جستجوی عبارت حجاب از تنشان درآورید تا رسوا شوند


نقش فرهنگ حجاب و در تحکیم بنیان خانواده

حجاب از تاسیسات نیست بلکه حجاب زن امری است که از ارتماز مرد زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن تشخیص می دهد که برهنگیش فساد انگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اعیار همسر او را بیند .
به دلیل اهمیت حجاب در برخود واجب داشته ایم موضوع حجاب را به عنوان یک امر مهم در نظر بگیریم و در مورد آن بحث کنیم .
ما در این روش تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) توانستیم با مطالعه ی کتابها و مقالات گوناگون و مطرح سوالاتی به پاسخ های مناسب برسیم .
خداوند برای انسان دو نوع لباس را معرفی می نماید :
الف) لباس ظاهری که برای پوشاندن بدن و حفظ آن نیز مایه زینت ظاهری انسان است .
ب) لباس باطن که از آن به تقوا تعبیر فرموده است .
تقوا روح انسان را از بیماری و آفت و زشتی مصون می دارد و از آنجا که تنها توشه انسان در مسیرش به سوی آ ت و ابدیت و تنها سبب خوشبختی از داشتن روح سالم می باشد ، اهمیت و ارزش لباس باطن بیشتر خواهد بود . حیات واقعی روح انسان فقط در سایه اطاعت از خداوند و استواری وی امکان دارد ، و زیبایی و جمال آن در داشتن تقوا و ایمان است .
ما نیز نتیجه می گیریم که حجاب جایگاه ویژه ای در جامعه ی ی دارد و ماهم باید به عنوان یک مسلمان حجاب ی را رعایت کنیم .مسئله حجاب که یک دستور دینی ایست از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائل پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اجتماعی و فرهنگی شده است . این مسئله از آن جهت که خطابش با ن است ، به تبعی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد و به همه افراد جامعه مربوط میشود . این کلمه الهی که به زن دستور می دهد در بر خوردهای با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند ، همواره به عنوان یم مسئله جنجال برانگیز و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفان حجاب در داخل و خارج از کشور مطرح بوده است . حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادی دارند و علت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب به عنوان یکی از مهمترین نشانه های اص و مقاومت فرهنگی در برابر جهانی خواران است .
البته در بین غیر مسلمانان هستند انی که حجاب را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد مطالعه قرار داده و اظهار نظریه هایی کرده اند ، ولی بیشتر آنها نتوانستند از توجیه و تفسیر صحیحی از مسئله حجاب ی ارائه دهند .
وقتی حجاب و پوشش مناسب نباشد ، قدرت تخیل در مردان زیاد میگردد و تحریک ها آغاز میشود و در این تحریک ها مقدمه ای برای از بین رفتن امنیت و احترام و ارزش زن خواهد شد .ادبیات و سوابق موضوع :
مسئله ی حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائلی پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اقتصادی و فرهنگی شده است . این مسئله ازآن جهت که خطابش با ن است ، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط میشود .
آنچه که اهمیت دارد ، در این تحقیق به بررسی حجاب ی پرداخته شده است . در زمینه ی سوابق موضوع مورد نظر ما دو کتاب مورد استفاده منبع تحقیق خویش را می نویسم .
جناب آقای محمد شجاعی در کتاب درد صدف در بخش اول کتاب به بررسی حجاب به عنوان یک حکم تکلیفی پرداخته در مورد این موضوع بحث کرده و در بخش دوم کتاب نیز مورد ریشه ی پیدایش فرهنگ بی حج در جهان به بجث پرداخته .
کتاب دیگر از آقای همدانی است که در کتاب پاسخ به پرسش های دینی در صص 189 – 192 پیرامون موضوع حجاب بحث کرده است .روش تحقیق
روش تحقیقم روش کتابخانه ای (اسنادی) است که در این روش من با مطالعه ی کتابها و مقاله های گوناگون و طرح سوالاتی به پاسخ های مناسب دست یافته ایم
معنی حجاب و مصلحت آن
(( از آیات شریف ی قرآنی بر می آید که حجاب از تاسیسات نیست بلکه همان طور قبلاً گفتیم – حجاب زن امری است که از ارتکاز مرد و زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن - البته اگر گرفتار کوران هوی و هوس نشده باشد – تشخیص می دهد که برهنگیش فسادانگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اغیار همسر او را ببینند .
و همان طور که خود شما اشاره کردید این سنت را تایید و امضا نموده و آن را قانونی و واجب کرده است به لحن آیه ی زیر توجه فرمایید :
« یا ایهاالنبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی أن یعرفن فلایوزین دکان الله غفوراً رحیماً »
« ای ! به همسران و دخترانت و ن مومنین بگو جلبابهای خود را پیش بکشند تا علاوهبر سوی سروپیشانی ، گردن و ی آنان را نیز بپوشاند . این برای شناخته نشدن آنان بهتر است و در نتیجه از ناحیه ی مردان اجنبی اذیت نمی شوند و اصابتی نمی بینید و خدای متعال همواره آمرزنده ی مهربان بوده است »
نقش حجاب در جامعه ی ی
« حجاب در جامعه ی ما چه نقشی ایفا کی کند ؟ »
حجاب علاوه بر اینکه جامعه را از فسادهای روحی ، اخلاقی و اجتماعی پاک می سازد ، زن و مرد جامعه را به سوی واقع گرایی سوق می دهد و باعث میشود انسانها بتدریج دریابند که علاقه ی مرد به زن و زن به مرد ، عبث خلق نشده و وسیله ی بازی و رانی نیست بلکه برای این است که این دو جنس مخالف به سوی یکدیگر کشیده شوند و خدای تعالی از بین این دو سنگ آسیاب ، آرد خود را که همان بقای نسل است بگیرد و علاوه برآن این دو جنس انسان را مورد امتحان قرار دهد . معلوم کند که آیا خدای را در این کوشش اطاعت می کنند و خلقت خدای را وسیله ی قرب به خدا قرار می دهند و یا آنکه آن را بازیچه ساخته در هنگام طغیان خدای را زیاد می برند . آری خدای متعال آنچه آفریده به مقتضای حکمت و مصلحت بوده ؛ محبت و علاقه ی شویی و آن کششی که در زن برای مجذوب ساختن جنس مرد قرار داده بیهوده و لغو نیست ، به شهادت اینکه این علاقه و این کشش را در انواع گوناگون حیوانات مختلف و متفاوت قرار داده است در بعضی حیوانات مدت آن دو ماه است ، مانند کبوتر که جوجه اش بعد از دو ماه به پرواز در میآیند و در بعضی دیگر سه ماه است مانند گوساله و بره که بعد از سه ماه دندان در می آورد و در بعضی دیگر کمتر و در بعضی دیگر بیشتر و نیز در بعضی از حیوانات علاقه ای میانه ی حیوان و بچه اش بین حیوان ماده و بچه ی اوست . مانند حیوانات دامی که رزق بچه زیرشکم مادر و در اوست و لذا پدر هیچ علاقه ای به فرزند ندارد و فرزند پدر خود را نمی شناسد و در بعضی دیگر مشترک میانه ی حیوان ماده و حیوان نر است مانند کبوتر که تخم و همچنین جوجه اش ، باید زیر بال پدر و مادر رشد کند و انسان که فرزندش هم به مادر محتاج است و هم به پدر .
اگر در جوامع ی تلقی و درک مرد و زن از مسئله شویی چنین درکی بشود آن وقت دیگر معیار در انتخاب همسر تنها زیبایی ظاهری همسر و یا ثروت و مقام شوهر نخواهد بود ، بلکه معیار کمالات معنوی و ارزشهای روحی او خواهد بود ، حال چه آنکه ظارش زیباتر باشد و یا نباشد و چه اینکه شوهر ثروت و مقای داشته باشد یا نه و اگر چنین نشود دیگر فقدان فاقد جمال ، خانه نخواهند ماند و دختران فاقد کمال با پارسنگ ج ه به خانه شوهر نخواهند رفت و ج ه ی زیاد جبران کننده ی نواقص و جایگزین کمالات واقعی نخواهد شد.
آثار و فوائد حجاب
آثار سوء رفع حجاب و بی بند و باری زن بسیار است که به مختصری از آن اشاره میشود . و همه این چیزها را می دانند . همه اینها حاکی از نقش موثر زن در جامعه است . زن وقتی به خارکشیده شد ، جامعه به فساد کشیده خواهد شد وقتی اصلاح شد ، جامعه اصلاح خواهد شد . به فرموده « سعادت و شقاوت کشورها بسته به حجور زن است » [4] « و نیز فرمودند زن مربی جامعه است» [5] به طوری که می توان گفت تمام آثار سوئی که بر بی حج و بدحج مترتب است به وسیله حجاب رفع خواهد شد . از جمله فواید حجاب برای زن : 1) حجاب امکال ، زن 2) حجاب و امنیت زن .تمثیل هایی درباره حجاب :
دیوار و سیم خاردار
« شما چرا به دور خانه هایتان دیوار می کشید و برروی دیوارها سیم خاردار نصب می کنید ؟ اگر درب های خانه تان چوبی باشد ، چرا آهنی می کنید ؟ و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند می کنید ؟ آیا این همه برای راحتی شماست ، یا برای ناراحتی ؟ حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است ، حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید ، یا سیم خاردار داشت ، برداشتید و یا درب بسته بود ، باز کردید ، این موجب راحتی ، آرامش و آسایش شما خواهد بود یا موجب ناآرامی ؟ اگر درب ها ، دیوارها و . . . برای راحتی خانه ها باشد حجاب هم برای راحتی و آسودگی بانوان است . پس اگر برای زن حجاب آورده ، برای راحتی است نه مشقت ، مشقت در بی حج و بدحج است .»چادر ، حجاب برتر
« چادر به جهت اینکه هم مانع برهنگی و نمایان شدن بدان است و هم حجم بدن را می پوشاند و در ضمن مشکلاتی که برای پوشش با منتو ذکر شد در چادر نیست ، کامل ترین و بهترین پوشش برای خانم ها می باشد . و علاوه براینکه او را از بسیاری از آفات حفظ کرده ، مانع از مفسده انگیزی و ایجاد تحریک و تهییج و به گناه انداختن دیگران می شود . چادر بسیاری از دغدغه های فکری ناشی از علاقه به خودنمایی و تکلف های بیجا در این مورد را از بین میبرد . همچنین نمی توان انکار کرد که وقار و متانتی که زن در چادر می یابد ، در هیچ نوع پوشش دیگری نمی توان یافت .حیا
حیا بنا بر آنچه که مرحوم راغب اصفهانی می گوید « به معنای نگه داشتن نفس از زشتی و ترک عمل زشت است » . تعریف حیا در کلام المومنین نیز چنین است : « حیا (انسان را) از عمل زشت باز می دارد .» [7]
در آیه 60 سوره مبارکه نور می فرماید :« ن سالخورده که از ولادت بچه و عادت ماهانه بازنشسته اند و امید به ازدواج ندارند برآنان باکی نیست که لباس های خود بر زمین نهند مشروط بر اینکه خودنمایی و خودآرایی نکنند و اگر جانب را رعایت کنند خود را پوشیده دارند بهتر است و خداوند شنوا و داناست .»
در روایات ی حدود برداشتن پوشش برای ن سالخورده تعیین نشده که جایزاست روسری خود را بردارند . این آیه که استثنا در حجاب را بیان می کند و آن را مربوط به ن سالخورده ای است که امیدی به ازدواجشان نیست ، چند نکته آموزنده دارد که به بعضی از آن نکات اشاره می کنیم .
1) استثنا در حجاب ن سالخورده نشانه این است که دختران و ن جوان که به این مرحله نرسیده اند ، نمی توانند روسری خود را در برابر نامحرم بردارند و بر آنان واجب است تمام سروگردن خود را بپوشانند 2) این استثناه و تخفیف تا جایی است که ن سالخورده اقدام به آرامش و زینت مکنند . بنابراین حتماً جوانان نیز مجازند آرایش و زینت در منظر نامحرم نیستند .
3) این که آیه می فرماید اگر ن سالخورده با وجود اجازه ای که دارند عفت پیشه کنند و یر خود را بپوشانند بهتر است نشان دهنده این است که نپوشاندن سر و موها از طرف ن و دختران عملی خلاف عفت است و باید این فکر ی و جاهلانه را که حجاب و چادر مخصوص پیر ن است کنار بگذارند .
ضرورت حجاب در
حجاب, گویاى انتخاب یک عقیده است و آدمى, عقیده و مرام را با دو خصیصه (شناخت) و (انتخاب) بر مى گزیند, بدان مى بالد و براساس آن زندگى مى کند و تمامى رفتارهاى خود را براساس آن شکل مى دهد. هرچه شناخت و اختیار انسان, عمیق تر شود, عقیده و مرام او نیز پایدارتر است. حجاب نیز این چنین است; یعنى محصول شناخت و بینش هایى است که (زن) از هستى, انسان, روابط اجتماعى و چگونگى تکامل و رشد صحیح خود دارد. او بدین باور رسیده است که با پوشش دادن به خود, سیر معنوى جامعه را سرعت مى بخشد و مانعى بر سر راه به وجود نمى آورد, چرا که هر ـ چه زن و چه مرد ـ جاذبه هاى ثروت, شهرت, مقام و یا بدن را به چشم دیگران آورد, رهزنى کرده و آدمیان را از مسیر رشد و فلاح باز داشته است. مشغول داشتن انسان ها به جاذبه ها و به نمایش گذاشتن آن ها, چشم و دل انسان هاى کم ظرفیت را کور مى کند و از نور معرفت محروم مى دارد; از همین رو است که (حجاب) و (پوشش) واجب شده است.
این چنین پوشش, براى سیه دلانى که به (فلاح) و (رستگارى) نمى شند و در صدد تاراج سرمایه و جاذبه ها هستند, همیشه مانع بزرگى بوده است, از این رو در طول تاریخ همواره در صدد کشف حجاب از ن بوده اند. استعمارگران که چادر و حجاب کامل را دژى آهنین بر سر راه اه شوم و پلید خود مى دیدند, کوشیدند تا آن را از بین ببرند. در ایران این کار به دست رضاخان صورت گرفت, به طورى که با رواج تجددطلبى و گرایش به مظاهر غربى در کشور, بازار غرب زدگى رونق یافت و حتى هم زمان در مصر, تونس و اندونزى نیز آغاز شد.
در زمانى که رژیم شاه سخت مى کوشید تا فرهنگ برهنگى و بى بندوبارى و بى حجابى را ترویج کند, شهید مطهرى همواره تلاش مى کرد تا با این منکر مبارزه کند. او معتقد بود چون دانشکده الهیات مکانى محترم و مقدس است, خانم هاى دانشجو باید حجاب ى را رعایت کنند.
سید محمد باقر حجتى در این باره مى نویسد:
(در یکى از سال ها که شمار داوطلب ورود به الهیات, نخست رو به فزونى نهاده بود… و داوطلب ها عبارت از چندصد نفر بودند که شمارى از آن ها [را] دختران و… تشکیل مى دادند. و قهراً در آن روز شمارى از ن بى حجاب بودند, بزرگوار شهید آیة اللّه مطهرى این مطلب را قبلاً پیش بینى د و از آن جا که سخت تلاش مى نمودند فضاى دینى با ورود ن بى حجاب آسیب نبیند, در یکى از جلسات شورا پیش نهاد د که دختران و نى که مى خواهند در این دانشکده به تحصیلات خود ادامه دهند, باید با پوشش محتشم (داراى حجاب شرعى) باشند وگرنه از ادامه تحصیل آن ها معذور است. این پیش نهاد مورد تصویب اعضاى شورا و رئیس وقت ـ که شخصى آرام و متین بود و به آیة اللّه شهید مطهرى بسیار احترام مى گذاشت ـ قرار گرفت. قبل از شروع کنکور اختصاصى دانشکده, گران مایه تعداد زیادى روسرى تهیه د و در روزهایى که از کشف حجاب در رسانه هاى گروهى ـ اعم از مطبوعات و رادیو تلویزیون ـ تعریف و تمجید مى د, بخشى از این روسرى ها را به نگهبان درب جنوبى و بخشى را به نگهبان درب شمالى دانشکده سپرد و به آن ها
فرمود: هر داوطلب زن که بدون حجاب وارد دانشکده مى شود, یکى از این روسرى ها را به او هدیه کنید تا سر و گردن خود را با آن بپوشاند و بدون حجاب به دانشکده اى که بسان یک مکان مقدس است, نیاید. در آن روز از این روسرى ها استقبال خوبى به عمل آمد.)1

مستر همفر, جاسوس انگلیس مى گوید: (در مسئله بى حجابى ن باید کوشش فوق العاده اى به عمل آوریم تا ن مسلمان به بى حجابى و رها چادر مشتاق شوند… پس از آن که حجاب زن با تبلیغات و سعى [ما] از میان رفت, وظیفه مأموران ما آن است که جوان را به عشق بازى و با ن تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در جوامع ى گسترش دهند. لازم است ن غیرمسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند تا ن مسلِم از آنان تقلید کنند.)2
متأسفانه همان تفکر امروزه با ترفندها و شیوه هاى جدید ـ بى آن که سخنى از برداشتن حجاب بیاورند ـ به وسیله بعضى از دگر شان کج ش القا مى شود تا از این طریق زمینه تضعیف اصل حجاب و ترویج فرهنگ برهنگى و هرزگى فراهم شود و حیثیت ن پایمال گردد.
فلسفه حجاب
حجاب یعنى پوششى که کرامت, عفت و وقار ن و دختران را تضمین کند و هر چیزى که این نظر را تأمین کند حجاب است. اما ریشه حجاب چیست و چه دلایلى آن را به وجود آورده است؟ شهید مطهرى در این خصوص مى گوید:
(مخالفان حجاب سعى کرده اند جریانات ظالمانه اى را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند, و در این جهت میان حجاب ى و غیر ى فرق نمى گذارند; چنین وانمود مى کنند که حجاب ى نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه مى گیرد… ما مجموع آن ها را ذکر مى کنیم… بعضى فلسفى و بعضى اجتماعى و بعضى اخلاقى و بعضى اقتصادى و بعضى روانى است که ذیلاً ذکر مى شود:
1. میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفى);
2. عدم امنیت و عد اجتماعى (ریشه اجتماعى);
3. پدرشاهى و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروى وى در جهت منافع اقتصادى مرد (ریشه اقتصادى);
4. حسادت و خودخواهى مرد (ریشه اخلاقى);
5. عادت نگى زن و احساس او به این که در خلقت از مرد چیزى کم دارد, به علاوه مقررات خشنى که در زمینه پلیدى او و ترک معا با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانى)).3
شهید مطهرى معتقد بود که: (علل نام برده یا به هیچ وجه تأثیرى در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بى جهت آن ها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضى از سیستم هاى غیر ى تأثیر داشته است, در حجاب ى تأثیر نداشته است.)4
فلسفه اى را که براى حجاب و پوشش ى بیان مى کند غیر از موارد یاد شده است. خداوند و حیا را براى زن جزو خصلت وجودى او قرار داده است, از این رو همه ن مسلمانى که داراى فطرت پاک هستند داراى این خصلت مى باشند. , روح پوشش است و پوشش کالبد آن; , فلسفه حجاب است و حجاب, تضمین کننده و حیا مى باشد.
با شناخت فلسفه حجاب از نظر معلوم شد که هیچ یک از مواردى را که روشن فکران به عنوان عامل پیدایش حجاب بیان داشته اند, با روح سازگار نیست و با فلسفه حجاب از دیدگاه منافات دارد. البته حجابى که براى ن تعیین فرموده به معناى در خانه ماندن و نداشتن فعالیت اجتماعى نیست, بلکه ن با رعایت کامل حجاب مى توانند در اجتماع و هرجا که ضرورت داشته باشد, حضور داشته باشند. هنگامى که خلیفه دوم درباره فدک در مسجد با مردم صحبت مى کرد, حضرت زهرا(ع) براى دفاع از خود به همراه عده اى از ن با پوششى که حتى کفش آن حضرت نیز معلوم نبود, به طرف مسجد رفت, و یا حضرت زینب(ع) که بعد از شهادت حسین(ع) در بین راه کوفه و شام و در مجلس یزید به سخنرانى پرداخت. این دو نمونه روشن نشان دهنده آن است که با حضور زن در اجتماع مخالف نیست, اما شرط آن این است که حجاب ى را به طور کامل رعایت کنند.
اهمیت حجاب

در قرآن مجید چند آیه پیرامون حجاب وجود دارد که اهمیت آن را به خوبى روشن مى کند. در این جا به سه آیه اشاره مى کنیم:
* (وإذا سأَلتُمُوهنَّ متاعاً فَسْئلُوهنَّ مِن وراء حجابٍ ذلکم أطهرُ لِقلوبِکم و قلوبهنَّ;5 و هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را از آنان [همسران ان] مى خواهید, از بخواهید; این کار براى پاکى دل هاى شما و آن ها بهتر است.)

در این آیه, خداوند به مؤمنان فرمان مى دهد که با همسران از وراى حجاب سخن گویند. این حکم درباره سایر ن نیز قابل تعمیم است, زیرا خداوند متعال طهارت و پاکى را براى همه ن مى خواهد. البته مراد از بودن ن به مفهوم در منزل ماندن نیست, زیرا (ص) همسران خود را به مسافرت و بعضى از جنگ ها مى بردند. در خصوص سایر ن نیز همین طور است.
* (یا ایها النَّبى قُل لازواجک وبناتک و نساء المؤمنین یُدنینَ علیهِنَّ مِن جل بهنَّ ذلک اَدنى اَن یُعرفنَ;6 اى ! به همسران و دخترانت و ن مؤمن بگو: جلباب ها [روسرى هاى بلند] خود را بر خود فرو پوشند, این مناسب تر است تا شناخته شوند.)

اما این که (جلباب) چیست, نظرها مختلف است; بعضى به پیراهن و جامه گشاد و بزرگ7 معنا کرده اند, عده اى دیگر پیراهن یا لباس گشاد8 را صحیح مى دانند و برخى آ به جامه اى از چارقد بزرگ تر و از عبا کوچک تر9 مى گویند; لکن از مجموع این معانى معلوم مى شود که (جلباب) از روسرى امروزى بسیار بزرگ تر بوده به طورى که حجم زیادى از بدن را مى پوشانده و معمولاً در خارج از منزل از آن براى پوشش استفاده مى کرده اند.


* (وقُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن ابصارهِنَّ و یَحفَظنَ فروجهُنَّ و لایُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ ما ظَهَر مِنها ولْیَضرِینَ بِخُمُرهِنَّ على جیوبِهِنَّ ولا یُبدینَ زینتَهُنَّ الاّ لِبُعولَتِهِنَّ;10 به ن مؤمن بگو دیدگان خود فرو خوابانند و دامن هاى خود حفظ کنند و زیورهاشان آشکار نکنند مگر آن چه پیدا است, س وش هاى خود بر گریبان ها بزنند و زینت هاى خود را آشکار نکنند مگر براى شوهران.)

مى خواهد زن, وقار, کرامت و شخصیت خود را حفظ کند, از این رو پوشش را براى او واجب کرد و هیچ پوششى نیز بهتر از چادر سیاه نیست, که تضمین کننده است
نتیجه گیری
از آنچه که گفته نتیجه می گیریم بی حجاب و بدحجاب و اصولاً هر ی که ارزش های ی را کنار می گذارد ، هرگز منتظر زمان(عج) نیست . چرا که زمان(عج) برای اصلاح و هدایت بشر به سوی خداوند و معنویت و ارزش های ی می آید و این افراد در فکر و عمل با این اصلاحات مخالف هستند . چگونه ی که رفتارش دل زمان(عج) را به درد می آورد خاطر شریفش را می رنجاند ، می تواند دوستدار و منتظر او باشد ؟
حجاب نیز یک امر کاملاً مهم در است و یک مسلمان وظیفه دارد حجاب ی را رعایت کند .
منابع :
_ شهید پاک نژاد سید رضا اولین و آ ین
_ حائری ثمیلات
_ شجاعی محمد درد صدف چاپ 85 انتشارات نشر _ محیی
_ صحیفه ی نور
_ قرآن کریم
_ مسئله حجاب, شهید مطهرى.
_ نظام حقوق زن در , شهید مطهرى.
_ بلوغ دختران, مهدى مهریزى.
_ بحثى پیرامون مناسب ترین پوشش ن و اهمیت چادر و حجاب ن, على دوانى, رو مه
_ رس , 23/2/1373.
_ بررسى فلسفه پوشش و حجاب در , احمد حیدرى گرجى, رو مه اطلاعات, 39/6/1373.
_ آئین بهزیستى , احمد صبورى.
_ حجاب شرعى در , محمدباقر بهبودى, مجله حوزه, 1/11/1369.
_ حجب از دیدگاه قرآن و سنت, فتحیه فتاحى زاده.
_ مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص ۸۹.
_ نور‎/ ۳۱.
_ زن در آئینه جلال و جمال، ص ۳۷۰.
_ احزاب‎/ ۵۹.
_ غرر الحکم و درر الکلم، ج ،۴ ص ۱۰۵.
_ احزاب‎/ ۳۳.
_ کشاف، ج ،۳ ص ۵۳۷.
_ تفسیر المیزان، ج ،۱۶ ص ۳۰۹.
_ وسائل الشیعه، ج ،۳ ص ۹.
_ حجاب در عصر ما، محمد علی اکبری، ص ۹۳.
_ پوشش در ، محمد محمدی اشتهاردی، ص ۵۲.
_ ر. ک: مسأله حجاب، مطهری، ص ۹۴.
_ سفینه البحار، ج ،۱ ص ۶۵ .


مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب

 


حسین مهدی‌زاده

خبرگزاری فارس: حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.


مفهوم و ابعاد حجاب

مفهوم حجاب چیست و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش ی دارای چه ابعاد و اقسامی است؟
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است[1]. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است[2]. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد[3].
در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش ی است، و مراد از پوشش ی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی ، این است که زن، هنگام معا با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد.
بنابراین، حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
گاهی مشاهده می‎کنیم که بسیاری از ن محجبه در پوشش خود از رنگ‎های شاد و زیبا و تحریک برانگیز استفاده می‎کنند که به اندامشان زیبایی خاصی می‎بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زیبایی‎اش آشکار است، گویی که اصلاً لباس نپوشیده است[4]؛ و این دور از روح حجاب است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛
مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده ‎اند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند:
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است.


رابطه ‎ی حجاب و

چشم و دل را می‎بایست امّا از
چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود[9]
شبهه: بعضی با تمسک به شعر فوق، ادعا نموده‎اند که بین حجاب و رابطه‎ای نیست؛ لازم است، اما حجاب لازم نیست. گاه همین مطلب با تمسک به حجاب و پوشش ن روستایی و ن شالیزار شمال کشور توجیه می‎شود که آنها حجاب کامل ندارند، ولی عفیف هستند.[10] آیا ادعای مذکور صحیح است؟
پاسخ: قبلاً ذکر شد که حجاب در کتاب‌های لغت به معنای پوشش، و مانع آمده است. به نگهبان، حاجب می‎گویند؛ چون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم و محیط خاص می‎گردد.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد[11]؛ بنابراین، دو واژه‌ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛[12] بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد. قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.[13]
علاوه بر رابطه‌ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه‌ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله‌ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه‌ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه‌ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم‌ترین و اساسیترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می‌کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده‌ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه‌ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه‌ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد.[14] بعضی نیز رابطه‌ی و حجاب را از نوع رابطه‌ی ریشه و میوه دانسته‌اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه‌ی ، و ، ریشه‌ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب‌ها کار دارد»، خود را سرگرم می‌کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه‌ی خود این نکته‌ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می‌پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه‌ی ناپاکِ بی‌حج نخواهد شد.[15]
وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِداًً؛[16] زمین پاک نیکو گیاهش به اذان خدا نیکو برآید و زمین خشن ناپاک بیرون نیاورد، جز گیاه اندک و کم ثمر.


هدف و فلسفه‎ی حجاب

هدف از تشریع حجاب ی و فلسفه‌ی حجاب و پوشش چیست؟
‎ هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛[17] بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ4؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جه و گمراهی بودند.
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست‌ی به تزکیه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛[18] ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛[19] و هرگاه از ن رسول متاعی می‎طلبید از پس بطلبید، که حجاب برای آن که دل‌های شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛[20] و ن سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست که اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند، نزد نامحرمان جامه‎های خود را از تن برگیرند و اگر بازهم عفت و تقوای بیش‌تر گزینند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛[21] ای پیغمبر با ن و دختران خود و ن مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج آنان و در نتیجه منجر به فساد می‎شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نیز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام کرده است؛ چنان‎که از رضا(ع) نقل شده است:
حُرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهنّ من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا هییج الی الفساد و ال فیما لا یحلّ و لا یجمل؛[22] نگاه به موهای ن با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‎انگیزد و آنان را به فساد فرا می‎خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.
از مجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه‌ی وجوب حجاب ی، ایجاد تزکیه‌ی نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیش‌گیری از فساد است.


آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف

حجاب و پوشش دارای چه آثار و فوایدی است؟
حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، دارای آثار و فواید زیادی است که بعضی از مهم‌ترین فواید آن عبارت‌اند از:


الف) فایده‎ی حجاب در بُعد فردی

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک است؛ در مقابل، فقدان حجاب و معا ‎های بی‎بندوبار میان زن و مرد، هیجان‎ها و هاب‎های را فزونی می‎بخشد و تقاضای س را به صورت عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی‎آورد. غریزه‌ی ، غریزه‎ای نیرومند، عمیق و دریا صفت است که هرچه بیش‌تر اطاعت شود بیش‌تر سرکش می‎گردد؛ هم‌چون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود شعله‎ورتر می‎گردد. بهترین شاهد بر این مطلب این است که در جهان غرب که با رواج بی‎حیایی و برهنگی، اطاعت از غریزه‌ی بیش‌تر شده است، هجوم مردم به مسئله‌ی س نیز زیادتر شده و تیراژ مجلات و کتب بالاتر رفته است. این مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادی است که قایل‎اند همه‌ی گرفتاری‌هایی که در کشورهای ی و شرقی بر سر غریزه‌ی وجود دارد، ناشی از محدودیت‎هاست؛ و اگر به کلی هرگونه محدودیتی برداشته شود و روابط آزاد شود، این حرص و ولعی که وجود دارد، از بین می‎رود.
البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟![23]
پاسخ هر انسان واقع‎بین و منصفی به این سؤال این است که نه تنها حرص و ولع در غرب افزایش یافته است، بلکه هر روز شکل‎های جدیدتری از تمتّعات و بهره‎برداری‎های در آنها رواج و رسمیت می‎یابد.
یکی از ن غربی منصف، وضعیت جامعه‎ی غرب را در مواجهه با غریزه‎ی این‎گونه توصیف کرده است:
انی می‌گویند مسئله‌ی غریزه‌ی و مشکل زن و حجاب در جوامع غربی حل شده است؛ آری، اگر از زن روی‌گرداندن و به بچه و سگ و یا هم‌جنس روی آوردن حل مسئله است، البته مدتی است این راه حل صورت گرفته است!![24]


ب) فایده‎ی حجاب در بُعد خانوادگی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد خانوادگی، اختصاص یافتن ذاذهای ، به محیط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذکور، باعث پیوند و اتصال قوی‌تر زن و شوهر، و در نتیجه استحکام بیش‌تر کانون خانواده می‎گردد؛ و برع ، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. یکی از نویسندگان، تأثیر برهنگی را در اضمحلال و خشکیدن درخت تنومند خانواده، این گونه بیان کرده است:
در جامعه‎ای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛ مقایسه‌ی آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ریشه‌ی خانوده را می‎سوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن می‎زند. زنی که بیست یا سی سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم و شادی او شریک بوده است، پیداست که اندک اندک بهار چهره‎اش شکفتگی خود را از دست می‎دهد و روی در خزان می‎گذارد. در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی و وفاداری همسر خویش است، ناگهان زن جوان‎تری از راه می‎رسد و در کوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقایسه‎ای می‎دهد؛ و این مقدمه‎ای می‎شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زَنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است؛ و همه‌ی خواهران جوان لابد می‎دانند که هیچ جوانی نیست که به میانسالی و پیری نرسد و لابد می‎دانند که اگر امروز آنان جوان و با طراوت‌اند در فردای بی‎طراوتی آنان، باز هم جوانانی هستند که بتوانند برای خانواده‌ی فردای آنها، همان خطری را ایجاد کنند که خود آنان امروز برای خانواده‎ها ایجاد می‎کنند.[25]


ج) فایده‎ی حجاب در بُعد اجتماعی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‎حج و بدحج باعث کشاندن لذت‎های از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‎گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافه‎های محرّک و مهیّج ن بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش می‎یابد. برخلاف نظام‎ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیت‎های اجتماعی را با لذت‎جویی‎های درهم می‎آمیزند،[26] می‎خواهد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این‎گونه لذت‎ها پاک شده، و لذت‎های ، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود[27].


د) فایده‎ی حجاب در بُعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش، به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی در پوشش بانوان در بیرون منزل، می‎تواند از بُعد اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضاهای مدپرستی بانوان داشته باشد؛ البته به شرط این‎که خود چادر مشکی دست‌خوشِ این تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می‎گردد، به گونه‎ای که برخی از بانوان به جای استفاده از چادرهای مشکی متین و باوقار، به چادرهای مشکی، توری، نازک و دارای طرح‎های جِلف و سبک که با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبی ندارند روی می‎آورند.
یکی از دانشجویان محجبه درباره‌ی رواج فرهنگ مدگرایی در خاطرات خود گفته است:
یادم می‌آید آن وقت‌ها که حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود که به خانه‌ی ی بروم، لباسی را که امروز پوشیده بودم، حاضر نمی‌شدم فردا بپوشم! احساس می‌ مس ه است و سعی داشتم حتی اگر شده، لباس دیگران را به عاریه بگیرم و بپوشم، تا من هم با لباس جدیدی رفته باشم. این کارها واقعاً رفاه حال و راحتی را از خانم‌ها سلب کرده بود.[28]
علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست‎وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می‎توان نام برد، که مهم‎ترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه.[29]


خبرگزاری فارس: حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.

مفهوم و ابعاد حجاب

مفهوم حجاب چیست و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش ی دارای چه ابعاد و اقسامی است؟
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است[1]. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است[2]. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد[3].
در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش ی است، و مراد از پوشش ی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی ، این است که زن، هنگام معا با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد.
بنابراین، حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
گاهی مشاهده می‎کنیم که بسیاری از ن محجبه در پوشش خود از رنگ‎های شاد و زیبا و تحریک برانگیز استفاده می‎کنند که به اندامشان زیبایی خاصی می‎بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زیبایی‎اش آشکار است، گویی که اصلاً لباس نپوشیده است[4]؛ و این دور از روح حجاب است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛
مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده ‎اند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند:
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.

رابطه ‎ی حجاب و

چشم و دل را می‎بایست امّا از
چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود[9]
شبهه: بعضی با تمسک به شعر فوق، ادعا نموده‎اند که بین حجاب و رابطه‎ای نیست؛ لازم است، اما حجاب لازم نیست. گاه همین مطلب با تمسک به حجاب و پوشش ن روستایی و ن شالیزار شمال کشور توجیه می‎شود که آنها حجاب کامل ندارند، ولی عفیف هستند.[10] آیا ادعای مذکور صحیح است؟
پاسخ: قبلاً ذکر شد که حجاب در کتاب های لغت به معنای پوشش، و مانع آمده است. به نگهبان، حاجب می‎گویند؛ چون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم و محیط خاص می‎گردد.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد[11]؛ بنابراین، دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛[12] بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد. قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.[13]
علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسیترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد.[14] بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.[15]
وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِداًً؛[16] زمین پاک نیکو گیاهش به اذان خدا نیکو برآید و زمین خشن ناپاک بیرون نیاورد، جز گیاه اندک و کم ثمر.

هدف و فلسفه‎ی حجاب

هدف از تشریع حجاب ی و فلسفه ی حجاب و پوشش چیست؟
‎ هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛[17] بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ4؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛[18] ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛[19] و هرگاه از ن رسول متاعی می‎طلبید از پس بطلبید، که حجاب برای آن که دل های شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛[20] و ن سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته اند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست که اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند، نزد نامحرمان جامه‎های خود را از تن برگیرند و اگر بازهم عفت و تقوای بیش تر گزینند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛[21] ای پیغمبر با ن و دختران خود و ن مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج آنان و در نتیجه منجر به فساد می‎شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نیز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام کرده است؛ چنان‎که از رضا(ع) نقل شده است:
حُرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهنّ من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا هییج الی الفساد و ال فیما لا یحلّ و لا یجمل؛[22] نگاه به موهای ن با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‎انگیزد و آنان را به فساد فرا می‎خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.
از مجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه ی وجوب حجاب ی، ایجاد تزکیه ی نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیش گیری از فساد است.

آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف

حجاب و پوشش دارای چه آثار و فوایدی است؟
حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، دارای آثار و فواید زیادی است که بعضی از مهم ترین فواید آن عبارت اند از:

الف) فایده‎ی حجاب در بُعد فردی

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک است؛ در مقابل، فقدان حجاب و معا ‎های بی‎بندوبار میان زن و مرد، هیجان‎ها و هاب‎های را فزونی می‎بخشد و تقاضای س را به صورت عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی‎آورد. غریزه ی ، غریزه‎ای نیرومند، عمیق و دریا صفت است که هرچه بیش تر اطاعت شود بیش تر سرکش می‎گردد؛ هم چون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود شعله‎ورتر می‎گردد. بهترین شاهد بر این مطلب این است که در جهان غرب که با رواج بی‎حیایی و برهنگی، اطاعت از غریزه ی بیش تر شده است، هجوم مردم به مسئله ی س نیز زیادتر شده و تیراژ مجلات و کتب بالاتر رفته است. این مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادی است که قایل‎اند همه ی گرفتاری هایی که در کشورهای ی و شرقی بر سر غریزه ی وجود دارد، ناشی از محدودیت‎هاست؛ و اگر به کلی هرگونه محدودیتی برداشته شود و روابط آزاد شود، این حرص و ولعی که وجود دارد، از بین می‎رود.
البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟![23]
پاسخ هر انسان واقع‎بین و منصفی به این سؤال این است که نه تنها حرص و ولع در غرب افزایش یافته است، بلکه هر روز شکل‎های جدیدتری از تمتّعات و بهره‎برداری‎های در آنها رواج و رسمیت می‎یابد.
یکی از ن غربی منصف، وضعیت جامعه‎ی غرب را در مواجهه با غریزه‎ی این‎گونه توصیف کرده است:
انی می گویند مسئله ی غریزه ی و مشکل زن و حجاب در جوامع غربی حل شده است؛ آری، اگر از زن روی گرداندن و به بچه و سگ و یا هم جنس روی آوردن حل مسئله است، البته مدتی است این راه حل صورت گرفته است!![24]

ب) فایده‎ی حجاب در بُعد خانوادگی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد خانوادگی، اختصاص یافتن ذاذهای ، به محیط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذکور، باعث پیوند و اتصال قوی تر زن و شوهر، و در نتیجه استحکام بیش تر کانون خانواده می‎گردد؛ و برع ، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. یکی از نویسندگان، تأثیر برهنگی را در اضمحلال و خشکیدن درخت تنومند خانواده، این گونه بیان کرده است:
در جامعه‎ای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛ مقایسه ی آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ریشه ی خانوده را می‎سوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن می‎زند. زنی که بیست یا سی سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم و شادی او شریک بوده است، پیداست که اندک اندک بهار چهره‎اش شکفتگی خود را از دست می‎دهد و روی در خزان می‎گذارد. در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی و وفاداری همسر خویش است، ناگهان زن جوان‎تری از راه می‎رسد و در کوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقایسه‎ای می‎دهد؛ و این مقدمه‎ای می‎شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زَنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است؛ و همه ی خواهران جوان لابد می‎دانند که هیچ جوانی نیست که به میانسالی و پیری نرسد و لابد می‎دانند که اگر امروز آنان جوان و با طراوت اند در فردای بی‎طراوتی آنان، باز هم جوانانی هستند که بتوانند برای خانواده ی فردای آنها، همان خطری را ایجاد کنند که خود آنان امروز برای خانواده‎ها ایجاد می‎کنند.[25]

ج) فایده‎ی حجاب در بُعد اجتماعی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‎حج و بدحج باعث کشاندن لذت‎های از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‎گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافه‎های محرّک و مهیّج ن بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش می‎یابد. برخلاف نظام‎ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیت‎های اجتماعی را با لذت‎جویی‎های درهم می‎آمیزند،[26] می‎خواهد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این‎گونه لذت‎ها پاک شده، و لذت‎های ، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود[27].

د) فایده‎ی حجاب در بُعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش، به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی در پوشش بانوان در بیرون منزل، می‎تواند از بُعد اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضاهای مدپرستی بانوان داشته باشد؛ البته به شرط این‎که خود چادر مشکی دست خوشِ این تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می‎گردد، به گونه‎ای که برخی از بانوان به جای استفاده از چادرهای مشکی متین و باوقار، به چادرهای مشکی، توری، نازک و دارای طرح‎های جِلف و سبک که با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبی ندارند روی می‎آورند.
یکی از دانشجویان محجبه درباره ی رواج فرهنگ مدگرایی در خاطرات خود گفته است:
یادم می آید آن وقت ها که حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود که به خانه ی ی بروم، لباسی را که امروز پوشیده بودم، حاضر نمی شدم فردا بپوشم! احساس می مس ه است و سعی داشتم حتی اگر شده، لباس دیگران را به عاریه بگیرم و بپوشم، تا من هم با لباس جدیدی رفته باشم. این کارها واقعاً رفاه حال و راحتی را از خانم ها سلب کرده بود.[28]
علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست‎وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می‎توان نام برد، که مهم‎ترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه.[29]

پی نوشتها


مقاله و تحقیقی کامل درباره حجاب و

مقدمه

پیشینۀ حجاب و پوشش انسان به اندازۀ تاریخ و آفرینش است . پوشش و لباس هر انسانی پرچم کشور است . پرچمی که او بر در خانۀ خودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند ؛ هم چنان که هر ملّتی ، وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتماد خود را به هویت ملی خویش افزار می کند . هر انسانی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و وابسته است ، لباس متناسب آن ارزشها و بینش ها را به تن خواهد کرد . حجاب و پوشش بارزترین نشانۀ فرهنگ و نماد ملّی که سرعت تحت تأثیر سایر پدیدۀ فرهنگ قرار می گیرد . هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگ و اجتماعی ، با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد چنانچه استیلایی فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحه ، از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید . هدف ، سعادت و تکامل انسان است و دستورهای دینی و احکام فقهی در همین راستا عرضه شده است . در حقیقت هدف تمامی آموزه هایی که از سوی خداوند متعال نازل شده ، در جهت تعالی و رشد انسان در همۀ ابعاد مادی - معنوی ، فردی و اجتماعی می باشد . در نتیجه احکام الهی مرتبط با پوشش زمان نیز در همین راستا صادر گردید . حجاب امری فطری و از ضروریات دین می باشد ، با این وجود در طول تاریخ این مسئله همواره مورد تهاجم دشمنان دین بوده است . از مسئلۀ کشف حجاب در کشورهای ی مثل ایران ، ترکیه و ... و تا وضع قانون : نوبت حجاب در کشورهای غربی و ترویج فرهنگ و ایجاد شبهات گوناگون در ذهن نوجوان ، همه گرمای ؟ است . از ؟ تهیۀ این مجموعه نگاهی هرچند کوچک در تبیین ، ترویج فرهنگ و حجاب و برداریم .


مقاله و تحقیقی کامل درباره حجاب و

مقدمه

پیشینۀ حجاب و پوشش انسان به اندازۀ تاریخ و آفرینش است . پوشش و لباس هر انسانی پرچم کشور است . پرچمی که او بر در خانۀ خودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند ؛ هم چنان که هر ملّتی ، وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتماد خود را به هویت ملی خویش افزار می کند . هر انسانی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و وابسته است ، لباس متناسب آن ارزشها و بینش ها را به تن خواهد کرد . حجاب و پوشش بارزترین نشانۀ فرهنگ و نماد ملّی که سرعت تحت تأثیر سایر پدیدۀ فرهنگ قرار می گیرد . هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگ و اجتماعی ، با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد چنانچه استیلایی فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحه ، از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید . هدف ، سعادت و تکامل انسان است و دستورهای دینی و احکام فقهی در همین راستا عرضه شده است . در حقیقت هدف تمامی آموزه هایی که از سوی خداوند متعال نازل شده ، در جهت تعالی و رشد انسان در همۀ ابعاد مادی - معنوی ، فردی و اجتماعی می باشد . در نتیجه احکام الهی مرتبط با پوشش زمان نیز در همین راستا صادر گردید . حجاب امری فطری و از ضروریات دین می باشد ، با این وجود در طول تاریخ این مسئله همواره مورد تهاجم دشمنان دین بوده است . از مسئلۀ کشف حجاب در کشورهای ی مثل ایران ، ترکیه و ... و تا وضع قانون : نوبت حجاب در کشورهای غربی و ترویج فرهنگ و ایجاد شبهات گوناگون در ذهن نوجوان ، همه گرمای ؟ است . از ؟ تهیۀ این مجموعه نگاهی هرچند کوچک در تبیین ، ترویج فرهنگ و حجاب و برداریم .


پوشش

واژۀ پوشش ، در عرفه متشرعه به « حجاب » و در کلمات به « سَتْر » تعبیر شده است . مراد از پوشش ، چگونگی پوشاندن بدن است و نوع پوشش ، مشخصات آن اعم از رنگ ، دخت و حجم لباس را دربر می گیرد بنابراین ، هم کمیّت مدِّ نظر است و هم کیفیت . پوشاک از نیازهای اساسی زندگی و از نعمت های خداوند است :

«
یا بَنِی آدَمَ قَدْ أنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوَاری سَوْءاتِکُم وَ رِیشاً ولِبَاسُ َّقْوَی ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ الله لَعَلَّهُمْ یَذَکَّروُنَ»

ای فرزندان آدم ! در حقیقت ، ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که های شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است ، [ولی] بهترین جامه ، [لباس] تقوا است . این از نشانه های[قدرت] خداست ، باشد که متذکّر شوند .

در این آیه ، پوشاندن شرمگاه و نیز زینت بخشی ، دو کارکرد اصلی لباس برای انسان شمرده شده است . فرهنگ برهنگی و برملا ساختن زشتی های آدمی ، رهاورد و نفوذ و سلطۀ او است .

«
یَا بَنِی آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا» (اعراف :27)

ای فرزندان آدم ! زنهار شما را به فتنه نیندازد ؛ چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند ، و لباسشان را از ایشان برکند تا هایشان بر ایشان نمایان کند . علاوه بر این ، انسان موجودی است اجتماعی ، و ناگزیر باید در عرصۀ اجتماع به گونه ای ظاهر شود که هم بدنشان از سرما یا آفتاب سوزان در امان بماند و هم مستور تا انگشت نمای دیگران نگردد . از اینرو ، حجاب و پوشش علاوه بر خاستگاه فطری ، خاستگاه عقلانی و اجتمائی نیز دارد .


«
چارچوب پوشش »

موضوع چارچوب پوشش را در دو حوزۀ پوشش مردان و پوشش ن پی می گیریم .

1. «
پوشش مردان »

حدِّ پوشش برای مردان ، پوشاندن و شرمگاه خویش از دیگران است . قرآن کریم می فرماید :

«
قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ » (نور: 30)

به مردان باایمان بگو « دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است . »

فقها از جمله حداقل پوشش واجب برای مردان را ستر ین ، و پوشیدن ناف تا زانو را افضل دانسته و افزوده اند : احوط ، پوشش کامل است ، خصوصاً در جایی که احتمال فتنه و فشاد فساد می رود .

این مقدار از پوشش در قلمرو احکام تکلیفی وجوب و استحاب مطرح است . صرف نظر از عرف و سیره متشرعه و فرهنگ عمومی جامعۀ ی ، توجه به این جهات در کنار حکم تکلیفی ایجاب می کند که انسان مکتبی علاوه بر آنچه شروع بر او واجب کرده ؛ جانب احتیاط را رعایت نموده در عرصۀ اجتماع حتّی در میان خانوادۀ خود به گونه ای ظاهر شود که علاوه بر تقویت روحِ ایمان و ب معرفت ، حریم عفت و اخلاق جامعه و خانواده نیز جایگاه ارزشی و پیشگامی وی در نشر فرهنگ ی حفظ شود . برای تحقق این هدف لازم است از پوشیدن لباس های مغایر با شئون متدینین و عرف متشرعه یعنی لباس های تنگ - که حجم بدن را آشکار می سازد - با رنگ های تند و مدل های جلف و محرک و نیز پیراهن های آستین کوتاه ، رک ، یقه باز و شلوارک که بخشی از بدن را می گذارد ، اجتناب ورزد . در روایت بهترین لباس برای انسان ، لباس مردم آن زمان دانسته شده است . صادق می فرماید :

«
فَخیرُ لِباسِ کُلِ زمانٍ لِباسُ اَهْلِهِ »

مراد از لباس اهل زمان ، ملاک ها و ملاحضاتی است که عرف و تودۀ مردم در هر عصری از موضوع پوشش دارند .

«
پوشش های ممنوع برای مرد »

دین پوشیدن برخی لباس ها و برخی چیزهای دیگر را برای مردان ممنوع کرده است . ممنوعیّت تقلید از بیگانگان ، تشبیه پیدا به ن و تفا و تکبر و مانند آن از جمله دلایل ؟ ممنوعیت است . پوشیدنی های ممنوع مردان عبارتند از :

1.
لباس کفار : تسلّط فرهنگی و اقتصادی کفار بر مؤمنان خطرناک ترین نوع تسلّط است که تقلید از آنان در نوع پوشش از همین مقوله است . آمارهای رسمی نشان داده است که تقلیدهای کورکورانه و مُد پرستی غربی ، منشأ بسیاری از بحران های اخلاقی و اقتصادی است . پوشیدن لباس کفار علاوه بر تشبه به اهل کفر و الحاد تأیید عملی روش آنان به شمار می رود و چه بسا به تدریج به تشبه در فکر و شه بینجامد . علی (ع) می فرماید :

«
قَلَّ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ اِلّا اَوْشَکَ اَنْ یَکوُنَ مِنْهُم »

«
کم شده ی که خود را شبیه قومی کند و از آن به شمار نیاید . »

نکتۀ درخور توجه این است که مطلق استفاده از نوع پوشش کشورهای غیر ی حرام نیست ؛ آنچه ممنوع است الگو قراردادن بیگانگان و مُدپرستی در پوشش است به گونه ای که غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط فرهنگی بیابد . برخی از مصادیق پوشش بیگانگان عبارت است از : مدل و طرح هایی که معروف مذهب ، فرقه یا گروهی خاص از کفار است ؛ استفاده از نقش حرف لاتین و مانند آن که بعضاً دارای مفاهیم و پیامدهای قبیح و منکرند ؛ کراوات و پاپیون و لباس هایی که به تصویر جانداران ، انسان به خصوص ن به شکلی نامناسب نقش شده اند .

2.
لباس ن : استفادۀ مردان از پوشش ویژۀ ن ممنوع و حرام است .

رسول اکرم (ص) می فرماید : « لعنت خدا بر مردی که لباس زن را می پوشد . » نیز به تبعیت از آموزه های دینی پوشیدن لباس ن را برای مردان حرام می داند .

3.
طلا و ابریشم خالص : پوشیدن برخی لباس ها و زیورآلات برای مردان حرام است ، مانند لباس زرباف یا ابریشم خالص ، آویختن زنجیر طلا به گردن و به دست انگشتر و ساعت مچی طلا .

علی (ع) می فرماید : « روزی خارج شد . درحالیکه در دست راستش قطعه ای طلا و در دست چپش تکّه ای ابریشم داشت . سپس قفرمود : این دو نوع لباس بر مردان امت من حرام است . »

حکم فقهی پوشیدن طلاو ابریشم خالص از این قرار است :

-
زینت به طلا مثل آویختن زنجیر طلا بر و انگشتر طلا به دست و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام است و خواندن [مرد] با آنها باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند . حتی عرقچین و بند شلوار و نیز قسمتی یا تمام آستر لباس او نباید ابریشم خالص باشد و در غیر هم پوشیدن آن بر مرد حرام است .

2.
لباس شهرت : منظور از لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای فرد معمول نیست و موجب انگشت نما شدن وی در جامعه می گردد . حسین (ع) کیفر لباس شهرت را چنین بیان می دارند :

مَنْ لَبِس شََوباً یَشْهَرُه کَساهُ اللُّه یَوْمَ الْقِیمَهِ شَوباً مِنَ النّارِ

« اگر ی لباس بپوشد که او را انگشت نما سازد خداوند روز قیامت لباسی آتش بر اندام او میپوشاند . »

(ره) می فرماید :

«
بنابراین احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای ی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست ولی اگر با آن لباسی بخواند اشکالی ندارد . »

2. «
پوشش ن »

بر زن واجب است بدن و زینت خود را از نامحرم بپوشاند . از صورت و دست ها که به طور طبیعی نمایان است و شامل گردی صورت و دست ها تا مچ می شود . به ن باایمان بگو : « دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند ، مگر آنچه که [طبعاً] از آن پیداست و باید روسری خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان و پدرانشان یا پدرشوهرانشان یا پسرانشان یا پسرشوهرانشان یا برادرشان یا پسر برادرانشان یا پسر خواهرانشان یا ن [هم کیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بی نیازند یا کودکی که بر های ن وقف حاصل نکرده اند آشکار نکنند و پای خود را [به گونه ای به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد . »

مفاد آیۀ شریفه درخصوص پوشش آن است که ن باید بدن و زینت های خود را از دید نامحرمان بپوشانند و در مورد تحریک و جلب توجه آنان برنیایند . در این آیۀ وم پوشش دو مورد استثناء شده است : یکی با جملۀ « الا ما ظهر منها » که نسبت به عموم مردان امت و دیگری با جملۀ « الا لبعولتهن ... » که نداشتن پوشش زن را بر زن نسبت به افراد خاصی تجویز می کند . زینت مطرح در آیه ، هم شامل زیورآلات جدا از بدن می شود مانند طلا و جواهرات و هم آرایش های متصل به بدن از قبیل سرمه و خضاب منظور از « ما ظهر منها » بنا بر مشهور ، گردی صورت و دست ها تا مچ است .

در دومین استثناء ، اشخاص معینی نام برده شده و از حرمت آشکار زینت ها استثناء شده اند . این افراد عبارتند از : شوهر ، پدر ، پدرشوهر ، پسر ، پسرشوهر ، برادر ، پسربرادر ، پسرخواهر ، زن مسلمان ، مملوک ، خدمتکار و مردی که نیاز به زن ندارد و کودک غیر ممیز ضمناً افراد دیگری همچون پدربزرگ ، با پدر بزرگ شوهر را می توان مشمول حکم آیه دانست . از سوی دیگر ، از آنجا که آیۀ شریفه پسر برادر و پسر خواهر را - که زن نسبت به آنها عمو و به شمار می رود - محرم دارند ، به دست می آید که عمو و هم از زن هستند . این حکم شامل عمو و پدر نیز می شود . برخی دیگر از مردان که با ازدواج بر زن محرم می شوند عبارتند از : شوهر مادر (ناپدری) و شوهر دختر « داماد » . البته علاوه بر نسبی و سببی ممکن است افراد دیگر به سبیب شیرخوردن بر زن محرم گردند که به این گروه « رضاعی » می گویند . مانند دختری که در کودکی با شرایطی از زنی شیر خورده است . این دختر وقتی به سن بلوغ برسد بر شوهر و فرزندان زن محرم است .

سؤال زن : نسبت به خود تا چه اندازه می تواند پوشش نداشته باشد ؟

جواب : روایات و فتواها در این باره مختلف است و هر باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند . مفاد برخی روایات و نیز فتوای مراجع معاصر از جمله احتیاط در پوشیدن از ناف تا زانو از غیرشوهر است .

«
حجاب برتر »

آنچه ذکر شد مربوط به کمیت و مقدار واجب حجاب بر ن است ، امّا دیدگاه دربارۀ کیفیت حجاب از حیث رنگ ، نوع دوخت ، مدل و مانند آن - آنگونه که درخور یک زن مسلمان پیرو فاطمه و حافظ و حریم وی باشد - بحث دیگری است که لازم است بدان اشاره کنیم . ابتدا باید توجه داشت که فلسفۀ تشریع حجاب برای زن ، حفظ عفت ، متانت و شخصیت و در یک کلمه « مصونیت » او است ، نه محدود ساختن و نشین وی . در میان دژ مستحکم حجاب ، عفت زن محفوظ و شخصیت وی از تیرهای هوس به دور می ماند ، ضمن آنکه پوشیدگی زن موجب می گردد وی محو جلوه گیری و زیبایی خویش نگردد ، بلکه به ژرفای ارزش های والای به ودیعت نهاده شده در وجود خود از سوی آفرینندۀ توانا بین ید و چون خدیجۀ کبری و فاطمۀ زهرا و مریم عذرا سر بر آسمان افتخاراتی برتر از چهره و زلف ظاهری خویش بنهد . پوشش برتر برای زن پوششی است که هم حیا و عفت او را در سطح جامعه حفظ کند و هم زمینه و وسیله ای برای تقرب وی به خدا و دوری از صفات رذیله عجیب و رؤیا و تزیین و تفا گردد . پوشش که در شرایط کنونی جامعۀ ی از چنین ویژگی هایی برخوردار است و کمترین خودنمایی و تحریک را دارد ، چادر است . چادر نشانۀ ملی و در میان انواع پوشش ها ، حجاب برتر به شمار می رود ؛ چنانکه در کلمات بزرگان دین نیز از آن با همین ویژگی یاد شده است . گرچه پوشیدن لباس بلند و گشاد با طرح و رنگ ساده - که امروزه به مانتو معروف است - در صورتیکه دستها را تا مچ و پاها را تا ساق بپوشاند برای حجاب زن کفایت می کند ، اما حجاب برتر پوشانندۀ حجم اعضای بدن نیز خواهد بود و پوشیدن شلوار و نیز کفش بی صدا همراه با چادر ، حجاب زن را تکمیل و به از بین بردن زمینۀ هر نوع طمع ورزی نامحرمان و آلودگی به گناه کمک می کند .

دربارۀ برترین شلوار و نپوشیدن کفش صدادار به این دو سخن توجه کنید : « " خدایا ن شلوا وش را بیامرز. " سه باراین جمله را تکرار د . ای مردم شلوار بپوشید که شلوا وشاننده ترین جامۀ شماست و ن خود را هنگام بیرون آمدن منزل ، با شلوار حفظ کنید . » اکرم ن را از پوشیدن زیور آلات صدا دار ، نهی کرده است .

«
پوشش های ممنوع برای زن »

پوشیدن لباس نازک و بدن نما و نیز لباس ویژۀ مردان ، همچون لباس شهرت که باعث جلوه نمایی زن گردد و او را در انظار انگشت نما کند و نیز استفاده از لباس بیگانه در جهت تبلیغ و اشاعۀ فرهنگ کند ، برای زن ممنوع است . به این روایات توجه کنید :

روزی به یکی از صحابه پیراهنی نه بخشید و چون نازک بود به او توصیه کرد به همسرت دستور بده زیر آن لباس دیگری بپوشد تا بدنش از زیر آن نمایان نگردد . چند گروه را از جمله نی که خود را شبیه مردان سازند لعنت کرد . در روایتی رسول خدا دو گروه دوزخی را که در آینده در جامعۀ ی پدید می آیند معرفی می کند . ایشان دربارۀ گروه دوم می فرماید : « زمانی که پوشش دارند امّا اند ، کجراهه میروند ، دیگران نیزبه کجروی تشویق میکنند . گیسوانشان همچون کوهان شتر اسانی برآمده و مشخص است . [این ن] به بهشت وارد نخواهند شد و بوی آن را استشمام نخواهندکرد . »

در این روایات چند نکته نهفته است :

1.
برخی ن در عین داشتن پوشش، اند ؛ بدین جهت که یا پوشش آنان کامل نیست ، یا نازک است و یا آنقدر چسبان ، کوتاه و جلف است که برجستگیهای بدنشان کاملاً پیدا است .

2.
اینان علاوه بر پوشش نامناسب ، منشأ بروز حرکات نامناسب هم هستند . اشاره به این خصوصیت دارد که آنان با کرشمه راه می روند و دل مردان را می ربایند یا روسری و مقنعۀ خود را کج و تا نیمه بر سر می نهند یا با آرایش و زیور بیرون می آیند و خود را به نمایش می گذارند .

3.
آنان علاوه بر منحرف بودن خود از خط ، سعی در انحراف و همسو دیگران با خود دارند . تعبیر « همیلات » اشاره به این است که آنان به دیگران نیز می آموزند که همچون آنان رفتار کرده ، از ایشان الگو بگیرند .

4.
اینان موهای خود را به گونه ای آراسته و در پشت سر جمع می کنند که همچون کوهان شتر برجستگی آن از زیر مقنعه و روسری نمایان است .

«
پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی »

«
سعدی »

«
رویی که روز شبنم گر بکشد نقاب پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری

حیف باشد بر چنان تن پیرهن ظالم باشد بر چنان صورت نقاب

گر تو پری چهره نپوشی نقاب تو به صوفی به زیان آور

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

بارها گفته اند این روی به هر منمای تا ؟ نکند دیده هر بی بصیرت

ماه رخسار نپوشی تربت یغمایی تا دل خلقی از این شهر به یغما نرود »

«
ناصر خسرو »

«
زیر سخن است عقل پنهان عقل است عروس و قول است چادر

دانای سخن نکو کند باز از روی عروس عقل معجز

تو روی عروس خویش بنمای ای گشته جهان و خوانده دفتر

تا تو نیایی ننمایند هیچ دختر کان رویکهاتی از حجاب »

«
برگی از شریعت »

1.
اگر شوهر از زن خود بخواهد که برایش آرایش کند ، آیا اطاعت او در این زمینه هم واجب است ؟

همۀ مراجع ، اگر شوهر درخواست کند اطاعت او در این زمینه واجب است .

2.
بیرون بودن مقنعه و روسری از زیر چادر چه حکمی دارد ؟

همۀ مراجع : اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود اشکال ندارد ولی پوشاندن مو واجب است .

3.
پوشش بدن برای ن باید چگونه باشد ؟

همۀ مراجع : زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند .

آیت الله صافی : زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابراحتیاط واجب باید دست و صورت را نیز بپوشاند .

4.
پوشش لباس های تنگ و تحریک کننده که برجستگی های بدن در آن پیداست ، چه حکمی دارد ؟

همۀ مراجع : پوشیدن این نوع لباسها درفرض مذکور جایز نیست و باید آنان را با چادر یا مانتوی مناسب و گشاد بپوشد .

5.
زیورآلات زن اگر در معرض دید نامحرم باشد ، چه حکمی دارد ؟

آیات عظام بهجت صافی ، فاضل و وحید : باید از دید مرد نامحرم پوشانده شود .

آیات عظام مکارم و نوری : پوشاندن زیورآلات پنهانی از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن حلقۀ ازدواج و انگشتر واجب نیست .

آیت الله سیستانی : پوشاندن گردنبند از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن النگو ، دستبند ، حلقۀ ازدواج و انگشتر واجب نیست .

آیت الله تبریزی : پوشاندن زیورآلات پنهانی از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن انگشتری که پیش ن بزرگسال یا کمی پایینتر متعارف است واجب نیست .

6.
چادر بهتر است یا مانتو ؟

همۀ مراجع : برای زن کافی است که حجاب کامل را با هر لباس مناسبی در برابر مرد نامحرم رعایت کند . ولی بی شک چادر به عنوان حجاب برتر از ارزش والایی برخوردار است .

7.
نگاه های ممنوع و حرام کدام است ؟

- نگاه به چهرۀ آرایش کردۀ زن

- نگاه به زیورآلات زن

- نگاه به ع بی حجاب زن آشنا

- نگاه باریبه ( ترس افتادن به حرام )

-
نگاه به بدن مرد نامحرم ( به جز صورت و دست ها )

-
نگاه به تمام بدن زن نامحرم ( به جز صورت و دست ها تا مچ )

-
نگاه هوس آلود ( هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن نجس )

هر وقت گفتم حجاب و عفت ...

حجاب برای زن به معنای ذلت نیست ؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن بلکه ، عصمت و حفظ زن و مدد هر دوست . حجاب به معنی چادر نیست ؛ امّا چادر در نزد ما ایرانی ها که زن های ما از قدیم داشتند ، بهترین نوع حجاب است ؛ بدون چادر هم حجاب ممکن است . حجاب به معنای پوشیدن سالم [است] ، نه پوشیدنی که از نپوشیدن بدتر است .

به تعبیر روایات پوشیبدۀ که در عین پوشیدگی ، مثل انسان و است آن پوشیدنی به درد نمی خورد ؛ حجاب نیست ، پوشیدن سالم که سر و گردن و بدن و تمام سر تا پای بدن زن را پوشانده باشد ؛ البته صورت و دو دست را بسیاری فقها مستثنا می دانند ؛ البته در مواردی که صورت بدون آرایش و ساده باشد ؛ این هم معنای حجاب است . البته زن های ایرانی ، روش چادر را پیدا د که بسیار هم روش خوبی است . هم زیباست و هم منافی با زیبایی زن نیست و هم حجاب حافظۀ کامل است . نه هر حجاب را چه به شکل ایرانی ، چه به شکل عربی ، چه به شکل کشورهای دیگر که در هریک از کشورهای ی زنها یک جور حجاب خدا را حفظ می کنند . هرجوری که حجاب حفظ بشود . این نظ ، تأمین شده است . این ، یکی از پیش گیری های است .

«
چادر حجاب برتر »

بهترین گزینۀ حجاب ی در عصر حاضر که در قرآن و سیرۀ ن اهل بیت به ویژه فاطمه زهرا ریشه دارد چادر است . چادر بیش از هر لباسی حجم و حرکت بدن را می پوشاند و بزرگواری و فروتنی زن را در برابر احکام و ارزش های اخلاقی آشکار می سازد . چادر بیش ترین بار فرهنگی حیا و را با خود به همراه دارد و بیش از هر پوششی دست رد بر سینۀ نامحرم می زند درحالیکه پوشش هایی مانند مانتو این ویژگی را بصورت کامل ندارد زیرا وقار و معنویتی که در چادر مخصوصاً چادر مشکی هست در مانتو نیست .

چادر مشکی ، نگاه شکن است مرز بین رنگها ، رنگ های تیره و مشکی . در تأمین حجاب حداکثری بانوان در بیرون منزل ، مؤثر هستند . علاوه بر این ، رنگ مشکی پوشانندۀ رنگ های دیگر است و زیر آن ، هر لباس رنگی دیگری را که باشد ، می پوشاند . ضرب المثل معروف « بالاتر از سیاهی رنگی نیست » اشاره به همین واقعیت است که رنگ سیاه ، بدترین رنگهاست و تمام رنگهای دیگر ، در مقابل آن رنگ می بازند .

«
تاریخچۀ حجاب در اقوام و ادیان »

دورۀ اشکانیان : در این دوره نیز همانند گذشته حجاب ن ایرانی کامل بوده است . در اینباره چنین می خوانیم :

لباس ن اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین ، گشاد ، پرچین ، آستین دار و یقه راست بوده است . پیراهن دیگری نیز داشته اند که روی اوّلی می 1وشیدند و قد این یکی نسبت به اوّلی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است . روی این دو پیراهن چادری سر می د .

در جای دیگر آمده است : « چادر ن اشکانی به رنگ های شاد و ارغوانی و یا سفید بوده است . گوشۀ چادر در زیر یک تختۀ ف ی بیضی منقوش با دکمه که به وسیلۀ زنجیری به گردن افکنده شده بند است . این چادر به نحوی روی سر می افتاد که عمامه نوعی کلاه نه را در قسمت عقب و پهلوها می پوشانیده است . »

در کتاب « دپارتیلان » نیز آمده است : « ن عهد اشکانی قبایی تا زانو برتن می د با شنلی که برافکنده می شود و نیز نق داشتند که معمولاً به پس سر می آویختند . »

«
حجاب در قرآن »

حجاب برای ن از ضروریات است . واجب بودن حجاب از نظر قرآن ، سیره و سنت (ص) و ان معصوم (ع) و نیز به حکم عقل و اجماع رأی فقها و علمای امری ثابت است . واژۀ حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است و معنای کلمه در این هفت مورد چیزی است که از هرجهت مانع دیده شدن چیز دیگر شود . در قرآن کریم حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دل دارد . اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن ، بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد . آیاتی که بر وجوب حجاب برای ن دل دارند عبارتند از : آیۀ 31 سورۀ نور و آیات 59 ، 23 و 33 سورۀ احزاب که به هرکدام اشارۀ اجمالی می نماییم .


«
گرین ویل شمالی ا »

طبق اعلام این در سال 2008 - 2007 موارد ذیل استانداردهایی است که در « گرین ویل شمالی » به کار گرفته می شود و قاطعانه اعمال خواهد شود . همچنین در صورت وم ، حق اضافه موارد دیگر را دارد . - پوشش و آرایش دانشجویان باید تمیز و مرتب باشد و هیچ نوع پیراهن و بلوزی که شکم و ناف را نمایان سازد مجاز نیست و تاپ های مدل تنگ و مدل بند اسپاگتی ، تاپ های ورزشی با جلیقۀ بدون پیراهن مجاز نخواهد بود . کلاه و عینک آفت و بیگودی های مو در هیچ مکانی نباید استفاده شود به جز در محیط خوابگاه دانشجویان و باشگاه ها . هیچگونه لباس یا زینت آلاتی که نشان دهندۀ هرنوع بی حرمتی و کفر گویی یا دربرگیرندۀ عبارت وسوسه انگیز ، تبلیغات مشروبات الکلی ، تنباکو ، یا دیگر عبارت و نمادهای نامناسب است مجاز نمی باشد . امکان وجود شلوارک وجود دارد به شرط آنکه آنها به صورت مناسب و خوش سلیقه استفاده شود .لباسی که به صورت نامناسب اندام را نشان می دهد مجاز نمی باشد . دامن ها باید زیبا ، موقرانه و با اندازۀ مناسب بوده و کوتاه نباشد . رنگ مو مجاز نمی باشد . لباس و پوشش از نوع پیژامه خارج از خوابگاه مجاز نمی باشد . انواع شلوار ، شلوارهای راحتی و شلوارک ها باید تا خط کمر باشند . به دلایل امنیتی لباس ها و شلوارهای بگ مجاز نمی باشند . لباس نباید روی زمین کشیده شود . موارد و اقلام مربوط نامربوط آویزان از لباس از قبیل زنجیر یا دیگر موارد به نظر مناسب نیامده و مجاز نمی باشد . پوشیدن لباس های سبک گوتیک و آرایش مجاز نیست و زینت آلات بدن و صورت به جز گوشواره مجاز نمی باشد . آقایانی که رسماً نمایندۀ می باشد اجازۀ سوراخ گوششان را ندارند .

«
چهار سال حجاب ترکیه »

نتایج یک بررسی جدید در ترکیه نشان می دهد در چهار سال اخیر تعداد بانوان باحجاب در این کشور افزایش یافته است . تحقیق جدید که به عنوان دین ، « ییسیته و حجاب در زندگی روزمره » از سوی مؤسسۀ تحقیقاتی « جی . او . ان . دی . ای » ترکیه صورت گرفت نشان می دهد که در چهار سال اخیر تعداد بانوان باحجاب این کشور با هشت درصد افزایش از 2/64 درصد به رقم 4/69 درصد افزایش یافته است . این نظرسنجی در هشتم و نهم سپتامبر سال 2007 میلادی در 268 محله و روستای 176 شهرستان واقع در 41 استان ترکیه اجرا شده است . از روستا دو هزار و 639 زن و از محلات دو هزار و 65 زن و در مجموع 5 هزار و 289 زن در این بررسی شرکت نموده اند . در مقایسۀ این بررسی جدید با نظرسنجی سال 2003 میلادی مشخص می شود که تعداد بانوان بی حجاب با 16 درصد کاهش از 8/35 درصد به 6/3 درصد سیر نزولی داشته است .

7/4
درصد : میانگین افزایش رشد حجاب در میان بانوان ترکیه

4/4 افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان

2/6 درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان دبیرستان.

1/6
درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان راهنمایی

9/3 درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان ابت .

حجاب در روایات ی

عفت نسبت به ن مردم : اعظم فرمودند : « نسبت به ن مردم ، عفیف باشید تا ن شما عفیف بمانند . »

شیوۀ پوشش : رسول گرامی « برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده نماید و به بدنش بچسباند . »

بوی جهنم : گرامی می فرمایند : « هر زنی که عطر استعمال کند و از منزل خارج شود و بر گروهی از افراد نامحرم عبور کند تا بوی عطر وی را استشمام نمایند چنین زنی کار است . »

توصیف ن نزد نامحرمان : رسول اکرم می فرمودند : « ی که زنی را برای مردی وصف نماید و آن مرد به واسطۀ آن وصف ، آلوده به گناه شود از دنیا نمی رود مگر اینکه مورد غضب الهی واقع شود . »
آیا بدحجاب بی دین است ؟!
درتوجیه بی حج می گویند خدا بزرگتر و مهربانتر از آن است که مثلاً به خاطر چند تارِ مو و ... انسان را مجازات کند . باید توجه داشت که این توصیه را می توان دربارۀ همۀ دستورات دینی به کار برد . مثلاً بگوییم خدا بزرگتر از آن است که به خاطر نخواندن چند رکعت ، خوردن چند تکه نان در ماه رمضان ، چند جمله غیبت ، تهمت زدن یا دروغ گفتن ، انسان را مجازات کند . خدا ارحم الراحمین است . آن وقت چه چیزی از دین باقی خواهد ماند و این درحالی است که حجاب از جمله دستورات دینی است که اثرات فقط فردی نیست و ابعاد اجتماعی مهمی دارد .
چادری ها خودشان ... ؟! بعضی می گویند چادری ها خودشان از همه بدترند . رعایت حجاب فقط با چادر میسّر نیست بلکه چادر حجاب برتر است . در تمامی اقشار مختلف جامعه ، از جمله پزشکان ، نظامیان و... ازهمه بدترند و هیچ نباید دیگر پزشک شود ؟! درقشر افراد بی حجاب هم رفتارهایی دیده می شود . نکتۀ اساسی و مهم اینجاست که ملاک است نه او که مدعی مسلمانی است . اگر فرد چادری به گناه های دیگری آلوده است حتماً به خاطر آن گناهان خداوند او را مجازات خواهد کرد ولی بخاطر حجابش به او پاداش خواهد داد .
چرا حجاب را بر ن واجب کرده است ؟
زیرا حجاب بهترین حافظ و حصاری که زن را ازخطر بیگانه حفظ می کند و زن بی حجاب همچون میوۀ درختی است که شاخۀ آن از دیوار با نخ به بیرون آویزان است و هر رهگذری به سوی آن دست درازی میکند یا مانند گلی است که هر به چیدن آن تمایل دارد .([1])
پوشیده بودن زن در جامعه نه تنها موجب تقویت بنیان خانواده است بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال و تباهی او نیز می باشد . حجاب برای ن مانند صافی است که گوهر وجودش را از گزند خطرها و آسیب ها در برابر نامحرمان و بیگانگان مصونیت بخشیده و بیمه اش می نماید . به جامعه خصوصاً جوان ، آرامش می بخشد و مانع هرگونه گسترش فساد و گرایش به ا می شود .
عفت و حجاب
حضرت علی (ع) فرمودند : « روزی محضر اکرم (ص) بودم . آن حضرت پرسیدند : " چه چیزی برای ن بهتر از همه چیز است ؟ " هیچ یک از اصحاب نتوانست جواب مورد نظر (ص) را بگوید . پس پایان مجلس نزد فاطمه زهرا (س) آمدم و جریان سؤال نبی مکرم (ص) پدر بزرگوارشان را نقل . فاطمه زهرا (س) گفت : " بهترین چیز برای ن آن است که نه مرد نامحرمی آنها را ببیند و نه آنها مرد نامحرمی را ببینند " من نزد بازگشتم و پاسخ را گفتم . حضرت فرمود : " این جواب ازکیست؟ " گفتم : " از دخترتان فاطمه است . " (ص) تعجب د و گفتند : " فاطمه پارۀ تن من است ([2] ) . زن درّ است و جای آن در صندوق است . زن باید در حجاب و چادر حفظ شود و این احترام و تکریم او است و نه محدودیّت او . " »

صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل فرمودند : « اگر زنی بخواهد با وضع نامناسب در عروسی ، فواتح بازار ، گردشگاه ها و حتی های عمومی برود و شوهرش جلوگیری نکند یا از شوهرش بخواهد لباسهای نامناسب و نازک برای او تهیه کند و شوهرش چنان نماید ، خداوند او را با صورت به جهنم می افکند ([3] ) »

حضرت علی (ع) فرموده اند : « زن باید بخیل باشد ، چه در ج پول شوهر و چه نسبت به عفت خود . ([4] ) ن باید از نشان دادن بدن خود به غیر شوهرش بخل بورزد . »
حضرت جعفر صادق (ع) می فرمایند : « اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد وگرنه به خاک هم نمی ارزد .

و در این رابطه تفاوتی بین مردهای غریبه با نامحرم های فامیل ، مثل برادرشوهر و یا شوهرخواهر وجود ندارد و زن باید عفت خود را کاملاً حفظ کند تا موجودی ارزشمند در نزد خداوند و مردم به حساب آید .

روش های ترویج حجاب

1. آموزش حجاب در مدارس

2. تشویق

3. فعالیت های علمی ، فرهنگی ، هنری

4. ترویج فرهنگ غیرت « یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم و قودها و الحجاره » نگهداری خویش به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است . اکرم فرموده است : « خداوند بینی هریک از مؤمنین را که غیرت نمی ورزند به خاک میمالد . » و نیز می فرماید : « غیرت از ایمان است . »

5.
نظارت لازم بر رسانه های جمعی

6. فعالیت های مؤثّر قوای سه گانه

7. تقویت پایه های حجاب

8. امر به معروف و نهی از منکر

« پایه های حجاب »

1.
ایمان به خدا و آ ت : ایمان به خدا و ترس از آ ت از مهمترین پایه های حجاب به شمار می رود . وقتی زن به خدای متعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای انسان تشریع کرده است ، بدون نقص و دارای فواید و آثار مثبتی است و همچنین باور کند که بی توجهی به احکام خدای تعالی خزلان دنیا و عذاب آ ت را به همراه دارد از حکم الهی حجاب استقبال می کند .

المؤمنین (ع) می فرماید : « انسان به وسیلۀ ایمان به کارهای خوب رهنمون می گردد . »

2.
آگهی

3. تقوا : پرهیزکاری یکی دیگر از پایه های حجاب است ی است . تقوای آدمی ضامن اجرای احکام خدا است و تا این پایۀ قوی در قلب خانمی شکل نگیرد ، لباس تقوا در برنخواهد کرد . ایمان بدون تقوا ، انسان را به سر منزل مقصود نخواهد رساند . حضرت المؤمنین (ع) فرمودند : « لا ینفع الایمان بغیر تقوی ایمان » بدون تقوا سودی نمی بخشد و در حدیث دیگری فرمودند : « شریفی بالاتر از تقوا نیست . »

چکیده

پوششی که از آن در کلمات فقها به « سنت » و در عرف متشرعه به « حجاب » تعبیر می شود ، از نیازهای اساسی زندگی و از نعمت های خداوند به بندگان خویش است . در مقابل ، فرهنگ برهنگی ، رهاورد دانسته شده است .

-
پوشش ، اختصاص به ن ندارد ، مردان نیز در این زمینه مسئولیت و تکلیف دارند . حد واجب پوشش در مردان در قلمر احکام تکلیفی ، پوشاندن از دید ناظر محترم است و لیکن حفظ عفت عمومی ایجاب می کند مرد به گونه ای در محیط خانه و اجتماع ظاهر شود که روح ایمان و فرهنگ در دل افراد و سطح جامعه تقویت گردد . و متدیینین و عرف متشرعه آن را منکر و بی حیایی تلقی نکنند .
-
پوشش لباس کفر ، لباس ویژۀ ن و زرباف و حریر و لباس شهرت برای مردان ممنوع اعلام شده است .
-
حد واجب پوشش زن در قلمرو احکام تکلیفی ، پوشیدن بدن از نامحرم جز گردی صورت و دست ها تا مچ است . نسبت به غیر از شوهر نیز احتیاط در پوشیدن بدن از ناف تا زانو است

- از بعد کیفی ، یعنی رنگ ، نوع دوخت ، مدل و مانند آن ، پوشش زن باید به گونه ای باشد که درخور شأن یک زن مسلمان پیرو فاطمه و حافظ حریم وی باشد و بیمار دلان به وی طمع نکنند . در چنین فضایی است که چادر به عنوان حجاب برتر برای زن مطرح است ، زیرا هم حیا و عفت او را در سطح جامعه حفظ می کند و هم زمینه ای برای تقرب او به خدا می گردد و پوشیدن شلوار و کفش بی صدا همراه چادر ، حجاب زن را تکمیل و زمینۀ هر نوع طمع ورزی نامحرمان هوس باز به وی را منتفی می سازد .

-
پوشیدن لباس نازک و بدن نما ، لباس ویژۀ مردان ، همچنین لباس شهرت و لباس بیگانه که موجب تبلیغ فرهنگ کفر می گردد ، برای زن ممنوع است .


با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178
بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گناباد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

پیشگفتار

فصل اول کلیات پژوهش

1- مقدمه ................................. 2

2- بیان مسئله ............................ 4

3- اه پژوهش ........................... 7

الف) اه کلی........................... 7

ب) اه جزئی............................ 7

4- اهمیت موضوع پژوهش .................... 8

الف) ضرورت و اهمیت نظری.................. 8

ب) ضرورت و اهمیت عملی.................... 8

5- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش........... 9

6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.......... 10

7- خلاصۀ پژوهش............................ 13

8- محدوده مطالعاتی پژوهش................. 14

فصل دوم ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

1- مقدمه ................................. 16

2- تعریف حجاب............................. 17

3- تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان 18

1) ادیان غیر الهی ........................ 18

2) ادیان الهی ............................ 21

4- انواع حجاب ............................ 29

5- اشکال پوشش ............................ 30

6- علت و فلسفه پیدایش حجاب................ 35

7- آثار و تبعات حجاب در جامعه ............ 41

8- 1) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه ... 42

1-1) آثار فردی رعایت حجاب در جامعه ....... 42

2-1) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه ...... 48

2) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه .... 56

9- عوامل تاثیرگذار در بدحج و بی حج .... 59

1) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحج و بی حج 60

2) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحج و بی حج 75

10- وضعیت حجاب در ایران و جهان ............. 104

11- چهارچوب نظری............................ 110

12- نتیجه گیری............................. 117

فصل سوم روش شناسی پژوهش

1- روش پژوهش ............................. 120

2- جامعه آماری ........................... 120

3- حجم نمونه و روش نمونه گیری ............ 120

4- ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)......... 121

5- روش جمع آوری اطلاعات.................... 122

6- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات... 123

فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش

1- مقدمه ................................. 125

2- ج گرایشی............................ 126

3- ج توصیفی یک بعدی.................... 127

4- جداول دو بعدی.......................... 136

فصل پنجم- نتایج پژوهش

1- بحث و نتیجه گیری ...................... 155

2- تنگناها و محدودیت های پژوهش ........... 158

3- پیشنهادهای پژوهش....................... 159

4- خلاصه پژوهش............................. 161

5- فهرست منابع ........................... 163

ضمائم.................................... 168

مقدمه

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید.

ادیان نیز از پوشش به عنوان حجاب یاد می کنند و استفاده از آن را متذکر و عاملی جهت امنیت زن و جامعه و کاهش فساد جامعه می دانند و ن و مردانی که حجاب را رعایت
نمی کنند مورد نکوهش قرار می دهد.

حجاب پوششی است بین زن و مرد و زن طی آن زیبایی های جسمی خود را از مرد نامحرم می پوشاند در دین ،قرآن ن را به حجاب توصیه کرده است(آیه 31 سوره نور).

بدحج پوششی است که علاوه بر اینکه شکل و جنس پوشش رعایت شده ولی نحوه ی استفاده از آن صحیح نمی باشد و زنی که از پوشش استفاده می کند ولی به علت نادانی و ناآگاهی یا تعمداً آن را رعایت نمی کند. دچار حجاب زدگی شده است. و حتی ن دیگر از آن ها به عنوان بی عفت یاد می کنند که این خود نشان دهنده ی این است که حجاب در جامعه به عنوان ارزش پذیرفته شده است جزء فرهنگ ایرانی می باشد. طبق نظریه دورکیم در صورتی که فردی ارزش و هنجارهای جامعه ای را نادیده بگیرد جامعه را دچار تز ل می کند و جامعه او را تهدید می کند.

حجاب زدگی در جامعه آثاری بر جای می گذارد که عبارتند از سست شدن بنیاد خانواده ، به خطر افتادن نسل آینده ،افزایش فساد و بی بند وباری و ... .

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجاب زدگی می توان تبلیغات استعمارگران ،غرب زدگی ،خودنمایی و ...رانام برد.(ham mihan forum .htm)

کتابها و مطالب و تحقیقات بسیاری در زمینه حجاب نوشته و تالیف شده است. که از آن جمله می توان به کتاب مسئله حجاب از آیت الله مرتضی مطهری،حجاب در عصرما از محمدرضا اکبری ،فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی از غلامرضا حداد عادل،نام برد.


بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را م م می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حج شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه بدن خود را بپوشاند تا عزت و کرامتش درمقابل مرد بیگانه محفوظ بماند نه این که در مقابل مرد موجودی باشد و در عین حال هرگز مجبور به کناره گیری از جامعه نمی شود.

در ایران از اوا دوره ی قاجاریه به بعد هایی توسط خواهان و متجددین برای ن و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای ن ایران به فرهنگ باز شد و فکر زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط ن فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف ن به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین ن را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذ ت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از ن قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذ ت زن در نظر مرد این اه خنثی می شود زیرا حجاب سبب کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود.( عسگریwww.bashgah.net,1384,)

بدحج به خصوص در ده تا پانزده سال اخیر رشد زیادی کرده است به گونه ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردیده است. در ابتدا موضوع در حدی نبود که احساس خطر شود اما رشد پدیده بدحج در ایران روبه افزایش رفت ولی متولیانی که وظیفه شرعی و قانونی شان اجرای برنامه هایی برای علاج این پدیده بود هیچ اقدام را صورت ندادند ودر واقع اصلاً در این 28 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است که نتیجه هم بدهد.

طبق آمار ی که به دست آمده است فعلاً پدیده بدحج نیمی از جمعیت نه نه مردانه ویا این که فعلاً بخش نه ،را مورد توجه قرار داده است. ن نیمی از جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل می دهند.پدیده ی بدحج عمدتاً به سنین 15 تا 30 سال مربوط می شود چرا که ک ن و میانسالان و کهنسالان را با این مقوله کاری نیست. درهمان حال باید از رقم آنان 43 درصد جمعیت روستا نشین کشور را کم کرد و همچنین آمار دختران در شهر های کوچک هم باید از این آمار کم کرد و درنهایت عدد باقی مانده را میان حداقل 10 و حداکثر 15 شهر تقسیم نمود آنگاه در خواهیم یافت که ما در هر شهرستانی که بدحج در آن یک روند نامطلوب و غیر قابل تحمل است،با تعداد کمی افراد به نسبت آنچه تصور می شود مواجه می باشیم . در این جا به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم که در شر ایطی که اکثریت قاطع افراد در جامعه و از جمله خانواده های افراد بد حجاب از این موضوع رنج می بر ند،دستگاههای مسئول در نظام می توانند برنامه ریزی کنند و دریک دوره ی زمانی نه چندان طولانی شاهد کاهش چشم گیر این پدیده باشند.( بنی حسwww.mnarjes )

طبق نظریه دورکیم: مجموعه اعتقادات و احساساتی که درمیان معدل اعضای یک جامعه مشترک است و این مجموعه را می توان وجدان جمعی یا مشترک نامید و وجدان جمعی در پهنه جامعه شایع و منتشر است .این و جدان،مستقل از شرایط و وضع افراد است.افراد گذرا هستند و وی ماندنی و از نسلی به نسل دیگر نیز دگرگون نمی شود و نسل های متوالی را به یکدیگر مربوط می کند.

طبق این نظر فرهنگ نیز نسل به نسل به افراد منتقل می شود و به نسل های بعد می رسد و به عنوان وجدان جمعی در جامعه محسوب می شود.منشأ همبستگی اجتماعی اشتراک عده ای از حالات وجدان درمیان کلیه اعضای یک جامعه است.

بنا بر نظر دورکیم حجاب یک هنجار اجتماعی است که وجدان جمعی آن را قبول دارند.در جوامع چنانچه حجاب و ارزش رعایت شود جامعه از همبستگی برخوردار می شود یعنی حجاب به عنوان یک وجدان جمعی مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر حجاب رعایت نشود و تعدادی از آن تخطی کنند آن همبستگی از بین می رود.

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل و آثار سوء حجاب زدگی در دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی پرداخته می شود.


اه پژوهش

الف) اه کلی:

بررسی و شناخت علل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به منظور آگاهی و ارائه راه کار جهت پیشگیری از آثار سوء اجتماعی آن در خانواده و جامعه.

ب) اه جزئی:

1- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر .

2- بررسی و شناخت رابطه وضعیت تاهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر.

3- بررسی و شناخت رابطه درآمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر

4- بررسی و شناخت رابطه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

5- بررسی و شناخت رابطه استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر.


اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد.

1- آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

2- چرا در جامعه حجاب زدگی وجود دارد؟

3- به چه شکلی حجاب زدگی در جامعه توسعه می یابد؟

4- حجاب زدگی به چه میزان باعث تشنح در جامعه و خانواده می شود؟

5- عوامل اثر گذار در حجاب زدگی چه مواردی می باشد؟

ب) ضرورت و اهمیت عملی:سعی بر آن است که با استفاده از این تحقیق و اطلاعات ذکر شده درباره علت حجاب زدگی در خانواد ه و جامعه و آثار سوء آن در جامعه بکاهیم.

فرضیات :

1- به نظر می رسد بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

2- به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

3- به نظر می رسد بین میزان در آمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

4- به نظر می رسد بین محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

5- به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.


تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

1- سال ورودی به :یعنی سالی که فرد در کنکور ورودی قبول شده و برای ادامه تحصیل وارد می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) سال 81 و قبل از آن 2) از سال 81 تا 82 3) از سال 83 و بعد از آن

2- رشته تحصیلی : به آن شاخه ای که فرد هنگام قبولی در انتخاب می کند و در آن مشغول به تحصیل می شود گفته می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) ی 2)علوم اجتماعی و روانشناسی 3)سایر موارد

3-سن :

نظری: تعداد سالهای عمری که فرد در زمان تولد تاکنون گذرانده است.

عملی : سن با معرفه هایی نظیر سال ،ماه و روز سنجیده می شود که این جا منظور محقق از سن ،تعداد سالهای عمر می باشد که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) کمتر از 20 سال 2) از 20 تا 22 سال 3) از 22 سال به بالا

4- وضعیت شغلی:

نظری : منظور چگونگی پیشه و فعالیت مستمر و سازمان یافته فرد که دارای بعد اقتصادی است.

عملی : منظور از آن شامل طبقات زیر می باشد که اشتغال یا عدم اشتغال فرد در یکی از ارگانها لحاظ می باشد.

1) آزاد 2 ) تی 3)بیکار ،خانه دار و سایر موارد

5- وضعیت تأهل:

نظری : منظور از تاهل این است که دو نفر زن ومرد با یکدیگر قانوناً ازدواج کرده و با یکدیگر زندگی کنند.

عملی : منظور محقق در این جا از وضعیت تاهل از دو طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) مجرد 2) متأهل

6- اعضای خانواده :

نظری: اعضای خانواده انی هستند که یک خانواده را تشکیل می دهند که از معرفه های زیر خارج نمی باشد .

عملی : در این جا منظور محقق ازاعضای خانواده تعداد افراد خانواده است که در کنار هم زندگی می کنند که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) چهار نفر وکمتر 2) از پنج نفر تا شش نفر 3) از هفت نفر به بالا

7- در آمد خانواده :

نظری: در آمد خانواده مقدار پولی است که هر ماه یک خانواده از یک منبع در آمد برای گذران زندگی دریافت می کنند.

عملی : در آمد خانواده در این پژوهش منظور مقدار پول دریافتی بابت حقوق و اضافه کاری است و یا در آمدی است که با واحد ریال (تومان ) محاسبه می شود که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) کمتر از سیصد هزار تومان 2) از سیصد هزار تا چهار صد هزار تومان

3) از چهار صد هزار تومان به بالا

8- وضعیت مسکن:

نظری: منظور از مسکن در این جا یعنی مکانی که تعدادی از افراد در آن کنار هم زندگی می کنند.

عملی: این متغیر از معرفه هایی نظیر دیوار،اتاق،آشپزخانه و مالکیت و استیجاری مشخص می شود که در این تحقیق منظور محقق از وضعیت مسکن مالکیت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) شخصی 2) رهن و اجاره 3) سایر موارد

9- تماشای تلویزیون :

به افرادی که در طول شبانه روز تلویزیون و برنامه های آن را تماشا می کنند اطلاق می شود. که این متغیر با معرفه هایی نظیر ساعات تماشای تلویزیون ،دفعات تماشای تلویزیون ،مکان تماشای تلویزیون و برنامه های مورد مشاهده شده سنجیده می شود که منظور محقق در این جا ساعات تماشای تلویزیون می باشد.

1) کمتر از یک ساعت 2) از یک ساعت تا دو ساعت

3) از سه ساعت به بالا

خلاصه پژوهش

1-روش پژوهش :

در این تحقیق از معیارهای کلی ،اکتشافی و توصیفی استفاده شده است .در معیار اکتشافی به بررسی میزان گرایش به حجاب زدگی در دانشجویان دختر جوان آزاد تهران و گناباد پرداخته شده است .

2- جامعه آماری:

در این تحقیق شامل دانشجویان جوان دختر از آزاد مجتمع ولی عصرتهران و آزاد گناباد می باشد که به صورت طبقه ای 100 نفر دانشجوی دختر جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند.

3- حجم نمونه :

شامل دانشجویان جوان دختر آزاد تهران به تعداد 50 نفر و دانشجویان جوان دختر آزاد گناباد به تعداد 50 نفر می باشد.روش نمونه گیری به صورت طبقه ای می باشد.

4- ابزار اندازه گیری(ابزارسازی):

ابزاراندازه گیری لیکرت و با استفاده از پرسشنامه می باشد و برای تحلیل داده ها از برنامه نرم افزارspss( تحلیل آماری) استفاده شد که در نتیجه جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارهایی را ارائه داد.

5-روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات به طریق پیمایشی می باشد و براساس سوالاتی که در مورد موضوع تحقیق مطرح شد به آثار مکتوب موجود در کتابخانه مراجعه شد . اسناد مکتوب در این تحقیق شامل رو مه ها ،مجلات،کتب و اینترنت می باشد.

6- روش تجزیه و تحلیل (آماری )اطلاعات:

شیوه سنجش و اندازه گیری متغیرها ،پرسشنامه و آزمون و تحلیل و تفسیر داده ها با کد گزاری و spss به لحاظ روش های آماری می باشد و مقیاس های اندازه گیری اسمی ،ترتیبی و رتبه ای می باشد .

محدوده مطالعاتی پژوهش:

این تحقیق در حوزه جامعه شناسی انحرافات و جامعه شناسی دینی و به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

مقدمه:

مفهوم پوشش زن در این است که زن در معا با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

علت و فلسفه ایجاد حجاب حفظ آرامش و امنیت زن، تحکیم خانواده و احترام به زن و سلامت نسل آینده می باشد.

با بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان ملاحظه می گردد که حجاب د رادیان دیگر به نسبت از شدت بیشتری برخوردار بوده است و دین سعی در تسهیل آن نموده است. پس به این ترتیب این نیست که حجاب را به وجود آورده بلکه آن را به شکلی قانونمند کرده تا به صورت متعادل با روحیه ی زن ها سازگار باشد.

وضعیت حجاب در کشور ما به نسبت کشورهای غربی از وضعیت بهتری برخوردار می باشد. ولی با این حال این وضعیت برای یک کشور انقل و ی مناسب نیست و در این چند سال ارزشها و فرهنگ ما رشد چندانی نداشته اند.

زن ها به علت این که از لحاظ عاطفی احساس امنیت نمی کنند می خواهند با پناه بردن به بدحج احساس آرامش و امنیت نمایند. یا این که ن با طرز لباس و آرایش های زننده و جلف که نمود بدحج می باشد می خواهند با اقدامات ت مخالفت کنند که از عوامل اثرگذار در حجاب زدگی خانواده گروه دوستان، رسانه های جمعی، عدم نظارت دقیق اجتماعی، ضعف باورها و اعتقادات دینی و مذهبی، خودنمایی و .... می توان نام برد.

حجاب زدگی در همه طبقات اجتماعی به چشم می خورد ولی در طبقات مرفه بیشتر می باشد و افرادی که از طبقات پایین جامعه دچار بدحج شده اند به علت ناآگاهی و نادانی دست به این کار زده اند. برای حل این معضل باید آگاه سازی و فرهنگ سازی، صورت بگیرد و نیز الگوهای بهتری برای مردم مدنظر قرار داد.

تعریف حجاب[1]:

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حجاب. بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت می گیرد. (مطهری، 1373، ص 78).

پوششی را که برای ن مقرر کرده بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. مفهوم پوشش زن در این است که زن در معا با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. (کوهستانی، 1383، ص 134).

بنابراین حجاب زن 1- حجاب، حافظ وقار، شخصیت، کرامت، اص و عظمت زن و حافظ زیبایی و منافع او برای شوهر است. 2- حجاب در مصونیت است نه محدودیت (همان منبع، همان صفحه)

تاریخ پوشش حجاب ن به آفرینش اولین انسان های روی زمین یعنی آدم و حوا برمی گردد. بنابر مفاد آیات قرآن کریم آنان دارای لباس بوده اند اما بر اثر خوردن از شجره ممنوعه پوشش خود را از دست داده و بلافاصله به پوشاندن خود اقدام کرده اند. قبل از نیز در میان بعضی از ملل حجاب وجود داشته است. طبق شواهد تاریخی در ایران باستان نیز حجاب بوده است. در نیز از آغاز نزول قرآن آیات شریفه بیانگر وجوب حجاب در میان ن مسلمان است و ن نیز به رعایت این قوانین الهی اهتمام ورزیده اند و این سنت حسنه درمیان ن مسلمان استمرار یافته است. دستورهای پیرامون آیات حجاب در احیای فرهنگ و پاکدامنی و سلامت خانواده و اجتماع بسیار مؤثر بود و تحول چشم گیری ایجاد شد به طوری که عایشه همسر در ارتباط با این وضعیت چنین نقل می کند «مرحبا به ن انصار همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان مانند گذشته بیرون نیامد و همه ی آنان سرخود را با روسری های مشکی پوشاندند» (جلیلی، 1383، ص 79).

تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان

باورها و اعتقادات در عرصه جهانی دو دسته اند که دارای منشأ الهی و آسمانی اند، مثل اعتقادات مربوط به یهود، یت و حتی از جهاتی زرتشتی و آئین مقدس در و دسته دیگر زائیده افکار فلاسفه، صاحب نظران، خیرخواهان، مصلحان و احیاناً سیاست بازان، مدعیان دروغین، جاهلان که ساخته دست بشرند مثل آئین کنفوسیوس، بو ، برهمایی، بهایی و .....

عقیده و باور ما این است که در ادیان الهی آن ها که به دور از تحریف و دست خوردگی هستند به حمایت از زن برخواستند و او را آفریده ای الهی که مورد احترام خداوند است معرفی کرده اند دلیل آن هم بسیار روشن است زیرا خدا را بالاتر و بزرگتر از آن می بیند که آفریده هایی چون زن و مرد داشته و یکی را بر دیگری بی حساب ترجیح دهد و یا به شکنجه و آزار و استثمار زن توسط مرد رضایت دهد. در مورد ادیان غیرالهی که انعکاسی از شه و روحیه ی مردم است، مسئله ممکن است به صورت های دیگری باشد. ما ذیلاً به چند مورد از آن اها اشاره می کنیم. ***  نسیم معرفت ***


**حجاب ی نماد مترقی ی[ پایگاه خبری تحلیلی «در سیا ل »]


درسیا ل/سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی: بیست و یکم تیر به عنوان هفته و حجاب نامگذاری شده است. روزی که یاد آور قیام خونین و غیرتمندانه مردمان دیار خورشید است. قیامی که در تاریخ ایران ی از آن به عنوان قیام گوهر شاد یاد می شود .


مردم غیرتمند و مُتدیِّن و مُجاهد و فداکار مشهد مقدس به پیروی از علماء متعهد خود در 21 تیر 1314 در برابر توطئه بزرگ کشف حجاب که توسط رضا شاه قُلدر و خائن و سرس اجرا می شد بپا خواستند و با اجتماع عظیم خود در مسجد گوهر شاد و تقدیم هزاران شهید و مجروح در راه دفاع از حریم حجاب و ، حماسه ای جاویدان خلق نمودند و ثابت د که مسلمانان در هیچ عصر وزمانی نباید تسلیم خواسته های نامشروع دشمنان و قرآن باشند .


جریان روشنفکرِ بیمار و غرب گرایان که از نوک پا تا فرق سر تسلیم و سر س غرب بودند و حکومت فاسد پَهلَوِی اول را نیز با خود همراه داشتند ،در اجراء نقشه شوم کشف حجاب که طرح ننگین آن را از استعمارگران غربی گرفته بودند ، ش ت مفتضحانه متحمل شدند و به اه پلید و شوم خود نرسیدند .


پیام بزرگ قیام گوهر شاد ، حفظ و مراقبت و دفاع از ارزش ها و شعائر دینی از جمله حجاب و است.


براساس آیات و روایات و ادله دیگر ،حجاب ی از ضرویات دین ومذهب و فقهِ تشیع محسوب می شود . حجاب یک امر فطری و منطبق با فطرت پاک انسان ها است . کشف حجاب و و شدن و بی حیایی برخلاف فطرت و عقل سلیمِ انسان ها می باشد .حیاء و و حجاب مُثلَّث مبارکی است که سعادت و سلامت جامعه را تضمین می کند و حافظ حریم خانواده می باشد .


استکبار جهانی با شبیخون فرهنگی سعی در ت یب و از بین بردن حیاء و و حجاب داشته و دارد و مسؤلان فرهنگی باید هوشیار و مراقب باشند . حجاب مقدمه عفتِ فرد و جامعه و سبب آرامش و سلامت اجتماعی است . فلسفه حقیقی حجاب در واقع احترام و حرمت به شخصیت و منزلت واقعی زن می باشد . اگر چه مسئله و حجاب بیشتر متوجه ن و دختران است ولی بخشی از احکام حجاب بین ن و مردان مشترک است و در حقیقت مردان نیز باید با حفظ عفت ، حدودی از حجاب را رعایت کنند .


یکی از راه های ارج نهادن به مقام و منزلت ن حفظ حریم و حجاب آنها می باشد و هر کار و اقدامی ( اعم از نوشتاری و گفتاری و هنری و…) که عفت و حجاب ن را مخدوش سازد در واقع به کرامت و منزلت و شخصیت واقعی او ضربه و زیان وارد کرده است . سَوق دادن ن و دختران به بد حج و بی حج خیانت بزرگ به همه جامعه و خانواده ها و نسل های فعلی و آینده است .


حجاب ی نماد مترقی ی است که همیشه باید زنده و پابرجا باشدو پوشش ی در قالب حجاب برتر یعنی چادر افتخاری برای بانوان مسلمان می باشد . استحکام خانواده و پاکی و امنیت جامعه در گرو و حجاب ی است.


دشمنان و استعمارگران بخوبی دریافتند که یکی از راه های استیلاء و تسلُّط بر جوامع ی ، ت یب و تحریف واستحاله و ایجاد تز ل در اصول و ارزش های والای دینی و ی است . آنها بخوبی می دانند جامعه ای که به معیارها و و ارزش ها و اصول ی و انسانی و ملی خود پایبند باشند هیچگاه تسلیم خواسته های نامشروع استعمارگران و مستکبرین نخواهند شد .


هرجا که استعمارگران غربی به معنای عام خود ، نفوذ و تسلط پیدا د از راه نفوذ فرهنگ شوم استعماری و غربی بوده است .استعمار پیر انگلیس که بر بخشی از دنیا از جمله هند و مناطق ی سیطره و نفوذ داشتند از همین راه ( یعنی استیلاء فرهنگی با ابزارهای متناسب آن ) وارد شدند و به مطامع پلید خود دست یافتند و سبب اختلاف و درگیری و نزاع و عقب ماندگی و انحطاط ملت ها و کشورها شدند . کشور بزرگ هند به جهت نفوذ فرهنگ استعماری در آن ، علاوه بر آسیب های فرهنگی و اقتصادی و… حتی زبان خود را نیز از دست داد و بجای آن زبان انگلیسی حاکم شد .


زبان انگلیسی فقط یک زبان نیست بلکه وسیله ای جهت انتقال افکا لید و شوم غربی در کشور های تحت نفوذ می باشد . البته منظورم این نیست که آموختن زبان انگلیسی و خارجی حرام باشد بلکه مقصود آن است که متوجه باشیم که قدرت های استعماری و غربی از هر ابزاری که مناسب باشد و مقاصد شومشان را تأمین نماید استفاده خواهند کرد و مسلمین و ملت ها نباید در برابر برنامه های پلید آنها در خواب غفلت باشند .


به نظر بنده غفلت و غافل شدن از نقشه های رنگارنگ دشمنان و قرآن ، بزرگترین خطر و عاملِ انحطاط و سقوط برای جوامع ی و مسلمین می باشد .


ملت های بیدار و آگاه و بصیر و موقعیت شناس هیچگاه تسلیم اجانب و دشمنان نخواهند شد . یکی از موارد و جاهایی که مسلمانان خصوصا ملت شریف ایران باید متوجه و بیدار و بصیر باشند و راه های نفوذ بیگانگان و دشمنان را مسدود نمایند ، مسئله حفظ حریم حجاب و است که متاسفانه نقشه های بسیار پیچیده و رنگارنگ و متنوعی از سوی مستکبرین و استعمارگران و غربی ها و عوامل آنها در این باره طراحی شده و می شود و اگر اقدامات و برنامه های عملی و کارساز و حساب شده از ناحیه مسؤلین و متولیان فرهنگی و نهاد های مربوطه با همفکری فرهیختگان متعهد و علماء و بزرگان دینی صورت نگیرد و یا ضعیف عمل شود امکان توسعه خطر بد حج و بی حج وجود دارد.


« مستر همفر»جاسوس انگلیسی(جاسوس بریتانیا) که در ممالک ی و خاور میانه حضور و فعالیت داشت می گوید :در کشورهای ی و به خصوص ایران تنها راه نفوذ ، حذف حجاب از جامعه است . توسعه بدحج و بی حج و ابتذال چه بسا آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها و جوانان و جامعه وارد می کند . فساد و اء و ابتذال و هرزگی و ناامنی اجتماعی و اخلاقی و آسیب به سلامت روحی و روانی جامعه و تضعیف و تز ل و گُسستِ بنیان خانواده و طلاق و ج و… بخشی از آثارشوم بد حج و بی حج می باشد و حفظ کرامت و هویت و شخصیت زن و ایجاد نسل پاک و شرافتمند و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و روحی و روانی جامعه و جلوگیری از فساد و جُرم و ناهنجاری های اخلاقی و… در پرتو حفظ حریم حجاب و و گسترش آن تأمین می گردد.


و حجاب باید در همه سطوح جامعه ی نهادینه گردد ولی مع الأَسف هنوز با اینکه در حدود 38 سال از انقلاب ی ایران می گذرد این امر ( نهادینه شدن و حجاب در حد مطلوب ) به عِلَل و عوامل مختلف که در جای خود باید بررسی گردد ، محقق نشده است و با وجود اینکه قانون و حجاب در سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصَوَّب شد و برخی اقدامات مقطعی از ناحیه برخی از نهاد ها و تشکل ها در جهت ترویج حجاب و انجام گرفت ولی متأسفانه در باره حجاب و ، کار فرهنگی منسجم و مستمر وجود ندارد و این یکی از چالش ها و آسیب های مهم در این بخش می باشد .


بنده به نوبه خود به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی و انسانی … جهت تقویت وعملی و اجرایی شدن مقوله و حجاب در جامعه ی علاوه بر توجه دادن به آسیب شناسی در باره موضوع یاد شده ، را ارهایی را نیز به شرح زیر ارائه می نمایم و امیدوارم که مورد توجه مسؤلین و نهادهای مربوطه قرار گیرد :


1- اگرچه همه آحاد ملت مسلمان و شریف ایران در قبال موضوع و حجاب مسؤلیت دارند ولی لازم است که پیگیری این مسئله بسیار مهم از ناحیه یک نهاد فرهنگی تحت اشراف ت ایران انجام شود و همه مردم بدانند که موضوع و حجاب به طور قانونی و شرعی متوجه فلان نهاد است و اگر ی و یا گروهی در شهری و یا استانی بخواهد در این راستا حرکتی و اقدامی انجام دهد مورد پشتیبانی معنوی و مادی آن نهاد قرار گیرد . بنده هنوز تا این تاریخ متوجه نشدم که متولی و مسؤل مستقیم مسئله وحجاب به عهده کدام نهاد می باشد . آیا وزارت فرهنگ در این رابطه مسؤلیت بِالمُباشَره و مستقیم دارد یا …. ؟!! البته اگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد شایسته است که متولّی این امر خطیر باشد . موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر در نیمه اردیبهشت ماه سال 1390 از سوی حضرت آیت‌الله مکارم مطرح شد. ایشان فرمودند : باید «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و ‌ها و رسانه‌ها رسیدگی شود .


2- آسیب شناسی در رابطه با مقوله و حجاب یکی از اولویت های مهم در مقام اجراء و عملی و حجاب در جامعه است .


3- در همه استان ها و شهرستان ها با همکاری و مساعدت مسؤلین و ائمه جُمُعه و … جمع محدودی از افراد متعهد و کاردان و دانا ( حلقه ها و کار گروه های خاص ) تشکیل شود تا به طور کارشناسی شده مستمرّا پیگیر موضوع و حجاب در مناطق مختلف کشور باشند .


4- فرهنگ سازی در رابطه با موضوع و حجاب با همکاری و مساعدت نهاد های فرهنگی و مسؤلین مراکز مختلف می تواند یکی از اولویت های خیلی مهم در این راستا باشد .


5- نقش تشکل های مذهبی و اجتماعی و و … در تقویت و ترویج و حجاب در جامعه بسیار حائزاهمیت است لذا باید از این تشکل ها نیز در این راستا بهره گرفت .


6- نقش صدا و سیما بطور ویژه در رابطه با تقویت و ترویج و حجاب بسیار مهم است وصدا و سیما هیچگاه نباید دراین امر کوتاهی نماید . صدا وسیما در واقع یک عمومی و بزرگ برای تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ اصیل ی و دینی است .


7- استفاده از توانمندی های هنری اشخاص و گروه ها (با اقسام گوناگون آن ) و بهره گیری از توانمندی های شعری و قلمی افراد در مقوله و حجاب می تواند گارگشا و مفید باشد .


8- بهره گیری از نظرات عالمانه و دلسوزانه علماء و مراجع و ت معظّم و مُبَلِّغین عزیز در مناطق مختلف ایران ی می تواند در پیشبرد و تقویت حریم و حجاب بسیار تأثیر گذار باشد . هیچگاه نباید از م با علماء و بزرگان دینی غفلت شود .


9- نقش ایمه جُمُعه سراسر کشور در شهرستان ها و استان ها در رابطه با مقوله و حجاب بسیار حیاتی و مهم است


10- برگزاری همایش های مهم و سازنده در رابطه با و حجاب با دعوت از کارشناسان و ائمه سراسر کشور و … لازم و ضروری است .


11- نقش بسیار مهم حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور نباید نادیده انگاشته شود . حوزه های علمیه باید در رابطه با مقوله و حجاب مسؤلیت بیشتری داشته باشند به طوری که همه مردم این احساس مسؤلیت را در مرحله اجراء و عمل به و حجاب احساس نمایند .


12- از نقش بسیار مهم نمایندگان مجلس شورای ی در مناطق مختلف کشور نباید غفلت نمود و نمایندگان هر شهری نسبت به این وظیفه مهم دینی و ملی باید اهتمام ویژه و اقدامات محسوسی داشته باشند .


13- از نقش ن و گروه هایی از قبیل ( جامعه بسیج ن و مانند آن ) در ترویج و تحکیم و حجاب نباید غفلت نمود . ن بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید در این راه نقش آفرینی شایسته ای از خود نشان دهند .


14- کنترل معقول و صحیح فضای مجازی و اینترنت و سالم سازی این فضاها می تواند کمک شایانی در ترویج و حجاب در جامعه داشته باشد


15- نظارت درست بر سینماها و رسانه ها و مطبوعات و نشریات و استفاده از آن ها در جهت تقویت و تحکیم و ترویج و حجاب تأثیر به سزایی دارد .


16- ایجاد کانون های آموزش برای ترویج و حجاب بسیار مؤثر است


17- انعکاس درست و سازنده و حجاب در دروس دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری است .


18-استفاده از نظرات اساتید و معلمین عزیز و کارشناسان و متخصصین مختلف ضروری است


19- توجه و نظارت درست و مستمر نسبت به محیط های آموزشی و ی در جهت تقویت و ترویج و حجاب در این مراکز


20- و بسیج و نیروهای متعهد انقل می توانند نقش فعّال و چشمگیری در جهت ترویج وتقویت و حجاب داشته باشند و امید است که نقش این عزیزان در این راستا محسوس تر و بیشتر باشد .


21- تقویت و پشتیبانی معنوی ومادی مراکز و نهاد های مسؤل از (گروه ها و تشکل های شناخته شده ) که در رابطه با و حجاب فعالیت دارند ( مانند رَیحانه النبی ص که متأسفانه با وجود فعالیت های مطلوب و خوبی که داشته مورد حمایت قرار نگرفت )


22- همدلی و همفکری همه مسؤلان و نهاد های مربوطه در جهت ترویج و تقویت و احیاء و حجاب .


23- تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در اجراء و عملی مسئله و حجاب ضرورت دارد


24- ا ام به رعایت حجاب و در همه مراکز تی و ادرات و نظارت درست و مستمر در این زمینه ضروری است .


25- جلوگیری از اقدامات مخدوش کننده در رابطه با و حجاب ( ممکن است برخی از اشخاص یا گروه های مسئله دار و مُغرِض در جهت و حجاب اقدامات و کارهایی انجام دهند که در ظاهر امر حمایت از و حجاب باشد ولی واقع مطلب ت یب و تضعیف جایگاه و حجاب باشد .


26- برگزاری سراسری و حجاب در همه استان ها و شهر ها بسیار شایسته و


ضروری است


27- توجه به امر اشتغال جوانان و اشتغال زایی ونیز اقدامات عملی در تسهیل امر ازدواج می تواند جوانان را به سوی و حجاب سوق دهد.


28- برخورد قاطع و قانونی باعوامل داخلی و خارجی که حرمت حریم و حجاب را با روش های مختلف می شکنند


29- تبلیغات مناسب در قالب های مختلف( ، ع ، نوشتار کوتاه و پرمُحتوی ، …) در رابطه با و حجاب .


30- احیاء مُتعَه و موقَّت با چهار چوب قانونی و شرعی می تواند نقش سازنده ای در و عفت عمومی جامعه داشته باشد .


انتهای پیام/


11 دیدگاه قبلا


اظهار شده است 1.   پرسشگر گیلانی می‌گه:  سلام حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم از مطالب ارزشمندتون بهره بردیم ولی آیا واقعا مشکل جامعه ما مساله حجاب است؟!!!


 2.   خدیجه از سیا ل می‌گه:  سلام به محضر حضرت آیت الله سید اصغر سعادت بهترین کت که در باره حجاب نوشته شده اگر معرفی کنید ممنون هستیم اگر هم شده نام چند کتاب دیگر در این زمینه معرفی بفرمایید مطالب ارزشمند و خوب تون را خوندم جالب بود


 3.   روستای سادات محله بوجایه ولاهیجان می‌گه:  درود برشما و همه سادات ولایتمدار و م ع حریم دین
  عالی بود


 4.   مریم سیا لی می‌گه:  آقا سید عزیز مسولیین بفکر چیزهای دیگه هستند به یاد حجاب نیستن خدا اجرتون بده


 5.   رشت _شاگرد و ارادتمند می‌گه:  سلام بر فرزانه حضرت آیت الله قربانی ولی فقیه در گیلان همیشه ذکر خیر شما داره بارها گفت که از آسید اصغر سعادت که مرد ملایی است خواستیم که برای تدریس در مدرسه حضرت المومنین ع به گیلان بیاد عزیز ببخشید عرض میکنم که گیلان رو فراموش نکن شاگرد تون از رشت


 6.   دانشجو از کرج می‌گه:  سلام راه حل های خوبی بود ولی
  کو گوش که دهد گوش به این حرف درست


 7. سلام و عرض ادب و احترام ویژه به همه عزیزانی که تا حال نسبت به بنده اظهار لطف و محبت فرمودند . امیدوارم که همه ما به توفیق و عنایات الهی در وظایف شرعیه و دینیه و انسانیه و اجتماعیه و …. موفق و سربلند باشیم . برای همه شما عزیزان آرزوی سربلندی و صحت و سلامتی دارم . بنا به درخواست یکی از عزیزان مبنی برمعرفی کتاب هایی در باره حجاب وظیفه دانستم که خدمت کوچکی در این راستا عرضه بدارم لذا جهت پاسخگویی به آن عزیز و بزرگوار کتاب های سودمند زیر جهت مطالعه و تحقیق معرفی می شود :


  به نام خدا


  معرفی کتاب هایی در باره حجاب :


  1- و حجاب در سبک زندگی ایرانی- ی


  کتاب حجاب


  این کتاب گزیده ایی از بیانات حضرت آیت الله سید علی ی معظم انقلاب ی است که به کوشش حسین بانکی جمع آوری شده و در 5 فصل با عناوین، عفت و حیا، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش، کشف حجاب و بی بند و باری و روش برخورد با بی بند و باری به چاپ رسیده است. ناشر این کتاب انتشارات انقلاب ی است
  2-دختران آفتاب


  کتاب حجاب


  کتاب داستانی «دختران آفتاب» نوشته حسین بانکی، محمد دانشگر و محمد رضا رضایتمند است و این سه نویسنده برای نگارش این کتاب از مشاورانی چون سید مهدی شجاعی، حجت ال صادق‌زاده و سیدابوالقاسم ژرفا بهره گرفته اند.
  «دختران آفتاب» اگرچه روالی داستانی دارد، اما تحقیقی روان شناختی، جامعه شناختی، فرهنگی و دینی درباره ن است. دختران آفتاب خواسته است که زن و منزلت، شخصیت و هویت او را بشناساند؛ به خودش، به مَردَش، به جامعه اش و به تاریخ گذشته و سرنوشت آینده اش؛ همان گونه که هست و همان گونه که باید باشد.
  این کتاب تنها کت است که در زمینه حجاب و سبک زندگی نظر انقلاب را به خود جلب کرده است و برای آن تقریظ نوشته اند.
  دختران آفتاب با سبک رمان گونه ی خود مناسب اقشار رمان خوان جامعه است. این کتاب توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده
  3-پوشش ی، چالش ها و راه کارها


  این کتاب نوشته جناب آقای حسن بنیانیان با رویکردی به ی فرهنگی نوشته شده است. مطالعه این کتاب گرچه برای عموم افراد اعم از زن و مرد مفید است اما نویسنده تلاش کرده تا بحث را متناسب با نیاز مدیران مراکز فرهنگی، آموزشی، مربیان تربیتی، و همه کارشناسانی که در حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی تلاش می کنند تبیین نماید.
  این کتاب متشکل از 5 فصل با عناوین، آسیب های بدحج ، پیامدهای در جهان، مبانی نظری برای تعیین راهبردهای اصلاح و بهینه سازی پوشش ی، بررسی عوامل تضعیف کنده فرهنگ و حجاب و راهبردها، خط مشی ها و راه کارهای تقویت فرهنگ و حجاب است.
  ناشر این کتاب انتشارات سوره مهر(وابسته به حوزه هنری) است


  4- کتابِ (دُرّ ناب در صَدَف حجاب) از آیت الله احمد محسنی گرگانی « انتشارات علوم ی»


  5- کتابِ (حجاب بیانگرِ شخصیت ) از مرحوم حجت الأسلام محمد محمدی اشتهاردی «چاپ اول نشر معاونت مبارزه با مفاسداجتماعی ناجا»


  6- کتابِ ( زن در آیینه جلال و جمال ) از علامه جوادی آملی «چاپ دوم ،نشر فرهنگی رجاء 1371ش»
 8.  .........................       .........................                  ادامه دارد ...................................  **حجاب ی نماد مترقی ی[ پایگاه خبری تحلیلی «در سیا ل »] 9. http://www.darsiahkal.ir/72953/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9

 10. **حجاب ی نماد مترقی ی(نسیم معرفت)/


 


 چکیده

براساس جهان‏بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده‌دار رس ب معرفت، تهذیب نفس و اصلاح جامعه است. و حیات او در جهان آ ت نیز استمرار دارد. علاوه بر حفظ کرامت انسان، استعدادهای معنوی و عقلانی بشر در پرتو رهیافت‏های فطری و هدایت‏های وحیانی شکوفا می‌شود. حجاب و پوشش از جمله موضوعاتی است که رعایت آن موجب حفظ کرامت انسان است.

برخی معتقدند پوشش و حجاب، صرفاً نتیجه تعامل فرهنگی بین فرهنگ‌هاست. در نتیجه ادیان الاهی در مورد چگونگی حضور زن در برابر نامحرم، قانونی خاص ندارند. از دیدگاه ایشان، آنچه امروز به صورت دستوری شرعی درآمده، مستندی شرعی ندارد. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی، به تحقیق درباره صحت و سقم این نظر پرداخته و مستندات دینی پوشش و حجاب را در سه دین زرتشت، یهود، یت تبیین و تشریح کرده است.

کلید واژه‌ها: حجاب، پوشش، ، زرتشت، یهود، یت.

 

مقدمه

حجاب به معنای «پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم» از احکام ضروری دین است. در دیگر ادیان الاهی از جمله آیین زرتشت، یهود و یت نیز، این حکم با تفاو‌ت‌هایی کم‌و‌بیش وجود دارد. پوشش و از آن جهت که امری فطری و برای حیات اجتماعی انسان ضروری است، در ادیان و مذاهب الاهی دارای جایگاه خاصی است. همة ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده‏اند و جامعه بشری را به سوی آن فراخوانده‏اند؛ زیرا حیا و وم پوشش به طور طبیعی در نهاد ن به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الاهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.

بر اساس اصل وم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانون‌گذاری که قرآن بدان اشاره دارد، «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ...» (روم: 30)، خداوند لباس و پوشاک را در لابه‌لای نعمت‏های بی‌کرانش به بشر ارزانی داشت و فرمود: «یا بنی ءادمَ قد انزلنا علیکم لباساً یُوارِی سوءَاتکم و ریشاً و‌...» (اعراف: 26‌). خداوند اشتیاق درونی ن به «حجاب» را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ هستی «زن» در صدفِ پوشش حفظ شود و جامعه از فرو رفتن در گرداب فساد و تباهی نجات یابد. بی‌تردید جهان‌بینی و انسان‌شناسی هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسی و مهمّی در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد.1

گرچه انتخاب لباس و پوشاک برآیند‌ شه و اراده آدمی‌است، ولی بر بینش و اراده انسانی نیز تأثیر می‏گذارد و می‏تواند به عنوان زمینه‏ساز تعالی یا انحطاط فردی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند. بنا به گواهی متون تاریخی، در بیشتر قریب به اتفاق ملت‏ها و آیین‏های جهان، حجاب در بین ن معمول بوده است. حجاب در طول تاریخ، فرازونشیب‏های زیادی را طی کرده و گاهی با اِعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته؛ ولی هیچ‏گاه به‏طور کامل از بین نرفته است.

در آیین زرتشت، یهود و یت، حجاب بر ن امری لازم بوده است. کتاب‏های مقدس مذهبی، دستورات و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان، بهترین گواه بر اثبات این مدعاست.

مفهـوم‌شناسی حجاب

حجاب، واژة عربی است و زبان‌شناسان عرب، برای آن، دو معنای اصلی برشمرده‌اند:

1. حجاب، به مفهوم مانع و حایل میان دو چیز است؛ خواه از امور مادی و اشیای محسوس باشد و یا از امور معنوی و غیر محسوس. «حجب و حجاب به معنای منع از وصول و رسیدن دو چیز به همدیگر است».2

همچنین در مصباح آمده است:

حَجَبَ به معنای منع است؛ از این‌رو، به پوشش، حجاب گفته می‌شود؛ زیرا پوشش، مانع از مشاهده می‌شود. به دربان، حاجب گفته می‌شود؛ چون مانع و بازدارندة از ورود دیگران است. اصل معنای حجاب، جسمی است که بین دو جسد حائل می‌شود و گاه بر امور معنوی نیز به کار می‌رود؛ از این‌رو، گفته شده است: «عجز» حجاب میان انسان و مراد او، و «معصیت» حجاب بین بنده و پروردگار اوست.3

2. حجاب به معنای ستر و پوشش

صحاح اللغه معنای پوشش را برای حجاب یادآور شده و گفته است: «حجاب یعنی پوشش وحجاب درون انسان؛ یعنی آنچه که بین قلب و سایر آن حائل می‌شود.»4

چنان‌که ابن‌منظور نیز در لسان العرب، حجاب را به معنای ستر دانسته و گفته است: «حجاب به معنای ستر و پوشش است؛ «حجبه» یعنی آن را پوشانید؛ زن محجوب، زنی است که پوشیده باشد».5

اما استفاده از واژة حجاب، در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و به خصوص در اصطلاح فقها، کلمه «ستر» که به معنای پوشش است، به کار می‌رفته. فقیهان چه در کتاب الصلوة6 که این مطلب را بیان کرده‌اند، واژه «ستر» را به کار برده‌اند، نه کلمه «حجاب» را. قرآن کریم، در سوره مبارکه نور و احزاب، حدود پوشش و تماس‌های زن و مرد را ذکر کرده است؛ بدون آنکه کلمه «حجاب» را به کار برده باشد. آیه‌ای که در آن واژة «حجاب» به کار رفته است، مربوط به ن اکرمˆ است.7 معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه‌گری و خودنمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است؛ بی‌تردید حجاب در این اندازه، یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری بوده و همه طوایف ی بر آن اتفاق نظر دارند. رسول اکرمˆ به اسماء فرمود: همین که دختر به حد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود؛ مگر این و آنگه حضرت اشاره به مچ دست به پایین و صورتشان د.8 از صادق(ع) پرسیده شد. آیا آرنج زن تا مچ از قسمت‌هایی است که باید از نامحرم پوشاند؟ فرمودند: بلی، آنچه زیر روسری قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشانده شود.9

مفهوم‌شناسی

« » نیز واژه‌ای عربی است که با فرهنگ ی و دینی وارد زبان فارسی شده است. « » را به معنای خود نگه‌داری و بازداشتن نفس انسانی از محرمات و خواهش‌های دانسته‌اند. راغب در مفردات می‌گوید:10 «عفّت، ح نفسانی است که مانع تسلّط بر انسان می‌شود و انسان عفیف ی است که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی بر ، به این ح دست یافته باشد.» در قاموس قرآن آمده است: «عفّت، به معنای مناعت است. در شرح آن گفته‌اند: ح نفسانی است که از غلبة بازدارد. پس باید عفیف به معنای خودنگهدار و با مناعت باشد».11

« » اصطلاحی اخلاقی است. عالمان اخلاق، را در شمار مهم‌ترین فضایل اخلاقی جای داده‌اند و فیلسوفان در حکمت عملی به آن پرداخته‌اند. ملاصدرا در اسفار  را چنین تعریف می‌کند: « ، است که منشأ صدور کارهای معتدل می‌شود؛ نه ‌دری می‌کند و نه گرفتار خمودی می‌شود».12

خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف آن می‌نویسد: « آن است که نیروی مطیع عقل باشد تا تصرف او به اقتضای رأی او بود و اثر خیریت در او ظاهر شود و از تعبد هوای نفس و استخدام لذات فارغ».13

علامه سیدمحمد‌حسین طباطبائی، را از اصول سه گانه فضیلت‌های اخلاقی می‌داند که صبر، حیا، ایثار، سخاوت، و... بر شاخه آن می‌روید. او پس از آنکه قوای ، غضبی و فکری را منشأ و خاستگاه تمام اخلاق انسانی برمی‌شمرد، می‌گوید: «حد اعتدال در قوة « » و افراط و تفریط در آن«شَرَه» و «خمود» نامیده می‌شود».14 بر این اساس ، معنایی فراخ‌تر از پاک‌دامنی و پالودگی از ا و دارد. قرآن کریم و نصوص روایی نیز، را در معنای وسیع‌تر از و پاکی به کار برده و آن را به معنای در پیش گرفتن رویه اعتدال، خودنگه‌داری، تسلط بر خویشتن، صبوری و ایستادگی در برابر کام‌جویی ناروا می‌داند که در حوزه تمایلات جسمی‌ و می‌گنجد و نفس انسانی خواهان برآورده شدن بی‌قید و شرط آن نیازهاست. در شمار شواهد قرآنی که بیان‌گر این معناست، می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

1. در سورة مبارکة « نور» پس از آن‌که خداوند مسلمانان را ترغیب به ازدواج و همسرگزینی می‌کند و به مؤمنان دستور می‌دهد ن و مردان بی‌همسر را همسر دهند، می‌فرماید: «و انی که زمینه‌ای برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاک‌دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند» (نور:33).

چنان‌که در این آیه، به معنای خویشتن‌داری از گناه و شکیبایی در برابر کمبودهای زندگی و نیازهای آمده است.

2. در سورة مبارکة بقره، گروهی از نیازمندان و فقیران، به و خویشتن‌داری توصیف و ستایش شده‌اند. آنان انی هستند که از یک‌سو توان و نیرو برای کار و ب معاش ندارند و از سوی دیگر، در عین نیازمندی و تهی‌دستی، از گ و اظهار نیاز پرهیز می‌کنند. چندان که اگر ی از نزدیک به حال ایشان آگاهی نداشته باشد، آنان را بی‌نیاز می‌انگارند. «(انفاق شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در تنگنا قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند) و از شدت خویشتن‌داری، افراد ناآگاه، آنان را بی‌نیاز می‌پندارند؛ اما آنها را از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند». (بقره:273). در این آیه، واژة « » در معنایی فراتر از به کار رفته است، و آن عبارت است از: معیشتی و اقتصادی.

پوشش و حجاب پیش از آیین زرتشت

نخستین مردمی که به سرزمین ایران آمدند، آریایی‏ها بودند. آنان به دو گروه عمده «مادها» و «پارس‏ها» تقسیم می‏شدند.15 با اتّحاد مادها، ت «ماد» تشکیل شد. پس از مدّتی پارس‏ها توانستند ت ماد را از بین ببرند و سلسله‏های هخا ان، اشکانیان و ساسانیان را بنیان‌گذاری کنند.16 پژوهش‏ها نشان می‏دهد که ن ایران‌زمین از زمان مادها، که نخستین نان این دیار بودند، دارای حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی لباس‏ها بوده‏اند.17 این حجاب در دوران سلسله‏های مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است. بنابراین در زمان بعثت زردشت و قبل و بعد از آن، ن ایرانی حج کامل داشته‌اند. برابر متون تاریخی، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند، شلوار و چادر رایج بوده است. ن هر چند با در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‏ د و هم‌پای مردان به کار می‏پرداختند، ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط‌های فسادانگیز همراه بوده است.

جایگاه فرهنگی پوشش در میان ن نجیب ایران‌‏زمین به گونه‏ای است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران، زیبایی اندام او را بنگرند، وی امتناع کرد و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد. به دلیل این س یچی، به حکم دادوَران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد. نقل این داستان در عهد عتیق چنین آمده است:«... امر فرمود وشتئ ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را به خلایق و سروران نشان دهد؛ زیراکه نیکو منظر بود اما؛ وشتئ نخواست...»18

پوشش و حجاب پس از نبوت زرتشت

در زمان ساسانیان که پس از نبوت زردشت است، افزون بر چادر، پوشش صورت نیز در میان ن اشراف معمول شد. به گفته ویل دورانت، پس از داریوش، ن طبقات بالای اجتماع، جرئت نداشتند جز در تختِ روانِ روپوش‌دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‏شد که آشکارا با مردان آمد و رفت کنند. ن شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی پدر و برادرشان را ببینند. در نقش‏هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی‏شود و نامی از ایشان نیامده است.19 تجلیّات پوشش در میان ن ایران چنان چشم‏گیر است که برخی از‌ شمندان و تمدن‏نگاران، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب در جهان معرفی کرده‏اند.20

از آن‌جا که مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است و ایشان در زمینه اصل حجاب و پوشش ن در جامعه خویش کمبودی نمی‏دیده است، با تأیید حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید با پندهای خود، ریشه‏های درونی حجاب را تعمیق و مستحکم کند و عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواری حجاب معمول قرار دهد.

البته در دین زرتشت، لباس با کیفیت خاصی برای حجاب ن واجب نشده است؛ بلکه لباس رایج آن زمان که شامل لباس بلند، شلوار و س وش (یعنی چادر یا شنلی بر روی آن) بوده، مورد تقریر و تنفیذ قرار گرفته است. هر چند استفاده از «سِدرِه و کُشتی» (لباس مذهبی ویژه زرتشتیان) توصیه شده است.21 البته بر هر مرد و زن واجب است که هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش، سر خود را بپوشاند. بنا به گفته مؤبد «رستم شهرزادی» پوشش ن باید به گونه‏ای باشد که هیچ‌یک از موهای سرِ زن از س وش بیرون نباشد.22 در ده اوستا، به طور صریح چنین آمده است: «نامی زت واجیم، همگی سر واپوشیم و همگی و کریم بدادار هورمزد»؛23 یعنی همگان نامی ز تو بر گوییم و همگان سر خود را می‏پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا می‏کنیم.

براساس آموزه‏های دینی، یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به ن دوری جوید و حتی از به کارگیری چنین مردانی خودداری کند. در ‌اندرز «آذر بادمار اسپند» مؤبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم (نگاه ناپاک ) را به معاونت خود قبول مکن».24

پوشش موی سر و داشتن نقاب بر چهره، پس از سقوط ساسانیان نیز ادامه یافته است. به این نمونه بنگرید: پس از فتح ایران، هنگامی که سه تن از دختران ری‏، شاهنشاه ساسانی را برای عمر آوردند، شاه‌زادگان ایرانی همچنان با نقاب، چهره خود را پوشانده بودند. عمر دستور داد تا پوشش از چهره برگیرند تا یداران پس از نگاه، پول بیشتری مبذول دارند. دوشیزگان ایرانی خودداری د و به مأمور اجرای حکم عمر، مشت زده، آنان را از خود دور ساختند. عمر بسیار خشمناک شد. ولی علی(ع) او را به مدارا و تکریم آنان سفارش فرمود.25

در کیش آریایی ن محجوب و محترم بودند. ن ایرانی برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد حدودی که آنان را از ن عادی و طبقه چهارم امتیاز دهد، صورت خود را می‌پوشاندند و گیسوان خود را پنهان می‌داشتند؛ از این‌رو، محجوب بودن «پوشش صورت» به ن برتر جامعه اختصاص داشته است. آیین زردشت که تاریخ آن را بین 1300 تا 2300 قبل از گفته‌اند. آیین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است؛ از این‌رو، انسان‌ها را به پاکی و پاک‌دامنی فرا می‌خواند. در نقاشی‌ها و کنده‌کاری‌های باستانی ایران بسیار کم از زن تصویری به چشم می‌خورد. اگرچه ن کدبانوی خانه و مدیر و مدبر امور خانواده بودند، ولی حفظ حرمت ایشان با پوشیده داشتن ایشان رعایت می‌شد تا پاک‌دامنی آنها حفظ شده و از هر آسیبی در امان باشند.26

رابطه حجاب و عفت در آیین زرتشت

، طهارت درونی و نوعی حجاب باطنی است. از آنجای که انسان، ذاتاً موجودی است دارای دو بعد الاهی و مادی، باید به او آموخت که اگر همه یک‌سان آمده‌ایم، اما برای رجعت بهتر، آنانی در اولویت هستند که دارای درونی آراسته‌تر باشند و در صورت تلاش و برنامه‌ریزی صحیح، نفس خویش را در مسیر انسانیت رشد دهند؛ اما آنانی که در مسیر حیوانیت و خواسته‌های نفسانی خود حرکت کنند، این نشان از نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای تأدیب نفس خویش است. درواقع واژه «عفت» بر کنترل شهوات و جلوگیری آن در وج از مرز اعتدال تلقی می‌شود از این‌رو، به پند و ‌اندرزهای «اشو زرتشت» بنگرید تا تلاش وی برای تعالی و آموزش مبانی حجاب و بیان وم توأم نمودن حجاب ظاهری با عفّت باطنی، روشن‏تر شود. او می‏فرماید:

ای نوعروسان و دامادان! ... با غیرت، در پی زندگانی پاک‏ بر آیید.... ای مردان و ن! راه راست را دری د و پیروی کنید. هیچ گاه گردِ دروغ و خوشی‏های زودگذری که تباه‌کننده زندگی است، نگردید؛ زیرا لذّتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده‏ای است که با شیرینی درآمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این‌گونه کارها، زندگانی گیتی خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکی، به ی می‏رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس نخواهد بود. فریب‌خوردگانی که دست به کردار زشت زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان وش و فریاد و ناله است.27

مستندات فقهی پوشش در آیین زرتشت

چنین استناد فقهی رسماً به عنوان احکام حجاب در این دین قابل دسترسی نیست؛ اما از مطالب مذکور می‌توان چنین حکمی‌را اقتباس کرد؛ زیرا همان‌طورکه بیان شد، مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است28 و حضرت در زمینه اصل حجاب و پوشش ن در جامعه خویش کمبودی نمی‏دیده است؛ از این‌رو، با تأکید حدود و کیفیت حجاب متداول آن زمان، کوشید با ‌اندرز خود، پایه‌های درونی حجاب را تعمیق و مستحکم کند و عامل درونی را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواری حجاب معمول قرار دهد. به این دلیل، در این خصوص صریحاً امری صادر نشده و صرفاً با چنین کلماتی، پاکی را متذکر می‌شود: « از تو، ‌ای مرد خواهش می‌کنم پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز و از تو، ‌ای زن خواهش می‌کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز».29

بر این اساس یک زردشت مؤمن باید به این امور ملتزم باشد: 1. دوری از نگاه به زن نامحرم؛ 2. پرهیز از ازدواج با مردانی که چشم نا‌پاک دارند. در ‌اندرز «آذربادمار اسپند» مؤبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم( نگاه ناپاک) را به معاونت خود قبول مکن»؛30 از این‌رو، برای مردان لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در این آیین، لباس متداول زمان یعنی شلوار و س وش یا چادر یا شنل مورد تأکید قرار گرفته است؛ از این‌رو، می‌توان گفت به لحاظ رعایت حجاب هیچ ومی به امر وجوب آن صورت نگرفته است. هر چند استفاده از سِدرِه و کُشتی (لباس مذهبی ویژه زرتشتیان) سفارش شده است. البته بر هر مرد و زن واجب است هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش، سر خود را بپوشاند و پوشش ن باید به گونه‏ای باشد که هیچ‌یک از موهای سرِ زن از س وش بیرون نباشد. در ده اوستا، به طور صریح چنین آمده است: «نامی زت واجیم، همگی سر واپوشیم و همگی و کریم بدادار هورمزد»، یعنی همگان نامی ز تو برگوییم و همگان سر خود را می‏پوشیم و آنگاه به درگاه دادار اهورمزدا می‏کنیم.31

حال آیا صرفا ًبا تأکید بر امر حجاب، می‌توان گفت دین زردشت حجاب زن را ا امی می‌داند؛ چون بر امری که مردم ملتزم بودند، باز تذکر داده است؟ از طرفی، پوشش در معابد نه تنها برای ن واجب است، بلکه برای مردان نیز این مهم و واجب شمرده شده است. البته می‌توان گفت امر وجوب در این نص، تذکری است برای پوشش مردان در معابد که با ابعاد معنوی زمان مرتبط باشند؛ یعنی نوع پوشش و چگونگی حضور در معابد و مراسم در جذب و احساس معنویت مؤثر بوده است. البته یک نمونه افراطی از حجاب را نیز می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که ن شوهردار حق نداشتند، هیچ مردی ـ حتی پدر و برادرشان ـ را ببینند. به احتمال زیاد این مقدار تأکید، صرفاً از تمایزات فرهنگی پدید آمده باشد.32

گونه‌های حجاب در زرتشت

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان یک تقسیم‌بندی دیگری از مباحث ارائه داد و حجاب در آیین زردشت را به پوششی، رفتاری و گفتاری تبیین و تقسیم کرد.

حجاب پوششی: آن گونه که متون تاریخی یاد د، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند، شلوار و چادر امری رایج در فرهنگ و دین مردمِ آن زمان بود و ن هر چند با ، در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‏ د و همپای مردان به کار می‏پرداختند. ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط‌های فسادانگیز صورت می‌یافت.33

حجاب رفتاری و گفتاری: در نظام دینی و فرهنگی زمان آیین زرتشت، ن طبقات بالای اجتماع، می‌بایستی در تختِ روانِ پوشیده و محفوظ از خانه بیرون بیایند و هرگز مجاز نبودند با مردان رفت و آمد و گفت‌وگو داشته باشند. ن پس از ازدواج، اجازه نداشتند هیچ مردی ـ حتی پدر و برادرشان ـ را ببینند.34

پوشش وحجاب درآیین یهود

همه مورخان از حجاب سخت ن یهودی سخن گفته‏اند.35 ویل دورانت می‏گوید:

گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فقهای دین ممنوع گردیده بود....‌.دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها ب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می‏شمردند. با این‌همه تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود.36

نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت.37 زندگی آنان، علی‏رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه‌، منزّه از خطایا بود. ن آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آنجاکه زود وصلت می‏ د، ا به حدّاقل تخفیف پیدا می‏کرد.38

تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروهِ خداوند خدای توست.39خداوند می‏گوید:

از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏ امند و به پای‏های خویش خلخال‏ها را به صدا می‏آورند* بنابراین، خداوند فرق سر دختران صهیون را کَلْ خواهد ساخت * و در آن روز، خداوند زینت خلخال‏ها و پیشانی‏بندها و هلال‏ها را دور خواهد کرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها را * و دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردان‏ها و تعویذها را * و انگشترها و حلقه‏های بینی را * و رخوت نفیسه و رداها و شال‏ها و کیسه‏ها را * و آینه‏ها و کتان نازک و عمامه‏ها و برقع‏ها را * و واقع می‏شود که به عوض عطریّات، عفونت خواهد شد و به عوض کمربند، ریسمان و به عوض موی‏های بافته، کَلی و به عوض ‏بند، زنّار پلاس و به عوض زیبایی، سوختگی خواهد بود * مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و دروازه‏های وی، ناله و ماتم خواهند کرد و او اب شده، بر زمین خواهد نشست.40

افزون بر این در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر41  وم پرهیز از ن فریب‌کار و بیگانه:42 نهی از لمس و تماس‌43 و واژه چادر44 نقاب45 و برقع‏46آمده است. به عنوان مثال، در میشنه تورات از جمله مواردی که مرد موظف است برای زنِ خود تهیه کند، پوشش سر است47.48در حکم سخت‏گیرانه تلمود، اگر رفتار زن فضیحت‌آمیز باشد، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد و نی که در موارد زیر به رفتار و کردار آنها اشاره می‏شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ مهریه به ایشان تعلّق نمی‏گیرد؛ زنی که از اجرای قوانین دینی یهود س یچی می‏کند، برای مثال، بدون پوشاندن سرِ خود، به میان مردان می‏رود؛ در کوچه و بازار پشم می‏ریسد و با هر مردی از روی سبک‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و زن بلندصدا که در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور شویی صحبت می‏کند و همسایگانِ او می‏شنوند که چه می‏گوید.49 زن عاقل خانه خود را بنا می‌نماید. اما [زن] ابله آن را با دست‌های خود ویران می‌نماید.50

برخورد حضرت موسی(ع) به سبب رعایت حیا و عفت با دختران شعیب، که به آنان فرمود، تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدایت کنند و نیز، سیره عملی یهودیان مبنی بر استفاده از چادر و برقع و روبند،51 تفکیک و جدا بودن محل عبادت ن از مردان در کنیسه، ناشایسته شمردن اشعاری که در تمجید زیبایی ن سروده شده است و ایراد خطابه توسط ن از ، همگی بیانگر کیفیت شدید و سخت‏گیرانه حجاب نزد یهودیان است. همچنین ممنوعیت زن در فعالیت‌های اجتماعی و مجاز نبودن به اخذ شغل اجرایی و قضایی، تأکیدی‌ است بر این مطلب.52

مستندات فقهی حجاب و پوشش در آیین یهود

رعایت عفت و حجاب توسط ن انبیاء و بزرگان بنی‌ در تورات کنونی و تلمود کاملاً مشهود است؛ به طوری که رعایت ن عفت، یکی از عوامل نزول عذاب الاهی بر بنی‌ دانسته‌ شده است. «زن نی یرت، عزت را نگاه می‌دارد. مثل نیرومندان که اموال را محافظت می‌نمایند»53 در بخش ناشیم از کتاب میشنِه، نوشتة ابن میمون چنین آمده است. مرد، لازم است لباسی را برای پوشش سر و پیشانی و حتی چشم زن تهیه کند.54و55

همان‌طورکه روشن شد، قانون سخت حجاب ن یهودی، به اعتراف مورخان، غیر قابل انکار است. اصلی‏ترین کتاب فقهی یهودیان که تلمود نام دارد، بر وم پوشاندن سر از نامحرمان، وم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه، اجتناب از نگاه مرد به ن نامحرم‏ و وم پرهیز از هر امر تحریک‏آمیز، تأکید شده است.گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، از سوی فقهای دین ممنوع شده است. هر چند این مقدار از ممنوعیت ممکن است از فرهنگ زمان یا مکان در فقه یهودیت تأثیر گرفته باشد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی کرده و می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروهِ «یَهْوَه» خدای توست.56 بی‏حج ، سبب نزول عذاب معرفی شده است. طبق قوانین یهودی، عدم رعایت عفت عمومی، دارای مجازات بوده و حجاب از ضروریات زندگی ن خصوصاً ن متأهل است. اگر عفت عمومی‌از سوی مرد یا زن آسیب ببیند، برای هریک از آنها کیفر و تنبیه در نظر گرفته شده است.57

حجاب افراطی و تفریطی در یهود

گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از سوی فقهای دین ممنوع شده بود... دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها ب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می‏شمردند. در تفسیری دیگر بیان شده که چون محیط فعالیت زن، در خانه او بود، این ترس در میان بود که اگر زن، وقت و نیروی خود را صرف تحصیل علم کند، ممکن است به امور خانه‌داری نرسد.58 نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت. این نگاه افراطی در جامعه دینی و فرهنگی زمان یهود‌، محدودیت ن را در عرصه‌های شدت مردسالاری آن دوران می‌رساند که بعضاً از ممنوعیت مدرسه دختران کاملاً آشکار است.59

اما این افراط ادامه نیافت. علی‌رغم نظام سخت‌گیرانه حجاب در یهودیت، پس از رنسانس و تحولات اجتماعی اروپا و ایجاد فضای دین‌گریزی در غرب، شعائر دینی از جمله سنت رعایت پوشش عفیفانه، رو به ضعف نهاد و ن یهودی تحت تأثیر فضای اجتماعی دوران تجدد، بعضاً حجاب خود را کنار گذاشته و از کلاه‌گیس به عنوان شکلی از پوشش سر استفاده د. اکنون بسیاری از بانوان یهودی ارتود در از پوشش سر استفاده می‌کنند. در واقع شاید آن تفسیری که بی‌میلی ان مذهبی یهود را در خصوص اموری مانند تحصیلات عالیه ابراز می‌ د، تحقق یافت؛ زیرا دلیل آنان این بود که آمیخته شدن زن و مرد موجب فساد اخلاقی بی‌بند و باری و خیانت می‌شود.60

گونه‌های حجاب در یهود

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گونه‌هایی از حجاب را این چنین اقتباس کرد:

1. حجاب پوششی:مطابق مبنای حجاب در شریعت یهود، کاربرد واژه «چادُر» و «برقع»، که به معنای روپوش صورت است، کیفیت پوشش ن یهودی را نشان می‏دهد، و بر وم پوشاندن سر از نامحرمانو پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، تأکید شده است.61

2. حجاب رفتاری: مطابق آیین یهود، خداوند دختران متکبری را که با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏ امند و به پای‏های خویش خلخال‏ها به صدا می‏آورند، خداوند فرقه‌ها سر آنان را در آ ت، کَلْ خواهد ساخت و آنان که از آرایش و عطر استفاده د، به عوض عطریّات، عفونت، و به عوض کمربند، ریسمان، و به عوض موی‏های بافته، کَلی، و به عوض ‏بند، زنّار پلاس، و به عوض زیبایی، سوختگی نصیب‌شان خواهد بود.62

3. حجاب گفتاری: در دین یهود، شواهدی وجود دارد که رعایت عفت و حجاب گفتاری را تأیید می‌کند؛ در گنجینه تلمود نقل شده است: زنی که از اجرای قوانین دینی یهود س یچی می‏کند، برای مثال، با هر مردی از روی سبک‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور شویی صحبت می‏کند و همسایگانِ او می‏شنوند که چه می‏گوید، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد.63زن ممتار از برای شوهرش تاج است.64

پوشش وحجاب پیش از آیین یت

در آیین یت، پوشش اهمیت زیادی داشته و ن معتقد به حضرت (ع) می‌کوشیدند مانند حضرت مریمƒ موی خود را بپوشانند و باحجاب وارد جامعه شوند. نقاشان ی‌ ـ به خصوص نقاشان قدیمی‌تر‌ ـ تصویر حضرت مریمƒ را با پوشش و حجاب کامل می‌کشیدند‌. همچنین از گذشته تا زمان حاضر ن راهبه و قدیس، یکی از کامل‌ترین حجاب‌ها را انتخاب کرده‌اند‌. این امر نشان می‌دهد که از نظر آنان‌، داشتن حجاب‌، به دین‌داری نزدیک‌تر و در پیشگاه خدا پسندیده‌تر است.

یت، نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد، گام را فراتر نهاد و با سخت‏گیری بیشتری، وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده می‏شد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست سالگی اجباری بود.65

بنابراین یت، برای از بین بردن زمینه هرگونه تحریک و تهییج، ن را به صورت شدیدتری به رعایت کامل پوشش و دوری از هرگونه آرایش و تزیین فراخواند. در متون تاریخی، چادر و روبند، برای همگان - حتّی برای خاتون‏های اشراف - ضروری بود. در اعیاد نیز، ی آن را کنار نمی‏گذاشت؛ بلکه با طلا و نقره و پارچه‏های زربافت آن را تزیین می‏نمودند و حتّی برای تفریح نیز با حجب و حیای کامل در مجالس انس یا گردش‏هایی دور از چشم نامحرمان، شرکت می‏جستند.66

انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال و فراخوانده است. در عهد جدید می‏خوانیم:


 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بهاره افشاری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بیتا بادران

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بهنوش بختیاری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

باران کوثری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

الناز شاکردوست

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

حدیث میرامینی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیلا بلوکات

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیلا حاتمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیندا کیانی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لادن مستوفی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهناز افشار

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهتاب کرامتی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهراوه شریفی نیا

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

ملیکا شریفی نیا

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

نیکی کریمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

نیوشا ضیغمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

سحر قریشی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

شبنم قلی خانی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

شیلا خداداد

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی


حجاب


 


1- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم


2- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


3- غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


4- حجاب نیمی از ایمان است.


5- اص زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.


6- ای ن زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .


7- حجاب وا ن مقابله با تیر نگاههای آلوده.


8- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.


9- حجاب بوته خوش بوی گل است.


10- حجاب یعنی حیای جوان باعفت.


11- بدحج زن از بی غیرتی مرد است.


12- ی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.


13- حجاب امن ترین پناهگاه زن


14- حجاب بیانگر و قار و افتخار زن است.


15- زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.


16- حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.


17- حجاب سرچشمه کمال زن است.


18-  چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.


19- عفت باید در فکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.


20- حجاب جاذبه خوبی ها و عه خطاهاست.


21- ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.


22- حجاب مادر پاکیهاست.


23- حجاب تلالو شبنم بر چهره گل


24- حجاب مظهر است.


25- حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر است.


26- حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و و بصیرت.


27- حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.


28- حجاب یعنی حریت و و افتخار و بندگی.


29- حجاب برای زن تاج بند گی خداست.


30- اقتدار زینب به حجاب او بود.


 


 


حجاب
31- حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.


32- حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.


33- هیچ نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)


34- زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.


35- غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب


36- ن مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.


37- حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.


38- حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.


39- در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچ عصبانی نیست،هیچ سوار بر اسب نیست. هیچ رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر نیست یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم.


40- خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام (


41- در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.


42- همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.


43- زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.


44- خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام )


45- .  ر بررو دژی است در برابر یورشهای ی.


46- یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو


47- چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.


48- فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر ن افضل طاعات، حجاب است.


49- حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.


50- تا نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.


51- تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.


52- گل در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود ن محجبه را قیمتی می کند.


53- نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/ حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.


54- زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.


55- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دفاع کند.


56- روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.


57- گل فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.


58- آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.


59- حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.


60- حجاب منشور والای اگاهی است.


61- حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.


62- حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.


63- من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ، من نیکو پا سبانم


64- ای به ن و دختران خود و ن مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه 59 )


65- حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله ی و تهاجم فرهنگی است.


66- ن خوب میراث دار فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.


67- العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.


68- ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.


69- هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حج مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.


70- و الذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) انی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.


71- حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت )


72- مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.


73- با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.


74- حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.


75- پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.


76- حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.


77- غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.


78- حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.


79- غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


80- حجاب یعنی وقار فاطمه (س).


 


 


حجاب
81- حجاب یک فرهنگ است که نیز به آن افتخار د.


82- حجاب حفظ ارزشهای انقلاب ی است.


83- حجاب و یکی از محورهای زندگی قرآنی است.


84-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.


85- حجاب نشانه شخصیت انسان است.


86- خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.


87- برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.


88- ن باحجاب مرزبانان شرف اند.


89-حجاب برتر به ن ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.


90-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


91-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه حفاظت می کند.


92-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.


93-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.


94-حجاب کلید به فاطمه زهرا (س) است.


95- زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.


96- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.


97- حجاب مایه عفت ن است.


98- حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.


99- دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها


100 – حجاب مصونیت است نه محدویت.


اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره حجاب چیست با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره حجاب چیست


 مقاله کامل درباره حجاب چیست

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :84

 

بخشی از متن مقاله

حجاب چیست؟

حجاب یکی از احکام ی است که برای مردان و ن وضع شده است. بخشی از این احکام که در سوره نور مورد اشاره قرار گرفته اند مربوط به حجاب ن میباشند که در بحث از حجاب معمولا بیشتر به این آیات اشاره می شود. اگرچه حجاب اختصاص به مردان نداشته و بین مرد و زن مشترک است ولی از آنجا که احکام مربوط به ن مشکلتر بوده و نمود بیشتری دارد بسیاری از حجاب فقط متوجه احکام مربوط به ن میشوند. مهمترین منبع فارسی را می توان کتاب شهید مطهری با عنوان «مساله حجاب» دانست که ابتدا به صورت مقالاتی در یکی از مجلات ایران به چاپ رسید و سپس در قالب یک کتاب منتشر شده است. حج که به آن اشلره کرده است بسیار متنوع بوده و زن یا مرد را مانع از انجام هرگونه فعالیتی نمی کند.ولی حج که در بعضی از کشورها مانند ایران تحمیل شده حج تحکیلی است که بسیار زننده است


تاریخچه حجاب

آنچه مسلّم است و از کتاب های موجود پیداست حجاب در قبل از در بین ملّت های یهود ، ایران باستان و هند وجود داشته است .

و این قانون حجاب از قانون حجاب ی بسی سخت تر بوده است .

ویل دورانت می گوید : 1 ( اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت مثلا بدون آنکه چیزی بر سر داشته باشد به میان مردم می رفت و یا در خانه آنقدر بلند صحبت می کرد که همسایگانش صدایش را می شنیدند شوهر حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد .)

و همچنین در جای دیگر می گوید : 2 (در زمان زرتشت ن با منزلتی عالی به میان مردم می رفتند .)

و بعد از آن می گوید : (مقام زن در زمان داریوش تنزّل پیدا کرد و در زمان وی ن  پادشاهان حق نداشتند از ها خارج شوند و در مواقعی ن از خویش نیز محروم  بوده اند. و ن حائض در اتاق هایی محبوس می شده اند و این امر خود مبنای پوشی میان مسلمانان به شمار می رود .)

آیا این جمله ویل دورانت که می گوید : ( و این امر خود مبنای پوشی میان مسلمانان به شمار می رود ) درست است ؟

طبیعتا خیر. زیرا در ن حائض از برخی عبادات مانند: و روزه معاف می باشند ولی آنها می توانند در هر موقعی با دیگران معا کنند و در رابطه با اینکه به عقیده ویل دورانت حجاب از ایرانیان قبل از به مسلمانان بعد از سرایت کرده صحیح نمی باشد ، چون قرآن قبل از آوردن ایرانیان ، آیات حجاب را تبیین کرده بود . ویل دورانت در قسمت دیگری می گوید : 3 ( بعد از هجرت ، ن را از پوشیدن جامه گشاد نهی می کرد امّا بعضی از عرب ها با وضع بسیار زیبا و دلربایی از خانه هایشان خارج می شده اند .)

این سخن ویل دورانت غلط است زیرا عایشه همواره ن انصار را اینچنین ستایش می کرد:

 ( مرحبا بر ن انصار که بعد از نزول آیات سوره ی نور4  دیگر دیده نشد که مانند سابق بیرون بیایند و سر خود را با روسری های سیاه پوشاندند .)

حجاب یا پوشش ی یکی از دستورات حکیمانه و سعادت بخش دین مبین است که از هنگام آوردن مردم ایران در دو قرن نخست هجری به گونه ای همیشگی و مستمر توسط اهالی این سرزمین مورد پذیرش واقع شده و بدان عمل می شده است. در واقع رعایت حجاب ی در بین مسلمانان ایرانی و کلیت این جامعه از جمله عوامل مهم پاسداری از شأن و کرامت انسانی ن و رعایت سالم حقوق و حدود در روابط میان مردان و ن بوده است.

امواج مهاجم استعمار بورژوایی و شکل تقلیدی آن در ایران یعنی غرب زدگی شبه مدرن دلایل متعددی  برای مخالفت با حجاب ی خانم ها داشت: اولاً حجاب زن مسلمان هویت بخش و عزت آفرین بود و موجب می شد زن مسلمان ایرانی در برابر هجوم افکار و مدل های رفتاری بیگانه، گرفتار از خودبیگانگی و ضعف و بی هویتی و یا آلودگی نگردد. از این رو از عوامل حفظ استقلال هویتی مردم ما بود و شبه مدرنیست ها که سودای وابستگی ایران را در سر داشتند، دل خوشی از آن نداشته و ندارند. ثانیاً حجاب زن ایرانی به عنوان لباس عفت و پاکدامنی و ساده زیستی او موجب مصونیت ن و حتی مردان مسلمان در مقابل هجوم مصرف زدگی و فرهنگ کالای می گردید. از این رو خود به خود راه را بر سیطره ی نظام سرمایه سالاری و تبعات آن می بست. ساختار تولید سنتی و همچنین ساختار ساده و خودکفا و مستقل زندگی مردم ما بود. حجاب ی، زن ایرانی مسلمان و به تبع آن حتی مرد مسلمان ایرانی را در مقابل گسترش فرهنگ مصرفی و کالازدگی و سرمایه سالاری محافظت می کرد. ثانیاً در جوامع مسلمان تحت سلطه ی امپریالیزم هر نوع تأکید بر عناصر فرهنگ بومی و ملی مردمان چونان شمشیر برنده ای علیه سیاست ها و امیال استعمار مدرن غربی عمل کرده و می کند. زیرا استعمارگران به دنبال تهی و بیگانه ساختن مردم از هویت کلاسیک خود بوده اند تا آنان را اسیر هویت تقلبی غرب زدگی شبه مدرن نموده و از کانال آن این ملت ها را برای همیشه به خود وابسته نمایند. حجاب زن مسلمان در چنین وضعیتی حکم یک اسلحه ی نیرومندی برای جریان انقل و ضداستعمار را پیدا می کرده است.

اساساً غربی ها به منظور برقراری سیطره ی تام و تمام و فراگیر خود بر مقدرات تاریخی جوامع غیرغربی می بایست که نظام منسجم ارزش های دینی آنها را در هم ش ته و فرهنگ قل ظاهرگرا و دنیازده و به تعبیری ی خود را جانشین آن نمایند و یکی از منفذها و روزنه های مقاومت اصیل فرهنگ خودی در جوامع ی همانا حجاب ن مسلمان بوده است که آنان را از م گی و شیئی شدگی و تبدیل شدن به موجودی کالایی باز می داشته است. از این رو بود که از آغاز برقراری سیطره ی فرهنگی ـ غرب زدگی شبه مدرن در ایران [پس از سقوط استبداد صغیر و ب قدرت توسط اعضای لژ بیداری در سال 1327 ق] ای ی برای نفی و انکار حجاب و ت یب و تخطئه ی آن آغاز گردید. به گونه ای که تاریخ برای ما روایت می کند از حدود سال 1329 ق مطبوعات منورالفکری جسته و گریخته اما به طور تقریباً مستمر حملات خود علیه حجاب ی را آغاز د.

آن گونه که از بررسی اسناد و مدارک تاریخی به دست می آید در سال 1303 ش در تهران سخن از «انجمن ضدحجاب» بوده است و به ویژه با اعلام کشف حجاب در افغانستان، در ایران نیز فعالیت ها و تهاجمات منورالفکران علیه حکم الهی حجاب بیشتر گردید. البته این امری کاملاً بدیهی بود که امپریالیزم غربی برای برقراری سیطره ی خود در ایران که از مجرای حاکمیت فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن عملی می گردید، هدفی جز نابودی حجاب ی و به تبع آن در هم ش تن هویت زن مسلمان ایرانی را دنبال نمی کرد. باز هم طبیعی بود که به میزانی که غرب زده ها و عوامل استکبار در ایران قدرت می گرفتند و هم زمان با افزایش تهاجم آنها علیه دین و آئین هویت و اعتقادات و استقلال این مردم، هجوم تبلیغاتی و اعمال زور فیزیکی و علیه حجاب نیز بیشتر می گردیده است. در این بین روشنفکران شبه مدرنیست ایرانی به عنوان کارگزاران اصلی بسط سیطره ی فرماسیون غرب زدگی و عمله ی دانسته یا نادانسته تحقق وابستگی ایران به نظام سرمایه داری جهانی، بیشترین نقش را در مبارزه علیه هویت دینی مردم و حکم ی حجاب ن بر عهده گرفته و می گیرند.

در این ایام در رو مه ها و نشریات منفورالفکری شاهد هجوم تبلیغاتی نسبتاً مداوم روشنفکران لائیک و ناسیونالیست علیه حجاب ی هستیم. در این هجمه ی ناجوانمردانه که حتی قبل از مسلط شدن رضاخان و برقراری رژیم پهلوی در ایران، آغاز گردید از همه ی صور فعالیت های ژورنالیستی [اعم از درج مقاله یا انتشار سالانه و یا نشر هجویات و فکاهیات و به س ه گرفتن حکم الهی] استفاده می گردید.

از این گونه اشعار می توان به چند نمونه اشاره کرد. مثلاً عارف قزوینی شاعر و تصنیف سرای متجددمآب و ناسیونالیست آن دوره در قطعه ای که به سال 1336 ق(برابر با 1297 ش) علیه حجاب سروده چنین گفته است:

بفکن نقاب و بگذار در اشتباه ماند                        

تو بر آن ی که می گفت رخت به ماه ماند

بدر این حجاب و آ بدرا زابر چون خود           

که تمدن ارنی بی تو به نیم راه ماند

تو از این لباس خواری شوی عاری و برآری           

 بدر همه گل سر از تربتم ارگیاه ماند

 

عارف و شاعر سکولاریست عهد مشروطه در شعر دیگری به سال 1302 ش این چنین علیه حجاب سخن دری کرده است:

ترک حجاب بایدت ای ماه رو مگیر                  

در گوش وعظ و واعظا بی آبرو مگیر

بالا بزن به ساعد سمین نقاب را                    

گر هر چه شد به گردنم آن را فرو مگیر

بیات، به توهین و هتاکی علیه ت پرداخته و باز علیه حکم آسمانی حجاب سخن گفته است. از این قبیل اشعار علیه حجاب در آثار دیگر شاعران شبه مدرنیست این دوره نیز دیده می شود.

چرا پوشش سر (حجاب) اجباری نیست؟

دلیل اول نوشتار جناب آقای احمد قابل : نظر فقهی شخصی من این است که پوشش سر واجب نیست.

دلیل دوم- اجبار در احکام دین عمل ضد ی است. نه فقط اجبار بلکه هر اکراهی در دین جایز نیست. مسائل دینی باید با قبول قلب صورت گیرد و نه از روی اجبار و زور.

 

دلیل سوم- اهل کتاب و کنیزان مسلمان و غیر مسلمان و حتی مؤمنینی که سنی از آنها گذشته است نباید اجبار به پوشش سر بشوند و این عمل غیر ی و حرام است.

دلیل چهارم - احترام به حقوق ن که نصف جامعه را تشکیل می دهند و هر انسانی برای انسان بودن خود محترم است و اگر خانمی نخواهد پوشش سر داشته باشد باید محترم شناخته شود و مورد احترام عقیده قرار گیرد زیرا پوشش سر و گردن هیچگاه در دنیا باعث آزار جامعه نیست و مسلمانان روزانه هایی نگاه می کنند که پوشش سر در آن نیست. اگر موجب آزار بود این نوع ها را تماشا نمی د.

دلیل پنجم- بقای حجاب در اختیاری بودن آن است و تبدیل به زور باعث تضعیف و اب احکام پوشش سر می شود. نه اجباری می شود پوشش سر را برداشت و نه اجباری می شود آنرا با فشار برگذار کرد و این در دنیا ثابت شده است. قاتلان حجاب انی هستند که حرمت آنرا از قبول قلبی به اجبار تبدیل می کنند.

دلیل ششم- برای درهم ش تن استبداد دینی و دیکتاتوری قرون وسطا باید پوشش سر از ح اجباری خارج شود و به اختیاری تبدیل شود. تمام تلاشها برای دموکراسی و ازادی نتیجه نخواهد داد هنگامی که پوشش سر اجباری حاکم باشد زیرا تضاد در است.

دلیل هفتم- حجاب از ضروریات دین نیست و پوشش سر از ضروریات دین هیچ وقت نبوده است و امروز مراجع فتوا داده اند که حجاب از ضروریات دین نیست.

دلیل هشتم- (ص) و ان (ع) هیچ یک پوشش سر اجباری برگذار ن د و همه مخالف اجباری بودن آن بودند. ی تا بحال نگفته است که روش معصومین غیر از این بوده و آنها به اجبار و زور تکیه کرده باشند.

دلیل نهم- مخالف است که پوشش سر اجباری صورت گیرد. چه پوشش سر و چه بدون پوشش سر هر دو باید اختیاری باشد زیرا از حقوق اولیه بشر محسوب می شود.

دلیل دهم- پوشش خود متغیر است و پوشش مردم جهان بستگی به زمان و مکان دارد و نمی شود یک نوع لباس و دوخت و رنگ را ی دانست زیرا دین مردمسالاری است و به زمان و مکان و تفکر جامعه ها و فرهنگها احترام می گذارد.

دلیل یازدهم- هیچ تی حق ندارد در امور شخصی افراد دخ کند. به حقوق شخصی و خدادادی ظلم عیان است و حرام می باشد. ورود به زندگی و انتخاب شخصی مردم دیکتاتوری است و جایز نمی باشد.

دلیل دوازدهم- آیت الله و ایت الله طالقانی در سال 1358 گفتند که حجاب باید اختیاری باشد و در رو مه های کشور چاپ شد.

دلیل سیزدهم- موها و گردن ن محسوب نمی شود زیرا اگر اینچنین باشد پس نظر به اهل کتاب و کنیزان مسلمان و ن بالا سن مسلمان حلال محسوب می شود.

دلیل چهارهم- قانون اجبار غیر قابل اجرا است و در هیچ جامعه ممکن نیست بتوان تمام موهای سر ن را به اجبار پوشش داد. چیزی که غیر قابل اجرا است مس ه است با زندان مجازات شود.

دلیل پانزدهم- وجه محبت را تغییر می دهد به زور و خشونت. تمام تلاش اکرم این بود که محبت ی را محور قرار بدهد و اجبار یک نوع حرکت علیه روش است. خداوند در قران گفته است که زیبایی برای همه است . نباید فردی خود را تحقیر شده و کوچک محسوب کند.

دلیل پانزدهم- امر به معروف و نهی از منکر واجب می کند که حجاب اختیاری باشد. و حجاب اجباری امر به معروف و نهی از منکر را نابود می کند و به لجن می کشد. فساد در پوشش سر نهفته نیست بلکه است که انسان را از فساد دور می کند ولی حتی نیز نباید اجباری باشد و حتی در اجبار حرام می باشد.

دلیل شانزدهم- برداشت و قرائت دینی افراد یک جامعه در سطوح مختلف جامعه ی ان نیست. بعضی پوشش سر را بر خود واجب می دانند و بعضی امر مستحبی می دانند. حتی فتوا داریم که پوشش سر و گردن مستحب است و نه واجب. حتی برای مردان پوشش سر مستحب است.

دلیل هفدهم- اصولا تندروی و تحکم در مسائل اجتماعی و اعتقادی مردم نتیجه ع می دهد. هر تحکمی واکنش منفی در جامعه بوجود می آورد. چرا باید مردم را به واکنش منفی سوق داد؟ اجبار در پوشش باعث واکنشهای منفی از طرف خانمها می شود که با روح در تضاد است. مردم را نباید به سمت لجبازی و فاصله گرفتن از حجاب سوق داد.

دلیل هجدهم-روش بر اساس استدلال و منطق و خارج از شعار با گذشت زمان از بین نمی رود. اجباری بودن پوشش سر هیچ منطق و استدلالی ندارد و بانوان محترم را بسوی بد حج و بی حج سوق می دهد.

دلیل نوزدهم- شرع ی هیچ وقت با اجبار حجاب و وحج و غیره موافقت نکرده است. اجبار و زور خارج از شرع ی است.

دلیل بیستم- هدف پوشش سر در اصل بر طبق ایات قران کریم برای حرمت بانوان و اینکه باعث آزار نشوند آمده است پس اجبار خود حرمت ش تن و باعث اجبار و آزار بانوان می گردد.

دلیل بیست و یکم- حجاب اجباری اثرات روانی بر نسل جوان و پیر دارد. چگونه دختر جوان بتواند و آگاهی را یاد بگیرد هنگامی که در زنجیر اجبار محکوم می گردد. برای ش ت و فشار به دختران اجبار پیاده می شود و می خواهند با دستور اجباری گردن تفکر آزاد و آگاهی از مسائل اجتماعی را نابود کنند.

دلیل بیست و دوم- دفاع از حجاب اختیاری برای دفاع از بد حج و بی حج نیست بلکه برای دفاع از اصل حجاب ی است که به و لجبازی کشیده نشود.

دلیل بیست و سوم - روزه گرفتن بدون پوشش سر و حتی خواندن در محلی که نامحرم نباشد هیچ اشکالی ندارد و نباید قوانین ساخته شده درست کرد که بعضی بانوان برای همین احکام به ظاهر ی از و روزه فراری بشوند.

دلیل بیست و چهارم- انسان موجود منطقی است و بخصوص نسل جوان فقط روش منطقی را می پذیرند. انسان ی نیست که باید به صورت خشن و زور با او برخورد کرد. حجاب اختیاری یعنی احترام به انسانیت. و اجبار در پوشش یعنی دیدگاه حیوانی به بانوان داشتن و تفکر اینکه فساد در موهای ن جای دارد و نه چشمهای مردم. در حالیکه قران کریم اول چشم را حجاب می داند.

دلیل بیست و پنجم- ترس از نباید باشد. نباید طوری را بیان کرد که بانوان از بترسند. حجاب از روی فشار هیچ اثری که ندارد بلکه فقط رسیدن به یک هدف دیکتاتوری است و آن اینست که بانوان را با اجبار عادت بدهند که از روی عادت پوشش داشته باشند. ولی عبادت از روی روش عادت جایز نیست و در مکانی دیگر بسادگی عادت زور را بکلی فراموش می کنند.

دلیل بیست و ششم- دستورات دینی قداستی دارد زیرا از روی قلب و منطق اجرا می شوند. حجاب قداست دینی دارد. اجبار و تهدید با نیروی انتظامی بکلی قداست دینی و احترام مولیان دینی را از بین می برد. در مکانی که حجاب اجباری است تمام ها قداست خود را نیز بباد می دهند.

دلیل بیست و هفتم- فاشیستهای دینی( و متحجران دیکتاتور پرست)، مذهب خود را پرستش می کنند. تکالیف شرعی را به مردم واگذاشته است و ورود سیاست و حکومت در آن بجز خطر برای حکومت چیزی دیگر محسوب نمی شود. هیچ حکومتی با ظلم نمی ماند ولی با ازادی ادامه پیدا می کند.

دلیل بیست و هشتم- با حجاب اجباری برای خود در دنیا دشمن می سازیم. و کشورهای دیگر را برای بر داشتن حجاب دعوت می کنیم که آنها نیز اجبار در برداشتن حجاب برگذار کنند و حکومتها قانون برای بی حج برگذار کنند.

دلیل بیست و نهم- رضا خان نتوانست با زور حجاب را بگیرد. آقای و حسین عنکوبتمداری نیز نمی توانند با اجبار موهای ن ایرانی را بپوشانند.

دلیل 30- آیت الله منتظری پیرامون حجاب نوشتند: پوشش سر به خودی خود و قطع نظر از پیامدهایی که ممکن است داشته باشد و اجباری نیست. آقای اشکوری برای بیان حجاب اختیاری به سالها زندان محکوم شد. اقای احمد قابل مورد شدیدترین سختیهای اجتماعی قرار گرفتند چون حجاب را مستحب می دانند. محسن کدیور و سروش نیز حجاب را اختیاری می دانند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره حجاب چیست

حجت ال میرقدیم لاهیجی نوشت:


حجاب و و را ارهایی در جهت اجرایی آن


***نسیم معرفت***


به نظر بنده غفلت و غافل شدن از نقشه های رنگارنگ دشمنان و قرآن ، بزرگترین خطر و عاملِ انحطاط و سقوط برای جوامع ی و مسلمین می باشد .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از درسیا ل، حجت ال  سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی در یادداشت خود نوشت: بیست و یکم تیر به عنوان هفته و حجاب نامگذاری شده است. روزی که یاد آور قیام خونین و غیرتمندانه مردمان دیار خورشید است. قیامی که در تاریخ ایران ی از آن به عنوان قیام گوهر شاد یاد می شود .


مردم غیرتمند و مُتدیِّن و مُجاهد و فداکار مشهد مقدس به پیروی از علماء متعهد خود در 21 تیر 1314 در برابر توطئه بزرگ کشف حجاب که توسط رضا شاه قُلدر و خائن و سرس اجرا می شد بپا خواستند و با اجتماع عظیم خود در مسجد گوهر شاد و تقدیم هزاران شهید و مجروح در راه دفاع از حریم حجاب و ، حماسه ای جاویدان خلق نمودند و ثابت د که مسلمانان در هیچ عصر وزمانی نباید تسلیم خواسته های نامشروع دشمنان و قرآن باشند .


جریان روشنفکرِ بیمار و غرب گرایان که از نوک پا تا فرق سر تسلیم و سر س غرب بودند و حکومت فاسد پَهلَوِی اول را نیز با خود همراه داشتند ،در اجراء نقشه شوم کشف حجاب که طرح ننگین آن را از استعمارگران غربی گرفته بودند ، ش ت مفتضحانه متحمل شدند و به اه پلید و شوم خود نرسیدند .


پیام بزرگ قیام گوهر شاد ، حفظ و مراقبت و دفاع از ارزش ها و شعائر دینی از جمله حجاب و است.


براساس آیات و روایات و ادله دیگر ،حجاب ی از ضرویات دین ومذهب و فقهِ تشیع محسوب می شود . حجاب یک امر فطری و منطبق با فطرت پاک انسان ها است . کشف حجاب و و شدن و بی حیایی برخلاف فطرت و عقل سلیمِ انسان ها می باشد .حیاء و و حجاب مُثلَّث مبارکی است که سعادت و سلامت جامعه را تضمین می کند و حافظ حریم خانواده می باشد .


استکبار جهانی با شبیخون فرهنگی سعی در ت یب و از بین بردن حیاء و و حجاب داشته و دارد و مسؤلان فرهنگی باید هوشیار و مراقب باشند . حجاب مقدمه عفتِ فرد و جامعه و سبب آرامش و سلامت اجتماعی است . فلسفه حقیقی حجاب در واقع احترام و حرمت به شخصیت و منزلت واقعی زن می باشد . اگر چه مسئله و حجاب بیشتر متوجه ن و دختران است ولی بخشی از احکام حجاب بین ن و مردان مشترک است و در حقیقت مردان نیز باید با حفظ عفت ، حدودی از حجاب را رعایت کنند .


یکی از راه های ارج نهادن به مقام و منزلت ن حفظ حریم و حجاب آنها می باشد و هر کار و اقدامی ( اعم از نوشتاری و گفتاری و هنری و…) که عفت و حجاب ن را مخدوش سازد در واقع به کرامت و منزلت و شخصیت واقعی او ضربه و زیان وارد کرده است . سَوق دادن ن و دختران به بد حج و بی حج خیانت بزرگ به همه جامعه و خانواده ها و نسل های فعلی و آینده است .


حجاب ی نماد مترقی ی است که همیشه باید زنده و پابرجا باشدو پوشش ی در قالب حجاب برتر یعنی چادر افتخاری برای بانوان مسلمان می باشد . استحکام خانواده و پاکی و امنیت جامعه در گرو و حجاب ی است.


دشمنان و استعمارگران بخوبی دریافتند که یکی از راه های استیلاء و تسلُّط بر جوامع ی ، ت یب و تحریف واستحاله و ایجاد تز ل در اصول و ارزش های والای دینی و ی است . آنها بخوبی می دانند جامعه ای که به معیارها و و ارزش ها و اصول ی و انسانی و ملی خود پایبند باشند هیچگاه تسلیم خواسته های نامشروع استعمارگران و مستکبرین نخواهند شد .


هرجا که استعمارگران غربی به معنای عام خود ، نفوذ و تسلط پیدا د از راه نفوذ فرهنگ شوم استعماری و غربی بوده است .استعمار پیر انگلیس که بر بخشی از دنیا از جمله هند و مناطق ی سیطره و نفوذ داشتند از همین راه ( یعنی استیلاء فرهنگی با ابزارهای متناسب آن ) وارد شدند و به مطامع پلید خود دست یافتند و سبب اختلاف و درگیری و نزاع و عقب ماندگی و انحطاط ملت ها و کشورها شدند . کشور بزرگ هند به جهت نفوذ فرهنگ استعماری در آن ، علاوه بر آسیب های فرهنگی و اقتصادی و… حتی زبان خود را نیز از دست داد و بجای آن زبان انگلیسی حاکم شد .


زبان انگلیسی فقط یک زبان نیست بلکه وسیله ای جهت انتقال افکا لید و شوم غربی در کشور های تحت نفوذ می باشد . البته منظورم این نیست که آموختن زبان انگلیسی و خارجی حرام باشد بلکه مقصود آن است که متوجه باشیم که قدرت های استعماری و غربی از هر ابزاری که مناسب باشد و مقاصد شومشان را تأمین نماید استفاده خواهند کرد و مسلمین و ملت ها نباید در برابر برنامه های پلید آنها در خواب غفلت باشند .


به نظر بنده غفلت و غافل شدن از نقشه های رنگارنگ دشمنان و قرآن ، بزرگترین خطر و عاملِ انحطاط و سقوط برای جوامع ی و مسلمین می باشد .


ملت های بیدار و آگاه و بصیر و موقعیت شناس هیچگاه تسلیم اجانب و دشمنان نخواهند شد . یکی از موارد و جاهایی که مسلمانان خصوصا ملت شریف ایران باید متوجه و بیدار و بصیر باشند و راه های نفوذ بیگانگان و دشمنان را مسدود نمایند ، مسئله حفظ حریم حجاب و است که متاسفانه نقشه های بسیار پیچیده و رنگارنگ و متنوعی از سوی مستکبرین و استعمارگران و غربی ها و عوامل آنها در این باره طراحی شده و می شود و اگر اقدامات و برنامه های عملی و کارساز و حساب شده از ناحیه مسؤلین و متولیان فرهنگی و نهاد های مربوطه با همفکری فرهیختگان متعهد و علماء و بزرگان دینی صورت نگیرد و یا ضعیف عمل شود امکان توسعه خطر بد حج و بی حج وجود دارد.


« مستر همفر»جاسوس انگلیسی(جاسوس بریتانیا) که در ممالک ی و خاور میانه حضور و فعالیت داشت می گوید :در کشورهای ی و به خصوص ایران تنها راه نفوذ ، حذف حجاب از جامعه است . توسعه بدحج و بی حج و ابتذال چه بسا آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها و جوانان و جامعه وارد می کند . فساد و اء و ابتذال و هرزگی و ناامنی اجتماعی و اخلاقی و آسیب به سلامت روحی و روانی جامعه و تضعیف و تز ل و گُسستِ بنیان خانواده و طلاق و ج و… بخشی از آثارشوم بد حج و بی حج می باشد و حفظ کرامت و هویت و شخصیت زن و ایجاد نسل پاک و شرافتمند و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و روحی و روانی جامعه و جلوگیری از فساد و جُرم و ناهنجاری های اخلاقی و… در پرتو حفظ حریم حجاب و و گسترش آن تأمین می گردد.


و حجاب باید در همه سطوح جامعه ی نهادینه گردد ولی مع الأَسف هنوز با اینکه در حدود 38 سال از انقلاب ی ایران می گذرد این امر ( نهادینه شدن و حجاب در حد مطلوب ) به عِلَل و عوامل مختلف که در جای خود باید بررسی گردد ، محقق نشده است و با وجود اینکه قانون و حجاب در سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصَوَّب شد و برخی اقدامات مقطعی از ناحیه برخی از نهاد ها و تشکل ها در جهت ترویج حجاب و انجام گرفت ولی متأسفانه در باره حجاب و ، کار فرهنگی منسجم و مستمر وجود ندارد و این یکی از چالش ها و آسیب های مهم در این بخش می باشد .


بنده به نوبه خود به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی و انسانی … جهت تقویت وعملی و اجرایی شدن مقوله و حجاب در جامعه ی علاوه بر توجه دادن به آسیب شناسی در باره موضوع یاد شده ، را ارهایی را نیز به شرح زیر ارائه می نمایم و امیدوارم که مورد توجه مسؤلین و نهادهای مربوطه قرار گیرد :


1- اگرچه همه آحاد ملت مسلمان و شریف ایران در قبال موضوع و حجاب مسؤلیت دارند ولی لازم است که پیگیری این مسئله بسیار مهم از ناحیه یک نهاد فرهنگی تحت اشراف ت ایران انجام شود و همه مردم بدانند که موضوع و حجاب به طور قانونی و شرعی متوجه فلان نهاد است و اگر ی و یا گروهی در شهری و یا استانی بخواهد در این راستا حرکتی و اقدامی انجام دهد مورد پشتیبانی معنوی و مادی آن نهاد قرار گیرد . بنده هنوز تا این تاریخ متوجه نشدم که متولی و مسؤل مستقیم مسئله وحجاب به عهده کدام نهاد می باشد . آیا وزارت فرهنگ در این رابطه مسؤلیت بِالمُباشَره و مستقیم دارد یا …. ؟!! البته اگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد شایسته است که متولّی این امر خطیر باشد . موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر در نیمه اردیبهشت ماه سال 1390 از سوی حضرت آیت‌الله مکارم مطرح شد. ایشان فرمودند : باید «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و ‌ها و رسانه‌ها رسیدگی شود .


2- آسیب شناسی در رابطه با مقوله و حجاب یکی از اولویت های مهم در مقام اجراء و عملی و حجاب در جامعه است .


3- در همه استان ها و شهرستان ها با همکاری و مساعدت مسؤلین و ائمه جُمُعه و … جمع محدودی از افراد متعهد و کاردان و دانا ( حلقه ها و کار گروه های خاص ) تشکیل شود تا به طور کارشناسی شده مستمرّا پیگیر موضوع و حجاب در مناطق مختلف کشور باشند .


4- فرهنگ سازی در رابطه با موضوع و حجاب با همکاری و مساعدت نهاد های فرهنگی و مسؤلین مراکز مختلف می تواند یکی از اولویت های خیلی مهم در این راستا باشد .


5- نقش تشکل های مذهبی و اجتماعی و و … در تقویت و ترویج و حجاب در جامعه بسیار حائزاهمیت است لذا باید از این تشکل ها نیز در این راستا بهره گرفت .


6- نقش صدا و سیما بطور ویژه در رابطه با تقویت و ترویج و حجاب بسیار مهم است وصدا و سیما هیچگاه نباید دراین امر کوتاهی نماید . صدا وسیما در واقع یک عمومی و بزرگ برای تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ اصیل ی و دینی است .


7- استفاده از توانمندی های هنری اشخاص و گروه ها (با اقسام گوناگون آن ) و بهره گیری از توانمندی های شعری و قلمی افراد در مقوله و حجاب می تواند گارگشا و مفید باشد .


8- بهره گیری از نظرات عالمانه و دلسوزانه علماء و مراجع و ت معظّم و مُبَلِّغین عزیز در مناطق مختلف ایران ی می تواند در پیشبرد و تقویت حریم و حجاب بسیار تأثیر گذار باشد . هیچگاه نباید از م با علماء و بزرگان دینی غفلت شود .


9- نقش ایمه جُمُعه سراسر کشور در شهرستان ها و استان ها در رابطه با مقوله و حجاب بسیار حیاتی و مهم است


10- برگزاری همایش های مهم و سازنده در رابطه با و حجاب با دعوت از کارشناسان و ائمه سراسر کشور و … لازم و ضروری است .


11- نقش بسیار مهم حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور نباید نادیده انگاشته شود . حوزه های علمیه باید در رابطه با مقوله و حجاب مسؤلیت بیشتری داشته باشند به طوری که همه مردم این احساس مسؤلیت را در مرحله اجراء و عمل به و حجاب احساس نمایند .


12- از نقش بسیار مهم نمایندگان مجلس شورای ی در مناطق مختلف کشور نباید غفلت نمود و نمایندگان هر شهری نسبت به این وظیفه مهم دینی و ملی باید اهتمام ویژه و اقدامات محسوسی داشته باشند .


13- از نقش ن و گروه هایی از قبیل ( جامعه بسیج ن و مانند آن ) در ترویج و تحکیم و حجاب نباید غفلت نمود . ن بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید در این راه نقش آفرینی شایسته ای از خود نشان دهند .


14- کنترل معقول و صحیح فضای مجازی و اینترنت و سالم سازی این فضاها می تواند کمک شایانی در ترویج و حجاب در جامعه داشته باشد


15- نظارت درست بر سینماها و رسانه ها و مطبوعات و نشریات و استفاده از آن ها در جهت تقویت و تحکیم و ترویج و حجاب تأثیر به سزایی دارد .


16- ایجاد کانون های آموزش برای ترویج و حجاب بسیار مؤثر است


17- انعکاس درست و سازنده و حجاب در دروس دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری است .


18-استفاده از نظرات اساتید و معلمین عزیز و کارشناسان و متخصصین مختلف ضروری است


19- توجه و نظارت درست و مستمر نسبت به محیط های آموزشی و ی در جهت تقویت و ترویج و حجاب در این مراکز


20- و بسیج و نیروهای متعهد انقل می توانند نقش فعّال و چشمگیری در جهت ترویج وتقویت و حجاب داشته باشند و امید است که نقش این عزیزان در این راستا محسوس تر و بیشتر باشد .


21- تقویت و پشتیبانی معنوی ومادی مراکز و نهاد های مسؤل از (گروه ها و تشکل های شناخته شده ) که در رابطه با و حجاب فعالیت دارند ( مانند رَیحانه النبی ص که متأسفانه با وجود فعالیت های مطلوب و خوبی که داشته مورد حمایت قرار نگرفت )


22- همدلی و همفکری همه مسؤلان و نهاد های مربوطه در جهت ترویج و تقویت و احیاء و حجاب .


23- تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در اجراء و عملی مسئله و حجاب ضرورت دارد


24- ا ام به رعایت حجاب و در همه مراکز تی و ادرات و نظارت درست و مستمر در این زمینه ضروری است .


25- جلوگیری از اقدامات مخدوش کننده در رابطه با و حجاب ( ممکن است برخی از اشخاص یا گروه های مسئله دار و مُغرِض در جهت و حجاب اقدامات و کارهایی انجام دهند که در ظاهر امر حمایت از و حجاب باشد ولی واقع مطلب ت یب و تضعیف جایگاه و حجاب باشد .


26- برگزاری سراسری و حجاب در همه استان ها و شهر ها بسیار شایسته و


ضروری است


27- توجه به امر اشتغال جوانان و اشتغال زایی ونیز اقدامات عملی در تسهیل امر ازدواج می تواند جوانان را به سوی و حجاب سوق دهد.


28- برخورد قاطع و قانونی باعوامل داخلی و خارجی که حرمت حریم و حجاب را با روش های مختلف می شکنند


29- تبلیغات مناسب در قالب های مختلف( ، ع ، نوشتار کوتاه و پرمُحتوی ، …) در رابطه با و حجاب .


30- احیاء مُتعَه و موقَّت با چهار چوب قانونی و شرعی می تواند نقش سازنده ای در و عفت عمومی جامعه داشته باشد . 


http://www.dana.ir/news/819578.html/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%86 


**حجاب و و را ارهایی در جهت اجرایی آن - شبکه اطلاع رسانی راه دانا+گیلان


**حجاب و و را ارهایی در جهت اجرایی آن - شبکه اطلاع رسانی راه دانا+گیلان


دیدگاه دوم


در برابر، برخی فقهای ی و اهل سنّت پوشانیدن همه بدن، حتی چهره و دستها، را برای ن واجب دانسته‌اند.[51] در مقام استدلال، از جمله به ادله عام وجوب ستر، یا حرمت نظر که با وجوب ستر ملازمه دارد، استناد شده است، با این توضیح که اطلاق آیه 30 سوره نور که نگاه ن به ن غیرمحرم را بر مردان لازم شمرده است، صورت و دست‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.[52] همچنین به روایاتی که دل بر منع از نگاه به زن غیرمحرم، به صورت مطلق، دارد و چند روایت دیگر که دل زامی آنها وجوب پوشیده بودن تمام بدن زن است، نیز استدلال شده است.[53] در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که روایات ذکر شده، به ویژه با توجه به سیاق آنها و واژه که در آنها به کار رفته است، در مقام بیان حکمِ شرعی وجوبِ ستر نیست، بلکه توصیه‌هایی اخلاقی و ناظر بر ترجیح و مطلوبیت پوشیده بودن ن است.[54]


دلایل دیگر مورد استناد برای شمول حجاب بانوان بر صورت و دست‌ها عبارت‌اند از: 1. احادیثی[55] که مراد از «الّا ما ظهر» در آیه 31 سوره نور را لباس دانسته‌اند.[56]

 2. سیره متشرعه -که با احراز شرایطی، به عنوان دلیل فقهی پذیرفته می‌شود[57] - پوشیده بودن صورت ن بوده است.[58] به نظر برخی فقها، بین استثنا دانستن صورت و دستها از حکم وجوب ستر با جواز نگاه به آنها ملازمه‌ای وجود ندارد.[59]


انعطاف در وجوب حجاب


توجه به احکام گوناگون مربوط به پوشش و حجاب ن در منابع فقهی نشان می‌دهد که این دستورِ ا امی دارای مراتب گوناگونی است و از جمله به دنبال محیطی که زن در آن قرار می‌گیرد، نوعی انعطاف دربردارد. مثلا فقها به استناد آیه 60 سوره نور، پوشش لازم برای ن سالخورده را که زمینه ازدواج ندارند سهل‌تر از حجاب متعارف دانسته‌اند. همچنین، به استناد آیه 31 نور، پوشش زن در برابر مردانی که به نقص و عقلی دچارند[60] بسیار کمتر از حجاب ضروری در برابر مردان عادی است.[61]


از سوی دیگر، برخی فقها به استناد عبارت «او نِسائِهِنَّ» در همین آیه، [62] آشکارساختن زینت بانوان مسلمان را در برابر ن غیرهمکیش جایز ندانسته‌اند تا از توصیف احتمالی ویژگی‌های ن مسلمان برای مردان پیشگیری شود.[63]


همچنین مقدار واجب پوشش ن در برابر مردان محرم (غیر از همسر) و نیز ن، بسیار کم است و به نظر مشهور فقهی، شامل سر و گردن و نمی‌شود.[64]


فلسفه حجاب


با تأمل در حکمت تشریعِ حکم حجاب ـ که به تصریح آیات قرآن و احادیث، [65] ایجاد امنیت روانی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه و ارزش گذاری و حیاست ـ گوناگونی مراتب احکام حجاب به خوبی قابل تحلیل است. تأکید قرآن و احادیث و متون فقهی بر اکتساب و تقویت ملکه عفت و تقوا، ضرورت رعایت حیا و در مناسبات زن و مرد غیرمحرم، و حرمت برخی امور (همچون قرارگرفتن زن و مرد غیرمحرم در یک محیط بدون امکان ورود شخص دیگر، نهی شدید از چشم‌چرانی مردان، وجوب ستر برای زن در برابر غیرمحرم و پرهیز او از هرگونه رفتار تحریک آمیز در محیط جامعه از قبیل تبرّج یا سخن گفتن مهیج) بیانگر ارتباط وثیق و حیا با حجاب است.[66]


حجاب مردان


بر این اساس، برای حفظ و استقرار حجاب به عنوان هنجاری ایمانی ـ اجتماعی در همه مناسبات اجتماعی، علاوه بر ن، مردان نیز به موجب فقه ی مکلف‌اند که در ارتباطات خود با افراد جامعه -خواه ن غیرمحرم، خواه و خواه ان- مراتبی از ستر و را رعایت کنند. هرچند ستر واجب برای مردان بسیار کمتر از ن است، [67] برخی فقهای شیعه و اهل سنّت[68] پوشاندن مواضعی از بدن را که به طور معمول پوشانده می‌شود، در برابر غیرمحرم بر مردان لازم شمرده‌اند.


همچنین به نظر برخی فقهای شیعه، هرگاه بدن مرد در معرض نگاه آمیخته با تلذد باشد، مانند مردانی که به ورزش یا عزاداری می‌پردازند، پوشاندن بدن بر او واجب است، زیرا از مصادیق «معاونت بر اثم» (همیاری در گناه) شمرده می‌شود.[69]


به اقتضای حکمت مذکور برای حکم حجاب، پوشش زن فقط در برابر مردان لازم نیست، بلکه، به استناد آیه 31 سوره نور، به نظر برخی فقها وی در برابر پسر نابالغ ممیز هم باید این تکلیف را مراعات کند.[70]


تاسیسی و ضروری بودن حکم حجاب


از نکات مورد تأکید فقها تأسیسی بودن حکم حجاب در است[71] و دیگر اینکه اصل حجاب از احکام ضروری است؛ [72] ازاین رو، فقها حتی در وضعی که زندگی شویی زن به سبب رعایت حجاب به مخاطره افتد، برداشتن حجاب را به انگیزه رفع مخاطره، جایز ندانسته‌اند.[73] در عین حال، در موارد اضطرار (مانند بیماری) رفع حجاب به مقدار ضرورت تجویز شده است.[74]


فتاوای فقها حاکی از آن است که فعالیت‌ها و مراودات اجتماعی ن را به هیچ روی منافی با حجاب نمی‌دانند و از جمله بر جواز اشتغال و تحصیل بانوان، مشروط بر رعایت حجاب، فتوا می‌دهند.[75]


شکل حجاب در فرهنگ‌های مختلف


در فقه ی شکل خاصی از پوشش برای زن تعیین نشده و فقط بر پوشیده بودن بدن، جز موارد استثنا، تصریح شده است، [76] حتی برخی فقها پوشش حجم بدن را بنفسه لازم ندانسته‌اند.[77] البته آنان پوشیدن لباس‌های نازک و بدن‌نما و تحریک‌آمیز را نپذیرفته‌اند و درباره استفاده از لباس‌های رنگارنگ و تزیین شده ملاحظاتی دارند.[78]


شکل حجاب و چگونگی انطباق آن با معیارهای پوشش ی با توجه به عواملی چون فرهنگ و آداب و باورها و عرف و شرایط اقلیمی و گاه محدودیتهای اجتماعی هر سرزمین، تفاوت می‌کرده است. مثلاً رایج‌ترین نوع پوشش ی در ایران، چادر بوده که در مقاطع گوناگون تاریخی و اوضاع جغرافیایی، متنوع بوده است، اما ن مسلمانِ پایبند به حجاب در بسیاری از کشورهای ی، دست کم در دهه‌های اخیر، به ندرت از چادر استفاده کرده‌اند. در کشورهای عربی خاور میانه، عَبایه و در مغرب، جلّاب رایج بوده و همچنان رایج است. ن مسلمان مقیم کشورهای غیر ی ـ که‌گاه محدودیت‌هایی برای رعایت حجابشان اعمال می‌شود ـ نیز کوشیده‌اند پوشش مناسب از نظر محیطی و مقبول از نظر شرعی را طراحی و درباره مطابقت آن با موازین فقهی، استفتا کنند.[79]


تکلیف حکومت‌های ی در برابر حجاب


اگرچه حجاب، دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که مخاطبان آن اص اً مکلّفان هستند، اما ماهیت این حکم، اجتماعی است و ازاین رو رعایت یا عدم رعایت آن بروز و ظهور اجتماعی می‌یابد. از سوی دیگر، اقتضای اطلاقات دلایل احکام فردی و اجتماعی دین آن است که تمام مقررات دینی در جامعه اجرا شود و شارع به رعایت نشدن احکام دین راضی نیست. از لوازم این موضوع آن است که حکومت‌ها در یک جامعه ی در برابر جهت‌گیری اخلاقی مردم و اجرای احکام شریعت در زندگی اجتماعی مسئولیت دارند و باید به حفظ شؤون اجتماع ملتزم باشند و به آموزه‌های دینی احترام گذارند.[80]


ت ی همان گونه که نمی‌تواند اجازه شرب خمر علنی را، حتی به پیروان ادیان دیگر بدهد، نمی‌تواند با رعایت نشدن حجاب در جامعه نیز موافقت کند، زیرا حجاب، فراتر از ادای تکلیف توسط مؤمنان، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی است.


برخی مخالفان دخ حکومت در این زمینه بر آن‌اند که پیشگیری از بی‌حج سابقه فقهی و تاریخی ندارد و سیره معصومان، به ویژه (ص) و علی(ع) که حکومت تشکیل داده بودند، ا ام حکومتی حجاب نبوده است و آنان به تذکر و ارشاد بسنده می‌کرده و هیچ‌گاه برای بی‌حج حکم کیفری صادر نکرده‌اند.[81] در پاسخ این ادعا گفته‌اند که اصولاً تا قبل از دوره جدید، حجاب ن امری متداول و شایع در دنیای متمدن بوده است. حکومت‌های مسلمان در گذشته با این مسئله به شکل کلان روبه‌رو نبودند و تنها در سده اخیر، و به تبع تغییر وضع در دنیای غرب، حرکت‌های گوناگونی برای رفع حجاب در کشورهای ی سازمان‌دهی شد.


کشف حجاب و نگارش آثاری در ایران


مطرح شدن موضوع کشفِ حجاب در ایران ـ که آن هم زمان بانفوذ و رواج افکار تجددگرایانه از سال‌های نخست پیروزی مشروطه آغاز شد و حدود 25 سال بعد، در 1314ش، به دستور رضا شاه پهلوی اجبار و اجرا گردید ـ سبب نگارش آثار مستقل متعددی در واکنش به این اقدام و اثبات قطعی بودن حکم حجاب در شد.[82]


نگارش رساله‌هایی به نام حج ه، ظاهرآ از 1329 با رسالة فی وجوب الحجاب و حرمةال ، اثر محمد صادق ارومی ف ال (عالم ی نومسلمان و نویسنده اَنیسُ الاَعْلام)، آغاز گردید، ولی بیشتر رساله‌های حج ه در سال‌های 1306 و 1307ش نوشته شدند. پس از سقوط رضاشاه در شهریور 1320 و لغو قانون کشف حجاب اجباری در 1322ش، نیز کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی در این باره انتشار یافت.[83] تعدادی از این رساله‌ها به کوشش رسول جعفریان با عنوان رسائل حج ه در 1380ش به چاپ رسیده است.


ساختار موضوعی و محتوای رساله‌های حج ه عموماً چنین است: 1. تاریخ حجاب در ادیان دیگر و سابقه دار بودن آن نزد اقوام و ادیان گوناگون؛

 2. بررسی آیات و احادیث راجع به حجاب و آرای فقها درباره حد آن؛

 3. فلسفه حجاب؛

 4. اهمیت تعلیم و تربیت بانوان و تعارض نداشتن حجاب با آن؛

 5. بیان اه طرفداران کشف حجاب،

 6. گزارش انتقادهای آنان و پاسخ به آنها؛

 7. بررسی آثار منفی رفع حجاب، مانند رواج بی‌عفتی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق.


رویکرد مباحث در مقالات و کتاب‌های نگاشته شده بر ضد حجاب نیز بدین گونه است: 1. تحریف مسائل مطرح شده در ذیل آیات مربوط به حکم پوشش،

 2. منافات داشتن حجاب با شیوه زندگی جدید،

 3. ضرورت زن،

 4. ناسازگاری حجاب با مشارکت زن در فرایند تعلیم و تربیت و فعالیت‌های اجتماعی،

 5. فاقد اص دینی بودن حجاب به سبب وارد شدن آن از دیگر فرهنگها به فرهنگ مسلمانان،

 6. انکار ارتباط حجاب با عفت و تأکید بر تأثیر منفی حجاب در برانگیختن احساسات غیراخلاقی .


گفتنی است که در سال‌های آ دهه 1340ش، کتابِ مسئله حجاب مرتضی مطهری از آثار مهم و تأثیر گذار در دفاع از حکم حجاب بود و به سبب ویژگی‌های انحصاری آن با اقبال بسیار روبه رو شد.


پس از پیروزی انقلاب (1357ش) نیز، باتوجه به برجسته‌تر شدن جایگاه و اهمیت حجاب در جامعه‌ای که بر پایه آموزه‌های دینی انقلاب کرده بود، مقالات و آثار بسیاری در این باره به چاپ رسید.[84]


انقلاب ی ایران و مسئله حجاب


پس از سقوط رضاشاه در ایران، با مقاومت علما و متدینان، امکان حضور ن در جامعه با رعایت حجاب شرعی، فراهم گشت. بر پایه گزارش‌ها، در سال‌های منتهی به انقلاب ی، استفاده از پوشش ی در ایران رشد محسوسی یافت.[85] در آغاز روند انقلاب ی ایران و در راه پیمایی‌ها، حجاب نمادی اساسی برای مخالفان حکومت بود و نوعی ابراز ن یتی و مخالفت با الگوهای تحمیل شده بر ن در دوران پهلوی به شمار می‌رفت.[86]


پس از پیروزی انقلاب ی، بارها درباره حجاب و اهمیت آن سخن گفت که برخی از آنها پاسخ به پرسش درباره شیوه اجرای حکم حجاب در ایران بود.[87] در اسفند 1358ش، نیز بحث ا امی شدن رعایت حجاب از سوی بانوان در ایران مطرح شد و بر پایه این دیدگاه فقهی که مخالفت عملی با حکم حجاب می‌تواند مشمول کیفر تعزیر باشد، [88] در تبصره مادّه 638 قانون مجازات ی[89] برای آن ضمانت اجرایی کیفری مقرر شد.[90]


حجاب در عصر حاضر


به رغم همه مخالفت‌ها، برای بسیاری از ن مسلمان، حجاب نماد مقاومت ن در برابر فرهنگ تحمیل شده به جهان به شمار می‌رود و اکنون در بین ن مسلمان، به خصوص مسلمانان ن در کشورهای غربی، حجاب نماد دین داری، گرایی، سازگاری آموزه‌های ی با دنیای مدرن و نفی فرهنگ غرب است.[91] اینک باتوجه به اقامت حدود 450 میلیون مسلمان در 150 کشور غیرعضو سازمان کنفرانس ی، موضوعِ ممنوعیت حجاب ی از دیدگاه حقوق بین الملل، باتوجه به اصول حاکم بر حقوق اقلیت‌ها، مورد بحث و گفتگوست.[92]


همچنین رویکرد کلی جهان در فرایند جهانی شدن، یافتن ساز و کاری مناسب برای حفظ هویت فرهنگی مسلمانان است و در این میان بحث از حجاب و پوشش ن جایگاه ویژه‌ای دارد.


فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

آثار حجاب:

حجاب، امنیت اخلاقی و فکری:

برای اینکه اختلاط بین ن و مردان پیش نیاید و حدود اخلاقی حفظ شود، برای ن حجاب را معین کرده است. خود این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زن مسلمان، هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مرد مسلمان امنیت پیدا میکند. آنجایی که حجاب را از ن دور می کنند، آنجایی که زن را به ی و برهنگی نزدیک می کنند در درجه اول ، امنیت از خود زن و در درجه بعد از مردم و جوانان گرفته خواهد شد. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسئولیت های خود را انجام بدهد، حجاب را معین کرده که این حجاب، یکی از آن احکام برجسته است  چنانچه دختری مثلا مایل است پزشک شود و یا در فعالیت های دیگر علمی، اقتصادی شرکت کند برای او میدان ها باز است به شرط رعایت عفت و و عدم اختلاط و انتزاج زن و مرد، در جامعه ی میدان برای زن و مرد باز است.2

حجاب، امنیت روانی فرد:

به روان انسانها توجه ویژه دارد همان گونه که سلامت جسمی را در نظر دارد. خداوند متعال در« نظام تکوین» دو سرمایه و حیا را برای زن و مرد و غیرت را برای مردان قرار داد تا نگهبان روح و روان انسان ها و ضامن سلامت روانی آنهاباشد و در «نظام تشریع» نیز با حکم «حجاب» و «حدود حریم ارتباط با نا محرم» از ایجادزمینه هایی که به جسم و روح آسیب میرساند پیشگیری نمود.                              

اضطراب و ترس های مرضی ناشی از مزاحمت های خیابانی و دغدغه ی مداوم نسبت به پذیرفته شدن از سوی مردان و یا عدم پذیرش و استفاده ی بی حد و مرز و افراطی از لذت های و جسمی و مورد بی مهری قرار گرفتن پس از سوء استفاده مردان بیمار «الذی فی قلبه مرض» و .. از عوامل مهم در بیماریهای روانی و افسردگی است که در صورت باور حجاب و پذیرفتن آن، همه ی این آسیب پذیری ها از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از فلسفه های تشریع حکم حجاب، ایجاد آرامش روانی فرد و در نتیجه سلامت و امنیت روانی جامعه است.

حجاب عامل مصونیت و امنیت:

حجاب در ذات خود دارای مصونیت است به این معنا که نیروی محافظ و نگهبان وجودی زن می باشد. با نگاهی به قطعات و برش های تاریخی می توان به این بعد و ویژگی حجاب پی برد و آن را مورد تحلیل بررسی قرار داد. واژه ی معادل مصونیت، نگاهداشت ، حافظ و امنیت ساز است اما هیچ یک از این معادل ها به تنهایی نمی تواند معنای کلمه مصونیت را برساند. امنیت و مصونیت در ابعاد گسترده ی خود جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و در حکم حجاب وجود دارد. ن پوشیده از آن جهت که جسم و پیکر آنها توسط پوشش به هر نوعی محافظت می شود، کمتر در معرض ناراحتی های جسمی قرار خواهند گرفت و از آسیب های طبیعی و اجتماعی در امان خواهند بود و پوشیدگی مانع از آسیب پذیری جسم افراد میشود. از نظر روانی نیز ن با حجاب کمتر در معرض اضطراب ها و ترس ها قرار می گیرند مثلا اضطراب از اینکه به هنگام مقایسه با دیگران مورد قبول واقع نشوند و یا اشکالی در لباس باشد که دیده شود و ... از جمله موارد اضطراب افراد بدون حجاب است. افزون بر اینکه جهت برنده شدن در مسابقه دلبری و خود نمایی بیشتر دقت خود را به انتحاب لباسی که شرایط جلب نظر را داشته باشد اختصاص داده و از دیگر امور زندگی مانند تحصیل ، زندگی شویی، وظیفه های شخصی (فرزندی،مادری،همسری و ...) باز می مانند و عدم موفقیت در این امور نیز موجب اضطراب بیشتر می شود. به طور مسلم این که یک زن پیوسته در میدان مسابقه و امتحان بیشتر باشد و احساس کند مورد مقایسه قرار می گیرد فرسودگی روحی می آورد . شهید مطهری(ره) معتقد است گاهی حرکات و سکنات انسان، زباندار است و گاه وضع لباس، راه رفتن و سخن گفتن زن معنا دار است و با زبان بی زبانی می گوید: «دلت را به من بده، در آرزوی من باش ، مرا تعقیب کن.» و گاه برع ، با زبان بی زبانی می گوید

« دست تعرض از این حریم کوتاه است». بنابراین، ن با حجاب از مسابقه و امتحان مستمر در امان هستند و از این رو آرامش روحی و روانی بیشتری دارند و به جای اتلاف وقت در پشت ویترین های مغازه ها و م های ملال آور در مورد رنگ سال، مد سال و مدلهای جدید برای همه ی امور زندگی اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی برنامه ریزی خاص داشته باشند و این مسأله آرامش روحی ، روانی و نشاط درونی را به وجود خواهد اورد. افزون بر آرامش روانی فرد با حجاب، در جامعه نیز می توان مصونیت ناشی از حجاب را موجب بهداشت و سلامت روانی جامعه بر شمرد، ومشاهده نمود زیرا جامعه از مجموعه افراد تشکیل می شود و سلامت فردی به دنبال خود بهداشت روانی جامعه را خواهد داشت. پوشش ن از تحریک مستمر مردان جلوگیری کرده و زمینه ی هیجان های افراطی را نابود می کند. گفته شده است که: هیجان و تحریکات روانی، عامل عوارض جسمی همچون بیماری معده و روده از جمله زخم معده میباشد. بنابراین آرامش روحی و بهداشت روان، موجب سلامت جسم و ایجاد جامعه ای سالم خواهد بود که افرادی با جسم و روح سالم در آن بزیند.

توماس آکمبس در مورد آسیب های روحی می نویسد: لذتهای جسمانی، در ابتدای کار بر ما لبخند میزند ولی عاقبت، نیش زهرآلود خود را در روح ما فرو برد. وهلاکمان می کند. در صورتی که ن و مردان از نیش زهرآگین این لذت های زود گذر آگاه باشند، هرگز خود را در معرض  خطر قرار نداده وبا پوشش صحیح ومناسب،خود و جامعه ی بیرون را وا ینه می کنند.در واقع این خصوصیّت که فردی دغدغه ی جلب نگاه و نظر دیگران به ویژه نامحرم را نداشته باشد و انتخاب وسایل شخصی را بر اساس نیاز و سلیقه خودانجام میدهد نه آنچه جامعه به او تحمیل می کند،آرامش بخش روح و روان فرد و در نتیجه ساختار جامعه خواهد بود.

حجاب و امنیت اقتصادی:

از نظر اقتصادی نیز مصونیت فردی در حجاب مشاهده می گردد .بدیهی است در صورت انتخاب حجاب،نوع لباس و کیفیت آن در معرض دید عموم قرار نمی گیرد وچون جلوه گری،خودنمایی و مسابقه ای که پیش از این بیان کردیم وجود ندارد،هزینه ی سنگینی که صرف تهیه لباس متناسب با مد روز،رنگ سال وکیفیت تلقین شده از طریق ورودهای فرهنگ غرب( ها، ژورنالیست ها،نرم افزار ها، اینترنت و...) می شد،تبدیل به هزینه ی مختصری می گردد که نیاز انسان به پوشش حس زیبایی شناسانه ی او را درحدّ متعادل بر طرف می سازد.در این صورت هم از نظر اقتصاد مزدی برای شخص با حجاب از اسراف جلوگیری شده و هم در اقتصاد کلان ک أثیرگذار خواهد بود.از سویی وقت و امکانات تولید کننده،واردکننده و مصرف کننده به جای صرف در کالاهای مصرفی، غیر واقعی و کاذب و احیاناً خطر آفرین(به علت استفاده ازمواد شیمیایی نامرغوب)در امور مهم و اصلی و اساسی و سالم مصرف خواهد سد و این یعنی مصونیت اقتصادی فرد و جامعه از انحراف های اقتصادی.

 حجاب و مصونیت :

مصونیت نیز یکی از ابعاد مصونیت است که در مقوله ی حجاب وجود دارد و ما در بخش مربوط به حجاب و سیاست تحت عنوان « و حجاب،سلاحی برای دفع سیاست غربی» نمونه هایی را ذکر می کنیم؛تاریخ اندلس،الجزیره ایران،افغانستان و دیگر کشورهای ی بهترین گواه برای این مطلب است.گفته شده که توطئه ی کشف حجاب توسط استعمارگران انگلیس و پروتکل یهودیان طراحی گردید.اجرای این توطئه توسط مهره های استعمار در منطقه های ی صورت می گرفت،امان الله خان در افغانستان،آتاتورک در ترکیه(1313) و رضا خان پهلوی در ایران توطئه ی «کشف حجاب» را عملی د.مسترهمفر در کتاب خاطرات خود به این نکته اشاره می کند که: پس از آنکه ن رااز چادر و عبا بیرون آوردیم بایدجوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول، ن غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا ن مسلمان از آنان یادگیرند.استراتژی امروز صهیونیست ها نیز به همین شیوه است به گونه ای که نتانیاهو نخست اسبق رژیم صهونیستی در جلسه ای در با حضور کارشناسان فرهنگی ،امنیتی و نظامی این کشوردر رابطه با شیوه های براندازی جوامع ی و تضعیف بنیه ی فرهنگی_دینی و اخلاقی مسلمانان گفت:  به جای هزینه های سنگین نظامی و بمباران ا و مراکز کشورهای ی پیشنهاد می کنم بازار مسلمانان رااز لباس های غربی ودامن های کوتاه،لوازم آرایشی،   مشروبات الکلی و پر کنید.این بهترین شیوه ی بمباران واز بین رفتن مقاومت است.بنابراین با عمل به نقطه ی مقابل سخنان استعمارگران کهن و نوین می توان دست سلطه رااز سرزمین خود کوتاه کرده و در ضمن حفظ ارزش ها و باورهای مقدّس و انجام تکلیف الهی به عنوان ابزارمبارزه از حجاب بهره برد.3 حجاب خود عاملی ارزشمند است در تقویت امنیت جامعه.

آثار بی حج و بدحج :

طلاق و از هم گسیختگی خانواده:

آگاهی نسبت به آثاربی حجاب بودن مطمئناً یک گام مؤثر  به سمت حجاب و امنیت جامعه است.آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان،طلاق و از هم گسیختگی زندگی شویی در دنیا مدام رو به افزایش است؛چرا که به قول بابا طاهر «هرآنچه دیده بیند دل کند یاد» و هرآنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که باشد در پی آن خواهد رفت و بدین ترتیب،هر روز دل به دلبری می بندد و از دیگری دل می برد. در محیطی که فرهنگ حجاب و ،مطرح است.دو همسر،متعلق به یکدیگرند و احساسات و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. در چنین محیطی،همسران یک تن واحدند وج شان کمتر اتفاق می افتد؛ ولی در «بازار آزادبرهنگی»که عملاً ن به صورت کالای مشترکی در آمده اند،دیگر قداست پیمان شویی،مفهومی ندارد و خانواده ها به سستی تار عنکبوت به سرعت از هم متلاشی می شوندو ک نی بی س رست بر جای می مانند.

 

فساد اجتماعی:

از دیگر آثار بی حج و بد حج فساد اجتماعی است.هنگامی که در یک جامعه،خانواده ها سست و بی بنیاد شدند و از هم پاشیدند،اعضای خانواده به فساد کشیده می شوند و شعله ی این فساد به تدریج دامنه اش  اجتماع رادربر گرفته،به آتش خواهدکشید.گسترش دامنه ی ا وافزایش فرزندان نامشروع،قتل و خونریزی اعتیاد و بز اری و...از دردناک ترین پیامدهای بی حج در چنین جوامعی است.

سقوط شخصیت زن:

ودرآ سقوط شخصیت زن،طبیعی است هنگامی که جامعه،زن را فقط برای زیباییها و اندام اش بخواهد این

موجود،تمایلش برای آرایش و خودنمایی روز به روز افزایش می گردد و بدبن ترتیب به خاطر جاذبه ای که دارد به صورت یک کالا و وسیله ی تبلیغات مورد سوء استفاده ی دیگران قرار می گیرد.در چنین جامعه ای شخصیت زن تا مرز یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند وارزشهای والای انسانی در وی بکلِّی به دست فراموشی س می شودو همین کالای عروسکی نیز تا زمانی که از زیبایی بهرهای دارد،در دست سودجویان مبادله  می شود و با از بین رفتن این زیبایی ظاهری،آن ارزش ظاهری هم از بین خواهد رفت و ازآن پس به وی به چشم یک شی ء زاید و دور افتادنی نگاه می کنندودر چنیین جوامعی چگونه یک زن می تواندازطریق ویژگیهای اخلاقی، علم وآگاهی و دانایی اش جلوه کند و حائز مقام والایی گردد؟هرگز!1

راههای مؤثر در حجاب جهت ایجاد امنیت جامعه:

برای اینکه جامعه ای باحجاب ی وبه تبع آن امنیت داشت باید زمینه های فردی،خانوادگی،اجتماعی و حکومتی رادر افراد جامعه تقویت نمود و همچنین الگوهای حجاب و را هرچه بیشتر در قالب ها،داستانها،نمایشها و برنامه های عملی به مردم شناساند.

بالابردن درجه ی ایمان در فرد:

ایمان به خداو زندگی پس از مرگ از مهمترین و قویترین عوامل پیشگیری ازشهوات و هوسهاست.شخص با ایمان،خداوند متعال را همه جا حاضر و ناظر می بیندوباور دارد که همه ی کارهای او به وسیله فرشتگان الهی د رونده ای ثبت می شود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و سرنوشت نیکوکاران،بهشت و کیفر تب اران،دوزخ است.این تعبیر از را به خاطر بسپاریم که: «عالم محضر خداست،در محظر خدا معصیت نکنیم.»این اعتقاد،بهترین مانع در برابر فسادهای اخلاقی و اجتماعی است و هرقدر تقویت شود مقاومت انسان دربرابر شهوات بیشتر می شود.

ازسوی دیگر با ضعف ایمان،عفت و مقاوت در برابر شهوات کاهش می یابد.

آگاهی ازفوائد حجاب و مضرّات نبود آن:

آگاهی از فواید وحجاب ومضرّات بی حج و بی عفتی یکی دیگراز راههای معرفت به حجاب است.این آگاهی را می توان از طریق مختلف به دست آورد،گاهی با مطالعه ی کتابها و نشریّاتی که در این زمینه ها نوشته شده و گاهی با عبرت گرفتن از حوادث زمان وتجربیاتی که دیگران داشته اند؛چون به فرموده ی علی(ع)عبرت،موجب پاکدامنی می شود. صادق (ع) فرمد:اموال و دامن خود و همسرانتان را با خواندن سوره ی نور حفظ کنید؛زیراهر که روزی یک باراین سوره را قرائت کند(و به احکام و جزای بی عفتی آشنا شود)به ا کشیده نخواهد شد .جهت آگاهی از مضرّات بی عفتی و بی حج به قسمتی از حدیث معراج اشاره می کنیم تا عبرتی باشد برای ما انسانها: علی (ع)فرمود:همراه حضرت زهرا(ع)به حضور (ص) رفتیم،دیدیم حضرت گریه می کند،عرض ؛پدر و مادرم به فدایت!چرا گریه می کنی؟حضرت فرمود:ای علی!درشب معراج نی رادر عذابهای گوناگون دیدم.از این رو گریه می کنم.از جمله:زنی رادیدم از مویش آویزان است، ومغز سرش ازشدت گرما می جوشد.علتش را سؤال . حضرت فرمود:به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشانید.

تربیت فرزند در دامن پاک مادر و خانواده سالم:

در خانواده عفت و با حج مادر آن قدر اهمیّت دارد که حتی دایه ی فرزند هم که مدت کوتاهی مواظبت از او را به عهده می گیردواو را شیر می دهد،باید فردی صالح و عفیف باشد. اکرم(ص) سفارش فرمود:ازشیر ن بدکار و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید؛زیرا شیر اثر خود را می گذارد.

امر به معروف ونهی از منکر:

یکی ازعوامل اجتماعی مؤثردرامرحجاب،امربه معروف و نهی از منکر است.اگر بپذیریم که افراد جامعه،همانند اعضای یک بدن می باشند هنگامی که فردی دچاربیماری روحی،روانی و اخلاقی شود ، بر عموم مردم لازم است که در جهت نجات وی تلاش کنند تا رنج و عذاب این بیماری، گریبانگیر دیگر اعضای جامعه نشود و عامل بیماری به آنها سرایت نکند. اکرم(ص) فرمود:اگر شخصی در نهان ،معصیتی مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملأعام گناهی را انجام دهد و دیگران او را نهی از منکر نکنند همه ی مردم زیان می بینند.           وبازفرمودند:«چگونه بر شما می گذرد زمانی که نتان فاسد و آلوده شوند وجوانتان به طرف فسق و فجور روی آوردندو این هنگامی است که شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.سؤال شد:یا رسول الله!آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟حضرت فرمود:بلی؛بلکه بدتر از آن هم خواهد شد و آن زمانی است که معروف را منکر و منکر را معروف می دانند.» اگر خانواده،این واحدهای کوچک اجتماع،از مفاسد اخلاقی اصلاح گردد،کلّ جامعه اصلاح خواهد شد و به تبع آن جامعه ای آرام و با امنیت خواهیم داشت.1

حجاب حق خداوند است:

ازآنجا که حکم الهی برای سعادت بشروضع می شودوخداوند متعال،رحمت را بر خویش واجب می داند و احکام الهی همان رحمت های خداوندی بر بندگان و یا مقدمه ای برای قرار گرفتن در دامن رحمت خدا هستند،پس حجاب حق خدا بر بندگان او می باشد البته نه به این معنا که در کنار حق بندگان،حقّی را هم برای خدا تصور کنیم که او خالق همه چیزاست و نقصی ندارد تا باادای حقّ او،کامل گردد. امّا اینکه ایا می توان حقّ خدا را ادا کرد یا نه.در روایاتی با اشاره به انجام وظایف و اطاعت از امرالهی برای ادا شدن این حق اشاره شده است.آیت الله جوادی آملی معتقد است که: (حجاب زن مربوط به خود او نیست

تا گفته شود از حق خود صرف نظر .حجاب زن مربوط به مردنیست تابگوید من راضی به بی حج هستم حجاب رن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده اعّم از همسر،برادر،فرزندو... راضی به بی حج باشند،قرآن مجید راضی نخواهد بود زیرا زن وحیثیّت او حق خدااست و خدازن را مظهر احساس و عاطفه آفرید نه مظهر بی عفّتی و رانی.»3 وقتی حّق خداوند با حجاب اداءنشود یعنی بنده ی خدا که آرامش و امنیت جسمی و روحی و روانی در خانواده و اجتماع است اداء نمی شود.

غیرت و حجاب:

غیرت و تعصّب ی یکی از عوامل اساسی عفت است. ی که برای خود حرمت قایل است و نسبت به آن تعصب دارد،به خود اجازه نمی دهد که به دیگران خیانت کند.او می داند که اگر به دیگران نظر سوئی داشته باشد مطمئناً اونیز مورد سوء نظر دیگران  قرار خواهد گرفت؛بنابراین غیرتش به اواجازه ی بی عفتی نمی دهد. علی(ع)فرمد: « ما ذنی غیور قط »شخص با غیرت هرگز نمی کند.به فرموده ی (ص) : « ی که از زنش غافل باشد و مراقب او نباشد بی غیرت است. » غیرت از جلوه های مردی و مردانگی و حسّ درونی است که خداوند برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده و پاسداری از نسل در وجود مرد به ودیعت نهاده است که اگر رشد کند تمام جامعه را خود می داند و اجازه ی هتک حرمت به احدی را نمی دهد.خلاصه«غیرت»یک حساسیت انسانی نسبت به پاکی و طهارت خود جامعه است و اگر این قدرت ضعیف شود نه تنها اگر همسرش مورد ،کام جویی و نگاه دیگران قرارگیرد ناراحت نمی شود بلکه لذت هم می برد.پوشش زن نباید از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر باشد.پوشش زن اگر متأثر از هجوم تبلیغاتی غرب شد، اب خواهد شد.مثلاً بیاییم باخودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم،اما چادر نباشد.این فکر غلطی است.البته می توان محجبه بود و چادر هم نداشت؛منتها همین جاهم بایستی آن مرز را پیدا کرد.بعضی ها هم از چادر که فرار می کنند هیچ،به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند،چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.شما خیال کرده اید که اگر ما چادر را کنارگذاشتیم،فرضاًآنمقنعه ی کذایی و آن لباسهای «وَلَیَضر بنَ بخمرِ هنَّ عَلی جبو بهنَّ» و همانهایی که در قرآن هست،درست کردیم،دست از سر ما بر می دارند؟نه آنها به این چیزها قانع نیستند آنها می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً اینجا عمل بشود مثل زمان شاه که عمل می شد.درآن زمان،زن اصلاً پوشش وحج نداشت.حتی دراین جاها وقتی نوبت به این کارها می رسد،بی بند وباری خیلی بیشتر می شود؛ کما اینکه بی بند وباری در زمان شاه در تهران و بعضی از ای دیگر ما از معمول ای اروپا بیشتر بود!                   

زن معمولی در اروپا ،لباس و پوشش خودش را داشت؛اما در اینجا آن طوری نبود. بنابراین حجاب یک ارزش است که نباید متأثر از فرهنگ بیگانه باشد.4

 نتیجه:

عقل حکم می کند که در تعارض بین حقوق فردی و اجتماعی و فرد و جامعه،حقوق جامعه مقدم شود.یعنی خواسته های جمع بر فرد مقدم است. از نظر نقل ن مؤمن باید روسری های خود را به گردن و ی خود اندازند تا از بر کات حجاب،خود و جامعه بهره مند

شود،از جمله:امنیت روانی خودو جامعه،امنیت اقتصادی و اخلاقی وفکری.وقتی افرادجامعه نسبت به مضّرات بد حج که چند مورد آن طلاق واز هم گسیختگی جامعه،فساد اجتماعی و سقوط شخصیت زن می باشد آگاه باشد و همین طور با امر به معروف و نهی از منکر و داشتن

غیرت مرد و زن نسبت به خانواده ی خود و تربیت فرزند در دامان مادری پاک و خانواده ای سالم می توان حجاب را برای داشتن جامعه آرام و منظم اجرایی کرد.

 منابع و مآخذ

 1.اکبری،محمد،مروارید ،قم،مؤسسّه انتشارانی ظفر چاپ سوم،1383

2 زن ریحانه آفرینش مجموعه سخنرانیهای یدرباره ی زن دفتر نشر آثار ی   1387     

3.طیبی،ناهید،عطر ،با همکاری واحد پاسخ به سؤالاتجامعةا هرا(س)،قم،انتشارات جامعة ا هرا،گلبرگچاپ اول،1386

4.وحیدی،محمد،احکام خانواده،قم،نشرهاجر،چاپ سومجلد دو،1388


فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

آثار حجاب:

حجاب، امنیت اخلاقی و فکری:

برای اینکه اختلاط بین ن و مردان پیش نیاید و حدود اخلاقی حفظ شود، برای ن حجاب را معین کرده است. خود این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زن مسلمان، هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مرد مسلمان امنیت پیدا میکند. آنجایی که حجاب را از ن دور می کنند، آنجایی که زن را به ی و برهنگی نزدیک می کنند در درجه اول ، امنیت از خود زن و در درجه بعد از مردم و جوانان گرفته خواهد شد. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسئولیت های خود را انجام بدهد، حجاب را معین کرده که این حجاب، یکی از آن احکام برجسته است چنانچه دختری مثلا مایل است پزشک شود و یا در فعالیت های دیگر علمی، اقتصادی شرکت کند برای او میدان ها باز است به شرط رعایت عفت و و عدم اختلاط و انتزاج زن و مرد، در جامعه ی میدان برای زن و مرد باز است.2

حجاب، امنیت روانی فرد:

به روان انسانها توجه ویژه دارد همان گونه که سلامت جسمی را در نظر دارد. خداوند متعال در« نظام تکوین» دو سرمایه و حیا را برای زن و مرد و غیرت را برای مردان قرار داد تا نگهبان روح و روان انسان ها و ضامن سلامت روانی آنهاباشد و در «نظام تشریع» نیز با حکم «حجاب» و «حدود حریم ارتباط با نا محرم» از ایجادزمینه هایی که به جسم و روح آسیب میرساند پیشگیری نمود.

اضطراب و ترس های مرضی ناشی از مزاحمت های خیابانی و دغدغه ی مداوم نسبت به پذیرفته شدن از سوی مردان و یا عدم پذیرش و استفاده ی بی حد و مرز و افراطی از لذت های و جسمی و مورد بی مهری قرار گرفتن پس از سوء استفاده مردان بیمار «الذی فی قلبه مرض» و .. از عوامل مهم در بیماریهای روانی و افسردگی است که در صورت باور حجاب و پذیرفتن آن، همه ی این آسیب پذیری ها از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از فلسفه های تشریع حکم حجاب، ایجاد آرامش روانی فرد و در نتیجه سلامت و امنیت روانی جامعه است.

حجاب عامل مصونیت و امنیت:

حجاب در ذات خود دارای مصونیت است به این معنا که نیروی محافظ و نگهبان وجودی زن می باشد. با نگاهی به قطعات و برش های تاریخی می توان به این بعد و ویژگی حجاب پی برد و آن را مورد تحلیل بررسی قرار داد. واژه ی معادل مصونیت، نگاهداشت ، حافظ و امنیت ساز است اما هیچ یک از این معادل ها به تنهایی نمی تواند معنای کلمه مصونیت را برساند. امنیت و مصونیت در ابعاد گسترده ی خود جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و در حکم حجاب وجود دارد. ن پوشیده از آن جهت که جسم و پیکر آنها توسط پوشش به هر نوعی محافظت می شود، کمتر در معرض ناراحتی های جسمی قرار خواهند گرفت و از آسیب های طبیعی و اجتماعی در امان خواهند بود و پوشیدگی مانع از آسیب پذیری جسم افراد میشود. از نظر روانی نیز ن با حجاب کمتر در معرض اضطراب ها و ترس ها قرار می گیرند مثلا اضطراب از اینکه به هنگام مقایسه با دیگران مورد قبول واقع نشوند و یا اشکالی در لباس باشد که دیده شود و ... از جمله موارد اضطراب افراد بدون حجاب است. افزون بر اینکه جهت برنده شدن در مسابقه دلبری و خود نمایی بیشتر دقت خود را به انتحاب لباسی که شرایط جلب نظر را داشته باشد اختصاص داده و از دیگر امور زندگی مانند تحصیل ، زندگی شویی، وظیفه های شخصی (فرزندی،مادری،همسری و ...) باز می مانند و عدم موفقیت در این امور نیز موجب اضطراب بیشتر می شود. به طور مسلم این که یک زن پیوسته در میدان مسابقه و امتحان بیشتر باشد و احساس کند مورد مقایسه قرار می گیرد فرسودگی روحی می آورد . شهید مطهری(ره) معتقد است گاهی حرکات و سکنات انسان، زباندار است و گاه وضع لباس، راه رفتن و سخن گفتن زن معنا دار است و با زبان بی زبانی می گوید: «دلت را به من بده، در آرزوی من باش ، مرا تعقیب کن.» و گاه برع ، با زبان بی زبانی می گوید

« دست تعرض از این حریم کوتاه است». بنابراین، ن با حجاب از مسابقه و امتحان مستمر در امان هستند و از این رو آرامش روحی و روانی بیشتری دارند و به جای اتلاف وقت در پشت ویترین های مغازه ها و م های ملال آور در مورد رنگ سال، مد سال و مدلهای جدید برای همه ی امور زندگی اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی برنامه ریزی خاص داشته باشند و این مسأله آرامش روحی ، روانی و نشاط درونی را به وجود خواهد اورد. افزون بر آرامش روانی فرد با حجاب، در جامعه نیز می توان مصونیت ناشی از حجاب را موجب بهداشت و سلامت روانی جامعه بر شمرد، ومشاهده نمود زیرا جامعه از مجموعه افراد تشکیل می شود و سلامت فردی به دنبال خود بهداشت روانی جامعه را خواهد داشت. پوشش ن از تحریک مستمر مردان جلوگیری کرده و زمینه ی هیجان های افراطی را نابود می کند. گفته شده است که: هیجان و تحریکات روانی، عامل عوارض جسمی همچون بیماری معده و روده از جمله زخم معده میباشد. بنابراین آرامش روحی و بهداشت روان، موجب سلامت جسم و ایجاد جامعه ای سالم خواهد بود که افرادی با جسم و روح سالم در آن بزیند.

توماس آکمبس در مورد آسیب های روحی می نویسد: لذتهای جسمانی، در ابتدای کار بر ما لبخند میزند ولی عاقبت، نیش زهرآلود خود را در روح ما فرو برد. وهلاکمان می کند. در صورتی که ن و مردان از نیش زهرآگین این لذت های زود گذر آگاه باشند، هرگز خود را در معرض خطر قرار نداده وبا پوشش صحیح ومناسب،خود و جامعه ی بیرون را وا ینه می کنند.در واقع این خصوصیّت که فردی دغدغه ی جلب نگاه و نظر دیگران به ویژه نامحرم را نداشته باشد و انتخاب وسایل شخصی را بر اساس نیاز و سلیقه خودانجام میدهد نه آنچه جامعه به او تحمیل می کند،آرامش بخش روح و روان فرد و در نتیجه ساختار جامعه خواهد بود.

حجاب و امنیت اقتصادی:

از نظر اقتصادی نیز مصونیت فردی در حجاب مشاهده می گردد .بدیهی است در صورت انتخاب حجاب،نوع لباس و کیفیت آن در معرض دید عموم قرار نمی گیرد وچون جلوه گری،خودنمایی و مسابقه ای که پیش از این بیان کردیم وجود ندارد،هزینه ی سنگینی که صرف تهیه لباس متناسب با مد روز،رنگ سال وکیفیت تلقین شده از طریق ورودهای فرهنگ غرب( ها، ژورنالیست ها،نرم افزار ها، اینترنت و...) می شد،تبدیل به هزینه ی مختصری می گردد که نیاز انسان به پوشش حس زیبایی شناسانه ی او را درحدّ متعادل بر طرف می سازد.در این صورت هم از نظر اقتصاد مزدی برای شخص با حجاب از اسراف جلوگیری شده و هم در اقتصاد کلان ک أثیرگذار خواهد بود.از سویی وقت و امکانات تولید کننده،واردکننده و مصرف کننده به جای صرف در کالاهای مصرفی، غیر واقعی و کاذب و احیاناً خطر آفرین(به علت استفاده ازمواد شیمیایی نامرغوب)در امور مهم و اصلی و اساسی و سالم مصرف خواهد سد و این یعنی مصونیت اقتصادی فرد و جامعه از انحراف های اقتصادی.

حجاب و مصونیت :

مصونیت نیز یکی از ابعاد مصونیت است که در مقوله ی حجاب وجود دارد و ما در بخش مربوط به حجاب و سیاست تحت عنوان « و حجاب،سلاحی برای دفع سیاست غربی» نمونه هایی را ذکر می کنیم؛تاریخ اندلس،الجزیره ایران،افغانستان و دیگر کشورهای ی بهترین گواه برای این مطلب است.گفته شده که توطئه ی کشف حجاب توسط استعمارگران انگلیس و پروتکل یهودیان طراحی گردید.اجرای این توطئه توسط مهره های استعمار در منطقه های ی صورت می گرفت،امان الله خان در افغانستان،آتاتورک در ترکیه(1313) و رضا خان پهلوی در ایران توطئه ی «کشف حجاب» را عملی د.مسترهمفر در کتاب خاطرات خود به این نکته اشاره می کند که: پس از آنکه ن رااز چادر و عبا بیرون آوردیم بایدجوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول، ن غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا ن مسلمان از آنان یادگیرند.استراتژی امروز صهیونیست ها نیز به همین شیوه است به گونه ای که نتانیاهو نخست اسبق رژیم صهونیستی در جلسه ای در با حضور کارشناسان فرهنگی ،امنیتی و نظامی این کشوردر رابطه با شیوه های براندازی جوامع ی و تضعیف بنیه ی فرهنگی_دینی و اخلاقی مسلمانان گفت: به جای هزینه های سنگین نظامی و بمباران ا و مراکز کشورهای ی پیشنهاد می کنم بازار مسلمانان رااز لباس های غربی ودامن های کوتاه،لوازم آرایشی، مشروبات الکلی و پر کنید.این بهترین شیوه ی بمباران واز بین رفتن مقاومت است.بنابراین با عمل به نقطه ی مقابل سخنان استعمارگران کهن و نوین می توان دست سلطه رااز سرزمین خود کوتاه کرده و در ضمن حفظ ارزش ها و باورهای مقدّس و انجام تکلیف الهی به عنوان ابزارمبارزه از حجاب بهره برد.3 حجاب خود عاملی ارزشمند است در تقویت امنیت جامعه.

آثار بی حج و بدحج :

طلاق و از هم گسیختگی خانواده:

آگاهی نسبت به آثاربی حجاب بودن مطمئناً یک گام مؤثر به سمت حجاب و امنیت جامعه است.آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان،طلاق و از هم گسیختگی زندگی شویی در دنیا مدام رو به افزایش است؛چرا که به قول بابا طاهر «هرآنچه دیده بیند دل کند یاد» و هرآنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که باشد در پی آن خواهد رفت و بدین ترتیب،هر روز دل به دلبری می بندد و از دیگری دل می برد. در محیطی که فرهنگ حجاب و ،مطرح است.دو همسر،متعلق به یکدیگرند و احساسات و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. در چنین محیطی،همسران یک تن واحدند وج شان کمتر اتفاق می افتد؛ ولی در «بازار آزادبرهنگی»که عملاً ن به صورت کالای مشترکی در آمده اند،دیگر قداست پیمان شویی،مفهومی ندارد و خانواده ها به سستی تار عنکبوت به سرعت از هم متلاشی می شوندو ک نی بی س رست بر جای می مانند.

فساد اجتماعی:

از دیگر آثار بی حج و بد حج فساد اجتماعی است.هنگامی که در یک جامعه،خانواده ها سست و بی بنیاد شدند و از هم پاشیدند،اعضای خانواده به فساد کشیده می شوند و شعله ی این فساد به تدریج دامنه اش اجتماع رادربر گرفته،به آتش خواهدکشید.گسترش دامنه ی ا وافزایش فرزندان نامشروع،قتل و خونریزی اعتیاد و بز اری و...از دردناک ترین پیامدهای بی حج در چنین جوامعی است.

سقوط شخصیت زن:

ودرآ سقوط شخصیت زن،طبیعی است هنگامی که جامعه،زن را فقط برای زیباییها و اندام اش بخواهد این

موجود،تمایلش برای آرایش و خودنمایی روز به روز افزایش می گردد و بدبن ترتیب به خاطر جاذبه ای که دارد به صورت یک کالا و وسیله ی تبلیغات مورد سوء استفاده ی دیگران قرار می گیرد.در چنین جامعه ای شخصیت زن تا مرز یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند وارزشهای والای انسانی در وی بکلِّی به دست فراموشی س می شودو همین کالای عروسکی نیز تا زمانی که از زیبایی بهرهای دارد،در دست سودجویان مبادله می شود و با از بین رفتن این زیبایی ظاهری،آن ارزش ظاهری هم از بین خواهد رفت و ازآن پس به وی به چشم یک شی ء زاید و دور افتادنی نگاه می کنندودر چنیین جوامعی چگونه یک زن می تواندازطریق ویژگیهای اخلاقی، علم وآگاهی و دانایی اش جلوه کند و حائز مقام والایی گردد؟هرگز!1

راههای مؤثر در حجاب جهت ایجاد امنیت جامعه:

برای اینکه جامعه ای باحجاب ی وبه تبع آن امنیت داشت باید زمینه های فردی،خانوادگی،اجتماعی و حکومتی رادر افراد جامعه تقویت نمود و همچنین الگوهای حجاب و را هرچه بیشتر در قالب ها،داستانها،نمایشها و برنامه های عملی به مردم شناساند.

بالابردن درجه ی ایمان در فرد:

ایمان به خداو زندگی پس از مرگ از مهمترین و قویترین عوامل پیشگیری ازشهوات و هوسهاست.شخص با ایمان،خداوند متعال را همه جا حاضر و ناظر می بیندوباور دارد که همه ی کارهای او به وسیله فرشتگان الهی د رونده ای ثبت می شود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و سرنوشت نیکوکاران،بهشت و کیفر تب اران،دوزخ است.این تعبیر از را به خاطر بسپاریم که: «عالم محضر خداست،در محظر خدا معصیت نکنیم.»این اعتقاد،بهترین مانع در برابر فسادهای اخلاقی و اجتماعی است و هرقدر تقویت شود مقاومت انسان دربرابر شهوات بیشتر می شود.

ازسوی دیگر با ضعف ایمان،عفت و مقاوت در برابر شهوات کاهش می یابد.

آگاهی ازفوائد حجاب و مضرّات نبود آن:

آگاهی از فواید وحجاب ومضرّات بی حج و بی عفتی یکی دیگراز راههای معرفت به حجاب است.این آگاهی را می توان از طریق مختلف به دست آورد،گاهی با مطالعه ی کتابها و نشریّاتی که در این زمینه ها نوشته شده و گاهی با عبرت گرفتن از حوادث زمان وتجربیاتی که دیگران داشته اند؛چون به فرموده ی علی(ع)عبرت،موجب پاکدامنی می شود. صادق (ع) فرمد:اموال و دامن خود و همسرانتان را با خواندن سوره ی نور حفظ کنید؛زیراهر که روزی یک باراین سوره را قرائت کند(و به احکام و جزای بی عفتی آشنا شود)به ا کشیده نخواهد شد .جهت آگاهی از مضرّات بی عفتی و بی حج به قسمتی از حدیث معراج اشاره می کنیم تا عبرتی باشد برای ما انسانها: علی (ع)فرمود:همراه حضرت زهرا(ع)به حضور (ص) رفتیم،دیدیم حضرت گریه می کند،عرض ؛پدر و مادرم به فدایت!چرا گریه می کنی؟حضرت فرمود:ای علی!درشب معراج نی رادر عذابهای گوناگون دیدم.از این رو گریه می کنم.از جمله:زنی رادیدم از مویش آویزان است، ومغز سرش ازشدت گرما می جوشد.علتش را سؤال . حضرت فرمود:به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشانید.

تربیت فرزند در دامن پاک مادر و خانواده سالم:

در خانواده عفت و با حج مادر آن قدر اهمیّت دارد که حتی دایه ی فرزند هم که مدت کوتاهی مواظبت از او را به عهده می گیردواو را شیر می دهد،باید فردی صالح و عفیف باشد. اکرم(ص) سفارش فرمود:ازشیر ن بدکار و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید؛زیرا شیر اثر خود را می گذارد.

امر به معروف ونهی از منکر:

یکی ازعوامل اجتماعی مؤثردرامرحجاب،امربه معروف و نهی از منکر است.اگر بپذیریم که افراد جامعه،همانند اعضای یک بدن می باشند هنگامی که فردی دچاربیماری روحی،روانی و اخلاقی شود ، بر عموم مردم لازم است که در جهت نجات وی تلاش کنند تا رنج و عذاب این بیماری، گریبانگیر دیگر اعضای جامعه نشود و عامل بیماری به آنها سرایت نکند. اکرم(ص) فرمود:اگر شخصی در نهان ،معصیتی مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملأعام گناهی را انجام دهد و دیگران او را نهی از منکر نکنند همه ی مردم زیان می بینند. وبازفرمودند:«چگونه بر شما می گذرد زمانی که نتان فاسد و آلوده شوند وجوانتان به طرف فسق و فجور روی آوردندو این هنگامی است که شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.سؤال شد:یا رسول الله!آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟حضرت فرمود:بلی؛بلکه بدتر از آن هم خواهد شد و آن زمانی است که معروف را منکر و منکر را معروف می دانند.» اگر خانواده،این واحدهای کوچک اجتماع،از مفاسد اخلاقی اصلاح گردد،کلّ جامعه اصلاح خواهد شد و به تبع آن جامعه ای آرام و با امنیت خواهیم داشت.1

حجاب حق خداوند است:

ازآنجا که حکم الهی برای سعادت بشروضع می شودوخداوند متعال،رحمت را بر خویش واجب می داند و احکام الهی همان رحمت های خداوندی بر بندگان و یا مقدمه ای برای قرار گرفتن در دامن رحمت خدا هستند،پس حجاب حق خدا بر بندگان او می باشد البته نه به این معنا که در کنار حق بندگان،حقّی را هم برای خدا تصور کنیم که او خالق همه چیزاست و نقصی ندارد تا باادای حقّ او،کامل گردد. امّا اینکه ایا می توان حقّ خدا را ادا کرد یا نه.در روایاتی با اشاره به انجام وظایف و اطاعت از امرالهی برای ادا شدن این حق اشاره شده است.آیت الله جوادی آملی معتقد است که: (حجاب زن مربوط به خود او نیست

تا گفته شود از حق خود صرف نظر .حجاب زن مربوط به مردنیست تابگوید من راضی به بی حج هستم حجاب رن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده اعّم از همسر،برادر،فرزندو... راضی به بی حج باشند،قرآن مجید راضی نخواهد بود زیرا زن وحیثیّت او حق خدااست و خدازن را مظهر احساس و عاطفه آفرید نه مظهر بی عفّتی و رانی.»3 وقتی حّق خداوند با حجاب اداءنشود یعنی بنده ی خدا که آرامش و امنیت جسمی و روحی و روانی در خانواده و اجتماع است اداء نمی شود.

غیرت و حجاب:

غیرت و تعصّب ی یکی از عوامل اساسی عفت است. ی که برای خود حرمت قایل است و نسبت به آن تعصب دارد،به خود اجازه نمی دهد که به دیگران خیانت کند.او می داند که اگر به دیگران نظر سوئی داشته باشد مطمئناً اونیز مورد سوء نظر دیگران قرار خواهد گرفت؛بنابراین غیرتش به اواجازه ی بی عفتی نمی دهد. علی(ع)فرمد: « ما ذنی غیور قط »شخص با غیرت هرگز نمی کند.به فرموده ی (ص) : « ی که از زنش غافل باشد و مراقب او نباشد بی غیرت است. » غیرت از جلوه های مردی و مردانگی و حسّ درونی است که خداوند برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده و پاسداری از نسل در وجود مرد به ودیعت نهاده است که اگر رشد کند تمام جامعه را خود می داند و اجازه ی هتک حرمت به احدی را نمی دهد.خلاصه«غیرت»یک حساسیت انسانی نسبت به پاکی و طهارت خود جامعه است و اگر این قدرت ضعیف شود نه تنها اگر همسرش مورد ،کام جویی و نگاه دیگران قرارگیرد ناراحت نمی شود بلکه لذت هم می برد.پوشش زن نباید از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر باشد.پوشش زن اگر متأثر از هجوم تبلیغاتی غرب شد، اب خواهد شد.مثلاً بیاییم باخودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم،اما چادر نباشد.این فکر غلطی است.البته می توان محجبه بود و چادر هم نداشت؛منتها همین جاهم بایستی آن مرز را پیدا کرد.بعضی ها هم از چادر که فرار می کنند هیچ،به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند،چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.شما خیال کرده اید که اگر ما چادر را کنارگذاشتیم،فرضاًآنمقنعه ی کذایی و آن لباسهای «وَلَیَضر بنَ بخمرِ هنَّ عَلی جبو بهنَّ» و همانهایی که در قرآن هست،درست کردیم،دست از سر ما بر می دارند؟نه آنها به این چیزها قانع نیستند آنها می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً اینجا عمل بشود مثل زمان شاه که عمل می شد.درآن زمان،زن اصلاً پوشش وحج نداشت.حتی دراین جاها وقتی نوبت به این کارها می رسد،بی بند وباری خیلی بیشتر می شود؛ کما اینکه بی بند وباری در زمان شاه در تهران و بعضی از ای دیگر ما از معمول ای اروپا بیشتر بود! زن معمولی در اروپا ،لباس و پوشش خودش را داشت؛اما در اینجا آن طوری نبود. بنابراین حجاب یک ارزش است که نباید متأثر از فرهنگ بیگانه باشد.4

نتیجه:

عقل حکم می کند که در تعارض بین حقوق فردی و اجتماعی و فرد و جامعه،حقوق جامعه مقدم شود.یعنی خواسته های جمع بر فرد مقدم است. از نظر نقل ن مؤمن باید روسری های خود را به گردن و ی خود اندازند تا از بر کات حجاب،خود و جامعه بهره مند

شود،از جمله:امنیت روانی خودو جامعه،امنیت اقتصادی و اخلاقی وفکری.وقتی افرادجامعه نسبت به مضّرات بد حج که چند مورد آن طلاق واز هم گسیختگی جامعه،فساد اجتماعی و سقوط شخصیت زن می باشد آگاه باشد و همین طور با امر به معروف و نهی از منکر و داشتن

غیرت مرد و زن نسبت به خانواده ی خود و تربیت فرزند در دامان مادری پاک و خانواده ای سالم می توان حجاب را برای داشتن جامعه آرام و منظم اجرایی کرد.

منابع و مآخذ

1.اکبری،محمد،مروارید ،قم،مؤسسّه انتشارانی ظفر چاپ سوم،1383

2 زن ریحانه آفرینش مجموعه سخنرانیهای یدرباره ی زن دفتر نشر آثار ی 1387

3.طیبی،ناهید،عطر ،با همکاری واحد پاسخ به سؤالاتجامعةا هرا(س)،قم،انتشارات جامعة ا هرا،گلبرگچاپ اول،1386

4.وحیدی،محمد،احکام خانواده،قم،نشرهاجر،چاپ سومجلد دو،1388


حجاب در قرآن
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای ، به ن و دخترانت و نیز به ن مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.


حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت
دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب ن سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بز اری های اجتماعی است؟
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.


حجاب در قرآن
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای ، به ن و دخترانت و نیز به ن مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.


حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت
دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب ن سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بز اری های اجتماعی است؟
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.


مرد چاقوکش جلو چشمان قاضی با 18 ضربه، او را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. شوهر مروه برای نجات همسرش به سمت او شتافت اما توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت.
روز سوم ماه رمضان امسال، مقارن با سالروز حادثه ای بزرگ و متاثر کننده است، حادثه ای که غرور مسلمانان عالم را جریحه دار کرد و سندی برای مظلومیت مسلمانان در دنیای بی رحم و نژاد پرستانه غرب شد. شهادت «مروه شربینی»، شهیده حجاب آن حادثه تلخ است. زنی که همچون الگوی خویش، حضرت زهرا(س) زندگی کرد و به تأسی از او در حالی که باردار بود، در اوج ناجوانمردی، در پیش چشم همسر و فرزندش به شهادت رسید.

این بانوی بزرگوار، در سال 1977 میلادی در شهر اسکندریه متولد شد. پدرش علی شربینی و مادرش لیلا شمس هر دو شیمی دان بودند. او بعد از فارغ حصیلی، در سال 2003 به همراه همسرش به آلمان مهاجرت کرده و ابتدا در شهر برمن و از سال 2008 در شهر «درسدن» ن شدند. همسرش، وابسته فرهنگی مصر در یکی از های آلمان بود که با استفاده از بورس تحصیلی در رشته ی ژنتیک تحصیل می‏کرد و جهت انجام پایان نامه ای خود همراه مروه به آلمان آمده بود.

چندی پیش از شهادتش، شربینی به دادگاهی مراجعه کرده و یک آلمانی نژادپرست را متهم به این کرد که «زمانی که در پارک با پسرش بازی می کرده، آل دبلیو او را مورد توهین قرار داده و بخاطر حجاب مروه او را تروریست و ی خطاب کرده است». دادگاه شکایت شربینی را پذیرفته و آل را محکوم به پرداخت ۷۵۰ یورو کرد. آل دبلیو این حکم را نپذیرفت و تقاضای تجدید نظر نمود.

در حین برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر در یک دادگاه درجه دو در شهر درسدن، فرد آلمانی در جلوی چشمان قاضی و سایر حاضرین به شربینی حمله کرده و با ضربات چاقو وی را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. در حین ضربات شوهر مروه برای نجات همسرش به طرف او شتافت که توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت. پس از آن شوهرش با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری گردید. همچنین فرزند دسال سه ساله شان که شاهد این ماجرای خونبار بوده، برای معالجه تحت نظر روانشناس است.

این در حالی است که دستگاه قضایی آن کشور گویی که اتفاق خاصی روی نداده، حتی دستور به ممنوعیت اطلاع رسانی و پخش اخبار مرتبط با این موضوع را صادر نمود.

حال پس از گذشت 5 سال از به شهادت رسیدن این بانوی بزرگوار به دلیل حجاب، وی همچنان «شهیده حجاب» و نماد اعتراض به ستیزی غرب است. به همین بهانه به سراغ معرفی کتاب هایی با موضوع حجاب آمده ایم تا در ادامه مسیر حرکت این بانوی شهید، گامی هرچند کوچک در جهت ترویج حجاب واقعی و درست ن مسلمان برداریم.

1. سرمایه فکری مطهری
در فضای آن روزهای انقلاب ی که بحث های در رابطه با حجاب ن بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، گذشته از انحراف‏های عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده بود، این مسئله و دیگر مسائل مربوط به ن، وسیله‏ای در دست برخی افراد ناپاک شده بود تا بتوانند بر ضد دین مبین تبلیغات منفی ‏کنند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟
به همین خاطر مطهری که همواره چشم بینای انقلاب ی بودند، به سراغ تالیف کت در رابطه با حجاب رفت که بعدها «مسئله حجاب» نام گرفت. این کتاب در دو بخش تالیف شده است. در بخش اول ابتدا مسئله پوشش زن از نگاه سایر ادیان و ملت ها بررسی می شود، سپس به عده‏ای که طرفدار بی‏حج زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه در جامعه هستند، پاسخ می‏دهد و در بخش دوم، به سراغ بررسی مقوله حجاب خارج از عرف که منجر به خانه نشینی زن می شود، رفته است. دیدگاهی که صاحبان آن معتقدند، ن باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‏نشینی زن عقیده دارند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

مطهری در این کتاب هر دوی این دیدگاه ها را رد می کند و با دلایل و استدلال هایی محکم، ثابت می‏کند که نظر ، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است و نه هیچکدام از این دو تفکر اشتباه.

کتاب «مسئله حجاب» همواره یکی از اصلی ترین منابع مربوط به بحث حجاب است که مورد استفاده و استناد محققین و دانشجویان زیادی قرار گرفته و می گیرد.

2. بی حجاب، به حجاب بپردازیم
«زمانی که روسری اقتصاد کمی کنار رفت و مانتوی سیاست کمی تنگ و کوتاه شد و نظام اداری چکمه پوشید و سیستم قضایی گردن و بازویش را کرد، به طور طبیعی این واقعیت های تلخ در تصویر ن کوچه و خیابان خودشان را نشان می دهند. قضیه همین قدر ساده است. باور کنید...»

این بخشی از مقدمه کت است که سعی کرده بی و بدون تعارف به موضوع حجاب و معضلات آن در جامعه فعلیمان بپردازد و همین موضوع باعث شده است که حجت ال محمدرضا زائری، نام «حجاب بی حجاب» را برای کتابش انتخاب کند.

جنبه های اجتماعی و فرهنگی حجاب محور اصلی هشت مقاله موجود در این کتاب 107 صفحه ای است که علاوه بر بررسی این موضوعات به معرفی و بررسی عملکرد یکی از مؤسسات موفق در طراحی و تولید حجاب ی برای دختران نوجوان در بیروت، پرداخته است تا علاوه بر مورد خطاب قراردادن بانوان، تمام فعالان فرهنگی کشور را به افزایش تحقیق و مطالعه در رابطه با این حکم مهم ی تشویق کند.

در واقع همانگونه که زائری در پیشگفتار کتابش می گوید: «اهمیت حجاب از جهات مختلف، اقتضا می کند که با نگاهی جامع بدان پرداخته شود و چه در مقام پژوهش و چه در مقام آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی خاص آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد...»

3. نقش و رس زن
یکی از بحث های مهمی که همواره در ادیان مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، بحث نقش و رس زن به عنوان مهمترین رکن جامعه در ترویج و تحکیم پایه های عفت و حیا در جامعه است.
به همین خاطر دانستن نظرات ی در رابطه با این موضوع به عنوان ی جامعه که علاوه بر جنبه ، ی مذهبی مردم را نیز بر عهده دارند؛ بسیار مفید و پر اهمیت است.

جلد اول کتاب «نقش و رس زن» به همین موضوع پرداخته است و نظرات ی را در ارتباط با موضوع و حجاب در سبک زندگی ایرانی به طور کامل شرح داده است.

در بخشی از این کتاب با عنوان «مقابله قاطع با بی احترامی نسبت به حجاب در ها» نظر ی در رابطه با جایگاه و اهمیت حجاب در ها آمده است: «محیط ها بسیار مهم است. در محیط ها خانم های دانشجو و باید سعی کنند همین روحیه و فرهنگ ی را ترویج کنند. اگر انی خدای ناکرده در های کشور هستند که نسبت به حجاب ی و ن و دانشجویان دختر مسلمان بی احترامی میکنند، به آنها اجازه ندهید افکار فاسد خود را منتشر کنند. محیط باید محیط ی باشد. باید محیطی برای رشد انسان و زن ی باشد.»

گردآوری مطالب این کتاب بر عهده حسین بانکی پور فرد است. وی در حال حاضر مدیرعامل موسسه شفا (شبکه فعالین ازدواج) است.

4. چرا غرب از حجاب می ترسد؟
وقتی خبر شهادت مروه شربینی به در برخی از رسانه ها مطرح شد، بسیاری از طرفداران غرب سعی بر س وش گذاشتن بر این جنایت داشتند و با این بهانه که دنیای غربی، دنیایی آزاد برای همه ادیان و باورهاست، این گونه جنایت ها را یک نوع تسویه حساب شخصی جلوه دادند. این در حالی است که عملکردهای بسیار تند و خشن برخی کشورهای غربی و در رأس آن فرانسه و آلمان علیه حجاب تبدیل به نوعی قانون در این کشورها شده است. قانونی که قرار است در عین بی قانونی حقوق مردم این سرزمین ها را در حق برخورداری از حجاب ی نفی کند.
علی غلامی که یکی از اساتید صادق(ع) است؛ به سراغ این موضوع رفته است و کتاب «مسأله حجاب در غرب (بررسی حقوقی- جامعه شناختی)» را در همین راستا تالیف کرده است.

سیر کلی فصول چهارگانه این کتاب، به موضوعاتی همچون چرایی سیر تطور حجاب، دلایل رویگردانی از حجاب و مخالفت با آن در غرب، دلایل اقبال به حجاب در غرب و عملکردهای قانونی برخی کشورهای غربی در رابطه با حجاب پرداخته است و سپس این روند قانونی و امنیتی با استفاده از مبانی خود غربی ها و مبانی ی، عقلی و فطری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

5. پیدایش حجاب از نظر پزشکی
یکی از ابتکارات جالب در مورد مسائل دینی بررسی دلایل پزشکی آن هاست. موضوعی که می توان به وسیله آن و با استناد به آیات قرآن و کمک گرفتن از نکات پزشکی، شگفتی های علمی فراوانی را بیان کرد.

مجموعه «اولین و آ ین » از مجموعه های بی نظیر پزشکی است که شهید، سید رضا پاک نژاد آن را تألیف نموده است. او در مقدمه کتاب خود هدفش از این کار را اینگونه شرح می دهد: «چند دهه قبل زمانی که برخی دچار غرب زدگی و علم زدگی بودند و بر طبل تعارض علم و دین می کوبیدند، یک پزشک تحصیل کرده ی دست به کاری ابتکاری و بدیع زد وتصمیم گرفت تا رساله و ای پزشکی خود را به موضوع انطباق آموزه های با یافته های علمی روز قرار دهد...»

جلد 19 و 20 این مجموعه در ارتباط با موضوع حجاب است. مهمترین مسائلی که در این دو جلد بیان شده است عبارتند از: «حجاب در قرآن، علت پیدایش حجاب، چرا در باید خود را پوشاند؟، دختر امروز، چشم چرانی، بی حج سبب پیشرفت علمی است؟، زیان های بهداشتی و غیر بهداشتی برهنگی، ضرر اقتصادی بی حج ، آیا چادر داشتن؛ شرط ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است، آیا حجاب سد راه ترقی زن است؟، آیا بی حج سبب پیشرفت علمی و اجتماعی ن می شود؟، دختران بی حجاب روشنفکرند و احساس غرور می کنند، آیا همه بی حجاب باشند ی به ی نگاه نمی کند؟ و ...» است.

6. بهم میاد؟!
نگاه به وضعیت فعلی حجاب در جامعه مان نشان دهنده این است که این عرصه ایده ها و فکرهایی نو را برای ایجاد تغییر می طلبد. یکی از این ایده ها تبلیغ و نشر سخنان بانوانی است که روزی حجاب نداشته اند و حالا حجاب ی را به عنوان برترین پوشش برای خود انتخاب کرده اند.

ایده کتاب «بهم میاد؟!» پرداختن به همین موضوع از زبان دختری 16 ساله و مسلمان است که در کشور استرالیا زندگی می کند و تا قبل از رسیدن به این سن همواره بدون حجاب در مدرسه و جامعه حضور پیدا می کرده است و حالا که تصمیم به انتخاب حجاب و پوشش ی رفته است، درگیر اتفاقات و مسائل مختلفی می شود و البته این اتفاقات به او کمک می کنند که نسبت به تصمیم خود مصمم تر شود و بیش از پیش با با حقانیت حجاب ی آشنا شود.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

گذشته از این که نویسنده این کتاب «رنده عبدالفتاح»، زنی سنی است و حوادث آن را بیشتر از نگاه یک سنی بیان می کند ولی نوع نگاه ویژه و قابل تحسین او به مسئله حجاب و اینکه این مسئله، فقط موضوعی اعتقادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و .... آن بسیار در خور توجه است و نباید با آن همانند یک موضوع ساده برخورد کرد.

در بخشی از این کتاب جذاب که نشر آرما آن را منتشر کرده است، می خوانیم: «در مدرسه هدایت، حجاب بخشی از یونیفرم مان بود. اما من به محض این که از در مدرسه پایم را بیرون می گذاشتم، آن را برمی داشتم؛ چون اصلا جگرش را نداشتم آن طوری در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا تراموا قدم بگذارم... وقتی درس خواندن در هدایت را شروع ، از حجاب پوشیدن بدم آمد. سرم می خارید و از پوشیدن آن در زنگ ورزش به شدت تنفر داشتم. فکر می که روی سرم ترسناک به نظر می رسد و در دو هفته اول همیشه گیسوهایم را ح می دادم و می گذاشتم شان بیرون، طوری که هر ی من را با آن وضع ببیند، بداند موهای قشنگی دارم. پریشان بودم، اما بعد از مدتی که با بچه های دیگر آشنا شدم، این کار به نظرم احمقانه آمد. کم کم به آن عادت و دخترهایی را دیدم که آن را فول تایم و حتا داوطلبانه بیرون از مدرسه می پوشیدند. به خاطر شجاعت شان احترام زیادی برای آن ها قائل بودم. حتا کمی به آن ها حسودی ام می شد؛ چون من بلافاصله بعد از مدرسه می خواستم روسری ام را م، ولی آن ها می توانستند کاملا آرام و حتا با افتخار سوار قطاری شوند که پر بود از دانش آموزان مدارس دیگر، بدون این که حتا ذره ای تردید یا ترس داشته باشند. به نظر می رسید آن ها بسیار با هویت خودشان در صلح اند و هر ی آن ها را می شناسد، در چارچوب های خودشان به آن ها احترام می گذارد...»

اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر


 مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

پیشینة تحقیق

الف – مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه حجاب دانش آموزان مدارس:

در زمینه بررسی وضعیت حجاب دانش آموزان مدارس دخترانه تاکنون می توان به تحقیقی که توسط دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش در سال 1370 تحت عنوان “بررسی علل گرایش یا عدم گرایش به حجاب در میان دختران شهر تهران” در مناطق ششگانه 5، 4، 11، 14 ، 18 انجام شده است اشاره نمود.

نمونه مورد بررسی این تحقیق شامل 537 نفر دانش آموز دختر مقطع راهنمائی و متوسطه می باشد که از این تعداد با توجه به ملاکهای انتخاب شده 145 نفر حذف و در مجموع تعداد پرسشنامه های قابل بررسی به 392 مورد رسید از این تعداد 186 پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و 206 مورد توسط دانش آموزان مقطع متوسطه تکمیل شده و جهت تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از این تحقیق از روش آمار توصیفی استفاده گردیده است.

نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که :

اکثریت دانش آموزان گرایش به رعایت حجاب دارند. اما علت عدم رعایت کامل حجاب می تواند ناشی از عواملی چون عدم آگاهی نسبت به حدود شرعی ع العمل در مقابل فشارهای موجود در سطح جامعه در زمینه حجاب، الگو های نامناسب در جامعه و نیازهایی چون توجه و ... میباشد و همچنین گرایش به حجاب در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی بیش از دانش آموزان مقطع دبیرستانی است.

در این تحقیق میزان تحصیلات پدران دانش آموزانی که دارای گرایش به حجاب هستند بیشتر در حد زیر دیپلم بوده اما تحصیلات پدران دانش آموزانی که عدم گرایش به حجاب نشان می دهند در حد دیپلم و فوق دیپلم می باشد و میزان تحصیلات مادران دانش آموزانی که دارای گرایش به حجاب هستند در حد خواندن و نوشتن بوده اما تحصیلات مادران دانش آموزانی که عدم گرایش به حجاب نشان میدهند در حد دیپلم و فوق دیپلم می باشد.

بیشترین مخالفت دانش آموزانی که گرایش به حجاب ندارند مربوط است به چادر و معتقدند که چادر دست و پاگیر است در این مورد 7/44% دانش آموزان موافق با حجاب نیز نظر موافق داده اند ولی اکثر دانش آموزان موافق و مخالف حجاب، مخالف آن هستند که چادر سر نوعی توهین به شخصیت زن است.

نوع خانواده و اقوام در نحوه پوشش دانش آموزان بسیار موثر است به خصوص دانش آموزانی که در مقطع راهنمایی تحصیل می کنند و از نظر نوع محل مس ی خانواده ها ملاحظه می گردد که درصد بیشتری از خانواده هایی که دانش آموزان آنها عدم گرایش به حجاب دارند در منازل آپارتمانی زندگی می کنند یکی از عوامل مهم زدگی دانش آموزان از حجاب رفتار نامناسب افراد باحجاب است و برخورد تحقیرآمیز یا احترام آمیز مردم جامعه با ن باحجاب و بدحجاب در گرایش یا عدم گرایش دانش آموزان به حجاب موثر است.

دانش آموزان موافق حجاب حدود 40% بیشتر از دانش آموزان مخالف حجاب بر این عقیده اند که حجاب لازم است چون فرمان خدا و پیشوایان دین است و موجب خوشبختی انسان در آ ت است همچنین اکثر دانش آموزان حجاب و رعایت آنرا به دلیل آنکه فرمان خداوند می باشد پذیرفته اند و کمتر نسبت به علل فرهنگی یا آن آگاهی دارند و حتی گرایش نشان می دهند پیروی از مد یکی از عوامل مؤثر در گرایش دانش آموزان به بدحج است و احساس زیبائی در انتخاب یا عدم انتخاب از نظر دانش آموزان مهم است.

هر چه سن دانش آموزان موافق حجاب بیشتر شده در عقیده خود راسخ تر شده اند و بر ع دانش آموزان مخالف حجاب هر چه سنشان بیشتر شده تز ل بیشتری در عقاید نشان می دهند.

بنابراین با توجه به مقایسه نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقی که در تیرماه 73 بر روی 300 نفر از دانش آموزان دختر پایة اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستانهای دخترانه شهرستان یزد انجام شد میتوان نتیجه گرفت که در هر دو تحقیق عواملی چون وضعیت مطلوب ظاهری دانش آموزان، میزان تحصیلات در حد عادی مادران، عدم پیروی از مد و مدگرائی ، برخورد مناسب اطرافیان با افراد با حجاب و بدحجاب، برخورد منطقی و برنامه ریزی صحیح مسئولین مدرسه در اجرای امر حجاب افزایش شناخت دانش آموزان نسبت به دلایل رعایت و میزان رعایت حجاب افراد خانواده در رعایت حجاب دانش آموزان مؤثر می باشد.

در مورد تفاوتهای این دو تحقیق می توان اظهار داشت که در این تحقیق میزان تحصیلات پدر عاملی مؤثر در رعایت حجاب فرزندان بوده در حالیکه در تحقیق حاضر این عامل تأثیر چندانی در رعایت حجاب نداشته است و همچنین تفاوت دیگری که مشاهده میگردد مربوط به نظرات دانش آموزان در مورد مناسبترین نوع پوشش برای ن در جامعه می باشد که در این تحقیق اکثراً معتقد به پوشش مانتو و شلوار و مقنعه بوده در حالیکه در تحقیق حاضر اکثراً هر دو پوشش چادر مانتو شلوار و مقنعه را مناسب می دانند.


بررسی حجاب از دیدگاه

پیش از این که استنباط خود را در این باره ذکر کنیم، لازم است یک نکته را یادآوری می کنیم، آن نکته این است که معنای «لغوی» حجاب که در عصر ما این کلمه برای پوشش زن معروف شده است، چیست؟

کلمه ی «حجاب» هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب. بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله ی پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن، صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: حتی توارت بالحجاب؛ یعنی تا آن وقتی که خورشید در مخفی شد. ی حاجز میان قلب و شکم را حجاب می نامند.

در دستوری که حضرت علی (ع) به مالک اشتر نوشته است، می فرماید : «در میان مردم باش، کمتر خود را درون خانه پنهان کن، حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند، بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعیفان و بیچارگان بتوانند نیازمندی ها و شکایات خود را به گوش تو برسانند و تو نیز از جریان امور بی اطلاع نمانی».[1]

ابن خلدون در مقدمه ی خویش فصلی دارد تحت عنوان :

«فی الحجاب کیف یقع فی ال و انه یعظم عندالهرم» ، در این فصل بیان می کند که حکومت ها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نمی دهند ولی تدریجاً حائل و ی میان حاکم و مردم ضخیم تر می شود تا بالا ه عواقب ناگواری به وجود می آورد.

ابن خلدون کلمه ی حجاب را به معنی و حائل نه «پوشش » به کار برده است. استعمال کلمه ی حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است، در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ی «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلاه و چه در کتاب النکاح که معترض این مطلب شده اند کلمه ی ستر را به کار برده اند نه کلمه ی حجاب را.

بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه کلمه ی پوشش را به کار می بردیم زیرا چنان چه گفتیم معنی شایع لغت «حجاب» است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده است که عده ی زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه باشد و بیرون نرود.

وظیفه ی پوشش که برای ن مقرر کرده است به این معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی و حبس زن در مطرح نیست. در برخی از کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در وجود ندارد. پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

آیات مربوطه همین معنی را تکرار می کند و فتوای فقها هم مزید و مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و منابع سنت ذکر خواهیم کرد. در آیات مربوطه «لغت حجاب » به کار نگرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره ی نور و چه در سوره ی احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است، بدون آن که کلمه ی حجاب به کار رفته باشد. آیه ای که در آن کلمه «حجاب » به کار رفته مربوط است به ن که در قرآن کریم درباره ی آنها دستورات خاصی وارد شده است.

اولین آیه خطاب به ن با این جمله آغاز میشود : «شما با سایر ن فرق دارید»؛ عنایت خاصی داشته است که ن پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه از وفات ایشان در خانه های خود بمانند و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و در کار بوده است. قرآن صریحاً می گوید: «در خانه های خود بمانید» می خواسته است «امهات المؤمنین» که خواه ناخواه احترام زیادی در بین مسلمانان داشته اند از احترام خود سوء استفاده نکنند و احیاناً ابزار استفاده عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل و اجتماعی واقع نشوند و چنانکه می دانیم یکی از آنها یعنی عایشه که از این دستور تخلف کرد ماجراهای ناگواری برای جهان به وجود آورد. او همیشه اظهار تأسف می کرد و می گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از داشتم و می مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی زدم.

سر ّ این که ن ممنوع شدند از این که بعد از آن حضرت با شخص دیگری ازدواج کنند همین است؛ یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء استفاده می کرد و ماجراها می آفرید بنابراین اگر درباره ی ن دستور اکیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد بدین جهت است.

به هر حال آیه ای که در آن آیه کلمه ی «حجاب» به کار رفته آیه 52 سورة احزاب است که می فرماید : «اگر از آن متاع و کالای مورد نیازی مطالبه می کنید از از آنها بخواهید».

در اصطلاح تاریخ و حدیث ی هر جا نام «آیه حجاب» آمده است مثلاً گفته شده قبل از نزول آیه حجاب چنان بود و بعد از نزول آیه حجاب چنین شد، مقصود آیه این است که مربوط به ن است.

* نهج البلاغه – نامة 53.

* مسئله حجاب – شهید مرتضی مطهری.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

چتر نحیف قانون بر سر حجاب
خبرگزاری شبستان:درطول 37 سال انقلاب ی،سیاست دررابطه با مساله حجاب مدام تغییر کرده گاهی اوقات در ها و خیابان ها با مساله حجاب با شدت و حدت برخورد شده در واقع باعوض شدن ت ها و مسئولان اجرایی کشور حتی نگاه به مسئله حجاب تغییر کرده است.به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان،مسئله حجاب در جامعه ما قبل از هر چیزی نیازمند به تبیین و توضیح برای همه مردم و ن جامعه دارد البته یک اشتباهی که در بین بسیاری از مردم وجود دارد این است که فکر می کنند حجاب برای خانم هاست در صورتی که ما احکام فراوانی در رابطه با حجاب مردان داریم اما احکام حجاب در رابطه با خانم ها بیشتر از احکام حجاب در مورد آقایان است.  همچنین مسئله حجاب در کشور ما از 100 به اندازه 20 فرهنگ سازی شده است، واقعیت این است اگر ما مضرات بسیاری از غذاها و داروها را قبل از مصرف به مردم گوشزد کنیم به عبارت ساده تر و دقیق ترباید  گفت  که می بایست فرهنگ سازی کنیم.


 


در طول 37 سال انقلاب ی ،سیاست در رابطه با  مساله حجاب مدام تغییر کرده است، گاهی اوقات در ها و خیابان ها با مساله حجاب با شدت و حدت برخورد شده در واقع با عوض شدن ت ها و مسئولان اجرایی کشور حتی  نگاه به مسئله حجاب تغییر کرده است در صورتی که این یک مسئله دینی است.


 


یک مساله این است که در طول این سالها نسبت به مسئله حجاب سلیقه ای عمل شده است ودر بسیاری از جاها می بینید که با مساله حجاب به صورت موردی، مقطعی ،ضربتی و کلاشینکفی برخورد می کنن دو ماشین هایی را در خیابان ها قرار می دهند و با خانم های بدحجاب و بدپوشش برخورد می کنند. آیا با این برخوردها مشکل بدحج حل می شود؟ ایا واقعا مشکل بی حج در جامعه ما با بگیرو ببند حل می شود؟ یا اینکه ما باید ابتدا به فرهنگ سازی در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشیم.حال سوال اینجاست که تا چه میزان قوانین تصویب شده در دوران ایران برای حفظ و احیای ارزش های و حجاب کارآمد بوده است؟


 


در این خصوص طیبه سیاوشی،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان می گوید:قاعدتا کارآمدی یک قانون باید خود را در سطح جامعه نشان دهد ولی متاسفانه ما این کارآمدی را شاهد نبودیم. به اعتقاد بنده ما باید در این زمینه ابتدا یک بسترسازی فرهنگی و آموزشی ایجاد می کردیم و بعد قانون را وضع می کردیم ولی هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفته، یعنی قانون، وضع شده ولی این قانون مطابق با بسترهای فرهنگی و آموزشی جامعه نبوده که بتواند پیشرو باشد و تاثیری در سطح جامعه نگذاشته است.


 


اگر ما بخواهیم مسئله و حجاب را در جامعه مطرح کنیم در واقع همان آموزش های سنتی و مذهبی که پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، پدرها و مادران یک خانواده داشتند، بسیار موثرتر از آموزه های ناقصی است که با تصدی گری ت و برخی مراکز آموزشی و فرهنگی در حال اجرا می باشد لذا با گذشت نزدیک به 40 سال بعد از پیروزی انقلاب نیز ما نتوانستیم تاثیری موثر به ویژه از خلق درونی به مرحله حجاب ظاهری برسیم.


 


2. به نظر شما وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه توانسته در ترویج فرهنگ موثر واقع شود و یا موفق بوده است؟


باید گفت ما بسیاری از وظایف را بر عهده ت به ویژه آموزش و پرورش گذاشته ایم. متاسفانه به دلایل متعدد از جمله مسایل ساختاری ،آموزش و پرورش موفق به انجام آن نبوده است و یکی از موارد هم همین مسئله و حجاب است که ما آمدیم ابتدا حجاب را از سطح ادارات آغاز کردیم و بعد به و سپس به آموزش و پرورش رسیدیم. اکنون مسئولان، آموزش را از سطح ابت آغاز د ولی متاسفانه آموزش به شکل دستوری و مستقیم است، یعنی از دیدگاه های نوین به هیچ وجه بهره نگرفته اند.


 


کشورهای مسلمانی هستند که هیچ ا ام، تعهد و اجباری برای این مسئله ندارند ولی به خوبی دختر و پسر جوان شان متعهد به انجام این مسئله هستند (اندونزی، ما ی، ترکیه) لذا هر چند ما راه های 40 ساله را رفتیم  ولی اقداماتمان  دستاوردهای موفقی نداشت، را ار درست این است که حداقل بیاییم از این کشورها الگوبرداری کنیم.


 


3. منظور شما از شیوه های نوین آموزش در نهادینه سازی فرهنگ حجاب و در جامعه چیست؟


بنده معتقدم آوردن این مسئله به سطح جامعه همراه با هشدار ،اجبار و گاهی اوقات متوسل شدن به خشونت به هیچ وجه کارآمد نیست،حتی معتقدین مذهبی – سنتی ما بر این باورند که این شیوه برخورد با جوان امروزی درست نیست ولی متاسفانه هنوز این برخورد ادامه دارد و تنها اتفاقی که برای این شیوه آموزش رخ داده این است که جوانان را وادار د راه هایی را در پیش بگیرند و اقداماتی را انجام دهند که تا قبل از توسل به زور انجام نمی دادنند.


 


 لذا ما معتقدیم اگر قرار است از شیوه های نوین برای نهادینه سازی فرهنگ و حجاب استفاده کنیم باید این شیوه های نوین هم حساب شده باشند. ما در سطح کشور دستگاه های فرهنگی بسیاری از جمله صدا و سیما و دهها مراکز فرهنگی دیگری داریم که فرزندان در ایام تابستان به آنجا مراجعه می کنند، این مراکز می توانند با شیوه های شاد آنها را تحت آموزش قرار دهند. بسیاری از مراکز فرهنگی هم در تلاش هستند که از شیوه های نوین برای دورنی مساله حجاب و برای ک ن استفاده کنند ولی مسئله این است که من معلم و من آموزش دهنده این شیوه،خودم معتقد باشم که این شیوه آموزش من موثر و کارآمد است و نه از سر اجبار بلکه  به دلیل عشق و علاقه آن را انجام می دهم.


 


لذا این شیوه یک سری دلایل متعددی دارد که ما هنوز به سمت این آموزش ها نرفتیم و مسئله به هیچ وجه هم جنبه مادی ندارد. ما هنوز یاد نگرفتیم که با مردم خود با لحنی که اکرم (ص) صحبت می د (رحمت و لطف) صحبت کنیم و متاسفانه در قدم های اولیه باقی م م.


 


4. چرا مسئولان نظام با وجود اینکه می دانند اقدامات صورت گرفته به بن بست خورده و هیچ تاثیرگذاری در اصلاح وضع حجاب و جامعه نداشته باز هم این شیوه ها  را ادامه می دهند؟


این اقدامات را به این دلیل انجام می دهند که یک عده از افرادی که شدیدا معترض هستند بر اعتراضات خود بیفزایند به ویژه در ایام تابستان شاهد این مساله هستیم ،این یک شیوه نمایشی است، یک عده ت می شوند و برخی از مردم هم این شیوه را تهدید حساب می کنند؛ این راحت ترین شیوه است ولی هیچ تاثیر عمیقی نداشته و هیچ بعد طولانی مدتی ندارد و به لحاظ اینکه از یک شیوه خشنی استفاده شده ،حتی اگر از بعد امر به معروف و نهی از منکر هم باشد لذا باید گفت این شیوه ،اجرای این فریضه نیست یعنی شما در عرصه خیابان در سطح عمومی جامعه که مردم در حال انجام فعالیت های اجتماعی خود هستند وارد شوید و با این مداخله در فعالیت های آنها خلل وارد کنید بنابراین این شیوه موثر و درستی نیست.


 


5- شما تا چه حد با این گزینه موافقید که می گویند برخی مدیران و سیاستمداران ارشد نظام هم در امر بهبود حجاب در جامعه دچار ناامیدی و بن بست شدند و عملا کارهای مهم را برای این موضوع رها د ؟


متاسفانه تا زمانی که مسئله حجاب و «زن محور» باشد به بن بست خواهیم خورد، یعنی مسئولان ما این قضیه را به خوبی متوجه شدند که ت گرایی در مسئله حجاب صدمه بزرگی را به این مهم وارد کرده است، راهش اشتباه است باید به مردم بگویند که ما راه را اشتباه رفتیم و مسئله حجاب و یک مسئله ای است که در عرصه اجتماعی، زن و مرد نمی شناسد، زن را هدف قرار ندهند.


 


6- بهترین شیوه برای جذب جوانان و نوجوانان به داشتن حجاب ی و رعایت و حجاب در جامعه از نظر شما چه می تواند باشد؟


در حال حاضر به ویژه در فصل تابستان مراکز فرهنگی متعددی وجود دارد. باید گفت اکنون شیوه های قدیمی دیگر پاسخگو نیست ،بایستی با بازی  ها و شیوه های شاد،ک ن را تحت آموزش قرار داد تا آموزش در ذهن آنها حک شود. نباید به کودک 5-6 ساله مستقیما گفت که تو باید روسری سرت کنی یا مثلا بایدحجاب این مدلی را بپذیری ،این را تبلیغ نکنید.آموزش باید روی ابعاد درونی حجاب و صورت گیرد که ما به آن به عنوان نگاه می کنیم و این را باور داشته باشیم که قطعا از به حجاب خواهیم رسید .


 


همانطور که بسیاری از ن کشورهای ی به دلایل شخصی و با انگیزه های مذهبی و فرهنگی به این قضیه روی آوردند و فرزندانشان هم به همین دلیل حجاب را انتخاب د و چون سن شان پایین بوده به حجاب احترام می گذارند و به هیچ قیمت حاضر نیستند از آن بگذرند و دیگران هم برای این حجاب احترام قایل هستند.


 


به نظر بنده دیگر زمان برخورد با شیوه های قدیمی گذشته است و اینکه مراکز فرهنگی مانند صدا و سیما بیایند افرادی را که حجاب را انتخاب د بیاورند و در مورد آن صحبت کنند این شیوه درست نیست، مطمئن هستیم که بسیاری از اساتید در این زمینه وجود دارند که هم دغدغه دین و هم دغدغه فرهنگ جامعه ایرانی را دارند و به خوبی می توانند در کنار مسولان کمک کننده باشند منتهی در راستای سیاست های این دستگاه های فرهنگی نباشند ولی می توانند دغدغه های آنها را پوشش دهند. ما باید از این پتانسیل ها و امکانات که تا آن مرحله هشدار نرسیدیم، استفاده کنیم.


 


همچنین حجت ال روح الله گ اری، پژوهشگر دینی نیز در این خصوص به شبستان گفت: یک وظیفه حکومت و یک وظیفه مردم دارند، این دو وظیفه باید همزمان و توام با هم پیش بروند، اگر تو خیابان ماشین بگذارید و بگویید ن بدحجاب را سوار می کنید در صورتی که معیار بد حج و بی حج را نمی دانیم و حتی گاهی اوقات معیارها در زمینه حجاب سلیقه ای عمل می شوند. اگر مردم ببینند که با این مظاهر برخورد می شود ولی وقتی به ادارات تمام تی یا شبه تی مراجعه می کنند می بینند خانمی که پشت میز نشسته حجابش اصلا حجاب مناسبی نیست، به نظر شما مردم باید به این نحوه برخورد ما اعتماد کنند؟ خیر، نباید اعتماد کنند، بگویند یک بام و دو هوا یا حتی در بعضی از موارد مانند انتخابات و راه پیمایی ها دیده شده است افرادی که مظهر بی حج در جامعه خوانده می شوند و یا در هنگام انتخابات در رسانه ملی نشان  داده می شوند که آیا شما در پای صندوق های رای حاضر می شوید؟ می گویند بله حاضر می شوند، این یک دوگانگی است و این را مردم نخواهند پذیرفت.


 


مسئله حجاب یک مسئله دینی، اجتماعی و الهی است، مسئله بی حج آفات بسیار فراوانی را در جامعه دارد. اگر شما امروز می بینید از 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود یکی از علت های اساسی آن مسئله حجاب است. حجاب فقط چادر یا روسری ای که ن بر سر می اندازد، نیست؛ این اصلا معنای حجاب  نیست  بلکه یک قسمتی از حجاب است.


 


ما حجاب پوششی و حجاب کلامی داریم که در جامعه  فراموش شده است، آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که می فرماید :خانم ها وقتی می خواهند با نامحرم صحبت کنند با عشوه صحبت نکنید آیا ما در رابطه با حجاب کلامی  و شوخی بین زن و مرد برای مردم مطالبی را بیان کردیم اینها جزو مصادیق حجاب است که به آنها توجهی نمی کنیم.


 


گاهی اوقات در رسانه ملی  ما دو تا مجری زن و مرد در حضور 80 میلیون نفر با یکدیگر بگوبخند و شوخی می کنند این با مسئله حجاب تضاد دارد، حجاب فقط این نیست که موهای سرتان را بپوشانید این یک قسمتی از حجاب است.


سخنان (ره) در باره ی وصیت نامه :

این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید

و خداوند قبول کند یک روز هم یکی از وصیت نامه ها را بگیرید ومطالعه کنید و فکر کنید.

این وصیت نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند ...

شهید عبدالله رحمانی منش

خواهرانم، مبادا حجابتان را فراموش کنید، چون ما سربازان به خاطر حجاب و حفظ مملکت و دین با دشمن می جنگیم.


شهید یعقوب ابراهیم نژاد

اگر می دانستم با هر بار که خونم ریخته می شود بی حج آغوش حجاب در بر می گیرد، حاضر بودم هزاران هزار بار کشته شوم.

شهید احمد پناهی

حجاب شما سنگری است آغشته به خون من که اگر آن را حفظ نکنید به خون من خیانت کرده اید.

شهید محمد محمودی

حجاب شما از خون ما که در جبهه می ریزد برای دشمن کوبنده تر است.

شهید ابراهیم هاشمی

حجاب شما به خون ما رنگ می بخشد.

شهید تقی سیفی

خواهران در حجاب و برادران در نگاه می توانند را سرکوب کنند.

شهید منصور رنجبران

این دنیا زودگذر است و به زودی همگی ما برای پاسخ در میز محاکمه الهی حاضر می شویم و آن موقع است که از شما سوال می شود ای ن آیا پیرو حضرت فاطمه(س) بودید یا نه؟ چه جو دارید بدهید؟

شهید محمدرضا جمشیدیان

آ تا کی؟ چقدر وصیت کنند که خواهران حجاب، حجاب. چرا از زینب و زهرا(سلام الله علیهما) درس نمی آموزید؟ دیگر بقیه با وجدان خودتان... آ کمی هم به آ ت فکر کنید.

شهید عبدالله محمودى

« و تو ا ى خواهر دینى‏ام: چادر سیاهى که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده‏تر است.»

شهید رحیم آنجفى

« خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان مى‏کُشید.» «حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل‏حجاب دشمن را مى‏بینى و دشمن تو را نمى‏بیند.»

شهید محمد کریم غفرانى

« حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.»

شهید حمید رضا نظام

« خواهرم: از بى‏حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل‏باش.»

شهید سید محمد تقى میرغفوریان

«از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب ، این لباس رزم را حافظ باشند.»

طلبه شهید محمد جواد نوبختى

«خواهرم: هم چون زینب باش و در سنگر حجابت ‏به خدمت کن.»

شهید صادق مهدى پور

«یک دختر نجیب باید باحجاب باشد.»

شهید بهرام یادگارى

« خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان ‏مى‏زند.»

شهیدابوالفضل سنگ‏تراشان

«تو اى خواهرم... حجاب تو کوبنده‏تر از خون سرخ من است.»

شهید حمید رستمى

«به پهلوى ش ته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى‏دهم که ، حجاب را حجاب‏را ، حجاب را ، رعایت کنید.»

شهید على اصغر پور فرح آبادى

خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بى‏اعتنایى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.»

شهید على رضائیان

«شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنویت و صفا مى‏کشاند.»

شهید على روحى نجفى

«از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند ، زیرا که‏حجاب خون‏ بهاى شهیدان است.»

شهید غلامرضا عسگرى

«مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداکارى شما رشد پیدا .»

شهید محمد حسن جعفرزاده

« اى خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهى چادر تو مى‏ترسد تا سرخى خون من.»

شهید محمد على فرزانه

« خواهرم: زینب‏گونه حجابت را که کوبنده‏تر از خون من است‏حفظ کن.»

رییس جمهور شهید محمد على رجایى

« خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته‏اند و خود را هم چون فاطمه و زینب حفظ مى‏کنند... هدف‏دار در جامعه حاضرشده‏اند.»

شهید خلبان عباس بابایی

حجاب ، حجاب را خیلی زیاد رعایت کن .

شهید ابراهیم نجاتی :

از خواهرانم می خواهم با رعایت حجاب و مسائل دینی و ی مشت محکمی به

دهن شمنان انقلاب بزنند.

شهید حسین عنایتی

ای خواهران حزب الله، از شما نیز تقاضا دارم قدم بر خون شهیدان نگذارید و با حفظ حجاب از خون شهیدان پاسداری کنید

و همیشه در صحنة انقلاب باشید.

شهید محمد کشوری

خواهر حزب الّلهی ام، ممکن است شما فکر کنید که چرا این سعادت (فیض شهادت) تنها نصیب برادران می شود، لکن ای خواهرم، این را بدان که شما در سنگر حجاب و مسجد ومدرسه کوشا باش و فعالیّت شما از خون ما پُر ارج تر و کوبنده تر است. و نیز فیض آن از شهادت کمتر نیست.

شهید حمیدرضا قلی زاده

خواهرم، حجابت را حفظ کن و به دشمنان و انسانیّت بفهمان که زن مسلمان ایرانی زنی است آزاده، با شخصیّت، باایمان و الهام گرفته از مکتب بانوی بزرگ زهرای اطهر(س) که هرگز اجازه نخواهد داد – همانند ن به لجن کشیده- از او عروسکی کوکی بسازند و وسیله ای برای فروش بیشتر کالاهای تجارتی شود.

شهید حمیدرضا نظام

خواهرم، حجاب نشانگر زیبایی روح و شه توست. خواهرم، حجاب تضمین کنندة سلامت و پارسایی جامعه است. جامعه رابه ویرانی مکش. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت استو آیا واقعاً بهشت نمی خواهی؟ خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است. آیا واقعاً بهشت نمی خواهی؟
خواهرم، «غنچة نهفته در برگ را نچینند، از بی حج است اگر عمر گل کم است؛ نهفته باش و همیشه گل باش».

شهید محمد علی زاده

خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، حضرت زینب را خشنود کن

شهید عباس شعیبی

تو را سفارش می‏کنم که حجابت را و دیگر رس ‏هاى زینبى را فراموش نکنى، و جنگ تو مبارزه با بى ‏بند و بارى ‏ها و بى‏ حجابى ‏ها و خلاصه نبرد با خود فروختگان داخلى است. این وظیفۀ شما و همه پیروان زینب است.

شهید محمد حسن آذری

مسئولیت زمانی و مکانی خود را کاملاً حس کرده و در تثبیت این انقلاب که ثمرة خون ی است در حدّ توانتان کوشا باشید.

شهید محمودباقر شادمی

ای مردم می خواهید تا کی در خواب گوشی بسر برید و به این همه مسائل بی اهمیت باشید. چرا باید این همه فساد جامعه را فرا گیرد، ولی ما بی تفاوت باشیم مگر نه این است که پیام خون آنها ادامه دهندة راهشان است؟ کاری نکنیم که در آن دنیا شرمندة روی شهیدان باشیم. بیایید تا دیر نشده از یک سری کارهایی که باعث گناه می شود دوری کنیم.

شهید احمد عظیمی جوزانی

از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب –این لباس رزم- را حافظ باشند. می خواهم هر زمان که آنها را می بینم به وجودشان افتخار کنم، و می خواهم زمانی که آنها را می بینم آن چنان پوشیده ظاهر و باطن باشند که باعث خشم دشمن و خوشحالی دوستان شوند، و البته اینها همه باید برای خدا باشد.

شهید حمیدرضا بااطمینان

با رعایت حجاب خود، پاسدار خون باشید.

شهید محمدعلی یوسفی

خواهران عزیزم! حجاب خود را حفظ کنید، چون سیاهى چادر تو، کوبنده‏تر از سرخى خون من است.

شهید مهدی ابراهیمی گیو

خواهرم! با حجاب باش.

شهید محمد حسین راستگو

تو اى خواهرم! حجابت مقدس‏تر از خون من است. شما مى‏توانید با این سنگر مقدس، کمر دشمن را بشکنید

طلبه شهید محمود قطب الدینی

«شما خواهران گرامی باید که زینب وار در زندگی با تمام مسائل آن برخورد

کنید با حفظ حجاب خویش که این سلاح برنده برای نابودی دشمنان

به کوری چشم آنها به نحشو احسن از آن استفاده نمائید وهمیشه رفتار

و اخلاق فاطمه (س) وزینب دخت گرامیش را سرمشق خویش قرار دهید »

شهید آبیاران

توصیه ای که به خواهران دارم این است که اگر می خواهند خون شهیدان را پایمال نکنند این است که حجاب خود را حفظ کنند.

شهید داود عبداللهی

خواهر جان، حجابت را حفظ کن تا جزو یاران خدا باشی، اگر می خواهی در دنیا سرافراز شوی، حجابت را حفظ کن.

شهید کریم دلبازجو

از همه برادران و خواهران عزیز می خواهم که همیشه آماده باشید چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. بالاخص یک سفارشی که همیشه در و ان معصوم(ع) و از صالحین نقل شده مساله حجاب است. از همه خواهران غیور می خواهم که عفت را پیشه خود قرار دهید.

شهید اسماعیل اسکندری

و شما خواهران حجاب خود را حفظ کنید که حجاب شما سلاح شماست.

شهید علی آقاباقری

وصیت من به خواهرانم این است که در شهادت من مثل زینب (س)عمل کنید و حجاب که اصلی ترین مسئله است را رعایت کنید که حجاب حمایت از خون شهیدان است.

شهید نادرعلی اکبرنژاد

به خواهرانم بگو که اگر از من بدی دیدند مرا ببخشند و همیشه حجاب خود را حفظ کنند، چون ما برای می جنگیم.

شهید محمد بی آبادی

و خواهران، شما در جامعه باید حجابتان را رعات کنید و از همه پدران خواهران می خواهم که فرزندانشان را حسین وار پرورش دهند.

دانشجوی شهید علی اسماعیلی رنجبر

و شما ای خواهران متدین و متعهدم، خدا را به عفت زهرای اطهر(س) و شجاعت زینب (س) قسم می دهم تا توفیق حفظ حجاب و عفیف بودن و استقامت به شما عنایت فرماید و آنگونه که زینب را قهرمان کربلای تاریخ کرد، شما را قهرمان عفت و استقامت و صبوری گرداند. بر شما باد حفظ حجاب و دعا بر امت و رزمندگان.


شهید میرطاهر سرمست زاده

اما پیامم به جوانان عزیز: خواهران و برادران: جبهه ها را خالی نگذارید و جهاد اکبر را هم فراموش نکنید از نفسهای ی دور باشید و به نامحرم نگاه نکنید. خواهران، حجاب خود را حفظ کنید.


شهید علی اصغر عد یان

خواهران عزیز، حجاب خود را حفظ کنید، شما باید در مقابل شایعه پراکنی ها و بی حج ها مبارزه کنید و رس زینبی را در جامعه ایفا نمایید.

شهید خان بابا خانی

وشما ای خواهران با حجاب خود را حفظ کنید


مقاله جایگاه حجاب در ادیان

مقدمـــــــه:

صرف نظر از مباحثی چون ادله حجاب، محدوده حجاب ی، فلسفه آن و مباحث دیگر، یکی از مباحث لازم در این باره، بررسی پیشینه این حکم است; به این معنا که آیا خود قانون و دستور خاصی برای پوشش ن در برابر مردان نامحرم ارائه داده است یا نه، رسم موجود بین بانوان مسلمان ریشه ای دیرینه دارد؟ ضرورت طرح این بحث از آن جا ناشی می شود که برخی مدعی شده اند: «ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو شد»2 و معتقدند که «حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد». برخی دیگر نیز گفته اند: «حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان وارد شده است».3 این مقاله در صدد کشف اثبات این مسئله است.

مفهوم شناسی :

قبل از ورود به بحث لازم است معنای واژه حجاب و مقصود از حجاب بیان شود.

مفهوم لغوی حجاب :

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در قرار دادن به کار می رود. ابن درید می گوید: «حجبت الشیء. .. اذا سترته، و الحجاب: السِّتر...، احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت فیه.4 حجاب، پوششی است که روی شیء را فرا می گیرد و حجاب یعنی ...، زمانی که خورشید در ابر فرو می رود عرب می گوید: احتجبت الشمس فی السحاب». فیومی این واژه را چنین توضیح می دهد:
حجب فعلی متعدی است و به معنای مانع شدن به کار می رود. به ، حجاب می گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته می شود، زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می گردد، ولی برخی مواقع به موانع معنوی نیز حجاب گفته می شود.
از گفتار اهل لغت می توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششی گفته می شود که مانع از دیدن شیئی پوشانده شده می شود. شهید مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خود را درباره این واژه، چنین بیان می کند:
کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب، بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد.

این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است. شهید مطهری می فرماید:
در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: «حتی توارت بالحجاب» یعنی تا آن وقتی که خورشید در مخفی شد. تعبیر حجاب با همین معنا در آیه 51 سوره شوری و نیز در آیه 53 سوره احزاب به کار برده شده است... . در دستوری که المومنین(علیه السلام) به مالک اشتر نوشته است می فرماید: «فلا تطولن احتجابک عن رعیتک» یعنی در میان مردم باش کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده.

مفهوم اصطلاحی حجاب :
حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم، اصطلاح خاصی دارداما در مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله ای فقهی است دارای معنای خاصی نیست. این واژه در فقه در معنای لغوی خود که همان حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده بود. در دوران متأ این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص ن اطلاق شده است. شهید مطهری در این باره می فرماید:
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنی پوشش است به کار می رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه ستر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب، است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است... در آیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به ن پیغمبر .
معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است، نه نشینی ن. تردیدی نیست که حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری بوده و همه طوایف ی بر آن اتفاق نظر دارند.


حجاب در ادیان الهیفطری بودن پوشش:
حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب، دارای جایگاه خاصی است، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و ، یک امر فطری است.
داستان حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند. در تورات (کتاب مقدس یهودیان که برای یان نیز مقدس است)، می خوانیم:
«و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نی ت و به نظر، خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس، از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد * آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتنن ساختند...».

بعد ادامه می دهد:
«و آدم، زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است* و خداوند رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید».

بر طبق این متن، آدم و حوا لباسی نداشتند و بعد از خوردن شجره ممنوعه چشمشان باز شد و فهمیدند که اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند و بعدا خداوند لباسی از پوست به ایشان ارزانی داشت.

در قرآن کریم در مورد داستان حضرت آدم و حوا چنین آمده است:

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة
آن گاه که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشیدند، پوشش خود را از دست داده ( شان آشکار گردید) و به سرعت، با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندند.

طبق آیات شریفه قرآن کریم، حضرت آدم و حوا قبل از چشیدن درخت ممنوعه دارای لباس بوده اند، اما با خوردن از آن درخت ممنوعه (بر اثر اغوای ) لباس خود را از دست دادند که بلافاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند.

به هر حال، مطابق هر دو نقل، پس از احساس برهنگی (خواه طبق نقل تورات قبل از آن دارای لباس نبوده و یا طبق قران کریم دارای لباس بوده اند) بلافاصله خود را با برگهای درختان بهشتی پوشاندند. این احساس شرم از برهنگی حتی بدون حضور ناظر بیگانه، و سرعت در پوشاندن خود به وسیله برگ ها (ولو بطور موقت)، از آن جهت که تحت هیچ آموزش یا فرمانی از جانب خداوند یا فرشته وحی و یا تذکر هریک به دیگری صورت گرفته است، بیانگر فطری بودن پوشش در انسان است و ثابت می کند که لباس و پوشش، به تدریج و بر اثر تمدن ها ایجاد نشده است، بلکه انسان های نخستین، یا به تعبیر بهتر، نخستین انسان ها، به طور فطری بدان گرایش داشته اند. و بنا به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های جهان، حجاب در بین ن، معمول بوده است. هر چند حجاب در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه بطور کامل از بین نرفته است.
اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم، به خوبی حجاب و پوشش زن را در آن می بینیم. دقت در لباس ملی کشورها ما را از ورق زدن کتب تاریخی برای یافتن ملل و اقوامی که ن آنها دارای حجاب بوده اند، بی نیاز می سازد و به خوبی اثبات می کند که حجاب در میان اکثر ملت های جهان، معمول بوده و اختصاص به مذهب یا ملت خاصی نداشته است.
تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا وم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت ن به ودیعت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است.
در ادیان زرتشت، یهودیت، یت و ، حجاب ن امری لازم بوده است. کتاب های مقدس مذهبی، دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات این مدعاست.
حجاب در شریعت زرتشت:

«آشو زرتشت» با توصیه ها و اندرزهای خود، کوشیده است تا پایه های حج را که ن ایرانی به عنوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کنند، در عمق روح آنان مستحکم نماید و از این راه، ضمانت اجرای قانون حجاب را در آینده نیز تامین نماید و بدین سان، جامعه خویش را در مقابل امکان انحرافهای اخلاقی پنهان، بیمه کند.
قسمتی از پند و اندرزهایی که «آشو زرتشت» به پیروان خود توصیه نموده را نقل می کنیم، تا این اقدام مهم «آشو زرتشت» بهتر نمایان گردد و حرکت او در جهت تعالی و آموزش ریشه های «حفظ حجاب» و بیان وم توام نمودن حجاب ظاهری با عفت باطن، روشن ترشود.
او می فرماید:

◄ ای نوعروسان و دامادان! روی سخنم با شماست. به اندرزم گوش دهید و گفتارم را به خاطر بسپارید و با غیرت، در پی زندگانی پاک برآیید. هر یک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی، بر دیگری پیشدستی جوید تا آن زندگانی مقدس شویی، با خوشی و می همراه باشد.

◄ ای مردان و ن! راه راست را دری د و پیروی کنید. هیچ گاه گرد دروغ و خوشی های زودگذری که تباه کننده زندگی اند، نگردید، زیرا لذتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده ای است که با شیرینی در آمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این گونه کارها زندگانی گیتی خود را تباه مسازید.

◄ پاداش رهروان نیکی، به ی می رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس، چیز دیگری نخواهد بود.

◄ فریب خوردگانی که دست به کردار زشت می زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان وش و فریاد و ناله است، ولی ن و مردانی که به اندرز و راهنمایی من گوش فرامی دهند، آرامش و خوشی زندگی بهره شان خواهد بود و سختی و رنج از آنان دور خواهد گشت و به نیکنامی جاودانی خواهند رسید.3

و در کتاب «وندی داد» این جمله به طور مکرر آمده است: «کلام ایزدی است که کردار زشت را نابود می کند: از تو- ای مرد! – خواهش می کنم پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز! از تو- ای زن! خواهش می کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز! آرزو دارم صاحب فرزند باشی و شیر تو فراوان شود!»4

در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در ذیل عنوان «پوشاک اقلیت های میهن ما» در مورد حجاب ن زرتشتی چنین می خوانیم:
«این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد، چنانکه روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و برش، همان شلوار بانوان کرد آذربایجان غربی است و کلا ، همان کلا بانوان بندری است».

دین زرتشت، بر سه اصل اساسی، « شه نیک»، «گفتار نیک» و «کردارنیک» استوار گشته است.

موبدان در تفسیر شه و کردار نیک می گویند:
«یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به ن دیگر دوری جوید».

در اندرز «آذرباد مارا سپند» موبد موبدان آمده است: «مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن»5حجاب در شریعت یهود:
رواج حجاب در بین ن قوم یهود، مطلبی نیست که ی بتواند آن را مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین ن یهود سخن گفته اند، بلکه به افراط ها و سخت گیریهای بی شمار آنان نیز در این زمینه تصریح کرده اند. در کتاب «حجاب در »، آمده است:
«گرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و آن را به وجود آورد، ولی در ملل غیر عرب، به شدیدترین شکل، رواج داشت. در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می د، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه می خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین (صورت و کف دستها) هم پوشیده می شد. حتی در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از قایم زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت درآورده بودند»

ویل دورانت، که معمولا سعی می کند موارد برهنگی یا احیانا تزیینات و آرایش های ن هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبیعی جلوه دهد، در این مورد می گوید:
«در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان ن خویش را با البسه فا می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد»

او در توصیف ن یهودی می گوید:
«زندگی آنان علی رغم تعدد زوجات، به طرز شایان توجه، منزه از خطایا بود. ن آنان دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانی پرزا، و امین بودند و از آنجا که زود وصلت می د، ا به حد اقل، تخفیف پیدا می کرد»

فرمت این مقاله به صورت word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین کنید


فایل

* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن ب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.

* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.

* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما


برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران


ادامه مطلب

رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. در نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی، برای فعالیت در این زمینه خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فرهنگ نیوز، "موسسه خیبر" با توجه به مشکلات فکری و عقیدتی که فرا روی نسل جوان است و در راستای مبارزه با جنگ نرم دشمنان ، اقدام به تعریف پروژه هایی می نماید که اساس این پروژه ها بر تحقیق و پژوهش استوار است، قالب پروژه های تحقیقاتی از قبیل خانواده، و حجاب، نقد فمینیسم، صهیونیزم و ... است.در گام بعد، پروژه ها کاربردی شده و در قالب پوسترهای نمایشگاهی، کتاب، مقاله، لوح فشرده، کلیپ، انیمیشن و ... با رویکردی هنری به جامعه عرضه می گردد.به بهانه روز و حجاب با "سرکار خانم نعیمه لو" مدیر مسئول و مدیر پژوهشی مؤسسه فرهنگی-هنری- کاربردی خیبر به گفتگو نشسته ایم.
1- با توجه به وضعیت حجاب در جامعه امروز، بهترین را ار حل مسئله بی حج در جامعه چیست؟
به قول ی که فرمودند: هر چیزی، هر زمان به شکل هنر در نیاید، تاثیر گذاری خودش را ندارد، عمق و ریشه ندارد. این مسئله مهم امروز مورد غفلت قرار گرفته است، ما برای ترویج حجاب از روش های هنرمندانه استفاده نکردیم. خودمان را به جای یک دختر بی حجاب و در شرایطی که او هست، قرار ندادیم، نیازهای او را نسنجیده ایم تا بتوانیم به سوالات ذهن او جواب بدهیم. بلکه بر اساس تصویری که خودمان از شرایط داریم و با نگاه خودمان شروع به فعالیت در زمینه حجاب کردیم بنابراین به نتیجه مطلوب نرسیدیم. بهترین را ار حل مسئله حجاب کار عالمانه مخاطب شناسانه و هنرمندانه است.
2- اگر بخواهید درصد بدهید به انی که در موضوع حجاب نقش دارند، چگونه تقسیم بندی می کنید؟
متأسفانه حجاب مسئله ای است که از اول انقلاب ی تا کنون، روی آن کار اساسی صورت نگرفته است و دشمن از آن به عنوان یکی از حربه های فرهنگی بهره گرفت تا به ریشه و اساس و ایران ضربه بزند. چرا که در این 35 سال رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی باعث شده است تا اگر هم ی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
این قدر روش های غلط و سلیقه ای در طی این سال ها در مورد ترویج حجاب استفاده شده و با ش ت مواجه شده است که باعث شده تا این روحیه بین متدینین و از آن بیشتر بین متولیان فرهنگی در حال گسترش است که نمی توان درباره حجاب کاری کرد. اما مسئله اینجاست که باید روش ها را اصلاح کرد از کارهای کلیشه ای، تذکرات بدون برنامه و معیار، تصویب فلان قانون، رفتارهای انتظاماتی با حجاب پرهیز کرد، این فعالیت های تکراری جواب نمی دهد.
امروزه با وجود عدم توجه مسئولین به مسئله حجاب که با روش های بعضا غلط خود دچار سرخوردگی شده اند، باز هم مردم انقل کشورمان که در تمام برهه های انقلاب در صحنه حاضر هستند این بار باز هم وارد میدان شده اند. خوشبختانه نهادهای مردمی کارهای بزرگی انجام داده اند، من می توانم یک لیست بلند بالا از تمام نهادهای مردمی در سراسر کشور برای شما بیاورم تا ببینید که افراد متدین و دغدغه مند در سراسر کشور برای تبلیغ حجاب چه کارهای خوبی انجام می دهند ، حتی این نهادها لیستی از نتایج فعالیت خود را از افرادی که به حجاب ترغیب شده اند را هم برای ما ارسال کرده اند.
3- با توجه به فعالیت 15 ساله موسسه خیبر توانسته اید با تحولات جامعه در بحث حجاب همراه شوید؟
هدف ما از فعالیت در دبیرستان ها تغییر نگرش دختران است. اگر تا چند سال پیش این دختران می گفتند که اصل حجاب غلط است ، از خودتان درآورده اید و در هیچ جای دنیا قانونی برای پوشش وضع نمی کنند. الان دختران نجابت به این نتیجه رسیده اند که حجاب اصل درستی است اگر چه در کشورهای مختلف اشکال گوناگون پوشش وجود دارد. این تغییر نگرش بهترین و مهمترین نتیجه ای است که گرفته ایم.
در مدارس نظر سنجی هایی را بدون ذکر نام انجام می دهیم و بر اساس این نظرسنجی بالای 75درصد می گویند نگرش شان به موضوع حجاب عوض شده است و به سوالات ذهنی مان پاسخ داده شده است. این نتیجه به خاطر این است که ما بر روی مسئله حجاب متمرکز شده ایم(نیامدیم ی ال درباره حجاب، ی ال درباره ، ی ال درباره روزه بحث کنیم).
در دبیرستان های تهران هم این استمرار و متمرکز بودن یکی از نمودهای فعالیت ماست. شاید مهمترین راهبرد ما برای به روز بودن این است که کارشناسان ما که در دبیرستان های مختلف در طول هفته فعالیت می کنند، آ هفته با هم درباره شبهات و سوالاتی که از طرف دانش آموزان مدارس مختلف مطرح می شود را با هم درمیان می گذارند و درباره پاسخ هایش با هم همفکری می کنند.
دومین را ار ما روند مستمر ما در فعالیت مان است، این کار باعث شده که ما ارتباط خیلی با دختران دبیرستانی داشته باشیم که ما را از نظر ذهنی به هم رسانده است. این ارتباط با دبیرستانی ها خیلی تاثیرگذار بوده و این موفقیت تمام سختی ها را برایمان همواره کرده است.
سومین راهبرد ما طبق تحقیقاتی که داشتیم آن است که دختران دبیرستانی از رمان استقبال خوبی می کنند و کمبود کتاب با موضوع حجاب هم در جامعه احساس می شود، بنابراین ما رمان هایی با موضوع حجاب تالیف کرده و در دست تالیف داریم.
4- دقیقا حرکتی که در مدارس شکل گرفته است چیست؟ چه اندازه موثر بوده و به اه تان نزدیک شده اید؟برای آینده چه برنامه هایی مد نظر دارید؟
در فضای دبستان حرف شنوی و تاثیر پذیر بودن حاکم است، در فضای منطق و استدلال حاکم است اما در دبیرستان نه به آن صورت حرف شنوی حاکم است نه منطق بلکه دانش آموزان به مسائل نگاه احساسی دارند در عین حال که می خواهند منطق کار را هم بدانند.. ما سخت ترین مقطع را انتخاب کردیم و خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که اثرگذار است. می شود کار کرد و نتیجه هم گرفت.
ما ابتدا یک پژوهشی در مورد شبهات و سوالات جوانان و نوجوانان ایرانی را از منظر افرادبی حجاب انجام دادیم. بعد یک سری کلاس های آموزشی با موضوعات؛ روانشناسی جوان و نوجوان، شیوه جذب آنان و تغییر تفکر برای مبلغین خود ترتیب دادیم و در ادامه وارد دبیرستان های دخترانه تهران شدیم. با دختران دبیرستانی وارد گفتگو شدیم، نه تنها پای صحبت با دخترانی که م م به رعایت حجاب نبودند می نشستیم بلکه با دخترانی که نمی خواندند یا کاهل به بودند هم حرف می زدیم به طوری موفق شدیم نگاه شان را تغییر دهیم.
موسسه خیبر طی 4سال در 500 دبیرستان دخترانه تهران فعالیت مستمر داشته است و با دختران درباره کرامت و جایگاه زن صحبت کردیم و خوشبختانه با استقبال خیلی خوب دانش آموزان مواجه شدیم. البته برای تداوم حضورمان سامانه پیامکی را ساماندهی کردیم که از طریق آن با دختران در ارتباط هستیم. این سامانه علاوه بر اینکه محتواهای خوبی در مورد هدف زندگی، مهارت های زندگی، روابط دختر و پسر و...پیام های پرمحتوایی را ارسال می کند، به سوالات و شبهات آنان پاسخ می دهد.
دوره تکمیلی طرح دختران نجابت ما امسال برای اولین بار در مدارس برگزار گردید که درباره ارتباط دختر و پسر و مهارت های زندگی است.نتیجه این تلاش ها و هم صحبتی ها این شده است که بالای 90 درصد از دختران دبیرستانی می گویند که حرف شما درست است و بالای 85 درصد دختران می گویند که نگرش ما نسبت به حجاب عوض شد. تاحالا ی این طوری و با این گفتمان با ما صحبت نکرده بود.
یکی از روش های دشمن پروژه عظیم حیاز است که با ارائه شخصیت های کارتونی الگوسازی می کنند. موسسه خیبر دو سال است که شخصیت های ثنا و ثمین و سینا را طراحی و ارائه کرده است و طبق فرموده ی در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب در سال 92 داشتند و شخصیت های ما را دیدند، فرمودند باید از این شخصیت ها انیمیشن بسازیم. مسلما تاثیرگذاری انیمیشن و آموزش سبک زندگی این شخصیت ها خیلی مهم است. یکی دیگر از برنامه های آینده ما این است که به خانواده ها درباره مضرات کارتون ها ،شخصیت های الگوساز فضای مجازی و عروسک ها به صورت مکتوب و صوتی- تصویری اطلاع رسانی کنیم.
دومین برنامه ما پژوهش درباره کتاب های پرخوانش جوانان است. نویسنده هایی که در این عرصه خیلی تاثیرگذارند را در دست نقد داریم تا بتوانیم متدهای منتقدانه قابل پذیرش برای دانش آموزان را به صورت ویژه نامه ارائه دهیم تا مضرات مستقیم این رمان ها را به مسئولین و خانواده اطلاع رسانی کنیم. زیرا به این نتیجه رسیده ایم که واقعا یکی از آسیب های بزرگی که دختران را در این سنین تهدید می کند، تاثیر این رمان ها است که نظر آنها را در مورد روابط دختر و پسر تحت شعاع قرار داده و حتی زندگی آینده آنان را تحدید می کند. تجربیات خودمان را با برگزاری کلاس های آموزشی در اختیار مبلغان حجاب و می خواهیم قرار دهیم و البته پژوهش هایمان نیز مرتب تقویت و بروزرسانی می شود.
مسئله غیرت موضوع مهمی است. امروزه مسئله تنها از ن مطالبه می شود. اما به موضوع غیرت مردان هم که نسبت به و حجاب دختران و ن خود بی تفاوت شده اند نیز باید پرداخته شود، زنده غیرت در میان مردان و بررسی ابعاد مختلف آن نیاز به یک پروژه جامع دارد که ما در تدارک تهیه کتاب، نمایشگاه و محصولات مختلف دیگر با موضوع غیرت مردان می باشیم.
5- میزان استقبال نسل جوان از موضوع حجاب تا چه اندازه بوده است؟
ما معتقدیم که بر اساس صحبت ی، بهترین روش ترویج حجاب، راه استدلال و منطق است،با شناسایی روحیات و نیازهای جوان باید با استدلال و منطق با آنان برخورد کرد. دشمن نیز دقیقا از همین روش وارد عمل شده است و با شناسایی نیازهای مادی و جسمانی نسل جوان و نوجوان آنان را تحریک می کنند تا به نتیجه مطلوب خود برسند.
تداوم سامانه پیامکی و کتاب های تاثیرگذار و ماندگاری که در مبحث حجاب تالیف نموده ایم نتیجه خیلی خوبی برایمان داشته است. معلمان در مدارس بودند که می گفتند ما هر موقع با دختران مان درباره حجاب صحبت می کردیم، گارد می گرفتند ولی وقتی کتابچه شما راخواندند، مشتاق بودند که با کارشناسان ما صحبت کنند.
6- نقش الگو و الگو سازی را در میزان اثرگذاری حجاب افراد چگونه دیده اید؟ شما چه الگویی را به دختران نجابت معرفی می کنید؟
الگوسازی خیلی مهم است چرا که انسان همیشه به الگو نیاز دارد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا(احزاب21) «قطعا براى شما در رفتار رسول خدا مایه اقتدا و سرمشق زندگى است براى ى که به خدا و روز واپسین امید (قلبى و عملى) دارد و خدا را بسیار یاد مى‏کند».
مشکل ما این است که می خواهیم اسوه های بزرگ تاریخ مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) را به عنوان الگو مطرح کنیم اما نمی دانیم چگونه این اسوه ها را معرفی کنیم که برای نسل امروز ملموس و قابل فهم باشد. اولا اینکه باید این الگوها را بتوانیم به زبان جوانان و ن امروز معرفی کنیم.
ثانیا باید الگوهایی که در میان خودشان هست را به جوانان مان معرفی کنیم. افرادی که در شرایط سخت به خاطر ارزش های اخلاقی حجاب شان را رعایت کرده است، معرفی کنیم در این زمینه ما از دختران چادری که در مسابقات بین المللی ورزشی شرکت کرده و مدال آورده بودند یک کلیپ تهیه کردیم که خوشبختانه کلیپ تاثیرگذاری بود.
7- میزان تاثیرگذاری تبلیغات و فروش محصولاتی که مروج بی حج هستند را چگونه ارزی می کنید؟ شما هم از این روش استفاده کرده اید تا تاثیرگذار باشید؟
ما در مدارس مستقیما در مورد چادر صحبت نمی کنیم که بیایید چادری شوید، مستقیما تبلیغ چادر نمی کنیم. برای ما مهم این است که بتوانیم تغییر نگرش بدهیم اینکه چند نفر چادری می شوند نمی تواند وما به معنای تنها نتیجه مثبت کار باشد.
در میان محصولات خود از جمله کتاب و cd هایی که در جوانان تاثیرگذار هست، محصولات حجاب را می بریم و برای چادرهایمان هم 50 درصد تخفیف قائل می شویم و در هر مدرسه با توجه به هزینه ای که بانی کار تقبل کرده است تنها می توانیم 15 چادر را با این قیمت می فروشیم. جالب این جاست که استقبال این قدر خوب است که در بسیاری از مدارس ت ش از30 چادر مطالبه و دریافت شده است.
8- چه را ارهایی را برای ترویج حجاب به مبلغین و دیگر افراد توصیه می کنید؟
مسئله مهم این است که عمیق، عالمانه و هنرمندانه عمل کنیم تا تاثیرگذار باشیم و از رفتارهای نمایشی پرهیز کنیم. اعتراض آمیز به تنهایی دردی را دوا نمی کند. بحث حجاب از لحاظ فلسفی و منطقی در اذهان خوب جا نیافتاده است .به قول حاج آقا قرائتی ما را بد معرفی کردیم، اگر به انسان تشنه ای در آفتابه آب بدهیم، او خود را سیراب نمی کند به خاطر اینکه ظرف بدی را انتخاب کردیم. در مورد حجاب هم همین اتفاق افتاده است، دانش آموزان حقایق را نشنیده بودند یا اگر شنیده بودند، بد شنیده بودند ما برای ارائه حجاب به جوانان، ظرف خوبی را انتخاب نکردیم.
طی این دوسال به این نتیجه رسیده ایم که در بحث حجاب تنها دانش آموز تصمیم گیرنده نیست بلکه یک مثلث سه ضلعی است که والدین، اولیای مدرسه و دانش آموز سه ضلع آن را تشکیل می دهد. بنابراین بر اساس این تجربه طی دو سال اخیر ما جلسات ویژه سخنرانی را برای والدین دانش آموزان ترتیب می دهیم که در این جلسات کلیات روانشناسی نوجوانان را برای والدین توضیح می دهیم. ارزش و جایگاه زندگی حیامند و مضرات نداشتن حیا در زندگی را تبیین می کنیم. خیلی اوقات دختران می خواهند چادری شوند اما والدین مخالفت می کنند. ما از طریق علمی، دینی و منطقی خانواده ها را توجیه می کنیم که حجاب به نفع دختران شماست.
برای مدیران و معاونین و معاونان پرورشی مدارس نیز که بعضا اعتقاد محکمی ندارند و یا افراد معتقدی هستند ولی بلد نیستند که دانش آموز را مجاب کند جلسات آموزشی گذاشته ایم که کتاب های خوبی را هم در این زمینه ارائه می دهیم.
رسانه ملی و سایت های خبری می توانند با نهادهای مردمی که در زمینه حجاب فعالیت می کنند در ارتباط باشند و از فعالیت های آنان، کارهای خوبی که با خلاقیت انجام می دهند و مهمتر اینکه این کارها بر اساس فرهنگ و آداب ا بومی سازی شده است، گزارشی تهیه کنند و با انعکاس این اخبار هم به اقشار مختلف امیدواری بدهند که می شود با کمترین امکانات، در سخت ترین شرایط کارهای بزرگ انجام داد و به عنوان الگوهای موفق در زمینه اصلاح حجاب در کشور باعث ترغیب دیگر افراد و حتی مسئولین کشور شود.
به نیروی جوان اعتماد کنیم ، به نیروهای انقل و دغدغه داری که در کشور برای حجاب دارند کار می کنند اعتماد کنیم و به انها کمک کنیم.

اختصاصی از فایل هلپ ریشه های بدحج ن با و پر سرعت .

ریشه های بدحج ن


ریشه های بدحج ن

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :223

مقدمه

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .

چرا که هر ی احساس می کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان « ریشه های بدحج ن » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند .

بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبة مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیة جوانان می گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .

بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه انی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .

نامه چارلی چاپلین یکی از هن یشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می دهد فقط به خاطر هنر می توان و به روی صحنه رفت و تاکید می کند این ی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می باشد  . می نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن تو باید از آن ی باشد که رو ا دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی کند . بهر حال امیدوارم تو آ ین ی باشی که از تبعة غریزه ی بشوی »

وم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم ی است و در قرآن کریم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آیات چنان فهمیده می شود که « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، باید از چشم چرانی ، نظربازی اجتناب کند و مرد و زن باید پاکدامن باشند و ن باید پوشش خود را بر دیگران آشکار نکنند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان نباشند » .

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه و رعایت وم حریم میان مردان و ن اجنبی و عدم جواز خلوت میان مرد و زن بیگانه بیان شده است .

با توجه به اینکه مردم کمتر به این موضوعات اهمیت می دهند ولی با معضلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم باید به دنبال کشف علت باشیم که چرا اینگونه مفاسد رخ می دهد و با بررسی و تحقیق می فهمیم که علتهای گوناگون در کار است که « بدحج و بی حج » روحیه افراد تأثیر منفی و م ب می گذارد .

با توجه به موانعی که در ادامه راه بود گاهی دچار تردید می شدم اما دریافتم که بخاطر تازگی موضوع ارزش تحقیق در این باره چند برابر است . چرا که به عوامل و ریشه های معضلات آگاهی می یابم و حداقل توان خویش را در رفع این    معضلات می آزمایم .

این طرح در 3 بخش ارائه می شود که بخش اول در مورد حجاب بعنوان یک پوشش برای فرد می باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ، می باشد . این حجاب و پوشش ، از ابتدای بوده و برای سلامتی و حفظ خانواده ، بهداشت روانی در جامعه و پیشرفت علمی در ترقیات فکری و حفظ حریم زن و مرد و پیشرفت کارهای اقتصادی می باشد « چرا حجاب بعنوان یک پوشش است و از نظر تا چه حدی شخص باید رعایت حجاب نماید » .

جایگاه زن در جامعه کجاست و حجاب چقدر جلونظر بازی را می گیرد و حجاب چرا برای زن بعنوان یک الگو می باشد.

بخش دوم در مورد بی حج که نداشتن روسری و چادر و امثال آن است .

این بی حج در ایران از زمان رضاخان شروع شد ، بی حج که باعث بی بند و باری و فساد و طلاق و ترویج و فرهنگ برهنگی شد .

راه های مبارزه با عوامل بی حج و بدحج

تقویت ایمان و اعتقاد و احیاء ارزشهای ی و شناسایی الگوهای والا و ... می باشد و پیامدهای بی حج که از نظر عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش سوم در مورد بد حج که به پوشش غیر صحیح از چادر گفته می شود که باعث شده محیط زندگی اجتماعی را آنقدر ناامن سازد که به دختران ما و ن ما را اغفال می کنند با بررسی منشاء حرکتهای بدحج که اث ذیری از تبلیغات کشورهای غربی و گرایش به اشراف نمایی با انواع بدحج ها و برخی عقده ای می باشند و بدحج را برای گشودن عقده هایشان انتخاب کرده اند برخی بر اساس رفتارهای خانواده واطرافیان ، رفت و آمدها ، تبلیغات سوء . گرفتار بدحج شده اند و ریشة اصلی بدحج عبارتند از مدگرایی ، غریزه ، هوسرانی ، تقلید ، کمبود شخصیت غرب زدگی ، خودنمایی ، زن در روابط و ... و علتهای دیگری نیز هست که باعث بدحج شده است از قبیل: 1-عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی ، تشکیل احزاب و گرو های منافقین  و ... و اینکه اشخاص چه انگیزه ای از استفاده ناصحیح از حجاب دارند و آفتهایی که این معضل را بر روی فرد و جامعه داشته و راه های مبارزه با عوامل و ریشه های بدحج بیان شده و نتیجه و تأثیری که بر روی افراد گذاشته مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش اول : حجاب

فصل اول : تعریف حجاب ، تاریخچه حجاب ، حجاب چرا

فصل دوم : عوامل حجاب

فصل سوم : منافع حجاب

فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب

فصل اول :

1.تعریف حجاب

2.تاریخچه حجاب

3.حجاب چرا

 

1-تعریف حجاب

حجاب از نظر لغوی به معنای پوشش ، ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند[1] .

و آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت می گیرد و معنای دیگر : آن چه که با آن چیزی بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد و در اصطلاح ی ، نوعی از پوشش است که در محیطی که نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضی از قسمتها .

2-تاریخچه حجاب

تاریخ تاریک است نمی توان در حقیقت مبداء و آغازی برای حجاب زن آن چنان که امروزه تصور می شود بدست آورد . زیرا همه ملل ن خود را از حفظ طغیان شهوات مردان دیگر به صورتی پوشانده اند و تاریخ زن در جهان و مظهران در ملل که تمایل کیفیت پوشش زن در قدیم الایام است . تمام پدران ن خود را از دید نامحرمان محجوب داشته اند تا موجب تهییج و تحریک نشود و این از غیرت و عصمت فطری مرد است . برخی دیگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفة اقتصاد و مسایل اجتماعی و ب و کار وجدانیات و نفسانیات نام برده اند باز هم خالی از قضاوت دربارة انگیز بودن بی حج نبوده است[2] .

حجاب چرا

1-حجاب باعث بقاء و سلامت حیات خانواده می باشد .

نی که خواهان حفظ عصمت خویش می باشند و از حریم حجاب بعنوان دژ امنیت زن پاسداری می کنند ، لازم و واجب است که بیش از همه طبقات اجتماعی با انی که با یکی از مقدس ترین ارزشهای اجتماعی ن مبارزه می کنند و آرامش روانی و عرضی آنها را در جامعه به مخاطره می اندازند ، مقابلة جدی و گسترده نمایند و به دیگر ن بدحجاب که بدون توجه به حساسیت شدید روحی مردان نسبت به اندام زن ، از حجاب شرعی خود استفاده مناسب نمی کنند و با مردم کوچه و بازار برخوردی عادی و صمیمانه می نمایند ، بفهمانند که رعایت دقیق حجاب به مصلحت خود آنها و تک تک افراد جامعه است و مهم ترین عاملی است که می تواند سلامت زن را در جامعه و خانواده تامین نماید و راه نفوذ نظرهای پلید و مسموم بیگانگان را به حریم عفت آنان ببندد .

به شرط آنکه ن محجوبه و صالحه خود نیز عملاً الگوی دیگران باشند و حجاب ظاهری خود را با عفت باطنی همراه سازند زیرا همانطوریکه حجاب کامل ظاهری ، امنیت خارجی زن و سلامت روانی مردان جامعه را تأمین می کند ، عفت باطن نیز تضمین کننده سلامت و امنیت حجاب ظاهری می باشد ؛ لذا همواره با رعایت شرایط باطنی حجاب باید از لباسهایی استفاده کرد که فاقد رنگهای پرزرق و برق و جالب توجه باشد .

چادر مشکی که انتخاب عمومی ن ، مسلمان اکثرا ممالک ی است اگر چه از حیث رنگ و ظاهر دلپذیر نیست ولی از نظر تأثیر قابل توجهی که در تخفیف تحریکات مردان دارد می تواند یکی از بهترین نوع حجاب باشد .چادر مشکی که بدن زن را بطور یک سطح و یکنواخت بپوشاند تأثیر معجزه آسایی در تخفیف نظرهای مردان داشته و می تواند مانع بزرگی در مقابل آنها باشد . اگر ن محجوب تمام شرایط حجاب را رعایت نمایند بر وقارشان افزوده می شود وحتی مردان لاابالی هم در برابر آنها به شدت مراقب رفتار و برخوردهای خود می باشند و دست و پای خود را بیشتر جمع می کنند بطوریکه ی جرأت نمی کند مزاحمتی برای آنان بوجود آوردتا چه رسد به اینکه مورد سوءظن یا سوءقصدقرار بگیرند[3].

بنا به فرمایش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

« انما مثل المرأه الصالحه مثل الغراب الاعصم الذی لایکاد یقدر علیه »

« مثل زن باعفت ، صالح ، محجوب مثل کلاغ اعصم است که ی را قدرت دسترسی به آن نیست »

ب : حجاب برای بهداشت روانی جامعه لازم است

چرا که عدم رعایت پوشش نه تنها مردان را دچار مشکلات روانی ساخته . بلکه دل و ذهن شخص را از مسیر صحیح کار منحرف ساخته و جوانان اجتماع را نسبت به زن بی اعتماد کرده است . مخصوصاً اگر ن بی حجاب در خانواده شأن یک جوان باشد مثلاً برادری داشته باشند یا باید روح غیرت و عفت دوستی را به تدریج در  او از بین ببرند و یا اینکه روح انتقام جویی و کینه را نسبت به مردمی که به نظاره اندام بزک کرده وی (خواهرش یا دخترش) می پردازند در او بوجود می آورد و لذا دست به انتقامگیری و اقداماتی فاجعه انگیز می زند پس با بوجود آوردن یک جامعه سالم و داشتن بهداشت روانی صحیح می توان از حجاب برای پیشبرد اه استفاده کرد .

ج – حجاب برای حفظ جان زن لازم است .

بی حج گذشته از اینکه زن را در معرض نگاه ها و تعرضات بیگانگان قرار می دهد چه بسا موجب خطرات جانی برای آنها می شود اغلب نی که کشته شده یا خودکشی می کنند معمولاً انی هستند که مراقب رفتار و حرکات و حالات حجاب خویش نبوده اند پس در نتیجه زن با حفظ حجاب خویش می تواند جان خویش را از چشم چرانیهای مردان نجات دهد[4] .

د : حجاب برای پیشرفت علمی و ترقیات فکری جامعه لازم است .

عدم تأمین صحیح و به موقع غریزه در مردان بزرگترین مشکل روانی بوده و مانع تفکر و خلاقیت می باشد . در نتیجه هر چه مناظر انگیز در جامعه بیشتر باشد به همان میزان مشکلات روانی و عقب ماندگی فکری و فرهنگی بیشتر خواهد بود . عدم رعایت حجاب و پوشش صحیح نه تنها خود و خانواده را آلوده می کند بلکه بر سرنوشت یک کشور هم تأثیر می گذارد پس حجاب باعث پیشرفت علمی جامعه می باشد و زمانیکه از طرف پوشش خود در آسایش باشی بهتر می توانی فکر کنی و تصمیم بگیری که می خواهی در چه زمینه ای مشغول به تحصیل و کار باشی و پیشرفت خود را به راحتی می توان با دارا بودن حجاب صحیح تضمین کرد .

هـ : حجاب باعث پیشرفت کار و تولید و ایجاد روح و تلاش اقتصادی لازم است . زیرا وقتی حجاب نباشد نه تنها موجب مضرات شدید اقتصادی و بهداشت جسمی می شود بلکه موجب صرف ساعتها وقت برای خودآراییهای افراطی و وقت گیر می شود در نتیجه چنین نی با این همه وقت هرگز راضی نمی شوند دست به کارهای فیزیکی و تولیدی بزنند و با آن ح بزک کرده به کار و تلاش بپردازند[5] .

 

 


[1] -حسن ، عمید ؛ « فرهنگ لغت  عمید » ، ج اول ، حرف ج .

[2] -فیلروزه ، گواهی ، « حقیقت و واقعیت زن در » ، ستاد ناحیه مقاومت بسیج خواهران (جزوه)

[3] -سیدمجتبی ، هاشمی و کارندی ، « روانکاوی زن » جلد اول ، صص 212-210 .

[4] -ستار ، هدایت خواه ، « زیور » ، صص اول ، صص 200-197.

[5] -همان منبع ، صص 203-201. 


با


ریشه های بدحج ن

 

جعفر صادق (ع) می فرمایند:

دو خصلت هلاک کننده است:

به رای خود برای مردم فتوا دادن و ندانسته چیزی را جزو دین شمردن 

در این مقاله به سئوالات متن قبل پاسخ خواهم داد همچنین با مطالعه این مقاله به این نکته پی خواهید برد که جبر در حجاب نه تنها به تحکیم خانواده کمک نمی کند بلکه باعث ت یب روابط شوئی می شود! 

 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید:

تا اینجا متوجه شدیم روانشناسی افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است  در حالی که اساس روانشناسی دین و قرآن روانشناسی مبتنی بر کنترل درونی است.

بنابراین:

حجاب از دین است.

حجاب اگر با عفت همراه باشد بهترین ابزار برای محافظت خانم ها (البته نه بطور مطلق) در برابر آسیب های اجتماعی است. در درستی این مهم شک ندارم.حجاب می تواند در تحکیم روابط شوئی تاثیرگذار باشد زیرا آسیب های اجتماعی (مزاحمت برای خانم ها) فشارزا بوده و باعث افزایش فشار روانی خانم ها می شود و این فشار روانی بصورت تحریک پذیری و پرخاشگری بر روابط زوجین و اعضای دیگر خانواده تاثیر منفی می گذارد. 

اما جبر در حجاب برگرفته از دیدگاه افرادی است که به روانشناسی کنترل بیرونی اعتقاد دارند .

 بنابراین :

حجاب از دین است ، جبر در حجاب از روانشناسی ماست!

 اما همانطوری که خواهید دید این جبر نه تنها سودی برای نهاد خانواده و  جامعه ما نداشته بلکه به اونها آسیب هم وارد کرده است.

در ابتدای این پست عرض جبر در حجاب به ت یب رابطه شوئی می انجامد. 

ممکن است فردی بگوید که جبر در حجاب باعث رعایت حجاب در ن می شود ، پس چطور می شود که جبر در حجاب باعث ت یب بنیان خانواده می شود ولی رعایت حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟!

در جواب به این سئوال باید عرض کنم که در مورد بحث در حجاب اجباری ، دیگر موضوع حجاب مطرح نیست ، بلکه این مسئله مطرح است که ما با جبر در حجاب چه روانشناسی را وارد جامعه و خانواده ها می کنیم؟!

لطفا با دقت بیشتری مطالعه بفرمائید! 

علی (ع) می فرمایند:

مردم به تمردان و مسئولین خود شبیه ترند تا به والدینشان.

این حدیث ارزشمند بیانگر این مهم است که روانشناسی که مسئولین با رفتار خود یا سبک انجام امور اجرائی در کشور رواج می دهند بر افراد تاثیر بیشتری از تربیت خانوادگی آنها می تواند داشته باشد.

حال سئوال این است که جبر در حجاب مروج چه فرهنگیست؟!

همونطور که عرض جبر در حجاب برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است در مقاله ی قبلی گفته شد که پیروان روانشناسی کنترل بیرونی معتقدند:

من می توانم کاری کنم تا دیگران علی رغم میل خود ، کاری را که من می خواهم انجام بدهند. همچنین من حق دارم و حتی وظیفه دارم انی را که طبق میل من عمل نمی کنند تحقیر ، تهدید و تنبیه کنم و حتی با پاداش ، آنها را مجبور کنم طبق میل من رفتار کنند چون به نفع آنان است که به حرف من گوش کنند. ( تئوری انتخاب - گلسر)

فرهنگی که این روانشناسی در جامعه رواج می دهد این است:

حرف ، حرف من است! واقعیت آن چیزی است که من می گویم و من می توانم برای  اجرای آنچه فکر می کنم درست است به زور متوسل شوم و حتی دیگران را تحقیر کنم. همچنین من می توانم دیگران را کنترل کنم! 

این روانشناسی وارد جامعه و بعد از آن وارد نهاد خانواده می شود.

حال ، دختر و پسری را تصور بفرمائید که معتقدند حرف ، حرف خودشان است و واقعیت همان چیزی است که آنها می گویند.

نتیجه ی این زندگی جز طلاق عاطفی ، خشونت یا طلاق قانونی و شرعی چه می تواند باشد؟

 

آیا شما حاضرید با ی که معتقد است حرف ، حرف خودش است ازدواج کنید؟! باز هم تاکید می کنم در اینجا موضوع مورد اشاره ی بنده حجاب نیست بلکه رواج فرهنگیست که جبر در حجاب وارد خانواده های ما می کند. 

اینکه ما برای دیگران اه خیرخواهانه داشته باشیم عملیست نکو! اما مسئله فقط هدف نیست!

فرد آر دیوید در کتاب مدیریت استراتژیک می گوید:

 یک روش بد ، یک طرح خوب را نابود می کند.

روش و شیوه ی اجرا مهم است! برای همین است که قرآن حکیم می فرماید :

لا اکراه فی الدین.

این آیه به معنای آن نیست که انسان را بطور مطلق آزاد بگذاریم بلکه به معنای آن است که در ترویج دین نباید به زور متوسل شد چون انسان ها برای انجام دادن یا انجام ندادن مناسک دین آزادند. لا اکراه فی دین یعنی هدف مهمه ولی روش هم به همون اندازه مهم است.

بر این اساس:

واجب است اما زورکی نیست.

روزه واجب است ولی زورکی نیست .

همانطور که حج و حجاب هم واجبند اما زورکی نیستند! 

هیچ اجباری در دین نیست بلکه دین نشانگر راه راست از بیراهه است .

روانشناسی کنترل درونی اهل زور نیست . فقط اطلاعات می دهد. اگر خو د ،روزه گرفتید و حجاب را رعایت کردید خودتان سود می برید در غیر اینصورت خودتان ضرر می کنید. آیا در این عبارت جبری وجود داشت؟!

چون روانشناسی دین و قرآن روانشناسی کنترل درونی است در نتیجه حرفی از اجبار و زور در میان نیست. 

 تا اینجا متوجه شدیم جبر در حجاب به دلیل رواج فرهنگ بد کنترل گری و استفاده از زور ، تهدید و تحقیر برای رسیدن به هدف ، باعث ت یب نهاد خانواده می شود.

اما آسیبی که جبر در حجاب به جامعه وارد می کنه به همینجا ختم نمی شود!

 جبر در حجاب نابود کننده ی فرهنگ مسئولیت پذیری است! 

اما قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنم قصد دارم خدمتتان عرض کنم که دین به چه شکلی مروج فرهنگ مسئولیت پذیری است:

افراد و مکاتبی که از روانشناسی کنترل درونی پیروی می کنند مروج فرهنگ مسئولیت پذیری هستند ،چون روانشناسی کنترل درونی معتقد است انسان از درون انگیزه می گیرید و همچنین فرد بر رفتار خودش کنترل دارد نه دیگران! 

به همین دلیل است که قرآن حکیم می فرماید:

هیچ بار گناه ی را (در قیامت) به دوش نخواهد گرفت 38 و برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم.

همچنین قرآن حکیم در آیه 105 سوره مائده می فرماید:

ای انی که ایمان آورده اید ! مراقب خود باشید . اگر شما هدایت یافته اید ، گمراهی انی که گمراه شده اند ، به شما آسیبی نمی رساند.

قرآن می فرماید ایمان خودت را قوی کن ، چرا؟

چون انسان از درون انگیزه میگیرد (به آیه 84 سوره اسراء نگاه کنید)

قرآن می فرماید خودت باید مراقب خودت باشی چرا؟

چون هر فرد بر رفتار خودش کنترل دارد.

به همین دلیل است که قرآن در آیه 29 و 30 سوره نور به ن و مردان مومن و مومنه توصیه می کند چشمان خود را فروگیرید.

به نظر بنده پیام قرآن در اینجا این است که شما کنترلی بر رفتار دیگران ندارید اما بر چشمان خود کنترل دارید! پس مراقب آنها باشید! 

این یعنی ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و خویشتن داری ما برای رشد و پیشرفت در تمام حوزه ها به مسئولیت پذیری نیاز داریم.

در مقابل روانشناسی کنترل بیرونی چون به طور مطلق عوامل بیرونی را دخیل در رفتار افراد می داند می گوید تمام خانمها باید حجابشان را رعایت کنند تا مبادا آن آقای مسلمان منحرف شود و دینش را از دست بدهد!

ما نباید فرهنگی را رواج بدهیم که فرد خطاکار دلیل اشتباهش را نه به ضعفش بلکه به عوامل بیرونی ربط دهد !

این فرهنگ از بین برنده ی حس مسئولیت پذیری  در جامعه است.

حال وقت پاسخ دادن به سئوالات مطرح شده در مقاله قبلی است:

*چه اشکالی دارد که حتی با زور و جبر  افراد را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟

چون جبر در حجاب فرهنگ کنترل بیرونی را رواج می دهد ضررش از سودش بیشتر است.

* چرا بعضی از دوستان به انجام دادن این عمل غیر ممکن (جبر در حجاب) اصرار دارند؟ 

چون بغیر از سبک روانشناسی کنترل بیرونی با سبک دیگری در اجرای برنامه هایشان آشنا نیستند.متاسفانه تقریبا همه ما با روانشناسی کنترل بیرونی بزرگ شده ایم! به همین دلیل است که بخشی بزرگی از مسئولین به این نتیجه رسیده اند که جبر در حجاب آنان را به اه شان نرسانده اما باز هم به جبر در حجاب ادامه می دهند!!!

*آیا  جبر در حجاب درست است یا نه؟ چرا؟

بنظر بنده چون جبر در حجاب فرهنگ روانشناسی کنترل بیرونی را رواج می دهد ( تهدید ، تنبیه و ...) سبک اجرائی درستی نیست و ما را به اه مان نمی رساند (تحکیم خانواده و ...) کما اینکه تا بحال به اه مان نرسانده!

*جبر در حجاب از کجا ناشی می شود؟

از روانشناسی ما !

*جبر در حجاب چه مزایا و معایبی دارد؟

جبر در حجاب هیچ مزیتی ندارد کما اینکه تا بحال نداشته است. اگر این ادعای بنده را قبول ندارید بفرمائید ما با جبر در حجاب به چه هدفی رسیدیم؟ جبر در حجاب چه تاثیر مثبتی در جامعه یا خانواده های ما داشته است؟!!!

به معایب جبر در حجاب در این پست اشاره .

 

آیا حجاب باعث افزایش یا کاهش فساد می شود؟ آیا حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟ 

حجاب فقط محافظت کننده ( البته نه بطور مطلق) خانمها در برابر آسیب های اجتماعی (مزاحمت های خیابانی)  است. بعضی از افراد معتقدند رعایت ن حجاب باعث تحریک مردان می شود. از افرادی که این دیدگاه را دارند می خواهم با دقت بیشتری این مطالب را مطالعه فرمایند:

اگر شما صدای انفجاری را بشنوید فیزیولوژی شما تغییر می کند. (ضربان قلبتان بیشتر می شود ، نفس نفس می زنید و ...) 

اگر چند ثانیه بعد همین اتفاق بیافتد دوباره فیزیولوژی شما تغییر می کند ولی با شدت کمتری!

هر چقدر شما صدای انفجار را بیشتر بشنوید (البته با فواصل کم زمانی) برانگیختگی فیزیولوژی شما کمتر می شود.تا جائی که فیزیولوژی شما نسبت به آن پدیده بی تفاوت می شود.  

روانشناسان اجتماعی به این پدیده اثر کرخت شدگی می گویند.

به همین دلیل است که اگر بدپوشش ترین زن ایرانی در اروپا قدم بزند ی به او نگاه نمی کند ولی همین خانم در جامعه ما باعث برانگیختگی فیزیولوژی در برخی از افراد می شود. (در اینجا می بینید که جبر در حجاب به دلیل رعایت نشدنش توسط همه افراد جامعه به ضد خود تبدیل می شود و نتیجه ی ع می دهد!!!) 

آیا ن مسئول بهشت رفتن مردان هستند؟!!!

همانطور که قبلا عرض قرآن می فرماید:

برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم

هر فرد ، مسئول بهشت رفتن خودش است.

نه نوح توانست فرزندش را نجات دهد نه دشمنان توانستند بلال حبشی را از صراط مستقیم منحرف کنند.

در پایان از افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند می خوام به دو توصیه مهم توجه کنند:

توصیه اول از پوپر (فیلسوف علم ) است:

بیشتر برای بر طرف عیب و نقص های مشخص بکوش تا ساختن آرمان شهر!

تلاش مکن که با راه حل های انسان ها را خوشبخت کنی ، بلکه بجای آن ، نیروی خود را در راه از بین بردن عیب و نقص های مشخص بکار گیر! همه این کارها را از راه مستقیم انجام ده ! نگاه کن چه چیزی در جامعه ای که در آن زندگی می کنی ، بدترین بلای اجتماعیست ، بکوش مردمان را صبورانه قانع کنی که می توانیم از شر آن خلاص شویم!

اما تلاش مکن که این هدف ها را بطور غیر مستقیم و با طرح و تدارک آرمان هائی دور و جامعه ای در حد کمال محقق کنی.

به رویاهای جهان زیبایت اجازه نده که ترا از تیره بختی واقعی مردمانی که هم اکنون در میان ما رنج می برند منحرف سازد.

 

توصیه دوم از اعظم (ص) است:

پیشینیان شما بیش از این به این دلیل به هلاکت رسیدند که بزرگ (مشکلات بزرگ) را رها د و کوچک (مشکلات کوچک) را گرفتند.

اگر منصفانه به مشکلات و مسائل کشور نگاه کنید (طوری که آ تتان اب نشود!) متوجه می شوید در کشور ما افرادی که آنها را بدحجاب می دانید نه بزرگترین مشکل کشورند و نه بزرگترین مشکلات کشور را بوجود آورده اند! اینطور نیست؟!

 

×اگر با عرایض بنده در حوزه حجاب مخالفید دیدگاهتان را در بخش نظرات بیان بفرمائید. در غیر اینصورت مقاله های بنده در مورد حجاب را در فضای مجازی منتشر کنید.

 

عنوان پست بعدی:

مسئله اشتغال ن


مفهوم لغوى حجاب:

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدى و به معناى در قرار دادن به کار مى رود. ابن درید مى گوید: «حجبت الشىء… اذا سترته، و الحجاب: السِّتر، احتجبت الشمس فى السحاب اذا تستترت فیه. حجاب، پوششى است که روى شىء را فرا مى گیرد و حجاب یعنى …، زمانى که خورشید در ابر فرو مى رود عرب مى گوید: احتجبت الشمس فى السحاب». فیومى این واژه را چنین توضیح مى دهد:حجب فعلى متعدى است و به معناى مانع شدن به کار مى رود. به ، حجاب مى گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته مى شود، زیرا وى مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانى اطلاق مى گردد، ولى برخى مواقع به موانع معنوى نیز حجاب گفته مى شود. از گفتار اهل لغت مى توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششى گفته مى شود که مانع از دیدن شیئى پوشانده شده مى شود.

شهید مطهرى نتیجه تحقیقات لغوى خود را درباره این واژه، چنین بیان مى کند:

کلمه حجاب هم به معنى پوشیدن است و هم به معنى و حاجب، بیشتر استع به معنى است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مى دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده مى شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد. این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معناى لغوى به کار رفته و معناى خاصى پیدا نکرده است.

تاریخچه حجاب:

طلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره ی همه ی مللی که قبل از بوده اند اظهار نظر کنیم. قدر مسلم این است که قبل از در میان بعضی ملذ حجاب وجود داشته است. تا آنجا که در کتابهای مربوط وجود دارد در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون قانون آمده سخت تر است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله ای در عرب پیدا شده است. ویل دورانت در صحفه 30 جلد 12 “تاریخ تمدن” راجع به قوم قوم یهود و قانون تلمود می نویسد: “اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنان که مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت میان مردم می رفت و یا در شارع عام نغ می رشت یا با هر سخنی از مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخانا او را بشنود، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.” علیهذا حج که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب ی بسی سخت تر و مشکل تر بوده است. در جلد اول تاریخ تمدن صحفه ی 552 راجع به ایرانیان قدیم می گوید: “در زمان زدشت ر منزلتی عالی داشتند. با کمال خود را حفظ د ولی در مورد ن دیگر، گوشه نشینی زمان حیض که بر ایشان واجب بوده رفته رفته امتداد پیدا کرد سراسر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود. ن طبقات بالای اجتماع جرات آن را نداشته باشند ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود ونامی از ایشان به نظر نمی رسد… “چنانچه ملاحظه می فرمایید حجاب سخت و شدیدی در ایران باستان حکم فرما بوده حتی پدران نسبت به زن نامحرم شمرده اند.

در جلد 11 صفحه ی 112 می گوید: “ارتباط عرب با ان از مواجب رواج حجاب و لواط در قلمرو بوده. عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته ی آن بودند و نفوذ طبیعی وی را با تردید معمول مردان درباره ی و فضلیت زن تلاقی می د عمر به قوم خود می گفت: با ن م کنند خلاف رای ایشان رفتار کنند ولی به قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند، مردان و ن با یکدیگر ملاقات می د و در کوچه های پهلو به پهلوی هم می رفتند و در مسجد با هم می د حجاب و خواجه داری در ایام ولیعهد دوم معمول شد. گوشه گیری ن از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و فاس بر مردان حرام بودند. “در صحفه ی 111 می گوید: “پیغمبر از پوشیدن جامعه ی گشاد نهی کرده بود، اما بعضی عربان این دستور را ندیده می گرفتند، هی طبقات زیور ها داشتند ن پیکر خود را به نیم تنه و کمربند براق و جامعه ی گشاد ورنگارنگ می آراستند. موی خود را به زیبایی دسته می د یا به رف سر می ریختند، یا به دسته ها ببافته به پشت سر می آویختند و گاهی اوقات با رشته های سیاه ابریشم نمایش آنرا بیشتر می د. غالبا خود را به گل جواهر می آراستند. پس از سال 97 هجری چهره ی خویش را از زیر چشم به نقاب م پوشیدند. از آن پس این عادت هم چنان رواج بود.” ویل دورانت طوری 10 تاریخ تمدن” صحفه ی 233 راجع به ایران باستان می گوید: “داشتن بلامانع بود. این مانند معشوقه های یونانی آزاد بودند که در میان مردم ظاهر ودر ضیافت مردان حاضر شوند، اما ن قانونی معمولا در اندرون خانه نگهداری می شوند. این رسم دیرین ایرانی به منتقل شد.” ویل دورانت طوری سخن می گوید که گویی در زمان پیغمبر کوچکتری دستوری دباره ی پوشیدگی زن وجود نداشته است و پیغمبر فقط از پوشیدن جامعه فقط از پوشیدن جامه گشاد نهی کرده بود است و ن مسلمان تا اوا قرن دوم هجری با بی حج کامل رفت و آمد می ده اند و حال آن که قطعا چنین نیست. تاریخ قطعی بر خلاف آن شهامت می هند.

بدون شک زن جاهلیت همچنان بوده که ویل دورانت توصیف می کند ولی در این جهت تحولی به وجود آورد. عایشه همواره ن انصار را این چنان ستایش می کرد: “مرحبا به ن انصار، همینکه آیات سوره ی نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری های مشکی می پوشیده ند. گویی کلاغ روی سرشان نشسته است”.

در سخن ابو داوود جلد 2 صحفه 382 همین مطلب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید: “پس از آنکه آیه ی سوره ی احزاب نازل شد ن انصار چنین د.”

جواهر لعل نهرو” نخست فقید هند معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان: روم و ایران، به جهان وارد شد. در کتاب “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ضمن ستایش از تمدن همین مطلب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید: “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ضمن ستایش از تمدن همین ملب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید “پس از آنکه آیه 6 سوره احزاب نازل شد ف ن انصار چنین د. “

جواهر لعل نهرو” نخست هند نیز معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان: روم و ایران ، به جهان وارد شد. در کتاب “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ستایش از تمدن ی به تغییراتی که بعد ها پیدا شد اشاره می کند واز آن جمله می گوید “یک تغییر بزرگ و تاسف وار نیز تدریجا روی نمود آن در وضع ن بود. در میان ن عرب رسم حجاب و وجود نداشت. ن عرب جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمی د بلکه در اماکن عمومی حضور می یافتند، به مسجد ها و مجالس وعظ و خطابه می رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه می پرداختند. اما عربها نیز بر اثر موفقیت ها تدریجا بیش از پیش رسمی را که دو امپراتوری مجاورشان یعنی امپراتوری روم شرقی و امپراتوری ایران وجود داشت اقتباس د. عربها امپراتور را ش ت دادند و به امپراتوری ایران پایان بخشیددند. به قراری که نقل شده است بر اثر نفوذ امپراتوری قسطنطنیه و ایران بود که رسم ج ن از مردان و پس هم نشینی ایشان در میان عربها رواج پیدا کرد.

تدریجا سیستم “حرم” آغاز گردید و مردها و زنها از هم جدا گشتند. سخن درستی نیست. فقط بعدها براثر معا اعراب مسلمانان غیر عرب، حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم وجود داشت شدیدتر شد به اینکه اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته است. از سخنان نهرو بر می آید که رومیان نیز حجاب داشته اند و رسم حرم سراداری نیز از روم و ایران به دربار خلفای ی راه یافت. این نکته را دیگران نیز تایید می کنند. در هند نیز حجاب سخت و شدیدی حکم فرما بوده است. ولی درست روشن نیست که قبل از نفوذ در هند وجود داشته است و بعدها پس از نفوذ در هند رواج یافته است و هندوان غیر مسلمان تحت تاثیر مسلمانان و مخصوصا مسلمانان ایرانی حجاب زن را پذیرفته اند. آنچه مسلم است این است که حجاب هندی نیز نطیر حجاب ایران باستان سخت وشدید بوده است. از گفتار ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن بر می آید که حجاب هندی به وسیله ی ایرانیان مسلمان در هند رواج یافته است. نهرو پس از سخنانی که از او نقل کردیم می گوید: “متاسفانه این رسم ناپسند است کم کم یکی از خصوصایت جامعه ی ی و هند نیز وقتی نیز وقتی مسلمانان به این جا آمدند آن را آموختند.” به عقیده نهرو حجاب به واسطه مسلمانان به هند آمده است.

ولی اگر تمایل به ریاضت و ترک لذت را یکی از غلل پدید آمدن حجاب بدانیم باید قبول کنیم که هند از قدیم ترین ایام حجاب را پذیرفته است. زیرا هند از مرا قدیم ریاضت و پلیمر شمردن لذات مادی بوده است.

علت پیدایش حجاب:

علت پیدایش حجاب چیست؟ چه طور شد که در میان همه یا بعضی از ملل باستانی پدید آمده است؟ که دینی است که در همه ی دستورهای خویش فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را تایید و یا تاسیس کرد؟

مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند، و در این جهت میان حجاب ی و غیر ی فرق نمی گذارند، چنین وانمود می کنند که حجاب ی نیز از همین جریانات ظالمانه ای سر چشمه می گیرد. در باب علت پیدایش حجاب نظریات گوناگونی ابراز شد است و غالبا این علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شد است. ما مجموع انها را ذکر می کنیم. نظریاتی که به دست آورده ایم بعضی فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی روانی است که ذیلا ذکر می شود:

1- میل به ریاضت و هبانیت (ریشه ی فلسفی)

2- عدم امنیت و عد اجتماعی (ریشه ی اجتماعی)

3- پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه ی اقتصادی)

4- حسادت و خوداهی (ریشه اخلاقی)

5- عادت نگی زن و احساس او به این که در خلقت از مرد چیزی کم دارد به علاوه ی مقرارت خشنی که در زمینه پلیدی او و ترک معا با او در ایام عادت وضع شده است. (ریشه روانی)

علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضا در پدید آمدن بعضی از سیستم های غیر ی تاثیر داشته است در حجاب ی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در سبب تشریع حجاب شده نبوده است. همان طور که ملاحظه می شود مخالفان حجاب گاهی آن را زائیده ی یک طرز فکر فلسفی خاص درباره ی جهان و لذات جهان معرفی می کنند گاهی آن را معمول علل اقتصادی می دانند وگاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن دخ می دهند. در ادامه به یک علت اساسی اشاره گاهی آن را معمول علل اقتصادی می دانند و گاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن آن دخ می دهند. در ادامه به یک علت اساسی اشاره کنیم که از نظر ما موجه ترین آنها به شمار می رود.


سیر تحول نظرات رییس جمهور درباره حجاب

موضوع این است که که هم هرگونه برخوردی برای مقابله با بدحج را نفی می کند و هم معتقد است مردم این سرزمین برای حجاب مبارزه کرده اند، دقیقا چه را اری برای عدم بازگشت "میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی" دارد؟

"به هر حال اول بار، علمای قم به بی حج ن اعتراض د و گفتند: درحکومت ی همه ن باید باحجاب باشند. نیز در یکی از بیانات خود به وم حجاب برای ن اشاره د و همین باعث شد عده ای از ن بی حجاب در خیابان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست ی تحصن نمایند.

آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت: ما نمی توانیم ن اهل کتاب را مجبور به پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را می توانیم تشویق کنیم که حجاب داشته باشند و در هر صورت نباید ی را به زور باحجاب کنیم. * با وجود این، در ستاد با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب ا امی کنیم، که آغازی برای وزاتخانه ها و ادارات تی باشد.

طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه ن کارمند مستقر در ستاد مشترک را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. ن کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع د به غر زدن و شلوغ ، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک جلوگیری کند. پس از ستاد ، نوبت به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت . در آنجا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور است و س یچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حج را به پایگاه راه ندهند.

در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت و با خواندن آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل مختلف درباره وم حجاب، موضوع را تبیین و دست آ نیز با بخشنامه، رعایت حجاب ا امی شد. بحمدالله این تلاش ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه ن کارمند در با روسری به محل کار خود می آمدند. در وزاتخانه ها و سازمان های تی و حتی صداوسیما نیز به تدریج حجاب عملی شد و همه ن با روسری از خانه بیرون می آمدند. البته در روزهای رفراندوم هنوز شماری از ن بی حجاب بودند و با سر در پای صندوق های رای حاضر شدند، ولی این معضل اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی رسید."


اینها بخشی از خاطرات است که در صفحات ۵۷۱ تا ۵۷۳ کتاب خاطراتش مکتوب شده است. به صراحت "تصمیم" اجباری شدن حجاب در را به خود و "دوستانش" در ستاد نسبت داده است. تا اینجا، یک انقل معتقد به حجاب اجباری – یا قانونی یا هر اسم دیگری که روی آن گذاشته شود – شمرده می شود.

سال ها بعد اندکی پیش از نشستن روی صندلی ریاست جمهوری در پاستور، حجاب و را از هم تفکیک کرد و از مردان و ن حرف زد که دارند ولی حجاب نه؛ و به ع . او گفت: "به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سؤال نمی رود. ن زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسان های عفیفی نبودند؟ من هشدار می دهم که حجاب را عین ندانیم. به نظر من ن زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند. عفت شاخص های زیادی دارد. کما این که می توان انی را هم یافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعایت نمی کنند."

نوع تبلیغات انتخاباتی او و اکثر هواخواهانش نیز نشانی از معتقدان به حجاب قانونی – اگر نگوییم شرعی(!) – نداشتند.

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////


در همان زمان او وعده داد که "من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری بی نام و نشان از ی سئوال کند. دختران خود حافظ حجاب و هستند" اما بعد از جلوس روی صندلی ریاست جمهوری، در یکی از اولین واکنش ها به نوع برخورد ناجا با بدحجابان و هنجارشکنان، با تاکید بر حساسیت موضوع اخلاقی، اجتماعی و حجاب و وم اهتمام به آن، از طرفی، از همه مردم اخلاق مدار و به ویژه جوانان رشید و فهیم کشور دعوت کرد با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند و از سوی دیگر، از نیروی انتظامی خواست در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هر گونه افراط و تفریط پیگیری کند و سرآ نیز به کشور یت داد تا موضوع را در شورای اجتماعی کشور مطرح کند.

واکنش نرم به انجام وظیفه ناجا، اندکی بعد رنگ دیگری به خود گرفت. ابتدا گفت که "صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند" و سپس حرف آ را این گونه بر زبان راند که "نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. (ص) شلاق در دست نداشت، (ص) بشیر و نذیر بود و ما نیز باید بشیر و نزیر باشیم."

حال مجموعه مواضع درباره حجاب مانند چیزی شبیه جمع نقیضین در مشهد بیان شد. رییس حقوقدان ت اعتدالگرا ابتدا در جمع ایثارگران استان اسان رضوی گفت که "این سرزمین برای حجاب و عفت جنگید و مبارزه کرد و پیکرهای بی جان روی سنگ های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد اما از ش دفاع کرد و دفاع می کند و نخواهد گذاشت آن میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی در این سرزمین خودنمایی کند." اما ساعتی بعد این بار در جمع نخبگان و برگزیدگان این استان، تأکید کرد: "آیا راه ترویج در جامعه، ون است؟ راه دیگری نداریم؟ بانوان ما که خودشان فرهیخته و ی و و محقق هستند آیا برای گسترش و حجاب راهی ندارند؟ آ اگر آدم چیزی را تجربه کرد و نشد، فردا دیگر عین آن را نباید انجام دهد بلکه باید به اصلاح راه قبلی اقدام کند."

اینکه در بیش از سه دهه گذشته چگونه از آن جمله تاکیدی " این دستور است و س یچی از آن جایز نیست" به جمله ملاطفت آمیز "نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد" رسید، نکته چندان مهمی نیست.

نکته قابل تامل این است که حال که رییس جمهور به همه برخوردها با هنجارشکنان و بدحجابان معترض است و از طرفی معتقد است ما برای حجاب و مبارزه کرده ایم، چه را اری برای جلوگیری دوری جامعه از حجاب دارد؟ شاید پاسخ فرهنگ سازی باشد؛ البته که را ار بلندمدت فرهنگ سازی است اما طبیعی است که شعارهایی عامه پسند که جنبه روشنفکرانه آنها بر جنبه عملیاتی آن چربش دارد، مانند کلی گویی در باره فرهنگ سازی، آن هم بدون هیچ گونه دستورالعملی، جلوی فاجعه را نخواهد گرفت.


ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

گسترش بد حج در بین دختران ایرانی

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

برای مقابله با بی حج باید از روش های دینی استفاده کنیم » سرویس: - سیاست داخلی کد خبر: 93042313802 دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۴ کشور با بیان این که باید با عوارض اجتماعی با روش های دینی و هدایتی برخورد کنیم اظهار کرد: ما نمی توانیم باخشونت و فشارهای بیش از حد با مساله حجاب برخورد کنیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی در نهمین نشست دبیران ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی با بیان این که مسائل فرهنگی اعم از مساله حجاب و است، اظهار کرد: دامنه فرهنگ صرفا حوزه اخلاق و اعتقادات نیست و درحال حاضر از فرهنگ اقتصادی، فرهنگ ، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ امنیت صحبت می شود. وی افزود: فرهنگ بسترساز هر فعالیتی است و مهم ترین مشکل کشور ما هم در مساله فرهنگ است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما در مساله فرهنگ ریشه دارد. این که ما قانون را رعایت نمی کنیم، ریشه در مساله فرهنگی دارد. کشور با بیان این که ی در مقاطع مختلفی به تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی اشاره کرده اند، خاطرنشان کرد: اما هیچ گاه این صحبت های ی مورد توجه قرار نگرفت و پیگیری نشد. رحمانی فضلی با بیان این که باید همه درباره حجاب و نگران باشیم، زیرا این مسائل در جامعه قوام ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: رفتار اجتماعی ما که فرهنگ عمومی را تشکیل می دهد دچار اشکال است. ما باید به فرهنگ جامعه حساس باشیم. مساله حجاب را برای رضای خدا دنبال کنیم و دنبال کاری نباشیم. وی همچنین اظهار کرد: با مساله حجاب نباید برخورد قهری کرد، اما با عده ای که منسجم و به صورت تشکیلاتی با حجاب مخالفت می کنند، باید برخورد سختی شود. اکنون این مساله به صورت جدی دنبال می شود. کشور با بیان این که مساله حجاب را باید به خوبی بشناسیم و آن را به دیگران نیز بشناسانیم، اظهار کرد:طبق نظرسنجی ها فقط 5 درصد بانوان به حجاب اعتقاد ندارند. عده ای از بانوان به حجاب اعتقاد داشته و به آن عمل می کنند و عده ای نسبت به حجاب با آن که به آن اعتقاد دارند، خیلی حساسیت نشان نمی دهند. دسته ای دیگر از بانوان به حجاب اعتقاد ندارند، اما به خاطر رعایت آداب اجتماعی حجاب را رعایت می کنند و عده ای هم به حجاب اعتقاد نداشته و با آن مقابله می کنند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: در حکومت پهلوی فرهنگ بدحج تبلیغ می شد، اما اص دینی و فرهنگ مردم با ندای (ره) به انفجار نور رسید. کشور با اشاره به این که حجاب حتی پیش از نیز در ایران وجود داشته است، گفت: ما در شناساندن مساله حجاب کوتاهی کرده ایم، حتی حجاب را به روشی شناس م که در روح افراد قرار نگرفت. اکنون مساله حجاب مسئولان کشورهای ترکیه و فرانسه را نگران کرده چون حجاب با فطرت انسان هماهنگی دارد اما ما آن را به خوبی نشناسانده ایم. رحمانی فضلی در ادامه با بیان این که بخشی از ایمان مردم به عملکرد مسئولان بازمی گردد، اظهار کرد: وقتی ما مسئولان اخلاق را رعایت نمی کنیم و همدیگر را متهم کرده و بی عد ی هم در حوزه اقتصادی وجود دارد از مردم نمی توان انتظار داشت، زیرا رفتار مسئولان بر مردم تاثیر می گذارد. چه قدر افراد شریف را به خاطر مسائل ت یب کردیم و به مبانی اعتقادی جوانان تیشه زدیم. وی در ادامه با بیان این که من پیگیر و متولی مساله حجاب هستم خاطرنشان کرد: ما برای پرداختن به مساله حجاب کمبود بودجه نداریم، ولی باید بدانیم که بودجه عامل تعیین کننده نیست. وی در پایان افزود: ما باید همه اراده کرده و به هم کمک کنیم و شان ملت را رعایت کرده و با متخلفان هم برخورد کنیم تا مساله حجاب حل شود. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان این که شبکه های انحراف و توطئه در حوزه فرهنگی فعال هستند گفت: وزارت کشور با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با این شبکه ها برخورد می کند. وی همچنین گفت: سمن ها یکی از مراکزی هستند که می توانند مردم را به صورت متشکل به صحنه آورده ، بنابراین وزارت کشور از سمن هایی که در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند برای مقابله با بی حج استفاده کرد و از آن ها حمایت می کند.


برچسپ ها:  لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کلیپ لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,کلیپ کشف حجاب درسا درخشانی,ع های بی حجاب درسا درخشانی,کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز,علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,ا اج درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی به خاطر کشف حجاب,


لحظه کشف حجاب درسا درخشانی

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها کنار مزار مختار ثقفی

bartarina.com
رتبه: ۳٫۷ - ‏۳ رأی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی که ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

معذرت خواهی از بهزاد فراهانی بخاطر رفتار زشت خبرنگار

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ... طواف هواپیمای ایرباس دور حرم رضا در حالا خورشید · لحظه فرو ریختن ... جهت مشاهده پربازدیدترین ع و امروز اینجا کلیک کنید ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه 29 آذر 95 + ع

bartarina.com
رتبه: ۴٫۵ - ‏۲ رأی
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - ترور آندری گنادی اوویچ کارلوف سفیر روسیه در آنکارا ترکیه که شامگاه روز دوشنبه 29 ... لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه ۲۹ آذر ۹۵ + ع ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین مسجدجامعی به قالیباف با خالی بند در شورای شهر

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران به قالیباف شهردار تهران که در شورای ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین به ی معاون رئیس جمهور در یزد

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین به حسینعلی ی معاون رئیس جمهور در یزد ... لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی · مداحی ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

درگیری و جنجال اکران خصوصی سلام بمبئی در پردیس ...

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - درگیری در اکران خصوصی سینمایی سلام بمبئی و جنجال اکران ... دستفروشی مادر شهید معظمی در بازار تهران + حاشیه ها · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com/category/ /
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ دیدگاه ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

خواستگاری از مجری زن هواشناسی در برنامه زنده

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - خواستگاری از مجری زن هواشناسی که این مجری زن در حین گفتن اخبار ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

saeed، نویسنده در دلبرانه - صفحه 3 از 95

delbaraneh.com/author/saeed/page/3/
علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی بازی برنا درخشانی با ... یدن و قتل دو کودک در کرمان+علت ماجرا بچه ی در کرمان ربوده شدن کودک در مارکت کرمان لحظه یدن بچه در مارکت لحظه ربوده ...

عآتشنشانان پالاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q=عآتشنشانان+پالاسکو
کلیپ لحظه فرو ریختن مجتمع پلاسکو در تهران 30 دی 95. 19-1-2017 ... سانحه پلاسکو ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی.

ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها - ...

baztabonline.net/search/?q= + +ریختن+پلاسکو+از+روب+رو+ ...
ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها. ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 بازتاب آنلاین کلیدنیوز 1557. ع و  ...

جدید از داخل ساختمان پلاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q= + +جدید+از+داخل+ساختمان+پلاسکو
۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 ... / ویدئوی جدید یکی از به پلاسکو از داخل ساختمان قبل از ریزش. 3 هفته پیش ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های کشف حجاب ...

لحظه مرگ منصور پورحیدری بایگانی - seehd.ir

seehd.ir/category/ -لحظه-مرگ-منصور-پورحیدری
نوشته saw: legacy 2017 اولین بار در فردا رایگان و سریال با لینک ...... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران.

لحظه انتخاب بهترین بازیکن سال فیفا 2016 بایگانی ...

seehd.ir/category/ -لحظه-انتخاب-بهترین-بازیکن-سال-ف
م استیل ۲۰۱۶ با کیفیت عالی ۷۲۰p. م ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران. کشف حجاب درسا ...

کشف حجاب بازیگر زن با گوگوش | سایت تفریحی فاندل

www.fundel.ir/tag/کشف-حجاب-بازیگر-زن-با-گوگوش/
بازیگر زن بدون روسری و حجاب در کنار گوکوش + کشف حجاب و ع . بازیگر زن ... و کلیپ · کلیپ ... لحظه ریزش سد خاکی روستای ریزه تایباد مشهد +ع .... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ۱ اسفند ...

لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه ::

mahmoharam95.blog.ir/.../ %20لحظه%20ترور%20سفیر%20روسیه%20در%20...
۲۹ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه لحظه تیراندازی و ترور سفیر روسیه در ترکیه + ع ترور سفیر روسیه لحظه ترور سفیر روسیه ...

آهنگ جدید با

کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ... ایرانی و خارجی سانسور; 14 ساعت پیش. انیمیشن ازی ۲۰۱۶ ... لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی.

تصادف فرحناز ارباب | لحظه تصادف وحشتناک فرحناز ...

namnak.com/تصادف-فرحناز-ارباب.p20507
رتبه: ۳٫۹ - ‏۳۲ نقد
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - تصادف فرخناز ارباب سرمربی تیم ملی کاتای بانوان در مسیر محمودآباد به آمل زمانی که داخل خودروی خود در حال استراحت بود رخ داد. در این مطلب لحظه ...

سنینم - تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹)

saninam.ir/show/36662/تک-ع -های-جدید-بازیگران-ایرانی-(۱۱۲۹)
تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹) سری هزار و صد و بیست و نهم تک ع های جدید بازیگر. ... برای فایل راهنمای ب درآمد روی ع پایین کلیک کنید. image result for .... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. لحظه ترور ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های ...

کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب ...

www.tafrihi-center.ir/.../ -کلیپ-شلیک-و-انهدام-هلیشات-در-خیابان-انقلاب-دوشن...
۲۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ماجرای کشف حجاب برنا و درسا درخشانی شطرنج بازان ایران + ع · سریال روزهای بی ... کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب دوشنبه 27 دی 95 ... لحظه تیراندازی سامانه پ ندی قرارگاه پ ند هوایی + ع .

رئیس فدراسیون شطرنج می گوید با برنا و درسا درخشانی «جدی ...

www.sarzaminjavid.com/chess-players-would-be-punished-over-unveiling-and-playin...
۶ روز پیش - کشف حجاب درسا درخشانی بازیکن شطرنج باز ایرانی و بازی ... با برنا و درسا درخشانی به دلیل بی حج و بازی با برخورد می شود ... امسال سمیرا حیدری در مسابقات جهانی آلیش، یک لحظه کلاهش در جریان ... .

شکار لحظه ای ناب از چهره نرگس محمدی! +ع

www.iran16.com/شکار-لحظه-ای-ناب-از-چهره-نرگس-محمدی-ع /
و سریال ... بازدید : 27 کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ; بازدید : 87 ع های ترلان پروانه بازیگر زن زیبا و مدلینگ ... نرگس محمدی با انتشار ع زیر در صفحه اجتماعی اش، که زیرکی عکاس را در شکار لحظه های ناب نشان […] ...

خلاصه تایلندی آره یا نه - مجله خبری و تفریحی آی وی نیوز

ivnews.ir/search/?q=خلاصه+ +تایلندی+آره+یا+نه
the curse of sleeping beauty 2016 the curse of ... ۲۴ بهمن ۹۵ خلاصه بازی پرسپولیس استقلال ۲۴ بهمن + لحظه برخورد شدید با تماشاچی که به .... درسا درخشانی کشف حجاب کرد + ع و بیوگرافی.

لحظه سوختن دو سرباز ترکیه | روزانه

dlroozane.com/tag/ -لحظه-سوختن-دو-سرباز-ترکیه/
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - زنده سوزاندن دو سرباز ترکیه توسط ... جدید زنده زنده سوزاندن دو نظامیه ترک ... · کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع · خلاصه بازی پرسپولیس الهلال عربستان 3 اسفند 95 ...

پورتال پرشین وی

وارهول هنرمند نویسنده و ساز بزرگ یی چگونه زندگی کرد؟ مجید مظفری بازیگر خوب بد جلف از زندگی و کارنامه درخشانش میگوید ..... ناسا از ۷ خواهر کشف شده برای زمین تصویرسازی کرد ! +ع ... لحظه سرقت مسلحانه از صرافی میدان فردوسی تهران! .... لباس مجلسی با حجاب بهترین انتخاب برای خانم های خوش پوش+تصاویر.

حذف نماد پرچم ایران از روی بطری های آبجو و مشروبات - سماتک

www.samatak.com/news/diverse/delete-icon-of-the-iranian-flag-on-beer-bottles.html
... قرار ملاقات اینستاگرامی (ع ) · درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر ... ع های رابطه مرد ی با 200 زن شوهردار · آب گل آلود اهواز سوژه جدید ...

ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب - سماتک

www.samatak.com/p os/amorously/p o-a-word-love-written.html
ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب,جدیدترین ع عاشقانه,ع های فانتزی عاشقانه,ع نوشته جدید رمانتیک,ع نوشته دختر و پسر,ع نوشته های زیبا و جدید. ... + شویی و خانواده. - آهنگ; - کلیپ. + .... تور لحظه آ ی و ارزان استانبول · زیباترین ... درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر · samatak ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · ...

https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
دست. اخبار. زبان. برای. روی. تلفن. . ,. شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. . (. همه ... کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم. بیشتر. بین. راه. اطلاعات. ی. حال. اصلی. ایران ..... لحظه. نامهای. رسید. دچار. شاخه. سرویس. بهترین. چی. اطلاعاتی. هشت. تفاوت. مرکز ..... حجاب. میگویند. ریاست. فوت. پذیرفته. دیده. جمشید. ممنون. ضروری. افکار. ذکر.

موتور جستجوی قطره

ع ها و ویژگی های moto g5 و g5 plus به بیرون درز کرد .... 19 - کشف جسد نوجوان غرق شده در سیل بستک ..... در همان لحظه بود که فهمیدم دوست قدیمی ام مدت هاست که بزرگترین خیانتکار زندگی من شده است. ..... 78 - راموس: باید از این اشتباهات درس بگیریم ... محسن مسلمان در بازی پرسپولیس و الهلال عربستان درخشان ترین مهره برانکو بود؛ ...

my stealthy freedom یواشکی ن در ایران | ...

https://fa-ir.facebook.com/stealthyfreedom
هنوز هم هستند انی که می گویند ن داخل ایران اعتراضی به حجاب اجباری ندارند؟ ... شما هم می توانید هر نظری که دارید از طریق ویدیو و ع بفرستید. ..... islam is the absolute worst, at the moment, but being demented humans i'm sure we ...... ایران اعلام کرد: برنا درخشانی 15 ساله به خاطر بازی با حریف اسراییلی و درسا درخشانی 18 ...

کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع – مجله ...

morahem.com/majale/endless-female-veil-singer-in-a-foreign-network-p os/
۶ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - تصاویر هنرمندان · شکار لحظه ها · گزارش تصویری · ع های جالب ... کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع ... endless female veil singer in a foreign network + p os٬ ع های .... به هلاکت رسیدن دست راست رجوی + تصاویر · ا اج درسا و برنا درخشانی از تیم ملی شطرنج , ا اج درسا و برنا درخشانی ...

کلیپ - تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.ir/tag/کلیپ
تفریحی سنتر, جدید, سریال ایرانی , آهنگ و موزیک ویدیو جدید, نرم افزار ... لحظه تیراندازی در رستوران مک دونالد مونیخ (آلمان) +  ...

آزاد ی واحد تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/
۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه .ش. - 489, کار کودک از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران, درسا امین رضایی .... ان بر سینمای معاصر مورد مطالعه: های بزرگراه گمشده اثر دیوید لینچ. ...... آلیاژهای مفرغ در ایران باستان مطالعه موردی، تابوتهای مفرغی کشف شده در ارجان و چوب ...... ساجده درخشان نژاد, دانشکده روانشناسی, علوم تربیتى, 1394-09-12.

مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

نوزادی به ۲۸ روز اول زندگی اطلاق می شود که به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد: مراقبت نوزادی
دوران نوزادی به ۲۸ روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت میباشد :
۱-بخش مهمی از مرگهای ک ن در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی رخ می دهد .
۲-مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهای بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است .
۳-نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد .
۴-چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.
***مراقبتهای نوزاد بعد از تولد :
۱-برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق ۲۵ تا ۲۸ درجه و هوای اتاق تازه باشد .
۲-در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود ، باید با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کرد.
۳-کهنه و ملافه های خیس را باید فوری عوض کرد .
۴- نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل ملافه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد .( برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد ، پاهای او را لمس می کنیم . سرد بودن پاهای نوزاد نشان می دهد که درجه حرارت بدن نوزاد پائین است .
۵-داغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است . نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه ، کنار شوفاژ یا بخاری یا زیر کرسی گذاشت یا لباس زیاد از حد به او پوشاند.
۶- نوزاد را باید بعد از ۴ تا ۶ ساعت پس از تولد کرد ( بجز نوزادان کم وزن و بد حال ).بهتر است نوزاد حاقل سه روز یکبار باشد . نکات لازم در مورد نوزاد به شرح ذیل میباشد :
-نباید نوزاد را با شکم پر کرد .، نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از جلوگیری میکند .
-نوزاد را باید در اتا قی کرد که گرم باشد و جریان تند هوا نداشته باشد .
– آبی که برای نوزاد استفاده میشود باید سالم و ولرم باشد . برای امتحان آب باید بجای دست از آرنج استفاده کرد .
– ۷-بند ناف نوزاد می تواند محل ورود میکروب باشد ، هرگز نباید با وسایل آلوده ناف نوزاد را دستکاری کرد ، نباید بند ناف را پانسمان کرد ، اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد .
– ۸-برای کهنه نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود ، کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشک شدن لانها را اتو کرد .
– ۹-در مواردی که نوزاد دچار سوختگی ادرار شده است اقدامات زیر لازم می باشد :
– او را مرتب با آ‎ب ولرم شستشو دهید.
محل سوختگی را چرب کنید .
**زردی:
ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود ویا علاوه بر چشم ، مخاط و پوست بدن نوزاد نیز زرد گردد . معمولا در اثر رسوب ماده رنگی به نام بیلی روبین در قسمتهای مختلف بدن مانند چشم و پوست زردی ایجاد می شود .زردی نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد . برخی نوزادان در هفته اول پس از تولد ( بین روز دوم تا پنجم ) زرد می شوند وزردی آنها تا روز هفتم ادامه پیدا کرده و سپس کاهش می یابد این نوع زردی طبیعی است و مشکلی برای نوزاد بوجود نمی آورد .
در این ح تغذیه نوزاد با شیر مادر باید ادامه یافته برای اطمینان ، نوزاد توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی معاینه شود، ادامه تغذیه نوزاد با شیر مادر در این مواقع نیز لازم است .
– نکته مهم : برای درمان زردی نوزاد از دادن هر نوع ماده غذائی غیر از شیر مادر ( مانند آب قند ، ترنجبین ،شیر خشت )خودداری کنید .
*اگر زردی همراه با علائم زیر با شد خطرناک است :
-زردی روز اول
-در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر .
-اگر فرزند قبلی مادر در اثر زردی فوت کرده باشد یا دچار عقب ماندگی شده باشد .
-اگر زردی شدید باشد ( کف دست و پا هم زرد شده باشد )
اگر زردی نوزاد همراه با خوب شیر نخوردن ، تب و بیحالی باشد
) خودداری نمائید .
**دفع مدفوع :
مدفوع نوزاد در ۸ تا ۲۴ ساعت اول تولد به صورت ماده سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا ۵ روز بعد از تولد نیز ادامه یابد . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از و اطراف آن پاک کرد . دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد . در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده و گاهی دارای ه های سفید شیر است . دفعات دفع مدفوع بستگی دارد به مقدار و دفعات شیری که نوزاد می خورد . در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریکه نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند . مدفوع نوزاد در ح عادی شل ، زرد یا سبز و بدون بو است .
*نکته مهم : چنانچه نوزاد تا ۴۸ ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پزشک مراجعه کنید.
**تغذیه با شیر مادر :
مادر باید نوزاد خود را بلا فاصله بعد از تولد به خود بگذارد ، مگر اینکه وضع عمومی او یا نوزاد به عللی مساعد نباشد .
وا یناسیون :
برای پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل کزاز . سیاه سرفه و … ایمن سازی نوزادان در بدو تولد بسیار حیاتی است .
تزریق ویتامین کا :
برای جلو گیری از خونریزی دوران نوزادی در بدو تولد به همه نوزادان ویتامین کا تزریق می شود .
مراقبت از ناف نوزاد :
خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود . رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یک تا دو هفته می افتد در این مدت و قبل از افتادن بند ناف لازم است :
– بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز و خشک نگه داشته شود
– بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و خشک شود .
– از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود.
– کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود .
– از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب گردد . ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمیشود زیرا الکل ، خشک شدن و جدا شدن بند ناف را به تاّخیر میاندازد .گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد ، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
**تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د :
برای تاّ مین ویتامینهای مورد نیاز نوزاد از روز ۱۵ تولد با نظر پزشک قطره آ+ د تجویز می شود .
*** رشد و نمو کودک :
** رشد : افزایش اندازه و طول اندامهای بدن را گویند مثل :افزایش وزن ، افزایش قد ، افزایش دور سر ،طول بازوها ،طول باها و…

**تکامل : بیشرفت منظم در طول مسیری مداوم را گویند که در این مسیر کودک مهارتها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد ، بعبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند ، مثل :
نشستن ،خندیدن، راه رفتن ، کنترل ادرار و مدفوع و دندان در آوردن .

*** اندازه گیری شاخصهای رشد :
**نحوه اندازه گیری وزن در ک ن :
اندازه گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است ،اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد . معمولاّ برای وزن ک ن از سه نوع ترازو استفاده می شود .
-ترازوی ثابت یا رو میزی
-آویزی
-عقربه ای یا کفی
در اندازه گیری وزن ک ن با ترازوی رو میزی به نکات زیر باید توجه داشت :
– ترازو در روی میز و محل مطمئنی قرار داده شود .
– از مادر بخواهید لباسهای کودک را کم کند و چنانچه اتاق سرد باشد در بیرون آوردن لباسهای کودک باید احتیاط کرد چون ممکن است سرما بخورد .
– پارچه تمیز ونرم و یا کاغذ تمیزی را روی کفه ترازو قرار دهید و کودک را روی آن بخوابانید .
– از تعادل ترازو مطمئن شوید وزنه باید روی عدد صفر قرار گیرد ، اغلب ترازوها دگمه با پیچی دارند که با آن ترازو را تنظیم می کنند.
– کودک را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روی ترازو قرار دهید و از مادر بخواهید که کاملاّ نزدیک کودک ایستاده و با او مشغول صحبت شود چون نوزادان و اطفال تحرک زیادی دارند مواظب باشید که از روی ترازو به خارج پرت نشوید .

*توجه :
در این مرحله به منظور دقت در توزین کودک توجه داشته باشید که ترازو به محلی تکیه نداشته باشد و بهورز یا مادر برای ثابت نگه داشتن کودک با دست به ترازو فشار نیاورند .
-با حرکت دادن وزن به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورید . بعضی از ترازو های اطفال رومیزی عقربه ای هستند که عقربه در روی وزن کودک ثابت می ماند . بعد از متوقف شدن حرکات کودک وزن را بخوانید و یادداشت کنید.
-هنگام خواندن وزن ،پاها یا قسمتهای بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگری بخورد .
-در پوشاندن لباس کودک به مادر کمک کنید .
– ترازو را برای استفاده بعدی آماده کنید و در بین دو وزن میله مدرج را روی صفر قرار داده و ترازو را قفل کنید .
– *طرز کار با ترازوی آویزان :
-ترازو را از میله ف ی یا شاخه محکم درختی آویزان کنید .
-از مادر خواهش کنید لباسهای کودک را تا حد امکان کم نمائید .
-از مادر بخواهید کودک را در محل توزین بگذارد و یا خود این کار را انجام دهید .
– کودک را در حالیکه در شلوارک است از قلاب مخصوص آویزان کنید .
– وزن را بخوانید و یادداشت نمائید .
طرز کار با ترازوی کفی یا عقربه ای :
-ترازو در محل صافی قرار گرفته باشد .
-عقربه روی نقطه مربوط به صفر باشد.
-کاغذ و یا پارچه تمیزی را روی آن قرار دهید .
-کفش کودک را در آورید .
-موقع خواندن وزن کودک بطور مستقیم نگاه کنید تا وزن را درست بخوانید و سپس یادداشت کنید .

*توجه :
وزن طبیعی نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم است و معمو لاّ در هفته اول کمی از وزن نوزاد کاسته میشود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مدفوع می کند و چنانچه نوزاد شیر کافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تولد خود میرسد و بعد از آن مرتباّبه وزنش اضافه می شود . بطوریکه در ۶ ماهگی به دو برابر وزن زمان تولد و در ی الگی به ۳ برابر و در ۲ سالگی به ۴ برابر وزن زمان تولد خود میرسد .

**نحوه اندازه گیری قد در ک ن :
در هر بار مراقبت از زمان تولد تا ۶ سالگی باید قد کودک را اندازه گیری نمائید . اندازه گیری قد ک ن را در ح خو ده یا در حال ایستاده میتوانید انجام دهید .
الف- روش اندازه گیری قد در حال خو ده :
-از مادر کودک بخواهید کلاه یا روسری کودک را باز کند و پتوی کودک را در آورد بطوریکه سر وکف پای کودک آزاد و مشخص باشد .
-طفل را در روی میز قد سنج بخوابانید بطوریکه سر طفل را با احتیاط به قطعه چوبی که روی صفر خط کش بطور عمود نصب شده است تکیه دهید .
-قسمت متحرک خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پای طفل تماس پیدا کند .
-قد کودک را بخوا نید و یادداشت کنید .
اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر پارچه ای را روی میز معمولی که در کنار دیوار و محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید. بعد یک صفحه صاف را در قسمت بالای سر کودک و عمود بر قسمت بالای میز و مقابل عدد صفر قرار دهید و بعد از ثابت نگهداشتن کودک عددی را که پاشنه پای کودک در مقابل آن قرار گرفته است بخوانید.
ب-روش اندازه گیری قد در حال ایستاده :
در ک ن زیر ۶ سال اندازه گیری قد در ح خو ده دقیق تر است ، اما در ک نی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توان در حال ایستاده قد را اندازه گیر ی کرد.
اندازه گیری قد در این روش در حالی انجام می پذیرد که کودک ایستاده و پاشنه های پا و سرین و قسمت فوقانی پشت وناحیه پس سری وی به دیوار و پاشنه ها بهم چسبیده و بازو ها بطور طبیعی در کنار بدن آویزان باشند ، در این حال می توانید از متری که به دیوار چسبانده شده استفاده کنید و یا با متر پارچه ای از فرق سر تا کف پای کودک را اندازه بگیرید .
اندازه طبیعی قد در نوزادان ۵۵-۴۴ سانتیمتر است و در پایان ی الگی حدود ۲۵ سانتیمتر به قد طفل اضافه می شود و در سال دوم ۱۲ سانتیمتر و در سال سوم ۸-۶ سانتیمتر به قد کودک اضافه میشود .
**نحوه اندازه گیری دور سر :
به منظور بررسی رشد طبیعی دور سر لازم است که تا پایان ۲ سالگی بطور مرتب در مراقبتها دور سر کودک اندازه گیری شود .
برای اندازه گیری دور سر کودک می توانید از متر پارچه ای استفاده نمائید بهتر است برای اندازه گیری دور سر طفل در ح خو ده به پشت باشد سپس مراحل زیر را انجام دهید :
-از مادر بخواهید کلاه یا روسری کودک را در آورد .
– دور سر کودک را بر جسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسته ترین نقطه روی پیشانی اندازه بگیرید ، بطوریکه متر در قسمت جلو روی برآ‎مدگی ابرو ها قرار گیرد . اندازه بدست آمده را بخوانید و یادداشت نمائید .
اندازه طبیعی دور سر در موقع تولد ۳۷-۳۵ سانتیمتر است در موقع معاینه نوزاد اگر اندازه دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتراز حد طبیعی بود ارجاع به پزشک لازم است .
تا پایان ۳ ماهگی هر ماه ۲ سانتیمتر و از ۴ ماهگی تا پایان ۶ ماهگی هر ماه ۱ سانتیمتر و از ۷ ماهگی تا پایان ی الگی هر ماه نیم سانتیمتر به دور سر کودک اضافه میشود .
هر بار که کودک را مراقبت می کنید به افزایش دور او توجه کنید و در صورت اضافه شدن اندازه دور سر یا افزایش غیر طبیعی کودک را ارجاع فوری دهید .

***سیر تکامل فیزیکی کودک :
**بدو تولد :
-قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد .
**یک ماهگی :
-تعقیب نور
– عطسه و سرفه می کند .
– ادرار و مدفوع می کند .
**دو ماهگی :
-لبخند زدن
– از خود صدا در آوردن

**سه ماهگی :
-وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد .
-تعقیب دستهای شما با چشم خود .
-باز و بسته دستهایش
**چهار ماهگی :
-در پاسخ به خنده دیگران می خندد .
-با چشمها شیء متحرک را تعقیب می کند .
-دستها را بر روی بهم می رساند .
-سر خود را به طرف صداها می چر خاند .
-دستش را برای گرفتن اشیاء دراز می کند .
**شش ماهگی :
-شناخت مادر
-اشیاء را در دست خود نگه می دارد .
-ملاج خلفی بسته می شود .

**۸ ماهگی :
-بررسی دستها واشیائی که در دست او قرار داده می شود .
- میکند و یا با صدای بلند می خندد .
-گرفتن اشیاء
-بدون کمک می نشیند.

**۹ماهگی :
-بین ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشیاءاز یک دست به دست دیگر
-می خزد .

**۱۲ماهگی:
-چهار دست و پا راه رفتن
-می ایستد.
-سعی میکند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهای پیشین فک بالا .
**۱۲تا ۱۸ ماهگی :
-به خوبی راه می رود .
-ادای چند کلمه ساده

**۱۸تا ۲۴ ماهگی :
-به خوبی راه رفته و حتی می دود .
-شروع به صحبت نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامی کودک
**۲تا ۴ سالگی :
-به ازای هر سال ۷ تا ۸ سانتیمتر به قد کودک اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر می کند .
-به خوبی حرف می زند .
-در بازی با همسالان شرکت می کند .
-نام خود را بطور کامل بیان می کند .

**۴تا۶ سالگی:
-قدش به ۱۱۰ سانتیمتر رسیده است .
-کنترل ادرار و مدفوع را دارد.
– علاقه به یادگیری
– شناخت چند رنگ اولیه
– برقراری تماس چشمی در زمان صحبت
– ***منحنی رشد :
رشد هر کودک در مقابل عوارضی مثل بیماری و تغذیه بسیار حساس است . حساس ترین معیار رشد نیز وزن است با اندازه گیری وزن وپایش رشد هر کودک می توان سوء تغذیه و یا بیماریها را قبل از آنکه نشانه ها ی آن آشکار شود و یا عوارض بعدی روی سلامت کودک بگذارد کشف نمود .
در هر بار مراقبت که کودک را وزن می کنید باید وزن او را روی یک منحنی بنام منحنی رشد رسم کنید .
منحنی رشد هر کودک وسیله ای برای پایش رشد و سلامت کودک و پی بردن به وضعیت تغذیه او و آگاه شدن از بیماریها است .
منحنی رشد برای سالهای اول تا ششم زندگی کودک استفاده می شود و از محور های افقی و عمودی تشکیل شده است .
محور افقی نشان دهنده سن و محور عمودی بیانگر وزن کودک است . محور افقی به ۶ قسمت مجزا تقسیم شده وهر قسمت برای ی ال از زندگی کودک در نظر گرفته شده وهر قسمت به ۱۲ ماه تقسیم شده است . برای استفاده صحیح از منحنی رشد شرط اساسی و اولیه وزن صحیح و دوره ای کودک است و توزین صحیح به وجود ترازوئی دقیق و سالم وابسته است ،ترازو باید قبل از توزین هر کودک به دقت تنظیم شود . دقت در خواندن ترازو نیز اهمیت دارد .
ک ن باید در سال اول زندگی هر ماه یکبار ،در سال دوم هر دو ماه یکبار ، در سال سوم هر سه ماه یکبار و در سالهای بعد تا ۶ سالگی هر ۶ ماه یکبار وزن شوند . در شرایط مراقبت ویژه و یا بیماری کودک باید در فواصل مراقبت روتین نیز وزن شود و نقطه وزن کودک در هر بار مراقبت در حضور مادر روی منحنی رشد ثبت گردد.
در روی کارت رشد سه نمودار رسم شده است که از پائین به بالا به ترتیب صدک سوم ،صدک پنجاهم و صدک نود و هفتم است . به طور طبیعی منحنی رشد نیمی از ک ن یک جامعه در بالای صدک پنجاهم و نیم دیگر در پائین آن قرار می گیرد .
صدک سوم یعنی از هر ۱۰۰ کودک ۳ کودک در زیر آن قرار دارند .صدک نود و هفتم یعنی از هر۱۰۰ کودک ۹۷ کودک زیر آن و ۳ کودک بالای آن قرار دارند .این ک ن یا خیلی ریز یا خیلی درشت هستند فاصله صدک سوم تا صدک نود و هفتم را حدود تغییر پذیر ی طبیعی می نامند

**نحوه رسم منحنی رشد :
پائین ستونهای محور افقی محل نوشتن تاریخ تولد و تکرار آن در فواصل ماهانه است به طوریکه باید در پائین خط عمودی صفر ( اولین خط عمودی سمت چپ )تاریخ تولد کودک به روز /ماه / سال نوشته شود و سپس در پائین خطوط عمودی بعدی تکرار شود .
چنانچه کودکی با وزن تولد ۳ کیلو گرم در ۲۷/۱۱/۸۴ متولد شده باشد ، وزن زمان تولد او بایستی در روی اولین خط عمودی سمت چپ منحنی و روی عدد ۳ نقطه گذاری شود ، حال اگر اولین مراجعه کودک بعد از تولد در تاریخ ۸/۱/۸۵ ووزن او ۵/۴ کیلو گرم باشد نقطه وزن کودک باید در مستطیل بین دو خط ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۷/۱/۸۵ (مستطیل دوم )قرار گیرد و چون اختلاف ۲۷/۱۲/۸۴ تا ۸/۱/۸۵ کمتر از ۱۵ روز است نقطه مزبور باید در نیمه سمت چپ مستطیل گذاشته شود ، اگر این اختلاف بیش از ۱۵ روز بود در نیمه راست قرار می گرفت .
بنابر این چنانچه کودک در نیمه اول ماه سن خود وزن شود نقطه در سمت چپ مستطیل مربوطه و اگر در نیمه دوم ماه سن خود وزن شد نقطه در سمت راست همان مستطیل ثبت میشود .
برای تفسیر منحنی رشد کودک نقطه گذاری صحیح وزن کودک و اتصال این نقطه به نقطه های قبلی اهمیت دارد زیرا اتصال این نقاط به یکدیگر روند خطی رشد کودک را بدست می دهد و تنها در این حال است که مقایسه آن با منحنیهای سه گانه موجود روی کارت رشد ،تفسیر منحنی و توضیح دادن آن به مادر را میسر میکند .
از آنجا که وقایع مهم زندگی کودک مثل مراحل مهم تکامل و نیز شروع غذای تکمیلی ، قطع شیر مادر ، بیماریها و تولد فرزند بعدی می تواند بر رشد او اثر گذارد ضرورت دارد که این حوادث به طور عمودی در ماه مربوط به سن کودک و در بالای منحنی رشد نوشته شود .
تفسیر منحنی رشد :
تمام این فعالیتها برای کمک به تفسیر منحنی رشد و سپس اقدام لازم بر اساس این تغییر است اگر فقط به رسم منحنی اکتفا شود و به مادر در این زمینه آموزش کافی داده نشود و کودک رها شود نه تنها هیچ کار مؤثری انجام نشده است بلکه در قبال سلامت فعلی و آتی کودک و جامعه مسوول و محکوم خواهیم بود.
**در تفسیر منحنی رشد باید به چند نکته و اصل اساسی توجه داشت :
۱-توزین کودک باید به طور صحیح و دوره ای انجام شود .
۲-وزن اندازه گیری شده به طور دقیق در منحنی رشد ثبت شود .
۳-سیر منحنی رشد بیش از محل آن اهمیت دارد .
۴-منحنی رشد به درستی تفسیر شود و اقدامات لازم انجام گیرد و توصیه ها وآموزشهای لازم به مادر داده شود .
۵- هر کودک منحنی رشد مخصوص به خود دارد و مهم این است که منحنی رشد همیشه رو به بالا و موازی با سه خط سیر کند .
*سیر منحنی رشد ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد :
۱-سیر صعودی : چنانچه منحنی رشد کودک حرکتی رو به بالا و به موازات یکی از منحنی های سه گانه موجود بر کارت رشد داشت ، رشد مطلوب و پذیرفتنی است ، البته اگر حرکت منحنی رو به بالا به نظر آید ولی شیب لازم را نداشته باشد (به موازات منحنیهای مرجع نباشد ) بهتر است کودک تحت مراقبت ویژه قرار گیرد .
۲- سیر افقی : چنانچه منحنی رشد کودک افقی باشد هشدار دهنده است و بایستی کودک را مراقبت ویژه نمود .
چنانچه سن کودک زیر ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر تاّ کید نموده و مادر را در زمینه تغذیه شیر خوارش راهنمائی کنید ودر جهت حل مشکلات مربوط به شیر دهی او را آموزش دهید و ۱۵ روز بعد پیگیری کنید در صورت بهبود یافتن وضعیت رشد کودک مجدداّ آموزشهای لازم را به مادر بدهید و اگر با وجود شیر دهی موفق همچنان وزن کودک ثابت ماند و علائم دیگری مبنی بر بیماری یا سوء تغذیه نداشت به پزشک ارجاع دهید ولی چنانچه وزن کودک کاهش یافت و یا علائمی مبنی بر بیماری یا سوءتغذیه داشت اورا ارجاع فوری دهید .
چنانچه سن کودک بالای ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر و غذای کمکی آموزشهای لازم را به مادر بدهید و مجدداّ ۱۵ روز بعد او را پیگیری کنید و اگر وضعیت رشد کودک بهبود یافت در مورد سایر مسائل مورد نیاز آموزشهای لازم را به مادر بدهید ولی چنانچه رشد کودک همچنان ثابت بود و یا کاهش داشت مطابق روش بالا اقدام نمائید .
۳-سیر نزولی : حرکت رو به پائین منحنی رشد کودک بسیار خطر ناک است در این صورت کودک نیاز به ارجاع فوری و کمکهای فوری درمانی و تغذیه ای دارد.
***ک ن نیازمند مراقبت ویژه :
۱-ک نی با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
۲-ک نی که در فاصله دو توزین منحنی رشدشان موازی با منحنیهای مرجع نباشد و مرتباّ از آن فاصله گیرد .
۳-ک نی که منحنی رشد افقی یا نزولی دارند .
۴-تولد در فاصله کمتر از ۲ سال از تولد قبلی
۵-دو قلو یا چند قلو
۶-کودک دارای نوعی ناتوانی (مثل عقب ماندگی ذهنی ،بیماری قلبی ،شکاف کام و…)
۷-قطع شیر مادر تا قبل از ۶ ماهگی و تغذیه با شیر
۸-تاّ خیر در تغذیه تکمیلی
توجه داشته باشید در مراقبت ویژه باید فواصل مراقبت روتین را به نصف تقلیل داد ،این امر در ک ن ، در سال اول زندگی از اهمیت ویژه برخور دار است و زمان مراجعات به ۱۵ روز یکبار در ماه می رسد .
***نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف :
قبل از ۶ ماهگی : اضافه نشدن وزن (حداقل ۵۰۰ گرم در ماه )که بیشتر به علت محروم شدن کودک از شیر مادر رخ می دهد .توصیه های زیر مفید است :
-تغذیه انحصاری با شیر مادر
-مکیدن در وضعیت صحیح و بطور مکرردر شبانه روز و به مدت نا محدود
-درمان فوری عفونتها
از ۶ تا ۱۲ ماهگی : وزن نگرفتن برای ۲ ماه که به دلیل ناکافی یا حجیم بودن غذای کمکی و عفونتهای شدید و مکرر رخ می دهد . توصیه ها:
-تداوم تغذیه با شیر مادر در شبانه روز
-دادن غذای کمکی بر اساس سن کودک بطور صحیح
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در مان آن
پس از یک سالگی:وزن نگرفتن برای ۳ماه که بیشتر به علت غذای ناکافی و عفونتهای شدید ومکرر رخ می دهد .توصیه ها :
-تداوم تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی و بیشتر
-دادن غذای بیشتر به کودک از سفره خانواده به شرح زیر :
(۱) دادن حداقل ۵ وعده غذا در روز
(۲) بیشتر مقدار غذا در هر وعده
(۳) دادن یک وعده غذای اضافی هنگام بیماری و اضافه کمی روغن به غذای او
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در صورت ابتلا ، درمان سریع بیماری کودک
***اقدامات لازم در جهت بهبود رشد ک ن :
**شیوه های مقوی و مغذی غذای کودک :
منظور از مقوی ، اضافه برخی از مواد غذائی به غذای کودک است تا بتوان به ویژه در زمانی که کودک دچار تاّ خیر رشد شده است انرژی مورد نیاز کودک را تاّ مین کند .
*اضافه موادی مانند روغن یا کره به غذای کودک باعث :
-افزایش انرژی موجود در غذا
-نرمی غذا و بلع راحت آن
-رساندن ویتامینهای محلول در چربی به کودک میشود .
منظور از مغذی غذای کودک ، اضافه موادی که علاوه بر انرژی ، پروتئین ، ویتامین و املاح آن را تاّ مین نماید بدین منظور توصیه می شود :
-حتی الا مکان مقداری گوشت به غذای کودک اضافه کنید .
-اضافه نخود ، لوبیا و عدس که کاملا پخته و له شده باشد
-افزودن تخم مرغ به غذای کودک نیز میتواند پروتئین غذای کودک را بیشتر کند .
-استفاده از سبزیجات برگ سبز و نارنجی رنگ برای تهیه غذای کودک
-استفاده از آرد غلات جوانه زده برای طبخ سوپ
-اضافه عصاره استخوان قلم یا به غذای کودک

***تغذیه با شیر مادر :
مزایای تغذیه با شیر مادر :
(۱) بهترین و کاملترین غذا برای تمام شیر خوران
(۲) استریل بودن
(۳) محافظت کودک در برابر بیماریها
(۴) آماده و قابل دسترس
(۵) رایگان
(۶) ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک
(۷) کمک به فاصله گذاری بین تولد ها

**چگونگی تغذیه با شیر مادر :
بهترین زمان برای شروع تغذیه ۱ تا ۲ ساعت بعد از زایمان است . شیر اولیه آغوز نام دارد و غلیظ و زرد رنگ بوده و مقدار پروتئین و چربی و برخی مواد غذائی آن بیشتر از شیری است که بعد از آن تولید میشودو باعث بالا رفتن ایمنی کودک در مقابل بیماریها می شود .

**نحوه صحیح شیر دهی :
در موقع شیر دادن کودک باید روبروی مادر و صورتش نزدیک مادر قرار گیرد وچانه او به چسبیده و مادر را طوری بگیرد که انگشت شست در بالا و ۴ انگشت دیگر در زیر قرار گیرد بطوریکه نوک و هاله اطراف براحتی در دهان شیر خوار قرار گیرد و مواظب باشد تا سوراخهای بینی کودک مسدود نگردد.

**نشانه های وضعیت درست شیر خوردن :
-بدن کودک روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن اوست .
-سر کودک بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست .
– صورت شیر خوار روبروی مادر قرار دارد .
– چانه کودک به چسبیده است .
– لب پائینی به طرف خارج بر گشته است .
– قسمت بیشتری از هاله در بالای لب بالا و قسمت بسیار کمی از هاله زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکیدنها کند و عمیق است .
– صدای قورت دادن شیر به خوبی شنیده می شود .
– کودک وقتی احساس می کند که سیر شده است خودش را رها می کند و نوک در این ح کشیده تر و بلد تر از معمول است .
– مادر هیچ گونه دردی در هنگام شیر دادن احساس نمی کند .
– **نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن :
-بدن کودک چرخیده است و روبروی بدن مادر و در تماس نزدیک با بدن او نیست .
-سر کودک چرخیده و یا به جلو خم شده است .
-چانه کودک از دور است .
– دهان کودک بسته است .
– لبها به طرف جلو متوجه شده اند .
– قسمت زیادی از هاله بالا و پائین خصوصاّ در زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکبدنها سطحی وتند است .
– صدای قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صدای ملچ ملچ به گوش می رسد .
– کودک به دلیل نخوردن شیر کافی گریه می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن خودداری کند .
– وقتی را رها می کند نوک صاف است و ممکن است خطی در سر تا سر آن دیده شود
– مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند .
– **نکات مهم در شیر دهی :
(۱)در هفته های اول شیردهی باید از هر دو به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود ، در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو به تناوب استفاده کرد .
(۲)شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههای اول بعد از تولد افزایش وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه است و منحنی رشد بهتر از هر چیز دیگری وضع تغذیه وکافی بودن شیر را نشان می دهد و نیز کمتر از ۶ کهنه تر در ۲۴ ساعت نمایانگر کافی نبودن شیر مادر می باشد .
(۳)در زمان حاملگی در ماههای اول قطع شیر دهی ضروری نیست و هیچ خطری برای جنین ندارد ، اما باید توجه داشت که مادر حامله ای که شیر هم میدهد به غذای اضافی نیاز دارد .حاملگی مجدد برای مادری که شیر می دهد اصلاّ خوب نیست و علاوه بر عوارض جسمی برای مادر وکودک باعث می شود مادر نتواند شیر خوار خود را به صورت کافی شیر دهد .
(۴)تغذیه شیر خوار در شب باعث پیشگیری از بارداری می شود .
(۵)کودک بایستی تا پایان ۲ سالگی با شیر مادر تغذیه شود .
(۶)قطع شیر مادر بایستی به صورت تدریجی صورت گرفته و به غذای کودک بیشتر توجه شود .
***مشکلات شیر دهی وراه حل آنها:
۱-نوک صاف یا فرو رفته :
در این مادران باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است ،سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک و هاله اطراف آن را در دهان دارد ،تحریک نوک قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک آن می شود و با مکیدن توسط کودک بزرگتر می شود ،در صورت عدم موفقیت مادر برای چند وعده یا چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق به شیر خوار بدهد وقتی شیر خوار بزرگتر شد گرفتن برایش آسانتر خواهد بود .
۲-نوک دراز :
در این ح شیر خوار فقط نوک را می مکد و به ذخایر اصلی شیر که زیر هاله قهوه ای رنگ قرار دارند فشار وارد نمی شود ، به مادرانی که این مشکل را دارند باید کمک کرد تا شیر خوار مقدار کافی از هاله قهوه ای رنگ را در دهانش بگیرد .

۳-احتقان :
در احتقان ها متورم و درد ناک می شوند و رگهای سطحی آن پیدا و آبی رنگ هستند ، ها پر هستند مقداری از آن بعلت شیر و مقداری به دلیل افزایش مایع لنف و خون است .
علت آن تولید شیر زیاد و خصوصاّ بلافاصله پس از زایمان ،پر شدن ها و نگذاشتن طفل
*درمان احتقان :
-شیر خوار را بطور مکرر به بگذارد .
-بهترین کار خارج شیر از از طریق مکیدن شیر خوار و یا دوشیدن با دست است .
-اگر شیر خوار نوک و هاله آن را به سختی به دهان می گذارد ابتدا مقداری از شیر ،دوشیده شده تا شیر خوار نوک را به راحتی به دهان بگذارد .
-بعد از تغذیه شیر خوار چند تکه یخ را در درون یک دستمال تمیز قرار دهد و یا با استفاده از پارچه تمیزی که در آب خیلی سرد خیس شده باشد کمپرس آب سرد انجام دهد که این امر به کاهش ورم کمک می کند .

۴-زخم و شقاق :
در بیشتر موارد وضعیت نادرست مکیدن ،شستشوی زیاد با صابون و خشک آن با حوله کثیف ،برفک ،کرمهاو محلولها می تواند باعث زخم نوک گردد .درمان آن ،گذاشتن یک قطره شیر روی و خشک شدن آن در معرض هوا ونور خورشید ،درمان برفک دهان نوزاد ،طولانی
بودن زمان مکیدن شیر خوار تا تخلیه کامل ،و مهمتر از همه اصلاح وضعیت شیر دهی میباشد .
۵-تورم همراه با درد وتب :
زمانی که احتقان به سرعت درمان نشود ،شیر در کامل تخلیه نگردد ،میکروب از راه زخم نوک وارد شده و ایجاد ماستیت میکند که باعث دردناک شدن فوق العاده ،تورم ،قرمزی وگرمی و داشتن تب می شود .جهت درمان این مادران به پزشک ارجاع داده و موارد زیر را به مادر آموزش دهید :
-مهمترین درمان خارج شیر از
-شیر خوار بطور مکرر تغذیه شود چون عفونت خارج از مجرای شیر است ووارد بدن طفل نمی شود .
-شروع تغذیه از سالم باشد و سپس از مبتلا ادامه یابد .
-در صورت عدم تمایل مادر می توان شیر را دوشید .
-استفاده از حوله گرم قبل از شیر دهی و کمپرس سرد بعد از شیر دهی

۶-آبسه :
جمع شدن چرک در قسمتی از را گویند که متورم و درد ناک بوده و موقع لمس پر از مایع به نظر می رسد . علت آن عدم درمان ماستیت میباشد .
درمان :ارجاع به پزشک و دادن آموزش کلیه موارد مربوط به ماستیت ،در صورت سرباز آبسه به مدت ۲ تا ۳ روز شیر آن دوشیده و دور ریخته شود .

***تغذیه تکمیلی :
شیر مادر تا پایان ۶ ماهگی به تنهائی و بدون اضافه هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیر خوار کافی است . بعد از ۶ ماهگی علاوه بر شیر ، باید غذاهای نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد .مناسبترین غذا ها :
-در حجم کم انرژی زیاد داشته ( مانند چربیها ، شکر ، غلات )
-نرم بوده و به آسانی هضم شوند.
-تازه و بدون آلودگی بوده و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند .
-در دسترس ، ارزان و از منابع غذائی محلی قابل تهیه باشند .
**سن شروع غذاهای کمکی :
هفته اول ماه هفتم تولد کودک ، اما در صورت رشد نا مناسب می توان زودتر شروع کرد .
توصیه های کلی :
-مواد غذائی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع ، کم کم به رژیم غذائی شیر خوار اضافه کنید
– از یک نوع غذای ساده شروع کنید وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به او بدهید .
– از مقدار کم (یک قاشق مربا خوری )در هر وعده شروع ودر وعده های بعد آن را زیاد کنید .
– بین اضافه مواد غذائی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله بگذارید .
– اولین غذائی را که می خواهید به کودک بدهید ، کمی غلیظتر از شیر تهیه کنید و سپس کم کم غذاهای نیمه جامد وجامد بدهید .
– غذا را با قاشق و مواد غذائی را با آبکی را با لیوان به شیر خوار بدهید .
– هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد ، شیر خوار را در وضعیت نشسته قرار دهید .
– غذای شیر خوار را به مقدار کم و برای یک وعده تهیه کنید .
– در صورت باقی ماندن غذا ، می توانید آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید ، در غیر این صورت آنرا در فریزر بگذارید .
– غذای نگهداری شده را فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملاّ داغ کنید و پس از خنک به کودک بدهید .
– **ترتیب دادن غذای کمکی به کودک :
– هفته اول : فرنی آرد برنج
– هفته دوم : فرنی آرد برنج ، شیر برنج و یا حریره بادام
– هفته سوم : پوره سبزیها (سیب زمینی ،هویج ، نخود فرنگی )
– هفته چهارم: سوپ گوشت و سبزی
– هفته پنجم : زرده تخم مرغ آب پز سفت شده
– هفته ششم : سوپ دارای جوانه غلات و یا حبوبات
– هفته هفتم : آب میوه
– از ماه نهم تا دوازدهم میتوان فرنی ، حریره بادام ، زرده تخم مرغ ، سوپ گوشت همراه با
سبزی ها . غلات و حبو بات ،ماست ،کته نرم همراه با آب گوشت و غیره به کودک داد.
*نکات لازم :
(۱) بعد از شروع غذای کمکی ، به کودک آب سالم و بهداشتی بدهید .
(۲)قبل از یک سالگی ،تا آنجا که ممکن باشد ، شکر ، نمک و ادویه به غذای کودک اضافه نکنید .
(۳)به غذای ک ن کم وزن ۱ تا ۲ قاشق مربا خوری روغن نباتی یا کره اضافه کنید .
(۴)توصیه می شود آب مرکبات ، آ ین آب میوه ای باشد که به کودک می دهید .
(۵)از روز ۱۵ تولد می توانید قطره آ-د یا مولتی ویتامین (۲۵ قطره )و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی قطره آهن (۱۵قطره )به ترتیب زیر بدهید :
-برای کلیه شیر خوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه کمکی تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-برای کلیه شیر خورانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می شوند از هر زمان که وزن آنها به دو برابر وزن تولدشان رسید تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-قطره آهن را بین دو وعده شیر مادر ودر عقب دهان کودک چکانده وسپس مقداری آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیری شود .
– دادن مواد غذائی حاوی ویتامین ث مانندمیوه ها و آب میوه به ویژه مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند .
(۶)قبل از ی الگی از دادن اسفناج ، عسل و سفیده تخم مرغ خودداری کنید .
(۷)هرگز به زور به کودک غذا ندهید .

***تغذیه کودک ۱تا ۵ سال :
شیر خواران از یک سالگی به بعد ،علاوه بر غذاهائی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد
گرفته اند باید از غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند .این ک ن رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندانهایشان نیز کامل نشده است . بنابر این باید در غذا دادن به آنها ،دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد :
-غذاهایشان کم حجم ،پر انرژی و زود هضم باشد .
-به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود .
***تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال :
-علاوه بر استفاده از شیر مادر ، ۵ تا ۶ بار در شبانه روز به او غذا بدهید .
-غلاتی که کودک قدرت جویدن آنها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزیها
حبوبات و گوشتهای نرم به او بدهید .
-اگر کودک هر روز از سبزیهای تازه استفاده می کند ، لازم نیست که هر روز میوه هم بخورد .
-اگر کودک مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او ،علاوه بر سبزیها از برگه هلو ،زرد آلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید .
-غذای کودک را تمیز و کاملاّ پخته تهیه کنید و پس از خنک به او بدهید .
-باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
-به غذای کودک کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید .
-فلفل ،ادویه وچاشنیهای تند را به غذای کودک اضافه نکنید .
***تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال :
-مهمترین وعده غذای کودک ، صبحانه اوست لذا باید به صبحانه کودک توجه کرد .
-با منتظر گذاشتن کودک برای صرف شام با سایر اعضای خانواده ،امکان دارد کودک به خواب رود ،بنابر این شام کودک را در ساعتهای آ روز وقبل از شام خانواده به او بدهید .
-در حین غذا خوردن نمی توان از کودک انتظار داشت که حتماّ بدون حرکت بنشیند ، لذا بهتر است به ک ن اجازه دهید در حین غذا خوردن از جا بلند شود و بعد از کمی حرکت و بازی به غذا خوردن خود ادامه دهد .
-بهتر است غذا خوردن کودک ،زمان و محل معینی داشته باشد و برای غذا دادن به کودک از ظرف جداگانه ای استفاده شود تا معلوم شود که کودک چه مقدار از غذای خود را خورده است .
-کودک را مجبور به غذا خوردن نکنید بلکه در هر وعده اصلی غذا ، مقدار غذائی که مناسب او است در برابرش بگذارید . اگر کودک خودداری کرد ،بدون تعریف از غذا یا اصرار به کودک ، آ نرا بر دارید و تا وعده بعدی چیزی به او ندهید ،بتدریج کودک به خوردن غذا تمایل پیدا می کند .


مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

نوزادی به ۲۸ روز اول زندگی اطلاق می شود که به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد: مراقبت نوزادی
دوران نوزادی به ۲۸ روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت میباشد :
۱-بخش مهمی از مرگهای ک ن در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی رخ می دهد .
۲-مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهای بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است .
۳-نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد .
۴-چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.
***مراقبتهای نوزاد بعد از تولد :
۱-برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق ۲۵ تا ۲۸ درجه و هوای اتاق تازه باشد .
۲-در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود ، باید با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کرد.
۳-کهنه و ملافه های خیس را باید فوری عوض کرد .
۴- نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل ملافه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد .( برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد ، پاهای او را لمس می کنیم . سرد بودن پاهای نوزاد نشان می دهد که درجه حرارت بدن نوزاد پائین است .
۵-داغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است . نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه ، کنار شوفاژ یا بخاری یا زیر کرسی گذاشت یا لباس زیاد از حد به او پوشاند.
۶- نوزاد را باید بعد از ۴ تا ۶ ساعت پس از تولد کرد ( بجز نوزادان کم وزن و بد حال ).بهتر است نوزاد حاقل سه روز یکبار باشد . نکات لازم در مورد نوزاد به شرح ذیل میباشد :
-نباید نوزاد را با شکم پر کرد .، نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از جلوگیری میکند .
-نوزاد را باید در اتا قی کرد که گرم باشد و جریان تند هوا نداشته باشد .
– آبی که برای نوزاد استفاده میشود باید سالم و ولرم باشد . برای امتحان آب باید بجای دست از آرنج استفاده کرد .
– ۷-بند ناف نوزاد می تواند محل ورود میکروب باشد ، هرگز نباید با وسایل آلوده ناف نوزاد را دستکاری کرد ، نباید بند ناف را پانسمان کرد ، اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد .
– ۸-برای کهنه نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود ، کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشک شدن لانها را اتو کرد .
– ۹-در مواردی که نوزاد دچار سوختگی ادرار شده است اقدامات زیر لازم می باشد :
– او را مرتب با آ‎ب ولرم شستشو دهید.
محل سوختگی را چرب کنید .
**زردی:
ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود ویا علاوه بر چشم ، مخاط و پوست بدن نوزاد نیز زرد گردد . معمولا در اثر رسوب ماده رنگی به نام بیلی روبین در قسمتهای مختلف بدن مانند چشم و پوست زردی ایجاد می شود .زردی نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد . برخی نوزادان در هفته اول پس از تولد ( بین روز دوم تا پنجم ) زرد می شوند وزردی آنها تا روز هفتم ادامه پیدا کرده و سپس کاهش می یابد این نوع زردی طبیعی است و مشکلی برای نوزاد بوجود نمی آورد .
در این ح تغذیه نوزاد با شیر مادر باید ادامه یافته برای اطمینان ، نوزاد توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی معاینه شود، ادامه تغذیه نوزاد با شیر مادر در این مواقع نیز لازم است .
– نکته مهم : برای درمان زردی نوزاد از دادن هر نوع ماده غذائی غیر از شیر مادر ( مانند آب قند ، ترنجبین ،شیر خشت )خودداری کنید .
*اگر زردی همراه با علائم زیر با شد خطرناک است :
-زردی روز اول
-در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر .
-اگر فرزند قبلی مادر در اثر زردی فوت کرده باشد یا دچار عقب ماندگی شده باشد .
-اگر زردی شدید باشد ( کف دست و پا هم زرد شده باشد )
اگر زردی نوزاد همراه با خوب شیر نخوردن ، تب و بیحالی باشد
) خودداری نمائید .
**دفع مدفوع :
مدفوع نوزاد در ۸ تا ۲۴ ساعت اول تولد به صورت ماده سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا ۵ روز بعد از تولد نیز ادامه یابد . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از و اطراف آن پاک کرد . دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد . در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده و گاهی دارای ه های سفید شیر است . دفعات دفع مدفوع بستگی دارد به مقدار و دفعات شیری که نوزاد می خورد . در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریکه نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند . مدفوع نوزاد در ح عادی شل ، زرد یا سبز و بدون بو است .
*نکته مهم : چنانچه نوزاد تا ۴۸ ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پزشک مراجعه کنید.
**تغذیه با شیر مادر :
مادر باید نوزاد خود را بلا فاصله بعد از تولد به خود بگذارد ، مگر اینکه وضع عمومی او یا نوزاد به عللی مساعد نباشد .
وا یناسیون :
برای پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل کزاز . سیاه سرفه و … ایمن سازی نوزادان در بدو تولد بسیار حیاتی است .
تزریق ویتامین کا :
برای جلو گیری از خونریزی دوران نوزادی در بدو تولد به همه نوزادان ویتامین کا تزریق می شود .
مراقبت از ناف نوزاد :
خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود . رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یک تا دو هفته می افتد در این مدت و قبل از افتادن بند ناف لازم است :
– بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز و خشک نگه داشته شود
– بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و خشک شود .
– از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود.
– کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود .
– از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب گردد . ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمیشود زیرا الکل ، خشک شدن و جدا شدن بند ناف را به تاّخیر میاندازد .گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد ، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
**تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د :
برای تاّ مین ویتامینهای مورد نیاز نوزاد از روز ۱۵ تولد با نظر پزشک قطره آ+ د تجویز می شود .
*** رشد و نمو کودک :
** رشد : افزایش اندازه و طول اندامهای بدن را گویند مثل :افزایش وزن ، افزایش قد ، افزایش دور سر ،طول بازوها ،طول باها و…

**تکامل : بیشرفت منظم در طول مسیری مداوم را گویند که در این مسیر کودک مهارتها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد ، بعبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند ، مثل :
نشستن ،خندیدن، راه رفتن ، کنترل ادرار و مدفوع و دندان در آوردن .

*** اندازه گیری شاخصهای رشد :
**نحوه اندازه گیری وزن در ک ن :
اندازه گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است ،اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد . معمولاّ برای وزن ک ن از سه نوع ترازو استفاده می شود .
-ترازوی ثابت یا رو میزی
-آویزی
-عقربه ای یا کفی
در اندازه گیری وزن ک ن با ترازوی رو میزی به نکات زیر باید توجه داشت :
– ترازو در روی میز و محل مطمئنی قرار داده شود .
– از مادر بخواهید لباسهای کودک را کم کند و چنانچه اتاق سرد باشد در بیرون آوردن لباسهای کودک باید احتیاط کرد چون ممکن است سرما بخورد .
– پارچه تمیز ونرم و یا کاغذ تمیزی را روی کفه ترازو قرار دهید و کودک را روی آن بخوابانید .
– از تعادل ترازو مطمئن شوید وزنه باید روی عدد صفر قرار گیرد ، اغلب ترازوها دگمه با پیچی دارند که با آن ترازو را تنظیم می کنند.
– کودک را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روی ترازو قرار دهید و از مادر بخواهید که کاملاّ نزدیک کودک ایستاده و با او مشغول صحبت شود چون نوزادان و اطفال تحرک زیادی دارند مواظب باشید که از روی ترازو به خارج پرت نشوید .

*توجه :
در این مرحله به منظور دقت در توزین کودک توجه داشته باشید که ترازو به محلی تکیه نداشته باشد و بهورز یا مادر برای ثابت نگه داشتن کودک با دست به ترازو فشار نیاورند .
-با حرکت دادن وزن به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورید . بعضی از ترازو های اطفال رومیزی عقربه ای هستند که عقربه در روی وزن کودک ثابت می ماند . بعد از متوقف شدن حرکات کودک وزن را بخوانید و یادداشت کنید.
-هنگام خواندن وزن ،پاها یا قسمتهای بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگری بخورد .
-در پوشاندن لباس کودک به مادر کمک کنید .
– ترازو را برای استفاده بعدی آماده کنید و در بین دو وزن میله مدرج را روی صفر قرار داده و ترازو را قفل کنید .
– *طرز کار با ترازوی آویزان :
-ترازو را از میله ف ی یا شاخه محکم درختی آویزان کنید .
-از مادر خواهش کنید لباسهای کودک را تا حد امکان کم نمائید .
-از مادر بخواهید کودک را در محل توزین بگذارد و یا خود این کار را انجام دهید .
– کودک را در حالیکه در شلوارک است از قلاب مخصوص آویزان کنید .
– وزن را بخوانید و یادداشت نمائید .
طرز کار با ترازوی کفی یا عقربه ای :
-ترازو در محل صافی قرار گرفته باشد .
-عقربه روی نقطه مربوط به صفر باشد.
-کاغذ و یا پارچه تمیزی را روی آن قرار دهید .
-کفش کودک را در آورید .
-موقع خواندن وزن کودک بطور مستقیم نگاه کنید تا وزن را درست بخوانید و سپس یادداشت کنید .

*توجه :
وزن طبیعی نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم است و معمو لاّ در هفته اول کمی از وزن نوزاد کاسته میشود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مدفوع می کند و چنانچه نوزاد شیر کافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تولد خود میرسد و بعد از آن مرتباّبه وزنش اضافه می شود . بطوریکه در ۶ ماهگی به دو برابر وزن زمان تولد و در ی الگی به ۳ برابر و در ۲ سالگی به ۴ برابر وزن زمان تولد خود میرسد .

**نحوه اندازه گیری قد در ک ن :
در هر بار مراقبت از زمان تولد تا ۶ سالگی باید قد کودک را اندازه گیری نمائید . اندازه گیری قد ک ن را در ح خو ده یا در حال ایستاده میتوانید انجام دهید .
الف- روش اندازه گیری قد در حال خو ده :
-از مادر کودک بخواهید کلاه یا روسری کودک را باز کند و پتوی کودک را در آورد بطوریکه سر وکف پای کودک آزاد و مشخص باشد .
-طفل را در روی میز قد سنج بخوابانید بطوریکه سر طفل را با احتیاط به قطعه چوبی که روی صفر خط کش بطور عمود نصب شده است تکیه دهید .
-قسمت متحرک خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پای طفل تماس پیدا کند .
-قد کودک را بخوا نید و یادداشت کنید .
اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر پارچه ای را روی میز معمولی که در کنار دیوار و محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید. بعد یک صفحه صاف را در قسمت بالای سر کودک و عمود بر قسمت بالای میز و مقابل عدد صفر قرار دهید و بعد از ثابت نگهداشتن کودک عددی را که پاشنه پای کودک در مقابل آن قرار گرفته است بخوانید.
ب-روش اندازه گیری قد در حال ایستاده :
در ک ن زیر ۶ سال اندازه گیری قد در ح خو ده دقیق تر است ، اما در ک نی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توان در حال ایستاده قد را اندازه گیر ی کرد.
اندازه گیری قد در این روش در حالی انجام می پذیرد که کودک ایستاده و پاشنه های پا و سرین و قسمت فوقانی پشت وناحیه پس سری وی به دیوار و پاشنه ها بهم چسبیده و بازو ها بطور طبیعی در کنار بدن آویزان باشند ، در این حال می توانید از متری که به دیوار چسبانده شده استفاده کنید و یا با متر پارچه ای از فرق سر تا کف پای کودک را اندازه بگیرید .
اندازه طبیعی قد در نوزادان ۵۵-۴۴ سانتیمتر است و در پایان ی الگی حدود ۲۵ سانتیمتر به قد طفل اضافه می شود و در سال دوم ۱۲ سانتیمتر و در سال سوم ۸-۶ سانتیمتر به قد کودک اضافه میشود .
**نحوه اندازه گیری دور سر :
به منظور بررسی رشد طبیعی دور سر لازم است که تا پایان ۲ سالگی بطور مرتب در مراقبتها دور سر کودک اندازه گیری شود .
برای اندازه گیری دور سر کودک می توانید از متر پارچه ای استفاده نمائید بهتر است برای اندازه گیری دور سر طفل در ح خو ده به پشت باشد سپس مراحل زیر را انجام دهید :
-از مادر بخواهید کلاه یا روسری کودک را در آورد .
– دور سر کودک را بر جسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسته ترین نقطه روی پیشانی اندازه بگیرید ، بطوریکه متر در قسمت جلو روی برآ‎مدگی ابرو ها قرار گیرد . اندازه بدست آمده را بخوانید و یادداشت نمائید .
اندازه طبیعی دور سر در موقع تولد ۳۷-۳۵ سانتیمتر است در موقع معاینه نوزاد اگر اندازه دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتراز حد طبیعی بود ارجاع به پزشک لازم است .
تا پایان ۳ ماهگی هر ماه ۲ سانتیمتر و از ۴ ماهگی تا پایان ۶ ماهگی هر ماه ۱ سانتیمتر و از ۷ ماهگی تا پایان ی الگی هر ماه نیم سانتیمتر به دور سر کودک اضافه میشود .
هر بار که کودک را مراقبت می کنید به افزایش دور او توجه کنید و در صورت اضافه شدن اندازه دور سر یا افزایش غیر طبیعی کودک را ارجاع فوری دهید .

***سیر تکامل فیزیکی کودک :
**بدو تولد :
-قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد .
**یک ماهگی :
-تعقیب نور
– عطسه و سرفه می کند .
– ادرار و مدفوع می کند .
**دو ماهگی :
-لبخند زدن
– از خود صدا در آوردن

**سه ماهگی :
-وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد .
-تعقیب دستهای شما با چشم خود .
-باز و بسته دستهایش
**چهار ماهگی :
-در پاسخ به خنده دیگران می خندد .
-با چشمها شیء متحرک را تعقیب می کند .
-دستها را بر روی بهم می رساند .
-سر خود را به طرف صداها می چر خاند .
-دستش را برای گرفتن اشیاء دراز می کند .
**شش ماهگی :
-شناخت مادر
-اشیاء را در دست خود نگه می دارد .
-ملاج خلفی بسته می شود .

**۸ ماهگی :
-بررسی دستها واشیائی که در دست او قرار داده می شود .
- میکند و یا با صدای بلند می خندد .
-گرفتن اشیاء
-بدون کمک می نشیند.

**۹ماهگی :
-بین ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشیاءاز یک دست به دست دیگر
-می خزد .

**۱۲ماهگی:
-چهار دست و پا راه رفتن
-می ایستد.
-سعی میکند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهای پیشین فک بالا .
**۱۲تا ۱۸ ماهگی :
-به خوبی راه می رود .
-ادای چند کلمه ساده

**۱۸تا ۲۴ ماهگی :
-به خوبی راه رفته و حتی می دود .
-شروع به صحبت نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامی کودک
**۲تا ۴ سالگی :
-به ازای هر سال ۷ تا ۸ سانتیمتر به قد کودک اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر می کند .
-به خوبی حرف می زند .
-در بازی با همسالان شرکت می کند .
-نام خود را بطور کامل بیان می کند .

**۴تا۶ سالگی:
-قدش به ۱۱۰ سانتیمتر رسیده است .
-کنترل ادرار و مدفوع را دارد.
– علاقه به یادگیری
– شناخت چند رنگ اولیه
– برقراری تماس چشمی در زمان صحبت
– ***منحنی رشد :
رشد هر کودک در مقابل عوارضی مثل بیماری و تغذیه بسیار حساس است . حساس ترین معیار رشد نیز وزن است با اندازه گیری وزن وپایش رشد هر کودک می توان سوء تغذیه و یا بیماریها را قبل از آنکه نشانه ها ی آن آشکار شود و یا عوارض بعدی روی سلامت کودک بگذارد کشف نمود .
در هر بار مراقبت که کودک را وزن می کنید باید وزن او را روی یک منحنی بنام منحنی رشد رسم کنید .
منحنی رشد هر کودک وسیله ای برای پایش رشد و سلامت کودک و پی بردن به وضعیت تغذیه او و آگاه شدن از بیماریها است .
منحنی رشد برای سالهای اول تا ششم زندگی کودک استفاده می شود و از محور های افقی و عمودی تشکیل شده است .
محور افقی نشان دهنده سن و محور عمودی بیانگر وزن کودک است . محور افقی به ۶ قسمت مجزا تقسیم شده وهر قسمت برای ی ال از زندگی کودک در نظر گرفته شده وهر قسمت به ۱۲ ماه تقسیم شده است . برای استفاده صحیح از منحنی رشد شرط اساسی و اولیه وزن صحیح و دوره ای کودک است و توزین صحیح به وجود ترازوئی دقیق و سالم وابسته است ،ترازو باید قبل از توزین هر کودک به دقت تنظیم شود . دقت در خواندن ترازو نیز اهمیت دارد .
ک ن باید در سال اول زندگی هر ماه یکبار ،در سال دوم هر دو ماه یکبار ، در سال سوم هر سه ماه یکبار و در سالهای بعد تا ۶ سالگی هر ۶ ماه یکبار وزن شوند . در شرایط مراقبت ویژه و یا بیماری کودک باید در فواصل مراقبت روتین نیز وزن شود و نقطه وزن کودک در هر بار مراقبت در حضور مادر روی منحنی رشد ثبت گردد.
در روی کارت رشد سه نمودار رسم شده است که از پائین به بالا به ترتیب صدک سوم ،صدک پنجاهم و صدک نود و هفتم است . به طور طبیعی منحنی رشد نیمی از ک ن یک جامعه در بالای صدک پنجاهم و نیم دیگر در پائین آن قرار می گیرد .
صدک سوم یعنی از هر ۱۰۰ کودک ۳ کودک در زیر آن قرار دارند .صدک نود و هفتم یعنی از هر۱۰۰ کودک ۹۷ کودک زیر آن و ۳ کودک بالای آن قرار دارند .این ک ن یا خیلی ریز یا خیلی درشت هستند فاصله صدک سوم تا صدک نود و هفتم را حدود تغییر پذیر ی طبیعی می نامند

**نحوه رسم منحنی رشد :
پائین ستونهای محور افقی محل نوشتن تاریخ تولد و تکرار آن در فواصل ماهانه است به طوریکه باید در پائین خط عمودی صفر ( اولین خط عمودی سمت چپ )تاریخ تولد کودک به روز /ماه / سال نوشته شود و سپس در پائین خطوط عمودی بعدی تکرار شود .
چنانچه کودکی با وزن تولد ۳ کیلو گرم در ۲۷/۱۱/۸۴ متولد شده باشد ، وزن زمان تولد او بایستی در روی اولین خط عمودی سمت چپ منحنی و روی عدد ۳ نقطه گذاری شود ، حال اگر اولین مراجعه کودک بعد از تولد در تاریخ ۸/۱/۸۵ ووزن او ۵/۴ کیلو گرم باشد نقطه وزن کودک باید در مستطیل بین دو خط ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۷/۱/۸۵ (مستطیل دوم )قرار گیرد و چون اختلاف ۲۷/۱۲/۸۴ تا ۸/۱/۸۵ کمتر از ۱۵ روز است نقطه مزبور باید در نیمه سمت چپ مستطیل گذاشته شود ، اگر این اختلاف بیش از ۱۵ روز بود در نیمه راست قرار می گرفت .
بنابر این چنانچه کودک در نیمه اول ماه سن خود وزن شود نقطه در سمت چپ مستطیل مربوطه و اگر در نیمه دوم ماه سن خود وزن شد نقطه در سمت راست همان مستطیل ثبت میشود .
برای تفسیر منحنی رشد کودک نقطه گذاری صحیح وزن کودک و اتصال این نقطه به نقطه های قبلی اهمیت دارد زیرا اتصال این نقاط به یکدیگر روند خطی رشد کودک را بدست می دهد و تنها در این حال است که مقایسه آن با منحنیهای سه گانه موجود روی کارت رشد ،تفسیر منحنی و توضیح دادن آن به مادر را میسر میکند .
از آنجا که وقایع مهم زندگی کودک مثل مراحل مهم تکامل و نیز شروع غذای تکمیلی ، قطع شیر مادر ، بیماریها و تولد فرزند بعدی می تواند بر رشد او اثر گذارد ضرورت دارد که این حوادث به طور عمودی در ماه مربوط به سن کودک و در بالای منحنی رشد نوشته شود .
تفسیر منحنی رشد :
تمام این فعالیتها برای کمک به تفسیر منحنی رشد و سپس اقدام لازم بر اساس این تغییر است اگر فقط به رسم منحنی اکتفا شود و به مادر در این زمینه آموزش کافی داده نشود و کودک رها شود نه تنها هیچ کار مؤثری انجام نشده است بلکه در قبال سلامت فعلی و آتی کودک و جامعه مسوول و محکوم خواهیم بود.
**در تفسیر منحنی رشد باید به چند نکته و اصل اساسی توجه داشت :
۱-توزین کودک باید به طور صحیح و دوره ای انجام شود .
۲-وزن اندازه گیری شده به طور دقیق در منحنی رشد ثبت شود .
۳-سیر منحنی رشد بیش از محل آن اهمیت دارد .
۴-منحنی رشد به درستی تفسیر شود و اقدامات لازم انجام گیرد و توصیه ها وآموزشهای لازم به مادر داده شود .
۵- هر کودک منحنی رشد مخصوص به خود دارد و مهم این است که منحنی رشد همیشه رو به بالا و موازی با سه خط سیر کند .
*سیر منحنی رشد ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد :
۱-سیر صعودی : چنانچه منحنی رشد کودک حرکتی رو به بالا و به موازات یکی از منحنی های سه گانه موجود بر کارت رشد داشت ، رشد مطلوب و پذیرفتنی است ، البته اگر حرکت منحنی رو به بالا به نظر آید ولی شیب لازم را نداشته باشد (به موازات منحنیهای مرجع نباشد ) بهتر است کودک تحت مراقبت ویژه قرار گیرد .
۲- سیر افقی : چنانچه منحنی رشد کودک افقی باشد هشدار دهنده است و بایستی کودک را مراقبت ویژه نمود .
چنانچه سن کودک زیر ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر تاّ کید نموده و مادر را در زمینه تغذیه شیر خوارش راهنمائی کنید ودر جهت حل مشکلات مربوط به شیر دهی او را آموزش دهید و ۱۵ روز بعد پیگیری کنید در صورت بهبود یافتن وضعیت رشد کودک مجدداّ آموزشهای لازم را به مادر بدهید و اگر با وجود شیر دهی موفق همچنان وزن کودک ثابت ماند و علائم دیگری مبنی بر بیماری یا سوء تغذیه نداشت به پزشک ارجاع دهید ولی چنانچه وزن کودک کاهش یافت و یا علائمی مبنی بر بیماری یا سوءتغذیه داشت اورا ارجاع فوری دهید .
چنانچه سن کودک بالای ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر و غذای کمکی آموزشهای لازم را به مادر بدهید و مجدداّ ۱۵ روز بعد او را پیگیری کنید و اگر وضعیت رشد کودک بهبود یافت در مورد سایر مسائل مورد نیاز آموزشهای لازم را به مادر بدهید ولی چنانچه رشد کودک همچنان ثابت بود و یا کاهش داشت مطابق روش بالا اقدام نمائید .
۳-سیر نزولی : حرکت رو به پائین منحنی رشد کودک بسیار خطر ناک است در این صورت کودک نیاز به ارجاع فوری و کمکهای فوری درمانی و تغذیه ای دارد.
***ک ن نیازمند مراقبت ویژه :
۱-ک نی با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
۲-ک نی که در فاصله دو توزین منحنی رشدشان موازی با منحنیهای مرجع نباشد و مرتباّ از آن فاصله گیرد .
۳-ک نی که منحنی رشد افقی یا نزولی دارند .
۴-تولد در فاصله کمتر از ۲ سال از تولد قبلی
۵-دو قلو یا چند قلو
۶-کودک دارای نوعی ناتوانی (مثل عقب ماندگی ذهنی ،بیماری قلبی ،شکاف کام و…)
۷-قطع شیر مادر تا قبل از ۶ ماهگی و تغذیه با شیر
۸-تاّ خیر در تغذیه تکمیلی
توجه داشته باشید در مراقبت ویژه باید فواصل مراقبت روتین را به نصف تقلیل داد ،این امر در ک ن ، در سال اول زندگی از اهمیت ویژه برخور دار است و زمان مراجعات به ۱۵ روز یکبار در ماه می رسد .
***نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف :
قبل از ۶ ماهگی : اضافه نشدن وزن (حداقل ۵۰۰ گرم در ماه )که بیشتر به علت محروم شدن کودک از شیر مادر رخ می دهد .توصیه های زیر مفید است :
-تغذیه انحصاری با شیر مادر
-مکیدن در وضعیت صحیح و بطور مکرردر شبانه روز و به مدت نا محدود
-درمان فوری عفونتها
از ۶ تا ۱۲ ماهگی : وزن نگرفتن برای ۲ ماه که به دلیل ناکافی یا حجیم بودن غذای کمکی و عفونتهای شدید و مکرر رخ می دهد . توصیه ها:
-تداوم تغذیه با شیر مادر در شبانه روز
-دادن غذای کمکی بر اساس سن کودک بطور صحیح
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در مان آن
پس از یک سالگی:وزن نگرفتن برای ۳ماه که بیشتر به علت غذای ناکافی و عفونتهای شدید ومکرر رخ می دهد .توصیه ها :
-تداوم تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی و بیشتر
-دادن غذای بیشتر به کودک از سفره خانواده به شرح زیر :
(۱) دادن حداقل ۵ وعده غذا در روز
(۲) بیشتر مقدار غذا در هر وعده
(۳) دادن یک وعده غذای اضافی هنگام بیماری و اضافه کمی روغن به غذای او
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در صورت ابتلا ، درمان سریع بیماری کودک
***اقدامات لازم در جهت بهبود رشد ک ن :
**شیوه های مقوی و مغذی غذای کودک :
منظور از مقوی ، اضافه برخی از مواد غذائی به غذای کودک است تا بتوان به ویژه در زمانی که کودک دچار تاّ خیر رشد شده است انرژی مورد نیاز کودک را تاّ مین کند .
*اضافه موادی مانند روغن یا کره به غذای کودک باعث :
-افزایش انرژی موجود در غذا
-نرمی غذا و بلع راحت آن
-رساندن ویتامینهای محلول در چربی به کودک میشود .
منظور از مغذی غذای کودک ، اضافه موادی که علاوه بر انرژی ، پروتئین ، ویتامین و املاح آن را تاّ مین نماید بدین منظور توصیه می شود :
-حتی الا مکان مقداری گوشت به غذای کودک اضافه کنید .
-اضافه نخود ، لوبیا و عدس که کاملا پخته و له شده باشد
-افزودن تخم مرغ به غذای کودک نیز میتواند پروتئین غذای کودک را بیشتر کند .
-استفاده از سبزیجات برگ سبز و نارنجی رنگ برای تهیه غذای کودک
-استفاده از آرد غلات جوانه زده برای طبخ سوپ
-اضافه عصاره استخوان قلم یا به غذای کودک

***تغذیه با شیر مادر :
مزایای تغذیه با شیر مادر :
(۱) بهترین و کاملترین غذا برای تمام شیر خوران
(۲) استریل بودن
(۳) محافظت کودک در برابر بیماریها
(۴) آماده و قابل دسترس
(۵) رایگان
(۶) ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک
(۷) کمک به فاصله گذاری بین تولد ها

**چگونگی تغذیه با شیر مادر :
بهترین زمان برای شروع تغذیه ۱ تا ۲ ساعت بعد از زایمان است . شیر اولیه آغوز نام دارد و غلیظ و زرد رنگ بوده و مقدار پروتئین و چربی و برخی مواد غذائی آن بیشتر از شیری است که بعد از آن تولید میشودو باعث بالا رفتن ایمنی کودک در مقابل بیماریها می شود .

**نحوه صحیح شیر دهی :
در موقع شیر دادن کودک باید روبروی مادر و صورتش نزدیک مادر قرار گیرد وچانه او به چسبیده و مادر را طوری بگیرد که انگشت شست در بالا و ۴ انگشت دیگر در زیر قرار گیرد بطوریکه نوک و هاله اطراف براحتی در دهان شیر خوار قرار گیرد و مواظب باشد تا سوراخهای بینی کودک مسدود نگردد.

**نشانه های وضعیت درست شیر خوردن :
-بدن کودک روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن اوست .
-سر کودک بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست .
– صورت شیر خوار روبروی مادر قرار دارد .
– چانه کودک به چسبیده است .
– لب پائینی به طرف خارج بر گشته است .
– قسمت بیشتری از هاله در بالای لب بالا و قسمت بسیار کمی از هاله زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکیدنها کند و عمیق است .
– صدای قورت دادن شیر به خوبی شنیده می شود .
– کودک وقتی احساس می کند که سیر شده است خودش را رها می کند و نوک در این ح کشیده تر و بلد تر از معمول است .
– مادر هیچ گونه دردی در هنگام شیر دادن احساس نمی کند .
– **نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن :
-بدن کودک چرخیده است و روبروی بدن مادر و در تماس نزدیک با بدن او نیست .
-سر کودک چرخیده و یا به جلو خم شده است .
-چانه کودک از دور است .
– دهان کودک بسته است .
– لبها به طرف جلو متوجه شده اند .
– قسمت زیادی از هاله بالا و پائین خصوصاّ در زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکبدنها سطحی وتند است .
– صدای قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صدای ملچ ملچ به گوش می رسد .
– کودک به دلیل نخوردن شیر کافی گریه می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن خودداری کند .
– وقتی را رها می کند نوک صاف است و ممکن است خطی در سر تا سر آن دیده شود
– مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند .
– **نکات مهم در شیر دهی :
(۱)در هفته های اول شیردهی باید از هر دو به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود ، در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو به تناوب استفاده کرد .
(۲)شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههای اول بعد از تولد افزایش وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه است و منحنی رشد بهتر از هر چیز دیگری وضع تغذیه وکافی بودن شیر را نشان می دهد و نیز کمتر از ۶ کهنه تر در ۲۴ ساعت نمایانگر کافی نبودن شیر مادر می باشد .
(۳)در زمان حاملگی در ماههای اول قطع شیر دهی ضروری نیست و هیچ خطری برای جنین ندارد ، اما باید توجه داشت که مادر حامله ای که شیر هم میدهد به غذای اضافی نیاز دارد .حاملگی مجدد برای مادری که شیر می دهد اصلاّ خوب نیست و علاوه بر عوارض جسمی برای مادر وکودک باعث می شود مادر نتواند شیر خوار خود را به صورت کافی شیر دهد .
(۴)تغذیه شیر خوار در شب باعث پیشگیری از بارداری می شود .
(۵)کودک بایستی تا پایان ۲ سالگی با شیر مادر تغذیه شود .
(۶)قطع شیر مادر بایستی به صورت تدریجی صورت گرفته و به غذای کودک بیشتر توجه شود .
***مشکلات شیر دهی وراه حل آنها:
۱-نوک صاف یا فرو رفته :
در این مادران باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است ،سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک و هاله اطراف آن را در دهان دارد ،تحریک نوک قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک آن می شود و با مکیدن توسط کودک بزرگتر می شود ،در صورت عدم موفقیت مادر برای چند وعده یا چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق به شیر خوار بدهد وقتی شیر خوار بزرگتر شد گرفتن برایش آسانتر خواهد بود .
۲-نوک دراز :
در این ح شیر خوار فقط نوک را می مکد و به ذخایر اصلی شیر که زیر هاله قهوه ای رنگ قرار دارند فشار وارد نمی شود ، به مادرانی که این مشکل را دارند باید کمک کرد تا شیر خوار مقدار کافی از هاله قهوه ای رنگ را در دهانش بگیرد .

۳-احتقان :
در احتقان ها متورم و درد ناک می شوند و رگهای سطحی آن پیدا و آبی رنگ هستند ، ها پر هستند مقداری از آن بعلت شیر و مقداری به دلیل افزایش مایع لنف و خون است .
علت آن تولید شیر زیاد و خصوصاّ بلافاصله پس از زایمان ،پر شدن ها و نگذاشتن طفل
*درمان احتقان :
-شیر خوار را بطور مکرر به بگذارد .
-بهترین کار خارج شیر از از طریق مکیدن شیر خوار و یا دوشیدن با دست است .
-اگر شیر خوار نوک و هاله آن را به سختی به دهان می گذارد ابتدا مقداری از شیر ،دوشیده شده تا شیر خوار نوک را به راحتی به دهان بگذارد .
-بعد از تغذیه شیر خوار چند تکه یخ را در درون یک دستمال تمیز قرار دهد و یا با استفاده از پارچه تمیزی که در آب خیلی سرد خیس شده باشد کمپرس آب سرد انجام دهد که این امر به کاهش ورم کمک می کند .

۴-زخم و شقاق :
در بیشتر موارد وضعیت نادرست مکیدن ،شستشوی زیاد با صابون و خشک آن با حوله کثیف ،برفک ،کرمهاو محلولها می تواند باعث زخم نوک گردد .درمان آن ،گذاشتن یک قطره شیر روی و خشک شدن آن در معرض هوا ونور خورشید ،درمان برفک دهان نوزاد ،طولانی
بودن زمان مکیدن شیر خوار تا تخلیه کامل ،و مهمتر از همه اصلاح وضعیت شیر دهی میباشد .
۵-تورم همراه با درد وتب :
زمانی که احتقان به سرعت درمان نشود ،شیر در کامل تخلیه نگردد ،میکروب از راه زخم نوک وارد شده و ایجاد ماستیت میکند که باعث دردناک شدن فوق العاده ،تورم ،قرمزی وگرمی و داشتن تب می شود .جهت درمان این مادران به پزشک ارجاع داده و موارد زیر را به مادر آموزش دهید :
-مهمترین درمان خارج شیر از
-شیر خوار بطور مکرر تغذیه شود چون عفونت خارج از مجرای شیر است ووارد بدن طفل نمی شود .
-شروع تغذیه از سالم باشد و سپس از مبتلا ادامه یابد .
-در صورت عدم تمایل مادر می توان شیر را دوشید .
-استفاده از حوله گرم قبل از شیر دهی و کمپرس سرد بعد از شیر دهی

۶-آبسه :
جمع شدن چرک در قسمتی از را گویند که متورم و درد ناک بوده و موقع لمس پر از مایع به نظر می رسد . علت آن عدم درمان ماستیت میباشد .
درمان :ارجاع به پزشک و دادن آموزش کلیه موارد مربوط به ماستیت ،در صورت سرباز آبسه به مدت ۲ تا ۳ روز شیر آن دوشیده و دور ریخته شود .

***تغذیه تکمیلی :
شیر مادر تا پایان ۶ ماهگی به تنهائی و بدون اضافه هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیر خوار کافی است . بعد از ۶ ماهگی علاوه بر شیر ، باید غذاهای نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد .مناسبترین غذا ها :
-در حجم کم انرژی زیاد داشته ( مانند چربیها ، شکر ، غلات )
-نرم بوده و به آسانی هضم شوند.
-تازه و بدون آلودگی بوده و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند .
-در دسترس ، ارزان و از منابع غذائی محلی قابل تهیه باشند .
**سن شروع غذاهای کمکی :
هفته اول ماه هفتم تولد کودک ، اما در صورت رشد نا مناسب می توان زودتر شروع کرد .
توصیه های کلی :
-مواد غذائی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع ، کم کم به رژیم غذائی شیر خوار اضافه کنید
– از یک نوع غذای ساده شروع کنید وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به او بدهید .
– از مقدار کم (یک قاشق مربا خوری )در هر وعده شروع ودر وعده های بعد آن را زیاد کنید .
– بین اضافه مواد غذائی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله بگذارید .
– اولین غذائی را که می خواهید به کودک بدهید ، کمی غلیظتر از شیر تهیه کنید و سپس کم کم غذاهای نیمه جامد وجامد بدهید .
– غذا را با قاشق و مواد غذائی را با آبکی را با لیوان به شیر خوار بدهید .
– هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد ، شیر خوار را در وضعیت نشسته قرار دهید .
– غذای شیر خوار را به مقدار کم و برای یک وعده تهیه کنید .
– در صورت باقی ماندن غذا ، می توانید آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید ، در غیر این صورت آنرا در فریزر بگذارید .
– غذای نگهداری شده را فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملاّ داغ کنید و پس از خنک به کودک بدهید .
– **ترتیب دادن غذای کمکی به کودک :
– هفته اول : فرنی آرد برنج
– هفته دوم : فرنی آرد برنج ، شیر برنج و یا حریره بادام
– هفته سوم : پوره سبزیها (سیب زمینی ،هویج ، نخود فرنگی )
– هفته چهارم: سوپ گوشت و سبزی
– هفته پنجم : زرده تخم مرغ آب پز سفت شده
– هفته ششم : سوپ دارای جوانه غلات و یا حبوبات
– هفته هفتم : آب میوه
– از ماه نهم تا دوازدهم میتوان فرنی ، حریره بادام ، زرده تخم مرغ ، سوپ گوشت همراه با
سبزی ها . غلات و حبو بات ،ماست ،کته نرم همراه با آب گوشت و غیره به کودک داد.
*نکات لازم :
(۱) بعد از شروع غذای کمکی ، به کودک آب سالم و بهداشتی بدهید .
(۲)قبل از یک سالگی ،تا آنجا که ممکن باشد ، شکر ، نمک و ادویه به غذای کودک اضافه نکنید .
(۳)به غذای ک ن کم وزن ۱ تا ۲ قاشق مربا خوری روغن نباتی یا کره اضافه کنید .
(۴)توصیه می شود آب مرکبات ، آ ین آب میوه ای باشد که به کودک می دهید .
(۵)از روز ۱۵ تولد می توانید قطره آ-د یا مولتی ویتامین (۲۵ قطره )و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی قطره آهن (۱۵قطره )به ترتیب زیر بدهید :
-برای کلیه شیر خوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه کمکی تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-برای کلیه شیر خورانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می شوند از هر زمان که وزن آنها به دو برابر وزن تولدشان رسید تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-قطره آهن را بین دو وعده شیر مادر ودر عقب دهان کودک چکانده وسپس مقداری آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیری شود .
– دادن مواد غذائی حاوی ویتامین ث مانندمیوه ها و آب میوه به ویژه مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند .
(۶)قبل از ی الگی از دادن اسفناج ، عسل و سفیده تخم مرغ خودداری کنید .
(۷)هرگز به زور به کودک غذا ندهید .

***تغذیه کودک ۱تا ۵ سال :
شیر خواران از یک سالگی به بعد ،علاوه بر غذاهائی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد
گرفته اند باید از غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند .این ک ن رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندانهایشان نیز کامل نشده است . بنابر این باید در غذا دادن به آنها ،دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد :
-غذاهایشان کم حجم ،پر انرژی و زود هضم باشد .
-به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود .
***تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال :
-علاوه بر استفاده از شیر مادر ، ۵ تا ۶ بار در شبانه روز به او غذا بدهید .
-غلاتی که کودک قدرت جویدن آنها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزیها
حبوبات و گوشتهای نرم به او بدهید .
-اگر کودک هر روز از سبزیهای تازه استفاده می کند ، لازم نیست که هر روز میوه هم بخورد .
-اگر کودک مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او ،علاوه بر سبزیها از برگه هلو ،زرد آلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید .
-غذای کودک را تمیز و کاملاّ پخته تهیه کنید و پس از خنک به او بدهید .
-باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
-به غذای کودک کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید .
-فلفل ،ادویه وچاشنیهای تند را به غذای کودک اضافه نکنید .
***تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال :
-مهمترین وعده غذای کودک ، صبحانه اوست لذا باید به صبحانه کودک توجه کرد .
-با منتظر گذاشتن کودک برای صرف شام با سایر اعضای خانواده ،امکان دارد کودک به خواب رود ،بنابر این شام کودک را در ساعتهای آ روز وقبل از شام خانواده به او بدهید .
-در حین غذا خوردن نمی توان از کودک انتظار داشت که حتماّ بدون حرکت بنشیند ، لذا بهتر است به ک ن اجازه دهید در حین غذا خوردن از جا بلند شود و بعد از کمی حرکت و بازی به غذا خوردن خود ادامه دهد .
-بهتر است غذا خوردن کودک ،زمان و محل معینی داشته باشد و برای غذا دادن به کودک از ظرف جداگانه ای استفاده شود تا معلوم شود که کودک چه مقدار از غذای خود را خورده است .
-کودک را مجبور به غذا خوردن نکنید بلکه در هر وعده اصلی غذا ، مقدار غذائی که مناسب او است در برابرش بگذارید . اگر کودک خودداری کرد ،بدون تعریف از غذا یا اصرار به کودک ، آ نرا بر دارید و تا وعده بعدی چیزی به او ندهید ،بتدریج کودک به خوردن غذا تمایل پیدا می کند .


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها