جستجوی عبارت توصیف میکنه کلیکبرای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید

برای ورود به باران چت کلیک کنید
برای ورود به باران چت کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید


برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید

برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
برای ورود به عسل چت چت روم کلیک کنید
اولین عنوانی را که مایلید در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نمایید.
همزمان کلید alt و shift و حرف o را بفشارید.
با استفاده از جعبهٔ level، سطح مناسبی را برای عنوان برگزیدهٔ خود انتخاب و سپس روی mark کلیک کنید.
بهمین ترتیب عناوین و عناوین فرعی بعدی را انتخاب و ابتدا روی entry و سپس روی mark کلیک کنید و در پایان روی close و روی نشانهٔ ¶show/hide در نوار ابزار ورد کلیک نمایید.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
در پنجرهٔ table of contents options روی table entry fields کلیک کنید.
تیک کنار styles و outline levels را بردارید تا دیگر عناوین و سرفصل ها در این فهرست نشان داده نشوند.
روی ok در دو پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
دسترسی به عناوین از طریق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ ctrl و کلیک روی عناوین موجود در فهرست مطالب، به صفحاتی که آن عناوین در آنها وجود دارد، منتقل خواهید شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ایجاد کرده اید با فشردن همزمان دکمهٔ ctrl و دکمهٔ home به صفحه ٔ اول منتقل خواهید شد.
همچنین می توانید در نوار ابزار outlining روی go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود. برای نمایان شدن این نوار ابزار روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
اعمال تغییرات و اصلاح و بروز فهرست مطالب:

پس از ایجاد فهرست مطالب، ممکن است تغییراتی در متن بوجود آورید، مطلبی را اضافه یا ر کنید و یا صفحات جدیدی ایجادی کنید که سبب می شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنین ممکن است تغییراتی در متن عناوین انجام دهید، بعلاوه با تغییر سبک و فرمت عناوین به فرمت معمولی normal آنها از فهرست شما حذف می شوند، و با تغییر عناوین و نوشته های جدید به فرمت سرفصل عناوین تازه ای به فهرستتان اضافه می گردد، که باید برای برای نمایش این تغییرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

برای اصلاح می توانید روی فهرست مطالب راست کلیک کنید و روی عبارت update field در پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید. پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب “update table of contents” باز می شود. در این پنجره با انتخاب update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح می شوند و با انتخاب update entire table فهرست بطور کامل اصلاح می شود.
شما می توانید با کلیک روی فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ f9 نیز به پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب دست ی د.
همچنین با کلیک روی ابزار update toc در نوار ابزار outlining پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب باز می شود. با کلیک بر ابزار go to toc در همین نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشید به قسمت فهرست مطالب خواهید رفت. اگر نوار ابزار outlining باز نیست، روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
حذف فهرست مطالب:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
در نوار ابزار outlining روی نشانهٔ go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ delete را فشار دهید.
شما همچنین می توانید بطور دستی فهرست مطالب را انتخاب کنید و سپس دکمهٔ delete را فشار دهید.
حواشی:

نمایش فارسی شمارهٔ صفحات:

برای اینکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسی نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روی tools و سپس روی options و پس از آن روی complex scripts کلیک کنید. در بخش general، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروی numeral گزینهٔ hindi را انتخاب نمایید و ok را کلیک کنید.
لطفا توجه داشته باشید برای نمایش فارسی شمارهٔ صفحات، این تغییرات باید در کامپیوتری که توسط آن از سندتان پرینت گرفته می شود، اعمال گردد.
همانطور که پیش از این گفته شد می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
:

اولین عنوانی را که مایلید در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نمایید.
همزمان کلید alt و shift و حرف o را بفشارید.
با استفاده از جعبهٔ level، سطح مناسبی را برای عنوان برگزیدهٔ خود انتخاب و سپس روی mark کلیک کنید.
بهمین ترتیب عناوین و عناوین فرعی بعدی را انتخاب و ابتدا روی entry و سپس روی mark کلیک کنید و در پایان روی close و روی نشانهٔ ¶show/hide در نوار ابزار ورد کلیک نمایید.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
در پنجرهٔ table of contents options روی table entry fields کلیک کنید.
تیک کنار styles و outline levels را بردارید تا دیگر عناوین و سرفصل ها در این فهرست نشان داده نشوند.
روی ok در دو پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
دسترسی به عناوین از طریق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ ctrl و کلیک روی عناوین موجود در فهرست مطالب، به صفحاتی که آن عناوین در آنها وجود دارد، منتقل خواهید شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ایجاد کرده اید با فشردن همزمان دکمهٔ ctrl و دکمهٔ home به صفحه ٔ اول منتقل خواهید شد.
همچنین می توانید در نوار ابزار outlining روی go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود. برای نمایان شدن این نوار ابزار روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
اعمال تغییرات و اصلاح و بروز فهرست مطالب:

پس از ایجاد فهرست مطالب، ممکن است تغییراتی در متن بوجود آورید، مطلبی را اضافه یا ر کنید و یا صفحات جدیدی ایجادی کنید که سبب می شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنین ممکن است تغییراتی در متن عناوین انجام دهید، بعلاوه با تغییر سبک و فرمت عناوین به فرمت معمولی normal آنها از فهرست شما حذف می شوند، و با تغییر عناوین و نوشته های جدید به فرمت سرفصل عناوین تازه ای به فهرستتان اضافه می گردد، که باید برای برای نمایش این تغییرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

برای اصلاح می توانید روی فهرست مطالب راست کلیک کنید و روی عبارت update field در پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید. پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب “update table of contents” باز می شود. در این پنجره با انتخاب update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح می شوند و با انتخاب update entire table فهرست بطور کامل اصلاح می شود.
شما می توانید با کلیک روی فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ f9 نیز به پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب دست ی د.
همچنین با کلیک روی ابزار update toc در نوار ابزار outlining پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب باز می شود. با کلیک بر ابزار go to toc در همین نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشید به قسمت فهرست مطالب خواهید رفت. اگر نوار ابزار outlining باز نیست، روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
حذف فهرست مطالب:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
در نوار ابزار outlining روی نشانهٔ go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ delete را فشار دهید.
شما همچنین می توانید بطور دستی فهرست مطالب را انتخاب کنید و سپس دکمهٔ delete را فشار دهید.
حواشی:

نمایش فارسی شمارهٔ صفحات:

برای اینکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسی نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روی tools و سپس روی options و پس از آن روی complex scripts کلیک کنید. در بخش general، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروی numeral گزینهٔ hindi را انتخاب نمایید و ok را کلیک کنید.
لطفا توجه داشته باشید برای نمایش فارسی شمارهٔ صفحات، این تغییرات باید در کامپیوتری که توسط آن از سندتان پرینت گرفته می شود، اعمال گردد.
همانطور که پیش از این گفته شد می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.


#مجردها با یک #کلیک #همسر_آینده خود را #انتخاب کنید ! اگر #مجردی #کلیک_کن بیا تو!


مجردها با یک کلیک همسرآینده خود را انتخاب کنید ! اگر مجری کلیک کن بیا تو!


ارائه دامنه رایگان با هر بسته امنیت بالا سرعت استثنایی 10 سال سابقه حرفه ای بازگشت وجه در صورت ن یتی پشتیبانی آنلاین 9 نفر در 3 شیفت


قوانین سایت

 1. در چارچوب قوانین اینترنتی ایران فعالیت میکند.

 2. به عنوان یک شبکه احتماعی به هیچ عنوان در زمینه های دوست ی و فعالیت نمیکند، بلکه یک پایگاه داده در زمینه ازدواج دایم است.

 3. حق حریم خصوصی کلیه اعضای سایت محفوظ بوده و اطلاعات شخصی آنها در اختیار ی قرار نخواهد گرفت.

 4. چنانچه کاربری بخواهد در این سایت در زمینه هایی غیر از همسری دایم فعالیت کند ، پروفایل وی مسدود خواهد شد.

 5. ip کاربران سایت ذخیره شده و در صورت وم برای پیگیری تخلفات در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار خواهد گرفت.

 6. یک جامعه مجازی در زمینه همسری ازدواج دایم میباشد که با توجه به فرهنگ ی-ایرانی ازدواج، طراحی و راه اندازی  شده است. این سایت  به افراد مجرد کمک میکند تا چنانچه بدنبال ازدواج و تشکیل خانواده هستند، با ثبت نام و تشکیل پروفایل در سایت، با فردی که مطابق معیارهایشان است آشنا شوند.

 7. هدف عبارت است از:

  1. ترویج فرهنگ ازدواج

  2. تسهیل انتخاب همسر جوانان علی الخصوص افرادی که در سنین بالاتر هستند و یا قبلا متارکه داشته اند

  3. نشر معارف مرتبط با ازدواج


 8.  وابسته به هیچ نهاد و یا موسسه خاصی نبوده و به صورت مستقل اداره میشود.

 9.  در تارنمای ساماندهی سایت های اینترنتی به ثبت رسیده است.  

  پذیرش قوانین 10. ثبت نام در سایت و استفاده از خدمات آن به معنای پذیرش و موافقت با کلیه قوانین سایت میباشد. چنانچه شما موافق قوانین و مقررات سایت نمیباشید در سایت ثبت نام ننمایید

 11. چنانچه شما دارای سن کمتر از 18 سال میباشید و یا متاهل هستید نباید قوانین را پذیرفته و در سایت ثبت نام نمایید. 

  استفاده از خدمات سایت 12. شما پس از تشکیل پروفایل میتوانید در میان کاربران سایت (جنس مخالف) جستجو نمایید.

 13. پس ار انتخاب فرد مورد نظر به وی پیام علاقه مندی ارسال نمایید تا ایشان نیز پس از مطالعه پروفایل شما، تمایل یا عدم تمایل خود را اعلام نماید.

 14. در صورتی که دو نفر مایل به آشنایی بیشتر باشند میتوانند اقدام به ارسال پیام شخصی نمایند. ارسال پیام شخصی از امکانات اعضای ویژه است.

 15. در صورتی که شما عضو ویژه باشید، گیرنده پیام میتواند به پیام شما با متن دلخواه، پاسخ دهد.

 16. در صورتی که که مایل باشید میتوانید با تهیه بسته های پیامکی، پیامهای خود به کاربران را از طریق پیامک (اس ام اس) اطلاعرسانی نمایید. این امکان خصوصا برای فردی که مدتیست به سایت مراجعه نکرده و شما مایلید با وی آشنا شوید مفید خواهد بود.

 17. ما پیامک ها را به صورتی آنی و به شکل مطلوب ارسال میکنیم، اما تحویل آن به مقصد بر عهده مخابرات است

 18. در صورتی که شما سرویسی را یداری نمایید، پس از فعال شدن سرویس به هیج عنوان امکان استرداد وجه وجود ندارد.

 19. در صورتی که مسوولین سایت به صحت برخی از اطلاعات پروفایل شما مشکوک شوند، مختارند تا پروفایل را بح تعلیق درآورده و درخواست مدراک مثبته نمایند.


تخلف کاربر 1. موارد زیر تخلف بوده و منجر به اخطار و یا انسداد پروفایل میگردد:

  1. داشتن اه ی غیر از انتخاب همسر به منظور ازدواج دایم مانند دوستی ، و ...

  2. داشتن تاهل

  3. ارسال پیامهای تبلیغاتی و در سایت

  4. توهین و تحقیر به اعضای سایت و یا قومیت ها

  5. ثبت اطلاعات نادرست اعم از نوشتاری و تصویری

  6. ارسال اسپم (هر مه)


 2. با توجه به فضای مجازی اینترنت ، اثبات برخی موارد تخلف بعضا دشوار میباشد، با این حال مسئولین سایت چنانچه ظن قوی به تخلف شما پیدا کنند مختارند تا از ادامه فعالیت شما جلوگیری بعمل آورند

 3. در صورت انسداد پروفایل شما توسط مسوولین سایت، تمام سرویسهای شما قطع و چنانچه بابت آنها پرداختی انجام داده اید، قابل استرداد نمیباشد.

 4. چنانچه پروفایل شما در گذشته مسدود شده باشد، حق استفاده مجدد از سایت را نخواهید داشت و در صورت مشاهده، بدون تذکر قبلی پروفایل جدید شما بسته خواهد شد.


سلب مسئولیت 1. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا محیط امنی را برای شما فراهم کنیم، اما تحقیق و بررسی اصلی در مورد صحت و سقم اطلاعات کاربران بر عهده خود شماست.

 2. ما هیچگونه مسئولیتی را در مقابل اطلاعات غلط، سوء استفاده و یا فریب احتمالی را نمی پذیریم.


حریم خصوصی 1. ما اطلاعات شخصی شما مانند ایمیل و شماره تماس را در اختیار دیگران قرار نمیدهیم


اطلاعات تماس شما به صورت پیش فرض به کاربران سایت نمایش داده نمیشود مگر اینکه در بخش تنظیمات سایت به نحو دیگری آنرا تغییر دهید. 1. در صورت درخواست مقامات قضایی، ما اطلاعات لازم را در اختیار ایشان قرار خواهیم داد


تغییر قوانین 1. قوانین سایت ممکن است به مرور زمان دستخوش تغییراتی شود، لذا شما موظفید تا به این صفحه مراجعه و آ ین تغییرات را مطالعه نمایند

 2. در صورت تغییر قوانین در بخش اخبار سایت اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.


شیوه استفاده از سایت 1. خانمها و آقایانی که تمایل به ازدواج دارند، به صورت رایگان ثبت نام کرده و با تشکیل پروفایل، اطلاعات و مشخصات خود را ثبت می نمایند. اطلاعات تماس (مانند ایمیل و شماره تلفن و ...) موجود در پروفایل، به هیچ کاربری نمایش داده نمی شود.

 2. افرادی که به دنبال شریک زندگی خود می گردند، با جستجو در پروفایل های ثبت نام شده به مطالعه دقیق اطلاعات آنها می پردازند.

 3. افراد برای حصول اطمینان از علاقه فرد مورد نظر به آشنایی های بیشتر می توانند اقدام به ارسال پیام علاقه مندی نمایند.

 4. در صورتی که دو نفر مایل به آشنایی بیشتر باشند میتوانند اقدام به ارسال پیام شخصی نمایند

 5. برای ارسال پیام شخصی حداقل یکی از طرفین باید عضو ویژه باشد.

 6. کاربران عادی میتوانند در منوی تنظیمات، اطلاعات تماس خود را قابل نمایش برای اعضای ویژه نمایند.

 7. اعضای ویژه میتوانند اطلاعات تماس خود را قابل نمایش برای تمام بازدیدکنندکان قرار دهند تا حتی افراد غیر عضو نیز در صورت تمایل بتوانند با ایشان ارتباط برقرار نمایند.

 8. افرادی که مایلند به صورت ویژه به کاربران سایت معرفی شوند، می توانند با درخواست ایجاد «آگهی همسری » ، فرصت های بیشتری را برای خود فراهم نمایند. برای اطلاعات بیشتر به قسمت تعرفه سایت مراجعه بفرمایید.
 درباره جامعه مجازی . یک وبگاه رسمی به منظور آشنایی افراد برای ازدواج دایم است. این سایت به هیچ عنوان به منظور دوستی پایه گذاری نشده است. هدف این سایت، تشکیل پایگاه داده ای از اطلاعات خانمها و آقایان علاقه مند به ازدواج است.


در جامعه ای که در حدود ده میلیون جوان در سن ازدواج در آن زندگی می کنند، اگر خواهان جامعه ای سالم و شاداب هستیم، توجه به تشکیل خانواده برای آنان باید در راس سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باشد. در دنیای امروز باید از ظرفیت همه امکانات و رسانه های عمومی به خصوص رسانه های دیجیتال، به منظور بستر سازی و فرهنگ سازی در این راستا استفاده نمود.


ما معتقدیم باید فضایی را ایجاد کرد تا خانمهای علاقه مند، خود را بخوبی معرفی کرده و ار علایق خود بگویند. از آنطرف آقایونی که به دنبال نیمه گمشده خود می گردند بجای دوستی های  خیابانی و  ناگهانی، با مطالعه مشخصات ثبت شده خانمهای مختلف، با تامل و درایت و مشاوره گزینه مطلوب خود را انتخاب نمایند. این شیوه (یعنی معرفی از سوی خانم و خواستگاری از سوی آقا) ضمن حفظ کرامت زن و مرد، از بسیاری از سوء استفاده ها هم جلوگیری خواهد کرد.


همچنین نباید فراموش کرد که همه زنهای مجرد جامعه ما، دختران بین 18 تا 24 سال نمی باشند.  خانمهای بسیاری هستند که  سنشان بالای 30 رفته است ولی بدلایل مختلف هنوز موفق به ازدواج نشده اند. یا ممکن است در گذشته ازدواج ناموفقی داشته و امروز در انتظار فرصت دیگری هستند. طبیعی است که در ح عادی یک خانم مطلقه اون فرصت های گذشته را نخواهد داشت؛ لذا باید محیطی را فراهم کرد تا آنها با معرفی خود فرصت های طلایی بیشتری را تجربه کنند.


 


این مهم میسر نخواهد شد، جز با همراهی شما خانم و آقای علاقه مند به تشکیل یک خانواده سبز. نظراتتان را با ما در میان بگذارید.ارائه دامنه رایگان با هر بسته امنیت بالا سرعت استثنایی 10 سال سابقه حرفه ای بازگشت وجه در صورت ن یتی پشتیبانی آنلاین 9 نفر در 3 شیفتاختصاصی از سورنا فایل گزارش تخصصی بد خط نویسی پایه سوم با و پر سرعت .

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع

حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 17

قیمت 2000 تومان

قسمتی از مجموعه

چکیده :

بنده به عنوان آموزگار پایه ی سوم ، در اوایل سال تحصیلی با دیدن مشق و املای " زهرا " متوجه مشکل بدخطی او که گاهی تا حد نارسا نویسی نیز می رسید ، شدم با شواهدی که من از این مشکل زهرا داشتم با همکارانم تصمیم گرفتیم در جهت بهبود خط نوشتاری اش به او کمک نماییم ما در این پژوهش سعی کردیم دانش آموز روش صحیح نوشتن ، مداد در دست گرفتن ، شکل صحیح حروف ، اندازه ی بیاض و سواد حروف ، ابتدا و انتهای نگارش حروف و ... را یاد بگیرد. و همچنین برای تقویت عضلات ماهیچه ای دست دانش آموز و هماهنگ تر شدن بیشتر چشم و دست او هنگام نوشتن، فعالیت هایی را در زنگ های هنر و ورزش با همکاری و مساعدت های مدیر و مربی تربیت بدنی انجام دادیم.و همچنین برای رفع موانع فیزیکی،جسمی و نگارشی تا رسیدن به وضع مطلوب تلاش کردیم.

مقدمه : (بیان طرح و مساله )

در پژوهش حاضر ، با توجه به این اصل که کودک بیشتر به بازی علاقه مند است ، بد خطی دانش آموز اصلاح شده است . همچنین به صورت ریشه ای به مشکل پرداخته شده است ، نه این که متوسل به رو نویسی هایبی هدف و خسته کننده شود که در مواردی به تشدید مشکل منجر می شود.

این نوشتار شامل چندین بخش است که پس از بیان مسئله و ارائه ی شواهد و تحلیل داده ها ، راه حلهایی را بطورموقت در نظر گرفته و سر انجام پس از گزینش روشمؤثر با نظارت بر آن شواهدی دال بربهبود مشکل ارائه کرده و پس از تأیید وضع مطلوب از جانب چند مرجع ، توصیه هایی شده است.
ارزی از وضع موجود

در اوایل سال تحصیلی متوجه شدم که یکی از دانش آموزان نسبت به دیگر دانش آموزان دارای خطی نا زیبا و نا متناسب می باشد.با بررسی و نظارت بیشتر و تکالیف انجام شده در کلاس و اظهارات مادر شان به فکر پژوهش برای رفع مشکل نا رسا نویسی و بد خطی وی برآمدم.

دانش آموز مورد نظر دختری با قد متوسط ( 120 سانتی متر) و وزن ( 25 کیلو گرم) می باشد. او فرزند اول یک خانواده ی 4 نفری می باشد. و والدین او دارای سواد پنجم ابت هستند و از نظر مالی در سطح متوسط می باشند.او دارای یک برادر 3 ساله نیز می باشد.

در نوشته های این دانش آموز اندازه ی حروف در یک کلمه با هم تناسب ندارند .( حروف دندانه دار ، ریز و حروف قبلی و بعدی را درشت می نویسد ) دو جزء کلمات ترکیبی را خیلی با فاصله می نویسد ، به طوری که دو کلمه ی جدا از هم تصور می شود. حروف گودی دار ( مقعر ) مانند " ی " ، " ل " و " ن " را به صورت ش ته و گوشه دار می نویسد.

اتصالات حروف را در کلمات به صورت اصولی انجام نمی دهد و در نوشته هایش خط زمینه را رعایتنمی کند. گاهی که اشتباه می نویسد دوباره بدون پاک ، روی همان کلمه ی اشتباه شروع به تصحیح می نماید . بنابراین نوشته ها ی وی نا مفهوم و کثیف به نظر می رسد. به خاطر همین بد خطی و عدم استفاده از مداد پاک کن در اکثر مواقع ، دفاتر و کتابهایش اغلب کثیف و نا مرتب است.

البته گاهی با تشویق های من و مادرش حوصله به ج می دهد و خوب می نویسد. و این روزنه ای برای شروع به اصلاح وضع موجود برای من می باشد.

اه گزارش تخصصی :
هدف اصلی :

حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان
اه فرعی :

- 1 چه عواملی موجب ایجاد مشکل بدخطی دانش آموز شده است . - 2 آیا ضعف اندام های او سبب بدخطی در وی شده است .

-3 با چه روش هایی می توان مشکل بدخطی را در دانش آموز حل کرد .
مقایسه با شاخص

در مقایسه با شاخص ، دانش آموز باید خوش خط بنویسد و مشکل نارسا نویسی در او حل شود .
جمع آوری اطلاعات:

الف- مشاهدات ( مستقیم و غیر مستقیم ) در موقعیت های مختلفخصوصا در زمان انجام فعالیتهای عملی ب- بررسی و تحلیل پرسشنامه ی سیاهه ی رفتار

- اسناد و دارک ( ع های گرفته شده از حالات مختلف دانش آموز ) همراه بادست خط دانش آموز
- پرسشهای مصاحبه ای از معلمان پایه ی دوم مدارس مختلف
- یادداشت های روزانه

الف- مشاهدات :

مشکل بدخطی این دانش آموز طبق بررسی هایی که از پوشه ی کار کلاس اول او به عمل آمد. مشخص شده بود او علاوه بر آنکه اندازه وشیب و شکل کلی حروف را صحیح انجام نمی داده ، جهت رسم شکل حروف را هم نمی دانسته است. امسال هم در پایه ی دوم با مشاهده ی خودم که در بررسی تکالیف او و دست خطش در پای تابلوی کلاس و اعتراض دوستانش از ناخوانا بودن نوشته های او و همچنین گلایه ی مادر دانش آموز و بیان اظهارات ایشان در زمان دیدار با من بعمل آمده بود من به این مشکل او پی بردم. و به همین دلیل در جستجوی راه حلی برای رفع این مشکل او برآمدم. و با همکارانم تصمیم گرفتیم در این مورد پژوهش انجام دهیم.

ادبیات و پیشینه ی تحقیق

در تحقیقی که توسط خانم " سهیلا گنج خانی " با عنوان را ارهای عملی برای کاهش میزان بد خطیدانش آموزان در س حصیلی 84 - 85 در دبستان شهید بخارایی ناحیه یک زنجان انجام گرفته است بهراه حلهای زیر جهت رفع مشکل اشاره شده است.

1 - استفاده از رسم الخط تحریری موجود در بازار
2 -دانش آموزان با راهنماییمعلم بطور مستقیم از روی خطوط و نمونه های تحریری، کپی برداری کنند.
3 -شبیه سازی بطور مستقیم ( مشق نظری )
پس از انجام را ارهای بالا به نتایج زیر دست یافته اند.
1 -هرچه دانش آموزان تمرین بیشتری انجام می دادند مه ان در نوشتن خط نستعلیق افزایش می یافت.
2 -انگیزه ی زیبا نویسی در دانش آموزان افزایش می یافت.

و در تحقیق دیگری که توسط خانم" صغری احمدی " آموزگار دبستان حضرت رقیه (س) ناحیه یک زنجان با عنوان را ارهای عملی برای کاهش بد خطی دانش آموزان در س حصیلی 87 - 88 انجام گرفته است ، به این را ارها اشاره شده است.

1 -آموزش اولیا :که از آن ها خواسته شد در خانه جهت رسیدگی به تکالیف فرزندانشان وقتی را اختصاص

دهند.
2 -معلم و روش تدریس او: آموزش گرفتن صحیح مداد به دانش آموزان وجدّی گرفتن خط تحریری در کلاس

همچنین آموزش کپی برداری از روی کلمات بوسیله ی کاغذ های نازک
3 -تشویق دانش آموزان :تشویق دانش آموزانی که بیشترین دقت و توجه را در زیبا نویسی داشتند.
4 -آموزش قواعد خط تحریری : بوسیله ی بازی با شن و آبرنگ
5 -تقلید از کلمات کتاب : موقع نوشتن و راهنمایی معلم
پس از اجرای را ارهای فوق نتایج ذیل بدست آمده است:

1 -بهتر شدن خط دانش آموزان توسط همکاران تأیید گردید.
2 -اولیای دانش آموزان نسبت به خط فرزندان خودحسّاسیت بیشتری داشته و آنان را به زیبا نویسی تشویقمی نمودند.

3 -ود معلم نیز مشاهده می کرد که دانش آموزان روز به روز زیبا تر و خوش خط تر می نویسند.
4 -دانش آموزان برای زیبا نویسی و برای تشویق شدن با هم دیگر به رقابت می پرداختند.
5 -انگیزه ی زیبا نویسی در دانش آموزان افزایش یافته بود.

آقای " مهدی کردی " نیز در تحقیقی با عنوان "عوامل مؤثر بر بد خطی دانش آموزان پسر کلاس پنجم ابت شهر یزد " به این نتیجه رسیده است که عدم وجود آموزش صحیح ، بی دقتی و نداشتن تمرین کافی و برنامه ریزی شده ، تند نویسی و بیتوجّهی والدین ، بی میلی و خستگی فراگیران هنگام نوشتن و کمتوجّهی اولیای مدسهخصوصا معلمین ، از مهمترین عوامل مؤثر بر بد خط شدن فراگیران می باشد.

اشکال در جهت ی صحیح: برخی از دانش آموزان درک صحیحی از رابطه های فضایی ندارند و قادر نیستند اشکال صحیح حروف را بنویسندمثلا.حرف» آ « را بیش از حد امتداد داده از روی خط می گذرانند ویا حروف کلمه ای مثل » آب « را اشتباه جا گذاری می کنند. وبه شکل » ب آ « می نویسند.

-2مشکلات نوشتن صحیح حروف الفبا ( حرف نویسی ) : در عمل برخی از دانش آموزانحتی تا سالها بعد از کلاس اول نیز در نوشتن صحیح شکل حروف الفبا دچار مشکلات مختلفی هستند. گاهی حروف را بیش از حد بزرگ و یا کوچک می نویسند . در برخی موارد ، خطوط مستقیم ( افقی یا عمودی ) را به ح قوس دار می نویسند ویا بالع .

-3مشکلات نسخه برداری صحیح از کلمات ( رونویسی ): این هم نشینی به سه صورت انجام می پذیرد:
-به کار ردن حروف منفصل ، مثل ( )
-ترکیب حروفمتصل ، مثل ( میهن )
-قرار گرفتن حروف بصورت مختلط ، مثل ( برابری )
به عبارت دیگر دانش آموزان فارسی زبان مجبورند رویه ی جدا نویسی و رویه ی سرهم نویسی را بیاموزند.

آموزش درست نویسی:

به دانش آموزان بیاموزید درست و راحت بنویسند ، مهمترین این اصول عبارتند از:
1 -روش به دست گرفتن قلم : در هنگام نوشتن ، قلم بین انگشتان شست و نشانه قرار گیرد و تکیه ی آن برانگشت میانه باشد. در این ح انگشت شست ونشانه نباید خمیدگی زیادی پیدا کند و قلم باید در امتداد انگشت نشانه قرار گیرد.

2 -روش نشستن در هنگام نوشتن : اگر هنگام نوشتن کمر و گردن خود را زیاد خم کنند ، ستون فقرات آناناز ح طبیعی خارج می شود و در آینده سلامتشان به خطر خواهد افتاد. بنابرین باید به دانش آموزان یادآوری شود که هنگام نوشتن ( در پشت میز یا روی زمین ) کمر و گردن خود را مستقیم و راست نگه دارند.و از خمیدگی بیش از اندازه ی ستون فقرات بپرهیزند.

3 -فاصله ی چشم از کاغذ و روش قرار دادن کاغذ: هنگام نوشتن ، چشم باید حدود30سانتی
متر از کاغذ فاصله داشته باشد. رعایت ن این فاصله سبب خستگی چشم شده ، در مدت طولانی به قوه بینایی دانش آموز آسیب می رساند.

میزان نور: متعادل ترین مقدار نور،نور طبیعی روز است که از پنجره سمت چپ به داخل اتاق و محل نوشتن می

تابد.
تجزیه و تحلیل داده ها

طبق بررسی های انجام شده بر روی شواهد یک و با مطالعه ی مبانی نظری مرتبط با مشکل بد خطی ، عوامل مختلفی می تواند. در ایجاد این مسئله مؤثر باشند. که از جمله ی آن ها می توان به آموزش نا مناسب ، عوامل جسمانی ، خانواده ، عوامل روحی - عاطفی و شرایط و موقعیت کلاسی اشاره کرد.

آموزش نا مناسب را می توا ن از مهمترین عوامل دانست. که در این جا نحوه ی تدریس و ارزی معلم ، نقش بخصوصی را ایفا می کند. معلمی که با دادن تکالیف زیاد و نا مناسب پوشه ی کار را از سر خود وا می کند واز تکالیف کاربردی استفاده نمی کند و به کمیت تکالیف بیشتر از کیفیت آن ها اهمیت می دهد باعث خستگی زیاد و کاهش انگیزه در دانش آموز می شود. که در نگارش صحیح و زیبا نوشتن او تأثیر می گذارد.ودر دانش آموز ایجاد استرس و اضطراب شدید می نماید و همچنین نبود وقت کافی جهت نظارت معلم بر تکالیف دانش آموزان به علت چند پایه بودن کلاس باعث می شود که دانش آموزان نسبت به انجام تکالیف نوشتاری خود بی علاقه و بی انگیزه شوند. و همین آموزش نامناسب معلم می تواند در دانش آموزان مشکلات روحی و عاطفی ایجاد کند.

خانواده از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت دست خط دانش آموز می باشد . نقش خانواده بعنوان نقش راهنما در منزل ، تشویق دانش آموز و ایجاد ارتباط مستمر با مربیان آموزشی به جهت نظارت صحیح روی دست خط دانش آموزان است. عدم توجه والدین در بازخورد مناسب نسبت به تکالیف نیز عامل مؤثری بر بی نظمی و بد خطی کودک است. همچنین بد خطی بعضی از والدین بعنوان سرمشق و الگوی نامناسب شدت بخش این مشکل خواهد بود.

از عوامل دیگر می توان به عوامل فیزیکی محیط مدرسه اشاره کردکه شامل نبود نور کافی هنگام نوشتن ،نا مناسب بودن میز و نیمکت نسبت به قد دانش آموز و همچنین کیفیت لوازم نوشتاری او می شود. نامناسب بودن میز و نیمکت دانش آموز بر نحوه ی نشستن دانش آموز و عدم تسلط ا و در هنگام تأثیرمی گذارد.نامناسب و نا مطلوب بودن لوارم حریر دانش آموز در ایجاد این مشکل می تواند اثر گذار باشد.وجود ناراحتیهای جسمانی از جمله ضعف بینایی،ضعف عضلات دست و...در تضعیف روحیه ی دانش آموز و عدم اعتماد به نفسش در نوشتن و یادگیری،نقش مهمی دارد.خستگی دانش آموز و یا خواب آلود بودن او در کلاس و دیگر عوامل روحی و

عاطفیش از جمله ضروریاتی است که معلم باید در کلاس و در مورد تمامی دانش آموزانش مد نظر داشته باشد و تا حد توان در ریشه ی این مشکلات و کاهش آنها تلاش کند. ما برای نشان دادن عوامل اثرگذار بر مشکل بدخطی از الگوی ترسیم مفاهیم استفاده کرده ایم.

فهرست مطالب

چکیده : 3

مقدمه : (بیان طرح و مساله ) 3

ارزی از وضع موجود . 4

اه گزارش تخصصی : 5

هدف اصلی : 5

اه فرعی : 5

مقایسه با شاخص 5

جمع آوری اطلاعات: . 5

الف- مشاهدات :.6

ادبیات و پیشینه ی تحقیق 6

پس از اجرای را ارهای فوق نتایج ذیل بدست آمده است: 7

آموزش درست نویسی: 9

تجزیه و تحلیل داده ها 9

ارائه ی را ارهای عملی برای برطرف مشکل بدخطی دانش آموز.11

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 13

ارزی بعد از اجرای طرح ..14

نقاط قوت اجرای طرح .15

نقاط ضعف :.16

نتیجه گیری و پیشنهادات 16
منابع :...

 • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه  ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2000تومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم  افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

24- گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

25- گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

46- گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

47- گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

49- گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

58- گزارش تخصصی دبیران  و مدیران کاردانش و فنی در مورد علاقه مند دانش آموزان به رشته کامپیوتر

59- گزارش تخصصی ضعف درسی بنویسیم کلیه آموزگاران(جهت کلیک کنید)

60- گزارش تخصصی علت ترس دانش آموزان از مدرسه(جهت کلیک کنید)

61- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع علل ترس دانش آموزان از درس ریاضی(جهت کلیک کنید)

62- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع غلبه بر مشکلاته پایه ای ریاضی(جهت کلیک کنید)

64- گزارش تخصصی(3)دبیر تربیت بدنی با موضوع حل مشکل کف پای صاف با ورزش(جهت کلیک کنید)

65- گزارش تخصصی قران پایه سوم دبستان(جهت کلیک کنید)

66- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه پنجم دبستان(جهت کلیک کنید)

67- پیشنهاد ارزشی مدیر مدرسه با موضوع انواع چالش های مدیریت(جهت کلیک کنید)

68- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه سوم دبستان(جهت کلیک کنید)

69- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه دوم دبستان(جهت کلیک کنید)

70- پیشنهاد ارزشی دبیر فیزیک(جهت کلیک کنید)

71- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول دبستان(جهت کلیک کنید)

72- گزارش تخصصی تاثیر کلاس هوشمند بر یادگیری علوم تجربی(جهت کلیک کنید)

73- گزارش تخصصی(3)بررسی مشکلات و راه کار های دبیر فیزیک(جهت کلیک کنید)

74- گزارش تخصصی دبیر جبر و هندسه متوسطه(جهت کلیک کنید)

75- گزارش تخصصی(3) جذب دانش آموزان به کلاس جغرافیا با شیوه جدید(جهت کلیک کنید)

76- گزارش تخصصی(2) دبیر شیمی با موضوع جهانی شدن(جهت کلیک کنید)

77- گزارش تخصصی(3) دبیر ریاضی با موضوع آموزش مبانی ریاضی(جهت کلیک کنید)

78- گزارش تخصصی (3)آموزگار پایه ششم با موضوع یادگیری(جهت کلیک کنید)

79- گزارش تخصصی دبیر ریاضی سری سوم(جهت کلیک کنید)

80- گزارش تخصصی چگونگی ایجاد راهبرد مثبت در یادگیری(جهت کلیک کنید)

81- گزارش تخصصی تاثیر ارتباط عمیق معلم و دانش آموز در یادگیری(جهت کلیک کنید)

82- گزارش تخصصی نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان(جهت کلیک کنید)

83- گارش تخصصی ریاضی نهم با روش اکتشافی(جهت کلیک کنید)

84- گزارش تخصصی دبیر عربی هفتم با موضوع تفهیم درس عربی(جهت کلیک کنید)

85- گزارش تخصصی دبیر مطالعات(جهت کلیک کنید)

86- گزارش تخصصی مدیر متوسطه اول(جهت کلیک کنید)

87- گزارش تخصصی دبیر ورزش(3)با موضوع حیاط پویا(جهت کلیک کنید)

88- گزارش تخصصی دبیر زبان با موضوع خط دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

89- گزارش تخصصی(3)دبیر زیست با موضوع افزایش توانایی حفظ اصطلاحات(جهت کلیک کنید)

90- گزارش تخصصی تعامل سازنده در مدرسه جهت بهبود روابط انسانی(جهت کلیک کنید)

91- گزارش تخصصی آموزگاران پایه اول تا ششم با موضوع درس هدیه های اسمانی(جهت کلیک کنید)

92- گزارش تخصصی دبیر ادبیات با موضوع دانش آموز محوری(جهت کلیک کنید)

93- گزارش تخصصی املای پایه چهارم(جهت کلیک کنید)

94- گزارش تخصصی با موضوع افزایش انگیزش دانش آموزان جهت شرکت در جماعت(جهت کلیک کن)

95- گزارش تخصصی معاون اجرایی سری چهارم(جهت کلیک کنید)

96- گزارش تخصصی علل گرایش دانش آموزان به جنش مخالف(جهت کلیک کن)

97- گزارش تخصصی سری چهارم دبیر ورزش با موضوع اهمیت درس شطرنج(جهت کلیک کن)

98- گزارش تخصصی دانش آموزان دوزبانه(جهت کلیک کنید)

99- گزارش تخصصی دبیر دفاعی(جهت کلیک کن)

100- گزارش تخصصی دبیر دینی سری سوم(جهت کلیک کن)

101- گزارش تخصصی مدیر و معاون ابت سری 5(جهت کلیک کنید)

102- گزارش تخصصی مدیر و معاون هنرستان سری 2(جهت کلیک کنید)

103- گزارش تخصصی با موضوع تقویت انشا نویسی(جهت کلیک کنید)

104- گزارش تخصصی دبیر حرفه فن(جهت کلیک کنید)

105- گزارش تخصصی اول تا ششم با موضوع تکلیف شب(جهت کلیک کنید)

با


گزارش تخصصی بد خط نویسی پایه سوم

1- نئوبا چیست ؟

سایت نئوبا neobux درواقع یکی از بهترین و مطمئنترین و پربازده ترین سایتهای ptc خارجی هست ، که میتونید به راحتی تا تا ماهی 4 میلیون تومان از این سایت ب کنید .
در اینجا میتونم بگم قدیمی ترین و معتبرترین سایتی که در زمینه ptc کار میکنه همین neobux هست .

سایت نئوبا از سال 2008 در کشور پرتغال شروع به کار کرد و تا الان هیچ مشکلی نداشته ، مطمئنا انی که با سیستم سایتهای ب درآمد با روش ptc آشنا هستند این سایت رو بخوبی میشناسند ، و از طرفی این سایت قابلیت استفاده در همه کشورهای دنیا رو داره و هر کجا که باشید میتونید ازش استفاده کنید .

تا امروز چندین میلیون نفر در neobux عضو هستند و روزانه بالغ بر 170000 دلار به کاربرانش پول پرداخت میکنه ( که در آمد شما هم جزئی از همین خواهد بود ) .

و بزرگترین مزیت این سایت این هست که در همه کشورها دسترسی به این سایت به راحتی انجام میگیره و به راحتی سایتش باز میشه .

در سایت neobux شما به ازای کلیک روی هر آگهی ، همون لحظه مبلغی پول به حسابتان میاد، در مطالب بعدی نحوه کلیک روی آگهی ها و مقدار مبلغ تعیین شده برای هر آگهی را کامل توضیح داده ام. پس همینطور مطالب رو قدم به قدم بخونید تا بتونید به راحتی به پول برسید .

2- مراحل ثبت نام در سایت neobux

اولین مرحله ای که برای شروع کار با neobux باید انجام بدین ، ثبت نام در وبسایت رسمی neobux هست . ثبت نام در زبان انگلیسی یعنی register ، برای ثبت نام ابتدا تاریخ کامپیوتر تون یا لبتابتون رو بذارید روی تاریخ میلادی یعنی ابتدا ببینید اون روزی که دارید ثبت نام میکنید ، به تاریخ میلادی چه روزی هست و روی همون تاریخ بذاریدش و ساعتش رو هم تنظیم کنید حالا برای رجیستر یا همون ثبت نام در neobux اینجا را کلیک کنید یا روی بنر زیر کلیک کنید.

بعد از کلیک روی ع بالا یا لینکی که بهتون دادم ، مستقیم وارد وب سایت neobux می شید ، که صفحه ی اول سایت neobux شبیه ع زیر هست .

نکته: با هر آی پی آدرس و هر کامپیوتر فقط یک حساب می تونید باز کنید، یعنی اگه یک خط اینترنت دارید فقط یک حساب می تونید باز کنید، دیگه بقیه ی اعضای خونه تون نمی تونند حساب باز کنند، مگر اینکه یک خط دیگه اینترنت و همچنین یک کامپیوتر دیگه بگیرند و خودتون هم نمی تونید از یک خط اینترنت و یک کامپیوتر 2 تا حساب باز کنید.

نکته بسیار مهم: لطفا بعد از ثبت نام حتما قوانین و شرایط استفاده از خدمات نئوبا را در قدم های بعدی بخوانید، چون اگه کوچکترین اشتباهی ید و بر خلاف قوانین عمل کنید، حساب تون بسته می شه .


برای شروع ثبت نام وقتی سایت نئوبا باز شد ، روی register کلیک کنید ،بعد از اینکه روی register کلیک کردید، یک پنجره ی جدید باز می شه که شبیه تصویر زیر هست.

مراحل انتقال پول به حساب از سایت neobux

برای باز حساب در neobux باید همه قسمت های فرم register رو که در تصویر بالا می بینید با دقت پر کنید، در واقع باید قسمت های فرم رو به صورت زیر پر کنید .


username : (شناسه کاربری)، در این قسمت شما باید یک username برای خودتان انتخاب کنید و در این قسمت بنویسید، بعدا برای ورود به سایت باید از این username استفاده کنید، هر چیزی شما می تونید انتخاب کنید برای username ، اسمتون، فامیلتون، هر چیزی که زود فراموش نشه، برای مثال username من در سایت نئوبا imanabdi هست .

وقتی یوزر نیم تان را انتخاب کردید و در کادر مخصوصش نوشتید ، لطفا روی یک تکه کاغذ یادداشتش کنید که فراموشش نکنید .

p word : (رمز ورود)، در این قسمت باید یک پسورد برای حس که در نئوبا خواهید داشت در نظر بگیرید و پسوردتون رو توی کادر جلوی پسوورد وارد کنید، لطفا پسوردتون رو هم روی کاغذ در کنار یوزنیم یادداشت کنید که فراموشش نکنید .

p word confirmation : (تائید رمز ورود)، در این کادر باید همون پسوردی که در کادر قبلی نوشتید ، در این کادر هم بنویسید، دقت کنید که هر دوتاش کاملا شبیه هم باشه وگرنه سیستم قبول نمی کنه .

email : در این قسمت هم باید ایمیل تون رو وارد کنید ، دقت کنید که ایمیلی رو بنویسید که فعال باشه ، چون بعد از پروسه ثبت نام، یک ایمیل از طرف سیستم برای شما ارسال می شه که باید تائیدش کنید پس فراموش نشه که ایمیل تون فعال و صحیح باشه .

payza/paypal email : فعلا همون ایمیلی رو که در کادر قبلی نوشتید، در همین کادر هم بنویسیدش ( در مطالب بعدی در مورد حساب پی پال و پیزا خواهم گفت، این ها حساب هایی هستند که پولی رو که درمیارید میاد توی این حسابها ).

referre : ریفرر یعنی باید یوزرنیم ( username ) ی که شما را به neobux معرفی کرده در این کادر بنویسید . و الان شما از طرف من دارید معرفی می شید، می تونید username من رو توی این کادر بنویسید .
یوزر نیم من هم اینه imanabdi

نکته : در اولین قسمت نحوه ی ثبت نام، من یک لینک گذاشته بودم و یک ع که نوشته بودم اینجا رو کلیک کنید برای شروع ثبت نام، اگر از اون لینک یا اون ع وارد بشید، دیگه سایت referrerr رو ازتون نمی خواد و این گزینه را دیگه براتون نمی ذاره توی فرم ثبت نام و با ثبت نام از طریق همون لینک یا ع بالا، شما مستقیم زیرمجموعه من می شید و اگر از جای دیگه ای هم وارد شدید و توی فرم ثبت نام سایت از شما خواست که یک referrer بنویسید می تونید username من رو بنویسید که این هست imanabdi

پس دقت کنید اگر از لینک های بالا که من دادم برای ثبت نام وارد بشید، دیگه گزینه ی referrer توی فرم ثبت نام نیست و نیازی نیست کاری ید و اگر هم بود که شبیه ع زیر هست و به راحتی می تونید بنویسیدش همون طوری که توضیح دادم .


birth year : (سال تولد شما)، که باید سال تولدتون رو توی این کادر بنویسید ، دقت کنید که سال تولدتون رو باید به میلادی بنویسید نه به شمسی .
مثلا یک نفر تاریخ تولدش 26/10/1366 هست ، درواقع سال تولدش میشه 1366 ، حالا شما باید این سال تولد رو به میلادی تبدیل کنید و اونجا بنویسید .
تاریخ تولد بالا رو اگه به میلادی تبدیل کنید این میشه : 17/12/1987 پس سال تولدش به میلادی میشه 1987 و باید این عدد رو توی کادر در فرم ثبت نام بنویسید .

verification cod : (کدی که موارد وارد شده در فرم رو تائید کنه)، در جلوی این وریفکشن کد، یک کادر هست که تصویر چندتا عدد و یا حرف انگلیسی وجود داره ، اون ها رو توی کادر بنویسید .

declaration : و بعد از اینکه همه اطلاعات رو به درستی پر کردید، در آ یک جمله به انگلیسی نوشته شده و یک مربع خالی هم جلوش هست و جمله این هست:
i declare to have read,understood and accepted the terms of service
این جمله یعنی اینکه شما قوانین سایت رو قبول دارید و باید مربع خالی که جلوی این جمله هست رو کلیک کنید .

continue : بعد از اینکه مطمئن شدید همه مراحل را کامل و صحیح پر کرده اید ، روی دکمه ای که نوشته شده continue کلیک کنید. (باز هم تکرار می کنم قبل از اینکه روی continue کلیک کنید، حتما یوزر و پسورد تون رو یادداشت کنید ، اگه یادتون بره دیگه نمی تونید مجدد حساب باز کنید ).
زمانی که روی continue کلیک کردید ، وارد یک پنجره جدید می شید که شبیه تصویر زیر هست:


همان طور که در ع می بینید ، دو تا با خالی وجود داره که من با نام های bux1 و bux2 نامگذاری شون .

bux1 : بالای با 1 نوشته validation cod for، در مرحله قبل که شما روی گزینه continue کلیک کردید ، یک ایمیل از طرف سایت نئوبا برای شما ارسال شد، دقیقا به همون ایمیلی که در فرم ثبت نام وارد کردید .
حالا باید وارد ایمیل تون بشید و ایمیلی رو که از طرف سایت نئوبا به دست تان رسیده را باز کنید ، ایمیلی که به دست تان رسید شبیه تصویر زیر هست و در داخل ایمیل همانطور که در تصویر می بینیید شامل یک کد هست که باید این کد را کپی کنید و در bux1 بذارید ( copy/paste )bux2 : در جلوی با 2 هم باید حروف و اعدادی رو که در تصویر جلوش می بینید رو بنویسید .
خوب حالا کدها رو که وارد کردید کار تمام است و باید روی finish registration کلیک کنید .
بهتون تبریک میگم ، مراحل ثبت نام تمام شد به همین راحتی و الان شما یک حساب در نئوبا دارید و به راحتی می تونید پول درآوردن رو شروع کنید .
حالا شما حساب تون فعال شده، و باید از طریق همون username و p word که دارید وارد سایت بشید ، مطالب بعدی رو هم همینطور ادامه بدین و بخونید تا بدونید چطوری وارد سایت بشید.

3- مراحل ورود به حساب کاربری تان در سایت neobux

خوب شما در مرحله ی قبلی یک حساب در سایت نئوبا باز کردید و الان باید با همون username و p word که دارید ، وارد حساب تان در سایت نئوبا بشید.
برای login یا ورود به حساب تان، ابتدا وارد صفحه ی اصلی سایت نئوبا بشید، برای ورود به صفحه ی اصلی سایت نئوبا اینجا کلیک کنید ، بعد از کلیک شما وارد صفحه ی اصلی سایت نئوبا می شید که شبیه تصویر زیر هست و باید روی گزینه login که در سمت راست بالای سایت قرار داره کلیک کنید.

وقتی روی login کلیک کردید وارد یک پنجره جدید می شید که شبیه تصویر زیر هست:

برای ورود به حساب تان، اطلاعاتی که در تصویر بالا می بینید رو باید اینطوری وارد کنید:

username : اینجا باید همان یوزرنیمی که موقع ثبت نام وارد کردید رو بنویسید.

p word : اینجا باید همان پسوردی را که که موقع ثبت نام وارد کردید رو بنویسید.

secondry p word : اینجا چیزی نیاز نیست بنویسید، این پسورد برای امنیت بیشتر حساب تان هست و بعد از وارد شدن به حساب تان می تونید یک secondary p word در حساب تان تعریف کنید. پس فعلا چیزی نیاز نیست بنویسید و خالی بذاریدش .

send : بعد از وارد username و p word در صورتی که مطمئن هستید اطلاعات رو درست وارد کرده اید، روی دکمه ی send کلیک کنید .

نکته :
در قسمت سمت راست تون یک کیبورد مجازی می بینید که این رو برای امنیت بیشتر قرار دادند و شما می تونید برای وارد یوزرنیم و پسوردتون از این کیبورد استفاده کنید، اگر هم ازش استفاده نکنید هیچ طوری نیست. بعد از اینکه روی دکمه send کلیک کردید، در صورتی که یوزرنیم و پسورد تون رو صحیح وارد کرده باشید ، یک پنجره شبیه تصویر زیر میاد:

خوب حالا شما توی حساب تون هستید و می تونید از حساب تون استفاده کنید و به راحتی پول درآوردن رو شروع کنید .
لطفا هیچ کاری نکنید و مطلب بعدی رو کامل بخونید تا بدونید باید چیکار کنید.

4- آشنایی با محیط کاربری حسابتان در neobux

خوب شما در مراحل قبلی در neobux ثبت نام کردین و یک حساب کاربری ساختید و به راحتی تونستید وارد حساب کاربری تون بشید .
در این قسمت می خوام در مورد حساب کاربری تون و قسمت های اون توضیح بدم و بگم هر قسمت چی هست و برای چه کاریه. پس هنوز تا اینجا، شروع به کار نکرده اید و هیچ پولی هم بدست نیاورده اید .

لطفا این بخش رو کامل بخونید که با قسمتهای محیط کاربری حساب تان در سایت neobux آشنا بشید، در قسمت بعدی شروع به کار می کنیم و بهتون می گم که چطوری آگهی و تبلیغات رو کلیک کنید و پول دراوردن را شروع کنید.
صبر داشته باشید و همین طور بخونید و برید جلو …

بعد از اینکه ثبت نام کردید و با استفاده از username و p word که دارید، توی سایت login شدین ، یعنی وارد حساب کاربری تون شدین، توی صفحه حساب تان (قسمت بالای صفحه)، می تونید یوزرنیم تان را ببینید، روی username کلیک کنید و بعد از کلیک صفحه زیر رو می بینید .
تصویر زیر ، تصویر حساب کاربری من هست که با اجازتون اطلاعات شخصی حسابم رو با رنگ سیاه پوشوندم .

شما چون تازه ثبت نام کرده اید، مقداری صفحه حساب تان با من فرق می کنه و یک سری از مواردی رو که من دارم شما ندارید، پس تعجب نکنید !!!! چون من همه ی موارد رو براتون توضیح می دم .
همون طور که در صفحه حساب تون می بینید، این صفحه دارای چند قسمت هست و من قسمت به قسمت توضیح میدم و کار هر لینک یا قسمت رو هم براتون می گم که بهتر متوجه بشید .
در قسمت بالای حساب تان، تقریبا 9 تا گزینه وجود داره که شبیه تصویر زیر هست که من خودم شماره گذاری کرده ام که شما بهتر متوجه منو ها بشید، پس من گزینه ها رو براساس شماره ی مشخص شده توضیح می دم. توضیحات هر تصویر، درواقع بعد از همون تصویر هست .


1: اینجا username شما هست و هر بار هم که خواستین صفحه تون رو refresh کنید و یا به قسمت اطلاعات اصلی حساب تون برید می تونید روش کلیک کنید .

2: اینجا موجودی حساب شما رو به دلار نشون می ده و هر روز هر مقدار که شما آگهی کلیک کنید، پولی که به حساب تان میاد رو در واقع توی این قسمت می تونید ببینید .

3: این قسمت رو شما که تازه ثبت نام کرده اید ندارید اینجا، وقتی که حساب تان به طلایی تبدیل شد، این قسمت برای شما ظاهر می شه، این قسمت یک حس هست که از موجودی تون توش می ریزید برای اینکه یک سری کارها مثل اجاره ی زیرمجموعه، ید حساب طلایی و …


4: همون طور که می بینید تصویر 2 تا ادمک رو نشون میده .
آدمک سمت چپ رو که کلیک کنید ، اطلاعات مربوط به زیرمجموعه های مستقیم رو می تونید ببینید و اگه سمت راستی رو کلیک کنید، اطلاعات مربوط به زیرمجموعه های اجاره ای رو می تونید ببینید، البته وقتی که زیرمجموعه بگیرید این آدمک ها رو که کلیک کنید اطلاعات زیر مجموعه هاتون توشون هست و اگه زیر مجموعه هم نداشته باشید این آدمک ها رو نمی بینید .

زیر مجموعه اجاره ای رو بهش میگن rent referral.
زیر مجموعه مستقیم رو بهش میگن direct referral .

5: این گزینه اسمش referral statistic هست ، همون طور که از شکلش پیداست ، تعداد کلیکهایی که زیرمجموعه های شما در روز میزنند رو نشون میده البته باید روش کلیک کنید که اطلاعاتش رو ببینید .


6: ع یک آچار هست که اسم این گزینه personal setting هست، یعنی تنظیمات شخصی، با کلیک روی این گزینه وارد صفحه ی تنظیمات شخصی حساب تان می شید، در واقع جایی هست که ایمیل هاتون هست و همچنین پسورد دوم حساب تان، البته فعلا با این قسمت کار خاصی ندارید .


7: این قسمت نوع عضویت شما در سایت نئوبا رو نشون میده، اگر تازه ثبت نام کرده اید، حساب شما استاندارد هست و توی این قسمت کلمه standard نشون داده میشه، مثلا حساب من طلایی هست و روی شماره 7 نوشته golden به معنای طلایی.


8: اینجا نوشته logout به معنای وج هست ، وقتی کارتون کلا در neobux تمام شد و خواستین از سایت حارج بشید ، باید روی گزینه شماره 8 یا همون logout کلیک کنید که از حسابتان خارج بشید .


9: تصویر یک قفل رو می بینید که کلید هم نداره ( j )، وقتی می خواهید حساب تان را برای چند لحظه قفل کنید، روی این قفل کلیک می کنید، ولی فعلا روی این گزینه کلیک نکنید تا پسور دوم هم برای حساب تان تعریف کنید، چون وقتی قفل می کنید، برای ورود مجدد باید پسورد دوم رو بزنید .
معمولا اکثرا توی خونه کار می کنید و نیازی ندارید که حساب تان را قفل کنید .

دوباره در قسمت بالای حساب تان، یک ردیف دیگه منو زیر ردیف اول هست که شبیه تصویر زیر هستند:


10: روش نوشته view advertisement یعنی دیدن تبلیغات، اینجا همون جای اصلی سایت هست که شما هر روز باهاش سر و کار دارید و با کلیک روی این گزینه می تونید به صفحه ی تبلیغات وارد بشید و یکی یکی روی تبلیغات کلیک کنید و برای دیدن هر کدام مبلغی پول به حساب تان میاد. (لطفا فعلا روی آگهی ها کلیک نکنید ، چون قسمت بعدی به طور کامل در مورد کلیک بر رو آگهی ها و نحوه کار با آنها هست) لطفا صبور باشید صبور .


11: نام این قسمت هم offers هست ، اگه موس رو بگیرید روی این گزینه میبینید که خودش 3 تا زیرشاخه داره شامل :
points
coins
mini jobs

این گزینه ها هم می تونید ازشون پول در بیارید، شما بهتره که فقط با mini jobs کار کنید، وقتی وارد مینی جابز می شید ی ری تسک ها و تست ها هست که اگه هر کدومشون رو انجام بدین یک مبلغی پول به حساب تون میاد، قبل از اینکه وارد اون تست ها بشید، قیمتش رو روش نوشته و می تونید ببینید و گفته که اگه کامل به سوالات دورن این تسک پاسخ بدید اینقدر بهتون می دیم و بعد از انجام دادن به طور صحیح همون لحظه پول به حساب تون میاد .
برای انجام دادن مینی جابها باید حتما تا حدودی با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید .


12: این گزینه روش نوشته chat یعنی گپ زدن و همه دوستانی که با اینترنت آشنا هستند ، به خوبی می دونند چت یعنی چی. وقتی روی چت کلیک کنید می تونید اونجا با چندین زبان البته بجز فارسی ، با اعضای سایت صحبت کنید و اگه سوالی داشتید می تونید اونجا مطرخ کنید و جوابش رو بگیرید.

دقت کنید که در روز اول ثبت نام معمولا نمی تونید وارد چت روم بشید، باید یکی دو هفته بگذره و چند آگهی کلیک کنید که سایت بدونه شما فعال هستید، بعد گزینه چت رو براتون فعال میکنه .

هر زمان گزینه ها به رنگ سبز بود یعنی فعال هستند و اگه خا تری بودند یعنی غیر فعال هستند .

13: این قسمت مربوط به فروم های سایت هست، در قسمت فروم ها، معمولا اعضای سایت میان نظرات شون رو و اینکه چقدر پول تا به حال از سایت گرفته اند و شرایط حساب شون رو می نویسند و همچنین مدیر سایت هم در قسمت فروم ها اخبار سایت رو می ذاره و خیلی چیزهای دیگه می شه توی این فروم ها یاد گرفت .

14: روی این گزینه نوشته faq که مخفف frequently ask question به معنای سوالات متداولی هست که معمولا برای کاربران پیش میاد، در این قسمت در مورد تقریبا همه موارد سایت یک سری سوال و جواب ها از طرف مدیریت سایت گذاشته شده که می تونید ازش استفاده کنید و خیلی از موارد سایت رو در این قسمت ببینید .

15: ع یک پرچم رو نشون میده ، اگه موس رو روش نگه دارید، ع پرچم چند کشور رو نشون میده که پرچم هر کشوری رو که کلیک کنید، زبان سایت تبدیل به زبان همان کشور می شه، ولی شما همیشه بذارید روی انگلیسی باشه، البته اگه با زبان های دیگر کشورهای موجود در لیست آشنایی کامل دارید، می تونید تغییرش بدید.

از بالای صفحه ی حساب تان که نگاه کنید، در ردیف سوم از بالا، یک دسته ی 4 تایی منو دیگه وجود داره که شبیه تصویر زیر هست :

16: روی این گزینه نوشته extend به معنای توسه دادن و ارتقا دادن هست، هر زمان که بخواهید نوع عضویت تون رو در neobux ارتقا بدین باید از این گزینه استفاده کنید، مثلا بعد از مدتی خواستید از عضویت استاندارد به طلایی تبدیل بشید و بالاتر.

17: روی این گزینه نوشته advertise یعنی آگهی یا همون تبلیغ، اگر شما بخواهید در سایت تبلیغات کنید باید از این گزینه استفاده کنید، فراموش نشه که برای تبلیغ در neobux باید هزینه پرداخت کنید که البته فکر نمی کنم شما با این مورد کار خاصی داشته باشید فعلا .

18: اینجا نوشته referral ، یعنی زیرمجموعه، اگر بخواهید از سایت زیر مجموعه اجاره کنید یا همون rent referral ، باید از این گزینه استفاده کنید (در قسمت های بعدی می تونید در این باره بخونید و خیلی هم مهم هست، لطفا همین الان نرید و وقتی بهش رسیدین بخونیدش).

19: روی این قسمت نوشته your payment یعنی پرداختی شما، هر زمان که موجودی حساب شما بالای 2 دلار باشه این گزینه سبز می شه یعنی فعال می شه و شما می تونید روی این گزینه کلیک کنید و موجودی تون رو به حساب شخصی تون انتقال بدین که فکر کنم شیرین ترین قسمت همینجا باشه

فراموش نشه که حداقل پرداختی از طرف neobux به اعضای سایت 2 دلار هست .

خوب دوستان خوبم، این ها قسمت های مهم حساب کاربری شما بود که لازم دونستم بهتون بگم و بقیه مواردی هم که در حساب تون میب ینید تقریبا مشخص هستند که هر کدوم چی هستند ولی چنانچه در مورد هر کدام از قسمت ها براتون سوالی پیش اومد در انتهای این صفحه یا در بخشانجمن سایت سوال تون رو ارسال کنید که جواب بدم .

خوب حالا دیگه وقتش رسیده که کار اصلی یعنی دیدن تبلیغات و آگهی ها رو شروع کنید و پول در بیارید و روز به روز به درآمدتون رو اضافه کنید .

5- دیدن آگهی ها

از قدم اول تا قدم چهارم، شما به خوبی در سایت neobux ثبت نام کردید و یک حساب برای خودتون درست کردید و به راحتی هم وارد حساب شدید و با محیط کار در حساب تون هم تقریبا آشنا شدین ،حالا دیگه وقتشه که کار رو شروع کنید و حساب تون رو فعال کنید که روز به روز پر از دلار بشه و حس بهتون خوش بگذره .

نکته بسیار مهم : لطفا قسمت قوانین سایت در مورد آگهی ها و نحوه ی استفاده از سایت حتما بخوانید . اگر بر خلاف قوانین کلیک کنید، هیچ پولی به حساب تان نمیاد و حتی حساب تون بسته می شه!!!

برای شروع کار باید روی آگهی های موجود در حساب تون کلیک کنید و پول دریافت کنید .

چطوری ؟

ببینید دوستان خوبم، از طرف سایت نئوبا ، هر روز تعداد مشخصی آگهی و تبلیغات میاد توی حساب کاربری شما که این آگهی ها به چند دسته تقسیم می شوند و هر کدام یک قیمت مشخصی دارند ، و شما هر زمان که روی این آگهی ها و تبلیغات کلیک کنید و بذارید به طور کامل آگهی باز بشه، مقدار مبلغ تعیین شده برای اون آگهی همون لحظه میاد توی حساب تون که می تونید با چک موجودی حساب تون این مورد رو ببینید، قیمت هر آگهی هم روش نوشته شده.

شاید براتون سوال باشه که هر ماه چه مقدار می تونیم از کلیک این آگهی ها در بیاریم ؟

اگه شما هر روز هر چی آگهی میاد توی حساب تون رو کلیک کنید و ببینید، هر ماه بین 1 الی 5 دلار به حساب تون میاد ( که این مبلغ بستگی به تعداد آگهی ها ، نوع آگهی ها و نوع عضویت شما دارد ).
هر روز هم تقریبا 10 دقیقه وقت شریف تان را خواهد گرفت .

ولی کجاست پول میلیونی که من می گم؟ اگه هر روز آگهی ها رو کلیک کنیم فقط ماهی 1 دلار الی 5 دلار می تونیم در بیاریم پس پول میلیونی از کجا میاد؟

با من باشید تا پایان مطالب که بهتون بگم که پول میلیونی چقدر راحت و از کجا میاد البته با را ارهای من و به کارگیری استراتژی تخصصی من که به زودی در مطالب بعدی خواهید خواند. لطفا سریع نرید سراغش، بخونید تا برسید بهش .

خوب بگذریم، داشتم در مورد آگهی ها فعلا می گفتم، همین طور هر روز باید این آگهی ها رو کلیک کنید که در زیر روش و قوانین مربوط به کلیک رو من براتون توضیح می دم تا به راحتی بتونید این کار رو انجام بدید :

وقتی وارد حساب کابری تون توی سایت neobux شدید، در قسمت بالای سایت در منوی ردیف دوم که شبیه تصویر زیر هست ، باید روی گزینه view advertisements کلیک کنید .


وقتی روی گزینه view advertisements کلیک کنید وارد صفحه ی آگهی ها می شید که شبیه تصویر زیر هست .

و حالا باید آگهی ها رو یکی یکی کلیک کنیم و هر زمان که اولی تموم شد باید برید سراغ بعدی و نکته مهم اینکه تا زمانی که آگهی اولی داره باز میشه نباید پنجره دیگه ای باز کنیم و باید بذاریم تا اون آگهی کامل باز بشه بعد بریم سراغ بعدی .
وقتی روی یک آگهی کلیک می کنیم، یک دایره قرمز رنگ روش ظاهر می شه، شبیه تصوصر زیر و باید روی اون دایره کلیک کنید تا آگهی توی صفحه جدید باز بشه .

وقتی روی دایره ی قرمز روی آگهی کلیک کنیم یک پنجره ی جدید باز می شه که مختص اون آگهی هست و بالای پنجره در سمت چپ یک پیغام ظاهر می شه که شبیه تصویر زیر هست :

همان طور که می بینید به انگلیسی توی این صفحه جدید که باز شده نوشته شده درحال انتظار برای باز شدن آگهی، در طول این مدت نباید هیچ صفحه ی جدیدی باز کنید تا آگهی به طور کامل باز بشه و این پنجره را هم به هیچ عنوان نبندید .

وقتی آگهی به طور کامل باز شد چند ثانیه بعد یک پیغام میاد بالای همین پنجره که شبیه عکش زیر هست ، باید منتظر باشید تا پیغام زیر ظاهر بشه.


روی پیغامی که اومده، به زبان انگلیسی نوشته شده که آگهی شما معتبر هست و اینقدر هم به حساب شما واریز شد. برای مثال، قیمت این آگهی که من کلیک ، همونطور که در شکل می بینید 0.001 دلار هست و وارد حساب من شد .
حالا کار این آگهی تموم شد و می تونید روی گزینه ی close که با فلش مشخص شده بزنید و این پنجره رو ببندید و برید شراغ آگهی بعدی ، گاهی اوقات با زدن روی گرینه close بسته نمیشه و میتونید از ضربدر قرمز رنگ در گوشه سمت راست بالای صفحه استفاده کنید و این پنجره رو ببندید .

خوب به همین صورت هر روز چند دقیقه وقت می ذارید و این آگهی ها رو به همین صورت کلیک می کنید و پولش هم همون لحظه میاد به حساب تون .

آگهی هایی که برای شما میاد، در واقع نوع شون فرق می کنه و قیمت شون هم بر اساس نوع عضویت شما و نوع آگهی هست که می زنید، ج زیر قیمت انواع آگهی ها رو بر اساس نوع عضویت شما نشان می دهد. برای مثال ی که عضویتش طلایی (golden) باشه و روی یک آگهی نارنجی رنگ به نام fixed advertisement کلیک کنه ، 0.01 دلار به حسابش میاد .

همان طور که قبلا گفتم ، تقریبا ماهی بین 1100 الی 2000 تا ممکنه از این آگهی ها بیاد براتون که کلیک کنید. اگه همش رو کلیک کنید هر روز ، تقریبا ماهی 1 الی 5 دلار به حساب تون میاد، که می تونید با این پول یکدونه آدامس بگیریدj


پس کو این درآمد میلیونی برای هر ماه ؟

صبر داشته باشید …

باید هر روز این آگهی ها کلیک بخوره و مطالب بعدی رو هم با دقت بخونید و اجرا کنید تا بتونید به درآمد میلیونی برسید .

پس یادتون نره، هر روز همه ی این آگهی ها رو کلیک کنید البته اگه می خواهید به یک درامد ثابت میلیونی در ماه برسید .

کلا روزی 10 الی 15 دقیقه وقت شما رو می گیره نه بیشتر .

حالا به اتفاق هم بریم سراغ مطلب بعدی یعنی افزایش درآمد ماهیانه از 5 دلار به چند میلیون تومن با گرفتن ریفرال ( refrral ) یا همون زیرمجموعه .

6- نحوه گرفتن زیرمجموعه ( referral ) در سایت نئوبا

خوب دوستان خوبم، تا اینجای کار به خوبی محیط کار و ب درآمد از neobux رو به خوبی یاد گرفتین، و حالا وقتشه که با من باشید تا پایان مطالب که بهتون بگم که پول میلیونی چقدر راحت و از کجا میاد، البته با را ار های من و به کارگیری استراتژی تخصصی من که به زودی در مطالب بعدی خواهید خواند. لطفا سریع نرید سراغش، بخونید تا برسید بهش.

لطفا این مطلب و مطلب های بعدی رو هم کامل بخونید تا ببینید چقدر راحت ماهی چند میلیون تومان پول به حساب تان میاد .

به راستی راه بالا بردن درآمد چیست ؟

یکی از مهم ترین راه های بالا بردن درآمد در neobux و بقیه ی سایت های ptc ، گرفتن referral یا همون زیر مجموعه هست .

پس از این به بعد اگه جایی من گفتم referral منظورم زیرمجموعه هست، هر چه ریفرال بیشتر باشه درآمد بیشتر می شه و هر چه ریفرال کمتر باشه، درآمد هم کمتر می شه .

در سایت های ptc ما کلا دو نوع referral یا زیر مجموعه داریم :

ریفرال مستقیم که بهش میگن direct referral
ریفرال اجاره ای که بهش میگن rent referral

حالا من به طور کامل نحوه ی گرفتن شون رو توضیح می دم و بهتون می گم که سیستم کار این ریفرالها چطوریه و چطوری باید اینها رو بگیرید و چطوری اینها باعث می شن که درآمد شما زیاد بشه .

ریفرال مستقیم ( direct referral ) :

این ها انی هستند که مستقیم و بدون واسطه و بدون هزینه، زمانی که می خوان توی سایت نئوبا ثبت نام کنند، از طریق لینک شما ثبت نام می کنند و مستقیم میان زیر مجموعه ی شما می شن .

این لینک که گفتم چی هست ؟

در قسمت حساب کاربری تون در سایت neobux ، سمت راست حساب تان یک گزینه وجود داره به نام banner که در تصویر زیر مشخص شده :

وقتی روی banner کلیک کنید، اونجا یک صفحه باز می شه و داخلش یک لینک وجود داره که یوزر نیم شما هم بخشی از این لینک هست، هر ی از دوستان و آشنا هاتون که می خواد توی نئوباکش ثبت نام کنه می تونید این لینک رو براش بفرستین و روش کلیک کنند و وارد سایت نئوبا بشن، اگه از طریق اون لینک در سایت neobux ثبت نام کنه، به طور اتوماتیک زیرمجموعه ی شما می شه.

یا اینکه اگر ی خودش مستقیم وارد سایت نئوبا بشه و بخواد ثبت نام کنه، در این صورت که خودش مستقیم وارد سایت نئوباکش شده، در فرم ثبت نامش یک گزینه ای خواهد بود به عنوان referrer که در قسمت ثبت نام در نئوبا توضیح دادم، یعنی چه ی شما رو معرفی کرده ؟ حالا اگه اون شخص username شما رو بزنه، مجدد میاد زیرمجموعه ی مستقیم شما می شه .

به ی که اینطوری و از این طریق زیرمجموعه شما بشه، بهش می گن دایرکت ریفرال ( direct referral ) .

چطوری این direct referral باعث افزایش درآمد شما می شه ؟

ببینید دوستان، وقتی ی زیرمجموعه ی شما می شه، مثل بقیه ی اعضا با کلیک روی هر آگهی همون قدری پول می گیره که شما و بقیه ی اعضای سایت neobux از کلیک هاشون می گیرند، یعنی هیچ تغییری در درآمدش ایجاد نمی شه، تحت هیچ شرایطی، پس زیر مجموعه ی ی شدن تغییری در درآمد شما ایجاد نمی کنه و وقتی ی زیر مجموعه ی اون یکی می شه، خوبیش اینه که اون شخصی که زیر مجموعه شده می تونه از بالائیش به خوبی کمک بگیره و از تجربیاتش استفاده کنه و اشتباهاتی رو که اون کرده دیگه انجام نده تا به زودی حسابش پر از پول بشه .

خوب حالا این آقا یا خانم که درواقع direct referral شما شده، روی هر آگهی که کلیک کنه، پولی که طبق قانون سایت برای اون آگهی تعیین شده همون لحظه به حسابش میره و چون این شخص از طریق شما ثبت نام کرده و زیرمجموعه ی مستقیم شما نیز هست به ازای هر یک دونه کلیکی که می کنه، از طرف سایت همون لحظه یک مبلغی هم به حساب شما میاد، بدون هیچ زحمتی و فقط به خاطر اینکه اون شخص که کلیک کرده، زیر مجموعه ی مستقیم شما هست، پس یادتون نره که این مبلغ از طرف سایت به حساب شما میاد نه از طرف زیر مجموعه تون.

حالا هر زمان که این دایرکت ریفرال کلیک کنه چقدر پول به حساب شما میاد ؟

به ج زیر نگاه کنید و توضیحات بعد از ج رو بخونید:

همان طور که از ج می بینید، مقدار پولی که از کلیک هر direct referral به حساب شما میاد، بستگی به نوع آگهی که اون ریفرال کلیک می کنه و همچنین نوع عضویت شما داره .

به مثال نگاه کنید، مثلا اگر عضویت شما golden باشه و دایرکت ریفرال شما یک دونه آگهی از نوع standard exposure کلیک کنه، مبلغ 0.01 دلار همون لحظه به حساب شما میاد .

در مطالب بعدی در مورد نوع عضویت ها و چگونگی تغییر عضویت کامل نوشته ام ، وقتی رسیدین بخونید .

و یک مثال کوچیک از این دایرکت ریفرالها بزنم، فرض کنید شما 200 تا دایرکت ریفرال دارید و عضویت طلایی و هر کدوم شون هم روزی مثلا 4 تا آگهی از نوع standard exposure کلیک می کنند، یعنی جمعا هر روز 800 تا آگهی کلیک می کنند و برای هر آگهی 0.01 دلار به حساب شما میاد که جمعا می شه روزی 8 دلار ، یعنی ماهی 240 دلار بدون هیچ زحمتی، فقط و فقط از دایرکت ریفرال هاتون، حالا هر چی این ها بیشتر باشند و بیشتر کلیک کنند، پول بیشتری میاد به حساب شما .

دایرکت ریفرال در هر سایت ptc سود بسیار بالایی داره .

دوستان خوبم می دونم که گرفتن دایرکت ریفرال خیلی سخته، در قسمت های بعدی تکنیک ها و تخصص ها و تجربیات خودم رو برای گرفتن دایرکت ریفرال بهتون می گم که بتونید این کار رو انجام بدین و زیر مجموعه های زیادی بگیرید .

چه موقع میتونید شروع کنید به گرفتن دایرکت ریفرال ؟

اول اینکه باید 15 روز از ثبت نامتون گذشته باشه و دوم اینکه در طول این 15 روز باید حداقل 100 تا آگهی کلیک کرده باشید .

شما چند تا دایرکت ریفرال می تونید بگیرید؟

بسته به نوع عضویت شما این مقدار متفاوته …

اگر عضویت استاندارد باشید، حداکثر 30 تا می تونید بگیرید.

اگر عضویت طلایی باشید حداکثر 200 تا می تونید بگیرید.

اگر عضویت ثابت (ultimate) باشید، می تونید بی نهایت دایرکت ریفرال بگیرید .

و یک نکته : بعد از گذشت یک ماه از ثبت نام شما، به ازای هر 2 روز یک نفر به ظرفیت شما اضافه میشه برای گرفتن دایرکت ریفرال و

این یعنی چی ؟

برای مثال شما عضویت تون استاندارد هست و می تونید 30 تا دایرکت ریفرال بگیرید، تا یک ماه اول این مقدار تغییری نمی کنه و همون 30 تا هست، ولی بعد از گذشت 30 روز، هر 2 روز یک دونه بهش اضافه میشه ، مثلا 32 روز بعد از ثبت نام این عدد می شه 31 دایرکت ریفرال، 34 روز بعد از ثبت نام میشه 32 تا، همین طور هر 2 روز یک نفر به ظرفیت شما اضافه می شه .

خوب دیگه همه چی رو در مورد ریفرال مستقیم گرفتید، حالا بریم ببینیم rent referral چیه و چطوری می تونیم بگیریم و چقدر سود داره .

ریفرال اجاره ای ( rented referral ) :

همان طور که درقسمت ریفرال مستقیم دیدین، بدون هیچ هزینه ای همین طور پول میاد به حساب تون، ولی ریفرال اجاره ای یا همون rented referral فرق می کنه .

به این صورته که شما می تونید چند نفر رو اجاره کنید و بیارید زیرمجموعه ی خودتون و بهشون حقوق ماهیانه یا روزانه بدین، یعنی در واقع برای اجاره شون پول بدین، اون ها برای شما کلیک می کنند و پول میاد به حساب شما و شما هم بابت این کارشون به عنوان کارمزدشون یا همون اجارشون ، باید پول پرداخت کنید ، البته این پولی که شما برای اجارشون می دین به حساب اونها نمی ره بلکه میره توی حساب مدیر سایت نئوبا .

این rent referral ها رو از کجا بگیرید و چطوری و با چه قیمتی ؟ و چقدر براتون کار می کنند ؟

ببینید دوستان خوبم، همان طور که می بینید سایت neobux یکی از مهم ترین و قدیمی ترین سایت های ptc هست که چندین میلیون نفر در این سایت عضو هستند .

همه ی انی که در سایت neobux عضو می شن زیرمجموعه نیستند و خیلی هاشون خودشون همینطوری ثبت نام کرده اند، از طریق تبلیغاتی که خود سایت نئوبا در سایت های دیگر داره .

حالا این نفراتی که این طوری عضو می شن و زیرمجموعه ی هیچ دیگری هم نیستند، مدیر سایت نئوبا میاد این ها رو می ده اجاره به هر ی که بخواد و ماهیانه شما برای اجاره این ها به خود سایت نئوبا پول پرداخت می کنید و اون هایی هم که اجاره داده می شن خودشون نمی دونند .

اجاره ش هم خیلی راحته و از داخل حساب تان همونطور که قبلا گفتم یک لینک هست که روش نوشته referral اگه روش کلیک کنید، درصورتی که پول توی حساب تون باشه، به اندازه ی پول تون می تونید referral اجاره کنید، خیلی راحت و در عرض چند ثانیه .

اینکه کی ریفرال اجاره کنید رو در بخش های بعدی بهتون می گم .

شما حداکثر چند تا ریفرال اجاره ای می تونید از سایت اجاره کنید ؟

این مورد بستگی به نوع عضویت شما داره، در ج زیر نوع عضویت ها و تعداد ریفرال هایی که می تونید اجاه کنید مشخص شده، برای مثال اگر نوع عضویت شما استاندارد باشه، حداکثر می تونید 300 تا ریفرال از سایت اجاره کنید .


اینطوری نیست که باید 300 تاش رو با هم دیگه یک جا ب ید، شما می تونید هر بار بین 3 الی 100 تا ریفرال بگیرید.

هزینه ی اجاره ی هر ریفرال برای هر ماه چنده ؟

هزینه ی اجاره ی هر ریفرال برای هر ماه 0.2 دلار هست و اگر بیشتر از یک ماه اجارش کنید، با تخفیف هم می تونید بگیریدش. مثلا اگر 8 ماه اجارش کنید، 30 درصد بهتون تخفیف می خوره .

حالا این ریفرال ها چقدر برای شما کار می کنند ؟

باز هم اینجا مثل ریفرال های مستقیم، بستگی به این داره که شما چه نوع عضویتی دارید و آقا یا خانم rented referral چه نوع آگهی کلیک می کنه .

در ج زیر این موارد کاملا مشخص شده که شما از ریفرال های اجاره ای چقدر درآمد خواهید داشت :


همان طور که در ج می بینید برای مثال، فرض کنید شما عضویت تون golden یا همون طلایی هست و ریفرال اجاره ای شما یک کلیک روی یک آگهی با نوع fixed advertisement می کنه، همون لحظه مبلغ 0.01 دلار به حساب شما میاد .

حالا شما هی هر چی کار می کنید بهتره بدین از این ریفرال های اجاره ای بگیرید و همچنین عضویت تون رو ارتقا بدین .

برای مثال ی که عضویتش ultimate یعنی ثابت باشه، می تونه 4000 تا ریفرال بگیره، پولی هم که از هر کلیک ریفرال ها به حساب تون میاد همون طور که از ج می بینید حداقل 0.01 دلار هست .

به طور میانگین بر اساس تجربه ی من که این همه ریفرال اجاره کرده ام، هر ریفرال اجاره ای به طور میانگین بین 1.5 الی 4 تا کلیک در روز برای شما می کنه، حالا ما فرض رو روی میانگین می ذاریم یعنی هر ریفرال روزی 2 تا کلیک ه، این میانگین هست چون بعضی هاشون بعضی روزهاکلیک نمی کنند.

حالا اینطوری حساب می کنیم :

اگر شما عضویت تون ultimate باشه و 4000 تا ریفرال اجاره ای داشته باشید، این ریفرال ها هم به طور میانگین روزی 2 تا کلیک براتون می زنند و به ازای هر کلیک هم 0.01 دلار میاد به حساب شما . پس به طور کلی 4000 تاشون ، هر روز 8000 تا کلیک می کنند، برای هر کلیک شما 0.01 می گیرید و مجموع پولی که از همه این ها به حساب شما میاد روزی 80 دلار هست، یعنی ماهی 2400 دلار میاد توی حساب شما که از کل این پول هم اگه اجاره ها رو با تخفیف و درازمدت پرداخت کنید تقریبا و طبق قوانین سایت نئوبا باید ماهی 750 دلار برای اجاره ی این 4000 تا ریفرال پرداخت کنید .

حالا از اون 2400 دلار که برای یک ماه به حساب تون اومده، اگه 750 تا شو برای اجاره پرداخت کنید، 1650 دلار فقط از ریفرال های اجاره ای براتون می مونه و می تونید با یک کلیک در عرض چند ثانیه بریزید به حساب شخصی تون و ازش استفاده کنید.

حالا پول دایرکت ریفرال ها و ریفرال های مستقیم و پولی که از کلیک آگهی های خودتون به دست آوردین خیلی راحت تا مرز 3 الی 4 میلیون تومن در ماه میرسه، فقط و فقط از این یک دونه سایت .

باید از جیب تون هم برای این کار پول بدین؟

نه، شما از پولی که کار می کنید برای اجاره می تونید استفاده کنید، این نکات مهم رو باید در استراتژی من بخونید که بدونید چیکار کنید و کی ریفرال بگیرید .

نکته: اگر روزی دیدین یکی از ریفرالهای اجاره ایتون فعال نیستند و کلیک نمی کنند، می تونید با مبلغ 0.07 تعویضش کنید و یک ریفرال فعال به جاش بگیرید، برای تعویضش هم ، در ادامه ی مشخصات ریفرال دوتا فلش سبز رنگ دایره ای شکل هست، وقتی روی اون کلیک کنید با تایید سوال پرسیده شده می تونید اون رو تعویض کنید.

استراتژی بسیار مهم برای تعویض ریفرالهایی که کار نمی کنند :

دوستان خوبم تحت هیچ شرایطی ریفرال هاتون رو تعویض نکنید، حتی اگه هیچ کاری انجام ندادند، این استراتژی من هست و نتیجش تا امروز خوب بوده . پس شما هم به هیچ عنوان هیچ ریفرالی رو عوض نکنید حتی اگه غیر فعال بود .

و اما ….

و اما یک نکته بسیار بسیار بسیار مهم …..

اگر شما یک روز روی آگهی های خودتون کلیک نکنید، هیچ مبلغی بابت کلیک های ریفرال های مستقیم و اجاره ای به حساب تون نمیاد .

پس یادتون نره که باید حتما هر روز آگهی هاتون رو کلیک کنید، یعنی فقط هر روز 10 دقیقه وقت می ذارید روی چند تا آگهی کلیک می کنید و سر ماه چند میلیون تومان پول به حساب تون میاد j

حالا مهم تر از همه این هست که چطوری و در طول چه مدتی ، شما می تونید به عضویت ثابت و 4000 تا ریفرال برسید؟

این یک تکنیک و یک تخصص هست که در بخش های بعدی این رو بهتون می گم و سو رایز تون می کنم تا به زودی به درآمد میلیونی برسید و این تکنیکی رو که بهتون خواهم گفت، دقیقا چیزی هست که خودم دارم انجام می دم.

در بخش های بعدی در مورد ارتقا عضویت و نوع عضویت ها و نحوه ی پول گرفتن از سایت neobux و تکنیک خودم برای رسیدن به عضویت ثابت و 4000 تا ریفرال و یک سری موارد مهم دیگه ای که به دردتون بخوره را خواهم گفت پس بریم س


آهنگ شاد شاد بی کلام یانیخ اباذر!!! کلیک

آهنگ آذری دنس بابک یوسفی کلیک

آهنگ رینگ تاجری -سنتی ملایم کلیک

آهنگ بی کلام غمگین عشق ممنوع کلیک

منبع

 

آهنگ فوق العاده شاد بی کلام آذری  کلیک

 

"نحوه "


پکیج اول

پانزده آهنگ بی کلام آذری با آموزش تصویری طریقه

"نحوه "

آهنگ یک پکیج اول کلیک

آهنگ دو پکیج اول کلیک

آهنگ سه پکیج اول کلیک

آهنگ چهار پکیج اول کلیک

آهنگ پنج پکیج اول کلیک

آهنگ شش پکیج اول کلیک

آهنگ هفت پکیج اول کلیک

آهنگ هشت پکیج اول کلیک

آهنگ نه پکیج اول کلیک

آهنگ ده پکیج اول کلیک

آهنگ یازده پکیج اول کلیک

آهنگ دوازده پکیج اول کلیک

آهنگ سیزده پکیج اول کلیک

آهنگ چهارده پکیج اول کلیک

آهنگ پانزده پکیج اول کلیک

 


پکیج دوم

پانزده آهنگ بی کلام آذری با آموزش تصویری طریقه

"نحوه "

آهنگ یک پکیج دوم کلیک

آهنگ دو پکیج دوم کلیک

آهنگ سه پکیج دوم کلیک

آهنگ چهار پکیج دوم کلیک

آهنگ پنج پکیج دوم کلیک

آهنگ شش پکیج دوم کلیک

آهنگ هفت پکیج دوم کلیک

آهنگ هشت پکیج دوم کلیک

آهنگ نه پکیج دوم کلیک

آهنگ ده پکیج دوم کلیک

آهنگ یازده پکیج دوم کلیک

آهنگ دوازده پکیج دوم کلیک

آهنگ سیزده پکیج دوم کلیک

آهنگ چهارده پکیج دوم کلیک

آهنگ پانزده پکیج دوم کلیک

 


پکیج سوم

پانزده آهنگ بی کلام آذری با آموزش تصویری طریقه

"نحوه "

آهنگ یک یاپی-پکیج سوم کلیک

آهنگ دو عصرین لی-پکیج سوم کلیک

آهنگ سه آذربایجان قیزلاری-پکیج سوم کلیک

آهنگ چهار برکچیک-پکیج سوم کلیک

آهنگ پنج بو قیز نه قشیدیر-پکیج سوم کلیک

آهنگ شش هالای -پکیج سوم کلیک

آهنگ هفت کنعانی -پکیج سوم کلیک

آهنگ هشت لیلا- پکیج سوم کلیک

آهنگ نه من نقده جوان-پکیج سوم کلیک

آهنگ ده مهمانی یک-پکیج سوم کلیک

آهنگ یازده مهمانی دو-پکیج سوم کلیک

آهنگ دوازده مئولانا -پکیج سوم کلیک

آهنگ سیزده ناز ناز-پکیج سوم کلیک

آهنگ چهارده ریحان-پکیج سوم کلیک

آهنگ پانزده روحیانی-پکیج سوم کلیک

 


پکیج چهارم

پانزده آهنگ بی کلام آذری

آهنگ یک پکیج چهار کلیک

آهنگ دو پکیج چهار کلیک

آهنگ سه پکیج چهار کلیک

آهنگ چهار پکیج چهار کلیک

آهنگ پنج پکیج چهار کلیک

آهنگ شش پکیج چهار کلیک

آهنگ هفت پکیج چهار کلیک

آهنگ هشت پکیج چهار کلیک

آهنگ نه پکیج چهار کلیک

آهنگ ده پکیج چهار کلیک

آهنگ یازده پکیج چهار کلیک

آهنگ دوازده پکیج چهار کلیک

آهنگ سیزده پکیج چهار کلیک

آهنگ چهارده پکیج چهار کلیک

آهنگ پانزده پکیج چهار کلیک

 


پکیج پنجم

پانزده آهنگ بی کلام آذری

آهنگ یک پکیج پنج کلیک

آهنگ دو پکیج پنج کلیک

آهنگ سه پکیج پنج کلیک

آهنگ چهار پکیج پنج کلیک

آهنگ پنج پکیج پنج کلیک

آهنگ شش پکیج پنج کلیک

آهنگ هفت پکیج پنج کلیک

آهنگ هشت پکیج پنج کلیک

آهنگ نه پکیج پنج کلیک

آهنگ ده پکیج پنج کلیک

آهنگ یازده پکیج پنج کلیک

آهنگ دوازده پکیج پنج کلیک

آهنگ سیزده پکیج پنج کلیک

آهنگ چهارده پکیج پنج کلیک

آهنگ پانزده پکیج پنج کلیک

 


پکیج ششم

پانزده آهنگ بی کلام آذری

آهنگ یک پکیج شش کلیک

آهنگ دو پکیج شش کلیک

آهنگ سه پکیج شش کلیک

آهنگ چهار پکیج شش کلیک

آهنگ پنج پکیج شش کلیک

آهنگ شش پکیج شش کلیک

آهنگ هفت پکیج شش کلیک

آهنگ هشت پکیج شش کلیک

آهنگ نه پکیج شش کلیک

آهنگ ده پکیج شش کلیک

آهنگ یازده پکیج شش کلیک

آهنگ دوازده پکیج شش کلیک

آهنگ سیزده پکیج شش کلیک

آهنگ چهارده پکیج شش کلیک

آهنگ پانزده پکیج شش کلیک

 

 


ایجاد فهرستی از عناوین اصلی و عناوین فرعی همراه شمارهٔ صفحات از ا امات کار تهیه کتاب یا مقاله یا گزارش یا پایان نامه است. معمولا خوانندگان پیش از تصمیم به خواندن مطلبی، نظری به فهرست آن می اندازند و بعدا نیز این فهرست به آنها کمک می کند تا سریعا بخش مورد نظر خود را بیابند.
ایجاد فهرست در ورد ۲۰۰۳ به نویسندگان نیز کمک می کند تا سریعا و با کلیک روی عناوین موجود در فهرست، وارد صفحهٔ درخواستی خود شوند و متن را ویرایش کنند، نوشته یا تصویری به آن بیفزایند و یا از آن بکاهند. با چند کلیک ساده فهرست به روز می شود و تغییرات در شمارهٔ صفحات و عناوین بطور خ ر در آن اعمال می شود.

چگونگی ایجاد فهرست مطالب:

پیش از ایجاد و نمایش فهرست مطالب باید عناوینی که قصد نمایشش را در فهرست مطالب دارید، به فرمت و سبک عناوین و سر تیتر در آورید. بر اساس شیوهٔ کارتان به دو شکل می توان این مهم را انجام داد:

شیوهٔ اول: فرمت بندی عناوین و رئوس مطالب از ابتدا و به هنگام نوشتن متن:

ساده ترین کار این است که از همان ابتدای نگارش، عناوین و رئوس مطالب خود را با استفاده از نوار ابزارهای formatting و outlining فرمت دهید. سپس و هر زمان که خواستید، فهرست مطالب را به شرح زیر ایجاد کنید،

در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
شیوه دوم: فرمت بندی عناوین و رئوس مطالب پس از نوشتن متن:

اگر عناوین و سرفصل های نوشتهٔ شما فاقد فرمت و سبک خاص سر تیترها می باشند، می توانید یکی از سه شیوهٔ زیر را برای فهرست گذاری بکار بندید:

ایجاد فهرستی از رئوس مطالب و شرح های اجمالی:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
روی نقطه ای از بند یا پاراگرافی که مایلید در فهرستتان ظاهر شوند کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ outline level در نوار ابزار outlining روی سطح مناسبی کلیک کنید. می توانید یکی از سطوح یک تا نه را برای نمایش پاراگراف خود انتخاب کنید. گزینش شماره های بزرگتر ویژهٔ عناوین فرعی تر می باشد که بدینوسیله آنها در فهرست ایجاد شده ریزتر و با تو رفتگی بیشتری به نمایش در خواهند آمد.
در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
ایجاد فهرست سفارشی:

اگر نیمه وظیفهٔ styles and formatting باز نیست، در نوار منوی ورد ابتدا روی format و سپس روی styles and formatting کلیک کنید تا نیمه وظیفهٔ styles and formatting ظاهر شود.
عناوین یا سرفصل های خود را یکی یکی انتخاب کنید و روی سبک و فرمت های سرفصل heading کلیک کنید تا به آن فرمت ها درآیند. می توانید یکی از چند سر فصل را برای نمایش عنوان خود انتخاب کنید. سر فصل “heading” شمارهٔ یک ویژهٔ عناوین اصلی تر است، گزینش شماره های بزرگتر ویژهٔ عناوین فرعی تر می باشد که بدینوسیله آنها در فهرست ایجاد شده ریزتر و با تو رفتگی بیشتری به نمایش در خواهند آمد.
با کلیک روی all styles در جعبهٔ show می توانید به همهٔ سبک های سرفصل نویسی دست ی د.
همچنین می توانید با راست کلیک روی سبک ها و انتخاب modify تغیراتی را در شکل آنها اعمال نمایید یا سبک تازه ای ایجاد کنید.
در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
زیر available styles شیوه و سبک های در دسترس را خواهید یافت.
زیر toc level و در سمت راست نام شیوه و سبک ها، تا شمارهٔ نه را بدلخواه اضافه کنید تا سطح و ترازی را که برای سبک و شیوهٔ عناوین خود می پسندید قابل اجرا شود.
اگر مایلید فقط از سبک و فرمت سفارشی استفاده کنید، شماره های toc level را برای سبک هایی موجودی چون heading 1 بردارید.
روی ok کلیک نمایید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید. شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.


توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
جهت توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی کلیک کنید

جهت توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی کلیک کنید

جهت توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی کلیک کنید

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ...
هدف از این پژوهش توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ در شهرستان نیشابور بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی ...

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس ...
مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ مقدمه در این فصل ابتدا به ماهیت و تعاریف مختلف انگیزش ...

ید آنلاین تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان ...
jan 25, 2017 - برای مشاهده توضیحات کامل محصول ی|| تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

(تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...
(تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی)

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت
dec 21, 2016 - داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺻﻒ و اوﻟﻮﺖ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺰش ﺷﻐﻠ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در. 79 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﺮاﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻒ و اوﻟﻮﺖ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺰش ﺷﻐﻠ ...

مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ...
مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی اباد غرب براساس نظریه هرزبرگ, در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم ...

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...
چکیده. هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد ...

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
jan 21, 2017 - محقق گرامی،شما با جستجوی تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی وارد این صفحه شده اید محصول ی(تحقیق ...

فایل تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...
jan 10, 2017 - محقق گرامی،شما با جستجوی تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی وارد این صفحه شده اید محصول ی(تحقیق ...

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش ...
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ را با ...

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ...
توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان- پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، چکیده: هدف از این پزوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل ...

(تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...
فایل تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...
jan 10, 2017 - محقق گرامی،شما با جستجوی تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی وارد این صفحه شده اید محصول ی(تحقیق ...

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان - ویکی پروژه
پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ.

سفارش پایان نامه|توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان ...
هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در ...

مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ...
توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان- مقاله ای کامل پیرامون توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی،هدف از این پزوهش، توصیف ...

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، چکیده: هدف از این پزوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه ...
مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ...
1 day ago - مقاله ای کامل پیرامون توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی،هدف از این پزوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی ...

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
jan 5, 2017 - اینک شما با جستجوی ((تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی)) وارد صفحه فروش فایل ی -تحقیق توصیف و ...


 • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2000تومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

24- گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

25- گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

46- گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

47- گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

49- گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

58- گزارش تخصصی دبیران و مدیران کاردانش و فنی در مورد علاقه مند دانش آموزان به رشته کامپیوتر

59- گزارش تخصصی ضعف درسی بنویسیم کلیه آموزگاران(جهت کلیک کنید)

60- گزارش تخصصی علت ترس دانش آموزان از مدرسه(جهت کلیک کنید)

61- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع علل ترس دانش آموزان از درس ریاضی(جهت کلیک کنید)

62- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع غلبه بر مشکلاته پایه ای ریاضی(جهت کلیک کنید)

64- گزارش تخصصی(3)دبیر تربیت بدنی با موضوع حل مشکل کف پای صاف با ورزش(جهت کلیک کنید)

65- گزارش تخصصی قران پایه سوم دبستان(جهت کلیک کنید)

66- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه پنجم دبستان(جهت کلیک کنید)

67- پیشنهاد ارزشی مدیر مدرسه با موضوع انواع چالش های مدیریت(جهت کلیک کنید)

68- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه سوم دبستان(جهت کلیک کنید)

69- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه دوم دبستان(جهت کلیک کنید)

70- پیشنهاد ارزشی دبیر فیزیک(جهت کلیک کنید)

71- پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول دبستان(جهت کلیک کنید)

72- گزارش تخصصی تاثیر کلاس هوشمند بر یادگیری علوم تجربی(جهت کلیک کنید)

73- گزارش تخصصی(3)بررسی مشکلات و راه کار های دبیر فیزیک(جهت کلیک کنید)

74- گزارش تخصصی دبیر جبر و هندسه متوسطه(جهت کلیک کنید)

75- گزارش تخصصی(3) جذب دانش آموزان به کلاس جغرافیا با شیوه جدید(جهت کلیک کنید)

76- گزارش تخصصی(2) دبیر شیمی با موضوع جهانی شدن(جهت کلیک کنید)

77- گزارش تخصصی(3) دبیر ریاضی با موضوع آموزش مبانی ریاضی(جهت کلیک کنید)

78- گزارش تخصصی (3)آموزگار پایه ششم با موضوع یادگیری(جهت کلیک کنید)

79- گزارش تخصصی دبیر ریاضی سری سوم(جهت کلیک کنید)

80- گزارش تخصصی چگونگی ایجاد راهبرد مثبت در یادگیری(جهت کلیک کنید)

81- گزارش تخصصی تاثیر ارتباط عمیق معلم و دانش آموز در یادگیری(جهت کلیک کنید)

82- گزارش تخصصی نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان(جهت کلیک کنید)

83- گارش تخصصی ریاضی نهم با روش اکتشافی(جهت کلیک کنید)

84- گزارش تخصصی دبیر عربی هفتم با موضوع تفهیم درس عربی(جهت کلیک کنید)

85- گزارش تخصصی دبیر مطالعات(جهت کلیک کنید)

86- گزارش تخصصی مدیر متوسطه اول(جهت کلیک کنید)

87- گزارش تخصصی دبیر ورزش(3)با موضوع حیاط پویا(جهت کلیک کنید)

88- گزارش تخصصی دبیر زبان با موضوع خط دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

89- گزارش تخصصی(3)دبیر زیست با موضوع افزایش توانایی حفظ اصطلاحات(جهت کلیک کنید)

90- گزارش تخصصی تعامل سازنده در مدرسه جهت بهبود روابط انسانی(جهت کلیک کنید)

91- گزارش تخصصی آموزگاران پایه اول تا ششم با موضوع درس هدیه های اسمانی(جهت کلیک کنید)

92- گزارش تخصصی دبیر ادبیات با موضوع دانش آموز محوری(جهت کلیک کنید)


وقتی یک ساعت تبلیغاتی همراه با آرم و لوگوی شرکت را به عنوان یک هدیه تبلیغاتی توزیع می کنیم در واقع به نوعی نام شرکت و برندمان را  وارد فضای خصوصی و محیط کاری مخاطب نموده و همراه با برنامه ریزیهای روزانه و زمانبندی های او بارها و بارها دیده و تکرار می شویم. انواع ساعتهای تبلیغاتی مانند ساعت دیواری، ساعت رومیزی، ساعت های فانتزی، ساعت های عقربه دار و ساعتهای دیجیتال و انواع ساعتهای تبلیغاتی دیگر امکان انتخاب متناسب با هر سلیقه، هدف و کاربردی را با هر بودجه و قیمت در اختیار برند ما می گذارد و میتوان مطمئن بود که برند و لوگوی شرکت در آن مکان بارها و بارها و شاید برای سالها دیده و تکرارخواهد شد.

ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-080
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5183
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیجیتال با قابلیت کار با آب
ساعت دیجیتال با قابلیت کار با آب
کد:   nsw-1006
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
کد:   zsd-5124
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با قاب ف ی
ساعت دیواری با قاب ف ی
کد:   zsd-5196
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
کد:   zsd-5138
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-017
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5184
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مربعی
ساعت دیواری مربعی
کد:   zsd-5194a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیجیتال رومیزی
ساعت دیجیتال رومیزی
کد:   nsr-282
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا
ساعت دیواری مدل وینا
کد:   zsd-5194b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-016
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت رومیزی به همراه آینه
ساعت رومیزی به همراه آینه
کد:   nsr-037
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5186
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با قاب دو رنگ
ساعت دیواری مدل وینا با قاب دو رنگ
کد:   zsd-5194c
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت رومیزی صفحه مربعی
ساعت رومیزی صفحه مربعی
کد:   zsr-5520
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت چوبی رومیزی به همراه جای قلم
ساعت چوبی رومیزی به همراه جای قلم
کد:   nsw-010
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5181
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194s
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی به همراه دماسنج و رطوبت سنج
ساعت چوبی رومیزی به همراه دماسنج و رطوبت سنج
کد:   nsw-1178
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت رومیزی
ساعت رومیزی
کد:   zsr-5519
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5169
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194v
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-035
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5164
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194w
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-047
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5179
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری کلاسیک گرد
ساعت دیواری کلاسیک گرد
کد:   zsd-5195a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ست چوبی رومیزی
ست چوبی رومیزی
کد:   nset-1117
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5180
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری گرد با اعداد برجسته
ساعت دیواری گرد با اعداد برجسته
کد:   zsd-5195a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ست چوبی رومیزی
ست چوبی رومیزی
کد:   rset-fb454
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5176
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل آرتیمیس
ساعت دیواری مدل آرتیمیس
کد:   zsd-5192
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5178
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل آیسان
ساعت دیواری مدل آیسان
کد:   zsd-5191
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5158
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5185
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5131
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری کلاسیک بزرگ
ساعت دیواری کلاسیک بزرگ
کد:   zsd-5177
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل هامین با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل هامین با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5163e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5161e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5175
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دورنگ
ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دورنگ
کد:   zsd-5167
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5155
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5174
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157r
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5173
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157n
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157u
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157q
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157s
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157w
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157t
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157v
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5160
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج
کد:   zsd-5161d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5157
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با بدنه روکش کروم
ساعت دیواری با بدنه روکش کروم
کد:   zsd-5166
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل هامین
ساعت دیواری مدل هامین
کد:   zsd-5163b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
شیشه محدب
شیشه محدب
کد:   zsd-5135
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری تبلیغاتی مدل مهسان
ساعت دیواری تبلیغاتی مدل مهسان
کد:   zsd-5161
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل گرد کلاسیک با دماسنج
ساعت دیواری مدل گرد کلاسیک با دماسنج
کد:   zsd-5157d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5156
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل ساویس
ساعت دیواری مدل ساویس
کد:   zsd-5163a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری شیشه محدب
ساعت دیواری شیشه محدب
کد:   zsd-5133
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل کلاسیک با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل کلاسیک با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5157e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با رطوبت سنج و دماسنج
ساعت دیواری با رطوبت سنج و دماسنج
کد:   zsd-5129
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل کلاسیک با تقویم دیجیتال شمسی
ساعت دیواری مدل کلاسیک با تقویم دیجیتال شمسی
کد:   zsd-5158e
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل پانیذ
ساعت دیواری مدل پانیذ
کد:   zsd-5134
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری یک زمانه عمودی
ساعت دیواری یک زمانه عمودی
کد:   zsd-5136a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری دو زمانه افقی
ساعت دیواری دو زمانه افقی
کد:   zsd-5136c
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری سه زمانه افقی
ساعت دیواری سه زمانه افقی
کد:   zsd-5136f
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت پان دار مدل هوپاد
ساعت پان دار مدل هوپاد
کد:   zsd-5154a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5153
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل فیلیپس
ساعت دیواری مدل فیلیپس
کد:   zsd-5130
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
بدنه آلمینیومی
بدنه آلمینیومی
کد:   zsd-5152
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5154d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5159
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری متحرک
ساعت دیواری متحرک
کد:   zsd-5162
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل هامین
ساعت دیواری مدل هامین
کد:   zsd-5154b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
طلقی
طلقی
کد:   zbxs-109
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
جعبه ساعت چوبی تکی
جعبه ساعت چوبی تکی
کد:   zbxs-104
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
پلی استر
پلی استر
کد:   zbxs-113
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
جعبه ساعت لمینیت
جعبه ساعت لمینیت
کد:   zbxs-118
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
طلقی
طلقی
کد:   zbxs-107
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
جعبه ساعت گالینگور
جعبه ساعت گالینگور
کد:   zbxs-105
حداقل تیراژ:   500
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید

وقتی یک ساعت تبلیغاتی همراه با آرم و لوگوی شرکت را به عنوان یک هدیه تبلیغاتی توزیع می کنیم در واقع به نوعی نام شرکت و برندمان را  وارد فضای خصوصی و محیط کاری مخاطب نموده و همراه با برنامه ریزیهای روزانه و زمانبندی های او بارها و بارها دیده و تکرار می شویم. انواع ساعتهای تبلیغاتی مانند ساعت دیواری، ساعت رومیزی، ساعت های فانتزی، ساعت های عقربه دار و ساعتهای دیجیتال و انواع ساعتهای تبلیغاتی دیگر امکان انتخاب متناسب با هر سلیقه، هدف و کاربردی را با هر بودجه و قیمت در اختیار برند ما می گذارد و میتوان مطمئن بود که برند و لوگوی شرکت در آن مکان بارها و بارها و شاید برای سالها دیده و تکرارخواهد شد.

 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-080
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
کد:   zsd-5124
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قاب ف ی
ساعت دیواری با قاب ف ی
کد:   zsd-5196
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
ساعت دیواری بزرگ قاب ف ی
کد:   zsd-5138
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5183
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیجیتال با قابلیت کار با آب
ساعت دیجیتال با قابلیت کار با آب
کد:   nsw-1006
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مربعی
ساعت دیواری مربعی
کد:   zsd-5194a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-017
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیجیتال رومیزی
ساعت دیجیتال رومیزی
کد:   nsr-282
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5184
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا
ساعت دیواری مدل وینا
کد:   zsd-5194b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5186
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-016
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت رومیزی به همراه آینه
ساعت رومیزی به همراه آینه
کد:   nsr-037
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با قاب دو رنگ
ساعت دیواری مدل وینا با قاب دو رنگ
کد:   zsd-5194c
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی به همراه جای قلم
ساعت چوبی رومیزی به همراه جای قلم
کد:   nsw-010
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت رومیزی صفحه مربعی
ساعت رومیزی صفحه مربعی
کد:   zsr-5520
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194s
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5181
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194v
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی به همراه دماسنج و رطوبت سنج
ساعت چوبی رومیزی به همراه دماسنج و رطوبت سنج
کد:   nsw-1178
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5169
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت رومیزی
ساعت رومیزی
کد:   zsr-5519
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-035
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
ساعت دیواری مدل وینا با چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5194w
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
ساعت دیواری با فریم چوبی و موتور تایوان
کد:   zsd-5164
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5179
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   nsw-047
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری کلاسیک گرد
ساعت دیواری کلاسیک گرد
کد:   zsd-5195a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری گرد با اعداد برجسته
ساعت دیواری گرد با اعداد برجسته
کد:   zsd-5195a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5180
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ست چوبی رومیزی
ست چوبی رومیزی
کد:   nset-1117
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ست چوبی رومیزی
ست چوبی رومیزی
کد:   rset-fb454
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5176
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
 
ساعت دیواری مدل آرتیمیس
ساعت دیواری مدل آرتیمیس
کد:   zsd-5192
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5178
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل آیسان
ساعت دیواری مدل آیسان
کد:   zsd-5191
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5158
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5185
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5131
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری کلاسیک بزرگ
ساعت دیواری کلاسیک بزرگ
کد:   zsd-5177
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل هامین با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل هامین با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5163e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5161e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5175
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دورنگ
ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دورنگ
کد:   zsd-5167
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5174
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5155
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157r
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
ساعت دیواری استیل و ام دی اف
کد:   zsd-5173
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157n
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157u
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157q
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157s
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157w
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157t
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5157v
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5160
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج
ساعت دیواری مدل مهسان با دماسنج
کد:   zsd-5161d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5157
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با بدنه روکش کروم
ساعت دیواری با بدنه روکش کروم
کد:   zsd-5166
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل هامین
ساعت دیواری مدل هامین
کد:   zsd-5163b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
شیشه محدب
شیشه محدب
کد:   zsd-5135
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری تبلیغاتی مدل مهسان
ساعت دیواری تبلیغاتی مدل مهسان
کد:   zsd-5161
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل گرد کلاسیک با دماسنج
ساعت دیواری مدل گرد کلاسیک با دماسنج
کد:   zsd-5157d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5156
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل ساویس
ساعت دیواری مدل ساویس
کد:   zsd-5163a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری شیشه محدب
ساعت دیواری شیشه محدب
کد:   zsd-5133
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل کلاسیک با دماسنج و رطوبت سنج
ساعت دیواری مدل کلاسیک با دماسنج و رطوبت سنج
کد:   zsd-5157e
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری با رطوبت سنج و دماسنج
ساعت دیواری با رطوبت سنج و دماسنج
کد:   zsd-5129
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل کلاسیک با تقویم دیجیتال شمسی
ساعت دیواری مدل کلاسیک با تقویم دیجیتال شمسی
کد:   zsd-5158e
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل پانیذ
ساعت دیواری مدل پانیذ
کد:   zsd-5134
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری یک زمانه عمودی
ساعت دیواری یک زمانه عمودی
کد:   zsd-5136a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری دو زمانه افقی
ساعت دیواری دو زمانه افقی
کد:   zsd-5136c
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری سه زمانه افقی
ساعت دیواری سه زمانه افقی
کد:   zsd-5136f
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت پان دار مدل هوپاد
ساعت پان دار مدل هوپاد
کد:   zsd-5154a
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5153
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری مدل فیلیپس
ساعت دیواری مدل فیلیپس
کد:   zsd-5130
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
بدنه آلمینیومی
بدنه آلمینیومی
کد:   zsd-5152
حداقل تیراژ:   100
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
ساعت دیواری با قابلیت چاپ روی شیشه
کد:   zsd-5154d
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری
ساعت دیواری
کد:   zsd-5159
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت دیواری متحرک
ساعت دیواری متحرک
کد:   zsd-5162
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت دیواری مدل هامین
ساعت دیواری مدل هامین
کد:   zsd-5154b
حداقل تیراژ:   200
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
پایه تقویم رومیزی چوبی
پایه تقویم رومیزی چوبی
کد:   zsr-5602
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   zsr-5533
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
ساعت جهان نمای رومیزی
ساعت جهان نمای رومیزی
کد:   zsr-5609
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت رومیزی چوبی
ساعت رومیزی چوبی
کد:   zsr-5510
حداقل تیراژ:   50
برای مشاهده قیمت، کلیک نمایید
 
ساعت چوبی رومیزی
ساعت چوبی رومیزی
کد:   zsr-5532
حداقل تیراژ:   50
برای م

 


با سلام و احترام


دوستان عزیزم به وب سایت من خوش آمدید از اینکه اینجا هستید بسیار خوشحالم.در این وب سایت قصد دارم شما را در ب درامد از طریق اینترنت راهنمایی کنم وشما را به درامد میلیلونی برسانم.تمام چیزی که شما برای این کار نیاز دارید یک خط اینترنت می باشد.نکته جالب توجه این است که این کار به هیچ گونه تجربه      , سرمایه و دانش اولیه ای نیاز ندارد و حتی یک کودک ده ساله نیز از پس انجام آن برمی آید.شما با صرف زمان 5 الی 10 دقیقه در طول روز می توانید به درامد برسید.نکته قابل ذکر این است که شما با سایت شرکت های بزرگی سروکار دارید که بیش از 5 سال اعتبار دارند و تاکنون میلیون ها دلار پرداختی به کاربرانشان داشته اند.شما دراین کار باید به عضویت این سایت ها دربیایید و صفحاتی که روزانه سایت ها به شما میدهند را بازدید کنید که در ادامه کامل و قدم به قدم به شما آموزش می دهم .


قدم اول


شایدتاکنون حساب پیپال یا پیزا به گوشتان خورده باشد. این دو محبوب ترین ومهمترین حسابهای اینترنتی در دنیا هستند که تمامی نقل وانتقالات مالی اینترنتی دنیا را پشتیبای میکنند یعنی وقتی شما با یک سایت خارجی کار میکنید برای برداشت پول از سایت ویا بلع , انتقال پول به سایت ,از این حسابهامیتوانید استفاده کنید .به این صورت که مثلاوقتی میخواهید ازیکی ازاین سایتها که در ادامه به شما معرفی میکنم پول برداشت کنید پس از کلیک روی گزینه برداشت پول ,شماره حساب پیپال یا پیزا را وارد میکنید و سایت مورد نظر به حساب پیپال شما انتقال انجام میدهد. نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه به دلیل تحریمها باز این حسابها در ایران و با آی پی ایرانی مقدور نیست اما نگران نباشید برای همه مشکلها راه حل وجود دارد. شرکتهای بسیاری در ایران هستند که به شما اکانت پی پال میفروشند و شما براحتی و باصرف هزینه ای بسیار اندک میتوانید اکانت پی پال ب ید و نقل و انتقالاتتان را انجام دهید. لینک سایت یکی ازین شرکت ها را برایتان گذاشتم.


www.paypal.epay.ir


قدم دوم


دوستان عزیزم این آ ین مرحله است.اکنون شما باید وارد سایت neobux شوید و روی گزینه رجیستر کلیک کنید و فرم مربوطه را پر کنید.


1.username:در این قسمت باید نام کاربری خود را وارد کنید .نام کاربری میتواند ترکیبی از حروف و ارقام باشد.


2.p word:در این قسمت باید رمز عبور خود را وارد کنید. توجه کنید که این رمز را هرگز نباید فراموش کنید.


3.email:در این قسمت باید ایمیل خود را وارد کنید.


4.payza/paypal skrill email:در این قسمت باید حساب پی پال یا پیزا ی خود را وارد کنید .اگر هنوز این دو حساب را یداری نکره اید همان ایمیل خود را وارد کنید.


5.reffer:در این قسمت mehrdadfitsa69 را وارد کنید که نام کاربری اینجانب می باشد.زیرا شما زیر مجموعه ی من شده اید.


6.birth year:در این قسمت سال تولد خود را به میلادی وارد کنید.


7.:verification codeحروف نوشته شده در تصویر روبروی کادر را در اینجا وارد کنید.


حال روی دکمهcontinue کلیک کنید.در صفحه ی جدیدی که باز می شود دو کادر وجود دارد .در کادر بالایی باید کدی را که به ایمیل شما ارسال شده است,وارد کنید .در کادر دومی نیزحروف نوشته شده در تصویر روبروی کادر مذکور را تایپ می کنید.حال روی دکمه ی finish register  کلیک می کنید.


تبریک می گویم هم اکنون شما عضو سایت نئوبا هستید حالا می رویم کار را با هم و پله به پله شروع کنیم..دوستان عزیزم ازشما خواهش می کنم دستور العملات زیر با دقت و کامل بخوانید ومطلب را رها نکنید تا بتوانید پتانسیل این کار را ببینید.افراد زیادی سراسر دنیا ازاطریق این کار بیش از 2500 دلار ب می کنند.


نئوبا چیست؟نئوبا یک سایت کلیکی است.تبلیغ دهندگان به سایت نئوبا پول می دهند و نئوبا آنها را برای کاربرانی مثل من و شما تبلیغ می کند.کار ما این است که این تبلیغات را مشاهده کنیم و در ازای این کار پول دریافت کنیم.اما درامد میلیونی که از آن صحبت فقط منوط به مشاهده ی این تبلیغات نیست.برای فهمیدن ماجرا همه را بخوانید ومطلب را رها نکنید.ابتدا یک سری اطلاعات راجع به شرکت نئوبا به شما می دهم.این شرکت بیش از 5 سال در بازار حضور دارد و بیش از بیست میلیون کاربر دارد. و تاکنون بیش از هشتاد میلیون دلار پرداختی به کاربرانش داشته است.نئوبا در این تجارت رتبه ی اول را دارد.شمار کاربران دیگر سایت های کلیکی به نئوبا نمی رسد.همچنین پرداختی دیگر سایت های کلیکی نیز همانند نئوبا نیست.


خوب حالا نوبت شروع کار است.اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که وارد سایت نئوبا شوید.روی گزینه ی login  کلیک کنید.در صفحه ی باز شده username  و p word خود را وارد کنید و secondary p word را خالی بگذارید.حال روی دکمه ی send  کلیک کنید.


هم اکنون شما وارد اکانت خود شده اید.حال روی گزینه ی advertisementviewکلیک کنید.سپس در صفحه ی باز شده روی هر جعبه ی مربعی شکل کلیک کنید.دقت کنید که وقتی روی یک جعبه کلیک می کنید یک دایره ی قرمز رنگ درون جعبه ظاهر می شود.شما باید روی دایره ی قرمز رنگ کلیک کنید.وب سایت جدیدی باز میشود.چند ثانیه صبر کنید تا وب سایت بار گذاری شود سپس روی گزینه close در بالای صفحه کلیک کنید.


شما این کار را برای همه ی تبلیغات انجام می دهید و وقتی که همه تبلیغات را مشاهده کردید کارتان برای امروز تمام می شود.حال برای شما این پرسش پیش می آید که چگونه می توانید با کلیک روی تبلیغات 0.001 دلاری به درامد میلیونی برسید.درامد واقعی ازطریق زیر مجموعه ها بدست می آید.زیر مجموعه ها چه هستند؟زیر مجموعه ها افرادی مثل من و شما هستند که روی تبلیغات کلیک می کنند.نکته مثبت راجع به این سایت این است که شما می توانید زیر مجموعه ها را از سایت اجاره کنید.بدین ترتیب شما مجبور نیستید در جستجوی افراد برای زیر مجموعه گیری باشید.بنابری شما ابتدا نیاز دارید 0.6 دلار با کلیک روی تبلیغات روزانه بدست آورید.وقتی حسابتان به 0.6 دلار رسید در صفحه ی اکانت خود روی روی گزینه ی referrals  کلیک می کنید و سپس روی 3 کلیک میکنید.پنجره ای باز شده و از شما میپرسد آیا مطمئن هستید می خواهید 3 زیر مجموعه اجاره کنید و شما روی yes کلیک می کنید.


بنابرین شما سه زیر مجموعه دارید.شما زیر مجموعه ها را هر هفت روزیکبار میتوانید اجاره کنید.قیمت هر زیر مجموعه 0.2 دلار است.اما نگران نباشید هر زیر مجموعه با کارکرد خود 0.6 دلار را به شما بر میگرداند.این سه زیر مجموعه روزانه حداقل 0.06 دلار برای شما پرداختی دارند.با این 0.06 دلار روزانه به علاوه کلیک های روزانه شما,هفته ی دوم میتوانید پنج زیر مجموعه اجاره کنید.زیر مجموعه ها بصورت بسته های 3 تایی,5تایی,10تایی,15تایی,...هستند. با کلیک های این پنج زیر مجموعه به علاوه کلیک های شما  هفته ی سوم حداقل ده زیر مجموعه ی دیگر میتوانید اجاره کنید.بدین ترتیب زیر مجموعه های شما بصورت تصاعدی بیشتر و بیشتر میشود.وقتی شما 300 زیر مجموعه داشته باشید ماهیانه 180 دلار ب می کنید.حال وقت آن است که عضویت خود را به golden ارتقا دهید.با ر 90 دلار از کاکردتان می توانید عضویت خود را به golden  ارتقا دهید.به این ترتیب وقتی شما در عضویت golden باشید و 300 زیرمحموعه نیزداشته باشید می توانید ماهیانه 360 دلار ب کنید و درامد بیشتر وقتی حاصل می شود که شما زیر مجموعه های بیشتری ب کنید.


نکته:وقتی وارد لیست زیر مجموعه ها می شوید در قسمت بالای ج گزینه ایبه نام auoto pay مشاهاده می کنید ,لطفا این گزینه enable کنید.auto payیا همان پرداخت خ ر باعث میشود زیر مجموعه هایی که فعال هستند بصورت خ رتمدید شوند.


نکته ی دیگری که قابل ذکر است این است که بعضی از این زیر مجموعه ها گاهی اوقات تنبل هستند و یا کار نمی کنند.این زیر مجموعه ها قابل جایگزینی هستند.به این صورت که به لیست زیر مجموعه هایتان می روید.در ج در کنار زیر مجموعه ای که میخواهید تغییر دهیددر ستون آ روی فلشس بز رنگ کلیک کنید.برای جایگزینی زیر مجموعه 0.07 دلار از کارکردتان ر می شود.


اگر چیزی برای شما مبهم بود می توانید روی گزینه faq کلیک کنید.در این قسمت همه سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاید هست.همچنینن در صورت وجود هر ابهام یا مشکلی می توانید به من email  بزنید ویا با این شماره از طرق تلگرام با من در تماس باشید.                                                          


مهرداد مجمدی09355489855


و اما چند قانون در مورد نئوبا :


شما با یک ip,فقط یک اکانت میتوانید بسازید به عبارت دیگر اگر بخواهید یک account دیگر درست کنید باید یک سیستم pc  دیگر و یک خط اینترنت دیگر تهیه کنید.اگر بخواهید با یک ip بیش ازیک اکانت بسازید حساب کاربریتان مسدود خواهد شد.نکته ی دیگر اینکه برای هر اکانت نئوبا باید یک حساب payza/papal باز کنید.به عبارت دیگر نمی توانید از یک حساب پی پال یا پیزا به صورت اشتراکی برای دو اکانت استفاده کنید.و نکته ی آ اینکه شما در طول 24 ساعت فقط با یک آدرس ip می توانید تبلیغات را مشاهده کنید.این نکنه را با این مثال روشن می کنم که مثلا شما نمی توانید یک سری از نتبلیغات را صبح که به اداره می روید با سیستم اداره مشاهده کنید و بقیه ی تبلیغات را در منزل کلیک کنید.


 


 


 


 


چند تا لطیفه از یارو - آکا


 


« کیک هفتاد طبقه »
یارو میره قنادی ، میگه : ببخشید کیک هفتاد طبقه دارید ؟! قناد میگه : نخیر نداریم . فردا دوباره یارو میاد ، میپرسه : شرمنده ، کیک هفتاد طبقه دارید ؟ باز قناد میگه : نخیر نداریم . خلاصه یک هفته تمام هر روز کار یارو این بود که بیاد سراغ کیک هفتاد طبقه بگیره و قناد هم هرروز جواب میداده که نداریم . آ هفته قناده با خودش میگه : این بابا که مشتریه ، بذار یک کیک هفتاد طبقه براش بپزیم ، یک پول خوبی هم شب ‌ای بزنیم به جیب . خلاصه بدبخت قناد تمام پنج شنبه و رو میذاره یک کیک خوشگل هفتاد طبقه ردیف میکنه . شنبه اول صبح یارو میاد ، میپرسه : ببخشید ، کیک هفتاد طبقه دارید ؟! قناد با لبخند بر لب میگه : بعله که داریم ، خوبشم داریم ! یارو میگه : قربون دستت ، 5000 گرم از طبقه بیست چهارمش به ما بده !


 


 « سقوط هواپیما »
یه هواپیما تو قبرستون سقوط میکنه ، فردا رادیو میگه : شب گذشته یک فروند هواپیما در حومه شهر سقوط کرده و تا این لحظه 34513 جسد کشف شده ! عملیات برای یافتن اجساد بقیه قربانیان همچنان ادامه دارد !


 


*************************« بنفش »
از یارو میپرسن بنفش چه رنگیه ؟ میگه : قرمز دیدی ؟! آبیش !


 


**************************« حیوون ، حیوونه »
یارو میره خواستگاری . اسم دختر پروانه بود ولی یارو قاطی کرده بود ، یک بند بهش میگفته آهو خانوم !  خلاصه وقتی دختر میاد چایی تعارف کنه ، یارو میگه : دست شما درد نکنه آهو خانوم ! دختر شاکی میشه ، میگه : بابا اسم من پروانه‌ست نه آهو . یارو میگه : ای بابا فرقی نداره . حیوون حیوونه دیگه !


 


 


 


« حکومت نظامی »
حکومت نظامی بود ، سروانه به یارو میگه که تو اینجا کشیک بده ، از هفت شب به بعد هر ی رو تو خیابون دیدی در جا بزنش . حرفش که تموم میشه ، تا میاد بره سوار ماشینش بشه ، میبینه صدای گلوله اومد . برمیگرده میبینه یارو زده یک بدبختی رو کشته ! داد میزنه : احمق ! الان که تازه ساعت پنج بعد از ظهره ! یارو میگه : قربان این یه آدرسی پرسید که ، عمراً تا ساعت نه شب هم پیداش نمیکرد !


 


****************************


 


« قطار »
یارو و دوستاش رفته بودن ایستگاه راه‌آهن . تا میرسن ، یهو قطار حرکت میکنه . اینا هم میدون دنبال قطار . حالا ندو کی بدو ! خلاصه بعد از هزار بدبختی ، یکیشون میرسه به قطار و میپره بالا و دستشو دراز میکنه دومی رو هم سوار میکنه ، ولی سومی بندة خدا هرچی میدوه نمیرسه . خلاصه خسته و کوفته برمیگرده تو ایستگاه ، یک بابایی بهش میگه : آقا جان چرا اینقدر خودتونو خسته کردید ؟ قطار بعدی نیم ساعت دیگه حرکت میکنه ، وامیستادید با اون میرفتید . یارو نفس ن میگه : منم نمیدونم ! والله من فقط قرار بود برم ، اون دوتا رفیقام اومده بودن بدرقم !


 


***************************« دو دو تا »
یارو از شاگردش میپرسه : دو دو تا چند تا میشه ؟ شاگرد میگه : شونزده تا ! یارو شاکی میشه ، میگه : دو دو تا میشه چهارتا ، دیگه اگه خیلی بشه ، میشه هشت تا !


 


 


 


« قرض سگ »


یک بابایی داشته از سر کار برمیگشته خونه ، یهو میبینه یک جمع عظیمی دارن تشییع جنازه میکنند ، منتها یه جور عجیب غریبی . اول صف یک سری ملت دارن دو تا تابوت رو میبرن ، بعد یک یارو مَرده با سگش راه میره ، بعد ازون هم یک صف 500 متری ملت دارن دنبالشون میرن . یارو کَف میکنه ، میره پیش جناب سگ دار ، میگه : تسلیت عرض میکنم قربان ، خیلی شرمندم . میشه بگید جریان چیه ؟ یارو میگه : والله تابوت جلوییه خان ، پشتیش هم مادر خانومم ، هردوشون رو ب این سگم کرد ! مَرده ناراحت میشه ، همینجور شروع میکنه پشت سر یارو راه رفتن ، بعد از یک مدت برمیگرده میگه : ببخشید من خیلی براتون متاسفم ، میدونم الانم وقت پرسیدن اینجور سوالا نیست ، ولی ممکنه من یک شب سگ شما رو قرض بگیرم ؟! مَرده یک نگاهی بهش میکنه ، اشاره میکنه به 500 متر جمعیت پشت سر ، میگه : برو ته صف !


 


*************************


 


« میله اتوبوس »
یارو سرش میخوره به میله وسط اتوبوس ، جا به جا ولو میشه کف اتوبوس . بعد از چند لحظه ، چشماشو باز  میکنه میبینه ملتی که و ن بالا سرش میله رو گرفتند . میگه : ولش کنین ببینم چی میگه !


 


**************************


 


« سقوط »


یارو از طبقه صدم یه ساختمون می‌پره پایین . به طبقه پنجاهم که میرسه میگه : خب الحمدالله تا اینجاش که بخیر گذشت !


 


 


« بچه دوقلو »
زنِ یارو دو قلو میزاد ،‌ یارو میره صورت حساب بیمارستان رو حساب کنه ،‌ به یارو میگه : حاج آقا ارزون حساب کن هردوشو ببرم !


 


***************************


 


« هزیون »


زن یارو آپ سش رو عمل کرده بود . بعد از عمل شوهرش میاد ملاقاتش . منتها زنه هنوز خوب بهوش نیومده بوده و داشته زیر لب هزیون می‌گفته : احمق ... بی‌شعور ... ! یک ی داشته از اتاق رد میشده ، میگه : خوب به سلامتی مثل اینکه خانمتون به هوش اومده و داره باهاتون حرف میزنه !


 


***************************


 


« معمای عجیب »


به یارو میگن یک معما بگو . میگه اون چیه که زمستونا خونه رو گرم میکنه تابستونا بالای درختو ؟! یارو هرچی فکر میکنه جوابشو پیدا نمیکنه . میگه : نمیدونم ، حالا بگو چیه ؟ یارو میگه : بخاری ! یارو کَف می‌کنه ، میگه : باباجان بخاری زمستونا خونه رو گرم میکنه ولی تابستونا چه جوری بالای درختو گرم می‌کنه ؟ یارو میگه : بخاری خودمه دوست دارم بذارمش بالای درختمعرفی و آموزش ثبت نام در سایت معتبر نئوبا

سایت نئوبا neobux درواقع یکی از بهترین و مطمئنترین و پربازده ترین سایتهای ptc خارجی هست ، که میتونید به راحتی تا تا ماهی 4 میلیون تومان از این سایت ب کنید .

در اینجا میتونم بگم قدیمی ترین و معتبرترین سایتی که در زمینه ptc کار میکنه همین neobux هست .

سایت نئوبا از سال 2008 در کشور پرتغال شروع به کار کرد و تا الان هیچ مشکلی نداشته ، مطمئنا انی که با سیستم سایتهای ب درآمد با روش ptc آشنا هستند این سایت رو بخوبی میشناسند ، و از طرفی این سایت قابلیت استفاده در همه کشورهای دنیا رو داره و هر کجا که باشید میتونید ازش استفاده کنید .

تا امروز چندین میلیون نفر در neobuxعضو هستند و روزانه بالغ بر 170000 دلار به کاربرانش پول پرداخت میکنه ( که در آمد شما هم جزئی از همین خواهد بود )
اون روزهای اول که من میخواستم با نئوبا کار کنم هزاران مطلب درمورد neobux خوندم و در فروم خود سایت با چندین نفر از اعضای سایت صحبت ولی حتی یک نفر هم از این سایت ناراضی نبود .

پس نسبت به این سایت اطمینان کامل داشته باشید چون من هر هفته دارم از این سایت پول میگیرم بدون هیچ مشکلی ، در پایان مطالب رسید مبالغ دریافتی رو میذارم از این به بعد .

و بزرگترین مزیت این سایت این هست که در همه کشورها دسترسی به این سایت به راحتی انجام میگیره و به راحتی سایتش باز میشه .

در سایت neobux شما به ازای کلیک روی هر آگهی ، همون لحظه مبلغی پول به حسابتان میاد، در مطالب بعدی نحوه کلیک روی آگهی ها و مقدار مبلغ تعیین شده برای هر اگهی را کامل توضیح داده ام. پس همینطور مطالب رو قدم به قدم بخونید تا بتونید به راحتی به پول برسید .

چند نکته مهم قبل از ثبت نام:

1- با آی پی ایران ثبت نام کنید ، یعنی وی ×ی ان روشن نباشه

2- اگه برای سرگرمی یا کنجکاوی میخواهید ثبت نام کنید ، کلا ثبت نام نکنید

3- سعی کنین با کامپیوترتون ثبت نام کنید و بعد ثبت نام حتما قسمت قوانین رو بخونید

قدم اول:

روی لینک یا بنر زیر کلیک کنین تا وارد سایت بشوید

neobux.com

نئوبا

قدم دوم:

در بالای صفحه روی register کلیک کنید

و در ادامه

صفحه ثبت نام نئوبا

username: نام کاربری دلخواهتان را وارد کنید

p word: در این قسمت پسورد خودتون رو وارد کنید

در قسمت بعدی نیز همین پسورد رو وارد کنید

email: توصیه میشه ایمیل واقعی تون رو وارد کنید چون باید حسابتون رو تایید کنید

alertpay(payza)/paypal email: ایمیل حساب پیزاتون رو وارد کنید ، در صورت نداشتن حساب پیزا ایمیل قبلی رو وارد کنید

این قسمت رو میتونین بعدا از داخل تنظیمات سایت هم تغییر بدین

referer: در صورت وجود داشتن این کادر میتونین یوزرنیم ی که شما رو به نئوبا معرفی کرده وارد کنید

این عبارت را وارد کنید: 73616565643736 یا saeed76

birth year: تو این قسمت سال تولدتون رو به میلادی وارد کنید

سنتون رو از سال جاری کم کنید سال تولدتون بدست میاد

مثلا 18 س ونه سال جاری هم 2015 در نتیجه سال تولدتون میشه 1997

verification code: کد روبرو رو وارد کنید تا تایید بشه که شما ربات نیستید

و در ا تیک تایید قوانیین رو بزنید

و بعد روی گزینه continue کلیک کنید

حالا یه ایمیل از طرف سایت براتون میادکه باید از توی اون validation code رو کپی کنین

و در صفحه ای که در سایت باز شده بود در قسمت خواسته شده وارد کنید

کد را هم وارد کنید و در آ روی گزینه finish registration کلیک کنید

ثبت نام شما تکمیل شده و با کلیک روی گزینه log in میتونین وارد سایت بشین

فقط توجه داشته باشین که در قسمت secondary p word لازم نیست چیزی وارد کنین

چون شما هنوز پسورد دوم برای حسابتون تعریف نکردین

حالا به بخش مهم آموزش استراتژی ب درآمد میلیونی از سایت نئوبا می رسیم

ببینید دوستان ، همان طور که میدانید ، چندین میلیون نفر در سایت نئوبا در حال فعالیت هستند و هر ی برای رسیدن به درآمد بالا ، مطمئنا راههای خیلی زیادی رو امتحان کرده و در خیلی از مراحل تلاشش بیهوده بوده .
بعضی از شماها هم فکر میکنید که فقط بریم توی نئوبا چندتا زیرمجموعه بگیریم و 10 دقیقه در روز هم وقت بذاریم ، سر ماه هم چند میلیون بیاد توی حسابمون ، درسته ؟
این درسته ولی به شرطی که راه صحیح رو پیش بگیرید و اگه اشتباه کوچکی ید ، به این پول نمیرسید و شاید هم برسید ولی در مدت زمان خیلی خیلی طولانی .
من هم مثل یکی از اعضای سایت نئوبا ، تا امروز راههای خیلی زیادی رو امتحان و خیلیهاشون بدون نتیجه بوده ، البته ضرری ن ولی سودی هم ن .
و درنهایت به یک استراتژی بسیار خوب رسیدم ، انصافا خیلی خوب بوده از روزی که این استراتژی رو برای افزایش درامدم درنظر گرفتم و و هر روز چندین دلار داره به حسابم میاد ، فقط با روزی 10 دقیقه وقت گذاشتن .
حالا توی این مطلب میخوام این استراتژی رو برای شما هم بنویسم که استفاده کنید و در کمترین زمان به بیشترین درآمد برسید .
در واقع با عملی این استراتژی ، شما از روزی صفر دلار به روزی 30 الی 40 دلار میرسید ، بدون هیچ سرمایه گذاری و بدون اینکه حتی یک تومان از جیبتان پول بدین .
قبل از اینکه بنویسم ، یک خواهشی ازتون دارم و بسیار هم مهم هست :
بعد از اینکه این استراتژی رو خوندی ، اگه دیدی با روحیاتت سازگار نیست و حال و حوصله خوبی نسبت بهش نداری ، از همین الان بیخیال نئوبا و پول دراوردن باشید ، و موس رو ببرید گوشه بالا و سمت راست این صفحه و روی ضربدر قرمزی که میبینید یک کلیک کنید و ببندین و خیال خودتون رو راحت کنید .
ولی اگه صبر و حوصله داری و میتونی به این استراتژی اعتماد کنی و دوست داری با 10 دقیقه کار چند میلیون پول دربیاری و انصافا میتونی روزی 10 دقیقه وقت بذاری ، ادامه بده تا به هدف زیبات برسی .آخه هدفی که پول توش باشه زیباست نه ؟ هاهاها
خوب بگذریم ، من این استراتژی رو توی 9 مرحله مینویسم که بخوبی بتونید عملیش کنید و خیلی زود به هدفتون برسید .
مرحله اول : صبر و حوصله و کلیک به مدت یک ماه
از روزی که شما توی نئوبا ثبتنام میکنید باید تقریبا به مدت یک ماه ، هر روز هر چی آگهی میاد توی حسابتون رو کلیک کنید ، فراموش نشه که توی این یک ماه ، هر زمان که به اینترنت دسترسی داشتین ، و هر زمان که وقت داشتین ، روزی چند بار به حسابتون سر بزنید چون بعضی مواقع ی ری آگهی میاد براتون که اگه روشون کلیک نکنید میپره .
پس فراموش نشه که توی این یک ماه هر روز و هر زمان که رسیدین روزی هر چند باری که شد کلیک کنید ، کلیک کنید کلیک کنید ، هر روز کلیک کنید ، هر روز کلیک کنید ، دقیقا کاری که من روزهای اول .
توی این مرحله باید خیلی صبور و امیدوار باشید، شما تا یکماه که آگهی ها رو کلیک کنید ، در طول این یکماه ، تقریبا 1 دلار پول میاد توی حسابتون و انصافا نذارید حتی یکدونه آگهی از زیر دستتون بپره ، همشو کلیک کنید .
البته اگه یه خورده زبان انگلیسیتون خوب باشه و بتونید مینی جاب کار کنید، ممکنه کمتر از یک ماه به این 1 دلار برسید .البته به 0.6 هم که برسید و اگه دیدین صبر ندارید حتما ریفرال اجاره کنید 3 تا دونه.
اگه صبر و حوصله نداری ، همین الان بیخیال شو و وقت خودت رو نگیر ، ولی اگه هدفت برات مهمه و میخوای به درآمد ثابت چند میلیون در ماه برسی ، پس صبر داشته باش و کلیک کن ، کلیک کن، کلیک کن .
و نکته اینکه اگر ی صبر و حوصله نداره میتونه یک مقدار پول اولش سرمایه گذاری کنه ، تقریبا 5 الی 10 دلار ، که دیگه این یک ماه این همه چشم انتظار نمیونه ،و بتونه با این 10 دلار کلی کارهاش رو پیش ببره . گذاشتن این 10 دلار هیچ کاری نمیکنه ، فقط اینکه شما رو زودتر به هدفتون یعنی درآمد میلیونی میرسونه ، و اگه صبر و حوصله دارید بهتره پول نذارید و فقط کلیک کنید ، این نکته رو گفتم برای اونهایی که نمیتونند صبر کنند .
مرحله دوم : انتقال پول از main balance به rental balance
وقتی به یک دلار رسیدین ، این یک دلار درواقع توی main balance یا همون حساب اصلی شما هست ، و برای ید ریفرال ، باید این یک دلار رو به rental balance انتقال بدین ، یادتون نره ، برای ید ریفرال و ارتقا عضویت و یا هر ید دیگه ای ، باید پول از حساب اصلی ( main balance ) به rental balance بره و از اونجا استفاده کنید ، یا اینکه مستقیم رنتال بالانس رو با حساب بانکیتون شارژ کنید . ( البته اگه صبرتون زیاد نبود ، نیازی نیست به یک دلار برسید ، به 0.6 که رسید میتونید کار انتقال رو انجام بدین )
چطوری این انتقال رو انجام بدین ؟
در قسمت سمت راست حسابتون ، یک گزینه ای داره به نام rental balance ،و کنار همین رنتال بالانس ، یک علامت + وجود داره و شما با کلیک روی این علامت میتونید به صفحه انتقال پول به rental balance وارد بشید ، تصویر زیر رو ببینید .
روی علامت + کنار رنتال بالانس که کلیک میکنید ، یک صفحه جدید باز میشه شبیه تصویر زیر و میگه از کجا میخوای پول به این حساب بریزید ؟
انتقال پول به رنتال بالانس
انتقال پول به رنتال بالانس
همون طور که میبینید، چند گزینه داره به نامهای main balance و paypal و payza و neteller یعنی شما میتونید از این 4 تا جا یا از این 4 تا حساب ، به rental balance پول انتقال بدین ، paypal و payza و neteller ، درواقع حسابهای بانکی شما هستند ، این برای اونهایی هست که صبر و حوصله ندارند و باید از حساب بانکیشون پول انتقال بدن .
و یک گزینه دیگه وجود داره به نام main balance ، این همون حساب اصلی شما هست که هر چی کلیک کردین ، پولش رفته توی این حساب ، و حالا میتونید این آقای main balance رو کلیک کنید و پولی که توی main balance هست رو به rental balance انتقال میدین . الیته وقتی روش کلیک کنید یک صفحه دیگه باز میشه که میگه چقدر میخوای انتقال بدی؟ مبلغ رو انتخاب میکنید و اکی رو میزنید و کار تمام میشه ، به همین راحتی ، درواقع شما مبلغ یک دلار رو انتخاب میکنید و الان شما یک دلار پول توی rental balace دارید و میتونید با این مبلغ ید کنید و یا زیرمجموعه یا همون referral اجاره کنید .
مرحله سوم : اجاره زیرمجموعه یا rented referral
حالا یک دلار پول توی rental balance هست و میتونید باهاش ریفرال اجاره کنید ، هر بار که میخواهید ریفرال اجاره کنید باید اول پول انتقال بدین بعد اجاره کنید ، چون برای ید ریفرال و یا ید و ارتقاع عضویت ، سیستم فقط از rental balance میتونه پول برداره .
بعضی از دوستان شاید صبر نداشته باشند یک ماه کلیک کنند برای این یک دلار ، و بخوان خیلی زودتر از یک ماه و تعداد ریفرال بیشتری اجاره کنند ، چاره چیه ؟
شما که صبر ندارید، باید از حساب paypal یا payza یا netteler که دارید ، چند دلاری پول به rental balance انتقال بدین ، همون طور که دیدین توی صفحه انتقال پول ، لینک این حسابها هم وجود داره و بجای main balance میتونید این حسابها رو انتخاب کنید و از این حسابها انتقال بدین .( در مطالب بعدی در مورد این حسابها کامل توضیح میدم )
خوب همون طور که میدونید، قیمت ید هر ریفرال اجاره ای یا رنتد ریفرال 0.2 دلار هست ، و حداقل تعداد ریفرالی که شما میتونید اجاره کنید 3 تا دونه هست ، کلا بسته های چندتایی داره ، مثل 3 تایی، 5 تایی، 10 تایی، 20 تایی، 30 تایی، تا 200 تایی.
و وقتی در حسابتون رو گزینه rent referral کلیک کنید ، این بسته ها رو میتونید بینید و به اندازه پولتون ، بسته مورد نظر رو انتخاب کنید .
همان طور که گفتم ، قیمت هر ریفرال 0.2 هست و شما با یک دلار میتونید 5 تا ریفرال ب ید ، ولی شما این کار رو نکنید و فقط 3 تا ریفرال برای بار اول اجاره کنید و بذارید مبلغ 0.4 دلار توی حسابتون بمونه .
چرا اینقدر بذارید توی حسابتون بمونه ؟
چون از روزی که ریفرالها رو اجاره میکنید ، درواقع برای یک ماه اجاره کرده اید به مبلغ 0.2 دلار برای هر کدام ، و ممکنه بعد از چند روز این ریفرالها به هر دلیلی کار نکنند و وقت نداشته باشند بیان کلیک کنند.
و شما وقتی میبینید یک ریفرال برای چند روزی کار نمیکنه ، میتونید با یک ریفرالی که فعال هست عوضش کنید ، و هزینه تعویضشم برای هر یک دونه ریفرال میشه 0.07 دلار ،
یادتون نره که این ریفرالها که اجاره میکنید مثل خودتون انسان هستند و عضو سایت نئوبا هستند ولی چون زیرمجوعه ی نیستند، سایت اینارو میده اجاره و یک پولی برای خودش میگیره و خو ریفرالها همئ نمیدونند که به صورت اجاره ای زیرمجموعه یک نفر مثل شما یا من هستند .
هر زمان که شما این 3 تا دونه ریفرال رو اجاره کردین ، در قسمت حسابتون ، یک گزینه داره به نام rented referral ، وقتی روی این گزینه کلیک کنید ، صفحه اطلاعات ریفرالهاتون میاد و اونجا دقیق مینویسه که این ریفرال از چه روزی اجاره شده و تا چه روزی مهلتش تموم میشه و روزی چند تا کلیک زده ، بالای همین صفحه که اطلاعات ریفرالها هست ، یه گزینه ای وجود داره به نام aoutopay ، تصویر زیر رو ببینید، این تصویر صفحه ریفرالهای منه ، گزینه aoutopay رو هم با یک فلش مشخص و فعال هم هست .
autopay چیست
شما باید از روزی که ریفرال میگیرید ، این گزینه aouto pay رو روی enable بذارید، درواقع دوتا گزینه داره ، یکیش enable هست یعنی روشن، و یکیش disable هست یعنی خاموش . و شما باید روی روشن بذارید .
autopay چیست
آتوی پی ( autopay ) یعنی چی و برای چه کاریه ؟
اگه شما autopay رو روشن یا همون enable کنید ، هر ریفرال که کلیک بزنه ، خود سیستم به طور اتومات ، میگه که این ریفرال فعاله و یک روز دیگه اجارش رو تمدید کن ، و برای یک روز مبلغ 0.0057 از حسابتون کم میکنه ، درواقع اگه آتوپی روشن باشه ، شما مبلغ تمدید اجاره برای اون ریفرالهایی که دارید رو با 15% تخفیف میگیرید و سیستم از همون مبلغی که توی رنتال بالانس اضافه دارید کم میکنه و مدت اجاره را بیشتر میکنه .
حالا شما 3 تا ریفرال دارید و هر ریفرال معمولا 4 تا کلیک در روز میزنه و به ازای هر کلیک ، میلغ 0.005 میاد توی حساب شما ، چون عضویت شما فعلا استاندارد هست ، فعلا به ازای هر کلیک 0.005 میاد توی حسابتون ، ولی وقتی حسابتون طلائی بشه، برای هر کلیک که ریفرالهای اجاره ای میزنند 0.01 دلار میاد توی حسابتون .
و فراموش نشه که این ریفرالها ممکنه یک روز مثلا یکیشون کلیک نکنه و یا کمتر از 4 تا کلیک کنه ، ولی براساس تجربه من ، شما در نظر بگیرید که هر ریفرال روزی 2 تا کلیک میزنه ، پس حسابتون اینطوری میشه .
3 تا ریفرال دارید، و هر کدام روزی به طور میانگین 2 تا کلیک میزنند و به ازای هر کلیک 0.005 دلار میاد توی حسابتون :
3*2=6 click
6*0.005=0.03 per day
0.03*30 = 0.9 per month
پس با این 3 تا ریفرال ، حداقل روزی 0.03 دلار و ماهی 0.9 دلار به حسابتون میاد و 1 دلار هم دوباره خودتون کار میکنید ، تقریبا میرسه تا نزدیک 2 دلار .
لطفا اگه میخوای زود به هدفت برسی ، فعلا از حسابت پول برندار ، و با این 2 دلار حالا میتونید 10 تا ریفرال دیگه اجاره کنید ،
مرحله چهارم : ادامه اجاره ریفرالها به طور پیوسته
حالا دیگه حساب کار اومده توی دستتون ، و هی موجودی حسابتون روز به روز بیشتر میشه و برای 15 روز بعدی دوباره میتونید 10 تا ریفرال دیگه بگیرید ، و همین طور چون تعداد ریفرالها میره بالا ، درواقع درامد شما میره بالا و شما میتونید ، زودتر دسته بعدی ریفرالها رو اجاره کنید .
همین طوری ادامه بدین ادامه بدین ادامه بدین ، مثلا بعد از 2 الی 3 ماه به یه جایی میرسید که میتونید هر 7 روز یک بار تقریبا 10 الی 50 تا ریفرال اجاره کنید .
همینطور ادامه بدین به اجاره ریفرال ، هر چی درمیارید فقط باهاش ریفرال اجاره کنید .
در ح عضویت استاندارد ، شما میتونید تا 300 ریفرال اجاره کنید ، پس این کار رو همینطوری ادامه بدین تا به 300 ریفرال برسید ، فکر کنم به 4 الی 5 ماه نکشه که بتونید این 300 تا ریفرال رو ب ید .
خوب دوستانی که میخوان ببینند ، این سایت بهشون پول میده یا نه میتونند در طول این مدت ، یک بار یک امتحان کنند و پول بگیرند و حداقل پولی هم که سایت میده 2 دلار هست ، یک بار برای امتحان 2 دلار پول بگیرید ولی دیگه نگیرید، نگران نباشید این سایت مطمئنه و من تا حالا پول زیادی ازش گرفتم ، برای گرفتن پول هم در مطالب آینده کامل توضیح داده ام .
خوی حالا شما بعد از چند ماه 300 تا ریفرال دارید و عضویتتون هم فعلا استاندارد هست ، حالا توی این موقعیت چقدر درامد دارید؟
300 تا ریفرال به طور میانگین روزی 2 تا کلیک بزنند و به ازای هر کلیک 0.005 دلار میاد توی حسابتون
300*2= 600 click per day
600*0.005= 3 dollars per day
3*30= 90 dollars per month
پس دیدین خیلی راحت بعد از چند ماه بدون اینکه یک تومان از جیبتان پول بذارید ، ماهی حداقل 90 دلار فقط از ریفرالهای اجاره ای میتونید در بیارید با روزی 10 دقیقه وقت گذاشتن و کلیک روی اگهی ها.
و ممکنه ریفرال مستقیم هم بگیرید، و همچنین خودتون هم دارید هر روز کلیک میکنید هز از گاهی ممکنه که ریفرالهای اجاره ای بیشتر کلیک کنند ، و این مبلغ به بالای 100 دلار برسه ، که یه مقداریش رو آتو پی کم میکنه یا اجاره ماهیانه که چون اتوپی فعال هست ، اون چیزی نمیشه .
پس الان شما 300 تا ریفرال دارید با ماهی بین 90 الی 100 دلار درآمد ، دلار هم که فعلا 3000 تومانه یعنی درامد شما تا اینجا میشه ماهی 300 هزار تومان .
یادتون نره دوستان ، اگه یک روز شما آگهی هاتون رو کلیک نکنید، روز بعد نمیتونید از ریفرالها سودی کنید ، این قانون سایت هست ،
و نکته مهمتر اینکه : از روزی که ریفرال میگیرید، سعی کنید هر روز در یک ساعت مشخص که میدونید وقتتون آزاده اگهیهاتون رو کلیک کنید .
مرحله پنجم : ارتقا عضویت از استاندارد به طلائی یا همون golden
خوب شما تا مرحله چهارم 300 تا ریفرال را گرفتید و تقریبا ماهی تا 100 دلار هم درامد دارید ، حالا وقتشه که با درامد ماه اول ، عضویتتون رو از ح استاندارد به ح طلایی تبدیل کنید .
عضویت golden یا همون طلایی ، قیمتش 90 دلار هست و شما باید 90 دلار توی حساب داشته باشید که بتونید ارتقا عضویت بدین .
خوب اگر عضویتتون از استاندارد به طلائی تبدیل بشه ، چه اتفاقی میافته ؟
در ح استاندارد دیدیم که به ازای هر کلیک از جانب ریفرالها ، مبلغ 0.005 دلار به حساب شما واریز میشد ، ولی در ح طلایی این مبلغ دوبرابر میشه ، یعنی به ازای هر کلیک از جانب ریفرالها ، مبلغ 0.01 دلار به حساب شما میاد .
یعنی اگه 300 ریفرال اجاره ای داشته باشید و هر کدام به طور میانگین روزی 2 تا کلیک بزنند ، و به ازای هر کلیک هم 0.01 به حساب شما بیاد ، تقریبا ماهی 180 دلار میاد به حسابتون ، این یعنی بعد از یک ماه ، درآمدتون دوبرابر میشه .
referal300*2 click per day= 600 click per day
click600*0.01= 6 dollars per day
6*30= 180 dollars per month
خوب حالا شما ماهی 180 دلار درآمد دارید و فرض میکنیم که 40 دلارش هم به دلیل اتوپی ازتون کم میشه و خالص تقریبا ماهی 140 دلار براتون میمونه .
مرحله ششم : شروع مجدد به اجاره ریفرالها
شما الان در ح طلائی هستید و 300 تا هم ریفرال دارید ، و نکته اینکه ، در ح طلائی شما میتونید تا 2000 تا ریفرال اجاره کنید .
و توی این مرحله دیگه هر ماه بالای 100 دلار میاد توی حسابتون و هر 7 روز یک بار میتونید ریفرال اجاره کنید ، مثلا هر 7 روز میتونید 30 الی 50 تا ریفرال اجاره کنید ، چون پولش رو دارید .
همینطور ادامه میدین به اجاره ریفرال ، هر چی درمیارید باهاش ریفرال اجاره کنید . تا ریفرالهاتون برسه به 2000 تا .
حالا وقتی ریفرالهاتون رسید به 2000 تا و عضویتتتون هم طلایی بود ، درامد شما به صورت زیر میشه .
شما 2000 تا ریفرال دارید، هر ریفرال به طور میانگین روزی 2 تا کلیک میزنه ، و به ازای هر کلیک 0.01 دلار به حساب شما میاد.
2000*2=4000 click per day
4000*0.01=40 dollars per day
40*30= 1200 dollars per day
پس در این مرحله شما الان ماهی 1200 دلار درآمد دارید ، یعنی روزی 40 دلار ، و به راحتی هم میتونید هزینه اجاره ماهیانه را بدین و هم ماهی حداقل 500 الی 700 دلار بریزید توی حساب شخصیتون که بعدا راهش رو بهتون میگم ، هر دلار هم الان 3000 تومانه ، درواقع 700 دلار میشه 2 میلیون و صد هزار تومان .
دیدین که خیلی راحت کمتر از یک سال ، دارید ماهی 2 میلیون و صد هزار تومان برداشت میکنید .
حالا صبر کنید ، خیلی بیشتر از اینها میتونید بردارید . فعلا پول برداشت نکنید تا به مرحله بعدی بریم .
مرحله هفتم : تغییر عضویت از ح طلائی به ح ثابت یا ultimate
خوب شما الان دیگه 2000 تا ریفرال دارید، عضویتتون هم طلائی هست ، هر ماهی هم بالای 1000 دلار درامد دارید ، حالا وقتشه که عضویتتون رو به ح ثابت تبدیل کنید .
برای ید عضویت ثابت هم باید 890 دلار بدین ، که این پول هم توی حسابتون دارید و خیلی راحت میتونید ب ید .
وقتی عضویتتون ثابت بشه ، شما میتونید تا سقف 4000 تا ریفرال اجاره کنید ، و به ازای هر کلیک از جانب ریفرالها ، همون 0.01 دلار میاد به حسابتون و برای بعضی از کلیکهاشون 0.02 میاد به حسابتون .
مرحله هشتم : شروع به اجاره مجدد ریفرالها
خوب حالا شما دیگه عضویتتون ثابت هست و میتونید تا سقف 4000 تا ریفرال اجاره کنید ، دیگه هر ماه و هر هفته هم پول خیلی زیادی داره به حسابتون میاد و هر 7 روز یک بار میتونید تا سقف 150 تا ریفرال اجاره کنید .
همین طوری هی اجاره کنید اجاره کنید اجاره کنید ، تا ریفرالهاتون به 4000 تا برسه .
وقتی عضویتتون ثابت باشه و 4000 تا هم ریفرال داشته باشید و به ازای هر کلیک از جانب ریفرالها 0.01 دلار به حساب شما بیاد ، درآمد ماهیانه شما به صورت زیر میشه :
4000 *2= 8000 clicks per day
8000*0.01= 80 dollars per day
80*30= 2400 dollars per month
دیدین که در این ح شما هر ماهی 2400 دلار درآمد دارید ، که از این مبلغ باید تقریبا ماهی 700 دلار برای اجاره این 4000 تا ریفرال بدین ، چون اجاره برای طولانی مدت میکنید و تا 30% تخفیف داره ، و اجاره ماهیانه را که بدین ، ماهی 1700 دلار براتون میمونه.
یعنی شما فقط از ریفرالهای اجاره ای حداقل ماهی 1700 دلار میتونید برداشت کنید ، دیگه هر چی هم خودتون کار کردین و هر چی هم ریفرال مستقیم گرفتین اضافه بر سازمانه .
و وقتی که عضویتتون به طلائی و یا به ثابت تغییر میکنه ، قیمت کلیکهای خوذتون هم میره بالا و فقط ماهی 10 دلار تقریبا از کلیکهای خودتون درمیارید
حالا هر دلار که 3000 تومان باشه ، 1700 دلار میشه 5 میلیون و 100 هزار تومان برای هر ماه . حتی اگر قیمت دلار بیاد تا 1500 تومان که هیچوت نمیاد یار هم ماهی 2550000 تومان دارید .
خیلی راحت با روزی 10 دقیقه وقت .
حالا این درآمد فقط از یک سایت هست ، من الان دارم با 5 تا سایت کار میکنم که به زودی اونها رو به ایمیل انی که زیرمجموعه من هستند میفرستم تا با اونها هم کار کنند، سیستم کاریشون هم مثل همینه .
پس دیدین که این کار هیچ سرمایه ای نمیخواد و فقط صبر میخواد و روزی 10 دقیقه ، باز هم اعلام میکنم ، اگه اعتقادی به این سیستم نداری ، یا از الان بیخیال شید یا برای اینکه خی ون راحت باشه وسطاش یه مقدار پول نقد کنید و به حساب شخصیتون بریزید که بدونید خیلی راحت میشه ازش پول گرفت.
و بعد از 4000 تا ریفرال باز هم میتونید ریفرال بگیرید ولی قیمت اجارشون بالاتر هست ف که فکر کنم دیگه نیازی نباشه ، با 4 تا سایت که اینطوری کار کنید به راحتی میتونید ماهی 10 میلیون تومان دربیارید ، برای هر کدام هم انصافا فقط 10 دقیقه وقت لازمه جون من الان دارم کار میکنم و فقط روزی 40 الی 50 دقیقه براشون وقت میذارم و فقط اگهی هایی که برام میاد رو کلیک میکنم .
مرحله نهم : انتقال پول به حساب شخصیتون
حالا دیگه وقتشه که ماهی چند میلیون تومان یا هفته ای حداقل یک میلیون تومان پول به حساب شخصیتون انتقال بدین ، که در ادامه در موردنقد پول توضیح خواهم داد.

آموزش برداشت پول از سایت نئوبا

سایت نئوبا به 3 حساب زیر پرداخت هاشو انجام میده

paypal ، payza ، neteller

اینها 3تا از محبوب ترین حساب های بانکی اینترنتی در جهان هستند

هر 3 حساب ها ایران رو تحریم و نمیشه از ایران حساب اینترنتی داشت

برای برداشت از نئوبا و تمام سایت های خارجی حساب پیزا (payza) پیشنهاد میشه

توصیه میشه با ای پی کشور امریکا و کانادا ثبت نام نکنید

اگه از ای پی اختصاصی استفاده کنین خیلی بهتره وگرنه باید ریسک رو به جون ب ید

همیشه برای ورود به حسابتون و انتقال باید با ای پی همون کشور که حسابتون رو ساختین وارد بشید

اکانتی که شما میسازید ویرفای نشده هستش و سعی کنین برای درامد های پایین از این حساب استفاده کنین(زیر 1000 دلار در ماه و 400 دلار در هفته)

کار با حساب ویرفای نشده یه نوع ریسکه و ممکنه هر لحظه اکانتتون بسته بشه یا ازتون مدارک بخواد

و بهتره که زیاد پول داخل حسابتون نداشته باشین

برای ویرفای حساب میتونید ویزا کارت ب ید از انی که میفروشند

یا اگه درامد هاتون بالا بود ونخواستید که پول هاتون با خطر مواجه بشن میتونین حساب پیزا ویرفای شده

از سایت هایی مثل aziishop.com

نگران این نباشید که باید 60 تومن بدید حساب پیزا ب ید

شما هم میتونین مثل همه وقتی درامدتون رفت بالا و مطمعا شدین که یه درامد بالا از نئوبا رسیدید

از جیب حساب پیزا می ید و بعد از دریافت دلار و فروش اون پولتون برمیگرده

برای فروش هم میتونین به صرافی های انلاینی مثل exchanging.ir استفاده کنید

اموزش ساخت حساب پیزا رو میتونید از منوی بالای سایت ببینید

و بریم سراغ اموزش برداشت از خود سایت نئوبا

طبق تصاویر زیر عمل کنید

برداشت پول از نئوبا

برداشت پول از نئوبا 2

وقتی ایمیل حساب پیزاتون رو تو سایت وارد کرده باشین گزینه payza سبز میشه

برداشت پول از نئوبا 3

شماره یک و دو خط بالاش داره میگه که 0.5 دلار بابت انتقال به حساب پی پال از مقذار پولی که دارین انتقال میدین کم میشه

شماره دو هم داره میگه مطمعا هستید کا ایمیل شما این هست یا نه

و در ا هم روی yes کلیک کنید وپول رفته به حسابتون

آموزش باز حساب پیزا به صورت تصویری

تذکر: اطلاعاتی را که وارد می کنید حتما یاداش کنید وقتی که حساب شما مسدود شد لازمتان می شود

پیشنهاد میکنیمآموزش برداشت پول از سایت نئوبا را مطالعه کنید

پیزا یه حساب الکترونیکی هستش که از اون برای نقل و انتقال پول های الکترونیکی نظیر دلار استفاده می شه و کاربرای وب سایت من هم اغلب از این حساب برای برداشت درآمدشون از سایت های ptc استفاده می کنند. این سایت کشور ما رو تحریم کرده اما به کمک تغییر آی پی می تونیم حساب باز کنیم و از اون استفاده کنیم.(با آی پی و کانادا و انگلیس هیچگاه ثبت نام نکنید)

برای باز حساب پیزا کافیست یه v–p—n تهیه کنید و از اون برای ایجاد حساب، ورود به آن و همچنین واریز و دریافت پول استفاده کنید.

اموزش افتتاح حساب پیزا

وارد سایت payza شدید،

اموزش افتتاح حساب پیزا1
اکنون بر روی sign-up now کلیک کنید،
اموزش افتتاح حساب پیزا2

ک ون رو انتخاب کنید، فراموش نکنید که پیزا کشور ما رو تحریم کرده، توصیه می کنم کشوری متناسب با آی پی v – p – n تون انتخاب کنید.

اموزش افتتاح حساب پیزا3

۱٫ این قسمت رو خودتون انتخاب کنید.

۲٫ اسمتون رو وارد کنید.

۳٫ فامیلی تون رو اینجا وارد کنید.

۴٫ اسم یه خیابون رو وارد کنید.

۵٫ چیزی وارد نکنید ( اختیاری ).

۶٫ اسم یکی از ای کشوری که برای ثبت نام انتخاب کردید ( مثلا london رو برای انگلستان انتخاب کنید ).

اموزش افتتاح حساب پیزا4

۷٫ این قسمت رو هم از لینک مشاهده ی آی پی که گفته شد می تونید ببینید و وارد کنید.

۸٫ یه کد پستی تو فرمت کشور انتخ تون وارد کنید.

۹٫ این قسمت رو هم به حال خودش رها کنید.

۱۰٫ خب اینجا باید با توجه به کشوری که انتخاب کردید یه شماره وارد کنید تو همون فرمت، ولی مهم نیست چی باشه فقط فرمتش مهمه.

11. مورد استفاده از حساب ( دلخواه )

۱۲٫ تاریخ تولد شما به میلادی

بر روی next step کلیک کنید.

اموزش افتتاح حساب پیزا5

۱۳٫ ایمیل آدرستون رو وارد کنید { این ایمیل به منزله ی شماره حساب شما در payza است و برای نقل و انتقال دلار باید از آن استفاده کنید }.

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

فایلهای ی


پروژه فرایند و مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه جهت یدباقیمت7000هزارتومان کلیک کنید.
کارآموزی عمران جهت یدباقیمت1850هزارتومان کلیک کنید.پاو وینت تئوری وطراحی سازمان جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.پاو وینت آماده پی و فونداسیون جهت یدباقیمت5000هزارتومان کلیک کنید.پروژه اتوکدی نمای میدان تهران جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.موضوع : تکنیک ها و اصول رمز نگاری جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.معادلسازی توربین بخارجهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.موضوع : مراحل حسابداری پیمانکاری جهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.عنوان : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شکـلات با ظرفیت 600 تن در سال جهت یدباقیمت2500هزارتومان کلیک کنید.تقویت پیوند بین سنجش عملکرد و تصمیم گیری ترجمه و لاتین جهت یدباقیمت1500هزارتومان کلیک کنید.گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی ستاره جهت یدباقیمت2400هزارتومان کلیک کنید.گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل جهت یدباقیمت2400هزارتومان کلیک کنید.کاربرد و امواج رادیویی در فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.نقش تبلیغات در بازاری جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.پاو وینت-ریخته گری و اصول آن-casting- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt جهت یدباقیمت6000هزارتومان کلیک کنید.کتاب حل مسائل مبانی شیمی پلیمر بخشعلی معصومی علی اکبر انتظامی جهت یدباقیمت2800هزارتومان کلیک کنید.کتاب حقوق تعاون ارسلان ثابت سعیدی جهت یدباقیمت2800هزارتومان کلیک کنید.کتاب مبانی ژنتیک سید یوسف سیدناجهت یدباقیمت3400هزارتومان کلیک کنید.کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی جهت یدباقیمت4300هزارتومان کلیک کنید.کتاب اقلیم شناسی دینامیک عباسعلی اروین جهت یدباقیمت2990هزارتومان کلیک کنید.شیوه بهره گیری از کتابخانه ومنابع ان ایرج صبا جهت یدباقیمت2700هزارتومان کلیک کنید.کتاب شیوه نامه تدوین کتاب های پیام نور زهرا جلال زاده جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.کتاب روانشناسی ک ن استثنایی سید رضا میرمهدی جهت یدباقیمت4300هزارتومان کلیک کنید.پروژه:عنصر معنوی سرقت‎ جهت یدباقیمت2700هزارتومان کلیک کنید.رابطه اصول حسابداری و بانکداری جهت یدباقیمت2600هزارتومان کلیک کنید.بکارگیری روش هزینه ی بر مبنای فعالیت (abc) برای محاسبه هزینه تمام شده در بیمارستان و خدمات درمانی جهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی سازمان بر ب مزیت رقابتی جهت یدباقیمت2800هزارتومان کلیک کنید.عنوان پروژه: وب¬ کاوی در صنعت جهت یدباقیمت2600هزارتومان کلیک کنید.گزارش کار کارگاه آهنی1جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.تحقیق تحلیل فناوری اطلاعاتit جهت یدباقیمت 7000هزارتومان کلیک کنید.ارتباط بین رشد غیر عادی موجودی کالا و بازده سهام در بورس اوراق بهادارجهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.تحقیق - تاثیر واردات بر اقتصادایران جهت یدباقیمت5000هزارتومان کلیک کنید.جزوه پیوسته2،فرمت وردجهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.مقاله رشته مدیریت با عنوان چالشهای فساد اداری جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.پاو وینت مفهوم سازی در فیزیک جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.پاو وینت آماده جعل اسناد و راههای مقابله با آن جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.کتاب حسابداری بین المللی-ویرایش هفتم جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.زمین باستان شناسی س تگاههای پیش از تاریخ با استفاده از روش میکرومورفولوژی جهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.مطالعات گاه نگاشتی سفالهای مس سنگی تپۀ خُلِه کو تا تان جهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.روانشناسی ارشدجهت یدباقیمت10000هزارتومان کلیک کنید.سیستم های نانوالکترومکانیک1 جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.پایان نامه سیستم های حسابداری جهت یدباقیمت8500هزارتومان کلیک کنید.101اصطلاح یی بامعنی انگلیسی جهت یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنید.خلاصه مطالب مربوط به آموزش سخت افزار درجه یک از سری آموزشهای فنی و حرفه ای جهت یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنید.پروژه کارآفرینی تولید انواع خودروbpجهت یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنید.سیستم دینامیک جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.مقاله و تحقیق بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری (با قابلیت ویرایش / فایل word )جهت یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنید.


مقاله و تحقیق آنتولوژی ontology و مجوزهای نرم افزاری licence (با قابلیت ویرایش/ فایل پاو وینت ) تعداد صفحات 36جهت یدباقیمت4500هزارتومان کلیک کنید.


پروژه پیرامون شبکه های grid گرید (فرمت word ورد doc و با قابلیت شخصی سازی)تعداد صفحات48 جهت یدباقیمت5000هزارتومان کلیک کنید.


نوروبیلوژی وابستگی به موادمحرک جهت یدباقیمت5000هزارتومان کلیک کنید.سقف هالوکورجهت یدباقیمت7000هزارتومان کلیک کنید.پروژه حسابداری:تاثیرفناوری اطلاعات برحسابداری جهت یدباقیمت15000هزارتومان کلیک کنید.نجوم:مراحل تشکیل یک ستاره ازتولدتامرگ جهت یدباقیمت500تومان کلیک کنید.نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل جهت یدباقیمت500تومان کلیک کنید.نقشه کشی صنعتی جهت یدباقیمت500تومان کلیک کنید.
کاربردهیدرولیک وپتوماتیک جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.کاربردفناوری نانودردندان پزشکی جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.سیستم های هیبریدی جهت یدباقیمت2700هزارتومان کلیک کنید.تکنولوژی پیشرفته درصنعت خودروجهت یدباقیمت1700هزارتومان کلیک کنید.اصول ساخت مخازن تحت فشارجهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.ماشینکاری مدرن قطعات به روش فراصوتی جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.مبانی علم پتوماتیک جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.طراحی وآنالیزیک سازه جدیدبرای بهبودضربه پذیری مخازن گازطبیعی فشردهcngجهت یدباقیمت 4000هزارتومان کلیک کنید.فرآیندمتالوژی پودرجهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.فیزیک مکانیک جهت یدباقیمت500تومان کلیک کنید.حل مسایل حساب دیفرانسیل وانتگرال جهت یدباقیمت4000هزارتومان کلیک کنید.آزمایشگاه مقاومت ومصالح جهت یدباقیمت2700هزارتومان کلیک کنید.نقشه کشی سازه،تاسیسات الکتریکی ومکانیکی جهت یدباقیمت500تومان کلیک کنید.

اشنایی با منو های نرم افزار
منو فایل: توی این منو برخی گزینه هاست که لازم به توضیحشون نیست.مثل open و save و save as و ... اینجا فقط گزینه های مهم رو میگم save as template:برای ذخیره تنظیمات موجودتون به عنوان یک قالب.که میتونید این قالب رو بعدا توی صفحهwelcome to sketchup نمایشش بدین.بعد از کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر براتون باز میشه.
در قسمت 1 نامی رو برای قالب انتخاب کنید.در قسمت 2 توضیحات و در قسمت 3 نامی رو بزارین که قالب با اون نام براتون ذخیره بشه.اگه تیک گزینه 4 رو بزنید این قالب به صورت قالب پیش فرض اسکچ اپ در میاد و هر بار اون رو اجرا کنید با این قالب بارگزاری میشه.بر روی save کلیک کنید تا قالبتون ذخیره بشه.فایل های قالب با پسوند skp ذخیره میشن revert:فایل ذخیره شده رو به مکان قبلی ارجاع مییده 3d werhouse: به کتابخانه مدلهای اماده سایت گوگل وصل میشه.مشکل اینه که اولا سرعت ما کمه دوما گوگل ایران رو فعلا ترحیم کرده.عجب!!!export: مدل شما رو با پسوند های خاصی (سه بعدی و یا دو بعدی (همون تصویر)) است اج میکنه و میتونید توی سایر نرم افزارها ازش استفاده کنید.با کلیک روی این گزینه از زیر منو باز شده اگه گزینه 2d رو انتخاب کنید نمایی که در حال دیدن هستید در قالب ع با پسوند های مختلف ذخیره میشه.اگه 3d رو انتخاب کنید مدلتون در قالب های سه بعدی براتون ذخیره میشه import: مدلها و ... رو از سایر فایلها به اسکچ اپ وارد میکنه.بعد از کلیک روی این گزینه صفحه زیر باز میشه.از قسمت file type میتونید پسوند که نرم افزار برای وارد پشتیبانی میکنه رو ببینید.در سمت راست هم میتونید پیش نمایشی از فایلهاتون رو ببینید.

منو edit این منو یه سری دستورات داره که اکثرا باهاش اشنایید.cut و کپی و past(یا به قول یکی پّست دی: ) past in place: ایتمی که کپی شده در همون محل خودش past میشه delete guids: راهنما ها را دو ناحیه ترسیم حذف میکنه select all: تمامی اجزا رو انتخاب میکنه.ctrl+a کلید میانبرشه select none:کلیه اجزا انتخاب شده از ح انتخاب خارج میشن hide:ایتمی که انتخاب کردین رو مخفی میکنه در گزینه unhide چند مورده.که اولیش گزینه انتخاب شده رو از ح مخفی خارج میکنه.دومی ا ین موردی که مخفی کردین رو از از ح مخفی خارج میکنه.گزینه ا هم تمامی ایتمهای مخفی شده رو از ح مخفی خارج میکنه lock: این گزینه ایتم انتخاب شده رو قفل میکنه.و دیگه نمیتونید اون رو انتخابش کنید و روش تغییر بدین unlock: مثل unhide چند زیر گزینه داره.کارش شبیه همونهاست فقط با این تفاوت که اشیا رو از ح قفل خارج میکنه make component:قسمتی رو که انتخاب کردیم تبدیل به کامپوننت میکنه.بعدا توضیحش میدم make group: همون کار بالایی رو میکنه.با این تفاوت که اجزا رو تبدیل به گروه میکنه close group/componenet: ایتمها رو از ح گروه یا کامپوننت خارج میکنه intersect:کارش اینه که فصل مشترک ایتمها رو بهمون میده.زیر منو اول فصل مشترک اجزایی که روی هم هستن رو بهمون میده.مثلا یک استوانه روی یک مکعبه.این گزینه فصل مشترک این دو شکل رو میده.گزینه دوم هم فصل مشترک ایتمهای انتخاب شده رو به ما میده.گزینه ا فصل مشترک دو ایتم رو که در یک بخش هستن به ما میده.
دو گزینه بعدی مربوط به مقطع هان.که بعدا براتون توضیح میدم.فقط بدونید کار اولی اینه که نمیای مقطع رو حذف میکنه و کار دومی اینه که نمایش قسمت مقطع خورده رو حذف میکنه.توی تصاویر زیر میتونید متوجه بشین
axise:اگه تیک این گزینه رو بردارین محروهای مختصات مخفی میشن shadows:سایه اشکال رو در محیط نمایش یا عدم نمایش میدهد fog:هوای ابری رو نمایش یا حذف میکنه. دوتا گزینه بعدی رو بعدا توضیح میدم در منو component edit:اگه مورد اول انتخاب بشه. هنگامی که شروع به اعمال تغییرات بر روی یک کامپوننت میکنیم نمای محیط نیز تغییر میکنه.گزینه دوم نمایش کامپوننت مشابه کامپوننتی که در حال تغییرات هستیم تغییر میکنند. زیر منو بعدی animations هست. add scene: میتونید یک صحنه جدید به انیمیشن مورد نظر اضافه کنید.هر انیمیشن از چندین سین پشت سر هم تشکیل شده. update scene:تغییرات ایجاد شده در صحنه انتخ رو ذخیره میکنهdelete scene: صحنه انتخ رو حذف میکنه دو مورد بعدی برای حرکت بین صحنه ها ست play:انیمیشن ایجاد شده رو نمایش میده setting:تنظیمات انیمیشن رو نمایش میده.
منو era این منو گزینه هایی برای اعمال تغییرات بر روی نقطه قرار گرفتن بیننده(دوربین )هست. perivios:بیننده را در مکان قرار گیری قبلی قرار میده.گزینه بعدی ع این گزینست. standard views:نماهای استاندارد برای دید هستن.مثل بالا ،پایین ، چپ ، راست و ...اگه از منو view>toolbard>viewرو فعال کنید نوار ابزار کمکی برای این نماهای استاندارد براتون نمایش داده میشه parallel projection:این مورد تصویر پارالاین مدل رو نمایش میده.در این ح هر خط مربوط به مدل با خطوط موازی در محیط های سه بعدی و دو بعدی نمایش داده میشه. perpective projection:تصویر پرسپکتیو مدل رو نمایش میده. مدل به صورتی نمایش داده میشه که با ح اصلی ان متفاوته.خطوط در امتداد افق هرچه دورتر بشیم کم رنگتر و اشیا به هم نزدیکتر میشن two point perspective: مدل رو در نمای دو بعدی و پرسپکتیو دو نقطه ای نمایش میده match view p o:کادر محاوره ای رو نمایش میده برای انتخاب یک تصویر.و تصویری رو که انتخاب میکنید.برای نمای مورد نظرتون قرار میگیره.این عمل برای طراحی مدل زمانی که سه نمای اون رو دارید کاربرد داره.

ابزار بزرگنمایی پنجره ایzome window

1-مسابقات روباتیک کشوری کرمان (کلیک کنید)2-مسابقات روباتیک کشوری تبریز(28 مرداد 92) (کلیک کنید)3-مسابقات روباتیک کشوری جام نور مشهد(7و8 شهریور92) (کلیک کنید)4-مسابقات روباتیک کشوری تبریز (21 شهریور 92) (کلیک کنید)5-مسابقات روباتیک کشوری شریف کاپ(3 مهر 92) (کلیک کنید)6-مسابقات روباتیک کشوری روبوسیت مشهد (16 مهر 92) (کلیک کنید)7-مسابقات روباتیک کشوری استان البرز (2 آبان) (کلیک کنید)8-مسابقات روباتیک کشوری هوش کبیر(آبان 92) (کلیک کنید)9-مسابقات روباتیک کشوری آستان روبو (21 آذر 92) (کلیک کنید)10-مسابقات روباتیک کشوری آزاد دماوند (23 آذر 92) (کلیک کنید)11-مسابقات روباتیک کشوری شهر روباتیک (کلیک کنید)12-مسابقات رباتیک کشوری خیام (23 بهمن 92) (کلیک کنید)13-مسابقات رباتیک کشوری کردستان(29 بهمن 92) (کلیک کنید)14-مسابقات روباتیک کشوری پیام نور (2 اسفند 92) (کلیک کنید)15-مسابقات روباتیک کشوری فیض کاپ کاشان (7 اسفند 92) (کلیک کنید)16-مسابقات رباتیک کشوری جنگجو کرج (11 اسفند 92 ) (کلیک کنید)17-مسابقات رباتیک کشوری فجر کاپ (20 اسفند 92) (کلیک کنید)18-مسابقات رباتیک کشوری حهاد کاپ (22 اسفند 92) (کلیک کنید)اکانت پی پالدوستان بسیاری هستند که نیاز به از سایت راپیدشیر دارند ولی این سایت محدودیت داره باور کنید بهترین و تنها راه برای حل این مشکل داشتن اکانت premium از idshare است که لازمهء اون یدن اکانته !
یه راه 100% مطمئن رو من امتحان
من حداقل 10-12 راه رو رفتم ولی این یکی یه چیز دیگه است.
اکانت شما هم توی idshare کاملا قانونیه چون بابتش پول دادین … البته بدون اینکه حتی 1 ریال از جیبتون کم بشه !


در ضمن بعضی اوقات پیش میاد که دوستان میخوان از سایت ebay چیزی ب ند یا برای شرکتی ، ی ، جایی پول بفرستند ، بهترین راهش داشتن یک حساب در paypal هست که با این درآمد پولش جور میشه….


مراحل درست پی پل


1- یه اکانت توی paypal برای خودتون ایجاد کنید به این ترتیب :


1-1.به سایت paypal وارد شوید click picture


تذکر: انی که در ایران هستند حتما برای ورود به این سایت از های زیر استفاده کنند.


freegate or ultrasurf


2-1.پس از ورود به سایت باید در سایت یک account بسازید. برای این کار روی sign up در بالای صفحه کلیک کنید.


ع


3-1.پس از ورود به قسمت sign up :


3-1-1.در قسمت select the country or region where you live محل زندگی خود را انتخاب کنید.


تذکر: چون ایران در لیست کشورها نیست عزیزانی که در ایران زندگی می کنند کشور رو انتخاب کنند.


3-2-1. در قسمت choose your language preference زبان انگلیسی را انتخاب کنید.


3-3-1. در قسمتthen choose the type of account that works best for you روی گزینه start now در قسمت personal account کلیک نمایید.


ع


4-1. پس از کلیک بر روی start now وارد قسمت create a paypal account می شوید.


در این قسمت مشخصات فردی خود را به طور کامل و صحیح بنویسید


ع


تذکر: عزیزانی که در ایران زندگی می کنند پنج قسمت زیر را به صورت زیر پر کنند:


a : city= los angeles


b : state = ca


‍c : zip code = 90014


d : home telephone = 888-245-4658


e : mobile telephone = 600-558-8963


ع


سپس روی قسمت i agree.create my account کلیک نمایید.


ع


5-1. اگر شما اطلاعات را درست وارد کرده باشید در مرحله آ باید روی دکمه continue کلیک نمایید تا به صفحه اصلی سایت بروید.


ع


تذکر: برای فعال سازی اکانت خود باید به ایمیل خود رفته و روی لینک فعال سازی که از طرف سایت برای شما فرستاده شده کلیک نمایید.


تصویری از صفحه اول اکانت شما


حالا شما یه اکانت paypal دارین که اگه توش پول داشته باشین (که الان میگم چجوری) میتونین باهاش هرکاری ین. از جمله ید اکانت idshare .


2- یه اکانت توی ‌bux.to برای خودتون ایجاد کنید به این ترتیب :


1-2. به سایت ‌‌bux.to وارد شوید click picture


2-2. پس از ورود به سایت باید در سایت یک account بسازید. برای این کار روی register در بالای صفحه کلیک کنید.


ع


3-2. پس از ورود به قسمت register اطلاعات خود را به طور صحیح و کامل وارد نمایید.


الف) در قسمت paypal e-mail address for payments آدرس ایمیل خودتون که در سایت paypal وارد کردید را بنویسید.


ب) در قسمت your country only paypal allowed countries کشور خود را که در سایت paypal وارد کردید را بنویسید.


4-2. پس از اینکه اطلاعت خود را به طور کامل وارد کردید روی دکمه register کلیک نمایید.


ع


5-2. سپس login کرده و به my account خود وارد شوید.


توضیح: اول اینکه بابت عضویت یه مقدار پول گیرتون میاد. بعد اینکه همیشه 20-30 لینک توی بخش surf ads هست که هر چند ساعت یکبار اضافه و کم میشه. با کلیک روی هرکدومشون(در هر روز) هم یه مقدار دیگه پول گیرتون میاد. خاطر جمع باشین اگه یه ذره حوصله کنین توی همون روز اول 2 دلار گیرتون میاد. ظرف 4-5 روز شما 10 دلار دارین که میتونین به حساب paypal منتقلش کنین و اکانت idshare اختصاصی خودتون رو داشته باشین.


3- چگونه به مقدار پول خود اضافه کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-3. روی دکمه surf ads در بالای صفحه کلیک کنید تا به قسمت surf ads – visit websites وارد شوید.


ع


2-3. در قسمت surf ads – visit websites همیشه 20-30 لینک تبلیغاتی وجود داره که هر چند ساعت یکبار عوض میشه شما با کلیک بر روی این تبلیغات می توانید به موجودی خود اضافه کنید


نکته: 1- وقتی شما روی تبلیغی کلیک میکنید روی اون تبلیغ خط قرمزی کشیده میشه که میگه شما این تبلیغ رو باز کردید


2- no current ads میگه که در این بخش تبلیغی وجود ندارد.


ع


تذکر: دقت کنید !!! در بخش surf ads از سایت www.bux.to روی هر لینک که کلیک کردین باید 30 ثانیه صبر کنین. (بالای صفحه یه counter میبینین) همزمان چندتا صفحه رو باز نکنین ! یکی که تموم شد بعد اون یکی. اگر ایرادی توی کار شما نباشه بعد از 30 ثانیه به جای تایمر بالای صفحه یه میبینین. اگه جاش دیدین یعنی یه جای کار شما ایراد داشته


4-چگونه از موجودی خود مطلع شویم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-4. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


در قسمت balance information موجودی شما نوشته شده.


5- چگونه پول به دست آمده رو به account خود در سایت paypal منتقل کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-5. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


2-5. روی قسمتcashout/convert در بالا کلیک کنید.


3-5. پس از ورود به قسمت cashout/convert روی دکمه convert to cash via paypal کلیک نمایید.


تذکر: اگر موجودی شما کمتر از 10 دلار باشد موجودی به حساب شما واریز نمی شود و پیغام whoops, you only have $1.2800 you must earn at least $10.00 to request payment via paypal. را می دهد.


6- چگونه زیر مجموعه به سایت معرفی کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-6. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


2-6. رویروی عبارت to refer others, use لینکی وجود دارد که شما باید این لینک را در اختیار دوستان خود قرار داده تا آنها از طریق لینک شما وارد سایت شوند و ثبت نام کنند.


ع


سایت – با تو – بهترین و راحت ترین سایت برای رفرال گیری با پرداخت واقعی . فقط کافیست در این سایت روزی سه تا پنج دقیقه وقت بگذارید و نه بیشتر. 10 آگهی در روز در قسمت سورف به شما می دهد که در هر کلیک 30 ثانیه ای به شما یک سنت پرداخت می کند. برد شما در رفرال و زیر مجموعه هاست. هر نفری که شما به سایت معرفی کردید اگر آن روز بر روی 10 آگهی خود کلیک نماید شما 10 سنت هم از آن شخص به حسابتان می اید . حال اگر شما و بیست نفر زیر مجموعه تان بر روی آگهی هایشان روزانه کلیک نمایند می شود روزانه دو دلار و در ماه تقریبا 63 دلار درآمد خواهید داشت. پرداخت فقط در حساب پی پال می باشد که مطمئن تر است و حداقل پرداخت 10 دلار می باشد. واقعا این بهترین سایت سرمایه گذاری با حداقل وقت گذاری بر روی آن و بهترین درآمد ممکن است. حتی شما می توانید رفرال هم ب ید.


earnings example


you click 10 ads per day = $0.10
20 referrals click 10 ads per day = $2.00
your daily earnings = $2.10
your weekly earnings = $14.70
your monthly earnings = $63.00


اگر حسابتان را برای یک سال آپگرید نمایید سرعت وضعیت روند کاری شما بالای دو برابر می شود.


نکته مهم : دوستانی که در ایران هستند با برنامه زیر یا یا که در بالا قرار دادم برای تغییر و پنهان ماندن ip کامپیوتر خود اقدام کنند.
,ساخت اکانت پی پال
,قوانین پی پل
,مراحل ساخت پی پال
,پی پال بعد از تحریم"/>اکانت پی پالدوستان بسیاری هستند که نیاز به از سایت راپیدشیر دارند ولی این سایت محدودیت داره باور کنید بهترین و تنها راه برای حل این مشکل داشتن اکانت premium از idshare است که لازمهء اون یدن اکانته !
یه راه 100% مطمئن رو من امتحان
من حداقل 10-12 راه رو رفتم ولی این یکی یه چیز دیگه است.
اکانت شما هم توی idshare کاملا قانونیه چون بابتش پول دادین … البته بدون اینکه حتی 1 ریال از جیبتون کم بشه !


در ضمن بعضی اوقات پیش میاد که دوستان میخوان از سایت ebay چیزی ب ند یا برای شرکتی ، ی ، جایی پول بفرستند ، بهترین راهش داشتن یک حساب در paypal هست که با این درآمد پولش جور میشه….


مراحل درست پی پل


1- یه اکانت توی paypal برای خودتون ایجاد کنید به این ترتیب :


1-1.به سایت paypal وارد شوید click picture


تذکر: انی که در ایران هستند حتما برای ورود به این سایت از های زیر استفاده کنند.


freegate or ultrasurf


2-1.پس از ورود به سایت باید در سایت یک account بسازید. برای این کار روی sign up در بالای صفحه کلیک کنید.


ع


3-1.پس از ورود به قسمت sign up :


3-1-1.در قسمت select the country or region where you live محل زندگی خود را انتخاب کنید.


تذکر: چون ایران در لیست کشورها نیست عزیزانی که در ایران زندگی می کنند کشور رو انتخاب کنند.


3-2-1. در قسمت choose your language preference زبان انگلیسی را انتخاب کنید.


3-3-1. در قسمتthen choose the type of account that works best for you روی گزینه start now در قسمت personal account کلیک نمایید.


ع


4-1. پس از کلیک بر روی start now وارد قسمت create a paypal account می شوید.


در این قسمت مشخصات فردی خود را به طور کامل و صحیح بنویسید


ع


تذکر: عزیزانی که در ایران زندگی می کنند پنج قسمت زیر را به صورت زیر پر کنند:


a : city= los angeles


b : state = ca


‍c : zip code = 90014


d : home telephone = 888-245-4658


e : mobile telephone = 600-558-8963


ع


سپس روی قسمت i agree.create my account کلیک نمایید.


ع


5-1. اگر شما اطلاعات را درست وارد کرده باشید در مرحله آ باید روی دکمه continue کلیک نمایید تا به صفحه اصلی سایت بروید.


ع


تذکر: برای فعال سازی اکانت خود باید به ایمیل خود رفته و روی لینک فعال سازی که از طرف سایت برای شما فرستاده شده کلیک نمایید.


تصویری از صفحه اول اکانت شما


حالا شما یه اکانت paypal دارین که اگه توش پول داشته باشین (که الان میگم چجوری) میتونین باهاش هرکاری ین. از جمله ید اکانت idshare .


2- یه اکانت توی ‌bux.to برای خودتون ایجاد کنید به این ترتیب :


1-2. به سایت ‌‌bux.to وارد شوید click picture


2-2. پس از ورود به سایت باید در سایت یک account بسازید. برای این کار روی register در بالای صفحه کلیک کنید.


ع


3-2. پس از ورود به قسمت register اطلاعات خود را به طور صحیح و کامل وارد نمایید.


الف) در قسمت paypal e-mail address for payments آدرس ایمیل خودتون که در سایت paypal وارد کردید را بنویسید.


ب) در قسمت your country only paypal allowed countries کشور خود را که در سایت paypal وارد کردید را بنویسید.


4-2. پس از اینکه اطلاعت خود را به طور کامل وارد کردید روی دکمه register کلیک نمایید.


ع


5-2. سپس login کرده و به my account خود وارد شوید.


توضیح: اول اینکه بابت عضویت یه مقدار پول گیرتون میاد. بعد اینکه همیشه 20-30 لینک توی بخش surf ads هست که هر چند ساعت یکبار اضافه و کم میشه. با کلیک روی هرکدومشون(در هر روز) هم یه مقدار دیگه پول گیرتون میاد. خاطر جمع باشین اگه یه ذره حوصله کنین توی همون روز اول 2 دلار گیرتون میاد. ظرف 4-5 روز شما 10 دلار دارین که میتونین به حساب paypal منتقلش کنین و اکانت idshare اختصاصی خودتون رو داشته باشین.


3- چگونه به مقدار پول خود اضافه کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-3. روی دکمه surf ads در بالای صفحه کلیک کنید تا به قسمت surf ads – visit websites وارد شوید.


ع


2-3. در قسمت surf ads – visit websites همیشه 20-30 لینک تبلیغاتی وجود داره که هر چند ساعت یکبار عوض میشه شما با کلیک بر روی این تبلیغات می توانید به موجودی خود اضافه کنید


نکته: 1- وقتی شما روی تبلیغی کلیک میکنید روی اون تبلیغ خط قرمزی کشیده میشه که میگه شما این تبلیغ رو باز کردید


2- no current ads میگه که در این بخش تبلیغی وجود ندارد.


ع


تذکر: دقت کنید !!! در بخش surf ads از سایت www.bux.to روی هر لینک که کلیک کردین باید 30 ثانیه صبر کنین. (بالای صفحه یه counter میبینین) همزمان چندتا صفحه رو باز نکنین ! یکی که تموم شد بعد اون یکی. اگر ایرادی توی کار شما نباشه بعد از 30 ثانیه به جای تایمر بالای صفحه یه میبینین. اگه جاش دیدین یعنی یه جای کار شما ایراد داشته


4-چگونه از موجودی خود مطلع شویم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-4. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


در قسمت balance information موجودی شما نوشته شده.


5- چگونه پول به دست آمده رو به account خود در سایت paypal منتقل کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-5. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


2-5. روی قسمتcashout/convert در بالا کلیک کنید.


3-5. پس از ورود به قسمت cashout/convert روی دکمه convert to cash via paypal کلیک نمایید.


تذکر: اگر موجودی شما کمتر از 10 دلار باشد موجودی به حساب شما واریز نمی شود و پیغام whoops, you only have $1.2800 you must earn at least $10.00 to request payment via paypal. را می دهد.


6- چگونه زیر مجموعه به سایت معرفی کنیم؟


مراحل زیر را انجام دهید:


1-6. وارد قسمت my stats در بالای صفحه شوید.


2-6. رویروی عبارت to refer others, use لینکی وجود دارد که شما باید این لینک را در اختیار دوستان خود قرار داده تا آنها از طریق لینک شما وارد سایت شوند و ثبت نام کنند.


ع


سایت – با تو – بهترین و راحت ترین سایت برای رفرال گیری با پرداخت واقعی . فقط کافیست در این سایت روزی سه تا پنج دقیقه وقت بگذارید و نه بیشتر. 10 آگهی در روز در قسمت سورف به شما می دهد که در هر کلیک 30 ثانیه ای به شما یک سنت پرداخت می کند. برد شما در رفرال و زیر مجموعه هاست. هر نفری که شما به سایت معرفی کردید اگر آن روز بر روی 10 آگهی خود کلیک نماید شما 10 سنت هم از آن شخص به حسابتان می اید . حال اگر شما و بیست نفر زیر مجموعه تان بر روی آگهی هایشان روزانه کلیک نمایند می شود روزانه دو دلار و در ماه تقریبا 63 دلار درآمد خواهید داشت. پرداخت فقط در حساب پی پال می باشد که مطمئن تر است و حداقل پرداخت 10 دلار می باشد. واقعا این بهترین سایت سرمایه گذاری با حداقل وقت گذاری بر روی آن و بهترین درآمد ممکن است. حتی شما می توانید رفرال هم ب ید.


earnings example


you click 10 ads per day = $0.10
20 referrals click 10 ads per day = $2.00
your daily earnings = $2.10
your weekly earnings = $14.70
your monthly earnings = $63.00


اگر حسابتان را برای یک سال آپگرید نمایید سرعت وضعیت روند کاری شما بالای دو برابر می شود.


نکته مهم : دوستانی که در ایران هستند با برنامه زیر یا یا که در بالا قرار دادم برای تغییر و پنهان ماندن ip کامپیوتر خود اقدام کنند.
,ساخت اکانت پی پال
,قوانین پی پل
,مراحل ساخت پی پال
,پی پال بعد از تحریم"/>
بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل 348 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
چکیده  


هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت د. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و س رستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و س رستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وس رستی به ترتیب اولویت قرار دارند.


در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد ت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).


واژگان کلیدی:


1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ


 


 


  • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2تا3 هزارتومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24-دانلود گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-دانلود گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-دانلود گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47-دانلود گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49-دانلود گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?


 • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2تا3 هزارتومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24-دانلود گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-دانلود گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-دانلود گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47-دانلود گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49-دانلود گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?


 • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2تا3 هزارتومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24-دانلود گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-دانلود گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-دانلود گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47-دانلود گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49-دانلود گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?


 • لیست گزارش تخصصی

 • معلمان ابت ، دبیران متوسطه ، مدیران کلیه مقاطع

 • در قالب ورد و قابل ویرایش(قیمت هر فایل فقط 2تا3 هزارتومان)

 • جهت کافیست بر روی گزارش مورد نظر کلیک کنید

1- گزارش تخصصی انشاء نویسی ویژه آموزگار اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت با موضوع حل مشکل بدخطی و نارسانویسی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- پیشنهاد ارزشی آموزگار اول تا ششم با موضوع ارزشی توصیفی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- گزارش تخصصی(1) مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دین و زندگی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- گزارش تخصصی ویژه هنر حویان و دبیران برق(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- گززارش تخصصی دبیر زبان با موضوع تشویق به درس خواندن دانش آموزان خوابگاهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- گزارش تخصصی معاون آموزشی با موضوع علاقه مند همکاران به درس پژوهی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- گزارش تخصصی مدیر و معاون (1) با موضوع شاد سازی زنگ تفریح دانش آموزان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش آموزان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- گزارش تخصصی حل اختلال یادگیری ضرب ویژه آموزگار سوم تا ششم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- گزارش تخصصی(2)مربیان و معاونان پرورشی و معلمان دینی در مورد اشنایی با (جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- گزارش تخصصی معاون اجرایی و مدیران(3) در مورد استفاده درست از فضای مجازی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- گزارش تخصصی (2)معاون آموزشی و مدیران در مورد علاقه مند همکاران خود به تدریس با کامپیوتر(کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15- گزارش تخصصی(4)مدیر و معاونان در مورد افزایش مشارکت مالی مادی آموزشی والدین(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- گزارش تخصصی آموزگاران اول تاششم با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کتابخوانی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- گزارش تخصصی نیروی خدماتی و مربی بهداشت با موضوع تمیزی فضای مدرسه(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم با موضوع درس املاء(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- گزارش تخصصی آموزگار اول تا ششم افزایش انگیزه درس خواندن و یادگیری در کلاس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- گزارش تخصصی مدیر و معاونان مدرسه دخترانه با موضوع تشویق به پوشیدن چادر(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- گزارش تخصصی مدیر و معاون(6)با موضوع کاهش رفتار نابهنجار(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- گزارش تخصصی دبیر زیست با موضوع افزایش رغبت درس خواندن(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23- گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با موضوع حل مشکل رفتاری با ورزش (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24-دانلود گزارش تخصصی دبیر و س رست و مسئول کارگاه هنرستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-دانلود گزارش تخصصی س رست مدرسه شبانه روزی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26- گزارش تخصصی(1)دبیر جغرافیا(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27- گزارش تخصصی مدیر و معاونان (6)با موضوع بهبود مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28- گزارش تخصصی ویژه کلیه معلمان با موضوع رابطه خوب با کادر مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- گزارش تخصصی با موضوع راه های جلوگیری و کاهش ی در مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل ناخن جویدن دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31- گزارش تخصصی با موضوع حل مشکل رفتاری دانش آموزان در سرویس مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32- گزارش تخصصی کاهش و حل مشکل افسردگی ناشی از فوت پدر یا مادر دانش آموز(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33- گزارش تخصصی دبیران و آموزگاران عادی و استثنایی در مورد حل مشکل لکنت زبان(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه نهم(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35- گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی متوسطه هشتم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36- گزارش تخصصی (2)دبیر ورزش و تربیت بدنی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37- گزارش تخصصی دبیر قران و دینی (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38- گزارش تخصصی(4)مربی و معاون پرورشی و مدیر با موضوع شرکت در گروه سرود(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39- گزارش تخصصی کاهش اضطراب درس علوم چهارم دبستان(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40- گزارش تخصصی(2)دبیر دینی با موضوع تقویت تعالیم دینی در دانش آموز(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41- گزارش تخصصی استفاده صحیح دانش آموزان از اینترنت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42- گزارش تخصصی نمونه(1)دبیر زبان انگلیسی در مورد یادگیری مفاهیم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43- گزارش تخصصی دبیر فیزیک جهت کاهش اضطراب این درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44- گزارش تخصصی برطرف ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ششم(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45- گزارش تخصصی دبیر ریاضی متوسطه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-دانلود گزارش تخصصی(2) بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47-دانلود گزارش تخصصی مدیر و معلمان و معاونان با موضوع حل بی نظمی(جهت کلیک کن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48- گزارش تخصصی(3)دبیر دینی و عربی با موضوع علاقه مند دانش آموزان به درس(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49-دانلود گزارش تخصصی مسئول آزمایشگاه و آموزگاران در مورد نقش آزمایشگاه در یادگیری(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50- گزارش تخصصی نمونه (3) چالش ریاضیات متوسطه (جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و مدیران در مورد مضرات عروسک باربی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52- گزارش تخصصی معاون اجرایی(7)با موضوع بهینه سازی مدیریت(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53- گزارش تخصصی کلیه آموزگاران با موضوع کاهش غایبین مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54- گزارش تخصصی آموزگار ششم در مورد یادگیری ریاضی با زبان بومی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55- پیشنهاد ارزشی ویژه دبیران شیمی(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56- پیشنهاد ارزشی مسختدم و نیروی خدماتی مدرسه(جهت کلیک کنید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57- گزارش تخصصی معاون فناوری با موضوع تشویق به کار گروهی در یادگیری کامپیوتر(جهت کلیک کنید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?


در این آموزش به معرفی سایت لایف کلیک و چگونگی ب درآمد از این سایت خواهیم پرداخت. همچنین مسیر پیشرفت در این سایت را با محاسبات دقیق ترسیم خواهیم نمود و را ارهایی برای موفقیت بیشتر نیز ارائه می نماییم.

جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.

http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif

سایت کلیکی چیست؟

سایت کلیکی در حقیقت سایتی است که در قبال دریافت مبلغی مشخص از تبلیغ دهندگان، ضمانت می کند تعدادی بازدید (کاربر) را به سمت سایت تبلیغ دهنده هدایت نماید. بنابراین در این سایت ها، شما به عنوان کاربر عضو می شوید و در حقیقت مسئولیت انجام بازدید را برعهده می گیرید و به ازای هر کلیکی که بر روی تبلیغات موجود انجام می دهید، مبلغی معین دریافت می نمایید.

در ادامه با یکی از سایت های کلیکی معتبر ایرانی به نام لایف کلیک آشنا خواهیم شد.

http://www.melyoonerbash.com/wp-content/uploads/2017/06/lifeclick.jpg

لایف کلیک یک مرکز تبلیغاتی است که علاقه مند است شما را به صورت رایگان برای ب درآمد به عضویت درآورد.

لایف کلیک مکانی است که با کلیک و دیدین تبلیغات، ب درآمد خواهید کرد و همچنین جایی است که موسسات و نفرات، ایده ها، محصولات و خدمات خود را به نمایش می گذارند.

این سایت از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون سابقه خوبی از خود برجای گذاشته است.

برخلاف اکثر سایت های کلیکی ایرانی، این سایت پتانسیل ب درآمد خوب را دارد و در صورتی که فعالیتش مستمر باشد، امکان ب درآمد میلیونی از آن قابل تصور است.

لایف کلیک خود را اینگونه معرفی می کند:

در تجارت ما همه برنده هستند، شما با استفاده از یک متود ساده و کارآزموده شده می توانید درآمد داشته باشید و یا محصولات خود را به نمایش بگذارید.

مهمتر از همه اینکه ما با ادغام چندین روش در دنیای بزرگ تبلیغات اینترنتی ، این موسسه را بنا کرده ایم و با استفاده از مجهزترین وسایل و امکانات آمده ایم تا جایگاه خود را در این تجارت بدست آوریم. پس با خیال راحت به ما به پیوندید، ما آمده ایم تا با شما رشد کنیم.

امکانات و ویژگی های منحصر به فرد لایف کلیک

 • حداقل مبلغ برداشت در لایف کلیک فقط ۱۰۰۰ تومان است.
 • گروه لایف کلیک قرعه کشی هفتگی برای کاربران دارد.
 • می توانید با فعالیت در سایت، امتیاز جمع کنید و برنده محصولات گران قیمت شوید.
 • جهت رفاه سرمایه گذاران، فروشگاهی توسط لایف کلیک راه اندازی شده است که به راحتی می توانند کالای اقساطی، بدون چک دریافت کنند.
 • امکان جذب زیرمجموعه مستقیم تا سقف ۲۰۰۰ نفر وهمچنین اجاره زیر مجموعه کرایه ای در سایت فراهم است.

سوالات مهم و نکات کلیدی درباره ب درآمد از لایف کلیک

جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.


http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif

لایف کلیک چگونه کار می کند؟

تبلیغ کنندگان برای تبلیغ وب سایت یا محصول خود مبلغی را به لایف کلیک می پردازند و شما با دیدن این تبلیغات درآمد خواهید داشت.

لایف کلیک برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشید یک لینک مخصوص به هر عضو اختصاص داده است و شما با تبلیغ این لینک در هر وب سایت و یا توسط ایمیل می توانید زیرمجموعه جذب نمایید و یا می توانید با پرداخت هزینه، برای خود زیر مجموعه اجاره کنید و از کلیک های زیر مجموعه خود نیز درآمد ب کنید.

انواع حساب های کاربری و مقایسه آن ها با یکدیگر

در حال حاضر در سایت لایف کلیک ، دو نوع کاربری استاندارد و لایف، فعال است. که در زیر به مقایسه این دو کاربری خواهیم پرداخت.

 • کاربری استاندارد: به صورت رایگان با ثبت نام در لایف کلیک این نوع کاربری در اختیار شما قرار می گیرد.
 • کاربری لایف: جهت ارتقا به کاربری لایف و استفاده از امتیازات آن، در ازای سه ماه عضویت، باید مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان پرداخت کنید.

تذکر: در گذشته در لایف کلیک ، کاربری های دیگری مانند برنزی، نقره ای و طلایی وجود داشت، اما مدتی است که در سایت فقط کاربری استاندارد و لایف، فعال و قابل انتخاب است.

ج زیر دارای اطلاعات بسیار مفیدی می باشد. این ج را با دقت بررسی نمایید.

http://www.melyoonerbash.com/wp-content/uploads/2017/06/lifeclick-karbariye-life.jpg


جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.
http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif

انواع زیرمجموعه

زیر مجموعه مستقیم: نفراتی هستند که برای عضویت در لایف کلیک از لینک یا اسم شما به عنوان معرف استفاده می کنند.

زیرمجموعه اجاره ای: ربات هایی هستند که شما با پرداخت هزینه به مدت معین اجاره خواهید کرد تا برای شما تبلیغات ببینند و شما بابت هر تبلیغ دیده شده از طرف آن ها درآمد ب خواهید کرد.

تذکر: جهت درآمد روزانه از زیر مجموعه ها، دیدن حداقل ۴ تبلیغ استاندارد در هر روز ا امی است.

پرداخت خ ر چیست؟

پرداخت خ ر ساده ترین روش برای تمدید زیرمجموعه ها می باشد.

هنگامی که پرداخت خ ر فعال باشد، به صورت اتوماتیک هزینه تمدید زیرمجموعه اجاره ای از حساب شما ر می گردد.

وقتی زیرمجموعه را به صورت روزانه با پرداخت خ ر اجاره می کنید با اولین کلیک، زیرمجموعه به طور خ ر یک روز بیشتر تمدید می شود و به اندازه یک روز از حساب شما هزینه آن ر می گردد. اگر هیچ زیرمجموعه ای در یک روز خاص کلیکی نداشته باشد، مبلغی از حساب شما ر نخواهد شد.

در این روش مجبور نخواهید بود هر ۳۰ روز را یکجا برای ید زیرمجموعه ها پرداخت نمایید و ۴% به سود شما نیز اضافه می گردد. اما تا زمانی که این امکان فعال است، در حقیقت تنها سود، در حساب شما باقی می ماند و اصل موجودی برای پرداخت هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.


http://old.lifeclick.ir/?r=353768520


http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif

تعویض زیر مجموعه چیست؟

شما می توانید با استفاده از این امکان، نفرات اجاره ای خود را که به اندازه کافی فعال نیستند و یا برای شما پولساز نیستند، با یک هزینه بسیار اندک با یک عضو دیگر عوض کنید.

مدت زمان باقی مانده اجاره برابر با نفر قبلی خواهد بود با این تفاوت که شما یک عضو کاملا متفاوت را اجاره کرده اید.

تعرفه تعویض زیر مجموعه در حال حاضر ۸۰ تومان است.

انواع موجودی حساب در لایف کلیک

موجودی حساب جاری: موجودی این حساب از طریق کلیک های شما و زیرمجموعه های شما افزایش می یابد و می توانید موجودی این حساب را از سایت برای واریز به حساب بانکی خود درخواست نمایید.

موجودی حساب س : موجودی این حساب از طریق انتقال از حساب جاری و یا انتقال مستقیم از حساب بانکی عضو شبکه شتاب افزایش می یابد.

حساب س برای نقل و انتقالات مالی و یدهای شما در لایف کلیک مورد استفاده قرار می گیرد. مانند: ید زیرمجموعه، تبلیغات، عضویت ویژه و … ؛ توجه داشته باشید که موجودی این حساب قابل واریز به حساب بانکی شما نمی باشد.

نحوه پرداخت درآمد توسط لایف کلیک

زمانی که موجودی حساب شما به حداقل میزان تعیین شده (۱۰۰۰ تومان) رسیده باشد می توانید درخواست برداشت موجودی خود را بدهید.

در حال حاضر پرداخت از طریق تمام بانک های عضو شتاب انجام خواهد شد. تمام واریزها از طرف وب سایت ظرف ۷۲ ساعت کاری بعد از درخواست شما انجام خواهد شد و بعد از آن با توجه به نوع حساب شما و بانک مربوطه می تواند به صورت لحظه ای یا تا ۴۸ ساعت دیگر طول بکشد.

همچنین درخواست برداشت از حساب، نسبت به نوع عضویت شما متغییر است. به عنوان مثال، عضویت استاندارد و برنزی هر ۷ روز یک بار می تواند در خواست برداشت نماید ولی اعضای نقره ای هر ۶ روز، اعضای طلایی هر ۴ روزیک بار اجازه برداشت از حساب را دارند.

کارمزد برداشت از حساب

کارمزد برداشت از حساب ۱۰ درصد است که بعد از ر، مبلغ باقی مانده به حساب شما وازیر می گردد. برای مثال اگر درخواست برداشت ۱۰۰۰ تومان کنید بعد از ر ۱۰ درصد، مبلغ ۹۰۰ تومان به حساب شما واریز می گردد.

تبلیغات را چگونه مشاهده کنم؟

برای مشاهده آگهی ها و دریافت مبلغ پورسانت کافی است به صفحه مشاهده آگهی ها مراجعه نمایید. بعد از کلیک بر روی هر آگهی علامت تیک کوچکی بر روی آگهی نمایش داده می شود که بعد از کلیک بر روی این علامت، به صفحه مشاهده آگهی ارجاع داده می شوید و پس از سپری شدن زمان مشخص، پیغام اضافه شدن پورسانت خود را مشاهده می کنید. سپس می توانید صفحه آگهی را بسته و آگهی بعدی را مشاهده نمایید.

آگهی های مدیر چیست؟

آگهی هایی وجود دارد که به وسیله مدیر به نمایش گذاشته می شود. برای باز شدن سایر آگهی ها نیاز دارید که روی این آگهی ها کلیک کنید. شما برای مشاهده آگهی های مدیر، مبلغی دریافت نمی کنید.

روش ید تبلیغات و یا کلیک در لایف کلیک

در لایف کلیک می توانید به دو صورت تبلیغات نمایید و آگهی خود را ثبت کنید:

۱- تبلیغات بنری

۲- تبلیغات کلیکی وب سایت

در هر دو روش، ابتدا نیاز به ید کلیک و یا مدت نمایش آگهی دارید. بعد از ید یک پلن نمایش یا کلیک می توانید تبلیغات خود را اضافه نمایید. دقت کنید که در روش تبلیغات کلیکی بعد از ثبت آگهی، آگهی شما نیاز به تایید مدیر سایت دارد اما در روش بنری به محض ثبت بنر می توانید آن را مدیریت نمایید.

بعد از ثبت و تایید آگهی، آگهی های خود را می توانید از قسمت مربوطه مدیریت نمایید و بسته نمایش یا کلیک یداری شده خود را به آگهی ها و بنر هایتان اختصاص دهید و یا آگهی های خود را متوقف یا حذف نمایید.

تمام اعضای یک خانه می توانند در لایف کلیک عضو شوند؟

خیر، فقط یک کاربر در یک خانواده اجازه ثبت نام دارد. مگر اینکه شما دارای ۲ خط اینترنت کاملا متفاوت و ۲ کامپیوتر مجزا باشید.

به زبان ساده تر، به ازای هر خط اینترنت و کامپیوتر مستقل، فقط یک نفر مجاز به ثبت نام می باشد.

تذکرات مهم

 • هنگامی که فردی زیر مجموعه ی شما می شود، به ازای کلیک هایش هیچ مبلغی از درآمد او ر نخواهد شد بلکه سهم شما از سود صاحب سایت، پرداخت خواهد شد که برای سایتش تبلیغ نموده اید و کاربر جدید جذب کرده اید. بنابراین فراموش نکنید که اگر شما زیر مجموعه ی هیچ شخصی نباشید، هیچ نفعی برای شما ندارد و تنها صاحب سایت کلیکی از این عمل شما نفع کوتاه مدت خواهد برد و در انتها به دلیل کاهش کاربران سایت برای او نیز ضرر به همراه خواهد داشت و موجب متوقف شدن فعالیت سایت خواهد شد. که این امر به معنی از بین رفتن تمام زحمات شما برای بدست آوردن زیرمجموعه است.
 • در تمام سایت های کلیکی، شما تنها مجاز به داشتن یک حساب کاربری هستید. هر گونه تلاش برای ایجاد بیش از یک حساب به ختم همه آن ها منجر می گردد.
 • هرگز مجاز به استفاده از نرم افزارهایی که مشاهده تبلیغات را خ رسازی یا دستکاری نمایند نیستید.

جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.http://old.lifeclick.ir/?r=353768520


http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif

استراتژی موفقیت در سایت لایف کلیک

همراهان گرامی برای ب درآمد مناسب در سایت لایف کلیک نیاز به هیچگونه سرمایه گذاری ندارید و می توانید با کمی صبر و رعایت اصولی که در این بخش آموزش خواهید دید، به درآمد ثابت و مطلوبی برسید.

همچنین قابل ذکر است که اگر دنبال درآمد میلیونی در ماه اول هستید از کار در این سایت خودداری کنید . این سایت جهت درآمد مناسب حداقل نیاز به ۸ ماه کلیک روزانه دارد و باید روزانه ۱۰ دقیقه وقت جهت درآمد زایی بگذارید.

انجام کلیک های روزانه

شرط اول برای موفقیت در سایت، انجام کلیک های روزانه است. پس سعی کنید همواره کلیک های روزانه خود را انجام دهید.

\جذب زیرمجموعه مستقیم

قدم بعدی که مهم ترین قدم و سودآورترین قدم برای شماست، جذب زیرمجموعه مستقیم است. فراموش نکنید که در تمام سایت های کلیکی جذب زیر مجموعه مستقیم، سودآورترین بخش کار می باشد.

در سایت لایف کلیک شما می توانید ۲۰۰۰ زیر مجموعه مستقیم جذب کنید. پس تمام تلاش خود را به کار بندید تا از تمام این پتانسیل استفاده کنید.

روش های متفاوت و خلاقانه ی زیادی برای جذب زیر مجموعه وجود دارد، که در زیر به ۴ مورد از اساسی ترین آن ها اشاره خواهیم کرد:

۱- وبلاگ یا سایتی داشته باشید و در یکی از نوشته های خود اقدام به توصیف سایت لایف کلیک نموده و لینک زیر مجموعه گیری خود را نیز در نوشته تان اضافه نمایید تا کاربران از طریق شما در سایت لایف کلیک عضو شده و زیرمجموعه شما شوند.

۲- لینک زیرمجموعه گیری خود را در گروه و کانال های پرطرفدار شبکه های مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام و … قرار دهید.

۳- در سایت های دیگر (کلیکی، تبلیغاتی و … ) لینک زیر مجموعه گیری خود را ثبت کرده و به سایر کاربران دنیای اینترنت نمایش دهید.

۴- لینک زیرمجموعه گیری خود را به همراه توضیحاتی درباره لایف کلیک به ایمیل افراد مختلف به صورت گروهی ارسال نمایید.

استفاده از درآمدهای ب شده برای اجاره زیر مجموعه

این بخش را با یک مثال توضیح می دهم. در مثال زیر، درآمدی که شما از زیرمجموعه های مستقیم می توانید بدست آورید محاسبه نشده است. بنابراین حتی اگر در جذب زیر مجموعه مستقیم موفق نباشید، بازهم می توانید مسیر موفقیت را طی کنید. (البته با سرعتی کمتر).

شما با مشاهده آگهی ها روزی ۶۰ تومان بدست می آورید که در نتیجه آ ماه ۱۸۰۰ تومان درآمد خواهید داشت.

با این مبلغ می توانید ۷ زیرمجموعه که هر کدام به مبلغ ۲۵۰ تومان است برای مدت ۳۰ روز اجاره نمایید.

۷ نفر هرکدام روزی ۱ کلیک ۱۰ تومانی انجام می دهند که درآمد شما بعد از ۳۰ روز از کلیک های آنان ۲۱۰۰ تومان می شود. در نتیجه در ماه دوم با ۵۰ تومان ماندگی از ماه اول و ۱۸۰۰ تومان درآمد ماهانه از کلیک های خودتان، مجموع پول شما ۳۹۵۰ تومان می شود.

در ماه سوم با ۳۹۵۰ تومان تعداد ۱۵ زیرمجموعه کرایه می کنید و ۲۰۰ تومان پس انداز می کنید. که درامد شما از این ۱۵ نفر می شود ۴۵۰۰ تومان و با ۱۸۰۰تومان کلیک های ماهانه شما و ۲۰۰ تومان ماندگی قبل می شود ۶۵۰۰ تومان در ماه سوم.

در ماه چهارم با ۶۵۰۰ تومان تعداد ۲۶ زیرمجموعه کرایه می کنید. که درامد شما از این۲۶ نفر می شود ۷۸۰۰ تومان و با ۱۸۰۰تومان کلیک های ماهانه شما می شود ۹۶۰۰ تومان در ماه چهارم.

در ماه پنجم با ۹۶۰۰ تومان تعداد ۳۸ زیرمجموعه کرایه می کنید و ۱۰۰ تومان پس انداز می کنید. که درامد شما از این ۳۸ نفر می شود ۱۱۴۰۰ تومان و با ۱۸۰۰تومان کلیک های ماهانه شما و ۱۰۰ تومان ماندگی قبل می شود ۱۳۳۰۰ تومان در ماه پنجم.

.

.

.

به همین شکل ادامه می دهید و با مبلغ دریافتی زیر مجموعه می ید تا در نهایت در ماه بیست و چهارم موفق به اجاره ۲۰۰۰ زیرمجموعه و پس انداز ۸۲۶۰۰ تومان می شوید. بنابراین درآمد شما در این ماه برابر با ۶۸۴۴۰۰ تومان است.

در ماه بیست و پنجم ابتدا با پرداخت ۱۲۰۰۰۰ تومان کاربری خود را به لایف ارتقا می دهید. سپس با ۵۶۴۴۰۰ تومان باقیمانده، ۵۶۴ زیرمجموعه اجاره می کنید و ۴۰۰ تومان برای شما باقی خواهد ماند. درآمد شما از این ۵۶۴ نفر می شود ۶۷۶۸۰۰ تومان و با ۹۰۰۰ تومان کلیک های ماهانه شما و ۴۰۰ تومان ماندگی قبل می شود ۶۸۶۲۰۰ تومان در ماه بیست و پنجم.

تذکر: با توجه به ارتقا کاربری به لایف، به ازای هر کلیک خود ۵۰ تومان و برای هر کلیک زیر مجموعه اجاره ای ۴۰ تومان دریافت می کنید و سقف زیرمجموعه کرایه ای ۱۰۰۰۰ می شود. اما قیمت اجاره هر زیرمجموعه ۱۰۰۰ تومان خواهد شد.

در ماه بیست و ششم با ۶۸۶۲۰۰ تومان تعداد ۶۸۶ زیرمجموعه کرایه می کنید و ۲۰۰ تومان پس انداز می کنید. که درامد شما از این ۶۸۶ نفر می شود ۸۲۳۲۰۰ تومان و با ۹۰۰۰ تومان کلیک های ماهانه شما و ۲۰۰ تومان ماندگی قبل می شود ۸۳۲۴۰۰ تومان در ماه بیست و ششم.

دیگر کار بسیار آسان است و به راحتی می توانید همین مسیر را ادامه دهید. کافیست هر ماه زیر مجموعه های خود را افزایش دهید وهر سه ماه یکبار، کاربری لایف خود را تمدید نمایید.

هنگامی که زیرمجموعه های شما به ۱۰۰۰۰ برسد، درآمد شما ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان خواهد شد و حداقل سود خالص شما در هرماه برابر با ۱۷۶۰۰۰۰ تومان است.

را اری برای کوتاه مسیر رسیدن به درآمد مطلوب

حال اگر می خواهید این روند را به شدت کوتاه کنید و ظرف مدت اندکی به این درآمد برسید دو راه پیش رو دارید.

را ار اول جذب زیر مجموعه مستقیم و فعال است که اگر در جذب زیرمجموعه موفق عمل کنید، می توانید ۲۴ ماه اول را حدودا ظرف ۶ ماه طی کنید. بنابراین تقریبا ظرف ۸ ماه می توانید به درآمدی که در ماه بیست و ششم ذکر شد، دست ی د.

را ار دوم سرمایه گذاری در سایت است. به عنوان مثال در ابتدا با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ تومان به سایت، ۲۰۰۰ زیرمجموعه برای خود اجاره نمایید و در حقیقت ۲۴ ماه اول را پشت سر بگذارید و ادامه مسیر را مانند توضیحات بالا طی نمایید.

نکته: این مساله را همواره به یاد داشته باشید که سودآورترین و امن ترین روش برای ب درآمد از سایت های کلیکی استفاده از زیرمجموعه مستقیم است. بنابراین پیشنهاد میلیونر باش به شما را ار اول و استفاده از زیرمجموعه مستقیم است.


جهت ثبت نام روی لینیک زیر کیلیک فرمایید وثبت نام کنید!!!!!!!!!!!.http://old.lifeclick.ir/includes/img/468x60.gif


ونتاژ2 عدد تصویر با یکدیگر


فتوشاپ را باز کرده بر روی منوی file کلیک وبعد open را کلیک کرده وبعد ع را از مسیر مورد نظر وارد کنید و بعد برای این که بتوان تغییرات لازم را روی ان انجام داد باید قفل آن را باز کنید برای این منظور درسمت راست پنجره layers برروی شکل قل کلیک کرده تا کادر ان باز شود و بعد در قسمت name نامی تایپ و ok کنید . وبعد در این مرحله قسمتی را که میخواهید بر روی ع دیگر قرار بگیرد را انتخاب کنید برای انتخاب قسمت مورد نظر بر روی ابزار کمند اهنربایی در نوار سمت چپ فتوشاپ کلیک کنید نام این ابزار magnetic l o tool است وبعد قسمت ع ی را که باید برداشته شود را انتخاب کرده با کلیک به اولین قسمت و کشیدن ماوس به دور تا قسمت مورد نظر در صورت خطا با کلید delete میتوانید خطا را اصلاح کنید . وبعد انتخاب ع دوم را وارد کرده وبر روی ابزار move tool که شکل کلید چهارجهت است در نوار ابزار سمت کلیک کرده وبعد بر روی قسمت انتخ کلیک کرده و ماوس را بر روی ع دوم بکشید تا قسمت انتخ بر روی ع دوم قرار بگیرد و بعد گزینه show transform controls در نوار ابزار بالا را فعال کرده تا دور ع انتخاب شود ع را در اندازه مورد نظر در اورید . و بعد برای بهتر
شدن ع روی ابزار smudge tool که شکل انگشت است کلیک کنید توجه کنید برای پیدا ابزارها روی ابزارها راست کلیک کنید . وبعد بر روی گوشه های ع بکشید برای ذخیره ع برروی منوی file وبعد save as کلیک انتخاب مسیر وبعد نام ودر قسمت format پسوند فایل را jpeg انتخاب وبعد save کرده . رنگی ع های سیاه سفید : ع را در فتوشاپ باز کرده قسمت که میخواهید رنگی شود را انتخاب کرده وبعد بر منوی image و بعد adjustments وبعد انتخاب گزینه hue/ uration تا کادر ان باز شود وبعد در قسمت edit رنگ رنگ را انتخاب کرده وبا کشیدن اهرم ها به رنگ دلخواه خود برسید . وبا کلید بر ok رنگ را انتخاب کنید . برای سیاه و سفید ع های رنگی روی منوی image وبعد mode وبعد grayscale رانتخاب کنید به فرمان پاسخ دهید تا ع سیاه سفید شود.


ساخت پس زمینه برای ع هایتان


برنامه باز کرده ع را وارد کرده بر روی منوی filter وبعد pattern maker وبعد در کادر ضاهر شده قسمتی از ع را انتخاب کرده وبردکمه generate کلیک وبعد ok کنید .

برگرداندن ع تحت زوایای مختلف


ع را در برنامه باز کرده وبر منوی image وبعد rotate canvas وبعد انتخاب گزینه روبه رو ع بچرخانید .

محو نمودن 2 عدد تصویر در یکدیگر


2 عدد تصویر در برنامه باز کرده قسمتی از ع ی را که میخواهد بر روی دیگر قرار بگیرد را با ابزار انتخاب مربع در نوار ابزار سمت چپ انتخاب کرده واز منوی edit گزینه copy را انتخاب وبعد ع ی را که انتخاب کرده بودید ببندید واز منوی edit گزینه paste را انتخاب کنید تا ع براول بر روی ع دوم قرار بگیرد حالا درنوار ابزار ابزار eraser یا همان پاکن را انتخاب کرده و بعد در نوارابزار بالا سایز brysh را انتخاب ودر قسمت opacity عدد 50 را تایپ کرده و با پاکن بر روی ع بکشید .


تغییر پس زمینه ع


ع را در برنامه وبعد در نوار ابزار روی سطل رنگ کلیک کرده ودر نوار ابزار بالا گزینه pattern را انتخاب و بعد درجلوی ان طرح مورد نظر را انتخاب وبعد برروی ع کلیک تا پس زمینه تغییر کند .


ساخت پس زمینه از ع


ع را باز کرده قسمتی از ع را که میخواهید از ان پس زمینه ایجاد شود را با با ابزار انتخابگر مربع شکل انتخاب کرده واز منوی edit گزینه define pattern را انتخاب و بعد نام را تایپ ok را کلیک کنید و بعد ابزار سطل رنگ را انتخاب ودر نوار ابزار بالا نوع طرح تان را انتخاب کنید .


صاف قسمتهای کج ع


قسمتی ع را انتخاب واز منوی edit گزینهtransform را انتخاب وبعد گزینه skew را انتخاب گوشه های ع را گرفته وان را راست کرده .


تغییر دادن اندازه موضوعات


قسمتی از ع را انتخاب وبعد از منوی edit گزینهtransformو بعد گزینه scale را انتخاب کرده وبعد گوشه های ع را گرفته وبه اطراف کشید .

کج ع تحت تمام زوایا مخطلف


قسمتی از ع را انتخاب وبعد از منوی edit گزینه transform وبعد گزینه rotate را انتخاب کرده و بعد گوشه های ع را گرفته و به اطراف کشید .


بالا بردن روشنایی ع


ع را باز کرده ازمنوی image فرمان adjustments و بعد انتخاب گزینه brighthess/contrast را ید و بعد اهرم را بکشید تا ع روشن شود .


تغییر اندام ع


ع را باز کرده گزینه از منوی filter ابزار ...liqify را انتخاب وبعد درسمت چپ یکی از ابزارها را انتخاب و بعد بر روی ع بکشید وبعد ok کنید .

بعضی از های فتوشاپ


ایجاد بافت
ع را وارد کرده برمنوی filter وبعد texture وبعد گزینه texturizer وبعد اهرم را بکشید

تبدیل ع به ابرنگ
ع را وارد کرده برمنوی filter وبعد گزینه aristic وبعد water colorوبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

تبدیل ع به رنگ روغنی
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه aristic وبعد under pinting وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

تبدیل ع به مداد رنگی
ع را وارد کرده برمنوی filter و عد گزینهaristic وبعدcolored pencil وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

تبدیل ع به کج و زغال
ع را وارد کرده برمنوی filter sketch وبعد chik & chercoal وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

تبدیل ع به پلاستیک
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینهaristic وبعد dry brush بعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

تار کننده ع
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه blur و بعد blar more تا ع تار شود

تار کننده ع هوشمند
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه blur وبعد blar more تا ع تار شود

تار کننده ع هوشمند
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه blur وبعد smart blur و بعد اهرم را بکشید تا تار شود

ایجاد اثر حرکت
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه blur و بعد motion blur و بعد اهرم را بکشید

تاریک کننده ع
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه filter gallery و بعد در پوشه styliz طرح را انتخاب کنید

افکت نور بالای تصویر
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه render وبعد lens flare محل نور را تنظیم کنید

افکت نور پردازی تصویر
ع را وارد کرده برمنوی filter و بعد گزینه render وبعد lightng effects و بعد در قسمت style سبک نور پردازی را انتخاب و ok کنید .

ایجاد ع 4/3 6تایی


ع را باز کرده و از منوی file و بعد automate وبعد picture package و بعد درقسمت layout تعداد ع را انتخاب کرده و درقسمت resolution عدد300 را تایپ وبعد از منویfile گزینه print انتخاب کرده


ساخت قلم موی سفارشی


ع را باز کرده و از منوی edit وبعد define brush وبعد نام برای برش انتخاب و ok کنید وبعد ابزار برش را درنوار ابزار انتخاب و در پ brushes نوک قلم را جستجو کنید .

کد افکت متن


ع را در برنامه باز کرده قل ع را باز کرده و بعد بر روی لایه ع در سمت راست پ layers کلیک راست کرده وگزینه duplicate layer کلیک واسم ان را 1بگذارید بهمین ترتیب دوباره روی ع کلیک راست کرده انتخاب duplicate layer کرده واسم ان را 2 بگذارید بهمین ترتیب تا شماره 6 ع تولید کرده وبعد برروی ع اول کلیک کرده وازمنوی filter وبعد گزینه render و بعد lens flare و بعد محل قرار گیری نور را در صفحه تنظیم کرده وروی ok کنید حالا روی 2 کلیک واز همین مسیر محل نور را تغییر بدهید بهمین ترتیب برای تمام ع ها نور را اتخاب و برروی منوی window وبعد گزینه animation کلیک کنید در این کادر روی گزینه new frome که ایکن شبیه مربع در کنار سطل است دارد کلیک و7 فریم از ع تولید کنید برروی ع ها در پ لایه کلیک ودر کنار ان برروی چشم کلیک کنید وبعد در کادر انمیشن روی play کلیک تا چرخش نور را ببینید وبعد ان را با فرمت gif ذخیره کنید .


طراحی وب سایت با فتوشاپ


اول ع های که میخواهید در سایت قرار بگیرد را در پوشه ای ذخیره کنید و بعد برنامه را باز کرده از منوی file و بعد automate وبعد web p o gallery را کلیک تا کادر ان بازشود و بعد در قسمت styles طرح وب سایت ودر قسمت e-mail ایمیلتان ودر قسمت source images مسیر پوشه ع هایتان ودر قسمت destination محل ذخیره وب سایت ودر قسمت options گزینه banner را انتخاب ودرقسمت banner نام وب سایت ودر قسمت p og her نام سازنده وب سایت و بعد ok کنید .


ساخت کلید میانبر برای ابزارهای فتوشاپ


برنامه راباز کرده از منوی edit وبعد گزینه kekyboard shortcut را انتخاب وبعد برروی منوها کلیک کرده ودر جلوی ان عملکرد کلید را تایپ کنید و بعد ok کنید کار با متن درفتوشاپ : برنامه راباز کرده تصویر راوارد کرده برروی ابزار t در نوار ابزار سمت چپ کلیک کرده و بعد روی ع درگ کرده متن را تایپ کرده ودرنوار ابزار بالا در قسمت اول فونت را انتخاب کرده ودرجلوی ان سایز را انتخاب ودر جلوتر رنک متن وبعد از انتخاب رنگ با کلیک t درجلوی انتخاب رنگ کادر باز میشود که درقسمت style میتوانید افکتیهای جالبی برای متن انتخاب کرده وبعد درسمت چپ برنامه با کلیک بر styles میتوانید افکتهای رنگ متن جالبی بگزارید وبعد برمنوی layer وبعد layer style و بعد blending options کلیک کرده دراین کادر با انتخاب گزینه drop shadow به متن سایه بدهید در این کادر تنظیمات زیادی را میتوانید روی متن اعمال کنید .


حرکت سایه حروف


متن راتایپ کرده واز منوی filter گزینه pixelate وبعد fargment را انتخاب کنید وبعد کلید ctrl + f5 را فشاردهید .


نمایش تصاویر پشت سرهم به صورت انیمیشنی


اول تصاویر را در پوشه ای ذخیره کنید و وبعد برنامه همراه فتوشاپ adobe image ready را باز کرده وبعد وازمنوی file وبعد import وبعد گزینه flderas folderes را انتخاب تصاویررا از مسیرمورد نظروارد کرده وبعد ازمنوی window گزینه animation رافعال کنید حالا برروی paly در این کادر کلیک کنید وبعد با فرمت gif ذخیره کنید .


برداشتن قسمتهای اضافی ع مثل مارک ها و متنها


ع را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار patch tool که همان چسپ وسله است کلیک کرده وبعد با اشاره گر ماوس دور تا دور متن بکشید وبعد اشارگر را داخل ان انتخاب قرار دهید وبعد به کلیک ماوس را نگه داشته وبه قسمت سالم ع بکشید وآزاد کنید تا متن با قسمت سالم ع تتبیق پیدا کند .


روشن ع های تاریک


ع را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار dodge tool که شکل گوی سیاه رنگ است کلیک وبعد در بالا درقسمت exposure میزان ان را روی 50 قرار داده وروی ع نقاشی کنید .

تاریک ع های زیاد روشن


ع را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار burn tool که همان شکل دست است کلیک وبعد در بالا درقسمت exposure میزان ان را روی 50 قرار داده و روی ع نقاشی کنید .


ع بدون پس زمینه مثل ع های انیمیشنی


حتما شما ع های انیمیشنی زیادی را دیده اید که پس زمینه ندارند شما برای این منظور فتوشاپ را باز کرده و ع ی که می خواهید پس زمینه ان بردارید را وارد کرده وبعد با ابزار l o tool که در سمت چپ نوار بازار وجود دارد انتخاب کرده و بعد از منوی edit بر روی copy کلیک کنید وبعد ع را ببندید و روی منوی file وبعد new کلیک کنید وبعد دوباره روی منوی edit وبعد paste کلیک کنید تا ع در کادر سفید کپی شود وبعد layers که در سمت راست نوار ابزار وجود دارد کلیک کرده و در پایین روی background کلیک کنید توجه کنید در کنار گزینه background یک چشم قرار داره روی چشم کلیک کنید تا ناپدید شود و بعد از منوی file گزینه save as را انتخاب کرده وبعد در قسمت format فرمت را gif را انتخاب کرده و save کنید .


تغییر اندازه سایز ع


ع را در فتوشاپ باز کرده وبعد از منوی image گزینه image size را انتخاب تا کادر ان باز شود و بعد در قسمت width و height اندازه ع را تعیین کنید کلید ترکیبی ان alt + ctrl + i است . و گزینه دیگر ان کلید ترکیبی alt + ctrl + c را دارد .


اضافه ابزارهای جدید به p oshop cs2


جدیدا شرکت adobe ابزارهای جدیدی به فتوشاپ نخسه p oshop cs2 خود اضافه کرده است که شم