با بسترهای فرهنگی و آموزشی جامعه نبوده که بتواند پیشرو باشد و تاثیری در سطح جامعه نگذاشته است.


 


اگر ما بخواهیم مسئله و حجاب را در جامعه مطرح کنیم در واقع همان آموزش های سنتی و مذهبی که پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، پدرها و مادران یک خانواده داشتند، بسیار موثرتر از آموزه های ناقصی است که با تصدی گری ت و برخی مراکز آموزشی و فرهنگی در حال اجرا می باشد لذا با گذشت نزدیک به 40 سال بعد از پیروزی انقلاب نیز ما نتوانستیم تاثیری موثر به ویژه از خلق درونی به مرحله حجاب ظاهری برسیم.


 


2. به نظر شما وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه توانسته در ترویج فرهنگ موثر واقع شود و یا موفق بوده است؟


باید گفت ما بسیاری از وظایف را بر عهده ت به ویژه آموزش و پرورش گذاشته ایم. متاسفانه به دلایل متعدد از جمله مسایل ساختاری ،آموزش و پرورش موفق به انجام آن نبوده است و یکی از موارد هم همین مسئله و حجاب است که ما آمدیم ابتدا حجاب را از سطح ادارات آغاز کردیم و بعد به و سپس به آموزش و پرورش رسیدیم. اکنون مسئولان، آموزش را از سطح ابت آغاز د ولی متاسفانه آموزش به شکل دستوری و مستقیم است، یعنی از دیدگاه های نوین به هیچ وجه بهره نگرفته اند.


 


کشورهای مسلمانی هستند که هیچ ا ام، تعهد و اجباری برای این مسئله ندارند ولی به خوبی دختر و پسر جوان شان متعهد به انجام این مسئله هستند (اندونزی، ما ی، ترکیه) لذا هر چند ما راه های 40 ساله را رفتیم  ولی اقداماتمان  دستاوردهای موفقی نداشت، را ار درست این است که حداقل بیاییم از این کشورها الگوبرداری کنیم.


 


3. منظور شما از شیوه های نوین آموزش در نهادینه سازی فرهنگ حجاب و در جامعه چیست؟


بنده معتقدم آوردن این مسئله به سطح جامعه همراه با هشدار ،اجبار و گاهی اوقات متوسل شدن به خشونت به هیچ وجه کارآمد نیست،حتی معتقدین مذهبی – سنتی ما بر این باورند که این شیوه برخورد با جوان امروزی درست نیست ولی متاسفانه هنوز این برخورد ادامه دارد و تنها اتفاقی که برای این شیوه آموزش رخ داده این است که جوانان را وادار د راه هایی را در پیش بگیرند و اقداماتی را انجام دهند که تا قبل از توسل به زور انجام نمی دادنند.


 


 لذا ما معتقدیم اگر قرار است از شیوه های نوین برای نهادینه سازی فرهنگ و حجاب استفاده کنیم باید این شیوه های نوین هم حساب شده باشند. ما در سطح کشور دستگاه های فرهنگی بسیاری از جمله صدا و سیما و دهها مراکز فرهنگی دیگری داریم که فرزندان در ایام تابستان به آنجا مراجعه می کنند، این مراکز می توانند با شیوه های شاد آنها را تحت آموزش قرار دهند. بسیاری از مراکز فرهنگی هم در تلاش هستند که از شیوه های نوین برای دورنی مساله حجاب و برای ک ن استفاده کنند ولی مسئله این است که من معلم و من آموزش دهنده این شیوه،خودم معتقد باشم که این شیوه آموزش من موثر و کارآمد است و نه از سر اجبار بلکه  به دلیل عشق و علاقه آن را انجام می دهم.


 


لذا این شیوه یک سری دلایل متعددی دارد که ما هنوز به سمت این آموزش ها نرفتیم و مسئله به هیچ وجه هم جنبه مادی ندارد. ما هنوز یاد نگرفتیم که با مردم خود با لحنی که اکرم (ص) صحبت می د (رحمت و لطف) صحبت کنیم و متاسفانه در قدم های اولیه باقی م م.


 


4. چرا مسئولان نظام با وجود اینکه می دانند اقدامات صورت گرفته به بن بست خورده و هیچ تاثیرگذاری در اصلاح وضع حجاب و جامعه نداشته باز هم این شیوه ها  را ادامه می دهند؟


این اقدامات را به این دلیل انجام می دهند که یک عده از افرادی که شدیدا معترض هستند بر اعتراضات خود بیفزایند به ویژه در ایام تابستان شاهد این مساله هستیم ،این یک شیوه نمایشی است، یک عده ت می شوند و برخی از مردم هم این شیوه را تهدید حساب می کنند؛ این راحت ترین شیوه است ولی هیچ تاثیر عمیقی نداشته و هیچ بعد طولانی مدتی ندارد و به لحاظ اینکه از یک شیوه خشنی استفاده شده ،حتی اگر از بعد امر به معروف و نهی از منکر هم باشد لذا باید گفت این شیوه ،اجرای این فریضه نیست یعنی شما در عرصه خیابان در سطح عمومی جامعه که مردم در حال انجام فعالیت های اجتماعی خود هستند وارد شوید و با این مداخله در فعالیت های آنها خلل وارد کنید بنابراین این شیوه موثر و درستی نیست.


 


5- شما تا چه حد با این گزینه موافقید که می گویند برخی مدیران و سیاستمداران ارشد نظام هم در امر بهبود حجاب در جامعه دچار ناامیدی و بن بست شدند و عملا کارهای مهم را برای این موضوع رها د ؟


متاسفانه تا زمانی که مسئله حجاب و «زن محور» باشد به بن بست خواهیم خورد، یعنی مسئولان ما این قضیه را به خوبی متوجه شدند که ت گرایی در مسئله حجاب صدمه بزرگی را به این مهم وارد کرده است، راهش اشتباه است باید به مردم بگویند که ما راه را اشتباه رفتیم و مسئله حجاب و یک مسئله ای است که در عرصه اجتماعی، زن و مرد نمی شناسد، زن را هدف قرار ندهند.


 


6- بهترین شیوه برای جذب جوانان و نوجوانان به داشتن حجاب ی و رعایت و حجاب در جامعه از نظر شما چه می تواند باشد؟


در حال حاضر به ویژه در فصل تابستان مراکز فرهنگی متعددی وجود دارد. باید گفت اکنون شیوه های قدیمی دیگر پاسخگو نیست ،بایستی با بازی  ها و شیوه های شاد،ک ن را تحت آموزش قرار داد تا آموزش در ذهن آنها حک شود. نباید به کودک 5-6 ساله مستقیما گفت که تو باید روسری سرت کنی یا مثلا بایدحجاب این مدلی را بپذیری ،این را تبلیغ نکنید.آموزش باید روی ابعاد درونی حجاب و صورت گیرد که ما به آن به عنوان نگاه می کنیم و این را باور داشته باشیم که قطعا از به حجاب خواهیم رسید .


 


همانطور که بسیاری از ن کشورهای ی به دلایل شخصی و با انگیزه های مذهبی و فرهنگی به این قضیه روی آوردند و فرزندانشان هم به همین دلیل حجاب را انتخاب د و چون سن شان پایین بوده به حجاب احترام می گذارند و به هیچ قیمت حاضر نیستند از آن بگذرند و دیگران هم برای این حجاب احترام قایل هستند.


 


به نظر بنده دیگر زمان برخورد با شیوه های قدیمی گذشته است و اینکه مراکز فرهنگی مانند صدا و سیما بیایند افرادی را که حجاب را انتخاب د بیاورند و در مورد آن صحبت کنند این شیوه درست نیست، مطمئن هستیم که بسیاری از اساتید در این زمینه وجود دارند که هم دغدغه دین و هم دغدغه فرهنگ جامعه ایرانی را دارند و به خوبی می توانند در کنار مسولان کمک کننده باشند منتهی در راستای سیاست های این دستگاه های فرهنگی نباشند ولی می توانند دغدغه های آنها را پوشش دهند. ما باید از این پتانسیل ها و امکانات که تا آن مرحله هشدار نرسیدیم، استفاده کنیم.


 


همچنین حجت ال روح الله گ اری، پژوهشگر دینی نیز در این خصوص به شبستان گفت: یک وظیفه حکومت و یک وظیفه مردم دارند، این دو وظیفه باید همزمان و توام با هم پیش بروند، اگر تو خیابان ماشین بگذارید و بگویید ن بدحجاب را سوار می کنید در صورتی که معیار بد حج و بی حج را نمی دانیم و حتی گاهی اوقات معیارها در زمینه حجاب سلیقه ای عمل می شوند. اگر مردم ببینند که با این مظاهر برخورد می شود ولی وقتی به ادارات تمام تی یا شبه تی مراجعه می کنند می بینند خانمی که پشت میز نشسته حجابش اصلا حجاب مناسبی نیست، به نظر شما مردم باید به این نحوه برخورد ما اعتماد کنند؟ خیر، نباید اعتماد کنند، بگویند یک بام و دو هوا یا حتی در بعضی از موارد مانند انتخابات و راه پیمایی ها دیده شده است افرادی که مظهر بی حج در جامعه خوانده می شوند و یا در هنگام انتخابات در رسانه ملی نشان  داده می شوند که آیا شما در پای صندوق های رای حاضر می شوید؟ می گویند بله حاضر می شوند، این یک دوگانگی است و این را مردم نخواهند پذیرفت.


 


مسئله حجاب یک مسئله دینی، اجتماعی و الهی است، مسئله بی حج آفات بسیار فراوانی را در جامعه دارد. اگر شما امروز می بینید از 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود یکی از علت های اساسی آن مسئله حجاب است. حجاب فقط چادر یا روسری ای که ن بر سر می اندازد، نیست؛ این اصلا معنای حجاب  نیست  بلکه یک قسمتی از حجاب است.


 


ما حجاب پوششی و حجاب کلامی داریم که در جامعه  فراموش شده است، آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که می فرماید :خانم ها وقتی می خواهند با نامحرم صحبت کنند با عشوه صحبت نکنید آیا ما در رابطه با حجاب کلامی  و شوخی بین زن و مرد برای مردم مطالبی را بیان کردیم اینها جزو مصادیق حجاب است که به آنها توجهی نمی کنیم.


 


گاهی اوقات در رسانه ملی  ما دو تا مجری زن و مرد در حضور 80 میلیون نفر با یکدیگر بگوبخند و شوخی می کنند این با مسئله حجاب تضاد دارد، حجاب فقط این نیست که موهای سرتان را بپوشانید این یک قسمتی از حجاب است.


مقاله جایگاه حجاب در ادیان

مقدمـــــــه:

صرف نظر از مباحثی چون ادله حجاب، محدوده حجاب ی، فلسفه آن و مباحث دیگر، یکی از مباحث لازم در این باره، بررسی پیشینه این حکم است; به این معنا که آیا خود قانون و دستور خاصی برای پوشش ن در برابر مردان نامحرم ارائه داده است یا نه، رسم موجود بین بانوان مسلمان ریشه ای دیرینه دارد؟ ضرورت طرح این بحث از آن جا ناشی می شود که برخی مدعی شده اند: «ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو شد»2 و معتقدند که «حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد». برخی دیگر نیز گفته اند: «حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان وارد شده است».3 این مقاله در صدد کشف اثبات این مسئله است.

مفهوم شناسی :

قبل از ورود به بحث لازم است معنای واژه حجاب و مقصود از حجاب بیان شود.

مفهوم لغوی حجاب :

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در قرار دادن به کار می رود. ابن درید می گوید: «حجبت الشیء. .. اذا سترته، و الحجاب: السِّتر...، احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت فیه.4 حجاب، پوششی است که روی شیء را فرا می گیرد و حجاب یعنی ...، زمانی که خورشید در ابر فرو می رود عرب می گوید: احتجبت الشمس فی السحاب». فیومی این واژه را چنین توضیح می دهد:
حجب فعلی متعدی است و به معنای مانع شدن به کار می رود. به ، حجاب می گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته می شود، زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می گردد، ولی برخی مواقع به موانع معنوی نیز حجاب گفته می شود.
از گفتار اهل لغت می توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششی گفته می شود که مانع از دیدن شیئی پوشانده شده می شود. شهید مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خود را درباره این واژه، چنین بیان می کند:
کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب، بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد.

این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است. شهید مطهری می فرماید:
در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: «حتی توارت بالحجاب» یعنی تا آن وقتی که خورشید در مخفی شد. تعبیر حجاب با همین معنا در آیه 51 سوره شوری و نیز در آیه 53 سوره احزاب به کار برده شده است... . در دستوری که المومنین(علیه السلام) به مالک اشتر نوشته است می فرماید: «فلا تطولن احتجابک عن رعیتک» یعنی در میان مردم باش کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده.

مفهوم اصطلاحی حجاب :
حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم، اصطلاح خاصی دارداما در مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله ای فقهی است دارای معنای خاصی نیست. این واژه در فقه در معنای لغوی خود که همان حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده بود. در دوران متأ این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص ن اطلاق شده است. شهید مطهری در این باره می فرماید:
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنی پوشش است به کار می رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه ستر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب، است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است... در آیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به ن پیغمبر .
معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است، نه نشینی ن. تردیدی نیست که حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری بوده و همه طوایف ی بر آن اتفاق نظر دارند.


حجاب در ادیان الهیفطری بودن پوشش:
حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب، دارای جایگاه خاصی است، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و ، یک امر فطری است.
داستان حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند. در تورات (کتاب مقدس یهودیان که برای یان نیز مقدس است)، می خوانیم:
«و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نی ت و به نظر، خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس، از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد * آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتنن ساختند...».

بعد ادامه می دهد:
«و آدم، زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است* و خداوند رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید».

بر طبق این متن، آدم و حوا لباسی نداشتند و بعد از خوردن شجره ممنوعه چشمشان باز شد و فهمیدند که اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند و بعدا خداوند لباسی از پوست به ایشان ارزانی داشت.

در قرآن کریم در مورد داستان حضرت آدم و حوا چنین آمده است:

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة
آن گاه که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشیدند، پوشش خود را از دست داده ( شان آشکار گردید) و به سرعت، با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندند.

طبق آیات شریفه قرآن کریم، حضرت آدم و حوا قبل از چشیدن درخت ممنوعه دارای لباس بوده اند، اما با خوردن از آن درخت ممنوعه (بر اثر اغوای ) لباس خود را از دست دادند که بلافاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند.

به هر حال، مطابق هر دو نقل، پس از احساس برهنگی (خواه طبق نقل تورات قبل از آن دارای لباس نبوده و یا طبق قران کریم دارای لباس بوده اند) بلافاصله خود را با برگهای درختان بهشتی پوشاندند. این احساس شرم از برهنگی حتی بدون حضور ناظر بیگانه، و سرعت در پوشاندن خود به وسیله برگ ها (ولو بطور موقت)، از آن جهت که تحت هیچ آموزش یا فرمانی از جانب خداوند یا فرشته وحی و یا تذکر هریک به دیگری صورت گرفته است، بیانگر فطری بودن پوشش در انسان است و ثابت می کند که لباس و پوشش، به تدریج و بر اثر تمدن ها ایجاد نشده است، بلکه انسان های نخستین، یا به تعبیر بهتر، نخستین انسان ها، به طور فطری بدان گرایش داشته اند. و بنا به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های جهان، حجاب در بین ن، معمول بوده است. هر چند حجاب در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه بطور کامل از بین نرفته است.
اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم، به خوبی حجاب و پوشش زن را در آن می بینیم. دقت در لباس ملی کشورها ما را از ورق زدن کتب تاریخی برای یافتن ملل و اقوامی که ن آنها دارای حجاب بوده اند، بی نیاز می سازد و به خوبی اثبات می کند که حجاب در میان اکثر ملت های جهان، معمول بوده و اختصاص به مذهب یا ملت خاصی نداشته است.
تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا وم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت ن به ودیعت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است.
در ادیان زرتشت، یهودیت، یت و ، حجاب ن امری لازم بوده است. کتاب های مقدس مذهبی، دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات این مدعاست.
حجاب در شریعت زرتشت:

«آشو زرتشت» با توصیه ها و اندرزهای خود، کوشیده است تا پایه های حج را که ن ایرانی به عنوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کنند، در عمق روح آنان مستحکم نماید و از این راه، ضمانت اجرای قانون حجاب را در آینده نیز تامین نماید و بدین سان، جامعه خویش را در مقابل امکان انحرافهای اخلاقی پنهان، بیمه کند.
قسمتی از پند و اندرزهایی که «آشو زرتشت» به پیروان خود توصیه نموده را نقل می کنیم، تا این اقدام مهم «آشو زرتشت» بهتر نمایان گردد و حرکت او در جهت تعالی و آموزش ریشه های «حفظ حجاب» و بیان وم توام نمودن حجاب ظاهری با عفت باطن، روشن ترشود.
او می فرماید:

◄ ای نوعروسان و دامادان! روی سخنم با شماست. به اندرزم گوش دهید و گفتارم را به خاطر بسپارید و با غیرت، در پی زندگانی پاک برآیید. هر یک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی، بر دیگری پیشدستی جوید تا آن زندگانی مقدس شویی، با خوشی و می همراه باشد.

◄ ای مردان و ن! راه راست را دری د و پیروی کنید. هیچ گاه گرد دروغ و خوشی های زودگذری که تباه کننده زندگی اند، نگردید، زیرا لذتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده ای است که با شیرینی در آمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این گونه کارها زندگانی گیتی خود را تباه مسازید.

◄ پاداش رهروان نیکی، به ی می رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس، چیز دیگری نخواهد بود.

◄ فریب خوردگانی که دست به کردار زشت می زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان وش و فریاد و ناله است، ولی ن و مردانی که به اندرز و راهنمایی من گوش فرامی دهند، آرامش و خوشی زندگی بهره شان خواهد بود و سختی و رنج از آنان دور خواهد گشت و به نیکنامی جاودانی خواهند رسید.3

و در کتاب «وندی داد» این جمله به طور مکرر آمده است: «کلام ایزدی است که کردار زشت را نابود می کند: از تو- ای مرد! – خواهش می کنم پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز! از تو- ای زن! خواهش می کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز! آرزو دارم صاحب فرزند باشی و شیر تو فراوان شود!»4

در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در ذیل عنوان «پوشاک اقلیت های میهن ما» در مورد حجاب ن زرتشتی چنین می خوانیم:
«این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد، چنانکه روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و برش، همان شلوار بانوان کرد آذربایجان غربی است و کلا ، همان کلا بانوان بندری است».

دین زرتشت، بر سه اصل اساسی، « شه نیک»، «گفتار نیک» و «کردارنیک» استوار گشته است.

موبدان در تفسیر شه و کردار نیک می گویند:
«یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به ن دیگر دوری جوید».

در اندرز «آذرباد مارا سپند» موبد موبدان آمده است: «مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن»5حجاب در شریعت یهود:
رواج حجاب در بین ن قوم یهود، مطلبی نیست که ی بتواند آن را مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین ن یهود سخن گفته اند، بلکه به افراط ها و سخت گیریهای بی شمار آنان نیز در این زمینه تصریح کرده اند. در کتاب «حجاب در »، آمده است:
«گرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و آن را به وجود آورد، ولی در ملل غیر عرب، به شدیدترین شکل، رواج داشت. در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می د، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه می خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین (صورت و کف دستها) هم پوشیده می شد. حتی در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از قایم زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت درآورده بودند»

ویل دورانت، که معمولا سعی می کند موارد برهنگی یا احیانا تزیینات و آرایش های ن هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبیعی جلوه دهد، در این مورد می گوید:
«در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان ن خویش را با البسه فا می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد»

او در توصیف ن یهودی می گوید:
«زندگی آنان علی رغم تعدد زوجات، به طرز شایان توجه، منزه از خطایا بود. ن آنان دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانی پرزا، و امین بودند و از آنجا که زود وصلت می د، ا به حد اقل، تخفیف پیدا می کرد»

فرمت این مقاله به صورت word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین کنید


فایل

* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن ب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.

* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.

* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما


برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران


ادامه مطلب

رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. در نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی، برای فعالیت در این زمینه خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فرهنگ نیوز، "موسسه خیبر" با توجه به مشکلات فکری و عقیدتی که فرا روی نسل جوان است و در راستای مبارزه با جنگ نرم دشمنان ، اقدام به تعریف پروژه هایی می نماید که اساس این پروژه ها بر تحقیق و پژوهش استوار است، قالب پروژه های تحقیقاتی از قبیل خانواده، و حجاب، نقد فمینیسم، صهیونیزم و ... است.در گام بعد، پروژه ها کاربردی شده و در قالب پوسترهای نمایشگاهی، کتاب، مقاله، لوح فشرده، کلیپ، انیمیشن و ... با رویکردی هنری به جامعه عرضه می گردد.به بهانه روز و حجاب با "سرکار خانم نعیمه لو" مدیر مسئول و مدیر پژوهشی مؤسسه فرهنگی-هنری- کاربردی خیبر به گفتگو نشسته ایم.
1- با توجه به وضعیت حجاب در جامعه امروز، بهترین را ار حل مسئله بی حج در جامعه چیست؟
به قول ی که فرمودند: هر چیزی، هر زمان به شکل هنر در نیاید، تاثیر گذاری خودش را ندارد، عمق و ریشه ندارد. این مسئله مهم امروز مورد غفلت قرار گرفته است، ما برای ترویج حجاب از روش های هنرمندانه استفاده نکردیم. خودمان را به جای یک دختر بی حجاب و در شرایطی که او هست، قرار ندادیم، نیازهای او را نسنجیده ایم تا بتوانیم به سوالات ذهن او جواب بدهیم. بلکه بر اساس تصویری که خودمان از شرایط داریم و با نگاه خودمان شروع به فعالیت در زمینه حجاب کردیم بنابراین به نتیجه مطلوب نرسیدیم. بهترین را ار حل مسئله حجاب کار عالمانه مخاطب شناسانه و هنرمندانه است.
2- اگر بخواهید درصد بدهید به انی که در موضوع حجاب نقش دارند، چگونه تقسیم بندی می کنید؟
متأسفانه حجاب مسئله ای است که از اول انقلاب ی تا کنون، روی آن کار اساسی صورت نگرفته است و دشمن از آن به عنوان یکی از حربه های فرهنگی بهره گرفت تا به ریشه و اساس و ایران ضربه بزند. چرا که در این 35 سال رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی باعث شده است تا اگر هم ی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
این قدر روش های غلط و سلیقه ای در طی این سال ها در مورد ترویج حجاب استفاده شده و با ش ت مواجه شده است که باعث شده تا این روحیه بین متدینین و از آن بیشتر بین متولیان فرهنگی در حال گسترش است که نمی توان درباره حجاب کاری کرد. اما مسئله اینجاست که باید روش ها را اصلاح کرد از کارهای کلیشه ای، تذکرات بدون برنامه و معیار، تصویب فلان قانون، رفتارهای انتظاماتی با حجاب پرهیز کرد، این فعالیت های تکراری جواب نمی دهد.
امروزه با وجود عدم توجه مسئولین به مسئله حجاب که با روش های بعضا غلط خود دچار سرخوردگی شده اند، باز هم مردم انقل کشورمان که در تمام برهه های انقلاب در صحنه حاضر هستند این بار باز هم وارد میدان شده اند. خوشبختانه نهادهای مردمی کارهای بزرگی انجام داده اند، من می توانم یک لیست بلند بالا از تمام نهادهای مردمی در سراسر کشور برای شما بیاورم تا ببینید که افراد متدین و دغدغه مند در سراسر کشور برای تبلیغ حجاب چه کارهای خوبی انجام می دهند ، حتی این نهادها لیستی از نتایج فعالیت خود را از افرادی که به حجاب ترغیب شده اند را هم برای ما ارسال کرده اند.
3- با توجه به فعالیت 15 ساله موسسه خیبر توانسته اید با تحولات جامعه در بحث حجاب همراه شوید؟
هدف ما از فعالیت در دبیرستان ها تغییر نگرش دختران است. اگر تا چند سال پیش این دختران می گفتند که اصل حجاب غلط است ، از خودتان درآورده اید و در هیچ جای دنیا قانونی برای پوشش وضع نمی کنند. الان دختران نجابت به این نتیجه رسیده اند که حجاب اصل درستی است اگر چه در کشورهای مختلف اشکال گوناگون پوشش وجود دارد. این تغییر نگرش بهترین و مهمترین نتیجه ای است که گرفته ایم.
در مدارس نظر سنجی هایی را بدون ذکر نام انجام می دهیم و بر اساس این نظرسنجی بالای 75درصد می گویند نگرش شان به موضوع حجاب عوض شده است و به سوالات ذهنی مان پاسخ داده شده است. این نتیجه به خاطر این است که ما بر روی مسئله حجاب متمرکز شده ایم(نیامدیم ی ال درباره حجاب، ی ال درباره ، ی ال درباره روزه بحث کنیم).
در دبیرستان های تهران هم این استمرار و متمرکز بودن یکی از نمودهای فعالیت ماست. شاید مهمترین راهبرد ما برای به روز بودن این است که کارشناسان ما که در دبیرستان های مختلف در طول هفته فعالیت می کنند، آ هفته با هم درباره شبهات و سوالاتی که از طرف دانش آموزان مدارس مختلف مطرح می شود را با هم درمیان می گذارند و درباره پاسخ هایش با هم همفکری می کنند.
دومین را ار ما روند مستمر ما در فعالیت مان است، این کار باعث شده که ما ارتباط خیلی با دختران دبیرستانی داشته باشیم که ما را از نظر ذهنی به هم رسانده است. این ارتباط با دبیرستانی ها خیلی تاثیرگذار بوده و این موفقیت تمام سختی ها را برایمان همواره کرده است.
سومین راهبرد ما طبق تحقیقاتی که داشتیم آن است که دختران دبیرستانی از رمان استقبال خوبی می کنند و کمبود کتاب با موضوع حجاب هم در جامعه احساس می شود، بنابراین ما رمان هایی با موضوع حجاب تالیف کرده و در دست تالیف داریم.
4- دقیقا حرکتی که در مدارس شکل گرفته است چیست؟ چه اندازه موثر بوده و به اه تان نزدیک شده اید؟برای آینده چه برنامه هایی مد نظر دارید؟
در فضای دبستان حرف شنوی و تاثیر پذیر بودن حاکم است، در فضای منطق و استدلال حاکم است اما در دبیرستان نه به آن صورت حرف شنوی حاکم است نه منطق بلکه دانش آموزان به مسائل نگاه احساسی دارند در عین حال که می خواهند منطق کار را هم بدانند.. ما سخت ترین مقطع را انتخاب کردیم و خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که اثرگذار است. می شود کار کرد و نتیجه هم گرفت.
ما ابتدا یک پژوهشی در مورد شبهات و سوالات جوانان و نوجوانان ایرانی را از منظر افرادبی حجاب انجام دادیم. بعد یک سری کلاس های آموزشی با موضوعات؛ روانشناسی جوان و نوجوان، شیوه جذب آنان و تغییر تفکر برای مبلغین خود ترتیب دادیم و در ادامه وارد دبیرستان های دخترانه تهران شدیم. با دختران دبیرستانی وارد گفتگو شدیم، نه تنها پای صحبت با دخترانی که م م به رعایت حجاب نبودند می نشستیم بلکه با دخترانی که نمی خواندند یا کاهل به بودند هم حرف می زدیم به طوری موفق شدیم نگاه شان را تغییر دهیم.
موسسه خیبر طی 4سال در 500 دبیرستان دخترانه تهران فعالیت مستمر داشته است و با دختران درباره کرامت و جایگاه زن صحبت کردیم و خوشبختانه با استقبال خیلی خوب دانش آموزان مواجه شدیم. البته برای تداوم حضورمان سامانه پیامکی را ساماندهی کردیم که از طریق آن با دختران در ارتباط هستیم. این سامانه علاوه بر اینکه محتواهای خوبی در مورد هدف زندگی، مهارت های زندگی، روابط دختر و پسر و...پیام های پرمحتوایی را ارسال می کند، به سوالات و شبهات آنان پاسخ می دهد.
دوره تکمیلی طرح دختران نجابت ما امسال برای اولین بار در مدارس برگزار گردید که درباره ارتباط دختر و پسر و مهارت های زندگی است.نتیجه این تلاش ها و هم صحبتی ها این شده است که بالای 90 درصد از دختران دبیرستانی می گویند که حرف شما درست است و بالای 85 درصد دختران می گویند که نگرش ما نسبت به حجاب عوض شد. تاحالا ی این طوری و با این گفتمان با ما صحبت نکرده بود.
یکی از روش های دشمن پروژه عظیم حیاز است که با ارائه شخصیت های کارتونی الگوسازی می کنند. موسسه خیبر دو سال است که شخصیت های ثنا و ثمین و سینا را طراحی و ارائه کرده است و طبق فرموده ی در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب در سال 92 داشتند و شخصیت های ما را دیدند، فرمودند باید از این شخصیت ها انیمیشن بسازیم. مسلما تاثیرگذاری انیمیشن و آموزش سبک زندگی این شخصیت ها خیلی مهم است. یکی دیگر از برنامه های آینده ما این است که به خانواده ها درباره مضرات کارتون ها ،شخصیت های الگوساز فضای مجازی و عروسک ها به صورت مکتوب و صوتی- تصویری اطلاع رسانی کنیم.
دومین برنامه ما پژوهش درباره کتاب های پرخوانش جوانان است. نویسنده هایی که در این عرصه خیلی تاثیرگذارند را در دست نقد داریم تا بتوانیم متدهای منتقدانه قابل پذیرش برای دانش آموزان را به صورت ویژه نامه ارائه دهیم تا مضرات مستقیم این رمان ها را به مسئولین و خانواده اطلاع رسانی کنیم. زیرا به این نتیجه رسیده ایم که واقعا یکی از آسیب های بزرگی که دختران را در این سنین تهدید می کند، تاثیر این رمان ها است که نظر آنها را در مورد روابط دختر و پسر تحت شعاع قرار داده و حتی زندگی آینده آنان را تحدید می کند. تجربیات خودمان را با برگزاری کلاس های آموزشی در اختیار مبلغان حجاب و می خواهیم قرار دهیم و البته پژوهش هایمان نیز مرتب تقویت و بروزرسانی می شود.
مسئله غیرت موضوع مهمی است. امروزه مسئله تنها از ن مطالبه می شود. اما به موضوع غیرت مردان هم که نسبت به و حجاب دختران و ن خود بی تفاوت شده اند نیز باید پرداخته شود، زنده غیرت در میان مردان و بررسی ابعاد مختلف آن نیاز به یک پروژه جامع دارد که ما در تدارک تهیه کتاب، نمایشگاه و محصولات مختلف دیگر با موضوع غیرت مردان می باشیم.
5- میزان استقبال نسل جوان از موضوع حجاب تا چه اندازه بوده است؟
ما معتقدیم که بر اساس صحبت ی، بهترین روش ترویج حجاب، راه استدلال و منطق است،با شناسایی روحیات و نیازهای جوان باید با استدلال و منطق با آنان برخورد کرد. دشمن نیز دقیقا از همین روش وارد عمل شده است و با شناسایی نیازهای مادی و جسمانی نسل جوان و نوجوان آنان را تحریک می کنند تا به نتیجه مطلوب خود برسند.
تداوم سامانه پیامکی و کتاب های تاثیرگذار و ماندگاری که در مبحث حجاب تالیف نموده ایم نتیجه خیلی خوبی برایمان داشته است. معلمان در مدارس بودند که می گفتند ما هر موقع با دختران مان درباره حجاب صحبت می کردیم، گارد می گرفتند ولی وقتی کتابچه شما راخواندند، مشتاق بودند که با کارشناسان ما صحبت کنند.
6- نقش الگو و الگو سازی را در میزان اثرگذاری حجاب افراد چگونه دیده اید؟ شما چه الگویی را به دختران نجابت معرفی می کنید؟
الگوسازی خیلی مهم است چرا که انسان همیشه به الگو نیاز دارد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا(احزاب21) «قطعا براى شما در رفتار رسول خدا مایه اقتدا و سرمشق زندگى است براى ى که به خدا و روز واپسین امید (قلبى و عملى) دارد و خدا را بسیار یاد مى‏کند».
مشکل ما این است که می خواهیم اسوه های بزرگ تاریخ مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) را به عنوان الگو مطرح کنیم اما نمی دانیم چگونه این اسوه ها را معرفی کنیم که برای نسل امروز ملموس و قابل فهم باشد. اولا اینکه باید این الگوها را بتوانیم به زبان جوانان و ن امروز معرفی کنیم.
ثانیا باید الگوهایی که در میان خودشان هست را به جوانان مان معرفی کنیم. افرادی که در شرایط سخت به خاطر ارزش های اخلاقی حجاب شان را رعایت کرده است، معرفی کنیم در این زمینه ما از دختران چادری که در مسابقات بین المللی ورزشی شرکت کرده و مدال آورده بودند یک کلیپ تهیه کردیم که خوشبختانه کلیپ تاثیرگذاری بود.
7- میزان تاثیرگذاری تبلیغات و فروش محصولاتی که مروج بی حج هستند را چگونه ارزی می کنید؟ شما هم از این روش استفاده کرده اید تا تاثیرگذار باشید؟
ما در مدارس مستقیما در مورد چادر صحبت نمی کنیم که بیایید چادری شوید، مستقیما تبلیغ چادر نمی کنیم. برای ما مهم این است که بتوانیم تغییر نگرش بدهیم اینکه چند نفر چادری می شوند نمی تواند وما به معنای تنها نتیجه مثبت کار باشد.
در میان محصولات خود از جمله کتاب و cd هایی که در جوانان تاثیرگذار هست، محصولات حجاب را می بریم و برای چادرهایمان هم 50 درصد تخفیف قائل می شویم و در هر مدرسه با توجه به هزینه ای که بانی کار تقبل کرده است تنها می توانیم 15 چادر را با این قیمت می فروشیم. جالب این جاست که استقبال این قدر خوب است که در بسیاری از مدارس ت ش از30 چادر مطالبه و دریافت شده است.
8- چه را ارهایی را برای ترویج حجاب به مبلغین و دیگر افراد توصیه می کنید؟
مسئله مهم این است که عمیق، عالمانه و هنرمندانه عمل کنیم تا تاثیرگذار باشیم و از رفتارهای نمایشی پرهیز کنیم. اعتراض آمیز به تنهایی دردی را دوا نمی کند. بحث حجاب از لحاظ فلسفی و منطقی در اذهان خوب جا نیافتاده است .به قول حاج آقا قرائتی ما را بد معرفی کردیم، اگر به انسان تشنه ای در آفتابه آب بدهیم، او خود را سیراب نمی کند به خاطر اینکه ظرف بدی را انتخاب کردیم. در مورد حجاب هم همین اتفاق افتاده است، دانش آموزان حقایق را نشنیده بودند یا اگر شنیده بودند، بد شنیده بودند ما برای ارائه حجاب به جوانان، ظرف خوبی را انتخاب نکردیم.
طی این دوسال به این نتیجه رسیده ایم که در بحث حجاب تنها دانش آموز تصمیم گیرنده نیست بلکه یک مثلث سه ضلعی است که والدین، اولیای مدرسه و دانش آموز سه ضلع آن را تشکیل می دهد. بنابراین بر اساس این تجربه طی دو سال اخیر ما جلسات ویژه سخنرانی را برای والدین دانش آموزان ترتیب می دهیم که در این جلسات کلیات روانشناسی نوجوانان را برای والدین توضیح می دهیم. ارزش و جایگاه زندگی حیامند و مضرات نداشتن حیا در زندگی را تبیین می کنیم. خیلی اوقات دختران می خواهند چادری شوند اما والدین مخالفت می کنند. ما از طریق علمی، دینی و منطقی خانواده ها را توجیه می کنیم که حجاب به نفع دختران شماست.
برای مدیران و معاونین و معاونان پرورشی مدارس نیز که بعضا اعتقاد محکمی ندارند و یا افراد معتقدی هستند ولی بلد نیستند که دانش آموز را مجاب کند جلسات آموزشی گذاشته ایم که کتاب های خوبی را هم در این زمینه ارائه می دهیم.
رسانه ملی و سایت های خبری می توانند با نهادهای مردمی که در زمینه حجاب فعالیت می کنند در ارتباط باشند و از فعالیت های آنان، کارهای خوبی که با خلاقیت انجام می دهند و مهمتر اینکه این کارها بر اساس فرهنگ و آداب ا بومی سازی شده است، گزارشی تهیه کنند و با انعکاس این اخبار هم به اقشار مختلف امیدواری بدهند که می شود با کمترین امکانات، در سخت ترین شرایط کارهای بزرگ انجام داد و به عنوان الگوهای موفق در زمینه اصلاح حجاب در کشور باعث ترغیب دیگر افراد و حتی مسئولین کشور شود.
به نیروی جوان اعتماد کنیم ، به نیروهای انقل و دغدغه داری که در کشور برای حجاب دارند کار می کنند اعتماد کنیم و به انها کمک کنیم.

اختصاصی از فایل هلپ ریشه های بدحج ن با و پر سرعت .

ریشه های بدحج ن


ریشه های بدحج ن

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :223

مقدمه

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .

چرا که هر ی احساس می کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان « ریشه های بدحج ن » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند .

بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبة مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیة جوانان می گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .

بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه انی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .

نامه چارلی چاپلین یکی از هن یشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می دهد فقط به خاطر هنر می توان و به روی صحنه رفت و تاکید می کند این ی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می باشد  . می نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن تو باید از آن ی باشد که رو ا دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی کند . بهر حال امیدوارم تو آ ین ی باشی که از تبعة غریزه ی بشوی »

وم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم ی است و در قرآن کریم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آیات چنان فهمیده می شود که « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، باید از چشم چرانی ، نظربازی اجتناب کند و مرد و زن باید پاکدامن باشند و ن باید پوشش خود را بر دیگران آشکار نکنند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان نباشند » .

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه و رعایت وم حریم میان مردان و ن اجنبی و عدم جواز خلوت میان مرد و زن بیگانه بیان شده است .

با توجه به اینکه مردم کمتر به این موضوعات اهمیت می دهند ولی با معضلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم باید به دنبال کشف علت باشیم که چرا اینگونه مفاسد رخ می دهد و با بررسی و تحقیق می فهمیم که علتهای گوناگون در کار است که « بدحج و بی حج » روحیه افراد تأثیر منفی و م ب می گذارد .

با توجه به موانعی که در ادامه راه بود گاهی دچار تردید می شدم اما دریافتم که بخاطر تازگی موضوع ارزش تحقیق در این باره چند برابر است . چرا که به عوامل و ریشه های معضلات آگاهی می یابم و حداقل توان خویش را در رفع این    معضلات می آزمایم .

این طرح در 3 بخش ارائه می شود که بخش اول در مورد حجاب بعنوان یک پوشش برای فرد می باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ، می باشد . این حجاب و پوشش ، از ابتدای بوده و برای سلامتی و حفظ خانواده ، بهداشت روانی در جامعه و پیشرفت علمی در ترقیات فکری و حفظ حریم زن و مرد و پیشرفت کارهای اقتصادی می باشد « چرا حجاب بعنوان یک پوشش است و از نظر تا چه حدی شخص باید رعایت حجاب نماید » .

جایگاه زن در جامعه کجاست و حجاب چقدر جلونظر بازی را می گیرد و حجاب چرا برای زن بعنوان یک الگو می باشد.

بخش دوم در مورد بی حج که نداشتن روسری و چادر و امثال آن است .

این بی حج در ایران از زمان رضاخان شروع شد ، بی حج که باعث بی بند و باری و فساد و طلاق و ترویج و فرهنگ برهنگی شد .

راه های مبارزه با عوامل بی حج و بدحج

تقویت ایمان و اعتقاد و احیاء ارزشهای ی و شناسایی الگوهای والا و ... می باشد و پیامدهای بی حج که از نظر عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش سوم در مورد بد حج که به پوشش غیر صحیح از چادر گفته می شود که باعث شده محیط زندگی اجتماعی را آنقدر ناامن سازد که به دختران ما و ن ما را اغفال می کنند با بررسی منشاء حرکتهای بدحج که اث ذیری از تبلیغات کشورهای غربی و گرایش به اشراف نمایی با انواع بدحج ها و برخی عقده ای می باشند و بدحج را برای گشودن عقده هایشان انتخاب کرده اند برخی بر اساس رفتارهای خانواده واطرافیان ، رفت و آمدها ، تبلیغات سوء . گرفتار بدحج شده اند و ریشة اصلی بدحج عبارتند از مدگرایی ، غریزه ، هوسرانی ، تقلید ، کمبود شخصیت غرب زدگی ، خودنمایی ، زن در روابط و ... و علتهای دیگری نیز هست که باعث بدحج شده است از قبیل: 1-عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی ، تشکیل احزاب و گرو های منافقین  و ... و اینکه اشخاص چه انگیزه ای از استفاده ناصحیح از حجاب دارند و آفتهایی که این معضل را بر روی فرد و جامعه داشته و راه های مبارزه با عوامل و ریشه های بدحج بیان شده و نتیجه و تأثیری که بر روی افراد گذاشته مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش اول : حجاب

فصل اول : تعریف حجاب ، تاریخچه حجاب ، حجاب چرا

فصل دوم : عوامل حجاب

فصل سوم : منافع حجاب

فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب

فصل اول :

1.تعریف حجاب

2.تاریخچه حجاب

3.حجاب چرا

 

1-تعریف حجاب

حجاب از نظر لغوی به معنای پوشش ، ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند[1] .

و آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت می گیرد و معنای دیگر : آن چه که با آن چیزی بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد و در اصطلاح ی ، نوعی از پوشش است که در محیطی که نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضی از قسمتها .

2-تاریخچه حجاب

تاریخ تاریک است نمی توان در حقیقت مبداء و آغازی برای حجاب زن آن چنان که امروزه تصور می شود بدست آورد . زیرا همه ملل ن خود را از حفظ طغیان شهوات مردان دیگر به صورتی پوشانده اند و تاریخ زن در جهان و مظهران در ملل که تمایل کیفیت پوشش زن در قدیم الایام است . تمام پدران ن خود را از دید نامحرمان محجوب داشته اند تا موجب تهییج و تحریک نشود و این از غیرت و عصمت فطری مرد است . برخی دیگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفة اقتصاد و مسایل اجتماعی و ب و کار وجدانیات و نفسانیات نام برده اند باز هم خالی از قضاوت دربارة انگیز بودن بی حج نبوده است[2] .

حجاب چرا

1-حجاب باعث بقاء و سلامت حیات خانواده می باشد .

نی که خواهان حفظ عصمت خویش می باشند و از حریم حجاب بعنوان دژ امنیت زن پاسداری می کنند ، لازم و واجب است که بیش از همه طبقات اجتماعی با انی که با یکی از مقدس ترین ارزشهای اجتماعی ن مبارزه می کنند و آرامش روانی و عرضی آنها را در جامعه به مخاطره می اندازند ، مقابلة جدی و گسترده نمایند و به دیگر ن بدحجاب که بدون توجه به حساسیت شدید روحی مردان نسبت به اندام زن ، از حجاب شرعی خود استفاده مناسب نمی کنند و با مردم کوچه و بازار برخوردی عادی و صمیمانه می نمایند ، بفهمانند که رعایت دقیق حجاب به مصلحت خود آنها و تک تک افراد جامعه است و مهم ترین عاملی است که می تواند سلامت زن را در جامعه و خانواده تامین نماید و راه نفوذ نظرهای پلید و مسموم بیگانگان را به حریم عفت آنان ببندد .

به شرط آنکه ن محجوبه و صالحه خود نیز عملاً الگوی دیگران باشند و حجاب ظاهری خود را با عفت باطنی همراه سازند زیرا همانطوریکه حجاب کامل ظاهری ، امنیت خارجی زن و سلامت روانی مردان جامعه را تأمین می کند ، عفت باطن نیز تضمین کننده سلامت و امنیت حجاب ظاهری می باشد ؛ لذا همواره با رعایت شرایط باطنی حجاب باید از لباسهایی استفاده کرد که فاقد رنگهای پرزرق و برق و جالب توجه باشد .

چادر مشکی که انتخاب عمومی ن ، مسلمان اکثرا ممالک ی است اگر چه از حیث رنگ و ظاهر دلپذیر نیست ولی از نظر تأثیر قابل توجهی که در تخفیف تحریکات مردان دارد می تواند یکی از بهترین نوع حجاب باشد .چادر مشکی که بدن زن را بطور یک سطح و یکنواخت بپوشاند تأثیر معجزه آسایی در تخفیف نظرهای مردان داشته و می تواند مانع بزرگی در مقابل آنها باشد . اگر ن محجوب تمام شرایط حجاب را رعایت نمایند بر وقارشان افزوده می شود وحتی مردان لاابالی هم در برابر آنها به شدت مراقب رفتار و برخوردهای خود می باشند و دست و پای خود را بیشتر جمع می کنند بطوریکه ی جرأت نمی کند مزاحمتی برای آنان بوجود آوردتا چه رسد به اینکه مورد سوءظن یا سوءقصدقرار بگیرند[3].

بنا به فرمایش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

« انما مثل المرأه الصالحه مثل الغراب الاعصم الذی لایکاد یقدر علیه »

« مثل زن باعفت ، صالح ، محجوب مثل کلاغ اعصم است که ی را قدرت دسترسی به آن نیست »

ب : حجاب برای بهداشت روانی جامعه لازم است

چرا که عدم رعایت پوشش نه تنها مردان را دچار مشکلات روانی ساخته . بلکه دل و ذهن شخص را از مسیر صحیح کار منحرف ساخته و جوانان اجتماع را نسبت به زن بی اعتماد کرده است . مخصوصاً اگر ن بی حجاب در خانواده شأن یک جوان باشد مثلاً برادری داشته باشند یا باید روح غیرت و عفت دوستی را به تدریج در  او از بین ببرند و یا اینکه روح انتقام جویی و کینه را نسبت به مردمی که به نظاره اندام بزک کرده وی (خواهرش یا دخترش) می پردازند در او بوجود می آورد و لذا دست به انتقامگیری و اقداماتی فاجعه انگیز می زند پس با بوجود آوردن یک جامعه سالم و داشتن بهداشت روانی صحیح می توان از حجاب برای پیشبرد اه استفاده کرد .

ج – حجاب برای حفظ جان زن لازم است .

بی حج گذشته از اینکه زن را در معرض نگاه ها و تعرضات بیگانگان قرار می دهد چه بسا موجب خطرات جانی برای آنها می شود اغلب نی که کشته شده یا خودکشی می کنند معمولاً انی هستند که مراقب رفتار و حرکات و حالات حجاب خویش نبوده اند پس در نتیجه زن با حفظ حجاب خویش می تواند جان خویش را از چشم چرانیهای مردان نجات دهد[4] .

د : حجاب برای پیشرفت علمی و ترقیات فکری جامعه لازم است .

عدم تأمین صحیح و به موقع غریزه در مردان بزرگترین مشکل روانی بوده و مانع تفکر و خلاقیت می باشد . در نتیجه هر چه مناظر انگیز در جامعه بیشتر باشد به همان میزان مشکلات روانی و عقب ماندگی فکری و فرهنگی بیشتر خواهد بود . عدم رعایت حجاب و پوشش صحیح نه تنها خود و خانواده را آلوده می کند بلکه بر سرنوشت یک کشور هم تأثیر می گذارد پس حجاب باعث پیشرفت علمی جامعه می باشد و زمانیکه از طرف پوشش خود در آسایش باشی بهتر می توانی فکر کنی و تصمیم بگیری که می خواهی در چه زمینه ای مشغول به تحصیل و کار باشی و پیشرفت خود را به راحتی می توان با دارا بودن حجاب صحیح تضمین کرد .

هـ : حجاب باعث پیشرفت کار و تولید و ایجاد روح و تلاش اقتصادی لازم است . زیرا وقتی حجاب نباشد نه تنها موجب مضرات شدید اقتصادی و بهداشت جسمی می شود بلکه موجب صرف ساعتها وقت برای خودآراییهای افراطی و وقت گیر می شود در نتیجه چنین نی با این همه وقت هرگز راضی نمی شوند دست به کارهای فیزیکی و تولیدی بزنند و با آن ح بزک کرده به کار و تلاش بپردازند[5] .

 

 


[1] -حسن ، عمید ؛ « فرهنگ لغت  عمید » ، ج اول ، حرف ج .

[2] -فیلروزه ، گواهی ، « حقیقت و واقعیت زن در » ، ستاد ناحیه مقاومت بسیج خواهران (جزوه)

[3] -سیدمجتبی ، هاشمی و کارندی ، « روانکاوی زن » جلد اول ، صص 212-210 .

[4] -ستار ، هدایت خواه ، « زیور » ، صص اول ، صص 200-197.

[5] -همان منبع ، صص 203-201. 


با


ریشه های بدحج ن

 

جعفر صادق (ع) می فرمایند:

دو خصلت هلاک کننده است:

به رای خود برای مردم فتوا دادن و ندانسته چیزی را جزو دین شمردن 

در این مقاله به سئوالات متن قبل پاسخ خواهم داد همچنین با مطالعه این مقاله به این نکته پی خواهید برد که جبر در حجاب نه تنها به تحکیم خانواده کمک نمی کند بلکه باعث ت یب روابط شوئی می شود! 

 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید:

تا اینجا متوجه شدیم روانشناسی افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است  در حالی که اساس روانشناسی دین و قرآن روانشناسی مبتنی بر کنترل درونی است.

بنابراین:

حجاب از دین است.

حجاب اگر با عفت همراه باشد بهترین ابزار برای محافظت خانم ها (البته نه بطور مطلق) در برابر آسیب های اجتماعی است. در درستی این مهم شک ندارم.حجاب می تواند در تحکیم روابط شوئی تاثیرگذار باشد زیرا آسیب های اجتماعی (مزاحمت برای خانم ها) فشارزا بوده و باعث افزایش فشار روانی خانم ها می شود و این فشار روانی بصورت تحریک پذیری و پرخاشگری بر روابط زوجین و اعضای دیگر خانواده تاثیر منفی می گذارد. 

اما جبر در حجاب برگرفته از دیدگاه افرادی است که به روانشناسی کنترل بیرونی اعتقاد دارند .

 بنابراین :

حجاب از دین است ، جبر در حجاب از روانشناسی ماست!

 اما همانطوری که خواهید دید این جبر نه تنها سودی برای نهاد خانواده و  جامعه ما نداشته بلکه به اونها آسیب هم وارد کرده است.

در ابتدای این پست عرض جبر در حجاب به ت یب رابطه شوئی می انجامد. 

ممکن است فردی بگوید که جبر در حجاب باعث رعایت حجاب در ن می شود ، پس چطور می شود که جبر در حجاب باعث ت یب بنیان خانواده می شود ولی رعایت حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟!

در جواب به این سئوال باید عرض کنم که در مورد بحث در حجاب اجباری ، دیگر موضوع حجاب مطرح نیست ، بلکه این مسئله مطرح است که ما با جبر در حجاب چه روانشناسی را وارد جامعه و خانواده ها می کنیم؟!

لطفا با دقت بیشتری مطالعه بفرمائید! 

علی (ع) می فرمایند:

مردم به تمردان و مسئولین خود شبیه ترند تا به والدینشان.

این حدیث ارزشمند بیانگر این مهم است که روانشناسی که مسئولین با رفتار خود یا سبک انجام امور اجرائی در کشور رواج می دهند بر افراد تاثیر بیشتری از تربیت خانوادگی آنها می تواند داشته باشد.

حال سئوال این است که جبر در حجاب مروج چه فرهنگیست؟!

همونطور که عرض جبر در حجاب برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است در مقاله ی قبلی گفته شد که پیروان روانشناسی کنترل بیرونی معتقدند:

من می توانم کاری کنم تا دیگران علی رغم میل خود ، کاری را که من می خواهم انجام بدهند. همچنین من حق دارم و حتی وظیفه دارم انی را که طبق میل من عمل نمی کنند تحقیر ، تهدید و تنبیه کنم و حتی با پاداش ، آنها را مجبور کنم طبق میل من رفتار کنند چون به نفع آنان است که به حرف من گوش کنند. ( تئوری انتخاب - گلسر)

فرهنگی که این روانشناسی در جامعه رواج می دهد این است:

حرف ، حرف من است! واقعیت آن چیزی است که من می گویم و من می توانم برای  اجرای آنچه فکر می کنم درست است به زور متوسل شوم و حتی دیگران را تحقیر کنم. همچنین من می توانم دیگران را کنترل کنم! 

این روانشناسی وارد جامعه و بعد از آن وارد نهاد خانواده می شود.

حال ، دختر و پسری را تصور بفرمائید که معتقدند حرف ، حرف خودشان است و واقعیت همان چیزی است که آنها می گویند.

نتیجه ی این زندگی جز طلاق عاطفی ، خشونت یا طلاق قانونی و شرعی چه می تواند باشد؟

 

آیا شما حاضرید با ی که معتقد است حرف ، حرف خودش است ازدواج کنید؟! باز هم تاکید می کنم در اینجا موضوع مورد اشاره ی بنده حجاب نیست بلکه رواج فرهنگیست که جبر در حجاب وارد خانواده های ما می کند. 

اینکه ما برای دیگران اه خیرخواهانه داشته باشیم عملیست نکو! اما مسئله فقط هدف نیست!

فرد آر دیوید در کتاب مدیریت استراتژیک می گوید:

 یک روش بد ، یک طرح خوب را نابود می کند.

روش و شیوه ی اجرا مهم است! برای همین است که قرآن حکیم می فرماید :

لا اکراه فی الدین.

این آیه به معنای آن نیست که انسان را بطور مطلق آزاد بگذاریم بلکه به معنای آن است که در ترویج دین نباید به زور متوسل شد چون انسان ها برای انجام دادن یا انجام ندادن مناسک دین آزادند. لا اکراه فی دین یعنی هدف مهمه ولی روش هم به همون اندازه مهم است.

بر این اساس:

واجب است اما زورکی نیست.

روزه واجب است ولی زورکی نیست .

همانطور که حج و حجاب هم واجبند اما زورکی نیستند! 

هیچ اجباری در دین نیست بلکه دین نشانگر راه راست از بیراهه است .

روانشناسی کنترل درونی اهل زور نیست . فقط اطلاعات می دهد. اگر خو د ،روزه گرفتید و حجاب را رعایت کردید خودتان سود می برید در غیر اینصورت خودتان ضرر می کنید. آیا در این عبارت جبری وجود داشت؟!

چون روانشناسی دین و قرآن روانشناسی کنترل درونی است در نتیجه حرفی از اجبار و زور در میان نیست. 

 تا اینجا متوجه شدیم جبر در حجاب به دلیل رواج فرهنگ بد کنترل گری و استفاده از زور ، تهدید و تحقیر برای رسیدن به هدف ، باعث ت یب نهاد خانواده می شود.

اما آسیبی که جبر در حجاب به جامعه وارد می کنه به همینجا ختم نمی شود!

 جبر در حجاب نابود کننده ی فرهنگ مسئولیت پذیری است! 

اما قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنم قصد دارم خدمتتان عرض کنم که دین به چه شکلی مروج فرهنگ مسئولیت پذیری است:

افراد و مکاتبی که از روانشناسی کنترل درونی پیروی می کنند مروج فرهنگ مسئولیت پذیری هستند ،چون روانشناسی کنترل درونی معتقد است انسان از درون انگیزه می گیرید و همچنین فرد بر رفتار خودش کنترل دارد نه دیگران! 

به همین دلیل است که قرآن حکیم می فرماید:

هیچ بار گناه ی را (در قیامت) به دوش نخواهد گرفت 38 و برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم.

همچنین قرآن حکیم در آیه 105 سوره مائده می فرماید:

ای انی که ایمان آورده اید ! مراقب خود باشید . اگر شما هدایت یافته اید ، گمراهی انی که گمراه شده اند ، به شما آسیبی نمی رساند.

قرآن می فرماید ایمان خودت را قوی کن ، چرا؟

چون انسان از درون انگیزه میگیرد (به آیه 84 سوره اسراء نگاه کنید)

قرآن می فرماید خودت باید مراقب خودت باشی چرا؟

چون هر فرد بر رفتار خودش کنترل دارد.

به همین دلیل است که قرآن در آیه 29 و 30 سوره نور به ن و مردان مومن و مومنه توصیه می کند چشمان خود را فروگیرید.

به نظر بنده پیام قرآن در اینجا این است که شما کنترلی بر رفتار دیگران ندارید اما بر چشمان خود کنترل دارید! پس مراقب آنها باشید! 

این یعنی ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و خویشتن داری ما برای رشد و پیشرفت در تمام حوزه ها به مسئولیت پذیری نیاز داریم.

در مقابل روانشناسی کنترل بیرونی چون به طور مطلق عوامل بیرونی را دخیل در رفتار افراد می داند می گوید تمام خانمها باید حجابشان را رعایت کنند تا مبادا آن آقای مسلمان منحرف شود و دینش را از دست بدهد!

ما نباید فرهنگی را رواج بدهیم که فرد خطاکار دلیل اشتباهش را نه به ضعفش بلکه به عوامل بیرونی ربط دهد !

این فرهنگ از بین برنده ی حس مسئولیت پذیری  در جامعه است.

حال وقت پاسخ دادن به سئوالات مطرح شده در مقاله قبلی است:

*چه اشکالی دارد که حتی با زور و جبر  افراد را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟

چون جبر در حجاب فرهنگ کنترل بیرونی را رواج می دهد ضررش از سودش بیشتر است.

* چرا بعضی از دوستان به انجام دادن این عمل غیر ممکن (جبر در حجاب) اصرار دارند؟ 

چون بغیر از سبک روانشناسی کنترل بیرونی با سبک دیگری در اجرای برنامه هایشان آشنا نیستند.متاسفانه تقریبا همه ما با روانشناسی کنترل بیرونی بزرگ شده ایم! به همین دلیل است که بخشی بزرگی از مسئولین به این نتیجه رسیده اند که جبر در حجاب آنان را به اه شان نرسانده اما باز هم به جبر در حجاب ادامه می دهند!!!

*آیا  جبر در حجاب درست است یا نه؟ چرا؟

بنظر بنده چون جبر در حجاب فرهنگ روانشناسی کنترل بیرونی را رواج می دهد ( تهدید ، تنبیه و ...) سبک اجرائی درستی نیست و ما را به اه مان نمی رساند (تحکیم خانواده و ...) کما اینکه تا بحال به اه مان نرسانده!

*جبر در حجاب از کجا ناشی می شود؟

از روانشناسی ما !

*جبر در حجاب چه مزایا و معایبی دارد؟

جبر در حجاب هیچ مزیتی ندارد کما اینکه تا بحال نداشته است. اگر این ادعای بنده را قبول ندارید بفرمائید ما با جبر در حجاب به چه هدفی رسیدیم؟ جبر در حجاب چه تاثیر مثبتی در جامعه یا خانواده های ما داشته است؟!!!

به معایب جبر در حجاب در این پست اشاره .

 

آیا حجاب باعث افزایش یا کاهش فساد می شود؟ آیا حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟ 

حجاب فقط محافظت کننده ( البته نه بطور مطلق) خانمها در برابر آسیب های اجتماعی (مزاحمت های خیابانی)  است. بعضی از افراد معتقدند رعایت ن حجاب باعث تحریک مردان می شود. از افرادی که این دیدگاه را دارند می خواهم با دقت بیشتری این مطالب را مطالعه فرمایند:

اگر شما صدای انفجاری را بشنوید فیزیولوژی شما تغییر می کند. (ضربان قلبتان بیشتر می شود ، نفس نفس می زنید و ...) 

اگر چند ثانیه بعد همین اتفاق بیافتد دوباره فیزیولوژی شما تغییر می کند ولی با شدت کمتری!

هر چقدر شما صدای انفجار را بیشتر بشنوید (البته با فواصل کم زمانی) برانگیختگی فیزیولوژی شما کمتر می شود.تا جائی که فیزیولوژی شما نسبت به آن پدیده بی تفاوت می شود.  

روانشناسان اجتماعی به این پدیده اثر کرخت شدگی می گویند.

به همین دلیل است که اگر بدپوشش ترین زن ایرانی در اروپا قدم بزند ی به او نگاه نمی کند ولی همین خانم در جامعه ما باعث برانگیختگی فیزیولوژی در برخی از افراد می شود. (در اینجا می بینید که جبر در حجاب به دلیل رعایت نشدنش توسط همه افراد جامعه به ضد خود تبدیل می شود و نتیجه ی ع می دهد!!!) 

آیا ن مسئول بهشت رفتن مردان هستند؟!!!

همانطور که قبلا عرض قرآن می فرماید:

برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم

هر فرد ، مسئول بهشت رفتن خودش است.

نه نوح توانست فرزندش را نجات دهد نه دشمنان توانستند بلال حبشی را از صراط مستقیم منحرف کنند.

در پایان از افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند می خوام به دو توصیه مهم توجه کنند:

توصیه اول از پوپر (فیلسوف علم ) است:

بیشتر برای بر طرف عیب و نقص های مشخص بکوش تا ساختن آرمان شهر!

تلاش مکن که با راه حل های انسان ها را خوشبخت کنی ، بلکه بجای آن ، نیروی خود را در راه از بین بردن عیب و نقص های مشخص بکار گیر! همه این کارها را از راه مستقیم انجام ده ! نگاه کن چه چیزی در جامعه ای که در آن زندگی می کنی ، بدترین بلای اجتماعیست ، بکوش مردمان را صبورانه قانع کنی که می توانیم از شر آن خلاص شویم!

اما تلاش مکن که این هدف ها را بطور غیر مستقیم و با طرح و تدارک آرمان هائی دور و جامعه ای در حد کمال محقق کنی.

به رویاهای جهان زیبایت اجازه نده که ترا از تیره بختی واقعی مردمانی که هم اکنون در میان ما رنج می برند منحرف سازد.

 

توصیه دوم از اعظم (ص) است:

پیشینیان شما بیش از این به این دلیل به هلاکت رسیدند که بزرگ (مشکلات بزرگ) را رها د و کوچک (مشکلات کوچک) را گرفتند.

اگر منصفانه به مشکلات و مسائل کشور نگاه کنید (طوری که آ تتان اب نشود!) متوجه می شوید در کشور ما افرادی که آنها را بدحجاب می دانید نه بزرگترین مشکل کشورند و نه بزرگترین مشکلات کشور را بوجود آورده اند! اینطور نیست؟!

 

×اگر با عرایض بنده در حوزه حجاب مخالفید دیدگاهتان را در بخش نظرات بیان بفرمائید. در غیر اینصورت مقاله های بنده در مورد حجاب را در فضای مجازی منتشر کنید.

 

عنوان پست بعدی:

مسئله اشتغال ن


ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

گسترش بد حج در بین دختران ایرانی

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

برای مقابله با بی حج باید از روش های دینی استفاده کنیم » سرویس: - سیاست داخلی کد خبر: 93042313802 دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۴ کشور با بیان این که باید با عوارض اجتماعی با روش های دینی و هدایتی برخورد کنیم اظهار کرد: ما نمی توانیم باخشونت و فشارهای بیش از حد با مساله حجاب برخورد کنیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی در نهمین نشست دبیران ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی با بیان این که مسائل فرهنگی اعم از مساله حجاب و است، اظهار کرد: دامنه فرهنگ صرفا حوزه اخلاق و اعتقادات نیست و درحال حاضر از فرهنگ اقتصادی، فرهنگ ، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ امنیت صحبت می شود. وی افزود: فرهنگ بسترساز هر فعالیتی است و مهم ترین مشکل کشور ما هم در مساله فرهنگ است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما در مساله فرهنگ ریشه دارد. این که ما قانون را رعایت نمی کنیم، ریشه در مساله فرهنگی دارد. کشور با بیان این که ی در مقاطع مختلفی به تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی اشاره کرده اند، خاطرنشان کرد: اما هیچ گاه این صحبت های ی مورد توجه قرار نگرفت و پیگیری نشد. رحمانی فضلی با بیان این که باید همه درباره حجاب و نگران باشیم، زیرا این مسائل در جامعه قوام ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: رفتار اجتماعی ما که فرهنگ عمومی را تشکیل می دهد دچار اشکال است. ما باید به فرهنگ جامعه حساس باشیم. مساله حجاب را برای رضای خدا دنبال کنیم و دنبال کاری نباشیم. وی همچنین اظهار کرد: با مساله حجاب نباید برخورد قهری کرد، اما با عده ای که منسجم و به صورت تشکیلاتی با حجاب مخالفت می کنند، باید برخورد سختی شود. اکنون این مساله به صورت جدی دنبال می شود. کشور با بیان این که مساله حجاب را باید به خوبی بشناسیم و آن را به دیگران نیز بشناسانیم، اظهار کرد:طبق نظرسنجی ها فقط 5 درصد بانوان به حجاب اعتقاد ندارند. عده ای از بانوان به حجاب اعتقاد داشته و به آن عمل می کنند و عده ای نسبت به حجاب با آن که به آن اعتقاد دارند، خیلی حساسیت نشان نمی دهند. دسته ای دیگر از بانوان به حجاب اعتقاد ندارند، اما به خاطر رعایت آداب اجتماعی حجاب را رعایت می کنند و عده ای هم به حجاب اعتقاد نداشته و با آن مقابله می کنند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: در حکومت پهلوی فرهنگ بدحج تبلیغ می شد، اما اص دینی و فرهنگ مردم با ندای (ره) به انفجار نور رسید. کشور با اشاره به این که حجاب حتی پیش از نیز در ایران وجود داشته است، گفت: ما در شناساندن مساله حجاب کوتاهی کرده ایم، حتی حجاب را به روشی شناس م که در روح افراد قرار نگرفت. اکنون مساله حجاب مسئولان کشورهای ترکیه و فرانسه را نگران کرده چون حجاب با فطرت انسان هماهنگی دارد اما ما آن را به خوبی نشناسانده ایم. رحمانی فضلی در ادامه با بیان این که بخشی از ایمان مردم به عملکرد مسئولان بازمی گردد، اظهار کرد: وقتی ما مسئولان اخلاق را رعایت نمی کنیم و همدیگر را متهم کرده و بی عد ی هم در حوزه اقتصادی وجود دارد از مردم نمی توان انتظار داشت، زیرا رفتار مسئولان بر مردم تاثیر می گذارد. چه قدر افراد شریف را به خاطر مسائل ت یب کردیم و به مبانی اعتقادی جوانان تیشه زدیم. وی در ادامه با بیان این که من پیگیر و متولی مساله حجاب هستم خاطرنشان کرد: ما برای پرداختن به مساله حجاب کمبود بودجه نداریم، ولی باید بدانیم که بودجه عامل تعیین کننده نیست. وی در پایان افزود: ما باید همه اراده کرده و به هم کمک کنیم و شان ملت را رعایت کرده و با متخلفان هم برخورد کنیم تا مساله حجاب حل شود. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان این که شبکه های انحراف و توطئه در حوزه فرهنگی فعال هستند گفت: وزارت کشور با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با این شبکه ها برخورد می کند. وی همچنین گفت: سمن ها یکی از مراکزی هستند که می توانند مردم را به صورت متشکل به صحنه آورده ، بنابراین وزارت کشور از سمن هایی که در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند برای مقابله با بی حج استفاده کرد و از آن ها حمایت می کند.


برچسپ ها:  لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کلیپ لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,کلیپ کشف حجاب درسا درخشانی,ع های بی حجاب درسا درخشانی,کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز,علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,ا اج درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی به خاطر کشف حجاب,


لحظه کشف حجاب درسا درخشانی

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها کنار مزار مختار ثقفی

bartarina.com
رتبه: ۳٫۷ - ‏۳ رأی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی که ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

معذرت خواهی از بهزاد فراهانی بخاطر رفتار زشت خبرنگار

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ... طواف هواپیمای ایرباس دور حرم رضا در حالا خورشید · لحظه فرو ریختن ... جهت مشاهده پربازدیدترین ع و امروز اینجا کلیک کنید ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه 29 آذر 95 + ع

bartarina.com
رتبه: ۴٫۵ - ‏۲ رأی
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - ترور آندری گنادی اوویچ کارلوف سفیر روسیه در آنکارا ترکیه که شامگاه روز دوشنبه 29 ... لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه ۲۹ آذر ۹۵ + ع ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین مسجدجامعی به قالیباف با خالی بند در شورای شهر

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران به قالیباف شهردار تهران که در شورای ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین به ی معاون رئیس جمهور در یزد

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین به حسینعلی ی معاون رئیس جمهور در یزد ... لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی · مداحی ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

درگیری و جنجال اکران خصوصی سلام بمبئی در پردیس ...

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - درگیری در اکران خصوصی سینمایی سلام بمبئی و جنجال اکران ... دستفروشی مادر شهید معظمی در بازار تهران + حاشیه ها · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com/category/ /
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ دیدگاه ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

خواستگاری از مجری زن هواشناسی در برنامه زنده

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - خواستگاری از مجری زن هواشناسی که این مجری زن در حین گفتن اخبار ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

saeed، نویسنده در دلبرانه - صفحه 3 از 95

delbaraneh.com/author/saeed/page/3/
علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی بازی برنا درخشانی با ... یدن و قتل دو کودک در کرمان+علت ماجرا بچه ی در کرمان ربوده شدن کودک در مارکت کرمان لحظه یدن بچه در مارکت لحظه ربوده ...

عآتشنشانان پالاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q=عآتشنشانان+پالاسکو
کلیپ لحظه فرو ریختن مجتمع پلاسکو در تهران 30 دی 95. 19-1-2017 ... سانحه پلاسکو ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی.

ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها - ...

baztabonline.net/search/?q= + +ریختن+پلاسکو+از+روب+رو+ ...
ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها. ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 بازتاب آنلاین کلیدنیوز 1557. ع و  ...

جدید از داخل ساختمان پلاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q= + +جدید+از+داخل+ساختمان+پلاسکو
۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 ... / ویدئوی جدید یکی از به پلاسکو از داخل ساختمان قبل از ریزش. 3 هفته پیش ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های کشف حجاب ...

لحظه مرگ منصور پورحیدری بایگانی - seehd.ir

seehd.ir/category/ -لحظه-مرگ-منصور-پورحیدری
نوشته saw: legacy 2017 اولین بار در فردا رایگان و سریال با لینک ...... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران.

لحظه انتخاب بهترین بازیکن سال فیفا 2016 بایگانی ...

seehd.ir/category/ -لحظه-انتخاب-بهترین-بازیکن-سال-ف
م استیل ۲۰۱۶ با کیفیت عالی ۷۲۰p. م ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران. کشف حجاب درسا ...

کشف حجاب بازیگر زن با گوگوش | سایت تفریحی فاندل

www.fundel.ir/tag/کشف-حجاب-بازیگر-زن-با-گوگوش/
بازیگر زن بدون روسری و حجاب در کنار گوکوش + کشف حجاب و ع . بازیگر زن ... و کلیپ · کلیپ ... لحظه ریزش سد خاکی روستای ریزه تایباد مشهد +ع .... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ۱ اسفند ...

لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه ::

mahmoharam95.blog.ir/.../ %20لحظه%20ترور%20سفیر%20روسیه%20در%20...
۲۹ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه لحظه تیراندازی و ترور سفیر روسیه در ترکیه + ع ترور سفیر روسیه لحظه ترور سفیر روسیه ...

آهنگ جدید با

کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ... ایرانی و خارجی سانسور; 14 ساعت پیش. انیمیشن ازی ۲۰۱۶ ... لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی.

تصادف فرحناز ارباب | لحظه تصادف وحشتناک فرحناز ...

namnak.com/تصادف-فرحناز-ارباب.p20507
رتبه: ۳٫۹ - ‏۳۲ نقد
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - تصادف فرخناز ارباب سرمربی تیم ملی کاتای بانوان در مسیر محمودآباد به آمل زمانی که داخل خودروی خود در حال استراحت بود رخ داد. در این مطلب لحظه ...

سنینم - تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹)

saninam.ir/show/36662/تک-ع -های-جدید-بازیگران-ایرانی-(۱۱۲۹)
تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹) سری هزار و صد و بیست و نهم تک ع های جدید بازیگر. ... برای فایل راهنمای ب درآمد روی ع پایین کلیک کنید. image result for .... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. لحظه ترور ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های ...

کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب ...

www.tafrihi-center.ir/.../ -کلیپ-شلیک-و-انهدام-هلیشات-در-خیابان-انقلاب-دوشن...
۲۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ماجرای کشف حجاب برنا و درسا درخشانی شطرنج بازان ایران + ع · سریال روزهای بی ... کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب دوشنبه 27 دی 95 ... لحظه تیراندازی سامانه پ ندی قرارگاه پ ند هوایی + ع .

رئیس فدراسیون شطرنج می گوید با برنا و درسا درخشانی «جدی ...

www.sarzaminjavid.com/chess-players-would-be-punished-over-unveiling-and-playin...
۶ روز پیش - کشف حجاب درسا درخشانی بازیکن شطرنج باز ایرانی و بازی ... با برنا و درسا درخشانی به دلیل بی حج و بازی با برخورد می شود ... امسال سمیرا حیدری در مسابقات جهانی آلیش، یک لحظه کلاهش در جریان ... .

شکار لحظه ای ناب از چهره نرگس محمدی! +ع

www.iran16.com/شکار-لحظه-ای-ناب-از-چهره-نرگس-محمدی-ع /
و سریال ... بازدید : 27 کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ; بازدید : 87 ع های ترلان پروانه بازیگر زن زیبا و مدلینگ ... نرگس محمدی با انتشار ع زیر در صفحه اجتماعی اش، که زیرکی عکاس را در شکار لحظه های ناب نشان […] ...

خلاصه تایلندی آره یا نه - مجله خبری و تفریحی آی وی نیوز

ivnews.ir/search/?q=خلاصه+ +تایلندی+آره+یا+نه
the curse of sleeping beauty 2016 the curse of ... ۲۴ بهمن ۹۵ خلاصه بازی پرسپولیس استقلال ۲۴ بهمن + لحظه برخورد شدید با تماشاچی که به .... درسا درخشانی کشف حجاب کرد + ع و بیوگرافی.

لحظه سوختن دو سرباز ترکیه | روزانه

dlroozane.com/tag/ -لحظه-سوختن-دو-سرباز-ترکیه/
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - زنده سوزاندن دو سرباز ترکیه توسط ... جدید زنده زنده سوزاندن دو نظامیه ترک ... · کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع · خلاصه بازی پرسپولیس الهلال عربستان 3 اسفند 95 ...

پورتال پرشین وی

وارهول هنرمند نویسنده و ساز بزرگ یی چگونه زندگی کرد؟ مجید مظفری بازیگر خوب بد جلف از زندگی و کارنامه درخشانش میگوید ..... ناسا از ۷ خواهر کشف شده برای زمین تصویرسازی کرد ! +ع ... لحظه سرقت مسلحانه از صرافی میدان فردوسی تهران! .... لباس مجلسی با حجاب بهترین انتخاب برای خانم های خوش پوش+تصاویر.

حذف نماد پرچم ایران از روی بطری های آبجو و مشروبات - سماتک

www.samatak.com/news/diverse/delete-icon-of-the-iranian-flag-on-beer-bottles.html
... قرار ملاقات اینستاگرامی (ع ) · درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر ... ع های رابطه مرد ی با 200 زن شوهردار · آب گل آلود اهواز سوژه جدید ...

ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب - سماتک

www.samatak.com/p os/amorously/p o-a-word-love-written.html
ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب,جدیدترین ع عاشقانه,ع های فانتزی عاشقانه,ع نوشته جدید رمانتیک,ع نوشته دختر و پسر,ع نوشته های زیبا و جدید. ... + شویی و خانواده. - آهنگ; - کلیپ. + .... تور لحظه آ ی و ارزان استانبول · زیباترین ... درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر · samatak ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · ...

https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
دست. اخبار. زبان. برای. روی. تلفن. . ,. شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. . (. همه ... کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم. بیشتر. بین. راه. اطلاعات. ی. حال. اصلی. ایران ..... لحظه. نامهای. رسید. دچار. شاخه. سرویس. بهترین. چی. اطلاعاتی. هشت. تفاوت. مرکز ..... حجاب. میگویند. ریاست. فوت. پذیرفته. دیده. جمشید. ممنون. ضروری. افکار. ذکر.

موتور جستجوی قطره

ع ها و ویژگی های moto g5 و g5 plus به بیرون درز کرد .... 19 - کشف جسد نوجوان غرق شده در سیل بستک ..... در همان لحظه بود که فهمیدم دوست قدیمی ام مدت هاست که بزرگترین خیانتکار زندگی من شده است. ..... 78 - راموس: باید از این اشتباهات درس بگیریم ... محسن مسلمان در بازی پرسپولیس و الهلال عربستان درخشان ترین مهره برانکو بود؛ ...

my stealthy freedom یواشکی ن در ایران | ...

https://fa-ir.facebook.com/stealthyfreedom
هنوز هم هستند انی که می گویند ن داخل ایران اعتراضی به حجاب اجباری ندارند؟ ... شما هم می توانید هر نظری که دارید از طریق ویدیو و ع بفرستید. ..... islam is the absolute worst, at the moment, but being demented humans i'm sure we ...... ایران اعلام کرد: برنا درخشانی 15 ساله به خاطر بازی با حریف اسراییلی و درسا درخشانی 18 ...

کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع – مجله ...

morahem.com/majale/endless-female-veil-singer-in-a-foreign-network-p os/
۶ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - تصاویر هنرمندان · شکار لحظه ها · گزارش تصویری · ع های جالب ... کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع ... endless female veil singer in a foreign network + p os٬ ع های .... به هلاکت رسیدن دست راست رجوی + تصاویر · ا اج درسا و برنا درخشانی از تیم ملی شطرنج , ا اج درسا و برنا درخشانی ...

کلیپ - تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.ir/tag/کلیپ
تفریحی سنتر, جدید, سریال ایرانی , آهنگ و موزیک ویدیو جدید, نرم افزار ... لحظه تیراندازی در رستوران مک دونالد مونیخ (آلمان) +  ...

آزاد ی واحد تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/
۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه .ش. - 489, کار کودک از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران, درسا امین رضایی .... ان بر سینمای معاصر مورد مطالعه: های بزرگراه گمشده اثر دیوید لینچ. ...... آلیاژهای مفرغ در ایران باستان مطالعه موردی، تابوتهای مفرغی کشف شده در ارجان و چوب ...... ساجده درخشان نژاد, دانشکده روانشناسی, علوم تربیتى, 1394-09-12.

مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

نوزادی به ۲۸ روز اول زندگی اطلاق می شود که به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد: مراقبت نوزادی
دوران نوزادی به ۲۸ روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت میباشد :
۱-بخش مهمی از مرگهای ک ن در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی رخ می دهد .
۲-مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهای بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است .
۳-نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد .
۴-چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.
***مراقبتهای نوزاد بعد از تولد :
۱-برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق ۲۵ تا ۲۸ درجه و هوای اتاق تازه باشد .
۲-در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود ، باید با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کرد.
۳-کهنه و ملافه های خیس را باید فوری عوض کرد .
۴- نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل ملافه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد .( برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد ، پاهای او را لمس می کنیم . سرد بودن پاهای نوزاد نشان می دهد که درجه حرارت بدن نوزاد پائین است .
۵-داغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است . نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه ، کنار شوفاژ یا بخاری یا زیر کرسی گذاشت یا لباس زیاد از حد به او پوشاند.
۶- نوزاد را باید بعد از ۴ تا ۶ ساعت پس از تولد کرد ( بجز نوزادان کم وزن و بد حال ).بهتر است نوزاد حاقل سه روز یکبار باشد . نکات لازم در مورد نوزاد به شرح ذیل میباشد :
-نباید نوزاد را با شکم پر کرد .، نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از جلوگیری میکند .
-نوزاد را باید در اتا قی کرد که گرم باشد و جریان تند هوا نداشته باشد .
– آبی که برای نوزاد استفاده میشود باید سالم و ولرم باشد . برای امتحان آب باید بجای دست از آرنج استفاده کرد .
– ۷-بند ناف نوزاد می تواند محل ورود میکروب باشد ، هرگز نباید با وسایل آلوده ناف نوزاد را دستکاری کرد ، نباید بند ناف را پانسمان کرد ، اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد .
– ۸-برای کهنه نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود ، کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشک شدن لانها را اتو کرد .
– ۹-در مواردی که نوزاد دچار سوختگی ادرار شده است اقدامات زیر لازم می باشد :
– او را مرتب با آ‎ب ولرم شستشو دهید.
محل سوختگی را چرب کنید .
**زردی:
ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود ویا علاوه بر چشم ، مخاط و پوست بدن نوزاد نیز زرد گردد . معمولا در اثر رسوب ماده رنگی به نام بیلی روبین در قسمتهای مختلف بدن مانند چشم و پوست زردی ایجاد می شود .زردی نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد . برخی نوزادان در هفته اول پس از تولد ( بین روز دوم تا پنجم ) زرد می شوند وزردی آنها تا روز هفتم ادامه پیدا کرده و سپس کاهش می یابد این نوع زردی طبیعی است و مشکلی برای نوزاد بوجود نمی آورد .
در این ح تغذیه نوزاد با شیر مادر باید ادامه یافته برای اطمینان ، نوزاد توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی معاینه شود، ادامه تغذیه نوزاد با شیر مادر در این مواقع نیز لازم است .
– نکته مهم : برای درمان زردی نوزاد از دادن هر نوع ماده غذائی غیر از شیر مادر ( مانند آب قند ، ترنجبین ،شیر خشت )خودداری کنید .
*اگر زردی همراه با علائم زیر با شد خطرناک است :
-زردی روز اول
-در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر .
-اگر فرزند قبلی مادر در اثر زردی فوت کرده باشد یا دچار عقب ماندگی شده باشد .
-اگر زردی شدید باشد ( کف دست و پا هم زرد شده باشد )
اگر زردی نوزاد همراه با خوب شیر نخوردن ، تب و بیحالی باشد
) خودداری نمائید .
**دفع مدفوع :
مدفوع نوزاد در ۸ تا ۲۴ ساعت اول تولد به صورت ماده سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا ۵ روز بعد از تولد نیز ادامه یابد . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از و اطراف آن پاک کرد . دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد . در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده و گاهی دارای ه های سفید شیر است . دفعات دفع مدفوع بستگی دارد به مقدار و دفعات شیری که نوزاد می خورد . در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریکه نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند . مدفوع نوزاد در ح عادی شل ، زرد یا سبز و بدون بو است .
*نکته مهم : چنانچه نوزاد تا ۴۸ ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پزشک مراجعه کنید.
**تغذیه با شیر مادر :
مادر باید نوزاد خود را بلا فاصله بعد از تولد به خود بگذارد ، مگر اینکه وضع عمومی او یا نوزاد به عللی مساعد نباشد .
وا یناسیون :
برای پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل کزاز . سیاه سرفه و … ایمن سازی نوزادان در بدو تولد بسیار حیاتی است .
تزریق ویتامین کا :
برای جلو گیری از خونریزی دوران نوزادی در بدو تولد به همه نوزادان ویتامین کا تزریق می شود .
مراقبت از ناف نوزاد :
خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود . رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یک تا دو هفته می افتد در این مدت و قبل از افتادن بند ناف لازم است :
– بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز و خشک نگه داشته شود
– بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و خشک شود .
– از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود.
– کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود .
– از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب گردد . ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمیشود زیرا الکل ، خشک شدن و جدا شدن بند ناف را به تاّخیر میاندازد .گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد ، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
**تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د :
برای تاّ مین ویتامینهای مورد نیاز نوزاد از روز ۱۵ تولد با نظر پزشک قطره آ+ د تجویز می شود .
*** رشد و نمو کودک :
** رشد : افزایش اندازه و طول اندامهای بدن را گویند مثل :افزایش وزن ، افزایش قد ، افزایش دور سر ،طول بازوها ،طول باها و…

**تکامل : بیشرفت منظم در طول مسیری مداوم را گویند که در این مسیر کودک مهارتها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد ، بعبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند ، مثل :
نشستن ،خندیدن، راه رفتن ، کنترل ادرار و مدفوع و دندان در آوردن .

*** اندازه گیری شاخصهای رشد :
**نحوه اندازه گیری وزن در ک ن :
اندازه گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است ،اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد . معمولاّ برای وزن ک ن از سه نوع ترازو استفاده می شود .
-ترازوی ثابت یا رو میزی
-آویزی
-عقربه ای یا کفی
در اندازه گیری وزن ک ن با ترازوی رو میزی به نکات زیر باید توجه داشت :
– ترازو در روی میز و محل مطمئنی قرار داده شود .
– از مادر بخواهید لباسهای کودک را کم کند و چنانچه اتاق سرد باشد در بیرون آوردن لباسهای کودک باید احتیاط کرد چون ممکن است سرما بخورد .
– پارچه تمیز ونرم و یا کاغذ تمیزی را روی کفه ترازو قرار دهید و کودک را روی آن بخوابانید .
– از تعادل ترازو مطمئن شوید وزنه باید روی عدد صفر قرار گیرد ، اغلب ترازوها دگمه با پیچی دارند که با آن ترازو را تنظیم می کنند.
– کودک را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روی ترازو قرار دهید و از مادر بخواهید که کاملاّ نزدیک کودک ایستاده و با او مشغول صحبت شود چون نوزادان و اطفال تحرک زیادی دارند مواظب باشید که از روی ترازو به خارج پرت نشوید .

*توجه :
در این مرحله به منظور دقت در توزین کودک توجه داشته باشید که ترازو به محلی تکیه نداشته باشد و بهورز یا مادر برای ثابت نگه داشتن کودک با دست به ترازو فشار نیاورند .
-با حرکت دادن وزن به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورید . بعضی از ترازو های اطفال رومیزی عقربه ای هستند که عقربه در روی وزن کودک ثابت می ماند . بعد از متوقف شدن حرکات کودک وزن را بخوانید و یادداشت کنید.
-هنگام خواندن وزن ،پاها یا قسمتهای بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگری بخورد .
-در پوشاندن لباس کودک به مادر کمک کنید .
– ترازو را برای استفاده بعدی آماده کنید و در بین دو وزن میله مدرج را روی صفر قرار داده و ترازو را قفل کنید .
– *طرز کار با ترازوی آویزان :
-ترازو را از میله ف ی یا شاخه محکم درختی آویزان کنید .
-از مادر خواهش کنید لباسهای کودک را تا حد امکان کم نمائید .
-از مادر بخواهید کودک را در محل توزین بگذارد و یا خود این کار را انجام دهید .
– کودک را در حالیکه در شلوارک است از قلاب مخصوص آویزان کنید .
– وزن را بخوانید و یادداشت نمائید .
طرز کار با ترازوی کفی یا عقربه ای :
-ترازو در محل صافی قرار گرفته باشد .
-عقربه روی نقطه مربوط به صفر باشد.
-کاغذ و یا پارچه تمیزی را روی آن قرار دهید .
-کفش کودک را در آورید .
-موقع خواندن وزن کودک بطور مستقیم نگاه کنید تا وزن را درست بخوانید و سپس یادداشت کنید .

*توجه :
وزن طبیعی نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم است و معمو لاّ در هفته اول کمی از وزن نوزاد کاسته میشود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مدفوع می کند و چنانچه نوزاد شیر کافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تولد خود میرسد و بعد از آن مرتباّبه وزنش اضافه می شود . بطوریکه در ۶ ماهگی به دو برابر وزن زمان تولد و در ی الگی به ۳ برابر و در ۲ سالگی به ۴ برابر وزن زمان تولد خود میرسد .

**نحوه اندازه گیری قد در ک ن :
در هر بار مراقبت از زمان تولد تا ۶ سالگی باید قد کودک را اندازه گیری نمائید . اندازه گیری قد ک ن را در ح خو ده یا در حال ایستاده میتوانید انجام دهید .
الف- روش اندازه گیری قد در حال خو ده :
-از مادر کودک بخواهید کلاه یا روسری کودک را باز کند و پتوی کودک را در آورد بطوریکه سر وکف پای کودک آزاد و مشخص باشد .
-طفل را در روی میز قد سنج بخوابانید بطوریکه سر طفل را با احتیاط به قطعه چوبی که روی صفر خط کش بطور عمود نصب شده است تکیه دهید .
-قسمت متحرک خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پای طفل تماس پیدا کند .
-قد کودک را بخوا نید و یادداشت کنید .
اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر پارچه ای را روی میز معمولی که در کنار دیوار و محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید. بعد یک صفحه صاف را در قسمت بالای سر کودک و عمود بر قسمت بالای میز و مقابل عدد صفر قرار دهید و بعد از ثابت نگهداشتن کودک عددی را که پاشنه پای کودک در مقابل آن قرار گرفته است بخوانید.
ب-روش اندازه گیری قد در حال ایستاده :
در ک ن زیر ۶ سال اندازه گیری قد در ح خو ده دقیق تر است ، اما در ک نی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توان در حال ایستاده قد را اندازه گیر ی کرد.
اندازه گیری قد در این روش در حالی انجام می پذیرد که کودک ایستاده و پاشنه های پا و سرین و قسمت فوقانی پشت وناحیه پس سری وی به دیوار و پاشنه ها بهم چسبیده و بازو ها بطور طبیعی در کنار بدن آویزان باشند ، در این حال می توانید از متری که به دیوار چسبانده شده استفاده کنید و یا با متر پارچه ای از فرق سر تا کف پای کودک را اندازه بگیرید .
اندازه طبیعی قد در نوزادان ۵۵-۴۴ سانتیمتر است و در پایان ی الگی حدود ۲۵ سانتیمتر به قد طفل اضافه می شود و در سال دوم ۱۲ سانتیمتر و در سال سوم ۸-۶ سانتیمتر به قد کودک اضافه میشود .
**نحوه اندازه گیری دور سر :
به منظور بررسی رشد طبیعی دور سر لازم است که تا پایان ۲ سالگی بطور مرتب در مراقبتها دور سر کودک اندازه گیری شود .
برای اندازه گیری دور سر کودک می توانید از متر پارچه ای استفاده نمائید بهتر است برای اندازه گیری دور سر طفل در ح خو ده به پشت باشد سپس مراحل زیر را انجام دهید :
-از مادر بخواهید کلاه یا روسری کودک را در آورد .
– دور سر کودک را بر جسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسته ترین نقطه روی پیشانی اندازه بگیرید ، بطوریکه متر در قسمت جلو روی برآ‎مدگی ابرو ها قرار گیرد . اندازه بدست آمده را بخوانید و یادداشت نمائید .
اندازه طبیعی دور سر در موقع تولد ۳۷-۳۵ سانتیمتر است در موقع معاینه نوزاد اگر اندازه دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتراز حد طبیعی بود ارجاع به پزشک لازم است .
تا پایان ۳ ماهگی هر ماه ۲ سانتیمتر و از ۴ ماهگی تا پایان ۶ ماهگی هر ماه ۱ سانتیمتر و از ۷ ماهگی تا پایان ی الگی هر ماه نیم سانتیمتر به دور سر کودک اضافه میشود .
هر بار که کودک را مراقبت می کنید به افزایش دور او توجه کنید و در صورت اضافه شدن اندازه دور سر یا افزایش غیر طبیعی کودک را ارجاع فوری دهید .

***سیر تکامل فیزیکی کودک :
**بدو تولد :
-قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد .
**یک ماهگی :
-تعقیب نور
– عطسه و سرفه می کند .
– ادرار و مدفوع می کند .
**دو ماهگی :
-لبخند زدن
– از خود صدا در آوردن

**سه ماهگی :
-وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد .
-تعقیب دستهای شما با چشم خود .
-باز و بسته دستهایش
**چهار ماهگی :
-در پاسخ به خنده دیگران می خندد .
-با چشمها شیء متحرک را تعقیب می کند .
-دستها را بر روی بهم می رساند .
-سر خود را به طرف صداها می چر خاند .
-دستش را برای گرفتن اشیاء دراز می کند .
**شش ماهگی :
-شناخت مادر
-اشیاء را در دست خود نگه می دارد .
-ملاج خلفی بسته می شود .

**۸ ماهگی :
-بررسی دستها واشیائی که در دست او قرار داده می شود .
- میکند و یا با صدای بلند می خندد .
-گرفتن اشیاء
-بدون کمک می نشیند.

**۹ماهگی :
-بین ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشیاءاز یک دست به دست دیگر
-می خزد .

**۱۲ماهگی:
-چهار دست و پا راه رفتن
-می ایستد.
-سعی میکند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهای پیشین فک بالا .
**۱۲تا ۱۸ ماهگی :
-به خوبی راه می رود .
-ادای چند کلمه ساده

**۱۸تا ۲۴ ماهگی :
-به خوبی راه رفته و حتی می دود .
-شروع به صحبت نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامی کودک
**۲تا ۴ سالگی :
-به ازای هر سال ۷ تا ۸ سانتیمتر به قد کودک اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر می کند .
-به خوبی حرف می زند .
-در بازی با همسالان شرکت می کند .
-نام خود را بطور کامل بیان می کند .

**۴تا۶ سالگی:
-قدش به ۱۱۰ سانتیمتر رسیده است .
-کنترل ادرار و مدفوع را دارد.
– علاقه به یادگیری
– شناخت چند رنگ اولیه
– برقراری تماس چشمی در زمان صحبت
– ***منحنی رشد :
رشد هر کودک در مقابل عوارضی مثل بیماری و تغذیه بسیار حساس است . حساس ترین معیار رشد نیز وزن است با اندازه گیری وزن وپایش رشد هر کودک می توان سوء تغذیه و یا بیماریها را قبل از آنکه نشانه ها ی آن آشکار شود و یا عوارض بعدی روی سلامت کودک بگذارد کشف نمود .
در هر بار مراقبت که کودک را وزن می کنید باید وزن او را روی یک منحنی بنام منحنی رشد رسم کنید .
منحنی رشد هر کودک وسیله ای برای پایش رشد و سلامت کودک و پی بردن به وضعیت تغذیه او و آگاه شدن از بیماریها است .
منحنی رشد برای سالهای اول تا ششم زندگی کودک استفاده می شود و از محور های افقی و عمودی تشکیل شده است .
محور افقی نشان دهنده سن و محور عمودی بیانگر وزن کودک است . محور افقی به ۶ قسمت مجزا تقسیم شده وهر قسمت برای ی ال از زندگی کودک در نظر گرفته شده وهر قسمت به ۱۲ ماه تقسیم شده است . برای استفاده صحیح از منحنی رشد شرط اساسی و اولیه وزن صحیح و دوره ای کودک است و توزین صحیح به وجود ترازوئی دقیق و سالم وابسته است ،ترازو باید قبل از توزین هر کودک به دقت تنظیم شود . دقت در خواندن ترازو نیز اهمیت دارد .
ک ن باید در سال اول زندگی هر ماه یکبار ،در سال دوم هر دو ماه یکبار ، در سال سوم هر سه ماه یکبار و در سالهای بعد تا ۶ سالگی هر ۶ ماه یکبار وزن شوند . در شرایط مراقبت ویژه و یا بیماری کودک باید در فواصل مراقبت روتین نیز وزن شود و نقطه وزن کودک در هر بار مراقبت در حضور مادر روی منحنی رشد ثبت گردد.
در روی کارت رشد سه نمودار رسم شده است که از پائین به بالا به ترتیب صدک سوم ،صدک پنجاهم و صدک نود و هفتم است . به طور طبیعی منحنی رشد نیمی از ک ن یک جامعه در بالای صدک پنجاهم و نیم دیگر در پائین آن قرار می گیرد .
صدک سوم یعنی از هر ۱۰۰ کودک ۳ کودک در زیر آن قرار دارند .صدک نود و هفتم یعنی از هر۱۰۰ کودک ۹۷ کودک زیر آن و ۳ کودک بالای آن قرار دارند .این ک ن یا خیلی ریز یا خیلی درشت هستند فاصله صدک سوم تا صدک نود و هفتم را حدود تغییر پذیر ی طبیعی می نامند

**نحوه رسم منحنی رشد :
پائین ستونهای محور افقی محل نوشتن تاریخ تولد و تکرار آن در فواصل ماهانه است به طوریکه باید در پائین خط عمودی صفر ( اولین خط عمودی سمت چپ )تاریخ تولد کودک به روز /ماه / سال نوشته شود و سپس در پائین خطوط عمودی بعدی تکرار شود .
چنانچه کودکی با وزن تولد ۳ کیلو گرم در ۲۷/۱۱/۸۴ متولد شده باشد ، وزن زمان تولد او بایستی در روی اولین خط عمودی سمت چپ منحنی و روی عدد ۳ نقطه گذاری شود ، حال اگر اولین مراجعه کودک بعد از تولد در تاریخ ۸/۱/۸۵ ووزن او ۵/۴ کیلو گرم باشد نقطه وزن کودک باید در مستطیل بین دو خط ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۷/۱/۸۵ (مستطیل دوم )قرار گیرد و چون اختلاف ۲۷/۱۲/۸۴ تا ۸/۱/۸۵ کمتر از ۱۵ روز است نقطه مزبور باید در نیمه سمت چپ مستطیل گذاشته شود ، اگر این اختلاف بیش از ۱۵ روز بود در نیمه راست قرار می گرفت .
بنابر این چنانچه کودک در نیمه اول ماه سن خود وزن شود نقطه در سمت چپ مستطیل مربوطه و اگر در نیمه دوم ماه سن خود وزن شد نقطه در سمت راست همان مستطیل ثبت میشود .
برای تفسیر منحنی رشد کودک نقطه گذاری صحیح وزن کودک و اتصال این نقطه به نقطه های قبلی اهمیت دارد زیرا اتصال این نقاط به یکدیگر روند خطی رشد کودک را بدست می دهد و تنها در این حال است که مقایسه آن با منحنیهای سه گانه موجود روی کارت رشد ،تفسیر منحنی و توضیح دادن آن به مادر را میسر میکند .
از آنجا که وقایع مهم زندگی کودک مثل مراحل مهم تکامل و نیز شروع غذای تکمیلی ، قطع شیر مادر ، بیماریها و تولد فرزند بعدی می تواند بر رشد او اثر گذارد ضرورت دارد که این حوادث به طور عمودی در ماه مربوط به سن کودک و در بالای منحنی رشد نوشته شود .
تفسیر منحنی رشد :
تمام این فعالیتها برای کمک به تفسیر منحنی رشد و سپس اقدام لازم بر اساس این تغییر است اگر فقط به رسم منحنی اکتفا شود و به مادر در این زمینه آموزش کافی داده نشود و کودک رها شود نه تنها هیچ کار مؤثری انجام نشده است بلکه در قبال سلامت فعلی و آتی کودک و جامعه مسوول و محکوم خواهیم بود.
**در تفسیر منحنی رشد باید به چند نکته و اصل اساسی توجه داشت :
۱-توزین کودک باید به طور صحیح و دوره ای انجام شود .
۲-وزن اندازه گیری شده به طور دقیق در منحنی رشد ثبت شود .
۳-سیر منحنی رشد بیش از محل آن اهمیت دارد .
۴-منحنی رشد به درستی تفسیر شود و اقدامات لازم انجام گیرد و توصیه ها وآموزشهای لازم به مادر داده شود .
۵- هر کودک منحنی رشد مخصوص به خود دارد و مهم این است که منحنی رشد همیشه رو به بالا و موازی با سه خط سیر کند .
*سیر منحنی رشد ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد :
۱-سیر صعودی : چنانچه منحنی رشد کودک حرکتی رو به بالا و به موازات یکی از منحنی های سه گانه موجود بر کارت رشد داشت ، رشد مطلوب و پذیرفتنی است ، البته اگر حرکت منحنی رو به بالا به نظر آید ولی شیب لازم را نداشته باشد (به موازات منحنیهای مرجع نباشد ) بهتر است کودک تحت مراقبت ویژه قرار گیرد .
۲- سیر افقی : چنانچه منحنی رشد کودک افقی باشد هشدار دهنده است و بایستی کودک را مراقبت ویژه نمود .
چنانچه سن کودک زیر ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر تاّ کید نموده و مادر را در زمینه تغذیه شیر خوارش راهنمائی کنید ودر جهت حل مشکلات مربوط به شیر دهی او را آموزش دهید و ۱۵ روز بعد پیگیری کنید در صورت بهبود یافتن وضعیت رشد کودک مجدداّ آموزشهای لازم را به مادر بدهید و اگر با وجود شیر دهی موفق همچنان وزن کودک ثابت ماند و علائم دیگری مبنی بر بیماری یا سوء تغذیه نداشت به پزشک ارجاع دهید ولی چنانچه وزن کودک کاهش یافت و یا علائمی مبنی بر بیماری یا سوءتغذیه داشت اورا ارجاع فوری دهید .
چنانچه سن کودک بالای ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر و غذای کمکی آموزشهای لازم را به مادر بدهید و مجدداّ ۱۵ روز بعد او را پیگیری کنید و اگر وضعیت رشد کودک بهبود یافت در مورد سایر مسائل مورد نیاز آموزشهای لازم را به مادر بدهید ولی چنانچه رشد کودک همچنان ثابت بود و یا کاهش داشت مطابق روش بالا اقدام نمائید .
۳-سیر نزولی : حرکت رو به پائین منحنی رشد کودک بسیار خطر ناک است در این صورت کودک نیاز به ارجاع فوری و کمکهای فوری درمانی و تغذیه ای دارد.
***ک ن نیازمند مراقبت ویژه :
۱-ک نی با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
۲-ک نی که در فاصله دو توزین منحنی رشدشان موازی با منحنیهای مرجع نباشد و مرتباّ از آن فاصله گیرد .
۳-ک نی که منحنی رشد افقی یا نزولی دارند .
۴-تولد در فاصله کمتر از ۲ سال از تولد قبلی
۵-دو قلو یا چند قلو
۶-کودک دارای نوعی ناتوانی (مثل عقب ماندگی ذهنی ،بیماری قلبی ،شکاف کام و…)
۷-قطع شیر مادر تا قبل از ۶ ماهگی و تغذیه با شیر
۸-تاّ خیر در تغذیه تکمیلی
توجه داشته باشید در مراقبت ویژه باید فواصل مراقبت روتین را به نصف تقلیل داد ،این امر در ک ن ، در سال اول زندگی از اهمیت ویژه برخور دار است و زمان مراجعات به ۱۵ روز یکبار در ماه می رسد .
***نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف :
قبل از ۶ ماهگی : اضافه نشدن وزن (حداقل ۵۰۰ گرم در ماه )که بیشتر به علت محروم شدن کودک از شیر مادر رخ می دهد .توصیه های زیر مفید است :
-تغذیه انحصاری با شیر مادر
-مکیدن در وضعیت صحیح و بطور مکرردر شبانه روز و به مدت نا محدود
-درمان فوری عفونتها
از ۶ تا ۱۲ ماهگی : وزن نگرفتن برای ۲ ماه که به دلیل ناکافی یا حجیم بودن غذای کمکی و عفونتهای شدید و مکرر رخ می دهد . توصیه ها:
-تداوم تغذیه با شیر مادر در شبانه روز
-دادن غذای کمکی بر اساس سن کودک بطور صحیح
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در مان آن
پس از یک سالگی:وزن نگرفتن برای ۳ماه که بیشتر به علت غذای ناکافی و عفونتهای شدید ومکرر رخ می دهد .توصیه ها :
-تداوم تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی و بیشتر
-دادن غذای بیشتر به کودک از سفره خانواده به شرح زیر :
(۱) دادن حداقل ۵ وعده غذا در روز
(۲) بیشتر مقدار غذا در هر وعده
(۳) دادن یک وعده غذای اضافی هنگام بیماری و اضافه کمی روغن به غذای او
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در صورت ابتلا ، درمان سریع بیماری کودک
***اقدامات لازم در جهت بهبود رشد ک ن :
**شیوه های مقوی و مغذی غذای کودک :
منظور از مقوی ، اضافه برخی از مواد غذائی به غذای کودک است تا بتوان به ویژه در زمانی که کودک دچار تاّ خیر رشد شده است انرژی مورد نیاز کودک را تاّ مین کند .
*اضافه موادی مانند روغن یا کره به غذای کودک باعث :
-افزایش انرژی موجود در غذا
-نرمی غذا و بلع راحت آن
-رساندن ویتامینهای محلول در چربی به کودک میشود .
منظور از مغذی غذای کودک ، اضافه موادی که علاوه بر انرژی ، پروتئین ، ویتامین و املاح آن را تاّ مین نماید بدین منظور توصیه می شود :
-حتی الا مکان مقداری گوشت به غذای کودک اضافه کنید .
-اضافه نخود ، لوبیا و عدس که کاملا پخته و له شده باشد
-افزودن تخم مرغ به غذای کودک نیز میتواند پروتئین غذای کودک را بیشتر کند .
-استفاده از سبزیجات برگ سبز و نارنجی رنگ برای تهیه غذای کودک
-استفاده از آرد غلات جوانه زده برای طبخ سوپ
-اضافه عصاره استخوان قلم یا به غذای کودک

***تغذیه با شیر مادر :
مزایای تغذیه با شیر مادر :
(۱) بهترین و کاملترین غذا برای تمام شیر خوران
(۲) استریل بودن
(۳) محافظت کودک در برابر بیماریها
(۴) آماده و قابل دسترس
(۵) رایگان
(۶) ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک
(۷) کمک به فاصله گذاری بین تولد ها

**چگونگی تغذیه با شیر مادر :
بهترین زمان برای شروع تغذیه ۱ تا ۲ ساعت بعد از زایمان است . شیر اولیه آغوز نام دارد و غلیظ و زرد رنگ بوده و مقدار پروتئین و چربی و برخی مواد غذائی آن بیشتر از شیری است که بعد از آن تولید میشودو باعث بالا رفتن ایمنی کودک در مقابل بیماریها می شود .

**نحوه صحیح شیر دهی :
در موقع شیر دادن کودک باید روبروی مادر و صورتش نزدیک مادر قرار گیرد وچانه او به چسبیده و مادر را طوری بگیرد که انگشت شست در بالا و ۴ انگشت دیگر در زیر قرار گیرد بطوریکه نوک و هاله اطراف براحتی در دهان شیر خوار قرار گیرد و مواظب باشد تا سوراخهای بینی کودک مسدود نگردد.

**نشانه های وضعیت درست شیر خوردن :
-بدن کودک روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن اوست .
-سر کودک بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست .
– صورت شیر خوار روبروی مادر قرار دارد .
– چانه کودک به چسبیده است .
– لب پائینی به طرف خارج بر گشته است .
– قسمت بیشتری از هاله در بالای لب بالا و قسمت بسیار کمی از هاله زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکیدنها کند و عمیق است .
– صدای قورت دادن شیر به خوبی شنیده می شود .
– کودک وقتی احساس می کند که سیر شده است خودش را رها می کند و نوک در این ح کشیده تر و بلد تر از معمول است .
– مادر هیچ گونه دردی در هنگام شیر دادن احساس نمی کند .
– **نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن :
-بدن کودک چرخیده است و روبروی بدن مادر و در تماس نزدیک با بدن او نیست .
-سر کودک چرخیده و یا به جلو خم شده است .
-چانه کودک از دور است .
– دهان کودک بسته است .
– لبها به طرف جلو متوجه شده اند .
– قسمت زیادی از هاله بالا و پائین خصوصاّ در زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکبدنها سطحی وتند است .
– صدای قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صدای ملچ ملچ به گوش می رسد .
– کودک به دلیل نخوردن شیر کافی گریه می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن خودداری کند .
– وقتی را رها می کند نوک صاف است و ممکن است خطی در سر تا سر آن دیده شود
– مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند .
– **نکات مهم در شیر دهی :
(۱)در هفته های اول شیردهی باید از هر دو به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود ، در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو به تناوب استفاده کرد .
(۲)شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههای اول بعد از تولد افزایش وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه است و منحنی رشد بهتر از هر چیز دیگری وضع تغذیه وکافی بودن شیر را نشان می دهد و نیز کمتر از ۶ کهنه تر در ۲۴ ساعت نمایانگر کافی نبودن شیر مادر می باشد .
(۳)در زمان حاملگی در ماههای اول قطع شیر دهی ضروری نیست و هیچ خطری برای جنین ندارد ، اما باید توجه داشت که مادر حامله ای که شیر هم میدهد به غذای اضافی نیاز دارد .حاملگی مجدد برای مادری که شیر می دهد اصلاّ خوب نیست و علاوه بر عوارض جسمی برای مادر وکودک باعث می شود مادر نتواند شیر خوار خود را به صورت کافی شیر دهد .
(۴)تغذیه شیر خوار در شب باعث پیشگیری از بارداری می شود .
(۵)کودک بایستی تا پایان ۲ سالگی با شیر مادر تغذیه شود .
(۶)قطع شیر مادر بایستی به صورت تدریجی صورت گرفته و به غذای کودک بیشتر توجه شود .
***مشکلات شیر دهی وراه حل آنها:
۱-نوک صاف یا فرو رفته :
در این مادران باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است ،سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک و هاله اطراف آن را در دهان دارد ،تحریک نوک قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک آن می شود و با مکیدن توسط کودک بزرگتر می شود ،در صورت عدم موفقیت مادر برای چند وعده یا چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق به شیر خوار بدهد وقتی شیر خوار بزرگتر شد گرفتن برایش آسانتر خواهد بود .
۲-نوک دراز :
در این ح شیر خوار فقط نوک را می مکد و به ذخایر اصلی شیر که زیر هاله قهوه ای رنگ قرار دارند فشار وارد نمی شود ، به مادرانی که این مشکل را دارند باید کمک کرد تا شیر خوار مقدار کافی از هاله قهوه ای رنگ را در دهانش بگیرد .

۳-احتقان :
در احتقان ها متورم و درد ناک می شوند و رگهای سطحی آن پیدا و آبی رنگ هستند ، ها پر هستند مقداری از آن بعلت شیر و مقداری به دلیل افزایش مایع لنف و خون است .
علت آن تولید شیر زیاد و خصوصاّ بلافاصله پس از زایمان ،پر شدن ها و نگذاشتن طفل
*درمان احتقان :
-شیر خوار را بطور مکرر به بگذارد .
-بهترین کار خارج شیر از از طریق مکیدن شیر خوار و یا دوشیدن با دست است .
-اگر شیر خوار نوک و هاله آن را به سختی به دهان می گذارد ابتدا مقداری از شیر ،دوشیده شده تا شیر خوار نوک را به راحتی به دهان بگذارد .
-بعد از تغذیه شیر خوار چند تکه یخ را در درون یک دستمال تمیز قرار دهد و یا با استفاده از پارچه تمیزی که در آب خیلی سرد خیس شده باشد کمپرس آب سرد انجام دهد که این امر به کاهش ورم کمک می کند .

۴-زخم و شقاق :
در بیشتر موارد وضعیت نادرست مکیدن ،شستشوی زیاد با صابون و خشک آن با حوله کثیف ،برفک ،کرمهاو محلولها می تواند باعث زخم نوک گردد .درمان آن ،گذاشتن یک قطره شیر روی و خشک شدن آن در معرض هوا ونور خورشید ،درمان برفک دهان نوزاد ،طولانی
بودن زمان مکیدن شیر خوار تا تخلیه کامل ،و مهمتر از همه اصلاح وضعیت شیر دهی میباشد .
۵-تورم همراه با درد وتب :
زمانی که احتقان به سرعت درمان نشود ،شیر در کامل تخلیه نگردد ،میکروب از راه زخم نوک وارد شده و ایجاد ماستیت میکند که باعث دردناک شدن فوق العاده ،تورم ،قرمزی وگرمی و داشتن تب می شود .جهت درمان این مادران به پزشک ارجاع داده و موارد زیر را به مادر آموزش دهید :
-مهمترین درمان خارج شیر از
-شیر خوار بطور مکرر تغذیه شود چون عفونت خارج از مجرای شیر است ووارد بدن طفل نمی شود .
-شروع تغذیه از سالم باشد و سپس از مبتلا ادامه یابد .
-در صورت عدم تمایل مادر می توان شیر را دوشید .
-استفاده از حوله گرم قبل از شیر دهی و کمپرس سرد بعد از شیر دهی

۶-آبسه :
جمع شدن چرک در قسمتی از را گویند که متورم و درد ناک بوده و موقع لمس پر از مایع به نظر می رسد . علت آن عدم درمان ماستیت میباشد .
درمان :ارجاع به پزشک و دادن آموزش کلیه موارد مربوط به ماستیت ،در صورت سرباز آبسه به مدت ۲ تا ۳ روز شیر آن دوشیده و دور ریخته شود .

***تغذیه تکمیلی :
شیر مادر تا پایان ۶ ماهگی به تنهائی و بدون اضافه هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیر خوار کافی است . بعد از ۶ ماهگی علاوه بر شیر ، باید غذاهای نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد .مناسبترین غذا ها :
-در حجم کم انرژی زیاد داشته ( مانند چربیها ، شکر ، غلات )
-نرم بوده و به آسانی هضم شوند.
-تازه و بدون آلودگی بوده و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند .
-در دسترس ، ارزان و از منابع غذائی محلی قابل تهیه باشند .
**سن شروع غذاهای کمکی :
هفته اول ماه هفتم تولد کودک ، اما در صورت رشد نا مناسب می توان زودتر شروع کرد .
توصیه های کلی :
-مواد غذائی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع ، کم کم به رژیم غذائی شیر خوار اضافه کنید
– از یک نوع غذای ساده شروع کنید وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به او بدهید .
– از مقدار کم (یک قاشق مربا خوری )در هر وعده شروع ودر وعده های بعد آن را زیاد کنید .
– بین اضافه مواد غذائی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله بگذارید .
– اولین غذائی را که می خواهید به کودک بدهید ، کمی غلیظتر از شیر تهیه کنید و سپس کم کم غذاهای نیمه جامد وجامد بدهید .
– غذا را با قاشق و مواد غذائی را با آبکی را با لیوان به شیر خوار بدهید .
– هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد ، شیر خوار را در وضعیت نشسته قرار دهید .
– غذای شیر خوار را به مقدار کم و برای یک وعده تهیه کنید .
– در صورت باقی ماندن غذا ، می توانید آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید ، در غیر این صورت آنرا در فریزر بگذارید .
– غذای نگهداری شده را فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملاّ داغ کنید و پس از خنک به کودک بدهید .
– **ترتیب دادن غذای کمکی به کودک :
– هفته اول : فرنی آرد برنج
– هفته دوم : فرنی آرد برنج ، شیر برنج و یا حریره بادام
– هفته سوم : پوره سبزیها (سیب زمینی ،هویج ، نخود فرنگی )
– هفته چهارم: سوپ گوشت و سبزی
– هفته پنجم : زرده تخم مرغ آب پز سفت شده
– هفته ششم : سوپ دارای جوانه غلات و یا حبوبات
– هفته هفتم : آب میوه
– از ماه نهم تا دوازدهم میتوان فرنی ، حریره بادام ، زرده تخم مرغ ، سوپ گوشت همراه با
سبزی ها . غلات و حبو بات ،ماست ،کته نرم همراه با آب گوشت و غیره به کودک داد.
*نکات لازم :
(۱) بعد از شروع غذای کمکی ، به کودک آب سالم و بهداشتی بدهید .
(۲)قبل از یک سالگی ،تا آنجا که ممکن باشد ، شکر ، نمک و ادویه به غذای کودک اضافه نکنید .
(۳)به غذای ک ن کم وزن ۱ تا ۲ قاشق مربا خوری روغن نباتی یا کره اضافه کنید .
(۴)توصیه می شود آب مرکبات ، آ ین آب میوه ای باشد که به کودک می دهید .
(۵)از روز ۱۵ تولد می توانید قطره آ-د یا مولتی ویتامین (۲۵ قطره )و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی قطره آهن (۱۵قطره )به ترتیب زیر بدهید :
-برای کلیه شیر خوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه کمکی تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-برای کلیه شیر خورانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می شوند از هر زمان که وزن آنها به دو برابر وزن تولدشان رسید تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-قطره آهن را بین دو وعده شیر مادر ودر عقب دهان کودک چکانده وسپس مقداری آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیری شود .
– دادن مواد غذائی حاوی ویتامین ث مانندمیوه ها و آب میوه به ویژه مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند .
(۶)قبل از ی الگی از دادن اسفناج ، عسل و سفیده تخم مرغ خودداری کنید .
(۷)هرگز به زور به کودک غذا ندهید .

***تغذیه کودک ۱تا ۵ سال :
شیر خواران از یک سالگی به بعد ،علاوه بر غذاهائی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد
گرفته اند باید از غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند .این ک ن رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندانهایشان نیز کامل نشده است . بنابر این باید در غذا دادن به آنها ،دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد :
-غذاهایشان کم حجم ،پر انرژی و زود هضم باشد .
-به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود .
***تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال :
-علاوه بر استفاده از شیر مادر ، ۵ تا ۶ بار در شبانه روز به او غذا بدهید .
-غلاتی که کودک قدرت جویدن آنها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزیها
حبوبات و گوشتهای نرم به او بدهید .
-اگر کودک هر روز از سبزیهای تازه استفاده می کند ، لازم نیست که هر روز میوه هم بخورد .
-اگر کودک مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او ،علاوه بر سبزیها از برگه هلو ،زرد آلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید .
-غذای کودک را تمیز و کاملاّ پخته تهیه کنید و پس از خنک به او بدهید .
-باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
-به غذای کودک کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید .
-فلفل ،ادویه وچاشنیهای تند را به غذای کودک اضافه نکنید .
***تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال :
-مهمترین وعده غذای کودک ، صبحانه اوست لذا باید به صبحانه کودک توجه کرد .
-با منتظر گذاشتن کودک برای صرف شام با سایر اعضای خانواده ،امکان دارد کودک به خواب رود ،بنابر این شام کودک را در ساعتهای آ روز وقبل از شام خانواده به او بدهید .
-در حین غذا خوردن نمی توان از کودک انتظار داشت که حتماّ بدون حرکت بنشیند ، لذا بهتر است به ک ن اجازه دهید در حین غذا خوردن از جا بلند شود و بعد از کمی حرکت و بازی به غذا خوردن خود ادامه دهد .
-بهتر است غذا خوردن کودک ،زمان و محل معینی داشته باشد و برای غذا دادن به کودک از ظرف جداگانه ای استفاده شود تا معلوم شود که کودک چه مقدار از غذای خود را خورده است .
-کودک را مجبور به غذا خوردن نکنید بلکه در هر وعده اصلی غذا ، مقدار غذائی که مناسب او است در برابرش بگذارید . اگر کودک خودداری کرد ،بدون تعریف از غذا یا اصرار به کودک ، آ نرا بر دارید و تا وعده بعدی چیزی به او ندهید ،بتدریج کودک به خوردن غذا تمایل پیدا می کند .


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها